EUROPEISK STANDARDINFORMATION VÄRDEPAPPERSKREDIT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EUROPEISK STANDARDINFORMATION VÄRDEPAPPERSKREDIT"

Transkript

1 EUROPEISK STANDARDINFORMATION VÄRDEPAPPERSKREDIT 1 IDENTITET OCH KONTAKTUPPGIFTER AV KREDITGIVAREN Kreditgivare: DEGIRO B.V. Adress: Amstelplein HA Amsterdam Telefonnr:+46 (0) E-postadress: Webbsida: 2 VÄRDEPAPPERSKREDITENS VIKTIGASTE EGENSKAPER 2.1 KREDITTYP Värdepapperskredit är en kredit med värdepapper i en investeringsportfölj som säkerhet. Värdepapperskredit är endast tillåtet om Kunden har undertecknat Anmälningssedel Debetkapital. 2.2 DEN TOTALA KREDITSUMMAN Den totala kreditsumman är beroende på storleken och sammanställningen av investeringsportföljen och varierar med förändringar i kurser. I allmänhet gäller att en kredit på upp till 70 procent ges med aktier, investeringsfonder och obligationer som säkerhet. DEGIRO kan dock besluta att erbjuda mer eller mindre kredit på en fond. Mer information finner du i Ytterligare Information om investeringstjänster. 2.3 VILLKOR FȌR KREDITGIVNING Värdepapperskredit används vid köp av värdepapper, varigenom ett negativt saldo uppstår på ditt konto alternativt debetsaldot ökar genom detta köp. 2.4 KREDITAVTALETS LÄNGD Detta avtal på värdepapperskredit gäller på obegränsad tid. Du kan alltid besluta att säga upp värdepapperskrediten. Ett villkor är dock att du inte längre har ett debetsaldo på ditt konto.

2 2.5 DEBETRÄNTEBETALNINGENS TIDSGRÄNSER Den uppbyggda debeträntan på ditt konto beräknas dagligen. Håll räkning med att debetpositionen därigenom stiger på ditt konto. Vid en eventuell gränsöverskridning måste du begränsa kreditsumman. 2.6 KRAV PÅ SÄKERHET Värdepapperskredit ges med värdepapper som säkerhet. Philips aktier skapar t.ex. möjligheten att få maximalt 70% på värdet av din position i Philips NV. Säkerhet i värdepapper tjänar som garanti för plikterna i samband med den givna krediten. Skulderna består av betalning av debetränta samt att kreditutrymmet inte är negativt (för länge). 2.7 SANERINGSPERIOD Om säkerheterna är otillräckliga förväntas du att likvidera bristen i debetsaldot. I dokumentet Ytterligare Information om Investeringstjänster finner du information om proceduren vid överskridning. 2.8 FÖLJDERNA AV FÖR SEN LIKVIDERING Ifall du inte hinner åtgärda underskottet i debetkolumnen har DEGIRO rättighet att inta positioner i din värdepappersportfölj och använda dessa positioner för att upphäva gränsöverskridningen. Om portföljen stängs, helt eller delvis, sker detta för din egen räkning och på din egen risk. Givetvis informerar DEGIRO dig vid en gränsöverskridning genom att skicka elektroniska meddelanden. Du är själv ansvarig för att tillhandahålla oss de korrekta uppgifterna i dessa meddelanden. Om du på grund av diverse omständigheter inte har fått kännedom om meddelandet från DEGIRO, håller sig DEGIRO dock till den fastställda perioden och till likvidering av underskottet i debetsaldot. 3 KREDITKOSTNADEN 3.1 KREDITAVTALETS RÄNTESATS Debeträntesatsen som används i det här kreditavtalet består av den dagligen fastställda referensräntan för varje valuta med ett fast påslag. Det fasta påslaget är i allmänhet 1,5%. För en översikt av de använda kostnaderna och påslagen hänvisar vi till DEGIROs webbsida. Referensräntan är dagsräntan som fastställs varje handelsdag. Den bestämmer debeträntesatsen till nästa handelsdag. Exempel på beräkning av de totala kostnaderna av värdepapperskredit i EUR Total kreditsumma Effektiv ränta 1 per år (A) Räntekostnader per månad (B) Räntekostnader per år (C) Total kreditsumma efter 1 år (D) ,6% Europeisk standardinformation vid värdepapperskredit = 2

3 ,6% ,6% ,6% Till ovanstående beräkningar kan du inte koppla några rättigheter och dessa är bara menade att ge en indikation på produktkostnaderna. 1 EUR referensräntan Eonia är fastställd till 0.1% A. Effektiv ränta per år Den effektiva räntan per år är en indikation på kostnaderna för värdepapperskredit. Häri uttrycks alla kostnader för värdepapperskredit. Den använda effektiva räntan är 1,6% per år i den ovanstående beräkningen. Den effektiva räntan ligger nära debeträntan som gäller i september För den aktuella räntan hänvisar vi till vår webbplats DEGIRO.se. B. Räntekostnader per månad I den här tabellen är räntekostnaderna baserade på en månadsvis ränta på 0,13% av den totala värdepapperskrediten. I verkligheten blir debeträntan dagligen avskriven varvid räkning hålls med 365 dagar per år och den aktuella räntedagen. C. Räntekostnader per år Räntekostnaderna per år är, oavsett höjden av krediten i exemplet ovanför, 1,6% per år (effektiv ränta). D. Det totala kreditbeloppet efter ett år Det totala priset fastställs baserat på den erhållna krediten, inklusive räntekostnaderna. Så länge krediten på din värdepapperskredit gäller utgör den upplupna räntan en del av den totala kreditsumman. 3.2 DET FÖRELIGGER INGEN SKYLDIGHET ATT ANVÄNDA ANDRA TJÄNSTER Det finns ingen skyldighet att, i samband med denna kredit, teckna en försäkring på krediten som garanti eller använda några andra av våra tjänster. Det är dock nödvändigt att öppna ett investeringskonto, vilket är gratis. För handel i värdepapper och hantering av värdepapper beräknar DEGIRO kostnaden. För en fullständig översikt av dessa kostnader, som DEGIRO beräknar, hänvisas du till vår webbplats. Europeisk standardinformation vid värdepapperskredit = 3

4 3.3 ANVÄNDNING AV MINST ETT INVESTERINGSKONTO KRÄVS DEGIRO öppnar ett konto för dig där betalningar och inkomster ur bland annat kredit och avveckling av värdepapper utförs. En överföring av summor från ditt investeringskonto sker alltid till det fasta motkontot som du har i en tredje (extern) bank. 3.4 KOSTNADER VID ETT BETALNINGSEFTERSKOTT Om debetsaldot på ditt konto är högre än de efterfrågade säkerheterna, uppstår en överskridning. En överskridning på ditt konto kan bland annat uppstå genom sjunkande kurser, förändringar i marginalen på relevanta Finansiella instrument eller genom minskning av den till DEGIRO skyldiga debeträntan som överskrider din värdepapperskredit. 3.5 UTEBLIVEN BETALNING KAN FÅ ALLVARIGA FÖLJDER Om du inte fullföljer dina skyldigheter vad gäller värdepapperskredit kan detta innebära allvarliga följder för dig. Du kan bli konfronterad med en tvångsförsäljning av dina positioner ifall det uppstår en överskridning på ditt konto. Dessutom kan det leda till att det blir svårare att få kredit i framtiden. Det betyder att det kan bli svårt, eller omöjligt, att ta ett lån. DEGIRO har rätt till att tillämpa högre ränta än normalt från och med det ögonblick att en överskridning på kontot eller en restskuld uppstår. Inkasseringskostnaderna som uppstår när det föreligger en restskuld måste du själv betala. 3.6 ANMÄLAN TILL KREDITREGISTRERING DEGIRO är anslutet till en kreditregistreringsbyrå, Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR), i Tiel. DEGIRO är skyldigt att anmäla en försening i betalningsplikterna för fysiska personer (inte för juridiska personer) till BKR när förseningen uppgår till mer än fyra månader. Det kan innebära konsekvenser för varje eventuell förfrågan om ett lån, hypotekslån (finansieringsansökan) eller annan kredit. BKR bearbetar uppgifterna i det centrala kreditinformationssystemet för att undvika och minimera kredit- och betalningsrisker för kreditgivare och för att undvika och minimera kredittagarnas överkreditering, men även för att bidra till att problematiska skuldsituationer förhindras. Inom ramen av föregående målsättningar kan dessa uppgifter från BKR användas av anslutna institut, vilket är möjligt i en faktisk eller statistiskt bearbetad form. 4 ÖVRIGA VIKTIGA JURIDISKA ASPEKTER 4.1 UPPSÄGELSE AV KREDITAVTALET Överenskommelsen om värdepapperskredit kan du säga upp, utan uppsägningstid, under villkoret att krediten är fullständigt amorterad varvid räkning är tagen till den löpande räntan. Vid uppsägelse av värdepapperskredit betalar du ingen provision eller andra kostnader, förutom den löpande räntan. Värdepapperskrediten kan i följande fall avslutas utan uppsägelse, eller annan formalitet; om du avlider, går i konkurs, ansöker om uppskjutande av betalning eller får en juridisk skuldsanering. Europeisk standardinformation vid värdepapperskredit = 4

5 4.2 ÅTERKALLELSERÄTT Du har ingen möjlighet att återkalla kreditavtalet efter det att du har undertecknat det. 4.3 TIDIGARELAGD AMORTERING Du kan hela tiden, helt eller delvis, amortera på värdepapperskrediten utan straffavgift. 4.4 KONSULTATION AV EN DATABANK Innan du kan få värdepapperskredit kontrollerar vi din kreditvärdighet hos kreditregistreringsbyrån (BKR). En ansökan om värdepapperskredit kommer inte att leda till registrering av denna kredit hos BKR. DEGIRO ska omedelbart, och utan kostnad, meddela dig resultatet av din kreditansökan om den avslås på grund av kreditkontrollen. Det föregående är inte aktuellt om meddelande av denna information är förbjuden på grund av gemensam lagstiftning eller motsätter sig målsättningar vad gäller allmän ordning eller nationell säkerhet. 5 EXTRA UPPGIFTER OM FÖRSÄLJNING AV FINANSIELLA TJÄNSTER PÅ AVSTÅND Angående kreditgivaren Registrering DEGIRO är ett handelsnamn för DEGIRO B.V. och har enligt statuten adressen Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, handelsregister nr , Amsterdam Övervakande myndigheter Den övervakande myndigheten av DEGIRO (DEGIRO B.V.) är Autoriteit Financiele Markten (AFM). 5.1 BETRÄFFANDE KREDITAVTALET Lagstiftning som kreditgivaren använder som utgångspunkt (WFT). Lagstiftning som kreditgivaren använder för att skapa relationer med dig innan kreditavtalet avslutas består av den holländska civila lagboken (Burgerlijk Wetboek, BW ) och den holländska lagen (WFT) om finansiell övervakning. Tillämpad lagstiftning och/eller den behöriga domaren Europeisk standardinformation vid värdepapperskredit = 5

6 Avslutande och utförande av det här kontraktet omfattas av holländsk lagstiftning. Vid tvister kan du använda dig av klagomålsproceduren eller vända dig till den behöriga domstolen i Amsterdam. Språkbestämmelse Information och kontraktsvillkor ges på holländska. 5.2 BETRÄFFANDE PROCEDURER FÖR KLAGOMÅL OCH ÖVERKLAGANDE Utomrättsliga procedurer vid klagomål och överklagande DEGIRO har en intern klagomålsprocedur och är dessutom anslutet till ett klagomålsinstitut för frågor rörande finansiella tjänster (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, KiFiD, se ). Innan ett klagomål behandlas måste du skicka ett skriftligt klagomål till DEGIRO via eller per post. Vi hanterar gärna ditt klagomål tillsammans med dig. Om Du och DEGIRO inte kommer fram till en tillfredsställande överensstämmelse kan du skicka klagomålet tillsammans med det skriftliga avvisandet av ditt klagomål till KiFiD. Slutligen har du möjlighet att vända dig till den behöriga domstolen i Amsterdam. Europeisk standardinformation vid värdepapperskredit = 6

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Förhandsinformation om konsumentkrediter Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Förhandsinformation om konsumentkrediter Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten. Förhandsinformation om konsumentkrediter 2014-09-01 Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR KONTOKREDIT, KONSUMENT 2011-01-26

ALLMÄNNA VILLKOR KONTOKREDIT, KONSUMENT 2011-01-26 ALLMÄNNA VILLKOR KONTOKREDIT, KONSUMENT 2011-01-26 1. DEFINITIONER I dessa allmänna villkor, kontrakt, pantförskrivningshandling och borgensförbindelse ska följande begrepp ha här nedan angiven innebörd.

Läs mer

Kontoavtal Hammarbykortet

Kontoavtal Hammarbykortet Kontoavtal Hammarbykortet Glöm inte att fylla i samtliga fält samt underteckna kontoavtalet. 42119126 Tipsa en vän! Tipsa en vän så bjuder vi er båda på 3 000 poäng! Vi bjuder även den sökande på den första

Läs mer

Delbetala din faktura

Delbetala din faktura Delbetala din faktura Erbjudande om räntefri delbetalning via Resurs Bank Vi ger dig nu möjlighet att delbetala den bifogade fakturan från din leverantör. Du behöver inte betala hela summan på en gång

Läs mer

Ditt lån är nu beviljat och kommer att betalas ut när ditt underskrivna skuldebrev kommit till oss.

Ditt lån är nu beviljat och kommer att betalas ut när ditt underskrivna skuldebrev kommit till oss. Stockholm 2014-05-14 Box 47151 100 74 Stockholm Sven Svensson Vägen 123 Lgh 1001 123 45 Orten Välkommen! Ditt lån är nu beviljat och kommer att betalas ut när ditt underskrivna skuldebrev kommit till oss.

Läs mer

1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET. (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT. a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör;

1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET. (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT. a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör; 1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT 4T Sverige AB, org.nr. 556857-8495, Box 6343, 102 35 Stockholm, ( 4T ), tillhandahåller en tjänst som gör det möjligt för

Läs mer

Handledning risk investeringsportfölj DEGIRO

Handledning risk investeringsportfölj DEGIRO Handledning risk investeringsportfölj DEGIRO Innehåll 1. Inledning...3 2. Portföljöversikt...4 3. Portföljrisk i praktiken...... 7 4. Risk med Active och Trader account..........23 2/24 1. Inledning I

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09

Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09 Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Västra Mälardalen (org. nr. 578500-7120), Box 904, 731

Läs mer

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras Villkor Betal- & Kreditkort 2011-01-01 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken i Karlshamn (org. nr. 536200-9481), Box 44 374 21 Karlshamn, tel

Läs mer

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras Villkor Betal- & Kreditkort GULDKORT 2014-07-09 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Västra Mälardalen (org. nr. 578500-7120), Box 904, 731

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 1 Promemorians lagförslag... 9 1.1 Förslag till konsumentkreditlag...9 1.2 Förslag till lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)...38 1.3 Förslag

Läs mer

Privatlån. 4 Dröjsmålsränta och förseningsavgift. 1 Definitioner. 2 Ränta. 5 Avgifter och kostnader. 3 Det totala beloppet som ska betalas

Privatlån. 4 Dröjsmålsränta och förseningsavgift. 1 Definitioner. 2 Ränta. 5 Avgifter och kostnader. 3 Det totala beloppet som ska betalas Allmänna villkor från 2011-03-01 1 Definitioner Effektiv ränta avser kreditkostnad (ränta och särskilda avgifter) angiven som en årlig ränta beräknad på kreditbeloppet, i förekommande fall med hänsyn tagen

Läs mer

RAMBLER WALKINGWAGON. Allmänna villkor. 1 Upprättande av avtal

RAMBLER WALKINGWAGON. Allmänna villkor. 1 Upprättande av avtal 1 Upprättande av avtal Ett avtal upprättas när du gjort en beställning och betalat i Ramblers webbutik eller om du gjort en beställning per e-post, telefon eller fax till Rambler Restart BV. Genom att

Läs mer

Peugeotkortet. Peugeotägare ska ha det lite bättre

Peugeotkortet. Peugeotägare ska ha det lite bättre Peugeotkortet Peugeotägare ska ha det lite bättre Peugeotkortet Bekvämare för dig som kör Peugeot Peugeotkortet är ett av bilbranschens förmånligaste betal-/kreditkort. Med Visakopplingen har du möjlighet

Läs mer

Handla smart, alltid räntefritt med Kia MasterCard!

Handla smart, alltid räntefritt med Kia MasterCard! Handla smart, alltid räntefritt med Kia MasterCard! Var rädd om din bil! Rätt service vid rätt tidpunkt ger ett så bra andrahandsvärde som möjligt. Ansök om ett Kia MasterCard så får du full kontroll över

Läs mer

Testkund, Ett Vägen 123 Lgh 1022 215 50 MALMÖ

Testkund, Ett Vägen 123 Lgh 1022 215 50 MALMÖ 21550 SE Sida 1 Box 1341, 171 26 Solna, Sweden Vägen 123 Lgh 1022 215 50 MALMÖ Solna 2014-06-23 Varsågod, här kommer dina lånehandlingar! Din låneansökan på 60 000 kronor har blivit godkänd. Nu vill vi

Läs mer

Handla smart, alltid räntefritt med Kia MasterCard!

Handla smart, alltid räntefritt med Kia MasterCard! Handla smart, alltid räntefritt med Kia MasterCard! Var rädd om din bil! Rätt service vid rätt tidpunkt ger ett så bra andrahandsvärde som möjligt. Ansök om ett Kia MasterCard så får du full kontroll över

Läs mer

Börshandlade certifikat Valutacertifikat. FX G10 Carry

Börshandlade certifikat Valutacertifikat. FX G10 Carry Börshandlade certifikat Valutacertifikat FX G10 Carry SEB:s valutacertifikat FX G10 Carry ger en möjlighet att investera i en klassisk valutastrategi på de tio vanligaste valutorna, G10-valutorna. Carry-strategin

Läs mer

LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL

LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL Parter Lendify och Kreditgivaren benämns nedan enskilt Part och gemensamt Parterna Lendify AB, org.nr 556968-1744, Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm ( Lendify ); Kreditgivaren

Läs mer

ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien KUNDAVTAL

ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien KUNDAVTAL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien 1. Introduktion KUNDAVTAL Marginalhandel Vi ber Dig läsa detta kundavtal. Det reglerar Ditt förhållande till

Läs mer

Värdepappersbolaget. East Capital AB. Allmänna villkor för handel med finansiella instrument. Information om East Capital AB och våra tjänster

Värdepappersbolaget. East Capital AB. Allmänna villkor för handel med finansiella instrument. Information om East Capital AB och våra tjänster Värdepappersbolaget East Capital AB Allmänna villkor för handel med finansiella instrument Information om East Capital AB och våra tjänster Riktlinjer för bästa orderutförande Information om egenskaper

Läs mer

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar Kreditgivare PayEx Credit AB Organisationsnummer 556735-5671 Personnummer sökande (kontohavare) _ Gatuadress S:t Hansplan 1 Telefonnummer: 0498-20 15 20

Läs mer

Handla smart, alltid räntefritt med Mazda MasterCard!

Handla smart, alltid räntefritt med Mazda MasterCard! Handla smart, alltid räntefritt med Mazda MasterCard! M{zd{ Assistans +46 8 541 70 210 Var rädd om din bil! Rätt service vid rätt tidpunkt ger ett så bra andrahandsvärde som möjligt. Ansök om ett Mazda

Läs mer

Ansökan/Avtal Lilla Privatlånet

Ansökan/Avtal Lilla Privatlånet Ansökan/Avtal Lilla Privatlånet från 10 000 kr upp till 30 000 kr OBS! Glöm inte bifoga en kopia på gilitig ID-handling Önskat belopp: Återbetalningstid WEBB 10 000 kr 15 000 kr 20 000 kr 25 000 kr 30

Läs mer

KONTOVILLKOR HF 01 24) MC 1. INLEDANDE VILLKOR OCH DEFINITIONER

KONTOVILLKOR HF 01 24) MC 1. INLEDANDE VILLKOR OCH DEFINITIONER KONTOVILLKOR HF 01 (ut 24) MC 1. INLEDANDE VILLKOR OCH DEFINITIONER Kortutgivare Kortutgivare i dessa kontovillkor är Svenska Handelsbanken AB (publ). Kontohavare Privatperson som efter ansökan och kreditprövning

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10

Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10 Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat Kortet, är ett avtal med nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Syd, (org. nr. 548000-7425),

Läs mer

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5)

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) (gäller från och med den 31 januari 2013) Dessa allmänna villkor utgör del av det avtal ("Avtalet") som gäller mellan 4T Sverige AB ("4T"), org. nr: 556857-8495, Box

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer