Slutrapport Verksamhetsredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport Verksamhetsredovisning"

Transkript

1 Slutrapport Verksamhetsredovisning Nätverk för stöd till återvandrare Innehållsförteckning 1 Projekt ägarens uppgifter - projektets namn - projekts tidsperiod 2 4 Bakgrund 2 5 Konkret syfte med projektet 2 6 Konkret mål med verksamheten 3 7 Målgruppen för projektet 3 8 Projektets verksamhet/aktiviteter 4 9 Resultat 8 - analys - erfarenheter och lärdomar - sammanfattning 10 Planering för fortsatt verksamhet 10

2 2 1. Projektägare BH Net Telefon: Postadress: Lantmannagatan Malmö 2. Projekts namn: Nätverk för stöd till återvandrare 3. Tidsperiod: 1 december november Bakgrund BH Net i Malmö har jobbat med och genomfört projektet Nätverk för stöd till återvandrare via finansiering från Migrationsverket samt Malmö stad. Projektet bygger på tidigare arbete och erfarenheter på området och syftar allmänt till att tillhandahålla individuellt anpassat stöd för personer i Sverige som funderar på eller står i begrepp att återvandra till sitt tidigare hemland och att etablera Malmö Migrations Center. BH Net har jobbat med återvandring sedan Det stöttande arbetet kräver djuplodad kunskap och kompetens, vilket är nödvändiga förutsättningar för att erbjuda trygghet för de individer man möter. Det handlar om att känna till återvandringsprocessens alla delar, ge dagsaktuell information om sociala, politiska och ekonomiska förutsättningar i hemlandet, relatera till lagar och ge juridisk rådgivning samt tillhandahålla psykosocialt stöd för människor som befinner sig i en turbulent period i livet. 5. Syfte mål aktiviteter Att personer med PUT (permanent uppehållstillstånd) i Sverige som funderar på att återvandra till hemlandet eller redan befinner sig i återvandringsprocessen får individuellt anpassat stöd efter egna behov i form av information, rådgivning, vägledning och praktiskt stöd så långt det går efter den första kontakten med projektet. Att ge särskilt stöd till äldre personer med PUT som vill återvandra till Bosnien och Hercegovina, både i form av rådgivning och stöd i Sverige samt i form av praktiskt stöd i Bosnien och Hercegovina. Att utveckla arbete när det gäller frivillig återvandrig med nya grupper (presumtiva återvandrare från Kosova, Makedonien, Serbien, Montenegro).

3 3 Att undersöka hur man på bästa möjliga sätt skulle kunna förbättra kvalitén på arbetet med frivillig återvandring, genom att erbjuda potentiella återvandrare (målgrupp 2 och 3) möjligheten att beroende på vad den enskilde vill ägna sig åt i hemlandet, få inspiration och information om hur på bästa möjliga sätt i hemlandet starta eget företag och på så sätt försörja sig själv. Att i samarbete med Malmö Stad och andra intresserade aktörer etablera ett Malmö Migration Center vars grundläggande verksamhet skulle vara frivillig återvandring. 6. Mål aktiviteter Mål 1. Att med extra stöd i form ut av praktiskt stöd, kontakter med myndigheter, sjukvård och hjälporganisationer (efter ens behov) i hemlandet Bosnien Hercegovina skapa bättre förutsättningar som skall underlätta återvandring för äldre bosnier. Stötta de lokala kvinnoföreningarna i Bosnien och Hercegovina att på bästa sätt genomföra behovsanpassade aktiviteter för målgrupp1. samt förbereda de äldre inför återvandringen genom att träffa och vägleda dem här i Sverige. Mål 2. Att bistå med våra tjänster som rör denna målgrupp dvs. personer med PUT oavsett nationalitet och ålder som är bosatta i första hand i södra Sverige. Att bygga upp nätverk med olika aktörer för att säkra ett gott mottagande i återvandringslandet och en lyckad återvandringsprocess. Mål 3. Att genomföra enkätundersökning och kartläggning irakiernas intresse för frivillig återvandring som kan ge en tydlig bild av framtida möjligheter för ett långsiktigt arbete när det gäller återvandring till Irak. Att överföra våra erfarenheter och goda exempel till andra invandrargrupper från arbetet med bosnier. Att identifiera irakier med PUT i Sverige som funderar på att återvandra till hemlandet, de med konkreta idéer som kan bidra till återuppbyggnad av landet och som vill starta eget företag i hemlandet eller har för avsikt att ägna sig åt affärsutveckling mellan länderna. Mål 4. Att förankra samarbete med invandrarorganisationer verksamma i Malmö och informera dem om vårt arbete med frivillig återvandring, utforma och utveckla nya samarbetsformer i en långsiktig verksamhet inom området som kommer att bidra till att presumtiva återvandrare får en väsentligt bättre service - särskilt när det gäller möjligheter att starta eget företag, hitta jobb eller ägna sig åt affärsutveckling. Att etablera ett Malmö Migration Center vars grundläggande verksamhet skulle vara frivillig återvandring: information och stöd, rådgivning, försörjningsmöjligheter, starta och driva företag, jobbförmedling, nätverk, samordning och samarbete med andra aktörer.

4 4 7. Målgruppen för projektet Målgrupp 1. I den första målgruppen ingår personer över 65 år med PUT som är intresserade av att återvandra till Bosnien och Hercegovina som är i stora behov att få särskilt stöd för att lösa alla hinder för frivillig återvandring som främst baseras på landinformation, psykosocialt och praktisk stöd både i Sverige och i Bosnien-Hercegovina och på detta sätt ge äldre som vill återvandra till Bosnien och Hercegovina lugn och ro för att klara den första och för många personer svåraste perioden i en återvandringsprocess. Målgrupp 2. Personer med PUT oavsett nationalitet och ålder som är bosatta i första hand i södra Sverige och som vill återvandra till Balkan område (Serbien, Kosova, Kroatien, Montenegro, Makedonien). Målgrupp 3. Personer med PUT, oavsett nationalitet, som funderar på att flytta tillbaka till sitt hemland i första hand personer som vill återvandra till Irak och Somalia. Målgrupp 4. Malmö Migration Center som en permanent verksamhet inom området frivillig återvandring i Malmö, som har alla invandrare för målgruppen. 8. Projektets verksamhet och aktiviteter Den omfattande projektverksamheten kan sammanfattas, med att projektet ska: - tillhandahålla kunskap om regler och myndighetskontakter i Sverige inför en eventuell återvandring - förmedla information om arbetsmarknaden i hemlandet - förmedla information om lagstiftning (inklusive juridisk rådgivning) och den ekonomiska situationen i hemlandet - förmedla information om utbildningsmöjligheter, sjukvårdssystem och hjälporganisationer i hemlandet - förmedla information om finansieringsmöjligheter via fonder och program - tillhandahålla psykosocialt stöd - ge stöd och rådgivning vid undersökning kring möjligheter att starta och driva företag - upprätthålla kontakter/samarbete med kvinnoföreningar i Bosnien- Hercegovina som utgör viktiga länkar för att tillhandahålla ett behovsanpassat stöd för äldre återvandrare inom målgrupp 1 - etablera kontakt och samverkan med invandrarorganisationer i och kring Malmö - fördjupa samtalet med Malmö stad kring ett Malmö Migration Center

5 5 För att uppnå projektets övergripande syftet och de konkreta målen har vi under projektets gång genomfört alla planerade aktiviteter. Vi började med att framställa en rad informationsmaterial och med att informera våra kontakter och nätverk om projektet. I samarbete med Malmö stad har vi organiserat informationsträffar med invandrarorganisationer/föreningar. Vi har blivit medlem i MIP - Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation med 450 medlemmar. På så sätt fick vi möjlighet att skicka ut vårt infoblad till ett hundratal adresser. Under projektets gång hade vi regelbundna träffar med Malmös Stads och Migrationsverket kontaktpersoner och på så sätt fick vi möjligheten att informera dem om vårt arbete, diskutera frågor kring frivillig återvandring och träffat invandrar föreningen som skulle vilja jobba med frivillig återvandring. Målgruppens intresse för frivillig återvandring Vid några tillfällen genomförde vi anonyma enkätundersökningar om irakiernas (föreningens medlemmar) inställning till frivillig återvandring. Vår enkätundersökning visar att majoriteten av alla de svarande, funderar på att på längre sikt frivilligt återvandra och att behovet av information om möjligheter till frivillig återvandring till Irak ökar hos målgruppen. Våra undersökningar visar att det finns såväl likheter som skillnader i attityder, sociala och kulturella förutsättningar mellan grupperna bosnier och irakier, men mycket av de erfarenheter som vi skaffat oss, genom de andra likartade projekten, kan vidareutvecklas. Vi har undersökt möjligheter till att föreningar driver egna projekt och har fått reda på om enskildas planer och idéer om att starta egna företag i Irak. 73 personer av 196 svarade på enkäten som ger ett relevant underlag. Vi kunde identifiera fyra personer som har kommit så lång med sina affärsidéer att de behöver ytterligare stöd i form ut av rådgivning. Vi har kunnat ta reda på om vilka förutsättningar de svarande skulle vilja ha uppfyllda i hemlandet före återvandringen. Viktigt att vi känner till målgruppens egna funderingar om vilket stöd de skulle behöva för att förbereda återvandringen, samt vilka åtgärder staten och kommunerna skulle kunna vidta för att underlätta återvandringen. Det visade sig att de största hindren för återvandring är politisk instabilitet, den allmänna osäkerheten, försörjningsproblem, boendeproblem och familjöverenskommelse med barn och dess framtid. De flesta av de svarande anser att de saknar info om återvandring och att de inte känner till reglerna som gäller i Sverige inom området. Undersökningen visar att svarande tror att Sverige kan underlätta återvandring genom att stödja återvandringsprojekt med inriktning:

6 6 - till eget ekonomiskt stöd - särskilt stöd för äldre - projekt som förutsätter att återvandrare får jobb eller kan starta eget - bistånd att reparera eller återuppbygga sin bostad - till ekonomisk tillväxt i Irak, hälsovård och demokrati Enligt enkätresultatet och vår erfarenhet i återvandringsfrågor vill vi påstå att inställningen till frivillig återvandring är förhållandevis beroende av förändringar i Irak när det gäller följande viktiga förutsättningar för återvandring: - grundläggande säkerhet - info och stödjande nätverk - försörjning, starta eget eller jobb Många personer med irakisk bakgrund har erfarenheter och kunskaper som kan vara mycket stödjande för hemlandets återuppbyggnad och utveckling. Under projektets gång har vi skapat och utvecklat nätverk, utformat olika databaser när det gäller lagar och regler, näringsliv, medlemmarnas yrkesbakgrund och intresse för återvandrig och utveckling. Samtidigt som vi har eftersträvat att upprätthålla kontakter med NGOs som är verksamma i Irak såsom IOM, Iraq (International Organisation for Migration, UNCT (United Nations Country Team Iraq). Parallellt med dessa aktiviteter förebereder vi vår Registration Application för NGO-register. När det gäller målgrupp 1. hade vi som grundidé att skapa bättre förutsättningar för äldre personer som behöver mer stöd än det i nuläget finns att erbjuda. Vi ville också undersöka vilka möjligheter som det finns för att hitta en långsiktig och mer hållbar lösning när det gäller just behovsanpassade stöd till äldre. Vår ambition var att hitta i de här kommunerna där viljan finns hos ansvariga politiker och tjänstemän att stötta vår idé med de behovsanpassade aktiviteterna. Som motivering till varför blev det just de tre kommunerna kan anges att bland de ärendena som vi hade registrerat finns många som vill återvandra till de här kommunerna. En annan motivering till det var att vi fick information att det finns kapacitet och erfarenhet hos Kvinnoföreningar i Jajce, Sarajevo och Banja Luka. Handläggning av återvandringsärenden pågick under hela projektperioden. Vid projektets start hade vi 10-tal ärenden som redan var identifierade. Under projektets gång har vi registrerat ytterligare 20 ärenden. Handläggning av dessa ärenden krävde både tid och engagemang mest därför att det handlar om äldre personer som behöver mycket stöd under återvandringsprocessen. Avvikelse i verksamheten som gällde målgrupp 1 var att vi inte kunde inleda samarbete med kvinnoföreningen Zene zenama från Sarajevo. Orsak för det var att kvinnoföreningen Zene zenama i sitt program skulle jobba bara med utsatta kvinnor och de som har problem att komma igång med livet.

7 7 Under den här perioden gällande målgrupp 1 hade BH - Net 83 kontakter med personer som är över 65 år och som kommer från Bosnien och Hercegovina. 33 kontakter gällde juridiskt stöd eller råd som vill säga att det var början kanske men inte ännu riktiga ärendehanteringar. 50 stycken var ärendehanteringar som man kan fördela på detta sätt att under början av ärendehanteringen har BH - Net fått kännedom att 20 stycken personer eller familjer hade svenskt medborgarskap så BH - Net inte kunde fortsätta att stödja människorna i frågan på samma sätt som tidigare. 19 personer eller familjer är redan i Bosnien och Hercegovina och nere på plats har de träffat kvinnoföreningens representanter för att komma överens vilken typ av stöd de skulle få av deras volontärer. Genomförda aktiviteter för Målgrupp 2. Alla aktiviteter som är planerade för Målgrupp 2 och 3 pågick kontinuerligt under hela projektet. Här under visar vi statistiken för målgrupp 2 och ge exempel på ärenden i målgrupp 2 för att framhäva betydelse av tid och engagemang som BH Net har under ett återvandringsärende. En man från Bosnien har fått donation att reparera sitt hus och är på väg att återvandra. En man från Makedonien som vill flytta tillbaka till sitt hemland och starta upp en egen konsultfirma. Vi hart satt upp en aktivitetsplan för att starta upp företag i Makedonien. Planen är ganska precis och reglerar, steg för steg, vad som måste göras. Det handlar om att sondera marknaden, upprätta en affärsplan, skaffa nödvändiga tillstånd och grundfinansiering etc. Ett exempel om vårt arbete med enskilda ärenden: En man som kom till Sverige 2007 tillsammans med sin fru och fyra barn (två döttrar och två söner). Han tog kontakt med BH Net i juni 2011 och frågade om vi kan stödja honom att återvandra tillbaka till Tjetjenien. Under första besöket hos mannen i december 2011 träffade vi också hans son som hjälper till med tolkningen. Då sa han att han ville så snabbt som möjligt flytta tillbaka. Då förklarade vi för honom hur återvandring fungerar och på vilket sätt BH Net kan stödja honom för att göra en lyckad återvandringsprocess. BH Net tog första kontakten med Migrationsverket i början av december och träffade också handläggare på kommunen för att diskutera om kommunen kan stödja honom med något samt hur de arbetar med återvandringsärenden. Vi skickade även en ansökan till Älmhults kommun för att söka om bidrag för klienten

8 8 som skulle räcka för boendekostnader under de första månaderna när han återvandrar. I samråd med Migrationsverket ordnade vi det statliga resebidraget och flygbiljetterna till Ryssland för klienten. Gällande målgrupp 4. och aktiviteter för att skapa grundläggande förutsättningar och en strategi för långsiktigt samarbete med Malmö Stad och andra invandrar organisationer i form ut av en Malmö Migration Center har vi under projektets gång jobbat tillsammans med representanter från föreningar, Malmö Stad och Migrationsverket. Som ett tydligt resultat av vårt arbete med målgrupp 4. har vi redan nu i samverkan med Somalilandförening, Malmö Stad, Länsstyrelsen Region Skåne, Kristianstad kommun, Eslövs kommun och Trelleborgs kommun bearbetat en mycket konkret idé och utformat som ett återvandrigs projekt. 9. Resultatet och analys Mätbara indikatorer och konkreta resultat i denna rapport beskriver de befintliga möjligheterna och intresse till återvandring, ärendehantering hos målgrupp bosnier, praktiska exempel i arbetet med enskilda återvandrare, strukturer för återvandring i och relationerna till de lokala myndigheter, NGO med flera verksamma i respektive länder. En analys av faktorer som påverkar återvandring hos irakier. Projektet har lagt en grund för långsiktigt arbete med återvandringsfrågor hos andra invandrargrupper i Malmö i form ut av egna projekt. De mest vanliga hindren för personer som vill återvandra är problem med försörjning, försämrad hälsa, situationen i hemlandet/hemkommunen. Utöver dessa hinder som är typiska för återvandring uppkommer också andra faktorer som i lika stor grad kan påverka individens beslut såsom skilsmässa, oenighet i familjen kring beslutet om att återvandra, att man är arbetslös i Sverige, att man inte hittar arbete i hemlandet o s v. Alla de nämnda hindren är svåra men vår uppfattning är ändå att det som mest påverkar individens beslut är situationen i hemlandet/hemkommunen samt frågan om försörjning. När det gäller vår målgrupp 1, äldre bosnier som vill återvandra hade vi som mål att skapa bättre förutsättningar som underlättar återvandring för äldre personer som behöver extra stöd i hemlandet. Vår ambition var att skapa förutsättningar för att starta de aktiviteterna i hemlandet och på det sättet underlätta återvandring för äldre personer som behöver extra stöd efter att de har återvandrat. Vi är medvetna om att detta är bara ett av de hinder som äldre personer stöter på i sin strävan att återvandra. Dessutom är det viktigt att ha i åtanke att det alltid finns många andra faktorer som påverkar äldre personers beslut. Det är framförallt sådana faktorer som hälsa, möjlighet till sjukvård, ekonomiska förutsättningar. Vi upplever att dessa hinder är typiska för denna grupp. Det är också

9 9 sådana faktorer som vi inte kan påverka. Alla aktiviteter som var planerade för att uppnå det uppsatta målet var noggrant planerade. Faktorer som har bidragit till en lyckad måluppfyllelse: - projektledning med lång erfarenhet om arbete med frivillig återvandring - omfattande kontaktnät och ett fantastiskt samarbete med projektets partner i BiH, särskilt med kvinnoföreningar - kontaktpersoner från Migrationsverket och Malmö Stad har stött projektet hela tiden - invandrarföreningar i Malmö och deras representanter har visat en enorm samarbetsvilja, vill börja jobba med frivillig återvandrig i form ut av egna projekt och vill gärna ta över våra erfarenheter om arbetet med bosnier. Vi har bildat ett blandat lag med folk som har olika bakgrunder, erfarenheter och kunskaper som kompletterar och stöttar varandra Erfarenheter och lärdomar: Det finns ett stort intresse till samarbete och partnerskap kring återvandringsfrågor hos somalier och irakier i Malmö trots bristfälliga informationer och inga allas erfarenheter om arbete med frivillig återvandring. Vi måste ha en plattform och en organisation som kan stödja dem som är kapabla att driva de viktigaste frågorna i Sverige. Det som skulle kunna påverka deras beslut om eventuell återvandring. Definitivt avgörande för en lyckosam verksamhet att man jobbar närmare målgruppen, mer på en individuell nivå utifrån individen som genomgår olika processer. Att enskilda personer (presumtiva återvandrare) får stöd främst genom informationskampanjer och rådgivning, att med fullständigt legitimitet informera dem om allt detta. Sammanfattning: Att jobba med frivillig återvandring kräver tid, kontinuitet och resurser därför har vårt arbete med att etablera en permanent verksamhet inom området frivillig återvandring är ännu inte klar. Malmö Stad indikerar tydligt om intresse för fortsatt samarbete och skulle gärna se att vi i dagsläget fokuserar på två målgrupper dvs. somalier och irakier. Projektet har lagt grunden till ett samarbete mellan BH Net och andra invandrarföreningar i Malmö. Vår roll är att ge de föreningarna nya och att på rätt sätt hantera egna befintliga kunskaper om att driva projekt och att kunna omsätta våra insikter i handling. Irakiska och somaliska föreningar efterfrågar våra tjänster när det gäller att utforma, driva, hitta finansiärer och samarbetspartner och redovisa projekts verksamhet. Vad anser ni att måluppfyllelsen respektive eventuella avvikelser från projektets mål

10 10 berodde på? Faktum är att väldig få invandrargrupper driver egna återvandringsprojekt. Därför är det viktigt att stötta dem att etablera återvandringsprojekt i egna föreningar. Det finns fortfarande väldigt många hinder för frivillig återvandring som vi försökte lösa genom stöd som i första hand baseras på landinformation, psykosocialt och praktiskt stöd främst i Sverige, men även så långt som möjligt också i hemlandet. Där måste vi bli väsentligt bättre på att stödja folk efter återvandrig, därför är samarbete med olika myndigheter och organisationer som jobbar med migration och utvecklingsfrågor både i Sverige och i hemländer mycket viktig. Vi måste lägga fokus på förutsättningar till småskaliga entreprenörskap och insatser som kan leda till ökat försörjningsmöjligheter. Var det uppsatta målet/målen orealistiska eller hade de kunnat nås om arbetet utformats annorlunda - i sådana fall hur? Vi har kommit fram till att berörda invandrarföreningar är mer benägna att driva egna projekt. Vilka är de viktigaste erfarenheter man gjort i samband med projektet? Det är viktigt att vara lyhörd inför det faktum att vi kommer att möta nya behov och stöta på andra begränsningar. Vi måste bli bättre att identifiera villkor och omständigheter som är förknippade med en insats för cirkulär migration och med det återvandring. Invandrarorganisationer måste bli bättre på att driva egna projekt, att hitta samarbetspartner och finansiärer, att på rätt sätt inventera och hantera egna kunskaper och kompetenser. Vad borde man satsat mer på och vad kunde man lagt åt sidan? Vi måste lyfta upp lyckade exempel, uppmuntra invandrarorganisationer att driva egna projekt, samverka mera för att synas och påverka. Det är nödvändigt att skapa förutsättningar för en långsiktig verksamhet och tryggare finansiering. 10. Planering för fortsatt verksamhet Har verksamheten, projektets resultat och/eller de erfarenheter man vunnit införlivats i någon annan, stadigvarande verksamhet. Kan de erfarenheter man vunnit i projektet fungera som en bas för ytterligare verksamhet? Varför det inte har gått att genomföra projektet inom projekttiden? Avsluta och stödja ett antal ärenden I dagens läge är det nödvändigt att de ärenden som fortfarande inte har avslutats får stöd för att de ska kunna fatta ett beslut om de vill återvandra eller inte.

11 11 Vi beräknar att cirka 20 ärenden i målgrupp 1 inte kommer ha hunnit fatta ett beslut om återvandringen efter projektårs slut. Ett stort antal familjer eller ensamstående äldre personer som under sommaren 2012 har fått stöd från kvinnoföreningar i Jajce och Banja Luka kom tillbaka till Sverige i slutet av oktober eller i början av november för att diskutera sin återvandringsprocess med oss. Ofta befinner sig de personer som vänder sig till BH - Net i ett kritiskt läge i livet, då de försöker besluta sig om de ska återvandra till sitt hemland eller stanna i Sverige. Detta beslut kan vara en stor psykisk påfrestning. Våra ärenden kan se mycket olika ut, då funderingar och anledningar till återvandring varierar. Ofta behövs psykiskt stöd i lika hög grad som praktiskt stöd eftersom det är ett stort beslut att fatta, vare sig en människa bestämmer sig för att söka sig tillbaka till sitt ursprungliga hemland eller bestämmer sig för att stanna i Sverige. Många av dem har stannat i Bosnien och Hercegovina en längre period under 2012 för att se om kvinnoföreningarna verkligen kan stödja dem i fall de fattar beslutet för att återvandra till Bosnien och Hercegovina. Arbete med att etablera en permanent verksamhet inom området frivillig återvandring och få flera aktörer på banan är ännu inte klar. Vi startade detta unika projekt i tron om att de flesta organisationer som kommer att bedriva projekt inom området frivillig återvandring vet vad som ska göras, men återstår den svåraste uppgift dvs. att omvandla den kunskapen till handling. Under projektets gång har vi arbetat parallellt med samtliga målgrupperna, analyserat samarbetsformer med Malmö stad, jobbat med våra externa kontakter och våra nya nätverk. Under denna fas hade vi ett antal träffar med alla berörda aktörer, som har fått information och material, identifierat samarbetsformer och lagt grunden för ett långsiktigt arbete med frivillig återvandrig. Malmö Stad om fortsatta samarbetsformer indikerar på att de vill att vi fokuserar på två målgrupper dvs. somalier och irakier. Många problem är likartade oavsett vart man återvandrar vilket gör att våra resultat skulle kunna användas för fler målgrupper än bosnier. Irakiska och somaliska föreningar efterfrågar fortfarande våra tjänster när det gäller att utforma och driva projektverksamhet. Projektets externa utvärdering är gjord av Daniel Folkesson Institutet för lokal och regional demokrati (ID) i Växjö.

Rapport om huvudstadssamarbetet Stockholms stad - kanton Sarajevo och frivillig återvandring för flyktingar

Rapport om huvudstadssamarbetet Stockholms stad - kanton Sarajevo och frivillig återvandring för flyktingar Uppdragsavdelningen UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Bilaga 1 Rapport om huvudstadssamarbetet Stockholms stad - kanton Sarajevo och frivillig återvandring för flyktingar I stadens mottagande av flyktingar ligger,

Läs mer

En dag ska jag återvandra

En dag ska jag återvandra En dag ska jag återvandra Information till dig som har återvandringsplaner Återvandring till hemlandet En dröm som för många aldrig blir verklighet. En dröm som förhindrar en att känna sig fullt hemma

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

Socialförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-04-14, 14:30. Mottagande av nyanlända vuxna personer med uppehållstillstånd

Socialförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-04-14, 14:30. Mottagande av nyanlända vuxna personer med uppehållstillstånd 1 [11] Frågor och svar Mottagande av nyanlända vuxna personer med uppehållstillstånd Finns inte just din fråga besvarad? Hör i så fall av dig till Kontaktcenter kontaktcenter@botkyrka.se) eller flyktingsamordnare

Läs mer

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 7

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 7 140326 Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 7 Sammafattning I den sjunde träffen sammanfattade de lokala lärande nätverken vad det gett dem at delta i det lärande

Läs mer

DOM 2014-08-15 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-08-15 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2014-08-15 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 3485-13 1 KLAGANDE Ombud: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Malmös, migrationsdomstolen, dom den 16 april 2013 i mål

Läs mer

Stockholms universitet Statsvetenskapliga institutionen. Praktikrapport. 1) Allmänna data om praktikperioden

Stockholms universitet Statsvetenskapliga institutionen. Praktikrapport. 1) Allmänna data om praktikperioden Praktikrapport 1) Allmänna data om praktikperioden Arbetsgivare: Svenska Röda Korset/Huvudkontoret Avdelningen för flykting och folkrätt KFÅ (Kontoret för frivillig återvandring) Röda Korset Hornsgatan

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 6

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 6 140204 Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 6 Sammafattning I den sjätte träffen var uppgiften till de lokala nätverken att diskutera konkreta utvecklingsförslag

Läs mer

DELRAPPORT Tobias Wijk Datum Dnr 010-579 84 21 2011-02-28 131-512213-10/113

DELRAPPORT Tobias Wijk Datum Dnr 010-579 84 21 2011-02-28 131-512213-10/113 * Skatteverket 1(11) Skatteverkets uppdrag att föra viss statistik som ett led i regeringens handlingsplan för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja (IJ2010/1155/UF) Sammanfattning

Läs mer

ARBETSMARKNAD OCH INTEGRATION

ARBETSMARKNAD OCH INTEGRATION Älvkarleby kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen ARBETSMARKNAD OCH INTEGRATION AmI har till uppgift att vara en väg ut till arbetslivet. De aktiviteter och insatser AmI erbjuder avser att ge personer en

Läs mer

Samordnare för våld i nära relation Slutrapport

Samordnare för våld i nära relation Slutrapport Slutrapport Kirsti Kanttikoski 2010-03-25 Sammanfattning I samband med att social- och äldrenämnden antog en plan för samverkan mellan socialtjänsten, andra myndigheter och frivilligorganisationer och

Läs mer

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-14. 2. Motion Integrationslyft för Järfälla.

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-14. 2. Motion Integrationslyft för Järfälla. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2016-03-14 Socialnämnden Kommunstyrelsen Dnr Son 2015/536 Kst 2015/401 Integrationslyft för Järfälla - svar på motion Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Socialnämnden

Läs mer

SOCIALTJÄNSTPLAN EMMABODA KOMMUN

SOCIALTJÄNSTPLAN EMMABODA KOMMUN SOCIALTJÄNSTPLAN EMMABODA KOMMUN EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN Ditt ansvar, vårt stöd. -Ett självständigt liv! Förändringar har blivit det normala i dagens samhälle. Förändringar berör alla delar av samhällslivet

Läs mer

Studiehandledning till Nyckeln till arbete

Studiehandledning till Nyckeln till arbete Studiehandledning till Nyckeln till arbete STUDIECIRKEL OM NYCKELN TILL ARBETE 2014 gav Handikappförbunden ut skriften Nyckeln till arbete. Den vänder sig till arbetssökande med olika funktionsnedsättningar

Läs mer

1. Bakgrund och planering... 2. 2. Deltagare... 3. 3. Rumäniens mottagande av kvotflyktingar... 4

1. Bakgrund och planering... 2. 2. Deltagare... 3. 3. Rumäniens mottagande av kvotflyktingar... 4 Innehåll 1. Bakgrund och planering... 2 2. Deltagare... 3 3. Rumäniens mottagande av kvotflyktingar... 4 4. Gävleborgs besök i Rumänien för genomförandet av en utbildningsinsats... 5 5. Reflektioner...

Läs mer

Erhållande av finskt medborgarskap 2014

Erhållande av finskt medborgarskap 2014 Befolkning 2015 Erhållande av finskt medborgarskap 2014 Antalet personer som fick finskt medborgarskap minskade år 2014 Enligt Statistikcentralen fick 8 260 utländska medborgare som var fast bosatta i

Läs mer

ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut den 24 februari 2011, dnr 10-115204

ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut den 24 februari 2011, dnr 10-115204 Afclfe FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr 2011-06-07 UM 741-11 Meddelad i Enhet 2:5 Göteborg Sida l (7) KLAGANDE Andrew Oyombe Opiyo, 850224-2517 Ombud och offentligt biträde: Advokat Anne Leffler Allmänna

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2010 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka

Läs mer

Att starta en kunskapspilot inom Unesco LUCS

Att starta en kunskapspilot inom Unesco LUCS Att starta en kunskapspilot inom Unesco LUCS En kunskapspilot är ett arbete för att utveckla och förändra något inom området mänskliga rättigheter. Arbetet sker lokalt på en eller flera platser i Sverige

Läs mer

Vad ser vi? Migranters situation utifrån Röda Korsets iakttagelser lokalt

Vad ser vi? Migranters situation utifrån Röda Korsets iakttagelser lokalt Vad ser vi? Migranters situation utifrån Röda Korsets iakttagelser lokalt Tack alla som tog sig tid att svara på enkäten Vad ser vi? Era iakttagelser och erfarenheter är centrala för att vi tillsammans

Läs mer

verkställighet av beslut som rör ensamkommande barn

verkställighet av beslut som rör ensamkommande barn 1 (10) Rättslig styrning 2013-06-12 RCI 10/2013 Rättsligt ställningstagande angående verkställighet av beslut som rör ensamkommande barn 1. Sammanfattning Sammanfattningsvis ska berörd medarbetare beakta

Läs mer

Janssen Nyhetsbrev. Helhetslösningar eller kortsiktiga insatser Hur bemöter vi framtidens patient?

Janssen Nyhetsbrev. Helhetslösningar eller kortsiktiga insatser Hur bemöter vi framtidens patient? Janssen Nyhetsbrev Helhetslösningar eller kortsiktiga insatser Hur bemöter vi framtidens patient? Förord Under årets Almedalsvecka var Janssen självklart på plats. Vi anordnade två populära seminarier

Läs mer

Läkare utan specialistutbildning Tekniker

Läkare utan specialistutbildning Tekniker Koncernstab HR Malin Ferbas HR-strateg Tel 040-675 36 30 Malin.Ferbas@skane.se PM INTRODUKTIONSPROGRAM Datum 2014-05-20 Dnr 1500978 1 (8) Introduktionsprogram för utlandsutbildade personer Inledning Sen

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2015

Kallelse till årsmöte 2015 Kallelse till årsmöte 2015 Feministiskt Initiativ Nordöstra Skåne Datum: 21 mars 2015 Tid: 13.00 Plats: Spannmålsgatan 9 291 32 Kristianstad Information Lokalen är fullt tillgänglig och i närheten av tågstationen.

Läs mer

Frågor och svar - Förslag om modersmålstöd i förskolan

Frågor och svar - Förslag om modersmålstöd i förskolan UTBILDNINGSNÄMNDEN Datum 2016-05-18 Frågor och svar - Förslag om modersmålstöd i förskolan Kommer mitt barn att få samma modersmålsstöd som idag? Kommer det finnas barn som inte får något modersmålsstöd

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Från Per and Abbi Åkvist E-nyhetsbrev-Vinter-10 januari, 2010 www.peroabbi.org

Från Per and Abbi Åkvist E-nyhetsbrev-Vinter-10 januari, 2010 www.peroabbi.org Från Per and Abbi Åkvist E-nyhetsbrev-Vinter-10 januari, 2010 www.peroabbi.org Käre vän, Vi hoppas och tror att det nya året har börjat bra för dig!!! Paulus uppmanar oss i 1kor13:5 Pröva er själva om

Läs mer

Strategi för myndighetsstöd. vid utveckling av lokal ungdomspolitik

Strategi för myndighetsstöd. vid utveckling av lokal ungdomspolitik Strategi för myndighetsstöd vid utveckling av lokal ungdomspolitik Strategi för myndighetsstöd vid utveckling av lokal ungdomspolitik Förord Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har

Läs mer

Rapport över enkätundersökning av de kulturella och kreativa näringarna i Jämtland-Härjedalen, 2014

Rapport över enkätundersökning av de kulturella och kreativa näringarna i Jämtland-Härjedalen, 2014 Rapport över enkätundersökning av de kulturella och kreativa näringarna i Jämtland-Härjedalen, 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning s. 2 2 Inledning..s. 7 3 Informanternas könsmässiga fördelning

Läs mer

Redovisning av projektet BOSNA INFO

Redovisning av projektet BOSNA INFO Redovisning av projektet BOSNA INFO Göteborg, april 2004 1. ORGANISATIONS NAMN: BOSNA IF Adress: Box 55076, 400 53 Göteborg Telefonnummer: 031-19 29 01 Faxnummer:031-19 29 01 E-post: bosnai_if@hotmail.com

Läs mer

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Ett arbetsmarknadsprogram för personer med funktionsnedsättning, i samarbete mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och HSO Göteborg. Programmet

Läs mer

Resultatredovisning. för 2008-2010. Fastställd 2011-01-31av styrelsen för Forum för frivilligt socialt arbete

Resultatredovisning. för 2008-2010. Fastställd 2011-01-31av styrelsen för Forum för frivilligt socialt arbete Resultatredovisning för 2008-2010 Fastställd 2011-01-31av styrelsen för Forum för frivilligt socialt arbete Summering av projektet - i kortformat Begreppet frivilligcentral är otydligt till både innehåll,

Läs mer

Projektbeskrivning. NF-företagande. Projektidé från Företagarna Mälardalen

Projektbeskrivning. NF-företagande. Projektidé från Företagarna Mälardalen 1 Projektbeskrivning NF-företagande Januari 2016 Projektidé från Företagarna Mälardalen 2 Företagarnas integrationsarbete Sverige står inför en enorm möjlighet. Aldrig förr har så många människor kommit

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Sista ansökningsdag: Stöd till samarbete med tredje land (Indien och Kina): Måndagen den 15 oktober 2007

Sista ansökningsdag: Stöd till samarbete med tredje land (Indien och Kina): Måndagen den 15 oktober 2007 kulturrådet 2007-08-16 information från kulturkontakt sverige EU:S NYA KULTURPROGRAM UTLYST FÖR ANSÖKAN EU-kommissionen har den 7 augusti 2007 publicerat den andra utlysningen för det nya kulturprogrammet

Läs mer

Motverka hemlöshet och underlätta inträdet på bostadsmarknaden

Motverka hemlöshet och underlätta inträdet på bostadsmarknaden Motverka hemlöshet och underlätta inträdet på bostadsmarknaden Hemlösheten berör alla Tillgång till en bostad är en mänsklig rättighet och en förutsättning för ett gott liv. Men hemlöshet och utestängning

Läs mer

Medling och särskilt kvalificerad kontaktperson. - en rapport om socialnämndernas tillämpning av socialtjänstlagens bestämmelser

Medling och särskilt kvalificerad kontaktperson. - en rapport om socialnämndernas tillämpning av socialtjänstlagens bestämmelser Medling och särskilt kvalificerad kontaktperson - en rapport om socialnämndernas tillämpning av socialtjänstlagens bestämmelser Länsstyrelsens rapportserie nr 12/2008 Titel Författare: Kontaktperson: Medling

Läs mer

Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 2010-04-01 2013-04-30

Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 2010-04-01 2013-04-30 Datum 13-6-6 1(14) Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 1-4-1 13-4-3 Bilaga: Frågeformulär Postadress: Tel. 7-6 88 73 Samordningsförbundet i Kalmar län Organisationsnr -189 Lögstadsgatan 98 39 Vimmerby

Läs mer

Yttrande över utkast till lagrådsremiss Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

Yttrande över utkast till lagrådsremiss Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige Skapat den 2016-03-10 Justitiedepartementet Yttrande över utkast till lagrådsremiss Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige RFSL avstyrker förslaget om temporära ändringar i bestämmelserna

Läs mer

Koppling mellan Specikt mål - nationellt mål - prioriterad finansiering och Indikator

Koppling mellan Specikt mål - nationellt mål - prioriterad finansiering och Indikator Koppling mellan Specikt mål - nationellt mål - prioriterad finansiering och Specifikt mål 1 Asyl Avsnitt 3 i det nationella programmet Specifikt mål 1 Asyl och nationellt mål 1 Mottagnings och asylsystem

Läs mer

Projektbeskrivning Föreningslyftet 2016

Projektbeskrivning Föreningslyftet 2016 1 Projektbeskrivning Föreningslyftet 2016 Bakgrund Förutsättningarna för föreningslivet har förändrats. Idag råder t.ex. större fokus på det enskilda laget än föreningen. I många föreningar är det till

Läs mer

Bergshamraskolan 2014-2015. Likabehandlingsplan - Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bergshamraskolan 2014-2015. Likabehandlingsplan - Plan mot diskriminering och kränkande behandling Bergshamraskolan 2014-2015 Likabehandlingsplan - Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Genomförda aktioner och kartläggningar under året: Vi har under årets gång upprättat

Läs mer

En hjälp på vägen. Uppföljning av projektledarutbildning kring socialt företagande - projekt Dubbelt så bra. Elin Törner. Slutversion 2013-12-20

En hjälp på vägen. Uppföljning av projektledarutbildning kring socialt företagande - projekt Dubbelt så bra. Elin Törner. Slutversion 2013-12-20 En hjälp på vägen Uppföljning av projektledarutbildning kring socialt företagande - projekt Dubbelt så bra Slutversion 2013-12-20 Elin Törner 1 1. Inledning I denna PM redovisas en uppföljning av projektledarutbildningen

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

Projektrapport TVIG. Tillväxt Irak Gruppen

Projektrapport TVIG. Tillväxt Irak Gruppen Projektrapport 1. (TVIG) Org. nu 822452-5399 2. Projektets namn: Center för återvandring och utveckling 3. Tidsperiod för projektet: 15 december 2011 15 oktober förlängt till 30 november 2013 Deltagande

Läs mer

Guide till handledare

Guide till handledare Globala Kronobergs Guide till handledare Komma igång KRONOBERG Globala Kronoberg en del av Nätverket SIP www.globalakronoberg.se Om Nätverket SIP och verksamheten Globala Kronoberg Nätverket SIP är ett

Läs mer

Bidrag till Internationella företagarföreningen (IFS)

Bidrag till Internationella företagarföreningen (IFS) PM 2006 RV (Dnr 339-660/2006) Bidrag till Internationella företagarföreningen (IFS) Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande Kommunstyrelsen beslutar bevilja Stiftelsen IFS Rådgivningscentrum

Läs mer

Riktlinjer för Flyktingenhetens insatser

Riktlinjer för Flyktingenhetens insatser Riktlinjer för Flyktingenhetens insatser i Nordanstigs kommun Dokumentnamn Reviderad datum Dokumentansvarig Verksamhetschef Social omsorg Fastställd av Diarienummer Original datum 2014-01- Giltig till

Läs mer

Pressinformation ANDELSÄGARMETODEN December 2011

Pressinformation ANDELSÄGARMETODEN December 2011 Pressinformation ANDELSÄGARMETODEN December 2011 PRESSMEDDELANDE Innehåll 3 Pressmeddelande 5 Varför behövs Andelsägarmetoden? 6 Allmän presentation av Andelsägarmetoden hur går det till? 7 Vad avtalen

Läs mer

-lärande utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

-lärande utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset En väg till självförsörjning och framtidstro? -lärande utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 11 februari 2013 Presentation

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Kommittédirektiv. Statens ansvar för att bistå svenskar vid kris- och katastrofsituationer utomlands. Dir. 2007:45

Kommittédirektiv. Statens ansvar för att bistå svenskar vid kris- och katastrofsituationer utomlands. Dir. 2007:45 Kommittédirektiv Statens ansvar för att bistå svenskar vid kris- och katastrofsituationer utomlands Dir. 2007:45 Beslut vid regeringssammanträde den 3 april 2007 Sammanfattning av uppdraget En parlamentarisk

Läs mer

Upplevelsen av att arbeta med nyanlända i elevhälsan. - En enkätundersökning

Upplevelsen av att arbeta med nyanlända i elevhälsan. - En enkätundersökning Upplevelsen av att arbeta med nyanlända i elevhälsan - En enkätundersökning 1 Sammanfattning Elevhälsan är en av de offentliga verksamheter som i hög grad påverkats av det ökande antalet nyanlända barn

Läs mer

FRÅN INVANDRARE TILL KOMMUNINVÅNARE

FRÅN INVANDRARE TILL KOMMUNINVÅNARE FRÅN INVANDRARE TILL KOMMUNINVÅNARE DELAKTIGHET OCH SYSSELSÄTTNING SYSSELSÄTTNING BLAND INVANDRARE INVA KARTLÄGGNING AV NULÄGET NULÄG CAROLINA HERBERTS, 202 Målsättningen för projektet Från invandrare

Läs mer

Om Du har frågor angående slutrapporteringen, hör av Dig till Din handläggare på Svenska ESFrådet.

Om Du har frågor angående slutrapporteringen, hör av Dig till Din handläggare på Svenska ESFrådet. PK 2010-6 Slutrapport Projektnamn: FFA Förebyggande Friskvårds Arbete Diarienr: 2009-306217 Projektperiod (2010-01-11 2011-06-30) Syftet med en enhetlig mall för slutrapportering är att underlätta spridning

Läs mer

KOMMUNFÖRBUNDETS STÅNDPUNKTER I FRÅGESTÄLLNINGAR SOM BERÖR HEM- BYGDSRÄTTEN

KOMMUNFÖRBUNDETS STÅNDPUNKTER I FRÅGESTÄLLNINGAR SOM BERÖR HEM- BYGDSRÄTTEN KOMMUNFÖRBUNDETS STÅNDPUNKTER I FRÅGESTÄLLNINGAR SOM BERÖR HEM- BYGDSRÄTTEN Hembygdsrätten, jordförvärvsrätt/-tillstånd och näringsrätten Ålands kommunförbund/2008-10-16 Innehållsförteckning Förord...

Läs mer

Kom Med projektet. Samordningsförbundet Skellefteå

Kom Med projektet. Samordningsförbundet Skellefteå Kom Med projektet Ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skellefteå kommun och Landstinget Halvårsrapport 2008-02-16 2008-09-16 Rapporten sammanställd av: Anneli Edvinsson,

Läs mer

Studiehandledning - Vems Europa

Studiehandledning - Vems Europa Studiehandledning - Vems Europa En studiesatsning om makt och rättvisa i Europa Varför får inte EU och Europa mer plats i den svenska debatten? Det har vi också undrat. Sverige är en del av Europa och

Läs mer

6-stegsguide för hur du tänker positivt och förblir positiv.

6-stegsguide för hur du tänker positivt och förblir positiv. 6-stegsguide för hur du tänker positivt och förblir positiv Låt oss säga att du vill tänka en positiv tanke, till exempel Jag klarar det här galant. och du vill förbli positiv och fortsätta tänka den här

Läs mer

Förbättrade chanser för förortsföretagare att lyckas Motion av Rebwar Hassan (mp) (2008:29)

Förbättrade chanser för förortsföretagare att lyckas Motion av Rebwar Hassan (mp) (2008:29) Utlåtande 2008: RI (Dnr 009-807/2008) Förbättrade chanser för förortsföretagare att lyckas Motion av Rebwar Hassan (mp) (2008:29) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Motion (2008:29)

Läs mer

Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter

Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter Kvalitetsrapport 13, 2007 KVALITETSRAPPORT En enkät har delats ut till alla personer som Individ- och familjeomsorgen hade kontakt med under vecka

Läs mer

Hur europeisk och nationell lagstiftning påverkar kvinnors företagande

Hur europeisk och nationell lagstiftning påverkar kvinnors företagande Hur europeisk och nationell lagstiftning påverkar kvinnors företagande Insatsområde 1 - Entreprenörskap och innovativa miljöer Hur europeisk och nationell lagstiftning påverkar kvinnors företagande Verksamhetsbidrag

Läs mer

Norrköpings kommuns beredskap gällande anhöriginvandring.

Norrköpings kommuns beredskap gällande anhöriginvandring. RAPPORT 1(7) Verksamhetsstöd 2012-10-10 AVN-2012.999 Handläggare, titel, telefon Helena Ström, Nämndsekreterare 011-15 11 87 Norrköpings kommuns beredskap gällande anhöriginvandring. - bakgrund, prognos

Läs mer

Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande kurs i Latinamerikakunskap.

Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande kurs i Latinamerikakunskap. Praktikrapport Louisa Flores Praktikplats Global Utmaning Birger Jarlsgatan 27 111 34 Stockholm Utbildning Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande

Läs mer

I-avtalet 2016 2019. Lönebildningsavtal. Giltighetstid 2016-04-01 2019-03-31

I-avtalet 2016 2019. Lönebildningsavtal. Giltighetstid 2016-04-01 2019-03-31 I-avtalet 2016 2019 Lönebildningsavtal Giltighetstid 2016-04-01 2019-03-31 Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation Unionen Ledarna AiF, Akademiker förbunden inom Fastigos avtalsområde (Sveriges

Läs mer

Riktlinjer - Sociala bostäder

Riktlinjer - Sociala bostäder TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-15 Dnr: 2015/122-IFN-004 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Riktlinjer

Läs mer

FÖRÄLDRAENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen.

FÖRÄLDRAENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen. FÖRÄLDRAENKÄTER Sammanställning av utvärderingsenkäter ifyllda av föräldrar som haft barn på Terapikoloniers sommarverksamheter, eller som själva deltagit tillsammans med sina barn på någon Terapikoloniers

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2011 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan för Föreningen Norden i Skåne 2015 samt inriktning för 2016

Förslag till verksamhetsplan för Föreningen Norden i Skåne 2015 samt inriktning för 2016 Förslag till verksamhetsplan för Föreningen Norden i Skåne 2015 samt inriktning för 2016 Inledning Distriktets roll har länge ifrågasatts inom Föreningen Norden, och det har vid flera tillfällen skrivits

Läs mer

Uppsala KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG

Uppsala KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Uppsala ^ KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Christina Rosendahl 2014-01-30 NHO-2014-0045.31 Nämnden för hälsa och omsorg Redovisning 2013 och ansökan om statsbidrag

Läs mer

Maktsalongen Verksamhetsplan 2015

Maktsalongen Verksamhetsplan 2015 Bilaga 5 Maktsalongen Verksamhetsplan 2015 Maktsalongen är en organisation som arbetar med jämställdhet i det unga civilsamhället. 2015 är organisationens fjärde år och organisationen växer med raketfart.

Läs mer

En undersökning bland lärare till ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN

En undersökning bland lärare till ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN En undersökning bland lärare till ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN Jag får inte den hjälp jag behöver för att kunna ge barnen en bra utbildning. Har absolut ingenting emot barnen i sig utan det är själva situationen.

Läs mer

Ansökan från Transfer om anslag till utveckling av verksamheten i Uppsala län

Ansökan från Transfer om anslag till utveckling av verksamheten i Uppsala län KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Andreas Christoffersson 2014-03-24 UAN-2014-0184 Rev. 2014-04-02 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan från Transfer

Läs mer

Yttrande om lagförslag av ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända - PM från Arbetsmarknadsdepartementet

Yttrande om lagförslag av ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända - PM från Arbetsmarknadsdepartementet SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-09-16 SN-2015/2810.709 1 (6) HANDLÄGGARE Carin Nyh Carin.Nyh@huddinge.se Socialnämnden Yttrande om lagförslag av ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

Läs mer

Projekt Region Skånes Ungdomssatsning Skåneleden, Folkhälsa och Kulturarv

Projekt Region Skånes Ungdomssatsning Skåneleden, Folkhälsa och Kulturarv Koncernkontoret Område Samhällsplanering Lene Hansson Projektledare 044 309 31 42 lene.hansson@skane.se INFORMATION Datum 2014-05 Projekt s Ungdomssatsning Skåneleden, Folkhälsa och Kulturarv Projekttid

Läs mer

Datum: 20091123. Naturbruksgymnasiet Dingle hemsida: www.tillvaxtbohuslan.se

Datum: 20091123. Naturbruksgymnasiet Dingle hemsida: www.tillvaxtbohuslan.se Datum: 20091123 Diarienummer: SLUTRAPPORT Journalnr: 2008-4651 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan och

Läs mer

JÄMSTÄLLD ORGANISATION 2011 Handlingsplan för IOGT-NTO:s jämställdhetsarbete

JÄMSTÄLLD ORGANISATION 2011 Handlingsplan för IOGT-NTO:s jämställdhetsarbete JÄMSTÄLLD ORGANISATION 2011 Handlingsplan för IOGT-NTO:s jämställdhetsarbete Detta dokument har arbetats fram efter beslut på IOGT-NTO:s kongress i Piteå 2005. Först ges en sammanfattning av handlingsplanen.

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.3.2013 SWD(2013) 78 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

Ska du genomgå en IVF-behandling? Varför blir vissa kvinnor lättare gravida än andra? Varför får vissa missfall?

Ska du genomgå en IVF-behandling? Varför blir vissa kvinnor lättare gravida än andra? Varför får vissa missfall? UppStART Ska du genomgå en IVF-behandling? Varför blir vissa kvinnor lättare gravida än andra? Varför får vissa missfall? Det tar några minuter och kan ge forskningen enorma möjligheter till att förbättra

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 201120 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

DOM 2013-11-26 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-11-26 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2013-11-26 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 10383-12 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Malmö, migrationsdomstolen, dom den 8 november 2012

Läs mer

Sveriges ungdomar om framtiden; Från YOLO till oro.

Sveriges ungdomar om framtiden; Från YOLO till oro. Sveriges ungdomar om framtiden; Från YOLO till oro. 1 Innehåll 04 Bakgrund 06 Sammanfattning Resultat; 10 Generella attityder 14 Vardagsutmaningar 22 Idealbilder 28 Hur breda är utmaningarna? 41 Framtid

Läs mer

ESSÄ. Min syn på kompetensutveckling i Pu-process. Datum: 2006-04-26. Produktutveckling med formgivning, KN3060

ESSÄ. Min syn på kompetensutveckling i Pu-process. Datum: 2006-04-26. Produktutveckling med formgivning, KN3060 ESSÄ Min syn på kompetensutveckling i Pu-process Datum: 2006-04-26 Produktutveckling med formgivning, KN3060 Utfört av: Kim Hong Tran Handledare: Rolf Lövgren Ragnar Tengstrand INLEDNING INLEDNING ESSÄNS

Läs mer

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar.

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar. Vad krävs för att få pengar från ESF (EU:s socialfond) för projekt i Stockholmsregionen? - En genomgång av förutsättningar och krav som gäller på EU-, nationell- och regional nivå För alla som ska söka

Läs mer

Idrottens föreningslära GRUND

Idrottens föreningslära GRUND 1 Lärgruppsplan Idrottens föreningslära GRUND Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Idrottens

Läs mer

Kommun-, landstings- och regionledningens ansvar

Kommun-, landstings- och regionledningens ansvar KONVENTION OM RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Kommun-, landstings- och regionledningens ansvar Många av konventionens rättigheter ligger inom kommunernas, landstingens och regionernas

Läs mer

Sektorn för socialtjänst 2009-01-14 BRUKARUNDERSÖKNING AVSEENDE BOENDESTÖDET 2008

Sektorn för socialtjänst 2009-01-14 BRUKARUNDERSÖKNING AVSEENDE BOENDESTÖDET 2008 Sektorn för socialtjänst 2009-01-14 BRUKARUNDERSÖKNING AVSEENDE BOENDESTÖDET 2008 Antal inkomna svar: 31 av 43 möjliga Viktigast för upplevd kvalitet (=minst 50% av de svarande viktade påståendet): Jag

Läs mer

Regionala bredbandskoordinatorer och nationellt sekretariat

Regionala bredbandskoordinatorer och nationellt sekretariat Regionala bredbandskoordinatorer och nationellt sekretariat Regionala bredbandskoordinatorer länge efterfrågade underlätta för alla bredbandsföreningar som finns runtom i landet, som jobbar ideellt och

Läs mer

Invandrarföretagare i Sverige och Europa. Farbod Rezania, Ahmet Önal Oktober 2009

Invandrarföretagare i Sverige och Europa. Farbod Rezania, Ahmet Önal Oktober 2009 Invandrarföretagare i Sverige och Europa Farbod Rezania, Ahmet Önal Oktober 2009 Sammanfattning 1 Sammanfattning I denna rapport har möjligheter och hinder för företagandet i Sverige jämförts med motsvarande

Läs mer

Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner

Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner Analys av partiernas svar på Handikappförbundens tio krav Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner Var femte väljare har en funktionsnedsättning. Handikappförbundens 39 medlemsförbund

Läs mer

UTVECKLA SÅ UTVECKLAR NI ER FÖRENING!

UTVECKLA SÅ UTVECKLAR NI ER FÖRENING! UTVECKLA SÅ UTVECKLAR NI ER FÖRENING! HEJ! Föreningen eller klubben är en av de viktigaste grundstenarna i Socialdemokraterna. Det är den verksamhet som de flesta av våra medlemmar möter i sitt vardagsengagemang.

Läs mer

Utvecklingsplan till avtal om ansvarsfördelning, samverkan och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne

Utvecklingsplan till avtal om ansvarsfördelning, samverkan och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne Utvecklingsplan till avtal om ansvarsfördelning, samverkan och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne 1. Utvecklingsområden Avtalet omfattar fyra nedanstående prioriterade utvecklingsområden

Läs mer

Analys av Plattformens funktion

Analys av Plattformens funktion Analys av Plattformens funktion Bilaga 3: Plattform för hållbar stadsutveckling årsrapport för 2015 Författarna ansvarar för innehållet i rapporten. Plattformen har inte tagit ställning till de rekommendationer

Läs mer

Handbok för LEDARSAMTAL

Handbok för LEDARSAMTAL Handbok för LEDARSAMTAL Ett material som kan vara en hjälp till att möta ideella ledare till enskilda utvecklingssamtal. 1 Förord SAU skulle aldrig vara vad det är idag om det inte var för alla de ideella

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Lerums kommun lerums.kommun@lerum.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Lerums kommun Beslut 2(13) Tillsyn i Lerums kommun har genomfört tillsyn av Lerums kommun under våren 2016. Tillsynen

Läs mer

Riktlinje för anhörigstöd

Riktlinje för anhörigstöd Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler > > Styrdokument Riktlinje för anhörigstöd ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2015-11-25, 275 ANSVAR UPPFÖLJNING: Socialchef GÄLLER TILL OCH MED: 2018 Våra

Läs mer

FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE

FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE Sofia Arkelsten, partisekreterare 20110704 INLEDNING Politiken påverkar människors liv. Därför är det viktigt vilka människor som utformar politiken. Och därför är det viktigt att

Läs mer

Mycket goda studieresultat

Mycket goda studieresultat Geflle Montessoriiskollas viisiion Vi har skapat en vision för att bli en riktigt bra skola, en av Sveriges bästa när det gäller trygghet och elevernas kunskaper. För att klara detta behöver vi en vision

Läs mer