(Marstrands Frikyrkoförsaml. - IP Marstrand Särskilt arrendeavtal)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "(Marstrands Frikyrkoförsaml. - IP Marstrand Särskilt arrendeavtal)"

Transkript

1 Nedanstående taxor gäller fr o m 1/1 2007, om inget annat anges. IDROTTSANLÄGGNINGAR UTOMHUS Sida 1 (14) FOTBOLL OCH FRIIDROTT IK Kongahälla Ytterby IS Kode IF Hermansby IF Kongahälla AIK - IP Kongevi, Skälebräcke - IP Yttern - IP Lunnevi (Kode) - IP Kärnavallen - IP Kongevi (Marstrands Frikyrkoförsaml. - IP Marstrand Särskilt arrendeavtal) Föreningarna erlägger en årlig ersättning om 42 % av respektive anläggnings budgeterade driftkostnad, exkl. kapitaltjänstkostnad. Om flera föreningar nyttjar anläggningen, fördelas den årliga avgiften proportionellt i förhållande till nyttjandegraden. Övriga taxor Kategori 1: Övriga föreningar eller kommunala verksamheter inom Kungälvs kommun 2: Föreningar eller kommunala verksamheter utanför Kungälvs kommun samt företag. 1 2 Gräsplaner 150 kr/tim 570 kr/tim Grusplaner 85 kr/tim 275 kr/tim Vinterträning 110 kr /tim 700 kr/tim Kongevi, friidrott 150 kr/tim 300 kr/tim Ungdom Senior Utomkommunal förening Företag Skarpe Nord, konstgräs 130 kr/tim 200 kr/tim 400 kr/tim 600 kr/tim Skarpe Nord, omklädningsrum: 30 kr/tillfälle Anm A. I samband med träningsläger, friluftsdagar, lägerskolor eller liknande kan särskild överenskommelse träffas om avgiftens storlek för gästande föreningar eller skolor. B. Taxa för gräs- och grusplaner gäller under perioden mitten av april till mitten av oktober. C Taxa för vinterträning gäller under perioden januari till mitten av april. Under perioden november-december utgår ingen taxa och föreningar som önskar träna under denna period kan inte påräkna någon vinterhållning av fotbollsplanen från Kungälvs kommuns sida. D. Bokad tid som ej avbokas minst 7 dagar i förväg debiteras till fullt pris. E. I samband med enstaka eller särskilda arrangemang kan andra avbokningsregler fastställas i samråd med hyresgästen. FRITIDSANLÄGGNINGAR TEKNISK SERVICE ADRESS Nämndhuset Kungälv TELEFON vx FAX E-POST HEMSIDA

2 SKARPE NORD Sida 2 (14) De föreningar som nyttjar anläggningen och som istiderna fördelas emellan, erlägger en årlig ersättning om 19 % av anläggningens budgeterade driftkostnad, exkl. kapitaltjänstkostnad. Avgiften fördelas proportionellt mellan föreningarna i förhållande till nyttjandegraden. Taxan får dock ej överstiga 750 kr/timma. Anm A I samband med träningsläger kan särskild överenskommelse träffas om avgiftens storlek för gästande föreningar. B. Distriktsförbund/specialförbund som arrangerar verksamhet erlägger 600 kr/timma. C. Företag erlägger 750 kr/timma. D. Bokad tränings- eller matchtid som ej avbokas minst 7 dagar i förväg debiteras till fullt pris. I samband med enstaka eller särskilda arrangemang kan andra avbokningsregler fastställas i samråd med hyresgästen. E. Allmänhetens åkning samt skolor (myntinkast) 10 kr/person och tillfälle. Barn under 7 år, ingen avgift.

3 IDROTTSHALLAR OCH GYMNASTIKSALAR Sida 3 (14) Träning Förening inom Kungälvs kommun Föreningar och företag utanför Kungälvs kommun Kungälvs Idrottshall ABC-salen Seniorverksamheten 160 kr/tim 305 kr/tim Ungdomsverksamhet 85 kr/tim 305 kr/tim D-salen Separat avtal om uthyrning upprättat med Boxningsklubben Kungälv Kongahällahallen Stora salen Seniorverksamhet 160 kr/tim 305 kr/tim Ungdomsverksamhet 85 kr /tim 305 kr/tim Gymnastiksal Abonnemang 75 kr/tim 120 kr/tim Kastellegårdshallen Stora salen Seniorverksamheten 160 kr/tim 305 kr/tim Ungdomsverksamhet 85 kr/tim 305 kr/tim Munkegärdehallen Stora salen Seniorverksamheten 160 kr/tim 305 kr/tim Ungdomsverksamhet 85 kr/tim 305 kr/tim Skolgymnastiksalar Abonnemang 75 kr/tim

4 Idrottshallar och gymnastiksalar, forts ARRANGEMANG Kungälvs Idrottshall (ABC) Kongahällahallen (stora salen) Kastellegårdshallen (stora salen) Munkegärde Idrottshall Föreningar inom Kungälvs kommun Sida 4 (14) Föreningar och företag utanför Kungälvs kommun Elitserie, div I-II 440 kr/tim 870 kr/tim Övriga matcher och idrottsarrangemang 175 kr/tim 870 kr/tim Ungdomsmatcher 120 kr/tim 870 kr/tim Anmärkning: A. Som ungdomar räknas t o m 19 år. Ungdomar som deltar i lag verksamma i seniorserier debiteras enligt seniortaxa. B. Taxorna vid arrangemang inkluderar belysning, städning och högtalare. C. Företag inom Kungälvs kommun erlägger hyra motsvarande dubbel taxa för seniorträning. D. Arrangemang som ej är av idrottskaraktär hänvisas i möjligaste mån till Kvarnkullen. Om arrangemang förläggs till idrottshall fastställs taxa enligt C plus framräknade extrakostnader i form av personalkostnader e t c samt 10 % marginal för oförutsatt. E. Dansgalor och liknande arrangemang med entréavgift skall erlägga hyra motsvarande 13 % av bruttobiljettintäkten, dock lägst enligt taxa D. F. Bokad tränings- eller matchtid som ej avbokas minst 7 dagar i förväg debiteras till fullt pris. I samband med enstaka eller särskilda arrangemang kan andra avbokningsregler fastställas i samråd med hyresgästen. G. Vissa arrangemang under året kommer, p g a sin omfattning, att helt eller delvis kräva arbetsinsatser från tjänstgörande personal utöver ordinarie tjänstgörings- och öppethållandetider för anläggningen. Vid dessa tillfällen kommer dubbel taxa att uttagas. MOTIONSHALLEN, KUNGÄLVS IDROTTSHALL Terminskort Vårtermin (1 jan-24 juni) 400 kr Hösttermin (1 aug-31 dec) 300 kr Månadskort Dagskort 90 kr 25 kr

5 CAFETERIAN, KUNGÄLVS IDROTTSHALL Sida 5 (14) Upplåts kostnadsfritt till arrangör som samtidigt genomför arrangemangsverksamhet i ABC-salen. Vid övrig upplåtelse 50 kr/tim FRITIDSLOKALER * Förenings- Förenings- Privatarr, fest arr, möte mm uthyrning Kode 500 kr 130 kr 500 kr Kullen 500 kr 130 kr 500 kr Ytterby 500 kr 130 kr 500 kr Komarken Lilla föreningsrummet Privata fester, ej entrébelagd Föreningsfester/arr för medlemmar Skolklasser (skoldanser) 60 kr/tillfälle 500 kr 500 kr 500 kr Förening eller privat förhyrning i kommersiellt syfte, endast efter prövning i ansvarig nämnd/styrelse * Uthyres endast till drogfria arrangemang.

6 MOTIONSCENTRALEN Sida 6 (14) Vuxna Barn under 16 år och pensionärer 20 kr 10 kr Årskort Vuxna Barn under 16 år och pensionärer 500 kr 250 kr Rabattkort, 10 besök Vuxna Barn under 16 år och pensionärer 150 kr 75 kr

7 Sida 7 (14) KVARNKULLEN Nedanstående hyresvillkor gäller vid upplåtelse av Kvarnkullens mötes- och samlingslokaler: 1. Måndag - fredag samt måndag - torsdag (två hyresperioder dagligen). 2. Fredag , lördag , samt söndag På samtliga taxor enligt nedan tillkommer 25 % i veckoslutstillägg fr o m fredag söndag 22.00, samt dag före helgdag och helgdag. 4. Vid helger då storhelgstillägg utgår, tillkommer 35 % på samtliga taxor. 5. Om avvikelse görs vid uthyrning från i punkt 1 och 2 angivna hyresperioder uttages en avgift per timma som motsvarar 15 % av för arrangemanget gällande taxa. 6. Om hyrestiden överskrids lördag eller söndag efter uttages ett tillägg på 600 kr första timman och kr för andra timman. 7. I samband med arrangemang som sträcker sig över flera dagar kan särskild överenskommelse träffas om avgiftens storlek, anordnande av förtäring samt komplettering av utrustning. 8. Vid privata fester uttages depositionsavgift om kr. 9. Med hela anläggningen avses stora och lilla salen samt köket. Efter beslut i fritidsnämnden höjs Kvarnkullens samtliga taxor med 10 % fr o m halvårsskiftet 2007 TAXA 1 Stora salen/ Lilla salen/ Hela anläggn/ Pris inom parentes avser hyresperiod hyresperiod hyresperiod perioden 1/1 till 30/6 Ej entrébelagd verksamhet A. Mötes- utbildningsverksam kr (1350 kr) kr (950 kr) kr (2 300 kr) het, sammanträdes/kurser, som arrangeras av kommunal Med veckoslutstillägg Med veckoslutstillägg Med veckoslutstillägg facknämnd kr (1 700 kr) kr (1 200 kr) kr (2 900 kr) B. Enl. A ovan arrangerad av 690 kr (625 kr) 510 kr (460 kr) kr (1 080 kr) förening verksam i Med veckoslutstillägg Med veckoslutstillägg Med veckoslutstillägg Kungälvs kommun 860 kr (780 kr) 630 kr (570 kr) kr (1 350 kr) C. Mötes-/utbildningsverksam kr (1 700 kr) kr (1 395 kr) kr (3 090 kr) het, sammanträden/kurser, utställningar, filmvisningar Med veckoslutstillägg Med veckoslutstillägg Med veckoslutstillägg som arrangeras av företag kr (2 135 kr) kr (1 820 kr) kr (3 950 kr) eller utomkommunal förening Kulturarrangemang av lokal arrangör (inkl entrébelagda arrangemang)

8 Kvarnkullen, forts Sida 8 (14) TAXA 2 Stora salen/ Lilla salen/ Hela anläggn/ Pris inom parentes avser hyresperiod hyresperiod hyresperiod perioden 1/1 till 30/6 Fester arrangemang A. Arrangerade av kommunal kr (1 895 kr) kr (1 450 kr) kr (3 340 kr) facknämnd eller förening. högst 9 tim högst 9 tim högst 9 tim Kulturarrangemang av icke Lokal arrangör. (se 1C) Med veckoslutstillägg Med veckoslutstillägg Med veckoslutstillägg kr (2 530 kr) kr (1 800 kr) kr (4 330 kr) B. Arrangerad av företag kr (3 370 kr) kr (2 575 kr) kr (5 940 kr) och föreningar utanför högst 9 tim högst 9 tim högst 9 tim kommunen. Privat fest för slutet Med veckoslutstillägg Med veckoslutstillägg Med veckoslutstillägg sällskap kr (4 265 kr) kr (3 245 kr) kr (7 510 kr) TAXA 3 Uthyrning för kommersiellt syfte, efter prövning i ansvarig nämnd/styrelse A. Ungdomsdanser/diskotek kr (4 360 kr) kr (3 310 kr) kr (7 670 kr) i privat regi. högst 9 tim högst 9 tim högst 9 tim Med veckoslutstillägg Med veckoslutstillägg Med veckoslutstillägg kr (5 430 kr) kr (4 105 kr) kr (9 520 kr) B. Drogfritt ungdomsarrange- Fastställs vid varje enskilt tillfälle. mang anordnat av förening verksam i Kungälvs kommun. TAXA 4 Möteslokaler A. Föreningar och studie- 110 kr (100 kr)/hyresperiod förbund verksamma i (hyresperiod enligt hyresvillkor ovan) Kungälvs kommun B. Utomkommunala förhyrare, 195 kr (175 kr)/hyresperiod företagare och privatpersoner (hyresperiod enligt hyresvillkor ovan)

9 Sida 9 (14) SIM- OCH ISHALLEN OASEN BAD Engångs- Rabattkort bad 10 ggr 20 ggr 30 ggr 100 ggr Vuxen 40 kr 340 kr 610 kr 825 kr kr Ungdom 7-16 år 20 kr 175 kr 320 kr 410 kr kr Barn 0-6 år 10 kr 1 barn gratis/betalande vuxen VARMBASSÄNG (Lagunen) Förening/Verksamhet Kungälvs kommun Övriga Lagunen efter stängning 375 kr/tim 450 kr/tim 600 kr/tim 25-METERSBASSÄNGEN, föreningar och skolor * Egna kommunen Från andra kommuner Övriga Hela anläggningen efter stängning 75 kr/bana och tim + entré 125 kr/bana och tim + entré 125 kr/bana och tim + entré kr/tim + badentré 25 meters bassängen efter stängning kr/tim + badentré * Enskilda skolor kan hyra simbanor utöver de antal och omfattning som kommits överens om mellan skolkontor och fritidskontor och där ersättningen reglerats genom ramväxling mellan skolstyrelsen och fritidsnämnden. Simskola skolor Kungälvs kommun 300 kr/lektion

10 Sim- och ishallen Oasen, forts Sida 10 (14) ISHALLEN Allmänhetens åkning 10 kr / person och tillfälle Barn under 7 år, ingen avgift. Pris / tim Ungdom, träning/match Senior, träning Seniormatch Utomkommunal förening, träning Kungälvsungdom, cuper, träningsläger Kungälvsungdom träningsläger sommar 150 kr 275 kr 450 kr 600 kr 175 kr 250 kr Utomkommunalt företag, träning Skolor, Kungälv Skola, utomkommunal 600 kr 150 kr 300 kr I samband med träningsläger eller arrangemang kan särskild överenskommelse träffas om avgiftens storlek.

11 Sim- och ishallen Oasen, forts Sida 11 (14) SOLARIUM Verksamhet Avgift Bad och sol Enbart sol, 30 min Enbart sol, 5 ggr Enbart sol, 10 ggr Ansiktskanon Entréavgift + 30 kr 40 kr 175 kr 300 kr 10 kr MOTIONSRUM Reservation för grupp om minst 5 personer 100 kr/tim Badande har tillgång till motionsrummet när det ej är bokat WETVEST Wetvest hyra Wetvest 10-kort 20 kr/tim 160 kr

12 SKOLLOKALER Sida 12 (14) Nedanstående hyresvillkor gäller vid upplåtelse av barn- och ungdomsnämndens skollokaler. (Uthyrning av gymnasiets lokaler sker genom FM-organisationen (Facility Management) i Mimers Hus.) TAXA 1 Föreningar och studie- Företag och Utomkommunala förbund verksamma privatpersoner förhyrare i Kungälvs kommun Klassrum 105 kr 120 kr 225 kr Grupprum 85 kr 100 kr 185 kr TAXA 2 Uppehållrum 115 kr 135 kr 265 kr TAXA 3 Musik-, bild-, slöjd-, teknik- eller maskinskrivningssal 140 kr 160 kr 325 kr * Vid uthyrning av musik-, bild-, slöjd-, teknik- eller maskinskrivningssal ska berörd lärare vara delaktig i uthyrningen TAXA 4 Datasalar 525 kr/timma 555 kr/timma 825 kr/timma * Vid uthyrning av datasal ska berörd lärare vara delaktig i uthyrningen. Uthyrning av datasal sker per timma. TAXA 5 Matsalar Mindre än 60 kvm, Kareby, Hålta & Marstrand Matsal 145 kr 175 kr 295 kr Kök 105 kr 145 kr 205 kr Totalt 250 kr 320 kr 500 kr Lärarmatsal Kärna, Diseröd, Kode, Tunge och Thorildskolan Matsal 195 kr 220 kr 400 kr Kök 135 kr 190 kr 275 kr Totalt 330 kr 410 kr 675 kr

13 Skollokaler, forts Sida 13 (14) Taxa 5 forts Föreningar och studie- Företag och Utomkommunala förbund verksamma privatpersoner förhyrare i Kungälvs kommun Matsalar Övre Fontin, Vikinga, Nordmanna, Thorild, Munkegärde, Kullen, Ytterby, Kastellegårdsskolan, Olseröd, Kode och Kärna Matsal 305 kr 335 kr 595 kr Kök 150 kr 215 kr 300 kr Totalt 455 kr 550 kr 895 kr * Uthyrning av skolmåltidskök sker bara under medverkan av skolmåltidspersonal (barnoch ungdomsförvaltningen) eller annan person utsedd av skolmåltidsansvariga. TAXA 6 Samlingslokaler t ex aulor Utan entréavgift 345 kr 700 kr 700 kr Vid entréavgift 410 kr kr kr TAXA 7 Övernattning i gymnastiksal Ö Fontin, Nordmanna, Munkegärde o Ytterbyskolan Gymnastiksal 70 pers 345 kr 435 kr 695 kr Tillägg för dusch 150 kr 215 kr 285 kr Gymnastiksal 150 pers 390 kr 495 kr 825 kr Tillägg för dusch 285 kr 355 kr 560 kr Därutöver tillkommer kostnader för de åtgärder som är nödvändiga med anledning av brand- och försäkringsskydd. Upplåtelse av lokal under sommaren (v 23 till v 33) debiteras självkostnad med undantag för verksamheterna i de stora idrottshallarna.

14 Skollokaler, forts Sida 14 (14) TILLÄGGSBESTÄMMELSER * Uthyrning per kväll = Max 2,5 timmar Uthyrning under en dag längre än 2,5 timmar debiteras 1,5 ggr hyrespriset. Uthyrning av datasal (taxa 4) sker per timma. * Uthyrning som förorsakar extra insatser i form av extra utrustning, vaktmästartjänster och städning debiteras extra enligt självkostnad. Lönekostnad innebär att mervärdesskatt tillkommer utöver självkostnaden. * Vid uthyrning av musik-, bild-, slöjd-, teknik-, maskinskrivnings- (taxa 3) eller datasal (taxa 4) ska berörd lärare vara delaktig i uthyrningen. * Uthyrning av skolmåltidskök sker bara under medverkan av skolmåltidspersonal (barn och ungdomsförvaltningen), eller annan person utsedd av skolmåltidsansvarig. * Mervärdesskatt kommer att påläggas i de fall uthyrningen bedöms skattepliktig. RUTINER VID UTHYRNING AV SKOLLOKALER OCH SKOLGYMNASTIKSALAR 1. Fritidskontoret ansvarar för uthyrning av gymnastiksalarna i Övre Fontinskolan, Nordmannaskolan, Munkegärdeskolan, Kullenskolan, Kode skola, Ytterbyskolan samt Hålta skola med undantag för övernattningar i Övre Fontinskolan, Nordmannaskolan, Munkegärdeskolan och Yttebyskolans gymnastiksalar. Uthyrning av övriga gymnastik- och skolsalar sker genom respektive skolas försorg. 2. Lokaler upplåtes utan debitering av hyra till sammankomster i anslutning till skolans egen verksamhet.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING TELEFONNUMMER FÖR BOKNING OCH INFORMATION 2 SIMHALL 3 ISHALL 5 KONSTFRUSEN BANDYBANA 6 BÖKENSVEDS SPORTHALL 7 VÄSTERVIKS FRIIDROTTSARENA 8 SKOGSHAGAHALLEN 9 IDROTTSHALLAR 10 GYMNASTIKSALAR

Läs mer

Avgifter inom Kultur och Fritid 2012

Avgifter inom Kultur och Fritid 2012 1 (17) 2012-01-01 Avgifter inom Kultur och Fritid 2012 Kultur- och fritidsnämnden får tillämpa enhetspris om det är påkallat av affärsmässiga eller andra icke diskriminerande skäl (detta regleras via delegationsordningen).

Läs mer

Fritidsförvaltningens PRISLISTA 2013. föreningar & privatpersoner BYT UT!

Fritidsförvaltningens PRISLISTA 2013. föreningar & privatpersoner BYT UT! Fritidsförvaltningens PRISLISTA 2013 föreningar & privatpersoner BYT UT! Innehåll Allmän information 4 Bad & motion 6 Aq-va-kul 6 Oxievångsbadet 8 Rosengårdsbadet 10 Ribergsborgs handikappbad 11 Bulltofta

Läs mer

Taxor. för kultur-, biblioteks, idrotts- och fritidsverksamhet. i Lunds kommun. Taxorna har fastställts av Kommunfullmäktige 2013-11-28 229.

Taxor. för kultur-, biblioteks, idrotts- och fritidsverksamhet. i Lunds kommun. Taxorna har fastställts av Kommunfullmäktige 2013-11-28 229. Kultur- och fritidsnämnden 2014-01-01 1 (4) Taxor för kultur-, biblioteks, idrotts- och fritidsverksamhet i Lunds kommun 2014 Taxorna har fastställts av Kommunfullmäktige 2013-11-28 229. Postadress Besöksadress

Läs mer

BESTÄMMELSER avgifter - hyror 2014 Kommunala lokaler för fritidsändamål Kultur- och fritidsförvaltningen

BESTÄMMELSER avgifter - hyror 2014 Kommunala lokaler för fritidsändamål Kultur- och fritidsförvaltningen BESTÄMMELSER avgifter - hyror 2014 Kommunala lokaler för fritidsändamål Kultur- och fritidsförvaltningen INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR UPPLÅTELSE AV 1 KOMMUNALA LOKALER FÖR FRITIDSÄNDAMÅL

Läs mer

Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar

Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar Styrdokument Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.11) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 108 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Taxor, avgifter och uthyrningsbestämmelser

Taxor, avgifter och uthyrningsbestämmelser Kultur och fritid 2015-01-01 Taxor, avgifter och uthyrningsbestämmelser Antagna av kultur och fritidsnämnden. och börja gälla 2015-01-01. Hörby kommun 242 80 Hörby Besöksadress: Ringsjövägen 4 Tel: 0415-37

Läs mer

Regler och Prioriteringar

Regler och Prioriteringar Regler och Prioriteringar Idrotts- och fritidsanläggningar Fastställd av fritidsnämnden 2014 Reviderat 2014-06-13 Innehållsförteckning 1. Riktlinjer... 2 1.1 Allmänt... 2 1.2 Tillämpning... 2 2. Allmäna

Läs mer

Taxor och avgifter. Kultur- och Fritidsnämnden 2010-05-05

Taxor och avgifter. Kultur- och Fritidsnämnden 2010-05-05 Taxor och avgifter Kultur- och Fritidsnämnden 2010-05-05 I denna folder finner du upplysningar om vad kostnaden är för att nyttja en samlingslokal eller idrottshall i Lomma kommun. Här finner du även uppgifter

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Kultur och Fritidskontoret. Kultur- och fritidsnämnden Kommundelsnämnderna. Taxor och avgifter för anläggningar och lokaler

Tjänsteskrivelse. Kultur och Fritidskontoret. Kultur- och fritidsnämnden Kommundelsnämnderna. Taxor och avgifter för anläggningar och lokaler 1 (2) 2014-11-18 Tjänsteskrivelse Kontor Handläggare Kultur och Fritidskontoret Anders Siljelöf 08-523 028 62 Anders.siljelof@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Kommundelsnämnderna Taxor och avgifter

Läs mer

uthyrning arenor & lokaler

uthyrning arenor & lokaler Prislista 2015 uthyrning arenor & lokaler KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Vem är du? VAD vill du göra? Kultur- och fritidsnämnden hyr ut sportanläggningar, gymnastiksalar, samlingssalar och scener till

Läs mer

VILLKOR OCH AVGIFTER FÖR

VILLKOR OCH AVGIFTER FÖR Antagen av Servicenämnden 15-04-28 VILLKOR OCH AVGIFTER FÖR LOKALER, ANLÄGGNINGAR, SERVICEDEPÅ 2015-07-01-2016-06-30 Avgifter lok-anl 150701--160630 Bibbi J 1 Villkor och avgifter som gäller för nyttjande

Läs mer

Lokaltaxor. Gäller från 080101

Lokaltaxor. Gäller från 080101 Lokaltaxor Gäller från 080101 Lokaltaxor Taxa A Föreningar och studieförbund som bedriver verksamhet för personer till och med 20 år, pensionärsföreningar och föreningar för funktionshindrade, enligt

Läs mer

Hyror & avgifter. Kultur- och fritidsförvaltningen

Hyror & avgifter. Kultur- och fritidsförvaltningen Hyror & avgifter Kultur- och fritidsförvaltningen Följande generella principer gäller vid förhyrningar genom kultur- och fritidsförvaltningen Beslut Hyror och avgifter för 2016 har beslutats i kultur

Läs mer

HYROR OCH AVGIFTER 2009

HYROR OCH AVGIFTER 2009 HYROR OCH AVGIFTER 2009 IDROTTSPLATSER/ARRANGEMANG Taxa 1* Taxa 2** A-plan per match 500 2000 A-plan per match (Superettan och däröver) 2500 5000 Övriga planer/match 11-mannalag 100 500 Övriga planer/match7-mannalag

Läs mer

Taxor och avgifter. Fritidsnämnden, Skövde kommun. Reviderad 2014-08-01

Taxor och avgifter. Fritidsnämnden, Skövde kommun. Reviderad 2014-08-01 Taxor och avgifter Fritidsnämnden, Skövde kommun Reviderad 2014-08-01 Fritidsförvaltningen Datum 2014-08-01 Taxor och avgifter Taxor och avgifter beslutade 2006-06-16, med revideringar enl. beslut FRN

Läs mer

Taxor och avgifter. Fritidsnämnden, Skövde kommun. Reviderad 2015-07-01

Taxor och avgifter. Fritidsnämnden, Skövde kommun. Reviderad 2015-07-01 Taxor och avgifter Fritidsnämnden, Skövde kommun Reviderad 2015-07-01 Fritidsförvaltningen Datum 2015-07-01 Taxor och avgifter Taxor och avgifter beslutade 2006-06-16, med revideringar enl. beslut FRN

Läs mer

Taxor & avgifter. Fritidsförvaltningen

Taxor & avgifter. Fritidsförvaltningen Taxor & avgifter Fritidsförvaltningen INNEHÅLL SID SPORTHALLAR 2 Boka anläggning 2 Luleå Energi Arena A-hall 2 B-hall 3 C-D hall, Brottning, Boxning, Bordtennis, 3 Spegelsalen Pontusbadet 3 Konferensrum

Läs mer

Hyror & avgifter. Kultur- och fritidsförvaltningen

Hyror & avgifter. Kultur- och fritidsförvaltningen Hyror & avgifter Kultur- och fritidsförvaltningen Följande generella principer gäller vid förhyrningar genom kultur- och fritidsförvaltningen Beslut Hyror och avgifter för 2014 har beslutats i fritidsnämnden

Läs mer

Juli 2014 Sidan 1 KULTUR OCH FRITID. HYRESPRISLISTA och REGLER FÖR UTHYRNING OCH DEBITERING AV LOKALER

Juli 2014 Sidan 1 KULTUR OCH FRITID. HYRESPRISLISTA och REGLER FÖR UTHYRNING OCH DEBITERING AV LOKALER Juli 2014 Sidan 1 KULTUR OCH FRITID HYRESPRISLISTA och REGLER FÖR UTHYRNING OCH DEBITERING AV LOKALER Sidan 2 REGLER FÖR UTHYRNING AV LOKALER Allmänt Kultur och Fritidsförvaltningen (KFF) hyr ut lokaler,

Läs mer

Avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB

Avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2014-12-11 KS 2014/1036 0480-45 34 11 Kommunfullmäktige Avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

AVGIFTER OCH HYROR FÖR KOMMUNENS IDROTTS- OCH OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR (Gäller from 2009-07-01)

AVGIFTER OCH HYROR FÖR KOMMUNENS IDROTTS- OCH OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR (Gäller from 2009-07-01) AVGIFTER OCH HYROR FÖR KOMMUNENS IDROTTS- OCH OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR (Gäller from 2009-07-01) IDROTTSPLATSER HYRA 2009 Seriespelande herrlag Seriespelande damlag Övriga lag (fr o m P 10 och F 10) 33 500,-/år

Läs mer

PRISLISTA med UTHYRNINGSREGLER för. BURLÖVSBADET GLIMMINGE LÄGERGÅRD MÖTES- och FESTLOKALER IDROTTSANLÄGGNINGAR BIBLIOTEK ALLMÄNKULTUR

PRISLISTA med UTHYRNINGSREGLER för. BURLÖVSBADET GLIMMINGE LÄGERGÅRD MÖTES- och FESTLOKALER IDROTTSANLÄGGNINGAR BIBLIOTEK ALLMÄNKULTUR Burlövs kommun Utbildnings- och kulturförvaltningen 1 (11) PRISLISTA med UTHYRNINGSREGLER för BURLÖVSBADET GLIMMINGE LÄGERGÅRD MÖTES- och FESTLOKALER IDROTTSANLÄGGNINGAR BIBLIOTEK ALLMÄNKULTUR 2013 BURLÖVS

Läs mer

Taxor och avgifter. för bokningsbara lokaler i Lindesbergs kommun. Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner

Taxor och avgifter. för bokningsbara lokaler i Lindesbergs kommun. Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Taxor och avgifter för bokningsbara lokaler i Lindesbergs kommun Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-12-11 199, giltigt från och med 1

Läs mer

Taxa KS 2014:198-206. 2014-11-17 131 Fr o m 2015-01-01 och tillsvidare BOWLINGHALLEN 2015

Taxa KS 2014:198-206. 2014-11-17 131 Fr o m 2015-01-01 och tillsvidare BOWLINGHALLEN 2015 Dokumentnamn TAXA FÖR FRITIDSANLÄGGNINGAR Gällivare Kommun Dokumenttyp Diarienummer Taxa KS 2014:198-206 Beslutad av Framtagen av Kommunfullmäktige Service- och tekniknämnden Service- och fritidsenheten

Läs mer

2015-04-01 LOKALBOKNINGAR. Hedemora kommun. Följande information finns tillgänglig

2015-04-01 LOKALBOKNINGAR. Hedemora kommun. Följande information finns tillgänglig 1 2015-04-01 LOKALBOKNINGAR Hedemora kommun Följande information finns tillgänglig Bokningar av idrottsanläggningar Allmän information bokning av idrottsanläggningar. Regler/hjälpmanual vid bokningar.

Läs mer

SMÅBÅTSHAMNEN ÅHUS Moms tillkommer 1 maj 31 oktober Bredd i meter < 3,0 m 2 226:- 3,7 m 2 856:- 4,4 m 3 267:- 5,1 m 4 268:- >5,1 m 5 348:-

SMÅBÅTSHAMNEN ÅHUS Moms tillkommer 1 maj 31 oktober Bredd i meter < 3,0 m 2 226:- 3,7 m 2 856:- 4,4 m 3 267:- 5,1 m 4 268:- >5,1 m 5 348:- -1-2014 Taxor inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde Fastställd av kommunfullmäktige 2013-12-10 284 att gälla fr o m 2014-01-01. Ersätter 2013 Taxor inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde

Läs mer

2015-01-16. Ärende Beteckning Förslag

2015-01-16. Ärende Beteckning Förslag Kultur- och fritidsnämnden Kallelse och föredragningslista 2015-01-16 1 (1) Dag och tid 2015-01-29, klockan 13:00 Plats Beredning Mötesplats, MunktellArenan 2014-12-18 10:00:00 Gunborg Nymans rum Ärende

Läs mer

Taxor och avgifter - Fritidsanläggningar i Borås Stad 2012

Taxor och avgifter - Fritidsanläggningar i Borås Stad 2012 Taxor och avgifter - Fritidsanläggningar i Borås Stad 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Taxor konstgräs 3 Taxor Ryahallen/Ryavallen 3 Lokalhyror för Borås Arenas konferensanläggning 4 Övriga arrangemang Borås

Läs mer

TAXEBILAGA SERVICE OCH NÄRINGSLIVSSEKTIONEN STRATEGISEKTIONEN

TAXEBILAGA SERVICE OCH NÄRINGSLIVSSEKTIONEN STRATEGISEKTIONEN SERVICE OCH NÄRINGSLIVSSEKTIONEN PROCESSTÖD Kopiering/Föreningskopiering Grundavgift 54,40 kr 68,00 kr därutöver för vitt papper, öre/kopia 0,56 kr 0,70 kr för färgat papper, öre/kopia 0,80 kr 1,00 kr

Läs mer