Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: Mötets öppnande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: Mötets öppnande"

Transkript

1 Wilmer Prentius Kårordförande 14/15 Föredragningslista Kårfullmäktige nr.5 14/15 Att: Kårfullmäktige, kårstyrelsen, gruppledare, inspektor, proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner Datum: Tid: Plats: Tryggheten Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: F1 Mötets öppnande F2 Adjungeringar Att adjungera närvarande tjänstemän med närvarooch yttranderätt F3 Val av mötessekreterare Att välja mötessekreterare. F4 Justering av röstlängd Att fastställa röstlängden. F5 Mötets behöriga utlysande Kallelse gick ut 10/1 och handlingar 15/1 Att anse mötet behörigt utlyst. F6 Val av justeringspersoner Att utse två justerare tillika rösträknare. F7 Tid för justering av protokoll Att fastställa tid för justering av protokoll F8 Fyllnadsval Det finns ett antal organ där vakanser finns för vilka fyllnadsval behöver göras. Att som ersättare i Kårhusstiftelsens styrelse till slutet av verksamhetsåret 14/15 utse: Att som ersättare i Kårhusstiftelsens styrelse till slutet av verksamhetsåret 15/16 utse: Att som revisorsersättare i Kårhusstiftelsen utse: Att som ersättare i Stiftelsen Universitetshallens styrelse till slutet av verksamhetsåret 16/17 utse: Sidan 1 av 3

2 Att som ersättare till verksamhetsrevisorer (2 st.) för kårstyrelsen utse: Att som ledamot i Valnämnden för: - Studentpartiet Socialdemokraterna utse: - Arbetarpartiets Studentfackliga Alternativ utse: - Förenade Studenter utse: F9 Fastställande av föredragningslista Att fastställa föreslagen föredragningslista Punkt Ärende Bilaga Föredragande: M1 Presidiet informerar M1_1 M2 Rapportering från organ inom M1_2 Presidiet Maja Westling Punkt Ärende Bilaga Föredragande: D1 Diskussionsteman i kårfullmäktige VT15 Presidiet Vid kårfullmäktige i november genomfördes en presentation där temat var kårens arbete med tentamina. Är det intressant för kårfullmäktige att under våren ha diskussionsteman, där olika delar av kårens fokusfrågor diskuteras? Punkt Ärende Bilaga Föredragande: U1 Sammanfattning av beslut från föregående protokoll, KF Stefan Brattlöf Att lägga protokollet till handlingarna Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: B1 Ekonomiuppföljning Kompl. Wilmer Prentius En genomgång av kårens ekonomi för detta verksamhetsår genomförs för att samtliga ledamöter ska få en god insikt i utfallet hittills i år. Att lägga ekonomiuppföljningen till handlingarna. Sidan 2 av 3

3 B2 Scharinska villan B2 Therésè Löfvenius Nilsson Vid kårfullmäktiges sammanträde i december beslutades: Att projektansvarig bjuder in till en träff för intresserade inom s kårpartier, med målsättningen att ta fram en partiövergripande plan för hur verksamhet på Scharinska villan ska möjliggöras, och att denna plan presenteras till kårfullmäktige i januari. F10 Mötets avslutande Sidan 3 av 3

4 Meddelande Wilmer Prentius Kårordförande Bilaga M1_1 - DDB: Deltog vid demografiska databasens styrelses möte, det sista någonsin. DDB ska nu omorganiseras och slås ihop med ett annat databascenter till att bli CEDAR. - Rektors beslutsmöte: Rektor beslutade, utan att höra med studentkårerna, om att stödja ett remissyttrande från SUHF gällande studenternas arbetsmiljö. protesterade tillsammans med UMS och NTK mot att inte ha blivit hörda i frågan, och lämnade protokollsanteckning. Detta var det andra remissyttrandet av större vikt under halvåret där rektor svarar utan att höra studentkårernas åsikter. Enligt rektor berodde det den här gången på att datorsystemet hade krånglat. Studentkårerna ansåg dock att rektor borde insett att frågan var av sådan art att studentkårerna hade reagerat om de blivit varse om remissen. Rektor bjöd in studentkårerna för att vidare diskutera yttrandet kring studenternas arbetsmiljö. - Ledningsråd: Deltog vid ledningsråd, vilket förberedde inför universitetsstyrelsen. - Universitetsstyrelsen: o Inleddes med strategidiskussioner kring universitetets fortsatta utveckling. Jag tryckte på att vi ska värna studenternas akademiska utveckling och det fria tänkandet genom att möjliggöra för fler fristående kurser, främst inom humaniora. Rektor nappade på idén om liberal arts-termin/år som motvikt mot utbildningsmaskins-utvecklingen. o Studentkårernas verksamhet följdes upp (görs årligen), där jag presenterade vår verksamhet. Universitetsstyrelsen beslutade att det inte förelåg orsaker som motiverade att någon studentkår skulle tappa kårstatus. o Universitetsstyrelsen beslutade att placera en interaktiv fokusmiljö i MIT-huset, där caféet är i dag. Caféet flyttas i stället en ljusgård närmare SLU. - Ersättningar från fakulteterna/lh: Stefan Brattlöf och jag har träffat respektive fakultets-/lh-ledning, i syfte att omförhandla ersättningen för den utbildningsbevakning utför på uppdrag av universitetet. Processerna är nu klara, och gick förvånansvärt bra: Fakulteterna/LH kommer att öka de årliga ersättningarna motsvarande totalt cirka 280 kkr per år. Avtalen gäller från och med Prefektträff Samfak: Presenterade tillsammans med utbildningsansvarig Carl Larsson och studentombuden Maria Kapell och Pontus Neander s verksamhet för prefekterna vid Samfak, i syfte att underlätta studentombudens fortsatta arbete. Förhoppningen är att institutionerna ska få en tydlig bild av studentombudens roll, då det i dag kan vara kantat av missuppfattningar Sidan 1 av 6

5 Meddelande Wilmer Prentius Kårordförande Betsek: Deltog vid beteendevetarsektionens styrelsemöte. - Umpe: Deltog vid Umpes styrelsemöte, där de valde ett nytt studentombud. - Digiexam: Deltog vid Digiexams presentation av verktyget för digitala tentor. - Representation: o Deltog vid HHUS julmiddag, vilket var ett mycket trevligt arrangemang. o Ledde s delegation till Umeå Medicinska studentkårs jullunch. Även detta var mycket trevligt, förutom att UMS konstant benämnde sig själva som studentkåren. - Samarbeten: Träffat Teligoo, studentkårens nya telefonoperatör. har nu kostnadsfri telefoni fram till och med Umeå studentradio: Deltog vid studentradions arrangemang av Musikhjälpen. - Kårmedia i Umeå AB: Deltog vid bolagsstämman för Kårmedia i Umeå AB (Vertex). Extra bolagsstämma ska hållas i början på denna termin, för vilken vi tillsammans med NTK har utlyst förtroendeuppdragen, för att därigenom hitta intresserade studenter. - Kårhusstiftelsen: Kårhuset Pålebacken AB har satts i konkurs. Kårhusstiftelsen avvaktar konkursens slut för att därefter kunna avgöra hur man bör gå vidare med lokalerna uthyrning till tredje part? Uppsägning? Caféverksamhet? - Folkuniversitetet: Folkuniversitetet kommer under 2015 att nyttja del av det ackumulerade kapitalet för att betala av skulder till andra FU-stiftelser, samt vissa ombyggnationer/renoveringar av lokalerna Sidan 2 av 6

6 Meddelande Wilmer Prentius Kårordförande Regler för utformning av kursplaner: Deltagit i arbetsgruppens arbete med att bearbeta de synpunkterna som inkom på förslaget som varit ute på remiss. Studentkårernas remissvar har givits stort inflytande över hur förslaget ser ut i nuläget. Givet att det är det förslaget som beslutas, innebär det en av de större rättssäkerhetsförbättringarna för studenter vid Umeå universitet på mycket länge. Fantastiskt! - Prefektträff SamFak, 10/12: Presenterat s verksamhet för Samhällsvetenskapliga fakultetens prefekter tillsammans med studentombuden och kårordförande. - UPL-råd, 11/12: Bland annat så har enheten för Universitetspedagogik och lärandestöd, UPL tagit fram en kurs för studierektorer och lärare i regelverksefterlevnad utifrån förslagen som framkommit efter studentfallsskrivelsen Det här är riktigt bra! - Studenträttsliga samverkansgruppen, 12/12: Bland annat diskussion om samverkansgruppens roll i förhållande till studentkårernas förslag till en examinationskommitté vid Umeå universitet. - Visning av Digiexam, 15/12: Arrangerat och deltagit i en videokonferens med visning av systemet Digiexam för digitala salstentamina för studentombuden och företrädare för sektionerna. - Pedagogiska meriteringsnämnden, 17/12: I nuläget inte så mycket att rapportera. Sista dag för lärare att ansöka om pedagogisk meritering är 13/1. Sen ska nämnden utse sakkunniga som ska granska och ge förslag på meriteringsnivå. - Utbildningsstrategiska rådet, 17/12: Bland mycket annat, diskussion om studentkårernas verksamhet utifrån tjänsteköpsavtalen, budgetläget och minskningar av antalet utbildningsplatser, centrala arbetsgruppen utifrån studentfallsskrivelsen UPL-kurs, 18/12: Hållit i ett utbildningspass, tillsammans med studiesocialt ansvarig för ca 20 universitetslärare som går en UPL-kurs om studentinflytande, studentkårernas verksamhet och studentperspektiv på utbildning. - Examensråd, 19/12: Diskussion om revidering av hanteringsordning för tillgodoräknande m.m. - Prorektordialog, 19/12: Temamöte med fokus på salstentafrågor och diskussion kring: o Utvärdering av försök med förbättrade tentamensrutiner, vägen framåt o Bristfälliga skrivsalar o Erfarenheter från Tentamensservice workshop 11/12 o Gemensamt anmälningssystem o Rätten att skriva salstentor på distans vid annat lärosäte o Digitala tentor - Firat jul, 24/12! Sidan 3 av 6

7 Meddelande Wilmer Prentius Kårordförande Dialogmöte med utbildningsansvariga vid Lärarhögskolan, 8/1: Halvårsvis dialogmöte med LH där jag tillsammans med studiesocialt ansvarig, avgående och tillträdande studentombud vid UMPE/LH diskuterade med företrädare för Lärarhögskolan inriktningen på utbildningsbevakningen framöver, redovisade arbetet som bedrivits under hösten -14 m.m. Vice kårordförande: - Kontaktperson för HHUS: Deltagit som kontaktperson för sektionen, vid HHUS:s styrelsemöte 8/12. - Dietiststudenternas examensceremoni, 18/12: Hållit tal för de nyexaminerade dietisterna vid deras avslutning. Ett fantastiskt event arrangerat av studenter! - Träff med lokalförsörjningsenheten, 7/1: Möte med chefen för LOK och diskuterat lokalfrågor i Universumshuset bland annat utifrån att kårhuset inte längre bedriver kvällsoch helgverksamhet Sidan 4 av 6

8 Meddelande Wilmer Prentius Kårordförande UPL-kurs: Höll ett 1½ timme långt pass för lärare om lärandemiljö ur ett studentperspektiv. Mycket lyckat med engagerade lärare. Förhoppningsvis kommer kåren delta även i fortsättningen. Detta hjälper även till att stärka dialogen med lärare. - Utvärdering av Infocenter: En väg in vid Infocenter i Universumhuset ska utvärderas. Bland annat är tanken att studenter ska agera besökare vid Infocenter, men det kommer också ske dialog med redan befintliga besökare. - Återhämtningsvecka: Genomförs V Arbetsmiljöorganisation: Mycket arbete kring hur HSAMO och SAMO ska organiseras och även hur kåren kan stärka kunskapen hos universitetet om att dessa finns och vilka det är. Ett brev kommer gå ut till samtliga prefekter med en beskrivning av rollerna och vilka personer som är SAMO vid institutionerna Sidan 5 av 6

9 Meddelande Wilmer Prentius Kårordförande Loppis + Klädbytardag: Nya datum för loppisen är bestämt (1 mars, 3 maj och 7 juni). Det kommer också vara en klädbytardag för kårmedlemmar den 21 februari (klädinlämningen sker dagen innan). - Mångkulturellvecka: Har börjar fila på en temavecka där jag vill bjuda in föreningar som representerar de fem nationella minoriteterna i Sverige (samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar). - Samtyckeskampanj: Fortsatt samarbete med Lisa Krutrök. Har kontaktat Svante Tidholm från Fatta man om att komma hit under Feministiskt forum i april och visa sin dokumentär film Som en Pasch och prata om både filmen och Fatta man. - Scharinska: Efter förra KF kallade jag till möte med kårpartierna för möte. Det närvarande partierna var VSF och FS. Vi hade även ett möte efter jul där vi endast var tre stycken. Hoppas att fler kommer att kunna närvara vid nästa möte (ej bestämt i skrivande stund). - Vårens projekt: Har planerat lite kommande projekt bland annat Årshögtiden, Gokartturnering och Bowlingturnering Sidan 6 av 6

10 Bilaga M1_2 Studentkårerna bjuder in till öppet seminarium Digitala salstentamina något för Umeå universitet? Erfarenheter från Lunds universitets införandeförande av digitala salstentamina Richard Mauritsson, Avdelningschef IT, Juridiska fakulteten, Lunds universitet Madeleine Rietz, Studieadministratör, Juridiska fakulteten, Lunds universitet Erfarenheter från Läkarprogrammet vid UmU:s pilotprojekt med digitala sals tentamina ur ett program-, lärar- och studentperspektiv. Magnus Hultin, Programordförande läkarprogrammet, Umeå universitet Onsdagen 4 mars klockan 12:00 14:00, Hörsal MA121, MIT-huset Det bjuds på lunchmackor i begränsad utsträckning, ingen föranmälan krävs. Öppet för alla. Såväl studenter, lärare, administratörer, studierektorer, skrivvakter, övriga befattningshavare samt andra intresserade. Arrangeras av studentkårerna vid Umeå universitet

11 Underlag Thérèse Löfvenius Nilsson Projektansvarig Bilaga B2 Scharinska villan har en anrik historia med sin början år 1905 då byggnaden färdigställdes efter Ragnar Östbergs ritningar och Egil Unander-Scharin med familj kunde flytta in. Egil Unander- Scharin var en affärs- och industriman verksam inom träindustrin i Umeå. Redan år 1957 förvärvade Umeå kommun villan och två år senare, 1959, beslutades det att upplåta byggnaden hyresfritt, via ett avtal mellan Kunglig Majestät och Umeå kommun, till studentkårerna. Detta var i syfte att skapa en samlingsplats för studenterna i Umeå, då främst de vid medicinska och odontologiska utbildningsanstalten. När Scharinska uppläts till studentlivet fanns ännu inte Umeå universitet, och Umeå hade endast ett fåtal studenter i staden. När Umeå väl tilldelades ett universitet 1965 fungerade redan Scharinska villan som en självklar knytpunkt för studenterna i norr. Allt sedan dess har såväl staden som studentlivet förändrats kraftfullt Umeå har utan tvekan dragit nytta av den kraft som universitetet tagit med sig, där universitetet vidare dragit kraft av det framgångsrika studentliv Umeå har kunnat presentera med Scharinska i centrum. Den framgångsrika samverkan mellan studenter, universitet och kommun har i dag gjort Umeå till den sanna huvudstaden i norr genom framväxten av framstående näringsliv, utbildning och forskning. Med tillkomsten av konstnärligt campus ser vi i dag möjligheterna och behovet av att knyta samman universitetsstadens stråk, med början i det centrerade campus i öst, vidare till konstnärligt campus med destination Umeå centrum, där Scharinska villan har potential att fungera som den självklara platsen där studenter möter stad och stad möter studenter. Genom att erbjuda denna mötesplats och brygga ges möjlighet för utvecklad samverkan mellan näringslivet och dess framtida arbetstagare. Med kulturarrangemang i nära samarbete med Umeås kulturföreningar ges möjligheter att effektivt introducera det civila samhället för de tusentals nykomna studenterna och på detta sätt få in dem i den gemensamma atmosfären som finns i Umeå. Den verksamhet som planeras i Scharinska villan skulle återföra funktionen till vad den en gång i tiden var, en samlingsplats för studenterna men också en byggnad som välkomnade stadens invånare, vilkas möten tillsammans bidragit till den kreativa aura som omger Scharinska villan. Namnet Scharinska har dessutom genom åren blivit ett etablerat begrepp inom staden, synonymt med engagerad kulturverksamhet och något som ska värderas högt och fortsätta att vårdas. Detta genom att fortsätta driva en verksamhet som andas studentliv men som också hyllar villans och Umeå campus historia. Scharinska villan är av stort historiskt värde med omfattande studenttraditioner, disputationsmiddagar och kulturarrangemang av olika slag, varför det är viktigt att knyta an till den anrika historien men också bygga en verksamhet för framtiden Sidan 1 av 3

12 Underlag Thérèse Löfvenius Nilsson Projektansvarig Scharinska villan kommer hyras av från Umeå kommun. Den dagliga verksamheten kring restaurangen och caféet drivs av en entreprenör. Utställningar, kontor och studieplatser hyrs från till våra hyresgäster. kommer också starta en stiftelse som ser över den verksamhet som bedrivs på våning 1. Stiftelsens ändamål är att främja Umeås kulturhistoria och den levande Universitetsstaden. Genom stiftelsen söker vi ändamålsriktade investeringsstöd samt förvaltar kulturverksamhet och dess ekonomi. Fördelarna med att med en stiftelse är många: Verksamheten regleras av en stiftelseurkund där ändamålet med verksamheten tydligt framgår. Att ändra i en stiftelseurkund, särskilt med avseende på ändamål, är mycket svårt och är något som i enlighet med Stiftelselagen (1994:1220) också ska godkännas av Kammarkollegiet. Samtliga intäkter från externa parter som inkommer till stiftelsen ska också brukas för dess ändamål. Medel kan alltså ej användas för andra syften. I stiftelseurkunden kan inflytande från samtliga kårer vid Umeå universitet samt representation för Umeå universitet och Umeå kommun säkras, vilket stärker samarbetet mellan samtliga parter. Vidare så bör stiftelseurkunden till viss del reglerar hur fastigheten ska vårdas med hänsyn till byggnadsminnesförklaringen. Detta skapar ett åtagande från stiftarna gentemot Scharinska villan. Den gemensamma förvaltningen, där varje deltagande studentkår också är en del av stiftelsen, garanterar ett likvärdigt inflytande och ansvarstagande i verksamheten, och möjliggör den breda grund som en framgångsrik mötesplats behöver. Gentemot hyresgäster (framförallt entreprenören som sköter restaurangen) upplåter vi ett kontrakt där det bland annat ingår att efter den kvartalsvisa genomgången av villan (där även en representant av och hyresgästen bör vara med) har och hyresgästen ett möte där parterna bland annat diskuterar hur verksamheten gått. Scharinska villan har en byggnadsminnesförklaring som lades på fastigheten år 1981, vilket har medfört att de restaureringar och renoveringar som nu genomförs ska återställa villan i ett ursprungligt skick. Att byggnaden är kulturminnesmärkt innebär också att ett stort ansvar måste tas avseende nyttjandet av lokalerna, där man aktivt vårdar den fastighet som studentkårerna fått i uppgift att förvalta för studenternas och Umeås bästa Sidan 2 av 3

13 Underlag Thérèse Löfvenius Nilsson Projektansvarig Scharinska har i många år fokuserat på att ha dagverksamhet i form av lunchservering samt kvällsverksamhet i form av klubbar. Det nya Scharinska villan föreslås bredda sin verksamhet betydligt för att svara mot vad hela studentlivet, och omgivande samhälle, efterfrågar och för att kunna vara en mötesplats för studenter och medborgare i Umeå. Scharinska villan ska, genom sitt läge, fungera som en del i den nya campussträckningen, och binda ihop huvudcampus, konstnärligt campus och Umeå stad. Med studieplatser på dagtid och som knytpunkt på kvällstid förflyttar sig universitetet uppströms, inte enbart med lokaler utan också med studenter. Föreslagen verksamhet från hösten 2015 och framåt: Studieplatser: Cirka 100 studieplatser 8-17 vardagar placerade i restaurangdelen på bottenvåningen och våning 1 (se bilaga 1). Här möjliggörs även utställningsytor för framförallt studenter vid konstnärligt campus. Några av de mindre grupprummen möjliggörs för studenterna att boka. Restaurang/café: Drivs av en entreprenör alla dagar. Används för att även bedriva sittningar och disputationsmiddagar. Café drivs även på våning 1 i anslutning till utställningar. Musei- och utställningsverksamhet: På våning 1 (se bilaga 2). En stående museiutställning om Umeås kulturhistoria, Umeå universitets, studentkårernas samt Scharinska villans historia. Utställningar av främst konstnärligt campus studenter. Kontor: På våning 1 (se bilaga 2) möjliggörs det för kulturföreningar (som godkänns av ) att hyra kontor i villan, exempelvis Humlan, Studiefrämjandet. Dessa intressenter ska vara sådana som främjar kultur och studentliv i Umeå, t.ex. studieförbund och kulturföreningar. Kvälls- och helgverksamhet: På kvällar och helger drivs verksamheten med allmänt serveringstillstånd, med fokus på restaurang och kultur. I nära samverkan med Umeås kulturföreningar och studentföreningar arrangeras löpande kulturevents, i syfte att introducera och främja utbytet av kultur från Umeå såväl som från övriga Sverige och världen. o Poetry slam o Littfest o Författarmöten o Popquiz o Singer/songwriter spelningar o Populärvetenskapliga föreläsningar o Filmvisning o Studiecirklar Alkoholfri verksamhet: Scharinska villan ska också fungera som ett alternativ till de pubar som finns i centrala Umeå. Den övriga verksamheten finansierar och stödjer alkoholfri verksamhet och verksamhet där inte alkoholen är i fokus Sidan 3 av 3

14 Bilaga 1 Parkering Entré Garderob Garderob Restaurang + studieplatser Restaurang + studieplatser Mottagning Huvudentré

15 Bilaga 2 Kontor Grupprum Grupprum Kontor Studieplatser + Utställningar Café + Utställningar Kontor

16 Meddelande Thérèse Löfvenius Nilsson Projektansvarig Januari: 22 januari är samverkansmötet med Umeå kommun. Då vill de veta hur möbleringen skall se ut samt ha en ekonomiskplan. Föreslå att ha längre återbetalningstid för renoveringarna, samt inte hyra källaren om vi inte kan bedriva verksamhet i den. Kontaktar Ställverket (träff under v.4) och VBM. Kontakt med Humlan och Studiefrämjandet. Februari: Fortsatta möten med kårgruppen. Påbörja sökandet efter en entreprenör, samt intressenter som vill hyra kontor. Kontakt med personer som är intresserade av Scharinska villan och vill sitta med i kårgruppen. Jobba för att UK ska gå in med pengar. Kontakta andra större aktörer som kan tänkas gå in med pengar. Mars: Fortsatt påverkansarbete. April: 1 april tillträder vi Scharinska som det ser ut idag. Påverkansarbete, hitta entreprenör. Maj: Fortsatt arbete. Juni: Denna månad vill vi hellre ha tillträde. Ha något i trädgården i samband med att studenterna har avslutning? Sidan 1 av 1

Verksamhetsberättelse 08/09

Verksamhetsberättelse 08/09 08/09 2009-10-28 INNEHÅLL Innehåll... 2 Inledning... 5 Förtroendevalda... 5 Kårfullmäktige... 5 Kårstyrelsen... 7 Arbetsutskottet... 7 Presidiet... 7 Organisation och verksamhetsledning... 8 Presidiearbetet...

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS Umeå studentkår Nils Larsson Ordförande 070-686 90 10 Föredragningslista Styrelsemöte nr.6 09/10 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 13/14 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Science Park Onsdagen den 5:e februari

Läs mer

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen KALLELSE FUM 5 14/15 2015-01-28 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Onsdagen den 4:e februari 2015, kl:18.00

Läs mer

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert Sigvardsson som mötesordförande

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert Sigvardsson som mötesordförande Dagordning Medlemsmöte 11/12-2012 Kalmar/Växjö Sidan 1 av 2 Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 1 Mötet öppnas Jakob Allanson 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert

Läs mer

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas Dagordning 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden Sidan 1 av 1 3 Godkännande av föredragningslistan Godkänna föredragningslistan

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 18 12/13. 1. Formalia. 2. Rapport 1.5. 2.8. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2)

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 18 12/13. 1. Formalia. 2. Rapport 1.5. 2.8. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2) Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 18 12/13 Måndagen den 22 april 2013 klockan 18.00 Plats: Kröken, Nymble * = bilaga finnes. 1. Formalia

Läs mer

PROTOKOLL. Kårstyrelsesammanträde 10 08/09. Tisdagen den 17 mars 2009. Måns Östberg Vice ordförande ut 3.1 in 4.1

PROTOKOLL. Kårstyrelsesammanträde 10 08/09. Tisdagen den 17 mars 2009. Måns Östberg Vice ordförande ut 3.1 in 4.1 PROTOKOLL Kårstyrelsesammanträde 10 08/09 Tisdagen den 17 mars 2009 kl. 18.00, sammanträdesrummet, Nymble Drottning Kristinas väg 15 Närvarande: Kårstyrelsen Christine Ambell Ordförande Måns Östberg Vice

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014. 2014-03-06, kl 18.30 i C305

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014. 2014-03-06, kl 18.30 i C305 Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014 2014-03-06, kl 18.30 i C305 Bilaga 52.1.1 Kårfullmäktige 5 Sammanträdesdatum 2014-03-06 Sidan 1 av 2 Teknologkårens fullmäktige Anmälningsärenden Sektioner Maskinteknologsektionen,

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

Bilaga 1A-D Rapporter...2 Bilaga 2 Meddelanden...7 Bilaga 3A-B Tidsrapporter...9 Bilaga 4A-B Beslutsuppföljning...11 Bilaga 5A-C Anmälan av

Bilaga 1A-D Rapporter...2 Bilaga 2 Meddelanden...7 Bilaga 3A-B Tidsrapporter...9 Bilaga 4A-B Beslutsuppföljning...11 Bilaga 5A-C Anmälan av B il a g o r Bilaga 1A-D Rapporter...2 Bilaga 2 Meddelanden...7 Bilaga 3A-B Tidsrapporter...9 Bilaga 4A-B Beslutsuppföljning...11 Bilaga 5A-C Anmälan av kårstyrelsebeslut...18 Bilaga 6 Anmälan av lösnummerbeslut...23

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår 2013-05-15 klockan 18.00 i Nobelrummet, Nobelhuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Studentkåren Malmös Verksamhetsplan 12/13

Studentkåren Malmös Verksamhetsplan 12/13 1 (20) Studentkåren Malmös 1 Nuläge och omvärld Verksamhetsåret 11/12 har inneburit kontinuitet för Studentkåren Malmös organisation. Förbättringarna som gjordes under året 10/12 för att anpassa verksamheten

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 2: Verksamhetsberättelse april 2012 mars 2013 Innehåll Synopsis av verksamhetsberättelsen... 3 Om verksamhetsberättelsen... 4 Sammanfattning av året... 5 Fokusfråga

Läs mer

Lärosätenas klagomålsrutiner

Lärosätenas klagomålsrutiner , www.uk-ambetet.se Rapport 2014:1 Lärosätenas klagomålsrutiner en kartläggning Lärosätenas klagomålsrutiner en kartläggning Rapport 2014:1 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014 Författarens namn:

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT HT11 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HALVÅRSRAPPORT HT11 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HALVÅRSRAPPORT HT11 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Innehåll! Inledning... 4! Sammanfattning... 4!... 5! Internat... 5! SMART... 6! Höst-SM... 6! Röstningsförfarande... 6! Kandideringar... 6! Praxisändringar...

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Dagordning FM5 / 2014

Dagordning FM5 / 2014 DAGORDNING FM5 / 2014 Lund, 13 maj 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Tid: Tisdag 12e februari kl 17.15 Plats: C2, C-huset Kallade: Sektionens medlemmar Sektionens styrelse Revisor LinTeks Styrelse 12/13 Programnämndsordförande PKB,

Läs mer

Reglemente. -fastslaget av Luleå Studentkårs fullmäktige 2013-04-13. Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå

Reglemente. -fastslaget av Luleå Studentkårs fullmäktige 2013-04-13. Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Reglemente -fastslaget av Luleå Studentkårs fullmäktige 2013-04-13 Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Mail: ks@luleastudentkar.com Tel: 0920-49 33 00 1/31 Innehållsförteckning 1. Reglemente för ekonomi

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 21 juli 2015 klockan 9:00 12:00

Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 21 juli 2015 klockan 9:00 12:00 KALLELSE 2015-07-16 VO Kallelse KS01 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 21 juli 2015 klockan 9:00 12:00 Föredragningslista Inledande formalia

Läs mer

Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset.

Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset. DAGORDNING FM6 2015 Kårhuset Lund, den 12 maj 2015 Björn Sanders, Talman Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset. Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 TFMÖ Ordnfr 2 3 Val av

Läs mer

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4 Kallelse Sektionsmöte 4 2014-05-04 14/15 Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4 Plats: Omega Tid: Del 1 Torsdagen den 7 Maj 12:10 Del 2 Torsdagen den 7 Maj 17:10 Preliminär föredragningslista 1. Preliminärer

Läs mer

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Rapport från seminarium i Malmö 2012-04-16 Arrangör: Delegationen för hållbara städer i samarbete, CaseLab, Malmö stad och Föreningen för byggemenskaper Plats:

Läs mer