kommungården Holtti Tom, kommunsekr. Vörå Tom Holtti sekreterare Per Östman ordförande Leena Nikkari-Östman protokolljusterare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "kommungården Holtti Tom, kommunsekr. Vörå 06.02.2012 Tom Holtti sekreterare Per Östman ordförande Leena Nikkari-Östman protokolljusterare"

Transkript

1 -2, KST :00 Tid kl Plats kommungården Närvarande Östman Per, ordförande Backman Gustav, I viceordförande Granlund Gun, II viceordförande Blusi Anna-Lena, ledamot Nikkari-Östman Leena, ledamot Bystedt Rainer, ledamot Grägg Ralf, ledamot Redlig Ann-Kristin, ledamot Östman Elvi, ledamot Staffas Bror, ersättare Wallin Ralf, ersättare Backman Lisa, ersättare Svens Stig, ersättare Eklund Annika, ersättare Helsing Helena, ersättare Kamis Michael, ersättare Pärus Kenneth, ersättare Pitkäkangas Anita, ersättare Övriga närvarande Backlund Harry, fullmäktiges ordf. Heir Kjell, fullm. I viceordf. Helsing Åke, fullm. II viceordf. Björkström Ann-Britt, fullm. III viceordf. Holtti Tom, kommunsekr. Föredragande Öling Christina, kommundirektör Paragrafer Protokollet undertecknat Vörå Per Östman ordförande Tom Holtti sekreterare Ann-Kristin Redlig protokolljusterare Till påseende Kommungården i Vörå, kl Leena Nikkari-Östman protokolljusterare Carina Nyqvist kanslisekreterare Utdragets riktighet intygar

2 30, KST :00 FÖREDRAGNINGSLISTAN, godkännande gör nödvändiga ändringar eller tillägg till föredragningslistan, varefter den godkänns. KST 30 Föredragningslisten godkändes med tilläggsärendena 51 och 52 samt 46 drogs tillbaka från föredragningslistan.

3 31, KST :00 DELGIVNINGAR antecknar följande ärende av delgivningsnatur till kännedom: Cirkulär, meddelanden, beslut m.m. Kommundirektörens tjänstemannabeslut : Utnämnande av arbetsgrupp för byggande av Kastusgården. Kommundirektörens svarsbrev angående artikel i FIKT 4/2011. ELY-centralen, brev : Statsersättning för familjegruppverksamhet, Taberna, Stödis, Kaitsorhemmet och Villa Miranda fr.o.m ELY-centralen i Södra Österbotten, beslut : området Åkers 15:18 i Rejpelt by är inte en föröknings- och rastplats för flygekorre. ELY-centralen i Södra Österbotten, beslut : beviljar sökandena tillstånd att genom jakt minska populationen av storskarvar i Oravais- Monåfjärden under vissa villkor. Utbildningsstyrelsen : betalningspåminnelse. utbildningsstyrelsen, enkät : Beräkning av statsandelar för driftskostnader/basuppgifter som samlas in på registreringsdagen våren Finansministeriet, beslut : Beslut om engångsmässig ökning av statsandelen för kommunal basservice. Finansministeriet, betalningsspecifikation : Statsandelen för kommunal basservice och övrig finansiering som avses i lagen om undervisningsoch kulturverksamhet och lagen om fritt bildningsarbete år Kuntien Tiera Oy, brev : meddelande om att den andra teckningsperioden för Tieras aktier lider mot sitt slut. Mela, kirje : Ilmoitus lomituskustannusten ja lomituksen hallintokustannosten ennakoiden määrästä vuodelle Kommunförbundet, brev : Välkommen till den grundläggande utbildningens och gymnasieutbildningens jämförelsedatabas! Kommunförbundets cirkulär o 25/80/2011: Kommunen kan söka sina fordringar via internet, Kunta voi hakea velkasaatavaansa internetin kautta. o 26/80/2011: Ny vattenlag. o 27/80/2011: Ändringar i klientavgifterna inom socialvården o 28/80/2011: Finlands Kommunförbunds heders- och förtjänsttecken, justering av försäljningspriserna. o 29/80/2011: Finlands Kommunförbunds rekommendation om kostnadsersättningar inom den kommunala familjedagvården2012. o 30/80/2011: Kommunfakturering enligt 58 i hälso- och sjukvårdslagen, Terveydenhuoltolain 58 :n mukainen kuntalaskutus Kommande kurser, möten, seminarier m.m. Kommundirektörens möten, resor m.m möte med Manpower kring rekrytering möte med Heikius Världsarvssekretariatets möte på Forsstyrelsen Ledningsgruppens möte referensgruppen för vårdnämndens prissättningsutvärdering möte med intressenter kring fiberutbyggnaden Vörå-Oravais

4 31, KST : uppvaktning av Mikael Sandås med anledning av pensionering diskussion med Ab Vörå Golfbaggen möte med vindbolaget VindIn Ab möte om överföringen av avbytarverksamheten till Pedersöre medverkan på vårdnämndens möte möte med Vasaregionens kommundirektörer presentation av ledarskapsutbildning möte om utvecklandet av samarbete med Mi och bildningsväsendet möte med Stahre Jan kring fotbollssamarbete möte med Tapio Kohtala ÖF:s informationsmöte kring etapplan Kommundirektörsträff på Nabben Bolagsstämma Nabbens Gästhamn deltagande i Finlands Svenska Idrotts Idrottsgala i Helsingfors Tjänstemannabeslut Kommundirektörens, förvaltningsdirektörens, löneombudsmannens och kommunsekreterarens tjänstemannabeslut för tiden Protokoll, protokollsutdrag Svenska bildningsnämnden Omsorgsnämnden Pedersöre kommun, Avbytarservicens arbetsgrupp, Österbottens avfallsnämnd Vasa sjukvårdsdistrikt, styrelsen, Optima, samkommunstyrelsen, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, yhtymähallitus, Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, valtuusto, , pöytäkirjan ote 28 Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän perussopimuksen muutos lukien Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, kuntayhtymän hallitus, , pöytäkirjan ote 150 Suoritteiden hinnat ja laskutus vuonna Fastighetsöverlåtelser Överlåtare Förvärvare By Fast.beteckn. Areal ha Lehtonen Katja Lehtonen Klaus Marika, Lehtonen Tanja Kalervo Teugmo ,24 ha X X X X x Maarit Knuts Ann-Marie Pörnull Boris, Antus Berit Jöral ,367 x x x Granholm Cay, Granholm Maj- Len Häggblom Helena, Häggblom Bertel Israels Erik Granholm Roger Norrgård Frank, Kullas-Norrgård Kristina Häggblom Johan Hedström Jörgen Granholm Pernilla Kärklax Kärklax Lotlax Lotlax Jord- och skogsbruksmark Bostadsområde Omr. för fritidsbebyggelse Annan byggnadsplats Råmark Annat anv. ändamål Detaljplan 32,1320 x x x 5,0050 x x x Rejpelt ,0 X X x Bertby ,25 X X x Stranddetaljplan Generalplan Ingen plan Bostadshus Fritidsbostäder Ekonomibyggnader Affärs- el. industribyggn. Andra byggnader Ej byggnader Enbart värdelösa byggn Byggn. hör inte till köpet Gränsar till strand

5 31, KST :00 Granholm Roger Häggblom Fanny Elisabet dödsbo, Häggblom Eila Adolfina, Virta Anna Ingrid Larsson Ellen Elisa, Äkäslompolo Elsi Ingeborg, Häggblom Kalle Johannes Östman Elvi Marita Lönnqvist Folke Bernhard Granholm Daniel Virta Martin Kent Eskil Hill Fredrik Karl Marcus Lönnqvist Benny Bernhard, Nyman- Lönnqvist Camilla Gerd Sofia Kärklax ,0 x x x x x x Rejpelt ,31 X X x Oxkangar ,5 X X x Oravais ,28 X X x KST 31 Antecknades till kännedom.

6 32, KST :00 KST: 14/2012 Dnr:KST 14/2012 FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Val av ledamot till uppbådsnämnden Österbottens Regionalbyrå uppmanar kommunerna att utse en ledamot och ersättare till uppbådet i Vörå kommun den 22 november 2012 kl.9.00 vid Norrvalla Folkhälsan, Vöråvägen Till ledamot och ersättare bör, såvitt möjligt, utses personer med kännedom om de förhållanden som råder under beväringstjänstgöringstiden och vilka själva avtjänat sin värnplikt. De valdas namn- och adressuppgifter bör meddelas senast den 31 mars utsågs Holger Södergård till ordinarie och Sixten Norrgård till ersättare i uppbådsnämnden. utser ordinarie och ersättare till uppbådsnämnden. KST 32 återvalde Holger Södergård till ordinarie och Sixten Norrgård till ersättare i uppbådsnämnden.

7 33, KST :00 KST: 216/2011 Dnr:KST 216/2011 FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Utlåtande om viljan att fortsätta som kommun med skärgårdsdel och eventuella förändringsbehov i förordningen KST , 283 Arbets- och näringsministeriet har skickat en förfrågan till samtliga skärgårdskommuner och kommuner med skärgårdsdel gällandes ändring av statsrådets förordning. Den gällande förordningen om skärgårdskommuner och kommuner med skärgårdsdel upphör att gälla i slutet av Enligt den gällande förordningen finns det i landet 8 skärgårdskommuner och 38 s.k. kommuner med skärgårdsdelar. Ministeriet ber kommunerna före utgången av oktober att lämna utlåtande om A) viljan att fortsätta som skärgårdskommun eller kommun med skärgårdsdel och B) eventuella förändringsbehov i den gällande förordningen. Kriterier för att en kommun skall förklaras såsom skärgårdskommun och område är enligt 9 i skärgårdslagen den bofasta befolkningens storlek i vederbörande skärgård och dess andel av kommunens befolkning samt på trafikförhållandena och svårigheter i fråga om basservice. ger följande utlåtande: a) Vörå kommun önskar fortsätta som skärgårdskommun eller kommun med skärgårdsdel - kommunen har ungefär 580 personer bosatta i skärgården, vilket utgör 8,7 % av kommunens befolkning - skärgårdens landareal är ungefär 100 km 2 - vattnets areal utgör ungefär 720 km 2 eller ungefär hälften av kommunens yta är vatten, vilket naturligtvis försvårar och splittrar den service som kommunen skall producera på sitt område - kommunens områden ute i Mickelsörarnas arkipelagen är del av UNESCOS världsarv och unikt för Finland - kommunen har ett fungerande vägnät med broar till skärgårdsdelen b) Kommunens skärgårdsbefolkning behandlas för närvarande ojämlikt eftersom en del av skärgården inte hör till samma stödområde som skärgården bör höra till. Vörå-Maxmos jordbrukare i t.ex. Djupsund hör till det nationella stödområdets C2 norra delen, medan Oravais kommuns jordbrukare på Oxkangar hör till samma stödområde som fastlandets jordbrukare. Kommunen anhåller om att hela skärgårdsdelen också skulle införas till nationella stödområdet C2 norra, för att likställa behandlingen av jordbrukare inom skärgårdsområdet från myndighetshåll. Skärgårdsprogram: Kommunen upprätthåller service åt skärgårdsbefolkningen genom skola, daghem och rådgivningsstation. På området finns kommunala hyresbostäder och kommu-

8 33, KST :00 KST: 216/2011 Dnr:KST 216/2011 nen har aktivt styrt planeringen på skärgårdsområdet så att det skall finnas ett tillräckligt tomtutbud för fast boende i området godkändes senaste detaljplanen för fast boende i skärgården (Särkimo). Kommunen deltar aktivt i finansieringen kring vårt världsarv och ser det som en tilläggsmöjlighet för företagare i skärgården att utveckla sina företag. Kommunen deltar via VASEK i KOKO-programmet och har därmed även under åren en skärgårdsombudsman tillsammans med övriga skärgårdskommunerna i Vasaregionen. KST 283 Statsrådet har den 15 december 2011 godkänt en ny förordning om skärgårdskommuner och kommuner med skärgårdsdel (1296/2011). Förordningen gäller för tiden Vörå har fått status som kommun med skärgårdsdel för åren antecknar förordningen till kännedom. KST 33 Antecknades till kännedom.

9 34, KST :00 KST: 23/2012 Dnr:KST 23/2012 FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Motioner och initiativ Enligt kommunens förvaltningsstadga 4 uppgift 6 ska kommunstyrelsen överlämna till fullmäktige senast i februari i Kommunallagen 28 avsedd förteckning över de initiativ som kommunmedlemmarna tagit under det föregående året. Under 2011 har följande motioner och initiativ tagits: Oravaisgruppen - Motion om befrämjande av unga personers möjlighet att bosätta sig i Oravais, behandlats i KST 11/2012 Jari von Wendt - Initiativ om Skolvägen i Oravais, sammanfaller med Centrumskolans Hem och Skola r.f.s motion Ungdomsrådet - Initiativ om gymnasiet i Vörå, behandlats i KST 5 /2012 Tegengrensällskapet - Initiativ om hembygdsarkiv, utreds av tekniska avdelningen Gunilla Jusslin - Motion om trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid centrumskolan i Oravais, KST 14/2012 Jan-Erik Stenroos - Motion om landsbygdssekreterarens placering i Oravais, KST 23 /2012 Kyrkskogens bostadsområdes invånare - Initiativ om vägbelysning och underhåll av bostadsområdet Kyrkskogen, KST 15 / 2012 Nils Påhls - Motion om anvisande av område för forskning för inhemsk energi av fläder Dessutom slutbehandlades i fullmäktige under 2011 det initiativ om inrättande av ett äldreråd som Kerstin Karlsson inlämnat under för redogörelsen till fullmäktige i enlighet med förvaltningstadgan. KST 34 Godkändes.

10 35, KST :00 KST: 25/2012 Dnr:KST 25/2012 FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Deltagare i kommunreformseminariet den Finansministeriet inbjuder kommunerna i Österbotten till kommunreformseminarium den kl , på HS Center i Gloriasalen. Varje kommun kan utse ca 10 personer inklusive representant för personalen. Tillställningens slutliga program och tidtabell publiceras på kommunreformens webbplats i slutet av januari. Anmälan till tillställningen skall göras före den utser representanter. KST 35 utsåg Martin Markén, fullmäktiges ordförande och viceordförandena, kommunstyrelsens ordförande och viceordförande, socialdemokraternas gruppordförande, Christina Öling och en facklig representant.

11 36, KST :00 KST: 8/2012 Dnr:KST 8/2012 NÄRINGSLIVS- OCH ARBETSKRAFTSTJÄNSTER, Anvisande av område för forskning av inhemsk energi av fläder, motion Fullmäktigeledamot Nils Påhls lämnade in en motion vid fullmäktiges möte i december. I sin skrivelse önskar ledamot Påhls att kommunen ska anvisa ett område för forskning av inhemsk energi av fläder i Vörå. besluter att landsbygdsnämnden ska i samarbete med tekniska nämnden utreda var ett lämpligt område för detta forskningsändamål kunde finnas på kommunens marker. KST 36

12 37, KST :00 KST: 18/2012 Dnr:KST 18/2012 INFORMATIONSHANTERING, Ansökan om eu-bidrag för fiberutbyggnad Vörå-Oravais Olika diskussioner har förts under hösten 2011 om hur vi kan gå vidare med fiberutbyggnaden för kommunens behov. En dialog har förts med samarbetsparterna Korsholm och Anvia om hur vi kan lösa datakommunikationerna både för kommunens behov och för vårdens behov. Som ett led i detta har en projektansökan sammanställts till ELY-centralen om bidrag för byggande av sträckningen Vörå- Österby. En kostnadskalkyl för projektet visar en kostnad om euro för hela sträckningen. Bidragsansökan söker om euro från ELY-centralen och det lämnar euro för kommunerna Vörå och Korsholm att dela på. Vörås kommunala andel skulle då bli euro. godkänner den bifogade ansökan om euro till ELY centralen. KST 37

13 38, KST :00 KST: 24/2012 Dnr:KST 24/2012 MIJÖÄRENDEN, Restaureringen av Vörå å Avslutningssammanträde för restaureringen av Vörå å hölls under våren Västra Finlands miljötillståndsverk har gett tillstånd till vattenståndsregleringsbolaget för Vörå å samt till Vörå kommun för att verkställa den plan som utarbetades Projektets genomförande inleddes 2005 och färdigställdes 2010, kontroll av fiskeriekonomiska verkningar pågår till år Vid slutmötet konstaterades att projektet är planenligt utfört och därmed överläts användningen, skötsel och underhåll av de anläggningar som hör till projektet, åt vattenståndsregleringsbolaget för Vörå å och Vörå kommun i enlighet med Västra Finlands miljötillståndsverks beslut Vattenståndsregleringsbolaget för Vörå å väljer sina förrättningsmän på sina bolagsstämmor och Vörå kommun utser sina egna representanter att sköta underhållet av Vörå å. antecknar mötet till kännedom samt utser kommunens tekniska avdelning att ha hand om underhållet av det övre loppet av Vörå å i fortsättningen. KST 38

14 39, KST :00 KST: 29/2012 Dnr:KST 29/2012 EKONOMI, Uppgradering och utvidgning av ekonomiprogramvaror Förvaltningsdirektörens beredning: I samband med kommunsammanslagningen uppdaterades och konverterades Vörå-Maxmos och Oravais programsystem och ett nytt faktureringsprogram ingick som option i Abilitas offert. Ibruktagningen av det nya faktureringsprogrammet för Vörå kommun blev framskjutet och var planerad att förverkligas fr.o.m Behovet av ett eget bokföringssystem för Fastighets Ab Maxmo Bostäder aktualiserades genom bolagets beslut att köpa ekonomitjänster från Vörå kommun. Enligt förhandlingar med Abilita är det förmånligare för kommunkoncernen att ingå ett avtal som omfattar Vörå kommun samt dotterbolagen, dvs. Oravais och Maxmo Bostäder och uppgradera skilda programvaror till en och samma versionsform. Ny Abilita fakturering har en kostnad på euro som fördelas mellan kommunen och dotterbolagen. Abilita bokföring för Maxmo Bostäder är en tilläggslicens på euro som måste anskaffas skilt. Projektkostnader för ibruktagningen utgör euro. Budgetmedel för anskaffningen kan tas från adb-centralens budget. godkänner Abilitas offert på euro gällande ny Abilita fakturering och bokföring. KST 39 Abilitas offert godkändes.

15 40, KST :00 KST: 34/2012 Dnr:KST 34/2012 EKONOMI, Anhållan om ändring av borgensvillkor, Ab Vörå Golfbaggen Oy Vörå Golfbaggen är aktiebolaget som byggt och investerat i golfbanan i Vörå. De fick kommunal borgen av Vörå kommun 2006 för investeringen på ett lån om euro. Lånetiden var 10 år och återbetalning i takt med aktieförsäljningen. Bolaget har inte möjligheter att återbetala lånet på den tid som återstår. Då borgensförbindelsen gavs hade man redan sålt 64 aktier och 2011 hade försäljningen uppgått till 125 stycken. Under åren som gått har bolaget satsat i att förbättra golfbanan och bolaget har uppvisat en lite förlust de senaste åren. Trots detta har bolaget amorterat bort euro hittills på lånet. Golfbanan är byggd på kommunens mark. De nya lånevillkoren som föreslås är att det kvarvarande lånet om euro får en förlängd lånetid om 5 år fram till och med Amorteringen blir euro per år och räntan ändras till rörlig ränta, 6 månaders euribor + 1,0 %, dock så att minimiräntan är 2,5 %. föreslår för fullmäktige att borgensvillkoren för Ab Vörå Golfbaggens kvarvarande lån ändras så att lånetiden förlängs fram till den med amortering om euro per år och med en ränta om 6 månaders euribor + 1,0 % marginal. KST 40

16 41, KST :00 KST: 27/2012 Dnr:KST 27/2012 MARKANVÄNDNING, BYGGANDE OCH BOENDE, Undantagslovsansökan för tillbyggnad av fritidshus, Pettersson Byggnadsinspektörens beredning: Juhani Pettersson önskar få bygga en tillbyggnad på sitt fritidshus på en och en halv plan på Hällskatan / Karmlax strandplaneområde där bestämmelserna är att på området får byggas endast en envånings semesterbostad. Lägenhetens nr: Namn: Ra 7/1 Fritidsbyggnadens totala våningsyta blir 80 m 2 efter utvidgningen och den totala byggrätten på 145 m 2 på tomten överskrids inte. kan besluta om överskridande av våningsantalet. Grannarna har hörts, inga anmärkningar. förordar undantagslovet med motiveringen att man håller sig inom ramarna för tomtens byggrätt. KST 41

17 42, KST :00 KST: 58/2011 Dnr:KST 58/2011 MARKANVÄNDNING, BYGGANDE OCH BOENDE, Landskapsplan etapp 2, förnyelsebara energikällor Förvaltningsdirektörens beredning: Landskapsstyrelsen för österbottens förbund har godkänt utkastet till etapplandskapsplan 2 och planen finns till allmänt påseende. Samtidigt hålls regionvisa förhandlingar med kommuner. Planen presenterades i Vörå och info för allmänheten ordnades på Norrvalla samma kväll. De nationella förutsättningarna för produktion av förnyelsebar energi har förbättrats genom nationella stöd och garantipriser. Kraven på utvecklingen av förnyelsebar energiproduktion har därmed också höjts och i och med revideringen av de nationella målsättningarna för områdesanvändningen betonades också speciellt kraven för vidare planläggning av nya vindkraftsområden. Målsättningen med etapplandskapsplanen är att skapa förutsättningar för utbyggnaden och utnyttjandet av förnyelsebara energiformer i landskapet. Österbotten har stor potential att övergå till förnyelsebara energiformer och denna plan strävar efter att konkretisera strategier och målsättningar för att Österbotten kan bli självförsörjande på förnyelsebar energi. Vindkraften kan producera hälften av energibehovet år 2030 och i planen har reserverats vindkraftsparker för behovet fram till år Diskussioner kring gränsen för lokalt eller regionalt betydande vindkraftsparker förs ännu nationellt och inga beslut kring detta har ännu tagits. Gränsen för regionalt eller nationellt betydande vindkraftsområden har i denna etapplan satts till sex vindkraftverk eller fler. Vindkraftsområden med fem eller färre kraftverk anses vara av lokal betydelse, behandlas på kommunal nivå och ingår därför inte i denna plan. Bioenergins potential i landskapet är också stor men med mera lokal inverkan vilket gör att det i denna etapplandskapsplan inte gjorts reserveringar. Dessa kommer fram i kommunernas planläggning. I etapplanen finns tre olika områden som är beläget i Vörå. Ett vindkraftsområde till havs är beläget norr om Mickelsörarna på Vörå och Nykarleby kommuners områden. Området utreds närmare i kommande utredningar. Vindkraft på landområden finns i Björkbacken mellan Jeppo- och Munsala-ådalarna men endast delvis på Vörå kommuns område. Området Söderskogen är beläget 4 km från Vörå centrum och ca 3 kilometer från Maxmo centrum. Områdena är klassificerade till A eller B- klass. påpekar att det finns ett område till på Vörå kommuns område som borde finnas med i etapplanen, området bifogas i kartform. Området diskuterades redan på myndighetsmötet i Vörå men har missuppfattats som samma område som Söderskogens område. KST 42

18 43, KST :00 KST: 30/2012 Dnr:KST 30/2012 UNDERVISNINGS- OCH BILDNINGSVÄSENDET, Anhållan om bidrag till Norrvalla FF Norrvalla FF anhåller om ekonomiskt startbidrag för att finansiera uppstarten av en helt ny fotbollsverksamhet inom Norrvalla FF, med start år Norrvalla FF bildar under 2012 en fristående fotbollsförening med en strakt utvidgad juniorverksamhet. Verksamheten kommer att omfatta ca 50 herrar, 35 damer och 130 juniorer. Totalt ca 13 fotbollslag i föreningen. Tanken är att Norrvalla FF skall vara paraplyorganisationen som samlar alla fotbollsintresserade i en förening och hittills har mottagandet varit gott och flertalet lag ställer sig positiv till förändringen. Under hösten 2011 har flertalet diskussionstillfällen kring ämnet hållits. Några lag har valt att stå utanför det nya samarbetet. Den nya föreningen har anhållit och fått sponsorbidrag av kultur- och fritidsnämnden för 2012 och kan även senare under året söka om verksamhetsbidrag liksom övriga föreningar. har inga egentliga bidrag att dela ut från sin budget, eventuellt bidrag skall i så fall omdisponeras från andra anslag. Fria anslag finns under kommunstyrelsens dispositionsanslag euro eller från styrelsens understöd till samfund. beviljar Norrvalla FF i startbidrag om euro för den nya föreningen från styrelsens dispositionsanslag. KST 43 beslöt enhälligt överföra ärendet till fritids- och kulturnämnden.

19 44, KST :00 KST: 31/2012 Dnr:KST 31/2012 PERSONALÄRENDEN, Anhållan om tjänstledighet, Peter Rex Peter Rex anhåller om tjänstledigt från och med den till den i enlighet med bilagan. beviljar tjänstledighet åt Peter Rex från och med den till den KST 44 Den ansökta tjänstledigheten beviljades.

20 45, KST :00 KST: 32/2012 Dnr:KST 32/2012 PERSONALÄRENDEN, Anställande av vikarie för byggnadsinspektören. Under förutsättning att kommunstyrelsen beviljar Peter Rex tjänstledighet från den till och den så bör en vikarie anställas för motsvarande tid. Lön enligt lönesättningskod , arbetstid 100 %. beslutar att utannonsera vikariatet med det snaraste och utser samtidigt personer till intervjugruppen. KST 45 Beslutsförslaget godkändes och utsåg kommundirektören, kommunstyrelsen ordförande, tekniska chefen och byggnads- och miljönämndens ordförande till intervjugruppen.

21 46, KST :00 KST: 35/2012 Dnr:KST 35/2012 PERSONALÄRENDEN, ändring av befattningars benämning Kommunsekreterarens beredning: Tekniska nämnden har anställt tre under år I samband med dessa anställningar har även två vid samgången fastställda benämningar av inrättade befattningar ändrats, vilket bör fastställas av kommunstyrelsen. En anställning har gjorts på en icke inrättad befattning. Dess ursprung är från då Peter Rex blev byggnadsinspektör och Kenneth Engström blev biträdande kommunbyggmästare i Vörå-Maxmo kommun. Detta medförde att den befattning som Kenneth Engström lämnade blev obesatt, vilket glömdes bort att tas med och inte blev inrättad vid kommunsamgången. bör inrätta befattningen BT027 i efterskott. godkänner att befattningarna BT006 ändras från yrkesman till anläggningsskötare och BT009 ändras från reningsverksskötare till processkötare. inrättar den bortglömda befattningen BT027 VA-montör. KST 46 Rainer Bystedt anmälde jäv och avlägsnade sig under ärendets behandling.

22 47, KST :00 KST: 37/2012 Dnr:KST 37/2012 PERSONALÄRENDEN, Fastställelse av omorganiseringar inom förvaltningen Under våren 2011 gjordes en del omförflyttningar inom organisationen för att få en mer funktionell helhet, dessa har visat sig fungera bra och kunde nu fastställas tillsvidare. Elisabeth Björklund flyttade från sin fasta tjänst som ledande avbytare TA013 till kultur- och fritidsnämndens befattning som kurssekreterare BK001. Gunilla Kattil flyttade från BK001 till lönesidan och befattningen BA005. fastställer Elisabeth Björklunds befattning till BK005 tillsvidare och Gunilla Kattils befattning till BA005 tillsvidare. KST 47

23 48, KST :00 KST: 316/2011 Dnr:KST 316/2011 PERSONALÄRENDEN, Anhållan om semester, Christina Öling Kommunsekreterarens beredning: Kommundirektör Christina Öling anhåller om semester för tiden Hon har 15 semesterdagar kvar att ta ut och efter julsemestern återstår 10 dagar att ta ut vid senare tillfälle. KOMMUNSEKRETERARENS FÖRSLAG: beviljar semester för tiden KST 362 Christina Öling anmälde jäv och avlägsnade sig under ärendets behandling. Kommunsekreterarens beredning: Kommundirektör Christina Öling anhåller om semester för tiden och Hon har 10 semesterdagar kvar att ta ut och dessa är då utplacerade. KOMMUNSEKRETERARENS FÖRSLAG: beviljar semester för tiden och totalt 10 dagar. KST 48 Christina Öling anmälde jäv och avlägsnade sig under ärendets behandling.

24 49, KST :00 KST: 21/2012 Dnr:KST 21/2012 NÄRINGSLIVS- OCH ARBETSKRAFTSTJÄNSTER, Reformen av arbets- och näringsbyråerna, begäran om utlåtande Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten ber om kommunens utlåtande om reformen av arbets- och näringsbyråerna. Reformen är en del av ministeriets projekt för att utveckla byråernas servicemodell och servicenät. Avsikten är att kunna garantera en tillräcklig högklassig kundservice i hela landet på ett kostnadseffektivt sätt då personalresurserna minskar. Reformen skall genomföras från ingången av Om det av ekonomiska orsaker blir nödvändigt att minska antalet verksamhetsställen, kommer ELY-centralen att utreda om man kan erbjuda behövliga tjänster bl.a. via myndigheternas samservicekontor. I korthet skall följande ändringar göras: - På ELY-centralens område skall en administrativ TE-byrå finnas - Vid TE-byråerna i de olika regionerna skall finnas tre servicelinjer - För TE-byråerna utvecklas en enhetlig ledningsmodell som grundar sig på processledning och enhetliga servicelinjer På Österbottens ELY-centrals område finns nu fem TE-byråer: - Vasa, filial i Laihela - Karleby, filial i Kannus - Jakobstad - Kaustby - Sydösterbotten, filialer i Kristinestad och Närpes ställer sig positiv till placeringen av en administrativ TE-byrå och placering av den nya TE-byrådirektören i Vasa. ställer sig även positiv till en ökad närvaro av TE-byrån på samservicekontoret i Vörå. KST 49

25 51, KST :00 KST: 34/2011 Dnr:KST 34/2011 FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Fullmäktiges protokoll för verkställighet Protokollet från fullmäktiges sammanträden den har justerats och framlagts till allmänt påseende. Enligt kommunallagen 56 skall kommunstyrelsen i det fall den finner att beslut av fullmäktige tillkommit i olaga ordning eller att fullmäktige överskridit sina befogenheter eller att besluten annars strider mot lag, vägra verkställa beslutet. Ärendet skall i så fall utan dröjsmål föreläggas fullmäktige på nytt. Protokollet från fullmäktiges sammanträde har delgivits kommunstyrelsen som bilagd lista över behandlade ärenden. konstaterar att det i fullmäktiges beslut i 127 gällande Anhållan om kommunal borgen, Fastighets Ab Oravais Bostäder, begicks ett formfel när bolagets styrelsemedlem Markku Niskala inte anmälde om att jäv förelåg och upptar detta ärende till förnyad behandling. Besvär mot detta ha inlämnats till Vasa Förvaltningsdomstol av Peterex Oy Ab. Till övriga delar konstaterar kommunstyrelsen att fullmäktiges beslut från den tillkommit i laga ordning och har verkställts eller kommer att verkställas, eftersom de tillkommit i laga ordning, faller inom fullmäktiges kompetens och inte strider mot lag. KST 51 Åke Helsing anmälde jäv och avlägsnade sig under ärendets behandling.

26 52, KST :00 KST: 298/2011 Dnr:KST 298/2011 EKONOMI, Anhållan om kommunal borgen, Fastighets Ab Oravais Bostäder KST 330, FGE 127, Fastighetsbolagets styrelse har i samråd med kommunstyrelsen i Vörå tagit beslut att ett nytt radhus i två byggnadskroppar och 8 lägenheter (6 st. tvåor och 2 st. treor) skall byggas i stället för den byggnaden (Hollola) som brann ner vid årsskiftet på Masugnsområdet i Oravais. Bolaget har fått besked från försäkringsbolaget att försäkringsersättningen är Ersättning av hyresbortfall (max 1 år ) är Bolaget har inbegärt byggnationsofferter och har ingått ett entreprenadavtal med Ab Heikius Hus Talo Oy på ca euro. Projektets totala kostnader med planering, övervakning, schaktning och dylikt beräknas understiga euro. Finansiering från försäkringen täcker euro och resten ska finansieras med ett nytt banklån. Fastighetsbolagets styrelse har behandlat inkomna låneofferter och har godkänt anbudet givet av Kommunfinans med den förutsättningen att en kommunal proprieborgen beviljas. Låneanbudsjämförelsen finns i bilagan. Bolagsstyrelsen anhåller om kommunal proprieborgen för ett banklån från Kommunfinans med följande villkor: Lånesumma högst euro Lånetid 15 år Ränta 5 års referensränta + marginal 0,7 % (ränteindikationen den = 2,72 %) föreslår att fullmäktige beviljar proprieborgen åt Fastighets Ab Oravais Bostäder för ett banklån från Kommunfinans för en lånesumma om högst euro och en lånetid om 15 år, räntan 5 års referensränta med en marginal om 0,7 %. KST 330 FGE 127 beslöt i enlighet med kommundirektörens förslag. Helena Helsing och Åke Helsing anmälde jäv och avlägsnade sig under ärendets behandling.

Kallelse till Fullmäktiges sammanträde 16.02.2012 kl. 19.00 i Gymnasiets auditorium

Kallelse till Fullmäktiges sammanträde 16.02.2012 kl. 19.00 i Gymnasiets auditorium -2, FGE 2012-02-16 19:00 Kallelse till Fullmäktiges sammanträde 16.02.2012 kl. 19.00 i Gymnasiets auditorium Vid förhinder, meddela alltid kommunens växel tfn 382 1111, i god tid -1, FGE 2012-02-16 19:00

Läs mer

Kommungården. Holtti Tom, kommunsekr. Niskala Markku Emaus Helena Sillanpää Lasse Kuoppala Esko Hägglund Mats Österberg Mikael

Kommungården. Holtti Tom, kommunsekr. Niskala Markku Emaus Helena Sillanpää Lasse Kuoppala Esko Hägglund Mats Österberg Mikael -2, KST 2011-11-28 17:00 Tid 28.11.2011 kl. 17.05 21.30 Plats Kommungården Närvarande Östman Per, ordförande Backman Gustav, I viceordförande Granlund Gun, II viceordförande Blusi Anna-Lena, ledamot Nikkari-Östman

Läs mer

kommungården Vörå 31.03.2011 Tom Holtti sekreterare Per Östman ordförande Rainer Bystedt protokolljusterare Elvi Östman protokolljusterare

kommungården Vörå 31.03.2011 Tom Holtti sekreterare Per Östman ordförande Rainer Bystedt protokolljusterare Elvi Östman protokolljusterare -2, KST 2011-03-31 18:00 Tid 31.03.2011 kl. 18.00 20.32 Plats kommungården Närvarande Östman Per, ordförande Backman Gustav, I viceordförande Granlund Gun, II viceordförande Blusi Anna-Lena, ledamot Nikkari-Östman

Läs mer

Kommungården. Holtti Tom, kommunsekr. Holmberg Heidi, barnoms.led. Vörå 11.07.2011. Tom Holtti sekreterare. Per Östman ordförande

Kommungården. Holtti Tom, kommunsekr. Holmberg Heidi, barnoms.led. Vörå 11.07.2011. Tom Holtti sekreterare. Per Östman ordförande -2, KST 2011-07-11 18:00 Tid 11.07.2011 kl. 18.00 19.40 Plats Kommungården Närvarande Östman Per, ordförande Backman Gustav, I viceordförande Granlund Gun, II viceordförande Blusi Anna-Lena, ledamot Nikkari-Östman

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1 Sammanträdestid Måndagen den 24 januari 2011 kl 19.00-21.00 Beslutande Föredragande Kommungården,

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11 Sammanträdestid 28.9.2011 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande x Lycke, Per,

Läs mer

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs 05.05.2014 132 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs Ersättare Sandberg, Henrik Lindfors, Ralf Back, Eivor Berger, Helena Björklund,

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 24.10.2011 9/11 Sammanträdestid Måndagen den 24 oktober 2011 kl 18.00 19.00 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet

Läs mer

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa Nr 22/2014 Sammanträdestid Måndagen den kl. 18.00-18.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Sjövall Edgar - ordförande Andersson

Läs mer

kommungården i Vörå Holtti Tom, kommunsekr. Strand Johan, fastighetschef Niskala Markku, förvaltn.dir. Vörå 09.05.2011 Tom Holtti sekreterare

kommungården i Vörå Holtti Tom, kommunsekr. Strand Johan, fastighetschef Niskala Markku, förvaltn.dir. Vörå 09.05.2011 Tom Holtti sekreterare -2, KST 2011-05-09 18:00 Tid 09.05.2011 kl. 18.00 20.35 Plats kommungården i Vörå Närvarande Östman Per, ordförande Backman Gustav, I viceordförande Granlund Gun, II viceordförande Blusi Anna-Lena, ledamot

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011.

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011. FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 24.11.2011 Nr 7 Tid Torsdagen den 24.11.2011 kl.16.00 Plats Kommungården i Finström Ärenden: 72 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 73 PROTOKOLLJUSTERARE 74 FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 7/2012 1

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 7/2012 1 VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 7/2012 1 Sammanträdet inleddes med psalmsång Psb 365:1-2, textläsning ur 1 Tim. 6:6-12 och bönen Fader Vår. Sammanträdets laglighet och beslutsförhet 109 Konstaterades

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Sammanträdesdatum: 06.02.2013 Nr: 1 Paragrafer: 1-9 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Annsofi Joelsson, kommunfullmäktiges

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 2.9.2013 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 26 augusti 2013 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 2 september 2013 kl.18.30 Kommunkansliet i Åva 62 Laglighet och beslutförhet 63 Protokolljusterare

Läs mer

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15 BYGGNADSNÄMNDEN 03.07.2012 1 Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15 Närvarande (N) Guy Linde ordförande N Mikael Söderholm viceordförande N Owe Areschoug ledamot

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 4/2012 Sammanträdestid: Torsdagen den 12 april 2012 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

KALLELSE 22.9.2015. Tisdagen den 22.9.2015 kl.19.00

KALLELSE 22.9.2015. Tisdagen den 22.9.2015 kl.19.00 SKOLNÄMNDEN KALLELSE Nr 4 Tid Tisdagen den kl.19.00 Plats Geta skola Ärenden: Innehåll 21 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 22 VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE 3 23 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 08.05.2012 4/12 Sammanträdestid Tisdagen den 8 maj 2012 kl 18.00 19.15. Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Godby daghem x Karlsson Rolf, ordförande x Mattsson

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 21.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 10.03.2015 02/15 Sammanträdestid Tisdagen den 10 mars 2015 kl 18.00 19.30. Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Sammanträdesrummet, Kommungården

Läs mer

KALLELSESIDA Utfärdat 19.11.2012

KALLELSESIDA Utfärdat 19.11.2012 KALLELSESIDA Utfärdat 6/63 Sammanträdestid Måndagen den 19 november 2012, kl. 10.00 Sammanträdesplats Kronoby Folkhögskola Ärendets nummer Ärende 51. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 52. PROTOKOLLJUSTERING 53.

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 10 februari 2014 kl. 19:00-19.30 Kommunkansliet i Geta skola, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande Kjell Berndtsson, KST-viceordförande

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet SN 114 SN 115 SN 116 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val av protokolljusterare,

Läs mer

Kommungården. Holtti Tom, kommunsekr. Vörå 10.10.2011. Tom Holtti sekreterare. Per Östman ordförande. Ralf Grägg protokolljusterare

Kommungården. Holtti Tom, kommunsekr. Vörå 10.10.2011. Tom Holtti sekreterare. Per Östman ordförande. Ralf Grägg protokolljusterare -2, KST 2011-10-10 18:00 Tid 10.10.2011 kl. 18.00 20.34 Plats Kommungården Närvarande Östman Per, ordförande Backman Gustav, I viceordförande Granlund Gun, II viceordförande Blusi Anna-Lena, ledamot Nikkari-Östman

Läs mer

Korpo kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Korpo kommun 12/2008

Korpo kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Korpo kommun 12/2008 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Korpo kommun 12/2008 Organ 218 KOMMUNSTYRELSEN 178 189 15.12.2008 Sammanträdestid: 16.00 20.50 Sammanträdesplats: Korpo kommunkansli Beslutande: Ordinarie: Personliga ersättare: Leif

Läs mer

Esbo stad Protokoll 116. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 116. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 3707/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 248 15.9.2014 116 Beviljande av stadens proprieborgen för lån som upptas av Länsimetro Oy eller av ett bolag som grundas samt för de

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00-21:40 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 99 SN 100 SN 101 SN 102 SN 103 SN 104 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 21.12.2011 Nr: 9 Paragrafer: 62-72 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 21 december 2011 kl. 19.00-22.05 Raija-Liisa Eklöw,

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15 Sammanträdestid Onsdag 4.3.2015 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet X Höglund, Roger, ordförande, X Lindblom,

Läs mer

Kallelse till Kommunstyrelsens sammanträde 12.03.2012 kl. 18.00 i kommungården i Vörå

Kallelse till Kommunstyrelsens sammanträde 12.03.2012 kl. 18.00 i kommungården i Vörå -2, KST 2012-03-12 18:00 Kallelse till Kommunstyrelsens sammanträde 12.03.2012 kl. 18.00 i kommungården i Vörå Vid förhinder, meddela alltid kommunens växel tfn 382 1111, i god tid 53, KST 2012-03-12 18:00

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia RNr 4:265 i Iskmo by

Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia RNr 4:265 i Iskmo by Bilaga 1 S i d a 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 6.2.2013 Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 2/2011. Sammanträdesdatum 7.2.2011. Organ Social- och omsorgsnämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 2/2011. Sammanträdesdatum 7.2.2011. Organ Social- och omsorgsnämnden Nr 2/2011 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-19:55 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet - Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlsson Nina-Marie x Grönlund Ragnvald x Holmström

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde tisdagen den 26 augusti 2014 kl.

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 01.04 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOL. K.f för De Gamlas Hem. Sida 1 06.

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 01.04 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOL. K.f för De Gamlas Hem. Sida 1 06. Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 77 Sammankallande och beslutförhet 78 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 79 Tjänstemannabeslut 80 Lokalt avtal

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 130 SN 131 SN 132 SN 133 SN 134 SN 135 SN 136 SN 137 SN 138 SN 139 SN 140

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA 14-22 Sida 1 /10 Sammanträdestid Tosdag 21.03.2013 kl. 19:45-21:05 Sammanträdesplats: Beslutande: Ordinarie: Kommunkansliet Ersättare: x Stefan Sundman, ordförande 1. Dan Schåman x Berit

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 01.03.2010 2/10 Sammanträdestid Måndagen den 1 mars 2010 kl 18.00 20.30. Sammanträdesplats Beslutande OBS! Godby nya daghem x Torbjörn Björkman, ordförande - Sören Karlsson,

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden Nr 3/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Sammanträdesdatum SKOLNÄMNDEN 10.05.2010 4/10. Kommungården, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum SKOLNÄMNDEN 10.05.2010 4/10. Kommungården, sammanträdesrummet Sammanträdesdatum Nr SKOLNÄMNDEN 10.05.2010 4/10 Sammanträdestid Måndagen den 10 maj 2010 kl. 16.00-18.10 Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet X Danielsson Sven-Anders,

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden Nr 1/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll Byggnadsnämnden, sammanträde nr 1/2015, 27.01.2015 PROTOKOLL Tid och plats Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 19:00- Kommunkansliet i Geta (vid Furulund), Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Yngve Österlund,

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Sammanträdesdatum: 11.04.2012 Nr: 4 Paragrafer: 70-77 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 SN 122 SN 123 SN 124 SN 125 SN 126 SN 127 SN 128

Läs mer

Esbo stad Protokoll 128. Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 128. Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1 4126/02.05.06/2013 Stadsstyrelsen 267 30.9.2013 128 Beviljande av stadens proprieborgen till Kiinteistö Oy Espoon Toimitilat för ett lån för ombyggnad och tillbyggnad

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDE N

ECKERÖ KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDE N KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDE N SAMMANTRÄDESKALLE LSE Sammanträdestid Måndagen den 10 oktober 2011 kl 19.00 Sammanträdesplats Ecke rö skola F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. Kfn 28 Kallelse och beslutsförhet

Läs mer

-2, BILDN-SV 2015-04-13 16:00

-2, BILDN-SV 2015-04-13 16:00 -2, BILDN-SV 2015-04-13 16:00 Möteskallelse Måndag 13.4.2015 kl. 16.00, Dagvårds- och utbildningsverket Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga ersättare Brita Brännbacka-Brunell, ordförande Daniel Hjulfors

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2009 Styrelsen nr 9/2009 Kallelse till sammanträde 11 augusti 2009 kl. 09.00. Paragraf Ärende 95 Sammankallande och beslutförhet. 96 Justering av protokoll. 97 Fastställande av föredragningslistan. 98 Utvärdering

Läs mer

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010. Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010. Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010 Sammanträdestid Sammanträdeslokal Närvarande Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund Kommunkansliet i Sund GöteWiné,

Läs mer

Esbo stad Protokoll 154. Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 154. Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 1 4968/02.05.06/2012 Stadsstyrelsen 340 26.11.2012 154 Höjning av stadens proprieborgen för Länsimetro Oy:s lån samt för de derivat som används för att skydda lånen Beredning

Läs mer

Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1

Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1 PROTOKOLLSIDA Organ Sammanträdesdatum Blad Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1 Sammanträdestid Torsdagen den 12 mars 2009 kl. 18.00-19.00 Sammanträdesplats Villa Lande, Kimito Beslutande X Stenman Mona

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 13.1 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande. genom. Kerstin Wikgren Vårdchef SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 13.1 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande. genom. Kerstin Wikgren Vårdchef SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 12 Sammankallelse och beslutförhet 13 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 14 Konfidentiellt ärende 15 Demensavdelningens

Läs mer

Kartan om ändringsområden är som bilaga till föredragningslistan.

Kartan om ändringsområden är som bilaga till föredragningslistan. Kommunfullmäktige 18 27.04.2015 ÄNDRING AV BROBY DETALJPLAN / STRANDTOMTER Kfullm 27.04.2015 18 Kommunstyrelsen 26 augusti 2013 215 I Pyttis liksom i alla andra havskustkommuner finns betydande efterfrågan

Läs mer

Samkommunens uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens tillgångar samt ansvar och åtaganden

Samkommunens uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens tillgångar samt ansvar och åtaganden Kommunstyrelsen 332 25.08.2014 Kommunfullmäktige 79 01.09.2014 Upplösning av samkommunen EVTEK Kommunstyrelsen 25.08.2014 332 Beskrivning EVTEK-kuntayhtymä Samkommunens avtalskommuner samt andelarna av

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 4/2011 Sammanträdestid: Torsdagen den 5 maj 2011 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

180 Smedsby Kvarter 281

180 Smedsby Kvarter 281 180 Smedsby Kvarter 281 Ändring av detaljplan i kvarter 281 samt till kvarteret angränsande vägoch rekreationsområde. Planläggningsavdelningen 16.5.2013 Planen godkänd av samhällsbyggnadsnämnden _..201_

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 19.08.2015 Nr: 7 Paragrafer: 92-102 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 19 augusti 2015 kl. 19.00-21.25 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll Byggnadsnämnden, sammanträde nr 5/2015, 25.08.2015 PROTOKOLL Tid och plats Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 19:00-19.25 Kommunkansliet i Geta, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Yngve Österlund, ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 18:00 18:15 Plats Ledamöter Kulturhuset Fregatten Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson administrativ chef Agneta Dejenfelt kommunsekreterare

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2009. Sammanträdesdatum 21.4.2009. Organ Kommunstyrelsen

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2009. Sammanträdesdatum 21.4.2009. Organ Kommunstyrelsen Nr 6/2009 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19.00-19.20 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordf. x Lindgrén Jan, viceordf. x Ahlqvist Annika x Fagerholm-Sjöblom Silvana

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 19.12.2012 19/12. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 19.12.2012 19/12. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 19.12.2012 19/12 Sammanträdestid Onsdag 19.12.2012 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande -

Läs mer

- Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlson Nina-Marie - Eliasson Eivor x Grönlund Ragnvald x Lindström Henry x Lundberg Bror

- Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlson Nina-Marie - Eliasson Eivor x Grönlund Ragnvald x Lindström Henry x Lundberg Bror Nr 1/2009 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19.00-20:00 Sammanträdesplats Beslutande kommunkansli - Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlson Nina-Marie - Eliasson Eivor x Grönlund Ragnvald

Läs mer

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. :S Tid: Plats: Närvarande: [dag] kl. [tid] [plats] Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. 1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN [Närvarande

Läs mer

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad.

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 1(7) VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT 1.1.2012 GRUNDAVTAL 1 KAPITLET SAMKOMMUNEN 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 2 Uppgifter Samkommunen har

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 26.10.2011 16/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 26.10.2011 16/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 26.10.2011 16/11 Sammanträdestid 26.10.2011 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande x Lycke,

Läs mer

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning?

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning? GRANKULLA STAD Markanvändningsenheten DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 29.4.2011, uppdaterat 26.3.2012 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Vad är ett program för deltagande och bedömning?

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 16.04.2015 Sammanträdestid : torsdagen den kl.19.00 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Åva Ärenden: 20 Bokslut och verksamhetsberättelser för år 2014 21 Ansökan om byggnadslov

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av 13 aravalagen och av 9 lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

RP 57/2010 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2010

RP 57/2010 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2010 RP 57/2010 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2010 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Måndagen den 25.11.2013 kl. 18.30

Måndagen den 25.11.2013 kl. 18.30 Nr 11/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl. 18.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården x Linde Guy, ordf. x Söderholm Mikael, vice ordf. - Areschoug Owe - Danielsson Peter x Fagerström Tove x Mörn

Läs mer

Med övriga kommuner kan samkommunen ingå avtal om skötsel av frivilliga uppgifter mot full ersättning.

Med övriga kommuner kan samkommunen ingå avtal om skötsel av frivilliga uppgifter mot full ersättning. ÖSTERBOTTENS FÖRBUND POHJANMAAN LIITTO GRUNDAVTAL I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Samkommunen för Österbottens förbund. Namnet kan även användas i formen Österbottens förbund.

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 07.01.2014 01/14 Sammanträdestid Tisdagen den 7 januari 2014 kl 18.00 18.45. Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Sammanträdesrummet, Kommungården

Läs mer

Grundavtal för Kårkulla samkommun

Grundavtal för Kårkulla samkommun Grundavtal för Kårkulla samkommun 1 kap. SAMKOMMUNEN 1 Samkommunens namn och hemort Samkommunens namn är Kårkulla samkommun och dess hemort är Väståbolands stad. Samkommunens arbetsspråk är svenska. 2

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Stora Tjörnsalen, kl.13.00 14.00

Plats och tid Kommunhuset, Stora Tjörnsalen, kl.13.00 14.00 Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2009-03-17 1 [12] Plats och tid Kommunhuset, Stora Tjörnsalen, kl.13.00 14.00 Beslutande Övriga närvarande Utses justera Martin Johansen, ordförande Lars Thorsson, ledamot

Läs mer

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1 Sida 1 K.f De Gamlas Hem sammanträde Kl. 16.00 Sida 2 DATUM PLATS De Gamlas Hem 1. Sammanträdets öppnande...4 2. Sammanträdets laglighet och beslutförhet...5 3. Val av ordförande och viceordförande för

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2014-10-24 67 74 Kl 13:45 15:10. Protokoll nr: 7/2014. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2014-10-24 67 74 Kl 13:45 15:10. Protokoll nr: 7/2014. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Fredag 24 oktober 2014, kl 13.00 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 67 Sammanträdets laglighet och beslutförhet... 3 68 Protokolljustering...

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDEPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDEPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11 SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11 Sammanträdestid Tisdagen den 20.12. 2011, klockan 19.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Lars Rögård,

Läs mer

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL JOMALA KOMMUN Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunstyrelsen 8.6.2015 8 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 8.6.2015 kl. 16:00 17:05. Kommunkansliet Nordberg Mika, ordförande, Solax Charlotta, vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19.04 2011

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19.04 2011 Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 83 Sammankallande och beslutförhet 84 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 85 Tjänstemannabeslut 86 Rättelseyrkande

Läs mer

Kommungården. Holtti Tom, kommunsekr. Niskala Markku, förvaltn.dir. Holmberg Heidi, barnoms.led. Vörå 31.10.2011. Tom Holtti sekreterare

Kommungården. Holtti Tom, kommunsekr. Niskala Markku, förvaltn.dir. Holmberg Heidi, barnoms.led. Vörå 31.10.2011. Tom Holtti sekreterare -2, KST 2011-10-31 18:00 Tid 31.10.2011 kl. 18.00 20.40 Plats Kommungården Närvarande Östman Per, ordförande Backman Gustav, I viceordförande Granlund Gun, II viceordförande Blusi Anna-Lena, ledamot Nikkari-Östman

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 20.06.2011 6/11 Sammanträdestid Måndagen kl 18.00-19.30 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet - Torbjörn Björkman,

Läs mer

Kallelse till Kommunstyrelsens sammanträde 12.12.2011 kl. 18.00 på Kommungården

Kallelse till Kommunstyrelsens sammanträde 12.12.2011 kl. 18.00 på Kommungården -2, KST 2011-12-12 18:00 Kallelse till s sammanträde 12.12.2011 kl. 18.00 på Kommungården Vid förhinder, meddela alltid kommunens växel tfn 382 1111, i god tid 347, KST 2011-12-12 18:00 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 9/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.40 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Esbo stad Protokoll 109. Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 1. 109 Beviljande av stadens proprieborgen för Pitkäjärven Vapaaehtoisen Palokunta Ry:s lån

Esbo stad Protokoll 109. Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 1. 109 Beviljande av stadens proprieborgen för Pitkäjärven Vapaaehtoisen Palokunta Ry:s lån Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 1 2417/02.05.06/2015 Stadsstyrelsen 214 15.6.2015 109 Beviljande av stadens proprieborgen för Pitkäjärven Vapaaehtoisen Palokunta Ry:s lån Beredning och upplysningar: Viktoria

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-09-02 1 (11)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-09-02 1 (11) 1 (11) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 2 september klockan 18.00-18.30 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Olle Thorell (S) Britt-Inger Fröberg (S) Tobias Nordlander

Läs mer

BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43

BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 PLANOMRÅDE 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker Tid och plats Utvandrarnas hus, Växjö, kl. 15.30-15.40 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Oliver Rosengren

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Jesper Eliasson, ordförande Karin Holmberg Anita Husell-Karlström Ulf-Peter Westmark, ersättare för Inger Rosenberg-Mattsson Dick Tapio

Jesper Eliasson, ordförande Karin Holmberg Anita Husell-Karlström Ulf-Peter Westmark, ersättare för Inger Rosenberg-Mattsson Dick Tapio ÅLANDS GYMNASIUM PROTOKOLL 14.6.2011 Styrelsemöte 11/2011 Plats Paf:s lokaler Tid 18.30 21.32 Närvarande Jesper Eliasson, ordförande Karin Holmberg Anita Husell-Karlström Ulf-Peter Westmark, ersättare

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 110-116 24.09.2013 1 Sammanträdestid: 19.45-20.20 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Mia Hanström,ordförande Tommy Pettersson, viceordf. Åke Sundman Satu

Läs mer

Onsdagen den 11 juni 2014 kl. 19.00 19.45 Kommungården

Onsdagen den 11 juni 2014 kl. 19.00 19.45 Kommungården HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 5 juni 2014 Byggnadstekniska nämnden 11.06.2014 83 100 Sammanträdestid Sammanträdesplats Ärendets -nummer Onsdagen den 11 juni 2014 kl. 19.00

Läs mer