Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: Mötets öppnande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: Mötets öppnande"

Transkript

1 Wilmer Prentius Kårordförande 14/15 Föredragningslista Kårfullmäktige nr.5 14/15 Att: Kårfullmäktige, kårstyrelsen, gruppledare, inspektor, proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner Datum: Tid: Plats: Tryggheten Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: F1 Mötets öppnande F2 Adjungeringar Att adjungera närvarande tjänstemän med närvarooch yttranderätt F3 Val av mötessekreterare Att välja mötessekreterare. F4 Justering av röstlängd Att fastställa röstlängden. F5 Mötets behöriga utlysande Kallelse gick ut 10/1 och handlingar 15/1 Att anse mötet behörigt utlyst. F6 Val av justeringspersoner Att utse två justerare tillika rösträknare. F7 Tid för justering av protokoll Att fastställa tid för justering av protokoll F8 Fyllnadsval Det finns ett antal organ där vakanser finns för vilka fyllnadsval behöver göras. Att som ersättare i Kårhusstiftelsens styrelse till slutet av verksamhetsåret 14/15 utse: Att som ersättare i Kårhusstiftelsens styrelse till slutet av verksamhetsåret 15/16 utse: Att som revisorsersättare i Kårhusstiftelsen utse: Att som ersättare i Stiftelsen Universitetshallens styrelse till slutet av verksamhetsåret 16/17 utse: Sidan 1 av 3

2 Att som ersättare till verksamhetsrevisorer (2 st.) för kårstyrelsen utse: Att som ledamot i Valnämnden för: - Studentpartiet Socialdemokraterna utse: - Arbetarpartiets Studentfackliga Alternativ utse: - Förenade Studenter utse: F9 Fastställande av föredragningslista Att fastställa föreslagen föredragningslista Punkt Ärende Bilaga Föredragande: M1 Presidiet informerar M1_1 M2 Rapportering från organ inom M1_2 Presidiet Maja Westling Punkt Ärende Bilaga Föredragande: D1 Diskussionsteman i kårfullmäktige VT15 Presidiet Vid kårfullmäktige i november genomfördes en presentation där temat var kårens arbete med tentamina. Är det intressant för kårfullmäktige att under våren ha diskussionsteman, där olika delar av kårens fokusfrågor diskuteras? Punkt Ärende Bilaga Föredragande: U1 Sammanfattning av beslut från föregående protokoll, KF Stefan Brattlöf Att lägga protokollet till handlingarna Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: B1 Ekonomiuppföljning Kompl. Wilmer Prentius En genomgång av kårens ekonomi för detta verksamhetsår genomförs för att samtliga ledamöter ska få en god insikt i utfallet hittills i år. Att lägga ekonomiuppföljningen till handlingarna. Sidan 2 av 3

3 B2 Scharinska villan B2 Therésè Löfvenius Nilsson Vid kårfullmäktiges sammanträde i december beslutades: Att projektansvarig bjuder in till en träff för intresserade inom s kårpartier, med målsättningen att ta fram en partiövergripande plan för hur verksamhet på Scharinska villan ska möjliggöras, och att denna plan presenteras till kårfullmäktige i januari. F10 Mötets avslutande Sidan 3 av 3

4 Meddelande Wilmer Prentius Kårordförande Bilaga M1_1 - DDB: Deltog vid demografiska databasens styrelses möte, det sista någonsin. DDB ska nu omorganiseras och slås ihop med ett annat databascenter till att bli CEDAR. - Rektors beslutsmöte: Rektor beslutade, utan att höra med studentkårerna, om att stödja ett remissyttrande från SUHF gällande studenternas arbetsmiljö. protesterade tillsammans med UMS och NTK mot att inte ha blivit hörda i frågan, och lämnade protokollsanteckning. Detta var det andra remissyttrandet av större vikt under halvåret där rektor svarar utan att höra studentkårernas åsikter. Enligt rektor berodde det den här gången på att datorsystemet hade krånglat. Studentkårerna ansåg dock att rektor borde insett att frågan var av sådan art att studentkårerna hade reagerat om de blivit varse om remissen. Rektor bjöd in studentkårerna för att vidare diskutera yttrandet kring studenternas arbetsmiljö. - Ledningsråd: Deltog vid ledningsråd, vilket förberedde inför universitetsstyrelsen. - Universitetsstyrelsen: o Inleddes med strategidiskussioner kring universitetets fortsatta utveckling. Jag tryckte på att vi ska värna studenternas akademiska utveckling och det fria tänkandet genom att möjliggöra för fler fristående kurser, främst inom humaniora. Rektor nappade på idén om liberal arts-termin/år som motvikt mot utbildningsmaskins-utvecklingen. o Studentkårernas verksamhet följdes upp (görs årligen), där jag presenterade vår verksamhet. Universitetsstyrelsen beslutade att det inte förelåg orsaker som motiverade att någon studentkår skulle tappa kårstatus. o Universitetsstyrelsen beslutade att placera en interaktiv fokusmiljö i MIT-huset, där caféet är i dag. Caféet flyttas i stället en ljusgård närmare SLU. - Ersättningar från fakulteterna/lh: Stefan Brattlöf och jag har träffat respektive fakultets-/lh-ledning, i syfte att omförhandla ersättningen för den utbildningsbevakning utför på uppdrag av universitetet. Processerna är nu klara, och gick förvånansvärt bra: Fakulteterna/LH kommer att öka de årliga ersättningarna motsvarande totalt cirka 280 kkr per år. Avtalen gäller från och med Prefektträff Samfak: Presenterade tillsammans med utbildningsansvarig Carl Larsson och studentombuden Maria Kapell och Pontus Neander s verksamhet för prefekterna vid Samfak, i syfte att underlätta studentombudens fortsatta arbete. Förhoppningen är att institutionerna ska få en tydlig bild av studentombudens roll, då det i dag kan vara kantat av missuppfattningar Sidan 1 av 6

5 Meddelande Wilmer Prentius Kårordförande Betsek: Deltog vid beteendevetarsektionens styrelsemöte. - Umpe: Deltog vid Umpes styrelsemöte, där de valde ett nytt studentombud. - Digiexam: Deltog vid Digiexams presentation av verktyget för digitala tentor. - Representation: o Deltog vid HHUS julmiddag, vilket var ett mycket trevligt arrangemang. o Ledde s delegation till Umeå Medicinska studentkårs jullunch. Även detta var mycket trevligt, förutom att UMS konstant benämnde sig själva som studentkåren. - Samarbeten: Träffat Teligoo, studentkårens nya telefonoperatör. har nu kostnadsfri telefoni fram till och med Umeå studentradio: Deltog vid studentradions arrangemang av Musikhjälpen. - Kårmedia i Umeå AB: Deltog vid bolagsstämman för Kårmedia i Umeå AB (Vertex). Extra bolagsstämma ska hållas i början på denna termin, för vilken vi tillsammans med NTK har utlyst förtroendeuppdragen, för att därigenom hitta intresserade studenter. - Kårhusstiftelsen: Kårhuset Pålebacken AB har satts i konkurs. Kårhusstiftelsen avvaktar konkursens slut för att därefter kunna avgöra hur man bör gå vidare med lokalerna uthyrning till tredje part? Uppsägning? Caféverksamhet? - Folkuniversitetet: Folkuniversitetet kommer under 2015 att nyttja del av det ackumulerade kapitalet för att betala av skulder till andra FU-stiftelser, samt vissa ombyggnationer/renoveringar av lokalerna Sidan 2 av 6

6 Meddelande Wilmer Prentius Kårordförande Regler för utformning av kursplaner: Deltagit i arbetsgruppens arbete med att bearbeta de synpunkterna som inkom på förslaget som varit ute på remiss. Studentkårernas remissvar har givits stort inflytande över hur förslaget ser ut i nuläget. Givet att det är det förslaget som beslutas, innebär det en av de större rättssäkerhetsförbättringarna för studenter vid Umeå universitet på mycket länge. Fantastiskt! - Prefektträff SamFak, 10/12: Presenterat s verksamhet för Samhällsvetenskapliga fakultetens prefekter tillsammans med studentombuden och kårordförande. - UPL-råd, 11/12: Bland annat så har enheten för Universitetspedagogik och lärandestöd, UPL tagit fram en kurs för studierektorer och lärare i regelverksefterlevnad utifrån förslagen som framkommit efter studentfallsskrivelsen Det här är riktigt bra! - Studenträttsliga samverkansgruppen, 12/12: Bland annat diskussion om samverkansgruppens roll i förhållande till studentkårernas förslag till en examinationskommitté vid Umeå universitet. - Visning av Digiexam, 15/12: Arrangerat och deltagit i en videokonferens med visning av systemet Digiexam för digitala salstentamina för studentombuden och företrädare för sektionerna. - Pedagogiska meriteringsnämnden, 17/12: I nuläget inte så mycket att rapportera. Sista dag för lärare att ansöka om pedagogisk meritering är 13/1. Sen ska nämnden utse sakkunniga som ska granska och ge förslag på meriteringsnivå. - Utbildningsstrategiska rådet, 17/12: Bland mycket annat, diskussion om studentkårernas verksamhet utifrån tjänsteköpsavtalen, budgetläget och minskningar av antalet utbildningsplatser, centrala arbetsgruppen utifrån studentfallsskrivelsen UPL-kurs, 18/12: Hållit i ett utbildningspass, tillsammans med studiesocialt ansvarig för ca 20 universitetslärare som går en UPL-kurs om studentinflytande, studentkårernas verksamhet och studentperspektiv på utbildning. - Examensråd, 19/12: Diskussion om revidering av hanteringsordning för tillgodoräknande m.m. - Prorektordialog, 19/12: Temamöte med fokus på salstentafrågor och diskussion kring: o Utvärdering av försök med förbättrade tentamensrutiner, vägen framåt o Bristfälliga skrivsalar o Erfarenheter från Tentamensservice workshop 11/12 o Gemensamt anmälningssystem o Rätten att skriva salstentor på distans vid annat lärosäte o Digitala tentor - Firat jul, 24/12! Sidan 3 av 6

7 Meddelande Wilmer Prentius Kårordförande Dialogmöte med utbildningsansvariga vid Lärarhögskolan, 8/1: Halvårsvis dialogmöte med LH där jag tillsammans med studiesocialt ansvarig, avgående och tillträdande studentombud vid UMPE/LH diskuterade med företrädare för Lärarhögskolan inriktningen på utbildningsbevakningen framöver, redovisade arbetet som bedrivits under hösten -14 m.m. Vice kårordförande: - Kontaktperson för HHUS: Deltagit som kontaktperson för sektionen, vid HHUS:s styrelsemöte 8/12. - Dietiststudenternas examensceremoni, 18/12: Hållit tal för de nyexaminerade dietisterna vid deras avslutning. Ett fantastiskt event arrangerat av studenter! - Träff med lokalförsörjningsenheten, 7/1: Möte med chefen för LOK och diskuterat lokalfrågor i Universumshuset bland annat utifrån att kårhuset inte längre bedriver kvällsoch helgverksamhet Sidan 4 av 6

8 Meddelande Wilmer Prentius Kårordförande UPL-kurs: Höll ett 1½ timme långt pass för lärare om lärandemiljö ur ett studentperspektiv. Mycket lyckat med engagerade lärare. Förhoppningsvis kommer kåren delta även i fortsättningen. Detta hjälper även till att stärka dialogen med lärare. - Utvärdering av Infocenter: En väg in vid Infocenter i Universumhuset ska utvärderas. Bland annat är tanken att studenter ska agera besökare vid Infocenter, men det kommer också ske dialog med redan befintliga besökare. - Återhämtningsvecka: Genomförs V Arbetsmiljöorganisation: Mycket arbete kring hur HSAMO och SAMO ska organiseras och även hur kåren kan stärka kunskapen hos universitetet om att dessa finns och vilka det är. Ett brev kommer gå ut till samtliga prefekter med en beskrivning av rollerna och vilka personer som är SAMO vid institutionerna Sidan 5 av 6

9 Meddelande Wilmer Prentius Kårordförande Loppis + Klädbytardag: Nya datum för loppisen är bestämt (1 mars, 3 maj och 7 juni). Det kommer också vara en klädbytardag för kårmedlemmar den 21 februari (klädinlämningen sker dagen innan). - Mångkulturellvecka: Har börjar fila på en temavecka där jag vill bjuda in föreningar som representerar de fem nationella minoriteterna i Sverige (samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar). - Samtyckeskampanj: Fortsatt samarbete med Lisa Krutrök. Har kontaktat Svante Tidholm från Fatta man om att komma hit under Feministiskt forum i april och visa sin dokumentär film Som en Pasch och prata om både filmen och Fatta man. - Scharinska: Efter förra KF kallade jag till möte med kårpartierna för möte. Det närvarande partierna var VSF och FS. Vi hade även ett möte efter jul där vi endast var tre stycken. Hoppas att fler kommer att kunna närvara vid nästa möte (ej bestämt i skrivande stund). - Vårens projekt: Har planerat lite kommande projekt bland annat Årshögtiden, Gokartturnering och Bowlingturnering Sidan 6 av 6

10 Bilaga M1_2 Studentkårerna bjuder in till öppet seminarium Digitala salstentamina något för Umeå universitet? Erfarenheter från Lunds universitets införandeförande av digitala salstentamina Richard Mauritsson, Avdelningschef IT, Juridiska fakulteten, Lunds universitet Madeleine Rietz, Studieadministratör, Juridiska fakulteten, Lunds universitet Erfarenheter från Läkarprogrammet vid UmU:s pilotprojekt med digitala sals tentamina ur ett program-, lärar- och studentperspektiv. Magnus Hultin, Programordförande läkarprogrammet, Umeå universitet Onsdagen 4 mars klockan 12:00 14:00, Hörsal MA121, MIT-huset Det bjuds på lunchmackor i begränsad utsträckning, ingen föranmälan krävs. Öppet för alla. Såväl studenter, lärare, administratörer, studierektorer, skrivvakter, övriga befattningshavare samt andra intresserade. Arrangeras av studentkårerna vid Umeå universitet

11 Underlag Thérèse Löfvenius Nilsson Projektansvarig Bilaga B2 Scharinska villan har en anrik historia med sin början år 1905 då byggnaden färdigställdes efter Ragnar Östbergs ritningar och Egil Unander-Scharin med familj kunde flytta in. Egil Unander- Scharin var en affärs- och industriman verksam inom träindustrin i Umeå. Redan år 1957 förvärvade Umeå kommun villan och två år senare, 1959, beslutades det att upplåta byggnaden hyresfritt, via ett avtal mellan Kunglig Majestät och Umeå kommun, till studentkårerna. Detta var i syfte att skapa en samlingsplats för studenterna i Umeå, då främst de vid medicinska och odontologiska utbildningsanstalten. När Scharinska uppläts till studentlivet fanns ännu inte Umeå universitet, och Umeå hade endast ett fåtal studenter i staden. När Umeå väl tilldelades ett universitet 1965 fungerade redan Scharinska villan som en självklar knytpunkt för studenterna i norr. Allt sedan dess har såväl staden som studentlivet förändrats kraftfullt Umeå har utan tvekan dragit nytta av den kraft som universitetet tagit med sig, där universitetet vidare dragit kraft av det framgångsrika studentliv Umeå har kunnat presentera med Scharinska i centrum. Den framgångsrika samverkan mellan studenter, universitet och kommun har i dag gjort Umeå till den sanna huvudstaden i norr genom framväxten av framstående näringsliv, utbildning och forskning. Med tillkomsten av konstnärligt campus ser vi i dag möjligheterna och behovet av att knyta samman universitetsstadens stråk, med början i det centrerade campus i öst, vidare till konstnärligt campus med destination Umeå centrum, där Scharinska villan har potential att fungera som den självklara platsen där studenter möter stad och stad möter studenter. Genom att erbjuda denna mötesplats och brygga ges möjlighet för utvecklad samverkan mellan näringslivet och dess framtida arbetstagare. Med kulturarrangemang i nära samarbete med Umeås kulturföreningar ges möjligheter att effektivt introducera det civila samhället för de tusentals nykomna studenterna och på detta sätt få in dem i den gemensamma atmosfären som finns i Umeå. Den verksamhet som planeras i Scharinska villan skulle återföra funktionen till vad den en gång i tiden var, en samlingsplats för studenterna men också en byggnad som välkomnade stadens invånare, vilkas möten tillsammans bidragit till den kreativa aura som omger Scharinska villan. Namnet Scharinska har dessutom genom åren blivit ett etablerat begrepp inom staden, synonymt med engagerad kulturverksamhet och något som ska värderas högt och fortsätta att vårdas. Detta genom att fortsätta driva en verksamhet som andas studentliv men som också hyllar villans och Umeå campus historia. Scharinska villan är av stort historiskt värde med omfattande studenttraditioner, disputationsmiddagar och kulturarrangemang av olika slag, varför det är viktigt att knyta an till den anrika historien men också bygga en verksamhet för framtiden Sidan 1 av 3

12 Underlag Thérèse Löfvenius Nilsson Projektansvarig Scharinska villan kommer hyras av från Umeå kommun. Den dagliga verksamheten kring restaurangen och caféet drivs av en entreprenör. Utställningar, kontor och studieplatser hyrs från till våra hyresgäster. kommer också starta en stiftelse som ser över den verksamhet som bedrivs på våning 1. Stiftelsens ändamål är att främja Umeås kulturhistoria och den levande Universitetsstaden. Genom stiftelsen söker vi ändamålsriktade investeringsstöd samt förvaltar kulturverksamhet och dess ekonomi. Fördelarna med att med en stiftelse är många: Verksamheten regleras av en stiftelseurkund där ändamålet med verksamheten tydligt framgår. Att ändra i en stiftelseurkund, särskilt med avseende på ändamål, är mycket svårt och är något som i enlighet med Stiftelselagen (1994:1220) också ska godkännas av Kammarkollegiet. Samtliga intäkter från externa parter som inkommer till stiftelsen ska också brukas för dess ändamål. Medel kan alltså ej användas för andra syften. I stiftelseurkunden kan inflytande från samtliga kårer vid Umeå universitet samt representation för Umeå universitet och Umeå kommun säkras, vilket stärker samarbetet mellan samtliga parter. Vidare så bör stiftelseurkunden till viss del reglerar hur fastigheten ska vårdas med hänsyn till byggnadsminnesförklaringen. Detta skapar ett åtagande från stiftarna gentemot Scharinska villan. Den gemensamma förvaltningen, där varje deltagande studentkår också är en del av stiftelsen, garanterar ett likvärdigt inflytande och ansvarstagande i verksamheten, och möjliggör den breda grund som en framgångsrik mötesplats behöver. Gentemot hyresgäster (framförallt entreprenören som sköter restaurangen) upplåter vi ett kontrakt där det bland annat ingår att efter den kvartalsvisa genomgången av villan (där även en representant av och hyresgästen bör vara med) har och hyresgästen ett möte där parterna bland annat diskuterar hur verksamheten gått. Scharinska villan har en byggnadsminnesförklaring som lades på fastigheten år 1981, vilket har medfört att de restaureringar och renoveringar som nu genomförs ska återställa villan i ett ursprungligt skick. Att byggnaden är kulturminnesmärkt innebär också att ett stort ansvar måste tas avseende nyttjandet av lokalerna, där man aktivt vårdar den fastighet som studentkårerna fått i uppgift att förvalta för studenternas och Umeås bästa Sidan 2 av 3

13 Underlag Thérèse Löfvenius Nilsson Projektansvarig Scharinska har i många år fokuserat på att ha dagverksamhet i form av lunchservering samt kvällsverksamhet i form av klubbar. Det nya Scharinska villan föreslås bredda sin verksamhet betydligt för att svara mot vad hela studentlivet, och omgivande samhälle, efterfrågar och för att kunna vara en mötesplats för studenter och medborgare i Umeå. Scharinska villan ska, genom sitt läge, fungera som en del i den nya campussträckningen, och binda ihop huvudcampus, konstnärligt campus och Umeå stad. Med studieplatser på dagtid och som knytpunkt på kvällstid förflyttar sig universitetet uppströms, inte enbart med lokaler utan också med studenter. Föreslagen verksamhet från hösten 2015 och framåt: Studieplatser: Cirka 100 studieplatser 8-17 vardagar placerade i restaurangdelen på bottenvåningen och våning 1 (se bilaga 1). Här möjliggörs även utställningsytor för framförallt studenter vid konstnärligt campus. Några av de mindre grupprummen möjliggörs för studenterna att boka. Restaurang/café: Drivs av en entreprenör alla dagar. Används för att även bedriva sittningar och disputationsmiddagar. Café drivs även på våning 1 i anslutning till utställningar. Musei- och utställningsverksamhet: På våning 1 (se bilaga 2). En stående museiutställning om Umeås kulturhistoria, Umeå universitets, studentkårernas samt Scharinska villans historia. Utställningar av främst konstnärligt campus studenter. Kontor: På våning 1 (se bilaga 2) möjliggörs det för kulturföreningar (som godkänns av ) att hyra kontor i villan, exempelvis Humlan, Studiefrämjandet. Dessa intressenter ska vara sådana som främjar kultur och studentliv i Umeå, t.ex. studieförbund och kulturföreningar. Kvälls- och helgverksamhet: På kvällar och helger drivs verksamheten med allmänt serveringstillstånd, med fokus på restaurang och kultur. I nära samverkan med Umeås kulturföreningar och studentföreningar arrangeras löpande kulturevents, i syfte att introducera och främja utbytet av kultur från Umeå såväl som från övriga Sverige och världen. o Poetry slam o Littfest o Författarmöten o Popquiz o Singer/songwriter spelningar o Populärvetenskapliga föreläsningar o Filmvisning o Studiecirklar Alkoholfri verksamhet: Scharinska villan ska också fungera som ett alternativ till de pubar som finns i centrala Umeå. Den övriga verksamheten finansierar och stödjer alkoholfri verksamhet och verksamhet där inte alkoholen är i fokus Sidan 3 av 3

14 Bilaga 1 Parkering Entré Garderob Garderob Restaurang + studieplatser Restaurang + studieplatser Mottagning Huvudentré

15 Bilaga 2 Kontor Grupprum Grupprum Kontor Studieplatser + Utställningar Café + Utställningar Kontor

16 Meddelande Thérèse Löfvenius Nilsson Projektansvarig Januari: 22 januari är samverkansmötet med Umeå kommun. Då vill de veta hur möbleringen skall se ut samt ha en ekonomiskplan. Föreslå att ha längre återbetalningstid för renoveringarna, samt inte hyra källaren om vi inte kan bedriva verksamhet i den. Kontaktar Ställverket (träff under v.4) och VBM. Kontakt med Humlan och Studiefrämjandet. Februari: Fortsatta möten med kårgruppen. Påbörja sökandet efter en entreprenör, samt intressenter som vill hyra kontor. Kontakt med personer som är intresserade av Scharinska villan och vill sitta med i kårgruppen. Jobba för att UK ska gå in med pengar. Kontakta andra större aktörer som kan tänkas gå in med pengar. Mars: Fortsatt påverkansarbete. April: 1 april tillträder vi Scharinska som det ser ut idag. Påverkansarbete, hitta entreprenör. Maj: Fortsatt arbete. Juni: Denna månad vill vi hellre ha tillträde. Ha något i trädgården i samband med att studenterna har avslutning? Sidan 1 av 1

Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: Mötets öppnande

Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: Mötets öppnande Umeå studentkår Kårordförande 13/14 Föredragningslista Kårfullmäktige nr.5 13/14 Att: Kårfullmäktige, kårstyrelsen, gruppledare, inspektor, proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner Datum: 2014-02-12

Läs mer

Bilaga U2 Umeå studentkår Biblioteksgränd 6 907 36 Umeå Tel: 090786 90 00 Beslutsuppföljning 20150601 Meddelande att US och NTK skickat en skrivelse till UmU med en förfrågan om kontorslokal vid Konstnärligt

Läs mer

Kårstyrelsesammanträde 2 13/14

Kårstyrelsesammanträde 2 13/14 Kårstyrelsesammanträde 2 13/14 Protokoll Datum: Tid: Lokal: 2013-09-26 17.15 MC323 F13-2 FORMALIA ANMÄRKNING F13-2.1 Mötets öppnande Mötet öppnas klockan 17.22 F13-2.2 Avstängning av mobiltelefoner På

Läs mer

PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE Umeå studentkår Ordförande 070-686 90 10 Protokoll Styrelsemöte nr.3 10/11 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, kårsektioner PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå Mötesinformation Mötesdatum: 2014-11-12 Kl. 17.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark Lukas

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE Umeå studentkår Föredragningslista Styrelsemöte nr.4 12/13 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE Datum:

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå Mötesinformation Mötesdatum: 2015-02-11 Kl. 17.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark

Läs mer

Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: F1 Mötets öppnande Kårordförande Nils Persson förklarar mötet öppnat

Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: F1 Mötets öppnande Kårordförande Nils Persson förklarar mötet öppnat Umeå studentkår Kårordförande 070-686 90 10 Föredragningslista Styrelsemöte nr.2 15/16 Datum: 2015-11-10 Tid: 15.15 Plats: Ringius Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: F1 Mötets öppnande

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015/2016

VERKSAMHETSPLAN 2015/2016 VERKSAMHETSPLAN 2015/2016 Antaget av LinTeks fullmäktige den 3 mars 2015 2 (9) Inledning Verksamhetsplanen beslutas av kårfullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka kårfullmäktige styr LinTek.

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå Mötesinformation Mötesdatum: 2014-09-09 Kl. 17.00 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Ordförande

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå Mötesinformation Mötesdatum: 2015-03-11 Kl. 17.15 Mötesplats: Samvetet Närvarande Post Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark

Läs mer

Yttrande Carl Larsson Utbildningsansvarig 2014-09-12. Umeå naturvetar- och teknologkår samt Umeå Medicinska Studentkår

Yttrande Carl Larsson Utbildningsansvarig 2014-09-12. Umeå naturvetar- och teknologkår samt Umeå Medicinska Studentkår UKÄ:s reg.nr: 32-205-14 Svaren nedan är från (härefter benämnt som US ) och avser Umeå universitet (härefter benämnt som UmU ) generellt, samt i vissa avseenden de organisatoriska delar av Umeå universitet

Läs mer

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF)

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Inledande bestämmelser 1 Juridiska föreningen vid Umeå universitet, nedan föreningen, är en partipolitiskt, fackligt och religiöst oberoende ideell

Läs mer

PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Protokoll Styrelsemöte nr 4, 08/09 PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE Datum: 2008-11-19 Bilagor: M7 US 50-årsjubileum Tid: Plats: Noteringar: 15.15

Läs mer

Att starta och driva ett parti inom. En liten broschyr om hur du kan vara delaktig i att utveckla och forma Umeå studentkårs verksamhet och framtid

Att starta och driva ett parti inom. En liten broschyr om hur du kan vara delaktig i att utveckla och forma Umeå studentkårs verksamhet och framtid Att starta och driva ett parti inom En liten broschyr om hur du kan vara delaktig i att utveckla och forma Umeå studentkårs verksamhet och framtid Umeå studentkårs syfte...3 Umeå studentkårs uppbyggnad...4

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens extra årsmöte 2014-04-07 Fastställda av Umeå studentkårs fullmäktige 2014-04-16 Innehåll Kap. 1 Ändamål... 2 Kap. 2 Medlemskap... 2

Läs mer

Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: F1 Mötets öppnande Linus Lundström

Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: F1 Mötets öppnande Linus Lundström Föredragningslista Kårfullmäktige nr.1 14/15 Att: Kårfullmäktige, kårstyrelsen, gruppledare, inspektor, proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner Datum: 2014-05-21 Tid: 16.15 Plats: Tryggheten Punkt

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Mötesinformation Mötesdatum: 2014-03-05 Kl. 17.15 Mötesplats: Samvetet Närvarande Post Oscar Sellhed Martina Ridne Olof Suneson Henrik Näslund Hannah Öst Maria Brand Frida Björklund Ordförande Vice Ordförande

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Umeå studentkår Wilmer Prentius Ordförande 070-686 90 10. Föredragningslista Styrelsemöte nr.2 14/15

Umeå studentkår Wilmer Prentius Ordförande 070-686 90 10. Föredragningslista Styrelsemöte nr.2 14/15 Ordförande Föredragningslista Styrelsemöte nr.2 14/15 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner Datum: 2014-09-16 Tid: 15.15 Plats: Ringius Punkt Ärende

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå Mötesinformation Mötesdatum: 2014-08-24 Kl. 17.00 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Mötesinformation Mötesdatum: 2014-02-05 Kl. 17.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Oscar Sellhed Martina Ridne Olof Suneson Henrik Näslund Hannah Öst Maria Brand Frida Björklund Calle Arkelid Emil

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Mötesinformation Mötesdatum: 2014-05-07 Kl. 17.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark Lukas Norlund Sivermark Anna Neglén Daniel

Läs mer

Att starta och driva ett parti. En liten broschyr om hur du kan vara delaktig i att utveckla och forma Umeå studentkårs verksamhet och framtid

Att starta och driva ett parti. En liten broschyr om hur du kan vara delaktig i att utveckla och forma Umeå studentkårs verksamhet och framtid Att starta och driva ett parti En liten broschyr om hur du kan vara delaktig i att utveckla och forma Umeå studentkårs verksamhet och framtid Umeå studentkårs syfte... 3 Umeå studentkårs uppbyggnad...

Läs mer

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 1.1 Fullmäktige Juridiska Föreningens (JF) fullmäktige ska under året sammanträda minst tre gånger per termin, med undantag för juni, juli och augusti. Fullmäktige

Läs mer

Studentfallsskrivelsen 2013-uppföljning för 2015

Studentfallsskrivelsen 2013-uppföljning för 2015 Sid 1 (6) Studentfallsskrivelsen 2013-uppföljning för 2015 Föredragande Prorektor Anders Fällström och utredare Ester Roos-Engstrand Sammanfattning Studentfallskrivelsen syftar till att åskådliggöra återkommande

Läs mer

Umeå studentkår Wilmer Prentius Ordförande 070-686 90 10. Föredragningslista Styrelsemöte nr.3 14/15

Umeå studentkår Wilmer Prentius Ordförande 070-686 90 10. Föredragningslista Styrelsemöte nr.3 14/15 Ordförande Föredragningslista Styrelsemöte nr.3 14/15 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner Datum: 2014-11-11 Tid: 15.15 Plats: Ringius Punkt Ärende

Läs mer

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Stadgar för Lindholmens Pubförening På I samarbete med Ingenjörsteknolog- och Sjösektionen vid Chalmers Studentkår Gäller fr.o.m. 2007-06-30 Innehåll 1 ALLMÄNT...

Läs mer

Jag vill avsäga mig min plats som ledamot i Universitetshallarnas styrelse och i kårfullmäktige. Bilaga F8 Mvh / Anders Till Umeå studentkår Mot bakgrund av hälsoskäl som påkallar att jag reducerar antalet

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse

Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse Denna uppdragsbeskrivning beskriver ansvarsområden och uppgifter för sektionsstyrelserna inom Konstkåren. Sektionsstyrelsen har ett övergripande ansvar som i första

Läs mer

Göteborgs universitets Studentkårer

Göteborgs universitets Studentkårer Sida 1/5 20120229 Styrelsemöte 6 Verksamhetsåret 2011/12 Utskrift: 20120302 Tid: Plats: Kallade: Närvarande: Datum: 20120229 Starttid: 17:15 Sluttid: 20:25 Lingsalen, Studenternas hus GUS styrelse, GFS

Läs mer

THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar Hektor Kårstyrelsen 15/16

THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar Hektor Kårstyrelsen 15/16 Sid 1(7) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 01 15/16 Måndagen den 24 augusti 2015 klockan 18.00 Plats (Sammanträdesrummet, Nymble) * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar

Läs mer

Kallelse föreningsmöte 1 (1)

Kallelse föreningsmöte 1 (1) Kallelse föreningsmöte 1 (1) Plats Gamma Tid Tisdagen den 19 mars klockan 17.15 Föredragningslista 1. Preliminärer a. Mötets öppnande b. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare c. Justering av

Läs mer

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB 1 BESLUT 2015-04-24 Dnr SU 1.2.1-3150-14 Universitetsstyrelsen Agneta Stenborg Universitetsjurist Ledningskansliet Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB Dessa anvisningar syftar till att

Läs mer

UPPFÖLJNING AV BESLUT FATTADE I AU

UPPFÖLJNING AV BESLUT FATTADE I AU Umeå studentkår Biblioteksgränd 6 907 36 Umeå Tel: 090-786 90 00 Beslutsuppföljning 2012-12-05 UPPFÖLJNING AV BESLUT FATTADE I AU Oktober Nominering: Ulrika Haake som inspektor för Umeå studentkår Val:

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Version utan valhandlingar FÖREDRAGNINGSLISTA Kungliga Maskinsektionen, THS Sektionsmöte 2013-12-03 kl 17.17 i sal M1 * = Bilaga finns

Läs mer

Teknologkårens styrelse Axelina Flote. Kallelse och föredragningslista för Teknologkårens kårstyrelsemöte 3 13/14

Teknologkårens styrelse Axelina Flote. Kallelse och föredragningslista för Teknologkårens kårstyrelsemöte 3 13/14 2014-10-23 Axelina Flote Kallade: Kårstyrelsens ledamöter För kännedom: Inspektor Proinspektor Kanslichef Revisorer Sektionsordföranden Adel Kallelse och föredragningslista för Teknologkårens kårstyrelsemöte

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2011/12:7

Protokoll Styrelsemöte 2011/12:7 Protokoll Styrelsemöte 2011/12:7 Fört vid sammanträde med styrelsen Tid:, kl 18.00 Plats: SAKS expedition på Odontologen Närvarande ledamöter Stina Fredriksson, ordförande Mikael Benserud, vice ordförande

Läs mer

Fullmäktigesammanträde Protokoll

Fullmäktigesammanträde Protokoll 5 Verksamhetsåret 2015/16 Sida 1/10 Datum: 2015-03-22 Tid: Kl. 16.30 21:30 Plats: Lingsalen, Studenternas hus Kallade: Göta studentkårs fullmäktige Kallelse@gota.gu.se Närvarande: Göta studentkårs styrelse,

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE Samsek Taniya Sahlström Ordförande Protokoll Styrelsemöte nr. 1-12/13 PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE Datum: 2012-11-28 Tid: 16.45 Plats: s101 Närvarande Samsek Samsek Samsek Samvetet SOSUM RHSF UMSYS

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Sida 1/6 Styrelsemöte 10 verksamhetsåret 2013/14 Datum: 2014-06-02 Tid: Kl. 17:00 Plats: Studenternas hus Kallade: Göta studentkårs styrelse Närvarande: Rebecka Vilhonen* Malin Roos* Henry Drefeldt* Amanda

Läs mer

Humanistiska och teologiska studentkåren (HTS) vid Lunds universitet

Humanistiska och teologiska studentkåren (HTS) vid Lunds universitet PROTOKOLL Valberedningen Närvarande ledamöter Lukas Olsson (vice ordförande) 1 11 Theresa Fuchs (ledamot) 1 11 Micha Hallberg (ledamot) 10a, d, g, h 11 Ärende Beslut/kommentar 1. Mötets öppnande Vice ordförande

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

7 Verksamhets- och räkenskapsår Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår löper från 1/7 30/6.

7 Verksamhets- och räkenskapsår Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår löper från 1/7 30/6. STADGAR för studentföreningen Idrottsvetarna Malmö med säte i Malmö. Föreningen bildad 2013-03-19 Stadgarna senast fastställda 2013-05-06 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är Idrottsvetarna

Läs mer

Fullmäktigesammanträde 3 14/15

Fullmäktigesammanträde 3 14/15 Sid 1(7) Fullmäktigesammanträde 3 14/15 Datum: 2014-12-11 Tid: 17.15 Lokal: Kårhuset Origo F14-3 Formalia Anmärkning F14-3.1 Mötets öppnande Talman, Astrid Råberg, förklarar mötet öppnat klockan 17.24

Läs mer

Datum: 2014-02-17 Lokal: Naturvetarhuset, sektionslokalen Basen, Umeå universitet

Datum: 2014-02-17 Lokal: Naturvetarhuset, sektionslokalen Basen, Umeå universitet Sid 1(4) Protokoll fört vid styrelsemöte 9 13/14 Datum: 2014-02-17 Lokal: Naturvetarhuset, sektionslokalen Basen, Umeå universitet F13-9 FORMALIA F13-9.1 Mötets öppnande Ordförande Linnea Kyrö Stenlund

Läs mer

EKEN Verksamhetsförordring

EKEN Verksamhetsförordring EKEN Verksamhetsförordring Innehållsförteckning Syfte och struktur... 3 Syfte verksamhetsförordning... 3 Struktur och stadgar... 3 Program som ingår under EKEN... 4 Styrelse... 5 Krav på kårmedlemskap...

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå Mötesinformation Mötesdatum: 2014-05-29 Kl. 15.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark

Läs mer

Protokoll för Consensus Styrelsemöte Datum: 21 november 2006 Tid och plats: på Örat

Protokoll för Consensus Styrelsemöte Datum: 21 november 2006 Tid och plats: på Örat Protokoll för Consensus Styrelsemöte Datum: 21 november 2006 Tid och plats: 17.30 på Örat Närvarande: Kårordförande Vice Kårordförande med studiesocialt ansvar Vice Kårordförande med utbildningsansvar

Läs mer

Sahlgrenska akademin PROTOKOLL PROTOKOLL FÖRT VID. Programkommittén för medicinsk utbildning

Sahlgrenska akademin PROTOKOLL PROTOKOLL FÖRT VID. Programkommittén för medicinsk utbildning Sahlgrenska akademin VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Annika Alström, Utbildningssekreterare PROTOKOLL PROTOKOLL FÖRT VID Programkommittén för medicinsk utbildning 14 mars 2006 kl 14.30-16.45 Sal: Jörgen Lehmann,

Läs mer

Revidering av stadgar Förslag till revidering Vad gäller här? Ska det vara inneha eller kanske rätt att söka?

Revidering av stadgar Förslag till revidering Vad gäller här? Ska det vara inneha eller kanske rätt att söka? Paragr af nr. Gällande stadgar reviderade 2011-04-18 Kommentar Föreslagen revidering av stadgar Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen) har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka

Läs mer

Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå universitet

Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå universitet Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå INNEHÅLL FÖRENINGENS VERKSAMHETSIDÉ OCH MÅL... 3 MEDLEMSKAP... 3 EKONOMI... 3 REVISION OCH ANSVARSFRIHET...

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL 1011-KS-4

MÖTESPROTOKOLL 1011-KS-4 Sid 1(5) MÖTESPROTOKOLL 1011-KS-4 Måndagen 11 oktober 2010 kl. 18.00 Ledningsgruppsrummet, Nymble, Drottning Kristinas väg 15 Närvarande Kårstyrelsen Ivan Milles Elias Lindqvist Klara Andersson Karl Fallgren

Läs mer

Stadga för Teknologernas Centralorganisation

Stadga för Teknologernas Centralorganisation Stadga för Teknologernas Centralorganisation 1 Syfte 1.1 Teknologernas Centralorganisations syfte är att stödja studiesociala och/eller kontaktskapande aktiviteter för medlemsföreningarnas studenter. 2

Läs mer

ARBETSBESKRIVNING FÖR ARBETSGRUPP KÅRENS FRAMTIDA ORGANISATION

ARBETSBESKRIVNING FÖR ARBETSGRUPP KÅRENS FRAMTIDA ORGANISATION ARBETSBESKRIVNING FÖR ARBETSGRUPP KÅRENS FRAMTIDA ORGANISATION Representanter: HHUS: Jimmy Kindholm ordf@hhus.se Betsek: Kristoffer Månsson kriztoffer@hotmail.com Humsek: Sebastian Andersson ordfhumsek@umeastudentkar.se

Läs mer

Umeå studentkår Wilmer Prentius Ordförande 070-686 90 10. Föredragningslista Styrelsemöte nr.4 14/15

Umeå studentkår Wilmer Prentius Ordförande 070-686 90 10. Föredragningslista Styrelsemöte nr.4 14/15 Umeå studentkår Wilmer Prentius Ordförande 070-686 90 10 Föredragningslista Styrelsemöte nr.4 14/15 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner Datum: 2014-12-09

Läs mer

PROTOKOLL ÅRSMÖTE. Närvarande. Protokoll Årsmöte 14/15. Samsek Pontus Neander Sekreterare. Datum: Tid: 15:15 Plats: Samvetet

PROTOKOLL ÅRSMÖTE. Närvarande. Protokoll Årsmöte 14/15. Samsek Pontus Neander Sekreterare. Datum: Tid: 15:15 Plats: Samvetet Samsek Pontus Neander Sekreterare Protokoll Årsmöte 14/15 PROTOKOLL ÅRSMÖTE Datum: 2015-05-27 Tid: 15:15 Plats: Samvetet Närvarande Samsek Filip Åhlander Ordförande Alexandra Eriksson Vice ordförande Pontus

Läs mer

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 13/14

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 13/14 Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 13/14 1.1 Fullmäktige Juridiska Föreningens ( JF) fullmäktige ska under året sammanträda minst tre gånger per termin, med undantag för juni, juli och augusti. Fullmäktige

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 150511 Samhällsvetarsektionen

Protokoll styrelsemöte 150511 Samhällsvetarsektionen Närvaro Eva Vargas, ordförande Ebba Jacobsson, vice ordförande Jonathan Thor, ledamot Martin Viberg, ledamot. Inkom 09.19 Karolina Mildgrim, ledamot. Inkom 09.22 Anton Rundström, ledamot. Inkom 09.30 Maria

Läs mer

Torsdagen 27 maj, 12:00-13:00 i Kröken, Nymble. Härmed kallas till extrainsatt THS kårfullmäktigesammanträde på begäran av Kårstyrelsen.

Torsdagen 27 maj, 12:00-13:00 i Kröken, Nymble. Härmed kallas till extrainsatt THS kårfullmäktigesammanträde på begäran av Kårstyrelsen. Till: Kårfullmäktiges ledamöter För kännedom: THS Medlemmar Kårstyrelsen THS Funktionärer THS Sakrevisorer THS Valberedning THS Personal Osqledaren Inspektor Stockholm, den 19 maj 2016 KALLELSE 1516-KF-81

Läs mer

00001 Mötets öppnande Sektionens ordförande, Tobias Edström, förklarade Sektionen för Elektronikdesigns vårmöte 2014 öppnat klockan i TP1.

00001 Mötets öppnande Sektionens ordförande, Tobias Edström, förklarade Sektionen för Elektronikdesigns vårmöte 2014 öppnat klockan i TP1. Datum: 2014-03-26 Närvarande: 50, varav 9 styrelsemedlemmar och 5 adjungerade, Se Bilaga 1. Dagordning: 00001 Mötet öppnas 00010 Val av mötesordförande 00011 Val av mötessekreterare 00100 Adjungeringar

Läs mer

, kl i C305

, kl i C305 KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014 2014-03-06, kl 18.30 i C305 60 Talmanspresidiet Föredragningslista 5-13/14, 51 - Föredragningslista för Teknologkåren vid LTUs kårfullmäktige. Tid: 2014-03-06, kl 18.30 Ärenden:

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll samhällsvetarsektionen

Styrelsemötesprotokoll samhällsvetarsektionen Sida 1/8 Samhällsvetarsektionen styrelsemöte 1 verksamhetsåret 2015/16 Datum: 2015-08-11 Tid: Kl. 15.10 18.02 Plats: Göta studentkårs samhällsvetarsektions kontor Kallade: Samhällsvetarsektionens styrelse

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie utbildningsföreningsstyrelsemöte för BOSS i K-huset, Blekinge Tekniska Högskola, Karlskrona.

Protokoll fört vid ordinarie utbildningsföreningsstyrelsemöte för BOSS i K-huset, Blekinge Tekniska Högskola, Karlskrona. Närvarande Oskar Warnhag Vice ordförande Ola Enberg Aron Sandberg Markus Norén Sekreterare Studiesocialt ansvarig Näringslivsansvarig Anslöt mötet under 11 Max Larsson Medieansvarig Frånvarande Formalia

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 17 december 2013

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 17 december 2013 Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 17 december 2013 1 Mötets öppnande Mötet öppnades av ordförande Ulrika Byström 2 Närvaro Ordförande Ulrika Byström, vice ordförande Pontus Sjölund, informationsansvarig

Läs mer

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet Fastställd av rektor vid Umeå universitet 2015-01-27 Sid 2 (7) Innehåll 1 Namn...3 HandelshögskolanvidUmeåuniversitet(HH)UmeåSchoolofBusinessandEconomics(USBE)

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Sida 1/6 Styrelsemöte 11 verksamhetsåret 2010/11 Datum: 2011-03-03 Tid: Kl. 17.00-20.17 Plats: Centrummet, Studenternas Hus, Kallade: Göta studentkårs styrelse Närvarande: Emelie Arnesson* Marie Norman*

Läs mer

Propositioner. Proposition 2012-1 Avskaffande av ledamot i styrelsen: Projektkoordinator

Propositioner. Proposition 2012-1 Avskaffande av ledamot i styrelsen: Projektkoordinator Propositioner Proposition 2012-1 Avskaffande av ledamot i styrelsen: Projektkoordinator Projektkoordinatorns uppgifter har under de gångna verksamhetsåren legat så pass nära vice ordförandens uppgifter

Läs mer

Kvalitetssystem Humanistisk fakultet. Humanistisk fakultet.

Kvalitetssystem Humanistisk fakultet. Humanistisk fakultet. Kvalitetssystem 2014-2016 Humanistisk fakultet Humanistisk fakultet www.umu.se/humfak Kvalitetssystem för Humanistiska fakulteten 2014-2016 1. Målsättning med kvalitetsarbete Humanistisk fakultet vill

Läs mer

Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: Mötets öppnande

Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: Mötets öppnande Wilmer Prentius Kårordförande 14/15 Föredragningslista Kårfullmäktige nr.4 14/15 Att: Kårfullmäktige, kårstyrelsen, gruppledare, inspektor, proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner Datum: 2014-12-16

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2011/12:2

Protokoll Styrelsemöte 2011/12:2 Protokoll Styrelsemöte 2011/12:2 Fört vid sammanträde med styrelsen Tid:, kl 18.00 Plats: Biblioteket på Villa Medici Närvarande ledamöter Stina Fredriksson, ordförande Mikael Benserud, vice ordförande

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Kapitel 1 Allmänna stadgar 1. Studentföreningen Kemisektionen härefter kallad K-sektionen är en sammanslutning av studenterna på civilingenjörsprogrammet

Läs mer

Fastställd av årsmötet Verksamhetsplan 2015/2016

Fastställd av årsmötet Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av årsmötet 0 Verksamhetsplan 0/0 Fastställd av årsmötet 0 0 0 0 Verksamhetsplanen är ett styrdokument för Linnéstudenternas arbete och lyfter upp fokusområden för kommande verksamhetsår. Det

Läs mer

Styrdokument 2009-09-18. Umeå studentkår Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00

Styrdokument 2009-09-18. Umeå studentkår Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Umeå studentkår Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Styrdokument 2009-09-18 Handlingsplan Info Projekt 1 Sammanställning av studentrabatter För att tydliggöra det värde som ett medlemskap i kåren innebär

Läs mer

Protokoll. 2010/09/09 Läkarsektionen Protokoll

Protokoll. 2010/09/09 Läkarsektionen Protokoll Datum: Torsdagen den 9 sep 2010 Tid: kl. 17:00-19:00 Plats: Medicinska Föreningens kårhus, puben Närvarande: Matilda Liljedahl Matti A. Eladhari Rasmus Jakobsson (lämnade kl 18.15) Anders Wikberg Sihan

Läs mer

264 Mötet öppnas av ordförande Oskar Holmér kl. 17: Protokoll från styrelsemöte 11 den 13/9 godkänns med redaktionella ändringar.

264 Mötet öppnas av ordförande Oskar Holmér kl. 17: Protokoll från styrelsemöte 11 den 13/9 godkänns med redaktionella ändringar. Styrelsemöte nr 12 Pharmen 161004 Kl. 17:15 Närvarande: Oskar Holmér, ordförande; Maria Färdborg, vice ordförande med ekonomiskt ansvar; Maria Melinder, vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor;

Läs mer

Lunds universitets studentkårers karneval STADGA. Senast beslutad av Karnevalsorganet XXXX-XX-XX Gällande från 2015-0X-XX

Lunds universitets studentkårers karneval STADGA. Senast beslutad av Karnevalsorganet XXXX-XX-XX Gällande från 2015-0X-XX Lunds universitets studentkårers karneval STADGA Senast beslutad av Karnevalsorganet XXXX-XX-XX Gällande från 2015-0X-XX Innehåll 1. Ändamål och organisation... 2 2. Karnevalsorganet... 2 3. Karnevalskommittén...

Läs mer

1.3 Val av mötesordförande Vide Richter nominerar Vide Richter till mötesordförande.

1.3 Val av mötesordförande Vide Richter nominerar Vide Richter till mötesordförande. Sid 1(5) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 03 15/16 Torsdagen den 22 oktober 2015 klockan 18.00 Plats Sammanträdesrummet, Nymble * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Terese

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 150420 Samhällsvetarsektionen

Protokoll styrelsemöte 150420 Samhällsvetarsektionen Närvaro Eva Vargas, ordförande Ebba Jacobsson, vice ordförande Anton Rundström, ledamot Joel Furvik, ledamot Karolina Mildgrim, ledamot. Martin Viberg, ledamot. Inkom 13.17. 1. Preliminä rer 1.1 Mötets

Läs mer

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 1. Uppgift Medicinska studierådet är en politiskt och religiöst obunden organisation som skall tillvarata läkarstuderandes intressen

Läs mer

1 Mötets öppnande Kårordförande tillika ständig mötesordförande Filippa Wieselgren öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Kårordförande tillika ständig mötesordförande Filippa Wieselgren öppnade mötet. Humanistiska och teologiska studentkåren vid Lunds universitet Styrelsemöte 4 Styrelsen Närvarande ledamöter: Filippa Wieselgren kårordförande Susanne Persson vice kårordförande Lukas Olsson vice kårordförande

Läs mer

Sigmasektionen Umeå naturvetar- och teknologkår

Sigmasektionen Umeå naturvetar- och teknologkår Sid 1(5) fört vid styrelsemöte 1 14/15 Datum: 2014-09-16 Lokal: Naturvetarhuset, sektionslokalen Basen, Umeå universitet F14-1 FORMALIA F14-1.1 Mötets öppnande Ordförande Emil Samuelsson hälsar alla välkomna

Läs mer

Halmstad Studentkår. Tid: 17:00 1. Mötets öppnande Ordförande Öppna mötet. 3. Frånvarorapport Ordförande Fastställa

Halmstad Studentkår. Tid: 17:00 1. Mötets öppnande Ordförande Öppna mötet. 3. Frånvarorapport Ordförande Fastställa 1. Mötets öppnande Ordförande Öppna mötet 2. Mötets behöriga utlysande Ordförande Beslut 3. Frånvarorapport Ordförande Fastställa 4. Justering av röstlängd Ordförande Fastställa 5. Val av justeringsperson

Läs mer

Kårordförande 14/15 Emilia Wallin Kårstyrelsen 14/15. Cecilia Molinder Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15

Kårordförande 14/15 Emilia Wallin Kårstyrelsen 14/15. Cecilia Molinder Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15 Sid 1( 9) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 01 14/15 Måndagen den 11 September 2014 klockan 18.00 Plats Sammanträdesrummet, plan 1, Nymble * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Teddy Juhlin- Henricson

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte #3 som ägde rum

Protokoll fört vid styrelsemöte #3 som ägde rum Protokoll fört vid styrelsemöte #3 som ägde rum 2013-10-01 Närvarande: Roller: Underskrifter Simon Andersson (Ordförande) Mötesordförande: Simon Andersson Johanna Johansson (Vice Sekreterare: Emil Hedemalm

Läs mer

Medlemsmöte, Humanitas

Medlemsmöte, Humanitas Medlemsmöte, Humanitas Tid: 2015-04-16 16:30 Plats: E 604 Närvarande: Inledning 1. Mötets öppnande: 2. Sammanträdets behöriga utlysande: 3. Val av mötespresidie: Förslag: Fredrik Kåreholt som mötesordförande

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2014/15:10

Protokoll Styrelsemöte 2014/15:10 Protokoll Styrelsemöte 2014/15:10 Fört vid sammanträde med Styrelsen Tid:, kl 18:00 Plats: Biblioteket, Villa Medici Närvarande ledamöter Johanna Börjesson, ordförande Alexandra Sahlström, vice ordförande

Läs mer

, kl i C305

, kl i C305 KÅRFULLMÄKTIGE 3 2016/2017 2016-12-08, kl 18.30 i C305 Föredragningslista 3-16/17, 21-30 Föredragningslista för Teknologkåren vid LTUs kårfullmäktige. Tid: 2016-12-08, kl 18.30 Ärenden: 21-30 Bilaga Föredragare

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Studentkåren i Skövde

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Studentkåren i Skövde Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Studentkåren i Skövde Antaget av SiS 1999-12-18 Reviderat 2000-05-09 Reviderat 2001-12-06 Reviderat 2002-12-05 Reviderat 2004-02-05 Reviderat 2004-10-28 Reviderat 2007-09-20

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Antaget av SiS Fullmäktige 1999-12-18 Reviderat 2000-05-09 Reviderat 2001-12-06 Reviderat 2002-12-05 Reviderat 2004-02-05 Reviderat 2004-10-28 Reviderat 2007-09-20 Reviderat

Läs mer

Svensk Förening för Läkare inom Prehospital Akutsjukvård SFLPA. Stadgar. antagna vid föreningens konstituerande möte

Svensk Förening för Läkare inom Prehospital Akutsjukvård SFLPA. Stadgar. antagna vid föreningens konstituerande möte Svensk Förening för Läkare inom Prehospital Akutsjukvård SFLPA Stadgar antagna vid föreningens konstituerande möte 2013-06-24 1 Namn och säte Föreningens namn är Svensk Förening för Läkare inom Prehospital

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE Ordförande Föredragningslista Styrelsemöte nr.5 10/11 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE Datum: 2010-12-15

Läs mer

1. Formalia 1.1. Mötets öppnande

1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Styrelsemöte den 20 november 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:19. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Alla förutom Lukas Häggström.

Läs mer

1 Mötets öppnande Kårordförande tillika ständig mötesordförande Ronja Lundgren öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Kårordförande tillika ständig mötesordförande Ronja Lundgren öppnade mötet. Humanistiska och teologiska studentkåren vid Lunds universitet Styrelsemöte 2 Styrelsen Närvarande ledamöter: Ronja Lundgren kårordförande Oskar Johansson vice kårordförande Viktor Andersson vice kårordförande

Läs mer