DOM Meddelad i Sundsvall. MOTPART Stefan Persson Livs i Borlänge AB, Skomakargatan Borlänge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM 2010-02- 2 2. Meddelad i Sundsvall. MOTPART Stefan Persson Livs i Borlänge AB, 556569-5037 Skomakargatan 7 781 70 Borlänge"

Transkript

1 KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL Meddelad i Sundsvall Mål nr Sida 1 (8) KLAGANDE Skatteverket Skattekontoret Falun Falun MOTPART Stefan Persson Livs i Borlänge AB, Skomakargatan Borlänge Ombud: Advokat Hans-Peter Brattberg Advokatfirman Ullberg & Brattberg AB Box Falun ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrätten i Dalarnas läns dom den 9 februari 2009 i mål nr , se bilaga A SAKEN Efterbeskattning avseende arbetsgivaravgifter för beskattningsåren , och Skattetillägg Ersättning för kostnader enligt lagen (1989:479) om ersättning i ärenden och mål om skatt m.m. KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE Med ändring av länsrättens dom fastställer kammarrätten Skatteverkets beslut den 16 november 2007 och vägrar Stefan Persson Livs i Borlänge AB (bolaget) i länsrätten framställt yrkande om ersättning för kostnader. Kammarrätten avslår yrkandet om ersättning för kostnader i kammarrätten. Dok.ld Postadress Box Sundsvall Besöksadress Södra Tjärngatan 2 Telefon Telefax E-post: Expeditionstid måndag - fredag 09:00-12:00 13:00-15:00

2 KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL Sida 2 Mäl nr YRKANDEN M.M. Skatteverket yrkar, med ändring av länsrättens dom, i första hand att bolaget ska påföras de arbetsgivaravgifter och skattetillägg som Skatteverket beslutat om. r andra hand yrkar Skatteverket att bolaget vid inkomsttaxeringen inte ska medges avdrag för de arbetsgivaravgifter länsrätten har undanröjt i sin dom. Skatteverket yrkar härtill att bolaget inte ska beviljas ersättning för sina ombudskostnader i länsrätten. Bolaget bestrider bifall till Skatteverkets överklagande och yrkar för egen del ersättning för sina ombudskostnader i kammarrätten. PARTERNAS UTVECKLING AV TALAN Skatteverkets talan Till stöd för sin talan anför Skatteverket i huvudsak följande. Det är inte troligt att Stefan Persson under cirka två års tid inte skulle ha uppmärksammat att merparten av de fakturerade varorna, cirka 75 procent av varornas värde, inte levererades till hans rea-butik. Varorna fakturerades vid åtminstone 21 tillfållen och det fanns gott om tillfållen för Stefan Persson att kontrollera att samtliga varor anlänt till butiken. En seriös näringsidkare avhänder sig inte medvetet kontrollen av en leverantörs leveranser och fakturering och den påstådda bristande kontrollen luppmärksamheten framstår som osannolik. Feer Restaurang AB:s (Kjell F) varor borde dessutom ha rönt särskilt uppmärksamhet från Stefan Perssons sida. Varorna var inte några vanliga stapelvaror utan speciella varor med kort hållbarhet från en leverantör som Stefan Persson hade en speciell relation till.

3 KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL Sida 3 Mål nr Stefan Persson måste ha varit medveten om att de aktuella varorna inte levererades till hans butik. Slutsatsen kan inte bli annan än att Stefan Persson tillsammans med Kjell F deltagit i ett arrangemang med osanna fakturor. Stefan Perssons deltagande i detta arrangemang kan också logiskt förklaras med att han använt fakturorna som underlag i bokföringen för att försöka dölja egna löneuttag ur bolaget. Den omständigheten att Kjell F eventuellt skulle ha fått ersättning från Stefan Persson för sitt deltagande i arrangemanget påverkar inte Stefan Perssons beskattning eftersom ersättningen till Kjell F möjliggjorts genom att Stefan Persson förfogat över bolagets medel. Ann-Kristin Perssons trovärdighet kan med anledning av släktskapet och det uppenbara frångåendet av vanliga betalningsrutiner vid fakturahanteringen ifrågasättas. Ä ven om tilltro fästs till Ann-Kristin Perssons uppgift att hon betalat fakturerade belopp till Kjell F så undgår bolaget ändå inte beskattningsskyldighet eftersom Stefan Persson varit medveten om att levererade varor inte motsvarat det fakturerade beloppet och accepterat överfaktureringen. Ersättning enligt ersättningslagen bör med stöd av det ovan anförda inte utgå. Bolagets inställning Till stöd för sitt bestridande anför bolaget i huvudsak följande. Bolaget bestrider att Stefan Persson skulle ha haft vetskap om att levererade varor från Kjell F inte motsvarade fakturerade belopp. Av den anledningen har Stefan Persson heller aldrig godkänt någon överfakturering och eventuellt överfakturerade belopp har inte kommit

4 KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL Sida 4 Mål nr honom till del. r efterhand har han, efter att ha tagit del av alla uppgifter i förhören från de anställda i butiken och hos Kjell F, insett att överfakturering från Kjell F har ägt rum. Någon utredning i målen om hur stor överfaktureringen är finns inte. Att överfaktureringen skulle vara 75 procent av fakturabeloppen kan inte vitsordas. Varorna från Kjell F var speciella eftersom det var fråga om varor med snabb och stor omsättning. Varorna hade härutöver en kort hållbarhet om ca två dagar. Sammantaget gjorde dessa förhållanden att det var svårt för Stefan Persson att göra bedömningar angående rimligheten av de fakturerade beloppen. Faktureringen ägde rum månadsvis. För beskattningsåret 2003/2004 ägde faktureringen rum vid nio tillfällen och uppgick till kronor exklusive moms. Sanuna beskattningsår uppgick rca-butikens sammanlagda inköpskostnader till drygt 15 miljoner kronor. Leveranserna från Kjell F motsvarar endast cirka en procent av bolagets totala omsättning. Det fanns ingen anledning för Stefan Persson att misstänka att Kjell F skulle debitera bolaget för mer varor än vad som levererades. Stefan Persson hade fullt förtroende för Kjell F och det fanns ingen anledning för honom att avkräva några leveranssedlar av denne. Stefan Perssons arbetsuppgifter i rörelsen har inte varit att kontrollera inkomna leveranser av varor. Hans arbetsuppgifter har i huvudsak bestått i att hålla kontakten med leverantörer och sköta alla övergripande administrativa uppgifter, såsom exempelvis personalfrågor. Stefan Perssons personal har haft tydliga instruktioner att kontrollera och stämma av alla leveranser av varor genom följesedlama, men dessa instruktioner har inte gällt leveranser från Kjell F. Något skäl att ifrågasätta Ann-Kristin Perssons trovärdighet på grund av att hon är mor till Stefan Persson föreligger inte.

5 KAMMARRÄTTEN ISUNDSVALL Sida 5 Mål nr SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET Tillämpliga bestämmelser framgår av länsrättens dom. Bolaget har i sin redovisning bokfört 21 stycken fakturor utställda av Kjell F under tidsperioden 31 januari december Fakturorna omfattar ett sammantaget belopp inklusive moms om drygt kr eller i genomsnitt knappt kr per fakturering. Skatteverket har gjort gällande att bolaget kostnadsfört fakturorna, trots att bolaget haft visshet om att inte alla på fakturorna upptagna varor levererats till butiken, i syfte att dölja löneuttag åt Stefan Persson. Detta har bestritts av bolaget som menar att det saknat kännedom om överfaktureringen och att de medel som överfakturerats inte har kommit bolaget till del. Såsom länsrätten uppgett har Skatteverket bevisbördan för att oriktig uppgift föreligger i mål om efterbeskattning och Skatteverket har således att göra mycket sannolikt att förhållandena är på det sätt som Skatteverket påstår. För det fall Skatteverket kan presentera en omfattande bevisning, eller, i avsaknad av konkreta bevis, visa på omständigheter som starkt talar för att ett visst förhållande är för handen ankommer det på den skattskyldige, även i mål om efterbeskattning, att komma med trovärdiga förklaringar till de förhållanden som Skatteverket gör gällande i målen. Om Skatteverket genom sin utredning visat att ett visst förhållande är för handen och det saknas godtagbara invändningar från den skattskyldige har Skatteverket nått upp till det höga beviskrav som ställs i efterbeskattningsmål. Enligt vedertagen praxis gäller som allmän regel att huvudaktieägare i ett familjeföretag beskattas personligen för medel, som obehörigen uteslutits från bokföring hos bolaget, förutsatt att medlen under beskattningsåret inte använts för att bestrida kostnader för bolaget. Medlen betraktas som uttagna ur bolaget av huvudaktieägaren, antingen som lön eller utdelning. Denna

6 KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL Sida 6 Mål nr praxis bygger på tankegången att det är huvudaktieägaren själv som bestämmer vilka intäkter som ska tas upp i bolagets räkenskaper och vilka som eventuellt ska uteslutas; undanhållna medel står till huvudaktieägarens f6rfogande och det är han som bestärnrner hur de undanhållna medlen ska användas. För det fall medel, utan huvudaktieägarens vetskap, obehörigen frånhänts bolaget föreligger inte den för praxis presumerade förutsättningen att medlen stått till huvudaktieägarens förfogande. I ett sådant fall är det av avgörande betydelse vilken tilltro som kan fästas vid huvudaktieägarens uppgift att han inte känt till att medlen undanhållits och att han inte förfogat över dem (jfr. RÅ 80 1:56). Kammarrätten gör följande bedömning. Osanna fakturor I målen är ostridigt att de aktuella fakturornas innehåll inte stämmer överens med verkligheten och att medel tagits ur bolaget för att betala fakturorna, även om parterna har olika uppfattningar om med vilket belopp differensen mellan levererade varor och fakturerade varor uppgått till. Utredningen i målen ger även i övrigt stöd för bedömningen att det har förekommit en överfakturering i bolaget. Fråga uppkommer därmed med vilket belopp överfaktureringen uppgått. Bolaget är av uppfattningen att en överfakturering har skett, men kan inte vitsorda något belopp såsom skäligt eftersom det inte kontrollerat varuleveranserna från Kjell F. Det kan i och för sig inte uteslutas att Kjell F, som inte bokf6rt fakturorna i sin redovisning, kan ha ett egenintresse i att uppge lägre leveranser än företaget de facto levererat. Kjell F:s uppgifter beträffande leveranssortiment och leveransvolym stöds dock i olika avseenden av uppgifter som lämnats av anställda i bolaget. Vid en sarnrnantagen bedömning finner kammarrätten att det inte framkommit

7 KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL Sida 7 Mål nr tillräckliga skäl att frångå Skatteverkets beräkning avseende levererade varor och kostnadsförda varori bolaget. Fåmansbolagspresumtion och tilltrosbedömning Ägaren och företagsledaren Stefan Persson har gjort gällande att han varit omedveten om den överfakturering som skett och att han inte tagit del av de medel som frigjorts bolaget genom överfaktureringen. Fråga uppkommer därmed vilken tilltro som kan fästas till Stefan Perssons lämnade uppgifter. Av utredningen i målen framgår att Kjell F alltid levererade varor utan följesedlar, att vare sig Stefan Persson eller annan personal stämde av leveranserna samt att fakturorna betalades kontant utan kvittenser. Enligt Stefan Persson var Kjell F den enda leverantören som särbehandlades i detta avseende. Detta förfaringssätt innebär att bolaget medvetet frånhände sig kontrollen av leveranserna och även försvårade för personalen att upptäcka misstämningar mellan leveranser och faktureringar för varorna. Därtill kommer att faktureringarna avsåg icke obetydliga belopp, oavsett om de sammantaget endast utgör någon procent av bolagets totala omsättning. Det är också fråga om en i princip månatlig fakturering under cirka två års tid. Fakturorna avser dessutom ett begränsat matsortiment av speciell karaktär. Såväl anställda av Kjell F som anställda vid bolaget har i förhör uppgett att vissa av de maträtter som upptogs på fakturorna, såsom sallader och färdiga maträtter, aldrig levererades till butiken förutom möjligen under en kort inledande period. Sådana maträtter förekommer i 19 av de 21 aktuella fakturorna i målen. Redan vid en mycket begränsad granskning av fakturorna borde därför en person som kände till bolagets sortiment ha insett att faktureringen inte var korrekt. Därtill kommer att något annat inte framkommit än att överfaktureringen genomgående skedde till betydande belopp. Mot denna bakgrund måste det anses som i hög grad osannolikt att Stefan Persson saknat kännedom om den överfakturering som pågick i hans butik. Något annat har således inte framkommit än att de medel som

8 KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL Sida 8 Mål nr frånhänts bolaget genom överfaktureringen stått till Stefan Perssons forfogande och att han har bestämt hur de skulle användas. Att Ann-Kristin Persson ombesörjt de faktiska utbetalningarna till Kjell F fårändrar inte kammarrättens bedömning i sistnämnda avseende. Sammanfattningsvis finner kammarrätten att Skatteverket har visat att bolaget har lämnat en oriktig uppgift i deklarationen. Skatteverket har därmed haft grund får beslutade åtgärder att efterbeskattningsvis påföra bolaget arbetsgivaravgifter och skattetillägg. Skäl att medge befrielse från skattetillägget har inte framkommit. Ombudskostnader Bolaget har beviljats ersättning för ombudskostnader i länsrätten med kr. Med den utgång kammarrätten nu har beslutat om har bolaget inte fått bifall till någon del. På grund härav, och då det i övrigt inte föreligger några skäl att trots detta bevilja bolaget ersättning för ombudskostnader, ska bolaget inte beviljas ersättning får ombudskostnader vare sig i länsrätten eller i kammarrätten. Skatteverkets yrkande att bolaget inte ska beviljas ersättning för sina ombudskostnader i länsrätten ska därfår bifallas. Bolagets yrkande att det ska beviljas ersättning för kostnader i kammarrätten ska avslås. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B (formulär 3). (,. 0Q Q jl,~ sa Arlebrant kammarrättsråd referent Lotta Eriksson föredragande

9 IDALARNAS LÄN Helen Andersson Föredragande Meddelad i Falun Slda 1 (12) Mål' nr,. ""c " " '--312~08 " Rotel 2 KLAGANDE Stefan Persson Livs i Borlänge AB, Skomakargatan Borlänge Ombud: Advokat Hans-Peter Brattberg Advokatfirman Ullberg & Brattberg AB Box Falun MOTPART Skatteverket Skattekontoret i Falun Falun ÖVERKLAGADE BESLUT Skatteverkets beslut den 16 november 2007 SAKEN Näringsverksamhet; fråga om oredovisad lön Inkomsttaxering Mervärdesskatt för beskattningsåren , O och Arbetsgivaravgifter för samma beskattningsår Efterbeskattning Skattetillägg i fråga om mervärdesskatt och arbetsgivaravgifter Ersättning för kostnader enligt lagen (1989:479) om ersättning i ärenden och mål om skatt m.m., Ersättningslagen LÄNSRÄTTENS AVGÖRANDE Länsrätten ändrar det överklagade beslutet endast på så sätt att Skatteverkets beslut att påföra bolaget arbetsgivaravgifter samt skattetillägg därpå upphävs. Länsrätten beviljar Stefan Persson Livs i Borlänge AB ersättning för ombudskostnader i länsrätten med skäliga kr exkl moms. Länsrätten avvisar Stefan Persson Livs i Borlänge AB:s yrkande om ersättning för kostnader hänförliga till handläggningen hos Skatteverket. DokJd Postadress Box Falun Besöksadress Kullen 4 Telefon Telefax E-post: Iansrattenidalarnargdom.se Expeditionstid måndag - fredag 08:00-12:00 13:00-16:00

10 I DALARNAS LÄN Sida 2 BAKGRUND OCH YRKANDE Skatteverket beslutade efter revision hos Stefan Persson Livs i Borlänge AB, (bolaget), att för taxeringsår 2004 respektive beskattningsår sänka inkomst av näringsverksamhet med kr, fastställa underskott av näringsverksamhet till kr, sänka ingående mervärdesskatt med kr, påföra skattetillägg med kr avseende mervärdesskatt, höja avgiftsunderlaget för arbetsgivaravgifter med kr och besluta om arbetsgivaravgifter på detta underlag med kr samt att påföra skattetillägg med kr avseende arbetsgivaravgifter. Skatteverket beslutade att för taxeringsår 2005 respektive beskattningsår sänka inkomst av näringsverksamhet med kr, fastställa överskott av näringsverksamhet till kr, sänka ingående mervärdesskatt med kr, påföra skattetillägg med kr avseende mervärdesskatt, höja avgiftsunderlaget för arbetsgivaravgifter med kr och besluta om arbetsgivaravgifter på detta underlag med kr samt att påföra skattetillägg med kr avseende arbetsgivaravgifter. Skatteverket beslutade att får taxeringsår 2006 respektive beskattningsår sänka inkomst av näringsverksamhet med kr, fastställa underskott av näringsverksamhet till kr, sänka ingående mervärdesskatt med kr, höja avgiftsunderlaget för arbetsgivaravgifter med kr. Arbetsgivaravgifter på detta underlag beslutas till kr, påföra skattetillägg med kr avseende arbetsgivaravgifter.

11 IDALARNAS LÄN Sida 3 Skatteverket motiverar beslutet enligt följande. Taxerings- och skatterevision har gjorts hos bolaget. Skatteverket har granskat fakturor (21 st) utställda av Feer Restaurang AB (Feer) under tidsperioden l januari 2003 till. och med den 31 december Utställaren av fakturorna har varit föremål för skattebrottsutredning. I förhör gjorda av skattebrottsenheten har angivits att fakturorna inte stämmer med vad som de facto levererats. Fakturorna, som inte bokförts i utställarens räkenskaper, anger större kvantiteter än vad som i verkligheten levererats. Faktureringen avser även artiklar som överhuvudtaget inte levererats. Enligt förhör med leverantören har han levererat och ratt kontant betalt för varor som motsvarar ett belopp på kr (inkl. moms) per leveranstillfälle. Enligt uppgifter lämnade till skattebrottsenheten skulle varje leverans omfatta 120 baguetter, 80 räksmörgåsar och 20 smörgåstårtor. Fakturorna anger dock ett avsevärt högre belopp än kr. Hela fakturabeloppen (exkl. moms) har bokförts som varuinköp i bolagets bokföring. Vad gäller betalningarna ska dessa ha skett kontant från kassan vid leveranstillfällena. Inga kvittenser eller andra handlingar som styrker att fakturorna tillfullo blivit betalda finns i bokföringen. Förhör har också hållits med anställd personal hos bolaget. De har hörts angående deras kännedom om vilka leveranser som tagits emot av den aktuella leverantören. De uppgifter som inhämtades genom förhör av anställd personal är samstämmiga och ligger väl i linje med vad leverantören uppger. En av de hörda nämner också kvantiteter vilket i stort sett överensstämmer med leverantörens uppgifter. Om det skulle föreligga en schism emellan Stefan Persson och leverantören finner Skatteverket det osannolikt att leverantören skulle erkänna medhjälp till skattebrott - vilket han gjort - för den sakens skull. Det får anses som

12 I DALARNAS LÄN Sida 4 mycket sannolikt att kontanta medel plockats ut från bolaget på sätt som beskrivits. Bolaget överklagar och yrkar att Skatteverkets beslut ska undanröjas vad gäller inkomsttaxeringen för de aktuella åren, mervärdesskatten för de aktuella perioderna och arbetsgivaravgifter/avdragen skatt för de aktuella perioderna och att bolaget taxeras enligt avlämnade deklarationer samt att samtliga skattetillägg ska undanröjas. Vidare yrkar bolaget ersättning för ombudskostnader för ärendenas handläggning hos Skatteverket med kr exkl. moms. Därutöver yrkar bolaget ersättning för handläggningen i länsrätten med kr exkl. moms. Till stöd för sin talan anför bolaget följande. Enligt granskningspromemorian har ägaren av Feer (Kjell) uppgivit att den fakturerade mängden livsmedel är större än levererad mängd. Kjell har uppgett att Feer levererat och fått kontant betalt för livsmedel motsvarande ungefär kr inkl, moms per I. leveranstillfålle. Bolaget anser att dessa uppgifter är felaktiga. Feer har erhållit betalning enligt de belopp som angivits på fakturorna. Betalningen har erlagts kontant av Ann- Kristine Persson, som skötte alla administrativa uppgifter för bolaget. Som framgår av förhör med Ann-Kristine Persson har de belopp som fakturerats från Feer också utbetalts kontant till Kjell. Stefan Persson har under tid leveranser skett från Feer till bolaget haft ett mycket stort förtroende för Kjell. Feer har aldrig lämnat några leveranssedlar vid leveranserna och det har därför inte varit möjligt för personalen att göra en avstämning av levererade varor. Bolaget medger att detta förfaringssätt varit slarvigt, men på grund av det stora förtroendet Stefan Persson har haft för Kjell har detta accepterats. Alla leveranser till bolaget sköttes av Kjell personligen och denne levererade kontinuerligt varor och besökte så gott som dagligen butiken. Bolagets uppfattning har varit att de leveranser som skett enligt fakturorna också i verkligheten har levererats till bolaget.

13 IDALARNAS LÄN 2009~02-09 Sida 5 I förhör med personal som var anställd i bolaget kan utläsas att dessa varit osäkra på mängd levererade varor, sortiment m.m. Skälet till att personalen är osäker på vilka leveranser som skett beror givetvis till stor del på att några leveranssedlar inte medsänts så att det varit möjligt att avstämma leveranserna. Förhören med personalen visar att dessa är mycket osäkra och har svårt att minnas närmare uppgifter om vilka leveranser som skett under åren 2003 och Det är enligt bolaget förenat med mycket stora svårigheter att för en person exakt komma ihåg specifikt antal och sorter levererade varor. Vidare har de anställda olika arbetstider och påbörjar ofta sina arbeten efter det att leveranserna skett till butiken. Parterna är också överens om att några leveranssedlar för levererade varor inte har upprättats. Någon avstämning av de levererade varorna har ej kunnat ske. Under 2003 gjordes skatterevision både i bolaget och hos Feer. Enligt skatterevisionen förekom inga större anmärkningar mot bolagets sätt att sköta ( bokföringen. Feers bokföring sköttes av Kjell och utvisade stora brister. Feer försattes i konkurs och konkursförvaltaren konstaterade att bokföringsbrott torde föreligga. Kjell har efter konkursen vid Feer haft ekonomiska problem. Stefan Persson försökte efter konkursen hjälpa Kjell bl.a. med arbete i den nya verksamhet som han startat. Stefan Persson hade vid detta tillfälle sålt bolaget och drev restaurang- och cateringverksamhet. Efter en period upptäckte Stefan Persson emellertid att Kjell inte hade något intresse och engagemang för den nya verksamheten, varför Kjell sades upp ~ från anställningen. En schism uppkom härefter mellan Stefan Persson och Kjell. Härefter har de inte haft någon kontakt. Vad gäller schismen så delar bolaget inte Skatteverkets uppfattning. Enligt bolaget innebär det givetvis stora fördelar för Kjell att hävda att han erhållit mindre betalt än vad som faktiskt fakturerats. Av vad som framgår av revisionspromemorian från Feer är de aktuella fakturorna inte bokförda i bolagets redovisning. Kjell har uppgivit att han genom det aktuella förfamingssättet hjälpt Stefan Persson ekonomiskt och att förfaringssättet helt och hållet varit Stefans ide. Bo-

14 I DALARNAS LÄN Sida 6 laget bestrider detta. Att Stefan Persson haft dålig ekonomi under de aktuella åren bestrids också helt. Stefan Persson har månatligen tagit ut månadslön från bolaget som väl täcker hans levnadskostnader. Detta framgår av inlämnade kontrolluppgifter från bolaget och från hans självdeklaration de. aktuella åren. Beträffande Kjell kan emellertid konstateras att denne haft stora ekonomiska problem det aktuella året och lånat pengar från både Stefan Persson, Stefan Perssons anhöriga och bolaget. Kjell har enligt uppgifter denne lämnat till Stefan Persson och till ett flertal andra personer varit i stort behov av pengar under de aktuella åren. Skatteverket har omprövat men inte ändrat det överklagade beslutet. Verket anser det klarlagt att det inte föreligger någon överrensstämmelse mellan fakturerade kostnadsförda varor och levererade, betalda varor - d.v.s. att en överfakturering har förekommit i bolaget, att de osanna fakturorna har upprättats och använts i bolagets bokföring för att dölja löneuttag samt att det är sannolikt att överfakturering har varit av den omfattning som Skatteverket har utgått från i de överklagade besluten. SKÄLEN FÖR LÄNSRÄTTENS AVGÖRANDE Gällande rätt Lagtext Reglerna om efterbeskattning finns i 21 kap skattebetalningslagen (1997:483), SBL. Bestämmelserna innebär att efterbeskattning får ske om den skattskyldige lämnat oriktig uppgift och den oriktiga uppgiften medför att ett beslut blivit felaktigt eller inte har fattats. Med oriktig uppgift jämställs underlåtenhet att lämna de uppgifter och upplysningar som behövs för att ett riktigt beslut ska kunna fattas. En1igt 15 kap. 1 skattebetalningslagen (1997:483), SBL, ska en särskild avgift (skattetillägg) tas ut om den skattskyldige på något annat sätt än muntligen under förfarandet har lämnat en oriktig uppgift till ledning för

15 IDALARNAS LÄN Sida 7 taxeringen. En uppgift ska anses vara oriktig om det klart framgår att en uppgift som den skattskyldige har lämnat är felaktig eller att den skattskyldige har utelämnat en uppgift till ledning för taxeringen som han varit skyldig att lämna. En uppgift ska dock inte anses vara oriktig om uppgiften tillsammans med övriga lämnade uppgifter utgör tillräckligt underlag för ett riktigt beslut. En uppgift ska inte heller anses vara oriktig om uppgiften är så orimlig att den uppenbart inte kan läggas till grund för ett beslut. Enligt 3 ErsL ska en skattskyldig som i ett ärende eller mål haft kostnader för ombud eller biträde, utredning ellerarmat som skäligen behövts för att ta till vara hans rätt efter framställning beviljas ersättning för kostnaderna om 1. den skattskyldige helt eller delvis vinner bifall till sina yrkanden i ärendet eller målet, 2. ärendet eller målet avser fråga som är av betydelse för rättstillämpningen eller 3. det finns synnerliga skäl för ersättning. Praxis Enligt vedertagen praxis gäller som allmän regel att huvudaktieägare eller företagsledaren i fåmansaktiebolag personligen ska beskattas för medel som uteslutits från bokföringen och redovisningen i bolaget, om det kan antas att medlen stått till företagsledarens förfogande. Motsvarande gäller för belopp som har frigjorts i ett sådant bolag genom osarm fakturering (se RÅ80 1:56). Utredningen i målet Länsrätten har hållit muntlig förhandling i målen den 23 oktober 2008, varvid i huvudsak anförts följande.

16 IDALARNAS LÄN Sida 8 Stefan Persson: Han och Kjells vänskap böljade genom affärer. De dreven fiskbutik ihop med två andra i Borlänge. De lärde känna varandra väl och var värmer privat. Han köpte senare ICA butiken och när det blev populärt med färdiga maträtter så blev Kjell, som då ägde en restaurang, leverantör av fardig mat till butiken. Han och Kjell kom överens om ett sortiment som skulle finnas i butiken, sedan skötte Kjell självständigt leveranserna. Till slut bestämde Kjell själv vad och hur mycket som skulle levereras. Det var han som såg vad som gick åt och vad som blev kvar. Leverans skedde två gånger i veckan. Det har aldrig funnits några följesedlar och den personal som mottog varorna har aldrig prickat av något. Med tanke på deras vänskap så rullade det bara på. Betalningen skedde kontant eftersom bolaget då erhöll en kassarabatt på fem procent. Kjell var den enda leverantören som fick kontant betalning och också den enda leverantören som inte hade några följesedlar. Detta berodde på deras vänskap. Han har i efterhand fått uppfattningen att en överfakturering har skett, för att Kjell skulle kunna tillgodogöra sig dessa pengar. Till följd av hur affärerna med Feer hanterades har det varit lätt för Kjell att överfakturera. Enligt hans uppfattning gick KjelIs egen verksamhet bra när den var igång, men han hade alltid likviditetsproblem när verksamheten startades upp efter långa säsongsuppehåll. Under åren lånade bolaget flera gånger ut stora belopp till Kjell. Själv har han under den här tiden tagit ut en fullt normallön och han hade inga stora kostnader privat. Efter att han sålt ICA butiken öppnade han restaurangverksamhet och då anställde han Kjell, men eftersom det inte fungerade som han tänkt sig sades Kjell upp. Efter det har de två inte pratat så mycket med varandra. Ann-Kristin Persson: Hon arbetade på kontoret i butiken och det var hon som betalade alla fakturor. Vad gällde inköpen från Feer så var betalningssättet lite speciellt. Varorna ställdes i charken och fanns det ingen personal i charken så var det någon ute i butiken som plockade upp varorna. Själv vet hon inte vad och när leveranserna skedde eftersom hon satt på kontoret.

17 I DALARNAS LÄN Sida 9 Några följesedlar fanns inte, men hon reagerade inte eftersom Stefan och Kjell var bästa vänner. En gång i månaden kom Kjell med fakturan till henne. Fakturan betalades kontant och pengarna togs ur kassan. Hon frågade Stefan om det var okej att betala fakturan från Feer. Han svarade ja, men han visste inte vad som stod på fakturan. Båda två förutsatte att fakturorna var riktigt med hänsyn till Stefan och KjelIs vänskap. Kjell behövde aldrig kvittera ut pengarna pga. att både hon och Stefan hade stort förtroende för honom. Det hon vet om KjelIs ekonomiska situation är att han tagit flera snabba lån av henne. Hon har aldrig hört att Stefan haft dålig ekonomi och han har aldrig varit i behov av att låna pengar. Skatteverket: Den överfakturering som skett omfattar totalt cirka kr. Det är osannolikt att bolaget inte haft kontroll på en så stor summa pengar. Länsrättens bedömning Inkomsttaxering och arbetsgivaravgifter I målet är fråga om efterbeskattning. Det är Skatteverket som har bevisbördan för att oriktig uppgift föreligger - i förhållande till såväl intäkter som kostnader. Beviskravet på Skatteverket är i eftertaxeringsprocessen högre ställt än i den ordinarie taxeringsprocessen och kan uttryckas såsom att Skatteverket måste göra mycket sannolikt att förhållandena är på så sätt som Skatteverket gör gällande. Det är ostridigt så att fakturornas innehåll inte stämmer överens med verk- 1igheten. Att överfakturering har förekommit har också stöd i utredningen i målen. Nästa fråga att besvara är om det frarnstår som mycket sannolikt att de medel som överfakturerats bolaget har kommit Stefan Persson till del och därmed ska utgöra underlag för uttag av arbetsgivaravgifter.

18 LÄNBRÄTTEN IDALARNAS LÄN Sida 10 I fall då osann fakturering föreligger i ett fåmansbolags presumeras de medel som frigjorts ha stått till huvudaktieägarens/företagsledarens förfogande. Skatteverket har underbyggt denna slutsats med uppgifter från polisförhör med Kjell F som uppgett att differenserna mellan fakturerat belopp och ersättningen för levererade varor inte har kommit honom tillgodo. Verket har även gjort gällande att det sammantaget är fråga om betydande belopp och att överfaktureringen därför inte kan ha undgått bolaget. Bolaget har å sin sida hävdat det inte känt till att överfakturering förekommit och uppgett att fakturerade belopp i sin helhet betalats till Kjell F. Vid den muntliga förhandlingen har Stefan Persson redogjort för hur leveranserna skett. Han har vidare förklarat bristen på följesedlar och närmare kontroll av levererade varor med att han och Kjell F varit nära vänner under den aktuella perioden. Ann-Kristin Persson har inför länsrätten bekräftat Stefan Perssons uppgifter och lämnat en ingående beskrivning över hur aktuella fakturor hanterats och betalts. Uppgift står således mot uppgift. Stefan Persson och Ann-Kristin Persson har för länsrätten framstått som trovärdiga. Kjell F har i polisförhör lämnat uppgifter om leveransernas sammansättning som framstår som uppenbart felaktiga. Länsrätten noterar vidare att det även torde ligga i Kjell F:s intresse att uttagen inte hänförs till honom. Sammanfattningsvis anser länsrätten att det framstår som ovisst om Stefan Persson alls fått någon del av den överfakturering som förekommit. Skatteverket kan mot den bakgrunden inte anses ha gjort mycket sannolikt att dessa belopp kommit Stefan Persson till del. Vid sådant förhållande saknas skäl att eftertaxeringsvis påföra bolaget ytterligare arbetsgivaravgifter med avseende på lön för Stefan Persson. Skatteverkets beslut i denna del ska därmed upphävas och bolaget följaktligen inte heller medges avdrag för aktuella arbetsgivaravgifter. På talan av bolaget saknas enligt länsrättens mening förutsättningar att i övrigt justera bolagets inkomsstaxering. I konsekvens med länsrättens bedömning i fråga om arbetsgivaravgifterna ska även beslutet att påföra bolaget skattetillägg i denna del upphävas.

19 I DALARNAS LÄN Sida Il Mervärdesskatt Som länsrätten konstaterat ovan är det numera ostridigt mellan parterna samt visar utredningen i målen att överfakturering förekommit. Förutsättningarna att efterbeskattningsvis vägra bolaget avdrag för mervärdesskatt hänförlig till denna överfakturering föreligger därmed. Utredningen i målet ger enligt länsrättens mening inte stöd för att ändra den av Skatteverket gjorda uppskattningen av överfaktureringens storlek. Bolaget har genom sitt förfarande lämnat en oriktig uppgift till ledning för beräkningen av mervärdesskatt. Förutsättningar att ta ut skattetillägg föreligger därmed i enlighet med vad Skatteverket beslutat. Bolagets överklagande ska således avslås i denna del. Ersättning/är kostnader Bolaget har yrkat ersättning för ombudskostnader med totalt kr exkl. moms, varav kr avser handläggningen hos Skatteverket och kr avser handläggningen i länsrätten. Det är Skatteverket som ska besluta om ersättning för kostnader som uppkommit hos verket. Av utredningen har framkommit att bolaget inte yrkat ersättning för sina kostnader för handläggningen hos Skatteverket innan verket avgjort ärendet. Vid sådant förhållande kan inte länsrätten som första instans ta ställning till ersättningsyrkandet i denna del. Länsrätten avvisar därför bolagets yrkande om ersättning för kostnader hänförliga till handläggningen hos Skatteverket. Eftersom bolaget vunnit delvis bifall till sin talan i länsrätten, finns det förutsättningar för att bevilja ersättning för skäliga ombudskostnader för hand

20 IDALARNAS LÄN Sida 12 läggningen i länsrätten. Länsrätten anser att bolaget ska beviljas ersättning med skäliga kr exkl. moms. Hur man överklagar, se bilaga (Dv 3105c). \ ' IJMI\'~J''-\ITO~ I länsrättens avgörande har äveu deltagit nämndemännen Hansson och Hök Ann-Britt Forsberg. Brita Berg, Gun

DOM. 2010-02- 2 2 Meddelad i Sundsvall. MOTPART Stefan Persson, 721010-7194 Margaretas väg 15 791 61 Falun

DOM. 2010-02- 2 2 Meddelad i Sundsvall. MOTPART Stefan Persson, 721010-7194 Margaretas väg 15 791 61 Falun KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL 2010-02- 2 2 Meddelad i Sundsvall Mål nr 906-907-09 Sida 1 (7) KLAGANDE Skatteverket Skattekontoret Falun 791 86 Falun MOTPART Stefan Persson, 721010-7194 Margaretas väg 15 791

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 20 oktober 2014 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART ID Kommunikation AB, 556503-2926 Beijerskajen 12 A 211 19 Malmö ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 4885-13 I STOCKHOLM JJU1V1 Avdelning 05. 2013-12-03 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 4885-13 I STOCKHOLM JJU1V1 Avdelning 05. 2013-12-03 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 4885-13 JJU1V1 Avdelning 05. 2013-12-03 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Skatteverket MOTPART Christian Nissen Riisberg, 740516-5635 Engelbrektsgatan 19,4 tr 114 32

Läs mer

DOM. Meddelad i Stockholm. Ombud: Advokaterna Sven-Åke Bergkvist och Maria Holme Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB Box 1711 111 87 Stockholm

DOM. Meddelad i Stockholm. Ombud: Advokaterna Sven-Åke Bergkvist och Maria Holme Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB Box 1711 111 87 Stockholm Avdelning 5 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (8) Mål nr 5044-15 KLAGANDE Skatteverket MOTPART AA Ombud: Advokaterna Sven-Åke Bergkvist och Maria Holme Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB Box 1711 111 87

Läs mer

DOM 2015-12-16 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-12-16 Meddelad i Stockholm Avdelning 03 DOM 2015-12-16 Meddelad i Stockholm Sida 1 (19) Mål nr 4928-14 KLAGANDE Kungsleden Fastighets AB, 556459-8612 Ombud: Skattejurist Kristina Tulldahl Box 70414 107 25 Stockholm MOTPART Skatteverket

Läs mer

2011-02-09 meddelad i Norrköping. Ersättning Amir Ghane tillerkänns rättegångskostnader av allmänna medel med åttatusensjuhundrafyrtio (8 740) kr.

2011-02-09 meddelad i Norrköping. Ersättning Amir Ghane tillerkänns rättegångskostnader av allmänna medel med åttatusensjuhundrafyrtio (8 740) kr. Enhet 3 Mål nr meddelad i Norrköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anna Hjorth Åklagarkammaren i Norrköping Tilltalad Amir Ghane, 630423-0953 Travbanevägen 51 603 85 Norrköping

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) Mål nr 5893-14 meddelad i Stockholm den 22 april 2016 KLAGANDE Byggteknik i Tystberga AB, 556854-8449 Ombud: Advokat David Björne Kilpatrick Townsend & Stockton

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 23 februari 2012 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls dom den 11 juni 2009 i mål

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 30 september 2011 KLAGANDE OCH MOTPART Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART OCH KLAGANDE AA Ombud: Jur. kand. Claes Åberg Business

Läs mer

DOM 2011-09-21 Meddelad i Stockholm

DOM 2011-09-21 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr PARTER Kärande Svenska Diabetesförbundet, 802007-6512 Box 1107 172 77 Sundbyberg Svarande Storstockholms Diabetesförening, 802005-8650 Torsgatan 8 111 23 Stockholm Ombud:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 december 2013 B 1174-13 KLAGANDE KK Ombud och offentlig försvarare: Advokat GB MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM (Mellandom)

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM (Mellandom) Sida 1 (14) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM (Mellandom) Mål nr meddelad i Stockholm den 22 juni 2011 T 1295-09 KÄRANDE KGA Ombud: Advokat TH SVARANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN Skadestånd Dok.Id

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2007 ref. 15

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2007 ref. 15 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2007 ref. 15 Målnummer: 3533-04 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2007-03-15 Rubrik: Lagrum: En skattskyldig har inte ansetts verksam i betydande omfattning i ett fåmansbolag

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2009 ref. 16

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2009 ref. 16 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2009 ref. 16 Målnummer: 5089-07 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2009-02-03 Rubrik: Anställda hos ett aktiebolag som drivit ett hem för vård och boende (HVB-hem) har bedömts

Läs mer

DOM. Meddelad i Sundsvall. Ombud: Juristen Unionen Förbundskontor OlofPalmes Gata 17 10532 Stockholm

DOM. Meddelad i Sundsvall. Ombud: Juristen Unionen Förbundskontor OlofPalmes Gata 17 10532 Stockholm KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL DOM rijl5- II ~,ij- Meddelad i Sundsvall Sida l (6) Mål nr 52-15 KLAGANDE.,_._--- Ombud: Juristen Unionen Förbundskontor OlofPalmes Gata 17 10532 Stockholm MOTPART Unionens arbetslöshetskassa

Läs mer

DOM 2010-02-25 Jönköping

DOM 2010-02-25 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 1 Rotel 13 DOM 2010-02-25 Jönköping Mål nr T 1666-09 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Örebro tingsrätts dom 2009-05-19 i mål T 1867-08, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen, Box

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 11 juni 2010 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Björn Sahlin Advokatfirman Wåhlin HB Box 11909 404 39 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM 2016-03-07 Meddelad i Malmö

DOM 2016-03-07 Meddelad i Malmö Migrationsdomstolen DOM 2016-03-07 Meddelad i Malmö Mål nr UM 5416-15 1 KLAGANDE Sekretess, se bilaga 1 Ombud: advokaten Ulf Öberg och EU-advokaten David Loveday Advokatfirman Öberg & Associés AB Box 2098

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 27 mars 2015 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPARTER 1. AA 2. BB Ombud för båda: Advokat Anders Aspegren Advokatfirman Fylgia KB Box

Läs mer

PROTOKOLL 2015-09-23 Handläggning i Nacka Strand. Kärande Statoil Fuel & Retail Sverige AB, 556000-6834, 118 88 Stockholm

PROTOKOLL 2015-09-23 Handläggning i Nacka Strand. Kärande Statoil Fuel & Retail Sverige AB, 556000-6834, 118 88 Stockholm 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen PROTOKOLL 2015-09-23 Handläggning i Nacka Strand Aktbilaga 22 Mål nr F 1405-14 Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Rådmannen Inge Karlström, ordförande, och

Läs mer

DOM 2009-04-21 Stockholm

DOM 2009-04-21 Stockholm SVEA HOVRÄTT Avdelning 03 Rotel 0301 DOM 2009-04-21 Stockholm Mål nr T 256-08 Sid 1 (9) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2007-12-10 i mål nr T 25365-05, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

DOM 2014-09-24 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-09-24 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2014-09-24 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 6686-13 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Malmös, migrationsdomstolen, beslut

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 23 juni 2009 KLAGANDE Erika Insurance Management AB, 556496-2347 Box 55569 102 04 Stockholm MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

DOM 2012-.12-03 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsforsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm. SAKEN Arbetslöshetsförsäkring

DOM 2012-.12-03 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsforsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm. SAKEN Arbetslöshetsförsäkring A l lt KAMMARRÄTTEN Avdelning 03 2012-.12-03 Meddelad i Stockholm Sida l (6) Mål nr 722-12 l --~--- "' ln~pelhio:;...-~ ::T "J!

Läs mer

DOM 2015-06-02 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-06-02 Meddelad i Stockholm Avdelning 01 2015-06-02 Meddelad i Stockholm Mål nr 5179-14 1 KLAGANDE Tele2 Sverige AB, 556267-5164 Box 62 164 94 Kista MOTPART Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

DOM 2011-11-10 Meddelad i Sundsvall

DOM 2011-11-10 Meddelad i Sundsvall DOM 2011-11-10 Meddelad i Sundsvall Sida 1 (10) KLAGANDE X AB Ombud: AA X AB MOTPART Skatteverket 771 83 Ludvika ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Faluns dom den 6 juli 2010 i mål nr 276-10 278-10,

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 6 april 2009 KLAGANDE AA Ombud: Advokaten Urban Thuresson Kungsgatan 37 111 56 Stockholm MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART Staten genom Kronofogdemyndigheten 171 94 Solna

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART Staten genom Kronofogdemyndigheten 171 94 Solna Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 8 juli 2010 T 4990-07 KLAGANDE AL Ombud: Förbundsjurist RS MOTPART Staten genom Kronofogdemyndigheten 171 94 Solna SAKEN Lönegaranti ÖVERKLAGADE

Läs mer

DOM 2012- Meddelad i Stockholm

DOM 2012- Meddelad i Stockholm Avdelning 2 2012- Meddelad i Stockholm Mål nr 4464-12 1 KLAGANDE Tredje Statsmakten Media AB, 556715-2086 Holländargatan 8 B 111 36 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Stockholm dom den

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/06 Mål nr A 137/05

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/06 Mål nr A 137/05 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/06 Mål nr A 137/05 Sammanfattning I mål om skadestånd för uppsägning av en anställning som anställningsskyddslagen inta varit tillämplig på har Arbetsdomstolen funnit att arbetsgivaren

Läs mer

Meddelad i Sundsvall. KLAGANDE 1. Leksandsbostäder AB, 556496-0572. 2. Leksands kommun, 212000-2163

Meddelad i Sundsvall. KLAGANDE 1. Leksandsbostäder AB, 556496-0572. 2. Leksands kommun, 212000-2163 S KAMMARRATTEN I SUNDSVALL Sida l (6) Mål nr 47 1-472- 1 4 Meddelad i Sundsvall KLAGANDE 1. Leksandsbostäder AB, 556496-0572 2. Leksands kommun, 212000-2163 Ombud för 1-2: Carl-Göran Ek Husbyggnadsvaror

Läs mer

DOM 2012-12-06 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-12-06 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2012-12-06 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 10438-11 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPARTER 1. 2. Ombud och offentligt biträde: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Malmö, migrationsdomstolen,

Läs mer

Anståndsreglerna dags för förändring?

Anståndsreglerna dags för förändring? ly n d a ondrasek ol o f s s o n & karl-johan nörklit Anståndsreglerna dags för förändring? Anståndsreglerna innebär att anstånd med betalning av skatt ska beviljas bland annat om utgången i det underliggande

Läs mer

meddelad i Stockholm den 30 juni 2008 Ombud Advokaten Anders Englund Advokatfirman Lexum HB Box 5054 187 05 Täby

meddelad i Stockholm den 30 juni 2008 Ombud Advokaten Anders Englund Advokatfirman Lexum HB Box 5054 187 05 Täby 1 (5) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 30 juni 2008 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud Advokaten Anders Englund Advokatfirman Lexum HB Box 5054 187 05 Täby ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 48/10 Mål nr A 202/09

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 48/10 Mål nr A 202/09 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 48/10 Mål nr A 202/09 Sammanfattning Fråga om förhandlingsvägran. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se 103 11 STOCKHOLM Telefax www.arbetsdomstolen.se

Läs mer

DOM 2014-01-08 Stockholm

DOM 2014-01-08 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060101 DOM 2014-01-08 Stockholm Mål nr P 7235-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-07-05 i mål nr P 2493-13, se bilaga KLAGANDE Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

DOM 2010-02-11 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-02-11 Meddelad i Stockholm 2010-02-11 Meddelad i Stockholm 1 KLAGANDE Ombud: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Stockholms län, migrationsdomstolen, dom den 28 april 2009 i mål nr UM 3807-09, se bilaga (Migrationsverkets

Läs mer

DOM 2011-11-30 Meddelad i Falun

DOM 2011-11-30 Meddelad i Falun Angelica Lavicka DOM 2011-11-30 Meddelad i Falun Mål nr 3053-11 Enhet 2 1 KLAGANDE Samordningsförbundet Finsam i Örebro, 222000-2493 Ombud: Jane Berggren Samordningsförbundet Finsam i Örebro Klostergatan

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2008 ref. 54

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2008 ref. 54 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2008 ref. 54 Målnummer: 3014-05 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2008-06-30 Rubrik: Ett avtal som har ingåtts med ett försäkringsföretag i Bermuda och som angetts avse en kapitalförsäkring

Läs mer

DOM 2016-03-30 Meddelad i Falun

DOM 2016-03-30 Meddelad i Falun Föredraganden Johanna Maukku DOM 2016-03-30 Meddelad i Falun Mål nr 823-16 1 SÖKANDE 12&12 Behandlingshem AB, 556446-9020 Svanövägen 54 872 93 Lunde MOTPART Mora kommuns inköpscentral 792 80 Mora SAKEN

Läs mer

DOM 2014-12-09 Stockholm

DOM 2014-12-09 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 0601 2014-12-09 Stockholm Mål nr P 5880-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-05-27 i mål nr P 179-14, se bilaga

Läs mer

DOM 2013-09-19 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-09-19 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 03 2013-09-19 Meddelad i Stockholm Sida l (5) Mål nr 8994-12 KLAGANDE OCH MOTPART Unionens Arbetslöshetskassa Box 701 101 33 Stockholm Ink 2013-09- 2 4 Dn r MOTPART OCH KLAGANDE

Läs mer

DOM 2011-10-14 Jönköping

DOM 2011-10-14 Jönköping 1 Rotel 35 Jönköping Mål nr KÄRANDE Kezban i Göteborg AB, 556675-1870, Wieselgrensplatsen 24, 417 17 Göteborg Ombud: Jur.kand. Clarence Crafoord och jur.kand. Anna Rogalska Hedlund, Box 2215, 103 15 Stockholm

Läs mer

ÖI m.fl.,./. riksåklagaren ang. skattebrott m.m.

ÖI m.fl.,./. riksåklagaren ang. skattebrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Datum Rättsavdelningen 2013-08-05 ÅM 2013/4607 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2013-06-13 B 2278-13 Rotel 23 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM ÖI m.fl.,./.

Läs mer

DOM. 2015-11- 04 Meddelad i Göteborg. MOTPART Akademikernas erkända arbetslöshetskassa Box 3536 103 69 Stockholm

DOM. 2015-11- 04 Meddelad i Göteborg. MOTPART Akademikernas erkända arbetslöshetskassa Box 3536 103 69 Stockholm KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 2 2015-11- 04 Meddelad i Göteborg Sida 1 (5) Mål nr 1057-15 1058-15 KLAGANDE, A F!Inspektionen for arbet511l,netsfllrsakringen Ink 2015 - O5 Dnr MOTPART Akademikernas

Läs mer

Alex Matservice AB åläggs företagsbot med 10 000 kr.

Alex Matservice AB åläggs företagsbot med 10 000 kr. 1 Meddelad i Sollentuna Mål nr PA R T E R Å klagare Kammaråklagare Anne-Marie Nyholm Norrorts åklagarkammare i Stockholm Motpart Alex Matservice AB, 556679-8590 Gökvägen 6 185 34 Vaxholm Ställföreträdare:

Läs mer

meddelad i Stockholm den 3 november 2008 KLAGANDE Allmänna ombudet vid Tullverket Box 12854 112 98 Stockholm MOTPART Joma AB, 556099-8824

meddelad i Stockholm den 3 november 2008 KLAGANDE Allmänna ombudet vid Tullverket Box 12854 112 98 Stockholm MOTPART Joma AB, 556099-8824 1 (5) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 3 november 2008 KLAGANDE Allmänna ombudet vid Tullverket Box 12854 112 98 Stockholm MOTPART Joma AB, 556099-8824 Ombud: Advokaten Peter Berggren Advokataktiebolaget

Läs mer

DOM 2014-09-23 Meddelad i Huddinge

DOM 2014-09-23 Meddelad i Huddinge 1 Meddelad i Huddinge Mål nr PARTER KÄRANDE Stockholms Schackförbund, 802002-9321 Hornsgatan 82 118 21 Stockholm Ombud: Jur.kand. Johan Furhoff Box 17080 104 62 Stockholm SVARANDE Sven Gunnar Samuelsson,

Läs mer

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 1

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 1 H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 1 Målnummer: 4659-11 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2012-01-20 Rubrik: Lagrum: En person som är anställd som personlig assistent åt sin

Läs mer

DOM 2015-05-05 Stockholm

DOM 2015-05-05 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060202 DOM 2015-05-05 Stockholm Mål nr M 8398-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-08-27 i mål nr M 3320-14, se bilaga KLAGANDE Miljö- och räddningstjänstnämnden

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering Mål nr B 2684-08 Rättelse/komplettering Dom, Komplettering, 2009-11-09 Beslutat av: rådmannen Åke Söderlind ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga Ett överklagande ska ha kommit in till tingsrätten senast

Läs mer

DOM 2015-11-05 Stockholm

DOM 2015-11-05 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060304 DOM 2015-11-05 Stockholm Mål nr P 6797-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-06-26 i mål nr P 2748-14, se bilaga KLAGANDE Jämtkraft

Läs mer

PÖ./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m.

PÖ./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Datum Rättsavdelningen 2013-08-05 ÅM 2013/2036 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2013-06-13 B 1215-13 Rotel 23 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM PÖ./. riksåklagaren

Läs mer

DOM 2015-10-15 Stockholm

DOM 2015-10-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 04 040205 2015-10-15 Stockholm Mål nr T 2426-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE Statoil Fuel & Retail Sverige AB, 556000-6834 118 88 Stockholm

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 10 juni 2011 KLAGANDE OCH MOTPART Kronofogdemyndigheten 171 94 Solna MOTPART OCH KLAGANDE AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms

Läs mer

DOM 2016-04-28 Meddelad i Stockholm

DOM 2016-04-28 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2016-04-28 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 1166-15 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Luleå; migrationsdomstolens dom den 30 januari 2015 i

Läs mer

DOM 2014-03-26 Stockholm

DOM 2014-03-26 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060205 DOM 2014-03-26 Stockholm Mål nr F 7365-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-07-15 i mål nr F 4648-12, se

Läs mer

DOM 2013-04-08 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Inspektionen for arbetslöshetsforsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm

DOM 2013-04-08 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Inspektionen for arbetslöshetsforsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm Enhet 2 2013-04-08 Meddelad i Stockholm Mål m Sida l (5) KLAGANDE Inspektionen for arbetslöshetsforsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART Ink 2013-011. 1 l Dn r J (i /2 l Q-i-L-1 Ombud: Kassajurist

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 16 oktober 2006 Ö 3733-05 KLAGANDE BÅE Ombud: Jur kand OL MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN Rättshjälp ÖVERKLAGADE

Läs mer

DOM. 2013-01 n 2 Meddelad i "Sundsvall ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE. Kammarrätten avslår överklagandet.

DOM. 2013-01 n 2 Meddelad i Sundsvall ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE. Kammarrätten avslår överklagandet. KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL 2013-01 n 2 Meddelad i "Sundsvall Sida 1 (3) Mål nr 2887-12 KLAGANDE Socialnämnden i ärnösands kommun 871 80 ärnösand MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i ärnösands

Läs mer

JS./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m.

JS./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Rättsavdelningen 2013-07-01 ÅM 2013/4588 Ert datum Er beteckning Kammaråklagaren Roger Waldenström 2013-06-13 B 1422-13 Rotel 06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM JS./.

Läs mer

DOM 2016-03-30 Meddelad i Falun

DOM 2016-03-30 Meddelad i Falun Ann Liljedal DOM 2016-03-30 Meddelad i Falun Mål nr 907-16 1 SÖKANDE Biör Flygt med firma Taxi 10; B Flygt, 440227-7737 Nyodlarvägen 46 743 82 Bälinge MOTPART Trafikverket 781 89 Borlänge SAKEN Offentlig

Läs mer

DOM 2015-10-16 Stockholm

DOM 2015-10-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060104 DOM 2015-10-16 Stockholm Mål nr M 3644-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-03-27 i mål nr M 3936-14, se

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm 18 november 2009 KLAGANDE Lantmännen Agrovärme AB, 556229-5666 Box 5 561 21 Huskvarna MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Begångna brott Sexuellt tvång

Begångna brott Sexuellt tvång ÖREBRO TINGSRÄTT DOM Mål nr B 906-09 meddelad i Örebro 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Stig Carlén Åklagarkammaren i Örebro Målsägande Sekretess A, se domsbilaga 1 Ombud och målsägandebiträde:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 8 juni 2007 T 4595-06 KLAGANDE Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag, 502010-9681 106 50 Stockholm Ombud: Försäkringsjurist UB MOTPART

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2002 ref. 113

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2002 ref. 113 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2002 ref. 113 Målnummer: 4800-99 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2002-12-16 Rubrik: Lagrum: Bolag, som sålt prenumerationer på allmänna nyhetstidningar och utländska periodiska

Läs mer

DOM 2013-11-13 Stockholm

DOM 2013-11-13 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060206 DOM 2013-11-13 Stockholm Mål nr P 8517-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-27 i mål P 1541-13,

Läs mer

DOM. Meddelad i Stockholm. Ombud: Advokat Mats Ljungquist Advokatfirman Björn Rosengren Birger Jarlsgatan 73-75 1 tr 113 56 Stockholm

DOM. Meddelad i Stockholm. Ombud: Advokat Mats Ljungquist Advokatfirman Björn Rosengren Birger Jarlsgatan 73-75 1 tr 113 56 Stockholm Avdelning 03 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (10) Mål nr 7765--7768-15 KLAGANDE 1. AA 2. BB 3. CC 4. DD Ombud: Advokat Mats Ljungquist Advokatfirman Björn Rosengren Birger Jarlsgatan 73-75 1 tr 113 56

Läs mer

DOM 2015-03-04 Stockholm

DOM 2015-03-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060104 DOM 2015-03-04 Stockholm Mål nr F 4633-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-04-16 i mål nr F 2016-13, se

Läs mer

DOM 2013-09-25 Stockholm

DOM 2013-09-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 6 060204 DOM 2013-09-25 Stockholm Mål nr M 11075-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Statens va-nämnds beslut 2012-11-30, BVa 85, i mål nr Va 448/12, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART Stockholm

Läs mer

Meddelad i Sundsvall. SAKEN Ersättning till offentligt biträde KAMMARRATTENS AVGÖRANDE

Meddelad i Sundsvall. SAKEN Ersättning till offentligt biträde KAMMARRATTENS AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN T-^^^ * Mål nr 82746 I SUNDSVALL UUiVL 2016-06- 16 Meddelad i Sundsvall Sida l (3) KLAGANDE Per Bergmark Familjens jurist Box 330 901 07 Umeå ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Umeås

Läs mer

BESLUT 2015-07-13 Meddelat i Malmö

BESLUT 2015-07-13 Meddelat i Malmö Sune Wennerberg BESLUT 2015-07-13 Meddelat i Malmö Mål nr 3838-15 1 SÖKANDE Samres AB, 556433-7417 Ombud: advokaten Tomas Eliasson Advokatfirman Delphi i Malmö AB Stora Nygatan 64 211 37 Malmö MOTPART

Läs mer

DOM 2012-11-21 Stockholm

DOM 2012-11-21 Stockholm SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 0602 DOM 2012-11-21 Stockholm Mål nr F 3768-12 Sid 1 (3) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-03-29 i mål F 5763-11,

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2002 ref. 115

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2002 ref. 115 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2002 ref. 115 Målnummer: 3385-99 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2002-12-20 Rubrik: Fördelningen av resultat i handelsbolag har frångåtts vid taxeringen då den framstod som

Läs mer

Dnr 2005-655 2007-06-18 D 25/07

Dnr 2005-655 2007-06-18 D 25/07 Dnr 2005-655 2007-06-18 D 25/07 D 25/07 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har mottagit en underrättelse från Skatteverket avseende godkände revisorn A-sons revisionsinsats i ett aktiebolag räkenskapsåren

Läs mer

DOM 2016-01-21 Meddelad i Stockholm

DOM 2016-01-21 Meddelad i Stockholm Avdelning 30 DOM 2016-01-21 Meddelad i Stockholm Mål nr 22953-15 1 SÖKANDE Amal Tolkförmedling AB, 556785-4582 Box 7026 600 07 Norrköping MOTPART Sollentuna kommun 191 86 Sollentuna SAKEN Offentlig upphandling

Läs mer

REGERlNGSRATTENS. MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm

REGERlNGSRATTENS. MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm REGERlNGSRATTENS DOM (5) Mål nr 5523-09 meddelad i Stockholm den 10 september 20 l O KLAGANDE Ombud:._ I A F I ln,p~ktlon~n far arbetjicllhetsforslkrlngen Ink 2010-09- 13 Dnr :ld ID J('li 1s,I MOTPART

Läs mer

DOM 2010-10-05 Meddelad i Malmö

DOM 2010-10-05 Meddelad i Malmö 1 MALMÖ TINGSRÄTT DOM Meddelad i Malmö Mål nr T 3169-08 PARTER KÄRANDE Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm Ombud: jur. kand.ulrika Dietersson Samma adress SVARANDE Gymnastik-O Atletklubben

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 26 maj 2004 T 2411-02 KLAGANDE Skatteverket, 171 94 SOLNA MOTPART AM Ombud: TE SAKEN Företrädaransvar ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Svea hovrätt,

Läs mer

Lagrum: 22 kap. 3 andra meningen, 5 kap. 1 och 3 och 14 kap. 10 och 13 inkomstskattelagen (1999:1229)

Lagrum: 22 kap. 3 andra meningen, 5 kap. 1 och 3 och 14 kap. 10 och 13 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2015 ref 30 Med delägare i bestämmelsen om uttag i 22 kap. 3 andra meningen inkomstskattelagen avses också en skattskyldig som indirekt, genom ett handelsbolag, äger del i det överlåtande handelsbolaget.

Läs mer

Skadestånd 1. Helene Hugohs skadeståndsyrkande ogillas. 2. Annika Påhlssons skadeståndsyrkande ogillas.

Skadestånd 1. Helene Hugohs skadeståndsyrkande ogillas. 2. Annika Påhlssons skadeståndsyrkande ogillas. DOM Mål nr B 815-12 meddelad i Norrköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Tf chefsåklagare Mats Ericsson Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål 1. 2. Målsägande Helene Hugoh Idrottsgatan 64

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2002 ref. 10

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2002 ref. 10 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2002 ref. 10 Målnummer: 5972-00 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2002-05-07 Rubrik: Lagrum: Förmån av delvis fri kost har ansetts föreligga när anställda fått betala ett pris

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 4 november 2015 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: BB Ernst & Young AB Box 7850 103 99 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Ombud: Advokaterna Tomas Rudenstam och Karin Crafoord Advokatfirman Lindahl KB Box 1065 101 39 STOCKHOLM

Ombud: Advokaterna Tomas Rudenstam och Karin Crafoord Advokatfirman Lindahl KB Box 1065 101 39 STOCKHOLM SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr 2013-03-28 T 6147-10 Rotel 020108 Stockholm Sid l (11) KÄRANDE OF AB, Östergötlands Fastigheter AB, 556491-0098 Slakthusvägen 3 602 28 Norrköping Ombud: Jur.dr. Mathias André Box

Läs mer

DOM 2015-05-22 Stockholm

DOM 2015-05-22 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060204 DOM 2015-05-22 Stockholm Mål nr P 191-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-12-10 i mål nr P 5004-13, se

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2010 ref. 8

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2010 ref. 8 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2010 ref. 8 Målnummer: 3772-08 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2010-02-02 Rubrik: Lagrum: Fråga om fördelning av intäkter på "skäligt sätt" mellan olika delar av ett försäkringsföretags

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 3 december 2013 KLAGANDE OCH MOTPART AA Ombud: Advokat Thorsten Ericsson Kullagatan 8 262 20 Helsingborg MOTPART OCH KLAGANDE Skatteverket

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 22 juni 2015 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Marc O Polo License GmbH Ombud: AA Rödl & Partner Nordic AB Drottninggatan 95

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om utfärdande och återkallelse av F-skattsedel * I detta meddelande finns information om de regler som gäller för utfärdande och återkallelse

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 17/16 Mål nr B 26/15

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 17/16 Mål nr B 26/15 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 17/16 Mål nr B 26/15 Fråga om en arbetstagare stått till förfogande för arbete och därigenom haft rätt till lön. Postadress Telefon Expeditionstid Box 2018 08-617 66 00 Måndag-fredag

Läs mer

DOM 2016-01-29 Stockholm

DOM 2016-01-29 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060107 DOM 2016-01-29 Stockholm Mål nr P 8028-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-08-31 i mål P 601-15, se bilaga

Läs mer

DOM JO/j-jd., /f; Meddelad i Sundsvall

DOM JO/j-jd., /f; Meddelad i Sundsvall KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL JO/j-jd., /f; Meddelad i Sundsvall Mål nr 2392-12 Sida 1 (4) KLAGANDE s Vårdnadshavare: Vårdnadshavare:. MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten, Sundsvall 851 93 Sundsvall

Läs mer

H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 2001 s. 339 (NJA 2001:49)

H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 2001 s. 339 (NJA 2001:49) H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 2001 s. 339 (NJA 2001:49) Målnummer: Ö64-01 Avdelning: Domsnummer: Avgörandedatum: 2001-05-23 Rubrik: Det har inte ansetts strida mot Europakonventionen att lägga en skattemyndighets

Läs mer

Utredning ny LSS-ersättning

Utredning ny LSS-ersättning Utredning ny LSS-ersättning Bakgrund En person som beviljats personlig assistans enligt LSS har också rätt att välja vem som ska anordna den personliga assistansen. Brukaren kan, precis som den som beviljas

Läs mer

DOM 2012-03-20 Meddelad i Luleå

DOM 2012-03-20 Meddelad i Luleå Meddelad i Luleå Mål nr D5 Sidal SÖKANDE Konkurrensverket 103 85 Stockholm.pi. 9 1 OJ L i MOTPART Luleå kommun Inköpsavdelningen 971 85 Luleå SAKEN Upphandlingsskadeavgift enligt lagen (2007:1091) om offentlig

Läs mer

DOM 2016-01-18 Meddelad i Karlstad

DOM 2016-01-18 Meddelad i Karlstad DOM 2016-01-18 Meddelad i Karlstad Mål nr 4896-14 1 KLAGANDE Förskottslön Sverige AB, 556792-0474 Box 583 801 08 Gävle MOTPART Konsumentverket Box 48 651 02 Karlstad ÖVERKLAGAT BESLUT Konsumentverkets

Läs mer

DOM 2014-05- 0 5. Meddelad i Sundsvall. KLAGANDE Omsorgsnämnden i Borlänge kommun 781 81 Borlänge KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE

DOM 2014-05- 0 5. Meddelad i Sundsvall. KLAGANDE Omsorgsnämnden i Borlänge kommun 781 81 Borlänge KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL 2014-05- 0 5 Meddelad i Sundsvall Sida 1 (4) Mål nr 529-13 KLAGANDE Omsorgsnämnden i Borlänge kommun 781 81 Borlänge MOTPART Ställföreträdare: 1. 2. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

DOM 2015-01-02 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-01-02 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2015-01-02 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 1836-14 1 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs, migrationsdomstolen,

Läs mer

DOM 2013-01-28 Stockholm

DOM 2013-01-28 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060206 DOM 2013-01-28 Stockholm Mål nr M 5765-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-06-01 i mål nr M 1021-12, se bilaga A KLAGANDE L E P Ombud:

Läs mer