Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun."

Transkript

1 Anbudsförfrågan 1 (5) Datum Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun. Information/bakgrund/ omfattning Tekniska förvaltningen, Hudiksvall kommun sköter gräsklippning av parker och övrigt centralt belägna gräsytor intill gator, vägar gång- och cykelvägar som t.ex. refuger mm. Till detta önskas slåtter av vägrenar upphandlas som komplement för att få en mer enhetlig röjning inom tätorterna. Kommunen har för närvarande inte något bra kartmateriel som utvisar eller någon uppmätt längdmätning för de ytor/vägsträckor som avses att ingå i denna upphandling. Underlag till upphandling är de sedan tidigare skrivna listor på de gator, vägar, gång- och cykelvägar som skall ingå tillsammans med tätortskartor som innehåller gatunamn. Entreprenören måste själv på plats undersöka vilka vägrenar/vägsträckor inom vägområdet som efter bifogad lista ännu ej är klippta/röjda (vecka 27) av kommunen, och som skall ingår i denna upphandling. Gatu- och vägnätet skall efter bifogade listor vara komplett slagna inom vägområdet längs dessa sträckor. Hur många slag/körningar som krävs för att täcka vägområdesbredden bedömer entreprenören själv vid syn. I alla korsningar skall siktröjning utföras så kallad frisiktstriangel, som utförs inom vägområdet min 10 meter från vägkorsning där så är möjligt. Med vägområde menas, inom bostadsområden, vägområdet mellan fastighetsgränser ömse sidan gatan. Vägområdet utanför bostadsområden utgör bakkant dikesslänt plus 2 meter var sida om gata/väg. Inom vägområdet finns hinder som belysningsstolpar, vägskyltar, distanseringsstolpar för vatten och avlopp samt trummor, brunnar och övriga va-detaljer. Vid dessa föremål skall hänsyn tas så att skada ej uppstår på objekt, denna hänsyn skall även tas mot föremål utanför vägområdet som t.ex. fastighetsägares häckar, murar och staket. För uppkommen skada som påvisligen kan hänföras till denna vägslåtter är entreprenören ensam ekonomiskt ansvarig. Tekniska förvaltningen har i gällande budget 2014 fått minskade anslag för slåtter av vägrenar, beroende på antagen entreprenörs lämnade anbudssumma kan det innebära att prioriteringar måste ske hur vägslåtter skall utföras innan entreprenaden påbörjas. Tekniska förvaltningen har ensamrätt att besluta om och hur denna prioritering görs, och entreprenören har ej möjlighet att åberopa anbudssumman eller mängd av arbeten som efterfrågats i denna upphandling, vilket överstiger förvaltningens anslag för vägslåtter. Om anbudssumman överskrider budgeterat anslag räknas det procentuellt blivande utförandet av uppdraget fram från det i anbudet begärda uppdraget. Entreprenör som erhåller uppdraget skall omgående påbörja arbetet vecka 30 och slutföra det senast under vecka 35. Anbudsgivaren skall räkna med att inga arbeten kan utföras under tiden måndag-fredag och inte alls under lördag och söndag. Om uppdraget ej slutförts inom angiven tid utgår vite med 2000 kr per dag som överskrids.

2 2 (5) Administrativa föreskrifter Avtalstid Avtalstiden gäller enbart under säsongen 2014, med start t o m Anbudsgivarens omkostnader Ersättning utgår inte för anbudsgivarens offertarbete i samband med denna upphandling. Anbudsformulär och anbudets utformning I bilagan Anbudsformulär finns de krav som ställs i upphandlingen samt de uppgifter och eventuella redogörelser som efterfrågas. Svara genom att kryssa i de ja/nej rutor som finns under varje krav samt fyll i uppgifter och redogörelser samt eventuella kommentarer. Skallkraven måste vara uppfyllda. Anbudsgivaren beaktar speciellt följande: Anbud/anbudsformulär lämnas på svenska. Anbud lämnas i tid. Ange företagsnamn och organisationsnummer. Anbudsinlämning Anbud skickas per post eller överlämnas till: Hudiksvalls kommun Tekniska förvaltningen Hudiksvall Besöksadress: Håstaängsvägen 2. Tekniska förvaltningens öppettider är vardagar kl , lunchstängt mellan Frågor och kompletteringar till förfrågningsunderlag Vid eventuella frågor om upphandlingen skickar anbudsgivaren sin frågeställning via mail till Sista dag att ställa frågor är Alla frågor och svar publiceras under Upphandlingar på Hudiksvalls kommuns hemsida under rubricerad upphandling som ett KFU. Anbudssökande och anbudsgivare ansvarar själva för att bevaka publicering av kompletteringar samt frågor och svar. Underrättelse om beslut När beslut i upphandlingen fattats skickas Tilldelningsbeslut ut till alla anbudslämnare.

3 3 (5) Beslutet innehåller upplysningar om tilldelning av kontrakt samt skälen för detta. Anbudsgivaren är bunden av sitt anbud även när anbudsgivaren fått upplysningar om beslutet samt vid eventuell överprövning. Bindande avtal Bindande avtal förutsätter att skriftligt kontrakt upprättas som skrivs under av båda Avtalsparterna. Bedömning av anbud Anbudet kommer att bedömas i tre steg enligt följande: 1. Kvalificering (krav på företaget). 2. Prövning (krav på varan eller tjänsten). 3. Utvärdering (bedömning av angivna kriterier) Anbud måste klara kraven i steg 1 för att gå vidare till steg 2 osv. Kvalificering steg 1 (krav på företaget) Här ställs krav på anbudsgivarens finansiella och ekonomiska ställning samt teknisk förmåga och kapacitet för att klara uppdraget/leveransen. Finansiell och ekonomisk ställning Beställaren kontrollerar via Skatteverket och Kronofogdemyndigheten och inhämtar erforderliga uppgifter om bl.a. skatter och sociala avgifter genom förebyggande information. Köparen skall/får utesluta anbudsgivare från deltagande i upphandlingen eller förkasta anbud om anbudsgivare inte uppfyller kraven i LOU 10 Kap 1 respektive 2. Utländska anbudsgivare bifogar motsvarande dokumentation som intyg på att föreskrivna registreringar och betalningar fullgjorts i hemlandet. Anbudsgivaren är skyldig att kontrollera sina underleverantörer på motsvarande sätt. Beställaren kan vid behov komma att själv kontrollera anbudsgivarens ekonomiska stabilitet genom kreditupplysningsföretag eller att begära in årsredovisning. För nystartade företag kan Köparen komma att begära in verksamhetsplan, budget för verksamheten eller liknande. Anbudsgivare som bedöms vara i ej godtagbar riskklass eller ha låg kreditvärdighet kan komma att uteslutas om inte anbudsgivaren lämnar en godtagbar förklaring till varför man hamnat i denna riskklass. Teknisk förmåga och kapacitet De personer som anlitas för utförandet skall ha branscherfarenhet eller flerårig vana av liknande arbeten samt ha relevant utbildning eller arbetslivserfarenhet. Anbudsgivaren skall ha branscherfarenhet. Bevis på detta kan vara referenser från liknande uppdrag och förteckning över uppdrag som genomförts, anges i bilaga 1 Anbudsformulär.

4 4 (5) Prövning steg 2 (krav på vara eller tjänst) Prövning kommer att ske av samtliga skallkrav i förfrågningsunderlaget. Utvärdering steg 3 (bedömning av angivna kriterier) De anbudsgivare som blivit godkända i steg 1 och steg 2 går vidare till utvärderingsfasen där utvärdering sker med hänsyn till nedanstående utvärderingskriterier. Det anbud kommer att antas som har lägsta pris. Avtalsvillkor Pris Pris anges exklusive mervärdesskatt. Fakturering och betalningsvillkor Betalning sker 30 dagar efter fakturans ankomstdag och fullgjord samt godkänd leverans. Fakturan skall vara i SEK. Faktura skall skickas löpande till respektive Beställare om inte annat anges. Fakturering sker enligt Beställarens önskemål och instruktioner. Om inget anges skall fakturan innehålla uppgifter som: - Kundnummer - Följesedelsnummer - Organisatorisk enhet/avdelning/kostnadsställe/program/referensnummer - Produktnummer/Projektnummer och ev. annan relevant information - Pris inklusive och exklusive moms - Adress - Telefonnummer - Plus- eller bankgiro Om fakturan saknar dessa uppgifter kommer den att returneras till Entreprenören för komplettering. Dröjsmålsränta enligt räntelagen. I de fall dröjsmålsränta krävs skall det vara en räntefaktura per för sent betald faktura, inte i form av samlingsfaktura. Fakturerings-, uppläggnings-, expeditions-, påminnelseavgift eller andra avgifter godkänns inte och får inte debiteras. Försäkringar Entreprenören ansvarar för skador på såväl person som egendom, för vilka han enligt gällande lag är ansvarig. Ansvarsförsäkring samt sedvanlig branschförsäkring för säkerställande av leverantörens ansvar skall på dennes bekostnad vara tecknade och vidmakthållas.

5 5 (5) Förberedelsemöte Före avtalsstart skall Entreprenören ansvara för att sammankalla till förberedelsemöte. Allmänna leveransbestämmelser Utöver krav och villkor i denna anbudsförfrågan med bilagor gäller TEKAB 90. I det fall motstridiga uppgifter finns gäller anbudsförfrågan med bilagor i första hand. 39 MBL Leverantören får inte vidta åtgärd som kan antas åsidosätta lag eller kollektivavtal för arbetet eller annars strida mot vad som är allmänt godtaget inom den bransch som tjänsten avser. Detta gäller dock endast om åtgärden grundar sig på omständigheter som sägs i LOU/LUF. Leverantören skall kräva samma utfästelse av den som Leverantören kan komma att anlita som underleverantör. Om Leverantören bryter mot vad som anges ovan får Köparen häva avtalet. Överlåtelse av avtal Avtal får inte överlåtas på annan fysisk eller juridisk person utan Beställarens skriftliga medgivande. Ändringar och tillägg Parterna skall skriftligen komma överens om ändringar och tillägg. Hävning Beställaren har rätt att omedelbart häva avtalet om Entreprenören: är i konkurs eller likvidation, under tvångsförvaltning, föremål för ackord eller tillsvidare inställt betalningar eller har näringsförbud är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation etc är dömd för brott avseende aktuell yrkesutövning är belastad med allvarliga fel i yrkesutövning är i skuld för skatter och avgifter är i skuld för skatter eller sociala avgifter och rättelse inte sker eller bristerna avseende betalning upprepas bryter mot antidiskrimineringslagstiftning inte uppfyller de åtaganden som avtalet omfattar Eller för övrigt har sådana ekonomiska svårigheter att företaget inte kan förväntas fullgöra sina åtaganden. Tvist Tvist mellan Beställare och Entreprenör i anledning av ingånget avtal löses av Hudiksvalls Tingsrätt med tillämpning av svensk rätt.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 ÖVERTORNEÅ KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 Övertorneå kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 1(11) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda senast Anbud Glass 06-252-22 2007-01-17 Gislaveds kommun Upphandlingsenheten

Läs mer

Huddinge 5 oktober 2011. Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237

Huddinge 5 oktober 2011. Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237 Huddinge 5 oktober 2011 Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237 Förfrågningsunderlag Fordonsvåg Sidan 2 av 12 1. ALLMÄN INFORMATION SRV återvinning AB är ett återvinnings-

Läs mer

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2 Förfrågningsunderlag 2013-12-02 Upphandlande organisation Halmstads kommun Upphandling Psykoterapi för vuxna Malin Hafström KS 2011/0593 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: Ansökan kan lämnas löpande Texten/frågan

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 DNR SSL 1.3:34/14 Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 Upphandling av fast/mobil telefoni samt växellösning Innehåll 1. Anbudsinbjudan... 5 1.1. Allmän information... 5 1.1.1. Inbjudan... 5 1.1.2. Information

Läs mer

Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor

Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor Stadsledningskontoret Ekonomiavdelning Datum 2012-09-03 Handläggare: Redovisningschef Jonas Lundqvist Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor Landskrona stad inbjuder

Läs mer

1. Inledning. 2. Krav på anbudsgivaren. 3. Krav på anbudet. Diarienummer: 452-182-2015

1. Inledning. 2. Krav på anbudsgivaren. 3. Krav på anbudet. Diarienummer: 452-182-2015 Diarienummer: 452-182-2015 1. Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län inbjuder till anbudsgivning när det gäller att bedriva skogsbrandsbevakning i Södermanlands län. Upphandlingen genomförs som ett

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av hyrbilar

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av hyrbilar 1(19) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Datum Diarie.nummer Eva Johnson 2010-12-21 110-3394-2010 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Länsstyrelsen i Värmland inbjuder härmed intresserade företag att lämna anbud avseende Upphandling

Läs mer

AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling. Dnr: AP2 2012/16. Anbudsförfrågan

AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling. Dnr: AP2 2012/16. Anbudsförfrågan AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling Dnr: AP2 2012/16 Anbudsförfrågan Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Om AP2... 3 1.2 Upphandlingens omfattning... 3 1.3 Avtalets start...

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 2012-03-21 Dnr 1201-0039-53 Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 1 Inledning Presentation av Arbetsgivarverket Arbetsgivarverket är en statlig myndighet och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor

Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor Förfrågningsunderlag 2012-08-02 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Samhällsorientering Hallands län exkl Kungsbacka kommun Lena Dalström UAN 2012/0286 Sista anbudsdag: 2012-09-10 Symbolförklaring:

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 2010-01-20 2010-00020 1 (9) Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster Sista anbudsdag: 2010-03-08 Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 1 Upphandling av revisorstjänster 2 1.1 Inledning

Läs mer

Upphandling av konsultuppdrag - omvärldsbevakning och dokumentation av genteknisk forskning

Upphandling av konsultuppdrag - omvärldsbevakning och dokumentation av genteknisk forskning 2012-02-10 002/2012 1(8) Sista anbudsdag: 2012-03-09 kl. 16.30 Anbudets giltighet: 2012-07-08 Upphandlingsförfarande: förenklad upphandling Anbudsmärkning: dnr 002/2012 Upphandling av konsultuppdrag -

Läs mer

1.0 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR

1.0 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad VA-enheten - anhåller härmed om Ert anbud avseende projekt Sanering Ödemarksvägen i enlighet med nedanstående förutsättningar. 1.0 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR 1.1 UPPHANDLINGSFORM

Läs mer

ANBUD/Ledarskapsutvecklare. På VISMA TendSign och på SSF:s webbplats www.stratresearch.se

ANBUD/Ledarskapsutvecklare. På VISMA TendSign och på SSF:s webbplats www.stratresearch.se Anbudsförfrågan Ärendenummer: Märkning: Dnr: za14.0030 ANBUD/Ledarskapsutvecklare Anbudet skall ha kommit in: 2014-04-28 Anbudet skall vara bindande t. o. m: 2014-09-22 Upphandlingsform: Publicerad: Upphandlare:

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar Förfrågningsunderlag 2012-03-07 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tomas Åkerblom Upphandling Etableringslotsar Af-2010/121363 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring:

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE 1 INNEHÅLL Inbjudan att lämna ansökan... 4 1. Allmän information... 5 1.1 Upphandlingen...

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 05 04 Anbudets giltighet: 2009 09 15

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 05 04 Anbudets giltighet: 2009 09 15 2009-04-06 Förfrågningsunderlag 1(24) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Linköpings universitet genomför en förenklad upphandling av ramavtal för konferenstjänster. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud i enlighet med förutsättningarna

Läs mer

Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB

Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Målsättning är att 150 företagsbesök ska bokas in samt att 1.000 Almipresentationer ska

Läs mer

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012 Förfrågningsunderlag 2012-11-05 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI Anna Nessen 10135-4 Sista anbudsdag: 2012-12-17 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

UPPHANDLING AV CAFETERIA FÖR NORRORTS POLISMÄSTARDISTRIKT, POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN (7 bilagor)

UPPHANDLING AV CAFETERIA FÖR NORRORTS POLISMÄSTARDISTRIKT, POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN (7 bilagor) Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Elis Kalered Datum 2013-07-18 Diarienr (åberopas vid korresp) A000.374/2013 Saknr 914 Sista anbudsdag:

Läs mer

Google GSA med backupenhet

Google GSA med backupenhet Förfrågningsunderlag 2013-11-22 Upphandlande organisation Jönköpings läns landsting Upphandling Google GSA med backupenhet Susanne Gustafsson LJ 2013/1584 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2013-11-29

Läs mer

Dnr: 11ON270 2014-12-19

Dnr: 11ON270 2014-12-19 Sida 1 (27) Hemtjänst LOV Omvårdnadsnämnden, Gävle kommun har beslutat att företag som uppfyller kraven i detta förfrågningsunderlag kan ansöka och bli godkända som utförare enligt lagen om valfrihetssystem

Läs mer

Upphandling av Elenergi. Diarienr 08-6756

Upphandling av Elenergi. Diarienr 08-6756 Upphandling av Elenergi Diarienr 08-6756 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3

Läs mer