Problem med implementering av mjukvara inom projektstyrning i området postproduktion. JONAS BJÖRKGREN och MATHIAS NILSSON TUORDA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Problem med implementering av mjukvara inom projektstyrning i området postproduktion. JONAS BJÖRKGREN och MATHIAS NILSSON TUORDA"

Transkript

1 Problem med implementering av mjukvara inom projektstyrning i området postproduktion JONAS BJÖRKGREN och MATHIAS NILSSON TUORDA Examensarbete Stockholm, Sverige 2011

2 Problem med implementering av mjukvara inom projektstyrning i området postproduktion JONAS BJÖRKGREN och MATHIAS NILSSON TUORDA Examensarbete i medieteknik om 15 högskolepoäng vid Högskoleingenjörsprogrammet för medieteknik Kungliga Tekniska Högskolan år 2011 Handledare på CSC var Christer Lie Examinator var Daniel Pargman TRITA-CSC-E 2011:100 ISRN-KTH/CSC/E--11/100--SE ISSN Kungliga tekniska högskolan Skolan för datavetenskap och kommunikation KTH CSC Stockholm URL:

3 Problem med implementering av mjukvara inom projektstyrning i området postproduktion Sammanfattning Detta examensarbete har gjorts på företaget Chimney Pot Group i Stockholm. Chimney Pot riktar sin verksamhet mot postproduktion av reklam, långfilm och musikvideos. Denna typ av produktion består av ett flertal delmoment. Examensarbetet bestod av att effektivisera användning av programvaran Farmers Wife som samtliga Chimney Pot kontor använder. Parallellt med detta vill vi undersöka vilka problem som uppkommer i just detta område när man implementerar en mjukvara i projektstyrning inom post produktion. På grund av alla olika delmomenten så använder Chimney Pot sig av Farmers Wife som hjälper de med projektstyrningen. Problemet som uppstått på Chimney Pot är att många jobbar på olika sett som beror på att det saknas tydliga ramar för hur Farmers Wife ska användas. Syftet med detta arbete är därför att ta fram tydliga instruktioner på hur arbetet med Farmers Wife ska fortlöpa men även att ta reda på vilka svagheter som finns inom detta område. Arbetet genomfördes genom att intervjua projektledare, kreatörerna och ledningen hos Chimney Pot för att analyser hur de arbetar samt att ta reda på eventuella problem som de upplever med Farmers Wife. För att kunna skapa oss en tydligare bild om Chimney Pots problem motsvarar vanliga problem i branschen så genomfördes ett studiebesök på Nordisk Film Post Production. Nordisk Film använder ett projektledningsprogram riktat mot postproduktionsbranschen som heter Odyssey. Utöver efterforskningarna på Chimney Pot och Nordisk film så har vi även gjort en litteraturstudie med tyngdpunkt mot mjukvara inom projektledning men även projektledning i stort för att kunna skapa en tydlig uppfattning om vilka problem som finns inom projektledning inom post produktionsledning. Efter förarbetet började utformningen av en guide till Farmers Wife för Chimney Pots nyanställda. Därefter

4 genomfördes en utvärdering av guiden där ett antal utomstående personer med olika arbetslivserfarenheter testa guiden, det alla testpersoner hade gemensamt var att ingen av dem hade någon tidigare erfarenhet av Farmers Wife. De flesta testpersonerna klarade av att göra det som guide avsåg att lära dem. Analysen av användningen för Farmers Wife visar delar som bör förbättras med mjukvaran. Fördelarna väger givetvis betydligt tyngre än nackdelarna men några nackdelar skall ändå belysas: rutiner för spridandet hur till exempel arbetsschemat ser ut för en viss kreatör eller speciella önskemål från kunden. för de som skall använda Farmers Wife måste standardiseras. Nu får de nyanställda en utbildning av lämplig person(vanligtvis den personen som innehar det jobbet som den nyanställda skall ta över) men det behövs väldefinierade regler och rutiner för hur de skall arbeta i Farmers Wife. Dessa problem går att lösa främst genom att skapa en rutin för hur de anställda skall arbeta med Farmers Wife, så att alla arbetar inom samma ramar. Vi förespråkar även att man lägger in tillägg i Farmers Wife som underlättar kommunikationen mellan de anställda.

5 Problems with implementation of project management software within the field of post production Abstract This essay was produced on a company called Chimney Pot in Stockholm. Chimney Pot manufactures in commercials, feature film and music videos. This type of production consists of several elements in the production. The work consisted to make the use of Farmers Wife more effective in all offices. In the same time the research for potential disadvantages started. Because of all the elements in the production, Chimney Pot use Farmers Wife to help them with the project management. The problem that has emerged at Chimney Pot is that many employees works on different ways and none proper instructions on how Farmers Wife should be used. The work was conducted by interviewing project managers, creators and the management to analysis the problem with Farmers Wife. To get at wider view of the potential problems in this area we also interview a project manager from Nordisk Film Post Production. To be sure that our research was reasonable we studied literature in the subjects post production and project management. The next step after the preparatory work was to develop a guide to the Farmers Wife of Chimney Pot new employees. An evaluations of the guide was made by a number of people with none previous experience to Farmers Wife. Most test persons were able use Farmers Wife as intended. An analysis for the use of Farmers Wife shows areas for improvement. This gave us the insight to point out the flaws in using software in project managing. In our work we found these flaws:

6 information that employees must waste their time on to retrieve instead of some kind of automatically system in Farmers Wife. fact that a teacher almost never teaches more than one employee and the result of this is that everyone works in different ways. We think there is a quiet easy way to get rid of these problems. The first step is to create a routine for the education in Farmers Wife so it will be standardized so that everyone will work in the same way. In addition to that Farmers Wife would benefit from adding more functions that would help the communication between colleges.

7 Förord Examensarbetet har varit ett stort nöje för oss att genomföra och vi hoppas att ni som läser denna rapport ska få kunskap om mjukvara i området projektledning inom postproduktion. Sen vill vi ge ett tack till alla som hjälp oss genomför detta examensarbete och speciellt vår handledare från KTH Christer Lie och Annette Negussie som varit vår länk på Chimney Pot.

8

9 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Abstract... 5 Förord... 7 Innehållsförteckning Inledning Syfte Frågeställningar Projektledare Kreatörer Skapandet av guiden Primär målgrupp Sekundär målgrupp Steg Steg Steg Utvärdering av guiden Sammanfattning av utvärderingen av guiden Bakgrund och teori Definition av postproduktion Definition av projekt Definition av projektstyrning Chimney Pot Allmänna problem med projektstyrning kontra C himney Pot IT-Stöd IT-Stöd Generellt It-stöd - Chimney Pot Sammanfattning Kommunikationsbrist Behov av mjukvara inom projektstyrning i området postproduktion? M jukvara för projektstyrning Farmers Wife Odyssey Jämförelse mellan Farmers Wife och Odyssey Nackdelar med Farmers Wife Nackdelar med Odyssey Farmers Wife ställt mot Odyssey Metod Metodval Fördelar med metodvalet Nackdelar med metodvalet... 18

10 4. Resultat och analys Intervjuer Koordinatorer Kreatörer Verkställande direktörn Reception Personal planering Sammanfattning av problemen Vilka krav ställs på instruktionerna som ges till en ny projektledare? Hjälper mjukvaran projektledarna att enkelt kontrollera deras resurser så att rätt person hamnar på rätt plats vid rätt tid? Hur fungerar kommunikationen mellan projektledarna? Vad sker det för kontroller av den informationen projektledarna matar in till kreatörerna? Hur fungerar mjukvaran när det blir dubbelbokningar/krockar i kreatörernas scheman? Övriga problem nämnda från anställda på Chimney Pot Slutsatser C himney Pot Förslag till åtgärder C himney Pot Rutiner för informationsspridning Saknas tydliga instruktioner för de olika momenten vilket skapar en grund för Slutsatser Allmänt Källförteckning Publicerade källor Internet Bilagor Bilaga

11 1. Inledning 1.1 Syfte De flesta företagen i dagens samhälle arbetar på någon nivå i projektform 1. Företaget Chimney Pot 2 som arbetar med post produktion är inget undantag, snarare tvärtom. Post produktion 3 är en bransch som innehåller många olika delmoment och därmed hamnar ett stort ansvar hos projektledarna. Chimney Pot har investerat i ett program som heter Farmers Wife 4 som är speciellt framtagen för projektstyrning inom post produktion. Syftet med detta arbete är att ta reda på vilka problem som uppkommer när post produktions bolag tar hjälp av mjukvara lösningar för att få verksamheten att flyta på friktionsfritt. 1.2 Frågeställningar Grundfrågeställning är problem med implementering av mjukvara inom projektstyrning i området postproduktion. Denna frågeställning är trots avgränsningen alldeles för stor för att besvaras ordentligt utan att brytas ner i delfrågor. Frågeställningen delades upp mot grund på de olika berörda parterna i produktionsflödet, det vill säga de olika användningsområdena som projektledare och kreatörer använder sig av Projektledare Projektledarna är den organiserande kraften som skall se till att arbetet utförs inom givna tids och kostnadsramar. Detta innebär att när en projektledare får ansvaret över ett projekt så måste rätt resurser placeras på rätt ställe och rätt tid. Detta kan skapa stora bekymmer för projektledaren, dels blir det många arbetsuppgifter att hålla reda på 1 df 2 3 Efter behandling av den råfilm som skapas vid inspelningsplatsen. Till exempel klippning och ljudeffekter. 4 It- lösning skapad för att underlätta arbetet vid ett post produktionsbolag. 1

12 samtidigt vilket kan skapa stress vilket kan leda till förseningar, inte minst om en ny projektledare använder ett program som projektledaren inte är bekväm med. Behövs det dessutom synkroniseras med andra projektledare så skapas det ännu fler fallgropar. Sammanfattningsvis: Vilka krav ställs på instruktionerna som ges till en ny projektledare? Hjälper mjukvaran projektledarna att enkelt kontrollera deras resurser så att rätt person hamnar på rätt plats vid rätt tid? Hur fungerar kommunikationen mellan projektledarna? Kreatörer När projektledarna har bestämt vem som skall göra vad så tar kreatörerna över. Frågan här är hur arbetsspecifikationerna hamnar på rätt plats? Vad finns det för felmarginaler? Med tanke på att projektledarna behöver hålla kontroll på stora mängder uppgifter samtidigt när de dessutom är under tidspress så är det bara en tidsfråga innan informationsflödet halkar efter. På större företag så finns det ju givetvis en möjlighet att fler projekt fortflyter samtidigt, vad kan detta innebära för problem för kreatörerna i och med att de kanske behövs till fler platser samtidigt? Sammanfattningsvis: Vad sker det för kontroller av den informationen projektledarna matar in till kreatörerna? Hur fungerar mjukvaran när det blir dubbelbokningar/krockar i kreatörernas scheman? 2

13 1.3 Skapandet av guiden Primär målgrupp Nyanställd person som inte tidigare har använt programvaran Farmers Wife och behöver lära sig grunderna. Personen har eftergymnasial utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet som kopplas ihop med postproduktion eller projektledning. Personen har börjat jobbat som koordinator eller kreatör på Chimney och har god vana av både PC eller Mac Sekundär målgrupp Anställd som inte använder Farmers Wife i sitt grundarbete utan mer som ett stöd när de behöver se och hämta information Steg 1 Vi började med att läsa igenom Farmers Wife egna guider och insåg snabbt att det skulle ta mycket lång tid att tillgodogöra sig informationen som fanns i guiderna. Eftersom vi ville skapa en mycket enkel guide för det grundläggande arbetet i Farmers Wife vill vi inte att läsaren skall spendera mer tid än nödvändigt med guiden, den skall mer vara ett stöd när problem uppstår. Läsaren skall snabbt kunna hitta rätt stycke i guiden för att därefter enkelt förstå vad han skall göra för att uträtta det han eller hon skall i Farmers Wife. Detta löste vi genom att skapa en guide där tyngdpunkterna låg på: Enkel text Mycket bilder från skärmdumpar från Farmers Wife så att användaren lätt känner igen sig från sitt eget användande Tydlig uppdelning av de olika kapitlen i guiden Chimney Pot har alltid en kortare utbildning för sina nyanställda i Farmers Wife och vi vill att vår guide ska vara nästa steg efter den utbildningen. För att uppnå detta vill vi lägga 3

14 målet på att en person som helt saknar praktisk kunskap om Farmers Wife ska kunna använda mjukvaran med stöd av guiden Steg 2 En workshop med vår handledare på Chimney Pot resulterade i en lista på vilka områden vi skulle hinna ta upp i guiden, de viktiga för våra frågeställningar är: Creating projects Booking rooms Virtual Booking Creating Media Orders Remove Booking Varje steg bestod av bilder med grafiska pilar och rutor som underlättade att se vad som var viktigast att fylla i för att kunna gå vidare(se bilaga 1) Steg3 Efter fått feedback 5 på vårt första utkast kunde vi åtgärda de felen som fanns, bland annat så förbättrades engelskan och vissa bilder förbättrades. Vi hade även strukturerat upp och numrerat avsnitten. 1.4 Utvärdering av guiden Totalt kom vi upp till åtta personer som prövade vår guide med blandade resultat. Det skulle det vart optimalt att pröva guiden på en större mängd personer men på grund av att Farmers Wife bara var installerat på våra egna datorer så var detta inte möjligt under de snara tidsramar vi arbetade under. Vi använde tiden och våra resurser efter bästa förmåga och fick följande respons på vår guide: De personer som dagligen sitter vid dator och inte har problem med engelska som språk kunde enkelt följa med guiden och därmed skapa projekt, media orders, sjukanmälningar och annat utan några problem. Tidsåtgången varierade men de klarade utan att fråga om hjälp. Dessa personer passar bäst in på vår primära 5 Positiv eller negativ kritik från annan part. 4

15 målgrupp då de tidigare har en del datorvana och kan orientera sig runt i olika operativsystem. De andra som gjorde testet vars datorvana inte var lika god, utan deras datorvana härstammar från personligt användande såsom att betala räkningar eller läsa dagstidningar på internet. Med hjälp av guiden kunde de dock komma en god bit på väg. Detta trots att flera av testpersonernas engelska inte är på speciellt hög nivå Sammanfattning av utvärderingen av guiden Det mest konstruktiva vi fick svar på från utvärderingen var att testpersonerna faktiskt kunde skapa projekt med mera i Farmers Wife trots att de aldrig tidigare hade använt detta program. De förstod inte alltid vad de olika sakerna var för något till exempel inom postproduktion. Det sammanfattade intrycket var att guiden var väl anpassad för ändamålet, med andra ord: en guide för personer som saknar praktiska kunskaper om Farmers Wife. Det ser vi som ett godkänt omdöme av vår guide till Farmers Wife. 5

16 2. Bakgrund och teori 2.1 Definition av postproduktion Postproduktion är den delen av filmprocessen där allt råmateria från inspelningen efterbehandlas. Inom postproduktion ingår klippning, ljus- och ljudsättning, effekter och kopiering av film till video, dvd med mera. Flera av de olika processerna i efterbehandlingen kan ta lika lång eller till och med längre tid än inspelningen av filmen. 2.2 Definition av projekt Ett vanligt synsätt är att definiera ett projekt med hjälp av det specificerade målet avvägt mot en tidsplan, budget och speciell konstellation av personal Därmed så går de flesta arbetsflödena att omstrukturera till projektform. Enligt SiF så arbetade 40 % av deras medlemmar i projektform Projektbaserat arbete anses ge många fördelar, bland annat ökad flexibilitet. 2.3 Definition av projektstyrning Vi har i 2.2 definierat projekt. Med grund från den definitionen bör projektstyrning definieras såsom den ledande roll som krävs för att målet skall nås inom den givna tidsramen. Utöver detta skall projektledaren se till att budgeten hålls och att personalen är införstådda med vad de förväntas göra inom loppet av projektet. 6 Projektledning Andra Upplagan 2007 Bo Tonnquist ISBN Att leda och arbeta i projekt en praktisk handbok om att lyckas i projekt Monica Lööw ISBN X Project Management A Systems Approach to Planning Scheduling and Controlling Harold Kerzner ISBN df 6

17 2.4 Chimney Pot The Chimney Pot Group är en postproduktions företag med kontor ibland annat Stockholm, Kiev och Dubai. På The Chimney Pot Groups cv hittas många av de senaste större svenska filmprojekten såsom Johan Falk filmerna och Wallander filmerna men även ett digert val av musikvideos med internationellt stora artister såsom Lady Gaga och Rammstein. Bakgrunden till vårt arbeta på The Chimney Pot grundar sig i att företaget har haft svårt att få till en synkroniserad användning av Farmers Wife vilket de ville att vi skulle ändra på. Uppdraget från Chimney Pot blev således att skapa en manual för det grundläggande användandet av Farmers Wife. Denna guide skall sedan användas som instruktion till Farmers Wife för nyanställda. 2.5 Allmänna problem med projektstyrning kontra Chimney Pot Under vår litteraturstudie har vi studerat litteratur med tyngdpunkt mot projektledning, kompetens inom projekt, kommunikation och IT- styrning detta för att kunna bedöma om Chimney Pots problem är liknande de vanliga problemen som finns i branschen i övrigt. Chimney Pot jobbar med både stora och små projekt, samt flera projekt under samma tidsperiod. En viktig framgångs faktor för att arbetat skall flyta på friktionsfritt är att projektledningen snabbt får reda på mål, budget och tidsplan. Vi har studerat de viktigaste grunderna för projektledning och undersökt om The Chimney Pot jobbar efter dessa grunder. Under vår litteraturstudie så framfick det med all önskvärd tydlighet att en mycket viktig faktor för att projektledningen är kommunikationen mellan projektledning och personal. I boken Projektledning & projektkompetens - Perspektiv på konkurrenskraft (3) tas bristande dialog i affärsprojekt upp: 7

18 11. Detta är även en slutsats vi tydligt såg tecken på hos Chimeny Pot då vikten av bra kommunikation mellan koordinatorer och kreatörer poängterades ett flertal gånger under våra intervjuer The Chimney Pot arbetar hela tiden för att effektivisera dialogen och kommunikationen mellan kunder och anställda. Deras kommunikation sker på flera plan via bland annat Farmers Wife, e- post, möten och även enkla samtal emellan anställda. Eftersom Chimney Pot jobbar med flera projekt parallellt och dessa är mycket rörliga så sker förändringar flitigt vilket leder till problem med kommunikationen om inte fasta ramar för hur kommunikationen skall ske. I just Chimney Pots fall så handlar det ofta om att kunderna vill ändra något i ett pågående projekt, till exempel en klippning, dialogändring eller ny inspelning av en röst. Detta är ett problem som aldrig går att påverka, istället måste The Chimney Pot kunna förberedd på alla slags om ständigheter som kan uppstå. 2.6 IT- Stöd IT- Stöd Generellt Ett projektverktyg som är IT- baserat kan erbjuda en helt ny miljö för en projektledare som tidigare varit otänkbar. En välutvecklad It- lösning kan både skapa möjligheten till en tydlig överblick över produktionen samtidigt som projektdeltagarna kan hämta sin arbetsinformation från informationsflödet som skapas. Att it- stöd är något som skapar förutsättningar för en effektiv hantering av projekt stöds även i boken Projekt ledning(4): 11 Sida 277 8

19 samtidigt som det går att följa ett enskilt projekt och processer. Det gör det enklare att 12 information endast ska lagras på ett ställe. Samma projektrapportering ska förse både ekonomiavdelning och projektledning med information för att ta fram beslutunderlag, i 13 Denna åsikt stöds även i It- styrning Vad ledning och styrelse behöver känna till om informationsteknologi(5): nu har verktyg som snabbt och effektivt hanterar även mycket stora datamängder- lagrar, bearbetar och även presenterar dessa data på ett sätt som omvandlar data till användbar information i händerna på människor som har nödvändiga kunskaper och färdigheter och som kan tolka och använda 14 Trots ett It- stöd har många fördelar så ligger fortfarande det grundläggande arbetet hos individerna i projektledningen. Därför är det viktigt att inte försaka behovet av erfarna projektledare men även att ha tydliga rutiner för hur ett projektarbete ska fortlöpa inom företaget. De vanligaste orsakerna till att IT- stöd misslyckas är(4): Otillräcklig projektledningserfarenhet hos personalen. Otillräckliga processer för att säkerställa kvaliteten hos resultatet. Tron att tekniken kan driva verksamhetens förändring. Brist på hängivna och utbildade deltagare i teamet. 12 Projekt ledning, sida sida It- styrning, sida 21 9

20 Pressad tidsplan som inte håller på grund av komplexiteten i projekt. Brist på nödvändig teknik, projektledning och ändringshantering. Författaren Bo Tonnquist anser även att det finns flera aspekter som måste värderas innan ett IT- stöd införs på ett företag men vi kan konstatera att företag är idag mer eller mindre beroende av informationsteknologi beroende på företagets storlek och inriktning It- stöd - Chimney Pot De punkter som nämns i berör mycket viktiga frågor för Chimney Pot, med bakgrund mot detta och Chimney Pots storlek är det föga förvånande att de använder sig av ett it- stöd för deras projektledning och hantering. Chimney Pot använder sig idag av ett renodlat IT- baserat projektverktyg (Farmers Wife, se kapitel 2.9.1) som sköter merdelen av all kommunikation på företaget. Farmers Wife är inte bara ett IT- stöd utan själva strukturen på The Chimney Pot och Farmers Wife utvecklas konstant för The Chimney Pots målsättning. Egenskaperna kompetens och ledarskap finns på The Chimney Pot för att kunna hantera Farmers Wife. Chimney Pot har dessutom god kontakt med skaparna av Farmers Wife och ger kontinuerlig feedback om utvecklingen för programvaran. Denna feedback leder till en ständig utveckling och skapar en trygghet och tillförlitlighet för Farmers Wife Sammanfattning Litteraturen vi har studerat tar upp en viktig del i företagen genom att konstatera förmånerna som kommer med ett införande av IT- stöd. Naturligtvis tar de även upp problem och fallgropar som kan uppstå under processen men det är tydligt att fördelarna uppväger nackdelarna. Detta gäller dock enbart när beslutet att köpa in en it- lösning är genomtänkt av företagsledningen. 10

21 De viktigaste och vanligaste IT- stöden består av informationshanterings program som effektiviserar och förenklar processen i företaget. Merdelen av litteraturen vi har tagit del av är utgivna under det senaste decennium och mycket tyder på att inte mycket har förändrats inom projektledningen. Den stora skillnaden är att tekniken i it- stöden har utvecklas så att man kan effektiviserar arbetet på förtagen, i och med att it- stöd blir vanligare så sjunker även kostnaden vilket leder till att tekniken kan spridas till allt mindre företag. 2.7 Kommunikationsbrist 15 En haltande kommunikation innebär således att informationen inte anländer till den personen som kan behöva den vilket kostar företag tid och pengar. Därför gäller det att kunna effektivisera och se till att kommunikationsflödet sker friktionsfritt. 2.8 Behov av mjukvara inom projektstyrning i området postproduktion? Detta enorma informationsflöde som sker inom postproduktionsföretag har skapat ett behov en mjukvara som kan hantera alla dessa uppgifter på ett så smidigt sätt som möjligt. Mjukvaran ska se till att företagets kommunikation effektiviseras och minimerar felen för att spara tid och resurser. 2.9 Mjukvara för projektstyrning Det finns ett antal olika program för projektstyrning bland annat Timelog Project 16 och Projectplace 17. Vid en sökning på med sökorden: marknad för den här sortens program. Vilket inte är förvånande i och med att många företag arbetar i just projektform. Eftersom vårt arbete är inom

22 postproduktionsbranschen så har fokus legat på den mjukvara som inte bara är riktad mot projektstyrning utan även speciellt riktat mot mediebranschen Farmers Wife Farmers Wife är ett bokningsprogram som är särskilt utformat för postproduktionsbranschen. Programmet ger möjlighet till att enkelt hantera projekt, skapa budgetar, söka resurser, skapa fakturor och rapporter av olika slag. Genom dessa funktioner ökar produktiviteten och effektiviserar arbetsflödet för postproduktion. Farmers Wife tillåter användaren att skapa ett eget gränssnitt, anpassat efter sina egna uppdrag. Farmers Wife kan användas på flera olika plattformer som Mac, PC, Linux, iphone/itouch, Web. Gränssnitt i Farmers Wife är mycket enkelt utformat då man försökt att inte komplicera programmet, trots alla överväldiga funktioner programmet erbjuder Odyssey Odyssey 18 är även ett bokningsprogram som är särskilt utformat för företag i postproduktionsbranschen. Programmen har liknande funktioner som Farmers Wife men layouten och gränssnittet finns det större skillnader. På bild 1 ser man Odysseys start meny där man kan välja mellan de olika delarna Odyssey innehåller. Odyssey är anpassat för PC och har ett grässnitt som påminner starkt om Windows och Microsoft Word i Bild1 18 Bokningsprogram som är särskilt utformat för postproduktionsbranschen. 12

23 allmänhet. Odyssey erbjuder en komplett programvara som kan skapa bokningar, följa processen och kunna fakturera hela vägen till ett projekt är avslutat. Bild 1 visar en bild från schemageneratorn med dagens bokningar Jämförelse mellan Farmers Wife och Odyssey Farmers Wife är en av några få mjukvaror som är speciellt inriktade mot postproduktion. För att skapa oss en bättre bild om hur marknaden ser ut så gjorde vi ett studiebesök på Nordisk Film Post Production AB 19 som använder sig av Odyssey. På Nordisk Film Post Production AB fick vi träffa Bo Svensson som under ett möte lärde oss tillräckligt mycket om Odyssey för att vi skulle kunna jämföra Odyssey mot Farmers Wife. Kunskaperna Bo delade med sig av kommer från hans karriär som projektledare och administratör för Nordisk film Post Production i Stockholm. Bo besitter även goda kunskaper om Farmers Wife då Nordisk Film använde sig av Farmers Wife innan de gick över till Odyssey för cirka sex år sedan. Odyssey och Farmers Wife är framstående programvaror inom postproduktionsbranschen. Bokning, schema läggning, hantera projekt, skapa budgetar, söka resurser, skapa fakturor är bara några få saker som både Farmers Wife och Odyssey har att erbjuda. Båda programvarorna har varsin utmärkt översiktlig schemagenerator som underlättar planeringen. Det krävs ett högst begränsat underhåll av Farmers Wife och Odyssey vilket underlättar arbetet för företagen då de kan lägga sina resurser på sina egna projekt. Den största skillnad mellan programmen är att Odyssey inte behöver några tilläggsprogram för att fakturera till kund. Farmers Wife behöver använda sig av andra fakturerings program för att kunna skicka och hantera den ekonomiska aspekten i företaget. Ett företag som använder Odyssey till exempel Nordisk Film Post production AB sparar således resurser och kostnader inom personalavdelningen. 19 Nordisk Film Post Production AB jobbar med efter behandling av film som klippning, 3D, ljussättning med mera. 13

24 Något som utmärker Odyssey från Farmers Wife är deras avancerade sökfunktion inom programmet. De har tagit fram en mycket detaljrik sökfunktion som gör det möjligt att göra en sökning som kopplar kunder till ett projekt. Farmers Wifes sökfunktion är av en enklare typ och skulle behöva en uppgradering i nuläget för att kunna jämföras med Odysseys. En annan markant skillnad mellan programmen är att när ett projekt raderas i Odyssey försvinner alla bokningar som tillhör projektet, vilket skapar gynnsammare förutsättningar jämfört med Farmers Wife. Projekt och bokningar i Farmers Wife påverkar inte varandra när ett projekt raderas. Det betyder att varje bokning behöver raderas manuellt var för sig Nackdelar med Farmers Wife Anställda på The Chimney Pot har fått lämnat feedback om Farmers Wife och vi ville ta upp nackdelarna med programmet. Vissa saker har vi redan berört tidigare under rapporten. På The Chimney Pot jobbar alla anställda med Mac datorer (förutom receptionen som har tillgång till PC) och Farmers Wife kraschar och hänger sig dagligen. Jämfört med Farmers Wife på PC som inte har de problemen. Farmers Wife saknar vanliga funktioner som olika kortkommandon och speciellt ångerknappen. Detta skapar problem speciellt när ett projekt skapas och ett fel uppstår. Farmers Wife kan anpassa sin programvara till företagens behov/krav men det finns många onödiga funktioner som The Chimney Pot inte använder. Någon som kan skapa ett rörligt intryck för nyanställda. Projekt som måste raderas från Farmers Wife kan vara mycket omständigt när alla bokningar måste separat raderas. Enkel lösning skulle vara att synkroniserar projekt och bokningar. På The Chimney Pot är en del kreatörer redan ihopkopplade med maskiner/rum och då förekommer dubbelbokningar av kreatörer. (En åtgärd som ska ses över på The Chimney Pot av Farmers Wife) 14

Dokumenthantering i stora projekt - en undersökande studie av dokumenthanteringen på ett medelstort svenskt företag

Dokumenthantering i stora projekt - en undersökande studie av dokumenthanteringen på ett medelstort svenskt företag Dokumenthantering i stora projekt - en undersökande studie av dokumenthanteringen på ett medelstort svenskt företag CARL KUYLENSTIERNA STEFAN PERNINGE Examensarbete Stockholm, Sverige 2008 FÖRORD Detta

Läs mer

SCRUM som utvecklingsmetod

SCRUM som utvecklingsmetod SCRUM som utvecklingsmetod Så fungerar det i verkligheten Kandidatuppsats inom Data- och Systemvetenskap (15hp) Författare: Handledare: Martin Levin Torsten Palm Uppsala: januari 2011 1 Sammanfattning

Läs mer

En strategisk tillvägagångsmodell för implementering och användning av Customer Relationship Management (CRM) P E T E R S M A L I

En strategisk tillvägagångsmodell för implementering och användning av Customer Relationship Management (CRM) P E T E R S M A L I En strategisk tillvägagångsmodell för implementering och användning av Customer Relationship Management (CRM) P E T E R S M A L I Examensarbete Stockholm, Sverige 2006 En strategisk tillvägagångsmodell

Läs mer

Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet

Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet Linus Grahl Produktionsledare - Media, MAH Maj 2010 Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet Sammandrag Denna studie belyser användarvänligheten

Läs mer

Landskapsingenjör som chef

Landskapsingenjör som chef Självständigt arbete vid LTJ fakulteten Affärsledarskap påbyggnadsprogram till kandidatexamen inom Landskapsingenjörsprogrammet 15 hp Landskapsingenjör som chef En kvalitativ studie om chefskap Landscape

Läs mer

PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase hos SABO AB

PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase hos SABO AB Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Företagsekonomi Kandidatuppsats 10 poäng Handledare: Hans Richter & Bengt Lindström VT 2005 PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase

Läs mer

Optimering av hemsidor

Optimering av hemsidor Optimering av hemsidor - Interaktionsförbättringsarbete på hemsidor Webpage optimization - Interaction improvement work on webpage s Raban Ebrahimzade Jonas Petersson Handledare Alan B Carlsson Kandidatuppsats

Läs mer

C-UPPSATS. Företagsportaler

C-UPPSATS. Företagsportaler C-UPPSATS 2006:216 Företagsportaler En jämförelse mellan en standardlösning och egenutveckling Daniel Barsk Luleå tekniska universitet C-uppsats Data och systemvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi

Läs mer

Kommunikation inom projektering

Kommunikation inom projektering Kommunikation inom projektering Hur påverkar visuell planering och projektkontor? Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör HENRIK GRANROTH JESSICA KARMEHAG Institutionen för bygg- och

Läs mer

Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier arbetar med bibliotekets webbplats för att nå ut till ungdomar.

Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier arbetar med bibliotekets webbplats för att nå ut till ungdomar. KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2011:17 Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier

Läs mer

Rapporthantering och SharePoint

Rapporthantering och SharePoint Rapporthantering och SharePoint Metoder för en effektiv och kontrollerad rapporthantering på Svenska Volkswagen G U S T A F B E N G T S S O N Examensarbete Stockholm, Sverige 2007 Rapporthantering och

Läs mer

En jämförelse mellan PHP och C# i.net

En jämförelse mellan PHP och C# i.net En jämförelse mellan PHP och C# i.net Gisela Kind Louise Svennberg EXAMENSARBETE 2009 Grafisk design och webbutveckling A comparison between PHP and C# in.net Gisela Kind Louise Svennberg Detta examensarbete

Läs mer

En fallstudie av uppföljningsarbetet hos markoch trädgårdsanläggningsföretag

En fallstudie av uppföljningsarbetet hos markoch trädgårdsanläggningsföretag SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE VID LTJ - FAKULTETEN Affärsledarskap påbyggnadsprogram till kandidatexamen inom Landskapsingenjörsprogrammet 15 hp En fallstudie av uppföljningsarbetet hos markoch trädgårdsanläggningsföretag

Läs mer

Ett förslag till en kombinerad lösning för ett informationsoch kundrelationssystem för bilköp SAID EL SHOBAKI

Ett förslag till en kombinerad lösning för ett informationsoch kundrelationssystem för bilköp SAID EL SHOBAKI Ett förslag till en kombinerad lösning för ett informationsoch kundrelationssystem för bilköp SAID EL SHOBAKI Examensarbete Stockholm, Sverige 2010 Ett förslag till en kombinerad lösning för ett informationsoch

Läs mer

Extern utläggsregistrering med Microsoft Dynamics AX FREDRIK ANDERSSON

Extern utläggsregistrering med Microsoft Dynamics AX FREDRIK ANDERSSON Extern utläggsregistrering med Microsoft Dynamics AX FREDRIK ANDERSSON Examensarbete Stockholm, Sverige 2009 Extern utläggsregistrering med Microsoft Dynamics AX FREDRIK ANDERSSON Examensarbete i datalogi

Läs mer

Konverteringsoptimering för e-handelsbutiker

Konverteringsoptimering för e-handelsbutiker Konverteringsoptimering för e-handelsbutiker En möjlighet för e-handelsföretag att identifiera sina brister och styrkor MARCUS THÖRN Examensarbete Stockholm, Sverige 2012 Konverteringsoptimering för e-handelsbutiker

Läs mer

HANTERING AV PROBLEM I

HANTERING AV PROBLEM I HANTERING AV PROBLEM I AGIL SYSTEMUTVECKLING EN FALLSTUDIE AV CGI Kandidatuppsats i Informatik Mike Pihel Christian Bartelius 2013KANI:02 Svensk titel: Hantering av problem i agil systemutveckling en fallstudie

Läs mer

Hur arbetar fastighetsmäklare med att förbättra förtroendet för fastighetsmäklarbranschen?

Hur arbetar fastighetsmäklare med att förbättra förtroendet för fastighetsmäklarbranschen? Högskolan i Halmstad Sektionen för ekonomi och teknik Bygg- och fastighetsekonom Hur arbetar fastighetsmäklare med att förbättra förtroendet för fastighetsmäklarbranschen? Kandidatuppsats i företagsekonomi

Läs mer

Redesign av en hemsida Med sökmotoroptimering och användbarhet i fokus

Redesign av en hemsida Med sökmotoroptimering och användbarhet i fokus Södertörns högskola Institutionen för Naturvetenskap, miljö och teknik Praktiskt examensarbete 15 hp Medieteknik Vårterminen 2015 Programmet It, medier och design Redesign av en hemsida Med sökmotoroptimering

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

Surfplattor som läromedel i grundskolan

Surfplattor som läromedel i grundskolan Surfplattor som läromedel i grundskolan Läs- och skrivinlärning med hjälp av surfplattor JACOB CARLBAUM och DANIEL ERIKSSON Examensarbete Stockholm, Sverige 2012 Surfplattor som läromedel i grundskolan

Läs mer

Mobila system för serviceteknikeryrket

Mobila system för serviceteknikeryrket Mobila system för serviceteknikeryrket Undersökning av behoven och utveckling av en handdatorapplikation C H R I S T O F F E R O L S S O N Examensarbete Stockholm, Sverige 2007 Mobila system för serviceteknikeryrket

Läs mer

Examensarbete 10 poäng C-nivå FRAMTAGNING AV EN KVALITETSPÄRM MED TEORIER OCH METODER FÖR FRAMTIDA KVALITETSFÖRBÄTTRINGAR I MASUGNEN UTVECKLING AB

Examensarbete 10 poäng C-nivå FRAMTAGNING AV EN KVALITETSPÄRM MED TEORIER OCH METODER FÖR FRAMTIDA KVALITETSFÖRBÄTTRINGAR I MASUGNEN UTVECKLING AB Examensarbete 10 poäng C-nivå FRAMTAGNING AV EN KVALITETSPÄRM MED TEORIER OCH METODER FÖR FRAMTIDA KVALITETSFÖRBÄTTRINGAR I MASUGNEN UTVECKLING AB Reg.kod: Oru-Te-EXM080-M113/05 Evgueni Roudenko och Ingenjörsprogrammet

Läs mer

E-lärande när, var och hur som helst?

E-lärande när, var och hur som helst? E-lärande när, var och hur som helst? JOHANNA LAVESKOG Examensarbete Stockholm, Sverige 2005 TRITA-NA-E05084 Numerisk analys och datalogi Department of Numerical Analysis KTH and Computer Science 100 44

Läs mer

Examensarbete i företagsekonomi

Examensarbete i företagsekonomi Institutionen för ekonomi Titel: Implementering och användning av CRM i Swedbank Författare : Jesper Ronnlycke och Songül Kiruk Kurspoäng: 15 hp Kursnivå: Magisterkurs (D nivå) Examensarbete i företagsekonomi

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Effektiv dokumenthantering

Effektiv dokumenthantering Uppsala universitet Inst. för informationsvetenskap/data- och systemvetenskap Effektiv dokumenthantering Martin Berntsson & Niclas Hedman Kurs: Examensarbete Nivå: C Termin: VT-14 Datum: 140616 Sammanfattning

Läs mer

Hållbar webbdesign: en litteraturstudie

Hållbar webbdesign: en litteraturstudie Hållbar webbdesign: en litteraturstudie Examensarbete Mediakultur 2010 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Identifikationsnummer: Författare: Arbetets namn: Handledare (Arcada): Mediakultur - multimedia

Läs mer

Kunskapshantering inom växande IT-bolag

Kunskapshantering inom växande IT-bolag Kunskapshantering inom växande IT-bolag En kvalitativ fallstudie på ett mindre IT-bolag Knowledge management in growing IT companies A qualitative case study at a small IT company Patrik Evertsson Jonas

Läs mer

Sociala medier som en del av employer branding utveckling av kommunikationslösningar för Stora Enso AB BJÖRN HAGLUND

Sociala medier som en del av employer branding utveckling av kommunikationslösningar för Stora Enso AB BJÖRN HAGLUND Sociala medier som en del av employer branding utveckling av kommunikationslösningar för Stora Enso AB BJÖRN HAGLUND Examensarbete Stockholm, Sverige 2010 Sociala medier som en del av employer branding

Läs mer