Solidaritetsrörelsens Hus Ekonomisk Förening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Solidaritetsrörelsens Hus Ekonomisk Förening"

Transkript

1 Solidaritetsrörelsens Hus Ekonomisk Förening Verksamhetsplan 2008

2 Innehåll Tanken av Ralph Praming 2 Visioner för solidaritetshuset 3 Personal 4 Aktivitetsplan Förvaltningen 5 Aktivitetsplan Världsbiblioteket 6 Budget Förvaltningen 7 Budget Världsbiblioteket 9 TANKEN Den fasta och massiva strukturen i granitens inre kan inte ändras av sig själv. Havet och inlandsisen kan forma och gröpa ur berghällar, men aldrig ändra dess riktning. Den är en gång för alla given. Med skulpturen Urkraft vill jag visa något som är motstridig till detta naturtillstånd. Den övre delen, som har formen av en naturlig berghäll med inlandsisens repor, vrider sig ur sin ursprungliga riktning. Det är alltså min tanke att något har hänt med stenen, som inte har med naturtillståndet att göra. En fruktansvärd kraft har ändrat stenens naturliga riktning, men bara bitvis. Den undre delen håller kvar och gör motstånd. Den bakre delen är helt intakt. I den främre delen är den övre vridna delen och den undre halvan dessutom inte helt symetrisk. Den övre har i förhållande till den undre ett svagt överhäng, som om den har förhävt sig mot naturtillståndet. Symboliken i denna rörelse får var och en tolka och utveckla. Men jag tänker på de oerhörda krafter, som framför allt den västerländska livsstilen under modern tid har släpp loss. En förslösande livsstil som rovgirigt och hämningslöst allt mer sargar vår planet. En livsstil som dessutom sprider sig över hela världen. På samma sätt som vi alltid visat vår solidaritet gentemot människor, enskilda eller i grupp, är det uppenbart att solidariteten i fortsättningen även måste omfatta den mellan generationerna, den inter-generationella solidariteten. Något av solidaritetens högsta stadium som innefattar en kritisk granskning av vår egen livsstil, sökandet efter alternativa vägar framåt och en global ansvarskänsla som sträcker sig till alla av dem som kommer att vandra på denna jord efter oss. Ralph Praming om skulpturen Urkraft, tal vid 25-årsjubiléum Verksamhetsplan, SHEF (9)

3 Visioner och planer för Solidaritetshuset 2008 Solidaritetshuset är en samlingsplats för organisationer som har gemensamt att de arbetar med solidaritetsarbete, lokalt och globalt. SHEF bör arbeta för att dessa organisationer kan finna olika forum för att träffas och byta erfarenheter samt att bara umgås. Solidaritetshusets föreningar är en kraft i samhället och arbetar med olika former av påverkansarbete. Därför vill SHEF vara gemensam plattform som kan stödja föreningarna i att nå ut med sina budskap. SHEF driver ett informationscenter, Världsbiblioteket, för att förstärka och komplettera föreningarnas arbete. Inåt Genom förbättring och omplanering av lokaler kan nya platser skapas för att underlätta dessa kontakter. Genom gemensamma arrangemang underlättas kontakterna mellan medlemmarna. Utåt Genom informationssamverkan når föreningarna effektivare ut med sina budskap. Genom öppnare och mer tillgänglig planlösning på bottenplanet skapas fler offentliga rum där föreningarna kan möta allmänheten. INÅT UTÅT FASTIGHET Nya ändamålsenliga, välutrustade mötesrum Nya matrum och pentryn Trivsel Nya små arbetsplatser Tillgängliga mötesrum Inbjudande entré Kontorslandskap med små arbetsplatser ORGANISATION/ KOMMUNIKATION Gemensamma mål Gemensamhetsskapande aktiviteter Intern information Enhetlig kommunikation Profilering Marknadsföring Webbsida KUNSKAPS- / OPINIONSBILDNING Informationssamverkan Föreläsningar/seminarier Kurser/Workshops Biblioteksservice Bokkaffe Webbsidor Informationssamverkan Föreläsningar/seminarier Kurser/Workshops Biblioteksservice Bokkaffe Webbsidor Sociala Forum, Bokmässan Studiebesök och skolsamverkan Nätverksdeltagande Verksamhetsplan, SHEF (9)

4 Personal För verksamhetsperioden sker en del förändringar av personalstyrkan hos förvaltningen. Jon Edlund kommer att vikariera för José Ramirez under hela 2008 då José är tjänstledig. Jon har tidigare arbetat som fastighetsskötare i huset och även som personalhandläggare och ekonomiassistent på UBV. Cristian Pacala som började sin anställning i augusti 2007 kommer att fortsätta som fastighetsskötare. Både Jon och Cristian arbetar heltid. Då varken Jon eller Cristian mottar lönebidrag från AMS har justeringar i budgeten gjorts från föregående år. Bibliotekets personal är förstärkt med projektanställningar; projekt Mötet världen i Solidaritetshuset och projekt Globalarkivet. Sammanlagt blir det 3,35 tjänster fördelat på fyra personer; Maria Bergstrand, Mariann Jarret, Arwid Lund och Mats Kempe. Vi räknar med besked i början av året angående den arbetsmarknadsåtgärd som ytterligare en personal, Sonny Karlsson är anställd i. Finansieringen av förvaltningens och bibliotekets personal visas grafiskt i diagram nedan: Fördelning av personalkostnader SHEF 2008.SE 12% AMS 20% SHEF 47% SIDA 21% Verksamhetsplan, SHEF (9)

5 Aktivitetsplan, Förvaltningen Eventuella ombyggnationer kommer att utgöra den största delen av verksamheten hos SHEFs förvaltning. Reparationer och Underhåll Under vår sommar och höst kommer en större genomgång och renovering av fönster att göras. Kostnaden beräknas bli ca kr för reparationer samt beräknas ta en stor del av fastighetsskötarens arbetstid. I händelse av att en större reparation måste göras på hissen så krävs det även att innerdörrar installeras. Kostnaden för detta beräknas bli ca kr. Planeringsgruppen kommer att fortsätta sitt arbete under 2008 för att lägga fram förslag för ombyggnation av bottenplanet. Miljöplanen kommer att följas upp och nya miljöstationer kommer att installeras. Planering och upphandling av nytt ventilationssystem kommer att pågå under Dock är det beroende av hur eventuella ombyggnationer kommer att se ut. Personal Cristian kommer att sätta sig in i kansliarbetet, dels för att göra förvaltningen mer flexibel och dels av rena personalutvecklingsskäl. En överlämning av bokföringsarbetet från Susanne till Jon har genomförts. Susanne kommer att finnas kvar som stöd under uppstartsperioden. Övrigt Kansliet kommer att implementera den nya grafiska profilen i sina dokument och i inre och yttre brev och dokumentation. Detta för att skapa en tydligare kommunikation. Nya faktureringsrutiner behövs och är i planeringsstadiet. Förhoppningen är att en övergång till ett riktigt faktureringsprogram skall kunna göras. Faktureringsprogram finns redan på kansliet. Verksamhetsplan, SHEF (9)

6 Aktivitetsplan, Världsbiblioteket Världsbiblioteket samverkar med och ger service till föreningarna. Biblioteket är också öppet för allmänheten. Genom särskilda projektstöd har vi fått möjlighet att utveckla verksamheten och samverkan med föreningarna och andra aktörer i informations- och kommunikationsarbetet. Projektet Möt världen i Solidaritetshuset, finansieras med Sidamedel och fortsätter till och med 2008 och verksamhetsplanen följer projektplanen/programbeskrivningen under Styrgruppens/VU:s överinseende. Samverkan utformas bland annat i Idégruppen, som är referensgrupp för projektet. Projekt Globalarkivet finansieras med medel från Internetfonden under 2008 och syftar till att skapa en direkt distributionskanal för föreningarnas och tidskrifternas material till allmänheten. Strategier och aktiviteter 2008 Fortsatt utveckling och uppdatering av SHEFs webbsida som plattform för SHEF och service för föreningarna och omvärlden. Det gäller både de interna sidorna och de utåtriktade. Som stöd kommer vi använda utvärderingen av Världsbibliotekets digitala tjänster som gjorts av utomstående konsult. Globalarkivet kommer att utvecklas under året med material från flera av föreningarna och tidskrifterna i Solidaritetshuset. Digital solidaritet, vår särskilda satsning på att utforska och använda fria programvaror fortsätter. Föreningarna kommer att erbjudas kurser och att själva arrangera kurser i det särskilda datarum som iordningställts. Samarbete med föreningarna med målet att göra studiebesöken bättre beträffande upplägg, uppföljning och utvärdering. Aktivt deltagande i olika nätverk biblioteksdatabasen LIBRIS, Globalportalen, Nätverk för planering av biblioteks- och dokumentationsdelen i Europeiska sociala forum, ESF, 2008., Nordiskt nätverk för ulandsdokumentation NorDoc. Deltagande i ESF i Malmö och Bok och Biblioteksmässan i Göteborg i september. Samarbeten med Stockholms stadsbibliotek, andra bibliotek och organisationer Lansering av Solidaritetshusets webbsidor, programerbjudanden och andra resurser gentemot föreningsvärlden, skolvärlden, kultur/medievärlden. Traditionella arrangemang som Draken dag och julmarknad arrangeras tillsammans med Solidaritetshusets föreningar Programverksamhet och utställningar som arrangeras av föreningarna och av biblioteket fortsätter. Vi fortsätter med lunchseminarier som ger möjlighet att möta föreningars utländska gäster, där Världsbiblioteket bidrar med lunchmacka och marknadsföring. Vi bjuder in till Bok-kaffe 1 gång/månad - allmänheten också välkommen. Världsbiblioteket erbjuder viss datasupport till föreningarna i mån av tid och möjlighet och vill arbeta för en formulering av SHEFs IT-strategi. Världsbiblioteket deltar aktivt i SHEFs organisationsutveckling och i olika arbetsgrupper med till exempel ekonomi och planeringsfrågor Verksamhetsplan, SHEF (9)

7 Budget, Förvaltningen 2008 Budgeten för verksamhetsperioden 2006/2007 har delats med 18 och multiplicerats med 12 för att skapa en jämförbar tolvmånadersperiod. Intäkter, Förvaltningen Budget SHEF Kontonr Kontonamn Per dec Årsbudget Diff Diff % Budget Skillnad 3212 Bredband Kopiering ,7% Hyror ,9% Hyror lager ,1% Värme ,6% El ,2% Hyra parkering ,9% Trivsel o städ ,7% Hyra sammantr ,4% Övr intäkter ,3% Medl avg ,7% Medel till bib ,7% S:a intäkter ,2% Verksamhetsplan, SHEF (9)

8 5110 Tomträttsavgäld ,0% El ,8% Värme ,2% Vatten o avlopp ,0% Städning Renhållning, sophämtning ,0% Reparationer o underhåll ,1% Larm inkl. service Övr fastighetskostnader,serviceavtal ,5% Förbrukningsmaterial ,5% Kontorsmaterial ,1% Bredband Telefon ,0% Kopiering ,7% Dataprogram ,0% Företagsförsäkringar ,6% Revisionsarvode ,6% Konsultarvoden byggprojekt ,0% Styrelseomkostnader förtäring o dyl ,9% Övriga kostn ej fastigheten Lön kollektivanställda ,3% Lön bokföring ,0% Pensionskostnader+avtalsförsäkr ,2% Lagstadg sociala avgifter ,9% Särskild löneskatt Sociala avg bokföringsarvode ,4% Utbildning Sjuk- och hälsovård Erhållna bidrag och ersättn för personal ,5% Övriga personalkostnader ,1% Avskrivn byggnader ,7% Avskrivn ombyggnader ,7% Avskr markanläggning ,6% Avskr inventarier ,5% Avskr datorer Ränteint fr omstillg Skattefria ränteintäkter Räntekostnader Övr finansiella kostnader S:a kostnader ,3% Netto ,3% Verksamhetsplan, SHEF (9)

9 Budget 2008 Världsbiblioteket SHEF BUDGET 2008 Resultatenhet 2 RÖRELS INTÄKTER 3982 Medel till biblioteket Bidrag stadsdelen 0 Inga bidrag från Stadsdelen Bidrag Sida personal Hyresintäkter AG,UBV om oförändrat från Bidrag.SE Biblioteksservering SUMMA PERSONALKOSTN 7010 Lön koll.anst ,75+0, Lön timanställda.se Pensionskostn Lagst soc avg Soc avg, Timanställda Sjuk- och hälsovård Erh bidrag+ers pers kv1 resten osäkert ( ) 7699 Övr p.kostn SUMMA ÖVR EXT KOSTN 5010 Lokalhyra bibl inkl datarum (hyran ) 5150 Renhållning Program Kontorskostnader Trycksaker, info ? IT Webb varav server till.se 6211 Telefon Media Biblioteksinventarier Biblioteksservering Övr bibliotekskostnader SUMMA NETTO 0 Verksamhetsplan, SHEF (9)

Solidaritetsrörelsens Hus Ekonomisk Förening

Solidaritetsrörelsens Hus Ekonomisk Förening Solidaritetsrörelsens Hus Ekonomisk Förening Verksamhetsplan 2009 Innehåll Personal 2 Aktivitetsplan Förvaltningen 3 Aktivitetsplan Världsbiblioteket 4 Budget Förvaltningen 5 Budget Världsbiblioteket 6

Läs mer

Solidaritetshuset Ekonomisk Förening

Solidaritetshuset Ekonomisk Förening Solidaritetshuset Ekonomisk Förening Förslag till Verksamhetsplan 2013 Inledning Solidaritetshuset har de senaste åren stått inför stora utmaningar men under 2012 slutfördes i stort sett de omfattande

Läs mer

Solidaritetshuset Ekonomisk Förening Org nr: 716417-5692

Solidaritetshuset Ekonomisk Förening Org nr: 716417-5692 Solidaritetshuset Ekonomisk Förening Org nr: 716417-5692 Verksamhetsplan 2014 Solidaritetshuset Förslag till Verksamhetsplan 2014 1. INLEDNING 2 2. MÅL 2014 3 2.1 En plattform för solidaritetsarbete i

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

Verksamhetsplan år 2009

Verksamhetsplan år 2009 Verksamhetsplan år 2009 Tidskriftsverkstaden i Öst orgnr: 769607-3134 Verksamheten Tidskriftsverkstadens basverksamhet består i att tillhandahålla medlemmar teknik, support, utbildning och information

Läs mer

Folkets Hus. Engagemang, gemenskap & kreativitet SOCIALHÖGSKOLAN HT13. Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25

Folkets Hus. Engagemang, gemenskap & kreativitet SOCIALHÖGSKOLAN HT13. Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25 SOCIALHÖGSKOLAN HT13 Folkets Hus Engagemang, gemenskap & kreativitet Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25 Vi vill skapa en nystart av Folkparken på väster i Lund

Läs mer

PDF från eu.tillvaxtverket.se

PDF från eu.tillvaxtverket.se PDF från eu.tillvaxtverket.se Det här är en pdf-version av information från eu.tillvaxtverket.se. Titta alltid på webbplatsen eu.tillvaxtverket.se för aktuell information. Detta är version: 3.0 Denna version

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 10.

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 10. KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-11 Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 10. Tid och plats tisdagen den 18

Läs mer

Kulturby i Kopparlunden

Kulturby i Kopparlunden Kultur-, idrotts- och fritidsnämndens stab Lennart Fast Direktvalsnr 021-39 13 11 Kulturby i Kopparlunden Projektbeskrivning Inledning Den kreativa sektorn, upplevelseindustrin, kultur för tillväxt, kultur

Läs mer

Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar

Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar man och vad skall man tänka på, läs detta och känn efter?

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2007-11-09--11 1(123) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2007-11-09--11 Föregående möte: 2007-10-05--07

Läs mer

STATENS HISTORISKA MUSEER VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2004

STATENS HISTORISKA MUSEER VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2004 STATENS HISTORISKA MUSEER VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2004 Datum: 2004-02-13 Förord Förutsättningarna för att bedriva en framgångsrik verksamhet under 2004 är sammantaget mycket goda. Det långsiktiga arbete

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Nu blir vi yngre! Utveckling av barn och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Inledning Bakgrunden till denna förstudie är det föryngringsarbete som påbörjats genom Heimbygdas

Läs mer

AFFÄRSSYSTEM MED ÖPPEN KÄLLKOD

AFFÄRSSYSTEM MED ÖPPEN KÄLLKOD 2015-02-02 Redovisning av stöd till Stockholms stad 1 (6) AFFÄRSSYSTEM MED ÖPPEN KÄLLKOD - en förstudie utförd av Interim kultur id. för. INLEDNING Under 2013 beviljades föreningen Interim kultur 70 000

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2011

Verksamhetsplan och budget 2011 statens historiska museer statens historiska museum kungliga myntkabinettet sveriges ekonomiska museum tumba bruksmuseum Verksamhetsplan och budget 2011 Andra upplagan. Justerad i maj 2011 VERKSAMHETSPLAN

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Framtidsbygd mat, måltid och turism

Framtidsbygd mat, måltid och turism Framtidsbygd mat, måltid och turism Sammanfattning av en serie symposier och en fortlöpande dialog 2013-01-14 Progrezzum, entreprenörer för hållbar utveckling, ekonomisk förening Urban Laurin (i samarbete

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-02-18--19 Föregående möte: 2006-01-28--29 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

Utvärdering av verksamhetsutvecklingen

Utvärdering av verksamhetsutvecklingen Utvärdering av verksamhetsutvecklingen 2005 Utvärdering Sidan 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...2 Inledning...2 Internatet...3 Bakgrund...3 Mål...3 Förväntade effekter...4 Utgångspunkter...4 Målgrupp...4

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Nationell avgift och investeringsavgift 2015 2016

Nationell avgift och investeringsavgift 2015 2016 Nationell avgift och investeringsavgift 2015 2016 Till förbundsstämman 14 15/6 2014 Förbundsstyrelsens förslag till nationell avgift och investeringsavgift inom Hyresgästföreningen år 2015 2016 För gemensamma

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Verksamhetsplaner för 2014. lägga informationen till handlingarna.

Tjänsteskrivelse. Verksamhetsplaner för 2014. lägga informationen till handlingarna. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Söder 1 (2) Datum 2013-12-19 Vår referens Maria Hultin Controller Maria.Hultin@malmo.se Tjänsteskrivelse Verksamhetsplaner för 2014 SOFS-2013-593 Sammanfattning Stadsområdesförvaltningen

Läs mer

DÄRFÖR NATIONELL BIBLIOTEKSKATALOG

DÄRFÖR NATIONELL BIBLIOTEKSKATALOG Svensk Biblioteksförenings skriftserie På väg mot en starkare biblioteksnation DÄRFÖR NATIONELL BIBLIOTEKSKATALOG Om LIBRIS som en möjlighet för folkbiblioteken Därför nationell bibliotekskatalog är den

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer