OBEBYGD SKOGSFASTIGHET - SUNDSVALL - ANBUD PRISIDÉ KR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OBEBYGD SKOGSFASTIGHET - SUNDSVALL - ANBUD PRISIDÉ 900.000 KR"

Transkript

1 OBEBYGD SKOGSFASTIGHET - SUNDSVALL - ANBUD PRISIDÉ KR Fastighet Fastigheten Sundsvall Nolby 1:2 Adress Tunavägen 70, Kvissleby. Belägen i Sundsvall kommun och Njurunda församling. Skattesats 34,63. Taxeringsvärde Totalt kr fördelat på skogsmarksvärde kr, impedimentvärde kr. Typkod 1. Ekonomi Anbud märkt ''Fastigheten Sundsvall Nolby 1:2'' skall vara mäklaren tillnda senast Fri prövningsrätt. Beskrivning Obebyggd skogsfastighet, belägen km söder om Sundsvall. 24 produktiv skogsmark, virkesförråd ca m³ Arealer Arealuppgifter enligt skogsbruksplan. Totalt 27,9, fördelat på skog 23,8, impediment 1,4, övrigt 2,7. Det finns 6 skiften. Skogsmark 24 produktiv skogsmark med ett virkesförråd på ca 3.7 m³sk. Medeltal 157 m³sk/. Trädslagsblandning tall, gran 51 och löv 16. Medelbonitet 5,1 m³sk och en årlig tillväxt på ca 140 m³sk. Skogsbruksplanen upprättades under 14 av Norrskog. Jakt: Köparen övertar till fastigheten hörande jakträtt den om inte annat överenskommes. CT-0428 Sida 1 (2)

2 FORTS OBJEKTBESKRIVNING forts Köpares besiktningsskyldighet: Den slutgiltiga köparen r enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen nd eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Skogsinventering sker genom stickprovsvis taxering, en beprövad teknik som ger ett uppskattat värde. Presenterade skogsuppgifter skall endast ses som hjälp vid egen skogsinventering. Norrskog, fastighetsmäklaren och säljaren friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser i avdelningsbeskrivningen. Avvikelser i såväl enskilda bestånd som i totalförråd kan förekomma. Förvärvstillstånd: Privatpersoner kan fritt köpa fastigheten. För juridiska persoer krävs förvärvstillstånd. Visning: Intressenter får på egen nd besikta objektet. Vederbörlig hänsyn skall därvid tas till grannfastigheter, vägar, skog och ev. jakt som pågår. Försäljningssätt: Fastigheten säljs genom skriftligt anbudsförfarande. Säljarna förbehåller sig fri prövningsrätt och rätt till eventuell efterföljande budgivning. Anbud skall vara angivet i svenska kronor med fast pris. Procentanbud eller dylikt godtages ej. Bifogad blankett kan lämpligen användas. Norrskog kan komma att begära kreditupplysning på anbudsgivare. Anbudsdatum: Skriftligt anbud skall inkommit senast den 5 juni, under adress, Norrskog, Clas Tjäder, Skeppsbron 15, 871 Härnösand. Anbudet skall vara märkt "Nolby". Betalningsvillkor: Köparen skall erlägga ndpenning med av köpeskillingen vid köpekontraktets tecknande. Slutlig köpeskilling erläggs vid tillträdet såvida parterna ej kommer överens om annat. Budgivaren skall inom 5 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför besiktning av objektet och kontroll av finansieringsmöjligheter mm bör vara klart innan anbud lämnas Lagfart: Köpare svarar för lagfartsansökan och de kostnader detta medför. Fastighetsregleras objektet till annan fastighet uppkommer ingen lagfartskostnad. Frågor ang. virkespriser mm i området kan besvaras av Skogsrådgivare Magnus Edin, Norrskog på telefon Kartorna ska skrivas ut A3 format för att skalan skall bli rätt. Servitut, planbestämmelser, gemensamhetsanläggningar m m Servitut: Rättigheter-förmån: Officialservitut Väg Rättigheter-last: Avtalsservitut Kraftledning Mm; Ledningsrätt Starkström(2 st); Ledningsrätt Vatten; Officialservitut Trädsäkerhet Övr gravationer: Avtalsservitut Kraftledning Mm Gemensamhetsanläggning: Sundsvall Dingersjö GA:2, Sundsvall Nolby GA:4, Sundsvall Nolby S:11. Skattetal: Mål 4. Planbestämmelser: Stadsplan ( ), Grundvattenskydd ( ), Grundvattenskydd (1997--), Växtskyddsområde (1997--), Områdesbestämmelse ( ) Övrigt Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta. Nuvarande ägare Mats Ivar Ringqvist, Karin Elisabet Ringqvist Mattsson, Elsa Ringqvist, Ian Frank Peter Carrick, Frank Jean Paul Carrick och Erik Ringqvist. Ansvarig fastighetsmäklare Clas Tjäder, tel , mobil E-post: Tillträde: dagar efter köpekontraktets tecknande om inte annat överenskommes. CT-0428 Sida 2 (2)

3 FASTIGHETSUTDRAG - NOLBY 1:2 Datum Fastighet Lantmäteriförättning Församling Sundsvall Nolby 1:2 Godkänd FR: Godkänd IR: Aktualitetsdatum IR: Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig. Fastighetens andelar i samfälligheter är inte utredda. 1 = Lantmäteriförättning pågår Frågor om Lantmäteriförättningen ovan ställs till ajourförande lantmäterimyndighet. Se längre ner i fastighetsutdraget. Njurunda Tidigare beteckning Fastighet Aktbeteckning Y-Njurunda Nolby 1: /3 Ursprung Sundsvall Nolby 1:1 Adress Tunavägen 70 Kommundel: Njurunda Tunavägen 93 Kommundel: Njurunda Areal Land: kvm Vatten: 0 kvm Totalt: kvm Koordinater fastighet Omr PT Koordinatsystem N-koord E-koord Karta 1 C SWEREF 99 TM NJURUNDA 2 C SWEREF 99 TM NJURUNDA 3 C SWEREF 99 TM NJURUNDA 4 C SWEREF 99 TM NJURUNDA 5 C SWEREF 99 TM NJURUNDA 6 C SWEREF 99 TM NJURUNDA Antal områden: 6 Andel i Gemensamhetsanläggning Sundsvall Dingersjö GA:2 Samfällighet Sundsvall Nolby S:11 Gemensamhetsanläggning Sundsvall Nolby GA:4 Anm: Litt ah (akt 22-nju-17) Skattetal Mål 4 Åtgärder Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Aktbeteckning Hemmansklyvning AA Nju-9 Delning F8 Av Allmänningsskog Ägoutbyte Fig 1 Laga skifte Y Av Samfällighet Nju Nju Nju-17 Sida 1 (5)

4 FASTIGHETSUTDRAG - NOLBY 1:2 Gränsbestämning Fastighetsreglering Ledningsåtgärd Fastighetsreglering Fastighetsbestämning Ledningsåtgärd Fastighetsreglering Ledningsåtgärd Fastighetsreglering Nju / / / / k-F k-F k-F k-F-4828 Avskild mark Sundsvall Nolby 1:21 Sundsvall Nolby 1:22 Sundsvall Nolby 1: Sundsvall Nolby 1:56 Sundsvall Nolby 1:80 Sundsvall Nolby 1:84 Sundsvall Nolby 1:85 Sundsvall Nolby 1:88 Sundsvall Nolby 1:92 Sundsvall Nolby 1:112 Sundsvall Nolby 8:1 Sundsvall Nolby 16:1 Sundsvall Nolby 29:1 Sundsvall Nolby 35:1 Sundsvall Nolby 49:1 Rättigheter grunduppgifter Rättsfh. Typ av rättighet Ändamål Aktbeteckning Last Avtalsservitut Kraftledning mm 22-Im1-43/ Last Ledningsrätt Starkström /136.3 Förmån Officialservitut Väg /80.1 Last Ledningsrätt Starkström 2281k-F-84.1 Last Officialservitut Trädsäkerhet 2281k-F Last Ledningsrätt Vatten 2281k-F Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig Planer och bestämmelser Planer Datum Aktbeteckning Stadsplan K-NJU-48 Kv Skräddaren och Roddaren Mfl,kvissleby Områdesbestämmelse K-OB-6 Anläggning För Hantering O Deponering Av Ind.avfall i Vaple,njurunda Grundvattenskydd EVII:8 Grundvattenskydd Enl2:64 Vattenlagen Grundvattenskydd P97//1 Grundvattenskydd 19:2 Vl,nolby 1:112 Växtskyddsområde K-ÖVR-163 Skyddsområde För Nolby Vattentäkt Registreringsdatum: Sida 2 (5)

5 FASTIGHETSUTDRAG - NOLBY 1:2 Lagfarter Lagfart Inskriv.dag Aktbeteckning /46 Ringqvist Mats Ivar Skogen Hammarstrand Köp Redovisning av köpeskilling saknas Andel 1/ /46A Ringqvist Karin Elisabet Bällstavägen 242 C Lgh Bromma Köp Redovisning av köpeskilling saknas Andel 1/12 Aktuellt namn Folkbokföringen: Mattsson Karin Elisabet Ringqvist Idnr kompl 06/ /16 Ringqvist Elsa Växthusvägen Vänersborg Bodelning Andel 1/6 Aktuellt namn Folkbokföringen: Ringqvist Elsa Katarina /694 Carrick Peter Ian Frank Kvarnvägen 49 A Danderyd Arv Andel 1/4 Aktuellt namn Folkbokföringen: Carrick Ian Frank Peter Rättat 95/ /695 Carrick Frank Jean Paul Södra Allén 17 B Sundsvall Arv Andel 1/4 Rättat 95/17565 Sida 3 (5)

6 FASTIGHETSUTDRAG - NOLBY 1:2 Lagfarter Lagfart Inskriv.dag Aktbeteckning /288 Ringqvist Erik Maria Sandels Gränd 6 Lgh Stockholm Gåva Andel 1/6 Aktuellt namn Folkbokföringen: Ringqvist Erik Nils Ivar Tidigare lagfart/ tomträtt Lagfart/Tomträtt Inskriv.dag Aktbeteckning Lagfaren ägare Ringqvist Ivar Fredrik Wilhelm Köp Redovisning av köpeskilling saknas Ingen köpeskilling. 41/754 Ägd/innevd andel 1/6 Överlåten andel 1/6 Inskrivning 1 Avtalsservitut Kraftledning Mm Inskrivningsdag: Aktnummer: 43/1285 Ajourförande myndighet Lantmäterimyndigheten i Sundsvalls Kommun Sundsvall Tel: Lantmäteriet Fastighetsinskrivning Härnösand Box Härnösand Tel: Taxering Taxeringsenhet, typ: 1, Lantbruksenhet, obebyggd Id för tax.enhet: Markvärde: 0 Tkr Taxering genomförd: 14 Byggn.värde: 0 Tkr Sum taxvärde: 836 Tkr Areal: Kvm Del av registerfastighet Värderingsenhet: Total lantbruk Skogsmark: 824 Tkr Skogsimpediment: 12 Tkr Åkermark: 0 Tkr Betesmark: 0 Tkr Ekonomibyggnad: 0 Tkr Skogsmark: Skogsimp: Åkermark: Betesmark: Övrig mark: Sida 4 (5)

7 FASTIGHETSUTDRAG - NOLBY 1:2 Värderingsenhet: Skog Värderingsenhet: Skogsimpmark Taxeringsvärde: 824 Tkr Areal: 19 Samfälld mark: Nej Kod för kostnadsklass: 0 Klassind. tot. virkesförråd: 9 Taxeringsvärde: 12 Tkr Areal: 6 Samfälld mark: Nej Riktvärdesomr: 2216 Virkesförråd, tot: 260 kbm/ Barrskog: - kbm/ skog: kbm/ Riktvärdesomr: 2216 ********** Källa: Lantmäteriet och Skatteverket ********** Sida 5 (5)

8 Anbudsblankett Anbud Sundsvall Nolby 1:2 Undertecknad är medveten om de villkor för försäljningen som angivits i anbudsunderlag och lämnar härmed följande anbud. Budgivare: (namn) (Personnummer) (adress) (telefon, mobiltelefon) (e-postadress) Bud: Bankreferens: Övrigt: (bokstäver) (fastighetsinnev, personuppgifter om flera budgivare) (siffror) Skickas till: Sista anbudsdag: Information: Norrskog, Clas Tjäder, Skeppsbron 15, 871 Härnösand E-post: , OBS! Märk kuvertet Nolby Budgivaren är medveten om att id-kontroll kommer att ske med hänvisning till Lag om åtgärder vid penningtvätt före avtalets tecknande. Underskrifter: (ort & datum) (namn) (namn) SKOGSÄGARNA NORRSKOG E-post Org.nr Skönsbergsvägen 3 Tel Sundsvall Fax

9

10 Kartutskrift :17 Skifte kvissleby Norrskog Skala: ~1:7686 Kartbild; Copyright Lantmäteriet - i08/1325, Copyright Skogsstyrelsen

11 Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Nolby 1:2 Njurunda Sundsvall Västernorrlands län Inventeringstidpunkt Planen avser tiden Framskriven t.o.m

12 Sammanställning över fastigheten Arealer Produktiv skogsmark Impediment myr Impediment berg Inägomark Väg och kraftledning Övrig areal Summa landareal Summa vatten hektar 23,8 0,0 1,4 0,0 2,3 0,4 27,9 0,7 85, ,2 1,4 Virkesförråd 1 7 Totalt Ädellöv Contorta Medeltal Naturvårdsvolym per 157 Bonitet och tillväxt Fastighetens medelbonitet per Tillväxt per år vid framskrivnings- är beräknad till 5,1 tidpunkten uppskattad till cirka 140 Avverkningsförslag Totalt under perioden Varav gallring 389 och föryngringsavverkning Län: Västernorrlands län Kommun: Sundsvall Församling: Njurunda

13 Skogens fördelning på åldersklasser Areal Virkesförråd Åldersklass Totalt / Ädellöv Contorta Kalmark 0,0-9 år 1, , , , , , , , , , , , ,0 Lågprodskog(E) 0,0 Överst / Frötr [1,1] Övriga skikt [0,0] Summa/Medel 23, Arealfördelning Areal Åldersklasser Län: Västernorrlands län Kommun: Sundsvall Församling: Njurunda

14 Skogens fördelning på huggningsklasser Areal Virkesförråd Huggningsklass Totalt / Ädellöv Contorta Kalmark K1 0,0 K2 0,0 Röjningsskog R1 0,0 R2 5, Gallringsskog G1 9, G2 0,0 Föryngrings- S1 3, avverknings- S2 3, skog S3 1, Lågproducer- E1 0,0 ande skog E2 0,0 E3 0,0 Överst / Frötr ÖF [1,1] Övriga skikt [0,0] Summa/Medel 23, Huggningsklasser Kalmark K1 K2 Röjningsskog R1 R2 Gallringsskog G1 G2 Kalmark, återväxtåtgärder återstår Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring. Kalmark där återväxtåtgärderna är utförda Mark som fullständigt bendlats med återväxtåtgärder men där föryngringen inte säkerställts. Plantskog < 1,3 m Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd. Ungskog > 1,3 m Skog som är över 1,3 m och som i utvecklingshänseende motsvarar röjningsskog. Yngre gallringsskog Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning). Äldre gallringsskog Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring. Föryngringsavverkningsskog S1 S2 S3 Lågproducerande skog E1 E2 E3 Slutavverkningsbar skog Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden. Slutavverkningsmogen skog Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden Slutavverkningsbar skog som ej bör slutavverkas Föryngringsavverkning bör dock inte utföras. Restskog Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada. Gles skog Gles skog/skog av ett för marken olämpligt trädslag. Skog av gmarkskaraktär Gles skog av gmarkskaraktär. Län: Västernorrlands län Kommun: Sundsvall Församling: Njurunda

15 Skogens fördelning på målklasser Areal Virkesförråd Tillväxt Målklass 22,0 92, , ,0 K - produktion K - naturvård NS NO 1,8 7, ,5 61 5,0 Summa 23,8 0, , ,0 Impediment Myr Berg 0,0 1,4 Målklasser Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna r följande innebörd: Produktion med Generell naturhänsyn Områden där intresset för virkesproduktion är dominerande. Generell naturhänsyn tas i form av detaljhänsyn och hänsynsytor. K * Kombinerade mål Kombinerade mål med ett uttalat produktionsintresse och ett naturvårdsintresse som vida överstiger generell hänsyn. NS Naturvård Skötselkrävande Naturvård utan produktionsintresse där området gynnas av en naturvårdande skötsel. NO Naturvård Orört Naturvård utan produktionsintresse där området lämnas orört. * PF enligt Skogsstyrelsen Län: Västernorrlands län Kommun: Sundsvall Församling: Njurunda

16 Avverkning och tillväxt Avverkning Under gallring och föryngringsavverkning ingår alla lövträdsarter i begreppet löv. I redovisad avverkningsvolym ingår tillväxt från det år planen är framskriven till och t.o.m. medelåret för föreslagen åtgärdstidpunkt. Gallring Föryngringsavverkning Åldersklass Barr Totalt Barr Totalt Kalmark - 9 år , , , , Lågprodskog(E) Övriga skikt Summa 7, , Total avverkning Högre alt: Lägre alt: varav gallring varav gallring och föryngringsavverkning och föryngringsavverkning Tillväxt I sammanställningen redovisas tillväxt under kvarvarande planperioden samt areal och virkesförråd vid planperiodens slut. Obs: Såväl tillväxt som areal och virkesförråd vid planperiodens slut förutsätter att föreslagna åtgärder utförs. Åldersklass Kalmark - 9 år Lågprodskog(E) Övriga skikt Summa Barr Tillväxt Totalt Areal och virkesförråd vid planperiodens slut 3,1 1,9 1,3 2,1 4,1 3,8 2,0 0,6 0,9 1,2 1,3 1,5 [1,1] 23, / Län: Västernorrlands län Kommun: Sundsvall Församling: Njurunda

17 Åtgärdsöversikt Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade. Utföres snarast () Skifte - Avd 1-1 Skikt Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt. Gallring Utförs Fr o m 14 T o m 15 Areal Ålder 0,7 35 SI B24 Volym / 180 Uttag inkl. tillv. 35 Anteckning 1-1 (Fb)Underväxtröjning före gallring ,7 35 B Röjning ,5 G Röjning ,4 15 G Röjning ,6 B röjning ,7 7 T (Fb)Underväxtröjning före gallring ,7 T Gallring ,6 55 T (Fb)Underväxtröjning före gallring ,6 55 T (Fb)Underväxtröjning före gallring ,4 40 T (Fb)Underväxtröjning före gallring ,8 G (Fb)Underväxtröjning före gallring ,9 35 G Röjning ,4 15 T Röjning ,0 45 B Föryngringsavverkning ,1 0 G Län: Västernorrlands län Kommun: Sundsvall Församling: Njurunda

18 Åtgärdsöversikt Utföres inom 2-5år (16-19) Skifte - Avd 1-13 Skikt Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt. Gallring Utförs Fr o m 16 T o m 19 Areal Ålder 1,7 SI T24 Volym / 1 Uttag inkl. tillv. 73 Anteckning 1-15 Gallring ,4 40 T Gallring ,8 G Gallring ,9 35 G (F)Markberedning ,1 0 G (F)Plantering ,1 0 G Län: Västernorrlands län Kommun: Sundsvall Församling: Njurunda

19 Åtgärdsöversikt Utföres inom 6-år (-24) Skifte - Avd 1-9 Skikt Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt. Röjning Utförs Fr o m T o m 24 Areal Ålder 1,1 7 SI T22 Volym / 4 Uttag inkl. tillv. Anteckning Län: Västernorrlands län Kommun: Sundsvall Församling: Njurunda

20 Åtgärdsöversikt Utföres efter 11år (25-26) Inga planerade åtgärder finns för detta tidsintervall. Län: Västernorrlands län Kommun: Sundsvall Församling: Njurunda

21 Avdelningsbeskrivning Skifte: 1, Avd nr Areal (-) [Skikt] Ålder år Hkl Skikt SI Virkesförråd avd Trädslag Målklass Med diam cm Beskrivning Åtgärd Alternativ A n g Uttag inkl tillväxt Löpande tillväxt per 1 0,7 35 G1 B K = Kolbotten Underväxtröjning före gallring (Förberedande ) 8,1 Gallring 35 Ingen åtgärd (Alternativ ) 2 0,4 90 S3 G22 NO,b 18 Sumpskog Ingen åtgärd 2, Underväxt 3 0,5 15 R2 G Enstaka öf Asp och Björk Ingen åtgärd 3, ,6 R2 G24 31 Delvis G1 Röjning 4,8 90 Enstaka tall 5 0,5 0 S1 T ,b 0 25 Bergbundet Ingen åtgärd 1,4 Sumpigt Enstaka gran 6 0,4 15 R2 G Röjning 3, ,6 R2 B Enstaka tall och gran Röjning 4,5 Enstaka öf 8 0,8 95 S1 T Enstaka löv Ingen åtgärd 4,6 Län: Västernorrlands län Kommun: Sundsvall Församling: Njurunda 9 1,1 7 R2 T Stormskador i öf skickt Röjning -24 0,6 40

22 5 0,5 0 S1 T ,b 0 25 Bergbundet Sumpigt Enstaka gran Ingen åtgärd 1,4 6 0,4 15 G24 Avdelningsbeskrivning Skifte: 1, R Röjning 3,9 Avd 7 nr Areal 0,6 (-) [Skikt] Ålder år Hkl R2 Skikt B24 SI Virkesförråd avd 12 Trädslag Målklass 0 Med diam cm Enstaka tall Beskrivning och gran Enstaka öf RöjningÅtgärd Alternativ A n g Uttag inkl tillväxt Löpande tillväxt 4,5 per 8 0,8 95 S1 T Enstaka löv Ingen åtgärd 4, ,1 7 R2 T Stormskador i öf skickt Röjning -24 0, [1,1] 0 ÖF T Stormskador i öf skickt Ingen åtgärd 1,2 0,4 85 S1 T Ingen åtgärd 4,4 11 0,7 7 R2 T röjning 0, ,5 1 S1 T Bergbundet Ingen åtgärd 2,6 15 Impediment fläckar 13 1,7 G1 T Underväxtröjning före gallring (Förberedande ) 8,8 Gallring ,7 55 G1 T Underväxtröjning före gallring (Förberedande ) 9,1 16 Gallring Län: 15 Västernorrlands 2,5 län 40 G1 Kommun: T26Sundsvall Församling: Njurunda Underväxt 16 Underväxtröjning före gallring (Förberedande ) Gallring ,1 (-0,1) 18

23 15 Impediment fläckar 13 Avdelningsbeskrivning Skifte: 1, 1,7 G1 T Underväxtröjning före gallring (Förberedande ) Gallring ,8 14 Avd nr Areal 0,7 (-) [Skikt] 55 Ålder år G1 Hkl Skikt T24 SI 270 Virkesförråd avd 171 Trädslag Målklass Med diam16 cm Beskrivning Underväxtröjning före gallring (Förberedande Åtgärd Alternativ ) Gallring A n g Uttag inkl tillväxt Löpande9,1 tillväxt per 15 2,5 40 G1 T Underväxt Underväxtröjning före gallring (Förberedande ), Gallring (-0,1) ,8 G1 G Blockigt Underväxtröjning före gallring (Förberedande ) 11,2 60 Underväxt Gallring Delvis R2 17 0,6 85 S1 G Blockigt Ingen åtgärd 4, ,9 35 G1 G Delvis R2 Underväxtröjning före gallring (Förberedande ) 9,1 80 Gallring ,6 70 S3 B NO,b 28 Brant Ingen åtgärd 3, Kantzon mot älv 0,1 Kraftlednign 21 0,4 Berg Län: Västernorrlands län Kommun: Sundsvall Församling: Njurunda

24 Avdelningsbeskrivning Skifte: 2, Avd nr Areal (-) [Skikt] Ålder år Hkl Skikt SI Virkesförråd avd Trädslag Målklass Med diam cm Beskrivning Åtgärd Alternativ A n g Uttag inkl tillväxt Löpande tillväxt per 0,4 15 R2 T24 25 Röjning 4,7 Län: Västernorrlands län Kommun: Sundsvall Församling: Njurunda

25 Avdelningsbeskrivning Skifte: 3, Avd nr Areal (-) [Skikt] Ålder år Hkl Skikt SI Virkesförråd avd Trädslag Målklass Med diam cm Beskrivning Åtgärd Alternativ A n g Uttag inkl tillväxt Löpande tillväxt per 40 0,9 0 S3 G NO,b 28 Bäck i bestånd Ingen åtgärd 3,8 22 Naturvärden 41 1,2 45 G1 B underväxt Röjning 6, Tvåskiktat (-0,1) Vedhuggning 42 3,1 0 S2 G Stormskadat Föryngringsavverkning , Markberedning (Följd) (-0) Plantering (Följd) ,6 Kraftledning 44 1 Berg Län: Västernorrlands län Kommun: Sundsvall Församling: Njurunda

26 Avdelningsbeskrivning Skifte: 4, Avd nr Areal (-) [Skikt] Ålder år Hkl Skikt SI Virkesförråd avd Trädslag Målklass Med diam cm Beskrivning Åtgärd Alternativ A n g Uttag inkl tillväxt Löpande tillväxt per 1,4 G1 B Sluttning mot älv Ingen åtgärd 1,9 51 0,4 Annan mark 52 0,1 Kraftledning Län: Västernorrlands län Kommun: Sundsvall Församling: Njurunda

27 Avdelningsbeskrivning Skifte: 5, Avd nr Areal (-) [Skikt] Ålder år Hkl Skikt SI Virkesförråd avd Trädslag Målklass Med diam cm Beskrivning Åtgärd Alternativ A n g Uttag inkl tillväxt Löpande tillväxt per 60 0,7 Vatten Län: Västernorrlands län Kommun: Sundsvall Församling: Njurunda

28 Avdelningsbeskrivning Skifte: 6, Avd nr Areal (-) [Skikt] Ålder år Hkl Skikt SI Virkesförråd avd Trädslag Målklass Med diam cm Beskrivning Åtgärd Alternativ A n g Uttag inkl tillväxt Löpande tillväxt per 70 0,4 40 G1 G Ingen åtgärd 7 17 Län: Västernorrlands län Kommun: Sundsvall Församling: Njurunda

29 Kommentarer till Nolby 1:2 Inledning Fastigheten Nolby 1:2 är belägen i Njurunda församling, Sundsvalls kommun, Västernorrlands län. Fastigheten består av 6 skiften med totalt ca 24 produktiv skogsmark. Det totala virkesförrådet är ca 3700 m 3 sk. Geografiska och biologiska förutsättningar Markförhållandena är varierande, men större delen av fastigheten är dock frisk skogsmark som är tillgänglig för drivning under torrare barmarksperioder. Boniteterna är relativt goda med blåbär och lågört som vanligaste markvegetationstypen. Skogstillstånd Det dominerande trädslaget är gran som upptar ca 51 av virkesförrådet. Skogens åldersfördelning är ojämn med förskjutning mot medelålders - yngre skog. Ungefär av arealen är skog i huggningsklasserna S1 och S2. Andelen skog yngre än år är ca 13. Avverkning Föreslagen avverkningsnivå på fastigheten uppgår till ca 17 m³sk. Detta ligger i nivå med tillväxten på fastigheten. Men möjlig avverkning är högre. Fastigheten står ej under några ransoneringskrav enligt SVL. Skogsvård Fastigheten r ett stort behov av röjning i yngre bestånd samt underväxtröjning i en del av gallringskogarna för att underlätta framtida åtgärder. Därför bör röjningar prioriteras under planperioden. Även ett visst behov av gallring finns på fastigheten. Planläggare Erik Lundgren Län: Västernorrlands län Kommun: Sundsvall Församling: Njurunda

30 Skogsbruksplan Plannamn: Församling: Kommun: Län: Upprättad år: Utskriftsdatum: 00 m

31 Skogsbruksplan Plannamn: Församling: Kommun: Län: Upprättad år: Utskriftsdatum: 00 m

32 Skogsbruksplan Plannamn: Församling: Kommun: Län: Upprättad år: Utskriftsdatum: 00 m

33 Skogsbruksplan Plannamn: Församling: Kommun: Län: Upprättad år: Utskriftsdatum: 00 m

DEL AV FASTIGHET - ÖSTERSUND-KLÄPPE - PRIS: 3 500 000 KR

DEL AV FASTIGHET - ÖSTERSUND-KLÄPPE - PRIS: 3 500 000 KR DEL AV FASTIGHET - ÖSTERSUND-KLÄPPE - PRIS: 3 00 000 KR Fastighet Fastigheten Östersund del av Kläppe 2:1 Adress Belägen i Östersund kommun och Häggenås-Lit- Kyrkås församling. Obebyggd skogsfastighet

Läs mer

SKOGSSKIFTE-BERG-ÖSTERSKUCKU-1.000.000 kr utgångspris

SKOGSSKIFTE-BERG-ÖSTERSKUCKU-1.000.000 kr utgångspris SKOGSSKIFTE-BERG-ÖSTERSKUCKU-1.000.000 kr utgångspris Berg Österskucku 3:9, del av Obebyggd skogsskifte om totalt 22 ha varav ca 20 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd ca 3.600 m 3 sk. Fastighet: Berg

Läs mer

Försäljningsunderlag. Piteå Rosvik 29:1. Avd 11, S1

Försäljningsunderlag. Piteå Rosvik 29:1. Avd 11, S1 Försäljningsunderlag Piteå Rosvik 29:1 Avd 11, S1 Virkesrik skogsmark i Rosvik om ca 24 hektar fördelat på flera skiften. Väg till alla skiftena. Virkesförråd om ca 3 800 m³sk varav 2 700 m³sk äldre än

Läs mer

Skogsbruksplan. Vässenbo 1:33 Hemsjö Alingsås Västra Götalands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress

Skogsbruksplan. Vässenbo 1:33 Hemsjö Alingsås Västra Götalands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress Skogsbruksplan Fastiget Församling Kommun Län Vässenbo 1:33 Hemsjö Alingsås Västra Götalands län Ägare Adress Siv Falk Västra Långgatan 52 441 33 Alingsås Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman

Läs mer

Skogsfastighet i Torpa församling, Ljungby kommun

Skogsfastighet i Torpa församling, Ljungby kommun Ljungby Skärseryd 1:40 Skogsfastighet i Torpa församling, Ljungby kommun Skärseryd 1:40 om ca 53 ha, med bra jakt. Pris: 1 900 000 kr Skog och Lantbruk i Sverige AB, www.skogochlantbruk.nu Ingvar Elmehag,

Läs mer

Skogs-/hästgård med trevligt boende i Alvesta kommun

Skogs-/hästgård med trevligt boende i Alvesta kommun Alvesta Finnanäs 1:15 Skogs-/hästgård med trevligt boende i Alvesta kommun Gård i Finnanäs, 6 km söder om Lönashult. Totalt ca 23 ha mark varav skog ca 15 ha och åker/betesmark ca 7 ha. Bostadshus 5 rum

Läs mer

SKOGSFASTIGHET SJÖBO

SKOGSFASTIGHET SJÖBO SKOGSFASTIGHET SJÖBO NYBRO SJÖBO 2:3, DEL AV Allmänt Skogsfastighet i ett sammanhängande skifte beläget i byn Sjöbo. Skiftet om totalt 72,1 ha domineras av ungskog i röjningsfasen. God bonitet och förväntad

Läs mer

Skogsfastighet Alvesta, 10 ha

Skogsfastighet Alvesta, 10 ha Skogsfastighet Alvesta, 10 ha Alvesta Hössjö 3:6 Trevlig skogsfastighet om ca 10 ha belägen på pendlingsavstånd från Alvesta och Växjö. Skogsmark ca 7,9 ha med virkesförråd om ca 1 400 m3sk. Slutavverkningsskog

Läs mer

LANTBRUKSENHET - TORSBY - JÄRPLIDEN - PRIS: 1 100 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE

LANTBRUKSENHET - TORSBY - JÄRPLIDEN - PRIS: 1 100 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE LANTBRUKSENHET - TORSBY - JÄRPLIDEN - PRIS: 1 100 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE Fastighet Fastigheten Torsby Järpliden 1:153 Adress Skogsfastighet i Järpliden, Torsby Kommun. Hajgosmyren, 680 61 Bograngen.

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Korsbyn 1:119. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2015-01

Skogsbruksplan. Planens namn Korsbyn 1:119. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2015-01 Skogsbruksplan Planens namn Korsbyn 1:119 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84) 2015-2024 2015-01 Göran Klarström Lat: 59 40' 23.58" N Long: 12 12' 18.38"

Läs mer

LANTBRUKSENHET - TORSBY - JÄRPLIDEN - PRIS: 4 000 000 KR ELLER HÖGSTBJUDANDE

LANTBRUKSENHET - TORSBY - JÄRPLIDEN - PRIS: 4 000 000 KR ELLER HÖGSTBJUDANDE LANTBRUKSENHET - TORSBY - JÄRPLIDEN - PRIS: 4 000 000 KR ELLER HÖGSTBJUDANDE Fastighet Fastigheten Torsby Järpliden 1:144 Adress Skogsfastighet i Järpliden, Torsby kommun Arealer Rangsjön, 680 61 Bograngen.

Läs mer

Skog vid Siljan på Sollerön samt i Gesunda

Skog vid Siljan på Sollerön samt i Gesunda Skog vid Siljan på Sollerön samt i Gesunda Mora Gruddbo 166:1 En obebyggd skogsfastighet med 2 skogsskiften där det ena ligger vid Siljan på Sollerön och det andra ligger på baksidan av Gesundaberget.

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Däningsholm 1:16. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av. 2014-2023 Aug 2014.

Skogsbruksplan. Planens namn Däningsholm 1:16. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av. 2014-2023 Aug 2014. Skogsbruksplan Planens namn Däningsholm 1:16 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2014-2023 Aug 2014 Tomas Lindqvist Ägarförhållanden Ägare, 100 % Referenskoordinat (WGS84) Magdalena

Läs mer

Skogsbruksplan. Norrbottens län

Skogsbruksplan. Norrbottens län Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Kuivakangas 2:9 Övertorneå Övertorneå Norrbottens län Inventeringstidpunkt Planen avser tiden Framskriven t.o.m. 214-1-21 214-1-21-225-1-1 215-1-1 Sammanställning

Läs mer

Skogsfastighet vid sjö i Dala-Järna

Skogsfastighet vid sjö i Dala-Järna Skogsfastighet vid sjö i Dala-Järna Vansbro Noret 19:13 Obebyggd välarronderad skogsfastighet i ett skifte om totalt ca 115,6 ha vackert beläget vid Martjärnen strax norr om Dala-Järna. Den produktiva

Läs mer

Skogsfastighet Vrigstad

Skogsfastighet Vrigstad Skogsfastighet Vrigstad Sävsjö Möcklaberg 1:1 Enskilt belägen skogsgård 3 km sydväst om Vrigstad. Enkel bostadsbyggnad, ladugård och flera mindre ekonomibyggnader. 37,7 ha varav 20 ha skogsmark 2,8 ha

Läs mer

Skogsfastighet i Matfors, Sundsvall

Skogsfastighet i Matfors, Sundsvall Skogsfastighet i Matfors, Sundsvall Skogsfastigheterna Sundsvall Tuna-Rude 1:17, 1:18 och Vattjom 3:46. Skogsmarken uppgår till 50,8 hektar enligt skogsbruksplan med ett virkesförråd om 3 803 m3sk (75

Läs mer

Pris: 5 000 000 kr, bud senast 2015-11-26

Pris: 5 000 000 kr, bud senast 2015-11-26 Hässleholm Strandböke 2:7 Skogsfastighet 56 ha Hässleholm Skogsfastighet i Strandböke nordväst Hässleholm. Enklare boende om 120 kvm och 4 rum och kök samt loge/maskinhus och förråd. Välskött produktionsskog

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Bokhult 1:3. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2013-09-15. Planläggningsmetod

Skogsbruksplan. Planens namn Bokhult 1:3. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2013-09-15. Planläggningsmetod Skogsbruksplan Planens namn Bokhult 1:3 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod 2015-2024 2013-09-15 Skogsguiden Sverige AB Lars A Okuläruppskattning Uppgifter

Läs mer

SKOGSFASTIGHET - ALBY - 20 HA - 450 000 KR

SKOGSFASTIGHET - ALBY - 20 HA - 450 000 KR SKOGSFASTIGHET - ALBY - HA - 40 000 KR Fastighet Fastigheten Ånge By 2:29 Skogsfastighet - fantastiska rekreationsmöjligheter Med närhet till Ljungan och vacker natur ligger denna gård med ha mark i ett

Läs mer

Skogsfastighet i Bergs kommun

Skogsfastighet i Bergs kommun Skogsfastighet i Bergs kommun BERG SVARTNÄSET 2:7, MARKOMRÅDE AV Talldominerad skogsfastighet i närheten av Gillhov, areal 155,7 ha, varav produktiv skogsmark om 128,3 ha. Totalt virkesförråd om 13 948

Läs mer

Anbudsblankett. Personnummer. Postnummer, ort. Anbud. Bankreferens Kontaktperson

Anbudsblankett. Personnummer. Postnummer, ort. Anbud. Bankreferens Kontaktperson Anbudsblankett Anbudsgivare Namn Personnummer Adress Postnummer, ort Telefon bostad, Telefon arbete, mobiltelefon e-postadress Fastighet/Objekt Leksand Västanvik 7:6 Anbud Bokstäver Bankreferens Siffror

Läs mer

FASTIGHETSUTDRAG - TOSSENE-ANNERÖD 1:3

FASTIGHETSUTDRAG - TOSSENE-ANNERÖD 1:3 FASTIGHETSUTDRAG - TOSSENE-ANNERÖD 1:3 Datum 2015-10-25 Fastighet Församling Godkänd FR: 2007-01-17 Godkänd IR: 2015-07-28 Aktualitetsdatum IR: 2015-10-23 Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig.

Läs mer

Vetlanda Björkö 1:11

Vetlanda Björkö 1:11 Vetlanda Björkö 1:11 Smålandsgård 33 ha Skogsgård med fritidsboende, belägen 15 km nordväst om Vetlanda. Fritidshus i 1½ plan. Ekonomibyggnader. Inägomark om 8,6 ha. Skogsmark om 13,6 ha med ett virkesförråd

Läs mer

Skogsbruksplan. HALVBACKEN 1:3, ERVALLA 1:78 Axberg Örebro Örebro län. Fastighet Församling Kommun Län

Skogsbruksplan. HALVBACKEN 1:3, ERVALLA 1:78 Axberg Örebro Örebro län. Fastighet Församling Kommun Län Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län HALVBACKEN 1:3, ERVALLA 1:78 Axberg Örebro Örebro län Inventeringstidpunkt Planen avser tiden Framskriven t.o.m. 214-2-7 214-2-7-224-2-7 214-2-7 Sammanställning

Läs mer

Skogsbruksplan. Västerbottens län

Skogsbruksplan. Västerbottens län Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Tärna-Sandvik 1:1 Tärna Storuman Västerbottens län Inventeringstidpunkt Planen avser tiden Framskriven t.o.m. 214-6-5 214-6-5-224-1-1 214-6-1 Sammanställning

Läs mer

Gällivare Nattavaara 17:5

Gällivare Nattavaara 17:5 Föräljningunderlag Gällivare Nattavaara 17:5 Skogfatighet i Nattavaara by om totalt 261 hektar. Skogmarken är fördelat på två kiften med huvudakligen tallkog och ett totalt virkeförråd om ca 7 070 m³k

Läs mer

Ett skifte nära industrin

Ett skifte nära industrin Ett skifte nära industrin KRAMFORS NORDANÅKER 2:10 Virkesrik skogsfastighet i ett skifte med jämn åldersfördelning på 157 ha. Virkesförråd 15 600 m³sk, varav slutavverkningsskog 6 100 m³sk. Ny skogsbruksplan

Läs mer

Skogsbruksplan. Öbyn 1:36 Blomskog Årjäng Värmlands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Sven Åke Martinsson

Skogsbruksplan. Öbyn 1:36 Blomskog Årjäng Värmlands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Sven Åke Martinsson Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Öbyn 1:36 Blomskog Årjäng Värmlands län Ägare Sven Åke Martinsson Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 21-6-22 21-219 Karl Larsson Sammanställning

Läs mer

Pris: 2 700 000 kr/hbj, bud senast 2015-09-25

Pris: 2 700 000 kr/hbj, bud senast 2015-09-25 Hörby Arup 1:2, 2:1 Gård 37 ha nordöst Hörby Gård med f d torvtäkt i Arup nordöst Hörby, med bl a 12 ha skog och 4 ha åker/bete. Gårdscentrum med vackert bostadshus om 6 rum o kök och ekonomibyggnader

Läs mer

Skogsbruksplan. Församling. Dalarnas län

Skogsbruksplan. Församling. Dalarnas län Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Bengtsarvet S: Mora Mora Dalarnas län Inventeringstidpunkt Planen avser tiden Framskriven t.o.m. 0-09-0 0-09-0-0-09-0 0-09-0 Sammanställning över fastigheten

Läs mer

Stor skogsfastighet i Hassela

Stor skogsfastighet i Hassela Stor skogsfastighet i Hassela NORDANSTIG NORDANBRO 5:2 En skogsfastighet på 160 hektar med skog i varierande ålder med bra tillväxt på. Fina skogsbilvägar och en skogsfastighet med bra arrondering och

Läs mer

SKOGSFASTIGHET JOKKMOKK- OVANSJÖ - ANBUD

SKOGSFASTIGHET JOKKMOKK- OVANSJÖ - ANBUD SKOGSFASTIGHET JOKKMOKK- OVANSJÖ - ANBUD Jokkmokk Ovansjö 1:1 Obebyggd skogsfastighet om totalt 208 ha varav ca 137 ha produktiv skogsmark. Belägen ca tre mil söder om Jokkmokk. Virkesförråd ca 8000 m

Läs mer

Gullspång, 26 ha. Skogsgård

Gullspång, 26 ha. Skogsgård Gullspång, 26 ha Skogsgård 1 2 TORSVID MELLANGÅRDEN 8 Mindre gård belägen ca 3,5 km söder om Gullspång, strax utanför Skagersvik Samhälle. Fastigheten omfattar ca 26 ha varav ca 20 ha utgör produktiv skogsmark

Läs mer

Skogsbruksplan. Efrikgården 1:2 Stora Kopparberg. Fastighet Församling Kommun Län. Falun. Dalarnas län. Ägare Adress

Skogsbruksplan. Efrikgården 1:2 Stora Kopparberg. Fastighet Församling Kommun Län. Falun. Dalarnas län. Ägare Adress Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Efrikgården :2 Stora Kopparberg Falun Dalarnas län Ägare Adress Björn Lindgren Stora Efrikgården 5 Falun Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 20208

Läs mer

Fritidshus med jord och skog i Haddäng, Norrfjärden i Gnarp, Nordanstig

Fritidshus med jord och skog i Haddäng, Norrfjärden i Gnarp, Nordanstig Fritidshus med jord och skog i Haddäng, Norrfjärden i Gnarp, Nordanstig Fritidshus med traktorgarage, ca 12 hektar skogsmark och ca 5 hektar åkermark. Jakträtt i Gnarps Östra viltvårdsområde. Pris: 600

Läs mer

Skogs-/hästgård med bra boende i Alvesta kommun

Skogs-/hästgård med bra boende i Alvesta kommun Alvesta Klasentorp 2:6, 4:5, 4:9 Skogs-/hästgård med bra boende i Alvesta kommun Gård i Klasentorp, 6 km nordväst om Moheda. Ca 50 mark varav skog ca 43 och åkermark ca 2,5. Bostadshus 4 rum och kök. Ladugård

Läs mer

Skogsskötselplan. Västra Skymnäs 1:92 Norra Råda-Sunnemo Hagfors Värmlands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare

Skogsskötselplan. Västra Skymnäs 1:92 Norra Råda-Sunnemo Hagfors Värmlands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Skogsskötselplan Fastighet Församling Kommun Län Västra Skymnäs 1:92 Norra Råda-Sunnemo Hagfors Värmlands län Ägare Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 213-12-13 213-222 Foran Sverige AB Sammanställning

Läs mer

Skogsfastighet vid havet

Skogsfastighet vid havet Skogfatighet vid havet Skellefteå Lövånger-Avan 1:2 del av Lövånger-Avan 1:2 vackert beläget vid havet öder o Lövånger. Tot areal ca 144 ha varav ca 99 ha produktiv kogark. Virkeförråd ca 5 800 ³k varav

Läs mer

Skog och åkermark i Frillesås

Skog och åkermark i Frillesås Skog och åkermark i Frillesås KUNGSBACKA BOATORP 2:2, JORD OCH SKOGSMARK Välarronderad jord och skogsmark i ett skifte sydväst om Frillesås kyrka. Totalt ca 16 hektar varav åkermark 8 ha. Skogen består

Läs mer

GÅRD MED 2 BOSTÄDER. Bysättra 10, 740 12 Knutby. Belägen i Uppsala kommun och Knutby-Bladåker församling.

GÅRD MED 2 BOSTÄDER. Bysättra 10, 740 12 Knutby. Belägen i Uppsala kommun och Knutby-Bladåker församling. Bysättra GÅRD MED 2 BOSTÄDER Fastighet Äganderätt Uppsala Bysättra 3:1och Bysättra 1:2 Adress Bysättra 10, 740 12 Knutby. Belägen i Uppsala kommun och Knutby-Bladåker församling. 77 ha gård Gården ligger

Läs mer

Skogsfastighet i Björbo

Skogsfastighet i Björbo Skogsfastighet i Björbo GAGNEF BJÖRBO 15:13 Lättillgänglig skogsfastighet belägen ca 4 km väster om Björbo, samt två mindre inägoskiften i Björbo, total areal om ca 88 hektar varav ca 56 hektar är produktiv

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er Produktiv skogsmark Impediment myr Impediment berg Inägomark Väg och kraftledning Övrig areal landareal vatten hektar 1, 7, 8, 11,8 88,2 22 77 143 3 6 Medeltal Naturvårdsvolym

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark Impediment myr Impediment berg Inägomark 176,2 13,7 0,1 0,1 91 7 0 0 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 1,1 1 Övrig areal 1,8 1 Summa landareal

Läs mer

Skogsbruksplan. VÄSTER MUNGA 1:14 mfl Norrbo Västerås Västmanlands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare RAPP, JOHAN

Skogsbruksplan. VÄSTER MUNGA 1:14 mfl Norrbo Västerås Västmanlands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare RAPP, JOHAN Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län VÄSTER MUNGA 1:14 mfl Norrbo Västerås Västmanlands län Ägare RAPP, JOHAN Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman Okt 213 214-223 Foran Sverige AB

Läs mer

Skogsfastigheter i Råneå

Skogsfastigheter i Råneå Skogsfastigheter i Råneå Två obebyggda skogsfastigheter belägna strax utanför Råneå. Skogarna består av lättåtkomliga skogsskiften med täta och fina ungs- och gallringsskogar med bra tillväxt. Råneå 6:3

Läs mer

Tuna 1:4 och Myssinge 2:11

Tuna 1:4 och Myssinge 2:11 Tuna 1:4 och Myssinge 2:11 22 HA GÅRD I ALUNDA Fastighet Uppsala Tuna 1:4 samt Myssinge 2:11 Adress Vackert belägen fastighet Tunaby 12, 747 93 Alunda. Belägen i Uppsala kommun och Tuna församling. Gården

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er Produktiv skogsmark Impediment myr Impediment berg Inägomark hektar 41 1,4 0,2 0,0 % 94 3 0 0 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 0,2 0 Övrig areal 0,7 2 Summa landareal

Läs mer

41 HA ENKÖPING. Pris: 6 900 000 kr eller högstbjudande.

41 HA ENKÖPING. Pris: 6 900 000 kr eller högstbjudande. Hässelby 41 HA ENKÖPING Fastighet Fastigheten Enköping Sparrsätra-Hässelby 4:1 Adress 41 ha gård med helrenoverad bostad Arealer Taxeringsvärde Ekonomi Bostadsbyggnad Sparrsätra-Hässelby 6, 745 95 Enköping.

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten Arealer Produktiv skogsmark Impediment myr Impediment berg Inägomark hektar 134,7 1,4 10 1 % 89 1 7 1 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 2,5 2 Övrig areal 0,7 0 Summa landareal

Läs mer

MINDRE SKOGSGÅRD NYBRO IDEHULT 2:3

MINDRE SKOGSGÅRD NYBRO IDEHULT 2:3 MINDRE SKOGSGÅRD NYBRO IDEHULT 2:3 Allmänt Mindre gård centralt belägen i Nybro. Fastigheten består av ett skifte om totalt 10,9 ha med gårdscentrum placerat i öster. Väster om stallvägen finns skogsmarken

Läs mer

Dalarna. Dalarna, Större skogsegendom ca 2 mil NV om Mora. 345 ha, 34000 m³sk. Obebyggd. Jakt i två Viltvårdsområden, fiske i FVO

Dalarna. Dalarna, Större skogsegendom ca 2 mil NV om Mora. 345 ha, 34000 m³sk. Obebyggd. Jakt i två Viltvårdsområden, fiske i FVO Dalarna MORA SELJA S:2 Dalarna, Större skogsegendom ca 2 mil NV om Mora. 345 ha, 34000 m³sk. Obebyggd. Jakt i två Viltvårdsområden, fiske i FVO Utgångspris: 9 000 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt

Läs mer

Skogsbruksplan. Stig Rönnqvist mfl Pastorsvägen 20 90362 UMEÅ. 2008-04-20 2008-2017 Töre Sbs

Skogsbruksplan. Stig Rönnqvist mfl Pastorsvägen 20 90362 UMEÅ. 2008-04-20 2008-2017 Töre Sbs Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Nikkala 1:2, 1:20, 1:58 Nedertorneå-Haparanda Haparanda Norrbottens län Ägare Adress Stig Rönnqvist mfl Pastorsvägen 20 90362 UMEÅ Upprättad år Planen avser

Läs mer

SKOGSBRUKSPLAN. Flasbjörke 11

SKOGSBRUKSPLAN. Flasbjörke 11 SKOGSBRUKSPLAN Flasbjörke 11 Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark Impediment myr Impediment berg Inägomark 2 0,0 0,1 7 20 0 1 71 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 0,0

Läs mer

Skogsbruksplan. Slädekärr 1:13,1:28 Åmål Åmål Västra Götalands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare

Skogsbruksplan. Slädekärr 1:13,1:28 Åmål Åmål Västra Götalands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Slädekärr 1:13,1:28 Åmål Åmål Västra Götalands län Ägare Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 201606 2016-2025 Andreas Olsson Sammanställning över

Läs mer

Skogsbruksplan. Södra Nånö 1:18, 2:4 Estuna och Söderby-Karl Norrtälje Stockholms län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare

Skogsbruksplan. Södra Nånö 1:18, 2:4 Estuna och Söderby-Karl Norrtälje Stockholms län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Södra Nånö 1:18, 2:4 Estuna och Söderby-Karl Norrtälje Stockholms län Ägare Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2014-03-26 2014-2023 Jan Tagesson

Läs mer

Skogsbruksplan för fastigheten Kalvön 1:1, Värmdö, Stockholm

Skogsbruksplan för fastigheten Kalvön 1:1, Värmdö, Stockholm Skogsbruksplan för fastigheten Kalvön 1:1, Värmdö, Stockholm Församling: Djurö, Möja och Nämdö Kommun: Värmdö Inventeringstidpunkt 2015-01-05 Planen avser tiden 2015-01-05-2025-01-05 Framskriven t.o.m.

Läs mer

Skogsfastighet. Utgångspris: 3 400 000 kronor Försäljningssätt: Intresseanmälan oss tillhanda senast 2015-09-14.

Skogsfastighet. Utgångspris: 3 400 000 kronor Försäljningssätt: Intresseanmälan oss tillhanda senast 2015-09-14. Skogsfastighet LYCKSELE LUGNET 1:93 Välbestockad skogsfastighet i ett skifte nära Lycksele tätort. Fastigheten är obebyggd och har ett bra vägnät. Den totala virkesvolymen enligt skogsbruksplanden uppgår

Läs mer

Skogsbruksplan. Bysättra 3:1 Knutby-Bladåker Uppsala Uppsala län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress

Skogsbruksplan. Bysättra 3:1 Knutby-Bladåker Uppsala Uppsala län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Bysättra 3:1 Knutby-Bladåker Uppsala Uppsala län Ägare Adress Tord Abrahamsson Bysättra 10 740 12 Knutby Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2014-05-20

Läs mer

Skogsbruksplan. Fastighet Församling Kommun Län. Eksjöhult 1:39 Högstorp Ulrika Linköping Östergötlands län. Ägare

Skogsbruksplan. Fastighet Församling Kommun Län. Eksjöhult 1:39 Högstorp Ulrika Linköping Östergötlands län. Ägare Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Eksjöhult 1:39 Högstorp Ulrika Linköping Östergötlands län Ägare Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2014-06-11 2014-2023 Ulf Bergqvist Sammanställning

Läs mer

Åkermark - Silte. Bud på helheten i första hand men även bud på vardera skifte kan komma att beaktas.

Åkermark - Silte. Bud på helheten i första hand men även bud på vardera skifte kan komma att beaktas. Åkermark - Silte GOTLAND SILTE AJPE 1:22, DEL AV Chans att förvärva ca 14 ha åkermark genom fastighetsreglering. 2 bra skiften myrmark avdelade med dike samt ytterligare ett mindre skifte med åker och

Läs mer

SKOGSBRUKSPLAN Sörskatevägen 74

SKOGSBRUKSPLAN Sörskatevägen 74 SKOGSBRUKSPLAN Sörskatevägen 74 Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark Impediment myr Impediment berg Inägomark 4,3 0,0 0,1 13,3 23 0 1 72 Väg och kraftledning (linjeavdrag)

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark Impediment myr Impediment berg Inägomark 22.9 1.4 0.0 2.5 85 5 0 9 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 0.0 0 Övrig areal 0.2 1 Summa landareal

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark 1,1 5 Myr/kärr/mosse,2

Läs mer

Skogsbruksplan. Mansheden 3:1 Nederkalix Kalix Norrbottens län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Kjell Johansson & Håkan Hedin

Skogsbruksplan. Mansheden 3:1 Nederkalix Kalix Norrbottens län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Kjell Johansson & Håkan Hedin Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Mansheden 3:1 Nederkalix Kalix Norrbottens län Ägare Kjell Johansson & Håkan Hedin Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2005-06-15 2011-2020 Töre

Läs mer

KÖPING Slyta 3:29. Beskrivning

KÖPING Slyta 3:29. Beskrivning KÖPING Slyta 3:29 Beskrivning Fastigheten är belägen i skogsbygd med insprängda gårdar i skogslandskapet. Området präglas av ett skogbeklätt slättlandskap med närhet till tätorter och kommunikationer.

Läs mer

9,5 HA SKOG. Lekeberg, Vekhyttan

9,5 HA SKOG. Lekeberg, Vekhyttan 9,5 HA SKOG Lekeberg, Vekhyttan 2 9,5 HA SKOG Skogsfastighet, Lekeberg Vekhyttan Vackert och bra beläget invid mindre vattendrag, söder om byn Vekhyttan. 9,5 HA SKOG 3 4 9,5 HA SKOG FAKTA Skogsfastighet,

Läs mer

SKOGSFASTIGHET - VÄGSELE

SKOGSFASTIGHET - VÄGSELE AB SkogensHus Viktoriaesplanaden 23 891 33 ÖRNSKÖLDSVIK Tel 0771-120 140 Fax 0660-190 50 SKOGSFASTIGHET - VÄGSELE Fastighet Fastigheten Lycksele Vägsele 1:17 Adress Belägen i Lycksele kommun och Lycksele

Läs mer

Avdelningsbeskrivning

Avdelningsbeskrivning Avdelningsbeskrivning Avd nr 1 Skifte: Areal Ä Ålder Hkl SI Virkesförråd Mål Trädslag diam inkl tillväxt Med Terräng Fukt Beskrivning Åtgärd N Uttag ha g ä år klass o Skikt VegTyp Alternativ ha avd cm

Läs mer

Skogsbruksplan. Äspesta 5:1 Skepptuna Sigtuna Stockholms län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress

Skogsbruksplan. Äspesta 5:1 Skepptuna Sigtuna Stockholms län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Äspesta 5:1 Skepptuna Sigtuna Stockholms län Ägare Adress Kurt o Anette Pettersson Skepptuna Sursta 195 93 MÄRSTA Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark 16,5 8 Myr/kärr/mosse,1

Läs mer

Skogsbruksplan. Värset 1:12,1:13, 2:9, 2:21 Angelstad Ljungby Kronobergs län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare

Skogsbruksplan. Värset 1:12,1:13, 2:9, 2:21 Angelstad Ljungby Kronobergs län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Värset 1:12,1:13, 2:9, 2:21 Angelstad Ljungby Kronobergs län Ägare Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2015-08-14 2015-2024 Per- Anders Arvidsson

Läs mer

MARKNADSVÄRDERING. Rune Lind 470714-1778 2/7-del Soldalsvägen 4 B, 151 68 Södertälje

MARKNADSVÄRDERING. Rune Lind 470714-1778 2/7-del Soldalsvägen 4 B, 151 68 Södertälje OFFENTLIG AUKTION Advokat Richard Ploman är av Gotlands tingsrätt förordnad som god man enligt samäganderättslagen, att på offentlig auktion sälja obebyggda jordbruksfastigheten Gotland Stenkumla Gardrungs

Läs mer

Skog i Söderbärke. Utgångspris: 475 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2016-01-13.

Skog i Söderbärke. Utgångspris: 475 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2016-01-13. Skog i Söderbärke SMEDJEBACKEN SÖRBO 8:1, DEL AV Skogsinnehav med god tillväxt i Sörbo, strax söder om Söderbärke. Försäljningen omfattar del av fastighet, fem skiften om totalt ca 18 ha varav ca 15 ha

Läs mer

Skogsskifte i Sörbyn

Skogsskifte i Sörbyn Skogkifte i Sörbyn Del från fatigheten Sörbyn 1:1 älje, 35 km från Boden. Skogmarken betår till tor del av tallungkogar i olika åldrar. Objektet kan endat köpa av kogfatighetägare inom Sörbyn kiftelag

Läs mer

Skala 1:100000. 0 500 2500 5000 7500 10000 m. = 25 ha

Skala 1:100000. 0 500 2500 5000 7500 10000 m. = 25 ha 9 8 1 4 5 12 6 7 10 11 i 3 2 N Skala 1:100000 0 500 2500 5000 7500 10000 m = 25 ha Sammantällning över fatigheten Arealer hektar % Produktiv kogmark Impediment myr Impediment berg Inägomark 14,2 3,0 0,0

Läs mer

SKOGSFASTIGHET ALNÖ ANKARSVIK ANBUD

SKOGSFASTIGHET ALNÖ ANKARSVIK ANBUD SKOGSFASTIGHET ALNÖ ANKARSVIK ANBUD Sundsvall Rökland 1:5 Obebyggt skogsski e på Alnö om totalt 8,3 ha varav ca 8 ha produk v skogsmark. Virkesförråd 880 m 3 sk. Jakt i Alnö VVO. Fas ghet: Sundsvall Rökland

Läs mer

April Ägarförhållanden

April Ägarförhållanden Planens namn Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Långhed 26:1 Gunnarsmyrskiftet 2016-2025 April 2014 Christer Carlsson Ägarförhållanden Ägare, 100 % Referenskoordinat (WGS84)

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark 64,3 86 Myr/kärr/mosse 0,5 < Berg/Hällmark 0,8 < Inäga/åker 9,4 2 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 0, < Annat 0, < Summa landareal 75,2

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2015-09-07

Skogsbruksplan. Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2015-09-07 Skogsbruksplan Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84) 2015-2024 2015-09-07 Thomas Johansson Lat: 57 26' 24.95" N

Läs mer

Lantbruksfastighet. Försäljningssätt: Fast pris 7 800 000 kronor.

Lantbruksfastighet. Försäljningssätt: Fast pris 7 800 000 kronor. Lantbruksfastighet KUNGSÖR RÅSTA 1:33 Lantbruksfastighet med bostadshus för åretruntboende och stora ekonomibyggnader i nära anslutning till Kungsörs samhälle. Stor välarronderad fastighet om totalt 141

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark 27,9 8 Myr/kärr/mosse,

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Möckeläng 1:9, 3:1,4:1. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av

Skogsbruksplan. Planens namn Möckeläng 1:9, 3:1,4:1. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Skogsbruksplan Planens namn Möckeläng 1:9, 3:1,4:1 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84) 2016-2025 2016-09 LRF Konsult Lat: 58 30' 35.00" N Long: 16

Läs mer

Dalarna Tällberg. Gård, äldre byggnader, skog och åker 7,7 ha, virkesförråd ca 1000 m³sk. Jakt i VVO samt obebyggd Tomt för avstyckning

Dalarna Tällberg. Gård, äldre byggnader, skog och åker 7,7 ha, virkesförråd ca 1000 m³sk. Jakt i VVO samt obebyggd Tomt för avstyckning Dalarna Tällberg LEKSAND LAKNÄS 47:12 Gård, äldre byggnader, skog och åker 7,7 ha, virkesförråd ca 1000 m³sk. Jakt i VVO samt obebyggd Tomt för avstyckning Utgångspris: 950 000 kronor Försäljningssätt:

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Lidgatu 3:3, 3:20, 4:8. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av

Skogsbruksplan. Planens namn Lidgatu 3:3, 3:20, 4:8. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Skogsbruksplan Planens namn Lidgatu 3:3, 3:20, 4:8 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84) 2016-2025 2016-08 Ingemar Olofsson Lat: 63 27' 8.77" N Long:

Läs mer

SKOGSFASTIGHET. Belägen i Leksand kommun och Ål församling. Skattesats 34,69.

SKOGSFASTIGHET. Belägen i Leksand kommun och Ål församling. Skattesats 34,69. Ål-Kilen 4:17 SKOGSFASTIGHET Fastighet Fastigheten Leksand Ål-Kilen 4:17 Adress Skogsfastighet med timmerstuga. Arealer Belägen i Leksand kommun och Ål församling. Skattesats 34,69. Välarronderad skogsfastighet

Läs mer

Lantbruksfastighet om 37 ha i Lindome

Lantbruksfastighet om 37 ha i Lindome Lantbruksfastighet om 37 ha i Lindome MÖLNDAL STREKERED 1:5 OCH 1:9 Vackert belägen gård ca 2 mil från Göteborg. Från bostadshuset erbjuds god överblick över gårdens ca 6 ha jordbruksmark och det böljande

Läs mer

Skogsfastighet nära Arjeplog

Skogsfastighet nära Arjeplog Skogsfastighet nära Arjeplog ARJEPLOG BÅTSJAUR 8:2 Stor och mycket välskött skogsfastighet med egen sjö och välbyggd stuga i Båtsjaur, Arjeplog. Fastighetens totala areal uppgår till ca 364 hektar, varav

Läs mer

Skogsfastighet i Alvik

Skogsfastighet i Alvik Skogsfastighet i Alvik Fin och välskött skogsfastighet i tre skiften. Skogar med bra åldersfördelning och både gallrings- och slutavverkningsmöjligheter. Areal och skogsuppgifter 95 hektar produktiv skogsmark

Läs mer

Skog i Orsa. Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-11-20.

Skog i Orsa. Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-11-20. Skog i Orsa ORSA STACKMORA 29:11, 29:13 Två fastigheter om tillsammans ca 19 ha. Andel i Orsa Besparingsskog som för närvarande lämnar bidrag för bland annat skogsvård. Den produktiva skogsmarksarealen

Läs mer

SKOGSGÅRD - STRÖMSUND - PRIS: KR

SKOGSGÅRD - STRÖMSUND - PRIS: KR SKOGSGÅRD - STRÖMSUND - PRIS: 1 0 000 KR Fastighet Äganderätt Strömsund del av Bredgård 1:237 Adress Rotnäset, 833 95 Strömsund. Obebyggd fastighet strax utanför Strömsund Obebyggd skogsfastighet, del

Läs mer

Skogsbruksplan. Skalunda 1:1 mfl. Katrineholmsbygden Katrineholm Södermanlands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare

Skogsbruksplan. Skalunda 1:1 mfl. Katrineholmsbygden Katrineholm Södermanlands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Skalunda 1:1 mfl. Katrineholmsbygden Katrineholm Södermanlands län Ägare Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2014-10 2015-2024 Jonny Lundberg

Läs mer

33 HA JORD OCH SKOG. Fastigheten Avesta Bodarne 12:1, del av. Bodarne 102, 774 98 Horndal. Belägen i Avesta kommun och By församling.

33 HA JORD OCH SKOG. Fastigheten Avesta Bodarne 12:1, del av. Bodarne 102, 774 98 Horndal. Belägen i Avesta kommun och By församling. Bodarne 12:1 del av 33 HA JORD OCH SKOG Fastighet Adress Arealer Fastigheten Avesta Bodarne 12:1, del av. Bodarne 102, 774 98 Horndal. Belägen i Avesta kommun och By församling. Arealuppgifter enligt

Läs mer

Skog i Spjutsäl med stuga i Tiberget

Skog i Spjutsäl med stuga i Tiberget Skog i Spjutsäl med stuga i Tiberget MORA TIBERGET 28:2 Skogsskifte om ca 31 ha produktiv skogsmark intill Spjutsäls fäbodar med virkesförråd om ca 2 950 m³sk. Den östra gränsen utgörs av väg. Medelboniteten

Läs mer

Skogsfastighet i Purkijaur

Skogsfastighet i Purkijaur Skogsfastighet i Purkijaur Fin skogsfastighet med två skogsskiften belägna strax utanför Jokkmokk. Ett skifte ligger längs med väg 374 mot Arvidsjaur, skiftet har flera fina äldre tallskogar färdiga för

Läs mer

Fastighet Församling Kommun Län. Storhaga 4:2, omr av Ljusdal-Ramsjö Ljusdal Gävleborgs län. Ägare. Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman

Fastighet Församling Kommun Län. Storhaga 4:2, omr av Ljusdal-Ramsjö Ljusdal Gävleborgs län. Ägare. Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman Fastighet Församling Kommun Län Storga 4:2, omr av Ljusdal-Ramsjö Ljusdal Gävleborgs län Ägare Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 205-8 205-2024 Anders Berglund, Sammanställning över fastigheten

Läs mer

Jakt- och fiskeliv i norra Värmland

Jakt- och fiskeliv i norra Värmland Jakt- och fiskeliv i norra Värmland TORSBY ASPBERGET 1:110 DEL AV Skogsfastighet i Bastuknappen med ett virkesförråd om ca 4 280 m³sk och en tillväxt på 208 m³sk/år. Förutom skogsvärdet har fastigheten

Läs mer

Karta Njorukholmen

Karta Njorukholmen Karta Njorukholmen 2506505 ± Skala:1:100 000 Karta Njorukholmen 2506505 ± Skala:1:50 000 Karta Njorukholmen 2506505 ± Skala:1:13 066 Karta Njorukholmen 2506505 ± Skala:1:23 816 SKOGSKARTA Plan 2506505

Läs mer

Försäljningsobjekt MAJTUM 1:14, del av

Försäljningsobjekt MAJTUM 1:14, del av Försäljningsobjekt 25111 MAJTUM 1:14, del av Teckenförklaring Försäljningsobjekt 1:2 S:1 4:4 Jokkmokk 2:1 Högträsk 25111 Del av Majtum 1:14 1:1 1:113 1:1 5:1 S:1 1:1 S:1 3:8 S:1 1:14 1:1 1:8 3:1 2:3 2:1

Läs mer

Kringbyggd skånegård med äldre charm

Kringbyggd skånegård med äldre charm Kringbyggd skånegård med äldre charm ÄNGELHOLM AUSÅS 32:3 OCH 5:7 Kringbyggd skånegård på vackert läge i Ausås i Ängelholms kommun. Närhet även till Helsingborg. Gården har välbevarad äldre charm och är

Läs mer