Taxa för miljöbalkens, livsmedelslagens och strålskyddslagens tillämpningsområde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Taxa för miljöbalkens, livsmedelslagens och strålskyddslagens tillämpningsområde"

Transkript

1 Taxa för miljöbalkens, livsmedelslagens och strålskyddslagens tillämpningsområde Taxan gäller från och med den 1 januari 2015 Antagen av fullmäktige

2 Innehållsförteckning ALLMÄNNA TAXEESTÄMMELSER... 4 AVGIFTSSÄTTNING... 4 NEDSÄTTNING... 5 TAXEESTÄMMELSER FÖR LIVSMEDELSLAGENS TILLÄMPNINGSOMRÅDE... 6 AVGIFT FÖR REGISTRERING... 6 AVGIFT FÖR KONTROLL... 6 AVGIFT FÖR EXTRA OFFENTLIG KONTROLL... 6 AVGIFT FÖR EMANNING AV STYCKNINGSANLÄGGNINGAR... 7 TAXEESTÄMMELSER FÖR MILJÖALKENS OCH STRÅLSKYDDSLAGENS TILLÄMPNINGSOMRÅDE... 8 ALLMÄNT... 8 AVGIFT FÖR PRÖVNING... 8 AVGIFT FÖR ANMÄLAN... 9 AVGIFT FÖR TILLSYN... 9 TAXEILAGA ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENLIGT 2 KAP. MILJÖALKEN SKYDD AV NATUREN MILJÖFARLIG VERKSAMHET AVLOPPSANLÄGGNINGAR VÄRMEPUMPSANLÄGGNINGAR STRÅLSKYDD HÄLSOSKYDD FÖRORENADE OMRÅDEN OCH MILJÖSKADOR ENLIGT 10 KAPITLET MILJÖALKEN VATTENVERKSAMHET KEMISKA PRODUKTER AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR TAXEILAGA 2 ÅRLIGA TILLSYNSAVGIFTER FÖR HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER

3 AVGIFTSKLASSER RISKEDÖMNING ERFARENHETSEDÖMNING TAXEILAGA 3 AVGIFTSKLASSER FÖR MILJÖFARLIG VERKSAMHET TAXEILAGA 4 INPLACERING I RISOLUMN OCH ÅRLIG TILLSYNSTID FÖR MILJÖSKYDD RISKEDÖMNING ERFARENHETSEDÖMNING PREMIERING

4 Allmänna taxebestämmelser 1 Taxan gäller avgifter för Eskilstuna kommuns kostnader för prövning, tillsyn och offentlig kontroll med mera enligt livsmedelslagen, miljöbalken, strålskyddslagen samt bestämmelser och förordningar meddelade med stöd av dessa lagar eller med anledning av EG:s bestämmelser inom de uppräknade lagarnas tillämpningsområden, t.ex. : livsmedel natur och kulturvård skydd av områden miljöfarlig verksamhet hälsoskydd verksamheter som orsakar miljöskador (förorenade områden) vattenverksamhet skötsel av jordbruksmark kemiska produkter och biotekniska organismer avfall och producentansvar 2 Avgift enligt denna taxa tas ut för Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd, godkännande, undantag, dispens och ärenden om registrering. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller åtgärd. Handläggning eller andra åtgärder för tillsyn och offentlig kontroll. 3 Avgift enligt taxan tas inte ut för Extra offentlig kontroll av livsmedelsverksamheter med anledning av klagomål som visar sig vara obefogade. Tillsyn enligt miljöbalken som föranleds av klagomål som är obefogat och inte kräver utredning. Handläggning med anledning av nämndbeslut som överklagas. 4 eslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av den kommunala nämnd som är ansvarig för handläggning av den ansökan, den anmälan eller den tillsyn eller offentlig kontroll som medför avgiftsskyldighet. 5 etalning av avgift enligt taxan ska ske till Eskilstuna kommun. etalning ska ske inom tid som anges i räkning på fakturan. Avgiften får även tas ut i förskott. etalas inte avgift inom 30 dagar från den dag avgiften debiteras, ska en betalningspåminnelse skickas. Om inte full betalning skett inom 14 dagar efter att betalningspåminnelsen skickats, skickas ett inkassokrav till den betalningsansvarige. Därefter tas dröjsmålsränta ut från förfallodagen enligt 6 räntelagen till dess betalning sker. 6 Avgiften beräknas efter den taxa som gäller vid tidpunkten för ärendets diarieföring. Fasta årliga avgifter beräknas efter gällande taxa i januari varje år. Avgiftssättning 7 Vid tillämpningen av denna taxa gäller följande timavgift kronor per timme kontrolltid. Miljöbalken och strålskyddslagen: 890 kronor Livsmedelslagen: 1078 kronor 4

5 Avgiftssättning sker genom timdebitering eller genom att ta ut en fast avgift. Vid timdebitering multipliceras timavgiften med den aktuella handläggningstiden i det enskilda ärendet. Vid fast avgift multipliceras timavgiften med en uppskattad handläggningstid (handläggningsfaktor) för den aktuella ärende eller verksamhetstypen. Om den sammanlagda handläggningstiden enligt miljöbalken understiger en halv timme per kalenderår sker ingen debitering. Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och andra myndigheter, inspektioner och kontroller, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt av ärendet samt föredragning och beslut. I handläggningstiden ingår även restid om resa utförs. Restiden består av en uppskattad schablontid på 1 h/resa (tur och retur). Vid kontroll som utförs enligt 14 ingår restid ej i kontrolltiden. För inspektioner, mätningar och andra kontroller som på grund av verksamhetens art endast kan utföras vardagar mellan klockan och 07.00, lördagar, söndagar, helgdagar,julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton och midsommarafton, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 8 Nämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja den i taxan antagna timavgiften, och därigenom även de fasta avgifterna, med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. asmånad för indexuppräkning är oktober månad Nedsättning 9 Avgifter får sättas ned eller efterskänkas om det, med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, finns särskilda skäl. 5

6 Taxebestämmelser för livsmedelslagens tillämpningsområde Avgift för registrering 10 Den som anmäler registrering av en anläggning för att driva livsmedelsverksamhet eller för att tillverka snus och tuggtobak eller för dricksvattenförsörjning ska betala avgift för en timmes kontrolltid, baserat på timavgiftens storlek. Avgift för kontroll 11 För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 livsmedelslagen (2006:804) ska en årlig kontrollavgift betalas. Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden multipliceras med timavgiften. Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid miljö och räddningstjänstnämnden fastställer för anläggningen. Kontrolltiden bestäms genom en riskbedömning av anläggningen bestående av en riskklassificering med hänsyn till typ av företag och verksamhet, produktionens storlek och konsumentgrupper samt en erfarenhetsklassificering med hänsyn till nämndens erfarenheter av verksamheten. Härvid tillämpas Livsmedelsverkets vägledning beträffande riskklassificering av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrollavgifter. 12 Om en tillämpning av 11 skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir uppenbart oriktig i förhållande det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens riskbedömning, ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av nämndens bedömning av anläggningens kontrollbehov. 13 Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Av 9 förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel framgår att den årliga avgiften ska betalas från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat Om en anläggning placeras i annan avgiftsklass eller annars tilldelas annan kontrolltid, ska den nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret. 14 Av 4 förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel framgår att den årliga kontrollavgiften ska betalas av livsmedelsföretagare vars verksamhet är föremål för kontroll och av den som bedriver verksamhet i en anläggning för tillverkning av snus eller tuggtobak eller i en anläggning för dricksvattenförsörjning. Avgift för extra offentlig kontroll 15 Om påvisandet av bristande efterlevnad medför offentlig kontroll som går utöver den normala kontrollverksamheten, tas avgift ut för nedlagd kontrolltid enligt timtaxan och för de faktiska kostnaderna för provtagning och analys. Enligt artikel 28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd, ska den företagare som har ansvaret för den bristande efterlevnaden eller får den företagare som äger eller innehar produkterna vid den tid då den extra offentliga kontrollen genomförs debiteras de kostnader som den extra offentliga kontrollen medför. 6

7 Avgift för bemanning av styckningsanläggningar 16 För miljö och räddningstjänstnämndens bemanning vid styckningsanläggningar tas utöver den årliga kontrollavgiften ut en bemanningsavgift för sådan offentlig kontroll som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 854/2004 samt i 4 livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel. Nämnden fastställer den kontrolltid som ska åtgå för bemanningen. Avgiften beräknas genom att kontrolltiden multipliceras med timtaxan. Avgiften ska motsvara nämndens faktiska kostnader för kontrollen. Avgiften ska betalas kvartalsvis. 7

8 Taxebestämmelser för miljöbalkens och strålskyddslagens tillämpningsområde Allmänt 17 Utöver vad som anges i taxan kan ersättningen till kommunen utgå bland annat enligt 26 kap. 22 miljöbalken för undersökningskostnader med mera och enligt 25 kap. 2 miljöbalken för rättegångskostnader. 18 Enligt 27 kap 3 miljöbalken är alla som bedriver verksamhet enligt miljöbalken och som är skyldiga att betala avgift enligt taxan eller enligt 26 kap 22 miljöbalken skyldiga att lämna de uppgifter som behövs för att avgiftens eller ersättningens storlek ska kunna bestämmas. 19 Av 1 kap. 2 och 9 kap. 4 förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, framgår att beslut om avgift inom miljöbalkens område får verkställas enligt utsökningsbalken. 20 Av 1 kap. 2 och 9 kap. 5 förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnd får förordna att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas. 21 Enligt 19 kap. 1 miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift hos länsstyrelsen. Avgift för prövning 22 Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, undantag och dispens ska betalas av sökanden i form av fast avgift genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan eller genom timdebitering då handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxan. Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökan avser. Utöver avgift för prövning, kan avgift för tillsyn komma att tas ut. 23 Om det i ett beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk förrän den har besiktigats och godkänts av nämnden, ingår kostnaden för en sådan besiktning i den fasta avgiften. Om inte anordningen kan godkännas vid första besiktningen tas timavgift ut för tillkommande handläggningstid vid ytterligare besiktning (timdebitering). 24 Sökanden ska betala avgift för prövning även om ansökan avslås eller om den återkallas efter det att handläggningen påbörjats. I de fall en fullständig prövning ej genomförs och den nedlagda handläggningstiden blir avsevärt mindre än vid en komplett prövning, ska avgift dock betalas med halva det belopp som prövningen skulle ha kostat vid tillämpning av fast avgift. Vid timdebitering sker debitering för den nedlagda handläggningstiden. 25 I ärenden som avser ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av kommunen är sökanden i förekommande fall också skyldig att ersätta kommunens kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 i miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats av kommunen och för kungörelser i ärendet. Sökanden är även skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i ärenden om tillstånd, undantag eller dispens enligt 7 kap. miljöbalken eller förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken. 8

9 Avgift för anmälan 26 Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av fast avgift eller genom timdebitering då handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxan. Avgift med anledning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som anmälan avser. 27 Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden. Avgift tas inte ut om anmälan återkallas innan handläggning påbörjats. I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet med beteckningen c i bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är denne i förekommande fall skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelse i ärendet. 28 Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn i övrigt komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan avser enligt vad som anges i denna taxa. Avgift för tillsyn 29 För regelbunden tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller hälsoskyddsverksamhet som anges i taxebilaga 2 eller taxebilaga 3 ska betalas en årlig tillsynsavgift som baseras på den tillsynstid som nämnden tilldelar anläggningen eller verksamheten. Tillsynstiden bestäms genom en riskbedömning av anläggningen eller verksamheten bestående av en avgiftsklassificering enligt taxebilaga 23 samt en riskklassificering och erfarenhetsbedömning (placering i riskkolumn) enligt taxebilaga 2 och 4. Den årliga tillsynstiden för varje avgiftsklass och riskkolumn framgår av tabell i taxebilaga 2 för hälsoskydd och 4 för miljöskydd. Den årliga tillsynsavgiften beräknas genom att tilldelad tillsynstid multipliceras med timtaxan. Ytterligare tillsynsavgift grundad på erfarenhetsbedömning efter ordinarie tillsynsbesök kan tillkomma i enlighet med vad som framgår av taxebilaga 2 och 4. Inspektioner och andra tillsynsåtgärder med anledning av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor, inte åtlyder förelägganden eller förbud eller som föranleds av extraordinära händelser (exempelvis erforderlig tillsyn på förorenat område trots att den årliga tillsynstiden tagit slut, driftstörningar, att verksamhetsutövaren inte inkommer med lagstadgad ansökan, anmälan eller rapport) ingår inte i den fasta årsavgiften. För sådana åtgärder tas timavgift ut för nedlagd handläggningstid. 30 Avgifter för övrig tillsyn ska betalas i form av fast årlig avgift genom att den handläggningstid som anges för anläggningen eller verksamheten i taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan eller genom timdebitering då handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxan. Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. Inspektioner och andra tillsynsåtgärder med anledning av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor, inte åtlyder förelägganden eller förbud eller som föranleds av extraordinära händelser (exempelvis erforderlig tillsyn på förorenat område trots att den årliga tillsynstiden tagit slut, driftstörningar, att verksamhetsutövaren inte inkommer med lagstadgad ansökan, anmälan eller rapport) ingår inte i den fasta årsavgiften. För sådana åtgärder tas timavgift ut för nedlagd handläggningstid. 9

10 31 För verksamhet som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med utgångspunkt från vad som föreskrivs i tillståndsbeslutet om tillåten produktionsvolym eller motsvarande. Om en fabrik, anläggning eller annan inrättning omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt taxebilaga 2 ska full avgift betalas för den punkt som medför den högsta avgiften med tillägg av 25 procent av summan av de belopp som anges för de övriga verksamheterna. 32 Föreligger behov av efterbehandling av förorenad mark sedan en tillstånds eller anmälningspliktig verksamhet upphört, tas timavgift ut för nedlagd handläggningstid från och med året efter det att verksamheten upphört. 33 Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska betalas från och med det kalenderår som följer efter det att beslut om tillstånd till verksamheten har meddelats eller anmälan skett eller i de fall tillstånd eller anmälan inte krävs verksamheten påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan och som inte ingår i avgift för prövning eller för handläggning av anmälan sker timdebitering. Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs. 34 Avgift för tillsyn och kontroll ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamhet eller vidta åtgärd som föranleder avgiften. För tillsyn över miljöskador eller förorenade områden enligt 10 kap. miljöbalken, ska tillsynsavgiften betalas av den som enligt 10 kap. 2 eller 3 miljöbalken är ansvarig för undersökning och/eller avhjälpande åtgärder eller efterbehandling. 10

11 Taxebilaga 1 Allmänna hänsynsregler m.m. enligt 2 kap. miljöbalken Tillsyn i övrigt Tillsyn av att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap.25 ) följs Avgift Timavgift i de fall tillsynen inte ingår i den årliga avgiften enligt taxebilaga 2, 3 eller 4 Skydd av naturen Prövning Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna Ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för natur och kulturreservat eller vattenskyddsområde Ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för natur och kulturreservat, naturminne, djur och växtskyddsområde och vattenskyddsområde Anmälan Anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom natur och kulturreservat eller vattenskyddsområde enligt föreskrifter för naturoch kulturreservat eller vattenskyddsområde Anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 miljöbalken Tillsyn Tillsyn på skyddade områden Timdebitering 3 h 3 h 3 h Timdebitering Timdebitering Miljöfarlig verksamhet Anmälan Anmälan om verksamhet enligt bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (Canläggning) Timdebitering Tillsyn Återkommande tillsyn på miljöfarlig verksamhet enligt förteckning i taxebilaga 3 och 4 Tillsyn på miljöfarlig verksamhet i övrigt Årlig avgift Timdebitering 11

12 Avloppsanläggningar Prövning och anmälan Ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanordning enligt 13 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller ändringar enligt 14. (Platsbesök ska ha gjorts högst 2 år före ansökan/anmälan): Avgift 1. Inrättande av avloppsanordning med både vattentoalett och bad disk och tvättvatten (15 personekvivalenter) 2. Inrättande av enbart sluten tank 2 h 3. Inrättande av avloppsanordning för enbart bad, diskoch tvättvatten för ett hushåll (15 personekvivalenter) 4. Installation av kemfällningsutrustning och eventuell anslutning av ny slamavskiljare till befintlig markbädd eller infiltration 5. Inrättande av tillståndspliktig eller anmälningspliktig avloppsanordning (625 personekvivalenter) 6 h 4 h 4 h Grundavgift för utsläpp till mark och vatten 3,5 h Tillägg per antalet anslutna hushåll: 2,5 h 6. Inrättande av tillståndspliktig eller anmälningspliktig avloppsanordning för personekvivalenter 18 h 7. Ändring av befintlig avloppsanordning Timavgift Tillsyn Platsbesök inför nybyggnation och/eller för bedömning av den befintliga avloppsanordningen Tillsyn på avloppsanordningar i övrigt Värmepumpsanläggningar Anmälan Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt 17 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet avseende: 2 h/anläggning Timavgift Avgift 1. erg eller ytjordvärmepump 1 h 2. Övriga anläggningar Timavgift Tillsyn Tillsyn på värmepumpsanläggningar i övrigt Timavgift 12

13 Strålskydd Anmälan Anmälan enligt 10 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella solningsanläggningar (SSMFS 2012:5/2014:1) Tillsyn Återkommande tillsyn över lokaler och anläggningar enligt Strålskyddslagen, enligt taxebilaga 2 Hälsoskydd Prövning och anmälan Ansökan om att hålla vissa djur inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 39 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet: Avgift 4 h Årlig avgift Avgift 1. Nötkreatur, häst, get, får eller svin 2 h 2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur 1 h 3. Orm som ej avses i 4 0 h 4. Giftig orm 0 h Anmälan om att anlägga gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning enligt 37 och 42 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Timdebitering Anmälan enligt 38 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd om att driva eller arrangera: 1. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg: Nivå 1, påtaglig hälsorisk; tatuering, piercing, fotvård 4 h Nivå 2, måttlig hälsorisk; akupunktur 2 h 2. assängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor: Nivå 1, påtaglig hälsorisk; adanläggning som har ett reningssystem med automatisk dosering av kemikalier och/eller där man hanterar flytande reningskemikalier Nivå 2, måttlig hälsorisk; adanläggning med reningssystem integrerat i poolen. Manuell dosering av reningskemikalier endast i fast form 7 h 4 h 13

14 3. Skol och fritidsverksamhet: Skola, förskola, ny verksamhet (inklusive ev. fritidshem/öppen fritidsverksamhet) 6 h Skola, förskola, byte till ny lokal för redan anmäld verksamhet 4 h Fritidshem, öppen fritidsverksamhet 4 h Tillsyn Återkommande tillsyn över byggnader, lokaler och anläggningar enligt 38 och 45 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, årlig tillsynsavgift enligt taxebilaga 2 Tillsyn i övrigt av hälsoskydd Förorenade områden och miljöskador enligt 10 kapitlet miljöbalken Anmälan Anmälan om efterbehandling avhjälpandeåtgärd med anledning av ett förorenat område eller en föroreningsskada i ett mark eller vattenområde, grundvatten eller byggnad eller en anläggning enligt 28 förordningen(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Underrättelse från verksamhetsutövare enligt 10 kap. 14 miljöbalken om överhängande fara för allvarlig miljöskada eller att allvarlig miljöskada uppstått Årlig avgift Timdebitering Avgift Timdebitering Timdebitering Tillsyn Tillsyn av mark och vattenområden, grundvatten, byggnader och anläggningar samt förorenade områden/allvarliga miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken Vattenverksamhet Anmälan Anmälan om vattenverksamhet Anmälan om vattenverksamhet och strandskyddsdispens Timdebitering Avgift 4 h 5 h Tillsyn Tillsyn i övrigt av vattenverksamhet Timdebitering 14

15 Kemiska produkter Prövning och anmälan Ansökan enligt 14 Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel Anmälan enligt 11 Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel Avgift Timdebitering Timdebitering Information Handläggning av information enligt 28 förordningen (2007:846) om flourerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen av utrustning som innehåller CFC, HCFC, halon, HFC Handläggning av information enligt 4:1 Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor om att installera anordning enligt 1:1 eller 1:2 samt 1:3 (krav på information gäller inte anordningar enligt 1:2 som installeras inomhus) 1 h 1,5 h Tillsyn Återkommande tillsyn genom handläggning av inkomna rapporter enligt: förordningen (2007:846) om flourerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen av utrustning som innehåller CFC, HCFC, halon, HFC: 1 kontroll/år 1 h (årlig avgift) 2 kontroller/år 1,5 h (årlig avgift) 4 kontroller/år 2 h (årlig avgift) 2. Rapportering till tillsynsmyndigheten enligt 8.8 i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor av återkommande kontroll (gäller ej öppna cisterner ovan mark som förvaras inomhus) 1 h Tillsyn i övrigt av kemiska produkter Timdebitering 15

16 Avfall och producentansvar Prövning och anmälan Ansökan om undantag för hushållsavfall enligt kommunens renhållningsföreskrifter beträffande: eget omhändertagande av slam och toalettavfall eget omhändertagande av övriga avfallsfraktioner Anmälan från fastighetsägare eller nyttjanderättshavare om kompostering av matavfall enligt kommunens renhållningsföreskrifter Anmälan från fastighetsägare eller nyttjanderättshavare om nedgrävning, återvinning eller bortskaffande av annat avfall än trädgårdsavfall på fastigheten enligt 45 avfallsförordningen (2011:927) Tillsyn Tillsyn i övrigt inom avfallsområdet Avgift 1 h timdebitering 0 h 1 h Timdebitering 16

17 Taxebilaga 2 Årliga tillsynsavgifter för Hälsoskyddsverksamheter Årlig tillsynstid Verksamheten inplaceras först i en avgiftsklass enligt tabell för avgiftsklasser, se nedan. Därefter inplaceras verksamheten i en riskkolumn efter tillämpning av riskbedömning enligt denna taxebilaga. Den årliga tillsynstiden för varje avgiftsklass och riskkolumn framgår av tabellen riskbedömning. En erfarenhetsbedömning sker fortlöpande i samband med den ordinarie tillsynen (dock max en gång per år) för att fastställa eventuellt tillkommande tillsynsavgifter eller förflyttningar i riskkolumnerna. Riskbedömning Verksamheten placeras inledningsvis i riskkolumn 0 i sin avgiftsklass, varefter riskbedömningens påverkan beräknas. Vid riskbedömningen tillförs riskpoäng beroende på huvudverksamhetens art och omfattning. Poäng tillförs även för eventuella övriga verksamheter som förekommer inom företaget. Summan av poängen ligger till grund för inplacering i rätt riskkolumn inom den aktuella avgiftsklassen enligt tabellen för riskbedömning. Verksamheten placeras in i rätt riskkolumn genom att det antal poäng som verksamheten erhåller i riskbedömningen motsvarar antalet kolumnsteg åt höger i tabellen med utgångspunkt från kolumn 0. Erfarenhetsbedömning Erfarenhetsbedömningen ger underlag för ställningstagande till eventuellt tillkommande avgifter utöver den fasta årliga avgiften för tillsynen. Den ger även underlag för en eventuell premierad kolumnförflyttning åt vänster i riskbedömningstabellen. För att en sådan premiering ska kunna ske även för verksamheter som i riskbedömningen placerats i kolumn 0, har två extra kolumner skapats A och som används enbart för detta ändamål. En erfarenhetsbedömning och premiering kan tidigast göras efter första tillsynsbesöket och sker alltså i de flesta fall inte i samband med riskbedömningen. Uppgifterna i erfarenhetsbedömningen och premieringen uppdateras max en gång per år i samband med ett planerat tillsynsbesök, då man vunnit ny erfarenhet av verksamheten. 17

18 Avgiftsklasser Klassningskod Avgifts Prövningsplikt eskrivning klass H1 1 Anmälningsplikt Akupunktur och diatermi med engångsnålar H2 2 Anmälningsplikt Injektioner med silikon, restylane, botox etc. med engångsnålar H3 2 Anmälningsplikt Fotvård med skärande eller stickande behandling H4 7 Ej anmälningsplikt Kriminalvårdsanstalt H5 3 Anmälningsplikt Tatuering, piercing H6 3 Anmälningsplikt Övrig anmälningspliktig hygienisk verksamhet med skärande eller stickande behandling H7 4 Anmälningsplikt Solarium H8 3 Anmälningsplikt assängbad, liten risk 1 H9 7 Anmälningsplikt assängbad, hög risk 2 H10 4 Anmälningsplikt Förskola H11 4 Anmälningsplikt Förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola, specialskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, internationell skola H12 3 Ej anmälningsplikt Strandbad 3 1) adanläggning där reningssystemet är integrerat i poolen. Manuell dosering av reningskemikalier endast i fast form. 2) adanläggning som har ett reningssystem med automatisk dosering av kemikalier och/eller där man hanterar flytande reningskemikalier. 3) Med strandbad avses de allmänna badplatser inom kommunen där provtagning av badvattenkvaliteten sker under sommarsäsongen. Riskbedömning Avgiftsklass Riskkolumner A T T T T T T T T T ,5 2 2,5 3 3,5 4 4, ,5 2 2,5 3 3,5 4 4, ,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5, ,5 3 3,5 4 4,5 5 5, ,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6, ,5 4 4,5 5 5,5 6 6, ,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7, ,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 Enheten i riskkolumnerna är timmar T= Timavgift Kolumnerna A och =se förklaring under Erfarenhetsbedömning 18

19 Verksamhetsdel eller liknande Alla typer av verksamheter Alla typer av verksamheter Förskolor Alla typer av anmälningspliktiga undervisningslokaler Alla typer av anmälningspliktiga undervisningslokaler Alla typer av anmälningspliktiga undervisningslokaler Kriterier Poäng Annan anmälningspliktig verksamhet enligt 1 per del 38 förordningen 1998:899 Del av verksamheten belägen på annan 1 per del fastighet eller adress Förskolor med 75 barn eller fler i hela 1 verksamheten Kemi och/eller slöjdsal (ej textilslöjd) 1 Gymnastiksal 1 Internat 1 Alla typer av verksamheter Enskilt vatten[1] 2 Alla typer av verksamheter assäng och bubbelpool. Hög risk. [2] 4 Alla typer av verksamheter assäng, bubbelpool, floating o dyl. Låg 2 risk[3] Alla typer av verksamheter Solarium 1 Solarium Solarium med 5 eller fler bäddar 1 Strandbad EUbad 1 [1] Endast om livsmedelslagstiftningen inte är tillämplig. [2] adanläggning med reningssystem med automatisk dosering av kemikalier och/eller där man hanterar flytande reningskemikalier. [3] adanläggning där reningssystemet är integrerat i poolen. Manuell dosering av reningskemikalier endast i fast form. 19

20 Erfarenhetsbedömning I samband med ordinarie tillsynsbesök, men max en gång per år, görs en erfarenhetsbedömning. Följande faktorer och bedömningsgrunder används: Frågor med alternativa svar 1. Hur hanterar verksamheten sin egenkontroll? Erfarenhetspoäng a) Rutiner för egenkontroll finns och följs 0 b) Rutiner för egenkontroll finns och följs, men 1 anmärkningar på verksamheten som kan härledas till brister i egenkontrollen finns. c) Rutiner för egenkontroll finns, men används inte 2 eller endast i obetydlig omfattning d) Rutiner för egenkontroll saknas 3 2. Erfarenheter sedan senaste tillsynsbesöket a) Ändamålsenliga åtgärder har vidtagits mot samtliga tidigare avvikelser b) Ändamålsenliga åtgärder har vidtagits mot vissa, men inte samtliga, tidigare avvikelser c) Ändamålsenliga åtgärder har inte vidtagits mot samtliga tidigare avvikelser 3. Värdering av aktuell inspektion a) Inga brister upptäcks vid inspektionen 0 b) rister upptäcks, men endast smärre ej allvarliga 1 brister, vilka inte kräver återbesök c) En eller flera allvarliga brister upptäcks vid 2 inspektionen av sådan art att de motiverar återbesök Erfarenhetsbedömningens påverkan på tillsynstid och extra avgift edömningen görs utifrån resultatet av inspektion med hjälp av checklistan för erfarenhetsbedömning, se ovan. Erfarenhetspoäng Resultat 0 1 Ingen påverkan på tillsynstid eller avgift. 2 Verksamhetsutövaren får en varning i inspektionsrapporten om att extra tillsynstid kan påföras om bristerna inte har åtgärdats inom meddelad tid. Har bristerna inte åtgärdats i tid påförs avgift för två timmars tillsynstid. 3 Avgift för två timmars extra tillsynstid faktureras efter genomförd inspektion 4 Avgift för fyra timmars extra tillsynstid faktureras efter genomförd inspektion. 5 Avgift för sex timmars extra tillsynstid faktureras efter genomförd inspektion. 6 Avgift för åtta timmars extra tillsynstid faktureras efter genomförd inspektion. 7 Avgift för tio timmars extra tillsynstid faktureras efter genomförd inspektion. 20

21 Premiering Premieringen är inriktad på hur företaget sköter sin egenkontroll. Premieringsbedömningen görs i samband med ordinarie tillsynsbesök, men max en gång per år. Då används följande faktorer och bedömningsgrunder: Frågor med alternativa svar Premiepoäng 1. Vilken är summan av erfarenhetspoängen under frågorna 1, 2 och 3 vid erfarenhetsbedömningen? a) 0 eller 1 erfarenhetspoäng 2 b) 2 erfarenhetspoäng 0 c) 3 7 erfarenhetspoäng 2 Premieringssystemets inverkan på den årliga tillsynsavgiften. 1) Verksamheten är grundklassad i avgiftsklass och det antal riskkolumner som riskbedömningen har lett fram till och en årlig tillsynsavgift har fastställts 2) Om skäl för premiering finns, ändras verksamhetens ursprungliga placering i riskkolumn genom en stegvis förflyttning åt vänster eller, i vissa fall, höger på följande sätt: a. 2 premiepoäng ger ett kolumnsteg till vänster b. En verksamhet kan erhålla högst 2 stegs kolumnförflyttning totalt. c. Om verksamheten vid något tillfälle, efter att man erhållit premiepoäng och kolumnförflyttning åt vänster, får minuspoäng (orsakas av att man i erfarenhetssystemet erhåller mer än 2 erfarenhetspoäng) dras dessa ifrån den ihopsamlade premiepoängsumman och verksamheten flyttas ett steg åt höger i riskkolumnerna. Den då nya placeringen får inte vara högre än den som erhölls vid grundklassningen. d. Ett företag som tidigare inte uppnått någon premiepoäng (det vill säga som inte har fått en kolumnförflyttning till vänster) kan inte få förflyttning åt höger i riskkolumnerna. e. Avgiftsnedsättningen träder i kraft vid nästkommande faktureringstillfälle av den fasta årliga avgiften. 21

22 Taxebilaga 3 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet Följande förkortningar används i tabellen: MPF= Miljöprövningsförordning (2013:251) = Verksamhetskod/Klassningskod IED= IEDkod (anges när sådan finns) AK= Avgiftsklass PN= Prövningsnivå A och = tillståndsplikt C= anmälningsplikt U= utan prövnings/anmälningsplikt Lagrum JORDRUK Djurhållning 2 kap ac 7 Anläggning för djurhållning med 1. mer än platser för fjäderfän, 2. mer än platser för slaktsvin och obetäckta gyltor som är tyngre än 30 kilogram och avsedda för produktion, eller 3. mer än 750 platser för suggor och betäckta gyltor. 2 kap Anläggning med stadigvarande djurhållning av nötkreatur, hästar eller minkar med mer än 400 djurenheter, dock inte inhägnad. Med en djurenhet avses 1. en mjölkko eller sinko inklusive kalv upp till en månads ålder, 2. sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder, 3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 4. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder, eller 5. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder och avelshannar. 2 kap C Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 100 djurenheter, dock inte inhägnad. Med en djurenhet avses 1. en mjölkko eller sinko, inklusive kalv upp till en månads ålder, 2. sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder, 3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 4. tre suggor eller betäckta gyltor, inklusive smågrisar upp till tolv veckors ålder, 5. tio slaktsvin, obetäckta gyltor eller avelsgaltar, tolv veckor eller äldre, 6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder, 7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder och avelshannar, 8. etthundra kaniner, 9. etthundra värphöns eller kycklingmödrar, sexton veckor eller äldre, 10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors ålder, 11. tvåhundra slaktkycklingar, 12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och ungar upp till en veckas ålder, 13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu eller nandu, inklusive kycklingar upp till en veckas ålder, 22

23 14. tio får eller getter, sex månader eller äldre, 15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder, eller 16. i fråga om andra djurarter, det antal djur som har en årlig sammanlagd utsöndring motsvarande 100 kilogram kväve eller 13 kilogram fosfor i färsk träck eller urin. Vid beräkningen av antalet djur enligt första stycket 16 ska det alternativ av kväve eller fosfor väljas som ger det lägsta antalet djur. Anmälningsplikten gäller inte 1. renskötsel, eller 2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller Mer än 200 djurenheter Mer än 100 djurenheter U Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 30 djurenheter (det högsta antalet djurenheter under året) men högst 100 djurenheter, dock inte inhägnad. Med en djurenhet avses samma som under Denna beskrivning gäller inte renskötsel. Uppodling av annan mark än jordbruksmark för jordbruksproduktion 2 kap C Uppodling av annan mark än jordbruksmark för produktion av foder, livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion. Odling U Växthus eller kemikalieintensiv odling med en odlingsyta som är större än 5000 kvadratmeter U Växthus eller kemikalieintensiv odling med en odlingsyta som är större än 2000 men högst 5000 kvadratmeter U Anläggning för torkning av gödsel U Odling av jordbruksmark som är större än 100 hektar för produktion av foder, livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion U Fruktodling med en odlingsyta som är större än 1 hektar. FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV FISK 3 kap Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 40 ton foder förbrukas per 3 kap C Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 1,5 ton foder förbrukas per kalenderår, om inte verksamheten är tillståndspliktig enligt 1. UTVINNING, RYTNING OCH EARETNING AV TORV, OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, ERG, NATURGRUS OCH ANNAT erg, naturgrus och andra jordarter 4 kap Täkt av torv med ett verksamhetsområde som är större än 150 hektar, om verksamheten inte 1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, eller 2. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad. 23

24 4 kap Täkt av berg med ett verksamhetsområde som är större än 25 hektar, om verksamheten inte endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad. 4 kap Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av berg, naturgrus eller andra jordarter, om verksamheten inte 1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, 2. är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln, 3. är tillståndspliktig enligt 1 eller 2, eller 4. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad Mer än ton tillståndsgiven mängd berg. Mer än ton tillståndsgiven mängd berg. Mer än ton tillståndsgiven mängd berg. Mer än ton tillståndsgiven mängd berg. Högst ton tillståndsgiven mängd berg. Mer än ton tillståndsgiven mängd naturgrus eller andra jordarter. Mer än ton tillståndsgiven mängd naturgrus eller andra jordarter. Mer än ton tillståndsgiven mängd naturgrus eller andra jordarter. Mer än ton tillståndsgiven mängd naturgrus eller andra jordarter. Högst ton tillståndsgiven mängd naturgrus eller andra jordarter. 4 kap C Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än ton totalt uttagen mängd naturgrus. 4 kap C Täkt för markinnehavarens husbehov av 1. mer än ton totalt uttagen mängd berg, 2. torv med ett verksamhetsområde större än 5 hektar, eller 3. mer än kubikmeter totalt uttagen mängd torv. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 1. omfattas av bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, eller 2. är tillståndspliktig enligt 1 eller 2. 4 kap C Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra jordarter 1. inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, eller 2. utanför område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma plats under en längre tid än trettio kalenderdagar under en 24

25 tolvmånadersperiod. 4 kap C Anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling av bränsle eller bränsleprodukt som baseras på mer än 500 ton torv per Råpetroleum, naturgas och kol 4 kap A Utvinning av råolja eller naturgas inom de fjällområden som anges i 4 kap. 5 miljöbalken. 4 kap Utvinning av råolja eller naturgas inom andra områden än de som avses i 8. 4 kap C Industriell tillverkning av briketter av kol eller brunkol. Malm och mineral 4 kap A Gruvdrift eller gruvanläggning för brytning av malm, mineral eller kol, om verksamheten inte är tillstånds eller anmälningspliktig enligt 1, 2, 3, 4 eller 5. 4 kap ,1 18 A Anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig malm, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt kap Anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig malm för provändamål. 4 kap A Anläggning för annan bearbetning eller anrikning av malm, mineral eller kol än rostning och sintring, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt kap Provbrytning inklusive annan bearbetning eller anrikning av malm, mineral eller kol än rostning och sintring. 4 kap ,2 9 Anläggning för utvinning och produktion av asbest. 4 kap C 5 kap a Annan utvinningsindustri Djupborrning som inte är tillståndspliktig enligt 8 eller 9. LIVSMEDEL OCH FODER Animaliska råvaror Slakteri för en produktion baserad på mer än ton slaktvikt per Mer än ton slaktvikt per Mer än men högst ton slaktvikt per 5 kap Slakteri för en produktion baserad på mer än ton slaktvikt per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1. 5 kap C Slakteri för en produktion baserad på mer än 50 ton slaktvikt per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 eller 2. 5 kap bi 20 Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av animaliska råvaror (utom endast mjölk) för en produktion av mer än ton produkter per kalenderår, om verksamheten innebär annat än endast frysning eller paketering. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt kap Anläggning för tillverkning av livsmedel ur produkter av animaliskt ursprung baserad på mer än ton råvara per kalenderår, om verksamheten inte är tillstånds eller anmälningspliktig enligt 4 eller 9. 5 kap C Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av animaliska råvaror (utom mjölk, fisk och skaldjur) för en produktion av mer än 400 ton men högst

26 ton produkter per kalenderår, om verksamheten inte är anmälningspliktig enligt Chark och styckning för en produktion av mer än ton men högst ton produkter per Chark och styckning för en produktion av mer än 400 ton men högst ton produkter per eredning och behandling av animaliska råvaror (utom mjölk, fisk och skaldjur) för en produktion av mer än ton men högst ton produkter per eredning och behandling av animaliska råvaror (utom mjölk, fisk och skaldjur) för en produktion av mer än 400 ton men högst ton produkter per 5 kap Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller fiskpelletar för en produktion baserad på 1. mer än ton fisk eller skaldjur per kalenderår, eller 2. mer än 500 ton fisk eller skaldjur per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1. Tillståndsplikten gäller inte 1. hållbarhetsbehandling genom endast frysning, torkning eller saltning, eller 2. verksamhet som är tillstånds eller anmälningspliktig enligt 1, 4 eller Mer än ton fisk eller skaldjur per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap Minst 500 ton men högst ton fisk eller skaldjur per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap Mer än ton fisk eller skaldjur per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap Mer än ton men högst ton fisk eller skaldjur per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap kap C Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller fiskpelletar för en produktion baserad på mer än 10 ton fisk eller skaldjur per Anmälningsplikten gäller inte hållbarhetsbehandling genom endast frysning, torkning eller saltning eller om verksamheten är tillstånds eller anmälningspliktig enligt 7 eller 9. 5 kap C Rökeri för en produktion av mer än 50 ton men högst ton rökta produkter per Mer än 500 ton men högst ton rökta produkter per 26

27 Mer än 50 ton men högst 500 ton rökta produkter per Vegetabiliska råvaror 5 kap bii 17 Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av vegetabiliska råvaror för en produktion av 1. mer än ton produkter per kalenderår, eller 2. mer än 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift i högst 90 dygn i rad under ett Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 18 eller endast innebär paketering. 5 kap C ageri som förbrukar mer än 15 ton torrjäst eller 50 ton annan jäst per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt kap Anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på 1. mer än ton råvara per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1, eller 2. mer än ton råvara per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1. Tillståndsplikten gäller inte 1. beredning eller konservering genom endast frysning eller torkning, 2. beredning genom endast tvättning eller rensning, eller 3. verksamhet som är tillståndspliktig enligt Mer än ton råvara per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1. Minst ton men högst ton råvara per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1. Mer än ton råvara per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1. Mer än ton men högst ton råvara per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap kap C Anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på mer än ton råvara per Anmälningsplikten gäller inte 1. beredning eller konservering genom endast frysning eller torkning, 2. beredning genom endast tvättning eller rensning, eller 3. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 10 eller kap C Anläggning för endast tvättning eller rensning av frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på mer än 2 27

28 5 kap C 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1. Anläggning för tillverkning av kvarnprodukter för en produktion av mer än ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt kap Mer än ton per Mer än ton men högst ton per Anläggning för tillverkning av stärkelse, stärkelsederivat eller socker för en produktion av 1. mer än ton per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1, eller 2. mer än ton per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt Mer än ton per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap Mer än ton men högst ton per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28. kap Mer än ton per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap Mer än ton men högst ton per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28. kap 1. 5 kap C Anläggning för tillverkning av stärkelse, stärkelsederivat eller socker, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 10 eller 16. Kombinerade råvaror 5 kap biii 18 Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av animaliska och vegetabiliska råvaror, både i separata och kombinerade produkter, för en produktion av 1. mer än ton produkter per kalenderår, om slutprodukternas innehåll av animaliskt material uppgår till 10 viktprocent eller mer, eller 2. mer än det antal ton produkter per kalenderår som motsvarar minskat med det tal som bestäms genom att multiplicera med talet för det animaliska materialets viktprocent av slutprodukternas innehåll. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten innebär endast paketering. Mjölk, oljor och fetter 5 kap c 12 Anläggning för framställning av mjölkprodukter baserad på en invägning av mer än 200 ton per dygn som kalenderårsmedelvärde. 5 kap C Anläggning för framställning av mjölkprodukter (utom glass) för en produktion baserad på en invägning av mer än 500 ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt

Taxa 2014 för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa 2014 för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Reviderad och fastställd av kommunfullmäktige 2013-12-17 217 Taxa 2014 för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Östersunds kommuns kostnader

Läs mer

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE FÖRFATTNINGSSAMLING Nr MB 3 d (95) TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE Fastställd av kommunfullmäktige 202-06-8, 9 Gäller fr o m 202-07-0 Inledande bestämmelser Denna taxa gäller avgifter

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Taxa miljöbalken 1 Taxa för kommunens verksamhet inom miljöbalkens (1998:808) område Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-16, 116 att gälla från och med 2010-01-01 Reviderad av kommunfullmäktige ( 6) 2010-12-15,

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Kalix kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 28 november 2013 230

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 28 november 2013 230 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 28 november 2013 230 Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Miljönämndens i Lunds kommun kostnader för prövning och tillsyn enligt

Läs mer

Innehåll. Blad 1 TAXA FÖR SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET I UDDEVALLA KOMMUN

Innehåll. Blad 1 TAXA FÖR SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET I UDDEVALLA KOMMUN Blad 1 TAXA FÖR SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET I UDDEVALLA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige den 9 december 2015, 304 Gäller från den 1 januari 2016 Innehåll Taxa inom miljöbalkens område utifrån

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 7 Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen Antagen av kommunfullmäktige den 1 december 2011 217 Gäller fr o m den 1 januari

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Beslutad av kommunfullmäktige den 21 december 2009, 186. Ändring av prisindex till Prisindex för kommunal verksamhet beslutad av kommunfullmäktige

Läs mer

Taxebilaga 2. Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter

Taxebilaga 2. Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter Följande förkortningar används i tabellen: KK= Klassningskod, AK= Avgiftsklass, PN= Prövningsnivå KK AK PN Beskrivning

Läs mer

Bilaga 2 del 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter

Bilaga 2 del 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter Bilaga 2 del 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter Med tidsfaktor (TF) avses i detta underlag ett rekommenderat tidsspann i timmar per år, inom vilket kommunens avgift

Läs mer

Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens prövning och tillsyn enligt miljöbalken Styrande dokument Senast ändrad 20141216 Taxa för miljö och hälsoskyddsnämndens prövning och tillsyn enligt miljöbalken Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Miljö och hälsoskyddsnämnden Dokumentnamn

Läs mer

Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter

Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter Riskbedömningssystemet används och avgiftsklassen (AK) är som underlag för taxesättningen. Följande förkortningar används i tabellen:

Läs mer

Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet

Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet 1(93) Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet Följande förkortningar används i tabellen: = Klassningskod, ÅA= Årlig tillsynstid i timmar, PN= Prövningsnivå A och B= tillståndspliktig, C=

Läs mer

Taxebilaga 1 MILJÖFARLIG VERKSAMHET

Taxebilaga 1 MILJÖFARLIG VERKSAMHET Taxebilaga 1 MILJÖFARLIG VERKSAMHET Prövning Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av vattentoalett enligt 13 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Läs mer

Med tidsfaktor (TF) avses i detta underlag antalet tillsynstimmar per år Följande förkortningar används i tabellen:

Med tidsfaktor (TF) avses i detta underlag antalet tillsynstimmar per år Följande förkortningar används i tabellen: 1 Taxebilaga 2 Med tidsfaktor (TF) avses i detta underlag antalet tillsynstimmar per år Följande förkortningar används i tabellen: KK= Klassningskod, TF= Tidsfaktor, PN= Prövningsnivå T= Timtid A och B=

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 2014. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-09-25, 86

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 2014. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-09-25, 86 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 2014 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-09-25, 86 Taxa inom miljöbalkens område 1 (49) Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Inledande

Läs mer

TAXA enligt miljöbalken Taxebilaga 2

TAXA enligt miljöbalken Taxebilaga 2 TAXA enligt miljöbalken Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet KK= Klassningskod, AK= Avgiftsklass, TF= Tidsfaktor, PN= Prövningsnivå, T= debiteras per timme Mi 1 1.10 Mi 2 1.11 Mi 3 1.20-1

Läs mer

Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet.

Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet. 1 (58) Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet. KK= Klassningskod AK= Avgiftsklass, (T= Timavgift) PN= Prövningsnivå (A och B= tillståndsplikt C= anmälningsplikt U= utan prövning) Avgiftsklassen

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Antagen av kf 2000-11-27 99 Senaste reviderad 2008-01-01 TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE Inledande bestämmelser 1 Denna taxa

Läs mer

Miljö- och byggnämndens taxor 2016

Miljö- och byggnämndens taxor 2016 1 Miljö- och byggnämndens taxor 2016 Innehållsförteckning Taxa för miljö- och hälsoskyddsavdelningens verksamhetsområde 2015..3 Taxa för miljö- och byggnämndens offentliga kontroll inom livsmedels- och

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Taxa för prövning, tillsyn och kontroll enligt följande lagstiftning; miljöbalken (SFS 1998:808), strålskyddslagen (SFS 1988:220), livsmedelslagen (SFS 2006:805), lagen om

Läs mer

TAXA 2015 Taxa och taxebestämmelser för byggoch miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken. Fastställda av kommunfullmäktige 2015-04-01, 44.

TAXA 2015 Taxa och taxebestämmelser för byggoch miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken. Fastställda av kommunfullmäktige 2015-04-01, 44. TAXA 2015 Taxa och taxebestämmelser för byggoch miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken Fastställda av kommunfullmäktige 2015-04-01, 44. Sid 2 (45) 2015-04-01 Innehållsförteckning Sid 3-7 Taxebestämmelser

Läs mer

Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter

Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter (05) Taxebilaga Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter Vid frågor eller synpunkter vänligen kontakta undertecknad. I denna taxebilaga anges både verksamhetskod och i förekommande

Läs mer

A och B= tillståndsplikt C= anmälningsplikt U= utan prövnings-/anmälningsplikt. IED AK PN Beskrivning

A och B= tillståndsplikt C= anmälningsplikt U= utan prövnings-/anmälningsplikt. IED AK PN Beskrivning Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen Miljökontoret Taxebilaga 2 Följande förkortningar används i tabellen: MPF= Miljöprövningsförordning (2013:251) = Verksamhetskod/Klassningskod IED= IEDkod (anges

Läs mer

Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Grums kommun KK AK PN Beskrivning JORDBRUK Djurhållning m.m. 1.10 6 B Anläggning för djurhållning med 1. mer än 40 000 platser för

Läs mer

Sammanträde i kommunfullmäktige

Sammanträde i kommunfullmäktige Kommunfullmäktige KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i kommunfullmäktige Tid och plats för sammanträde Måndagen den 16 december 2013, kl. 19.00. B-salen, Västra Storgatan 15, Gnesta Gruppmöten Majoriteten

Läs mer

Svedala Kommuns 2:32 Författningssamling 1(39)

Svedala Kommuns 2:32 Författningssamling 1(39) Författningssamling 1(39) Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, strålskyddslagen, tobakslagen och lag om handel med vissa receptfria läkemedel antagen av kommunfullmäktige 2009-12-09, 162 Gäller

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 2.8.1

Laholms kommuns författningssamling 2.8.1 Laholms kommuns författningssamling 2.8.1 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område; beslutad av kommunfullmäktige den 24 november 15 146 1. Laholms kommun föreskriver följande med stöd av

Läs mer

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT MILJÖBALKEN OCH STRÅLSKYDDSLAGEN

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT MILJÖBALKEN OCH STRÅLSKYDDSLAGEN TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT MILJÖBALKEN OCH STRÅLSKYDDSLAGEN Bygg- och miljönämnden Antagen av Kommunfullmäktige Beslutsdatum/paragraf 2014-04-23 62 Giltighetstid tills annat beslut fattas Uppföljningsdatum

Läs mer

Revidering av taxa för tillsyn enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730)

Revidering av taxa för tillsyn enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-09-24 Diarienummer KS/2013:170 Revidering av taxa för tillsyn enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) Förslag till beslut kommunstyrelsen/kommunfullmäktige

Läs mer

1.10 7 B 1.11 7 B 1.20-1

1.10 7 B 1.11 7 B 1.20-1 Taxebilaga 2 Antagen av Kf 127, 2008-12-18 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet KK= Klassningskod, AK= Avgiftsklass, PN= Prövningsnivå T= Timtid KK AK PN eskrivning 1.10 7 1.11 7 1.20-1 4 JORDRUK

Läs mer

TAXA. enligt livsmedelslagen. Antaget i kommunfullmäktige 29 november 2011, 229

TAXA. enligt livsmedelslagen. Antaget i kommunfullmäktige 29 november 2011, 229 Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen Miljökontoret TAXA För offentlig kontroll enligt livsmedelslagen Antaget i kommunfullmäktige 29 november 2011, 229 Besöksadress: Drottninggatan 45 Linköping, Postadress:

Läs mer

TAXEBILAGA 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter

TAXEBILAGA 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter TAXEBILAGA 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter 2015-02-05 Klassningskod Prövnings -nivå Beskrivning Avgiftsklass Debiterade timmar JORDBRUK Djurhållning m.m. 1.20-1

Läs mer

Miljöförvaltningen. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Miljöförvaltningen. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Miljöförvaltningen Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Antagen av kommunfullmäktige den 18 december 2013 194 Giltig från den 1 januari 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Taxa för prövning och

Läs mer

Taxebilaga A till taxa för tillsyn inom miljöbalkens område, 2015

Taxebilaga A till taxa för tillsyn inom miljöbalkens område, 2015 Taxebilaga A till taxa för tillsyn inom miljöbalkens område, 2015 Grundbelopp 915 kr VERKSAMHETER M.M. MILJÖFARLIG VERKSAMHET Prövning DEBITERINGS- FAKTOR AVGIFT Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning

Läs mer

Taxebilaga A. Taxa för Tjörns kommun för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Dnr 2014-2119 SBN: 267 2014/2119 KF: 238 2014/384-406

Taxebilaga A. Taxa för Tjörns kommun för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Dnr 2014-2119 SBN: 267 2014/2119 KF: 238 2014/384-406 Taxa för Tjörns kommun för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Dnr 2014-2119 SBN: 267 2014/2119 KF: 238 2014/384-406 Tjörn Möjligheternas ö Innehållsförteckning ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENLIGT

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2013-10-09

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2013-10-09 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2013-10-09 12 (41) 135 TAXA FÖR OFFENTLIG KONTROLL ENLIGT LIVSMEDELSLAGEN INOM LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2013-305-406 Miljönämnden för mellersta Bohuslän,

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn

Taxa för prövning och tillsyn Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område Nämnden för Miljö & Hälsoskydd Fastställd av kommunfullmäktige 2012-08-14, 163 Gäller från och med 2013-01-01 INLEDANDE BESTÄMMELSER...

Läs mer

TAXA FÖR SOLNA STADS PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE

TAXA FÖR SOLNA STADS PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE Taxa för Solna stads prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Fr.o.m. 2016-01-01 1(4) TAXA FÖR SOLNA STADS PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller

Läs mer

Översyn av tirnavgift för bygg- och miljöavdelningen.

Översyn av tirnavgift för bygg- och miljöavdelningen. Ärende nr 2 Översyn av tirnavgift för bygg- och miljöavdelningen. Översyn av taxor för: - Miljöbalkens och strålskyddslagens område - Livsmedelslagens område - Tobakslagens område -Tillsyn över handel

Läs mer

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT Tillsyn i övrigt Tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler

Läs mer

Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Munkedals kommun

Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Munkedals kommun Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Munkedals kommun Följande förkortningar används i tabellen: KK=Klassningskod, AK=Avgiftsklass, TF=Tidsfaktor, PN=Prövningsnivå, T=Timtid,

Läs mer

Taxa inom Miljöbalkens område. Antagen av Kommunfullmäktige , 176 Ändrad av Myndighetsnämnden , 218

Taxa inom Miljöbalkens område. Antagen av Kommunfullmäktige , 176 Ändrad av Myndighetsnämnden , 218 Taxa inom Miljöbalkens område Antagen av Kommunfullmäktige 2013-11-27, 176 Ändrad av Myndighetsnämnden 2013-12-12, 218 Innehållsförteckning Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område... 3 Taxebilaga

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Östersunds kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser

Läs mer

Anvisning för tillämpning av taxan... 3 Taxa inom miljöbalkens område utifrån risk- och erfarenhetsbedömning... 4

Anvisning för tillämpning av taxan... 3 Taxa inom miljöbalkens område utifrån risk- och erfarenhetsbedömning... 4 2014-03-03 Dnr: SRMH 2012-1311.54 2 Innehållsförteckning Anvisning för tillämpning av taxan... 3 Taxa inom miljöbalkens område utifrån risk- och erfarenhetsbedömning... 4 Inledande bestämmelser... 4 Timtaxa...

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 1 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för den verksamhet som Samverkansnämnden Miljö- och bygg bedriver inom Ulricehamns och Tranemo

Läs mer

Avgiftsklasser och timfaktorer för miljöfarliga verksamheter och hälsoskyddsverksamheter

Avgiftsklasser och timfaktorer för miljöfarliga verksamheter och hälsoskyddsverksamheter TAXEBILAGA 2 1 (31) Avgiftsklasser och timfaktorer för miljöfarliga verksamheter och hälsoskyddsverksamheter Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet. KK= Klassningskod AK= Avgiftsklass, (T= Timavgift)

Läs mer

Västra Mälardalens Myndighetsförbund. Taxa 2015

Västra Mälardalens Myndighetsförbund. Taxa 2015 42/2014-041 Västra Mälardalens Myndighetsförbund Taxa 2015 Godkänd av förbundsdirektionen den 17 september 2014, 81 Fastställd av kommunfullmäktige i Arboga den 27 november 2014, 19 Fastställd av kommunfullmäktige

Läs mer

Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel

Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Uppvidinge kommuns kostnader för offentlig kontroll, prövning och registrering enligt

Läs mer

Taxa för livsmedelskontroll

Taxa för livsmedelskontroll Antagen: KF 271/2009 Taxa för livsmedelskontroll Senast indexreglerad av miljö- och hälsoskyddsnämnden 263/2012, att gälla fr o m 2013-01-01. 1 KAP INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Denna taxa gäller avgifter för

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel Taxa Taxa för offentlig kontroll av livsmedel Antagen av kommunfullmäktige 119/2015 att gälla från den 1 januari 2016 att nuvarande taxa, fastställd av kommunfullmäktige 99/2014 upphör att gälla från samma

Läs mer

Taxa inom livsmedelsområdet

Taxa inom livsmedelsområdet Taxa inom livsmedelsområdet Mariestad Töreboda Gullspång Antaget av Kommunfullmäktige Mariestads kommun 2012-01-30 Töreboda kommun 2011-12-12 Gullspångs kommun 2012-01-12 Datum: 2012-02-10 Sida: 2 (6)

Läs mer

TAXA 2015 FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKEN

TAXA 2015 FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKEN TAXA 2015 FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKEN Taxan gäller fr.o.m. den 1 januari 2010 Fastställd av kommunfullmäktige i: Fagersta kommun 2006-11-28, 93 Norberg kommun 2006-12-04, 198 Avesta kommun

Läs mer

Tillhör Kommunfullmäktiges beslut 2008-12-15 107. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Inledande bestämmelser

Tillhör Kommunfullmäktiges beslut 2008-12-15 107. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Inledande bestämmelser Tillhör Kommunfullmäktiges beslut 2008-12-15 107 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Vaggeryds kommuns kostnader för prövning

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 6 Taxa för prövning och kontroll inom livsmedelsområdet Antagen av kommunfullmäktige 10 november 2011 203 Gäller från och med 1 januari 2012 Ersätter KFS 2009

Läs mer

Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Taxa Diarienummer: KS 2016/1602 Dokumentansvarig: Enhetschef, miljöenheten Beredande politiskt organ: Miljö- och byggnadsnämnden Beslut:

Läs mer

Taxa för. Miljönämndens verksamhet. Antagen av kommunfullmäktige Indexreglerad av Miljönämnden

Taxa för. Miljönämndens verksamhet. Antagen av kommunfullmäktige Indexreglerad av Miljönämnden Taxa för Miljönämndens verksamhet Antagen av kommunfullmäktige 2014-09-29 65 Indexreglerad av Miljönämnden 2016-12-14 71 1 Taxa inom Miljöbalkens område Taxan består av fyra delar: 1. Taxetexterna i 1-27

Läs mer

Taxa för kommunens offentliga kontroll av livsmedel

Taxa för kommunens offentliga kontroll av livsmedel Taxa för kommunens offentliga kontroll av livsmedel Godkänd av kommunfullmäktige den 30 november 2009, 166. Ändring i 11 samt timavgift och basmånad för indexuppräkning beslutad av kommunfullmäktige den

Läs mer

Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen beslutad av kommunfullmäktige Samhällsbyggnadskontoret TAXA

Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen beslutad av kommunfullmäktige Samhällsbyggnadskontoret TAXA 1/5 Beslutad: Kommunfullmäktige 2015-02-23 30 Gäller fr o m: 2015-02-23 Myndighet: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS/2015:23-206 Ersätter: Ansvarig: Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen

Läs mer

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENLIGT 2 KAP. MILJÖBALKEN AVGIFT Timmar (h) Tillsyn i övrigt Tillsyn över att miljöbalkens

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Datum 2014-01-16 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-10-20, 206 Kommunfullmäktige 2011-12-20, 152 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-10-24, 154

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Sida 1 av 5 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Piteå kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser

Läs mer

Miljö- och byggnämndens taxor 2012

Miljö- och byggnämndens taxor 2012 Miljö- och byggnämndens taxor 2012 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Strömstads kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt

Läs mer

Taxa för Värmdö kommuns prövning och tillsyn inom miljöoch hälsoskyddsområdet samt livsmedelslagen

Taxa för Värmdö kommuns prövning och tillsyn inom miljöoch hälsoskyddsområdet samt livsmedelslagen Taxa för Värmdö kommuns prövning och tillsyn inom miljöoch hälsoskyddsområdet samt livsmedelslagen Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-26 157 punkt 43 Gäller från och med 2015-01-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Taxa Offentlig kontroll av livsmedel

Taxa Offentlig kontroll av livsmedel Taxa Offentlig kontroll av livsmedel Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-11-24 120 Taxa för Torsås kommuns offentliga kontroll av livsmedel Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Torsås

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Inledande bestämmelser 1 Taxan gäller avgifter för miljö- och konsumentnämndens kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (1998:808),

Läs mer

TAXA FÖR LIVSMEDELSKONTROLL ENLIGT LIVSMEDELSLAGEN M M

TAXA FÖR LIVSMEDELSKONTROLL ENLIGT LIVSMEDELSLAGEN M M TAXA FÖR LIVSMEDELSKONTROLL ENLIGT LIVSMEDELSLAGEN M M Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller för Bräcke kommuns kostnader för offentlig kontroll enligt livsmedelslagen (2006:804), lagen om foder och

Läs mer

TAXA FÖR TILLSYN OCH PRÖVNING INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE

TAXA FÖR TILLSYN OCH PRÖVNING INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE TAXA FÖR TILLSYN OCH PRÖVNING INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE Antagen av Kommunfullmäktige 2008-11-27, 253, reviderad av Kommunfullmäktige 2009-11-26, 201 reviderad av Kommunfullmäktige 2010-11-25, 239 reviderad

Läs mer

ORSA KOMMUN MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET

ORSA KOMMUN MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET ORSA KOMMUN MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET 1 (5) Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Miljö- och hälsoskyddsnämndens kostnader

Läs mer

Taxa för Grums kommuns offentliga kontroll av efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen

Taxa för Grums kommuns offentliga kontroll av efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen TAXA FÖR KONTROLL ENLIGT LIVSMEDELSLAGEN Datum Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad datum Paragraf 127 1(5) Taxa för Grums kommuns offentliga kontroll av efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen 2(5)

Läs mer

Taxor miljö och samhällsbyggnad år 2017 Dnr 2016/587

Taxor miljö och samhällsbyggnad år 2017 Dnr 2016/587 Sammanträdesprotokoll Ordförandeberedningen 2016-10-27 Sida 1 av 1 Taxor miljö och samhällsbyggnad år 2017 Dnr 2016/587 Sammanfattning Av 12 kap 10 Plan- och bygglagen framgår att grunderna för hur avgifterna

Läs mer

KK Avgift TF PN Beskrivning. KK= Klassningskod, TF= Tidsfaktor, PN= Prövningsnivå

KK Avgift TF PN Beskrivning. KK= Klassningskod, TF= Tidsfaktor, PN= Prövningsnivå Taxebilaga Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet Med tidsfaktor (TF) avses i detta underlag ett rekommenderat tidsspann i timmar per år, inom vilket kommunens avgift för respektive verksamhet väljs.

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2011:12 Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen Kommunfullmäktiges beslut den 12 december

Läs mer

Kristianstad kommuns taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Kristianstad kommuns taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Kristianstad kommuns taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledande bestämmelser... 3 Taxa enligt miljöbalken... 4 Taxa för offentlig kontroll av livsmedel... 7 Taxa

Läs mer

Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet

Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet Åre kommun, Samhällsbyggnadsnämnden 1(38) Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet Från 1 januari 2015 tillämpas årsavgifter enligt denna taxebilaga. Bilagan visar även aktuell prövningsavgift

Läs mer

Taxa för prövning och offentlig kontroll inom områdena livsmedel och foder

Taxa för prövning och offentlig kontroll inom områdena livsmedel och foder 1(5) 2014-09-15 Dnr 2014.2783.1 Taxa för prövning och offentlig kontroll inom områdena livsmedel och foder Av 3 och 13 förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel framgår att

Läs mer

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN Bygg- och miljönämnden Antagen av Kommunfullmäktige Beslutsdatum/paragraf 2014-04-23 63 Indexuppräknad BMN 2014-533 119 Giltighetstid

Läs mer

Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken m.m.

Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken m.m. Styrdokument Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken m.m. Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.02) Senast reviderad av bygg- och miljönämnden, 141 2 (95) Beslutshistorik

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel Taxa för offentlig kontroll av livsmedel Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Falkenbergs kommuns kostnader för offentlig kontroll, prövning och registrering enligt livsmedelslagen (2006:804),

Läs mer

FÖRSLAG 2014-10-21 Taxebilaga 2 MBN 14-494 406

FÖRSLAG 2014-10-21 Taxebilaga 2 MBN 14-494 406 Bjurholm kommuns taxa för verksamheter enligt miljöbalken Samtliga verksamheter enligt bilaga till förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är inte med, vissa tillståndspliktiga verksamheter

Läs mer

TAXA FÖR MILJÖ OCH STADSBYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET I UDDEVALLA KOMMUN

TAXA FÖR MILJÖ OCH STADSBYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET I UDDEVALLA KOMMUN Blad 1 TAXA FÖR MILJÖ OCH STADSBYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET I UDDEVALLA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige den 14 november 2012, 241 Gäller från den 1 januari 2013 INNEHÅLL Blad Taxebestämmelser enligt

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2010:4-406 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Antagen av KF 2009-11-26 146 Reviderad av KF 2011-12-15 153 1 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens

Läs mer

Svedala Kommuns 2:31 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 2:31 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Taxa för prövning och offentlig kontroll inom områdena livsmedel, foder och animaliska biprodukter antagen av kommunfullmäktige 2011-12-12, 183 Gäller från 2012-01-01 Inledande

Läs mer

Taxa för Övertorneå kommuns offentliga kontroll av livsmedel

Taxa för Övertorneå kommuns offentliga kontroll av livsmedel 1 Taxa för Övertorneå kommuns offentliga kontroll av livsmedel Nedanstående taxa följer Sveriges kommuner och landstings underlag 2013-06-20. Underlag för utformning av taxa för offentlig kontroll av livsmedel.

Läs mer

Taxa inom miljöbalkens (SFS 1998:808) område

Taxa inom miljöbalkens (SFS 1998:808) område Bilaga 1. Sbn 180 2010-10-19 dnr 2010.357 406 Sida 1 av 3 Taxa inom miljöbalkens (SFS 1998:808) område Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Haparanda kommuns kostnader för prövning och

Läs mer

Avgifter för prövning och tillsyn

Avgifter för prövning och tillsyn Samhällsbyggnadsförvaltningen Avgifter för prövning och tillsyn Skydd av naturen av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2016 och ersätter tidigare taxa inom miljöbalkens område som upphör att gälla den 31 december 2015. I ärenden

Läs mer

TAXA för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

TAXA för prövning och tillsyn enligt miljöbalken TAXA för prövning och tillsyn enligt miljöbalken MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Denna taxa är antagen och fastställd av kommunfullmäktige i Hammarö kommun 2012-11-26, Kf 86 Taxan träder i kraft 2013-01-01

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för miljö- och klimatnämndens prövning och tillsyn enligt miljöbalken och bestämmelser meddelade

Läs mer

Taxa för Lessebo kommuns prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för Lessebo kommuns prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Taxa för Lessebo kommuns prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Antagen av Lessebo kommunfullmäktige 2013-10-28, 64 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Inledande bestämmelser

Läs mer

Västra Mälardalens Myndighetsförbund. Taxa 2012

Västra Mälardalens Myndighetsförbund. Taxa 2012 Västra Mälardalens Myndighetsförbund Taxa 2012 Antagen Västra Mälardalens Myndighetsförbund den 21 september 2011, 138 Reviderad av Västra Mälardalens Myndighetsförbund den 16 november 2011, 175 Reviderad

Läs mer

TAXA Inom miljöbalkens område

TAXA Inom miljöbalkens område TAXA Inom miljöbalkens område Denna taxa är antagen och fastställd av kommunfullmäktige i Filipstads kommun 2013-12-12 114 Revidering av timavgift KF 2015-11-12 110 Föreskrifter Filipstads kommuns taxa

Läs mer

Taxa för miljö- och byggnämndens offentliga kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen

Taxa för miljö- och byggnämndens offentliga kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen Taxa för miljö- och hälsoskyddsavdelningens verksamhetsområde 2014 Taxa för miljö- och byggnämndens offentliga kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller

Läs mer

vattenskyddsområde Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 miljöbalken timavgift

vattenskyddsområde Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 miljöbalken timavgift Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna Bostadsändamål Annat ändamål av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd

Läs mer

Taxa för Hässleholms kommuns prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Taxa för Hässleholms kommuns prövning och tillsyn enligt miljöbalken KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING F 10 1(1) Gäller från 2014-01-01 2013/928 420 Antagen: kommunfullmäktige 2007-12-17 144 och ändrad senast 2013-12-16 151 Taxa för Hässleholms kommuns prövning och tillsyn enligt

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 826:3 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-11-21--22, ändrad 2013-12-19 Timtaxa indexuppräknad

Läs mer

Taxa för Leksands kommuns offentliga kontroll av livsmedel

Taxa för Leksands kommuns offentliga kontroll av livsmedel Taxa för Leksands kommuns offentliga kontroll av livsmedel Antagen av kommunfullmäktige 091130, 117 Dnr 09/349 Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Leksands kommuns kostnader för offentlig

Läs mer

Taxa för kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen i Täby kommun

Taxa för kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen i Täby kommun Taxa för kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen i Täby kommun Taxan gäller från och med den 1 januari 2017 Fastställd av Täbys kommunfullmäktige 2016-11-28, 111 med stöd av livsmedelslagen

Läs mer

Taxa fö r prö vning öch tillsyn inöm miljö balkens ömra de Fastställd av Kommunfullmäktige den 1 februari 2012

Taxa fö r prö vning öch tillsyn inöm miljö balkens ömra de Fastställd av Kommunfullmäktige den 1 februari 2012 Taxa fö r prö vning öch tillsyn inöm miljö balkens ömra de Fastställd av Kommunfullmäktige den 1 februari 2012 Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Vellinge kommuns kostnader för prövning

Läs mer

Västra Mälardalens Myndighetsförbund. Taxa 2016

Västra Mälardalens Myndighetsförbund. Taxa 2016 39/2015-041 Västra Mälardalens Myndighetsförbund Taxa 2016 Godkänd av förbundsdirektionen den 16 september 2015, 89 Fastställd av kommunfullmäktige i Arboga den 26 november 2015, 157 Fastställd av kommunfullmäktige

Läs mer