Teknikpool ett steg vidare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Teknikpool ett steg vidare"

Transkript

1 Teknikpool ett steg vidare En förstudie och ett diskussionsunderlag Nätverkstan Kultur i Väst med stöd från Framtidens kultur Augusti 2004

2 INNEHÅLL 1. Förord Bakgrund Syfte Målgrupp Tillvägagångssätt Teknikpooler tre exempel Artifactor Atelier Nord Crac Erfarenheter och slutsatser Enkätundersökningen mål och målgrupp Finns det behov av att organisera Teknikpooler? Slutsatser Samtal med Peter Westman, Magasin 3, Stockholm Samtal med Camilla Backman, Konstakuten, Stockholm Vilka krav ställs på en teknikpool? Krav som ställs på en teknikpool Vilket engagemang de svarande vill ha i en teknikpool Slutsatser Teknikanvändning 2003 samt planer för Slutsatser Platser där du kan hyra utrustning idag SWOT-analys Förutsättningar för samarbete med uthyrningsföretag Förslag till riktlinjer för en teknikpool Konstnärerna och deras ekonomiska situation Så här går vi vidare Sammanfattning...18 Bilaga 1. Vilka som fått och svarat på enkäten...20 Bilaga 2. Svar på frågan: Finns det behov av att organisera Teknikpooler?...21 Bilaga 3. Svar på frågan: Skulle du vara intresserad av att bruka en teknikpool?...22 Bilaga 4. Brev som medföljde enkäten...23 Bilaga 5. Enkätfrågor

3 1. Förord Den förstudie du håller i din hand undersöker bland annat om det finns behov av att bygga upp teknikpooler för konstnärer, kulturarrangörer, gallerier och konsthallar i Sverige. Jag har sedan 1992 varit engagerad i arbetet med att etablera digitalt baserade kollektivverkstäder för konstnärer och kulturarbetare på flera orter i Västra Götalandsregionen. Teknikpoolsidén föddes ur det arbetet. Jag såg ett behov och trodde mig ha en idé som skulle förbättra arbetsvillkoren för konstnärer och kulturarbetare. För att få svar på frågor kring teknikpoolsidén skickades 194 enkäter ut. De var adresserade till 130 konstnärer, 18 konstkonsulenter, 20 konsthallar, 21 gallerier och 5 kulturarrangörer i Sverige. Jag fick 62 svarsbrev. Svaren har lagts in i en databas och resultaten presenteras i rapporten. För att få en djupare förståelse kring de frågor som ställdes i enkäten har jag även samtalat med personer ur målgruppen och personer som drivit teknikpooler. Förhoppningsvis kan innehållet fungera som underlag för samtal och beslut om huruvida det är angeläget och kulturpolitiskt motiverat att det byggs upp teknikpooler med den inriktning som föreslås. Jag vill rikta ett varm tack till alla er som svarade på enkäten och till er som hjälpt mig med adresser eller tagit er tid för samtal, intervjuer och studiebesök! Ett särskilt tack till Leif Skoog, Lena Stenmar och Hannes Rydén som tillfört mitt arbete kunnande som jag saknat. Framtidens kultur och Nätverkstan har finansierat arbetet och haft tålamod att vänta på resultatet. Tack för det! Nu är det dags att gå vidare! Göteborg den 12 augusti 2004 Anders T Carlsson Nätverkstan Kultur i Väst 3

4 2. Bakgrund Ska vi starta en teknikpool? Frågan ställdes under vintern 2000 i Lagerhuset i Göteborg. Digitalt baserade kollektivverkstäder, kulturtidskriftsredaktioner, små bokförlag, ett konstgalleri och en ny projektledarutbildning med inriktning mot kultur och IT fyllde huset med inspirerande personer och verksamheter. Det behövdes resurser och redskap för att förverkliga alla idéer. Tanken var att komplettera Medieverkstäderna i Lagerhuset som tillhandahöll fasta produktionsplatser så att de även kunde hyra ut teknik till konstnärer och kulturarbetare. Vi kontaktade Framtidens kultur för att fråga om de kunde finansiera en försöksverksamhet med en teknikpool. Det visade sig omöjligt eftersom de redan tillsammans med KK-stiftelsen hade finansierat uppbyggnaden av en webbplats vars syfte varit att initiera och underlätta samarbete mellan konsthallar runt tekniska resurser. Webbplatsen hade emellertid inte fungerat som initiativtagarna hoppats på. Nätverkstan ansökte därför om och beviljades stöd för att vidareutveckla teknikpoolsidén under Vi ville ta ett steg vidare... På grund av sjukdom och konvalescens kom arbetet att ligga på is under tre år. Teknikens tillgänglighet för vår målgrupp ökade under tiden. Men vår grundläggande drivkraft består. Nätverkstan arbetar för att konstnärer och kulturarbetare ska får möjlighet att arbeta med och undersöka ny teknik genom sitt skapande. De aktörer som inte använder sig av eller utforskar den nya teknikens möjligheter och faror förlorar i betydelse. Vår målsättning är att driva ett av Sveriges främsta resurscentrum för småskalig publicistisk, konstnärlig och annan kulturell verksamhet. Nätverkstan ska tillhandahålla kunskap och praktiska verktyg samt erbjuda tjänster anpassade efter dessa verksamheters behov. Därför drev vi teknikpoolsidén vidare. De frågor jag ställde mig när jag skulle återuppta den röda tråden där jag lämnade den för tre år sedan var om det längre var relevant att göra förstudien. Jag undrade om behoven fanns kvar och på vilket sätt de hade förändrats. Nu vet jag att behoven finns kvar hos de konstnärer som svarade på enkäten och jag är glad att jag inte släppte taget om den röda tråd jag tappat. Det var ju för att förbättra konstnärernas och kulturarbetarnas tillgång till viktiga arbetsverktyg som jag inledde arbetet år Syfte Syftet med förstudien var: - att undersöka vilka behov konstnärer, gallerier, kulturarrangörer och medelstora konstinstitutioner i Sverige har av en Teknikpool. - att undersöka vilka grundvillkor målgruppen anser måste uppfyllas för att en teknikpools resurser skulle vara intressanta att använda. - att presenterar en teknikpoolmodell från Atelier Nord i Oslo. - att skapa ett underlag för de parter som vill arbeta vidare med att etablera en teknikpool. 4

5 4. Målgrupp Målgruppen för denna förstudie är konstnärer, gallerier, kulturarrangörer, och medelstora konstinstitutioner i Sverige samt tänkbara finansiärer och samarbetspartners för en teknikpool. 5. Tillvägagångssätt 1. Jämförelse mellan tre teknikpoolsmodeller: Artifactor, Atelier Nord och Crac. 2. Enkät till ett urval ur målgruppen. 3. Intervjuer med representanter för olika delar av målgruppen. 4. Undersöka hur teknikuthyrningsföretag ställer sig till samarbete. 5. Resultaten redovisas i en rapport. 6. Ett samtal hålls med utgångspunkt i rapporten. Till detta inbjuds de som svarat på enkäten och som vill medverka samt tänkbara finansiärer och samarbetspartners för en teknikpool. 6. Teknikpooler tre exempel Rapporten utgår från att en teknikpool är en verksamhet som hyr ut eller lånar ut teknisk utrustning. Syftet är att öka tillgängligheten till teknisk utrustning för målgruppen. De teknikpooler jag har kontaktat har organiserats av konstnärer för konstnärer. Nedan presenteras även en teknikpool organiserade av en konsthall för konsthallar. Det är även vanligt att kommuner organiserar teknikpooler som ska ge service till verksamheter som drivs av kommunen. Teknikpooler skapas alltså för att tillhandahålla teknik som används under kortare perioder och som är för dyrt för den enskilde att äga. Vilken utrustning och teknik som tillhandahålls förändras givetvis med målgruppens behov och den teknikutveckling som sker. Nedan presenteras tre olika teknikpoolsmodeller och deras erfarenheter. 6.1 Artifactor Artifactor: var en webbaserade teknikpool som skulle förmedla teknik mellan konsthallar. I den rapport som Artifactor lämnade till Framtidens kultur efter projektets genomförande finns följande centrala resonemang kring mål, resultat och slutsatser 1 : Artifactor skapades under 1999 som ett samarbetsprojekt mellan Edsvik konst och kultur och Weerwolf HB. Projektets syfte var att knyta samman aktörer inom området samtidskonst för att bilda en teknikpool. Projektet utgick ifrån att många konstnärer vill använda avancerad teknisk utrustning som t.ex. videoprojektorer, videobandspelare och datorer. Att för en 1 (D:nr 98/1756) 5

6 konsthall köpa in all denna utrustning för en utställningsperiod är mycket dyrt och många gånger omöjligt. Alternativet att hyra utrustningen från kommersiella uthyrningsföretag är ohållbart för längre projekt eftersom prissättningen är satt för korta tidsperioder och prisnivån är orimligt hög även för denna korta tid. Resultat: Artifactors hemsida har fått några hundra besök under projekttiden, med det har endast inkommit tre annonser till Artifactor. Några de institutioner som kontaktades under projekttiden var mycket positiva till projektet, andra var tveksamma och tyckte att de andvände all sin utrustning och eller hade inte tillräckligt med resurser att avvara för att hyra ut teknik. Även om det kommer in pengar vid uthyrning av teknik, är det kanske inte lönsamt för en institution att hyra ut, eftersom det kräver arbetsresurser av personal för att administrera uthyrningen, dessa extra resurser kanske inte finns. En annan orsak kan till exempel vara att det råder oklarheter med vilka försäkringar som gäller vilket gör att det blir en avsevärd administrativ börda att hyra ut (dessutom: om man måste försäkra specifikt för ett uthyrningstillfälle blir det mycket dyrt och krångligt). Slutsatser: En trolig anledning till att det har varit så få som annonserat på Artifactor, är att många konsthallar i stor utsträckning använder nästan all sin tekniska utrustning. Så har t.ex. varit fallet med Edsvik konst och kultur, som i princip har använt alla sina projektorer under hela året förutom någon månad under vintern. Edsvik har hyrt ut projektorer till korta evenemang och föreställningar under året, eller under perioderna mellan utställningarna, dessa perioder är inte speciellt långa (ca två veckor). / / Det är för de flesta mycket smidigare att ordna inhyrningen av teknik genom telefonkontakter. För att en teknikpool, som utgår från en hemsida skall kunna fungera, behöver den en kritisk mängd användare som hela tiden lägger in de saker som de vill hyr in / hyra ut. Ett förslag har varit en telefonlista, samtidigt som en sådan lista inte får hamna i orätta händer. / / För att få en väl fungerande teknikpool krävs investering i extern teknik, d.v.s. teknik som inte ägs av en speciell konsthall utan som är en delat resurs. Bildandet av en extern teknikpool / service bolag som hyr ut teknik till nedsatta priser för institutioner som visar samtidskonst, vore ett sätt att öka möjligheterna att visa aktuell video och annan teknikintensiv konst. Det är dock ett projekt i en helt annan skala och finansiellt stöd i en mer långsiktig form. 6.2 Atelier Nord Atelier Nord driver projektrum och en verkstad för produktion av elektronisk konst i Oslo och arbetar med att stärka infrastrukturen för konst i nya medier. Atelier Nord drev under en Utstillingsassistanse og utstyrsutleie. Jag besökte Atle Barcley, konstnärlig ledare på Atelier Nord den 27 april Atle berättar att Atelier Nord har slutat hyra ut utrustning och nu bara lånar ut det de har till konstnärer som inte har råd att hyra det de behöver. 6

7 När Atelier Nord drev sin utstillingsassistanse og utstyrsutleie var målet både att konstnärerna skulle få tillgång till tekniken genom låga priser och att konstnärer och gallerier skulle lära sig använda utrustningen. Atelier Nord gav support på den plats där utrustningen skulle användas. Atelier Nord hade en anställd som ansvarade för deras utstillingsassistanse og utstyrsutleie. Det var kostsamt att driva verksamheten. Målgruppens behov förändrades ockkså, gallerierna skaffade efter hand egen utrustning eller avtal med uthyrningsföretag. I samband med att man under 2003 omorganiserade Atelier Nord träffades ett avtal med ett företag som hyr ut teknik. Uthyrningsföretaget ger Atelier Nords medlemmar mellan 20 och 50% rabatt. Det finns flera orsaker till att man kunde förhandla fram de höga rabatterna: Atelier Nord är kund och köper utrustning genom företaget, efterfrågan för den här typen av utrustning har minskat och företaget får genom avtalet en större kundgrupp. För att få tillstånd avtalet krävdes även att Atelier Nord garanterar att räkningarna betalas. Företaget utbildar konstnärerna i handhavande av tekniken samt hjälper till vid installationer. Atle råder den som ska drivan en teknikpool att försäkra utrustningen och ha skriftliga avtal med de som hyr. 6.3 Crac Crac (Creative Room for Art and Computing) driver en digitalt baserad verkstad för konstnärer i Stockholm. Crac har sedan starten 1996 hyrt ut utrustning till sina medlemmar. Jag besöker Nils Claesson som är ordförande för Crac den 14 mars Nils berättar att hur det fungerar när medlemmarna hyr utrustning: De får boka och hämta ut utrustningen på tisdagar och betala i förskott. Crac har en anställd som sköter utlämning och som inspekterar utrustningen vid återlämnandet. Crac har inga hyresavtal som ska undertecknas. De har heller inte försäkrat utrustningen. Ansvaret för försäkringen ligger på den som hyr. Den som vill hämta något en annan dag får betala en expressavgift på 300 kr. Tidigare fakturerades hyran vilket krävde administration och innebar att Crac fick vänta på betalningen, vissa betalade inte alls. Nils berättar att ett annat problem har varit okunskap hos de som hyr och att det därför skulle behövas utbildning. Medlemmarna vill ha lättanvända saker och kan inte alltid använda mer kvalitativ utrustning. Crac har saknat resurser att utbilda brukarna. Nils säger att han tror att Crac på sikt kommer att sluta hyra ut utrustning. Orsaken är att hyrfirmorna nu är nästan lika billiga och att de har en försäkring i sitt pris. Crac behöver dock ha kvar sådan utrustning som nu hyrs ut fast för att använda den för egna produktioner. Nils berättar att han har förhandlat om rabatter på två-tre ställen för medlemmarna (får ca 30-40%). 7

8 Nils ger följande råd till den som ska driva en teknikpool: utbilda brukarna, köp professionell utrustning. Ta goda råd av branschen. 6.4 Erfarenheter och slutsatser Artifaktor fungerade inte i praktiken och föreslog därför i sin slutsats: För att få en väl fungerande teknikpool krävs investering i extern teknik, d.v.s. teknik som inte ägs av en speciell konsthall utan som är en delad resurs. Bildandet av en extern teknikpool / service bolag som hyr ut teknik till nedsatta priser för institutioner som visar samtidskonst, vore ett sätt att öka möjligheterna att visa aktuell video och annan teknikintensiv konst. Någon sådan verksamhet har inte startats. Konsthallarna har idag investerat i den teknik de behöver och hyr det de behöver komplettera med. De konstnärsdrivna medialaben Atelier Nord och Crac investerade 1997 i teknik som hyrdes ut främst till konstnärer. Båda verksamheterna har haft en anställd som ansvarar för uthyrningen. Atelier Nord omorganiserade 2003 sin verksamhet. De slutade då med sin uthyrningsverksamhet eftersom den var mycket kostsam att driva och de kunde förhandla fram ett bra hyresavtal för sina medlemmar hos ett företag där Atelier Nord köper utrustning. Crac bedriver idag en blygsam uthyrningsverksamhet som bedöms försvinna. Även Crac har förhandlat om rabatter för sina medlemmar hos uthyrningsföretag. Samtidigt säger både Atelier Nord och Crac att det är viktigt att ha utrustning för egna projekt. Atelier Nord har fortsatt att låna ut teknik till konstnärer som inte har råd att hyra. Man har alltså omorganiserat sin utstillingsassistanse mot att enbart ge direkt stöd till de minst bemedlade konstnärerna. Både Atelier Nord och Crac lyfter fram att utbildning varit en viktig del av en teknikpool. Att lära konstnärerna använda den nya tekniken och dess möjligheter. Det blir tydligt att målgruppen för en teknikpool måste definieras tydligt. De minst bemedlade konstnärerna har inte råd att hyra teknik trotts rabatter medan gallerierna och konsthallarna äger eller kan hyra det de behöver på den ordinarie marknaden. Vem ska en teknikpool vara till för? Atelier Nords nya inriktning är att de ska fortsätta att stödja de konstnärer som inte har råd att hyra. Uthyrningsverksamheten har övergått till utlåningsverksamhet till en begränsad målgrupp. Uthyrningen har lämnats över till marknaden, men med ett avtal för rabatterade priser. 8

9 7. Enkätundersökningen mål och målgrupp Enkäten gjordes för att ta fram ett faktaunderlag för samtal och beslut om det finns behov av att arbeta vidare med teknikpoolsidén. Det ställdes även frågor för att få svar på vilken inriktning och uppbyggnad en teknikpool i så fall borde ha. Enkätfrågorna utformades med hjälp av konstnären Leif Skoog och skickades till 130 konstnärer, 18 konstkonsulenter, 20 konsthallar, 21 gallerier och 5 kulturarrangörer i Sverige. 2 Av konstnärerna var 45 män och 85 kvinnor, av konstkonsulenter, 3 män och 15 kvinnor. Vi fick 62 svar. Det motsvarar en svarsfrekvens på 32%, vilket är en för låg svarsfrekvens för att det ska gå att dra några generella slutsatser. Jag menar ändock att resultaten som redovisas nedan ger tydliga indikationer som kan användas som utgångspunkt för vägval och bedömningar till grund för en i samtiden relevant inriktning för en teknikpool. Enkäten och enkätsvaren finns arkiverade på Nätverkstan. Där finns även en databas med samtliga svar inlagda. Materialet är tillgängligt för den som arbetar för att etablera en teknikpool. Svaren på enkäten har sammanställts och presenteras nedan. 8. Finns det behov av att organisera Teknikpooler? I enkäten ställdes två frågor för att ta reda på om det finns behov av att organisera teknikpooler och om den svarande är intresserad av att bruka en teknikpool. 3 Konstnärernas svar På frågan Finns det för din verksamhet ett behov av att organisera en teknikpool där du är verksam? svarade 26 konstnärer ja, 3 ja & nej samt 3 nej. På frågan Skulle du vara intresserad av att bruka en teknikpool organiserad utifrån dina behov och krav? svarade 29 av 32 ja, 1 ja & nej samt 2 personer nej. Galleriernas svar På frågan Finns det för din verksamhet ett behov av att organisera en teknikpool där du är verksam? svarade 2 gallerier ja och 2 gallerier nej. 2 Vilka som fått och svarat på enkäten redovisas i bilaga 1. 3 Samtliga svar på frågan om det finns behov av att organisera teknikpooler finns i bilaga 2. 9

10 På frågan Skulle du vara intresserad av att bruka en teknikpool organiserad utifrån dina behov och krav? Svarade 4 av 4 gallerier ja. Konsthallarnas svar På frågan Finns det för din verksamhet ett behov av att organisera en teknikpool där du är verksam? svarade 5 konsthallar ja och 4 nej. På frågan Skulle du vara intresserad av att bruka en teknikpool organiserad utifrån dina behov och krav? svarade 7 konsthallar ja och 2 nej. Kulturarrangörernas svar Ingen av de kulturarrangörer som fick enkäten svarade. De två svar som redovisas nedan är konstnärer som i sina enkätsvar markerat att de även är kulturarrangörer. På frågan Finns det för din verksamhet ett behov av att organisera en teknikpool där du är verksam? svarade 2 kulturarrangörer ja. På frågan Skulle du vara intresserad av att bruka en teknikpool organiserad utifrån dina behov och krav? Svarade 1 kulturarrangör ja. 1 svarade inte. Konstkonsulenternas svar På frågan Finns det för din verksamhet ett behov av att organisera en teknikpool där du är verksam? svarade 3 konstkonsulenter ja och 2 nej. På frågan Skulle du vara intresserad av att bruka en teknikpool organiserad utifrån dina behov och krav? Svarade 4 konstkonsulenter ja och 1 ja & nej. 8.1 Slutsatser De som har störst behov av och intresse av en teknikpool är konstnärerna. Förklaringen är med stor sannolikhet de begränsade ekonomiska förutsättningar som de ofta arbetar utifrån. Deras situation är väsensskild från de kontinuerligt drivna, ofta med verksamhetsbidrag finansierade, verksamheternas. Konstnärernas ekonomiska situation presenteras i kapitel 15. Jag delar därför fortsättningsvis upp målgruppen i två delar utifrån deras ekonomiska förutsättningar: Konstnärer och kulturbetare Gallerier, konsthallar och kulturarrangörer med en ekonomisk bas för sin verksamhet För konstnärer och kulturarbetare skulle en teknikpool kunna fylla en viktig funktion genom att skapa förbättrade förutsättningar för konstnärligt och kulturellt arbete. 10

11 För gallerier, Konsthallar, kulturarrangörer samt konstnärer med en stabil ekonomisk bas för sin verksamhet skulle en teknikpool kunna vara ett komplement till en redan rimligt väl fungerande ordning. För att komplettera och fördjupa den information som ges via enkäten ringer jag upp två verksamheter. Deras svar bekräftar de slutsatser som dras ur enkätsvaren. 8.2 Samtal med Peter Westman, Magasin 3, Stockholm Jag ringer upp Peter Westman för att ställa frågor om en teknikpool. Jag vill veta hur han som ansvarig för en väletablerad konsthall ser på behovet av en teknikpool Det blir ett kort samtal. Jag har inte skickat in enkäten för jag hade ont om tid och har gjort den bedömningen att det inte var intressant för vår del. Vi täcker upp behoven med sådant vi köper, sedan hyr vi en del. Vi har en kontinuerlig verksamhet, mer som ett museum. Vi är tvungna att ha det mesta själva. Det är egentligen bara projektorer som vi hyr, även om vi har en del själva. Om vi hyr något och det inte fungerar måste vi kunna ringa någon som kan komma direkt och fixa det. Vi ställer nog högre krav än en Teknikpool kan klara. Jag tror att det kan vara bra för enskilda konstnärer. Det är ett bra initiativ ni har tagit! 8.3 Samtal med Camilla Backman, Konstakuten, Stockholm Jag ringer upp Camilla Backman för att få veta hur en konstnärsdriven utställningsverksamhet ser på behovet av en teknikpool. Även det blir ett ganska kort samtal. Men det känns viktigt att komplettera de svar som enkäten kan ge oss. Vi får verksamhetsbidrag ( kr 2004 och kr 2003). I budgeten har vi en summa för att köpa teknik. Det har avlastat posten för att hyra väldigt mycket. Vi har nu skaffat det vi behöver för normala utställningar. Vi har nyligen gjort dessa investeringar. Innan var detta alltid ett problem var vi skulle hyra eller låna och vad det kostade. Förra året köpte vi egen utrustning. Hade det funnits en teknikpool tidigare hade det varit jätteintressant. Nu har det blivit så att många ringer till oss för att låna utrustning. Vi hyr ut vår projektor ibland. Det var ingenting vi hade tänkt på innan. Vi märker att det fortfarande finns ett behov av lite dyrare utrustning. Nästa stora sak är en bil. Det är stora kostnader för transporter. En bilpool vore en bra sak. Telefonsamtalen med Peter Westman och Camilla Backman bekräftar att konsthallar och gallerier inte har något behov av en teknikpool. 11

12 9. Vilka krav ställs på en teknikpool? 9.1 Krav som ställs på en teknikpool Enkäten frågade Vilka krav ställer du på en teknikpool? Svaren gav följande prioritetsordning för en teknikpool. 1. Driftsäkerhet 2. Kvalité på utrustningen 3. Support 4. Pris 5. Personlig service 6. Öppettider 7. Möjlighet att boka via nätet Det som är viktigast för de svarande är en högkvalitativ, driftsäker utrustning med tillgång till support till lägsta möjliga pris. Tre av de svarande har i rutan för andra alternativ angivit önskemål om utbildning i handhavande av utrustningen. 9.2 Vilket engagemang de svarande vill ha i en teknikpool På frågan Vilket engagemang vill du ha i en teknikpool? svarade en majoritet, 64%, att de vill ha en kundrelation till en teknikpool, 29% vill vara medlem i en förening som driver en teknikpool och 7% vill inte ha något engagemang alls. Om man granskar de olika delarna av målgruppen framträder en något annorlunda bild. 75% av konsthallarna, 100% av kulturarrangörerna och 80 % av konstkonsulenterna vill ha en kundrelation. Om man tittar på statistiken för konstnärerna så vill markant fler vara medlemmar i en förening. 53% vill ha en kundrelation, 39% vara medlem i en förening och 8% inte ha något engagemang alls. Önskemål om inflytande över nyinvesteringar anges som en orsak till valet av medlemskap i en teknikpool. 9.3 Slutsatser Det som är viktigast för de svarande är en högkvalitativ, driftsäker utrustning med tillgång till support och utbildning i handhavande till lägsta möjliga pris. Det motsvarar den servicenivå som kommersiella företag erbjuder. Problemet för konstnärerna är att de saknar de ekonomiska förutsättningar för att agera på den ordinarie hyresmarknaden. Men priset måste vara lägre än det som marknaden kan erbjuda för att de ska ha råd att använda utrustningen. För att driva en teknikpool för konstnärer krävs alltså någon form av stöd eller subventioner. 12

13 Frågan blir då om det finns ett kulturpolitiskt motiv och intresse av att stödja teknikpooler? De svarande vill ha olika förhållande till en teknikpool: en majoritet vill vara kunder och en stor grupp vill vara medlemmar i en förening med inflytande över investeringar. Svaren ger oss riktlinjer för hur verksamheten bör organiseras om en teknikpool ska startas. 10. Teknikanvändning 2003 samt planer för 2004 I enkäten ställs en rad frågor om teknikanvändning. 4 Det visade sig att konsthallarna ägde det mesta av den teknik som de använder för sin utställningsverksamhet Även gallerierna äger i stor utsträckning den teknik de använder. Konstnärerna äger till 90% egna datorer samt i stor utsträckning cd-spelare och videobandspelar. 35% av konstnärerna äger digital videokamera. I övrigt äger de i mindre utsträckning den teknik som förstudien undersökt. I enkäten ställdes även en fråga om vilken teknik man planerar att använda 2004 och hur man får tillgång till den De konsthallar som under 2003 inte ägde videoprojektor, videobandspelare och DVD-spelare planerar att köpa det I de kommentarer som lämnas av konsthallar och gallerier framträder entydigt en strävan efter eget ägande av den teknik som används regelbundet. Även konstnärerna vill, när de har råd med detta, äga det de använder regelbundet. För att komplettera det egna ägandet hyrs teknik. Konsthallarna och gallerierna uppger i enkäten att de hyr sin utrustning från företag. Konstnärerna däremot hyr sällan från företag utan från kollektivverkstäder och vänner. Svaren visar ett minskat hyrande av datorer, DVD-spelare och ljudanläggningar. I övrigt beräknas antalet hyrtillfällen bli de samma eller fler för Antalet hyrtillfällen beräknas öka från 57 till 61. Enkäten visar att konstnärerna oftare lånar än hyr utrustning. Det händer även att gallerier och konsthallar lånar utrustning. Men det sker i mindre utsträckning. Antalet lånetillfällen minskar markant från 144 stycken under 2003 till 86 stycken för Minskningen har en tydlig koppling till de nyinvesteringar som planeras. Här kan vi tydligt se resultatet av det ökande egna ägandet och hur det minskar behovet av att låna teknik. 4 Enkätfrågorna finns i bilaga 5. 13

14 För att ta reda på hur man får tillgång till den utrustning som används tillfälligt ställdes frågan Vem har du hyrt och lånat utrustningen från? De konstnärer som svarade har hyrt utrustning vid 16 tillfällen. Endast vid 5 av dessa tillfällen har de hyrt från företag. De har vid 7 tillfällen hyrt från kollektivverkstäder, vid 3 tillfällen av kompisar och vid 1 tillfälle av en konstnär. Svaren visar alltså att konstnärerna sällan hyr inom ramen för den kommersiella hyresmarknaden. Vid 69 tillfällen har konstnärerna lånat utrustning. Vid 65 av dessa tillfällen har de lånat från institutioner inom kultursfären, konstnärer eller privatpersoner. Endast vid 3 tillfällen har de lånat från företag. För de 36 konstnärer som svarat på frågan har alltså inte sponsring från företag någon stor betydelse. Mycket viktigt är däremot det stöd som lämnas genom lån från institutioner inom kultursfären, konstnärer eller privatpersoner På frågan om det är en fortsatt bra lösning att hyra och låna på det sätt man gjort under 2003 framkom följade: 5 av 9 konsthallar tycker inte att det är en bra lösning att hyra in utrustning eftersom det är dyrt och prissättningen är osmidig. 4 av 5 gallerier är av samma åsikt. 22 av konstnärerna svarade ja. Följande kommentar lämnades: bra ibland, vid kortare användning 19 av konstnärerna svarade nej, det är inte en fortsatt bra lösning. De gav följande kommentarer: Att låna innebär viss osäkerhet ibland svårt med ansvarsfrågor ang. utrustningen, dyrt om det är långa perioder, jobbigt att låna saker av folk i längden, Slitage på privata tekniker. I de svar som lämnades visade gallerier och konsthallar missnöje med att hyra utrustning. Konstnärerna delades upp i två grupper: 22 som tycker att det fungerar bra och 19 som inte tycket det. De som inte tycker det fungerar bra är trötta på att behöva låna utrustning. Om de har möjlighet investerar de i egen teknik. Att hyra av företag är som vi sett ovan inget alternativ för konstnärerna Slutsatser Enkätsvaren visar på ett ökat ägande av den teknik som används regelbundet. Gallerier och konsthallar kompletterar sin utrustning genom att hyra, men en majoritet av dem är missnöjda med de kostnader det medför. Antalet hyrtillfällen är lågt och uppskattas att öka marginellt. Konstnärerna hyr mycket sällan från företag. Om de hyr utrustning hyr de från kollektivverkstäder eller vänner. Det vanliga är istället att man lånar från institutioner inom kultursfären, konstnärer eller privatpersoner. Det stöd som lämnas till konstnärerna genom lån från institutioner, konstnärer eller privatpersoner är mycket viktigt för konstnärerna. Det ger möjlighet att få tillgång till teknik de själva inte har råd att köpa eller hyra. Detta sker idag som en frivillig stödverksamhet. Atelier Nords förändring från uthyrning till utlåning ter sig mycket logisk mot bakrund av vad enkäten lärt oss så här långt. 14

15 11. Platser där du kan hyra utrustning idag Det finns i Sverige ett antal verksamheter som hyr ut utrustning till sina medlemmar eller personer som arbetar med konst och kultur. Enligt enkätsvaren har man lånat och hyrt från följande platser: Filmpool Jämtland, Östersund. Medieverkstäderna i Göteborg Nätverkstan, Göteborg Filmcentrum Väst, Göteborg Crac, Stockholm Unga Filmfabriken, Malmö AV-Syd Det vore intressant att undersöka om det finns fler platser som lånar och hyr ut teknik till förstudiens målgrupp och utifrån vilka uppdragsformuleringar detta i så fall sker. Kan dessa verksamheter utvecklas för att nå fler? Är det önskvärt? Hur ser utvecklingsplanerna ut för dessa verksamheter? Vill de utveckla eller avveckla sin uthyrning? Tar de betalt? Har de gått från uthyrning till utlåning? Dessa frågor besvaras dock inte inom ramen för denna förstudie. Det finns i Sverige även teknikpooler med uppdrag att stödja kommuner och skolor. Två exempel på detta är Mediapoolen Västra Götaland och GR-utbildning. De hyr inte ut till konstnärer och gallerier. Men kanske skulle detta kunna förändras om kommunerna såg ett kulturpolitiskt skäl till detta? 15

Nulägesanalys - företagares syn på genomförda och kommande regionala insatser inom landsbygdsprogrammet i Västerbotten

Nulägesanalys - företagares syn på genomförda och kommande regionala insatser inom landsbygdsprogrammet i Västerbotten Nulägesanalys - företagares syn på genomförda och kommande regionala insatser inom landsbygdsprogrammet i Västerbotten April 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Bakgrundsfrågor 4 3. Beskrivning

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD 2. SNABBVERSIONEN 3. OM RAPPORTEN 3.1 Om den här rapporten...

Läs mer

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Brukarundersökning 2010 Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge

Läs mer

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag Gunnar Gillberg Göteborgs universitet Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Mars 2012 Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag

Läs mer

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2012:24 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron.

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. Miljöbron - Effektstudie 2005 Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. För frågor kontakta Infokus: Telefon: 031-711 45 80 E-post: info@infokus.se www.infokus.se

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD....4 2. SNABBVERSIONEN...5 3. GIVANDET I SVERIGE...7

Läs mer

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2007:176 Införandet av elektronisk handel Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist Luleå tekniska universitet C-uppsats Data och systemvetenskap Institutionen för Industriell

Läs mer

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Sammanfattning 1 Sammanfattning Utmaningsrätt är en initiativrätt till upphandling eller i vissa fall försäljning av kommunal eller landstingskommunal

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 2014-06-13 Sida: 2 av 80 Sida: 3 av 80 Dnr: Af-2013/508922 Datum: 2014-06-13 Arbetsförmedlingens arbete med arbetsgivarkontakter ska stärkas. Arbetsförmedlingen

Läs mer

Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 190. Strategier kring vakanser på kontorsmarknaden

Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 190. Strategier kring vakanser på kontorsmarknaden Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 190 Strategier kring vakanser på kontorsmarknaden Författare:

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

Nyttan av webbtjänster

Nyttan av webbtjänster Erika Berglund och Stina Johansson, ETU AB Nyttan av webbtjänster Jämfört med andra sätt att utföra tjänsterna för personer med synnedsättning SRF 1 Innehåll 1. Bakgrund 1.1 Syfte 8 1.2 Internet och användare

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Frändén Kristina Datum 2013-10-23 Diarienummer UAN-2013-0472 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Läs mer

Utvärdering av stöd till livsmedelsföretag. Rapport 2011:68

Utvärdering av stöd till livsmedelsföretag. Rapport 2011:68 Utvärdering av stöd till livsmedelsföretag Rapport 2011:68 Länsstyrelsen Västra Götaland Utvärdering stöd livsmedelsföretag 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning av resultaten 2 Slutsatser 3

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Alumnverksamhet rapport nationell alumnenkät 2007

Alumnverksamhet rapport nationell alumnenkät 2007 Alumnverksamhet rapport nationell alumnenkät 2007 UniLink-rapport 2009:5 Sammanfattning Under 2007 genomfördes en nationell undersökning om hur lärosätena i Sverige bedriver alumnverksamhet. Syftet var

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-09-02--03 Föregående möte: 2006-07-08 vid protokollet, justeras, mötessekreterare justerare Protokoll

Läs mer

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots SOCIAL LOTS Margareta Rämgård Malmö Högskola Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots margareta.ramgard@mah.se [E-postadress] Inledning Social lots

Läs mer

Kommittédirektiv. Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer 2004:145. Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004. Sammanfattning av uppdraget

Kommittédirektiv. Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer 2004:145. Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004. Sammanfattning av uppdraget Bilaga I Kommittédirektiv Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer Dir. 2004:145 Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare tillkallas med uppgift

Läs mer

Vad vill patienten veta för att välja?

Vad vill patienten veta för att välja? Rapport 2013:4 Vad vill patienten veta för att välja? Vårdanalys utvärdering av vårdvalsinformation Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även publicerad på www.vardanalys.se

Läs mer

Fokusgrupper och djupintervjuer med unga företagare. December 2014. En studie genomförd av Oxford Research AB

Fokusgrupper och djupintervjuer med unga företagare. December 2014. En studie genomförd av Oxford Research AB Fokusgrupper och djupintervjuer med unga företagare December 2014 En studie genomförd av Oxford Research AB Oxford Research AB Fokusgrupper och djupintervjuer med unga företagare 18-35 år Uppdragsgivare:

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

E-betaltjänster - delrapport

E-betaltjänster - delrapport DATUM RAPPORTNUMMER 14 oktober 2003 PTS-ER-2003:38 ISSN 1650-9862 E-betaltjänster - delrapport Konsumenters attityder till e-betaltjänster Fortsatt arbete Förord Förord Regeringen gav i december 2002

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer