UPPHANDLINGENS INNEHÅLL SKÖTSEL AV AVFALLSCENTRAL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UPPHANDLINGENS INNEHÅLL SKÖTSEL AV AVFALLSCENTRAL"

Transkript

1 OY BOTNIAROSK AB UPPHANDLINGENS INNEHÅLL SKÖTSEL AV AVFALLSCENTRAL 03/2013 1

2 1. FÖREMÅL SKÖTSEL AV AVFALLSCENTRAL I upphandlingen ingår skötselentreprenaden för avfallscentralen i Teuva, adress Horontie 526, Östermark, i enlighet med nedanstående specifikation. Vi söker en entreprenör till avfallscentralen som sköter mottagningen, omlastningen, slutdeponeringen av avfallet och uppgifter i anslutning till underhållet av avfallscentralens områden och maskiner. I uppdraget ingår den personal och de arbetsmaskiner som behövs för mottagningen av avfall. Avtalet är 4-årigt med en option om 6 x 6 månader, avtalets maximilängd är 7 år. 2. UPPHANDLINGSENHET Oy Botniarosk Ab, Fo-nummer Rådhusgatan 1, Kristinestad Tfn , Kontaktperson/anbudsärenden: Kari Simpura, tfn Oy Botniarosk Ab är ett avfallshanteringsbolag som ägs av åtta kommuner och som har ca invånare inom sitt verksamhetsområde. Avfallscentralen tar årligen emot ca ton avfall från området och cirka 5-15 % av detta slutdeponeras på avfallscentralens avstjälpningsplats. Vid centralen omlastas ca ton brännbart avfall, ca ton energiavfall och ca ton träavfall för transport till annan anläggning. Övriga fraktioner, totalt ca ton, mellanlagras, omlastas eller återvinns som material. Avfallet som tas emot är huvudsakligen källsorterat. 03/2013 2

3 3. FÖREMÅLET FÖR ANBUDSFÖRFRÅGAN 3.1. Allmän beskrivning av entreprenörens uppgifter Entreprenören sköter uppgifter i anslutning till avfallshanteringen och handhar skötseln och underhållet av avfallscentralens utrymmen, områden och maskiner. Vid avfallscentralen arbetar förutom entreprenörens arbetstagare även Oy Botniarosk Ab:s driftschef. För skötseln av uppgifterna krävs två heltidsanställda arbetstagare. Uppgifterna sköts på avfallscentralens område eller i dess omedelbara närhet. Avfallscentralens öppethållningstider: Mån., tis., ons , tors , fre Arbetstiderna anpassas så att de uppgifter som ska utföras före öppningen och efter stängningen kan skötas utanför öppethållningstiden, arbetena ska ingå i den avtalsenliga grundersättningen. Ovannämnda arbeten omfattar bl.a. öppnings-, och plogningsarbeten och andra förberedelser samt stängningsarbeten. Innan avfallscentralen stänger för dagen ska de avfallsfraktioner som tagits emot under dagens lopp tas om hand så att de inte förorsakar skada för miljön och inte lockar till sig skadedjur. Öppningen och stängningen av centralen tar dagligen vanligtvis mindre än 0,25 h exklusive snöarbete. 3.2 Förverkligade användningstimmar för maskiner 2012 Timantalet är inte bindande för beställaren, utan riktgivande för beräkningarna, och förändras enligt behovet då verksamheten utvecklas: Hjullastare Grävmaskin Lastbil Avfallskompaktor (700 h/a) från början av 2013 ca 600 h h för omlastning 400 h/a (270 h/a) från början av 2013 ca 140 h, containerna för köksavfall har tagits ur bruk 50 h/a Användningstimmarna för hjullastaren och lastbilen är uppskattningar från början av år 2013 eftersom bolaget ändrade både sorteringen och verksamheten då avfallsförbränningsanläggningen inledde sin verksamhet i juli 2012, vilket inverkar på antalet timmar. 03/2013 3

4 3.3 Allmänt I anbudet ingår avvikande öppettider på grund av helger, under korta arbetsveckor (1-3 arbetsdagar per vecka/ till exempel julen 2012) ordnas möjlighet att ta emot/lossa komprimerade avfallslaster på ett på förhand överenskommet centraliserat sätt, t.ex. kvällstid eller helgfri lördag, arbetstid 1-2 h/gång. Entreprenaden omfattar alla arbeten som görs på området under öppettiden med grundbemanning och de maskiner som ingår i avtalet. Snöplogningen ska skötas med tanke på öppettiderna så att huvudlederna är i körbart skick då avfallscentralen öppnas och att avfallstransportfordonen kan komma fram till vågen och de huvudsakliga tömningsplatserna. Utanför öppettiderna utförs inga plogningsarbeten förutom de som görs för att uppfylla ovannämnda krav, dessa arbeten ingår i entreprenaden. För omlastningen av laster används hjullastare som överlåts till transportföretagets chaufför för denna uppgift. Eftersom lastning även utförs utanför öppettiderna ska maskinen kunna användas kontinuerligt (24/7). Avfallscentralens driftschef övervakar och leder skötseln av arbetsuppgifterna. Uppgifterna ska skötas och genomföras i enlighet med driftschefens anvisningar. Entreprenörens personal kan använda avfallscentralens sociala utrymmen utan skild ersättning. 3.4 Beskrivning av entreprenörens viktigaste arbetsuppgifter Förteckningen är inte fullständig eller bindande, uppgifterna har beskrivits i huvuddrag: mottagning och organisering av avfallsfraktioner, inklusive kontroll av laster, sortering, mellanlagring, omlastning, slutdeponering, täckande av slutdeponeringsområdet och flyttning av täckmaterialet eller annat material på området, skötsel av gräskompost, vägledning av kunder till rätt lossningsplats, byte av container i komprimator och andra funktioner i anslutning till avfallshanteringen på området Städ- och underhållsarbeten på området: entreprenören sköter snöplogningen, avlägsnar skräp, ser till att utomhusområdena och byggnaderna hålls rena och i ordning, samt i tillämpliga delar smörjnings-, tvättnings-, smältnings- och andra arbeten på beställarens egna flak. Städning av kontors- och sociala utrymmen ingår inte i entreprenaden Skötsel av våg: sammanställning av vägnings- och faktureringsuppgifter samt överföring till faktureringen med hjälp av vågprogrammet. Vägnings- och faktureringsprogrammet Pivotex som leverarats av Tamtron Oy. Lasterna som faktureras överförs elektroniskt för fakturering till Oy Botniarosk Ab:s fakturerare Mellanlagring av brännbart avfall för leverans till avfallskraftverket Westenergy Ab. Avfallscentralens skötselentreprenör ansvarar före omlastningen av det avfall, som ska 03/2013 4

5 levereras till WE, för mottagningen mellanlagringen och hanteringen av avfallet och ser till att lagret hålls snyggt. Transportbolaget sköter omlastningen och vid behov städningen efter denna. 3.5 Resurser som ingår i upphandlingen Hjullastare Storleksklass i första hand KUP 90 (eller 75) (t.ex. Volvo L70C eller motsvarande). Tilläggsutrustning minst: 2 st skopor (1 skopa för lätta avfallsfraktioner och flyttning av snö samt lastning, 1 grusskopa t.ex. för hantering av sand, betongkross och annat material), 1 st högtippande skopa, minimivolym ca 3,5-4,0 m 3 och lasthöjd i enlighet med maximihöjden för fordon som är tillåtna i vägtrafik (omlastning till höga fordon), pallgafflar minimilängd 1500 mm, till fördel räknas hydraulisk sidoförskjutning, hydraulisk plog, som lämpar sig både för plogningsarbeten på väg- och gårdsområden, sandspridare, upptagande sopmaskin. Maskiner vars klassificering är mindre än KUP60 eller större än KUP110 är inte lämpliga för uppgifter som ingår i upphandlingen. Hjullastaren används bland annat för att flytta avfall till matartratten och i högar, omlasta och sortera avfallsfraktioner, sköta fastighetsunderhållet, flytta och jämna ut täckmaterial samt assistera vid lossning av laster som kommer till centralen. Fordonet används också i lossningshallen och därför är det viktigt att det är smidigt. Hjullastaren med arbetsredskap ska kunna användas kontinuerligt (24/7) för att sköta omlastningar vid avfallscentralen Lastbil eller annan för motsvarande ändamål lämplig maskin med krokanordning Hanteringskapacitet minst 15 ton. I utrustningen ska ingå ett flak av metall som kan användas bl.a. för flyttning av täckmaterial och sorterade fraktioner. Volym minst ca 15 m 3. Användningsändamål bl.a. byte av containrar i komprimatorn, flyttning och tömning av material och varor på området, användningsområdet är avfallscentralen Hjulgrävmaskin Storleksklass KKHp 16 (eller 13) (T.ex. Volvo EW140). Grävmaskinen ska vara utrustad med både rak skopa och skopa med tänder, sorteringsgrip samt svängbar (360 o ) tiltrotator (kauhankallistaja). Största räckvidd enligt klassificeringen minst 8 m. Med maskinen utförs gräv-, sorterings-, lastningsuppgifter, omblandning av gräskompost och täckning av avstjälpningsplats, dessutom hjälper personalen kunderna att lossa laster (t.ex. laster som frusit eller fastnat). Maskinen används också i lossningshallen och därför är det viktigt att den är smidig. Bommen ska vara tillräckligt lång för att tömma 6 meters flak bakifrån. Maskiner av klassen KKHp 10/19 godkänns, om beställaren anser att maskinen som ingår i offerten är lämplig för de uppgifter som krävs Avfallskompaktor eller annan maskin som är lämplig för uppgiften Storleksklass: JSK 25 eller 20. Avfallet som deponeras på avstjälpningsplatsen deponeras i sådana lager att tillräcklig slutlig täthet uppnås. Tätheten bör vara minst 1000 kg/m 3. Påfyllningen ska alltid vid behov komprimeras så att tillräcklig täthet uppnås och vinden inte för bort avfall från fyllnadsområdet. Kompaktorn kan ersättas 03/2013 5

6 med annat alternativ om motsvarande homogena slutresultat som uppfyller kravet på täthet uppnås Maskiner allmänt Maskinerna och utrustningen ska vara funktionssäkra, rena och lämpliga för modern verksamhet. Läckage av skadliga ämnen får inte ske. Entreprenören ska ha reservmaskiner så att eventuella maskinfel inte medför avbrott i verksamheten eller i orimlig grad skadar anläggningens verksamhet. Alla maskiner ska ha slutna förarhyttar som är försedda med luftventilation med dammfilter, så att damm och andra skadliga partiklar, som eventuellt uppstår under arbetet, inte kan tränga in i hytten. Entreprenören ansvarar för att maskinerna och utrustningen kontinuerligt uppfyller beställarens krav och de krav som ställs för arbetsuppgifterna i bestämmelser och av myndigheter. Hela utrustningen ska kunna användas av beställaren utan skild avgift under centralens öppettider samt för arbeten som utförs vid centralens stängning, öppning och andra motsvarande arbeten. Hjullastaren med utrustning ska kunna användas kontinuerligt för omlastning, vid omlastning körs hjullastaren av chauffören till den bil som hämtar avfallet. För arbeten som utförs utanför öppettiderna och som beställts av driftschefen får entreprenören uppbära en ersättning i enlighet med förändringsprislistan. I förändringsprislistans maskintimpris ska ingå chaufför och vid behov användningen av all utrustning som ingår i detta avtal. Undantag utgör förändringspriset för omlastning som utförs med hjullastare: chaufför ingår inte i priset. Över användningen av maskinerna förs kördagbok. Entreprenören har rätt att uppbära tilläggsersättning i enlighet med verkliga tilläggskostnader om maskinernas sammanlagda timantal under öppettiderna överstiger 1750 h per år eller om tiden som använts för omlastning med hjullastare överstiger 300 h per år. Kostnaderna ska redovisas på sådant sätt som godkänns av driftschefen. Granskningsperioden är ett år. Ersättningen beräknas i förhållande till maskinernas användning. Driftschefen ska godkänna kördagboken före ersättningen betalas Nödvändig personal För skötseln av uppgifterna på området under öppettiderna behövs två (2) arbetstagare. Personalen ska ha tillräcklig yrkeskunskap, tillräckliga kunskaper i svenska och finska samt kundbetjäningsförmåga. Entreprenören ansvarar för att personalen uppfyller dessa krav. Entreprenören ska utse en ansvarsperson och meddela följande uppgifter om personen: utbildning, erfarenhet, språkkunskaper. Beställaren handleder och utbildar entreprenörens ansvarsperson i uppgifter som gäller mottagning av avfall, användningen av nödvändig apparatur och program. Entreprenörens ansvarsperson ser till och ansvarar för att den personal som vid respektive tidpunkt är på plats vid avfallscentralen har nödvändiga kunskaper för att sköta uppgifterna. 03/2013 6

7 3.5.7 Ansvar Entreprenören ansvarar för skador som verksamheten eventuellt förorsakar beställaren eller en tredje part. För att täcka skadorna ska entreprenören ha en ansvarsförsäkring med en ersättningssumma om minst Om maskinparken som ingår i avtalet inte kan användas av beställaren i enlighet med avtalet, har beställaren vid betalningen rätt att innehålla en summa i enlighet med förändringsprislistan för den tid som maskinen är ur bruk och motsvarande reservmaskin inte funnits i användning /inte har kunnat användas. Beställaren har rätt att låta utföra arbeten som ingår i entreprenaden på entreprenörens bekostnad, ifall entreprenören själv inte kan utföra dem inom utsatt tid. 03/2013 7

Försäljning av utsorterat träavfall prisförfrågan

Försäljning av utsorterat träavfall prisförfrågan Försäljning av utsorterat träavfall prisförfrågan Kort beskrivning av Uppsala Vatten och Avfall AB Uppsala Vatten och Avfall AB är ett kommunalt bolag med cirka 180 medarbetare som arbetar med dricksvatten,

Läs mer

Regler för färdtjänst och riksfärdtjänst i Ulricehamns kommun. Ulricehamn 2014-03-19. Gunnar Scorénius Utredare

Regler för färdtjänst och riksfärdtjänst i Ulricehamns kommun. Ulricehamn 2014-03-19. Gunnar Scorénius Utredare Regler för färdtjänst och riksfärdtjänst i Ulricehamns kommun Ulricehamn 2014-03-19 Gunnar Scorénius Utredare Regler för färdtjänst 1 Inledning 1.1 Allmänt om färdtjänst Tillstånd till färdtjänst skall

Läs mer

Ronneby kommun. Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB 2013-04-04

Ronneby kommun. Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB 2013-04-04 Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte och avgränsning 1 1.3 Ansvarig nämnd/styrelse 1 1.4 Metod 2 2. Regler och riktlinjer 2 3. Iakttagelser

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Borlänge kommun. Beslutat i Kommunfullmäktige 2007-03-29

Föreskrifter om avfallshantering för Borlänge kommun. Beslutat i Kommunfullmäktige 2007-03-29 Föreskrifter om avfallshantering för Borlänge kommun Beslutat i Kommunfullmäktige 2007-03-29 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...3 FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING...4 Inledande bestämmelser och definitioner

Läs mer

Införande av bilpool. Bilaga KS 2012/7/1. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Planering- och utveckling Per Skog. Kommunstyrelsen

Införande av bilpool. Bilaga KS 2012/7/1. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Planering- och utveckling Per Skog. Kommunstyrelsen Bilaga KS 2012/7/1 1 (2) 2011-12-15 MISSIV KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Planering- och utveckling Kommunstyrelsen MISSIV Införande av bilpool En arbetsgrupp har arbetat fram ett förslag till införande

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun

Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun Uppsala kommuns taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar Denna taxa antogs av kommunalfullmäktige

Läs mer

Avtalets ikraftträdande och giltighetstid Avtalet träder i kraft och gäller tillsvidare då orderbekräftelsen är godkänd av kunden och teleföretaget.

Avtalets ikraftträdande och giltighetstid Avtalet träder i kraft och gäller tillsvidare då orderbekräftelsen är godkänd av kunden och teleföretaget. SAMMANDRAG AV LILJENETS AVTALSVILLKOR De allmänna avtalsvillkoren ( nedan allmänna avtalsvillkor ) tillämpas på tjänster som Liljenet Fiberkabelandelslag (nedan teleföretag ) tillhandahåller sina kunder.

Läs mer

Vägledning för länsstyrelsernas arbete med skötselavtal

Vägledning för länsstyrelsernas arbete med skötselavtal Vägledning för länsstyrelsernas arbete med skötselavtal rapport 5738 oktober 2007 Vägledning för länsstyrelsernas arbete med skötselavtal NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Allmänna villkor för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Denna sida (och de sidor som refereras till här) innehåller de allmänna affärsvillkor ( Allmänna villkor ) enligt vilka vi

Läs mer

AVFALLSTAXA (RENHÅLLNINGSTAXA)

AVFALLSTAXA (RENHÅLLNINGSTAXA) AVFALLSTAXA (RENHÅLLNINGSTAXA) Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser 2 1.1 Stadens ansvar 2 1.2 Fastighetsinnehavarens ansvar för avfallet 3 1.3 Avgiftsskyldighet 4 1.4 Betalning 4 1.5 Behållartyper

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Syftet med god hyressed är att främja ett problemfritt och fungerande hyresförhållande

Syftet med god hyressed är att främja ett problemfritt och fungerande hyresförhållande Syftet med god hyressed är att främja ett problemfritt och fungerande hyresförhållande Innehåll Öppenhet och kommunikation 2 Upprättande av hyresavtal 2 Att avtala om hyreshöjningar och hyreshöjning för

Läs mer

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2 Förfrågningsunderlag 2013-12-02 Upphandlande organisation Halmstads kommun Upphandling Psykoterapi för vuxna Malin Hafström KS 2011/0593 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: Ansökan kan lämnas löpande Texten/frågan

Läs mer

SKYDDSÅTGÄRDER I DEN INTERMEDIÄRA FASEN AV EN NÖDSITUATION MED STRÅLRISK

SKYDDSÅTGÄRDER I DEN INTERMEDIÄRA FASEN AV EN NÖDSITUATION MED STRÅLRISK SKYDDSÅTGÄRDER I DEN INTERMEDIÄRA FASEN AV EN NÖDSITUATION MED STRÅLRISK 1 Allmänt 5 2 Begrepp och definitioner 5 3 Strålskyddskriterier för skyddsåtgärder i den intermediära fasen 8 3.1 Allmänna faktorer

Läs mer

Instruktion för aktiviteter inom och invid spårområde

Instruktion för aktiviteter inom och invid spårområde 1 (19) invid spårområde 2 (19) 1. Introduktion Denna instruktion beskriver regler och rutiner inklusive villkor för aktiviteter inom samt. Syftet med instruktionen är att förebygga olyckor och tillbud

Läs mer

sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare

sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 Återvinningscentralernas öppettider sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare VIVAB ansvarar för att du

Läs mer

Checklista för dig som anlitar hantverkare

Checklista för dig som anlitar hantverkare Checklista för dig som anlitar hantverkare Villaägarnas Riksförbund 2013 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Läs mer

Huddinge 5 oktober 2011. Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237

Huddinge 5 oktober 2011. Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237 Huddinge 5 oktober 2011 Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237 Förfrågningsunderlag Fordonsvåg Sidan 2 av 12 1. ALLMÄN INFORMATION SRV återvinning AB är ett återvinnings-

Läs mer

Juli 2013. Föreskrifter om avfallshantering och renhållning

Juli 2013. Föreskrifter om avfallshantering och renhållning Juli 2013 Föreskrifter om avfallshantering och renhållning Föreskrifter om avfallshantering och renhållning För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 miljöbalken finnas en renhållningsordning som skall

Läs mer

God avfallshantering vid ny- och ombyggnation

God avfallshantering vid ny- och ombyggnation Missvisande titel? Låter som att det är själva byggavfallet som avses. God avfallshantering vid ny- och ombyggnation Sundbybergs stads riktlinjer Godkänd av stadsbyggnads- och miljönämnden den 11 november

Läs mer

Manual för utformning av återvinningscentraler ISSN 1103-4092

Manual för utformning av återvinningscentraler ISSN 1103-4092 Manual för utformning av återvinningscentraler RAPPORT U2013:09 ISSN 1103-4092 förord I Sverige finns det cirka 630 återvinningscentraler med sammanlagt runt 20 miljoner besök årligen. Den här manualen

Läs mer

SAUNALAHTIS ALLMÄNNA AV TALSVILLKOR FÖR PRIVAT- OCH FÖRETAGSKUNDER

SAUNALAHTIS ALLMÄNNA AV TALSVILLKOR FÖR PRIVAT- OCH FÖRETAGSKUNDER SAUNALAHTIS ALLMÄNNA AV TALSVILLKOR FÖR PRIVAT- OCH FÖRETAGSKUNDER 1.9.2013 SAUNALAHTIS ALLMÄNNA AV TALSVILLKOR FÖR PRIVAT- OCH FÖRETAGSKUNDER Dessa avtalsvillkor har fastställts utifrån rekommendationer

Läs mer

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöansvar för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöverket 2008 Författare: Carin Siöcrona Redaktör: Annika Hellberg Grafisk form och layout: Strax Design,

Läs mer

Förfrågningsunderlag, drift av Nacka simhall och Näckenbadet

Förfrågningsunderlag, drift av Nacka simhall och Näckenbadet Förfrågningsunderlag, drift av Nacka simhall och Näckenbadet 2013-09-23 FRN 2013/67 Innehållsförteckning Beskrivning av anläggningarna... 3 Kravspecifikation... 5 Öppettider, upplåtelse och bokning...

Läs mer

Tung lastbil och tungt släp För medlemmar i SÅ och ME

Tung lastbil och tungt släp För medlemmar i SÅ och ME Sida 1/9 I Tung lastbil och tungt släp Kontakta oss Kundservice: 0771-111 700 vardagar kl 07.30-18 Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: trygghansa.se/villkor Lastbil och släpfordon

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Lag (2007:1091) om offentlig upphandling 1 kap. Lagens innehåll och tillämpningsområde samt allmänna bestämmelser Lagens innehåll 1 I denna lag finns föreskrifter om - lagens innehåll och tillämpningsområde

Läs mer

Miljö- och kvalitetsplan med egenkontroll. Värme- och sanitet

Miljö- och kvalitetsplan med egenkontroll. Värme- och sanitet Miljö- och kvalitetsplan med egenkontroll Värme- och sanitet Entreprenör: Projektbenämning: Omfattning: Övningsbolaget AB Ombyggnad värmesystem mm Upprättad datum: 1 Projektets kvalitets- och miljöplan

Läs mer

Produktvillkor för inrikes brevtjänster för avtalskunder

Produktvillkor för inrikes brevtjänster för avtalskunder PRODUKTVILLKOR 1 (11) Produktvillkor för inrikes brevtjänster för avtalskunder 1.1.2015 PRODUKTVILLKOR 2 (11) Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 1.1. Tillämpningsområde och tillämpade villkor... 3 1.2.

Läs mer

Skörd, lastning och transport av träflis (Salix) från jordbruksmark

Skörd, lastning och transport av träflis (Salix) från jordbruksmark JTI-rapport Lantbruk & Industri 294 Skörd, lastning och transport av träflis (Salix) från jordbruksmark System och kostnader Harvest, loading and transportation of willow chips from agricultural land A

Läs mer