Utlåningsverksamhet -Prolaser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utlåningsverksamhet -Prolaser"

Transkript

1 Utlåningsverksamhet -Prolaser Uppföljning av förbundets utlåning av instrument för hastighetsmätning genom enkät till dem som lånat år 2 till 6 Helena Hartzell RAP 2 feb 7

2

3 BAKGRUND NTF Stockholms län lånar ut Pro-laserinstrument till opinionsgrupper, medlemsorganisationer och stödjande medlemmar som vill göra egna hastighetsmätningar Bakgrunden till att privatpersoner vill göra mätningar är ofta ett upplevt trafiksäkerhetsproblem där hastigheten spelar en central roll Syftet med utlåningsverksamheten är ett erbjuda människor möjligheten att ta reda på hur höga hastigheterna är på en viss plats för att de ska få kunskap och redskap att själva arbeta för en högre trafiksäkerhet SYFTE OCH METOD Enkäten syftar till att följa upp utlåningsverksamheten för att ta reda på vilket resultat utlåningsverksamheten ger och få information från brukarna som kan användas för att förbättra utlåningsverksamheten En enkät har skickats till alla som finns upptecknade för att ha lånat ett instrument en eller flera gånger mellan åren 2 och fram till sommaren 6 Adresserna har inte uppdaterats över tid men ett försök att uppdatera gjordes inför utskicket som föregicks av ett telefonsamtal med avstämning av adressuppgiften Vid rundringningen lyckades förbundet nå närmare 7% av dem som fick enkäten Enkäten har ställts till den individ som kommit till förbundets lokaler på Skytteholmsvägen i Solna och hämtat instrumentet och skrivit under låneblanketten Det betyder att den som varit drivande och gjort det mesta av mätarbetet inte alltid är den person som fått enkäten och svarat på frågorna Vi vet av erfarenhet att den granne eller maka/make som arbetar närmast Solna ofta är den som kommer och hämtar instrumentet Trots att enkäten i flera fall inte gått till den som haft bäst förutsättningar att svara har över 6 % besvarat enkäten efter en påminnelse RESULTAT Av de 118 som fått enkäten har 74 stycken svarat, män och 18 kvinnor 6% av dem har barn under 12 år 7 av dem bor i villa, 2 i radhus och 12 i lägenhet, 3 har inte besvarat den frågan De vanligaste sättet att få vetskap om att instrument finns att låna är via vänner och bekanta eller genom egen kontakt med NTF Den vanligaste orsaken till att man vill låna instrument är att man upplever höga hastigheter Mätningarna Av de som lånat har 4 stycken mätt på kommunala vägar, 13 på statliga och 4 stycken på vägar som ägs av en vägförening Drygt hälften av mätningarna är gjorda på vägar med hastighetsbegränsningen 3 km/tim Det är mer sällsynt att man mäter på höghastighetsvägar med hastighetsgränser på 7 km/tim och över det Totalt har mätningar gjorts på mer än 18 fordon I de flesta fall ligger medelhastigheten över den tillåtna hastighetsgränsen Vanligen får de som mäter positiva eller inga reaktioner alls på plats ute då de mäter 14 stycken har dock svarat att man fått negativa reaktioner från bilister som inte uppskattat att få sin hastighet mätt Användning av resultatet Ungefär hälften har kommunicerat resultatet av mätningen med polisen Hälften av de som kommunicerat resultatet med polisen har också fått hastigheten kontrollerad av polisen En klar majoritet av dem som mätt har sedan också kommunicerat resultatet med väghållaren och det är

4 lika vanligt att man kommunicerar resultatet med sina förtroendevalda politiker som med tjänstemännen I enkäten framkommer också att i 4 % av fallen har väghållaren gjort någon form av trafiksäkerhetshöjande åtgärd efter mätningen Det är ungefär lika vanligt att man fått åtgärder gjorda på kommunala som på statliga vägar Bland de fyra som mätt på vägar som ägs av vägföreningar har tre av fyra fått någon åtgärd När de svarande fått vikta från ett till sex på en skala hur nöjd man är med den åtgärd som väghållaren gjort ligger medelvärdet på tre Mer trafiksäkerhetsengagemang bland dem som mätt På en skala 1-6 där 1 betyder instämmer ej och 6 betyder instämmer helt är medelvärdet 4,3 för hur man instämmer i påståendet Mätningen har gjort att jag intresserat mig även för andra trafiksäkerhetsfrågor vid sidan av hastighetsfrågan För påståendet Jag har fått större insikt om hastighetens betydelse för trafiksäkerheten tack vare att jag gjorde mätningen är medelvärdet 4,8 För påståendet Efter genomförd mätning förstår jag bättre vikten av att jag själv håller en trafiksäker hastighet är medelvärdet,3 Nedan redovisas svaren i form av stapeldiagram Övriga kommentarer finns också listade utan att vara kommenterade eller sorterade Sist i rapporten finns enkäten

5 1 Vad gjorde att man ville låna mätutrustningen? 9 Antal som uppgav resp problembild Höga hastigheter Oskyddade trafikanter behöver passera vägen Osäker skolväg Tung trafik Buss-trafik För hög hastighetsgräns Skymd sikt Kurvig väg Dålig belysning fotgängare Bred väg Osäker väg t kollektivtrafik Dålig belysning fordonstrafik Annat Hur fick du vetskap om att du kunde låna ett mästinstrument av NTF Vänner/bekanta Annat Egen kontakt Polisen Internet Tidningar Väghållare Radio (18)

6 Väghållare 6 4 Antal Kommunal Statlig Vägförening 4 Hastighetsgränser där mätningar gjorts Antal mätningar per hastighetsgräns km/h km/h 7 km/h 9 km/h 6 (18)

7 Reaktioner på plats vid mätningen Positiva Ingen alls Negativa Ej svarat Kontakt med polisen Ja Nej Ja Nej A Har kommunicerat resutatet med med polisen B Om ja i A- har polisen haft hastighetskontroll? 7 (18)

8 Kommunikation av resultatet Ja Nej Ja Nej Har kommunicerat resultatet med förtroendevalda politiker Har kommunicerat resultatet med väghållaren Har väghållaren genomfört någon eller några trafiksäkerhetshöjande åtgärder på sträckan efter att du gjort mätningen? Ja Nej 8 (18)

9 Har väghållaren genomfört någon trafiksäkerhetshöjande åtgärd på sträckan efter att du gjorde mätningen? procent Ja Nej Ja Nej Ja Nej Kommunal Statlig Vägförening Jag har fått större insikt om hastighetens betydelse för trafiksäkerheten tack vare att jag gjorde mätningen Vet ej Ej svarat Skalan går från 1-6, 1 betyder 'instämmer ej' och 6 betyder 'instämmer helt' 9 (18)

10 Efter genomförd mätning förstår jag bättre vikten av att jag själv håller en trafiksäker hastighet Ej svarat Vet ej Skalan går från 1-6, 1 betyder 'instämmer ej och 6 betyder 'instämmer helt* Mätningen har gjort att jag intresserat mig även för andra trafiksäkerhetsfrågor vid sidan av hastighetsfrågan Vet ej Ej svarat Skalan går från 1-6, 1 betyder 'instämmer ej' och 6 betyder 'instämmer helt' 1 (18)

11 Göte Eng på Täby kommun har visat oss ett stort intresse i frågan och alltid varit positivt inställd och behjälplig Tack vare honom har dessa "betongklossar" kommit Om det blev ett 3-vägsstopp i korsningen Töjnav-Nobelv, så skulle hastigheten sänkas Ragvalsbov är en 7-väg 1% håller ca 7 km/tim idag eller mera Det är förödande för trafikmoralen när byråkratiska regler får styra Nya Ragvalsbov är enligt kommunen beställd av NCC som -väg Det finns flera vägavsnitt inom Sigtuna där hastigheten Tack vare att jag fick låna instrumentet från NTF fick vi en säkrare väg utanför mitt hus Att sänka fart limiten och höja böter kan man inte kontollera folk att inte köra fort Man måste meddela folk eller lära dem hur är rätt och fel körning och prata med dem med deras språk, inte kostiga svåra ord Tröstlöst arbete (Hastighetsmätning + attitydarbete) som till 9 % ger dåligt personlig image i området Ingen annan med samma åsikt vågar stå upp och stötta Mina knapphändiga svar beror på att jag vid tidpunkten för lån av utrustningen blev lite fel När jag planerat att mäta åkte jag istället till förslossningen och mina mätdagar med bebis i vagn blev inte de ultimata Ska försöka få tid till ny mätning Den nya vägen är framdragen i en skogssänka 7m från vår tomt och vi berörs överhuvudtaget inte av den trafiken Man behöver hjälp för att driva projekt vad gäller att sänka hastigheterna, alt sätta upp farthinder osv Vill gärna göra om mätningen, när nu olyckor inträffat Turligt nog inga svåra skador (ännu) Vi lånar gärna kameran igen Den är till stor hjälp Det borde utövas mer information allmänt om trafiksäkerhet Där jag bor finns många som inte bryr sig eller inte vet hur man ska bete sig Vårt projekt gav inte tillräckligt genomslag Ring gärna Jag skulle kunna skriva en novell om detta Större insikt: Den var stor nog redan innan! Hålla hastigheten själv: Jag kör inte bil Mer intresserad av trafiksäkerhetsfrågor efter mätningarna: Det gör jag utan mätningarna! Egentligen inte utom att det är mycket bra att NTF ger denna möjlighet Änn Varför har inte NTF publicerat insända resultat? Det är mycket bra attt ni lånar ut apparaten Jag är mycket besviken på Huddinge kommun, kommunen reagerade inte på mina mätningar Borde ha blivit bredare trottoarer längs Årdalavägen och 3-zon för Skebokvarnsvägen Maxhastighet på Årdalavägen var 98 km/h Maxhastighet på Skebokvarnsvägen var 71 km/h Bifogas skrivelse till kommunens Bygg- och Tekniknämnd Engelbrektsvägen är numera en genomfartsgata med mycket trafik till/från Barkarby handlesplats Se bifogad skriftväxling med kommunen NTF är välkomna att besöka oss och kommunen! Vi har fått kommunen i samarbete med göra en broschyr som handlar om att klippa häckar som skymmer alla som rör sig på villagator stigar mm I broschyren hotar med gällande lagar och regler Ingen har klippt sina häckar och kommunen har ej resurser att Väldigt bra att man får låna mätinstrument 11 (18)

12 Kommentar till mätningsresultatet; Vår ambition var att mäta på alla passerande bilar under mätningsperioderna Av praktiska skäl var det dock svårt att fånga mätvärden på fordon med höga hastigheter, som därför ofta missades Den verkliga medelhastighete Kontakten med trafikkontoret och stadshuspolitiker har varit totalt fruktlös, sä öven med Spånga/Tensta stadsdelsnämnd Dock har Rinkeby tagit åt sig ärendet om mopedåkande på parkvägarna - men kommunstyrelsen i stockholm har avslagit åtgärder efter utlå Hur får jag reda på sammanställningens resultat? Bra service från NTF Det borde gå att hyra laserskyltar som visar att folk kör för fort + tacksamma om ni har ngn synpunkt på hur vi kan driva frågan mot en höjning till km/h!! Min attityd var densamma redan före mätningen Jag ville få svar på hur många som körde för fort Vi har i Vaxholm stor genomfartstrafik med alla slags motorfordon genom samhället fram och tillbaka från Rindö och Värmdö med VV-färjor Morgon och em är det största "trycket" på Kungsgatan (genomfartsleden) Enkäten är bra Men man tappar lusten när man upplever att väghållaren inte tar sitt ansvar för trafiksäkerheten Jag skulle gärna gjort om mätningen Ni på NTF är jätteviktiga! Jag fick mycket bra broschyrer, hjälp och goda råd under tidpunkten för vår mätning Enkäten är bra, men kommer två år efter hastighetsmätningen Vi har i Vallentuna år 6 haft fullständigt onödiga dödsolyckor (alla döda i trafiken är onödiga) där rattfylla + körkortslös ungdom ingått, då bil missade stor rondell, samt en ungdom omkom d Tyvärr har vi lagt ner arbetet pga vi är maktlöst, förbannade, arga trötta på politiker i Sundbyberg Mycket bra att vi kunde låna utrustningen! Kommunen har satt upp 2 gupp och " 1 krage" I många fall rally till farthindren, inbromsning, full fart åter Bra att NTF lånar ut utrustningen till skolor Jag tror högstadieeleverna är den grupp som är mest roade av att mäta hastigheten Mer information till skolor tror jag är jätte bra Ett bättre stöd från NTF beträffande kommunikationen med myndighet och kommun Det är den svåra biten visar det sig Vad kan NTF göra? Det är lite anmärkningsvärt att så många yrkeschaufförer (taxi, färdtjäns, bussar, lastbilar mfl) kör pass mycket för fort ( rekorden vid min mätning innehas av två färdtjänst/samtrans, 61 resp 6 km/h, och tunga lastbilar >3 km/h Önskar att ni hjälper oss! Kom gärna och mät och visa resultatet för kommunen! Ta gärna fram utrustning för att mäta buller 12 (18)

13 Mycket bra att NTF lånar ut laserutrustning Håkan Ter Bork har varit fantastisk att samrarbeta med! Det var roligt och lärorikt att göra mätningen, tyvärr kom aldrig resultatet till användning - den här gången Jag lånar gärna utrustningen igen någon gång För mig har mätningen bara bekräftat mina observationer att de flesta förare körde för fort Har alltid varit intresserad av trafikfrågor Det har gått alldeles för lång tid efter undersökningen, ca år, för att det skall vara meingsfullt med den här typen av enkäter Beträffande påstående har jag full insikt då jag tidigare i mitt liv varit bilskoleinstruktör Inte på enkäten, men på trafiken! Varför görs inget? Det är livsfarligt att korsa på övergångsstället speciellt kvällstid! Tack för lånet! 13 (18)

14 Enkät till dig som lånat instrument för hastighetsmätning Bakgrundsfakta Namn: Adress: Kön: Man Kvinna Telefon/Mobiltelefon: Om utrustningen har lånats för en organisations räkning, vänligen ange det här (tex vägförening, skola mm): Boendeform: Villa Radhus/Parhus Lägenhet Är det: Bostad med äganderätt Hyresrätt Barn (antal barn under tolv år skriv också ålder): Hur fick du vetskap om att du kunde låna ett mätinstrument av NTF? Tidningar Internet Vänner/bekanta Det kändes naturligt att kontakta NTF eftersom det gäller trafiksäkerhet Polisen Väghållaren Radio Annat: Hur var informationen du fick från NTF i samband med att du lånade mätutrustningen? Mycket bra Bra Otillräcklig Dålig Fråga 1-4 behandlar vägen där mätning genomförs 1 Geografisk plats - Var genomfördes mätningen/arna? På vilken väg och mellan vilka platser och i vilken riktning? Beskriv: 2 Hastighetsgräns - Vad är gällande hastighetsgräns på vägen? 14 (18)

15 Väghållare - Vem är väghållare på vägen där du genomfört mätningen? (Väghållaren är den som äger och ansvarar för vägen) Statlig väg Kommunal väg Vägförening med statligt bidrag Vägförening eller samfällighet utan statligt bidrag 4 Problembild - Vad är problemet som ligger bakom att du behövde göra en mätning? (Du kan kryssa i flera alternativ) Höga hastigheter För hög hastighetsgräns Osäker skolväg Tung trafik Busstrafik Osäker väg till kollektivtrafik Oskyddade trafikanter behöver passera vägen Bred väg Dålig belysning för fotgängare Dålig belysning för fordonstrafik Skymd sikt Kurvig väg Annat: Fråga -7 behandlar metodik och resultat Tider för mätning Under vilka dagar och tider gjordes mätningen? Vilket/vilka år och vilken/vilka månader? Vänligen skriv hur många tillfällen du har lånat utrustningen Beskriv: 6 Resultat (välj ut den mest betydelsefulla mätningen om du gjort flera) a På hur många fordon uppmättes hastigheten? b Vad var medelhastigheten för dessa fordon? (summera alla fordons hastighet och dividera med antalet fordon)? 7 Reaktioner Hur var reaktionerna på plats när du genomförde mätningen/arna? Positiva Negativa Ingen alls Skriv om du vill: 1 (18)

16 Fråga 8-11 behandlar hur informationen och kunskapen har förmedlats vidare 8 Användning av resultat a Har du på något vis kommunicerat dina resultat med någon? Exempelvis boende eller andra intressenter? Med vem och på vilket sätt? Beskriv: b Upplever du en förändring i attityd till hastigheter hos dina grannar eller närboende efter att du hade kommunicerat din mätning? Ja Nej Och hur upplever du i så fall den förändringen? Beskriv: 9 Kontakt med polis a Har du kommunicerat ditt resultat med polisen? Ja Nej b Om du svarade Ja, har polisen haft hastighetskontroll på sträckan efter din mätning? Ja Nej 1 Kontakt med politiker a Har du kommunicerat ditt resultat med någon förtroendevald inom politiken? Ja Nej 11 Kontakt med väghållare a Har du kommunicerat ditt resultat med ansvarig väghållare? Ja Nej Hur och på vilket sätt? Beskriv: 16 (18)

17 b Har väghållaren genomfört någon eller några trafiksäkerhetshöjande åtgärd/åtgärder på sträckan efter att du gjorde mätningen? Ja Nej Beskriv: c Om väghållaren har genomfört en åtgärd på sträckan, uppskatta och skriv en siffra som bäst överensstämmer med hur nöjd du är med den åtgärden (skala 1-6, 1 = missnöjd och 6 = helt nöjd): Påståenden Här följer några påstående kring hastigheter, vänligen skatta från 1 till 6 till vilken grad du håller med om dessa Skalan går från 1-6, 1 betyder instämmer ej och 6 betyder instämmer helt Påståenden Vet Ej Attityder kring trafiksäkerhet 1 Jag har fått större insikt om hastighetens betydelse för trafiksäkerheten tack vare att jag gjorde mätningen 2 Efter genomförd mätning i mitt närområde förstår jag bättre vikten av att jag själv håller en trafiksäker hastighet 3 Mätningen har gjort att jag intresserat mig även för andra trafiksäkerhetsfrågor vid sidan av hastighetsfrågan Övriga synpunkter, är det något som du vill uttrycka eller har du någon synpunkt på enkäten? Tack för din medverkan! Med vänlig hälsning Helena Hartzell, projektledare 17 (18)

18 Rapporter och annan information finns att hämta i utskriftsvänligt format på wwwntfse/stockholm NTF är en ideell trafiksäkerhetsorganisation Vi är partipolitiskt obundna och arbetar för allas rätt till en trygg och säker trafik NTF = Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande

Ungdomars resor. - Ungdomars upplevelser av transportsystem. Linda Hallenberg

Ungdomars resor. - Ungdomars upplevelser av transportsystem. Linda Hallenberg Ungdomars resor - Ungdomars upplevelser av transportsystem Linda Hallenberg RAP. 6 juli 2005 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...5 2 SYFTE...6 3 METOD...6 4 RESULTAT...6 4.1 T-BANAN ÄR EN OTRYGG OCH

Läs mer

Hastighetsinformation till föreningar

Hastighetsinformation till föreningar Hastighetsinformation till föreningar Resultat av en informationsinsats gentemot boendeföreningar i Stockholms län Anna-Sofia Holmquist Hans Norbeck April 2000 2000 Notat 1 Inledning Under 1999 genomförde

Läs mer

Vem får gå, vem får vänta?

Vem får gå, vem får vänta? Vem får gå, vem får vänta? - En observation vid övergångsställen om bilisters benägenhet att lämna företräde påverkas av vem som ska gå över gatan. Linda Hallenberg RAP. 7 juni 2005 Innehållsförteckning

Läs mer

Bilisters beteende vid övergångsställe

Bilisters beteende vid övergångsställe Bilisters beteende vid övergångsställe Observationer av bilisters benägenhet att lämna gående företräde vid fem obevakade övergångsställen i Stockholm stad. Linda Hallenberg RAP. 1 mars 2005 Innehållsförteckning

Läs mer

Hastighetsmätning i samband med polisens övervakning

Hastighetsmätning i samband med polisens övervakning Hastighetsmätning i samband med polisens övervakning NTF RAPPORT 2017:1 Hastighetsmätningar och ökad polisövervakning på fem platser inom Polisregion Väst www.ntf.se Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Trötthet i trafiken. Monika Martinson

Trötthet i trafiken. Monika Martinson Trötthet i trafiken Monika Martinson RAP. 5 oktober 2006 Innehållsförteckning BAKGRUND...5 ONYKTRA FÖRARE I TRAFIKEN ÄR FARLIGA. TRÖTTA FÖRARE ÄR LIKA FARLIGA....5 TRÖTTHET BAKOM RATTEN ÄR ETTLAGBROTT...5

Läs mer

Etikett och trafikvett

Etikett och trafikvett Etikett och trafikvett Etikett och trafikvett Huddinge ska växa i takt med Stockholms län. Det betyder att befolkningen ska öka från drygt 100 000 invånare till mellan 120 000 och 150 000 år 2030. Det

Läs mer

Nya hastigheter. i östra Mölndal. Rätt fart för en attraktiv stad

Nya hastigheter. i östra Mölndal. Rätt fart för en attraktiv stad Nya hastigheter i östra Mölndal Rätt fart för en attraktiv stad Mölndal skyltar om 2007 beslutade riksdagen att hastigheten på Sveriges vägar nu kunde sättas i steg om 10 km/tim. Syftet var att öka trafiksäkerheten,

Läs mer

INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET. ISA ISA-presentation OH nr 1

INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET. ISA ISA-presentation OH nr 1 INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET -presentation OH nr 1 BEHÖVS? -presentation OH nr 2 FARTEN DÖDAR Risk att dö (%) Kollisionshastighet (km/tim) -presentation OH nr 3 STORSKALIGT FÖRSÖK Fyra

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

Inkomna synpunkter till Trafikplanen

Inkomna synpunkter till Trafikplanen Inkomna synpunkter till Trafikplanen Mitt förslag är en fortsättning av gång och cykelvägen längs med Stenskogsvägen ända ut till Backagården Jag bor med min familj i Yxnaholma vi och många med oss skulle

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör taxi ska hålla hastighetsgränserna och de

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör buss ska hålla hastighetsgränserna och de

Läs mer

Attityden till åtgärder utförda på det kommunala vägnätet i Katrineholm

Attityden till åtgärder utförda på det kommunala vägnätet i Katrineholm VTI notat 39-2004 VTI notat 39 2004 Attityden till åtgärder utförda på det kommunala vägnätet i Katrineholm Foto: VTI Författare FoU-enhet Sonja Forward, Inger Forsberg och Catharina Lewin Trafikanters

Läs mer

Bilaga 1. Frågeformulär slutmätningen med svarsfrekvenser från hushållspanelen uppdelat på registrerade bilägare och maka/make/sambo.

Bilaga 1. Frågeformulär slutmätningen med svarsfrekvenser från hushållspanelen uppdelat på registrerade bilägare och maka/make/sambo. Bilaga 1. Frågeformulär slutmätningen med svarsfrekvenser från hushållspanelen uppdelat på registrerade bilägare och maka/make/sambo. ATT KÖRA MED FARTKOLLARE I BILEN 1. Hur är det att ha en fartkollare

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1a Är Du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 1b Hur gammal är Du? 1

Läs mer

Svevias trafikbarometer: Mäns och kvinnors bilkörning

Svevias trafikbarometer: Mäns och kvinnors bilkörning Svevias trafikbarometer: Mäns och kvinnors bilkörning April 2011 1 Inledning 2009 dödades 358 personer i trafiken. 74 procent av dem var män och endast 26 procent var kvinnor. Den höga andelen män kan

Läs mer

Resultat enkätundersökning fartdämpande åtgärder. Heimdal-Skogsbackens samfällighetsförening, augusti 2014

Resultat enkätundersökning fartdämpande åtgärder. Heimdal-Skogsbackens samfällighetsförening, augusti 2014 Resultat enkätundersökning fartdämpande åtgärder Heimdal-Skogsbackens samfällighetsförening, augusti 2014 Bakgrund Under juli 2014 har en enkätundersökning genomförts. Tre frågor ställdes till medlemmarna;

Läs mer

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun 2013-10-03 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun Plats och tid: Klågerupskolans matsal, kl.18:30-21:00 Närvarande: Åhörare: 25-talet

Läs mer

2014-06-12. LTF hastigheter i Långasand, Ugglarp, Skällentorp TN 2013/499

2014-06-12. LTF hastigheter i Långasand, Ugglarp, Skällentorp TN 2013/499 27 LTF hastigheter i Långasand, Ugglarp, Skällentorp TN 2013/499 Trafiknämnden beslutar enligt Stadsbyggnadskontorets förslag l. Vesslundavägen 40 km/h 2. Långasandsvägen 40 km/h från tbo till Hackspettsvägen.

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1. Är Du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 2. Vilket år är du född?

Läs mer

NYA HASTIG- HETER I UPPSALA KOMMUN GENOMFÖRANDEPLAN

NYA HASTIG- HETER I UPPSALA KOMMUN GENOMFÖRANDEPLAN NYA HASTIG- HETER I UPPSALA KOMMUN GENOMFÖRANDEPLAN 1 NYA HASTIGHETER I UPPSALA KOMMUN 2013 beslutade Gatu- och samhällsmiljönämnden att påbörja en översyn av kommunens hastigheter i tättbebyggt område.

Läs mer

Svenskt Hastighetsindex

Svenskt Hastighetsindex SÄKER TRAFIK SVERIGE AB Svenskt Hastighetsindex Resultatrapport september - oktober 2010 Exempel - Företag AB Tunga lastbilar (LB) Rapporten upprättad 2010-11-24 av Lars Nordquist, Säker Trafik Sverige

Läs mer

Trafikanternas syn på vägarbeten. Anita Ihs Forskningschef Drift och Underhåll

Trafikanternas syn på vägarbeten. Anita Ihs Forskningschef Drift och Underhåll Trafikanternas syn på vägarbeten Anita Ihs Forskningschef Drift och Underhåll Utvärdering av kameraövervakade vägarbetsplatser en pilotstudie Radar som registrerar hastigheten hos passerande fordon Kamera

Läs mer

Länk till presentationen som hölls: content/väg Esarps- by.pdf. Kontaktpersoner Esarps Bygdelags väggrupp:

Länk till presentationen som hölls:  content/väg Esarps- by.pdf. Kontaktpersoner Esarps Bygdelags väggrupp: Väg 798 genom Esarp Denna rapport är framtagen av Esarps Bygdelags väggrupp baserat på det bymöte som hölls 2010-12- 14 i Esarps Skola med anledning av samrådshandlingen från Trafikverket daterad 2010-11-

Läs mer

Särö Väg- & Villaägareföreningar

Särö Väg- & Villaägareföreningar Trafikverket trafikverket@trafikverket.se; karin.danielsson@trafikverket.se no2 gällande planerad GC-väg på Guntoftavägen Diarienummer TRV 2012/8805 Med anledning av det möte som hölls den 18/11 med Karin

Läs mer

Att spara tid eller spara liv

Att spara tid eller spara liv VECTURA Att spara tid eller spara liv En rapport om andelen utfärdade och betalade fortkörningsböter till svenskregistrerade och utlandsregistrerade lastbilar och bussar under 29 Haglund Helene 211-5-29

Läs mer

Lastbilsförares bältesanvändning

Lastbilsförares bältesanvändning Lastbilsförares bältesanvändning En undersökning genomförd av NTF Väst på uppdrag av Volvo Trucks Malin Lundgren Bältesanvändning i Sverige Trots att Sverige har hög bältesanvändning visar studier av dödsolyckor

Läs mer

FRÅGOR OM FARTKOLLAREN

FRÅGOR OM FARTKOLLAREN FRÅGOR OM FARTKOLLAREN Din bil förses med en fartkollare som informerar Dig om Du överskrider hastighetsgränsen på vissa sträckor. Besvara nedanstående frågor om hur Du tror att det kommer att fungerar

Läs mer

BILAGA 1: FRÅGEFORMULÄR FÖREMÄTNINGEN MED SVARSFREKVENSER

BILAGA 1: FRÅGEFORMULÄR FÖREMÄTNINGEN MED SVARSFREKVENSER BILAGA 1: FRÅGEFORMULÄR FÖREMÄTNINGEN MED SVARSFREKVENSER Denna studie syftar till att undersöka hur andra trafikanter än bilister uppfattar trafikmiljön och trafiksäkerhetsfrågor. Därför vill vi att

Läs mer

Hastigheter i Stockholm

Hastigheter i Stockholm Hastigheter i Stockholm Resultat av hastighetsmätningar 1986-2000 Anna-Sofia Holmquist November 2000 2000 Rapport 4 Förord Hastigheten har stor betydelse för såväl risken för trafikolyckor som skadornas

Läs mer

Skyddsutrustning i taxi

Skyddsutrustning i taxi Skyddsutrustning i taxi En undersökning om förekomsten av skyddsutrustning för barn i taxibilar Lasse Holm ÅR 2001 Notat 5 Förord Det bör vara en självklarhet att alla, även de allra minsta, ska kunna

Läs mer

Som gående blir man luttrad

Som gående blir man luttrad HORNSTULL Det är stor skillnad mellan cykelbanor och cykelfält. Mellan Ansgariegatan och Hornstull fungerar det och känns säkert och bra. Viveka, cyklist Som gående blir man luttrad Annelie passerar över

Läs mer

Livsrumsindelning. Transportrum. Integrerat transportrum. Mjuktrafikrum. Integrerat frirum. Frirum. Integrerat transportrum.

Livsrumsindelning. Transportrum. Integrerat transportrum. Mjuktrafikrum. Integrerat frirum. Frirum. Integrerat transportrum. Björnlunda Livsrumsindelning Transportrum Integrerat transportrum Mjuktrafikrum Integrerat frirum Frirum Integrerat transportrum Mjuktrafikrum Integrerat frirum Gnesta Livsrumsindelning Transportrum Integrerat

Läs mer

NTF SKÅNES MARKNADSUNDERSÖKNING SKOLSKJUTS 2000

NTF SKÅNES MARKNADSUNDERSÖKNING SKOLSKJUTS 2000 NTF SKÅNES MARKNADSUNDERSÖKNING SKOLSKJUTS 2000 Cecilia Mallard Augusti 2000 1. BAKGRUND Hösten 1999 genomförde NTF Skåne en undersökning i tio kommuner vad gäller säkerheten i samband med skolskjutsar.

Läs mer

Hjälp oss få kunskap om ditt barns skolväg!

Hjälp oss få kunskap om ditt barns skolväg! Hjälp oss få kunskap om ditt barns skolväg! Projektet En lättare framtid arbetar nu med att se över barnens resvanor och skolvägar inom Norrtälje kommun. För att detta arbete ska bli så bra som möjligt

Läs mer

Metodbeskrivning för effektivisering av hastighetsnedsättande insatser och åtgärder

Metodbeskrivning för effektivisering av hastighetsnedsättande insatser och åtgärder Metodbeskrivning för effektivisering av hastighetsnedsättande insatser och åtgärder Metod för effektivisering av för effektivisering av hastighetsnedsättande insatser och åtgärder Den metod som vi arbetat

Läs mer

Hjälmanvändning cyklande skolelever

Hjälmanvändning cyklande skolelever Hjälmanvändning cyklande skolelever Håkan Ter-Borch RAP. 6 Oktober 2007 2 (12) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...5 BAKGRUND...7 SYFTE...7 METOD...7 URVAL...7 GENOMFÖRANDE...8 RESULTAT...8 SLUTSATS

Läs mer

Analys och slutsatsprotokoll för dödsolyckor

Analys och slutsatsprotokoll för dödsolyckor Månad: Januari Projekt 2007- Skåne OLYCKA 1 Analys och slutsatsprotokoll för dödsolyckor Datum: 2007-01-03 Riksväg 21, ca 1 km från Lommarpskorset Hässleholm Hastighetsbegränsning: 90 km/tim Förare, framsätespassagerare

Läs mer

Säkrare gator och hastighetsgränser i Huddinge

Säkrare gator och hastighetsgränser i Huddinge Säkrare gator och hastighetsgränser i Huddinge Uppföljning trafiknätsanalys Hastighetssäkrade gång- och cykelpassager och 30-zoner Uppföljning av hastigheter i 30-zoner mätningen visade 40 km/tim trafikarbete

Läs mer

Bil, cykel, gång, taxi eller buss?

Bil, cykel, gång, taxi eller buss? Bil, cykel, gång, taxi eller buss? Din syn på ditt barns resor till skolan I denna enkät vill vi veta vad du tycker om ditt barns resor till skolan. Besvara frågorna så noggrant som möjligt. Det finns

Läs mer

PM Sammanställning av upplevda problem och brister

PM Sammanställning av upplevda problem och brister PM Sammanställning av upplevda problem och brister Åtgärdsvalsstudie Förbättra E18 genom Karlskoga Problembeskrivning Nedan följer en sammanfattning av de generella problem och brister som har identifierats

Läs mer

SmartFart. - din hastighet gör skillnad

SmartFart. - din hastighet gör skillnad SmartFart - din hastighet gör skillnad 2 SmartFart är en del av Trafikverkets samarbete med kommuner. Tillsammans arbetar vi långsiktigt och systematiskt för att få fler ansvarsfulla förare i lagliga hastigheter.

Läs mer

Stockholm-Arlanda Airport

Stockholm-Arlanda Airport Stockholm-Arlanda Airport Postal grannundersökning 2011 Totalt Presentation Om undersökningen Resultat - Bakgrundsfrågor - Arbete och flygplatsen - Transport, information och attityder Sammanfattning Slutsats

Läs mer

Medborgarförslag om hastighetsnedsättande åtgärder för allmän badplats Övägen, Gammelstad

Medborgarförslag om hastighetsnedsättande åtgärder för allmän badplats Övägen, Gammelstad Tekniska nämnden 2012 08 30 85 233 Tekniska nämndens arbetsutskott 2012 08 16 94 240 Dnr 2011/1034.008 Medborgarförslag om hastighetsnedsättande åtgärder för allmän badplats Övägen, Gammelstad Bilaga:

Läs mer

Oktober Tabell 1. Dödsolyckor på MC , utan körkort jämfört med alla dödsolyckor.

Oktober Tabell 1. Dödsolyckor på MC , utan körkort jämfört med alla dödsolyckor. Oktober 2015 Bakgrund Majoriteten av motorcyklisterna är trafiksäkerhetsmedvetna. Man tar inte onödiga risker och man njuter av att köra motorcykel. Att ha ett giltigt körkort när man kör motorcykel är

Läs mer

Nationella hastighetsprojektet 2001

Nationella hastighetsprojektet 2001 Nationella hastighetsprojektet 1 Förbättrad hastighetsanpassning genom medlemsorganisationerna i Stockholms län Helena Hartzell Notat Bakgrund Hastigheten är den enskilda faktor som har störst betydelse

Läs mer

Remissvar från Fotgängarnas förening på pilotprojekt Hastighetsplan Stockholm; Spånga-Tensta, Kungsholmen, Hägersten-Liljeholmen

Remissvar från Fotgängarnas förening på pilotprojekt Hastighetsplan Stockholm; Spånga-Tensta, Kungsholmen, Hägersten-Liljeholmen Remissvar från Fotgängarnas förening på pilotprojekt Hastighetsplan Stockholm; Spånga-Tensta, Kungsholmen, Hägersten-Liljeholmen Fotgängarnas förening (FOT) är positiva till att Stockholm stad tagit fram

Läs mer

Ouppmärksamhet som säkerhetsproblem för vägtrafiken finländarnas uppfattningar. Petri Jääskeläinen Trafikskyddet

Ouppmärksamhet som säkerhetsproblem för vägtrafiken finländarnas uppfattningar. Petri Jääskeläinen Trafikskyddet Ouppmärksamhet som säkerhetsproblem för vägtrafiken finländarnas uppfattningar Petri Jääskeläinen Trafikskyddet Ouppmärksamhet Man frestas att använda mobiltelefon också under bilkörning, även trots att

Läs mer

Remissvar från Cykelfrämjandets Storstockholmskrets på Hastighetsplan Bromma, Rinkeby-Kista, Enskede-Årsta- Vantör, Farsta och Skarpnäck.

Remissvar från Cykelfrämjandets Storstockholmskrets på Hastighetsplan Bromma, Rinkeby-Kista, Enskede-Årsta- Vantör, Farsta och Skarpnäck. Till Stockholms stad, Trafikkontoret Remissvar från Cykelfrämjandets Storstockholmskrets på Hastighetsplan Bromma, Rinkeby-Kista, Enskede-Årsta- Vantör, Farsta och Skarpnäck. Cykelfrämjandet (CF) har blivit

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1. Är Du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 2. Hur gammal är Du? 1

Läs mer

OBS!! Arbetsutkast omkomna, svårt skadade och allvarligt skadade på mc o moped 2005-2013. Matteo och Johan

OBS!! Arbetsutkast omkomna, svårt skadade och allvarligt skadade på mc o moped 2005-2013. Matteo och Johan OBS!! Arbetsutkast omkomna, svårt skadade och allvarligt skadade på mc o moped 2005-2013 Matteo och Johan 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 Antal mc i trafik kontra trafikarbetet

Läs mer

PiteåPanelen. Samhällsbyggande. Rapport 22. Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Samhällsbyggande. Rapport 22. Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 22 Samhällsbyggande Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret Samhällsbyggnad Piteå kommun har påbörjat arbetet med en ny Översiktsplan. En översiktsplans syfte är att ge vägledning

Läs mer

Viktiga fakta om de vanligaste MC-olyckorna

Viktiga fakta om de vanligaste MC-olyckorna Viktiga fakta om de vanligaste MC-olyckorna Statistiken på dessa sidor är hämtade från Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor på tvåhjulig MC och från STRADA dit polis och sjukvård rapporterar trafikolyckor.

Läs mer

Hastighetsmätningar vid övergångsställen i Halland 2006

Hastighetsmätningar vid övergångsställen i Halland 2006 Hastighetsmätningar vid övergångsställen i Halland Halmstad Växjövägen 8/8 kl.-7. Riktning: Mot centrum 8 8 7 - - - - - - - -7 7-7 7-8 MC Antal mätningar: Medelhastighet: Medianhastighet: 7,% höll laglig

Läs mer

Säkra vägar. 4-5 Trafik Vad är trafik egentligen? Ser den likadan ut under hela dygnet?

Säkra vägar. 4-5 Trafik Vad är trafik egentligen? Ser den likadan ut under hela dygnet? Säkra vägar Sidan Innehåll 4-5 Trafik Vad är trafik egentligen? Ser den likadan ut under hela dygnet? 6-7 Dämpa farten Ju högre hastighet desto svårare skador. Ibland bygger vi om för att försöka sänka

Läs mer

Förslag samt probleminventering

Förslag samt probleminventering Väg263 september 2011 Akut behov av trafiksäkerhetshöjande åtgärder för Väg 263 mellan Sigtuna och Erikssund, Väg 918 mellan Österby och länsgränsen vid Skråmsta samt för väg 915 mellan Sigtuna och Bärmö

Läs mer

Föräldra- och lärarenkät om trafiksäkerhet och 30 km/tim i Stockholm

Föräldra- och lärarenkät om trafiksäkerhet och 30 km/tim i Stockholm Föräldra- och lärarenkät om trafiksäkerhet och 30 km/tim i Stockholm 1916 föräldrar och 102 lärare fördelade på 11 olika skolor i Stockholms inner- och ytterstad har besvarat en trafiksäkerhetsenkät med

Läs mer

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft ISA för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft Det finns många skäl till att trafiken på våra vägar ska vara trygg och säker. Skälen kan vara allt från att barnen ska färdas tryggt till och från

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad du anser eller hur du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad du anser eller hur du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det frågas efter, vad du anser eller hur du brukar göra! 1. Är du man eller kvinna? Man Kvinna 2. Vilket år är du född? 3. Känner

Läs mer

Underlag till. Förslaget om nya hastigheter

Underlag till. Förslaget om nya hastigheter Underlag till Förslaget om nya hastigheter Nya hastigheter Bakgrund Hastighetsgränser infördes i Sverige första gången 1907, då var högsta tillåtna hastighet 15 km/tim under dagtid och 10 km/tim efter

Läs mer

Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror

Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror [En intervjustudie med bötfällda bilister] Heléne Haglund [2009-06-09] Inledning Syftet med den här studien är att undersöka vilka anledningar som

Läs mer

Trafiksäkerhet i bussbranschen

Trafiksäkerhet i bussbranschen Trafiksäkerhet i bussbranschen Sammanställning av enkätsvar från bussföretag i Stockholms län Anna-Sofia Holmquist November 2000 2000 Notat 11 Förord Under hösten 2000 har NTF Stockholms län genomfört

Läs mer

Sunnersta Egnahemsförening

Sunnersta Egnahemsförening Sunnersta Egnahemsförening www.sunnersta.nu Säkrare vägar för barn och vuna i Sunnersta-Graneberg Trafikgruppen för Sunnersta Egnahemsförening Slutrapport 2009-12-08 1 Innehållsförteckning: Bakgrund 3

Läs mer

Program för detaljplan för NYA NORDKROKSVÄGEN i Vargön, Vänersborgs kommun. Upprättat i augusti Nya vägsträckningen

Program för detaljplan för NYA NORDKROKSVÄGEN i Vargön, Vänersborgs kommun. Upprättat i augusti Nya vägsträckningen Nya vägsträckningen Nya vägsträckningen I den slutliga utformningen av Nordkroksvägen flyttas plankorsningen närmare stationshuset Program för detaljplan för NYA NORDKROKSVÄGEN i Vargön, Vänersborgs kommun

Läs mer

Uppföljning av hastighetsmätningar på landsbygd, etapp 1 (nationella vägar)

Uppföljning av hastighetsmätningar på landsbygd, etapp 1 (nationella vägar) Uppföljning av hastighetsmätningar på landsbygd, etapp 1 (nationella vägar) Anna Vadeby Åsa Forsman Mohammad-Reza Yahya VTI är projektledare för utvärderingsprojektet som genomförs tillsammans med Vectura

Läs mer

Ett forskningsprojekt finansierat av Vägverkets Skyltfond EK50A 2003:6008

Ett forskningsprojekt finansierat av Vägverkets Skyltfond EK50A 2003:6008 Luleå 2005-04-14 PM Slutrapportering av forskningsprojektet Tessins väg, Malmö ett exempel på hur barn medverkar i processen om gatumiljöns förnyelse och i utvärderingen av effekten av ombyggnaden Ett

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

Cykelhjälmsanvändning i Stockholms län

Cykelhjälmsanvändning i Stockholms län Cykelhjälmsanvändning i Stockholms län En observationsstudie utförd vid cykelstråk och grundskolor i fem kommuner Jennie Averby Nils-Anders Welander RAP. 1 Maj 2009 2 3 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie väg 282 resultat övning 1 vad fungerar idag och dagens brister

Åtgärdsvalsstudie väg 282 resultat övning 1 vad fungerar idag och dagens brister Åtgärdsvalsstudie väg 282 resultat övning 1 vad fungerar idag och dagens brister Vad som fungerar idag Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Turtäthet för busstrafiken Effektiv busstrafik med mera genom att

Läs mer

REGLER OCH RUTINER FÖR GUPP OCH ANDRA FARTHINDER I BÅSTADS KOMMUN

REGLER OCH RUTINER FÖR GUPP OCH ANDRA FARTHINDER I BÅSTADS KOMMUN 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen den 3 mars 2010, 53. Dnr: 160/10-352 REGLER OCH RUTINER FÖR GUPP OCH ANDRA FARTHINDER I BÅSTADS KOMMUN Trafiksäkerhet - farthinder Båstads kommun arbetar ständigt med att

Läs mer

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut. Elenore Bjelke Trafikplanering 08-508 260 35 elenore.bjelke@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2012-03-15 Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Läs mer

Redovisning av enkät tidsbegränsad parkering på Kungstorget och Grönsakstorget

Redovisning av enkät tidsbegränsad parkering på Kungstorget och Grönsakstorget Redovisning av enkät tidsbegränsad parkering på Kungstorget och Grönsakstorget Göteborg Stad Trafikkontoret 30 jan 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund och syfte... 2 1.2 Deltagare...

Läs mer

FRAMKOMLIGHET I RÄTT HASTIGHET

FRAMKOMLIGHET I RÄTT HASTIGHET FALLSTUDIER FUNKTIONSBESKRIVNING FRAMKOMLIGHET I RÄTT HASTIGHET I MÅNGA TRAFIKMILJÖER är det svårt att hitta bra åtgärder som ger önskad trafiksäkerhetseffekt. Många åtgärder leder till negativa bieffekter.

Läs mer

- ansluten till Villaägarnas Riksförbund och med mer än medlemmar i Stuvsta/Snättringe

- ansluten till Villaägarnas Riksförbund och med mer än medlemmar i Stuvsta/Snättringe 1 - ansluten till Villaägarnas Riksförbund och med mer än 1 200 medlemmar i Stuvsta/Snättringe www.stuvstagard. styrelsens Förvaltning Gatu-och trafiksektionen alvägen 28 141 85 Huddinge jack.lu@huddinge.se

Läs mer

Arbetspendlare på cykel

Arbetspendlare på cykel Arbetspendlare på cykel Observationsstudie av cykelhjälmsanvändning Håkan Ter-Borch RAP. 3 juni 2007 Innehållsförteckning ARBETSPENDLARE PÅ CYKEL...4 BAKGRUND...4 GENOMFÖRANDE...4 PLATSER...4 RESULTAT...4

Läs mer

Yrkestrafik och hastighet

Yrkestrafik och hastighet Yrkestrafik och hastighet Ett projekt om yrkestrafikens hastighet Kjell Cronvall November 2005 Rapport 09 Förord Hastigheten är den variabel som är starkast olycks- och skaderelaterad inom vägtransportsystemet.

Läs mer

Vallgatan - uppföljning 1 Vallgatan Uppföljande studie Rapport nr 4:2002 Trafikkontoret 2 Vallgatan - uppföljning Vallgatan - uppföljning 3 Förord SWECO VBB har på uppdrag av Trafikkontoret gjort en uppföljande

Läs mer

Konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning

Konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning KONSEKVENS- UTREDNING Datum 2016-10-03 Dnr 258-2551-2016 1(4) Britt Silfvergren Enheten för samordning och stöd 010-2239292 Jens Bäckström Barlingbo Prästgården 143 621 78 Visby Trafikverket Region Stockholm

Läs mer

Inledning (Problemlösning 1.)

Inledning (Problemlösning 1.) Media Inledning (Problemlösning 1.) I median spelar våra könsroller väldigt stor roll. Kvinnorna och männen har olika roller i sitt liv och det skall inte vara så eftersom man ska dela upp det lika. Jag

Läs mer

Taxiundersökning. 2001 Rapport 3. Intervjuer med 200 taxiresenärer kring deras erfarenheter från taxiresor. Helena Hartzell

Taxiundersökning. 2001 Rapport 3. Intervjuer med 200 taxiresenärer kring deras erfarenheter från taxiresor. Helena Hartzell Taxiundersökning Intervjuer med 200 taxiresenärer kring deras erfarenheter från taxiresor Helena Hartzell 2001 Rapport 3 Förord Taxitrafiken i Stockholm utgör en betydande del av det totala trafikarbetet

Läs mer

Polisens trygghetsundersökning. Nacka polismästardistrikt 2006

Polisens trygghetsundersökning. Nacka polismästardistrikt 2006 Polisens trygghetsundersökning polismästardistrikt 2006 Rikspolisstyrelsen, Controlleravdelningen 2006 TRYGGHETSUNDERSÖKNING I NACKA POLISMÄSTARDISTRIKT ÅR 2006 OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN... 3 ATT TOLKA

Läs mer

Höga hastigheter på gång /cykelbana genom V Skurholmen

Höga hastigheter på gång /cykelbana genom V Skurholmen LULEÅ KOMMUN Tekniska nämnden 2009 08 27 89 261 Tekniska nämndens arbetsutskott 2009 08 13 153 373 Dnr 2007/257.511 Höga hastigheter på gång /cykelbana genom V Skurholmen Ärendebeskrivning Skurholmsgatans

Läs mer

Lokalbussen i Lycksele

Lokalbussen i Lycksele Lokalbussen i Lycksele 1. Kön A. Man 15 31,9 B. Kvinna 32 68,1 2. Ålder A. >12 0 0 B. 13-19 19 40,4 C. 20-29 3 6,4 D. 30-39 4 8,5 E. 40-49 3 6,4 F. 50-59 13 27,7 G. 60-69 2 4,3 H. 70< 3 6,4 3. Vilken är

Läs mer

...för fotgängare, cyklister och bilister. Så kan Hornsgatan bli säkrare, trevligare och vänligare...

...för fotgängare, cyklister och bilister. Så kan Hornsgatan bli säkrare, trevligare och vänligare... Så kan Hornsgatan bli säkrare, trevligare och vänligare......för fotgängare, cyklister och bilister. Hornsgatan är ett av Stockholms viktigaste trafikstråk. Den är också en livlig stadsgata med många butiker,

Läs mer

Vår trafiksäkerhet. Ärendemening. Syfte. Alla svar är viktiga. Resultat. Kontakta oss gärna. Bilaga 2b

Vår trafiksäkerhet.  Ärendemening. Syfte. Alla svar är viktiga. Resultat. Kontakta oss gärna. Bilaga 2b Bilaga 2b Ärendemening Vår trafiksäkerhet Syfte Vägverket har till uppgift att informera allmänheten i frågor som rör trafiksäkerhet. Genom att fråga allmänheten får vi viktig kunskap om hur vi uppträder

Läs mer

Utveckling av omkomna och svårt skadade motorcyklister kontra antal motorcyklar i trafik (källa polisrapporterade trafikolyckor)

Utveckling av omkomna och svårt skadade motorcyklister kontra antal motorcyklar i trafik (källa polisrapporterade trafikolyckor) Potentiella risksituationer i trafiken och på motorbanan Lärandemål Målet är att deltagarna skall få kännedom om vilka de statistiskt vanligaste potentiella risksituationerna som kräver flest liv i trafiken.

Läs mer

Trafikantsäkerheten vid Högdalens tunnelbanestation. Svar på skrivelse från Malte Sigemalm (S).

Trafikantsäkerheten vid Högdalens tunnelbanestation. Svar på skrivelse från Malte Sigemalm (S). Lotten Backström Trafikplanering 08-508 262 15 lotten.backstrom@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2013-05-20 Trafikantsäkerheten vid Högdalens tunnelbanestation. Svar på skrivelse från

Läs mer

Hjälmanvändning cyklande skolelever

Hjälmanvändning cyklande skolelever Hjälmanvändning cyklande skolelever Håkan Ter-Borch RAP. 3 Oktober 2006 1 (9) 2 (9) Innehållsförteckning BAKGRUND...4 SYFTE...4 METOD...4 URVAL...4 GENOMFÖRANDE...4 RESULTAT...5 SLUTSATS DISKUSSION...5

Läs mer

Cover Page. Cover Page. Job ID: AdobePDF8-134. Title: Microsoft Word - Remissvar Transports. Requesting User: Lotta

Cover Page. Cover Page. Job ID: AdobePDF8-134. Title: Microsoft Word - Remissvar Transports. Requesting User: Lotta Cover Page Job ID: AdobePDF8-134 Requesting User: Lotta Title: Microsoft Word - Remissvar Transports Cover Page 2008-09-08 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Transportstyrelsen ansvarslag

Läs mer

Effekter på landsbygd: Hastigheter Trafiksäkerhet Miljö. Anna Vadeby, Åsa Forsman Mohammad-Reza Yahya, Arne Carlsson Urban Björketun

Effekter på landsbygd: Hastigheter Trafiksäkerhet Miljö. Anna Vadeby, Åsa Forsman Mohammad-Reza Yahya, Arne Carlsson Urban Björketun Effekter på landsbygd: Hastigheter Trafiksäkerhet Miljö Anna Vadeby, Åsa Forsman Mohammad-Reza Yahya, Arne Carlsson Urban Björketun Delprojektet syftar till att redovisa 1. Verkliga hastighets- och tidsavståndsförändringar

Läs mer

Komplettering till ärende Remiss Nya rondellen på väg 108 kan inte anses trafiksäker i sitt utförande

Komplettering till ärende Remiss Nya rondellen på väg 108 kan inte anses trafiksäker i sitt utförande Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2014-09-30 Dnr TN 2013/65 Dnr KS 2013/7 Komplettering till ärende Remiss Nya rondellen på väg 108 kan inte anses trafiksäker i sitt utförande Bakgrund I motion till kommunfullmäktige

Läs mer

2014-01-21. Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun?

2014-01-21. Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? 2014-01-21 Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? Enkätundersökning november-december 2013 SAMMANFATTNING Varje år genomförs en enkätundersökning bland föräldrar som har barn med skolskjuts.

Läs mer

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning 1. Vad vet du om Stockholmsförsöket? Känner du till att... a. Försöket görs under en tidsbegränsad period?

Läs mer

Håbo kommun. Personuppgift er skyddade (PUL) Personuppgifter skyddade (PUL) Motion2.0. Namn, adressuppgifter mm

Håbo kommun. Personuppgift er skyddade (PUL) Personuppgifter skyddade (PUL) Motion2.0. Namn, adressuppgifter mm Håbo kommun Motion2.0 Namn, adressuppgifter mm Personuppgift er skyddade (PUL) Förslag Formulera förslaget Stockholmsvägen utgör huvudled genom hela Bålsta tätort i Håbo kommun. Södra in-/utfarten sker

Läs mer

rapport juni 2009 Usel säkerhet vid vägarbeten men lösningar finns.

rapport juni 2009 Usel säkerhet vid vägarbeten men lösningar finns. rapport juni 2009 Usel säkerhet vid vägarbeten men lösningar finns. Ny undersökning från SEKO: Dålig säkerhet vid vägarbeten Säkerheten vid vägarbeten är mycket dålig. Det visar en undersökning som SEKO

Läs mer

LÅNGTIDSUTVÄRDERING AV HASTIGHETSPÅMINNANDE VMS I RÄVLANDA

LÅNGTIDSUTVÄRDERING AV HASTIGHETSPÅMINNANDE VMS I RÄVLANDA LÅNGTIDSUTVÄRDERING AV HASTIGHETSPÅMINNANDE VMS I RÄVLANDA Göteborg 2003-11-28 SWECO VBB ITS SWECO VBB Gullbergs Strandgata 3 Box 2203, 403 14 Göteborg Telefon 031-62 75 00 Telefax 031-62 77 22 Dokumentinformation

Läs mer

Trafikanternas respekt för 30-skylten vid skolor i Västsverige

Trafikanternas respekt för 30-skylten vid skolor i Västsverige Trafikanternas respekt för -skylten vid skolor i Västsverige NTF Västs undersökning Väst inledning INNEHÅLL Alla 16 kommuner Inledning...........................................................................................

Läs mer

En-elev-en-dator, Botkyrka kommun maj 2012. Elevenkäten besvaras senast fredagen den 1 Juni.

En-elev-en-dator, Botkyrka kommun maj 2012. Elevenkäten besvaras senast fredagen den 1 Juni. En-elev-en-dator, Botkyrka kommun maj 2012. Elevenkäten besvaras senast fredagen den 1 Juni. Genom att besvara den här enkäten bidrar du med viktig kunskap om en-till-en-projektet och hjälper oss att förbättra

Läs mer

STRADA Värmland 2007 2012

STRADA Värmland 2007 2012 Personskador i trafiken STRADA Värmland 2007 2012 Registrerade i STRADA av polisen och hälso- och sjukvården i Värmland 2 Innehållsförteckning Sidan 1. Inledning 4 Notera Exempel på användning av STRADA-data

Läs mer