Luftbehandling konstant lokaltemperatur, tre utgångar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Luftbehandling konstant lokaltemperatur, tre utgångar 1994.05"

Transkript

1 INCENTIVE-GRUPPEN TA R Luftbehandling konstant lokaltemperatur, tre utgångar C TA R är en regulator i Control 80-systemet och är avsedd för reglering av rumstemperaturen i luftbehandlingssystem. Den har tre kontinuerligt verkande styrutgångar som ger 0 V spänningssignal. Utgångarna är kopplade i sekvens. Neutralzon och spjällbegränsning är inbyggd. Till regulatorn ansluts två temperaturgivare av termistortyp som mäter rumstemperaturen respektive tilluftemperaturen. Börvärdet för rumstemperaturen kan påverkas utifrån med en styrspänning (SPC) och även inställas på en yttre omställare. TA R upptar fyra moduler på inkopplingsenheten och matas med 4 V AC. TEKNISKA DATA Artikelnummer: Kassett och inkopplingsenhet moterad i låda Kassett och inkopplingsenhet Kassett, inkopplingsenhet och SW-enhet monterade i låda OSW Driftspänning... 4 V ±0%, 5060 Hz Effektförbrukning: Obelastad... VA Belastad... VA Omgivningstemperatur: Drift C Lagring C Omgivande fuktighet... max 90% RH Reglerfunktion... kaskadreglering, PlPID, tre steg i sekvens Temperaturgivare... termistor Utgång Y: Spänning... 0 V DC Belastning... max 0 ingångar för styrspänning, kortslutningssäker Utgång G: Spänning... 6 V DC ±0,3 V Ström... max 50 ma, kortslutningssäker Utgång G: Spänning... 6 V DC ±0 mv Ström... max 0 ma, kortslutningssäker Förbehåll för eventuella detaljförändringar Ingång X, Z: Tillåten spänning... max 6 V DC Ström... max 0, ma Deriveringstid i tilluftskrets... 0 s Vikt... 0,7 kg Se även katalogblad C-0-5 för närmare beskrivning av Control 80-systemets uppbyggnad och olika leveransutföranden TA (S)

2 REGLEREXEPEL TA R klarar följande reglerfall: Sekvensreglering i tre steg med valfri sekvens inklusive spjällbegränsning och neutralzon. in- och maxbegränsning av till- Iufttemperaturen med givare som samtidigt säkerställer stabil reglering. Börvärdesförskjutning från central styranläggning. Förberedd för kompenserad reglering. Principschema Konstant temperaturreglering i tre steg. EGRL styr vid ökade värmebehov kylventil, spjälldon och värmeventil i sekvens. E E EGRL E E EGL FR SPC temp TA R Figur UPPBYGGNAD Regulatorns principiella uppbyggnad visas i figur. Börvärdet för rumstemperaturen bildas i Σ-blocket längst till vänster. Det bestäms i första hand av inställningen på börvärdesratten, men eventuellt även av en yttre styrspänning på SPC-ingången och en spänning från sommar/vinter-kompensering. Börvärdet jämförs med den verkliga rumstemperaturen och en eventuell regleravvikelse bildar insignal till ett Pl-block. Pl-blocket omvandlar regleravvikelsen i rumstemperaturen till ett börvärde för tillufttemperaturen, så att regleravvikelsen blir så liten som möjligt. Efter Pl-blocket begränsas börvärdet för tillufttemperaturen. Begränsningen är inställbar och kan ske både uppåt och nedåt. Det begränsade börvärdet för tillufttemperaturen jämförs sedan med den verkliga tillufttemperaturen. Regleravvikelsen bildar insignal till ett PlD-block. PlD-blocket omvandlar regleravvikelsen i tillufttemperaturen till ett ställdonsläge så att regleravvikelsen blir så liten som möjligt. TA R är således en kaskadregulator med en Pl-del och en PlD-del. ed en omkopplare kan PlD-regulatorn omvandlas till en ren P-regulator. I utgångsblocket delas PlD-blockets utsignal upp i tre spänningssignaler mellan 0 V som är kopplade i sekvens. R B SPC Z Z SW PI DZ G0 G 4 V~ Utgångarna styr sedan läget på de ställdon som påverkar tillufttemperaturen. För att anpassa regulatorn till ställdon med andra arbetsområden än 80 vridning, finns möjlighet att för varje utgång ändra arbetsområdet steglöst från 80 till 90 vridning. Alla utgångar har direkt verkande funktion, vilket innebär att utspänningen ökar vid minskat värmebehov. 6 V 6 V G G B PID XS XD Y XL R YL XU YU Figur I utgångsblocket finns en inställbar neutralzon inbyggd. I TA R finns dessutom en inverterare och en inställbar spänningsbegränsare. Dessa är ej internt kopplade till regulatorn, utan ansluts vid behov till en valfri styrutgång på inkopplingsenheten. På kretskortet finns två uttag för en testenhet, som underlättar felsökning och injustering.

3 FUNKTION Reglerfunktionen hos TA R kan beskrivas med diagrammet i figur 3. Det visar sambandet mellan tillufttemperaturen och rumstemperaturen. I första hand håller regulatorn konstant rumstemperatur genom att variera tillufttemperaturen. Detta motsvarar linje () i diagrammet. Genom att regulatorn har Pl-funktion på rumsregleringen, hålls rumstemperaturen på det önskade värdet (T ) utan någon kvarstående regleravvikelse. Om värmebehovet minskar så mycket att tillufttemperaturen sjunker till T, går regulatorn över till konstantreglering av tillufttemperaturen (minbegränsning). Se linje i diagrammet. Tillufttemperaturen hålls nu på T så länge som rumstemperaturen överstiger T. Tillufttemperatur T 3 (max) T (min) 3 T Då tilluftregleringen har PlD-funktion hålls temperaturen på värdet T oberoende av belastningen. Rumstemperatur Figur 3 Regulatorn har också en inbyggd maxbegränsning av tillufttemperaturen. Det kan innebära att tillufttemperaturen ej kan överstiga T 3, oberoende av värmebehovets storlek. Detta motsvarar linje 3 i figur 3. BÖRVÄRDESINSTÄLLNINGAR Börvärdet för rumstemperaturen bestäms av tre funktioner: Inställningen på börvärdesratten A alternativt på en yttre omställare FR4. Då en yttre omställare används, ställs börvärdesratten på TA R i läge FR. Då FR4 ej används, måste R kopplas till. Det inställda börvärdet kan förskjutas uppåt och nedåt med en styrspänning kopplad till Z-ingången (SPC). Förskjutningens storlek kan steglöst justeras med ratten SPC som är graderad 08. Läge 0 ger ingen förskjutning medan läge 8 ger maximal förskjutning. Figur 5 visar förskjutningens storlek som funktion av styrspänningen vid tre olika inställningar av SPC. Då ingen styrspänning är ansluten, kommer ingången att ligga på 6 V. Förskjutningen är då 0 oberoende av inställningen på SPC. Styrspänningen får variera mellan 0 och 6 V. 3 Då sommar/vinter-kompensering önskas, används en SW-enhet som ansluts till Z-ingången på TA R. Kompenseringens storlek inställs i SW-enheten. Om SW-enhet ej används måste en bygel kopplas Z och G i TA R. Observera! Z-ingången är speciellt avsedd för SW-enheten. Andra börvärdesförändringar skall alltid ske via SPC-ingången. Regulatorns börvärde utgör summan av dessa tre funktioner. Exempel: Börvärdesratten är ställd på 0 C, SPC-spänning= V SPC-inställning=4, C kompensering från SW. Regulatorns börvärde blir: 0 C4 C(SPC) C(SW)=8 C Börvärdesförskjutning C FR4 SPC 8 SPC 4 SPC 0 R TA R Styrspänning (V) Figur 4 Figur 5

4 INSTÄLLNINGAR På framsidan: Börvärde för rumstemperatur. Inställningsområde: 0 till 30 C Under täcklocken (se figur 6): AX aximal tillufttemperatur. Inställningsområde: 0 till 70 C Leveransinställning: 45 C IN insta tillufttemperatur. Inställningsområde: 0 till 5 C Leveransinställning: 5 C DZ Neutralzon mellan steg och Y eller Y och. Inställningsområde: 0 till 0 C Leveransinställning: 0 Begränsning av spjälläge. Inställningsvärdet anger minsta uteluftandel. Inställningsområde: 0 till 00% Leveransinställning: 5% Placering av neutralzon väljs med ingång XD. Då XD ej är ansluten ligger neutralzonen mellan och Y och då XD är ansluten till ligger den mellan Y och., Y, Anpassning av utsignalen för styrutgång, Y respektive. Inställningsområde: 90 till 80 Leveransinställning: 80 S Rumsregleringens förstärkning (styrverkan). Inställningsvärdet anger den omedelbara ändringen av tilllufttemperaturen vid en grads ändring av rumstemperaturen. Inställningsområde: 0, till 0 (logaritmisk) Leveransinställning: 5 I R Integrationstid för rumsregleringen. Inställningsområde: till 30 minuter Leveransinställning: 5 minuter SPC (Setpoint Control). Inverkan från yttre börvärdesförskjutning Inställningsområde: 0 till 8 Leveransinställning 8 P TProportionellt område för tilluftregleringen. Inställningsvärdet anger ändringen i tillufttemperatur för att ett utgångssteg ska gå från till 0 V. Det totala P-bandet är alltså 3 inställningsvärdet, se figur 8. Inställningsområde: till 00 C Leveransinställning: 5 C I T Integrationstid för tilluftregleringen. Inställningsvärdet gäller för ett steg. Den totala integrationstiden är alltså 3 inställningsvärdet. Inställningsområde: 0,3 till 0 minuter Leveransinställning: minuter Omkopplare Växling mellan P- och PlD-funktion på tilluftregulatorn. P-funktionen används endast vid injusteringen. Leveransinställning: PID PID P Figur 7 Omkopplaren är placerad till vänster om SPC-ratten. Inställningsvärdet för olika ställdon anges i tabellen nedan: START SPC P/PID Ställdon Inställningar AX DZ Y S PT E4/ DN 5-ventil 08 DN 03-ventil 44 spjäll 60 IN IR IT E5/ kägelventil 80 spjäll 60 vridspjällventil 90 Figur 6 EF0/ spjäll 60 kägelventil 35 Utsignal START Startläge för regulatorn när spänningen inkopplas eller aktiveras via XS-ingången. Inställningsområde: (0), Y (0), (0) Leveransinställning: (6) Figur 6 Tilluftregulatorns utsignal vid en grads ändring av tillufttemperaturen. Toppen vid ändringsögonblicket beror på den deriverande verkan. /P T Tid

5 BEGRÄNSNING AV ARBETSORÅDET Då begränsning av ett arbetsområde krävs, t ex vid spjällstyrning, kan begränsningsfunktionen kopplas in på en av styrutgångarna. Begränsningsläget är inställbart över hela arbetsområdet, dvs 000%. Y XL YL R 3 G Y XL YL Begränsningen kan även justeras med en yttre omställare FR8, se figur 9. Då FR8 används, har den interna inställningen av begränsningen ingen inverkan och behöver därför ej ändras. YL (V) FR8 Figur 9 Figur 0 Inställningen anger således minläget på uteluftspjället i %, se figur. Begränsningsfunktionen kan läggas på en av utgångarna, Y eller genom att denna utgång ansluts till XL. Den begränsade utsignalen finns då på YL, se figur 0. I begränsningsfunktionen finns en tidsdödzon inlagd mellan det begränsade steget och steget före. Detta eliminerar risk för överlappning mellan stegen då en kraftig begränsning används % 0% XL (V) Figur NEUTRALZON STARTLÄGE INVERTERING I regulatorn finns en steglöst inställbar neutralzon, som kan placeras mellan och Y eller mellan Y och. Placeringen av neutralzonen väljs med ingång XD. Då XD ej är ansluten, ligger neutralzonen mellan och Y och då XD är ansluten till mellan Y och. Neutralzonen är inställbar mellan 0 och 0 C med ratten DZ. Då matningsspänningen inkopplas startar alltid regulatorns utgångar i ett inställbart läge. Startfunktionen kan även aktiveras genom att ingång XS kopplas till G. Detta förhindrar pendling med åtföljande frysfara, som annars lätt uppstår, då stora aggregat startas. Startläget kan inställas var som helst i sekvensen med ratten START. I regulatorn finns en inverteringsfunktion, som vid behov omvandlar en direkt verkande utgång till en omvänt verkande. Inverteringsfunktionen erhålles genom anslutning i inkopplingsenheten. Inverterarens ingång är XU och dess utgång YU. INSTALLATION G G0 G R Z G Y XD YL XU YU R XL XS Z B B 4 V~ 6 V FR4 SW 6 V FR8 SPC EGL EGRL EGL Figur Anslutningar på inkopplingsenheten G 4 V AC in G0 Systemnoll G 6 V DC ut R Anslutning av yttre börvärdesomställare (FR 4) Z Styringång för SW-enhet (om SW-enhet ej används måste en bygel kopplas mellan Z och G) ätnoll (jord) G Y XD YL XU 6 V DC ut Styrutgång för tredje steget Styrutgång för andra steget Styrutgång för första steget ätnoll ätnoll Ingång för val av neutralzonens plats Begränsningsutgång Inverteringsingång YU R XL XS Z B B Inverteringsutgång Anslutning av yttre börvärdesomställare för begränsning (FR8) Begränsningsingång Ingång för startfunktion ätnoll SPC-ingång Anslutning av tilluftgivare ätnoll Anslutning av rumsgivare

6 INKOPPLING AV STÄLLDON Då endast ett eller två steg utnyttjas bör stegen ihopkopplas enligt figur 4. Det finns annars risk för att regulatorn arbetar utanför ställdonets arbetsområde, vilket skulle ge en oönskad tidsfördröjning och en försämrad reglering vid stora belastningsförändringar. Vid sammankoppling av två steg till ett blir P-bandet ca 50% större och vid tre steg till ett ca 00% större än för vart och ett av de tre ursprungliga stegen. TA R G G0 Y 4 V~ G G0 X G X E Normal G G0 X G X3 E Inverterad Vid gemensam matning av regulator och ställdon, får avståndet vara högst 00 m. Två steg Y Ett steg Y TA R Y Figur 4 XGX XGX Ledningslängder ax 00 m ledning med min area (Cu),5 mm till anslutning G E G G0 E G G0 Vid separat matning av ställdon, får avståndet mellan regulator och ställdon vara högst 00 m. ax 500 m ledning med min area (Cu) 0,5 mm till anslutning R 4 V~ Normal Inverterad ax 00 m ledning med min area (Cu) 0,5 mm till övriga anslutningar. Figur 3 TILLBEHÖR SKÖTSEL ontagesats för inkoppling på 35 mm Europaskena: Artikelnummer: För - och 4-modulsenheter krävs två montagesatser. ontagesats för infälld montering av låda: Artikelnummer: Hänglås för låda: Artikelnummer: Alla enheter i Control 80-systemet är underhållsfria. Enheterna skall dock hållas torra och rengöras vid behov. Funktionsprov bör göras en gång per år.

ThermOmatic ERA 10. Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9. Termoventiler AB. Utrustning består av

ThermOmatic ERA 10. Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9. Termoventiler AB. Utrustning består av ThermOmatic ERA 10 Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9 Garantivillkor att denna instruktion LÄSES NOGGRANT FÖRE INSTALLATION! Så här fungerar ERA Utrustning består av ERA eftersträvar att hålla inställd

Läs mer

ADAPT Parasol EX b Energisparande frihängande komfortmodul till Swegons system WISE för behovsstyrd ventilation

ADAPT Parasol EX b Energisparande frihängande komfortmodul till Swegons system WISE för behovsstyrd ventilation Energisparande frihängande komfortmodul till Swegons system WISE för behovsstyrd ventilation www.eurovent-certification.com www.certiflash.com Frihängande komfortmodul för behovsstyrd ventilation och Swegons

Läs mer

AUTOMIX 10 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

AUTOMIX 10 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING AUTOMIX 10 AUTOMIX 10 (SE) 0508 MONTERINGS- OH BRUKSANVISNING ALLMÄNT AUTOMIX 10 är en avancerad, kompakt shuntautomatik för vattenburen värme i radiator- och golvärmeanläggningar. Installationen görs

Läs mer

Mät spänning med ett oscilloskop

Mät spänning med ett oscilloskop elab010a Mät spänning med ett oscilloskop Namn Datum Handledarens sign. Laboration Det användbara oscilloscopet Oscilloskopet är ett av de viktigaste mätinstrumenten för den som arbetar med elektronik.

Läs mer

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10 med tillhörande elpanna Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 VÄRMEPUMP...3 2.1 TEKNISK BESKRIVNING...3 2.2 INSTALLATION...3 2.3 ELINSTALLATION...5

Läs mer

PremiumLine EQ Greenline HE / HA

PremiumLine EQ Greenline HE / HA PremiumLine EQ Greenline HE / HA C6-C11 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Användarhandledning 6 720 805 492 (2013/02) sv Information Information Med IVT PremiumLine EQ, Greenline HE/HA finns möjligheten att

Läs mer

Frihängande komfortmodul

Frihängande komfortmodul Frihängande komfortmodul www.eurovent-certification.com www.certiflash.com Komfortmodul Parasol EX Parasol EX är benämningen på produktfamiljen komfortmoduler för frihängande installation. Modulerna är

Läs mer

DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E

DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E Från och med programversion 1.13 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets ursprungsspråk är svenska Reservation för ändringar. www.swegon.com

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Driftinstruktion Montering, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning AM 01.1/AM 02.1 Läs först driftinstruktionen!

Läs mer

TA 450-4500 Luftbehandlingsaggregat Installationsinstruktioner

TA 450-4500 Luftbehandlingsaggregat Installationsinstruktioner Luftbehandlingsaggregat GB SE er Ver. no. 1.1-0-07 Fig. 1 Fig. 2 2 Fig. 3 Fig. 5 3 Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8 4 Beskrivning fig. 3-6 TA 450 EL TA 650-2000 EL W TA 1500-4500 HW Fig. 9 A. Speed transformer B.

Läs mer

Vilken voltmeter till vad?

Vilken voltmeter till vad? Vilken voltmeter till vad? Om man börjar kika på olika instrument så kanske man funderar över vad de skall användas till. Får man bara några små tips så kan man snart få stor nytta av även den konstigaste

Läs mer

Laddning av batterier en vetenskap för sig

Laddning av batterier en vetenskap för sig Om artikelförfattaren Artikelförfattaren Christer Svensson är utbildad civilingenjör i kemiteknik från Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Han har också arbetat och undervisat på samma ställe. Han har

Läs mer

DIAGNOSTIC POWER SUPPLY WSC 720. användarmanual. 12 v/24 v blybatterier 40-500 ah

DIAGNOSTIC POWER SUPPLY WSC 720. användarmanual. 12 v/24 v blybatterier 40-500 ah DIAGNOSTIC POWER SUPPLY WSC 720 användarmanual 12 v/24 v blybatterier 40-500 ah se 1 Tack för att du valt en laddare från Exide Technologies Vi gratulerar till köpet av WSC720 och tackar för att du valt

Läs mer

Att ta fram en tidsplan

Att ta fram en tidsplan Att ta fram en tidsplan KAMP Företagsutveckling Tidplaner GANTT-schema När det gäller att ta fram tidsplaner för ett projekt är en av de vanligaste och också mest användbara metoderna det så kallade GANTT-schemat.

Läs mer

FGC 211. Installations- och användarhandbok

FGC 211. Installations- och användarhandbok FGC 211 Installations- och användarhandbok Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läs detta först... 3... 3 Inledning...3 Säkerhetsföreskrifter för ägare/driftsansvarig... 3 Garanti... 3 Symboler som

Läs mer

MOS SE 1234-8 SMO 10 511879 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE SMO 10

MOS SE 1234-8 SMO 10 511879 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE SMO 10 MOS SE 1234-8 SMO 10 511879 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE SMO 10 Innehåll Användarhandledning Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Förkortningar 3 Frontpanel Display 4 Strömställare 5 Förskjutning

Läs mer

Bruksanvisning för MullToa 10 och 25

Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Grattis till valet av en MullToa! Din biologiska toalett är svensktillverkad och av märket MullToa. Det innebär att den producerar

Läs mer

Bild framsida: Äldreboende Åkerhus, MedicHus i Göteborg Copyright: Switchpower

Bild framsida: Äldreboende Åkerhus, MedicHus i Göteborg Copyright: Switchpower Bild framsida: Äldreboende Åkerhus, MedicHus i Göteborg Copyright: Switchpower Innehållsförteckning 1. Introduktion...5 1.1 Omfattning... 5 1.2 Standarder och regler...5 1.3 Angående guidens layout...

Läs mer

Sensorbox DAPZ... AR. Festo AG & Co. KG. Postfach D 73726 Esslingen ++49/711/347 0 www.festo.com. (sv) Bruksanvisning 756 075 1010c.

Sensorbox DAPZ... AR. Festo AG & Co. KG. Postfach D 73726 Esslingen ++49/711/347 0 www.festo.com. (sv) Bruksanvisning 756 075 1010c. Sensorbox DAPZ... AR (sv) Bruksanvisning 756 075 00c Original: de Komponenter och anslutningar ad 8 ac ab 9 aa Festo AG & Co. KG Postfach D 776 Esslingen ++49/7/47 0 www.festo.com Genomskinligt lock med

Läs mer

KRAFTER. Peter Gustavsson Per-Erik Austrell

KRAFTER. Peter Gustavsson Per-Erik Austrell KRATER Peter Gustavsson Per-Erik Austrell örord Denna skrift har tagits fram för att utgöra kurslitteratur i kursen Mekanik för Industri Design vid Lunds Tekniska Högskola. Skriften börjar med en introduktion

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC Styrning Parallell Profibus DP Modbus Driftinstruktion Montering, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning

Läs mer

INFORMATION AVSEENDE ARMATURER MED HF-DON

INFORMATION AVSEENDE ARMATURER MED HF-DON 2007-09-13 1(4) INFORMATION AVSEENDE ARMATURER MED HF-DON ALLMÄNT OM HF Idag är de flesta lysrörsarmaturer bestyckade med HF-don som driver lysrören med hög frekvens. HF-don ger flimmerfritt ljus, spar

Läs mer

Rapport R13-962. Utmaningar för det smarta elnätet Math Bollen Ove Westman

Rapport R13-962. Utmaningar för det smarta elnätet Math Bollen Ove Westman Utmaningar för det smarta elnätet Math Bollen Ove Westman Datum 2013-10-31 Distribution till Karin Widegren Näringsdepartementet Kundens referens N2012:03/2013/13 Antal sidor i huvuddokument Copyright:

Läs mer

Resistansen i en tråd

Resistansen i en tråd Resistansen i en tråd Inledning Varför finns det trådar av koppar inuti sladdar? Går det inte lika bra med någon annan tråd? Bakgrund Resistans är detsamma som motstånd och alla material har resistans,

Läs mer

ELFA AB 2007. Faktasidor

ELFA AB 2007. Faktasidor ELFA AB 2007 Faktasidor Faktasidor Säkringar 1723 Jordfelsbrytare 1723-1724 Ljus och lampor 1724-1727 Strömställare och reläer 1727-1729 Givare 1729 Impulsräknare och tidmätare 1729-1730 Larm 1730 Fläktar

Läs mer

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models OWNERS INSTRUCTION GUIDE Freeway and Classic Legend Models Innehåll Sida 1 Sida 2 Sida 3 Sida 4 Sida 5 Sida 6 Sida 7 Sida 8 Sida 9 Sida 11 Sida 12 Monteringsanvisningar för Freeway. Lär känna din Freeway.

Läs mer

LUXCONTROL. data & instruktion. 201004 smartdim SM lp Reservation för fel och tekniska ändringar

LUXCONTROL. data & instruktion. 201004 smartdim SM lp Reservation för fel och tekniska ändringar LUXCONTROL smartdim SM lp data & instruktion 201004 smartdim SM lp Reservation för fel och tekniska ändringar luxcontrol smartdim Digital styrmodul till PCA/TE one4all/pcd smartdim SM lp Styrning med dagsljussensor/tryckknapp/rörelsedetektor

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul)

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul) Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul) Driftinstruktion Montage, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Läs först driftinstruktionen!

Läs mer

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn KURSPROV Matematik C Höstterminen 2009 Prov som ska återanvändas omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Avsikten är att detta prov ska kunna återanvändas t o m 2015-12-31.

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2000. Del I

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2000. Del I Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap 3 Sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen till och med utgången av 2010. NATIONELLT KURSPROV

Läs mer