Utlåningsverksamhet -Prolaser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utlåningsverksamhet -Prolaser"

Transkript

1 Utlåningsverksamhet -Prolaser Uppföljning av förbundets utlåning av instrument för hastighetsmätning genom enkät till dem som lånat år 2 till 6 Helena Hartzell RAP 2 feb 7

2

3 BAKGRUND NTF Stockholms län lånar ut Pro-laserinstrument till opinionsgrupper, medlemsorganisationer och stödjande medlemmar som vill göra egna hastighetsmätningar Bakgrunden till att privatpersoner vill göra mätningar är ofta ett upplevt trafiksäkerhetsproblem där hastigheten spelar en central roll Syftet med utlåningsverksamheten är ett erbjuda människor möjligheten att ta reda på hur höga hastigheterna är på en viss plats för att de ska få kunskap och redskap att själva arbeta för en högre trafiksäkerhet SYFTE OCH METOD Enkäten syftar till att följa upp utlåningsverksamheten för att ta reda på vilket resultat utlåningsverksamheten ger och få information från brukarna som kan användas för att förbättra utlåningsverksamheten En enkät har skickats till alla som finns upptecknade för att ha lånat ett instrument en eller flera gånger mellan åren 2 och fram till sommaren 6 Adresserna har inte uppdaterats över tid men ett försök att uppdatera gjordes inför utskicket som föregicks av ett telefonsamtal med avstämning av adressuppgiften Vid rundringningen lyckades förbundet nå närmare 7% av dem som fick enkäten Enkäten har ställts till den individ som kommit till förbundets lokaler på Skytteholmsvägen i Solna och hämtat instrumentet och skrivit under låneblanketten Det betyder att den som varit drivande och gjort det mesta av mätarbetet inte alltid är den person som fått enkäten och svarat på frågorna Vi vet av erfarenhet att den granne eller maka/make som arbetar närmast Solna ofta är den som kommer och hämtar instrumentet Trots att enkäten i flera fall inte gått till den som haft bäst förutsättningar att svara har över 6 % besvarat enkäten efter en påminnelse RESULTAT Av de 118 som fått enkäten har 74 stycken svarat, män och 18 kvinnor 6% av dem har barn under 12 år 7 av dem bor i villa, 2 i radhus och 12 i lägenhet, 3 har inte besvarat den frågan De vanligaste sättet att få vetskap om att instrument finns att låna är via vänner och bekanta eller genom egen kontakt med NTF Den vanligaste orsaken till att man vill låna instrument är att man upplever höga hastigheter Mätningarna Av de som lånat har 4 stycken mätt på kommunala vägar, 13 på statliga och 4 stycken på vägar som ägs av en vägförening Drygt hälften av mätningarna är gjorda på vägar med hastighetsbegränsningen 3 km/tim Det är mer sällsynt att man mäter på höghastighetsvägar med hastighetsgränser på 7 km/tim och över det Totalt har mätningar gjorts på mer än 18 fordon I de flesta fall ligger medelhastigheten över den tillåtna hastighetsgränsen Vanligen får de som mäter positiva eller inga reaktioner alls på plats ute då de mäter 14 stycken har dock svarat att man fått negativa reaktioner från bilister som inte uppskattat att få sin hastighet mätt Användning av resultatet Ungefär hälften har kommunicerat resultatet av mätningen med polisen Hälften av de som kommunicerat resultatet med polisen har också fått hastigheten kontrollerad av polisen En klar majoritet av dem som mätt har sedan också kommunicerat resultatet med väghållaren och det är

4 lika vanligt att man kommunicerar resultatet med sina förtroendevalda politiker som med tjänstemännen I enkäten framkommer också att i 4 % av fallen har väghållaren gjort någon form av trafiksäkerhetshöjande åtgärd efter mätningen Det är ungefär lika vanligt att man fått åtgärder gjorda på kommunala som på statliga vägar Bland de fyra som mätt på vägar som ägs av vägföreningar har tre av fyra fått någon åtgärd När de svarande fått vikta från ett till sex på en skala hur nöjd man är med den åtgärd som väghållaren gjort ligger medelvärdet på tre Mer trafiksäkerhetsengagemang bland dem som mätt På en skala 1-6 där 1 betyder instämmer ej och 6 betyder instämmer helt är medelvärdet 4,3 för hur man instämmer i påståendet Mätningen har gjort att jag intresserat mig även för andra trafiksäkerhetsfrågor vid sidan av hastighetsfrågan För påståendet Jag har fått större insikt om hastighetens betydelse för trafiksäkerheten tack vare att jag gjorde mätningen är medelvärdet 4,8 För påståendet Efter genomförd mätning förstår jag bättre vikten av att jag själv håller en trafiksäker hastighet är medelvärdet,3 Nedan redovisas svaren i form av stapeldiagram Övriga kommentarer finns också listade utan att vara kommenterade eller sorterade Sist i rapporten finns enkäten

5 1 Vad gjorde att man ville låna mätutrustningen? 9 Antal som uppgav resp problembild Höga hastigheter Oskyddade trafikanter behöver passera vägen Osäker skolväg Tung trafik Buss-trafik För hög hastighetsgräns Skymd sikt Kurvig väg Dålig belysning fotgängare Bred väg Osäker väg t kollektivtrafik Dålig belysning fordonstrafik Annat Hur fick du vetskap om att du kunde låna ett mästinstrument av NTF Vänner/bekanta Annat Egen kontakt Polisen Internet Tidningar Väghållare Radio (18)

6 Väghållare 6 4 Antal Kommunal Statlig Vägförening 4 Hastighetsgränser där mätningar gjorts Antal mätningar per hastighetsgräns km/h km/h 7 km/h 9 km/h 6 (18)

7 Reaktioner på plats vid mätningen Positiva Ingen alls Negativa Ej svarat Kontakt med polisen Ja Nej Ja Nej A Har kommunicerat resutatet med med polisen B Om ja i A- har polisen haft hastighetskontroll? 7 (18)

8 Kommunikation av resultatet Ja Nej Ja Nej Har kommunicerat resultatet med förtroendevalda politiker Har kommunicerat resultatet med väghållaren Har väghållaren genomfört någon eller några trafiksäkerhetshöjande åtgärder på sträckan efter att du gjort mätningen? Ja Nej 8 (18)

9 Har väghållaren genomfört någon trafiksäkerhetshöjande åtgärd på sträckan efter att du gjorde mätningen? procent Ja Nej Ja Nej Ja Nej Kommunal Statlig Vägförening Jag har fått större insikt om hastighetens betydelse för trafiksäkerheten tack vare att jag gjorde mätningen Vet ej Ej svarat Skalan går från 1-6, 1 betyder 'instämmer ej' och 6 betyder 'instämmer helt' 9 (18)

10 Efter genomförd mätning förstår jag bättre vikten av att jag själv håller en trafiksäker hastighet Ej svarat Vet ej Skalan går från 1-6, 1 betyder 'instämmer ej och 6 betyder 'instämmer helt* Mätningen har gjort att jag intresserat mig även för andra trafiksäkerhetsfrågor vid sidan av hastighetsfrågan Vet ej Ej svarat Skalan går från 1-6, 1 betyder 'instämmer ej' och 6 betyder 'instämmer helt' 1 (18)

11 Göte Eng på Täby kommun har visat oss ett stort intresse i frågan och alltid varit positivt inställd och behjälplig Tack vare honom har dessa "betongklossar" kommit Om det blev ett 3-vägsstopp i korsningen Töjnav-Nobelv, så skulle hastigheten sänkas Ragvalsbov är en 7-väg 1% håller ca 7 km/tim idag eller mera Det är förödande för trafikmoralen när byråkratiska regler får styra Nya Ragvalsbov är enligt kommunen beställd av NCC som -väg Det finns flera vägavsnitt inom Sigtuna där hastigheten Tack vare att jag fick låna instrumentet från NTF fick vi en säkrare väg utanför mitt hus Att sänka fart limiten och höja böter kan man inte kontollera folk att inte köra fort Man måste meddela folk eller lära dem hur är rätt och fel körning och prata med dem med deras språk, inte kostiga svåra ord Tröstlöst arbete (Hastighetsmätning + attitydarbete) som till 9 % ger dåligt personlig image i området Ingen annan med samma åsikt vågar stå upp och stötta Mina knapphändiga svar beror på att jag vid tidpunkten för lån av utrustningen blev lite fel När jag planerat att mäta åkte jag istället till förslossningen och mina mätdagar med bebis i vagn blev inte de ultimata Ska försöka få tid till ny mätning Den nya vägen är framdragen i en skogssänka 7m från vår tomt och vi berörs överhuvudtaget inte av den trafiken Man behöver hjälp för att driva projekt vad gäller att sänka hastigheterna, alt sätta upp farthinder osv Vill gärna göra om mätningen, när nu olyckor inträffat Turligt nog inga svåra skador (ännu) Vi lånar gärna kameran igen Den är till stor hjälp Det borde utövas mer information allmänt om trafiksäkerhet Där jag bor finns många som inte bryr sig eller inte vet hur man ska bete sig Vårt projekt gav inte tillräckligt genomslag Ring gärna Jag skulle kunna skriva en novell om detta Större insikt: Den var stor nog redan innan! Hålla hastigheten själv: Jag kör inte bil Mer intresserad av trafiksäkerhetsfrågor efter mätningarna: Det gör jag utan mätningarna! Egentligen inte utom att det är mycket bra att NTF ger denna möjlighet Änn Varför har inte NTF publicerat insända resultat? Det är mycket bra attt ni lånar ut apparaten Jag är mycket besviken på Huddinge kommun, kommunen reagerade inte på mina mätningar Borde ha blivit bredare trottoarer längs Årdalavägen och 3-zon för Skebokvarnsvägen Maxhastighet på Årdalavägen var 98 km/h Maxhastighet på Skebokvarnsvägen var 71 km/h Bifogas skrivelse till kommunens Bygg- och Tekniknämnd Engelbrektsvägen är numera en genomfartsgata med mycket trafik till/från Barkarby handlesplats Se bifogad skriftväxling med kommunen NTF är välkomna att besöka oss och kommunen! Vi har fått kommunen i samarbete med göra en broschyr som handlar om att klippa häckar som skymmer alla som rör sig på villagator stigar mm I broschyren hotar med gällande lagar och regler Ingen har klippt sina häckar och kommunen har ej resurser att Väldigt bra att man får låna mätinstrument 11 (18)

12 Kommentar till mätningsresultatet; Vår ambition var att mäta på alla passerande bilar under mätningsperioderna Av praktiska skäl var det dock svårt att fånga mätvärden på fordon med höga hastigheter, som därför ofta missades Den verkliga medelhastighete Kontakten med trafikkontoret och stadshuspolitiker har varit totalt fruktlös, sä öven med Spånga/Tensta stadsdelsnämnd Dock har Rinkeby tagit åt sig ärendet om mopedåkande på parkvägarna - men kommunstyrelsen i stockholm har avslagit åtgärder efter utlå Hur får jag reda på sammanställningens resultat? Bra service från NTF Det borde gå att hyra laserskyltar som visar att folk kör för fort + tacksamma om ni har ngn synpunkt på hur vi kan driva frågan mot en höjning till km/h!! Min attityd var densamma redan före mätningen Jag ville få svar på hur många som körde för fort Vi har i Vaxholm stor genomfartstrafik med alla slags motorfordon genom samhället fram och tillbaka från Rindö och Värmdö med VV-färjor Morgon och em är det största "trycket" på Kungsgatan (genomfartsleden) Enkäten är bra Men man tappar lusten när man upplever att väghållaren inte tar sitt ansvar för trafiksäkerheten Jag skulle gärna gjort om mätningen Ni på NTF är jätteviktiga! Jag fick mycket bra broschyrer, hjälp och goda råd under tidpunkten för vår mätning Enkäten är bra, men kommer två år efter hastighetsmätningen Vi har i Vallentuna år 6 haft fullständigt onödiga dödsolyckor (alla döda i trafiken är onödiga) där rattfylla + körkortslös ungdom ingått, då bil missade stor rondell, samt en ungdom omkom d Tyvärr har vi lagt ner arbetet pga vi är maktlöst, förbannade, arga trötta på politiker i Sundbyberg Mycket bra att vi kunde låna utrustningen! Kommunen har satt upp 2 gupp och " 1 krage" I många fall rally till farthindren, inbromsning, full fart åter Bra att NTF lånar ut utrustningen till skolor Jag tror högstadieeleverna är den grupp som är mest roade av att mäta hastigheten Mer information till skolor tror jag är jätte bra Ett bättre stöd från NTF beträffande kommunikationen med myndighet och kommun Det är den svåra biten visar det sig Vad kan NTF göra? Det är lite anmärkningsvärt att så många yrkeschaufförer (taxi, färdtjäns, bussar, lastbilar mfl) kör pass mycket för fort ( rekorden vid min mätning innehas av två färdtjänst/samtrans, 61 resp 6 km/h, och tunga lastbilar >3 km/h Önskar att ni hjälper oss! Kom gärna och mät och visa resultatet för kommunen! Ta gärna fram utrustning för att mäta buller 12 (18)

13 Mycket bra att NTF lånar ut laserutrustning Håkan Ter Bork har varit fantastisk att samrarbeta med! Det var roligt och lärorikt att göra mätningen, tyvärr kom aldrig resultatet till användning - den här gången Jag lånar gärna utrustningen igen någon gång För mig har mätningen bara bekräftat mina observationer att de flesta förare körde för fort Har alltid varit intresserad av trafikfrågor Det har gått alldeles för lång tid efter undersökningen, ca år, för att det skall vara meingsfullt med den här typen av enkäter Beträffande påstående har jag full insikt då jag tidigare i mitt liv varit bilskoleinstruktör Inte på enkäten, men på trafiken! Varför görs inget? Det är livsfarligt att korsa på övergångsstället speciellt kvällstid! Tack för lånet! 13 (18)

14 Enkät till dig som lånat instrument för hastighetsmätning Bakgrundsfakta Namn: Adress: Kön: Man Kvinna Telefon/Mobiltelefon: Om utrustningen har lånats för en organisations räkning, vänligen ange det här (tex vägförening, skola mm): Boendeform: Villa Radhus/Parhus Lägenhet Är det: Bostad med äganderätt Hyresrätt Barn (antal barn under tolv år skriv också ålder): Hur fick du vetskap om att du kunde låna ett mätinstrument av NTF? Tidningar Internet Vänner/bekanta Det kändes naturligt att kontakta NTF eftersom det gäller trafiksäkerhet Polisen Väghållaren Radio Annat: Hur var informationen du fick från NTF i samband med att du lånade mätutrustningen? Mycket bra Bra Otillräcklig Dålig Fråga 1-4 behandlar vägen där mätning genomförs 1 Geografisk plats - Var genomfördes mätningen/arna? På vilken väg och mellan vilka platser och i vilken riktning? Beskriv: 2 Hastighetsgräns - Vad är gällande hastighetsgräns på vägen? 14 (18)

15 Väghållare - Vem är väghållare på vägen där du genomfört mätningen? (Väghållaren är den som äger och ansvarar för vägen) Statlig väg Kommunal väg Vägförening med statligt bidrag Vägförening eller samfällighet utan statligt bidrag 4 Problembild - Vad är problemet som ligger bakom att du behövde göra en mätning? (Du kan kryssa i flera alternativ) Höga hastigheter För hög hastighetsgräns Osäker skolväg Tung trafik Busstrafik Osäker väg till kollektivtrafik Oskyddade trafikanter behöver passera vägen Bred väg Dålig belysning för fotgängare Dålig belysning för fordonstrafik Skymd sikt Kurvig väg Annat: Fråga -7 behandlar metodik och resultat Tider för mätning Under vilka dagar och tider gjordes mätningen? Vilket/vilka år och vilken/vilka månader? Vänligen skriv hur många tillfällen du har lånat utrustningen Beskriv: 6 Resultat (välj ut den mest betydelsefulla mätningen om du gjort flera) a På hur många fordon uppmättes hastigheten? b Vad var medelhastigheten för dessa fordon? (summera alla fordons hastighet och dividera med antalet fordon)? 7 Reaktioner Hur var reaktionerna på plats när du genomförde mätningen/arna? Positiva Negativa Ingen alls Skriv om du vill: 1 (18)

16 Fråga 8-11 behandlar hur informationen och kunskapen har förmedlats vidare 8 Användning av resultat a Har du på något vis kommunicerat dina resultat med någon? Exempelvis boende eller andra intressenter? Med vem och på vilket sätt? Beskriv: b Upplever du en förändring i attityd till hastigheter hos dina grannar eller närboende efter att du hade kommunicerat din mätning? Ja Nej Och hur upplever du i så fall den förändringen? Beskriv: 9 Kontakt med polis a Har du kommunicerat ditt resultat med polisen? Ja Nej b Om du svarade Ja, har polisen haft hastighetskontroll på sträckan efter din mätning? Ja Nej 1 Kontakt med politiker a Har du kommunicerat ditt resultat med någon förtroendevald inom politiken? Ja Nej 11 Kontakt med väghållare a Har du kommunicerat ditt resultat med ansvarig väghållare? Ja Nej Hur och på vilket sätt? Beskriv: 16 (18)

17 b Har väghållaren genomfört någon eller några trafiksäkerhetshöjande åtgärd/åtgärder på sträckan efter att du gjorde mätningen? Ja Nej Beskriv: c Om väghållaren har genomfört en åtgärd på sträckan, uppskatta och skriv en siffra som bäst överensstämmer med hur nöjd du är med den åtgärden (skala 1-6, 1 = missnöjd och 6 = helt nöjd): Påståenden Här följer några påstående kring hastigheter, vänligen skatta från 1 till 6 till vilken grad du håller med om dessa Skalan går från 1-6, 1 betyder instämmer ej och 6 betyder instämmer helt Påståenden Vet Ej Attityder kring trafiksäkerhet 1 Jag har fått större insikt om hastighetens betydelse för trafiksäkerheten tack vare att jag gjorde mätningen 2 Efter genomförd mätning i mitt närområde förstår jag bättre vikten av att jag själv håller en trafiksäker hastighet 3 Mätningen har gjort att jag intresserat mig även för andra trafiksäkerhetsfrågor vid sidan av hastighetsfrågan Övriga synpunkter, är det något som du vill uttrycka eller har du någon synpunkt på enkäten? Tack för din medverkan! Med vänlig hälsning Helena Hartzell, projektledare 17 (18)

18 Rapporter och annan information finns att hämta i utskriftsvänligt format på wwwntfse/stockholm NTF är en ideell trafiksäkerhetsorganisation Vi är partipolitiskt obundna och arbetar för allas rätt till en trygg och säker trafik NTF = Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

Allas delaktighet inom idrotten

Allas delaktighet inom idrotten Undersökning 2010 Allas delaktighet inom idrotten oavsett sexuell läggning Foton från: FreeDigitalPhotos.net Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Bakgrund... 6 2.1 Syfte... 6 2.2 Avgränsning...

Läs mer

Ingen skolväg är den andra lik

Ingen skolväg är den andra lik Det skulle finnas flera vägar till skolan, en för bussar, en för bilar och en för elever och lärare Ingen skolväg är den andra lik En uppföljning av EU-projektet SMILES Cykla och gå till skolan-komplettering

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö RAPPORT Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö 2014-10-09 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är

Läs mer

Rapport. Uppföljning och utvärdering av skolpolisverksamheten i Stockholms stad. år 2010

Rapport. Uppföljning och utvärdering av skolpolisverksamheten i Stockholms stad. år 2010 Rapport Uppföljning och utvärdering av skolpolisverksamheten i Stockholms stad år 2010 av Anders Ingelstam, Ingelstam AB Lotta Trosell, Acumenta AB Niklas Carlsson, Markör Marknad & Kommunikation AB Markör

Läs mer

Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014

Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014 RAPPORT Attitydundersökning sbanan Trafikverket Projektnummer: TRV /56 Yta för bild TMALL Rapport generell v. Trafikverket Postadress: Trafikverket, 9 Borlänge E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon:

Läs mer

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING 2012 18 DELTAGANDE KOMMUNER

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING 2012 18 DELTAGANDE KOMMUNER BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING DELTAGANDE KOMMUNER . INNEHÅLL INNEHÅLL Teknisk beskrivning: Kundenkät... 2 Metod och genomförande... 2 Om rapporten... Resultatsammanfattning samtliga kommuner Om de

Läs mer

Styr och ställ - en kundundersökning

Styr och ställ - en kundundersökning Styr och ställ - en kundundersökning 1525983 Teresia Schullström November 2012 Styr och ställ kundundersökning om undersökningen Undersökningen genomfördes under 5-18 november 2012 genom ett utskick till

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom LSS En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt 9 p.9 LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2009:6 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-34-2

Läs mer

Effekter av upprepad 30-skyltning

Effekter av upprepad 30-skyltning Effekter av upprepad 30-skyltning Rapport 2004:56 september 2004 Dokumentinformation Titel Effekter av upprepad 30-skyltning Serie nr Trivector rapport 2004:56 Författare Beställare Leif Linderholm, Trivector

Läs mer

Självbestämmande/medbestämmande

Självbestämmande/medbestämmande FoU Fyrbodal Självbestämmande/medbestämmande I boende enligt LSS 9 i Lysekils kommun Jag har rätt att bestämma själv över mitt liv. Deltagare, 25 år FoU Fyrbodal 2013: 5 Pauline Hogander Zakariasson Tuula

Läs mer

Ekonomi i gungning 2014-03-26

Ekonomi i gungning 2014-03-26 Ekonomi i gungning en undersökning om hur svårigheter med ekonomin hos personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar leder till stress och oro samt behovet av stöd. 2014-03-26 Denna rapport är

Läs mer

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING 2011 18 DELTAGANDE KOMMUNER

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING 2011 18 DELTAGANDE KOMMUNER BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING DELTAGANDE KOMMUNER Utrednings- och Statistikkontoret AB Sweco Eurofutures AB Gunnar Lindqvist -1 gunnar.lindqvist@sweco.se . INNEHÅLL INNEHÅLL Teknisk beskrivning: Kundenkät...

Läs mer

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Se mig som person! - Röster från ungdomar i familjehem

Se mig som person! - Röster från ungdomar i familjehem Se mig som person! - Röster från ungdomar i familjehem Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Vår vision är en värld

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012

Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 «tillbaka Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 Rapport STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 Fråga 1 - Jobbar du heltid eller deltid? A Heltid 84 87,5% 134 90,5% 175 90,2% 91 86,7% 122 84,1%

Läs mer

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem En enkätundersökning om bristande samordning av stödinsatser till föräldrar till barn med neuropsykiatriska

Läs mer

Tekniktjejer och. Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv. Elisabeth Ahnberg Åsenius

Tekniktjejer och. Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv. Elisabeth Ahnberg Åsenius Tekniktjejer och sedan? Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv Elisabeth Ahnberg Åsenius Oktober 2013 1 Elisabeth Ahnberg Åsenius Utredare Högskolan Dalarna e-post: eah@du.se 2 Sammanfattning

Läs mer

Inflyttarens bild av Gotland. - Slutrapport

Inflyttarens bild av Gotland. - Slutrapport Inflyttarens bild av Gotland - Slutrapport Per Ekman, Tendensor 27 september 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Syfte och metod 3 3. Sammanfattning 4 4. Resultatredovisning 5 Bilagor Bilaga 1:

Läs mer

Trafiksäkerhetsarbetet i pensionärsföreningarna 2000

Trafiksäkerhetsarbetet i pensionärsföreningarna 2000 Trafiksäkerhetsarbetet i pensionärsföreningarna 2000 Sammanställning av enkätfrågor till trafiksäkerhetsombud i Stockholms län Hans Norbeck 2001 Notat 13 Inledning Äldres trafiksäkerhetsråd har en rådgivande

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

RAPPORT SHIS KUNDUNDERSÖKNING 2014 (NKI) STATISTIK OCH UTREDNINGAR 2014-06-03

RAPPORT SHIS KUNDUNDERSÖKNING 2014 (NKI) STATISTIK OCH UTREDNINGAR 2014-06-03 STATISTIK OCH UTREDNINGAR Innehållsförteckning 1 Bakgrund 4 1.1 Syfte 4 1.2 Metod och målgrupp 4 1.3 Enkäten 5 1.4 Nöjd-Kund-Index 5 2 Resultat 6 2.1 De svarande 6 2.2 Betygsindex per frågeområde 10 2.3

Läs mer

Nyttan av webbtjänster

Nyttan av webbtjänster Erika Berglund och Stina Johansson, ETU AB Nyttan av webbtjänster Jämfört med andra sätt att utföra tjänsterna för personer med synnedsättning SRF 1 Innehåll 1. Bakgrund 1.1 Syfte 8 1.2 Internet och användare

Läs mer

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Brukarundersökning 2010 Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge

Läs mer

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Frändén Kristina Datum 2013-10-23 Diarienummer UAN-2013-0472 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Läs mer

Kommunerna och Nollvisionen

Kommunerna och Nollvisionen Magnus Andersson Kommunerna och Nollvisionen Trafiksäkerhetspolitik i Sveriges 10 största kommuner Cajoma Consulting 2004 1 Cajoma Consulting, Uppsala, 2004 Omslagsbild: Malgorzata Sheiki-Binkowska Fotografier:

Läs mer