Inför en KRAV-märkning av småföretagsregler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inför en KRAV-märkning av småföretagsregler"

Transkript

1 Rapport från Företagarna februari 2011

2 9 övergripande förslag förslag för enklare redovisning och revision förslag för enklare momsregler förslag för enklare skatteregler... 7 Förslag för enklare patentregler förslag för enklare socialförsäkringsregler förslag för enklare arbetsmarknadsregler förslag för enklare miljöregler Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Vi företräder närmare företagare, vilket ger oss en stor möjlighet att påverka och driva opinion för ett bättre företagarklimat. Dessutom erbjuder vi våra medlemmar unika medlemstjänster och förmåner. Företagarna är en medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden intresseorganisation. Vi finns över hela landet med 19 regionkontor och 260 lokala nätverk och mötesplatser

3 Inför en KRAV-märkning av småföretagsregler För att bidra till ett bättre företagsklimat föreslår Företagarna att det införs en KRAV-märkning av goda småföretagsregler som också bör förses med en särskild symbol. Se till hela regelbördan Regeringen bör ta tag i de frågor som irriterar småföretagen mest och inte bara se till de administrativa kostnaderna utan hela regelbördan. Bättre samarbete och informationsutbyte mellan myndigheter är viktigt för smidigare hantering. Småföretagen behöver En väg in. Inför en Elektronisk Småföretagsombudsman Företagarna vill se en elektronisk småföretagsombudsman, en portal för förslag, synpunkter och klagomål med särskilt fokus på småföretagen. Där ska de kunna få snabb återkoppling med öppenhet om kommentarer på klagomål. Förenkla i kommuner och regioner Underlätta jämförelser av småföretagens villkor mellan kommuner/regioner. Det är viktigt med enhetliga regler inte minst för företag med verksamhet i flera kommuner. Lyft fram exempel från kommuner som har lyckats med information, service, snabb handläggning, lättillgänglighet etc. Vi vill se försök med fasta handläggningstider inom några områden för att öka servicegraden. Ge företagen tydlig information på lätt sätt Alla myndigheter bör presentera tydlig information på webben om hur företagens ärenden handläggs och aktuella handläggningstider. Det är också viktigt för företagaren att kunna logga in och följa sitt eget ärende via internet, men även via telefon. Det finns företagare som inte använder internet. 2

4 Inför en minsta tidsfrist mellan riksdagsbeslut och ikraftträdande för företagsregler Företagarna anser att det behövs en regel om en minsta tidsfrist mellan beslut och ikraftträdande och att denna bör gälla både nationella regler och vid implementering av EU-direktiv. Hur lång tid som behövs bör beslutas i varje enskilt lagstiftningsärende men en generell miniminivå bör finnas. Tidsfristen måste vara flexibel för att kunna ta hänsyn till olika ingripande regler. Verka för tidsfrister också för EU-direktiv Regeringen bör driva på för att regler om minsta tidsfrist och avstämningstidpunkter ska införas även i fråga om EU-direktiv. I fråga om stora lagändringar som bygger på EU-direktiv och förutsätter att alla medlemsländer inför systemen samtidigt bör direktiven förses med uttryckliga avstämningstidpunkter för implementeringsarbetet. Ett exempel som förskräcker är införandet av elektroniska portaler för återbetalning av utländsk moms som skulle börja gälla den 1 januari När ansökningstiden för 2009 löpte ut sista september 2009 fanns fortfarande omfattande tekniska problem med vissa länders system och ansökningstiden har nyligen förlängts till utgången av mars Inför gemensamma startdatum Regeringen bör driva på för att alla direktiv och förordningar från EU som rör företag ska ha gemensamma startdatum (1 januari och 1 juli). Men enligt förslaget ovanför behövs även en minimifrist mellan riksdagsbeslut och ikraftträdande. Utvärdera reformer Det räcker inte med en konsekvensanalys över förväntat utfall och inverkan av nya regler. För att kontrollera om reglerna i sig och i kombination med andra regler ger önskat resultat och samtidigt är så lite ingripande för småföretagen som möjligt behövs utvärderingar i efterhand. Kontaktperson: Annika Fritsch: , 3

5 Inför valfria räkenskapsår för alla företag Riksdagen har nyligen beslutat att införa valfri tolvmånadersperiod för räkenskapsåren för aktiebolag. Företagarna anser att samma möjligt bör öppnas för dem som har enskild firma och handelsbolag. Vidga kretsen av aktiebolag som kan slopa revision Regeringen bör snarast höja gränsbeloppen för vilka aktiebolag som kan välja bort revision. I förlängningen vill Företagarna att de svenska reglerna ska följa utredningsförslaget, det vill säga EU:s gränser (högst 83 miljoner kr i omsättning, 50 anställda och 41,5 miljoner kr i balansomslutning, max ett av gränsbeloppen får överskridas). Det är bra att så många bolag som möjligt får möjlighet att välja om de behöver revision, andra alternativ för kvalitetsgranskning eller ingen kvalitetsgranskning alls. Kontaktperson: Annika Fritsch, , Kartlägg vilka regler i momslagen som går längre än EU kräver Sverige bör undvika överimplementering, sk Gold-plating. Företagarna anser därför att det behövs en ordentlig kartläggning av vilka svenska momsregler som går längre än EU:s direktiv för att därefter avveckla överimplementeringen. Inför rak kontantmetod även vid årsskiftet Företagarna vill vidga rätten att kontantredovisa så att den både kan tillämpas vid högre omsättning och dels även vid årsskiftet, så kallad rak kontantmetod. Sedan några år får enskilda näringsidkare med högst 3 miljoner kr i omsättning redovisa momsen kontant, och Riksdagen har beslutat att även de minsta aktiebolagen med en omsättning upp till 3 miljoner kronor ska kunna redovisa kontantmässigt. Men kontantredovisningen tillåts tyvärr bara under löpande bokföringsår, inte i årsredovisningen. Företagarna vill öppna möjligheten för alla småföretag att använda rak kontantmetod för sin redovisning samt att det ska gälla upp till en omsättning motsvarande

6 Inför låg enhetlig momssats Företagarna efterlyser enklare momsregler och vill bland annat ha en lägre, enhetlig momssats i stället för flera olika. Momsreglerna innebär stora svårigheter för företagen och är samtidigt något som de tvingas hantera varje dag. Det är därför ett område som är väsentligt att förenkla så långt det är möjligt. Vidga möjligheten till förenklad faktura enligt momslagen Momsreglerna ställer krav på en mängd uppgifter som ska finnas i varje faktura/kvitto. Det innebär onödigt administrativt krångel, som särskilt drabbar småföretag utan avancerade faktureringsprogram. Företagarna vill vidga möjligheten att använda förenklad faktura, med färre obligatoriska uppgifter, från dagens regler på ett maxbelopp på 2000 kr inklusive moms, till 400 exklusive moms, vilket blir högsta gräns när nya EU:s nya faktureringsdirektiv börjar gälla Undvik krav på snabbfakturering i de nya faktureringsreglerna Bland nyheterna i EU:s faktureringsdirektiv som träder i kraft 2013 finns kravet att företagen måste ställa ut faktura senast 15 dagar efter utgången av den månad leveransen skedde. En konsulttjänst som utförs under januari månad måste då faktureras senast den 15 februari. Detta kommer att innebära stora svårigheter, inte minst för små företag att klara. Kraven enligt direktivet gäller dock bara vid handel mellan EU-länderna. För försäljning inom landet har länderna valfrihet. Företagarna anser det mycket viktigt, inte minst för småföretagen att Sverige undviker att införa korta faktureringsfrister där detta är möjligt. Inför tröskelvärden för att lämna periodisk sammanställning vid EUhandel Sedan januari 2010 är huvudregeln vid affärer mellan företag numera att köparen ska redovisa momsen som s.k. omvänd moms. Säljaren fakturerar utan moms och måste därför utöver den vanliga momsdeklarationen även lämna detaljerade uppgifter om försäljningen i en periodisk sammanställning. Företagarna vill att Sverige driver på för att EU ska införa tröskelvärden så att företagen slipper denna dubbelrapportering när det gäller obetydliga belopp. Enligt dagens regler tvingas företagen till dubbelredovisning från första euron i handel mellan länderna. Ett mindre fribelopp skulle lätta denna regelbörda för företagen utan att ha någon märkbar ekonomisk betydelse för olika medlemsländer. 5

7 Inför enklare hyresmoms Företagarna vill att lokaluthyrning ska medföra momsskyldighet men med en möjlighet för företag att välja att avstå från denna skattskyldighet ( opt out ). En alternativ lösning kan vara att göra det möjligt för företag att bli skattskyldiga till moms utan särskild ansökan om frivillig skattskyldighet. Inför enklare momshantering vid import Företagarna anser att företag som importerar varor från länder utanför EU ska få redovisa momsen i skattedeklarationen på motsvarande sätt som vid förvärv inom EU, dvs förvärvsbeskattning. I dagsläget måste företagen först betala och redovisa moms till Tullverket för att sedan även redovisa motsvarande till Skatteverket. Inför momsavdrag på företagsbilar Inför full avdragsrätt för moms på bilar som behövs och används i verksamheten. Det bör gälla oavsett om bilen klassas som personbil eller lastbil. Enligt dagens regler får de allra flesta företag inget momsavdrag för inköp av personbil. Undantag gäller för bland annat taxi och biluthyrning. Moms på hyra av personbil i vanliga verksamheter är avdragsgill till 50 procent. För lätta lastbilar med en tjänstevikt över kg - som har luftspalt mellan förarhytten och skåpkarosseriet - får företag dock göra fullt momsavdrag. Företagarna anser att full avdragsrätt bör gälla för moms på alla bilar som behövs och används i verksamheten. Det är viktigt med enhetliga regler och avdragsrätt för förvärv, hyra och drift av tillgångar som behövs i verksamheten. Behåll momsavdrag för inventarier i kontor som ligger i bostaden Småföretag har ofta inte råd att hyra kontor utan använder ett eller flera kontorsrum i bostaden. Enligt ett färskt ställningstagande från Skatteverket som bygger på domar från Kammarrätt och Regeringsrätt är moms på inventarier i arbetsrum som ligger i bostaden inte längre avdragsgill. Det gäller exempelvis skrivbord, bokhyllor och besöksfåtöljer. Företagarna är starkt kritiska mot detta och anser att skattereglerna måste ändras så att de inte drabbar de minsta företagen som inte har råd att hyra särskilda kontorslokaler. Det är en grundläggande princip att företagen inte ska drabbas av kostnader för dold moms utan att ingående moms i skattepliktig verksamhet ska vara avdragsgill. Annars tvingas småföretagen hyra andra lokaler i stället för att använda pengarna effektivt i företaget. Kontaktperson: Annika Fritsch, , 6

8 Förenkla företagsbeskattningen men först en schablon för lågbeskattad avkastning till soloföretagare Hela företagsbeskattningen och kapitalbeskattningen behöver göras om och förenklas. I avvaktan på en genomgripande reform bör enskilda näringsidkare, precis som fåmansbolagsdelägare kunna ta ut lågbeskattad avkastning från sitt företag utan krångliga beräkningar. Företagarna vill därför införa en schablonregel vid räntefördelningen. Inför neutrala skatteregler mellan olika företagsformer I dagsläget missgynnas enskilda näringsidkare och bolagsmän i handelsbolag i förhållande till den som driver verksamhet i AB-form när det gäller avdrag för friskvård och gymkort. Vidare saknar enskilda näringsidkare och bolagsmän i handelsbolag rätt att utnyttja den så kallade kompletteringsregeln för avsättningar till tjänstepension. Tillåt kvartalsredovisning av alla företagets skatter Mindre företag kan redovisa moms kvartalsvis men tvingas fortfarande lämna skattedeklaration varje månad. Det gäller företagets F-skatt, anställdas preliminärskatt och arbetsgivaravgifter som ska lämnas varje månad. Företagarna vill låta företagen välja kvartalsredovisning av alla skatter. Låt företag med lokal i egen bostad få avdrag för marknadsmässig hyra Många småföretagare har kontor och andra lokaler i sin bostad. Enligt nuvarande regler är avdragsmöjligheterna minst sagt begränsade Enligt Skatteverket bör en kostnad om kr medges om det gäller enstaka rum. Företagarna anser att företag som behöver och använder lokalerna i verksamheten bör ha full avdragsrätt för en marknadsmässig hyra. Att låta företag göra avdrag för marknadsmässig hyra är samma logik som att privatpersoner beskattas för förmåner utifrån marknadsvärdet. Skatteverket har länge haft uppgifter om genomsnittlig hyresnivå på olika orter i landet. 7

9 Höj gränsen för direktavdrag för inventarieinköp Företagarna vill förenkla redovisning och skatteregler genom att låta företagen få göra direktavdrag för köp av inventarier upp till ett basbelopp. Idag går gränsen vid ett halvt basbelopp. Inför full avdragsrätt för ränta på vinstandelslån i fåmansbolag Företagarna anser att fåmansbolag ska kunna använda vinstandelslån som en del av sin finansiering och vill därför införa full avdragsrätt för den ränta bolaget betalar. Enligt dagens regler kan fåmansbolag i praktiken inte använda denna finansieringsform då bolaget inte får avdrag för den del av räntan som är beroende av utdelning eller vinst som betalas till ägare eller närstående. Slopa hårdare skatteregler på utbildning för ägare och närstående i småföretag Förmån av utbildning i samband med omstrukturering för att undvika arbetslöshet är skattefri för anställda men inte för ägare och närstående i fåmansbolag eller enskilda näringsidkare. Företagarna anser att skillnaden är omotiverad och bör slopas snarast. Slopa hårdare villkor för ersättningar till familjemedlemmar i fåmansbolag och enskild näringsverksamhet Företagarna vill slopa hindren för barn (under 16 år) till företagsledaren eller dennes make från att jobba extra hos föräldrarna. Särreglerna innebär att det är företagsledaren i stället för barnet som beskattas för inkomsten. Varför ska det vara svårare för dessa ungdomar att få feriearbete i föräldrarnas företag än för deras kamrater? Alla unga borde uppmuntras att få arbetslivserfarenhet och det borde vara helt naturligt att barn till företagare börjar sitt arbetsliv genom att arbeta extra i föräldrarnas företag. Slopa kravet att bevisa marknadsmässig ersättning Även reglerna om ersättning till företagsledarens make och barn över 16 år är hårdare än för vanliga anställda. Enligt Skatteverket går gränsen redan vid 90 kr/timme (motsvarar ca kr/månad vid heltidsarbete). Vid högre ersättning måste företagsledaren kunna bevisa att den är marknadsmässig, annars flyttas beskattningen över till företagsledaren i stället. Företagarna anser att regeln är otidsenlig och kan vara förnedrande för dem som drabbas varför den bör slopas. 8

10 Stimulera små företags expansion genom riskkapitalavdrag Företagarna anser att det snarast bör införas riskkapitalavdrag för att stimulera investeringar i småföretag. Sverige behöver fler och växande företag och då behöver småföretagen tillgång till finansiering. Det handlar ofta om att övertyga nära och kära om att sätta in pengar i företaget i tidiga expansionsskeden. Dessa investeringar är ofta riskfyllda men mycket värdefulla för att företagen ska kunna utvecklas. Detta gäller inte minst för att underlätta för växande företag och satsningar inom miljöteknik. Kontaktperson: Annika Fritsch, , Inför möjlighet att ansöka om svenskt patent på engelska För att söka svenskt nationellt patent måste hela ansökan (både patentkrav och patentbeskrivning) skrivas på svenska. För europeiska patent räcker det att patentkraven översätts till svenska. Resten av ansökan kan skrivas på engelska. Företagarna anser att företagen ska kunna välja att göra på motsvarande sätt även vid ansökan om svenskt nationellt patent. En sådan reform skulle underlätta och göra det billigare för företag att skydda sina uppfinningar. Kontaktperson: Ulrica Dyrke, , Sänk arbetsgivaravgifter och egenavgifter med inriktning på småföretagen Företagarna efterlyser enklare och mer generella regler för arbetsgivaravgifter och egenavgifter i stället för det lapptäcke av avgiftsnivåer för olika grupper som finns nu. I första hand bör avgiften sänkas med 7,5 procentenheter för alla med lönesummor upp till 3 miljoner kr per år, vilket skulle betyda mest för de minsta företagen. En enhetlig avgiftsnivå är enklare för företagen att hantera än dagens splittrade regelsystem 9

11 Låt Försäkringskassan betala semesterlönegrundande frånvaro Vissa typer av frånvaro från arbetet ger rätt till semesterlön. Företagarna anser att det är fel att företagare ska tvingas betala semesterlön för frånvaro då Försäkringskassan betalat ersättning. Det borde givetvis vara den som betalat ersättningen som ska ansvara för att hantera semesterlönegrundande frånvaro. Om företagen slapp hantera den semesterlönegrundande frånvaron skulle det innebära både minskad administrativ börda och minskade kostnader för frånvaron. Slopa sjudagarskarensen för egenföretagare Företagarna har som enda remissinstans hela tiden kritiserat förslaget att egenföretagare måste ha minst 7 dagars karens. Vi är mycket nöjda att regeringen nu beslutat se över reglerna och rikta en uppmaning att snarast möjligt låta egenföretagare välja själva. Slopa företagens sjuklöneansvar Företagarna har visat att arbetsmarknaden påverkas negativt av företagens sjuklöneansvar genom att många företag väljer att inte anställa. Dessutom har det inte framkommit något som visar att företagens sjuklöneansvar skulle minska antalet sjukdagar. Företagarna anser att det är dags avskaffa sjuklöneansvaret. Därmed bör även sjudagarskarensen slopas senast samtidigt. Säkerställ förbättrade rehabiliteringsregler Företagarna har exempel där företagare har uppmanats att lägga ned lönsamma företag efter sex månaders sjukdom för att kunna få arbetslöshetsersättning. Problemen är en följd av reglerna om rehabiliteringskedjan och villkoren för att företagaren ska kunna få arbetslöshetsersättning under tiden denne prövas mot arbetsmarknaden. Företagarna anser att reglerna måste ändras. Lönsamma företag ska inte behöva läggas ned. Det är stor skillnad mellan att kräva att en företagare ska lägga ned sitt företag och att tvinga en anställd ska söka jobb inom nya områden. Kontaktperson: Anders Fogelberg, , 10

12 Slopa turordningsreglerna för de minsta företagen Turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd är otidsenliga och svårhanterliga. Reglerna ger inlåsningseffekter och tröghet på arbetsmarknaden. Dessutom leder de till att många företag som hamnat i kris tvingas göra sig av med kompetens som de egentligen skulle behöva ha kvar. Små företag är särskilt känsliga för detta. Turordningsreglerna bör därför slopas för företag upp till tio anställda och att upp till 20 anställda ska kunna undantas i större företag. Förläng provanställningsperioden Företagarna anser att provanställning ska kunna pågå i ett år i stället för som nu högst 6 månader. Det skulle underlätta för småföretag att våga anställa och därmed expandera. Småföretagen behöver ofta lära upp personalen och har därför behov av en längre prövotid. Minska byråkratin i LAS I I lagen om anställningsskydd, LAS finns flera regler som är onödigt byråkratiska och inte passar småföretag. Det gäller exempelvis kravet att arbetsgivaren ska lämna skriftlig information om alla väsentliga villkor för anställningen till arbetstagaren, inom en månad efter att arbetstagaren har börjat arbeta. Ett generellt krav på skriftlig information är onödigt, särskilt i småföretagen och vi anser att det bör avskaffas. Minska byråkratin i LAS II Ett annat exempel är kravet på skriftlig information när förutsättningarna för anställningen ändras. I småföretag där det ofta är nära mellan chefen och de anställda passar inte denna typ av regler. Företagarna anser att frågor som dessa bör kunna lösas direkt genom överenskommelser mellan arbetsgivare och anställda och utan lagkrav. Förenkla arbetstidsreglerna EU:s arbetstidsdirektiv i kombination med den svenska arbetstidslagstiftningen utgör ett lapptäcke av regler som ofta medför stora problem för företagen. På områden där det finns EU-direktiv bör svenska regler följa dessa, utan sk Goldplating. Det skulle bli enklare både inom Sverige och på den inre marknaden. 11

13 Förändra konfliktreglerna Bland företag som har kollektivavtal anger en femtedel att de tvingats till det efter fackliga påtryckningar. För bättre maktbalans på området bör lagen ändras så att stridsåtgärder måste stå i proportion till vad fackföreningarna vill åstadkomma för de anställda. Företagarna vill också införa förbud mot sympatiåtgärder. Färre möjligheter att ta till tvångsmedel skulle stimulera till mer flexibla avtal som passar fler företag. Framförallt behöver avtalen ta hänsyn till de mindre företagens speciella situation. Förenkla arbetsmiljöreglerna Sverige har en arbetsmiljö i toppklass. Det är bra både för de anställda och för företagen. Det finns dock onödig byråkrati i tillämpningen av lagstiftningen. Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete innehåller krav på skriftlig dokumentation även för små företag. Reglerna innebär en tung administrativ börda, särskilt för de små företagen. Det bör vara tillräckligt med det krav som finns i arbetsmiljölagen, att arbetsgivaren i den utsträckning verksamheten kräver skall dokumentera arbetsmiljön och arbetet med denna. Inför färre ledighetsregler Små företag är mycket beroende av att anställda är på plats. Företagarna ifrågasätter därför rimligheten den mängd ledighetsformer som finns. Istället bör inriktningen vara en ökad rörlighet på arbetsmarknaden så att fler till exempel vågar säga upp sig för att byta jobb eller studera i förvissningen att det är lätt att få ett nytt arbete. Kontaktperson: Anders Fogelberg, , 12

14 Stopp för kommunalt veto vid vindkraftsutbyggnad Med nuvarande regler kan kommuner stoppa en ansökan om vindkraftsutbyggnad genom att inte yttra sig eller bordlägga ärendet. Detta drabbar företagen med kostnader och leder till att investeringar sker utomlands istället. Innan ett vindkraftverk kan börja byggas krävs ansökningar och ett antal tillstånd. Företagarna efterlyser en samordning och förenkling av ansökningsoch tillståndsprocessen. Se över antalet miljökonsekvensbeskrivningar Företagarna vill generellt att Sverige ska undvika sk gold-plating, eller överimplementering av EU-direktiv. Ett tydligt exempel på nationella extrakrav är den stora mängd miljökonsekvensbeskrivningar som sker i Sverige. Här görs ca per år jämfört med ca 25 per år i Finland, trots att samma direktiv gäller. Handläggningstider på 10 år vid större tillståndsärenden är inte ovanligt. Detta drabbar företagen mycket hårt och innebär samtidigt risker för att eftertraktade investeringar sker utomlands i stället för i Sverige. Även inom detta område vill Företagarna därför att det ska göras en ordentlig kartläggning av vilka svenska regler som innebär överimplementering och att dessa ska rensas ut. Inga tillsynsavgifter utan tillsyn I dagsläget förekommer det att kommuner debiterar årliga tillsynsavgifter för företag, oavsett om någon faktisk tillsyn sker eller inte. Företagarna anser att detta skickar felaktiga signaler och bör upphöra. De företag som sköter sig och sin rapportering exemplariskt ska inte behöva betala lika mycket för tillsynen som företag med bristande rapportering och underlag, där tillsynen kräver mer resurser. Kontaktperson: Rebecca Källström, , 13

2007-03-07. Förslag till regelförenklingar på skatteområdet

2007-03-07. Förslag till regelförenklingar på skatteområdet 2007-03-07 Förslag till regelförenklingar på skatteområdet INNEHÅLL 1 PERSONBESKATTNING... 3 1.1 REFORMERA EXPERTSKATTEN... 3 2 NÄRINGSBESKATTNING... 3 2.1 SLOPA CFC-REGLERNA FÖR VERKSAMHET INOM EES-OMRÅDET...

Läs mer

Företagarna kan nu presentera utfallet av revisionsreformens första tio månader.

Företagarna kan nu presentera utfallet av revisionsreformens första tio månader. Rapport från Företagarna september 2011 Innehållsförteckning... 2 Nära hälften av nya bolag väljer bort revisorn... 3 Nya uppgiftskrav... 4 Så här gör man... 4 I andra länder... 5 Bakgrundsfakta... 6 Län

Läs mer

Sänkt arbetsgivaravgift. nya jobb

Sänkt arbetsgivaravgift. nya jobb Sänkt arbetsgivaravgift ger nya jobb Rapport från Företagarna oktober 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Arbetsgivaravgiften den viktigaste skatten att sänka... 4 Sänkt arbetsgivaravgift = fler jobb?... 6 Policyslutsatser

Läs mer

Trygghetssystem för företagare. - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut

Trygghetssystem för företagare. - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut Företagares sociala trygghet Regeringen presenterade den 18 september 2009 tio reformer för hur företagares sociala trygghet kan stärkas.

Läs mer

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Bästa företagsformen nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Vanligaste företagsformerna Enskild näringsverksamhet Aktiebolag Handelsbolag Kommanditbolag Ekonomisk förening Bostadsrättsförening Samarbetsform

Läs mer

Det måste alltså bli frivilligt att teckna kollektivavtal. Det finns flera vägar för att nå dit.

Det måste alltså bli frivilligt att teckna kollektivavtal. Det finns flera vägar för att nå dit. Rapport från Företagarna mars 2011 Sammanfattning och synpunkter... 2 Så gjordes undersökningen... 3 Sextio procent av företagen har inte kollektivavtal... 4 Större småföretag har oftare kollektivavtal/hängavtal...

Läs mer

Hässleholms Hantverks- & Industriförening

Hässleholms Hantverks- & Industriförening Hässleholms Hantverks- & Industriförening Information om De nya 3:12-reglerna Jerker Thorvaldsson www.hantverkarna.nu 1990 års reform Arbetsinkomster beskattas mellan 32 % upp till 57 % Kapitalinkomster

Läs mer

Arbetsgivar- och egenavgifterna är oförändrade 2011 jämfört med 2010.

Arbetsgivar- och egenavgifterna är oförändrade 2011 jämfört med 2010. Aktuellt Arbetsgivar- och egenavgifterna är oförändrade 2011 jämfört med 2010. Arbetsgivaravgifterna 2011 Arbetsgivaravgifter betalas med 31,42 % på summan av kontant lön, skattepliktigförmåner och skattepliktig

Läs mer

Maj 2010. Turordningsreglerna missgynnar unga

Maj 2010. Turordningsreglerna missgynnar unga Maj 2010 Turordningsreglerna missgynnar unga Innehåll Sammanfattning och bakgrund... 3 Unga upplever att turordningsreglerna missgynnar... 4 Så gjordes undersökningen... 4 Slutsatser och policydiskussion...

Läs mer

Information från Skatteverket

Information från Skatteverket Information från Skatteverket Informationsträffar och besök Nyföretagarträffar och andra informationsträffar. Företagsbesök Nyföretagarinformationer Starta företag - Riktar sig till personer som funderar

Läs mer

Företagarnas panel Rapport från Företagarna

Företagarnas panel Rapport från Företagarna Företagarnas panel Rapport från Företagarna oktober 2011 Inledning... 2 Vart fjärde småföretag anser att det är svårare än normalt att finansiera verksamheten... 2 Finansieringsmöjligheterna har försämrats

Läs mer

Ange i ansökan om ditt företag har avdragsrätt för moms

Ange i ansökan om ditt företag har avdragsrätt för moms Mer om EU- ansökan och moms Ange i ansökan om ditt företag har avdragsrätt för moms När du ansöker om EU- bidrag för ett projekt ska du uppge om ditt företag har avdragsrätt för moms på inköp som görs

Läs mer

Information från Skatteverket 2014-05-10

Information från Skatteverket 2014-05-10 Information från Skatteverket 2014-05-10 Vår vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig Med vänlig hälsning Skatteverket Starta företag? Hjälp att komma igång och att komma vidare! Efter kontakt

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

En frisk. affär - Slopat sjuklöneansvar

En frisk. affär - Slopat sjuklöneansvar En frisk affär - Slopat sjuklöneansvar Rapport Februari 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning och våra förslag... 2 Bakgrund och teori... 3 Arbetsgivarens kostnadsansvar... 3 Högkostnadsskydd... 3 Socialförsäkringsutredningen...

Läs mer

Kommentarer till förslaget om Investeraravdrag

Kommentarer till förslaget om Investeraravdrag Bilaga 1 b till Hemställan om Investeraravdrag Kommentarer till förslaget om Investeraravdrag 1 Ingen saklig skillnad från förslaget till riskkapitalavdrag. 9 Ingen saklig skillnad från förslaget till

Läs mer

Maj 2010. Sveriges största skattebetalare. - småföretagen står för välfärden

Maj 2010. Sveriges största skattebetalare. - småföretagen står för välfärden Maj 2010 Sveriges största skattebetalare - småföretagen står för välfärden Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Så gjordes undersökningen... 6 Bolagsskatt, arbetsgivaravgift och inkomstskatt...

Läs mer

Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring

Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring Datum Referens 2015-08-11 SOU 2015:21 Dnr 56 2010-2015 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring

Läs mer

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar fler gör sverige grönare Jobb åt unga ge småföretagen möjligheter utveckla hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar BP14 en framgång för Centerpartiet Budgeten för 2014 är en arbetsseger för

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2008:1343 Utkom från trycket den 19 december 2008 utfärdad den 11 december 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Bolag eller inte bolag? det är frågan

Bolag eller inte bolag? det är frågan Anläggningskonferens 2014-11-05 Bolag eller inte bolag? det är frågan Annika Nordqvist, 08-563 072 44 annika.nordqvist@se.gt.com Tomas Rosenqvist, 018-65 81 21 tomas.rosenqvist@se.gt.com Föreningen inskränkt

Läs mer

bilekonomi.com MOMS Moms & fordon / Uttagsbeskattning / Vinstmarginalbeskattning (smittat fordon) Per Benckert 2009.01.

bilekonomi.com MOMS Moms & fordon / Uttagsbeskattning / Vinstmarginalbeskattning (smittat fordon) Per Benckert 2009.01. bilekonomi.com MOMS Moms & fordon / Uttagsbeskattning / Vinstmarginalbeskattning (smittat fordon) Per Benckert 2009.01.01 Kimberlite AB 1 Sidnummer och innehåll 3. In-och utgående moms 4. Bokföringsmetoder,

Läs mer

23 Personbilar och motorcyklar... 1

23 Personbilar och motorcyklar... 1 Innehåll 23 Personbilar och motorcyklar... 1 23.1 Inledning...1 23.2 Begreppen personbil och motorcykel...1 23.3 Verksamheter i allmänhet...1 23.4 Bilhandel, biluthyrning, taxi, begravningsbyråer och trafikskolor...1

Läs mer

Möjliggör för företag inom vård, skola och omsorg att hyra momsade lokaler

Möjliggör för företag inom vård, skola och omsorg att hyra momsade lokaler Finansminister Magdalena Andersson Regeringskansliet 103 33 Stockholm Stockholm den 16 december 2014 Möjliggör för företag inom vård, skola och omsorg att hyra momsade lokaler 1 Sammanfattning hemställan

Läs mer

Föreningen Svenskt Näringsliv har beretts tillfälle att avge yttrande över angivna promemoria och får anföra följande.

Föreningen Svenskt Näringsliv har beretts tillfälle att avge yttrande över angivna promemoria och får anföra följande. Finansdepartementet Vår referens/dnr: Skatte- och tullavdelningen 190/2014 Er referens/dnr: 103 33 Stockholm Fi2014/3383 2015-02-16 Remissyttrande avseende betänkande Förenklade skatteregler för enskilda

Läs mer

Remissvar Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2014

Remissvar Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2014 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm Stockkholm Vår referens Dnr 2013-05-07 Annika Fritsch Fi 2013/1535 Remissvar Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2014 Företagarna

Läs mer

Företagarens bästa och sämsta avdrag Senast uppdaterad

Företagarens bästa och sämsta avdrag Senast uppdaterad Företagarens bästa och sämsta avdrag 2017-05-02 Senast uppdaterad 2017-05-12 - Avdragen du bara inte får missa - Avdragen du (kanske) inte visste fanns - Avdragen du absolut inte ska göra Vad är avdrag?

Läs mer

Program. Den digitala världen Internationellt Arbetsgivare Aktuellt På gång

Program. Den digitala världen Internationellt Arbetsgivare Aktuellt På gång All-dag hösten 2017 Program Den digitala världen Internationellt Arbetsgivare Aktuellt På gång Den digitala världen Arbetsgivardeklaration på individnivå Redovisningen införs i två steg: 1 juli 2018 ska

Läs mer

Småföretagande i världsklass!

Småföretagande i världsklass! Småföretagande i världsklass! Vi vill att: det ska vara kul att driva företag fler vågar starta och livnära sig som företagare fler företag kan vara lönsamma och växa allt företagande ska bedrivas rättvist

Läs mer

Momsersättning. Särskilda bestämmelser för kommuner och landsting vid sidan av momslagens regler

Momsersättning. Särskilda bestämmelser för kommuner och landsting vid sidan av momslagens regler Momsersättning Särskilda bestämmelser för kommuner och landsting vid sidan av momslagens regler Bestämmelserna om momsersättning finns i Lag (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner

Läs mer

Rapport Medlemspanelen augusti 2010 FöretagarFörbundet

Rapport Medlemspanelen augusti 2010 FöretagarFörbundet Rapport Medlemspanelen augusti 2010 FöretagarFörbundet Fakta om undersökningen Undersökningen genomfördes med webbenkäter mellan den 12-17 augusti 2010 av Hero Kommunikation AB. Undersökningen gjordes

Läs mer

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB 2014-03-13 Mirja Hjelmberg Lotta Abrahamsson Dokumentationen utges i informationssyfte och är av generell karaktär och ska inte betraktas som rådgivning.

Läs mer

Mars 2010. Bemanningsföretagen behövs

Mars 2010. Bemanningsföretagen behövs Mars 2010 Bemanningsföretagen behövs Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Majoriteten unga positiva till bemanningsföretag... 6 Många anser att bemanningsföretag förbättrar

Läs mer

Småföretagande i världsklass!

Småföretagande i världsklass! Småföretagande i världsklass! Vi är den växande organisationen för Sveriges småföretagare. Vi är mer RAKT PÅ Småföretagande i världsklass! Vi vill att: det ska vara kul att driva företag fler vågar starta

Läs mer

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5 1 Del 1 Praktikfall I denna första del av arbetsboken ska du arbeta med redovisning i olika företag. Det finns fem praktikfall av olika omfattning som du kan arbeta med. I det första får du lite tips och

Läs mer

Cirkulärnr: 1998:28 Diarienr: 1998/0438 Handläggare: Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 1998-02-17 Mottagare: Kommunstyrelsen

Cirkulärnr: 1998:28 Diarienr: 1998/0438 Handläggare: Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 1998-02-17 Mottagare: Kommunstyrelsen Cirkulärnr: 1998:28 Diarienr: 1998/0438 Handläggare: Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 1998-02-17 Mottagare: Kommunstyrelsen Personal Ekonomi Rubrik: Skattefrihet för lånedatorer m.m.

Läs mer

Nyheter, utmaningar och möjligheter

Nyheter, utmaningar och möjligheter Importmoms Nyheter, utmaningar och möjligheter Tulldagen den 1, 2 respektive 10 oktober 2013 Monika Edvall, EY Göteborg 031-63 77 02 monika.edvall@se.ey.com Olof Lundqvist, EY Malmö 040-693 15 88 olof.lundqvist@se.ey.com

Läs mer

Frihet viktigast för småföretagarna

Frihet viktigast för småföretagarna Frihet viktigast för småföretagarna Rapport från Företagarna december 2010 Innehåll Inledning... 3 Tre av fyra företagare skulle rekommendera en familjemedlem att bli egen företagare... 4 Friheten viktigaste

Läs mer

Information mars 2014 till

Information mars 2014 till Information mars 2014 till Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) Föräldrapenning Sjukpenning Marianne Höök, Försäkringskassan Gamlestaden Göteborg Marianne.hook@forsakringskassan.se Sjukpenninggrundande inkomst

Läs mer

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Sveriges största företagarorganisation och företräder omkring 75 000 företagare Medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt

Läs mer

Skattenyheter december trängselskatt

Skattenyheter december trängselskatt Visma Skatteprogram Skattenyheter december 2017 - trängselskatt Av Jan-Erik W Persson I nyhetsbrevet som publicerades i november lovade vi att återkomma med utförligare beskrivning. Nedan visas en utökad

Läs mer

KOM(2004) 728 av den 29 oktober 2004, kommissionens förslag när det gäller förenkling av mervärdesskatterättsliga skyldigheter

KOM(2004) 728 av den 29 oktober 2004, kommissionens förslag när det gäller förenkling av mervärdesskatterättsliga skyldigheter PM till riksdagen 2005-10-21 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ekofinrådets möte den 8 november 2005 Dagordningspunkt: MOMS: En enda kontaktpunkt. Lägesrapport Dokument: Tidigare dokument

Läs mer

Aktiebolag Enskild firma Handelsbolag Kommanditbolag 45

Aktiebolag Enskild firma Handelsbolag Kommanditbolag 45 Rapport från Företagarna mars 2012 Förord... 2 Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Antal företag och antal företagare i Sverige... 3 Juridiska och fysiska personer... 7 Var finns kombinatörerna?...8 1,3

Läs mer

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag Södertälje behöver fler företag Sex lokala och sex nationella förslag för entreprenörskap och ökat företagande Södertälje har ett starkt näringsliv. Södertälje motsvarar till antalet invånare knappt 1

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2011:1253 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Se till att du får pension. Information till företagare

Se till att du får pension. Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension, till skillnad mot en vanlig löntagare. I den

Läs mer

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB 2014-03-11 Mirja Hjelmberg Mikael Westin Dokumentationen utges i informationssyfte och är av generell karaktär och ska inte betraktas som rådgivning. Agenda

Läs mer

Remissyttrande Företagsskattekommitténs slutbetänkande: Neutral bolagsskatt för ökad effektivitet och stabilitet (SOU2014:40)

Remissyttrande Företagsskattekommitténs slutbetänkande: Neutral bolagsskatt för ökad effektivitet och stabilitet (SOU2014:40) Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm Fi.registrator@regeringskansliet Stockholm Vår referens Dnr 2014-10-24 Annika Fritsch Fi2014/2212 Remissyttrande Företagsskattekommitténs

Läs mer

Rapport från Företagarna februari 2012

Rapport från Företagarna februari 2012 Rapport från Företagarna februari 2012 februari 2012 Inledning... 2 Allt fler småföretag, allt fler sysselsatta... 2 Tjänstesektorn allt viktigare... 4 Nya företag och nya företagare... 5 Möjligheter och

Läs mer

Riksskatteverket föreslår förenklingar:

Riksskatteverket föreslår förenklingar: *Riksskatteverket Skattedir. Björne Sjökvist PRESSMEDDELANDE 1 (4) Dir.tel. 08-764 83 43 1999-09-14 Skattedir. Sune Jansson Dir.tel. 08-764 83 55 Inf.dir Björn Thärnström Dir.tel. 08-764 87 21 Riksskatteverket

Läs mer

Nya regler för beskattning av utdelning och försäljning av aktier i fåmansföretag

Nya regler för beskattning av utdelning och försäljning av aktier i fåmansföretag Nya regler för beskattning av utdelning och försäljning av aktier i fåmansföretag Martin Johansson LR Revision & Redovisning Sverige AB Sammanfattning och innehåll Skatten på utdelning höjs till 25 % Förenklingsregeln

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform Att välja företagsform Ett kortseminarium för den som står i begrepp att starta eget Presenterat av Stockholms NyföretagarCentrum och Aktiebolagstjänst 1 Leif Malmborg leif@ab.se www.ab.se 2 Aktiebolagstjänsts

Läs mer

Småföretagande i världsklass!

Småföretagande i världsklass! Småföretagande i världsklass! Vi vill att det är: lätt att starta företag kul att driva företag enkelt att driva företag tryggt att driva företag lönsamt att driva företag Vi är den växande organisationen

Läs mer

Förmån av tandvård en promemoria

Förmån av tandvård en promemoria Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Förmån av tandvård en promemoria 1 Förmån av tandvård Sammanfattning Utgångspunkten är att den offentliga finansieringen av tandvården skall ske i huvudsak

Läs mer

Vilket är det största hindret för ditt företags ytterligare expansion?

Vilket är det största hindret för ditt företags ytterligare expansion? Rapport från Företagarna juni 2011 Bakgrund... 2 Expansionsutsikter... 3 Tillväxthinder... 3 Varför vill inte företagarkvinnor expandera?... 4 Kvinnor tvekar att anställa... 4 Slutsatser... 5 Företagarna

Läs mer

GAMLA STUDIEORDNINGEN

GAMLA STUDIEORDNINGEN Flervalsdugga: 2014-02-26 Skrivsal: Ladu/Värta Hjälpmedel: penna och radergummi Skrivtid: 15.00 17.00 GAMLA STUDIEORDNINGEN Läs detta först! Denna flervalsdugga gäller dig som går på gamla studieordningen.

Läs mer

Uppsamling Flervalsdugga: Skrivsal: Laduvikssalen/Värtasalen Hjälpmedel: penna och radergummi Skrivtid: Läs detta först!

Uppsamling Flervalsdugga: Skrivsal: Laduvikssalen/Värtasalen Hjälpmedel: penna och radergummi Skrivtid: Läs detta först! Uppsamling Flervalsdugga: 2013-10-08 Skrivsal: Laduvikssalen/Värtasalen Hjälpmedel: penna och radergummi Skrivtid: 09.00-11.00 Läs detta först! Flervalsduggan innehåller 10 frågor. Kontrollera att du fått

Läs mer

Sämre service hotar småföretagen

Sämre service hotar småföretagen Mars 2010 Sämre service hotar småföretagen Innehåll Bakgrund... 3 Undersökning om lokal service... 3 Policydiskussion... 8 Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vi har som uppgift att

Läs mer

Så registrerar du ditt företag

Så registrerar du ditt företag Så registrerar du ditt företag Tycker du att det verkar krångligt att starta företag? Lugn. De här sidorna förklarar exakt hur du registrerar företaget och får en F-skattsedel. Följer du guiden är du klar

Läs mer

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2016 ARBETSGIVARAVGIFTER OCH EGENAVGIFTER Arbetsgivaravgiften varierar utifrån den anställdes ålder De lagstadgade

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.10.2009 KOM(2009)608 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Republiken Estland och Republiken Slovenien att tillämpa en åtgärd

Läs mer

Information från Skatteverket. Oslo Simone Johansson

Information från Skatteverket. Oslo Simone Johansson Information från Skatteverket Oslo 2017-10-25 Simone Johansson Tänk på, det är 4 olika regelverk Folkbokföring Inkomstskatt Sociala avgifter Moms Den anställde Svensk eller norsk arbetsgivare? Företaget/

Läs mer

Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2)

Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2) Bilaga 2 Dnr 17-63 Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2) Inledning Enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

Skatteverkets kartläggning av tvistiga frågor i skatteprocesser inom området beskattning av näringsverksamhet

Skatteverkets kartläggning av tvistiga frågor i skatteprocesser inom området beskattning av näringsverksamhet 1(7) Skatteverkets kartläggning av tvistiga frågor i skatteprocesser inom området beskattning av näringsverksamhet Postadress: 171 94 SOLNA Telefon: 0771-567 567 Epost: huvudkontoret@skatteverket.se www.skatteverket.se

Läs mer

Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP)

Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP) Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP) Särskild löneskatt slår hårt mot seniorer Vart femte företag i Sverige skulle minska antalet anställda över 65 år om

Läs mer

Information om nya skatteförfarandet

Information om nya skatteförfarandet Information om nya skatteförfarandet Förra hösten beslutade riksdagen om en ny och mycket omfattande lag Skatteförfarandelagen (förkortas SFL). Lagen kommer att ersätta flera äldre lagar som reglerat hur

Läs mer

Bilaga 3. Vårdnadsbidrag som EU-familjeförmån

Bilaga 3. Vårdnadsbidrag som EU-familjeförmån Bilaga 3. Vårdnadsbidrag som EU-familjeförmån 1. Inledning Syftet med detta dokument är att beskriva hur ärenden med vårdnadsbidrag där förordning (EEG) 1408/71 är tillämplig bör hanteras av och kommunerna.

Läs mer

Ökad rörlighet över gränserna

Ökad rörlighet över gränserna Ökad rörlighet över gränserna Hur blir det med arbetsgivaravgifter och skatter? Pia Blank Thörnroos, 2015 Att anlita utländska arbetskraft för arbete i Sverige Om arbetet har utförts i Sverige av en fysisk

Läs mer

VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011

VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011 VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011 Visma Eget Aktiebolag passar särskilt bra för dig som vill klara hela det mindre bolagets administration på egen hand när revisorstvånget försvann

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om uppskov med beskattningen vid andelsbyten; SFS 1998:1601 Utkom från trycket den 18 december 1998 utfärdad den 10 december 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

18 Periodiseringsfonder

18 Periodiseringsfonder 18 Periodiseringsfonder Periodiseringsfonder 1109 30 kap. IL Prop. 1993/94:50, SkU 15 prop. 1993/94:234, SkU 25 prop. 1994/95:25, FiU 1 prop. 1994/95:91, SkU 11 prop. 1996/97:45, SkU 13 prop. 1997/98:150,

Läs mer

S N A B B F A K T A O M S K A T T E R. Vad är moms?

S N A B B F A K T A O M S K A T T E R. Vad är moms? S N A B B F A K T A O M S K A T T E R Vad är moms? Här behandlas de vanligaste frågorna och begreppen. Det finns andra mer omfattande broschyrer om moms. Vi betalar alla moms (mervärdesskatt) när vi köper

Läs mer

Skatteverket Anette Jaldell

Skatteverket Anette Jaldell Skatteverket Anette Jaldell Deklarera Enskild Näringsverksamhet 1 Förenklat årsbokslut NE-blanketten 2 Enskild firma Ansvarar själv för företagets skulder Ska registreras hos Skatteverket (även hos Bolagsverket

Läs mer

Nyheter och momsfällorna du bör undvika

Nyheter och momsfällorna du bör undvika Nyheter och momsfällorna du bör undvika 7 december 2017 Annika Nordqvist 08-563 072 44 annika.nordqvist@se.gt.com Nya regler för representation 2017 - Moms Avdrag för moms avseende kostnader för måltider

Läs mer

36 beslut som har gjort Sverige kallare

36 beslut som har gjort Sverige kallare 36 beslut som har gjort Sverige kallare Källa: LO-TCO Rättsskydd Årsredovisning 2009 19 förändringar i sjukförsäkringen Mindre pengar och tuffare bedömningar Januari 2007 Sänkt tak i sjukförsäkringen Var

Läs mer

O M. Grundnivå. Vad är moms?

O M. Grundnivå. Vad är moms? 1/11 Vad är moms? Mervärdesskatt kallas i dagligt tal för moms. På engelska heter det VAT (Value Added Tax). Alla företag som är skattskyldiga för moms ska ha ett momsreg.nr/vat-nr. M O M S 2/11 Vem är

Läs mer

Rättsavdelningen SR 52/2016

Rättsavdelningen SR 52/2016 1 (6) Rättsavdelningen 2016-09-26 SR 52/2016 Rättsligt ställningstagande angående bedömning av om den lön, inklusive eventuella förmåner, som erbjuds för en anställning är tillräcklig för att uppfylla

Läs mer

Mervärdesskatteförordning (1994:223)

Mervärdesskatteförordning (1994:223) Mervärdesskatteförordning (1994:223) Allmänna bestämmelser 1 [6501] Uttryck som används i denna förordning har samma innebörd som i mervärdesskattelagen (1994:200) ([6001] o.f.). Vad som i förordningen

Läs mer

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Om Kyllenius Kyllenius hjälper företag att få en Effektiv ekonomi Vi hjälper våra kunder med löpande bokföring, deklarationer, löner och

Läs mer

NEA webinar

NEA webinar NEA webinar 2009-05-13 EU-kommissionens förslag till ändringar i momsdirektivet (2006/112/EC) Lars Dykert, LRD Revision och Rådgivning Agenda Bakgrund till EU-kommissionens förslag Kommissionens utredning

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 16 juni 2010 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 2 mars 2009 i mål nr 425-08, se bilaga

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.6.2010 KOM(2010)293 slutlig 2010/0161 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Polen att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

35 Periodiska sammanställningar... 1

35 Periodiska sammanställningar... 1 Innehåll 35 Periodiska sammanställningar... 1 35.1 Innehåll...1 35.2 Vad ska lämnas i en periodisk sammanställning?...2 35.2.1 Uppgiftsskyldighet...2 35.2.1.1 Uppgifter om varor...2 35.2.1.2 Uppgifter

Läs mer

Se till att du får pension Information till företagare

Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension. Här går vi igenom vad du bör tänka på när

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C) Underlätta för jobbskaparna

Motion till riksdagen: 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C) Underlätta för jobbskaparna Partimotion Motion till riksdagen: 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C) Underlätta för jobbskaparna Sammanfattning Små och medelstora företag är motorn för hållbar tillväxt runt om i hela Sverige. Fyra

Läs mer

12/3/2014. Bakgrund till momsbeskattning. Bakgrund till momsbeskattning. Momsplikt. EU-rättens företräde framför nationell rätt

12/3/2014. Bakgrund till momsbeskattning. Bakgrund till momsbeskattning. Momsplikt. EU-rättens företräde framför nationell rätt Momsföreläsning Introduktion till momsbeskattning Föreläsning den 1 december 2014, Mikaela Sonnerby Disposition Bakgrund till momsbeskattning Grundläggande bestämmelser Urval av specialregler Bakgrund

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Annica Ekstedt 2013-03-12 KSN-2013-0460 Jan Malmberg

Handläggare Datum Diarienummer Annica Ekstedt 2013-03-12 KSN-2013-0460 Jan Malmberg KS 6 10 APRIL 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Annica Ekstedt 2013-03-12 KSN-2013-0460 Jan Malmberg Kommunstyrelsen Internbankens funktion och villkor för utlåning till de kommunala

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM57. Direktiv om tillämpning av omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt för vissa varor och tjänster

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM57. Direktiv om tillämpning av omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt för vissa varor och tjänster Regeringskansliet Faktapromemoria Direktiv om tillämpning av omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt för vissa varor och tjänster Finansdepartementet 2017-01-23 Dokumentbeteckning KOM (2016) 811 Förslag

Läs mer

5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande

5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande 5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande Fondbolagens förening Oktober 2011 STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE, FONDBOLAGEN.SE

Läs mer

Skatteverket. Anette Jaldell. Förenklat årsbokslut. NE-blanketten. Deklarera Enskild Näringsverksamhet

Skatteverket. Anette Jaldell. Förenklat årsbokslut. NE-blanketten. Deklarera Enskild Näringsverksamhet Skatteverket Anette Jaldell Deklarera Enskild Näringsverksamhet Förenklat årsbokslut NE-blanketten 1 Enskild firma Ansvarar själv för företagets skulder Ska registreras hos Skatteverket (även hos Bolagsverket

Läs mer

Mervärdesskatteförordning (1994:223)

Mervärdesskatteförordning (1994:223) Skatter m.m./mervärdesskatt 1 Allmänna bestämmelser 1 [6501] Uttryck som används i denna förordning har samma innebörd som i mervärdesskattelagen (1994:200) ([6001] o.f.). Vad som i förordningen föreskrivs

Läs mer

Svedala kommun Granskning avseende momshantering

Svedala kommun Granskning avseende momshantering Svedala kommun Granskning avseende momshantering Juni 2015 Bo-Arne Olsson Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 5 3. Momshantering 7 1.Sammanfattning I detta kapitel återfinns en sammanfattning avseende

Läs mer

Förmånsbeskattning av lånedatorer

Förmånsbeskattning av lånedatorer Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Förmånsbeskattning av lånedatorer September 2007 Sammanfattning I promemorian föreslås att den särskilda värderingen av förmån av att för privat bruk använda

Läs mer

Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden Smugglingslagen m.m./internationellt tullsamarbete 1 Inledande bestämmelser 1 [8521] Vad i denna lag sägs om skatt gäller även allmän avgift samt ränta på skatt eller allmän avgift och administrativa pålagor

Läs mer

Företagets löpande bokföring. Daniel Nordström

Företagets löpande bokföring. Daniel Nordström Företagets löpande bokföring Daniel Nordström Presentationens innehåll Begrepp Vem sköter bokföringen? Bokföringslagen Kontering före registrering Praktiskt bokföringsarbete Verifikationer Kontering vid

Läs mer

Aktuella risker och utmaningar varuhandel

Aktuella risker och utmaningar varuhandel Aktuella risker och utmaningar varuhandel På vad ska moms redovisas? Huvudregel Omsättning inom landet av skattepliktiga varor och tjänster av en beskattningsbar person Definitioner materiella ting, bland

Läs mer

Beskattning av utländsk personal. 19 september 2013

Beskattning av utländsk personal. 19 september 2013 Beskattning av utländsk personal 19 september 2013 Innehåll Skatteverket Personal som är bosatt utomlands Allmänna regler Skattskyldig Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, SINK Skattefria ersättningar

Läs mer

ALL-dagarna Information från Skatteverket. Självservice

ALL-dagarna Information från Skatteverket. Självservice ALL-dagarna 2015 Information från Skatteverket Självservice 1 Mina meddelanden Med tjänsten kan företag ta emot post digitalt från myndigheter och kommuner Företaget skaffar en digital brevlåda på minameddelanden.se

Läs mer