Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: Mötets öppnande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: Mötets öppnande"

Transkript

1 Wilmer Prentius Kårordförande 14/15 Föredragningslista Kårfullmäktige nr.5 14/15 Att: Kårfullmäktige, kårstyrelsen, gruppledare, inspektor, proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner Datum: Tid: Plats: Tryggheten Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: F1 Mötets öppnande F2 Adjungeringar Att adjungera närvarande tjänstemän med närvarooch yttranderätt F3 Val av mötessekreterare Att välja mötessekreterare. F4 Justering av röstlängd Att fastställa röstlängden. F5 Mötets behöriga utlysande Kallelse gick ut 10/1 och handlingar 15/1 Att anse mötet behörigt utlyst. F6 Val av justeringspersoner Att utse två justerare tillika rösträknare. F7 Tid för justering av protokoll Att fastställa tid för justering av protokoll F8 Fyllnadsval Det finns ett antal organ där vakanser finns för vilka fyllnadsval behöver göras. Att som ersättare i Kårhusstiftelsens styrelse till slutet av verksamhetsåret 14/15 utse: Att som ersättare i Kårhusstiftelsens styrelse till slutet av verksamhetsåret 15/16 utse: Att som revisorsersättare i Kårhusstiftelsen utse: Att som ersättare i Stiftelsen Universitetshallens styrelse till slutet av verksamhetsåret 16/17 utse: Sidan 1 av 3

2 Att som ersättare till verksamhetsrevisorer (2 st.) för kårstyrelsen utse: Att som ledamot i Valnämnden för: - Studentpartiet Socialdemokraterna utse: - Arbetarpartiets Studentfackliga Alternativ utse: - Förenade Studenter utse: F9 Fastställande av föredragningslista Att fastställa föreslagen föredragningslista Punkt Ärende Bilaga Föredragande: M1 Presidiet informerar M1_1 M2 Rapportering från organ inom M1_2 Presidiet Maja Westling Punkt Ärende Bilaga Föredragande: D1 Diskussionsteman i kårfullmäktige VT15 Presidiet Vid kårfullmäktige i november genomfördes en presentation där temat var kårens arbete med tentamina. Är det intressant för kårfullmäktige att under våren ha diskussionsteman, där olika delar av kårens fokusfrågor diskuteras? Punkt Ärende Bilaga Föredragande: U1 Sammanfattning av beslut från föregående protokoll, KF Stefan Brattlöf Att lägga protokollet till handlingarna Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: B1 Ekonomiuppföljning Kompl. Wilmer Prentius En genomgång av kårens ekonomi för detta verksamhetsår genomförs för att samtliga ledamöter ska få en god insikt i utfallet hittills i år. Att lägga ekonomiuppföljningen till handlingarna. Sidan 2 av 3

3 B2 Scharinska villan B2 Therésè Löfvenius Nilsson Vid kårfullmäktiges sammanträde i december beslutades: Att projektansvarig bjuder in till en träff för intresserade inom s kårpartier, med målsättningen att ta fram en partiövergripande plan för hur verksamhet på Scharinska villan ska möjliggöras, och att denna plan presenteras till kårfullmäktige i januari. F10 Mötets avslutande Sidan 3 av 3

4 Meddelande Wilmer Prentius Kårordförande Bilaga M1_1 - DDB: Deltog vid demografiska databasens styrelses möte, det sista någonsin. DDB ska nu omorganiseras och slås ihop med ett annat databascenter till att bli CEDAR. - Rektors beslutsmöte: Rektor beslutade, utan att höra med studentkårerna, om att stödja ett remissyttrande från SUHF gällande studenternas arbetsmiljö. protesterade tillsammans med UMS och NTK mot att inte ha blivit hörda i frågan, och lämnade protokollsanteckning. Detta var det andra remissyttrandet av större vikt under halvåret där rektor svarar utan att höra studentkårernas åsikter. Enligt rektor berodde det den här gången på att datorsystemet hade krånglat. Studentkårerna ansåg dock att rektor borde insett att frågan var av sådan art att studentkårerna hade reagerat om de blivit varse om remissen. Rektor bjöd in studentkårerna för att vidare diskutera yttrandet kring studenternas arbetsmiljö. - Ledningsråd: Deltog vid ledningsråd, vilket förberedde inför universitetsstyrelsen. - Universitetsstyrelsen: o Inleddes med strategidiskussioner kring universitetets fortsatta utveckling. Jag tryckte på att vi ska värna studenternas akademiska utveckling och det fria tänkandet genom att möjliggöra för fler fristående kurser, främst inom humaniora. Rektor nappade på idén om liberal arts-termin/år som motvikt mot utbildningsmaskins-utvecklingen. o Studentkårernas verksamhet följdes upp (görs årligen), där jag presenterade vår verksamhet. Universitetsstyrelsen beslutade att det inte förelåg orsaker som motiverade att någon studentkår skulle tappa kårstatus. o Universitetsstyrelsen beslutade att placera en interaktiv fokusmiljö i MIT-huset, där caféet är i dag. Caféet flyttas i stället en ljusgård närmare SLU. - Ersättningar från fakulteterna/lh: Stefan Brattlöf och jag har träffat respektive fakultets-/lh-ledning, i syfte att omförhandla ersättningen för den utbildningsbevakning utför på uppdrag av universitetet. Processerna är nu klara, och gick förvånansvärt bra: Fakulteterna/LH kommer att öka de årliga ersättningarna motsvarande totalt cirka 280 kkr per år. Avtalen gäller från och med Prefektträff Samfak: Presenterade tillsammans med utbildningsansvarig Carl Larsson och studentombuden Maria Kapell och Pontus Neander s verksamhet för prefekterna vid Samfak, i syfte att underlätta studentombudens fortsatta arbete. Förhoppningen är att institutionerna ska få en tydlig bild av studentombudens roll, då det i dag kan vara kantat av missuppfattningar Sidan 1 av 6

5 Meddelande Wilmer Prentius Kårordförande Betsek: Deltog vid beteendevetarsektionens styrelsemöte. - Umpe: Deltog vid Umpes styrelsemöte, där de valde ett nytt studentombud. - Digiexam: Deltog vid Digiexams presentation av verktyget för digitala tentor. - Representation: o Deltog vid HHUS julmiddag, vilket var ett mycket trevligt arrangemang. o Ledde s delegation till Umeå Medicinska studentkårs jullunch. Även detta var mycket trevligt, förutom att UMS konstant benämnde sig själva som studentkåren. - Samarbeten: Träffat Teligoo, studentkårens nya telefonoperatör. har nu kostnadsfri telefoni fram till och med Umeå studentradio: Deltog vid studentradions arrangemang av Musikhjälpen. - Kårmedia i Umeå AB: Deltog vid bolagsstämman för Kårmedia i Umeå AB (Vertex). Extra bolagsstämma ska hållas i början på denna termin, för vilken vi tillsammans med NTK har utlyst förtroendeuppdragen, för att därigenom hitta intresserade studenter. - Kårhusstiftelsen: Kårhuset Pålebacken AB har satts i konkurs. Kårhusstiftelsen avvaktar konkursens slut för att därefter kunna avgöra hur man bör gå vidare med lokalerna uthyrning till tredje part? Uppsägning? Caféverksamhet? - Folkuniversitetet: Folkuniversitetet kommer under 2015 att nyttja del av det ackumulerade kapitalet för att betala av skulder till andra FU-stiftelser, samt vissa ombyggnationer/renoveringar av lokalerna Sidan 2 av 6

6 Meddelande Wilmer Prentius Kårordförande Regler för utformning av kursplaner: Deltagit i arbetsgruppens arbete med att bearbeta de synpunkterna som inkom på förslaget som varit ute på remiss. Studentkårernas remissvar har givits stort inflytande över hur förslaget ser ut i nuläget. Givet att det är det förslaget som beslutas, innebär det en av de större rättssäkerhetsförbättringarna för studenter vid Umeå universitet på mycket länge. Fantastiskt! - Prefektträff SamFak, 10/12: Presenterat s verksamhet för Samhällsvetenskapliga fakultetens prefekter tillsammans med studentombuden och kårordförande. - UPL-råd, 11/12: Bland annat så har enheten för Universitetspedagogik och lärandestöd, UPL tagit fram en kurs för studierektorer och lärare i regelverksefterlevnad utifrån förslagen som framkommit efter studentfallsskrivelsen Det här är riktigt bra! - Studenträttsliga samverkansgruppen, 12/12: Bland annat diskussion om samverkansgruppens roll i förhållande till studentkårernas förslag till en examinationskommitté vid Umeå universitet. - Visning av Digiexam, 15/12: Arrangerat och deltagit i en videokonferens med visning av systemet Digiexam för digitala salstentamina för studentombuden och företrädare för sektionerna. - Pedagogiska meriteringsnämnden, 17/12: I nuläget inte så mycket att rapportera. Sista dag för lärare att ansöka om pedagogisk meritering är 13/1. Sen ska nämnden utse sakkunniga som ska granska och ge förslag på meriteringsnivå. - Utbildningsstrategiska rådet, 17/12: Bland mycket annat, diskussion om studentkårernas verksamhet utifrån tjänsteköpsavtalen, budgetläget och minskningar av antalet utbildningsplatser, centrala arbetsgruppen utifrån studentfallsskrivelsen UPL-kurs, 18/12: Hållit i ett utbildningspass, tillsammans med studiesocialt ansvarig för ca 20 universitetslärare som går en UPL-kurs om studentinflytande, studentkårernas verksamhet och studentperspektiv på utbildning. - Examensråd, 19/12: Diskussion om revidering av hanteringsordning för tillgodoräknande m.m. - Prorektordialog, 19/12: Temamöte med fokus på salstentafrågor och diskussion kring: o Utvärdering av försök med förbättrade tentamensrutiner, vägen framåt o Bristfälliga skrivsalar o Erfarenheter från Tentamensservice workshop 11/12 o Gemensamt anmälningssystem o Rätten att skriva salstentor på distans vid annat lärosäte o Digitala tentor - Firat jul, 24/12! Sidan 3 av 6

7 Meddelande Wilmer Prentius Kårordförande Dialogmöte med utbildningsansvariga vid Lärarhögskolan, 8/1: Halvårsvis dialogmöte med LH där jag tillsammans med studiesocialt ansvarig, avgående och tillträdande studentombud vid UMPE/LH diskuterade med företrädare för Lärarhögskolan inriktningen på utbildningsbevakningen framöver, redovisade arbetet som bedrivits under hösten -14 m.m. Vice kårordförande: - Kontaktperson för HHUS: Deltagit som kontaktperson för sektionen, vid HHUS:s styrelsemöte 8/12. - Dietiststudenternas examensceremoni, 18/12: Hållit tal för de nyexaminerade dietisterna vid deras avslutning. Ett fantastiskt event arrangerat av studenter! - Träff med lokalförsörjningsenheten, 7/1: Möte med chefen för LOK och diskuterat lokalfrågor i Universumshuset bland annat utifrån att kårhuset inte längre bedriver kvällsoch helgverksamhet Sidan 4 av 6

8 Meddelande Wilmer Prentius Kårordförande UPL-kurs: Höll ett 1½ timme långt pass för lärare om lärandemiljö ur ett studentperspektiv. Mycket lyckat med engagerade lärare. Förhoppningsvis kommer kåren delta även i fortsättningen. Detta hjälper även till att stärka dialogen med lärare. - Utvärdering av Infocenter: En väg in vid Infocenter i Universumhuset ska utvärderas. Bland annat är tanken att studenter ska agera besökare vid Infocenter, men det kommer också ske dialog med redan befintliga besökare. - Återhämtningsvecka: Genomförs V Arbetsmiljöorganisation: Mycket arbete kring hur HSAMO och SAMO ska organiseras och även hur kåren kan stärka kunskapen hos universitetet om att dessa finns och vilka det är. Ett brev kommer gå ut till samtliga prefekter med en beskrivning av rollerna och vilka personer som är SAMO vid institutionerna Sidan 5 av 6

9 Meddelande Wilmer Prentius Kårordförande Loppis + Klädbytardag: Nya datum för loppisen är bestämt (1 mars, 3 maj och 7 juni). Det kommer också vara en klädbytardag för kårmedlemmar den 21 februari (klädinlämningen sker dagen innan). - Mångkulturellvecka: Har börjar fila på en temavecka där jag vill bjuda in föreningar som representerar de fem nationella minoriteterna i Sverige (samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar). - Samtyckeskampanj: Fortsatt samarbete med Lisa Krutrök. Har kontaktat Svante Tidholm från Fatta man om att komma hit under Feministiskt forum i april och visa sin dokumentär film Som en Pasch och prata om både filmen och Fatta man. - Scharinska: Efter förra KF kallade jag till möte med kårpartierna för möte. Det närvarande partierna var VSF och FS. Vi hade även ett möte efter jul där vi endast var tre stycken. Hoppas att fler kommer att kunna närvara vid nästa möte (ej bestämt i skrivande stund). - Vårens projekt: Har planerat lite kommande projekt bland annat Årshögtiden, Gokartturnering och Bowlingturnering Sidan 6 av 6

10 Bilaga M1_2 Studentkårerna bjuder in till öppet seminarium Digitala salstentamina något för Umeå universitet? Erfarenheter från Lunds universitets införandeförande av digitala salstentamina Richard Mauritsson, Avdelningschef IT, Juridiska fakulteten, Lunds universitet Madeleine Rietz, Studieadministratör, Juridiska fakulteten, Lunds universitet Erfarenheter från Läkarprogrammet vid UmU:s pilotprojekt med digitala sals tentamina ur ett program-, lärar- och studentperspektiv. Magnus Hultin, Programordförande läkarprogrammet, Umeå universitet Onsdagen 4 mars klockan 12:00 14:00, Hörsal MA121, MIT-huset Det bjuds på lunchmackor i begränsad utsträckning, ingen föranmälan krävs. Öppet för alla. Såväl studenter, lärare, administratörer, studierektorer, skrivvakter, övriga befattningshavare samt andra intresserade. Arrangeras av studentkårerna vid Umeå universitet

11 Underlag Thérèse Löfvenius Nilsson Projektansvarig Bilaga B2 Scharinska villan har en anrik historia med sin början år 1905 då byggnaden färdigställdes efter Ragnar Östbergs ritningar och Egil Unander-Scharin med familj kunde flytta in. Egil Unander- Scharin var en affärs- och industriman verksam inom träindustrin i Umeå. Redan år 1957 förvärvade Umeå kommun villan och två år senare, 1959, beslutades det att upplåta byggnaden hyresfritt, via ett avtal mellan Kunglig Majestät och Umeå kommun, till studentkårerna. Detta var i syfte att skapa en samlingsplats för studenterna i Umeå, då främst de vid medicinska och odontologiska utbildningsanstalten. När Scharinska uppläts till studentlivet fanns ännu inte Umeå universitet, och Umeå hade endast ett fåtal studenter i staden. När Umeå väl tilldelades ett universitet 1965 fungerade redan Scharinska villan som en självklar knytpunkt för studenterna i norr. Allt sedan dess har såväl staden som studentlivet förändrats kraftfullt Umeå har utan tvekan dragit nytta av den kraft som universitetet tagit med sig, där universitetet vidare dragit kraft av det framgångsrika studentliv Umeå har kunnat presentera med Scharinska i centrum. Den framgångsrika samverkan mellan studenter, universitet och kommun har i dag gjort Umeå till den sanna huvudstaden i norr genom framväxten av framstående näringsliv, utbildning och forskning. Med tillkomsten av konstnärligt campus ser vi i dag möjligheterna och behovet av att knyta samman universitetsstadens stråk, med början i det centrerade campus i öst, vidare till konstnärligt campus med destination Umeå centrum, där Scharinska villan har potential att fungera som den självklara platsen där studenter möter stad och stad möter studenter. Genom att erbjuda denna mötesplats och brygga ges möjlighet för utvecklad samverkan mellan näringslivet och dess framtida arbetstagare. Med kulturarrangemang i nära samarbete med Umeås kulturföreningar ges möjligheter att effektivt introducera det civila samhället för de tusentals nykomna studenterna och på detta sätt få in dem i den gemensamma atmosfären som finns i Umeå. Den verksamhet som planeras i Scharinska villan skulle återföra funktionen till vad den en gång i tiden var, en samlingsplats för studenterna men också en byggnad som välkomnade stadens invånare, vilkas möten tillsammans bidragit till den kreativa aura som omger Scharinska villan. Namnet Scharinska har dessutom genom åren blivit ett etablerat begrepp inom staden, synonymt med engagerad kulturverksamhet och något som ska värderas högt och fortsätta att vårdas. Detta genom att fortsätta driva en verksamhet som andas studentliv men som också hyllar villans och Umeå campus historia. Scharinska villan är av stort historiskt värde med omfattande studenttraditioner, disputationsmiddagar och kulturarrangemang av olika slag, varför det är viktigt att knyta an till den anrika historien men också bygga en verksamhet för framtiden Sidan 1 av 3

12 Underlag Thérèse Löfvenius Nilsson Projektansvarig Scharinska villan kommer hyras av från Umeå kommun. Den dagliga verksamheten kring restaurangen och caféet drivs av en entreprenör. Utställningar, kontor och studieplatser hyrs från till våra hyresgäster. kommer också starta en stiftelse som ser över den verksamhet som bedrivs på våning 1. Stiftelsens ändamål är att främja Umeås kulturhistoria och den levande Universitetsstaden. Genom stiftelsen söker vi ändamålsriktade investeringsstöd samt förvaltar kulturverksamhet och dess ekonomi. Fördelarna med att med en stiftelse är många: Verksamheten regleras av en stiftelseurkund där ändamålet med verksamheten tydligt framgår. Att ändra i en stiftelseurkund, särskilt med avseende på ändamål, är mycket svårt och är något som i enlighet med Stiftelselagen (1994:1220) också ska godkännas av Kammarkollegiet. Samtliga intäkter från externa parter som inkommer till stiftelsen ska också brukas för dess ändamål. Medel kan alltså ej användas för andra syften. I stiftelseurkunden kan inflytande från samtliga kårer vid Umeå universitet samt representation för Umeå universitet och Umeå kommun säkras, vilket stärker samarbetet mellan samtliga parter. Vidare så bör stiftelseurkunden till viss del reglerar hur fastigheten ska vårdas med hänsyn till byggnadsminnesförklaringen. Detta skapar ett åtagande från stiftarna gentemot Scharinska villan. Den gemensamma förvaltningen, där varje deltagande studentkår också är en del av stiftelsen, garanterar ett likvärdigt inflytande och ansvarstagande i verksamheten, och möjliggör den breda grund som en framgångsrik mötesplats behöver. Gentemot hyresgäster (framförallt entreprenören som sköter restaurangen) upplåter vi ett kontrakt där det bland annat ingår att efter den kvartalsvisa genomgången av villan (där även en representant av och hyresgästen bör vara med) har och hyresgästen ett möte där parterna bland annat diskuterar hur verksamheten gått. Scharinska villan har en byggnadsminnesförklaring som lades på fastigheten år 1981, vilket har medfört att de restaureringar och renoveringar som nu genomförs ska återställa villan i ett ursprungligt skick. Att byggnaden är kulturminnesmärkt innebär också att ett stort ansvar måste tas avseende nyttjandet av lokalerna, där man aktivt vårdar den fastighet som studentkårerna fått i uppgift att förvalta för studenternas och Umeås bästa Sidan 2 av 3

13 Underlag Thérèse Löfvenius Nilsson Projektansvarig Scharinska har i många år fokuserat på att ha dagverksamhet i form av lunchservering samt kvällsverksamhet i form av klubbar. Det nya Scharinska villan föreslås bredda sin verksamhet betydligt för att svara mot vad hela studentlivet, och omgivande samhälle, efterfrågar och för att kunna vara en mötesplats för studenter och medborgare i Umeå. Scharinska villan ska, genom sitt läge, fungera som en del i den nya campussträckningen, och binda ihop huvudcampus, konstnärligt campus och Umeå stad. Med studieplatser på dagtid och som knytpunkt på kvällstid förflyttar sig universitetet uppströms, inte enbart med lokaler utan också med studenter. Föreslagen verksamhet från hösten 2015 och framåt: Studieplatser: Cirka 100 studieplatser 8-17 vardagar placerade i restaurangdelen på bottenvåningen och våning 1 (se bilaga 1). Här möjliggörs även utställningsytor för framförallt studenter vid konstnärligt campus. Några av de mindre grupprummen möjliggörs för studenterna att boka. Restaurang/café: Drivs av en entreprenör alla dagar. Används för att även bedriva sittningar och disputationsmiddagar. Café drivs även på våning 1 i anslutning till utställningar. Musei- och utställningsverksamhet: På våning 1 (se bilaga 2). En stående museiutställning om Umeås kulturhistoria, Umeå universitets, studentkårernas samt Scharinska villans historia. Utställningar av främst konstnärligt campus studenter. Kontor: På våning 1 (se bilaga 2) möjliggörs det för kulturföreningar (som godkänns av ) att hyra kontor i villan, exempelvis Humlan, Studiefrämjandet. Dessa intressenter ska vara sådana som främjar kultur och studentliv i Umeå, t.ex. studieförbund och kulturföreningar. Kvälls- och helgverksamhet: På kvällar och helger drivs verksamheten med allmänt serveringstillstånd, med fokus på restaurang och kultur. I nära samverkan med Umeås kulturföreningar och studentföreningar arrangeras löpande kulturevents, i syfte att introducera och främja utbytet av kultur från Umeå såväl som från övriga Sverige och världen. o Poetry slam o Littfest o Författarmöten o Popquiz o Singer/songwriter spelningar o Populärvetenskapliga föreläsningar o Filmvisning o Studiecirklar Alkoholfri verksamhet: Scharinska villan ska också fungera som ett alternativ till de pubar som finns i centrala Umeå. Den övriga verksamheten finansierar och stödjer alkoholfri verksamhet och verksamhet där inte alkoholen är i fokus Sidan 3 av 3

14 Bilaga 1 Parkering Entré Garderob Garderob Restaurang + studieplatser Restaurang + studieplatser Mottagning Huvudentré

15 Bilaga 2 Kontor Grupprum Grupprum Kontor Studieplatser + Utställningar Café + Utställningar Kontor

16 Meddelande Thérèse Löfvenius Nilsson Projektansvarig Januari: 22 januari är samverkansmötet med Umeå kommun. Då vill de veta hur möbleringen skall se ut samt ha en ekonomiskplan. Föreslå att ha längre återbetalningstid för renoveringarna, samt inte hyra källaren om vi inte kan bedriva verksamhet i den. Kontaktar Ställverket (träff under v.4) och VBM. Kontakt med Humlan och Studiefrämjandet. Februari: Fortsatta möten med kårgruppen. Påbörja sökandet efter en entreprenör, samt intressenter som vill hyra kontor. Kontakt med personer som är intresserade av Scharinska villan och vill sitta med i kårgruppen. Jobba för att UK ska gå in med pengar. Kontakta andra större aktörer som kan tänkas gå in med pengar. Mars: Fortsatt påverkansarbete. April: 1 april tillträder vi Scharinska som det ser ut idag. Påverkansarbete, hitta entreprenör. Maj: Fortsatt arbete. Juni: Denna månad vill vi hellre ha tillträde. Ha något i trädgården i samband med att studenterna har avslutning? Sidan 1 av 1

Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: Mötets öppnande

Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: Mötets öppnande Umeå studentkår Kårordförande 13/14 Föredragningslista Kårfullmäktige nr.5 13/14 Att: Kårfullmäktige, kårstyrelsen, gruppledare, inspektor, proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner Datum: 2014-02-12

Läs mer

PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE Umeå studentkår Ordförande 070-686 90 10 Protokoll Styrelsemöte nr.3 10/11 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, kårsektioner PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE Umeå studentkår Föredragningslista Styrelsemöte nr.4 12/13 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE Datum:

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå Mötesinformation Mötesdatum: 2014-11-12 Kl. 17.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark Lukas

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå Mötesinformation Mötesdatum: 2014-09-09 Kl. 17.00 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Ordförande

Läs mer

Yttrande Carl Larsson Utbildningsansvarig 2014-09-12. Umeå naturvetar- och teknologkår samt Umeå Medicinska Studentkår

Yttrande Carl Larsson Utbildningsansvarig 2014-09-12. Umeå naturvetar- och teknologkår samt Umeå Medicinska Studentkår UKÄ:s reg.nr: 32-205-14 Svaren nedan är från (härefter benämnt som US ) och avser Umeå universitet (härefter benämnt som UmU ) generellt, samt i vissa avseenden de organisatoriska delar av Umeå universitet

Läs mer

PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Protokoll Styrelsemöte nr 4, 08/09 PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE Datum: 2008-11-19 Bilagor: M7 US 50-årsjubileum Tid: Plats: Noteringar: 15.15

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015/2016

VERKSAMHETSPLAN 2015/2016 VERKSAMHETSPLAN 2015/2016 Antaget av LinTeks fullmäktige den 3 mars 2015 2 (9) Inledning Verksamhetsplanen beslutas av kårfullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka kårfullmäktige styr LinTek.

Läs mer

Jag vill avsäga mig min plats som ledamot i Universitetshallarnas styrelse och i kårfullmäktige. Bilaga F8 Mvh / Anders Till Umeå studentkår Mot bakgrund av hälsoskäl som påkallar att jag reducerar antalet

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå Mötesinformation Mötesdatum: 2015-03-11 Kl. 17.15 Mötesplats: Samvetet Närvarande Post Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Mötesinformation Mötesdatum: 2014-03-05 Kl. 17.15 Mötesplats: Samvetet Närvarande Post Oscar Sellhed Martina Ridne Olof Suneson Henrik Näslund Hannah Öst Maria Brand Frida Björklund Ordförande Vice Ordförande

Läs mer

UPPFÖLJNING AV BESLUT FATTADE I AU

UPPFÖLJNING AV BESLUT FATTADE I AU Umeå studentkår Biblioteksgränd 6 907 36 Umeå Tel: 090-786 90 00 Beslutsuppföljning 2012-12-05 UPPFÖLJNING AV BESLUT FATTADE I AU Oktober Nominering: Ulrika Haake som inspektor för Umeå studentkår Val:

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå Mötesinformation Mötesdatum: 2014-08-24 Kl. 17.00 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark

Läs mer

Att starta och driva ett parti. En liten broschyr om hur du kan vara delaktig i att utveckla och forma Umeå studentkårs verksamhet och framtid

Att starta och driva ett parti. En liten broschyr om hur du kan vara delaktig i att utveckla och forma Umeå studentkårs verksamhet och framtid Att starta och driva ett parti En liten broschyr om hur du kan vara delaktig i att utveckla och forma Umeå studentkårs verksamhet och framtid Umeå studentkårs syfte... 3 Umeå studentkårs uppbyggnad...

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Umeå studentkår Wilmer Prentius Ordförande 070-686 90 10. Föredragningslista Styrelsemöte nr.4 14/15

Umeå studentkår Wilmer Prentius Ordförande 070-686 90 10. Föredragningslista Styrelsemöte nr.4 14/15 Umeå studentkår Wilmer Prentius Ordförande 070-686 90 10 Föredragningslista Styrelsemöte nr.4 14/15 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner Datum: 2014-12-09

Läs mer

Kallelse föreningsmöte 1 (1)

Kallelse föreningsmöte 1 (1) Kallelse föreningsmöte 1 (1) Plats Gamma Tid Tisdagen den 19 mars klockan 17.15 Föredragningslista 1. Preliminärer a. Mötets öppnande b. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare c. Justering av

Läs mer

Datum: 2014-02-17 Lokal: Naturvetarhuset, sektionslokalen Basen, Umeå universitet

Datum: 2014-02-17 Lokal: Naturvetarhuset, sektionslokalen Basen, Umeå universitet Sid 1(4) Protokoll fört vid styrelsemöte 9 13/14 Datum: 2014-02-17 Lokal: Naturvetarhuset, sektionslokalen Basen, Umeå universitet F13-9 FORMALIA F13-9.1 Mötets öppnande Ordförande Linnea Kyrö Stenlund

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Mötesinformation Mötesdatum: 2014-05-07 Kl. 17.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark Lukas Norlund Sivermark Anna Neglén Daniel

Läs mer

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Version utan valhandlingar FÖREDRAGNINGSLISTA Kungliga Maskinsektionen, THS Sektionsmöte 2013-12-03 kl 17.17 i sal M1 * = Bilaga finns

Läs mer

Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: Mötets öppnande

Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: Mötets öppnande Wilmer Prentius Kårordförande 14/15 Föredragningslista Kårfullmäktige nr.4 14/15 Att: Kårfullmäktige, kårstyrelsen, gruppledare, inspektor, proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner Datum: 2014-12-16

Läs mer

Fullmäktigesammanträde 3 14/15

Fullmäktigesammanträde 3 14/15 Sid 1(7) Fullmäktigesammanträde 3 14/15 Datum: 2014-12-11 Tid: 17.15 Lokal: Kårhuset Origo F14-3 Formalia Anmärkning F14-3.1 Mötets öppnande Talman, Astrid Råberg, förklarar mötet öppnat klockan 17.24

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE Ordförande Föredragningslista Styrelsemöte nr.5 10/11 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE Datum: 2010-12-15

Läs mer

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Stadgar för Lindholmens Pubförening På I samarbete med Ingenjörsteknolog- och Sjösektionen vid Chalmers Studentkår Gäller fr.o.m. 2007-06-30 Innehåll 1 ALLMÄNT...

Läs mer

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 1.1 Fullmäktige Juridiska Föreningens (JF) fullmäktige ska under året sammanträda minst tre gånger per termin, med undantag för juni, juli och augusti. Fullmäktige

Läs mer

ARBETSBESKRIVNING FÖR ARBETSGRUPP KÅRENS FRAMTIDA ORGANISATION

ARBETSBESKRIVNING FÖR ARBETSGRUPP KÅRENS FRAMTIDA ORGANISATION ARBETSBESKRIVNING FÖR ARBETSGRUPP KÅRENS FRAMTIDA ORGANISATION Representanter: HHUS: Jimmy Kindholm ordf@hhus.se Betsek: Kristoffer Månsson kriztoffer@hotmail.com Humsek: Sebastian Andersson ordfhumsek@umeastudentkar.se

Läs mer

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 1. Uppgift Medicinska studierådet är en politiskt och religiöst obunden organisation som skall tillvarata läkarstuderandes intressen

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE UMEÅ STUDENTKÅR [Kårordförandes namn] Ordförande 070-686 90 10 Föredragningslista Styrelsemöte nr.6 08/09 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå Mötesinformation Mötesdatum: 2014-05-29 Kl. 15.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark

Läs mer

Halmstad Studentkår. Tid: 17:00 1. Mötets öppnande Ordförande Öppna mötet. 3. Frånvarorapport Ordförande Fastställa

Halmstad Studentkår. Tid: 17:00 1. Mötets öppnande Ordförande Öppna mötet. 3. Frånvarorapport Ordförande Fastställa 1. Mötets öppnande Ordförande Öppna mötet 2. Mötets behöriga utlysande Ordförande Beslut 3. Frånvarorapport Ordförande Fastställa 4. Justering av röstlängd Ordförande Fastställa 5. Val av justeringsperson

Läs mer

KonstKåren har tre olika sektioner: Akademin Valand, HDK (inklusive Steneby) och HSM. Konstkåren. Akademin Valand HDK HSM

KonstKåren har tre olika sektioner: Akademin Valand, HDK (inklusive Steneby) och HSM. Konstkåren. Akademin Valand HDK HSM Arbetsordning för KonstKårens sektioner Denna arbetsordning beskriver vad sektionens verksamhet består i samt hur strukturen för denna verksamhet lämpligast bör se ut. Det är dock upp till de enskilda

Läs mer

THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar Hektor Kårstyrelsen 15/16

THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar Hektor Kårstyrelsen 15/16 Sid 1(7) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 01 15/16 Måndagen den 24 augusti 2015 klockan 18.00 Plats (Sammanträdesrummet, Nymble) * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE Samsek Taniya Sahlström Ordförande Protokoll Styrelsemöte nr. 1-12/13 PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE Datum: 2012-11-28 Tid: 16.45 Plats: s101 Närvarande Samsek Samsek Samsek Samvetet SOSUM RHSF UMSYS

Läs mer

PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE Zakarias Pante Ordförande 070-686 90 10 Protokoll Styrelsemöte nr.5 10/11 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Göteborgs universitets Studentkårer

Göteborgs universitets Studentkårer Sida 1/5 20120229 Styrelsemöte 6 Verksamhetsåret 2011/12 Utskrift: 20120302 Tid: Plats: Kallade: Närvarande: Datum: 20120229 Starttid: 17:15 Sluttid: 20:25 Lingsalen, Studenternas hus GUS styrelse, GFS

Läs mer

Örebro studentkårs Fullmäktige

Örebro studentkårs Fullmäktige Örebro studentkårs Fullmäktige Datum: 13-04-23-13-04-24 Tid: 17:00 Plats: T137, Rättegångssalen 1.Mötets öppnande...2 2.Mötets stadgeenliga utlysande...2 3.Val av mötesfunktionärer...2 4.Protokolljustering...2

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

Bilaga F8 Från: Nils Skickat: den 18 september 2014 16:30 Till: Ämne: Stefan Brattlöf Avsägelse Jag avsäger mig härmed alla mina uppdrag inom Stiftelsen kårhuset. Jag vill samtidigt

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionens ordförande Sander Riedberg öppnar mötet klockan 16.38. 1.2

Läs mer

BTS Höstmöte 2014. Innehåll. Justering av protokoll. Protokoll. Närvarolista

BTS Höstmöte 2014. Innehåll. Justering av protokoll. Protokoll. Närvarolista ! BTS Höstmöte 2014 Innehåll Justering av protokoll Kallelse med preliminär föredragningslista och beslutsunderlag Protokoll Närvarolista Justering av protokoll Ken Braesch-Andersen, ordförande samt mötesordförande

Läs mer

Propositioner. Proposition 2012-1 Avskaffande av ledamot i styrelsen: Projektkoordinator

Propositioner. Proposition 2012-1 Avskaffande av ledamot i styrelsen: Projektkoordinator Propositioner Proposition 2012-1 Avskaffande av ledamot i styrelsen: Projektkoordinator Projektkoordinatorns uppgifter har under de gångna verksamhetsåren legat så pass nära vice ordförandens uppgifter

Läs mer

Röstlängd Vänsterstudenterna (V), 12 mandat Studentpartiet Socialdemokraterna (S), 9 mandat Ordinarie ledamöter Ordinarie ledamöter X Thérèse Löfvenius Nilsson X Andreas Wilemoll X Wilmer Prentius Mattias

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014

Verksamhetsplan 2013/2014 Verksamhetsplan 2013/2014 Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Mail: ko@luleastudentkar.com Tel: 0920-49 33 00 1/12 Innehållsförteckning Inledning...3 Allmänt...4 Organisationsutvärdering... 4 Kansliet...

Läs mer

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter:

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter: Protokoll fört vid styrelsemöte #4 som ägde rum 2014 10 08 Närvarande: Roller: Underskrifter: Andreas Fredmer (Ordförande) Malin Öhlin (Sekreterare) Simon Lundmark (Informationsansvarig) Gry Frölich (Kassör)

Läs mer

Sigmasektionen Umeå naturvetar- och teknologkår

Sigmasektionen Umeå naturvetar- och teknologkår Sid 1(5) fört vid styrelsemöte 1 14/15 Datum: 2014-09-16 Lokal: Naturvetarhuset, sektionslokalen Basen, Umeå universitet F14-1 FORMALIA F14-1.1 Mötets öppnande Ordförande Emil Samuelsson hälsar alla välkomna

Läs mer

2014-04-03, kl 18.30 i C305

2014-04-03, kl 18.30 i C305 KÅRFULLMÄKTIGE 6 2013/2014 2014-04-03, kl 18.30 i C305 Föredragningslista för Teknologkåren vid LTUs kårfullmäktige. Tid: 2014-04-03, kl 18.30 Plats: C305 Ärenden: 61-70 Bilaga Föredragare 61. Formalia

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Kapitel 1 Allmänna stadgar 1. Studentföreningen Kemisektionen härefter kallad K-sektionen är en sammanslutning av studenterna på civilingenjörsprogrammet

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2(5) Kapitel I: Inledande bestämmelser 1 Definitioner FUTF: Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker F-STORM:

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS Umeå studentkår Nils Larsson Ordförande 070-686 90 10 Föredragningslista Styrelsemöte nr.6 09/10 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

Till kårstyrelsens arbetsutskott delegeras:

Till kårstyrelsens arbetsutskott delegeras: Umeå studentkår Biblioteksgränd 6 907 36 Umeå Tel: 090-786 90 00 Styrdokument 2013-06-10 Med denna delegationsordning, delegerar kårstyrelsen beslutanderätt i vissa frågor inom sitt ansvarsområde till

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

Arbetsmiljörapport 07/08

Arbetsmiljörapport 07/08 Arbetsmiljörapport 07/08 Inledning Begreppet Hsamo (huvudstuderandearbetsmiljöombud) är ett relativt nytt begrepp. Att denna post har inrättats är en viktig signal från Universitetet om betydelsen av arbetsmiljön,

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 1 11/12

Protokoll Styrelsemöte 1 11/12 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 25 augusti 2011 Linus Svensson, mötessektreterare Protokoll Styrelsemöte 1 11/12 Tid: Torsdag 18 augusti klockan 18.00 Plats: Perstorprummet, Kårhuset Närvarande Styrelsen

Läs mer

Kårstyrelsen har tagit fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med kårledningen.

Kårstyrelsen har tagit fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med kårledningen. 1 (14) Arbetsbeskrivningar Kårstyrelsen har tagit fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med kårledningen. Syfte Arbetsbeskrivningarnas syfte är att bidra till kontinuitet i kårledningens arbete och att

Läs mer

Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser:

Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser: LATHUND FONDSÖKNINGAR 2014/2015 Sida 1 av 8 Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser: Reglemente för fondsökningar o o o Sektionsfonden Projektfond Föreläsningsfond Hur bör en

Läs mer

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 Konglig Samhällsbyggnadssektion Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

STYRELSEN PROTOKOLL 2010/2011:9 1 (5)

STYRELSEN PROTOKOLL 2010/2011:9 1 (5) 1 (5) Närvarande styrelseledamöter: Ella Brodin Johan Gärdebo Michael Jonsson Niclas Karlsson (t o m 6) Lukas Klingsbo Eric Lennerth Pontus Sandström Frånvarande: Karin Nordlund Presidiet: Gabriel Ledung

Läs mer

UPPFÖLJNING AV BESLUT FATTADE I AU

UPPFÖLJNING AV BESLUT FATTADE I AU Biblioteksgränd 6 907 36 Umeå Tel: 090-786 90 00 Beslutsuppföljning 2012-01-27 UPPFÖLJNING AV BESLUT FATTADE I AU Februari Mars Remissvar: Tre blir två två nya myndigheter inom utbildningsområdet Remissvar:

Läs mer

Lunds universitets studentkårers karneval STADGA. Senast beslutad av Karnevalsorganet XXXX-XX-XX Gällande från 2015-0X-XX

Lunds universitets studentkårers karneval STADGA. Senast beslutad av Karnevalsorganet XXXX-XX-XX Gällande från 2015-0X-XX Lunds universitets studentkårers karneval STADGA Senast beslutad av Karnevalsorganet XXXX-XX-XX Gällande från 2015-0X-XX Innehåll 1. Ändamål och organisation... 2 2. Karnevalsorganet... 2 3. Karnevalskommittén...

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde

Kårfullmäktigesammanträde Verksamhetsåret 2012/2013 Kårfullmäktigesammanträde den 17 december 2012 - Utskotts- och kommittéförslag a) förslag om ändring i Reglemente för Ekonomiska sektionen 2011-01-18 Reglemente för Ekonomiska

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Konstkårens Presidium FÖRSLAG

Arbetsbeskrivning för Konstkårens Presidium FÖRSLAG Antagen av Fullmäktige 2014-10-22 Huvudområden Presidiet har följande fem huvudsakliga områden med arbetsuppgifter: 1. Utföra Fullmäktiges och Styrelsens beslut 2. Sköta utbildningsbevakning a. på fakultetsnivå

Läs mer

Yrkande avseende punkt B3, Kårstyrelsens sammanträde 2013-02-06

Yrkande avseende punkt B3, Kårstyrelsens sammanträde 2013-02-06 Yrkande avseende punkt B3, Kårstyrelsens sammanträde 2013-02-06 Jag som yrkar är: Fanny Eriksson, kårordförande Kårstyrelsen har ännu ej fått slutgiltig information om det antal mandat och delegater Umeå

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Mötesinformation Mötesdatum: 2015-04-22 Kl. 17.15 Mötesplats: Samvetet Närvarande Post Anna Neglén Daniel Saadat Lukas Norlund Sivermark Sara Lundqvist Johanna Witting John Gunell Adam Dahrén Simon Fjellner

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 10 11/12

Protokoll Styrelsemöte 10 11/12 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 14 mars 2012 Linus Svensson, mötessektreterare Protokoll Styrelsemöte 10 11/12 Tid: Tisdag 12 mars klockan 18.15 Plats: Perstorprummet, Kårhuset Närvarande Styrelsen

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 4 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 4 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 4 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår 2014-09-04 klockan 18.00 i Rosa rummet, Studenthuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1.

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Datum: 2015-03- 12 Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Dagordning: 000001 Mötet öppnas 000010 Val av mötesordförande 000011 Val av mötessekreterare 000100 Adjungeringar

Läs mer

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument Kristianstad Studentkår Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument 1 Innehåll Arbetsordning för styrelsen på Kristianstad Studentkår... 3 Instruktion för ledamot... 6 Instruktion för

Läs mer

4 Styrelsen. 4.2 Ordförande Väljs under UMSYS årsmöte. Ordförande har rätt att teckna firma. Ordförande leder styrelsens arbete.

4 Styrelsen. 4.2 Ordförande Väljs under UMSYS årsmöte. Ordförande har rätt att teckna firma. Ordförande leder styrelsens arbete. 1 Beskrivning av föreningen Föreningens namn är Umeå Systemvetarförening, (hädanefter benämnd UMSYS). Organisationsnummer: 802446-7956. Föreningens verksamhetsår sträcker sig från 1 januari till 31 december.

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 141007 Samhällsvetarsektionen

Protokoll styrelsemöte 141007 Samhällsvetarsektionen Närvaro Eva Vargas, ordförande Ebba Jacobsson, vice ordförande Eric Insulahn, ledamot Anton Rundström, ledamot Jonathan Thor, ledamot Martin Viberg, ledamot Joel Furvik, ledamot (inkom 15.50) 1. Preliminärer

Läs mer

Förslag till reviderade stadgar 2011-11-15. Ändringar markerade med ruta revideringar till höger.

Förslag till reviderade stadgar 2011-11-15. Ändringar markerade med ruta revideringar till höger. Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland 1 Firma och styrelsens säte Föreningens firma är Tillväxt Gotland, ideell förening. Styrelsen ska ha sitt säte i Gotlands kommun. 2 Ändamål Tillväxt

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18 Stockholm 2015-03-18 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 16.14 1.2. Mötets behöriga utlysande Extrainsatt Styrelsen beslutar

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Campus ID. Type ID. Plats ID

Campus ID. Type ID. Plats ID OBS! Campus-ID och Type-ID begränsar sökningar till vald kategori, dvs. precis valen i dropdown-menyn. Plats-ID används för att centrera kartan till en viss plats. Campus ID 1 Campus Umeå 2 Konstnärligt

Läs mer

Ärende. Preliminärer 1.1. Mötets öppnande och behöriga utlysande 1.2

Ärende. Preliminärer 1.1. Mötets öppnande och behöriga utlysande 1.2 Sida 1/11 Dagordning Samhällsvetarsektionen styrelsemöte # 12 verksamhetsår 11/12 Kontoret, Sprängkullsgatan 19 2012-02-13, 16:00 Kallade: Sektionsstyrelsen, Emelie Schelin, Emelie Schagerholm, Suzanne

Läs mer

13/14. Avtal mellan Consensus och X- sektionen. Verksamhetsåret

13/14. Avtal mellan Consensus och X- sektionen. Verksamhetsåret Avtal mellan Consensus och X- sektionen Verksamhetsåret 13/14 Avtalet syftar till att reglera och tydliggöra ansvarsområden och skyldigheter för Consensus och X-sektionen gällande övergripande samverkan,

Läs mer

INNEHÅLL ... 12 ... 6 ... 15 ... 18... 20... 21... 29 ... 34... 35... 37

INNEHÅLL ... 12 ... 6 ... 15 ... 18... 20... 21... 29 ... 34... 35... 37 Styrdokument Linus Lundström Kårordförande Handlingsplanen är kårstyrelsens arbetsdokument, där samtliga områden som berörs i verksamhetsplanen ska omsättas i projektform för att stärka transparensen av

Läs mer

... 16... 8... 9... 12

... 16... 8... 9... 12 ... 6... 6... 6... 8... 8... 8... 9... 9... 9... 10... 10... 10... 10... 11... 11... 12... 12... 12... 13... 13... 13... 14... 14... 14... 14... 15... 15... 15... 16 Sidan 2 av 54 ... 17... 17... 17...

Läs mer

Östasiatiska föreningen

Östasiatiska föreningen Östasiatiska föreningen Stadgar antagna 2014-11-24 Innehåll 1 Föreningens namn.......................... 1 2 Föreningens säte........................... 1 3 Föreningsform............................ 1

Läs mer

Dagordning FM3 / 2014 Valfullmäktige

Dagordning FM3 / 2014 Valfullmäktige DAGORDNING FM3 / 2014 Lund, 21 mars 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition Dagordning FM3 / 2014 Valfullmäktige Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola Inkom FM 3 bil. Fullmäktigemöte den 30 mars 2014

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB 1 BESLUT 2015-04-24 Dnr SU 1.2.1-3150-14 Universitetsstyrelsen Agneta Stenborg Universitetsjurist Ledningskansliet Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB Dessa anvisningar syftar till att

Läs mer

Fö reningen Sivans Stadgar

Fö reningen Sivans Stadgar Fö reningen Sivans Stadgar Fastställda av årsmötet 2003-05-14 Reviderade 2012-09-18 1 Innehållsförteckning Kapitel I Föreningens namn, ändamål och syfte 3 Kapitel II Medlemskap 3 Kapitel III Styrelse 3

Läs mer

HAREC verksamhetsberättelse 2014

HAREC verksamhetsberättelse 2014 HAREC verksamhetsberättelse 2014 Bakgrund HAREC är en centrumbildning vid Lunds universitet som drivs gemensamt med Högskolan i Kristianstad, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Malmö högskola och Sveriges

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-04

FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-04 Kårfullmäktigesammanträde # Kårfullmäktigesammanträde 04 13/14 Datum: 2014-04-02 4 Tid: 10/11 i. 18.00 23.00 Datum: Plats: Nya Matsalen, 2011-02-02 Nymble, KTH Campus ii. Tid: 18.00 23.00 Plats: L1, KTH

Läs mer

1 Utseende av sekreterare Institutionsstyrelsen utser Michael Pettersson till sekreterare.

1 Utseende av sekreterare Institutionsstyrelsen utser Michael Pettersson till sekreterare. Institutionsstyrelsen Protokoll Sammanträdesdatum: 2009-12-09 Närvarande: Gunhild Vidén, ordf. Mona Arfs, adjungerad Ken Benson Rhonwen Bowen Irina Karlsson, suppl. Marie Olofsson Michael Pettersson, suppl.

Läs mer

STADGAR KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

STADGAR KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS STADGAR KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Fastställd av Sektionsmötet den 25 november 2003 Ändrad av Sektionsmötet den 22 november 2005 ( 5.7.2.7 infördes) Ändrad av Sektionsmötet den 20 april 2006 ( 3.1 ändrades)

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

Antaget av Fullmäktige [Välj datum]

Antaget av Fullmäktige [Välj datum] Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Antaget av Fullmäktige [Välj datum] Innehåll Innehåll... 2 Kapitel 1: Allmänt... 3 Kapitel 2: Presidiet... 4 Kapitel 3: Kårordförande... 5 Kapitel 4: Vice Kårordförande...

Läs mer

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg Sektionen för Medieteknik Stockholm 20131022 Styrelsemöte den 23 oktober 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Kl 17:31. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Lukas,

Läs mer

Stadgar för studentföreningen. Slottsstallarna. Fastslagna 2014-03-24 av uppstartsmötet för Slottsstallarna. Revideringar: 2014-03-24,

Stadgar för studentföreningen. Slottsstallarna. Fastslagna 2014-03-24 av uppstartsmötet för Slottsstallarna. Revideringar: 2014-03-24, Stadgar för studentföreningen Slottsstallarna Fastslagna 2014-03-24 av uppstartsmötet för Slottsstallarna Revideringar: 2014-03-24, 1 Innehåll 1 Allmänna bestämmelser... 4 1.1 Föreningens namn... 4 1.2

Läs mer

Protokoll. Sara Bergqvist, styrelseledamot

Protokoll. Sara Bergqvist, styrelseledamot Consensus styrelsesammanträde Datum: 22 november 2011 Tid: 17.30-21.30 Lokal: Sektionsrum, Kårhus Örat Kallade: Styrelsens ledamöter Handläggare och utvecklare Sektionsordföranden Sakrevisorer Närvarande:

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA KONSTITUERANDE KÅRFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE

FÖREDRAGNINGSLISTA KONSTITUERANDE KÅRFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE UMEÅ STUDENTKÅR Robert Östberg Ordförande 070-686 90 10 Föredragningslista Kårfullmäktige nr.1 09/10 Att: Kårfullmäktige, kårstyrelsen, gruppledare, inspektor, proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer