Hoist Kredit AB. Styrelsen och verkställande direktören för Hoist Kredit AB (publ) org. nr avger härmed. Årsredovisning 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hoist Kredit AB. Styrelsen och verkställande direktören för Hoist Kredit AB (publ) org. nr. 556329-5699. avger härmed. Årsredovisning 2014"

Transkript

1 Hoist Kredit AB Styrelsen och verkställande direktören för Hoist Kredit AB (publ) org. nr avger härmed Årsredovisning

2 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Verksamheten Hoist Kredit AB (publ) Hoist Kredit, med organisationsnummer är ett registrerat kreditmarknadsbolag och står under Finansinspektionens tillsyn. Bolaget har sitt säte i Stockholm under adressen Box 7848, Stockholm. Hoist Kredit är en ledande skuldhanteringspartner till internationella banker och bedriver verksamhet i nio länder i Europa. Koncernen är specialiserad på köp av förfallna fordringar som härrör från stora internationella banker och andra finansiella institut (non-performing loans, NPLs eller förfallna lån ) med vilka koncernen har stabila och långa relationer. Hoist Kredit följer sina viktigaste samarbetspartners till andra marknader och köper ofta portföljer i flera av de länder där dessa bedriver verksamhet. Per 31 december 2014 härstammade 94 procent av det bokförda värdet på de förvärvade förfallna fordringsportföljerna från finansiella institut. Hoist Kredit är den största pan-europeiska köparen av NPLs som härrör från finansiella institut. Koncernen köper också förfallna fordringar av energiföretag, telekomföretag och andra konsumentföretag samt på vissa marknader även amorterande lån med säkerhet när så är lämpligt. När Hoist Kredit har köpt en portfölj drivs fordringarna in av gäldenärerna, detta främst genom överenskommelser om hållbara betalningsplaner. Hoist Kredit hanterar till övervägande del inkasseringen av de förvärvade portföljerna genom sina tio call centers i Europa och kompletterar i vissa fall med noggrant utvalda externa inkasseringspartners. Koncernen har i över 20 år varit helt inriktad på att förvärva portföljer av förfallna fordringar. Detta skiljer Hoist Kredit från många av konkurrenterna som har sitt ursprung som inkasseringsföretag som tredje part och som har en betydligt kortare historia av köp av fordringar. Detta långsiktiga fokus och koncernens flexibla och skräddarsydda produkterbjudande har gett Hoist Kredit möjlighet att bygga upp kompetensen att strukturera och genomföra komplexa transaktioner. Sedan 2009 erbjuder koncernen en traditionell inlåningstjänst över internet till allmänheten i Sverige under varumärket HoistSpar. Som reglerat kreditmarknadsbolag kan Hoist Kredit erbjuda allmänheten inlåning som omfattas av den svenska statliga insättningsgarantin, till ett belopp om euro för varje inlåningskund. Detta ger koncernen en kostnadseffektiv, flexibel och tillförlitlig finansiering som koncernen till övervägande del använder för att finansiera köp av förfallna fordringar. Marknad Hoist Kredits geografiska fokus är Europa. Koncernen innehar portföljer i Tyskland, Österrike, Frankrike, Storbritannien, Belgien, Nederländerna, Italien och Polen samt har inlåningsverksamhet i Sverige. När banker och andra långivare säljer fordringar får de möjlighet att koncentrera sig på kärnverksamheten, lösgöra kapital, lednings- och organisatoriska resurser, uppnå en bättre likviditet, begränsa riskerna med osäkra betalningar samt förbättra viktiga verksamhetsmått. Under senare tid har den europiska marknaden för förfallna fordringar vuxit huvudsakligen till följd av underliggande marknadstillväxt för konsumentkreditgivning och ett nytt regelverk gällande kapitaltäckning (Basel III) som trädde i kraft Hoist Kredit största konkurrenter är företag som förvärvar och hanterar fordringar, integrerade aktörer som erbjuder ett större utbud av finansiella tjänster samt specialiserade investerare. Ägare och koncernstruktur Hoist Kredit AB (publ) ägs till 100 procent av Hoist Finance AB (publ) , namnändrat i januari 2015 från Hoist International AB (publ). Hoist Finance AB (publ) med säte i Stockholm är noterat på NASDAQ Stockholm. Hoist Kredit AB (publ) förvärvar och innehar större delen av koncernens fordringsportföljer och fordringarna förvaltas av dess dotterbolag eller filialer. Dessa enheter tillhandahåller även förvaltningstjänster på provisionsbasis till externa parter. Bolaget bedriver verksamhet i Bryssel respektive Amsterdam genom de utländska filialerna Hoist Kredit AB filial Belgien och Hoist Kredit AB filial Nederländerna. Bilden nedan illustrerar Hoist Kredit AB (publ)-koncernen med dess viktigaste aktiva dotterbolag och filialer per 31 december Se not 13 Koncernbolag för koncernens fullständiga juridiska struktur. Legal struktur Hoist Finance AB (publ) Sverige Hoist Kredit AB (publ) Sverige 100% Hoist Belgien (Filial) Hoist Nederländerna (Filial) Hoist Finance UK Ltd. Storbritannien 90% 100% 100% Hoist Italia S.r.l. Italien MARTE SPV S.r.l., Italien BEST III NS FIZ Poland (Fund) 50% 100% Hoist Finance Cyprus Ltd Cypern 100% Hoist GmbH Tyskland 100% CL Finance Ltd. Storbritannien 100% Robinson Way Ltd. Storbritannien 100% Hoist Portfolio Holding 2 Ltd. Jersey 100% Hoist I NS FIZ Polen (Fund) Hoist Kredit Ltd. Storbritannien Hoist Finance SAS Frankrike 100% The Lewis Group Storbritannien Hoist Portfolio Holding Ltd. Jersey Hoist Poland Sp Zoo Polen Kancelaria Navi Lex Polen 2 Hoist Kredit AB (publ) Årsredovisning 2014

3 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser under året Den treåriga seniora icke-säkerställda obligationen om 750 MSEK som emitterades i december 2013, noterades på Nasdaq Stockholm. I april förvärvade Hoist Kredit fordringsportföljen från sin italienska samarbetspartner TRC. Portföljen bestod av cirka fordringar med ett nominellt värde om cirka 1,9 miljarder Euro. Ytterligare portföljförvärv under våren i Nederländerna från Crédit Agricole Consumer Finance B.V. stärkte koncernens ställning på den nederländska marknaden. I maj investerade Toscafund, en fondförvaltare i London med inriktning på globala finansbolag, i verksamheten via en riktad emission om 333 MSEK i moderbolaget Hoist Finance AB. Emission i Hoist Kredit AB (publ) med motsvarande belopp. Ytterligare strategisk expansion i Italien via förvärvet av TRC:s verksamhet i Rom och Lecce i augusti med 130 anställda. Emission av en senior icke säkerställd obligation om 100 MEUR i oktober, som noterades på Nasdaq Stockholm. I november förvärvade Hoist Kredit det polska indrivningsföretaget Navi Lex med 130 anställda i Wroclaw. I december förvärvades en betydande fordringsportfölj i Italien från en stor internationell bank. Under perioden har en företrädesemission i Hoist Finance AB (publ) om cirka 100 MSEK genomförts, som tecknades fullt ut av existerande aktieägare. Hoist Finance AB (publ) har sedan tillskjutit 100 MSEK i aktieägartillskott till bolaget. En apportemission av konvertibla skuldebrev genomfördes i Hoist Finance AB (publ) med efterföljande konvertering till aktier i Hoist Kredit AB (publ), varvid 100 MSEK omvandlades från primärkapital till kärnprimärkapital. Under fjärde kvartalet valdes tre nya styrelsemedlemmar in i styrelsen för Hoist Kredit AB (publ) Ingrid Bonde (styrelseordförande), Annika Poutiainen och Gunilla Wikman. Utveckling under räkenskapsåret 2014 Såvida inte annat anges, gäller alla jämförelser avseende marknads-, finansiell och operativ information föregående period Rörelseintäkter och finansiella poster Till följd av den höga förvärvsaktiviteten under såväl 2013 som 2014, ökade inkassering från förvärvade fordringsportföljer med 55 procent till MSEK (1 641 MSEK). Portföljavskrivningar och omvärderingar uppgick till MSEK ( 633 MSEK) varav portföljomvärderingar svarade för 15 MSEK ( 6 MSEK). Ränteintäkter från den icke-förfallna portföljen med konsumentlån minskade under året i takt med att portföljen amorteras och uppgick till 38 MSEK (69 MSEK). Det redovisade värdet av den icke-förfallna portföljen av konsumentfordringar uppgick per 31 december 2014 till 119 MSEK (209 MSEK). Nettointäkter från förvärvade fordringar ökade således med 33 procent till MSEK (1 077 MSEK). Intäkter avseende arvoden och provisioner har varit stabila med en marginell ökning från 149 MSEK 2013 till 153 MSEK 2014, primärt som en följd av helårseffekten från the lewis group som förvärvades i augusti Resultatet av andelar i joint venture i Polen (BEST III) har ökat med 61 procent till 59 MSEK. Under 2013 omförhandlades arvoden till BEST III:s externa skuldhanteringspartner vilket hade en negativ effekt på framtida kassaflöden och därmed tillgångens värdering. Denna effekt ingick som en del av det redovisade resultatet under Innehavet i BEST III redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Som en följd av de redovisningsprinciper som tillämpas inom BEST III-fonden har fallande marknadsräntor under 2014 haft en viss positiv effekt på resultatet. Förvärvstakten i Hoist Kredits joint venture var låg under 2013 och inga ytterligare förvärv gjordes Det bokförda värdet på Hoist Kredits andel i detta joint venture uppgick per 31 december 2014 till 215 MSEK (192 MSEK). I relation till det redovisade resultatet på 59 MSEK uppgick det realiserade resultatet till 28 MSEK. Övriga intäkter uppgick till 18 MSEK (16 MSEK). Totala intäkter ökade till MSEK jämfört med MSEK Finansnettot, d v s netto av ränteintäkter och räntekostnader exklusive ränteintäkter från den icke-förfallna portföljen med konsumentlån, uppgick till 292 MSEK ( 170 MSEK). För att möta högre förväntade förvärvsvolymer, har Hoist Kredit under 2014 fortsatt att bygga upp och bibehålla en god likviditet genom att utfärda företagsobligationer och öka inlåningen inom HoistSpar. Vidare har fallande marknadsräntor resulterat i minskade ränteintäkter från placeringar i statsskuldväxlar och obligationer. Nettoresultatet av finansiella transaktioner uppgick till 19 MSEK ( 5 MSEK) och avser resultateffekter av säkringar av valutor och räntor via derivat. Rörelsekostnader Rörelsekostnader, exklusive av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar, uppgick till MSEK, en ökning med 22 procent jämfört med 2013 ( 925 MSEK). Ökningen i rörelsekostnaderna avspeglar den höga aktiviteten av portföljköp under såväl 2013 som 2014 samt förvärvet av två operativa plattformar i Italien från TRC under tredje kvartalet 2014, varvid Hoist Kredit bl a övertog cirka 130 anställda. Rörelsekostnaderna för 2014 inkluderar vissa kostnader av engångskaraktär, däribland kostnaden för omstrukturering och effektivisering av verksamheten i Frankrike som har belastat resultatet med cirka 15 MSEK på helårsbasis. Kostnaderna för 2014 inkluderar även en förvärvskostnad hänförlig till förvärvet av Navi Lex i Polen i december 2014 om 4 MSEK samt förvärvet av de två plattformarna från TRC i augusti (cirka 2 MSEK i förvärvskostnader). Under året har Hoist Kredit fortsatt att stärka sina centrala funktioner och interna system, vilket har medfört en viss kostnadsökning års kostnader belastades med 69 MSEK i omstruktureringskostnader avseende integrationen av the lewis group Ltd då en reservering för integrationen belastade kostnaderna och ett motsvarande belopp ökade intäkterna. Under 2014 har Hoist Kredit slutfört integrationen av the lewis group och Robinson Way till tidigare uppskattad kostnad. Omstruktureringsreserven har utnyttjats till fullo. Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar uppgick till 25 MSEK ( 16 MSEK). Ökningen i avskrivning mellan 2013 och 2014 härstammar delvis från tillgångar förvärvade vid köpet av TRC under Resterande del förklaras i huvudsak av ökade avskrivningar på IT-system, däribland inlåningssystemet och ökade avskrivningar i den franska verksamheten som en följd av etableringen i Lille. Resultat före skatt och Nettoresultat Tack vare fortsatt stark utveckling av koncernens verksamhet ökade resultatet före skatt till 205 MSEK (163 MSEK). Den redovisade skattekostnaden uppgick till 38 MSEK 35 MSEK), motsvarande cirka 18 procent av koncernens resultat före skatt. Skattekostnaden är positivt påverkad av att skattemässiga förlustavdrag, som ej varit upptagna i balansräkningen, kunnat utnyttjas och således påverkat redovisad skattekostnad positivt med en effekt om cirka 23 MSEK. Vidare har icke skattepliktiga intäkter som ingår i koncernresultatet och avdragsgilla kostnader som ej belastat koncernresultatet haft en positiv inverkan på skattekostnaden. Totalresultatet, inklusive valutaomräkningsdifferenser, uppgick till 175 MSEK, vilket var en ökning om 45 MSEK jämfört med Kassaflöde MSEK Förändring, % Kassaflöde från den löpande verksamheten n/m Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde n/m Hoist Kredit AB (publ) Årsredovisning

4 Förvaltningsberättelse Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade till 817 MSEK (1 259 MSEK) till följd av högre förvärvsvolym 2014 (inkl. omräkningsdifferenser) och ett starkare inflöde av inlåning i HoistSpar under 2013 jämfört med Kassaflöde från investeringsverksamheten minskade till 774 MSEK ( 597 MSEK) som ett resultat av rörelseförvärv i Polen samt investeringar i obligationer. Under 2014 har Hoist Kredit successivt byggt upp och bibehållit en likviditet för att möjliggöra förväntade förvärv. Som ett led i strategin att diversifiera finansieringsstrukturen har Hoist Kredit AB (publ) emitterat obligationer. Under senare delen av 2013 emitterade koncernen 350 MSEK i efterställda obligationer samt 750 MSEK i seniora icke säkerställda obligationer. I oktober 2014 emitterade koncernen ytterligare en senior icke säkerställd obligation om 100 MEUR. Detta ger en naturlig valutasäkring av koncernens tillgångar som till största delen är denominerade i EUR. Sedan januari 2014 har Hoist Kredit omallokerat sin likviditetsreserv enligt förändrade regulatoriska krav. Detta har medfört en ökning i statsskuldväxlar/statsobligationer och säkerställda obligationer och en minskning i seniora banklån och företagsobligationer med lägre kreditriskvärdering. Under 2014 har Hoist Kredit investerat netto cirka 654 MSEK obligationer och andra värdepapper. Kassaflöde från finansieringsverksamheten ökade till MSEK (1 017 MSEK) som ett resultat av kapitaltillskott i form av private placement till Toscafund i maj samt en nyemission med företrädesrätt i december Årets totala kassaflöde uppgick till 356 MSEK, att jämföra med MSEK Finansiering och kapitalstruktur MSEK Förändring, % Inlåning Efterställda skulder Seniora icke säkerställda skulder Summa räntebärande skulder Övriga skulder Eget kapital Summa skulder och eget kapital Likvida medel och räntebärande tillgångar Övriga tillgångar Summa tillgångar Likviditetsratio, % Kärnprimärkapitalrelation, % 9,35 5,63 +4 pe Total kapitaltäckningsrelation, % 12,17 11,56 +1 pe Hoist Kredit finansierar i stor utsträckning sin verksamhet genom in låning. Per 31 december 2014 uppgick inlåningen till MSEK (9 702 MSEK). Kontoformerna Sparkonto Flex och Sparkonto Fast 36 månader har tillsammans svarat för cirka 67 procent av ökningen. Som ett led i strategin att diversifiera finansieringsstrukturen, har Hoist Kredit under 2014 emitterat 100 MEUR i seniora icke säkerställda obligationer. Dessa är noterade på Nasdaq Stockholm. Koncernens eget kapital uppgick per 31 december 2014 till MSEK (825 MSEK). För att tillvarata de förvärvsmöjligheter som finns i marknaden har Hoist Kredit under året förstärkt sin kapitalbas. I maj 2014 genomförde Hoist Finance en riktad nyemission till det Londonbaserade Toscafund om 333 MSEK, motsvarande emission gjordes i Hoist Kredit. I december 2014 genomförde Hoist Finance en apportemission av 100 MSEK konvertibla skuldebrev utfärdade av Hoist Kredit AB (publ) varigenom innehavarna av de konvertibla skuldebreven erhöll aktier i Hoist Finance AB (publ). Omedelbart efter erhållandet av konvertiblerna konverterades dessa till aktier i Hoist Kredit AB (publ) och därmed omvandlades 100 MSEK av primärkapital till kärnprimärkapital. I december 2014 genomfördes vidare en företrädesemission till befintliga aktieägare i Hoist Finance AB (publ)om 100 MSEK. Motsvarande belopp tillsköts bolaget via aktieägartillskott. Total kapitaltäckningsrelation har ökat från 11,56 procent per 31 december 2013 till 12,17 per 31 december Kärnprimärkapitalrelationen uppgick per 31 december 2014 till 9,35 (5,63) procent. Likvida medel och räntebärande tillgångar uppgick per 31 december 2014 till MSEK (5 264 MSEK). Likviditetsrelationen uppgick till 50 (50) procent av inlåningen från allmänheten. Portföljförvärv MSEK Föränd - ring, % Portföljförvärv Bokfört värde förvärvade krediter 1) Brutto ERC 120 månader 2) ) Inklusive icke-förfallen portfölj av konsumentlån samt portföljer som ingår det polska joint venture. 2) Exklusive icke-förfallen portfölj av konsumentlån samt portföljer som ingår det polska joint venture. Under 2014 fortsatte Hoist Kredit att aktivt förvärva fordringsportföljer med fortsatt geografisk diversifiering och penetrering av befintliga marknader. Den totala förvärvsvolymen uppgick 2014 till MSEK (3 266 MSEK). Det bokförda värdet av förvärvade krediter uppgick per 31 december 2014 till MSEK (6 400 MSEK), d v s en ökning med 39 procent. Brutto ERC (Estimated Remaining Collections) 120 månader (exkl. icke-förfallen portfölj av konsumentlån samt portföljer som ingår det polska joint venture) uppgick till MSEK ( MSEK). Under året har Hoist Kredit förvärvat ett antal stora portföljer. I april genomförde Hoist Kredit ytterligare ett betydande portföljförvärv och ett forward flow-avtal i Nederländerna med Crédit Agricole Consumer Finance Nederland. I april förvärvade koncernen fordringsportföljen från sin italienska samarbetspartner TRC. I augusti förvärvade Hoist Kredit en portfölj av förfallna konsumentfordringar från Citigroup Financial Products Inc. i Tyskland. Under tredje kvartalet köpte Hoist Kredit även en större portfölj från Santander i Storbritannien. I december stärkte Hoist Kredit sin position i Italien genom att via sitt italienska dotterbolag förvärva en betydande fordringsportfölj från en stor internationell bank. 4 Hoist Kredit AB (publ) Årsredovisning 2014

5 Förvaltningsberättelse Segmentsöversikt Nedan redogörs för resultatutvecklingen i respektive rörelsesegment baserat på den operativa resultaträkningen, exklusive rörelsesegmentet centrala funktioner och elimineringar. Se not 1 för vidare detaljer. Tyskland och Österrike MSEK Föränd - ring, % Inkasserade belopp från förvärvade fordringsportföljer Portföljavskrivningar och -omvärderingar Ränteintäkter från icke-förfallen portfölj av konsumentlån Nettointäkter från förvärvade fordringar Intäkter avseende arvoden och provisioner Övriga intäkter Summa intäkter Rörelsekostnader EBIT EBIT-marginal, % 44% 1% 7 pe Kostnader/inkasserade belopp från förvärvade fordringar, % 29% 29% 0 Redovisat värde förvärvade fordringar 1) Brutto ERC 120 månader 2) ) Inklusive icke förfallen portfölj av konsumentlån. 2) Exklusive icke förfallen portfölj av konsumentlån. Rörelseintäkter Inkasserade belopp från förvärvade fordringsportföljer för 2014 ökade med 9 procent till 724 MSEK (666 MSEK). Utvecklingen påverkades positivt av tillväxten inom området för fordringar med säkerheter. Portföljavskrivningar och omvärderingar uppgick till 349 MSEK ( 263 MSEK) för Den proportionellt sett större ökningen i portföljavskrivningar förklaras av positiva portföljomvärderingseffekter 2013, bland annat drivet av en enskild större säkerställd tillgång. Denna tillgång, som påverkat 2013 positivt och i någon mån 2014 negativt, förväntas bli realiserad under första kvartalet Intäkter från den icke förfallna portföljen av konsumentlån minskade från 69 MSEK till 38 MSEK på helårsbasis till följd av att portföljen successivt amorteras. Intäkter från arvoden och provisioner var lägre för 2014 som ett resultat av att en betydande portfölj som Hoist Kredit tidigare förvaltat på uppdrag åt tredje part nu har förvärvats av Hoist Kredit och ingår därför i inkasserade belopp från förvärvade fordringsportföljer. Totala intäkter minskade till 446 MSEK (506 MSEK). Rörelsekostnader Rörelsekostnader för 2014 har i stort sett varit oförändrade jämfört med föregående år trots högre volymer. Personalkostnader har minskat med 7 procent för Detta förklaras av de högre kostnaderna 2013 som följde av nedläggningen av Hoist Kredits kontor i Eschborn. EBIT Segmentets EBIT uppgick för helåret 2014 till 195 MSEK (258 MSEK) med en motsvarande EBIT-marginal om 44 (51) procent. Försämringen i lönsamheten härrör framförallt från lägre intäkter från den icke förfallna portföljen av konsumentlån. Förvärvsaktiviteten var högre under 2014 jämfört med föregående år. Under året förvärvade Hoist Kredit bland annat en portfölj av förfallna konsumentfordringar från Citigroup Financial Products Inc. Redovisat värde av förvärvade fordringsportföljer uppgick per 31 december 2014 till MSEK (2 036 MSEK). Brutto ERC ökade till MSEK per 31 december 2014 (3 253 MSEK). Övrigt Österrike fortsätter att utgöra en intressant marknad för Hoist Kredit. Under 2014 har Hoist Kredit fortsatt att stärka sin närvaro på den österrikiska marknaden genom några enstaka portföljförvärv. Frankrike, Belgien och Nederländerna MSEK Föränd - ring, % Inkasserade belopp från förvärvade fordringsportföljer Portföljavskrivningar och -omvärderingar Nettointäkter från förvärvade fordringar Intäkter avseende arvoden och provisioner Övriga intäkter 0 0 n/m Summa intäkter Rörelsekostnader EBIT 61 6 n/m EBIT-marginal, % 24% 5% +29 pe Kostnader/inkasserade belopp från förvärvade fordringar 1), % pe Redovisat värde förvärvade fordringar Brutto ERC 120 månader ) Exklusive kostnader av engångskaraktär. Rörelseintäkter Inkasserade belopp från förvärvade fordringsportföljer ökade med 117 procent för 2014 till 733 MSEK (338 MSEK). Högre inkasserade belopp från förvärvade fordringsportföljer härrör till en stor del från förvärvet av portföljen från Crédit Agricole i Nederländerna under andra hälften av 2013 samt tilläggsförvärven som gjordes under första halvan av Portföljavskrivningar och -omvärderingar uppgick till 485 MSEK ( 228 MSEK) för helåret 2014, varav omvärderingar om 32 MSEK inklusive omräkningsdifferenser ( 44 MSEK). Ökningen är i första hand hänförlig till tillväxt i underliggande tillgångar och i andra hand till fortsatt översyn och omvärdering av portföljerna i Frankrike. Intäkter från arvoden och provisioner för 2014 var i linje med föregående år och avser huvudsakligen verksamheten i Frankrike. Hoist Kredit AB (publ) Årsredovisning

6 Förvaltningsberättelse Rörelsekostnader Rörelsekostnader uppgick till 194 MSEK för 2014 ( 123 MSEK). Ökningen i rörelsekostnader återspeglar högre hanterade volymer samt det pågående omstrukturerings- och rationaliseringsprojektet i Frankrike. Under våren 2014 etablerades ett nytt kontor i Lille. Verksamheten i Hoist Kredits Pariskontor flyttas successivt till Lille som bl a erbjuder bättre tillgång på arbetskraft. Kostnadseffekten för 2014 uppgår till cirka 15 MSEK varav cirka 13 MSEK i form av en omstruktureringsreserv. Hoist Kredit förväntar sig vissa extra kostnader under första halvåret 2015 till dess omstruktureringen är genomförd. EBIT Segmentets EBIT uppgick 2014 till 61 MSEK ( 6 MSEK) med en motsvarande EBIT-marginal om 24 ( 5) procent. Förvärv Rensat för effekten av förvärvet av portföljen från Crédit Agricole Consumer Finance Nederland i slutet av 2013, var förvärvsaktiviteten för segmentet högre under 2014 jämfört med föregående år. I Nederländerna var förvärvsaktiviteten fortsatt hög. Under året genomförde Hoist Kredit ytterligare ett betydande portföljförvärv och ett forward flowavtal i Nederländerna med Crédit Agricole Consumer Finance Nederland B.V. Förvärvsaktiviteten i Frankrike har varit fortsatt låg då den franska marknaden för försäljning av fordringar är omogen. Redovisat värde av förvärvade fordringsportföljer uppgick per 31 december 2014 till MSEK (1 772 MSEK). Brutto ERC ökade till MSEK per 31 december 2014 (2 753 MSEK). Storbritannien MSEK Föränd - ring, % Inkasserade belopp från förvärvade fordringsportföljer Portföljavskrivningar och -omvärderingar Nettointäkter från förvärvade fordringar Intäkter avseende arvoden och provisioner Övriga intäkter Summa intäkter Rörelsekostnader EBIT EBIT-marginal, % 40% 14% +26 pe Kostnader/inkasserade belopp från förvärvade fordringar 1), % 28% 37% 9 pe Redovisat värde förvärvade fordringar Brutto ERC 120 månader ) Exklusive kostnader av engångskaraktär. Rörelseintäkter Inkasserade belopp från förvärvade fordringsportföljer uppgick till 527 MSEK för 2014 (250 MSEK). Ökningen i inkasserade belopp från förvärvade fordringsportföljer är ett resultat av förvärvet av the lewis group i augusti 2013 samt av ett starkt förvärvsflöde av fordringsportföljer under Portföljavskrivningar och omvärderingar uppgick till 201 MSEK för 2014 ( 40 MSEK). Den kraftiga ökningen jämfört med föregående år är hänförlig till förvärvet av the lewis group, där en omvärdering av portföljen gjordes, vilken redovisades över resultaträkningen som en intäkt med 64 MSEK. Utvecklingen för arvoden och provisioner är stabil. Ett nytt regelverk med högre krav på hantering av risk- och regelefterlevnad ur ett konsumentperspektiv har resulterat i strukturella förändringar på den brittiska marknaden där ett antal mindre spelare i inkassobranschen som saknar erforderliga rutiner och resurser har slagits ut. Rörelsekostnader Rörelsekostnader för 2013 belastades med avsättningar till en omstruktureringsreserv avseende integrationen av the lewis group om 69 MSEK. Under 2014 har integrationen av the lewis group och Robinson Way slutförts till uppskattad kostnad som reserverades vid förvärvet. Omstruktureringsreserven är utnyttjad till fullo. Fokus har därefter legat på operationella förbättringar och ökad lönsamhet. På helårsbasis minskade rörelsekostnaderna med 5 procent till 277 MSEK ( 290 MSEK). Med beaktande av kostnader av engångskaraktär under 2013, ökade rörelsekostnader med 25 procent. EBIT Segmentets EBIT uppgick 2014 till 181 MSEK (48 MSEK) med en motsvarande EBIT-marginal om 40 (14) procent. Förvärv Förvärvsaktiviteten var god under 2014 med en jämn förvärvstakt under året. Under 2014 förvärvade Hoist Kredit bland annat en större portfölj från Santander i Storbritannien. Redovisat värde av förvärvade fordringsportföljer uppgick per 31 december 2014 till MSEK (1 313 MSEK). Brutto ERC ökade till MSEK per 31 december 2014 (2 588 MSEK). Italien MSEK Föränd - ring, % Inkasserade belopp från förvärvade fordringsportföljer Portföljavskrivningar och -omvärderingar Nettointäkter från förvärvade fordringar Övriga intäkter 0 0 n/m Summa intäkter Rörelsekostnader EBIT EBIT-marginal, % pe Kostnader/inkasserade belopp från förvärvade fordringar, % pe Redovisat värde förvärvade fordringar Brutto ERC 120 månader Rörelseintäkter Inkasserade belopp från förvärvade fordringsportföljer för 2014 ökade med 23 procent till 261 MSEK (213 MSEK). Ökningen är en följd från förvärvet av portföljen från TRC i april. Portföljavskrivningar och omvärderingar uppgick till 91 MSEK för helåret 2014 ( 110 MSEK). I jämförelsen av inkasserade belopp mellan 2013 och 2014 har de nya portföljer som köpts i april och december 2014 en ansenlig påverkan. Dessa portföljer har dock inte påverkat portföljavskrivningarna under 2014 i samma omfattning. Hoist Kredit gjorde en omvärdering av portföljerna vid förvärvet. Detta hade en positiv inverkan på portföljernas bokförda värde och därmed minskade portföljavskrivningarna under Hoist Kredit AB (publ) Årsredovisning 2014

7 Förvaltningsberättelse Rörelsekostnader Den betydande ökningen i rörelsekostnaderna för helåret är ett resultat av förvärvet av TRCs två driftställen (Rom och Lecce) i augusti med sammanlagt 130 anställda. Förvärvet är en viktig del i Hoist Kredits strategi att växa och stärka sin position genom egen närvaro på den italienska marknaden. Den förvärvade kapaciteten har utrymme för ytterligare volymer. Senare delen av 2014 har präglats av integrationsarbetet av TRCs verksamhet i Hoist Kredit. EBIT Segmentets EBIT uppgick 2014 till 64 MSEK (80 MSEK) med en motsvarande EBIT-marginal om 37 (78) procent. Förvärv Förvärvsaktiviteten var betydligt högre under 2014 jämfört med föregående år. I april förvärvade Hoist Kredit fordringsportföljen från sin italienska samarbetspartner TRC. Portföljen bestod av cirka fordringar med ett sammanlagt nominellt belopp om 1,9 miljarder Euro. I december förvärvades en betydande fordringsportfölj från en stor internationell bank. Effekten av detta förvärv har bara marginellt återspeglats i inkasserade belopp från förvärvade fordringsportföljer och kommer att ge ett mer optimalt utnyttjande av befintlig kapacitet. Redovisat värde av förvärvade fordringsportföljer uppgick per 31 december 2014 till MSEK (308 MSEK). Brutto ERC ökade till MSEK per 31 december 2014 (486 MSEK). Polen MSEK Föränd - ring, % Inkasserade belopp från förvärvade fordringsportföljer Portföljavskrivningar och -omvärderingar n/m Nettointäkter från förvärvade fordringar Summa intäkter Rörelsekostnader EBIT EBIT-marginal, % pe Kostnader/inkasserade belopp från förvärvade fordringar, % pe Redovisat värde förvärvade fordringar Brutto ERC 120 månader Rörelseintäkter Under 2014 ökade inkasserade belopp från förvärvade fordringsportföljer med 72 procent till 296 MSEK (171 MSEK) som ett resultat av fortsatt stark inkassering på befintliga portföljer och en underliggande volymtillväxt. Portföljavskrivningar och omvärderingar uppgick till 17 MSEK (+11 MSEK). I relation till inkasserade belopp har portföljavskrivningarna varit låga såväl under 2013 som under större delen av Detta har i huvudsak varit en följd av en stor portfölj vars nettokassaflöde (inkasserade belopp efter inkasseringskostnader) beräknas påverkas av högre inkasseringskostnad i slutet av dess livslängd än i början. Som en konsekvens därav, har portföljens avskrivningar under den inledande perioden vida understigit den avskrivningstakt som gäller sett till portföljens hela livstid. I och med att denna inledande period nu är över har förhållandet från och med fjärde kvartalet 2014 normaliserats. Hoist Kredit har tidigare redovisat resultatandelar och innehav i sitt polska joint venture i segmentet Polen. För att bättre spegla Hoist Kredits operativa verksamhet redovisas dessa från och med 2014 i segmentet Centrala funktioner. Således har även jämförelsetalen justerats. Rörelsekostnader Rörelsekostnader har ökat oväsentligt under 2014 till 77 MSEK ( 64 MSEK). Ökningen är huvudsakligen hänförlig till uppbyggnaden av Warszawakontoret med ökad personalstyrka. I slutet av december förvärvades Wroclaw-baserade inkassoföretaget Navi Lex med cirka 130 anställda. Förvärvet har ännu inte återspeglats i segmentets resultat förutom av förvärvsrelaterade kostnader om cirka 4 MSEK hade Navi Lex en omsättning på 38 MSEK och ett rörelseresultat om 9 MSEK. EBIT Segmentets EBIT uppgick 2014 till 202 MSEK (118 MSEK) med en motsvarande EBIT-marginal om 72 (65) procent. Förvärv Under 2013 genomfördes ett betydande förvärv i Polen varför förvärvsaktiviteten för 2014 var något lägre jämfört med föregående år. Redovisat värde av förvärvade fordringsportföljer uppgick per 31 december 2014 till MSEK (779 MSEK). Brutto ERC ökade till MSEK per 31 december 2014 (1 592 MSEK). Moderbolaget Moderbolaget fungerar som ett rörelsedrivande bolag i Hoist Kredit koncernen. Moderbolagets resultat efter skatt uppgick till 125 MSEK (82 MSEK). I motsats till utvecklingen inom Hoist Kredit-koncernen i sin helhet minskade intäkterna från förvärvade fordringsportföljer i moderbolaget från 380 MSEK under 2013 till 292 MSEK under Kontrasten är delvis en konsekvens av att de påtagliga volymer av fordringsportföljer som förvärvats inom Hoist Kredit koncernen under 2014 endast till en mindre del förvärvats av moderbolaget. I tillägg härtill har strukturen gällande den italienska affären förändrats efter köpet av TRC och moderbolaget i samband med detta sålt de tillgångar som tidigare ägdes i moderbolaget till dotterbolaget Marte SPV S.R.L. Att räntenettot i moderbolaget minskar är huvudsakligen hänförlig till räntenetto från portföljer som förvärvats före 1 juli 2011 (som särredovisas då de värderas till verkligt värde), vilket är väntat då dessa portföljer åldras. Personalkostnaderna i moderbolaget ökade i takt med att antalet anställda ökade. Den stora förändringen följer av en förstärkning av främst centrala stödfunktioner på huvudkontoret i Stockholm. Utvecklingen av moderbolagets räntekostnader från 261 MSEK under 2013 till 345 MSEK under 2014 är snarlik den i Hoist Kredit koncernen. Detta är en effekt av att både inlåningen från allmänhet och finansieringen via emittering av obligationer sker i moderbolaget. Under 2014 har inlåningsvolymen ökat och nya, EUR-nominerade, obligationer getts ut. Det egna kapitalet uppgick per 31 december 2014 till MSEK (694 MSEK). I maj 2014 genomförde Hoist Finance AB (publ) en riktad nyemission till det Londonbaserade Toscafund om 333 MSEK. Motsvarande emission gjordes i Hoist Kredit. I december 2014 genomförde Hoist Finance AB (publ) en apportemission av 100 MSEK konvertibla skuldebrev utfärdade av Hoist Kredit AB (publ) varigenom innehavarna av de konvertibla skuldebreven erhöll aktier i Hoist Finance AB (publ). Omedelbart efter erhållandet av konvertiblerna konverterades dessa till aktier i Hoist Kredit AB (publ) och därmed omvandlades 100 MSEK av primärkapital till kärnprimärkapital. I december 2014 genomfördes vidare en företrädesemission i Hoist Finance AB (publ) till befintliga aktieägare om 100 MSEK. Motsvarande belopp tillsköts bolaget via aktieägartillskott. Icke-finansiella resultatindikatorer Medarbetare Hoist Kredits medarbetare utgör en av de viktigaste resurserna för koncernen. Koncernen är en internationell koncern med mångfald i Hoist Kredit AB (publ) Årsredovisning

Hoist Kredit AB (publ) är ett registrerat kreditmarknadsbolag och står under Finansinspektionens tillsyn. Förvärv av fordringsportföljer 1 544 MSEK

Hoist Kredit AB (publ) är ett registrerat kreditmarknadsbolag och står under Finansinspektionens tillsyn. Förvärv av fordringsportföljer 1 544 MSEK Hoist Kredit AB Bokslutskommuniké Hoist Kredit AB (publ) är ett registrerat kreditmarknadsbolag och står under Finansinspektionens tillsyn. Fjärde kvartalet Inkasserade belopp på förvärvade fordringsportföljer

Läs mer

Årsredovisning 2014 Ann ual Report 2012 2014Hoist Finance

Årsredovisning 2014 Ann ual Report 2012 2014Hoist Finance Årsredovisning 2014 14 Hoist Finance Årsredovisning 2014 A This is Hoist Finance Hoist Finance är en ledande samarbetspartner till internationella banker och vår framgång bygger på långsiktiga relationer.

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Hoist Finance AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Hoist Finance AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Hoist Finance AB (publ) JOINT GLOBAL COORDINATORS OCH JOINT BOOKRUNNERS JOINT BOOKRUNNER VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats med anledning

Läs mer

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Årsredovisning 2014

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Årsredovisning 2014 Skandiabanken Aktiebolag (publ) Årsredovisning 2014 Innehåll Årets siffror i korthet 2 Året i sammandrag 2 Vd har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Fem år i sammandrag 14 Förslag till vinstdisposition 16

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

Årsredovisning. en bank för dina idéer

Årsredovisning. en bank för dina idéer Årsredovisning 2014 en bank för dina idéer INNEHÅLL Kommentarer från vd 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

Årsredovisning för Marginalen Bank Bankaktiebolag

Årsredovisning för Marginalen Bank Bankaktiebolag Årsredovisning för Marginalen Bank Bankaktiebolag 516406-0807 Räkenskapsåret 2012 2/43 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Marginalen Bank Bankaktiebolag, med säte i Stockholm,

Läs mer

Vidare bedrivs numera även inkassoverksamhet i Östeuropa genom intressebolaget Creditexpress NV.

Vidare bedrivs numera även inkassoverksamhet i Östeuropa genom intressebolaget Creditexpress NV. SVEA EKONOMI AB ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Svea Ekonomi AB, org nr 556489-2924 avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2013. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Finaref AB. Org.nr: 556634-3280

Årsredovisning. Finaref AB. Org.nr: 556634-3280 Årsredovisning Finaref AB 2011 Org.nr: 556634-3280 Finaref AB, org nr 556634-3280 Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Finaref AB avger härmed

Läs mer

Delårsrapport 2014-06

Delårsrapport 2014-06 Delårsrapport 2014-06 Ikano Bank AB (publ) Delårsrapport 2014-06-30 Resultat för första halvåret 2014 (jämförelsetal avser -06-30 om inget annat anges) Affärsvolymen ökade med 5 procent till 40 374 msek

Läs mer

Årsredovisning. IKANO Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning. IKANO Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2008 IKANO Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Ökade volymer och effektiviseringar lade grunden till starkt resultat...3 Förvaltningsberättelse...4 5 år i sammandrag... 6 Resultaträkning...8

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 Sammanfattning av det fjärde kvartalet 2013 samt helåret 2013-09-30-2013-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 40,9 MSEK (3 månader). Rörelseresultatet uppgick till 17,9

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

Delårsrapport 2 2010 SEK

Delårsrapport 2 2010 SEK Delårsrapport 2 2010 SEK Första halvåret 2010 Rörelseresultatet (IFRS) för första halvåret uppgick till 515,0 miljoner kronor (1 355,8) Justerat rörelseresultat (Kärnresultat) för första halvåret uppgick

Läs mer

Landshypotek Bank AB Delårsrapport 2015 #2

Landshypotek Bank AB Delårsrapport 2015 #2 Landshypotek Bank AB Delårsrapport #2 Januari juni (Jämfört med samma period förra året) Liza Nyberg, VD Landshypotek Bank, om kvartal 2: Vi ser tillbaka på ett kvartal med hög marknadsaktivitet som genererat

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2012

GE Money Bank Årsredovisning 2012 GE Money Bank Årsredovisning 2012 Innehåll VD-ord 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Rapport över förändring i Eget Kapital 11 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 TrustBuddy AB (publ.) 1 Innehåll Vd har ordet 3 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 4 Styrelse och koncernledning 5 Förvaltningsberättelse 2014 6 Koncernen Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Halvåret i sammandrag Skandia är en av Sveriges största oberoende och kundstyrda bank- och försäkringskoncerner. Vi har gett människor ekonomisk

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 Verkställande direktörens kommentar Då traditionella banker säger Nej! BlueStep är en engagerad och lösningsorienterad utmanare som erbjuder bostadslån i Sverige

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNINGEN BESTÅR AV FÖLJANDE Förvaltningsberättelse 3 Koncernens rapport över totalresultatet 10 Koncernens rapport över finansiell ställning 11 Koncernens

Läs mer

ÅRSREDO VISNING 2013 WA WallVision AB, Box 1, 501 13 Borås

ÅRSREDO VISNING 2013 WA WallVision AB, Box 1, 501 13 Borås ÅRSREDO VISNING 2013 Årsstämma Ordinarie Ordinarie årsstämma hålls hålls den den 24 april 24 april 2014, 2014, kl 15.00 kl 15.00 i i WallVisions lokaler, lokaler, Ryssnäsgatan 8, Borås 8, Borås (Viared).

Läs mer

FOREX Bank AB Årsredovisning 2011

FOREX Bank AB Årsredovisning 2011 FOREX Bank AB Årsredovisning 2011 FOREX Bank Årsredovisning 2011 1 2 FOREX Bank Årsredovisning 2011 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Förvaltningsberättelse 4 Koncernens resultaträkning 9 Koncernens

Läs mer

FOREX BANK AB FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1

FOREX BANK AB FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1 FOREX BANK AB Årsredovisning 2009 FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Koncernens resultaträkning... 8 Koncernens balansräkning... 9 Sammandrag avseende förändringar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB Årsstämma Ordinarie årsstämma hålls den 12 maj 2011, kl 15.00 i Waldemar Andrén Tapetdesigns lokaler, Ryssnäsgatan 8, Borås (Viared). Anmälan Aktieägare

Läs mer

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration.

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration. Bilförsäkring Konsumentleasing Serviceavtal Leasing Nyckeln till mobilitet Låneskydd Billån Tjänstebil Personalbil Fleet Support Leasing Business Flex Biladministration Konsignation Billån Betalningsadministration

Läs mer

Verkställande direktörens kommentar

Verkställande direktörens kommentar ÅRSREDOVISNING 2014 BlueStep är en engagerad och lösningsorienterad utmanare på lånemarknaden. Vi vänder oss till människor som själva vill ändra sin livssituation, och är motiverade att göra de förändringar

Läs mer

Nordax Group Holding AB

Nordax Group Holding AB 29 april 2015 Nordax Group Holding AB Kvartalsrapport januari-mars 2015 Januari-mars 2015 (Siffror jämfört med januari-mars 2014) Rörelseintäkterna ökade med 21,1 % till 218 MSEK (180) Resultat före kreditförluster

Läs mer

Årsredovisning 2008. GE imagination at work

Årsredovisning 2008. GE imagination at work Årsredovisning 2008 GE imagination at work INNEHÅLL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN HAR ORDET 3 DET HÄR ÄR GE MONEY BANK 4 ÅRET SOM HAR GÅTT 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 8 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 10 RESULTATRÄKNING

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för I PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att skriva den gotländska auktionsfirmans fakturor.

Läs mer