Problem med implementering av mjukvara inom projektstyrning i området postproduktion. JONAS BJÖRKGREN och MATHIAS NILSSON TUORDA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Problem med implementering av mjukvara inom projektstyrning i området postproduktion. JONAS BJÖRKGREN och MATHIAS NILSSON TUORDA"

Transkript

1 Problem med implementering av mjukvara inom projektstyrning i området postproduktion JONAS BJÖRKGREN och MATHIAS NILSSON TUORDA Examensarbete Stockholm, Sverige 2011

2 Problem med implementering av mjukvara inom projektstyrning i området postproduktion JONAS BJÖRKGREN och MATHIAS NILSSON TUORDA Examensarbete i medieteknik om 15 högskolepoäng vid Högskoleingenjörsprogrammet för medieteknik Kungliga Tekniska Högskolan år 2011 Handledare på CSC var Christer Lie Examinator var Daniel Pargman TRITA-CSC-E 2011:100 ISRN-KTH/CSC/E--11/100--SE ISSN Kungliga tekniska högskolan Skolan för datavetenskap och kommunikation KTH CSC Stockholm URL:

3 Problem med implementering av mjukvara inom projektstyrning i området postproduktion Sammanfattning Detta examensarbete har gjorts på företaget Chimney Pot Group i Stockholm. Chimney Pot riktar sin verksamhet mot postproduktion av reklam, långfilm och musikvideos. Denna typ av produktion består av ett flertal delmoment. Examensarbetet bestod av att effektivisera användning av programvaran Farmers Wife som samtliga Chimney Pot kontor använder. Parallellt med detta vill vi undersöka vilka problem som uppkommer i just detta område när man implementerar en mjukvara i projektstyrning inom post produktion. På grund av alla olika delmomenten så använder Chimney Pot sig av Farmers Wife som hjälper de med projektstyrningen. Problemet som uppstått på Chimney Pot är att många jobbar på olika sett som beror på att det saknas tydliga ramar för hur Farmers Wife ska användas. Syftet med detta arbete är därför att ta fram tydliga instruktioner på hur arbetet med Farmers Wife ska fortlöpa men även att ta reda på vilka svagheter som finns inom detta område. Arbetet genomfördes genom att intervjua projektledare, kreatörerna och ledningen hos Chimney Pot för att analyser hur de arbetar samt att ta reda på eventuella problem som de upplever med Farmers Wife. För att kunna skapa oss en tydligare bild om Chimney Pots problem motsvarar vanliga problem i branschen så genomfördes ett studiebesök på Nordisk Film Post Production. Nordisk Film använder ett projektledningsprogram riktat mot postproduktionsbranschen som heter Odyssey. Utöver efterforskningarna på Chimney Pot och Nordisk film så har vi även gjort en litteraturstudie med tyngdpunkt mot mjukvara inom projektledning men även projektledning i stort för att kunna skapa en tydlig uppfattning om vilka problem som finns inom projektledning inom post produktionsledning. Efter förarbetet började utformningen av en guide till Farmers Wife för Chimney Pots nyanställda. Därefter

4 genomfördes en utvärdering av guiden där ett antal utomstående personer med olika arbetslivserfarenheter testa guiden, det alla testpersoner hade gemensamt var att ingen av dem hade någon tidigare erfarenhet av Farmers Wife. De flesta testpersonerna klarade av att göra det som guide avsåg att lära dem. Analysen av användningen för Farmers Wife visar delar som bör förbättras med mjukvaran. Fördelarna väger givetvis betydligt tyngre än nackdelarna men några nackdelar skall ändå belysas: rutiner för spridandet hur till exempel arbetsschemat ser ut för en viss kreatör eller speciella önskemål från kunden. för de som skall använda Farmers Wife måste standardiseras. Nu får de nyanställda en utbildning av lämplig person(vanligtvis den personen som innehar det jobbet som den nyanställda skall ta över) men det behövs väldefinierade regler och rutiner för hur de skall arbeta i Farmers Wife. Dessa problem går att lösa främst genom att skapa en rutin för hur de anställda skall arbeta med Farmers Wife, så att alla arbetar inom samma ramar. Vi förespråkar även att man lägger in tillägg i Farmers Wife som underlättar kommunikationen mellan de anställda.

5 Problems with implementation of project management software within the field of post production Abstract This essay was produced on a company called Chimney Pot in Stockholm. Chimney Pot manufactures in commercials, feature film and music videos. This type of production consists of several elements in the production. The work consisted to make the use of Farmers Wife more effective in all offices. In the same time the research for potential disadvantages started. Because of all the elements in the production, Chimney Pot use Farmers Wife to help them with the project management. The problem that has emerged at Chimney Pot is that many employees works on different ways and none proper instructions on how Farmers Wife should be used. The work was conducted by interviewing project managers, creators and the management to analysis the problem with Farmers Wife. To get at wider view of the potential problems in this area we also interview a project manager from Nordisk Film Post Production. To be sure that our research was reasonable we studied literature in the subjects post production and project management. The next step after the preparatory work was to develop a guide to the Farmers Wife of Chimney Pot new employees. An evaluations of the guide was made by a number of people with none previous experience to Farmers Wife. Most test persons were able use Farmers Wife as intended. An analysis for the use of Farmers Wife shows areas for improvement. This gave us the insight to point out the flaws in using software in project managing. In our work we found these flaws:

6 information that employees must waste their time on to retrieve instead of some kind of automatically system in Farmers Wife. fact that a teacher almost never teaches more than one employee and the result of this is that everyone works in different ways. We think there is a quiet easy way to get rid of these problems. The first step is to create a routine for the education in Farmers Wife so it will be standardized so that everyone will work in the same way. In addition to that Farmers Wife would benefit from adding more functions that would help the communication between colleges.

7 Förord Examensarbetet har varit ett stort nöje för oss att genomföra och vi hoppas att ni som läser denna rapport ska få kunskap om mjukvara i området projektledning inom postproduktion. Sen vill vi ge ett tack till alla som hjälp oss genomför detta examensarbete och speciellt vår handledare från KTH Christer Lie och Annette Negussie som varit vår länk på Chimney Pot.

8

9 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Abstract... 5 Förord... 7 Innehållsförteckning Inledning Syfte Frågeställningar Projektledare Kreatörer Skapandet av guiden Primär målgrupp Sekundär målgrupp Steg Steg Steg Utvärdering av guiden Sammanfattning av utvärderingen av guiden Bakgrund och teori Definition av postproduktion Definition av projekt Definition av projektstyrning Chimney Pot Allmänna problem med projektstyrning kontra C himney Pot IT-Stöd IT-Stöd Generellt It-stöd - Chimney Pot Sammanfattning Kommunikationsbrist Behov av mjukvara inom projektstyrning i området postproduktion? M jukvara för projektstyrning Farmers Wife Odyssey Jämförelse mellan Farmers Wife och Odyssey Nackdelar med Farmers Wife Nackdelar med Odyssey Farmers Wife ställt mot Odyssey Metod Metodval Fördelar med metodvalet Nackdelar med metodvalet... 18

10 4. Resultat och analys Intervjuer Koordinatorer Kreatörer Verkställande direktörn Reception Personal planering Sammanfattning av problemen Vilka krav ställs på instruktionerna som ges till en ny projektledare? Hjälper mjukvaran projektledarna att enkelt kontrollera deras resurser så att rätt person hamnar på rätt plats vid rätt tid? Hur fungerar kommunikationen mellan projektledarna? Vad sker det för kontroller av den informationen projektledarna matar in till kreatörerna? Hur fungerar mjukvaran när det blir dubbelbokningar/krockar i kreatörernas scheman? Övriga problem nämnda från anställda på Chimney Pot Slutsatser C himney Pot Förslag till åtgärder C himney Pot Rutiner för informationsspridning Saknas tydliga instruktioner för de olika momenten vilket skapar en grund för Slutsatser Allmänt Källförteckning Publicerade källor Internet Bilagor Bilaga

11 1. Inledning 1.1 Syfte De flesta företagen i dagens samhälle arbetar på någon nivå i projektform 1. Företaget Chimney Pot 2 som arbetar med post produktion är inget undantag, snarare tvärtom. Post produktion 3 är en bransch som innehåller många olika delmoment och därmed hamnar ett stort ansvar hos projektledarna. Chimney Pot har investerat i ett program som heter Farmers Wife 4 som är speciellt framtagen för projektstyrning inom post produktion. Syftet med detta arbete är att ta reda på vilka problem som uppkommer när post produktions bolag tar hjälp av mjukvara lösningar för att få verksamheten att flyta på friktionsfritt. 1.2 Frågeställningar Grundfrågeställning är problem med implementering av mjukvara inom projektstyrning i området postproduktion. Denna frågeställning är trots avgränsningen alldeles för stor för att besvaras ordentligt utan att brytas ner i delfrågor. Frågeställningen delades upp mot grund på de olika berörda parterna i produktionsflödet, det vill säga de olika användningsområdena som projektledare och kreatörer använder sig av Projektledare Projektledarna är den organiserande kraften som skall se till att arbetet utförs inom givna tids och kostnadsramar. Detta innebär att när en projektledare får ansvaret över ett projekt så måste rätt resurser placeras på rätt ställe och rätt tid. Detta kan skapa stora bekymmer för projektledaren, dels blir det många arbetsuppgifter att hålla reda på 1 df 2 3 Efter behandling av den råfilm som skapas vid inspelningsplatsen. Till exempel klippning och ljudeffekter. 4 It- lösning skapad för att underlätta arbetet vid ett post produktionsbolag. 1

12 samtidigt vilket kan skapa stress vilket kan leda till förseningar, inte minst om en ny projektledare använder ett program som projektledaren inte är bekväm med. Behövs det dessutom synkroniseras med andra projektledare så skapas det ännu fler fallgropar. Sammanfattningsvis: Vilka krav ställs på instruktionerna som ges till en ny projektledare? Hjälper mjukvaran projektledarna att enkelt kontrollera deras resurser så att rätt person hamnar på rätt plats vid rätt tid? Hur fungerar kommunikationen mellan projektledarna? Kreatörer När projektledarna har bestämt vem som skall göra vad så tar kreatörerna över. Frågan här är hur arbetsspecifikationerna hamnar på rätt plats? Vad finns det för felmarginaler? Med tanke på att projektledarna behöver hålla kontroll på stora mängder uppgifter samtidigt när de dessutom är under tidspress så är det bara en tidsfråga innan informationsflödet halkar efter. På större företag så finns det ju givetvis en möjlighet att fler projekt fortflyter samtidigt, vad kan detta innebära för problem för kreatörerna i och med att de kanske behövs till fler platser samtidigt? Sammanfattningsvis: Vad sker det för kontroller av den informationen projektledarna matar in till kreatörerna? Hur fungerar mjukvaran när det blir dubbelbokningar/krockar i kreatörernas scheman? 2

13 1.3 Skapandet av guiden Primär målgrupp Nyanställd person som inte tidigare har använt programvaran Farmers Wife och behöver lära sig grunderna. Personen har eftergymnasial utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet som kopplas ihop med postproduktion eller projektledning. Personen har börjat jobbat som koordinator eller kreatör på Chimney och har god vana av både PC eller Mac Sekundär målgrupp Anställd som inte använder Farmers Wife i sitt grundarbete utan mer som ett stöd när de behöver se och hämta information Steg 1 Vi började med att läsa igenom Farmers Wife egna guider och insåg snabbt att det skulle ta mycket lång tid att tillgodogöra sig informationen som fanns i guiderna. Eftersom vi ville skapa en mycket enkel guide för det grundläggande arbetet i Farmers Wife vill vi inte att läsaren skall spendera mer tid än nödvändigt med guiden, den skall mer vara ett stöd när problem uppstår. Läsaren skall snabbt kunna hitta rätt stycke i guiden för att därefter enkelt förstå vad han skall göra för att uträtta det han eller hon skall i Farmers Wife. Detta löste vi genom att skapa en guide där tyngdpunkterna låg på: Enkel text Mycket bilder från skärmdumpar från Farmers Wife så att användaren lätt känner igen sig från sitt eget användande Tydlig uppdelning av de olika kapitlen i guiden Chimney Pot har alltid en kortare utbildning för sina nyanställda i Farmers Wife och vi vill att vår guide ska vara nästa steg efter den utbildningen. För att uppnå detta vill vi lägga 3

14 målet på att en person som helt saknar praktisk kunskap om Farmers Wife ska kunna använda mjukvaran med stöd av guiden Steg 2 En workshop med vår handledare på Chimney Pot resulterade i en lista på vilka områden vi skulle hinna ta upp i guiden, de viktiga för våra frågeställningar är: Creating projects Booking rooms Virtual Booking Creating Media Orders Remove Booking Varje steg bestod av bilder med grafiska pilar och rutor som underlättade att se vad som var viktigast att fylla i för att kunna gå vidare(se bilaga 1) Steg3 Efter fått feedback 5 på vårt första utkast kunde vi åtgärda de felen som fanns, bland annat så förbättrades engelskan och vissa bilder förbättrades. Vi hade även strukturerat upp och numrerat avsnitten. 1.4 Utvärdering av guiden Totalt kom vi upp till åtta personer som prövade vår guide med blandade resultat. Det skulle det vart optimalt att pröva guiden på en större mängd personer men på grund av att Farmers Wife bara var installerat på våra egna datorer så var detta inte möjligt under de snara tidsramar vi arbetade under. Vi använde tiden och våra resurser efter bästa förmåga och fick följande respons på vår guide: De personer som dagligen sitter vid dator och inte har problem med engelska som språk kunde enkelt följa med guiden och därmed skapa projekt, media orders, sjukanmälningar och annat utan några problem. Tidsåtgången varierade men de klarade utan att fråga om hjälp. Dessa personer passar bäst in på vår primära 5 Positiv eller negativ kritik från annan part. 4

15 målgrupp då de tidigare har en del datorvana och kan orientera sig runt i olika operativsystem. De andra som gjorde testet vars datorvana inte var lika god, utan deras datorvana härstammar från personligt användande såsom att betala räkningar eller läsa dagstidningar på internet. Med hjälp av guiden kunde de dock komma en god bit på väg. Detta trots att flera av testpersonernas engelska inte är på speciellt hög nivå Sammanfattning av utvärderingen av guiden Det mest konstruktiva vi fick svar på från utvärderingen var att testpersonerna faktiskt kunde skapa projekt med mera i Farmers Wife trots att de aldrig tidigare hade använt detta program. De förstod inte alltid vad de olika sakerna var för något till exempel inom postproduktion. Det sammanfattade intrycket var att guiden var väl anpassad för ändamålet, med andra ord: en guide för personer som saknar praktiska kunskaper om Farmers Wife. Det ser vi som ett godkänt omdöme av vår guide till Farmers Wife. 5

16 2. Bakgrund och teori 2.1 Definition av postproduktion Postproduktion är den delen av filmprocessen där allt råmateria från inspelningen efterbehandlas. Inom postproduktion ingår klippning, ljus- och ljudsättning, effekter och kopiering av film till video, dvd med mera. Flera av de olika processerna i efterbehandlingen kan ta lika lång eller till och med längre tid än inspelningen av filmen. 2.2 Definition av projekt Ett vanligt synsätt är att definiera ett projekt med hjälp av det specificerade målet avvägt mot en tidsplan, budget och speciell konstellation av personal Därmed så går de flesta arbetsflödena att omstrukturera till projektform. Enligt SiF så arbetade 40 % av deras medlemmar i projektform Projektbaserat arbete anses ge många fördelar, bland annat ökad flexibilitet. 2.3 Definition av projektstyrning Vi har i 2.2 definierat projekt. Med grund från den definitionen bör projektstyrning definieras såsom den ledande roll som krävs för att målet skall nås inom den givna tidsramen. Utöver detta skall projektledaren se till att budgeten hålls och att personalen är införstådda med vad de förväntas göra inom loppet av projektet. 6 Projektledning Andra Upplagan 2007 Bo Tonnquist ISBN Att leda och arbeta i projekt en praktisk handbok om att lyckas i projekt Monica Lööw ISBN X Project Management A Systems Approach to Planning Scheduling and Controlling Harold Kerzner ISBN df 6

17 2.4 Chimney Pot The Chimney Pot Group är en postproduktions företag med kontor ibland annat Stockholm, Kiev och Dubai. På The Chimney Pot Groups cv hittas många av de senaste större svenska filmprojekten såsom Johan Falk filmerna och Wallander filmerna men även ett digert val av musikvideos med internationellt stora artister såsom Lady Gaga och Rammstein. Bakgrunden till vårt arbeta på The Chimney Pot grundar sig i att företaget har haft svårt att få till en synkroniserad användning av Farmers Wife vilket de ville att vi skulle ändra på. Uppdraget från Chimney Pot blev således att skapa en manual för det grundläggande användandet av Farmers Wife. Denna guide skall sedan användas som instruktion till Farmers Wife för nyanställda. 2.5 Allmänna problem med projektstyrning kontra Chimney Pot Under vår litteraturstudie har vi studerat litteratur med tyngdpunkt mot projektledning, kompetens inom projekt, kommunikation och IT- styrning detta för att kunna bedöma om Chimney Pots problem är liknande de vanliga problemen som finns i branschen i övrigt. Chimney Pot jobbar med både stora och små projekt, samt flera projekt under samma tidsperiod. En viktig framgångs faktor för att arbetat skall flyta på friktionsfritt är att projektledningen snabbt får reda på mål, budget och tidsplan. Vi har studerat de viktigaste grunderna för projektledning och undersökt om The Chimney Pot jobbar efter dessa grunder. Under vår litteraturstudie så framfick det med all önskvärd tydlighet att en mycket viktig faktor för att projektledningen är kommunikationen mellan projektledning och personal. I boken Projektledning & projektkompetens - Perspektiv på konkurrenskraft (3) tas bristande dialog i affärsprojekt upp: 7

18 11. Detta är även en slutsats vi tydligt såg tecken på hos Chimeny Pot då vikten av bra kommunikation mellan koordinatorer och kreatörer poängterades ett flertal gånger under våra intervjuer The Chimney Pot arbetar hela tiden för att effektivisera dialogen och kommunikationen mellan kunder och anställda. Deras kommunikation sker på flera plan via bland annat Farmers Wife, e- post, möten och även enkla samtal emellan anställda. Eftersom Chimney Pot jobbar med flera projekt parallellt och dessa är mycket rörliga så sker förändringar flitigt vilket leder till problem med kommunikationen om inte fasta ramar för hur kommunikationen skall ske. I just Chimney Pots fall så handlar det ofta om att kunderna vill ändra något i ett pågående projekt, till exempel en klippning, dialogändring eller ny inspelning av en röst. Detta är ett problem som aldrig går att påverka, istället måste The Chimney Pot kunna förberedd på alla slags om ständigheter som kan uppstå. 2.6 IT- Stöd IT- Stöd Generellt Ett projektverktyg som är IT- baserat kan erbjuda en helt ny miljö för en projektledare som tidigare varit otänkbar. En välutvecklad It- lösning kan både skapa möjligheten till en tydlig överblick över produktionen samtidigt som projektdeltagarna kan hämta sin arbetsinformation från informationsflödet som skapas. Att it- stöd är något som skapar förutsättningar för en effektiv hantering av projekt stöds även i boken Projekt ledning(4): 11 Sida 277 8

19 samtidigt som det går att följa ett enskilt projekt och processer. Det gör det enklare att 12 information endast ska lagras på ett ställe. Samma projektrapportering ska förse både ekonomiavdelning och projektledning med information för att ta fram beslutunderlag, i 13 Denna åsikt stöds även i It- styrning Vad ledning och styrelse behöver känna till om informationsteknologi(5): nu har verktyg som snabbt och effektivt hanterar även mycket stora datamängder- lagrar, bearbetar och även presenterar dessa data på ett sätt som omvandlar data till användbar information i händerna på människor som har nödvändiga kunskaper och färdigheter och som kan tolka och använda 14 Trots ett It- stöd har många fördelar så ligger fortfarande det grundläggande arbetet hos individerna i projektledningen. Därför är det viktigt att inte försaka behovet av erfarna projektledare men även att ha tydliga rutiner för hur ett projektarbete ska fortlöpa inom företaget. De vanligaste orsakerna till att IT- stöd misslyckas är(4): Otillräcklig projektledningserfarenhet hos personalen. Otillräckliga processer för att säkerställa kvaliteten hos resultatet. Tron att tekniken kan driva verksamhetens förändring. Brist på hängivna och utbildade deltagare i teamet. 12 Projekt ledning, sida sida It- styrning, sida 21 9

20 Pressad tidsplan som inte håller på grund av komplexiteten i projekt. Brist på nödvändig teknik, projektledning och ändringshantering. Författaren Bo Tonnquist anser även att det finns flera aspekter som måste värderas innan ett IT- stöd införs på ett företag men vi kan konstatera att företag är idag mer eller mindre beroende av informationsteknologi beroende på företagets storlek och inriktning It- stöd - Chimney Pot De punkter som nämns i berör mycket viktiga frågor för Chimney Pot, med bakgrund mot detta och Chimney Pots storlek är det föga förvånande att de använder sig av ett it- stöd för deras projektledning och hantering. Chimney Pot använder sig idag av ett renodlat IT- baserat projektverktyg (Farmers Wife, se kapitel 2.9.1) som sköter merdelen av all kommunikation på företaget. Farmers Wife är inte bara ett IT- stöd utan själva strukturen på The Chimney Pot och Farmers Wife utvecklas konstant för The Chimney Pots målsättning. Egenskaperna kompetens och ledarskap finns på The Chimney Pot för att kunna hantera Farmers Wife. Chimney Pot har dessutom god kontakt med skaparna av Farmers Wife och ger kontinuerlig feedback om utvecklingen för programvaran. Denna feedback leder till en ständig utveckling och skapar en trygghet och tillförlitlighet för Farmers Wife Sammanfattning Litteraturen vi har studerat tar upp en viktig del i företagen genom att konstatera förmånerna som kommer med ett införande av IT- stöd. Naturligtvis tar de även upp problem och fallgropar som kan uppstå under processen men det är tydligt att fördelarna uppväger nackdelarna. Detta gäller dock enbart när beslutet att köpa in en it- lösning är genomtänkt av företagsledningen. 10

21 De viktigaste och vanligaste IT- stöden består av informationshanterings program som effektiviserar och förenklar processen i företaget. Merdelen av litteraturen vi har tagit del av är utgivna under det senaste decennium och mycket tyder på att inte mycket har förändrats inom projektledningen. Den stora skillnaden är att tekniken i it- stöden har utvecklas så att man kan effektiviserar arbetet på förtagen, i och med att it- stöd blir vanligare så sjunker även kostnaden vilket leder till att tekniken kan spridas till allt mindre företag. 2.7 Kommunikationsbrist 15 En haltande kommunikation innebär således att informationen inte anländer till den personen som kan behöva den vilket kostar företag tid och pengar. Därför gäller det att kunna effektivisera och se till att kommunikationsflödet sker friktionsfritt. 2.8 Behov av mjukvara inom projektstyrning i området postproduktion? Detta enorma informationsflöde som sker inom postproduktionsföretag har skapat ett behov en mjukvara som kan hantera alla dessa uppgifter på ett så smidigt sätt som möjligt. Mjukvaran ska se till att företagets kommunikation effektiviseras och minimerar felen för att spara tid och resurser. 2.9 Mjukvara för projektstyrning Det finns ett antal olika program för projektstyrning bland annat Timelog Project 16 och Projectplace 17. Vid en sökning på med sökorden: marknad för den här sortens program. Vilket inte är förvånande i och med att många företag arbetar i just projektform. Eftersom vårt arbete är inom

22 postproduktionsbranschen så har fokus legat på den mjukvara som inte bara är riktad mot projektstyrning utan även speciellt riktat mot mediebranschen Farmers Wife Farmers Wife är ett bokningsprogram som är särskilt utformat för postproduktionsbranschen. Programmet ger möjlighet till att enkelt hantera projekt, skapa budgetar, söka resurser, skapa fakturor och rapporter av olika slag. Genom dessa funktioner ökar produktiviteten och effektiviserar arbetsflödet för postproduktion. Farmers Wife tillåter användaren att skapa ett eget gränssnitt, anpassat efter sina egna uppdrag. Farmers Wife kan användas på flera olika plattformer som Mac, PC, Linux, iphone/itouch, Web. Gränssnitt i Farmers Wife är mycket enkelt utformat då man försökt att inte komplicera programmet, trots alla överväldiga funktioner programmet erbjuder Odyssey Odyssey 18 är även ett bokningsprogram som är särskilt utformat för företag i postproduktionsbranschen. Programmen har liknande funktioner som Farmers Wife men layouten och gränssnittet finns det större skillnader. På bild 1 ser man Odysseys start meny där man kan välja mellan de olika delarna Odyssey innehåller. Odyssey är anpassat för PC och har ett grässnitt som påminner starkt om Windows och Microsoft Word i Bild1 18 Bokningsprogram som är särskilt utformat för postproduktionsbranschen. 12

23 allmänhet. Odyssey erbjuder en komplett programvara som kan skapa bokningar, följa processen och kunna fakturera hela vägen till ett projekt är avslutat. Bild 1 visar en bild från schemageneratorn med dagens bokningar Jämförelse mellan Farmers Wife och Odyssey Farmers Wife är en av några få mjukvaror som är speciellt inriktade mot postproduktion. För att skapa oss en bättre bild om hur marknaden ser ut så gjorde vi ett studiebesök på Nordisk Film Post Production AB 19 som använder sig av Odyssey. På Nordisk Film Post Production AB fick vi träffa Bo Svensson som under ett möte lärde oss tillräckligt mycket om Odyssey för att vi skulle kunna jämföra Odyssey mot Farmers Wife. Kunskaperna Bo delade med sig av kommer från hans karriär som projektledare och administratör för Nordisk film Post Production i Stockholm. Bo besitter även goda kunskaper om Farmers Wife då Nordisk Film använde sig av Farmers Wife innan de gick över till Odyssey för cirka sex år sedan. Odyssey och Farmers Wife är framstående programvaror inom postproduktionsbranschen. Bokning, schema läggning, hantera projekt, skapa budgetar, söka resurser, skapa fakturor är bara några få saker som både Farmers Wife och Odyssey har att erbjuda. Båda programvarorna har varsin utmärkt översiktlig schemagenerator som underlättar planeringen. Det krävs ett högst begränsat underhåll av Farmers Wife och Odyssey vilket underlättar arbetet för företagen då de kan lägga sina resurser på sina egna projekt. Den största skillnad mellan programmen är att Odyssey inte behöver några tilläggsprogram för att fakturera till kund. Farmers Wife behöver använda sig av andra fakturerings program för att kunna skicka och hantera den ekonomiska aspekten i företaget. Ett företag som använder Odyssey till exempel Nordisk Film Post production AB sparar således resurser och kostnader inom personalavdelningen. 19 Nordisk Film Post Production AB jobbar med efter behandling av film som klippning, 3D, ljussättning med mera. 13

24 Något som utmärker Odyssey från Farmers Wife är deras avancerade sökfunktion inom programmet. De har tagit fram en mycket detaljrik sökfunktion som gör det möjligt att göra en sökning som kopplar kunder till ett projekt. Farmers Wifes sökfunktion är av en enklare typ och skulle behöva en uppgradering i nuläget för att kunna jämföras med Odysseys. En annan markant skillnad mellan programmen är att när ett projekt raderas i Odyssey försvinner alla bokningar som tillhör projektet, vilket skapar gynnsammare förutsättningar jämfört med Farmers Wife. Projekt och bokningar i Farmers Wife påverkar inte varandra när ett projekt raderas. Det betyder att varje bokning behöver raderas manuellt var för sig Nackdelar med Farmers Wife Anställda på The Chimney Pot har fått lämnat feedback om Farmers Wife och vi ville ta upp nackdelarna med programmet. Vissa saker har vi redan berört tidigare under rapporten. På The Chimney Pot jobbar alla anställda med Mac datorer (förutom receptionen som har tillgång till PC) och Farmers Wife kraschar och hänger sig dagligen. Jämfört med Farmers Wife på PC som inte har de problemen. Farmers Wife saknar vanliga funktioner som olika kortkommandon och speciellt ångerknappen. Detta skapar problem speciellt när ett projekt skapas och ett fel uppstår. Farmers Wife kan anpassa sin programvara till företagens behov/krav men det finns många onödiga funktioner som The Chimney Pot inte använder. Någon som kan skapa ett rörligt intryck för nyanställda. Projekt som måste raderas från Farmers Wife kan vara mycket omständigt när alla bokningar måste separat raderas. Enkel lösning skulle vara att synkroniserar projekt och bokningar. På The Chimney Pot är en del kreatörer redan ihopkopplade med maskiner/rum och då förekommer dubbelbokningar av kreatörer. (En åtgärd som ska ses över på The Chimney Pot av Farmers Wife) 14

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT. Webinar 2012-05-10

INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT. Webinar 2012-05-10 INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT Webinar 2012-05-10 PROJECTPLACE ÄR EN SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE Social collaboration tool 750 000 användare 150 länder 7 språk PROJECTPLACE Social

Läs mer

NYFIKEN PÅ PROJEKTLEDNING MÄSSA 2008

NYFIKEN PÅ PROJEKTLEDNING MÄSSA 2008 Sid: 1 (5) NYFIKEN PÅ PROJEKTLEDNING MÄSSA 2008 En spännande mässa där utställarna är särskilt utvalda av våra studenter. Ni som besökare är också speciella, ni är uppdragsgivare, kunder, föreläsare,ledningsgrupp

Läs mer

Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer

Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer Computer Science Fredrik Nilsson, Jonas Wånggren Daniel Strömberg Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer Opposition Report, C/D-level 2005:xx 1 Sammanfattat omdöme av examensarbetet Vi tycker

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Testning som beslutsstöd

Testning som beslutsstöd Testning som beslutsstöd Vilken typ av information kan testning ge? Vilken typ av testning kan ge rätt information i rätt tid? Hur kan testning hjälpa din organisation med beslutsstöd? Hur kan produktiviteten

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Teknik nu och då. En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969

Teknik nu och då. En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969 Teknik nu och då En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969 Ämne: So/ Sv Namn: Daniel Jönsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 Årtal: 2009 Innehållsförteckning Framsida..1 Innehållsförteckning...2

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

Projecticon. Grafisk Standard. Projecticon AB Box 2131 103 14 Stockholm, Sweden. www.projecticon.se

Projecticon. Grafisk Standard. Projecticon AB Box 2131 103 14 Stockholm, Sweden. www.projecticon.se Projecticon Grafisk Standard Logotype Logotype Typsnitt: Palatino Färg: RGB, R46, G98, B174 C87M65 Typsnitt Dokument Rubriker Brödtext Fotnoter Verdana Garmond Arial Webb Rubriker Brödtext Länkar Verdana

Läs mer

- A Scrum Planning Tool Case Study to Evaluate the The Rich AJAX Platform

- A Scrum Planning Tool Case Study to Evaluate the The Rich AJAX Platform Datavetenskap Opponent(er): Jhonny Carvajal Johan Bjärneryd Respondent(er): Fredrik Häggbom Erik Olsson Haglund Scrumptious - A Scrum Planning Tool Case Study to Evaluate the The Rich AJAX Platform Oppositionsrapport,

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects Focus on English 9 Teacher s Guide with Projects Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. I boken

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet ANDERS GUNÉR AvI-index Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet Iordanis Kavathatzopoulos Uppsala universitet ISBN 978-91-976643-5-6 Copyright 2008 Iordanis Kavathatzopoulos. Uppsala universitet,

Läs mer

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET EXAMENSMÅLEN för programmet ska styra gymnasiearbetets utformning och innehåll. GA ska utgå från programmets CENTRALA KUNSKAPSOMRÅDEN Samhällsekonomi Företagsekonomi

Läs mer

Användarstudie utav GRIM på SFI (Svenska För Invandrare)

Användarstudie utav GRIM på SFI (Svenska För Invandrare) Användarstudie utav GRIM på SFI (Svenska För Invandrare) Per-Olof Gatter ing01@kth.se 1 ...Abstract This document is made as an assignment in the course Speech and Gramming checker tools. It is an continuation

Läs mer

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Respondenter: Emma Henriksson och Ola Ekelund Opponenter: Eva Pettersson och Johan Westerdahl Sammanfattande omdöme

Läs mer

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Tidsplan Vecka Datum Innehåll Huvuduppgift 4 19/1 Kursstart, introduktion Introduktionsseminarium 5 26/1 Moment 1, Introduktion till Flash 7 9/2 9

Läs mer

LATHUND OUTLOOK 2000 SV/EN

LATHUND OUTLOOK 2000 SV/EN LATHUND OUTLOOK 2000 SV/EN RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel

Läs mer

Rapport för framställande av produkt eller tjänst

Rapport för framställande av produkt eller tjänst Rapport för framställande av produkt eller tjänst PA 1201 Det här är en vägledning för er som arbetat enskilt eller i en projektgrupp för framställande av produkt eller tjänst och ska skriva en projektrapport

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Linköping Universitet, Campus Norrköping Inst/ Kurs Termin/år Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Handledares namn Sammanfattning

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Utvecklingsm odell och utvecklingsm etod för att skapa god kom m unikation

Utvecklingsm odell och utvecklingsm etod för att skapa god kom m unikation Kurs: Designm etodik, 3 p Delm om ent: Datum : 2 0 0 3-1 2-1 8 Utvecklingsm odell och utvecklingsm etod för att skapa god kom m unikation Nils Järgenstedt [ it3 jani@ituniv.se] Innehållsförteckning INLEDNING...

Läs mer

Projektplan, Cykelgarage

Projektplan, Cykelgarage Projektplan, Cykelgarage Johan Anderholm, (dt08ja5@student.lth.se) Jon Andersen (dt08ja8@student.lth.se) Marcus Carlberg (dt08mc4@student.lth.se) Simon Ekvy (dt08se2@student.lth.se) Stefan Johansson (dt08sj7@student.lth.se)

Läs mer

Modul 7 Att söka arbete För Handledare

Modul 7 Att söka arbete För Handledare Modul 7 Att söka arbete För Handledare Kindly reproduced from Foundations for Work project with permission from DiversityWorks (Project no 2012-1-GB2-LEO05-08201) Introduktion Söka efter ett jobb kan ta

Läs mer

Syfte med undervisningen Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Syfte med undervisningen Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: A Year Abroad Lokal pedagogisk planering, åk 8, engelska, Camilla Crona Handen upp om du någon gång funderat på att åka utomlands och plugga? Handen upp om du känner någon som har gjort det? Berätta varför

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011, anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011, anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat.

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. PAPP Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. Förberedelser inför en turnering. Ladda ner papp för windows, spara zipfilen på lämpligt ställe på din dator och lägg

Läs mer

GIT L0012B. Implementation av geografiska informationssystem. Information inför kursstart

GIT L0012B. Implementation av geografiska informationssystem. Information inför kursstart GIT L0012B Implementation av geografiska informationssystem Information inför kursstart K U R S I N F O R M A T I O N Innehåll Registrering 2 Kursplan 2 Schema 2 Föreläsningar 2 Laborationer 2 Examination

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

QC i en organisation SAST 2008-09-16

QC i en organisation SAST 2008-09-16 QC i en organisation SAST 2008-09-16 1 Agenda Hur är vi organiserade inom test på SEB? Hur är QC uppsatt på SEB? Hur arbetar vi med QC i en stor organisation? Uppfyllde QC våra förväntningar och hur har

Läs mer

Vad talanger vill ha 21/09/2011. Saana Azzam feoy10@hhs.se

Vad talanger vill ha 21/09/2011. Saana Azzam feoy10@hhs.se Vad talanger vill ha 21/09/2011 Saana Azzam feoy10@hhs.se Gen X Intern Associat e Analyst Senior Analyst Partner Senior Partner CEO 1 Year 3 years 4-5 years 4-5 years 4-5 Years - - $ $$ $$$ $$$$ $$$$$

Läs mer

EXAMENSARBETE. Solen Redundans. Didrik Östergren 2014. Högskoleexamen Datornätverk

EXAMENSARBETE. Solen Redundans. Didrik Östergren 2014. Högskoleexamen Datornätverk EXAMENSARBETE Solen Redundans Didrik Östergren 2014 Högskoleexamen Datornätverk Luleå tekniska universitet Institutionen för system- och rymdteknik Didrik Östergren 2014-08-20 Luleå Tekniska Universitet,

Läs mer

Medier och informationsteknologi (IT) kan underlätta undervisningen och. inlärningen i den högre utbildningen. Men var och när dessa hjälpmedel ska

Medier och informationsteknologi (IT) kan underlätta undervisningen och. inlärningen i den högre utbildningen. Men var och när dessa hjälpmedel ska Högskoledidaktik: IT eller face-to-face? Medier och informationsteknologi (IT) kan underlätta undervisningen och inlärningen i den högre utbildningen. Men var och när dessa hjälpmedel ska användas borde

Läs mer

Fallbeskrivning Utbildning: Biogastekniker, 400 YH-poäng. Drift- och Underhållsteknik

Fallbeskrivning Utbildning: Biogastekniker, 400 YH-poäng. Drift- och Underhållsteknik Drift- och Underhållsteknik Bakgrund Anläggningar för produktion av biogas är övervakade och reglerade av datoriserade system. Det är mycket viktigt att personalen som driver anläggningar för produktion

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Datavetenskap Opponenter: Daniel Melani och Therese Axelsson Respondenter: Christoffer Karlsson och Jonas Östlund Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Oppositionsrapport, C-nivå 2010-06-08 1 Sammanfattat

Läs mer

Projektkunskap & ledning Lektion 1

Projektkunskap & ledning Lektion 1 Projektkunskap & ledning Lektion 1 Tobias Landén tobias.landen@chas.se Om kursen Lärare: Tobias Landén, Charlie Hansson, Max Dyga Klass: LUKaug07 Kursperiod: v48 v51 Kursmål Kursen ska ge kunskaper i hur

Läs mer

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 GÖRA SKILLNAD om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 KORT OM MITT YRKESLIV ABB (trainee Melbourne, chef NC-programmering, produktionsteknisk

Läs mer

1 Översikt...2. 1.1 Vad är kontokoder?...2 1.2 Konto/Mapp uppbyggnad...2 1.3 Tillgång till Kontokoder...2. 2 Område Kontokoder...5

1 Översikt...2. 1.1 Vad är kontokoder?...2 1.2 Konto/Mapp uppbyggnad...2 1.3 Tillgång till Kontokoder...2. 2 Område Kontokoder...5 Manual för Kontokod 1 Översikt...2 1.1 Vad är kontokoder?...2 1.2 Konto/Mapp uppbyggnad...2 1.3 Tillgång till Kontokoder...2 2 Område Kontokoder...5 2.1 Mapputforskare...5 2.2 Verktygsfält...6 2.3 Hitta

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen Kontrollera systemkraven. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller de systemkrav som är specificerade. Vid installering av Engineering

Läs mer

LAJKA-GUIDE. Så kör du. Windows på din Mac. 7 Fler spel och program 7 Enklare än Bootcamp 7 Körs direkt i OSX 7 Helt gratis

LAJKA-GUIDE. Så kör du. Windows på din Mac. 7 Fler spel och program 7 Enklare än Bootcamp 7 Körs direkt i OSX 7 Helt gratis Så kör du Windows på din Mac 7 Fler spel och program 7 Enklare än Bootcamp 7 Körs direkt i OSX 7 Helt gratis. Så kör du Windows på din Mac Virtualbox gör din Mac till en pc Du behöver inte köra Bootcamp

Läs mer

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare:

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Kursnamn XX poäng 2013-10-15 Rapportmall Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Innehållsförteckning En innehållsförteckning görs i Word när hela arbetet är klart. (Referenser, Innehållsförteckning,

Läs mer

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik)

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Risbergska skolan Program Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Underrubrik Titeln på rapporten måste givetvis motsvara innehållet. En kort överrubrik kan förtydligas med en underrubrik. Knut Knutsson BetvetA10

Läs mer

Tidningsannonser. E-mail. Sms. Events. Sociala medier. Diskussionsgrupper. Bannerannonsering med DM-princip. Undersökningar. Sök

Tidningsannonser. E-mail. Sms. Events. Sociala medier. Diskussionsgrupper. Bannerannonsering med DM-princip. Undersökningar. Sök Vilka kanaler pratas det mest om? E-mail Tidningsannonser Sms Events Sociala medier Diskussionsgrupper Bannerannonsering med DM-princip Sök LinkedIn, Twitter, Facebook mfl Undersökningar 1 Vad tycker jag?

Läs mer

Utvärdering av distansmötesverktyg via Internet.

Utvärdering av distansmötesverktyg via Internet. Utvärdering av distansmötesverktyg via Internet. Under 2010 till 2012 har olika webkonferensverktyg testats. Det bör noteras att uppdateringar sker och därför kan de verktyg som testats tidigt idag ha

Läs mer

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Affecto är enligt Dataföreningens 20 000 medlemmar det IT-företag som bäst förstår kundernas behov, som tillhandahåller rätt kompetens, till rätt

Läs mer

Hur vill du använda Visma Severa via din mobil?

Hur vill du använda Visma Severa via din mobil? Hur vill du använda Visma Severa via din mobil? Resultat Severa Mobile -undersökning Förord Tack alla ni som medverkade i denna undersökning som vi fick 389 svar på. Detta är en av de mest kompletta undersökningar

Läs mer

Veronika Chromik (nika communication) Karsten Deppert och Sanna Kahlström Utgiven (datum): 2014-02-03 Uppdaterad (datum): 2014-01-27

Veronika Chromik (nika communication) Karsten Deppert och Sanna Kahlström Utgiven (datum): 2014-02-03 Uppdaterad (datum): 2014-01-27 1. BAKGRUND OCH SYFTE Mindpark arbetar idag med flera olika kommunikationskanaler på olika villkor och med olika förutsättningar. Syftet med att göra upp en kommunikationsplan är att dra fram tydliga riktlinjer

Läs mer

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats?

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Kullagymnasiet Projektarbete PA1201 Höganäs 2005-01-19 Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Anna Svensson, Sp3A Handledare: Erik Eriksson Innehållsförteckning 1. Inledning sid. 1 - Bakgrund - Syfte

Läs mer

Uppdragsgivare. Behov

Uppdragsgivare. Behov Uppdragsgivare Vi har fått i uppdrag av ett utbildningsföretag att utveckla ett program för att lärare på bästa sätt ska kunna undervisa och utbilda gymnasieelever i presentationsteknik. Utbildningsföretaget

Läs mer

Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll

Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll Detta dokument utgör användarhandledningen till funktionen hemkomstkontroll i mobilappen Skogsappen som tillhör tjänsten epiforest. E p i s c o p e M o n i t o r i

Läs mer

Carin Wändal Anita Jakobsson Susanne Andersson. Kristianstads kommun ITIS-rapport Hösten 2001. Hammars skola barnskola 1

Carin Wändal Anita Jakobsson Susanne Andersson. Kristianstads kommun ITIS-rapport Hösten 2001. Hammars skola barnskola 1 Kristianstads kommun ITIS-rapport Hösten 2001 Carin Wändal Anita Jakobsson Susanne Andersson Hammars skola barnskola 1 Handledare: Elisabeth Banemark Sammanfattning Den här rapporten handlar om vårt arbete

Läs mer

Projektmaterial. IT-bonden i Småland Studieförbundet Vuxenskolan

Projektmaterial. IT-bonden i Småland Studieförbundet Vuxenskolan Projektmaterial Studieförbundet Vuxenskolan Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 Projektnamn:...3

Läs mer

Programmering. Hur, var, när och varför. 22 November. Lars Ohlén Tieto lars.ohlen@tieto.com

Programmering. Hur, var, när och varför. 22 November. Lars Ohlén Tieto lars.ohlen@tieto.com Programmering Hur, var, när och varför 22 November Lars Ohlén Tieto lars.ohlen@tieto.com Agenda Om mig Programmering Vad är? Varför kunna? Hur använda kunskapen? Framtiden Sammanfattning Q+A 2 Om mig Arbetat

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Med Microsoft mot molnet Anders Långberg. Specialist Säljare - Microsoft

Med Microsoft mot molnet Anders Långberg. Specialist Säljare - Microsoft Med Microsoft mot molnet Anders Långberg Specialist Säljare - Microsoft 2 Tech Data Confidential ..This company has always had a big vision to help people realize their full potential. In the earliest

Läs mer

Projektledning - "Avancerad" Fördjupade modeller och metoder

Projektledning - Avancerad Fördjupade modeller och metoder Projektledning - "Avancerad" Fördjupade modeller och metoder Dokumentversion Studieguide Revision Datum Förändring x 150804 Frisläppt 1 Välkommen till kursen! 1 Vi som jobbar med kursen... 3 2 Beskrivning

Läs mer

Kursplan. Institutionen för samhällsvetenskap. Kurskod LOL541 Dnr 2001:11D Beslutsdatum 2001-08-23. Samhällsvetenskap. Poängtal 20.

Kursplan. Institutionen för samhällsvetenskap. Kurskod LOL541 Dnr 2001:11D Beslutsdatum 2001-08-23. Samhällsvetenskap. Poängtal 20. Kursplan Institutionen för samhällsvetenskap Kurskod LOL541 Dnr 1:11D Beslutsdatum 1-08-23 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Strategisk ledning, 20 poäng Strategical Management, 20 points Samhällsvetenskap

Läs mer

Utforska kommandon i menyfliksområdet Varje menyflik har grupper, och varje grupp har en uppsättning relaterade kommandon.

Utforska kommandon i menyfliksområdet Varje menyflik har grupper, och varje grupp har en uppsättning relaterade kommandon. Snabbstartsguide Microsoft Project 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig minimera din inlärningskurva. Verktygsfältet Snabbåtkomst Anpassa

Läs mer

Inledning Syfte Metod Avgränsningar Om Wahlquist Teori Varför uppgradera? Leverantören vill det Implementera helt nya funktioner (revolutionärt)

Inledning Syfte Metod Avgränsningar Om Wahlquist Teori Varför uppgradera? Leverantören vill det Implementera helt nya funktioner (revolutionärt) Inledning Syfte Metod Avgränsningar Om Wahlquist Wahlquist Verkstäder grundades 1945 och har idag växt till en storlek av 150 anställda på tre platser: Linköping, Ödeshög och Tallinn. De har en hög teknisk

Läs mer

Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0

Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0 Avd. för arbets-och miljömedicin & Inst. för psykologi, Lunds universitet Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0 Systemkrav Innan du börjar installationen bör du kontrollera att operativsystem och

Läs mer

Mina listor. En Android-applikation. Rickard Karlsson 2013-06-09. Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu.

Mina listor. En Android-applikation. Rickard Karlsson 2013-06-09. Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu. Mina listor En Android-applikation Rickard Karlsson 2013-06-09 Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu.se Innehållsförteckning 2. Innehållsförteckning 3. Abstrakt 4. Inledning/bakgrund

Läs mer

Skapa insikter till rätt beslut

Skapa insikter till rätt beslut Skapa insikter till rätt beslut Enklaste vägen till beslut med dynamiska rapporter Verksamhetskolls dashboards är tydliga och det är lätt att direkt ta till sig det väsentliga. Alla dimensioner i ditt

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

Anna Jonströmer. Bloggning

Anna Jonströmer. Bloggning Anna Jonströmer Bloggning Del 2 BÖRJA BLOGGA 6. Bloggverktyg... 28 7. Skapa en blogg... 31 8. Publicera... 35 9. Inställningar... 39 10. Ändra design... 42 11. Övriga ändringar och funktioner... 48 12.

Läs mer

Egen växtkraft Barn och ungas delaktighet. Handikappförbunden & Barnombudsmannen 2008 2011

Egen växtkraft Barn och ungas delaktighet. Handikappförbunden & Barnombudsmannen 2008 2011 Egen växtkraft Barn och ungas delaktighet Handikappförbunden & Barnombudsmannen 2008 2011 Tove Rinnan Oktober 2010 Barn har rätt att komma till tals Barn har rätt enligt art 12 i barnkonventionen att komma

Läs mer

eklient Livscykelplaner i Samverkan Livscykelplaner eklient 1.0

eklient Livscykelplaner i Samverkan Livscykelplaner eklient 1.0 er i Samverkan 1 Revisionshistorik Datum Version Förändring 2014-04-25 0.96 Windows 7 SP1 som sekundärt OS från 1 okt 2015 2014-09-27 0.97 Windows 8 med updates primärt OS från 1 okt 2015, Windows 9 för

Läs mer

Projektledning - grund. Begrepp och metoder

Projektledning - grund. Begrepp och metoder Projektledning - grund. Begrepp och metoder Dokumentversion Studieguide Revision Datum Förändring x 150420 Isärslagning för att möjliggöra kursdeltagande utan MsProject 150427 Smärre fix 1 Välkommen till

Läs mer

Användarmanual för ParaGå Web

Användarmanual för ParaGå Web 1 Användarmanual för ParaGå Web 2014-12-10 jsj stockholm.se 2 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Webbgränssnittet... 4 Att hitta i systemet... 4 Hjälptexter... 4 Inloggning i webbgränssnittet...

Läs mer

Blogga med Wordpress

Blogga med Wordpress Blogga med Wordpress Introduktion En blogg kan användas på en lång rad olika sätt, även om det vanligaste kanske är att se den som en mer eller mindre publik yta på nätet att dela med sig av tankar och

Läs mer

Hi-Fi Prototyping + laborationsgenomgång & verktyg

Hi-Fi Prototyping + laborationsgenomgång & verktyg Hi-Fi Prototyping + laborationsgenomgång & verktyg Karin Fahlquist 2015 Frågor att besvara Vad innebär prototyping? Vad är speciellt med hi-fi prototyping? Hur kan man använda dem? Hur väljer man nivå

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ikea Sverige PDF at Our Huge Library IKEA SVERIGE PDF. ==> Download: IKEA SVERIGE PDF

Get Instant Access to ebook Ikea Sverige PDF at Our Huge Library IKEA SVERIGE PDF. ==> Download: IKEA SVERIGE PDF IKEA SVERIGE PDF ==> Download: IKEA SVERIGE PDF IKEA SVERIGE PDF - Are you searching for Ikea Sverige Books? Now, you will be happy that at this time Ikea Sverige PDF is available at our online library.

Läs mer

Bambusermanual - Plattformen distans

Bambusermanual - Plattformen distans Bambusermanual - Plattformen distans Av: Sofie Sjöstrand, Nätverket SIP Senast reviderad: 2012-09-16 Innehåll Om Bambuser och manualen... 2 Registera ett konto... 3 Dashboard - din startsida... 4 Dashboard

Läs mer

Skapa ett paket av TI-Nspire programvara med Microsoft SMS 2003

Skapa ett paket av TI-Nspire programvara med Microsoft SMS 2003 Skapa ett paket av TI-Nspire programvara med Microsoft SMS 2003 Detta dokument ger steg för steg-instruktioner för att skapa och implementera ett TI-Nspire nätverkspaket via plattformen Microsoft SMS 2003.

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

Föreläsning i webbdesign. Interak*onsdesign. Rune Körnefors. Medieteknik. 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se

Föreläsning i webbdesign. Interak*onsdesign. Rune Körnefors. Medieteknik. 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Föreläsning i webbdesign Interak*onsdesign Rune Körnefors Medieteknik 1 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Från föreläsning F1 Användarcentrerad design "Take the user into account every step of

Läs mer

Grafisk produktion och tryckkvalitet TNM015

Grafisk produktion och tryckkvalitet TNM015 Grafisk produktion och tryckkvalitet TNM015 Laboration: Processautomation och kvalitetssäkring vt 2005 Claes Buckwalter clabu@itn.liu.se 1 Introduktion Den här laborationen handlar om processautomation

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort

Läs mer

VERVA. Fujitsu Services Kenneth Landérus F

VERVA. Fujitsu Services Kenneth Landérus F VERVA Fujitsu Services Kenneth Landérus F Fujitsu Services 2008 Fujitsus erbjudande produkter Volymlicensiering på 40 programtillverkares produkter 2 Fujitsu Services 2008 2008-01-28 Verva Programvaror

Läs mer

Using SharePoint Workflow

Using SharePoint Workflow Datavetenskap Opponent(er): Anders Olsson Marcus Karlsson Respondent(er): Harald Quist Creating a Help Desk Using SharePoint Workflow Oppositionsrapport, C-nivå 2009:xx 1 Sammanfattat omdöme av examensarbetet

Läs mer

LABORATION 1 Pingpong och Installation av Server 2008 R2

LABORATION 1 Pingpong och Installation av Server 2008 R2 LABORATION 1 Pingpong och Installation av Server 2008 R2 Laboranter: Kurs: Klass: Operativsystem 1 HT12 DD12 Handledare: Hans Ericson Martin Andersson Utskriftsdatum: 2012-08-29 Mål Laborationen skall

Läs mer

Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag

Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag Av Tobias Lindström Innehållsförteckning Introduktion... 1 Bakgrund... 1 Inledning... 1 Del två: Min syn på aktiviteter

Läs mer

Förnyad konkurrensutsättning Innebär att vid beställning ska samtliga leverantörer inom delområdet få en skriftlig avropsförfrågan

Förnyad konkurrensutsättning Innebär att vid beställning ska samtliga leverantörer inom delområdet få en skriftlig avropsförfrågan Nytt ramavtal för reklambyråtjänster, dnr SLU 232-1039/09 Ramavtalet omfattar Reklambyråtjänster och kringliggande tjänster. Avtalet är giltigt till och med 2012-03-01 och kan därefter förlängas med ett

Läs mer