Hoist Kredit AB. Styrelsen och verkställande direktören för Hoist Kredit AB (publ) org. nr avger härmed. Årsredovisning 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hoist Kredit AB. Styrelsen och verkställande direktören för Hoist Kredit AB (publ) org. nr. 556329-5699. avger härmed. Årsredovisning 2014"

Transkript

1 Hoist Kredit AB Styrelsen och verkställande direktören för Hoist Kredit AB (publ) org. nr avger härmed Årsredovisning

2 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Verksamheten Hoist Kredit AB (publ) Hoist Kredit, med organisationsnummer är ett registrerat kreditmarknadsbolag och står under Finansinspektionens tillsyn. Bolaget har sitt säte i Stockholm under adressen Box 7848, Stockholm. Hoist Kredit är en ledande skuldhanteringspartner till internationella banker och bedriver verksamhet i nio länder i Europa. Koncernen är specialiserad på köp av förfallna fordringar som härrör från stora internationella banker och andra finansiella institut (non-performing loans, NPLs eller förfallna lån ) med vilka koncernen har stabila och långa relationer. Hoist Kredit följer sina viktigaste samarbetspartners till andra marknader och köper ofta portföljer i flera av de länder där dessa bedriver verksamhet. Per 31 december 2014 härstammade 94 procent av det bokförda värdet på de förvärvade förfallna fordringsportföljerna från finansiella institut. Hoist Kredit är den största pan-europeiska köparen av NPLs som härrör från finansiella institut. Koncernen köper också förfallna fordringar av energiföretag, telekomföretag och andra konsumentföretag samt på vissa marknader även amorterande lån med säkerhet när så är lämpligt. När Hoist Kredit har köpt en portfölj drivs fordringarna in av gäldenärerna, detta främst genom överenskommelser om hållbara betalningsplaner. Hoist Kredit hanterar till övervägande del inkasseringen av de förvärvade portföljerna genom sina tio call centers i Europa och kompletterar i vissa fall med noggrant utvalda externa inkasseringspartners. Koncernen har i över 20 år varit helt inriktad på att förvärva portföljer av förfallna fordringar. Detta skiljer Hoist Kredit från många av konkurrenterna som har sitt ursprung som inkasseringsföretag som tredje part och som har en betydligt kortare historia av köp av fordringar. Detta långsiktiga fokus och koncernens flexibla och skräddarsydda produkterbjudande har gett Hoist Kredit möjlighet att bygga upp kompetensen att strukturera och genomföra komplexa transaktioner. Sedan 2009 erbjuder koncernen en traditionell inlåningstjänst över internet till allmänheten i Sverige under varumärket HoistSpar. Som reglerat kreditmarknadsbolag kan Hoist Kredit erbjuda allmänheten inlåning som omfattas av den svenska statliga insättningsgarantin, till ett belopp om euro för varje inlåningskund. Detta ger koncernen en kostnadseffektiv, flexibel och tillförlitlig finansiering som koncernen till övervägande del använder för att finansiera köp av förfallna fordringar. Marknad Hoist Kredits geografiska fokus är Europa. Koncernen innehar portföljer i Tyskland, Österrike, Frankrike, Storbritannien, Belgien, Nederländerna, Italien och Polen samt har inlåningsverksamhet i Sverige. När banker och andra långivare säljer fordringar får de möjlighet att koncentrera sig på kärnverksamheten, lösgöra kapital, lednings- och organisatoriska resurser, uppnå en bättre likviditet, begränsa riskerna med osäkra betalningar samt förbättra viktiga verksamhetsmått. Under senare tid har den europiska marknaden för förfallna fordringar vuxit huvudsakligen till följd av underliggande marknadstillväxt för konsumentkreditgivning och ett nytt regelverk gällande kapitaltäckning (Basel III) som trädde i kraft Hoist Kredit största konkurrenter är företag som förvärvar och hanterar fordringar, integrerade aktörer som erbjuder ett större utbud av finansiella tjänster samt specialiserade investerare. Ägare och koncernstruktur Hoist Kredit AB (publ) ägs till 100 procent av Hoist Finance AB (publ) , namnändrat i januari 2015 från Hoist International AB (publ). Hoist Finance AB (publ) med säte i Stockholm är noterat på NASDAQ Stockholm. Hoist Kredit AB (publ) förvärvar och innehar större delen av koncernens fordringsportföljer och fordringarna förvaltas av dess dotterbolag eller filialer. Dessa enheter tillhandahåller även förvaltningstjänster på provisionsbasis till externa parter. Bolaget bedriver verksamhet i Bryssel respektive Amsterdam genom de utländska filialerna Hoist Kredit AB filial Belgien och Hoist Kredit AB filial Nederländerna. Bilden nedan illustrerar Hoist Kredit AB (publ)-koncernen med dess viktigaste aktiva dotterbolag och filialer per 31 december Se not 13 Koncernbolag för koncernens fullständiga juridiska struktur. Legal struktur Hoist Finance AB (publ) Sverige Hoist Kredit AB (publ) Sverige 100% Hoist Belgien (Filial) Hoist Nederländerna (Filial) Hoist Finance UK Ltd. Storbritannien 90% 100% 100% Hoist Italia S.r.l. Italien MARTE SPV S.r.l., Italien BEST III NS FIZ Poland (Fund) 50% 100% Hoist Finance Cyprus Ltd Cypern 100% Hoist GmbH Tyskland 100% CL Finance Ltd. Storbritannien 100% Robinson Way Ltd. Storbritannien 100% Hoist Portfolio Holding 2 Ltd. Jersey 100% Hoist I NS FIZ Polen (Fund) Hoist Kredit Ltd. Storbritannien Hoist Finance SAS Frankrike 100% The Lewis Group Storbritannien Hoist Portfolio Holding Ltd. Jersey Hoist Poland Sp Zoo Polen Kancelaria Navi Lex Polen 2 Hoist Kredit AB (publ) Årsredovisning 2014

3 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser under året Den treåriga seniora icke-säkerställda obligationen om 750 MSEK som emitterades i december 2013, noterades på Nasdaq Stockholm. I april förvärvade Hoist Kredit fordringsportföljen från sin italienska samarbetspartner TRC. Portföljen bestod av cirka fordringar med ett nominellt värde om cirka 1,9 miljarder Euro. Ytterligare portföljförvärv under våren i Nederländerna från Crédit Agricole Consumer Finance B.V. stärkte koncernens ställning på den nederländska marknaden. I maj investerade Toscafund, en fondförvaltare i London med inriktning på globala finansbolag, i verksamheten via en riktad emission om 333 MSEK i moderbolaget Hoist Finance AB. Emission i Hoist Kredit AB (publ) med motsvarande belopp. Ytterligare strategisk expansion i Italien via förvärvet av TRC:s verksamhet i Rom och Lecce i augusti med 130 anställda. Emission av en senior icke säkerställd obligation om 100 MEUR i oktober, som noterades på Nasdaq Stockholm. I november förvärvade Hoist Kredit det polska indrivningsföretaget Navi Lex med 130 anställda i Wroclaw. I december förvärvades en betydande fordringsportfölj i Italien från en stor internationell bank. Under perioden har en företrädesemission i Hoist Finance AB (publ) om cirka 100 MSEK genomförts, som tecknades fullt ut av existerande aktieägare. Hoist Finance AB (publ) har sedan tillskjutit 100 MSEK i aktieägartillskott till bolaget. En apportemission av konvertibla skuldebrev genomfördes i Hoist Finance AB (publ) med efterföljande konvertering till aktier i Hoist Kredit AB (publ), varvid 100 MSEK omvandlades från primärkapital till kärnprimärkapital. Under fjärde kvartalet valdes tre nya styrelsemedlemmar in i styrelsen för Hoist Kredit AB (publ) Ingrid Bonde (styrelseordförande), Annika Poutiainen och Gunilla Wikman. Utveckling under räkenskapsåret 2014 Såvida inte annat anges, gäller alla jämförelser avseende marknads-, finansiell och operativ information föregående period Rörelseintäkter och finansiella poster Till följd av den höga förvärvsaktiviteten under såväl 2013 som 2014, ökade inkassering från förvärvade fordringsportföljer med 55 procent till MSEK (1 641 MSEK). Portföljavskrivningar och omvärderingar uppgick till MSEK ( 633 MSEK) varav portföljomvärderingar svarade för 15 MSEK ( 6 MSEK). Ränteintäkter från den icke-förfallna portföljen med konsumentlån minskade under året i takt med att portföljen amorteras och uppgick till 38 MSEK (69 MSEK). Det redovisade värdet av den icke-förfallna portföljen av konsumentfordringar uppgick per 31 december 2014 till 119 MSEK (209 MSEK). Nettointäkter från förvärvade fordringar ökade således med 33 procent till MSEK (1 077 MSEK). Intäkter avseende arvoden och provisioner har varit stabila med en marginell ökning från 149 MSEK 2013 till 153 MSEK 2014, primärt som en följd av helårseffekten från the lewis group som förvärvades i augusti Resultatet av andelar i joint venture i Polen (BEST III) har ökat med 61 procent till 59 MSEK. Under 2013 omförhandlades arvoden till BEST III:s externa skuldhanteringspartner vilket hade en negativ effekt på framtida kassaflöden och därmed tillgångens värdering. Denna effekt ingick som en del av det redovisade resultatet under Innehavet i BEST III redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Som en följd av de redovisningsprinciper som tillämpas inom BEST III-fonden har fallande marknadsräntor under 2014 haft en viss positiv effekt på resultatet. Förvärvstakten i Hoist Kredits joint venture var låg under 2013 och inga ytterligare förvärv gjordes Det bokförda värdet på Hoist Kredits andel i detta joint venture uppgick per 31 december 2014 till 215 MSEK (192 MSEK). I relation till det redovisade resultatet på 59 MSEK uppgick det realiserade resultatet till 28 MSEK. Övriga intäkter uppgick till 18 MSEK (16 MSEK). Totala intäkter ökade till MSEK jämfört med MSEK Finansnettot, d v s netto av ränteintäkter och räntekostnader exklusive ränteintäkter från den icke-förfallna portföljen med konsumentlån, uppgick till 292 MSEK ( 170 MSEK). För att möta högre förväntade förvärvsvolymer, har Hoist Kredit under 2014 fortsatt att bygga upp och bibehålla en god likviditet genom att utfärda företagsobligationer och öka inlåningen inom HoistSpar. Vidare har fallande marknadsräntor resulterat i minskade ränteintäkter från placeringar i statsskuldväxlar och obligationer. Nettoresultatet av finansiella transaktioner uppgick till 19 MSEK ( 5 MSEK) och avser resultateffekter av säkringar av valutor och räntor via derivat. Rörelsekostnader Rörelsekostnader, exklusive av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar, uppgick till MSEK, en ökning med 22 procent jämfört med 2013 ( 925 MSEK). Ökningen i rörelsekostnaderna avspeglar den höga aktiviteten av portföljköp under såväl 2013 som 2014 samt förvärvet av två operativa plattformar i Italien från TRC under tredje kvartalet 2014, varvid Hoist Kredit bl a övertog cirka 130 anställda. Rörelsekostnaderna för 2014 inkluderar vissa kostnader av engångskaraktär, däribland kostnaden för omstrukturering och effektivisering av verksamheten i Frankrike som har belastat resultatet med cirka 15 MSEK på helårsbasis. Kostnaderna för 2014 inkluderar även en förvärvskostnad hänförlig till förvärvet av Navi Lex i Polen i december 2014 om 4 MSEK samt förvärvet av de två plattformarna från TRC i augusti (cirka 2 MSEK i förvärvskostnader). Under året har Hoist Kredit fortsatt att stärka sina centrala funktioner och interna system, vilket har medfört en viss kostnadsökning års kostnader belastades med 69 MSEK i omstruktureringskostnader avseende integrationen av the lewis group Ltd då en reservering för integrationen belastade kostnaderna och ett motsvarande belopp ökade intäkterna. Under 2014 har Hoist Kredit slutfört integrationen av the lewis group och Robinson Way till tidigare uppskattad kostnad. Omstruktureringsreserven har utnyttjats till fullo. Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar uppgick till 25 MSEK ( 16 MSEK). Ökningen i avskrivning mellan 2013 och 2014 härstammar delvis från tillgångar förvärvade vid köpet av TRC under Resterande del förklaras i huvudsak av ökade avskrivningar på IT-system, däribland inlåningssystemet och ökade avskrivningar i den franska verksamheten som en följd av etableringen i Lille. Resultat före skatt och Nettoresultat Tack vare fortsatt stark utveckling av koncernens verksamhet ökade resultatet före skatt till 205 MSEK (163 MSEK). Den redovisade skattekostnaden uppgick till 38 MSEK 35 MSEK), motsvarande cirka 18 procent av koncernens resultat före skatt. Skattekostnaden är positivt påverkad av att skattemässiga förlustavdrag, som ej varit upptagna i balansräkningen, kunnat utnyttjas och således påverkat redovisad skattekostnad positivt med en effekt om cirka 23 MSEK. Vidare har icke skattepliktiga intäkter som ingår i koncernresultatet och avdragsgilla kostnader som ej belastat koncernresultatet haft en positiv inverkan på skattekostnaden. Totalresultatet, inklusive valutaomräkningsdifferenser, uppgick till 175 MSEK, vilket var en ökning om 45 MSEK jämfört med Kassaflöde MSEK Förändring, % Kassaflöde från den löpande verksamheten n/m Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde n/m Hoist Kredit AB (publ) Årsredovisning

4 Förvaltningsberättelse Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade till 817 MSEK (1 259 MSEK) till följd av högre förvärvsvolym 2014 (inkl. omräkningsdifferenser) och ett starkare inflöde av inlåning i HoistSpar under 2013 jämfört med Kassaflöde från investeringsverksamheten minskade till 774 MSEK ( 597 MSEK) som ett resultat av rörelseförvärv i Polen samt investeringar i obligationer. Under 2014 har Hoist Kredit successivt byggt upp och bibehållit en likviditet för att möjliggöra förväntade förvärv. Som ett led i strategin att diversifiera finansieringsstrukturen har Hoist Kredit AB (publ) emitterat obligationer. Under senare delen av 2013 emitterade koncernen 350 MSEK i efterställda obligationer samt 750 MSEK i seniora icke säkerställda obligationer. I oktober 2014 emitterade koncernen ytterligare en senior icke säkerställd obligation om 100 MEUR. Detta ger en naturlig valutasäkring av koncernens tillgångar som till största delen är denominerade i EUR. Sedan januari 2014 har Hoist Kredit omallokerat sin likviditetsreserv enligt förändrade regulatoriska krav. Detta har medfört en ökning i statsskuldväxlar/statsobligationer och säkerställda obligationer och en minskning i seniora banklån och företagsobligationer med lägre kreditriskvärdering. Under 2014 har Hoist Kredit investerat netto cirka 654 MSEK obligationer och andra värdepapper. Kassaflöde från finansieringsverksamheten ökade till MSEK (1 017 MSEK) som ett resultat av kapitaltillskott i form av private placement till Toscafund i maj samt en nyemission med företrädesrätt i december Årets totala kassaflöde uppgick till 356 MSEK, att jämföra med MSEK Finansiering och kapitalstruktur MSEK Förändring, % Inlåning Efterställda skulder Seniora icke säkerställda skulder Summa räntebärande skulder Övriga skulder Eget kapital Summa skulder och eget kapital Likvida medel och räntebärande tillgångar Övriga tillgångar Summa tillgångar Likviditetsratio, % Kärnprimärkapitalrelation, % 9,35 5,63 +4 pe Total kapitaltäckningsrelation, % 12,17 11,56 +1 pe Hoist Kredit finansierar i stor utsträckning sin verksamhet genom in låning. Per 31 december 2014 uppgick inlåningen till MSEK (9 702 MSEK). Kontoformerna Sparkonto Flex och Sparkonto Fast 36 månader har tillsammans svarat för cirka 67 procent av ökningen. Som ett led i strategin att diversifiera finansieringsstrukturen, har Hoist Kredit under 2014 emitterat 100 MEUR i seniora icke säkerställda obligationer. Dessa är noterade på Nasdaq Stockholm. Koncernens eget kapital uppgick per 31 december 2014 till MSEK (825 MSEK). För att tillvarata de förvärvsmöjligheter som finns i marknaden har Hoist Kredit under året förstärkt sin kapitalbas. I maj 2014 genomförde Hoist Finance en riktad nyemission till det Londonbaserade Toscafund om 333 MSEK, motsvarande emission gjordes i Hoist Kredit. I december 2014 genomförde Hoist Finance en apportemission av 100 MSEK konvertibla skuldebrev utfärdade av Hoist Kredit AB (publ) varigenom innehavarna av de konvertibla skuldebreven erhöll aktier i Hoist Finance AB (publ). Omedelbart efter erhållandet av konvertiblerna konverterades dessa till aktier i Hoist Kredit AB (publ) och därmed omvandlades 100 MSEK av primärkapital till kärnprimärkapital. I december 2014 genomfördes vidare en företrädesemission till befintliga aktieägare i Hoist Finance AB (publ)om 100 MSEK. Motsvarande belopp tillsköts bolaget via aktieägartillskott. Total kapitaltäckningsrelation har ökat från 11,56 procent per 31 december 2013 till 12,17 per 31 december Kärnprimärkapitalrelationen uppgick per 31 december 2014 till 9,35 (5,63) procent. Likvida medel och räntebärande tillgångar uppgick per 31 december 2014 till MSEK (5 264 MSEK). Likviditetsrelationen uppgick till 50 (50) procent av inlåningen från allmänheten. Portföljförvärv MSEK Föränd - ring, % Portföljförvärv Bokfört värde förvärvade krediter 1) Brutto ERC 120 månader 2) ) Inklusive icke-förfallen portfölj av konsumentlån samt portföljer som ingår det polska joint venture. 2) Exklusive icke-förfallen portfölj av konsumentlån samt portföljer som ingår det polska joint venture. Under 2014 fortsatte Hoist Kredit att aktivt förvärva fordringsportföljer med fortsatt geografisk diversifiering och penetrering av befintliga marknader. Den totala förvärvsvolymen uppgick 2014 till MSEK (3 266 MSEK). Det bokförda värdet av förvärvade krediter uppgick per 31 december 2014 till MSEK (6 400 MSEK), d v s en ökning med 39 procent. Brutto ERC (Estimated Remaining Collections) 120 månader (exkl. icke-förfallen portfölj av konsumentlån samt portföljer som ingår det polska joint venture) uppgick till MSEK ( MSEK). Under året har Hoist Kredit förvärvat ett antal stora portföljer. I april genomförde Hoist Kredit ytterligare ett betydande portföljförvärv och ett forward flow-avtal i Nederländerna med Crédit Agricole Consumer Finance Nederland. I april förvärvade koncernen fordringsportföljen från sin italienska samarbetspartner TRC. I augusti förvärvade Hoist Kredit en portfölj av förfallna konsumentfordringar från Citigroup Financial Products Inc. i Tyskland. Under tredje kvartalet köpte Hoist Kredit även en större portfölj från Santander i Storbritannien. I december stärkte Hoist Kredit sin position i Italien genom att via sitt italienska dotterbolag förvärva en betydande fordringsportfölj från en stor internationell bank. 4 Hoist Kredit AB (publ) Årsredovisning 2014

5 Förvaltningsberättelse Segmentsöversikt Nedan redogörs för resultatutvecklingen i respektive rörelsesegment baserat på den operativa resultaträkningen, exklusive rörelsesegmentet centrala funktioner och elimineringar. Se not 1 för vidare detaljer. Tyskland och Österrike MSEK Föränd - ring, % Inkasserade belopp från förvärvade fordringsportföljer Portföljavskrivningar och -omvärderingar Ränteintäkter från icke-förfallen portfölj av konsumentlån Nettointäkter från förvärvade fordringar Intäkter avseende arvoden och provisioner Övriga intäkter Summa intäkter Rörelsekostnader EBIT EBIT-marginal, % 44% 1% 7 pe Kostnader/inkasserade belopp från förvärvade fordringar, % 29% 29% 0 Redovisat värde förvärvade fordringar 1) Brutto ERC 120 månader 2) ) Inklusive icke förfallen portfölj av konsumentlån. 2) Exklusive icke förfallen portfölj av konsumentlån. Rörelseintäkter Inkasserade belopp från förvärvade fordringsportföljer för 2014 ökade med 9 procent till 724 MSEK (666 MSEK). Utvecklingen påverkades positivt av tillväxten inom området för fordringar med säkerheter. Portföljavskrivningar och omvärderingar uppgick till 349 MSEK ( 263 MSEK) för Den proportionellt sett större ökningen i portföljavskrivningar förklaras av positiva portföljomvärderingseffekter 2013, bland annat drivet av en enskild större säkerställd tillgång. Denna tillgång, som påverkat 2013 positivt och i någon mån 2014 negativt, förväntas bli realiserad under första kvartalet Intäkter från den icke förfallna portföljen av konsumentlån minskade från 69 MSEK till 38 MSEK på helårsbasis till följd av att portföljen successivt amorteras. Intäkter från arvoden och provisioner var lägre för 2014 som ett resultat av att en betydande portfölj som Hoist Kredit tidigare förvaltat på uppdrag åt tredje part nu har förvärvats av Hoist Kredit och ingår därför i inkasserade belopp från förvärvade fordringsportföljer. Totala intäkter minskade till 446 MSEK (506 MSEK). Rörelsekostnader Rörelsekostnader för 2014 har i stort sett varit oförändrade jämfört med föregående år trots högre volymer. Personalkostnader har minskat med 7 procent för Detta förklaras av de högre kostnaderna 2013 som följde av nedläggningen av Hoist Kredits kontor i Eschborn. EBIT Segmentets EBIT uppgick för helåret 2014 till 195 MSEK (258 MSEK) med en motsvarande EBIT-marginal om 44 (51) procent. Försämringen i lönsamheten härrör framförallt från lägre intäkter från den icke förfallna portföljen av konsumentlån. Förvärvsaktiviteten var högre under 2014 jämfört med föregående år. Under året förvärvade Hoist Kredit bland annat en portfölj av förfallna konsumentfordringar från Citigroup Financial Products Inc. Redovisat värde av förvärvade fordringsportföljer uppgick per 31 december 2014 till MSEK (2 036 MSEK). Brutto ERC ökade till MSEK per 31 december 2014 (3 253 MSEK). Övrigt Österrike fortsätter att utgöra en intressant marknad för Hoist Kredit. Under 2014 har Hoist Kredit fortsatt att stärka sin närvaro på den österrikiska marknaden genom några enstaka portföljförvärv. Frankrike, Belgien och Nederländerna MSEK Föränd - ring, % Inkasserade belopp från förvärvade fordringsportföljer Portföljavskrivningar och -omvärderingar Nettointäkter från förvärvade fordringar Intäkter avseende arvoden och provisioner Övriga intäkter 0 0 n/m Summa intäkter Rörelsekostnader EBIT 61 6 n/m EBIT-marginal, % 24% 5% +29 pe Kostnader/inkasserade belopp från förvärvade fordringar 1), % pe Redovisat värde förvärvade fordringar Brutto ERC 120 månader ) Exklusive kostnader av engångskaraktär. Rörelseintäkter Inkasserade belopp från förvärvade fordringsportföljer ökade med 117 procent för 2014 till 733 MSEK (338 MSEK). Högre inkasserade belopp från förvärvade fordringsportföljer härrör till en stor del från förvärvet av portföljen från Crédit Agricole i Nederländerna under andra hälften av 2013 samt tilläggsförvärven som gjordes under första halvan av Portföljavskrivningar och -omvärderingar uppgick till 485 MSEK ( 228 MSEK) för helåret 2014, varav omvärderingar om 32 MSEK inklusive omräkningsdifferenser ( 44 MSEK). Ökningen är i första hand hänförlig till tillväxt i underliggande tillgångar och i andra hand till fortsatt översyn och omvärdering av portföljerna i Frankrike. Intäkter från arvoden och provisioner för 2014 var i linje med föregående år och avser huvudsakligen verksamheten i Frankrike. Hoist Kredit AB (publ) Årsredovisning

6 Förvaltningsberättelse Rörelsekostnader Rörelsekostnader uppgick till 194 MSEK för 2014 ( 123 MSEK). Ökningen i rörelsekostnader återspeglar högre hanterade volymer samt det pågående omstrukturerings- och rationaliseringsprojektet i Frankrike. Under våren 2014 etablerades ett nytt kontor i Lille. Verksamheten i Hoist Kredits Pariskontor flyttas successivt till Lille som bl a erbjuder bättre tillgång på arbetskraft. Kostnadseffekten för 2014 uppgår till cirka 15 MSEK varav cirka 13 MSEK i form av en omstruktureringsreserv. Hoist Kredit förväntar sig vissa extra kostnader under första halvåret 2015 till dess omstruktureringen är genomförd. EBIT Segmentets EBIT uppgick 2014 till 61 MSEK ( 6 MSEK) med en motsvarande EBIT-marginal om 24 ( 5) procent. Förvärv Rensat för effekten av förvärvet av portföljen från Crédit Agricole Consumer Finance Nederland i slutet av 2013, var förvärvsaktiviteten för segmentet högre under 2014 jämfört med föregående år. I Nederländerna var förvärvsaktiviteten fortsatt hög. Under året genomförde Hoist Kredit ytterligare ett betydande portföljförvärv och ett forward flowavtal i Nederländerna med Crédit Agricole Consumer Finance Nederland B.V. Förvärvsaktiviteten i Frankrike har varit fortsatt låg då den franska marknaden för försäljning av fordringar är omogen. Redovisat värde av förvärvade fordringsportföljer uppgick per 31 december 2014 till MSEK (1 772 MSEK). Brutto ERC ökade till MSEK per 31 december 2014 (2 753 MSEK). Storbritannien MSEK Föränd - ring, % Inkasserade belopp från förvärvade fordringsportföljer Portföljavskrivningar och -omvärderingar Nettointäkter från förvärvade fordringar Intäkter avseende arvoden och provisioner Övriga intäkter Summa intäkter Rörelsekostnader EBIT EBIT-marginal, % 40% 14% +26 pe Kostnader/inkasserade belopp från förvärvade fordringar 1), % 28% 37% 9 pe Redovisat värde förvärvade fordringar Brutto ERC 120 månader ) Exklusive kostnader av engångskaraktär. Rörelseintäkter Inkasserade belopp från förvärvade fordringsportföljer uppgick till 527 MSEK för 2014 (250 MSEK). Ökningen i inkasserade belopp från förvärvade fordringsportföljer är ett resultat av förvärvet av the lewis group i augusti 2013 samt av ett starkt förvärvsflöde av fordringsportföljer under Portföljavskrivningar och omvärderingar uppgick till 201 MSEK för 2014 ( 40 MSEK). Den kraftiga ökningen jämfört med föregående år är hänförlig till förvärvet av the lewis group, där en omvärdering av portföljen gjordes, vilken redovisades över resultaträkningen som en intäkt med 64 MSEK. Utvecklingen för arvoden och provisioner är stabil. Ett nytt regelverk med högre krav på hantering av risk- och regelefterlevnad ur ett konsumentperspektiv har resulterat i strukturella förändringar på den brittiska marknaden där ett antal mindre spelare i inkassobranschen som saknar erforderliga rutiner och resurser har slagits ut. Rörelsekostnader Rörelsekostnader för 2013 belastades med avsättningar till en omstruktureringsreserv avseende integrationen av the lewis group om 69 MSEK. Under 2014 har integrationen av the lewis group och Robinson Way slutförts till uppskattad kostnad som reserverades vid förvärvet. Omstruktureringsreserven är utnyttjad till fullo. Fokus har därefter legat på operationella förbättringar och ökad lönsamhet. På helårsbasis minskade rörelsekostnaderna med 5 procent till 277 MSEK ( 290 MSEK). Med beaktande av kostnader av engångskaraktär under 2013, ökade rörelsekostnader med 25 procent. EBIT Segmentets EBIT uppgick 2014 till 181 MSEK (48 MSEK) med en motsvarande EBIT-marginal om 40 (14) procent. Förvärv Förvärvsaktiviteten var god under 2014 med en jämn förvärvstakt under året. Under 2014 förvärvade Hoist Kredit bland annat en större portfölj från Santander i Storbritannien. Redovisat värde av förvärvade fordringsportföljer uppgick per 31 december 2014 till MSEK (1 313 MSEK). Brutto ERC ökade till MSEK per 31 december 2014 (2 588 MSEK). Italien MSEK Föränd - ring, % Inkasserade belopp från förvärvade fordringsportföljer Portföljavskrivningar och -omvärderingar Nettointäkter från förvärvade fordringar Övriga intäkter 0 0 n/m Summa intäkter Rörelsekostnader EBIT EBIT-marginal, % pe Kostnader/inkasserade belopp från förvärvade fordringar, % pe Redovisat värde förvärvade fordringar Brutto ERC 120 månader Rörelseintäkter Inkasserade belopp från förvärvade fordringsportföljer för 2014 ökade med 23 procent till 261 MSEK (213 MSEK). Ökningen är en följd från förvärvet av portföljen från TRC i april. Portföljavskrivningar och omvärderingar uppgick till 91 MSEK för helåret 2014 ( 110 MSEK). I jämförelsen av inkasserade belopp mellan 2013 och 2014 har de nya portföljer som köpts i april och december 2014 en ansenlig påverkan. Dessa portföljer har dock inte påverkat portföljavskrivningarna under 2014 i samma omfattning. Hoist Kredit gjorde en omvärdering av portföljerna vid förvärvet. Detta hade en positiv inverkan på portföljernas bokförda värde och därmed minskade portföljavskrivningarna under Hoist Kredit AB (publ) Årsredovisning 2014

7 Förvaltningsberättelse Rörelsekostnader Den betydande ökningen i rörelsekostnaderna för helåret är ett resultat av förvärvet av TRCs två driftställen (Rom och Lecce) i augusti med sammanlagt 130 anställda. Förvärvet är en viktig del i Hoist Kredits strategi att växa och stärka sin position genom egen närvaro på den italienska marknaden. Den förvärvade kapaciteten har utrymme för ytterligare volymer. Senare delen av 2014 har präglats av integrationsarbetet av TRCs verksamhet i Hoist Kredit. EBIT Segmentets EBIT uppgick 2014 till 64 MSEK (80 MSEK) med en motsvarande EBIT-marginal om 37 (78) procent. Förvärv Förvärvsaktiviteten var betydligt högre under 2014 jämfört med föregående år. I april förvärvade Hoist Kredit fordringsportföljen från sin italienska samarbetspartner TRC. Portföljen bestod av cirka fordringar med ett sammanlagt nominellt belopp om 1,9 miljarder Euro. I december förvärvades en betydande fordringsportfölj från en stor internationell bank. Effekten av detta förvärv har bara marginellt återspeglats i inkasserade belopp från förvärvade fordringsportföljer och kommer att ge ett mer optimalt utnyttjande av befintlig kapacitet. Redovisat värde av förvärvade fordringsportföljer uppgick per 31 december 2014 till MSEK (308 MSEK). Brutto ERC ökade till MSEK per 31 december 2014 (486 MSEK). Polen MSEK Föränd - ring, % Inkasserade belopp från förvärvade fordringsportföljer Portföljavskrivningar och -omvärderingar n/m Nettointäkter från förvärvade fordringar Summa intäkter Rörelsekostnader EBIT EBIT-marginal, % pe Kostnader/inkasserade belopp från förvärvade fordringar, % pe Redovisat värde förvärvade fordringar Brutto ERC 120 månader Rörelseintäkter Under 2014 ökade inkasserade belopp från förvärvade fordringsportföljer med 72 procent till 296 MSEK (171 MSEK) som ett resultat av fortsatt stark inkassering på befintliga portföljer och en underliggande volymtillväxt. Portföljavskrivningar och omvärderingar uppgick till 17 MSEK (+11 MSEK). I relation till inkasserade belopp har portföljavskrivningarna varit låga såväl under 2013 som under större delen av Detta har i huvudsak varit en följd av en stor portfölj vars nettokassaflöde (inkasserade belopp efter inkasseringskostnader) beräknas påverkas av högre inkasseringskostnad i slutet av dess livslängd än i början. Som en konsekvens därav, har portföljens avskrivningar under den inledande perioden vida understigit den avskrivningstakt som gäller sett till portföljens hela livstid. I och med att denna inledande period nu är över har förhållandet från och med fjärde kvartalet 2014 normaliserats. Hoist Kredit har tidigare redovisat resultatandelar och innehav i sitt polska joint venture i segmentet Polen. För att bättre spegla Hoist Kredits operativa verksamhet redovisas dessa från och med 2014 i segmentet Centrala funktioner. Således har även jämförelsetalen justerats. Rörelsekostnader Rörelsekostnader har ökat oväsentligt under 2014 till 77 MSEK ( 64 MSEK). Ökningen är huvudsakligen hänförlig till uppbyggnaden av Warszawakontoret med ökad personalstyrka. I slutet av december förvärvades Wroclaw-baserade inkassoföretaget Navi Lex med cirka 130 anställda. Förvärvet har ännu inte återspeglats i segmentets resultat förutom av förvärvsrelaterade kostnader om cirka 4 MSEK hade Navi Lex en omsättning på 38 MSEK och ett rörelseresultat om 9 MSEK. EBIT Segmentets EBIT uppgick 2014 till 202 MSEK (118 MSEK) med en motsvarande EBIT-marginal om 72 (65) procent. Förvärv Under 2013 genomfördes ett betydande förvärv i Polen varför förvärvsaktiviteten för 2014 var något lägre jämfört med föregående år. Redovisat värde av förvärvade fordringsportföljer uppgick per 31 december 2014 till MSEK (779 MSEK). Brutto ERC ökade till MSEK per 31 december 2014 (1 592 MSEK). Moderbolaget Moderbolaget fungerar som ett rörelsedrivande bolag i Hoist Kredit koncernen. Moderbolagets resultat efter skatt uppgick till 125 MSEK (82 MSEK). I motsats till utvecklingen inom Hoist Kredit-koncernen i sin helhet minskade intäkterna från förvärvade fordringsportföljer i moderbolaget från 380 MSEK under 2013 till 292 MSEK under Kontrasten är delvis en konsekvens av att de påtagliga volymer av fordringsportföljer som förvärvats inom Hoist Kredit koncernen under 2014 endast till en mindre del förvärvats av moderbolaget. I tillägg härtill har strukturen gällande den italienska affären förändrats efter köpet av TRC och moderbolaget i samband med detta sålt de tillgångar som tidigare ägdes i moderbolaget till dotterbolaget Marte SPV S.R.L. Att räntenettot i moderbolaget minskar är huvudsakligen hänförlig till räntenetto från portföljer som förvärvats före 1 juli 2011 (som särredovisas då de värderas till verkligt värde), vilket är väntat då dessa portföljer åldras. Personalkostnaderna i moderbolaget ökade i takt med att antalet anställda ökade. Den stora förändringen följer av en förstärkning av främst centrala stödfunktioner på huvudkontoret i Stockholm. Utvecklingen av moderbolagets räntekostnader från 261 MSEK under 2013 till 345 MSEK under 2014 är snarlik den i Hoist Kredit koncernen. Detta är en effekt av att både inlåningen från allmänhet och finansieringen via emittering av obligationer sker i moderbolaget. Under 2014 har inlåningsvolymen ökat och nya, EUR-nominerade, obligationer getts ut. Det egna kapitalet uppgick per 31 december 2014 till MSEK (694 MSEK). I maj 2014 genomförde Hoist Finance AB (publ) en riktad nyemission till det Londonbaserade Toscafund om 333 MSEK. Motsvarande emission gjordes i Hoist Kredit. I december 2014 genomförde Hoist Finance AB (publ) en apportemission av 100 MSEK konvertibla skuldebrev utfärdade av Hoist Kredit AB (publ) varigenom innehavarna av de konvertibla skuldebreven erhöll aktier i Hoist Finance AB (publ). Omedelbart efter erhållandet av konvertiblerna konverterades dessa till aktier i Hoist Kredit AB (publ) och därmed omvandlades 100 MSEK av primärkapital till kärnprimärkapital. I december 2014 genomfördes vidare en företrädesemission i Hoist Finance AB (publ) till befintliga aktieägare om 100 MSEK. Motsvarande belopp tillsköts bolaget via aktieägartillskott. Icke-finansiella resultatindikatorer Medarbetare Hoist Kredits medarbetare utgör en av de viktigaste resurserna för koncernen. Koncernen är en internationell koncern med mångfald i Hoist Kredit AB (publ) Årsredovisning

8 Förvaltningsberättelse många avseenden såsom nationaliteter, språk, yrken och kulturer. De anställda har olika bakgrunder, inklusive personer med tidigare karriärer inom juridik, finans, forskning och andra yrkesområden. Sjuktalen per land är generellt sett låga. Hoist Kredit har också en jämförelsevis låg personalomsättning med tanke på att den enskilt största gruppen av anställda är Collection agents som har en arbetssituation som liknar den i call centerverksamhet, vilken är normalt känd för att ha mycket hög personalomsättning. Varje land sätter mål och genomför förbättringar inom personalområdet utifrån sina unika behov. Koncernen har policyer inom området, remuneration policy är t ex en av dessa. I augusti 2014 förvärvade Hoist Kredit inkasseringsverksamheten från sin italienska samarbetspartner TRC. Genom förvärvet tillfördes koncernen cirka 130 heltidsanställda i Rom och Lecce. I december 2014 förvärvade Hoist Kredit det polska inkasseringsföretaget Navi Lex. Navi Lex är baserat i Wroclaw och har cirka 130 anställda. Per 31 december 2014 var antalet anställda i koncernen (motsvarande Full Time Employees (FTEs)). Av dessa var 60 procent kvinnor. Antalet medarbetare i koncernen uppgick per 31 december 2013 till 967 (motsvarande 881 FTEs). Andelen kvinnor uppgick till 62 procent. Hoist Finance-modellen Hoist Finance-modellen innebär lösningsinriktade ömsesidiga överenskommelser i godo, där Hoist Kredit tillsammans med sina kunder tar fram konstruktiva och realistiska lösningar för att förbättra kundernas ekonomiska situation. Hoist Kredit har en konstruktiv syn på inkassering och målet är att uppnå optimalt resultat både för koncernen och för gäldenärerna. I praktiken innebär det att Hoist Kredit snarare fokuserar på att hjälpa gäldenärerna att lägga upp hållbara betalningsplaner istället för att vidta rättsliga åtgärder. Dessutom innebär egna inkasseringsplattformar att koncernen kan kontrollera processen, vilket säkerställer god kommunikation med gäldenärerna. Det finns främst två fördelar med detta angreppssätt: för det första är gäldenären mer benägen att betala frivilligt, vilket minskar sannolikheten för en mer kostsam rättslig lösning, för det andra innebär avbetalningsplaner med gäldenärerna att koncernen maximerar kassaflödet över tid och får ett stabilt kassaflöde under en längre tidsperiod. Eftersom banker är ansvariga för sina kunder även efter det att kundernas lån har sålts, t.ex. till Hoist Finance, är koncernens rykte om sig att uppträda etiskt och tillmötesgående en förutsättning för att de ursprungliga kreditgivarna ska känna sig trygga vid en försäljning av tillgångar till Hoist Finance. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer En redogörelse över finansiella risker finns även i not 27, Finansiella risker och finanspolicy. Riskutveckling Hoist Kredit har under 2014 fortsatt att expandera på nya marknader och fortsatt öka volymen portföljer av förfallna fordringar. För att finansiera expansionen under året och för att förbereda för framtida fortsatt expansion har Hoist Kredit dels emitterat obligationer och dels via ett konkurrenskraftigt erbjudande i HoistSpar ökat inlåningen ifrån allmänheten. Sammantaget har alltså balansräkningen vuxit signifikant under året främst vad gäller förvärv av portföljer. Detta har naturligtvis påverkat koncernens riskutveckling på ett antal olika sätt. Kreditrisken har ökat i proportion till volymen av förvärvade fordringar. Dock bedöms det inte att kreditkvaliteten i portföljerna har ökat nämnvärt utan bedöms vara oförändrad. Riskökningen bedöms därför enbart vara påverkad av ökade volymer. Den geografiska diversifieringen har blivit bättre under året främst tack vare volymökningar i Italien, Storbritannien och Polen. Geografisk fördelning av fordringsportföljer MSEK Marknadsrisken har ökat något främst på grund av en större likviditetsportfölj. Likviditetsportföljen har ökat med cirka 3 miljarder kronor under året samtidigt som durationen blivit längre. Detta har ökat exponeringen mot ränterisk och kreditspreadrisk. Samtidigt som likviditetsportföljens duration har blivit längre, har dock även inlåningen gjorts på längre löptider vilket har motverkat ränteriskökningen ifrån likviditetsportföljen på ett mycket effektivt sätt. Nettot är därför enbart en marginell ränteriskökning. Kreditspreadrisk återstår därför som den enskilt största marknadsriskfaktorn. Kreditkvaliteten i portföljen har förbättrats då man under året gjort en omviktning ifrån icke säkerställda bankobligationer till stats- och bostadsobligationer. Sannolikheten för stora rörelser i kreditspreadar bedöms därför samtidigt ha minskat. Exponeringen bedöms således vara rimligt avvägd och är väl inom styrelsens fastslagna limiter. Operativ risk har varit ett fokusområde för bolagets riskhantering och riskkontroll under året där ett flertal initiativ har tagits för att ytterligare förbättra rutiner och processer inom koncernen. Operativ risk bedöms vara ett riskområde som ökat under året på grund av den höga expansionstakt företaget har haft. De främsta orsakerna till ökningen bedöms vara dels de ökade riskerna som integrationen av förvärvade bolag medför i form av systemintegrationer och olikheter i företagskultur samt av legala och skattemässiga risker förknippade med att verksamhet bedrivs i ytterligare länder i Europa från ett huvudkontor i Sverige. Hoist Kredit har begränsat dessa risker med projektledning, strikta riktlinjer för incidentrapportering, riskidentifiering och åtgärdande av oacceptabla risker. Trots detta anser Hoist Kredit att operativa risker har ökat och fortsatt förebyggande arbete på detta område kommer att prioriteras under Likviditetsrisken har minskat under året, främst tack vare att en större likviditetsportfölj finns tillgänglig för att stå emot likviditetsstörningar men även till följd av en förändrad finansieringsstruktur under året där finansieringslösningar på längre löptid har minskat likviditetsgapet mellan tillgångar och skulder. Bolagets syn på risk Koncernens affärsidé är att tjäna pengar på den expertis företaget har inom förvärv och hantering av förfallna fordringar. Att hantera och exponera sig mot kreditrisk utgör därmed en central del av koncernens affärsverksamhet och hjälper företaget att uppnå sina högt ställda mål. Koncernens syn på marknadsrisk är att all exponering ska risksäkras så långt det är praktiskt möjligt. Viss exponering mot marknadsrisk är dock oundviklig eftersom bolaget måste hålla en stor likviditetsportfölj för Joint venture i Polen Polen Italien Storbritannien Belgien, Nederländerna, Frankrike Tyskland (inkl. Österrike) Hoist Kredit AB (publ) Årsredovisning 2014

9 Förvaltningsberättelse att kunna vara flexibel kring framtida portföljköp. Styrelsen har därför godkänt förekomsten av viss marknadsrisk inom snäva ramar. Operativ risk är en icke önskvärd risk som bolaget vill begränsa till ett absolut minimum. Principen är att riskbegränsande åtgärder ska införas så länge nyttan av åtgärden är större än vad den kostar att implementera. Omfattande arbete inom Hoist Kredit pågår kontinuerligt för att identifiera och begränsa operativa risker enligt denna princip. Likviditetsrisk är ett resultat av att löptider på tillgångar/skulder och/ eller intäkter/kostnader inte är matchade. Hoist Kredit strävar efter att matcha dessa i så hög grad som möjligt och att eventuella likviditetsgap ska täckas av likviditetsreserver som är väl tilltagna. Risktoleransen för likviditetsrisker är låg. Rapport om de viktigaste inslagen i systemen för intern kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen Styrelsens rapport om de viktigaste inslagen i systemen för intern kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen för räkenskapsåret 2014 avges som ett särskilt avsnitt i bolagsstyrningsrapporten. Upplysningar om nya eller ändrade internationella redovisningsstandarder Se redovisningsprinciperna på sidan 22 i Årsredovisningen. Händelser efter räkenskapsårets utgång På årsstämma i Hoist Finance AB (publ) den 25 februari beslutades att genomföra en riktad nyemission, varigenom Cruz Industries Ltd. ( Cruz ) erbjöds rätt att förvärva aktier. Emissionen genomfördes i samband med en överenskommelse mellan Hoist Kredit AB (publ) och Cruz enligt vilken (i) Hoist Kredit förvärvade Cruz:s minoritetsandel om 10 procent i bolagets dotterbolag, Hoist Finance UK Ltd., och (ii) Cruz åtog sig att återinvestera erhållen likvid för teckning av de nyemitterade aktierna i Hoist Finance AB (publ). Kontantreglerade köpeskillingen om 32,5 MSEK, erlades som betalning för de nyemitterade aktierna i Hoist Finance AB (publ) och har under mars 2015 därefter tillskjutits Hoist Kredit som ett ovillkorat aktieägartillskott. Den 25 mars 2015 noterades Hoist Kredits moderbolags, Hoist Finance AB (publ), aktier på Nasdaq Stockholm. Genom börsnoteringen erhöll Hoist Finance cirka 750 miljoner SEK genom teckning av nyemitterade aktier. Nettolikviden, uppgående till 726 MSEK, har per 30 mars 2015 tillskjutits Hoist Kredit och stärkt kapitalbasen. Framtidsutsikter Den europeiska marknaden för förvärv av förfallna fordringsportföljer av konsumentfordringar utan säkerheter fortsatte att växa under Den utdragna ekonomiska krisen i Europa, samt införandet av strängare kapitalkrav kommer sannolikt att få banker att fortsatt fokusera på att stärka sina balansräkningar och verksamheter under en tid framöver genom försäljning av förfallna fordringar. Basel III-regelverket är under implementering, för banker runtom Europa. Sverige har en tradition av att ligga i framkant med att implementera kommande regelverk så snart som ges legal möjlighet varför Sverige och därmed Hoist Kredit redan följer de nya kapitaltäckningsreglerna enligt Basel III. Hoist Kredit förväntar sig dock att bolagets pelare II kapitalkrav kommer att växa under kontrollerade former under de kommande två åren. Att Hoist Finance, till skillnad från de banker som bolaget förvärvar förfallna fordringar av, redan har implementerat Basel III gör bolaget väl positionerat för att ta del av affärsmöjligheter från försäljningar av förfallna fordringar. Det faktum att koncernen under de senaste 20 åren har vuxit till att bli en av Europas ledande skuldhanteringspartner till banker och finansiella institut avseende köp och förvaltning av förfallna konsumentfordringar utan säkerheter, gör att Hoist Kredit kommer att vara väl lämpat att dra fördel av den förväntade utvecklingen framöver. Hoist Kredit förväntar sig förvärvsvolymer som är i linje med eller högre än de senaste åren. Hoist Kredit AB (publ) Årsredovisning

10 Femårsöversikt Femårsöversikt Koncernens resultaträkning TSEK 1 jan 31 dec, jan 31 dec, jan 31 dec, jan 31 dec, jan 31 dec, 2010 Summa rörelseintäkter varav räntenetto Summa rörelsekostnader Resultat före skatt Årets resultat Koncernens balansräkning TSEK 31 dec dec dec dec dec 2010 Kassa och utlåning till kreditinstitut Belåningsbara statsskuldförbindelser Utlåning till allmänheten Förvärvade fordringsportföljer Obligationer och andra värdepapper Andelar i joint venture Anläggningstillgångar Övriga tillgångar Summa tillgångar In- och upplåning från allmänheten Övriga skulder och avsättningar Eget kapital Summa skulder och eget kapital Nyckeltal koncernen ) 2010 Bruttoindrivning (MSEK) Totala intäkter (MSEK) EBIT (MSEK) EBIT-marginal 31,0% 26,4% 21,8% 53,1% 51,8% Förvärv av fordringsportföljer (MSEK 2) Total kapitaltäckningsrelation 3) 12,2% 11,6% 9,7% 11,4% 11,2% Kärnprimärkapitalrelation 3) 9,4% 5,6% 8,0% 10,4% 9,9% Likviditetsrelation 3) 50,3% 50,4% 36,3% 54,1% 53,1% ERC 120m (MSEK) n/a Avkastning på eget kapital 15% 18% 8% 6% 52% Genomsnittligt antal anställda ) 267 Avkastning på tillgångar 1,2% 1,3% 0,8% 0,5% 4,2% 1) Genomsnitt för räkenskapsåren 1 januari 30 juni 2011 och 1 juli 31 december ) Exklusive icke förfallen portfölj av konsumentlån och investeringar i joint venture. 3) Avser Hoist Finance konsoliderade situation. 10 Hoist Kredit AB (publ) Årsredovisning 2014

11 Definitioner Definitioner Avkastning på eget kapital Avkastning på tillgångar Brutto ERC 120 månader EBIT EBIT-marginal Förfallna lån/fordringar Förvärvade fordringar Förvärvade fordringsportföljer Inkassering från förvärvade fordringsportföljer Intäkter avseende arvoden och provisioner Kostnader/Inkasserade belopp från förvärvade fordringar Kärnprimärkapitalrelation 1) Likviditetsratio 1) Medelantal anställda Nettointäkter från förvärvade fordringar Portföljavskrivningar Portföljomvärderingar Totala intäkter Total kapitaltäckningsrelation 1) Årets nettoresultat i relation till genomsnittligt eget kapital under året. Årets nettoresultat i relation till genomsnittlig balansomslutning. Estimated Remaining Collections, d v s uppskattat återstående bruttobelopp att inkassera på förvärvade fordringsportföljer inom de kommande 120 månaderna. Earnings Before Interest and Tax, rörelseresultat. Verksamhetens resultat före finansiella poster och skatt. EBIT (rörelseresultat) i relation till totala intäkter Non performing loan, ett förfallet lån hos upphovsmannen på balansdagen är en fordran som förfallit eller snart kommer att förfalla till betalning. Summan av förvärvade fordringsportföljer, icke förfallen portfölj av konsumentlån och andelar i joint venture. En förvärvad fordringsportfölj består av ett antal förfallna konsumentlån eller -fordringar som uppstått hos samma upphovsman. Bruttokassaflödet från förvärvade fordringsportföljer innefattar betalningar från koncernens kunder på fordringar inkluderade i koncernens portföljer. Arvode från tillhandahållande av skuldhanteringstjänster för tredje part. Rörelsekostnader minus intäkter avseende arvoden och provisioner och övriga intäkter i relation till summan av inkassering från förvärvade fordringsportföljer och intäkter från icke förfallen portfölj av konsumentlån. Består i täljaren av ratiot av aktier emitterade av bolaget, överkursfond, balanserade vinstmedel, övrigt resultat samt övriga reserver med avdrag gjort för primärt, uppskjutna skattefordringar, immateriella anläggningstillgångar samt goodwill i täljaren. I nämnaren av ratiot återfinns bolagets riskvägda exponeringsbelopp. Kassa på bank samt likvida obligationer med hög kreditvärdighet som kan generera likviditet inom 3 affärsdagar, delat med total inlåning. Genomsnittligt antal anställda under året omräknat till heltidstjänster. Inkassering från förvärvade fordringsportföljer, intäkter från icke förfallen portfölj av konsumentfordringar minus portföljavskrivningar och portföljomvärderingar. Den del av inkasserade belopp som kommer att användas för avskrivning av det bokförda värdet på förvärvade fordringsportföljer. Förändringar i portföljvärdet baserat på reviderade beräknade återstående intäkter för portföljen. Summan av nettointäkter från förvärvade fordringar, intäkter från arvoden och provisioner, resultat av andelar i joint venture samt övriga intäkter. Institutets kärnprimärkapital, övrigt primärkapital samt supplementärkapital som är tillgängligt för kapitaltäckningsändamål delat med institutets riskvägda exponeringsbelopp. 1) Avser Hoist Finance konsoliderade situation. Hoist Kredit AB (publ) Årsredovisning

12 Räkenskaper Räkenskaper Koncernens resultaträkning TSEK Not Intäkter förvärvade fordringsportföljer 1, Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto Intäkter avseende arvoden och provisioner Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga intäkter Summa rörelseintäkter Allmänna administrationskostnader Personalkostnader Övriga rörelsekostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 14, Summa rörelsekostnader Resultat av andelar i joint venture Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat Hänförligt till Moderbolagets ägare Hoist Kredit AB (publ) Årsredovisning 2014

13 Räkenskaper Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat TSEK Årets resultat Övrigt totalresultat Poster som inte kan omklassificeras till årets resultat Omvärdering av förmånsbestämda pensionsplaner Omvärdering av ersättning efter avslutad anställning Skatt 872 Summa poster som inte kan omklassificeras till årets resultat Poster som kan komma att omklassificeras till årets resultat Omräkningsdifferens på utländsk verksamhet Säkring av valutarisk i utlandsverksamhet Summa poster som kan komma att omklassificeras till årets resultat Summa övrigt totalresultat Årets totalresultat Hänförligt till Moderbolagets ägare Hoist Kredit AB (publ) Årsredovisning

14 Räkenskaper Koncernens balansräkning TSEK Not 31 dec dec 2013 TILLGÅNGAR Kassa Belåningsbara statsskuldförbindelser 10,11, Utlåning till kreditinstitut 10,11, Utlåning till allmänheten 10, Förvärvade fordringsportföljer 10,12, Fordringar på koncernbolag Obligationer och andra värdepapper 10,11, Andelar i joint venture Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Övriga tillgångar Uppskjuten skattefordran Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar SKULDER OCH EGET KAPITAL Skulder In- och upplåning från allmänheten 10, Skatteskulder Övriga skulder Uppskjuten skatteskuld Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Avsättningar Emitterade obligationer 10, Efterställda skulder 20, Summa skulder och avsättningar Eget kapital 21 Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat Summa eget kapital Summa skulder och eget kapital Ställda säkerheter Kontantsäkerhet Derivat Kontantsäkerhet Fordringar från allmänheten Summa ställda säkerheter Åtaganden Hoist Kredit AB (publ) Årsredovisning 2014

15 Räkenskaper Redogörelse för förändringar i eget kapital, koncernen TSEK Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Omräknings - reserv Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat Summa eget kapital Ingående balans 1 jan Totalresultat för perioden Årets resultat Övrigt totalresultat Summa totalresultat för året Transaktioner redovisade direkt i eget kapital Nyemission Konvertering av konvertibelt skuldebrev Aktieägartillskott Utbetald ränta kapitaltillskott Aktuell skatt avseende poster redovisade direkt i eget kapital Summa transaktioner redovisade direkt i eget kapital Utgående balans 31 dec TSEK Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Omräknings - reserv Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat Summa eget kapital Ingående balans 1 jan Totalresultat för året Årets resultat Övrigt totalresultat Summa totalresultat för perioden Transaktioner redovisade direkt i eget kapital Kapitaltillskott ) Utbetald ränta kapitaltillskott Lämnade koncernbidrag Aktuell skatt avseende poster redovisade direkt i eget kapital Summa transaktioner redovisade direkt i eget kapital Utgående balans 31 dec ) Nominellt belopp på TSEK har reducerats med transaktionskostnader om TSEK. Hoist Kredit AB (publ) Årsredovisning

16 Räkenskaper Kassaflödesanalys koncernen TSEK LÖPANDE VERKSAMHETEN Kassaflöde från inbetalningar förvärvade fordringsportföljer Erhållen ränta Erhållna provisioner Övriga inbetalningar i rörelsen Erlagd ränta Utbetalningar till leverantörer och anställda Kassaflöde nettoresultat från finansiella transaktioner Reavinst vid inlösen av certifikat i joint venture Betald inkomstskatt Summa Ökning/minskning förvärvade fordringar inkl värdeförändring Ökning/minskning certifikat i joint venture Ökning/minskning utlåning till allmänheten Ökning/minskning in- och upplåning från allmänheten Ökning/minskning övriga tillgångar Ökning/minskning övriga skulder Ökning/minskning avsättningar Förändring i övriga balansposter Summa Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Förvärv av rörelse Investeringar i obligationer och andra värdepapper Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Kapitaltillskott Nyemission Emitterade obligationer Emitterade efterställda skulder Återbetalning av förlagslån Utbetald ränta kapitaltillskott Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut 1) ) Består av kassa, statsskuldförbindelser och utlåning till kreditinstitut. 16 Hoist Kredit AB (publ) Årsredovisning 2014

17 Räkenskaper Resultaträkning moderbolaget TSEK Not Intäkter förvärvade fordringsportföljer 1, Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga intäkter Summa rörelseintäkter Allmänna administrationskostnader Personalkostnader Övriga rörelsekostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 14, Summa rörelsekostnader Resultat av andelar i joint venture Erhållna utdelningar Bokslutsdispositioner (avsättning till periodiseringsfond) Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat Hänförligt till Moderbolagets ägare Hoist Kredit AB (publ) Årsredovisning

18 Räkenskaper Moderbolagets rapport över resultat och övrigt totalresultat TSEK Årets resultat Övrigt totalresultat Poster som kan komma att omklassificeras till årets resultat Omräkningsdifferens på utländsk verksamhet Summa poster som kan komma att omklassificeras till årets resultat Summa övrigt totalresultat Årets totalresultat Hänförligt till Moderbolagets ägare Hoist Kredit AB (publ) Årsredovisning 2014

19 Räkenskaper Balansräkning moderbolaget TSEK Not 31 dec dec 2013 TILLGÅNGAR Kassa 1 1 Belåningsbara statsskuldförbindelser 10,11, Utlåning till kreditinstitut 10,11, Utlåning till allmänheten 10, Förvärvade fordringsportföljer 10,12, Fordringar på koncernbolag Obligationer och andra värdepapper 10,11, Andelar i dotterbolag Andelar i joint venture Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Övriga tillgångar Uppskjuten skattefordran Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar SKULDER OCH EGET KAPITAL Skulder In- och upplåning från allmänheten 10, Skatteskulder Övriga skulder Uppskjuten skatteskuld Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Avsättningar Emitterade obligationer 10, Efterställda skulder 20, Summa skulder och avsättningar Obeskattade reserver (periodiseringsfond) Eget kapital 21 Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Uppskrivningsfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserade vinstmedel Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Summa skulder och eget kapital Ställda säkerheter Kontantsäkerhet Derivat Kontantsäkerhet Fordringar från allmänheten Summa ställda säkerheter Åtaganden Hoist Kredit AB (publ) Årsredovisning

20 Räkenskaper Redogörelse för förändringar i eget kapital, moderbolaget Bundet eget kapital Fritt eget kapital TSEK Aktiekapital Reservfond Uppskrivningsfond Reserver Omräkning utländsk verksamhet Övrigt tillskjutet kapital Balanserade vinstmedel Årets resultat 2) Summa eget kapital Ingående balans 1 jan Omföring föregående års resultat Totalresultat för året Årets resultat Övrigt totalresultat Summa totalresultat för året Transaktioner redovisade direkt i eget kapital Nyemission Konvertering av konvertibelt skuldebrev Aktieägartillskott Utbetald ränta kapitaltillskott Aktuell skatt avseende poster redovisade direkt i eget kapital Summa transaktioner redovisade direkt i eget kapital Utgående balans 31 dec Bundet eget kapital Fritt eget kapital TSEK Aktiekapital Reservfond Uppskrivningsfond Reserver Omräkning utländsk verksamhet Övrigt tillskjutet kapital Balanserade vinstmedel Årets resultat 2) Summa eget kapital Ingående balans 1 jan Omföring föregående års resultat Totalresultat för året Årets resultat Övrigt totalresultat Summa totalresultat för året Transaktioner redovisade direkt i eget kapital Kapitaltillskott 1) Utbetald ränta kapitaltillskott Lämnade koncernbidrag Aktuell skatt avseende poster redovisade direkt i eget kapital Summa transaktioner redovisade direkt i eget kapital Utgående balans 31 dec ) Nominellt belopp på TSEK har reducerats med transaktionskostnader. 20 Hoist Kredit AB (publ) Årsredovisning 2014

Hoist Kredit AB (publ) är ett registrerat kreditmarknadsbolag och står under Finansinspektionens tillsyn. Förvärv av fordringsportföljer 1 544 MSEK

Hoist Kredit AB (publ) är ett registrerat kreditmarknadsbolag och står under Finansinspektionens tillsyn. Förvärv av fordringsportföljer 1 544 MSEK Hoist Kredit AB Bokslutskommuniké Hoist Kredit AB (publ) är ett registrerat kreditmarknadsbolag och står under Finansinspektionens tillsyn. Fjärde kvartalet Inkasserade belopp på förvärvade fordringsportföljer

Läs mer

Fjärde kvartalet 2014

Fjärde kvartalet 2014 Bokslutskommuniké Fr o m fjärde kvartalet presenterar Hoist Finance-koncernen (tidigare Hoist International AB (publ)) räkenskaperna för både Hoist Finance AB (publ) och underkoncernen Hoist Kredit AB

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2015

Delårsrapport januari mars 2015 Kredit AB (publ) Delårsrapport januari mars Inkasserade belopp på förvärvade fordringsportföljer 791 MSEK Januari mars (jämfört med första kvartalet ) Inkasserade belopp på förvärvade fordringsportföljer

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år.

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år. Delårsrapport för Sparbanken Syds, (548000-7425), verksamhet per 30 juni 2012, bankens 186:e verksamhetsår. Verksamheten startade i Ystad den 3 maj 1827. SPARBANKENS RESULTAT Sparbankens räntenetto uppgick

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2016 Sid 1(14) Verksamheten Moderbolaget Skanska Financial Services AB (SFS) är ett helägt dotterbolag till Skanska AB (556000-4615) med säte i Stockholms kommun.

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Företagsinformation (Öhman Capital) med organisationsnummer 556774-0906 är ett värdepappersbolag och står under tillsyn av Finansinspektionen. Bolaget bildades 2008 och är ett helägt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2014 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2014 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2016-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2016

Delårsrapport Januari - juni 2016 HÄRADSSPARBANKEN MÖNSTERÅS ORG. NR. 532800-6209 Delårsrapport Januari - juni 2016 Delårsrapport för perioden januari juni 2016 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014 Sparbanken Gotland Delårsrapport Januari -Juni 2014 Delårsrapport för perioden januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Gotland, orgnr 534000-5775, får härmed avge delårsrapport för verksamheten under

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Periodisk information per 30 september 2014 - Kapitaltäckning och likviditet Denna information om kapitaltäckning och likviditet för Ikano Bank AB (Publ), organisationsnummer

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2007-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2007 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 070101-070630. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Läs mer

Delårsrapport januari september 2015

Delårsrapport januari september 2015 Kredit AB (publ) Delårsrapport januari september Tredje kvartalet Inkasserade belopp på förvärvade fordringsportföljer 974 MSEK EBIT-marginal 31% Förvärv av fordringsportföljer 1 982 MSEK Kärn primärkapitalrelation

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2015 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2015 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2014 ÄNDRADE MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR GAV LÄGRE HALVÅRSRESULTAT Januari-juni» Rörelseintäkterna minskade med 6 procent till 101 (108) mkr.» Rörelsekostnaderna*

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2015-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

DATUM 12 AUGUSTI 2015

DATUM 12 AUGUSTI 2015 DATUM 12 AUGUSTI Tillägg av den 12 augusti till grundprospekt avseende Skandiabanken Aktiebolags (publ) program för utgivning av säkerställda obligationer. Tillägg till grundprospekt avseende Skandiabanken

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Avsnitt IV Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Tillämpning Lagtext 2 kap. 1 ÅRL En årsredovisning ska bestå av 1. en balansräkning. 2. en resultaträkning,

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2016 Delårsrapport för Januari Juni 2016 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Nordax Finans AB (publ)

Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ) Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2007-01-01 -- 2007-12-31 Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Planerat datum för årsstämma är den 16 april 2008.

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2014:1 (Fi Dnr 14-12186) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

FOREX BANK AB Delårsrapport

FOREX BANK AB Delårsrapport FOREX BANK AB 516406-0104 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2008 Innehållsförteckning Sida Utveckling av resultat och ställning 3 Väsentliga faktorer för koncernen och moderbolaget 4 Koncernens resultaträkning

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051 Delårsrapport januari - juni Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Om Ikano Bank SE...3 Resultaträkning...4 Rapport över totalresultatet...4 Balansräkning...5 Rapport över förändringar i eget kapital...6

Läs mer

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal.

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal. DELÅRSRAPPORT 2016-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2016-01-01 2016-06-30. Utveckling av resultat och ställning Jämförelser

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2013 starkt rörelseresultat GENOM ökad affärsaktivitet och sänkta kostnader Januari-juni» Rörelseintäkterna ökade med 28 procent till 108 (84) mkr.»

Läs mer

1 januari 30 juni 2014

1 januari 30 juni 2014 www.sevenday.se Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014. Innehåll Verksamheten 3 Affärsidé

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

IKANO Banken AB (publ) Org nr

IKANO Banken AB (publ) Org nr IKANO Banken AB (publ) Org nr 516401-9753 Delårsrapport januari - juni Innehåll Fortsatt tillväxt... 3 Resultaträkning (Mkr)... 4 Balansräkning (Mkr)... 5 Kassaflödesanalys (Mkr)... 6 Noter (Mkr)... 7

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

S Delårsrapport Januari Juni 2003

S Delårsrapport Januari Juni 2003 S 2003 Delårsrapport Januari Juni 2003 Delårsrapport Resultatet efter finansiella poster uppgick till 28,1 MSEK (19,4) Substansvärdet den 30 juni var 152 kronor (270) Substansvärdet den 18 augusti är 167

Läs mer

VIMMERBY SPARBANK AB. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016

VIMMERBY SPARBANK AB. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank redovisar ett relativt svagt resultat för första halvåret 2016. Resultat före kreditförluster är 3,5

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

1 januari 30 juni 2015

1 januari 30 juni 2015 www.sevenday.se Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2015 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2015. Innehåll Verksamheten 3 Affärsidé

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar.

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2012-01-01-2012-06-30 Allmänt om verksamheten Världens ekonomi

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2016

Delårsrapport för januari juni 2016 Delårsrapport för januari juni 2016 Innehållsförteckning Delårsrapport för Januari Juni 2016 sid 3 Allmänt om verksamheten sid 3 Sparbankens resultat sid 3 Sparbankens ställning sid 4 Resultatprognos sid

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Tillägg 2015:2 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2015

Tillägg 2015:2 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2015 Tillägg 2015:2 (Fi Dnr 16-3974) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2015 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2011-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2011 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2011-01-01-2011-06-30 (Då

Läs mer

Delårsrapport Januari Juni 2012

Delårsrapport Januari Juni 2012 Delårsrapport Januari Juni 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2012 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Pressmeddelande 29 maj 2017 Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 På årsstämman den 15 december 2016 i Hexatronic Group AB (publ) beslutade

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Pepins Group AB (publ)

Pepins Group AB (publ) 1 Delårsrapport januari december 2016 för Pepins Group AB (publ) siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år Koncernens intäkter för perioden januari-december uppgår till 19.194 (1.211) TSEK

Läs mer

Verksamhet Årets händelser Utlåning Finansiering

Verksamhet Årets händelser Utlåning Finansiering Bokslut 2011 Verksamhet Svea Ekonomi AB bedriver, med tillstånd av Finansinspektionen, finansieringsverksamhet enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (LBF). Svea Ekonomi AB-koncernen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Jan-Mars 2017 EnterCard Sverige AB

DELÅRSRAPPORT Jan-Mars 2017 EnterCard Sverige AB DELÅRSRAPPORT Jan-Mars 2017 EnterCard Sverige AB Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse...3 Resultaträkning...5 Balansräkning...6 Förändringar i eget kapital...7 Kassaflödesanalys...8 Kapitaltäckning...9

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Spar AB Org.nr. 556892-4830

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Spar AB Org.nr. 556892-4830 Delårsrapport Januari juni 2014 SPP Spar AB Org.nr. 556892-4830 Kommentarer till delårsrapporten januari juni 2014 SPP Spar AB (SPP Spar), med organisationsnummer 556892-4830 och säte i Stockholm, avger

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 3. Koncernen. Resultaträkning 5. Rapport över totalresultat 5. Balansräkning 6

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 3. Koncernen. Resultaträkning 5. Rapport över totalresultat 5. Balansräkning 6 DELÅRSRAPPORT 2012 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 3 Koncernen Resultaträkning 5 Rapport över totalresultat 5 Balansräkning 6 Rapport över förändring av eget kapital 7 Kassaflödesanalys 8 Moderbolaget

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

Delårsrapport för Resurs Bank AB

Delårsrapport för Resurs Bank AB Delårsrapport för Resurs Bank AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören i Resurs Bank AB, organisationsnr 516401-0208, får härmed avge delårsrapport för perioden 2010-01-01 2010-08-31.

Läs mer