Utlåningsverksamhet -Prolaser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utlåningsverksamhet -Prolaser"

Transkript

1 Utlåningsverksamhet -Prolaser Uppföljning av förbundets utlåning av instrument för hastighetsmätning genom enkät till dem som lånat år 2 till 6 Helena Hartzell RAP 2 feb 7

2

3 BAKGRUND NTF Stockholms län lånar ut Pro-laserinstrument till opinionsgrupper, medlemsorganisationer och stödjande medlemmar som vill göra egna hastighetsmätningar Bakgrunden till att privatpersoner vill göra mätningar är ofta ett upplevt trafiksäkerhetsproblem där hastigheten spelar en central roll Syftet med utlåningsverksamheten är ett erbjuda människor möjligheten att ta reda på hur höga hastigheterna är på en viss plats för att de ska få kunskap och redskap att själva arbeta för en högre trafiksäkerhet SYFTE OCH METOD Enkäten syftar till att följa upp utlåningsverksamheten för att ta reda på vilket resultat utlåningsverksamheten ger och få information från brukarna som kan användas för att förbättra utlåningsverksamheten En enkät har skickats till alla som finns upptecknade för att ha lånat ett instrument en eller flera gånger mellan åren 2 och fram till sommaren 6 Adresserna har inte uppdaterats över tid men ett försök att uppdatera gjordes inför utskicket som föregicks av ett telefonsamtal med avstämning av adressuppgiften Vid rundringningen lyckades förbundet nå närmare 7% av dem som fick enkäten Enkäten har ställts till den individ som kommit till förbundets lokaler på Skytteholmsvägen i Solna och hämtat instrumentet och skrivit under låneblanketten Det betyder att den som varit drivande och gjort det mesta av mätarbetet inte alltid är den person som fått enkäten och svarat på frågorna Vi vet av erfarenhet att den granne eller maka/make som arbetar närmast Solna ofta är den som kommer och hämtar instrumentet Trots att enkäten i flera fall inte gått till den som haft bäst förutsättningar att svara har över 6 % besvarat enkäten efter en påminnelse RESULTAT Av de 118 som fått enkäten har 74 stycken svarat, män och 18 kvinnor 6% av dem har barn under 12 år 7 av dem bor i villa, 2 i radhus och 12 i lägenhet, 3 har inte besvarat den frågan De vanligaste sättet att få vetskap om att instrument finns att låna är via vänner och bekanta eller genom egen kontakt med NTF Den vanligaste orsaken till att man vill låna instrument är att man upplever höga hastigheter Mätningarna Av de som lånat har 4 stycken mätt på kommunala vägar, 13 på statliga och 4 stycken på vägar som ägs av en vägförening Drygt hälften av mätningarna är gjorda på vägar med hastighetsbegränsningen 3 km/tim Det är mer sällsynt att man mäter på höghastighetsvägar med hastighetsgränser på 7 km/tim och över det Totalt har mätningar gjorts på mer än 18 fordon I de flesta fall ligger medelhastigheten över den tillåtna hastighetsgränsen Vanligen får de som mäter positiva eller inga reaktioner alls på plats ute då de mäter 14 stycken har dock svarat att man fått negativa reaktioner från bilister som inte uppskattat att få sin hastighet mätt Användning av resultatet Ungefär hälften har kommunicerat resultatet av mätningen med polisen Hälften av de som kommunicerat resultatet med polisen har också fått hastigheten kontrollerad av polisen En klar majoritet av dem som mätt har sedan också kommunicerat resultatet med väghållaren och det är

4 lika vanligt att man kommunicerar resultatet med sina förtroendevalda politiker som med tjänstemännen I enkäten framkommer också att i 4 % av fallen har väghållaren gjort någon form av trafiksäkerhetshöjande åtgärd efter mätningen Det är ungefär lika vanligt att man fått åtgärder gjorda på kommunala som på statliga vägar Bland de fyra som mätt på vägar som ägs av vägföreningar har tre av fyra fått någon åtgärd När de svarande fått vikta från ett till sex på en skala hur nöjd man är med den åtgärd som väghållaren gjort ligger medelvärdet på tre Mer trafiksäkerhetsengagemang bland dem som mätt På en skala 1-6 där 1 betyder instämmer ej och 6 betyder instämmer helt är medelvärdet 4,3 för hur man instämmer i påståendet Mätningen har gjort att jag intresserat mig även för andra trafiksäkerhetsfrågor vid sidan av hastighetsfrågan För påståendet Jag har fått större insikt om hastighetens betydelse för trafiksäkerheten tack vare att jag gjorde mätningen är medelvärdet 4,8 För påståendet Efter genomförd mätning förstår jag bättre vikten av att jag själv håller en trafiksäker hastighet är medelvärdet,3 Nedan redovisas svaren i form av stapeldiagram Övriga kommentarer finns också listade utan att vara kommenterade eller sorterade Sist i rapporten finns enkäten

5 1 Vad gjorde att man ville låna mätutrustningen? 9 Antal som uppgav resp problembild Höga hastigheter Oskyddade trafikanter behöver passera vägen Osäker skolväg Tung trafik Buss-trafik För hög hastighetsgräns Skymd sikt Kurvig väg Dålig belysning fotgängare Bred väg Osäker väg t kollektivtrafik Dålig belysning fordonstrafik Annat Hur fick du vetskap om att du kunde låna ett mästinstrument av NTF Vänner/bekanta Annat Egen kontakt Polisen Internet Tidningar Väghållare Radio (18)

6 Väghållare 6 4 Antal Kommunal Statlig Vägförening 4 Hastighetsgränser där mätningar gjorts Antal mätningar per hastighetsgräns km/h km/h 7 km/h 9 km/h 6 (18)

7 Reaktioner på plats vid mätningen Positiva Ingen alls Negativa Ej svarat Kontakt med polisen Ja Nej Ja Nej A Har kommunicerat resutatet med med polisen B Om ja i A- har polisen haft hastighetskontroll? 7 (18)

8 Kommunikation av resultatet Ja Nej Ja Nej Har kommunicerat resultatet med förtroendevalda politiker Har kommunicerat resultatet med väghållaren Har väghållaren genomfört någon eller några trafiksäkerhetshöjande åtgärder på sträckan efter att du gjort mätningen? Ja Nej 8 (18)

9 Har väghållaren genomfört någon trafiksäkerhetshöjande åtgärd på sträckan efter att du gjorde mätningen? procent Ja Nej Ja Nej Ja Nej Kommunal Statlig Vägförening Jag har fått större insikt om hastighetens betydelse för trafiksäkerheten tack vare att jag gjorde mätningen Vet ej Ej svarat Skalan går från 1-6, 1 betyder 'instämmer ej' och 6 betyder 'instämmer helt' 9 (18)

10 Efter genomförd mätning förstår jag bättre vikten av att jag själv håller en trafiksäker hastighet Ej svarat Vet ej Skalan går från 1-6, 1 betyder 'instämmer ej och 6 betyder 'instämmer helt* Mätningen har gjort att jag intresserat mig även för andra trafiksäkerhetsfrågor vid sidan av hastighetsfrågan Vet ej Ej svarat Skalan går från 1-6, 1 betyder 'instämmer ej' och 6 betyder 'instämmer helt' 1 (18)

11 Göte Eng på Täby kommun har visat oss ett stort intresse i frågan och alltid varit positivt inställd och behjälplig Tack vare honom har dessa "betongklossar" kommit Om det blev ett 3-vägsstopp i korsningen Töjnav-Nobelv, så skulle hastigheten sänkas Ragvalsbov är en 7-väg 1% håller ca 7 km/tim idag eller mera Det är förödande för trafikmoralen när byråkratiska regler får styra Nya Ragvalsbov är enligt kommunen beställd av NCC som -väg Det finns flera vägavsnitt inom Sigtuna där hastigheten Tack vare att jag fick låna instrumentet från NTF fick vi en säkrare väg utanför mitt hus Att sänka fart limiten och höja böter kan man inte kontollera folk att inte köra fort Man måste meddela folk eller lära dem hur är rätt och fel körning och prata med dem med deras språk, inte kostiga svåra ord Tröstlöst arbete (Hastighetsmätning + attitydarbete) som till 9 % ger dåligt personlig image i området Ingen annan med samma åsikt vågar stå upp och stötta Mina knapphändiga svar beror på att jag vid tidpunkten för lån av utrustningen blev lite fel När jag planerat att mäta åkte jag istället till förslossningen och mina mätdagar med bebis i vagn blev inte de ultimata Ska försöka få tid till ny mätning Den nya vägen är framdragen i en skogssänka 7m från vår tomt och vi berörs överhuvudtaget inte av den trafiken Man behöver hjälp för att driva projekt vad gäller att sänka hastigheterna, alt sätta upp farthinder osv Vill gärna göra om mätningen, när nu olyckor inträffat Turligt nog inga svåra skador (ännu) Vi lånar gärna kameran igen Den är till stor hjälp Det borde utövas mer information allmänt om trafiksäkerhet Där jag bor finns många som inte bryr sig eller inte vet hur man ska bete sig Vårt projekt gav inte tillräckligt genomslag Ring gärna Jag skulle kunna skriva en novell om detta Större insikt: Den var stor nog redan innan! Hålla hastigheten själv: Jag kör inte bil Mer intresserad av trafiksäkerhetsfrågor efter mätningarna: Det gör jag utan mätningarna! Egentligen inte utom att det är mycket bra att NTF ger denna möjlighet Änn Varför har inte NTF publicerat insända resultat? Det är mycket bra attt ni lånar ut apparaten Jag är mycket besviken på Huddinge kommun, kommunen reagerade inte på mina mätningar Borde ha blivit bredare trottoarer längs Årdalavägen och 3-zon för Skebokvarnsvägen Maxhastighet på Årdalavägen var 98 km/h Maxhastighet på Skebokvarnsvägen var 71 km/h Bifogas skrivelse till kommunens Bygg- och Tekniknämnd Engelbrektsvägen är numera en genomfartsgata med mycket trafik till/från Barkarby handlesplats Se bifogad skriftväxling med kommunen NTF är välkomna att besöka oss och kommunen! Vi har fått kommunen i samarbete med göra en broschyr som handlar om att klippa häckar som skymmer alla som rör sig på villagator stigar mm I broschyren hotar med gällande lagar och regler Ingen har klippt sina häckar och kommunen har ej resurser att Väldigt bra att man får låna mätinstrument 11 (18)

12 Kommentar till mätningsresultatet; Vår ambition var att mäta på alla passerande bilar under mätningsperioderna Av praktiska skäl var det dock svårt att fånga mätvärden på fordon med höga hastigheter, som därför ofta missades Den verkliga medelhastighete Kontakten med trafikkontoret och stadshuspolitiker har varit totalt fruktlös, sä öven med Spånga/Tensta stadsdelsnämnd Dock har Rinkeby tagit åt sig ärendet om mopedåkande på parkvägarna - men kommunstyrelsen i stockholm har avslagit åtgärder efter utlå Hur får jag reda på sammanställningens resultat? Bra service från NTF Det borde gå att hyra laserskyltar som visar att folk kör för fort + tacksamma om ni har ngn synpunkt på hur vi kan driva frågan mot en höjning till km/h!! Min attityd var densamma redan före mätningen Jag ville få svar på hur många som körde för fort Vi har i Vaxholm stor genomfartstrafik med alla slags motorfordon genom samhället fram och tillbaka från Rindö och Värmdö med VV-färjor Morgon och em är det största "trycket" på Kungsgatan (genomfartsleden) Enkäten är bra Men man tappar lusten när man upplever att väghållaren inte tar sitt ansvar för trafiksäkerheten Jag skulle gärna gjort om mätningen Ni på NTF är jätteviktiga! Jag fick mycket bra broschyrer, hjälp och goda råd under tidpunkten för vår mätning Enkäten är bra, men kommer två år efter hastighetsmätningen Vi har i Vallentuna år 6 haft fullständigt onödiga dödsolyckor (alla döda i trafiken är onödiga) där rattfylla + körkortslös ungdom ingått, då bil missade stor rondell, samt en ungdom omkom d Tyvärr har vi lagt ner arbetet pga vi är maktlöst, förbannade, arga trötta på politiker i Sundbyberg Mycket bra att vi kunde låna utrustningen! Kommunen har satt upp 2 gupp och " 1 krage" I många fall rally till farthindren, inbromsning, full fart åter Bra att NTF lånar ut utrustningen till skolor Jag tror högstadieeleverna är den grupp som är mest roade av att mäta hastigheten Mer information till skolor tror jag är jätte bra Ett bättre stöd från NTF beträffande kommunikationen med myndighet och kommun Det är den svåra biten visar det sig Vad kan NTF göra? Det är lite anmärkningsvärt att så många yrkeschaufförer (taxi, färdtjäns, bussar, lastbilar mfl) kör pass mycket för fort ( rekorden vid min mätning innehas av två färdtjänst/samtrans, 61 resp 6 km/h, och tunga lastbilar >3 km/h Önskar att ni hjälper oss! Kom gärna och mät och visa resultatet för kommunen! Ta gärna fram utrustning för att mäta buller 12 (18)

13 Mycket bra att NTF lånar ut laserutrustning Håkan Ter Bork har varit fantastisk att samrarbeta med! Det var roligt och lärorikt att göra mätningen, tyvärr kom aldrig resultatet till användning - den här gången Jag lånar gärna utrustningen igen någon gång För mig har mätningen bara bekräftat mina observationer att de flesta förare körde för fort Har alltid varit intresserad av trafikfrågor Det har gått alldeles för lång tid efter undersökningen, ca år, för att det skall vara meingsfullt med den här typen av enkäter Beträffande påstående har jag full insikt då jag tidigare i mitt liv varit bilskoleinstruktör Inte på enkäten, men på trafiken! Varför görs inget? Det är livsfarligt att korsa på övergångsstället speciellt kvällstid! Tack för lånet! 13 (18)

14 Enkät till dig som lånat instrument för hastighetsmätning Bakgrundsfakta Namn: Adress: Kön: Man Kvinna Telefon/Mobiltelefon: Om utrustningen har lånats för en organisations räkning, vänligen ange det här (tex vägförening, skola mm): Boendeform: Villa Radhus/Parhus Lägenhet Är det: Bostad med äganderätt Hyresrätt Barn (antal barn under tolv år skriv också ålder): Hur fick du vetskap om att du kunde låna ett mätinstrument av NTF? Tidningar Internet Vänner/bekanta Det kändes naturligt att kontakta NTF eftersom det gäller trafiksäkerhet Polisen Väghållaren Radio Annat: Hur var informationen du fick från NTF i samband med att du lånade mätutrustningen? Mycket bra Bra Otillräcklig Dålig Fråga 1-4 behandlar vägen där mätning genomförs 1 Geografisk plats - Var genomfördes mätningen/arna? På vilken väg och mellan vilka platser och i vilken riktning? Beskriv: 2 Hastighetsgräns - Vad är gällande hastighetsgräns på vägen? 14 (18)

15 Väghållare - Vem är väghållare på vägen där du genomfört mätningen? (Väghållaren är den som äger och ansvarar för vägen) Statlig väg Kommunal väg Vägförening med statligt bidrag Vägförening eller samfällighet utan statligt bidrag 4 Problembild - Vad är problemet som ligger bakom att du behövde göra en mätning? (Du kan kryssa i flera alternativ) Höga hastigheter För hög hastighetsgräns Osäker skolväg Tung trafik Busstrafik Osäker väg till kollektivtrafik Oskyddade trafikanter behöver passera vägen Bred väg Dålig belysning för fotgängare Dålig belysning för fordonstrafik Skymd sikt Kurvig väg Annat: Fråga -7 behandlar metodik och resultat Tider för mätning Under vilka dagar och tider gjordes mätningen? Vilket/vilka år och vilken/vilka månader? Vänligen skriv hur många tillfällen du har lånat utrustningen Beskriv: 6 Resultat (välj ut den mest betydelsefulla mätningen om du gjort flera) a På hur många fordon uppmättes hastigheten? b Vad var medelhastigheten för dessa fordon? (summera alla fordons hastighet och dividera med antalet fordon)? 7 Reaktioner Hur var reaktionerna på plats när du genomförde mätningen/arna? Positiva Negativa Ingen alls Skriv om du vill: 1 (18)

16 Fråga 8-11 behandlar hur informationen och kunskapen har förmedlats vidare 8 Användning av resultat a Har du på något vis kommunicerat dina resultat med någon? Exempelvis boende eller andra intressenter? Med vem och på vilket sätt? Beskriv: b Upplever du en förändring i attityd till hastigheter hos dina grannar eller närboende efter att du hade kommunicerat din mätning? Ja Nej Och hur upplever du i så fall den förändringen? Beskriv: 9 Kontakt med polis a Har du kommunicerat ditt resultat med polisen? Ja Nej b Om du svarade Ja, har polisen haft hastighetskontroll på sträckan efter din mätning? Ja Nej 1 Kontakt med politiker a Har du kommunicerat ditt resultat med någon förtroendevald inom politiken? Ja Nej 11 Kontakt med väghållare a Har du kommunicerat ditt resultat med ansvarig väghållare? Ja Nej Hur och på vilket sätt? Beskriv: 16 (18)

17 b Har väghållaren genomfört någon eller några trafiksäkerhetshöjande åtgärd/åtgärder på sträckan efter att du gjorde mätningen? Ja Nej Beskriv: c Om väghållaren har genomfört en åtgärd på sträckan, uppskatta och skriv en siffra som bäst överensstämmer med hur nöjd du är med den åtgärden (skala 1-6, 1 = missnöjd och 6 = helt nöjd): Påståenden Här följer några påstående kring hastigheter, vänligen skatta från 1 till 6 till vilken grad du håller med om dessa Skalan går från 1-6, 1 betyder instämmer ej och 6 betyder instämmer helt Påståenden Vet Ej Attityder kring trafiksäkerhet 1 Jag har fått större insikt om hastighetens betydelse för trafiksäkerheten tack vare att jag gjorde mätningen 2 Efter genomförd mätning i mitt närområde förstår jag bättre vikten av att jag själv håller en trafiksäker hastighet 3 Mätningen har gjort att jag intresserat mig även för andra trafiksäkerhetsfrågor vid sidan av hastighetsfrågan Övriga synpunkter, är det något som du vill uttrycka eller har du någon synpunkt på enkäten? Tack för din medverkan! Med vänlig hälsning Helena Hartzell, projektledare 17 (18)

18 Rapporter och annan information finns att hämta i utskriftsvänligt format på wwwntfse/stockholm NTF är en ideell trafiksäkerhetsorganisation Vi är partipolitiskt obundna och arbetar för allas rätt till en trygg och säker trafik NTF = Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande

INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET. ISA ISA-presentation OH nr 1

INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET. ISA ISA-presentation OH nr 1 INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET -presentation OH nr 1 BEHÖVS? -presentation OH nr 2 FARTEN DÖDAR Risk att dö (%) Kollisionshastighet (km/tim) -presentation OH nr 3 STORSKALIGT FÖRSÖK Fyra

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

Metodbeskrivning för effektivisering av hastighetsnedsättande insatser och åtgärder

Metodbeskrivning för effektivisering av hastighetsnedsättande insatser och åtgärder Metodbeskrivning för effektivisering av hastighetsnedsättande insatser och åtgärder Metod för effektivisering av för effektivisering av hastighetsnedsättande insatser och åtgärder Den metod som vi arbetat

Läs mer

Resultat enkätundersökning fartdämpande åtgärder. Heimdal-Skogsbackens samfällighetsförening, augusti 2014

Resultat enkätundersökning fartdämpande åtgärder. Heimdal-Skogsbackens samfällighetsförening, augusti 2014 Resultat enkätundersökning fartdämpande åtgärder Heimdal-Skogsbackens samfällighetsförening, augusti 2014 Bakgrund Under juli 2014 har en enkätundersökning genomförts. Tre frågor ställdes till medlemmarna;

Läs mer

REGLER OCH RUTINER FÖR GUPP OCH ANDRA FARTHINDER I BÅSTADS KOMMUN

REGLER OCH RUTINER FÖR GUPP OCH ANDRA FARTHINDER I BÅSTADS KOMMUN 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen den 3 mars 2010, 53. Dnr: 160/10-352 REGLER OCH RUTINER FÖR GUPP OCH ANDRA FARTHINDER I BÅSTADS KOMMUN Trafiksäkerhet - farthinder Båstads kommun arbetar ständigt med att

Läs mer

Remissvar från Fotgängarnas förening på pilotprojekt Hastighetsplan Stockholm; Spånga-Tensta, Kungsholmen, Hägersten-Liljeholmen

Remissvar från Fotgängarnas förening på pilotprojekt Hastighetsplan Stockholm; Spånga-Tensta, Kungsholmen, Hägersten-Liljeholmen Remissvar från Fotgängarnas förening på pilotprojekt Hastighetsplan Stockholm; Spånga-Tensta, Kungsholmen, Hägersten-Liljeholmen Fotgängarnas förening (FOT) är positiva till att Stockholm stad tagit fram

Läs mer

Cykelhjälmsanvändning i Stockholms län

Cykelhjälmsanvändning i Stockholms län Cykelhjälmsanvändning i Stockholms län En observationsstudie utförd vid cykelstråk och grundskolor i fem kommuner Jennie Averby Nils-Anders Welander RAP. 1 Maj 2009 2 3 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING

Läs mer

Sunnersta Egnahemsförening

Sunnersta Egnahemsförening Sunnersta Egnahemsförening www.sunnersta.nu Säkrare vägar för barn och vuna i Sunnersta-Graneberg Trafikgruppen för Sunnersta Egnahemsförening Slutrapport 2009-12-08 1 Innehållsförteckning: Bakgrund 3

Läs mer

Lastbilsförares bältesanvändning

Lastbilsförares bältesanvändning Lastbilsförares bältesanvändning En undersökning genomförd av NTF Väst på uppdrag av Volvo Trucks Malin Lundgren Bältesanvändning i Sverige Trots att Sverige har hög bältesanvändning visar studier av dödsolyckor

Läs mer

Införande av nya hastighetsgränser i Lund Dnr 2015/242

Införande av nya hastighetsgränser i Lund Dnr 2015/242 Tekniska förvaltningen Gatu- och trafikkontoret Tjänsteskrivelse 1(6) Erik Nilsgart 046-3555232 erik.nilsgart@lund.se Tekniska nämnden Införande av nya hastighetsgränser i Lund Dnr 2015/242 Sammanfattning

Läs mer

NTF SKÅNES MARKNADSUNDERSÖKNING SKOLSKJUTS 2000

NTF SKÅNES MARKNADSUNDERSÖKNING SKOLSKJUTS 2000 NTF SKÅNES MARKNADSUNDERSÖKNING SKOLSKJUTS 2000 Cecilia Mallard Augusti 2000 1. BAKGRUND Hösten 1999 genomförde NTF Skåne en undersökning i tio kommuner vad gäller säkerheten i samband med skolskjutsar.

Läs mer

Svevias trafikbarometer: Mäns och kvinnors bilkörning

Svevias trafikbarometer: Mäns och kvinnors bilkörning Svevias trafikbarometer: Mäns och kvinnors bilkörning April 2011 1 Inledning 2009 dödades 358 personer i trafiken. 74 procent av dem var män och endast 26 procent var kvinnor. Den höga andelen män kan

Läs mer

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun 2013-10-03 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun Plats och tid: Klågerupskolans matsal, kl.18:30-21:00 Närvarande: Åhörare: 25-talet

Läs mer

FRAMKOMLIGHET I RÄTT HASTIGHET

FRAMKOMLIGHET I RÄTT HASTIGHET FALLSTUDIER FUNKTIONSBESKRIVNING FRAMKOMLIGHET I RÄTT HASTIGHET I MÅNGA TRAFIKMILJÖER är det svårt att hitta bra åtgärder som ger önskad trafiksäkerhetseffekt. Många åtgärder leder till negativa bieffekter.

Läs mer

Livsrumsindelning. Transportrum. Integrerat transportrum. Mjuktrafikrum. Integrerat frirum. Frirum. Integrerat transportrum.

Livsrumsindelning. Transportrum. Integrerat transportrum. Mjuktrafikrum. Integrerat frirum. Frirum. Integrerat transportrum. Björnlunda Livsrumsindelning Transportrum Integrerat transportrum Mjuktrafikrum Integrerat frirum Frirum Integrerat transportrum Mjuktrafikrum Integrerat frirum Gnesta Livsrumsindelning Transportrum Integrerat

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-01-08. Svar på motion om att få bort tung genomfartstrafik på Särskogsleden

Sammanträdesdatum 2015-01-08. Svar på motion om att få bort tung genomfartstrafik på Särskogsleden SAMMANTRÄDESPROTOKOll KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2015-01-08 :. '.. ~.r T,,,, 'j.u..l 13 (20) 10 Svar på motion om att få bort tung genomfartstrafik på Särskogsleden Dnr 2014/904 INLEDNING Emil Andersson

Läs mer

Hjälmanvändning cyklande skolelever

Hjälmanvändning cyklande skolelever Hjälmanvändning cyklande skolelever Håkan Ter-Borch RAP. 6 Oktober 2007 2 (12) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...5 BAKGRUND...7 SYFTE...7 METOD...7 URVAL...7 GENOMFÖRANDE...8 RESULTAT...8 SLUTSATS

Läs mer

Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror

Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror [En intervjustudie med bötfällda bilister] Heléne Haglund [2009-06-09] Inledning Syftet med den här studien är att undersöka vilka anledningar som

Läs mer

OBS!! Arbetsutkast omkomna, svårt skadade och allvarligt skadade på mc o moped 2005-2013. Matteo och Johan

OBS!! Arbetsutkast omkomna, svårt skadade och allvarligt skadade på mc o moped 2005-2013. Matteo och Johan OBS!! Arbetsutkast omkomna, svårt skadade och allvarligt skadade på mc o moped 2005-2013 Matteo och Johan 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 Antal mc i trafik kontra trafikarbetet

Läs mer

Trafikanternas respekt för 30-skylten vid skolor i Västsverige

Trafikanternas respekt för 30-skylten vid skolor i Västsverige Trafikanternas respekt för -skylten vid skolor i Västsverige NTF Västs undersökning Väst inledning INNEHÅLL Alla 16 kommuner Inledning...........................................................................................

Läs mer

Hjälp oss få kunskap om ditt barns skolväg!

Hjälp oss få kunskap om ditt barns skolväg! Hjälp oss få kunskap om ditt barns skolväg! Projektet En lättare framtid arbetar nu med att se över barnens resvanor och skolvägar inom Norrtälje kommun. För att detta arbete ska bli så bra som möjligt

Läs mer

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft ISA för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft Det finns många skäl till att trafiken på våra vägar ska vara trygg och säker. Skälen kan vara allt från att barnen ska färdas tryggt till och från

Läs mer

Trafiksäkerhet i bussbranschen

Trafiksäkerhet i bussbranschen Trafiksäkerhet i bussbranschen Sammanställning av enkätsvar från bussföretag i Stockholms län Anna-Sofia Holmquist November 2000 2000 Notat 11 Förord Under hösten 2000 har NTF Stockholms län genomfört

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Barnperspektiv på trafiken vid etablering av friskolor?

Barnperspektiv på trafiken vid etablering av friskolor? Barnperspektiv på trafiken vid etablering av friskolor? Helena Hartzell & Linda Hallenberg 2004 Notat 0410 2 3 4 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 5 1 Bakgrund 6 2 Syfte 6 3 Metod 6 4 Resultat

Läs mer

TRAFIKPROGRAM HÄLJARP

TRAFIKPROGRAM HÄLJARP TRAFIKPROGRAM HÄLJARP TRAFIKPROGRAM HÄLJARP Landskrona stad Teknik- och stadsbyggnadskontoret 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn 0418-47 00 00 Fax 0418-47 35 76 tsb@landskrona.se www.landskrona.se

Läs mer

RÖRELSE. - Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt.

RÖRELSE. - Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. RÖRELSE Inledning När vi går, springer, cyklar etc. förflyttar vi oss en viss sträcka på en viss tid. Ibland, speciellt när vi har bråttom, tänker vi på hur fort det går. I det här experimentet undersöker

Läs mer

för alla Peter trafikanter

för alla Peter trafikanter Förhöjda övergångsställen för alla trafikanter TEKNISK en studie om RAPPORT farthinder 2007:08 Förhöjda övergångsställen för alla Peter trafikanter Rosander Mikael Lyckman en Charlotta studie om Johansson

Läs mer

Polisens trafiksäkerhetsarbete. Bengt Svensson, Poliskommissarie, Polisens Utvecklingsavdelning

Polisens trafiksäkerhetsarbete. Bengt Svensson, Poliskommissarie, Polisens Utvecklingsavdelning Polisens trafiksäkerhetsarbete Bengt Svensson, Poliskommissarie, Polisens Utvecklingsavdelning 1 Polisens nya organisation 1 RPC SÄRSKILDA UTREDNINGAR INTERNREVISION RPC 16 REGIONER / AVDELNINGAR IT HR

Läs mer

Solna den 2 november 2006. Per Nybom / Itra-Onex AB 1.22

Solna den 2 november 2006. Per Nybom / Itra-Onex AB 1.22 Förord Under de senaste åren har flera tillbud och tragiska olyckor inträffat i samband med att elever vistats vid skolskjutshållplatser eller varit på väg till och från dessa. Detta har bland annat medfört

Läs mer

Resultat, sammanfattning

Resultat, sammanfattning Resultat, sammanfattning Drygt hälften av bilisterna, 58 procent, som överskred den gällande hastighetsbegränsningen på 30 km/tim. Cirka 3 procent av fordonen körde 51 km/tim eller fortare. Medianhastigheten

Läs mer

Metodik för åtgärdsvalsstudier enligt fyrstegsprincipen

Metodik för åtgärdsvalsstudier enligt fyrstegsprincipen RAPPORT 2012:61 VERSION 1.0 Metodik för åtgärdsvalsstudier enligt fyrstegsprincipen - stöd för att förstå situationen, pröva och konsekvensbeskriva olika lösningar Dokumentinformation Titel: Metodik för

Läs mer

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Rätt hastighet för en attraktiv kommun Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Konkreta förslag för intern och extern kommunikation en vägledning Framtaget av Jenny Appelgren

Läs mer

Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram. September 2008

Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram. September 2008 Höörs kommun Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram September 2008 Denna utredning har utförts under juni-september 2008 av följande projektorganisation: BESTÄLLARE Höörs kommun Box 53 243

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

Nordiska invånares syn på trafiksäkerhet

Nordiska invånares syn på trafiksäkerhet Nordiska invånares syn på trafiksäkerhet Resultat från en enkätundersökning genomförd av Nordiska Trafiksäkerhetsrådet våren 2010 i Danmark, Finland, Färöarna, Norge och Sverige 1 2 Förord Den här studien

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2008 NTF KALMAR LÄN

VERKSAMHETSPLAN 2008 NTF KALMAR LÄN 1. UPPDRAG VERKSAMHETSPLAN 2008 NTF KALMAR LÄN Nuläge NTF Kalmar län har som uppgift att förena organisationer, företag och myndigheter i det frivilliga trafiksäkerhetsarbetet samt planera, leda och samordna

Läs mer

Trafiksäkerhets- och resepolicy för NTF Stockholms län 2005-2006

Trafiksäkerhets- och resepolicy för NTF Stockholms län 2005-2006 Trafiksäkerhets- och resepolicy för NTF Stockholms län 2005-2006 2 Omfattning Denna policy gäller alla de resor som företas i tjänsten och betalas av NTF. Avsteg från policyn kan göras efter beslut av

Läs mer

Enkätundersökning om skolvägar och färdsätt bland skoloch förskolebarn i Älandsbro, Härnösands kommun.

Enkätundersökning om skolvägar och färdsätt bland skoloch förskolebarn i Älandsbro, Härnösands kommun. 1 (14) PM Enkätundersökning om skolvägar och färdsätt bland skoloch förskolebarn i Älandsbro, Härnösands kommun. Sundsvall 2009-10-05 WSP Samhällsbyggnad Oskar Haggren Lundblad WSP Samhällsbyggnad Box

Läs mer

Ouppmärksamhet som säkerhetsproblem för vägtrafiken finländarnas uppfattningar. Petri Jääskeläinen Trafikskyddet

Ouppmärksamhet som säkerhetsproblem för vägtrafiken finländarnas uppfattningar. Petri Jääskeläinen Trafikskyddet Ouppmärksamhet som säkerhetsproblem för vägtrafiken finländarnas uppfattningar Petri Jääskeläinen Trafikskyddet Ouppmärksamhet Man frestas att använda mobiltelefon också under bilkörning, även trots att

Läs mer

Cover Page. Cover Page. Job ID: AdobePDF8-134. Title: Microsoft Word - Remissvar Transports. Requesting User: Lotta

Cover Page. Cover Page. Job ID: AdobePDF8-134. Title: Microsoft Word - Remissvar Transports. Requesting User: Lotta Cover Page Job ID: AdobePDF8-134 Requesting User: Lotta Title: Microsoft Word - Remissvar Transports Cover Page 2008-09-08 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Transportstyrelsen ansvarslag

Läs mer

Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010

Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010 Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010 Rapport upprättad av Nathalie Randeniye, Manpower student, januari 2011 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Bil, cykel, gång, taxi eller buss?

Bil, cykel, gång, taxi eller buss? Bil, cykel, gång, taxi eller buss? Din syn på ditt barns resor till skolan I denna enkät vill vi veta vad du tycker om ditt barns resor till skolan. Besvara frågorna så noggrant som möjligt. Det finns

Läs mer

När, var och hur inträffar cykelolyckor och vilka är mest utsatta? 2012-11-07 Irene Isaksson-Hellman If Skadeförsäkring AB

När, var och hur inträffar cykelolyckor och vilka är mest utsatta? 2012-11-07 Irene Isaksson-Hellman If Skadeförsäkring AB si När, var och hur inträffar cykelolyckor och vilka är mest utsatta? 212-11-7 Irene Isaksson-Hellman If Skadeförsäkring AB Irene Isaksson-Hellman If Skadeförsäkring AB SAFER Goals Phase #1 7122 Dödade

Läs mer

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie Väg 77 Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie 1 Kort om väg 77 Vägen har ett körfält i vardera riktningen utan mitträcke. Vägbredden är ca 6,5m, respektive körfält 3m, vägrenar 0,25m.

Läs mer

Skadade i trafiken 2009

Skadade i trafiken 2009 Skadade i trafiken 2009 Olyckor i vägtrafiken är ett av de största folkhälsoproblemen i Sverige. Olyckorna orsakar död och skada på människor och egendom. En förutsättning för trafiksäkerhetsarbete är

Läs mer

rapport juni 2009 Usel säkerhet vid vägarbeten men lösningar finns.

rapport juni 2009 Usel säkerhet vid vägarbeten men lösningar finns. rapport juni 2009 Usel säkerhet vid vägarbeten men lösningar finns. Ny undersökning från SEKO: Dålig säkerhet vid vägarbeten Säkerheten vid vägarbeten är mycket dålig. Det visar en undersökning som SEKO

Läs mer

Trafiksäkerhet för barn och unga

Trafiksäkerhet för barn och unga Trafiksäkerhet för barn och unga Skadade i Luleå 2003-2006 Tekniska förvaltningen, Luleå Kommun Gata & Trafik 2008 Hanna Ahnlund Inledning Det finns en oro bland föräldrar över a släppa ut sina barn i

Läs mer

Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005

Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005 Rikspolisstyrelsen, Ekonomibyrån augusti 2005 Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005 OM UNDERSÖKNINGEN I Polisens trygghetsmätning undersöks medborgarnas uppfattning om ordningsstörningar,

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Hagfors kommun Våren 2013

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Lomma kommun Våren 2013 genomförde

Läs mer

Kraftsamling för ökad trafiksäkerhet i Stockholms län

Kraftsamling för ökad trafiksäkerhet i Stockholms län Minnesstolpar från konferens Kraftsamling för ökad trafiksäkerhet i Stockholms län Bakgrund Vägverket Region Stockholm bjöd tillsammans med NTF Stockholms län, Sveriges Kommuner och Landsting samt Stockholms

Läs mer

Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006

Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006 Rikspolisstyrelsen, Controlleravdelningen Juni 2006 Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006 OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN... 3 ATT TOLKA RESULTATEN... 3 FAKTA OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN...

Läs mer

Början på en grönare resa. Väg- och järnvägsdata. ISA för smidigare, grönare. och tryggare transporter

Början på en grönare resa. Väg- och järnvägsdata. ISA för smidigare, grönare. och tryggare transporter 000100010000111101010111000111110000101000010011100000100101110000100000010001111100010101010100011110000100001111100011111000010100001001110000 000100000010001111100010101011110101000010001000011110101011100011111000010100001001110011110101000010001000011110101011100011111000010100001001110

Läs mer

Nya hastighetsgränser Rätt hastighet för en attraktiv kommun.

Nya hastighetsgränser Rätt hastighet för en attraktiv kommun. Nya hastighetsgränser Rätt hastighet för en attraktiv kommun. ERBJUDANDE OM KOMMUNIKATIONSMATERIAL FÖR KOMMUNER Innehåll Inledning 3 Kommunernas information 4 Folder 4 Annons 6 Affisch 7 Rollup 8 Webbanner

Läs mer

Gult eller blått? Beslutsunderlag för för 30-policy i i Sveriges kommuner. Magnus Andersson Gunnar Carlsson

Gult eller blått? Beslutsunderlag för för 30-policy i i Sveriges kommuner. Magnus Andersson Gunnar Carlsson Gult eller blått? Beslutsunderlag för för 30-policy i i Sveriges kommuner Magnus Andersson Gunnar Carlsson Gult eller blått? Beslutsunderlag för 30-policy i Sveriges kommuner Magnus Andersson Gunnar Carlsson

Läs mer

Eskilstuna kommun Datum 2 (13) 2010-02-04

Eskilstuna kommun Datum 2 (13) 2010-02-04 Stadsbyggnadsförvaltningen Trafiksäkerhetsredovisning för verksamhetsår 2009 Eskilstuna kommun Datum 2 (13) Syfte Syftet med rapporten är att beskriva de trafiksäkerhetshöjande åtgärder som stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Bästa bilhastigheten i stan vad säger forskningsresultaten?

Bästa bilhastigheten i stan vad säger forskningsresultaten? Bästa bilhastigheten i stan vad säger forskningsresultaten? Prof. András Várhelyi, Prof. Christer Hydén, Doc. Åse Svensson, Trafik & väg, Lunds Universitet Bilen är ett flexibelt transportmedel som tillfredsställer

Läs mer

Minnesanteckningar från befolkningsmötet 2010-11-17 klockan 19.00-21.00 i Tingbergsskolans matsal gällande område Lödöse

Minnesanteckningar från befolkningsmötet 2010-11-17 klockan 19.00-21.00 i Tingbergsskolans matsal gällande område Lödöse Datum Dnr Dpl 2010-11-17 Minnesanteckningar från befolkningsmötet 2010-11-17 klockan 19.00-21.00 i Tingbergsskolans matsal gällande område Lödöse Närvarande under kvällen fanns representanter från Lilla

Läs mer

MARKÖR. Malmö Airport. Undersökning Grannar. Malmö Airport: Grannar februari 2010

MARKÖR. Malmö Airport. Undersökning Grannar. Malmö Airport: Grannar februari 2010 Malmö Airport Undersökning Grannar 2010 Presentation Om undersökningen Resultat - Bakgrundsfrågor - Arbete och flygplatsen - Attityder Sammanfattning/Slutsats Om undersökningen Postala enkäter som skickades

Läs mer

Ortsutvecklingsmöte i Alafors

Ortsutvecklingsmöte i Alafors MINNESANTECKNINGAR 1(7) Datum och tid, 19:00-21:00 Plats Presidium Sekreterare Inbjudna Medborgarhuset, Alafors Dan Björk, ordförande Thor Eliasson, 1:e vice ordförande Åke Niklasson, 2:e vice ordförande

Läs mer

Utvärdering av omställbara hastighetsvägmärken av EASL-typ på E6 mellan Göteborg och Kungälv

Utvärdering av omställbara hastighetsvägmärken av EASL-typ på E6 mellan Göteborg och Kungälv Utvärdering av omställbara hastighetsvägmärken av EASL-typ på E6 mellan Göteborg och Kungälv Källa: www.polydisplay.no November 2008 Anders Lindkvist Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Kort bakgrund

Läs mer

2014-01-21. Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun?

2014-01-21. Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? 2014-01-21 Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? Enkätundersökning november-december 2013 SAMMANFATTNING Varje år genomförs en enkätundersökning bland föräldrar som har barn med skolskjuts.

Läs mer

MalmöExpressen -Sveriges bästa stadsbusslinje! Hur når vi dit?

MalmöExpressen -Sveriges bästa stadsbusslinje! Hur når vi dit? MalmöExpressen -Sveriges bästa stadsbusslinje! Hur når vi dit? 2014-06-12 Björn Wedeby, Skånetrafiken COMPANY LOGO, (white on transparent background) MalmöExpressen Sveriges bästa stadsbusslinje Den gemensamma

Läs mer

Trafikbladet. Tryggare trafik ger tryggare stad. Hej, du vinterland! Information om trafiken i Norrköpings kommun. Norrköping en stad för alla

Trafikbladet. Tryggare trafik ger tryggare stad. Hej, du vinterland! Information om trafiken i Norrköpings kommun. Norrköping en stad för alla Trafikbladet Information om trafiken i Norrköpings kommun Samhällsinformation Nummer 2, 2014 December Hej, du vinterland! Sida 4 Norrköping en stad för alla Sida 5 Tryggare trafik ger tryggare stad Sida

Läs mer

Åtgärder för kvävedioxid och partiklar i Stockholm, Södertälje och Uppsala

Åtgärder för kvävedioxid och partiklar i Stockholm, Södertälje och Uppsala Åtgärder för kvävedioxid och partiklar i Stockholm, Södertälje och Uppsala Helen Barda Länsstyrelsen i Stockholm 2013-10-02 1 Åtgärder för kvävedioxid och partiklar i Stockholms län Åtgärdprogram (ÅGP)

Läs mer

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer

HÄSTAR I TRAFIKEN TIll dig Som ÄR RyTTARE

HÄSTAR I TRAFIKEN TIll dig Som ÄR RyTTARE HÄSTAR I TRAFIKEN till dig som är ryttare Att rida i TRAFIK Intresset för hästar och ridsport ökar stadigt i Sverige. Vi är närmare en halv miljon människor som rider eller kör för tävling, motion eller

Läs mer

Gröntidsundersökning. Helena Hartzell Dorota Edqvist

Gröntidsundersökning. Helena Hartzell Dorota Edqvist Gröntidsundersökning Rådet för oskyddade trafikanters undersökning av huruvida det är grön gubbe tillräckligt länge för att de mest utsatta trafikanterna ska hinna passera signalreglerade övergångsställen

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2012-03-12 Diarienummer: HSN 1202-0135 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

apport 90-tal R Bi Puranen, Mobilitet, 2000

apport 90-tal R Bi Puranen, Mobilitet, 2000 Rapport 9-tal Research Design Dropout Rate 1995 1996 1997 1998 1999 The Nineties Report Indepth panel (n=4) 17 * 6 ** 2 ** 7 ** The Nineties Report Split-panel, original (n=1.1) 35 * 46** World Values

Läs mer

Erfarenheter av ledningssystem för trafiksäkerhet och ISO 39001 i Sveriges Åkeriföretag

Erfarenheter av ledningssystem för trafiksäkerhet och ISO 39001 i Sveriges Åkeriföretag Erfarenheter av ledningssystem för trafiksäkerhet och ISO 39001 i Sveriges Åkeriföretag Mårten Johansson marten.johansson@akeri.se +46 70 671 13 85 teknikchef Sveriges åkeriföretag Sveriges Åkeriföretag

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, måndagen den 1 juni 2015 kl. 8.30 Beslutande Åke Nilsson, KD Rosie Folkesson, S Åke Bergh, M Jonny Bengtsson, S, tj. ers. Övriga deltagande Jens Karlsson,

Läs mer

Grästorps kommun Socialförvaltningen

Grästorps kommun Socialförvaltningen SAMMANSTÄLLNING AV FRÅGEFORMULÄRET I PROJEKTET FALLFÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER 75-80 år MARS SEPTEMBER 2011 Marianne Henström Maria Toll Resursenheten. Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning..4 Syfte.

Läs mer

Nollvisionen 10 år över 600 sparade liv Nils Petter Gregersen

Nollvisionen 10 år över 600 sparade liv Nils Petter Gregersen Nollvisionen 10 år över 600 sparade liv Nils Petter Gregersen Inledning För precis 10 år sedan tog riksdagen beslutet om Nollvisionen. Nollvisionen är bilden av en framtid där människor inte dödas eller

Läs mer

Kommunala trafiksäkerhetskrav på skolskjutstransporter

Kommunala trafiksäkerhetskrav på skolskjutstransporter Kommunala trafiksäkerhetskrav på skolskjutstransporter 1. Vilken/vilka skolskjutsformer använder ni i er kommun? Upphandlad skolskjuts (använd endast frågorna under rubrik 2) Buss i linjetrafik (använd

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Trygghetsvandring. Anteckningar från vandringen i Gislövs läge den 24 oktober 2013

Trygghetsvandring. Anteckningar från vandringen i Gislövs läge den 24 oktober 2013 Trygghetsvandring Anteckningar från vandringen i Gislövs läge den 24 oktober 2013 1 Anteckningar från vandringen i Gislövs läge den 24 oktober 2013 Arrangör Trelleborgs kommun, hälso- och trygghetsrådet

Läs mer

Undersökning om motorcyklisters inställning till hastighet och acceptans av hastighetsgränser

Undersökning om motorcyklisters inställning till hastighet och acceptans av hastighetsgränser Undersökning om motorcyklisters inställning till hastighet och acceptans av hastighetsgränser Slutrapport 2013 Maria Nordqvist, Sveriges MotorCyklister, SMC Nils-Petter Gregersen, Statens väg- och transportforskningsinstitut,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-11-21. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 21 november 2013, kl. 13.00 OBS! Tiden!

Sammanträdesdatum 2013-11-21. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 21 november 2013, kl. 13.00 OBS! Tiden! TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-11-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 21 november 2013, kl. 13.00 OBS! Tiden! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Revisorernas övergripande

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER I SALEMS KOMMUN 30-ZONER

TRAFIKSÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER I SALEMS KOMMUN 30-ZONER Uppdragsnr: 10028086 1 (13) TRAFIKSÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER I SALEMS KOMMUN 30-ZONER Mall: WSP Samhällsbyggnad 121 88 Stockholm-Globen Besök: Arenavägen 7 Tel: 08-688 60 00 Fax: 08-688 69 10 WSP Sverige

Läs mer

SEKO:s undersökning bland riksdagsledamöter gällande förbättring av arbetsmiljön vid vägarbeten. En undersökning genomförd juni 2011

SEKO:s undersökning bland riksdagsledamöter gällande förbättring av arbetsmiljön vid vägarbeten. En undersökning genomförd juni 2011 SEKO:s undersökning bland riksdagsledamöter gällande förbättring av arbetsmiljön vid vägarbeten En undersökning genomförd juni 2011 Om Exquiro bildades 1998. Vi erbjuder ett brett spektrum av statistiska

Läs mer

Mopedinformation för föräldrar

Mopedinformation för föräldrar Mopedinformation för föräldrar Trafikskyddet, Kommunikationsministeriet, Trafiksäkerhetsverket Trafi, Polisen och Trafikförsäkringscentralen 2010 Mopedkörningens popularitet och antalet olyckor ökar Antalet

Läs mer

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand Beställare: ALINGSÅS KOMMUN Beställarens representant: Job van Eldijk Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria

Läs mer

Verksamhetsinriktning för perioden 2006-2007

Verksamhetsinriktning för perioden 2006-2007 Verksamhetsinriktning för perioden 2006-2007 Fastställd av NTFs kongress den 16 april 2005 Verksamhetsinriktningen är uppdelad i tre delar: Inledande kommentarer. med NTFs verksamhetsidé och grundläggande

Läs mer

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2008

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2008 1 (7) 2008-08-04 Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2008 Inledning Malenbadet är ett utomhusbad i Båstad och anläggningen är öppen från 1 juni 31 augusti. Malenbadet besöks årligen av mellan

Läs mer

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2012

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2012 1(7) 2012 07 26 Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2012 Inledning Malenbadet är ett utomhusbad i Båstad och anläggningen är öppen från 1 juni 31 augusti. Malenbadet besöks årligen av mellan

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

NTF-Bladet nr 14 2012

NTF-Bladet nr 14 2012 NTF-Bladet nr 14 2012 Informationsblad för verksamma i NTF-organisationen. 2012-09-27 VD har ordet ISO 39001 en viktig milstolpe Att arbeta för en säkrare trafik handlar väldigt mycket om att ständigt

Läs mer

Rapport Trafikolyckor vid Rydbo korsningen, väg 274 i Österåkerskommun

Rapport Trafikolyckor vid Rydbo korsningen, väg 274 i Österåkerskommun Rapport Trafikolyckor vid Rydbo korsningen, väg 274 i Österåkerskommun Vi skapar trygghet! 1 Datum 2011-02-24 Diarienr: 360-520/11 Innehållsförteckning Innehåll Inledning... 3 Metod... 3 Resultat... 3

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 7. Uppföljning av Piteåpanelens första år. Februari 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Rapport 7. Uppföljning av Piteåpanelens första år. Februari 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 7 Uppföljning av Piteåpanelens första år Februari 2010 Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret 1.0 Svarsfrekvens Det är 110 personer 73 % av panelen som svarat deltagit i uppföljning

Läs mer

KOMMUNALTEKNISKA FÖRENINGEN TRAFIKKOMMITTÉN

KOMMUNALTEKNISKA FÖRENINGEN TRAFIKKOMMITTÉN KOMMUNALTEKNISKA FÖRENINGEN TRAFIKKOMMITTÉN Möte Stockholm 17 februari 1999 Närvarande: Hans Eberfors Sören Flodin Maria Karlsson Håkan Johansson Per Öhgren Mats Fager Ej närvarande: Fredrik Forssell Lars

Läs mer

För livet, miljön och plånboken.

För livet, miljön och plånboken. För livet, miljön och plånboken. 2 3 Grönt ljus Det världsunika forskingsprojektet Grönt ljus initierades av MHF som ville erbjuda sina ansvarsfulla medlermmar en billigare bilförsäkring. Tillsammans med

Läs mer

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet?

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet? Några frågor om hämtning av hushållsavfallet Fråga A1 Hur ofta hämtas ditt hushållsavfall? Välj det alternativ som stämmer bäst Varje vecka Varannan vecka Var fjärde vecka Fråga A2 Hur är du med följande

Läs mer

Säker och estetisk utformning av spårvägssystem. Presentation vid Spårvagnsstädernas konferens 2015-03-27

Säker och estetisk utformning av spårvägssystem. Presentation vid Spårvagnsstädernas konferens 2015-03-27 1 Säker och estetisk utformning av spårvägssystem Presentation vid Spårvagnsstädernas konferens 2015-03-27 2 Lars H Ericsson Säkerhetsdirektör Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting (också känt

Läs mer

Minnesanteckningar Byastämma i Norra Strö

Minnesanteckningar Byastämma i Norra Strö BYASTÄMMA NORRA STRÖ 1(6) 2013-10-24 Linda Bengtsson 044-137682 linda.bengtsson@kristianstad.se Minnesanteckningar Byastämma i Norra Strö Kommunens representanter: Politiker: Sven Nilsson (C) och Anders

Läs mer

Styr och ställ - en kundundersökning

Styr och ställ - en kundundersökning Styr och ställ - en kundundersökning 1525983 Teresia Schullström November 2012 Styr och ställ kundundersökning om undersökningen Undersökningen genomfördes under 5-18 november 2012 genom ett utskick till

Läs mer

TYRESÖ KOMMUN 24 januari 2012. Slutrapportering av attitydmätning

TYRESÖ KOMMUN 24 januari 2012. Slutrapportering av attitydmätning TYRESÖ KOMMUN 24 januari 2012 Slutrapportering av attitydmätning INNEHÅLL Bakgrund & syfte med studien Om studien Genomgång av utvalda resultat Boende i Stor-Stockholm Boende i Tyresö Medarbetare i Tyresö

Läs mer

Samfällighetsförening 2012-01-10

Samfällighetsförening 2012-01-10 EKERO-VASBY Samfällighetsförening 2012-01-10 Trafik och parkering i området Under hösten 2011 genomfördes en undersökning i Ekerö-Väsby angående trafik och parkering i området. Undersökningsresultatet

Läs mer

BRANSCHORGANISATION VÄG OCH BAN

BRANSCHORGANISATION VÄG OCH BAN BRANSCHORGANISATION VÄG OCH BAN Trafik och säkerhetsgruppen Stockholm 2013-12-16 Närvarande: Karl-Johan Andersson KJA NCC Roads Ingvar Bengtsson IBE NCC Roads Mats Andrén MAN NCC Construction Per-Erik

Läs mer