F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A"

Transkript

1 Sammanträdestid Tisda gen den kl Sammanträdesplats Kommunkansli, Överby F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. Kst 172 Kallelse och beslutförhet. 2. Kst 173 Val av protokolljusterare, tid och plats. 3. Kst 174 Godkännande och komplettering av föredragningslistan 4. Kst 175 Anhållan om vårdledigt, Björnhuvud 5. Kst 176 Anställning av vikarierande socialsekretera re 6. Kst 177 Uppdatering av kommunens hemsida 7. Kst 178 Ansö kan om jordförvärv, Kaipe 8. Kst 179 Uppdatering av förvaltningsstadgan 10. Kst 180 Anhållan om vägnamn, Saltkrå kevägen 11. Kst 181 Klarering av merarbetstid, M.Häggblom 12. Kst 182 Arbetsfördelning i kommunkansli 13. Kst 183 Budgetdirektiv Kst 184 Anhållan om ändring av byggnadsplan, Österängen 15. Kst 185 Tillbyggnad av daghemmet Ecke rö den Rune Söderlund, Kommunstyrelseordförande

2 SAMMANTRÄDESPRO TOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNS TYRELSEN Plats och tid Kommunkansli i Överby tisdagen kl Beslutande Rune Söderlund John Hilander, frånv. Kerstin Wi kgren Jan-Anders Ö ström Christina Jansson Vice ordf. Magnus Jansson, ers. ledm ledm ledm Föredragande Kennet Lundström Kommundirektör Öv riga närvarande Paragrafer Underskrifter Ordförande Sekreterare Rune Söderlund Kennet Lundström Protokolljustering Ort och tid Ecke rö tisdag kl Kerstin Wikgren Christina Jansson. Plats och tid Kommunkansliet i Överby den kl Intygar Kennet Lundström Utdra gets riktighet bestyrks Ort och tid Underskrift

3 2 KOMMUNS TY RELSEN KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET Kst 172 KD-FÖ RSLAG: Mötet konstatera s lagenligt sammankallat och beslutfört. Kallelsen skicka s enbart på e-post. BESLUT: Enligt förslag. VAL AV PRO TO KOLLJ USTERARE, TID OCH PLATS. Kst 173 KD-FÖ RSLAG: Till protokolljusterare väljs Kerstin Wikgren och Chri stina Jansson. Protokolljustering i kommunkansli, Eckerö efter mötet. BESLUT: Enligt förslag. GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTE RING AV FÖRE DRAGNINGSLISTAN Kst 174 KD-FÖ RSLAG: Föredragningslistan godkänns. BESLUT: Enligt förslag.

4 3 KOMMUNS TY RELSEN Kst 175 ANSÖKAN OM VÅRDLEDIGT, BJÖRNHUVUD Andrea Björnhuvud ansö ker om vårdledigt från sin tjänst som socialsekreterare vid Eckerö kommun för vård av barn fött Andreas beviljade moderskapsledighet slutar Hon har ansö kt om semeste r och eftersom hennes man tar ut faderskapsledigt så inleds Andreas semester tidigare. KD-FÖ RSLAG Andrea Björnhuvud beviljas vårdledigt enligt anhållan. BESLUT: Enligt förslag.

5 4 KOMMUNS TY RELSEN Kst 176 ANS TÄLLNING AV VIKARIERANDE SOCIALSEKRE TARE Med anledning av Andrea Bjönhuvuds vårdledighet anställs vikarierade socialsekreterare. Jonna Granberg har skött tjänsten och är intresserad av att fortsätta. KD-FÖRSL AG Jonna Granberg anställs som vikarierande socialsekreterare under Andrea Björnhuvuds moderskapsledighet BE SLUT : Enligt förslag. Lön enligt tidigare överenskommelse.

6 5 KOMMUNS TY RELSEN UPPDATERING AV KOMMUNENS HEMSIDA Kst 177 KD har begärt att alla enhetschefer kontrollerar de uppgifter som finns för respektive enhet på kommunens hemsida. Vik. Socialsekreterare Jonna Granberg har gjort uppdateringar och presenterat en modell för ny utformning av kommunens hemsida. Offert har begärts av MajActive för en re-design av hemsidan. Offerten i bilaga till kallelsen. De flesta kommuner på Åland håller som bäst på att uppdatera sina hemsidor och det är nu angeläget att uppdatera hemsidorna eftersom det är kommunens ansikte utåt. KD-FÖRSL AG MajActive anlitas enligt offert för re-design av hemsidan. BE SLUT : Enligt förslag.

7 6 KOMMUNS TY RELSEN ANSÖ KAN OM JORDFÖ RVÄRV, KAIPE Kst 178 Ålands landskap sregering begär Eckerö kommuns utlåtande över Camilla Kaipes ansö kan om rätt att förvärva och besitta fast egendom. Utlåtandet bör vara landskap sregeringen tillhanda Sökande anhåller om att beviljas tillstånd att äga fastigheten Söderberg i Eckerö, Torp (Bilaga till kallelsen) Kaipe är född och uppvuxen i landskapet och markområdet understiger 4000 m2 och gränsar inte till strand. Kraven i 4 2 mom, pt 7 i landskapsföro rdning om jordförvärsstillstånd uppfylls. KOMMUNDIREKTÖRE NS FÖRSLAG Kommunstyrelsen förordar ansö kan. BESLUT: Enligt förslag.

8 7 KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNSTYRELSEN UPPDATERING AV FÖ RVALTNINGSS TADG AN Kst 155 Kommunstyrelsen har under 2010 inlett revideringen av kommunens Förvaltningsstadga. Såsom ett sidouppdrag har en översyn gjorts av kommunens nämndstru ktur. De till denna del framtagna remissvaren från kommunens nämnder, redovisa s i bilagor till detta ärende och behandlas som ett skilt ärende inför tillsättande av nämnder för den nya mandatperioden. Jomala kommun har därutöver föreslagit att den gemensamma räddningsnämnden indrages och ersättes av referensgrupp varvid kommunstyrelsen i Eckerö kommun skulle ersätta nämnden som lagstadgad räddningsmyndighet från och med KOMMUNDIREKTÖRE NS FÖRSLAG Kommunstyrelsen inleder behandlingen av förslag till reviderad Förvaltningsstadga för Eckerö kommun avseende kapitel 1-4. Ny eller reviderad text är angiven i kursiv stil. BESLUT Kommunstyrelsen återupptager behandlingen av förslag till reviderad Förvaltningsstadga vid påföljande sammanträden. Parallellt med denna kapitelvisa granskning av förslaget till den nya Förvaltningsstadgan, fullföljs beredningen av den kommunala nämndstruktu ren efter det att remissförfarandet till kommunala nämnder i Eckerö kommun samt kommunstyrelsen i Hammarlands kommun, har slutförts och redovisats.

9 8 KOMMUNS TYRELSEN KOMMUNS TYRELSEN KOMMUNS TYRELSEN KOMMUNS TYRELSEN KOMMUNS TYRELSEN Kst 174 Förslag till kapitel 5-7 i Förvaltningsstadga för Ecke rö kommun medföljer utskicket. BESLUT Kommunstyrelsen fortsatte gran skningen av framlagda förslag till kapitel 5-7 i den reviderade Förvaltningsstadgan. Behandlingen avslutas vid påföljande sammanträde med återstående kapitel i Förvaltningsstadgan. Kst 190 Förslag till kapitel 8-12 i Förvaltningsstadga för Eckerö kommun medföljer utskicket. KOMMUNDIREKTÖRE NS FÖRSLAG Kommunstyrelsen vidtager ett remissförfarande av det samlade förslaget till kommunala nämnder samt personalgruppen på centralförvaltningen för att både förankra förslaget och för att fullt ut kunna tillgodose ett prakti skt och sammanhängande regelverk. Det är angeläget att redan på detta stadium kan ta hänsyn till, och väga in, nämndernas synpunkter. BESLUT Kommunstyrelsen beslutade att inleda ett internt remissförfarande bland ledande tjänstemän och personalen på kommunkansliet samt övriga anställda, avdelningschefer och föreståndare som har uppgifter som föredragande och se kreterare i kommunala nämnder. Detta remissförfarande pågår fram till den 30 september Kompletterande synpun kter eller korrigeringar som föranleds av detta remissförfa rande återförs därefter till kommunstyrelsen för en avslutande behandling av det samlade förslaget till ny Förvaltningsstadga.

10 9 KOMMUNS TYRELSEN KOMMUNS TYRELSEN KOMMUNS TYRELSEN KOMMUNS TYRELSEN KOMUNS TYRELSE N Kst 190 forts. Den reviderade förvaltningsstadgan tillförs de av kommunfullmäktige fastställda principerna för ekonomistyrning i Eckerö kommun. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige om en ny nämndstruktur i Eckerö kommun föregår kommunfullmäktiges behandling av den reviderade Förvaltningsstadgan. Kst 339 Förvaltningsstadgan har nu behandlats i styrelsen 21.6, 16.8 och De önskade ändringarna och kompletteringarna är nu, enligt Jörgen Lundqvist, införda i den senaste versionen. Förvaltningsstadgan i bilaga till kallelsen. KD-förslag Styrelsen godkänner förvaltningsstadgan och förelägger den för kommunfullmäktige. BESLUT: Styrelsen godkände, efter att korrigeringar beaktats, sa kinnehållet i förvaltningsstadgan och förelägger den för kommunfullmäktige för slutligt fastställande. Kst 179 KD-förslag Styrelsen godkänner förvaltningsstadgan och förelägger den för kommunfullmäktige. BESLUT: Enligt förslag.

11 10 KOMMUNS TY RELSEN ANHÅLLAN OM VÄGNAMN, SALTKRÅKEVÄGE N Kst 180 T orvald Eriksson har anhållit att namn på en väg i Eckerö, Torp. Vägen är 600 m lång och går österut och nordost från Österängsvägen. Uppgifter i bilaga till kallelsen. Önskat namn på vägen är Saltkråkevägen. KD-förslag Kommunstyrelsen godkänner namnförslaget Saltkråkevägen och förordar ärendet för kommunfullmäktige. BE SLUT : Ärendet remitteras till närings- och kulturnämnden för beredning. Även rågrannarna bör höras.

12 11 KOMMUNS TY RELSEN KLARERING AV MERARBE TS TID, MAGGI HÄGGBLOM Kst 181 Maggi Häggblom anhåller om att hennes inarbetade timmar fortsättningsvis betalas som heltidslön t.o.m Hon anhåller också om att lönetillägget utbetalas fortsättningsvis. Kommunstyrelsen beslöt att fastställa arbetstider och flextider för personalen på kommunkansliet enligt följande: O rdinarie daglig arbetstid , 7,5 h, september maj , 6,6 h, juni-augusti Fast arbetstid Måltidsrast Daglig lunchrast på minst 30 min ingår inte i arbetstiden och skall förläggas mellan klockan Flextid Flextid tillämpas mellan klockan , och Arbetstiderna tillämpades fr.o.m och gäller för kan slipersonalen. Maggi Häggblom har ännu 140 h merarbetstid som enligt plan bör kunna klareras inom detta år så att hon arbetar 80% men får lön för 100%.

13 12 KOMMUNS TY RELSEN Kst 181 forts. Kanslipersonalen bör kunna klarera sin merarbetstid varje månad och merarbetstiden ska inte överstiga 15 h i vanliga fall. Av särskilda orsa ker kan beviljas rätt att tillfälligt arbeta mera än 15 h merarbetstid/månad. Detta diskutera s i så fall i förväg med KD. Om arbetsuppgifterna kräver mera tid omfördelas arbetsuppgifterna i kansli. Enligt AKTA bör individuell lönesättning tillämpas redan nu. Eckerö kommun har ännu inte infört detta. Under hösten 2012 fastställs kan slipersonalens individuella lön utgående från prestation och arbetets svårighetsgrad. M. Häggbloms lönetillägg fastställdes då arbetssituationen var en annan i kansli. KD-förslag Hälften av M.Häggbloms merarbetstid utbetalas som lön och resten klarera s med lediga dagar. Det beviljade lönetillägget utbetalas tills arbetsfördelningen i kansli ändrats och kan slipersonalens individuella lön fastställts. Arbetet bör vara klart inom BESLUT: Enligt förslag.

14 13 KOMMUNS TY RELSEN ARBE TSFÖRDELNING I KANSLI Kst 182 Arbetsfördelningen i kansli har diskuterats och bör omfördelas för att arbetet ska löpa smidigt och kostnadseffektiv samt att kunna erbjuda bästa möjliga service för kommuninvånarna. Detta förslag till arbetsfördelning minskar sårbarheten i kansli eftersom flera personer lär sig uppgifterna. Håkan Häggblom och Sirkka-Liisa Nordström arbetar i team med lönerna och kan fungera som back-up åt varandra. Häggblom ansvarar dock fortsättningsvis i första hand för Eckerö-löner och Nordström ansvarar för Hammarlands löner men på så sätt att Häggblom sköter de löner som ska betalas 30:e varje månad och Nordström de löner som ska betalas 15:e varje månad. Nordström sköter också månadsredovisningen i samar bete med kommunekonomen. Håkan Häggblom får ytterligare uppgifter med att hjälpa till med beredning av styrelse och fullmäktige och dessutom ansvarar för arkiv, postning och diarie inom KommunOffice-programmet som introduceras un der hösten Häggblom och Nordström har också aviserat intresse för att hjälpa till med bokföring och fakturering. Dvs de uppgifter som M.Häggblom nu sköter och för dessa uppgifter finns för tillfället ingen back-up. Det är en stor fördel om flera personer lär sig bokförings- och fakturerings-programmet och i mån av möjlighet kommer också kanslist Agneta Överström att introduceras i faktureringsprogrammet. Den nya fördelningen påbörjas så fort det är möjligt med beaktande av införandet av KommunOfficeoch pågår under ett år som försöksperiod varefter arrangemanget utvärderas. Övriga uppgifter i kansli ändras inte i detta skede. KD-förslag Kommunstyrelsen godkänner arbetsföredelningen i enlighet med beredningen och KD uppgör avtal med kanslipersonalen.

15 14 KOMMUNS TY RELSEN BUDGE TDIREKTIV 2013 Kst 183 Budgetdirektiv presenteras för Eckerö kommuns nämnder, förvaltningar och verksamheter inför beredning av budgeten för år 2013 samt tillhörande rambudgetering på nämnd- och förvaltningsnivå. (bilaga presenteras på mötet). Eckerö kommun godkänner en generell kostnadsuppräkning med 2% för budgetåret I denna ingår personalkostnader. En specificerad lönebudgetering kommer att framläggas för nämnder och förvaltningar. Ekonomichefen och kommundirektören utgår i samråd från ekonomiplanens prognosticerade inkomster från avloppsanslutningar år KD-förslag Kommunstyrelsen godkänner förslag till budgetdirektiv och rambudgetering för budgetåret 2013 som tillställs kommunens nämnder, förvaltningar och verksamheter. Nämndernas budgetförslag skall vara kommunstyrelsen till handa BESLUT : Enligt förslag.

16 15 BYGGNADS - OCH MILJÖNÄMNDEN KOMMUNS TY RELSEN KOMMUNS TY RELSEN ANSÖ KAN OM ÄNDRING AV BYGG NADSPLAN, ÖS TE RÄNGEN. BMN 66 Kst 161 Fastighetsts Ab Österängen, genom Harry Sjöblom ansöker om fastställelse av ändrad byggnadsplan för del av fastigheten Österängen RNr 4:42 i Torp by i Eckerö kommun. Bilaga 3/4 Reviderad byggnadsplan daterad den Bilaga 4/4. FÖRSLAG: Byggnads- och miljönämnden besluter att föreslå för kommunstyrelse och kommunfullmäktige att fastställa Fastighets Ab Österängen, genom Harry Sjöbloms ansö kan om fastställelse av ändrad byggnadsplan för del av fastigheten Österängen RNr 4:42 i Torp by i Eckerö kommun. BESLUT: Byggnads- och miljönämnden beslöt att föreslå för kommunstyrelse och kommunfullmäktige att fastställa Fastighets Ab Österängen, genom Harry Sjöbloms ansö kan om fastställelse av ändrad byggnadsplan för del av fastigheten Österängen RNr 4:42 i Torp by i Eckerö kommun. KD-FÖ RSLAG Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att Fastighets Ab Österängen, genom Harry Sjöbloms ansö kan om fastställelse av ändrad byggnadsplan för del av fastigheten Österängen RNr 4:42 i Torp by i Ecke rö kommun fastställs.

17 16 BYGGNADS - OCH MILJÖNÄMNDEN KOMMUNS TY RELSEN KOMMUNS TY RELSEN BESLUT: Förslaget till ändring av byggnadsplan ställs ut till offentligt och eventuella kommentarer behandlas i kommunstyrelsen innan fullmäktiges behandling i augusti. Kst 184 Förslag till ändring av byggnadsplan har ställts ut till offentligt under juli månad på kommunens anslagstavla. Kungörelse också ingått i båda lokaltidningarna. Inga kommentar har inkommit. KD-FÖ RSLAG Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att Fastighets Ab Österängen, genom Harry Sjöbloms ansö kan om fastställelse av ändrad byggnadsplan för del av fastigheten Österängen RNr 4:42 i Torp by i Ecke rö kommun godkänns enligt bilaga. BESLUT: Enligt förslag.

18 17 KOMMUNS TY RELSEN TILLBYG GNAD AV DAG HEMMET Kst 185 Kommunens fastighetsgrupp beslöt på mötet att föreslå för kommunstyrelsen projektering av tillbyggnad för daghemmet Nyckelpigan för att få plats för småbarnsavdelningen. Dagens behov av nya utrymmen är ca 120 m2. En preliminär kalkyl av kostnader för nybygge är /m2. ( ). Nuvarande hyra är 1440 /mån för Småpigorna. Preliminär lånekalkyl för på 20 år, 5 % ränta är 1979/månad. KD-förslag Projektering för tillbyggnaden bör göras så fort som möjligt och senast beaktas i tekniska nämndens budgetförslag Utlåtande begär s av socialnämnden. Jan-Anders Öström föreslog, understödd av Magnus Jansson att ärendet remitteras till socialnämnden för beredning. Kerstin Wikgren understödde kommundirektörens förslag. Efter avslutad disk ussion konstaterade ordförande att det finns två understödda förslag varför omröstning verkställs. Omröstningsproportionen fastställdes så att den som röstar för föredragandes förslag säger JA och den som röstar för Öströms förslag säger NEJ. För föredragandes förslag röstade Kerstin Wikgren och för Öströms förslag röstade Magnus Jansson, Christina Jansson, Jan-Anders Öström och Rune Sö derlun d. BE SLUT : Ärendet remitteras till socialnämnden för beredning.

19 18

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 106 SN 107 SN 108 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet SN 109 Budget 2015 SN 110 SN

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid Tisdagen den 5 maj 2015 kl. 19.00-19.45 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets

Läs mer

Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare. x Lindroos Erica (C) x Danielsson Gerd

Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare. x Lindroos Erica (C) x Danielsson Gerd Nr 3/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-20.45 Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare x Ekström Christian, vice ordförande x

Läs mer

Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande

Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande Nr 6/2010 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.25-20.00 Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande Ersättare x Karlsson Runar, vice ordförande - Söderlund

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN BALANSBOK. Verksamhetsberättelse och bokslut

ECKERÖ KOMMUN BALANSBOK. Verksamhetsberättelse och bokslut ECKERÖ KOMMUN BALANSBOK 2012 Verksamhetsberättelse och bokslut ECKERÖ KOMMUN, VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Innehållsförteckning 1. VÄSENTLIGA HÄNDELSER I EKONOMI OCH VERKSAMHET... 5 1.1 Kommundirektörens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 10/2013 Sida 10/221. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 3.6.2013. Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 10/2013 Sida 10/221. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 3.6.2013. Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10/2013 10/221 Sammanträdestid Måndagen den 3 juni 2013, kl. 18.00 21.15 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Storbacka, Bernt Byggmästar, Liane Dalvik, Sixten

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid: Torsdag kl. 09:00 Sammanträdesplats: M/S Gabriella Närvarande/beslutande Hertzberg Veronica, ordförande, Föredragare 84-86 Kronqvist Bengt, viceordförande

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10. Frånvarande: Martin Staf

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10. Frånvarande: Martin Staf Sammanträdesdatum: 15.06.2011 Nr: 6 Paragrafer: 70-86 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:70 1 (23) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Slutrapport från beredningen för översyn av landstingsfullmäktiges arbetsordning Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Beredningen

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden Nr 3/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

-2, STST 2015-06-08 16:00

-2, STST 2015-06-08 16:00 -2, STST 2015-06-08 16:00 Möteskallelse Måndagen den 8.6.2015 kl. 16:00 i stadsstyrelsens sammanträdesrum Ordinarie ledamöter Peter Boström, ordförande Ulla Hellén, I viceordförande Jarmo Ittonen, II viceordförande

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 05.03.2015 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 02/2015 Tid: 5.3.2015 kl. 16.30 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2012 138. Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2012 138. Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2012 138 Stadsfullmäktige TID 13.06.2012 kl. 18:01-20:56 PLATS Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B NÄRVARANDE Lobbas Mats ordförande Hagfors Kari I viceordförande

Läs mer

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S)

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-12-11 kl 08:30-11:45 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) 331-349, 351-353 Eva Kullenberg (FP)

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan kl. 18.10- Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger Kjellman, Pamela Stenlund, Dan 175-180

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan kl. 18.10- Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger Kjellman, Pamela Stenlund, Dan 175-180 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 13/2014 13/246 Sammanträdestid Måndag, kl. 18-19.45 Sammanträdesplats Beslutande: Botnia Hotel & Restaurant Före mötet gjorde kommunstyrelsen en rundvandring vid Hästöskata Efter

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 15/2010 29.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 15/2010 29.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 15/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 258 Mötes konstituering KST 259 Tilläggsanslag för kommunstyrelsen i budgeten för år 2010 KST 260 Tilläggsanslag för grundtrygghetsnämnden i budgeten för år 2010 KST

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 13/2014 24.11.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 13/2014 24.11.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 13/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 171 KST 172 Mötets konstituering Uppföljning av ekonomin KST 173 Strykande av investeringsanslag ur budgeten för år 2014 KST 174 KST 175 KST 176 KST 177 KST 178 KST

Läs mer

Andelslagets firma är Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta och dess hemort är Sibbo.

Andelslagets firma är Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta och dess hemort är Sibbo. Vattenandelslagets stadgar 1 Firma och hemort Andelslagets firma är Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta och dess hemort är Sibbo. 2 Verksamhetsområde Andelslagets ändamål är att i Spjutsund by av

Läs mer

Dokument- och ärendehantering i Kungälvs kommun Riktlinjer antagna av kommunstyrelsen 2000-09-06

Dokument- och ärendehantering i Kungälvs kommun Riktlinjer antagna av kommunstyrelsen 2000-09-06 KUNGÄLVS KOMMUN Dokument- och ärendehantering i Kungälvs kommun Riktlinjer antagna av kommunstyrelsen 2000-09-06 2 Innehåll Inledning...3 Inriktning...4 Rutiner...6 1. Övergripande inriktning...6 2. Postöppning...7

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014 1 Sammanträdestid: 18.30-20.10 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Mia Hanström,I viceordf. Ingrid

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG HELSINGBORGS STAD 1 ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG Antagen av kommunfullmäktige 1991-12-18, 258. Reviderad 1996-09-24 124, 1998-02-24, 27, 1999-12-14, 210, 2005-12-14 185, 2006-12-14

Läs mer

Protokollsida. Sammanträdesdatum. Kl. 18.00 20.15 Kommunalstugan

Protokollsida. Sammanträdesdatum. Kl. 18.00 20.15 Kommunalstugan Nagu kommun 1 Protokollsida Sammanträdesdatum Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Ordinarie Tisdagen den 11 november 2008 Kl. 18.00 20.15 Kommunalstugan Ersättare x x - x - x x Mikael Holmberg,

Läs mer

Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c)

Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c) 2013-09-30 1(23) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Forum, Vindeln, måndagen den 30 september 2013, kl 13.00-16.10, ajournering mellan kl 14.30-14.35, 15.05-15.15 och kl 15.30-15.40. Christer Jonsson,

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN BALANSBOK

HAMMARLANDS KOMMUN BALANSBOK HAMMARLANDS KOMMUN BALANSBOK 2014 HAMMARLANDS KOMMUN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 1 1. KOMMUNFÖRVALTNINGEN OCH FÖRÄNDRINGARNA I DEN... 3 1.1. KOMMUNFULLMÄKTIGE... 3 1. 2. KOMMUNSTYRELSEN...

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer