Värdeaktier. Brev till fondspararna Q4 13. Innehåll på väg mot en normalisering?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Värdeaktier. Brev till fondspararna Q4 13. Innehåll. 2013 på väg mot en normalisering?"

Transkript

1 Brev till fondspararna Q4 13 Värdeaktier Innehåll 2013 på väg mot en normalisering? Hur är värderingarna? Dyrare aktier i USA Skillnaden mellan dyrt och billigt skapar möjligheter Värden lyfts fram i ljuset Tillväxtmarknaderna Förväntningar Bästa investerare! 2013 blev ett mycket bra år, både för oss och för aktiesparare generellt. De flesta av våra fonder gav bättre avkastning än sina respektive jämförelseindex under året som helhet. I fjärde kvartalet noterades över lag en god absolut avkastning. Under 2013 drevs utvecklingen på aktiemarknaderna återigen av fundamentala förhållanden och företagens vinstutveckling. Det är just detta som vi som värdeinvesterare har väntat på under vad som har varit en av de längsta motiga perioderna någonsin för värdeperspektivet. Nu är förutsättningarna på nytt gynnsamma för vår långsiktiga, fundamentala bottom-upmodell, som har bidragit till den fina avkastningen under på väg mot en normalisering? Korrelationen mellan olika aktier minskade kraftigt under året, och det betyder att företagsspecifika nyheter har börjat spela en större roll igen. Man bör komma ihåg att det just är denna åtskillnad mellan bra och dåliga företag som aktiemarknaden skapar på sikt, och det är en grundläggande orsak till att värdeinvestering med en bottom-up-ansats fungerar i det långa loppet. Under 2013 utkonkurrerade våra globala fonder sina respektive regionala jämförelseindex i såväl USA och Europa som Japan. Det blev möjligt tack vare ett framgångsrikt aktieurval, och 2013 var det första gynnsamma året för "stock-pickers" på länge. Under de närmast föregående åren har utvecklingen på finansmarknaderna varit otypisk. De flesta aktier har rört sig i takt med resten av branschen eller regionen i ett mönster som styrts av osäkerhet och rädsla på makronivå. Det är inte normalt, och det visar att man ska akta sig för att basera sina förväntningar enbart på den senaste treårsperiodens historik. sparinvest.eu

2 Hur är värderingarna? Men hur ser det då ut i dag? De stora amerikanska aktieindexen ligger nu högre än före krisen. Nasdaqindexet har till och med nått över den nivå som noterades i december 1999 strax innan it-bubblan sprack. Men de flesta europeiska indexen och det japanska ligger alltjämt procent lägre än sommaren Så hur är det med värderingarna? När den ekonomiska tillväxten får upp farten och räntorna över lag ligger lågt även om obligationsräntorna har stigit något skulle det inte komma som någon överraskning om riskpremien på aktier faller ytterligare. Därmed kan tendensen från 2013 fortsätta. I USA och Europa drevs avkastningen under året nämligen främst av att aktier uppvärderades, medan vinstökningen i företagen var marginell. Prissättningen steg också en aning i Japan, men avkastningen i landet drevs faktiskt i högre grad av den kraftiga vinstutveckling som den svagare yenen bidrog till. Detta innebär inte sammantaget att aktier är dyra. För ett år sedan var många aktier extremt lågt värderade, så prisstegringen är snarare ett uttryck för att vi närmar oss mer normala nivåer. Den ökande tillväxten i världsekonomin kommer dessutom att få företagens vinster att öka ytterligare. Vi anser dock att det är alltför förenklat att tala om aktievärderingen i olika regioner på en övergripande nivå. Vi är mer intresserade av spridningen mellan dyra och billiga aktier och vad skillnaden beror på. Om vi till exempel jämför utvecklingen för pris/bokfört värde på amerikanska, europeiska och japanska aktier kan vi se att prissättningen toppade 2007, sjönk i samband med krisen och därefter började stiga igen. Två intressanta tendenser kan dock urskiljas. Dyrare aktier i USA För det första har prisökningen varit störst i USA. Tittar man på medianen för pris/bokfört värde i USA ligger nivån nu cirka 20 procent högre än före krisen, medan medianen i Europa och Japan fortfarande ligger 14 respektive 28 procent lägre än före krisen. Frågan är hur detta bör förklaras. Kanske beror det på att den amerikanska ekonomin har hämtat sig snabbare från den globala finanskrisen, medan Europa har hämmats av statsskuldkrisen och Japan av en jordbävning och en varaktigt stark valuta. Som en följd av det har företagens vinster stigit snabbare i USA, samtidigt som man där har haft ett tydligare fokus på att optimera företagens kapitalstruktur, bland annat genom stora återköp av egna aktier. I ljuset av detta kan kursuppgångarna i USA kanske te sig logiska. Vi tror dock inte att den här utvecklingen kommer att fortsätta, i synnerhet som europeiska och japanska företag håller på att repa sig efter en period då de inte har haft möjlighet att uppnå hela sin potential. EU måste fortfarande klara en hårfin balansgång mellan behoven i kärnländerna och i periferin, men vi noterar att man i vissa länder hittar positiva ekonomiska data och en god underliggande utveckling. I vårt senaste nyhetsbrev kommenterade vi till exempel reformerna i Frankrike. Nu när Japan går in i det andra året med Abenomics väcks frågorna om hur snabbt och effektivt premiärminister Shinzo Abe kan leverera sin tredje pil reformerna och i vilken utsträckning företagen kan genomföra löneökningar. Positivt är att inflationssiffrorna stiger samtidigt som den svagare yenen ger de japanska exportföretagen luft under vingarna. Den ekonomiska motvinden avtar således i båda regionerna, och efter en rad sparår kan den ökade operativa hävstången ge en imponerande vinstutveckling. Dessutom är det inte bara amerikanska företag som förändrar sin kapitalstruktur i rätt riktning. Under 2013 har vi sett antalet företagsaffärer öka, och vi har tidigare skrivit om hur företag som Canadian Tire, Nokia och Oil States International lyckats synliggöra värden genom att sälja tillgångar. Nyligen fick vi även se Mærsk göra sig av med sina dagligvarubutiker (se nedan). I Japan finns det flera olika faktorer som kan bidra till att lyfta fram värden. Exempelvis har nya aktieindex lanserats där företagen har valts ut med utgångspunkt i kriterier som räntabilitet på eget kapital och god bolagsstyrning samt ett nytt etiskt regelverk som ställer högre krav på kontakten med börsnoterade företag i frågor som rör kapitalstruktur och utdelning. I ett land med deflation finns dessutom ingen press på företagen att sätta kapitalet i arbete, men i takt med att inflationen stiger kommer trycket att öka på dem att antingen investera sina stora kassor eller betala ut dem till aktieägarna. Skillnaden mellan dyrt och billigt skapar möjligheter Den andra tendensen som är värd att notera när det gäller nivåerna för pris/bokfört värde är att priserna har ökat mest på de aktier som redan tidigare var högst prissatta. De dyraste aktierna har således blivit ännu dyrare i förhållande till de billiga. Detta ger stöd åt det vi tidigare har konstaterat, nämligen att många investerare under de senaste åren har flockats till de delar av marknaden som har uppfattats som säkra, till exempel defensiva aktier, aktier med lågt betavärde och aktier med hög utdelning. Sådana aktier betalar man normalt mer för, men under de 2 Sparinvest Brev till fondspararna Värdeaktier

3 senaste åren har de blivit ännu högre prissatta. Det är lätt att förstå att dessa aktier är attraktiva när marknaden präglas av osäkerhet och oro, men som värdeinvesterare ska man alltid titta på priset och bedöma avkastningspotentialen på lång sikt. Vi anser inte att ett lågt betavärde eller låg volatilitet i sig är någon tillräcklig måttstock på investeringsrisken på lång sikt. Den amerikanska investmentbanken Bank of America Merrill Lynch gjorde nyligen en undersökning av de tio sektorerna i det amerikanska S&P 500-indexet där man jämförde betavärdet (mätt i aktiekursens svängningar i förhållande till index) med den fundamentala risken, mätt som vinststabilitet och vinsttillväxt under de senaste tio åren. Intressant nog visade det sig att "telekom" var den sektor som hade minst andel företag med stabila och ökande vinster, även om den normalt ses som defensiv och således också hade näst lägst betavärde av alla sektorer. Omvänt var det sektorn "industri" som hade störst andel företag med stabila och ökande vinster, trots att sektorn normalt uppfattas som mycket konjunkturkänslig och därmed också hade ett högt betavärde. Som vi flera gånger har påpekat har de senaste åren varit en period då aktiekorrelationen varit hög och enskilda aktier samvarierat med sin sektor eller sin region, utan hänsyn till företagsspecifika förhållanden. Det har inneburit en felaktig prissättning av den långsiktiga investeringsrisken. Gapet som öppnades mellan billiga och dyra aktier, konjunkturkänsliga och defensiva, eller aktier med lågt och högt betavärde var inget mindre än en extrem polarisering. Det skapade som sagt svårigheter för traditionella värdeinvesterare. Vi var dock övertygade om att detta inte skulle fortgå och fann tröst i det faktum att de stora skillnaderna i prissättning gav stor potential för avkastning. Under 2013 fick vi äntligen lite upprättelse. På global nivå gav värdeaktier och tillväxtaktier ungefär lika god avkastning. Vi såg dock tydlig överavkastning från vissa mer konjunkturkänsliga sektorer, i synnerhet i Europa. Vår globala fond gjorde bättre ifrån sig än MSCI World i alla större regioner med en absolut avkastning på procent i samtliga. Än mer uppmuntrande är det att värderingsglappet alltjämt är markant. Spannet mellan de dyraste och de billigaste aktierna sett till pris/bokfört värde är fortfarande historiskt stort, både globalt och i enskilda regioner. Med vårt långsiktiga perspektiv ser de konjunkturkänsligare sektorerna fortfarande ut att handlas till stor rabatt i förhållande till de mer defensiva. Våra fonder ter sig fortsatt billiga i förhållande till sina jämförelseindex, oavsett om man tittar på vinst eller tillgångar. Det bådar gott för framtiden. Man bör även notera att obligationsräntorna stiger, något som i första hand beror på den stigande tillväxten, snabbare global tillväxt och nedtrappningen av den penningpolitiska stimulansen i USA. Detta kan visa sig skapa ett bra klimat för värdeaktier. Snabbare tillväxt bör i sig vara positivt, då företagens vinster ökar och den operativa hävstången får effekt såsom beskrivits ovan. Men stigande räntor minskar samtidigt nuvärdet av kassaflöden som ligger långt fram i tiden i förhållande till värdet av den aktuella vinsten. Högt prissatta aktier (med höga p/e-tal) har normalt merparten av det förväntade kassaflödet i en avlägsen framtid och blir därför relativt sett mindre attraktiva räknat i nuvärde i takt med att räntan stiger, medan lågt prissatta värdeaktier i stället framstår som mer attraktiva relativt sett. Värden lyfts fram i ljuset Ett tydligt tema under 2013 var företagens initiativ för att synliggöra värden genom att sälja tillgångar. I det sammanhanget har 2014 fått en spännande start genom Mærsks besked om att man säljer Danmarks största butikskedja, Dansk Supermarked. Försäljningen kommer att inbringa runt 17 miljarder danska kronor och en vinst på omkring 14 miljarder. Det här är den senaste och största i en rad försäljningar som har lett till att Mærsk nu har ett tydligare fokus på kärnverksamheten. Affärerna har dessutom gett företaget större finansiell kapacitet för investeringar inom andra områden och kan även öppna för utdelning till aktieägarna. Vi har investerat i Mærsk långsiktigt med utgångspunkt i företagets attraktiva värdering och finansiella styrka samt ledningens långsiktiga synsätt. Vi ser deras senaste drag som positivt, och det fick också ett gott mottagande på aktiemarknaden. Tillväxtmarknaderna Det dominerande temat på tillväxtmarknaderna under 2013 var nedtrappningen av den penningpolitiska stimulansen i USA. När förväntningarna på nedtrappningen och stigande räntor spred sig på marknaden i maj inleddes nästan omedelbart en massiv försäljning av tillväxtmarknadsaktier och valutor. Oron gällde det faktum att den billiga likviditet man haft tillgång till på dessa marknader under flera år nu skulle söka sig tillbaka till USA. Vissa tillväxtmarknader är sårbara på kort sikt i en sådan situation. Vi anser dock att de grundläggande tillväxtförutsättningarna är oförändrade tack vare begränsade skulder, en växande medelklass, överskott i betalningsbalansen osv. Men det är en väldigt generell iakttagelse och naturligtvis finns det stora skillnader mellan länderna. Sparinvest Brev till fondspararna Värdeaktier 3

4 Kina är ett intressant exempel. Många har varit oroliga för en hård landning i Kina, men under 2013 visade både den kinesiska valutan och landets aktiemarknader stor styrka. Men givetvis finns det ändå problem. Den kinesiska regeringens dagordning med reformer och övergången från en exportdriven till en mer konsumentdriven ekonomi kan lätt leda till att de höga tillväxtsiffror vi sett under större delen av det senaste decenniet snart dalar. Vi förstår oron, men reformer är sällan smärtfria och övergången bör vara positiv på längre sikt och ger Kina en plattform för framtida stabil och varaktig tillväxt. Men tillväxtmarknaderna är så mycket mer än bara Kina. I våra ögon erbjuder de ett mångsidigt investeringsuniversum för vårt aktieurval. Våra tillväxtmarknadsfonder investerar i enskilda aktier som vi har valt ut därför att de erbjuder stor rabatt i förhållande till dessa aktiers långsiktiga värde. Precis som i världen i övrigt finns också på tillväxtmarknaderna en tendens till att värdeaktier ger bättre avkastning på lång sikt, även om så inte har varit fallet under de senaste åren. Vi är således nöjda med att våra tillväxtmarknadsfonder relativt sett har klarat sig bra under 2013, trots det tuffa klimatet för värdeaktier över lag. Våra fonder gav en överavkastning mot MSCI Emerging Markets på mellan 1 och 5 procent. det bara var början på en normalisering på börserna. Framtidsutsikterna är goda och vi är optimistiska eftersom riskaptiten tilltar på aktiemarknaden, korrelationen mellan aktier sjunker, aktierna i våra fonder är attraktivt värderade och vi räknar med att företagens vinster kommer att stiga. Samtidigt tittar företagen alltmer efter möjligheter att synliggöra värden. Det bådar gott för oss värdeinvesterare. Med vänliga hälsningar Jens Moestrup Rasmussen Chefsportföljförvaltare Den 16 januari 2014 Förväntningar Vi känner optimism inför Trots den goda avkastningen under 2013 anser vi fortfarande att aktier är den attraktivaste tillgångsklassen och att mer pengar kommer att söka sig till aktier från andra typer av tillgångar under Även om vi inte påstår att aktier är historiskt billiga är de ändå inte heller särskilt högt prissatta. Det är inte svårt att tänka sig scenarier som kan få de mörka molnen att hopa sig över finansmarknaderna igen. Men oavsett om det handlar om oväntat svaga ekonomiska nyckeltal eller politisk osäkerhet i Europa eller USA tycks marknadernas reaktion nu bli lugnare än tidigare. Vi tror även att världsekonomin blir allt starkare, vilket också kommer att sätta spår i företagens vinster. Vi räknar med att vinstutvecklingen kommer att bidra till att driva de globala aktiemarknaderna under 2014, och vi ser potential i synnerhet i Europa och Japan samt i mer konjunkturkänsliga aktier. Det bör gynna många av våra investeringar. Aktiemarknaderna erbjuder alltjämt en mängd nya investeringsmöjligheter som kan bidra till god avkastning på lång sikt blev ett bra år för oss, men vi anser att 4 Sparinvest Brev till fondspararna Värdeaktier

5 Överst från vänster till höger: David Orr Lisbeth Søgaard Nielsen Jeroen Bresser Per Kronborg Jensen Morten Rønnow Tandrup Aktieanalytiker Underst från vänster till höger: Karsten Løngaard Jens Moestrup Rasmussen Chef för teamet/ Chefsportföljförvaltare Trine Uggerhøj Kasper Billy Jacobsen Chefsportföljförvaltare Sparinvest har anslutit sig till UN PRI och är medlem av Eurosif och Dansif. Det FN-ledda initiativet UN PRI är ett internationellt nätverk för investerare som bygger på sex principer för ansvarsfulla investeringar. Målet är att hjälpa investerarna att aktivt utvärdera miljöfrågor, sociala förhållanden och bolagsstyrning i de berörda företagen. Detta material är ingen individuell investeringsrådgivning och kan inte åberopas som underlag för beslut om att köpa eller sälja (eller underlåta att köpa eller sälja) någon av Sparinvests produkter. Materialet har tagits fram enbart för att fungera som information till dig och ditt förvaltningsinstitut. Det ska läsas tillsammans med fondernas gällande prospekt och senast publicerade års- och delårsrapporter. Investeringar är alltid förenade med risk för förluster och historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Därför kan Sparinvestkoncernen och fonderna inte ta på sig något ansvar för rådgivning eller beslut mot bakgrund av detta material. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, räknefel eller andra fel i materialet. Sparinvest Brev till fondspararna Värdeaktier 5

Värdeaktier. Brev till fondspararna Q2 14. Innehåll. Värdeinvesteringar återhämtar sig. Värdeinvesteringar återhämtar sig

Värdeaktier. Brev till fondspararna Q2 14. Innehåll. Värdeinvesteringar återhämtar sig. Värdeinvesteringar återhämtar sig Brev till fondspararna Q2 14 Värdeaktier Innehåll Värdeinvesteringar återhämtar sig Ineffektivitet liknar potential Japan ökat fokus på kapitalstruktur Bra avkastning när potentialen utnyttjas Långsiktig

Läs mer

Värdeaktier. Brev till fondspararna Q1 14. Innehåll. Hur dyra är aktier? Hur dyra är aktier?

Värdeaktier. Brev till fondspararna Q1 14. Innehåll. Hur dyra är aktier? Hur dyra är aktier? Brev till fondspararna Q1 14 Värdeaktier Innehåll Hur dyra är aktier? Yamaha Corp Värdeaktier och konjunkturer Värdeaktier och räntor Fler värden lyfts fram i ljuset Japan den politiska dynamiken är tillbaka

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

Månadskommentar mars 2016

Månadskommentar mars 2016 Månadskommentar mars 2016 Ekonomiska utsikter Måttligt men dock högre löneökningar Den svenska avtalsrörelsen ser ut att gå mot sitt slut och överenskomna löneökningar ligger kring 2,2 procent vilket är

Läs mer

Månadskommentar januari 2016

Månadskommentar januari 2016 Månadskommentar januari 2016 Ekonomiska utsikter Centralbanker trycker återigen på gasen Året har börjat turbulent med fallande börser och sjunkande räntor. Början på 2016 är den sämsta inledningen på

Läs mer

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED 14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED De senaste två veckorna har trots mycket statistik varit lugnare och volatiliteten har fortsatt ner. Både den svenska och amerikanska börsen handlas

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2014

Makrokommentar. Januari 2014 Makrokommentar Januari 2014 Negativ inledning på året Året fick en dålig start för aktiemarknaderna världen över. Framför allt var det börserna på tillväxtmarknaderna som föll men även USA och Europa backade.

Läs mer

Värdeaktier. Innehåll. Värden lyfts fram i ljuset

Värdeaktier. Innehåll. Värden lyfts fram i ljuset Brev till fondspararna 3 13 Värdeaktier Innehåll Värden lyfts fram i ljuset Ju mer saker förändras, desto mer förblir de desamma Europa tillbaka på radarn? Japan visar prov på dynamik Value det handlar

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Tellus Midas. Strategi under december. Månadsbrev December. I korthet: I korthet:

Tellus Midas. Strategi under december. Månadsbrev December. I korthet: I korthet: Tellus Midas Strategi under december Vart tog julklapparna vägen? I korthet: December blev en tämligen odramatisk månad om än något svagare än förväntat. De som väntade på julklappar med en enligt traditionen

Läs mer

Den 17 oktober slås Ethica Offensiv ihop med Ethica Sverige Global som sedan ändrar placeringsinriktning och namn

Den 17 oktober slås Ethica Offensiv ihop med Ethica Sverige Global som sedan ändrar placeringsinriktning och namn Stockholm augusti 2013 1(4) Den 17 oktober slås Ethica Offensiv ihop med Ethica Sverige Global som sedan ändrar placeringsinriktning och namn Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt

Läs mer

8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL

8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL 8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL Det finns en rad olika saker att oro sig för. Många av dessa kan påverka finansiella marknader kortsiktigt. Lyfter vi dock blicken så ser vi en högre

Läs mer

Månadsbrev september 2013

Månadsbrev september 2013 Månadsbrev september 2013 Fortsatta Stödköp Glädje i marknaden Den amerikanska centralbanken FED meddelade i september att man fortsätter stimulera ekonomin genom stödköp av obligationer. I maj flaggade

Läs mer

Riksbanken och fastighetsmarknaden

Riksbanken och fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2008-05-14 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak Fastighetsdagen 2008, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46

Läs mer

26 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKER SÄTTER TONEN

26 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKER SÄTTER TONEN 26 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKER SÄTTER TONEN Centralbanker fortsätter att vara i fokus. I veckan som gick fick vi se PBOC sänka räntan i Kina och ECB öppnade dörren på vid gavel för utvidgade

Läs mer

Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland

Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland www.handelsbanken.se/certifikat KupongcERtifikat Kina & RYSSLanD Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland Sista dag för köp är den 17 Maj 2009 Marknadsläget just nu De enorma stimulanspaket som Kina

Läs mer

Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss

Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss www.handelsbanken.se/kapitalskydd Råvaruobligation 837 Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss För dig som vill tjäna pengar utan att ta onödiga risker I börsoroliga tider som dessa, kan vi

Läs mer

Månadsanalys Augusti 2012

Månadsanalys Augusti 2012 Månadsanalys Augusti 2012 Positiv trend på aktiemarknaden efter uttalanden från ECB-chefen ÅRETS ANDRA RAPPORTSÄSONG är i stort sett avklarad och de svenska bolagens rapporter kan sammanfattas som stabila.

Läs mer

Hugin & Munin. information från odin fonder september 2005. Goda resultat ger en ökad optimism

Hugin & Munin. information från odin fonder september 2005. Goda resultat ger en ökad optimism Hugin & Munin information från odin fonder september 25 Goda resultat ger en ökad optimism Företagen på Oslo Børs redovisade riktigt bra siffror för andra kvartalet, och högre resultatförväntningar motiverar

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER FEBRUARI 2016 SVERIGE- BAROMETERN

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER FEBRUARI 2016 SVERIGE- BAROMETERN FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER FEBRUARI 216 SVERIGE- BAROMETERN Sammanfattning 215 blev ännu ett starkt år för fastighetsbranschen. Stigande fastighetsvärden drev upp totalavkastningen till drygt 14

Läs mer

Standardavvikelse: 13,01% avkastat 12,52 %, Midas 4,72 % och en tre månaders

Standardavvikelse: 13,01% avkastat 12,52 %, Midas 4,72 % och en tre månaders Tellus Midas Strategi under november Marknadsbrev November 2015 September215 2015 I I korthet: Avkastning Avkastning november: MIDAS MIDAS 0,71% 5,93% Bekräftelse av starkt säsongsmönster STOXX600 2,65%

Läs mer

Brev till fondspararna Värdeaktier

Brev till fondspararna Värdeaktier Brev till fondspararna Värdeaktier 1:a kvartalet 2015 Bästa investerare! Årets första kvartal har visat sig vara ett av de bästa någonsin för Sparinvests globala fonder. Till skillnad från tidigare kvartal,

Läs mer

Månadsbrev Maj 2011. I korthet: MIDAS Fem största innehav: Palfinger 7,4% Temenos 6,9% Andritz 6,5% Imtech 6,2% Fuchs 6,0% Största positivt bidrag

Månadsbrev Maj 2011. I korthet: MIDAS Fem största innehav: Palfinger 7,4% Temenos 6,9% Andritz 6,5% Imtech 6,2% Fuchs 6,0% Största positivt bidrag Månadsbrev Maj 2011 Strategi under maj Andhämtningspaus gav korrektion Vi varnade i förra månadsbrevet för en andhämtningspaus på aktiemarknaderna efter de starka resultatrapporterna. Vilket skulle kunna

Läs mer

Marknadsinsikt. Kvartal 2 2016

Marknadsinsikt. Kvartal 2 2016 Marknadsinsikt Kvartal 2 2016 Inflationen uppvisar livstecken. Rapporterna för årets första kvartal kom in bättre än analytikernas prognoser, dock tynger banker. Tillväxtindikatorn i USA är allt svagare

Läs mer

Marknadsinsikt. Kvartal 1 2016

Marknadsinsikt. Kvartal 1 2016 Marknadsinsikt Kvartal 1 2016 2016 inleds med fallande aktiemarknader och räntor världen över. Rapporterna för årets fjärde kvartal kom in något svagare än analytikernas prognoser. Den globala tillväxtindikatorn

Läs mer

Plain Capital ArdenX 515602-5388

Plain Capital ArdenX 515602-5388 Halvårsredogörelse för Plain Capital ArdenX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital ArdenX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition I budgetpropositionen är regeringen betydligt mer pessimistiska om den ekonomiska utvecklingen jämfört med i vårpropositionen.

Läs mer

Bra förutsättningar för den svenska aktiemarknaden

Bra förutsättningar för den svenska aktiemarknaden www.handelsbanken.se/mega Premiumcertifikat Sverige Bra förutsättningar för den svenska aktiemarknaden Hög avkastningspotential Minst 25 procents avkastning så länge Stockholmsbörsen inte faller 35 procent

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu. dag för köp

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu. dag för köp Sista HANDElsbankens certifikat mars 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 11 april 1 Varsågod, så här ser de ut Här är några placeringsalternativ som vi tycker är intressanta

Läs mer

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2015 2 3 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING Greklandsoron har präglat även juli månad. Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF

Läs mer

Effekten på svensk BNP-tillväxt av finansiell turbulens

Effekten på svensk BNP-tillväxt av finansiell turbulens Konjunkturläget december 7 FÖRDJUPNING Effekten på svensk BNP-tillväxt av finansiell turbulens Tillgångar bedöms i dagsläget vara högt värderade på många finansiella marknader. Konjunkturinstitutet uppskattar

Läs mer

Brev till fondspararna Värdeaktier

Brev till fondspararna Värdeaktier Brev till fondspararna Värdeaktier 4:e kvartalet 2014 Bästa fondsparare! Uttrycket "Guds eget land" har ofta använts om USA, i synnerhet av människor som själva kommer därifrån. Nu när vi lägger 2014 till

Läs mer

Brev till fondspararna Värdeaktier

Brev till fondspararna Värdeaktier Brev till fondspararna Värdeaktier 2:a kvartalet 2015 Bästa investerare! Årets andra kvartal slutade med ett litet kursfall i större delen av världen, och det är som om vi har kommit ner på jorden igen

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010 Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011 OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010 Sid 1 (5) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen

Läs mer

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest Marknadsobligation 643 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Mycket bra riskspridning En helhetslösning Du får den korg som stiger mest Marknadsobligation

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning MAJ 2014 SMÅ STEG MOT STARKARE KONJUNKTUR OCH STIGANDE PRISER

Riksbankens Företagsundersökning MAJ 2014 SMÅ STEG MOT STARKARE KONJUNKTUR OCH STIGANDE PRISER Riksbankens Företagsundersökning MAJ 2014 SMÅ STEG MOT STARKARE KONJUNKTUR OCH STIGANDE PRISER Riksbankens företagsundersökning i maj 2014 Enligt Riksbankens företagsundersökning i maj 2014 har konjunkturen

Läs mer

Marginellt ökad aktieandel. Positiv

Marginellt ökad aktieandel. Positiv Tellus Midas Strategi under oktober Kraftig nedgång gav köptillfälle I korthet: Månaden inleddes i kraftig mollstämning. Tron på en ekonomisk återhämtning i Europa försvann helt. Konflikten i Ukraina,

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport september 2013

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport september 2013 Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

VALUTAPROGNOS FEBRUARI 2015

VALUTAPROGNOS FEBRUARI 2015 VALUTA FEBRUARI 2015 3.40 3.30 3.20 3.10 3.00 2.90 2.80 2.70 BRASILIANSKA REAL MOT SVENSKA KRONAN BRL/SE K 0.17 0.16 0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 INDISKA RUPIE MOT SVENSKA KRONAN INR/SE + 9,2% K + 16,3%

Läs mer

Råvaruobligation Mat och bränsle

Råvaruobligation Mat och bränsle www.handelsbanken.se/mega Råvaruobligation Mat och bränsle Tillväxten i Indien och Kina förändrar folks matvanor, vilket leder till högre priser på djurfoder, till exempel majs, sojamjöl och vete Den växande

Läs mer

Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008-01-01 till 2008-12-31

Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008-01-01 till 2008-12-31 Stävrullen Finans AB (publ) org. nr. 556125-5851 1 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008-01-01 till 2008-12-31 Handel med värdepapper Bolagets verksamhetsidé är att genom en långsiktig kapitalförvaltning

Läs mer

Brev till fondspararna Värdeaktier

Brev till fondspararna Värdeaktier Brev till fondspararna Värdeaktier 3:e kvartalet 2015 Bästa fondsparare! De globala kursfallen i slutet av perioden resulterade i det värsta kvartalet på fyra år. På tre månader förlorade de globala fonderna

Läs mer

Ägarstyrningsrapport. Utland 2015

Ägarstyrningsrapport. Utland 2015 Ägarstyrningsrapport Utland 2015 Januari 2016 2 AMFs placeringsfilosofi AMF är en aktiv kapitalförvaltare, som söker en konkurrenskraftig avkastning. Vi förvaltar våra utländska aktier själva för att kunna

Läs mer

Månadsrapport december 2009

Månadsrapport december 2009 Månadsrapport december 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj. Utifrån modellportföljen visas här en kundportfölj

Läs mer

Strategi under januari

Strategi under januari Strategi under januari Inga träd växer till himlen I vanlig ordning inleddes det nya året positivt. Nytt kapital till marknaden, förhoppningar om en bättre konjunktur och under årets inledande dagar alltid

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Investor Brief. INBLICK: Boom för den asiatiska medelklassen

Investor Brief. INBLICK: Boom för den asiatiska medelklassen MEDELKLASSEN I ASIEN NOVEMBER 2015 INBLICK: Boom för den asiatiska medelklassen De senaste decennierna har en rad asiatiska länder tagit ett ekonomiskt tigersprång, vilket kan komma att vända upp och ner

Läs mer

Piggare börser och nya centralbanksåtgärder

Piggare börser och nya centralbanksåtgärder Marknadsbrev april 16 Piggare börser och nya centralbanksåtgärder Börsen tillbaka på ruta ett. På senare tid har de globala aktiemarknaderna återhämtat sig rejält från raset i början av året. Flera faktorer

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

Tillväxtmarknader - Aktier Februari 2016

Tillväxtmarknader - Aktier Februari 2016 Tillväxtmarknader - Aktier Februari 2016 Swedbank Analys Botten är inte nådd PE-tal exkl. energi och finanssektorn är inte på låga nivåer än Fortsatt undervikt för regionen Utmaningar för aktiemarknaden

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Valutacertifikat KINAE Bull B S

Valutacertifikat KINAE Bull B S För dig som tror på en stärkt kinesisk yuan! Med detta certifikat väljer du själv placeringshorisont, och får en hävstång på kursutvecklingen i kinesiska yuan mot amerikanska dollar. Certifikat stiger

Läs mer

Basfonden. Basfonden. Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar.

Basfonden. Basfonden. Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Basfonden Basfonden Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Marknadsföringsbroschyr Grunden för all framgångsrik förvaltning

Läs mer

Tjäna pengar på aktiemarknaden. Fega och vinn med oss

Tjäna pengar på aktiemarknaden. Fega och vinn med oss www.handelsbanken.se/kapitalskydd Aktieindexobligation 904 Tjäna pengar på aktiemarknaden. Fega och vinn med oss För dig som vill tjäna pengar utan att ta några onödiga risker Som du säkert vet är det

Läs mer

Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka

Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka ANALYSGARANTI* 13:e maj 2008 Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka Även om Doros Q1-rapport var den femte delårsrapporten i rad med positivt resultatutfall, så var det en besvikelse. Framför allt

Läs mer

Vässa EU:s klimatpoli tik. En rapport om Centerpartiets förslag för EU:s system för handel med utsläppsrätter

Vässa EU:s klimatpoli tik. En rapport om Centerpartiets förslag för EU:s system för handel med utsläppsrätter Vässa EU:s klimatpoli tik En rapport om Centerpartiets förslag för EU:s system för handel med utsläppsrätter Sammanfattning EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU-ETS) är tillsammans med unionens

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 SÖDERMANLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Brev till fondspararna Värdeaktier

Brev till fondspararna Värdeaktier Brev till fondspararna Värdeaktier 4:e kvartalet 2015 Bästa fondsparare! Årets sista kvartal fick en bra avslutning. Marknaderna steg kraftigt efter sensommarens nedgång. Sett över hela året såg vi goda

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 41-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 41-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 41-2013 Makronyheter Den amerikanska skuldnivå präglade finansmarknaderna under förra veckan: Kommer amerikanska politiker verkligen riskera att USA åsidosätter sina

Läs mer

Penningpolitiken och Riksbankens kommunikation

Penningpolitiken och Riksbankens kommunikation ANFÖRANDE DATUM: 2007-10-08 TALARE: PLATS: Förste vice riksbankschef Irma Rosenberg Swedbank, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31

Läs mer

RÄNTEFOKUS DECEMBER 2014 FORTSATT LÅGA BORÄNTOR

RÄNTEFOKUS DECEMBER 2014 FORTSATT LÅGA BORÄNTOR RÄNTEFOKUS DECEMBER 2014 FORTSATT LÅGA BORÄNTOR SAMMANFATTNING Återhämtningen i svensk ekonomi har tappat fart till följd av den mycket tröga utvecklingen på många av landets viktigaste exportmarknader.

Läs mer

Ljus i mörkret. Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009

Ljus i mörkret. Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009 Ljus i mörkret Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009 Ljus i mörkret Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009 Svenska Riskkapitalföreningen genomför tillsammans med Tillväxtverket

Läs mer

Finansmarknadsenkät. Maj 2011. Copyright Box IR

Finansmarknadsenkät. Maj 2011. Copyright Box IR Finansmarknadsenkät Maj 2011 Copyright Box IR Executive summary I syfte att öka kunskapen om hur finansbranschen ser på börsbolagens IR-arbete genomförde Box IR under april och maj 2011 en enkätundersökning,

Läs mer

Räntekommentar. Räntemarknaden MARKNADSKOMMENTAR - RÄNTOR

Räntekommentar. Räntemarknaden MARKNADSKOMMENTAR - RÄNTOR Räntekommentar Räntemarknaden Denna höst har varit turbulent men vi tycker att det finns stora skillnader jämfört med korrektionen under 2011. Redan under våren och tidig höst har obligationsmarknaden

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 321 mnkr. Det är en ökning med 8 mnkr sedan förra månaden, och 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

European Quality Fund

European Quality Fund - Portföljuppdatering för 2012-3 år 5 år 10 år 2012 (EUR, %) Utveckling Risk European Quality Fund +20,1 12,8 MSCI Europe Net +17,3 14,7 Överavkastning ++2,8 Kort om fonden Placeringsinriktning European

Läs mer

- - - -CHECK AGAINST DELIVERY - - - - -

- - - -CHECK AGAINST DELIVERY - - - - - Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Bilag 459 Offentligt - - - -CHECK AGAINST DELIVERY - - - - - Statsministerns presentation av ordförandeskapsprioriteringarna i riksdagen den 23 juni Herr/Fru talman,

Läs mer

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

Det har aldrig varit så enkelt att placera i råvaror

Det har aldrig varit så enkelt att placera i råvaror www.handelsbanken.se/certifikat RÅVARUCERTIFIKAT INDEX Det har aldrig varit så enkelt att placera i råvaror SISTA DAG FÖR KÖP ÄR DEN 15 NOVEMBER 2009 Marknadsläget just nu Låg skuldsättning gör att tillväxtekonomierna

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Det har varit en exceptionellt svag start på börsåret 2016. Enligt Financial Times var årets två första veckor de svagaste någonsin. Som vi ser det är en av förklaringarna det kraftiga oljeprisfallet under

Läs mer

Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet

Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet 2010 fyllde LKAB 120 år. Det är i sig fantastiskt. Nästan svårt att förstå... 120 år. Man måste stanna upp lite

Läs mer

Finansiell Ekonomi i Praktiken

Finansiell Ekonomi i Praktiken Finansiell Ekonomi i Praktiken Seminarium den 16 februari 2005 Program 14.00-14.15 Inledning 14.15-15.00 Att fastställa en kunds riskbenägenhet 15.15-16.00 Olika placeringars risk 16.15-17.00 Rådgivning

Läs mer

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC. Aktiekunskap B - Fortsättningskurs Januari 2011 1

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC. Aktiekunskap B - Fortsättningskurs Januari 2011 1 Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Aktiekunskap B - Fortsättningskurs Januari 2011 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

Bra, men inte tillräckligt

Bra, men inte tillräckligt Bra, men inte tillräckligt Den kinesiska centralbanken meddelade i juni att den har för avsikt att öka flexibiliteten i landets växelkursregim. Ett positivt men blygsamt och otillräckligt första steg för

Läs mer

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna Effekterna av de 2009-09-30 statliga stabilitetsåtgärderna Nionde rapporten 2009 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND FI:s uppdrag BANKERNAS FINANSIERINGSKOSTNADER Marknadsräntornas utveckling Bankernas

Läs mer

Varför högre tillväxt i Sverige än i euroområdet och USA?

Varför högre tillväxt i Sverige än i euroområdet och USA? Varför högre tillväxt i än i euroområdet och? FÖRDJUPNING s tillväxt är stark i ett internationellt perspektiv. Jämfört med och euroområdet är tillväxten för närvarande högre i, och i Riksbankens prognos

Läs mer

DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2015 79

DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2015 79 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2015 79 Halvårsrapport 2015 2 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2015 Innehållsförteckning VD-kommentar 4 Horisont Ränta 6 Horisont Försiktig 7 Horisont Balanserad 8 Horisont

Läs mer

Innehåll 1 BBC-mätning, Riktiga ekonomer 2 OMXS30, S&P 500 3 Råolja, Naturgas 4 Guld, Koppar 5 USD/SEK, EUR/SEK. Riktiga ekonomer.

Innehåll 1 BBC-mätning, Riktiga ekonomer 2 OMXS30, S&P 500 3 Råolja, Naturgas 4 Guld, Koppar 5 USD/SEK, EUR/SEK. Riktiga ekonomer. v.40 15 november 2009 Innehåll 1 BBC-mätning, Riktiga ekonomer 2 OMXS30, S&P 500 3 Råolja, Naturgas 4 Guld, Koppar 5 USD/SEK, EUR/SEK 6 Majs, Vete 7 Råvaruindex 8 Råvarukanalen 9 Graföversikt 11 Ansvarsfriskrivning

Läs mer

Månadsbrev juli 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder

Månadsbrev juli 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder Månadsbrev juli 2015 Det globala börssentimentet varierade kraftigt under juli. Att det till sist blev ett Greklandsavtal och anständiga kvartalsrapporter som skickade börsen uppåt för att åter svänga

Läs mer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stämning i mars 2 Mars blev en bra månad på de internationella finansmarknaderna och marknadsvolatiliteten backade från de höga nivåerna i januari och februari. Oslo-börsen

Läs mer

Månadsbrev april 2015

Månadsbrev april 2015 Månadsbrev april 2015 April präglades av viss turbulens orsakad av svagare statistik från USA och Kina. Samtidigt ledde ytterligare avregleringar och räntesänkningar i Kina till ett rally på den kinesiska

Läs mer

Brev till fondspararna värdeaktier

Brev till fondspararna värdeaktier Brev till fondspararna värdeaktier 3:e kvartalet 2014 Bästa investerare! Det senaste kvartalet har vi kommenterat den spirande ekonomiska uppgången i Europa och hur den kan påverka värdeaktier i positiv

Läs mer

1 Halvårsrapport januari juni 2003. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 123 mdr per 2003-06-30. HALVÅRSRAPPORT.

1 Halvårsrapport januari juni 2003. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 123 mdr per 2003-06-30. HALVÅRSRAPPORT. 1 Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 123 mdr per 2003-06-30. HALVÅRSRAPPORT januari juni Totalavkastningen på fondens tillgångar uppgick till 6,7 % för första halvåret 2003. Periodens

Läs mer

- Portföljuppdatering för

- Portföljuppdatering för - Portföljuppdatering för 2012-3 år 5 år 10 år N/A N/A 2012 (EUR, %) Utveckling Risk Save Earth Fund +13,8 9,4 MSCI World Net +14,0 9,9 Överavkastning +-0,2 Kort om fonden Placeringsinriktning Save Earth

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND #4av5jobb Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt.....

Läs mer

Vad innebär äkta aktiv förvaltning?

Vad innebär äkta aktiv förvaltning? Vad innebär äkta aktiv förvaltning? Aktiespararna Borlänge/Falun Daniel Sundqvist 1 Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan

Läs mer

Del 11 Indexbevis. Strukturakademin. Strukturakademin. Strukturinvest Fondkommission

Del 11 Indexbevis. Strukturakademin. Strukturakademin. Strukturinvest Fondkommission Del 11 Indexbevis 1 Innehåll 1. Grundpositionerna 1.1 Köpt köpoption 1.2 Såld köpoption 1.3 Köpt säljoption 1.4 Såld säljoption 2. Konstruktion av indexbevis 3. Avkastningsanalys 4. Knock-in optioner 5.

Läs mer

ScandiDos AB (publ) (556613-0927)

ScandiDos AB (publ) (556613-0927) ScandiDos AB (publ) (556613-0927) Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 2014 30 april 2015 Perioden 1 maj 2014 30 april 2015 Ny försäljningschef på plats i juni 2014 Första order på Delta 4 Discover från

Läs mer

Europa vad ser vi? 2013-12-03

Europa vad ser vi? 2013-12-03 Europa vad ser vi? 2013-12-03 En kraftfull marknadsrotation Fondens avkastning kontra MSCI Europe, YTD (EUR) Källa: MSCI, CB Fonder Jun-okt 2013: Kraftig rotation i marknaden med stor underavkastning för

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2013

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2013 Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport december 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Placeringspolicy för Svenska Diabetesförbundet

Placeringspolicy för Svenska Diabetesförbundet Placeringspolicy för Svenska Diabetesförbundet Antagen av förbundsstyrelsen den 16 februari 2012 Senast reviderad den 26 augusti 2014 Senaste årlig översyn genomförd den 5-7 december 2014 Inledning Denna

Läs mer

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT 31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

- Internt fokus på verksamhetens omstrukturering kommer leda till bättre lönsamhet

- Internt fokus på verksamhetens omstrukturering kommer leda till bättre lönsamhet Rekommendation: OVERWIGHT Riktkurs DCF: 108 Riktkurs Multipelvärdering: 85 Nyckelfaktorer: - Goda makroekonomiska förutsättningar - Internt fokus på verksamhetens omstrukturering kommer leda till bättre

Läs mer

Koncernchef Lars G. Nordströms anförande Posten Nordens årsstämma 14 april 2010

Koncernchef Lars G. Nordströms anförande Posten Nordens årsstämma 14 april 2010 Koncernchef Lars G. Nordströms anförande Posten Nordens årsstämma 14 april 2010 Bästa stämmodeltagare! 2009 var ett år då våra kunder var mer nöjda än någonsin det vet vi genom våra mätningar. Det var

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker kapitalskyddade placeringar 929 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista dag för köp 14 nov 1 Den 18 oktober 2010 Amerikanska stimulanser sätter fart på marknaderna Den starka utvecklingen på finansmarknaderna

Läs mer