Del 2 Redovisningsteknik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Del 2 Redovisningsteknik"

Transkript

1 BYGGHANDLINGAR 90 Byggsektorns rekommendationer för redovisning av byggprojekt Del 2 Redovisningsteknik Författare för första utgåvan: Tage Hertzell Författare för nyutgåvan: Christer Bergenudd 1

2 2003 SIS Förlag AB Bygghandlingar 90-2, Redovisningsteknik Författare för nyutgåvan: Christer Bergenudd Redaktör: Joachim Bowin ISBN ISSN Tryckeri: Docusys Stockholm

3 Innehållsförteckning FÖRORD TILL FÖRSTA UTGÅVAN 7 FÖRORD TILL DENNA UTGÅVA 9 INLEDNING 11 KAPITEL 1. RIT- OCH SKRIVBLANKETTER Format A-format och förlängda A-format Val av format Ramar och marginaler Markeringar m.m. i marginalerna Skärmärken Centreringsmärken Metrisk referensskala Vikmärken Skrivfältet Skrivfältets storlek och placering Namnruta Övrigt i skrivfältet Förtryckta ritblanketter Försättsblad Skrivblanketter Blanketter för speciella ändamål Beskrivningsblanketter Vikning av ritningskopior 27 KAPITEL 2. BETECKNINGAR Individuella beteckningar Beteckningar för lägen Beteckning för byggnad och dess delar Rums-id Rumsnamn och rumsnummer Individuella beteckningar för byggnadsdelar och komponenter Typbeteckningar Typbeteckningar på byggnadsdelar och komponenter Ritningsnumrering Förutsättningar Ritningsnumrets uppbyggnad Skrivsätt BSAB-systemet 51 3

4 2.5 Beteckningar för objekt Beteckningssystem för element av betong Beteckningar på stålprodukter Vvs-installationer Elinstallationer Beteckning för kablar Apparater och maskiner Ljusarmaturer 57 KAPITEL 3. LINJER OCH TEXT Linjens uppbyggnad Linjebredder Linjekaraktärer Linjens betydelse Symbollinjer Materiallinjer Hjälplinjer Regler för linjeanvändning Tillämpningar Byggritningar Vvs-ritningar Elritningar Scheman för vvs-installationer och styranläggningar Text Texthöjd Textplacering 69 KAPITEL 4. SYMBOLER Generella symboler Pilsymboler Lutningar, ramper och trappor Symboler på ritningar Hus Översiktsritningar Sammanställnings- och detaljritningar Symboler för ingjutningsgods Symboler för fästdon Brandritningar Ytmarkeringar Ytmarkering med materialbetydelse Symboler för vvs Luftbehandlingsinstallationer Vs-installationer Symboler för elanläggningar 87 4

5 KAPITEL 5. REDOVISNINGSSÄTT Projektionsmetoder Parallellprojektion Projektion av tre dimensioner Skalor Detaljeringsgrad Disposition av ritningens innehåll Disponering av figurer Placering Markering av vyer och snitt Beteckningar vid hänvisning Disponering av text Ritsätt för byggritningar Ritregler vid avbildning Armeringsritningar Ritsätt för installationsritningar V-installationer Vs-installationer Dimensionsangivelser för vertikala dragningar Elinstallationer Redovisning i flerfärg Färg för teknisk samordning Reproduktion i färg 134 KAPITEL 6 RUTINER Mångfaldigande av ritningar Grundkulör på ritningar i enfärgsframställning Angivning av ritningars status Preliminär handling Förfrågningsunderlag Bygghandling Ändringar På ritningen intill ändringsstället På ritningen i ändringstabellen I ritningsförteckningen I ändrings-pm Redigering av projekthandlingar Format Försegling av kontraktshandlingar 143 5

6 LITTERATURFÖRTECKNING 145 Litteraturförteckning i första utgåvan av Del Nytillkommen litteratur 147 6

7 FÖRORD TILL FÖRSTA UTGÅVAN Bygghandlingar 90 utgör byggsektorns rekommendationer för utformning av enhetliga och ändamålsenliga bygghandlingar dvs. de handlingar som ligger till grund för produktionen av byggprojekt. Med hänsyn till det stora antal parter som deltar, från utredning och program till slutbesiktning och förvaltning, är enhetliga bygghandlingar ett viktigt led i kvalitetssäkringen av ett sådant projekt. Rekommendationerna avser primärt utformning av projekthandlingar, dvs. rit ningar med tillhörande texthandlingar, men behandlar även sambandet med projektanknutna dokument, såsom AMA, svensk standard, typritningar m.m. Det bör påpekas att detta arbete behandlar redovisningsteknik och inte det vidare begreppet projekteringsmetodik. Gränsen mellan de båda områdena kan ibland vara oklar beroende på att sättet att beskriva ett förlopp enklast sker genom att ange dess innehåll och inte bara visa de tecken och symboler som redovisar resultatet. Redovisningstekniken förutsätts tillämpas lika på alla bygghandlingar oavsett om de utarbetats manuellt eller med datorteknik. Rekommendationerna kan användas för bygghandlingar med de alternativa bestämningsgraderna detaljbestämning, typbestämning och allmän kravbestämning. Även om rekommendationerna visar hur fullständiga bygghandlingar utformas kan de i tillämpliga delar och med hjälp av bestämningsgraderna användas för att tillfredsställa varierande behov av redovisning i byggprocessens olika skeden. Under utredningsarbetets gång har konstaterats att vissa brister föreligger i överensstämmelse mellan beteckningssätt och symbolval inom och framför allt mellan olika fackområden. Speciellt gäller detta vid jämförelser mellan olika tillämpningar inom bygg-, process-, verkstads-, skeppsbyggnads-, off-shore-teknik m.m. Inom standardiseringsområdet strävar man nu mot att såväl nationellt som internationellt få till stånd en harmonisering av ritningsreglerna mellan de olika fackområdena inom byggsektorn och även mellan olika industrisektorer. Detta arbete, som bedrivs inom standardiseringsorganen, bedöms komma att resultera i revideringar och kompletteringar av dagens bygg- och installationsstandarder. Bygghandlingar 90 utgör en vidareutveckling av principerna i Redovisning 72 och en anpassning till den tekniska utvecklingen och kraven på bygghandlingar. Bygghandlingar 90 omfattar sex delar. Delarna 1, 2 och 3 behandlar generella grunder medan delarna 4, 5 och 6 behandlar tillämpningen på Hus, Installationer respektive ombyggnad. Bygghandlingar 90 är avsedd att användas som handbok för medverkande i byggprocessen och kan även utnyttjas som lärobok på gymnasier och högskolor. 7

8 Arbetet har letts av en styrgrupp med representanter för förljande organisationer och företag och har administrerats av Byggstandardiseringen, BST. BPA; Byggentreprenörerna; Byggherreföreningen; Byggnadsstyrelsen; Byggstandard iseringen, BST; Industrins Byggmaterialgrupp; Svenska Byggnadsarbetarförbundet; Svenska Konsultföreningen, SKIF; Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO; Sveriges Praktiserande Arkitekter, SPA Arbetet har utförts av en arbetsgrupp med följande personer som huvudförfattare och ansvariga för respektive del: Del 1 Christer Bergenudd, Bergenudd Arkitektkontor AB Del 2 Tage Hertzell, Coordinator Arkitekter AB Del 3 Bertil Neyman, Tyréns Företagsgrupp AB Del 4 Tage Hertzell, Coordinator Arkitekter AB Del 5 Sören Lindgren, Per Höjerdal, EVR och Wahlings Installationsutveckling AB Del 6 Bo Myrenberg, Myrenbergs Arkitektkontor AB Arbetsgruppens projektadministratör har varit Folke Molin, Tyréns Företagsgrupp AB. Styrgruppen tackar alla som genom sina insatser bidragit till att Bygghandlingar 90 nu föreligger. För Styrgruppen Göran Stensgård 8

9 FÖRORD TILL DENNA UTGÅVA Denna uppdaterade utgåva av Bygghandlingar 90, Del 2, är en anpassning till utvecklingen inom området sedan förra utgåvan som kom Ambitionen har varit att ändra sådant som blivit felaktigt eller inte längre är relevant. Några förändringar: Anpassning till utvecklingen inom områdena redovisningsformer och redovisningsteknik sedan förra utgåvan bl.a. avseende datorstöd. Anpassning till BSAB 96 Anpassning till AMA 98 Anpassning till nu gällande svensk och internationell standard: Omarbetning och anpassning av bl.a. beteckningar för byggnad och dess delar och ritningsnumrering, symboler, redovisningssätt och rutiner Nytillkommen litteratur Bygghandlingar 90 omfattar nu åtta delar. Sedan Del 1-6 utkom har Del 7 tillkommit som behandlar Mark och Del 8 som behandlar redovisningsteknik och metoder vid projektering då datorstöd används. För Del 7 var huvudförfattare och ansvariga Anders Dahlin, Vägverket och Klas Eckerberg, SLU, Institutionen för landskapsplanering, Ultuna. För Del 8 var huvudförfattare och ansvariga Kurt Löwnertz, FFNS Gruppen AB och Väino Tarandi, Arcona, i samarbete med Klas Eckerberg, SLU. SIS/TK 269 Bygg- och förvaltningsdokumentation har fungerat som referensgrupp i arbetet med föreliggande utgåva. Följande företag och organisationer finns representerade i TK 269: SWECO Connect AB; Vasakronan AB; SLU, Institutionen för landskapsplanering Ultuna; Incoord Installationscoordinator AB; Tyréns AB; Banverket Projektering; Skandia Fastighet AB; SIS, Swedish Standards Institute; Scheiwiller Svensson Arkitektkontor AB; Svensk Byggtjänst. Arbetet med föreliggande utgåva har utförts av Christer Bergenudd, Bergenudd Arkitektkontor AB. För referensgruppen Kjell Lundberg 9

10 10

11 INLEDNING Bygghandlingar 90, Del 2, Redovisningsteknik, som här föreligger i ny utgåva, behandlar byggprojekteringens elementa, de detaljer och delar med vilka ritningar och texthandlingar byggs upp och hur symboler och beteckningar skall tolkas. Föreliggande utgåva utgör en modernisering, bearbetning och anpassning av tidigare utgåva till dagens behov och krav avseende redovisningsteknik. Rekommendationerna överensstämmer i huvudsak med gällande standard. Läsaren bör observera att bearbetning av standarder pågår kontinuerligt. Kontroll av huruvida standard gäller kan göras hos SIS: Lund i oktober 2003 Christer Bergenudd professor, arkitekt 11

12 12

13 KAPITEL 1. RIT- OCH SKRIVBLANKETTER För byggritningar gäller: SS Byggritningar- Ritningsblanketter, SS-EN ISO 5457 Teknisk produktdokumentation- Storlekar och utformning av ritningsblanketter (ISO 5457:1999), SS-EN ISO 9431 Byggdokumentation- Ritfält, skrivfält och namnrutor på ritningsblanketter (ISO 9431:1990). 1.1 Format 1.11 A-format och förlängda A-format A-serien utgår från ett format A0 med arean 1 m 2. Förhållandet mellan kortsida och långsida är. De mindre formaten, A1, A2, osv. utgör halvering av närmast större format. Förlängt A-format har sidoförhållandet 1:2 med tilläggsbeteckningen F eller med tilläggsbeteckningen FF eller också 1:4 med tilläggsbeteckningen FFF. Format enligt (1.11a) används för renskurna blanketter. I första hand bör formaten med höjden 594 och 297 mm användas. Beteckning Höjd x längd mm Anm Format vid förminskning 50 % A0 A1 A2 A1F A2 A2F A2FF A3 A3F A3FF A3FFF A4 841 x x x x x x x x x x x x 210 Förlängt A1-format 1.11a Format för renskurna blanketter (SS ) Förlängt A2-format Extra förlängt A2-format Förlängt A3-format Extra förlängt A3-format Särskilt förlängt A3-format A2 A3 A4 A3F 13

14 Ritningsblanketter kan också erhållas oskurna, s.k. råformat (1.11b). För att underlätta renskärning av blanketter, antingen manuellt eller automatiskt, skall marginalerna förses med skärmärken enligt avsnitt Råformat höjd x längd Motsvarande A-format R0 R1 R2 R3 R4 880 x x x x x 330 A0 841 x 1189 A1 594 x 841 A2 420 x 594 A3 297 x 420 A4 210 x b. Sammanställning av A-format och råformat (liggande format) (SS ) 1.11c Översikt över storlekssystem (SS- EN ISO 5457) 1.12 Val av format Använd om möjligt endast ett format för samtliga ritningar till ett projekt. Använd om möjligt format med samma höjd, om två format behöver användas till ett projekt. Använd i så fall ett standardformat för huvuddelen ritningar och ett förlängt format för den grupp sammanhörande ritningar som fordrar detta. Samtliga projektörer bör använda samma format för likartade ritningar. Förlängda format bör undvikas. Använd i normala fall A1 till huvuddelen ritningar. Formatet A0 bör undvikas av hanteringsskäl. A0 kan dock användas i projekt där en uppdelning av t.ex. en planritning medför avsevärda nackdelar. 14

15 1.13 Ramar och marginaler Alla blanketter med höjden 420, 594 och 841 mm skall ha marginaler som är 40 mm i vänster kant och 20 mm utefter övriga tre kanter. För blanketter med höjden 297 är motsvarande mått 20 resp 10 mm. (SS ). Ett A1-original som förminskas till A3, dvs. 50 %, får då en marginalbredd som överensstämmer med ett A3-original. Marginalbredden 10 mm på A3- och förlängda A3-format är motiverad av att maskinell vikning till A4-format kan ge en vikt bredd på upp till 218 mm, dvs. 8 mm över nominellt mått. Om en inbunden ritningsomgång, som är nedvikt till A4-formatet, renskäres till nominellt mått är angiven marginalbredd nödvändig för att inte också ramen skall bli bortskuren. Om ritningsomgången också innehåller förminskade A1-ritningar är en marginalbredd på 20 mm före förminskning motiverade av samma skäl. Ramar skall ha linjebredden 0,7 mm till formaten A0, A1, A1F och A2 och 0,35 mm till övriga format. 1.13a Marginalbredder för olika format. 1.2 Markeringar m.m. i marginalerna 1.21 Skärmärken För att underlätta kopieringsarbete då originalblanketten har ett format som överstiger A-format, exempelvis blankett med råformat, markeras A-formatet med skärmärken. De utgörs av vinklar med de båda sidorna 20 resp 10 mm, beroende på marginalens bredd, och med ramens linjebredd (1.23a) Centreringsmärken Ritningsblanketten förses med fyra centreringsmärken för att underlätta placering av ritningen då den kopieras eller mikrofotograferas. Dessa märken i form av streck placeras centriskt i varje marginal med utsträckning från den renskurna blankettens kant till 5 mm innanför ramen och utförs av linjer med bredd lika ramarna (1.23a). 15

16 1.23 Metrisk referensskala Ritblanketter som kan bli föremål för förminskning, vanligen endast format med höjderna 594 och 841 mm, förses med en sifferlös metrisk referensskala (1.23a) med en längd av 100 mm och delad i intervaller om 10 mm. Referensskalan placeras centriskt kring centreringsmarkeringen vid blankettens nedre ram och utförs med linjebredden 0,5 mm. 1.23a Skärmärke, centreringsmärke och metrisk referensskala Vikmärken Ritningskopior kan vikas, vanligen till A4-format, av två skäl, för insättning i pärm och för förvaring i fack Regler för utförande av vikmärken: 1.24a Vikmärken i nedre marginalen för blanketter med längden 1189 mm för infästning i pärm. (SS ) 1.24b Vikmärken i nedre marginalen för blanketter med längden 841 mm för infästning i pärm. (SS ) 16

17 1.24c Vikmärken i nedre marginalen för blanketter med längden 594 mm för infästning i pärm. (SS ) 1.24d Övriga vikmärken för alla blanketter. (SS ) Vikmärken utförs i form av 10 mm långa streck från blankettens ytterkant med linjebredden 0,7 mm till formaten A0, A1, A1F och A2 och 0,35 mm till övriga format. 1.3 Skrivfältet Den del av ritblanketten som ligger innanför ramen är indelad i ritfält och skrivfält. Skrivfältet ligger vanligen utefter ritningens högra kant men kan också ligga utefter dess undre kant. Skrivfältet innehåller alltid namnruta, ändringstabell samt utrymme för förklaringar, föreskrifter, hänvisningar och lokaliseringsfigur. Se SS-EN ISO 9431 Byggdokumentation- Ritfält, skrivfält och namnrutor på ritningsblanketter (ISO 9431:1990) Skrivfältets storlek och placering Skrivfältets bredd är vid sidoställt läge 100 eller 170 mm med delvis olika namnrutor för båda bredderna. Önskad bredd på skrivfältet kan styra namnrutans bredd eller tvärtom. 17

18 Skrivfältets läge, resp bredd vid sidoställt läge, påverkas av å ena sidan sammanställningsritningarnas, dvs. planers och fasaders längd i relation till valt ritningsformat och å andra sidan mängden förväntad skriven information på de olika ritningarna. Olika ritningskategorier kräver olika mängd text i skrivfältet. Skrivfältet kan utgå på vissa ritningar eller så kan de enstaka textrader som är nödvändiga, placeras i ett endast påbörjat textfält i ritningens övre högra hörn. På de flesta typer av ritningar är dock ett fullt utvecklat skrivfält erforderligt. Om texten får plats på en mindre yta kan skrivfältet anpassas till den smalare typen av namnruta, dvs. 100 mm. I ett skrivfält utefter ritningens underkant, något som i undantagsfall kan vara lämpligt, delas texten upp på flera spalter. Även ändringstabellen bör inrymmas i det horisontella skrivfältet (1.31a). 1.31a Skrivfält förekommer I tre former, vertikalt, 100 eller 170 mm brett och horisontellt, med variabel höjd, vanligen 60 mm Namnruta Namnrutans utformning ingår ej i refererad standard. En namnruta på en ritning i format A0 A1, skall innehålla fullständiga uppgifter om projektet, ritningen och dess innehåll. Ritningar i format A3 och A4 kan ha förenklad namnruta under förutsättning att de är bundna eller samlade i en pärm och försedda med försättsblad som kompletterar namnrutorna på de enskilda ritningarna med generella uppgifter om projektet. Fördelningen av uppgifter mellan ritning och försättsblad påverkas av om den enskilda ritningen kan komma att cirkulera separat eller om den är fogad till ett försättsblad. Namnrutan innehåller å ena sidan delar som skall återfinnas på bestämda lägen och ha fixerad storlek och å andra sidan annat som placeras efter vissa principer men som kan varieras vad gäller storlek och omfattning. 18

19 Ytorna för uppgifterna 1 4, har samma storlek och läge i alla varianter Namnruta för format A0, A1 och A2 De väsentligaste uppgifterna i en namnruta (1.321a) är följande: 1. ritningens innehåll 2. skala 3. ritningsnummer 4. ändringsbeteckning Dessa uppgifter bör placeras i ritningens nedre högra hörn. I denna redovisning är de markerade med gråton. Texthöjden för ritningens innehåll är 3,5 mm och för ritningsnummer och ändrings beteckning 7 mm, versaler. Textytor för följande uppgifter kan ha fixerad storlek: 5. uppdragsnummer 6. ritad/konstruerad av, handläggare 7. datum 8. ansvarig (underskrift) Deras placering kan dock vara beroende av namnrutans bredd. Jämför (1.321a), (1.321b) och (1.321c). Texthöjd är 3,5 mm. Följande uppgifter kan, liksom tidigare nämnda, ha en fixerad storlek: 9. typ av handling, t.ex. BYGGHANDLING. 10. ledord för ändringstabell. Andra uppgifter i namnrutan är: 11. benämning på uppdrag. 12. projektör. Dessutom kan en del eller alla av följande uppgifter vara aktuella: 13. byggherre och/eller 14. beställare 15. internt ritningsnummer för plats för deras godkännande av ritningens innehåll genom datum och underskrift Utrymmet för uppgifterna kan inte fixeras i storlek beroende på olika textmängd eller varierande storlek på logotyp. De bör dock rymmas i ett antal höjdmoduler på 6 mm, dvs. 12, 18, 24 mm osv. i höjd. 19

20 Uppgiften 12, projektör kan återges efter olika principer, antingen en projektörs firma (logotyp) eller samtliga namn i en konsultgrupp. En logotyp kräver vanligen minst 12 mm i höjd medan varje firmanamn i en konsultgrupp utan logotyp ryms i en modul på 6 mm. (1.321d) Varje firmanamn föregås av en ruta 6 x 6 mm som förses med ett kryss för aktuell projektör. Konsultens namn föregås av konsultbokstav och efterföljs av telefonnummer med riktnummer, faxnummer samt e-postadress. Även vid alternativet med konsultgrupp kan det vara lämpligt att ge utrymme för den aktuella projektörens logotyp med en höjd som bestäms från fall till fall a. Exempel på utformning av namnruta med bredden 100 mm. Ytorna 1 8 samt 9 10 har fixerad storlek medan är variabla b Namnruta med bredden 170 mm. Ytorna 5 8 har i denna variant samma läge som i den smalare namnrutan (1.321a).

21 1.321c I denna variant är ytorna 5 8 placerade i den 70 mm breda delen. Övriga uppgifter arrangeras uppåt med bredden 170 mm d (Ovan) Exempel på namnruta (skala 1:1), gemensam för samtliga konsulter i ett projekt. Här är ledorden i typsnitt Folio 10 p. versaler och linjerna 0,7 mm (även ritningens ram) och 0,35 mm. 21

22 1.321f Exempel på namnruta utefter ritningens undre marginal. Lämplig höjd 60 mm Namnruta för format A3 och A4. Namnruta och skrivfält med bredden 100 mm kan också användas för format A3 och A4. Vanligen användes dock en lägre namnruta med en bredd som bestäms av A4-blanketten. Namnrutan för A3 och A4 har bredden 180 mm och höjden 30 mm och har till vänster ett breddutrymme för projektörens firmadekal på 50 mm, dvs. hälften av motsvarande på namnrutan för format A1 (1.322a). Företagets logotyp bör alltså föreligga i två storlekar, för bredden 100 mm och 50 mm. Texthöjden är 5 mm för ritningsnummer och 2,5 mm för övrig text. Ritningarna i format A3 och A4 är ofta samlade i en pärm vilket ger möjlighet att komplettera de sparsamma administrativa uppgifterna i formatens namnruta i ett försättsblad. Se även a Namnruta för A3 och A4 och förlängda ritningar med samma höjd. För skrivblanketter används samma namnruta men då placerad i A4-blankettens överkant. 22

23 1.322b Ritblankett, format A4. Namnrutan är identisk för format A3. Detaljmåtten framgår av1.322a. 23

24 1.33 Övrigt i skrivfältet Ändringstabell I ändringstabellen noteras inte bara ändring på ritningen utan också ändrad status hos ritningen som t.ex. att den övergår till att bli bygghandling. Ändringstabellen placeras ovanför namnrutan och kan också vara en del av denna när den utgör en särskild dekal eller tryck på blankett. Den har normalt samma bredd som den smala namnrutan, 100 mm, men kan också överensstämma i bredd med den breda namnrutan, 170 mm. På format A3 och A4 kan ändringsnoteringarna vara så många att de tar en alltför stor del av skriv- eller ritfältet. I sådana fall kan tabellen begränsas till fem rader. När dessa rader är utnyttjade raderas de två första (nedersta) noteringarna bort och den sjätte registreringen noteras på den nedersta raden. Vid nästa notering raderas ytterligare en rad så att det alltid finns en tom rad ovanför den senaste noteringen. Detta förfaringssätt är dock lämpligt enbart om varje ändring specificeras i Ändrings-PM. Om ritningar i A3 och A4 alltid åtföljes av försättsblad noteras ändringarna i tabell på detta blad med uppgift om nummer på de ändrade sidorna Lokaliseringsfigur Lokaliseringsfiguren användes för att markera läget i projektet av del som visas på ritningen. Den bör placeras så att den förblir synlig då ritningen har vikts. Den kan visa följande schematisk situationsplan (norrpil, markering av aktuell byggnad eller del av byggnad) (1.332a) schematisk planfigur över byggnaden (markering av aktuell del av planen) (1.332b) schematisk sektion genom byggnaden för markering av aktuellt bjälklag eller våningsplan) (1.332c). Ofta är det lämpligt med en kombination av plan och sektion. Markering av aktuell del kan göras med ytmarkering alternativt förstärkning av den aktuella ytans kontur med extra grov linje. Vid sektion markeras dess läge med snittpilar. 24

25 1.332a Schematisk situationsplan 1.332b Schematisk planfigur över byggnaden 1.332c Schematisk sektion genom byggnaden 1.34 Förtryckta ritblanketter Ritblanketter såsom lagervara har ett innehåll som är generellt för så stor del av byggprojektörsbranschen som möjligt medan blanketter i projektörernas förråd kan vara generella för kontoret eller speciella för ett visst uppdrag. 25

26 1.4 Försättsblad Försättsblad, vanligen i format A4, användes för grupp av ritningar eller texthandlingar där bladen ej avses cirkulera som enstaka blad. Texten på ett sådant försättsblad skall, tillsammans med den som ev finns på varje blad i inlagan, i princip ge den information som finns i en namnruta enligt Hänsyn tas dock till om inlagan innehåller ritningar eller texthandlingar. Om inlagan består av ritningar byggs försättsbladet upp av en normal namnruta 100 eller 170 mm bred kompletterad med utrymme för ändringstabell. Försättsblad av den typen kan med fördel också användas för texthandlingar. 26

27 1.5 Skrivblanketter 1.51 Blanketter för speciella ändamål Skrivblanketter har, till skillnad från ritblanketter, namnruta m.m. i A4-bladets övre kant. Blanketthuvudet har, med undantag av beskrivningsblad, samma breddindelning som ritblanketter i A3- och A4-format och en höjdindelning som anpassas till olika tillämpningar. För vissa användningar erfordras också tilläggstext Blankett för ritningsförteckning För utformning av blankett för ritningsförteckning gäller SS Byggritningar- Ritningsförteckning. Utöver uppgifterna angående projektet i namnrutan, som placeras upptill, skall ritningsförteckningen ha rubriker och utrymme för följande uppgifter: Ritningsnummer Ändringsbeteckning (Bet) Ritningens innehåll, skala Ritningsdatum Ändringsdatum Senaste ändring I rutan Ändringsdatum anges Ny ritning om ändringen har medfört ny ritning. I rutan Senaste ändring anges datum för senaste ändring på någon av ritningarna i ritningsförteckningen, som kan innehålla flera blad Beskrivningsblanketter I Råd och anvisningar till AMA 98, RA 98, ges exempel på utformning av blankett för beskrivning för Anläggning, Hus, VVS, Kyl och El. [AB Svensk Byggtjänst, 2003b] 1.6 Vikning av ritningskopior I bilaga till SS anges olika sätt för vikning av ritningskopior med hjälp av vikmärken enligt Dessutom anges vikning till A3-format för infästning i pärm. 27

28 1.6a Vikning till A4-format för förvaring i fack 1.6b Vikning till A4-format för infästning i pärm (forts. nästa sida) 28

29 forts. 1.6b Vikning till A4-format för infästning i pärm 29

30 30 1.6c Vikning till A3-format för infästning i pärm

Del 1 Redovisningsformer

Del 1 Redovisningsformer BYGGHANDLINGAR 90 Byggsektorns rekommendationer för redovisning av byggprojekt Del 1 Redovisningsformer Författare: Christer Bergenudd 1 2003 SIS Förlag AB Bygghandlingar 90-1, Redovisningsformer ISBN

Läs mer

Instruktioner för Malmö stad serviceförvaltningen stadsfastigheter

Instruktioner för Malmö stad serviceförvaltningen stadsfastigheter ID 6_D001_-_001_04 Ver 2012-08-01 Ansva rig Pe r Erland sson Bilaga 6 Region service Instruktioner för Malmö stad serviceförvaltningen stadsfastigheter 2016-05-02 Ansvarig Ulrika Palmqvist Instruktioner

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR CAD- PROJEKTERING

ANVISNINGAR FÖR CAD- PROJEKTERING ANVISNINGAR FÖR CAD- PROJEKTERING ANSVARIG: ULF HÄGGROT CAD-Anvisningar 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SYFTE... 3 2 KRAV PÅ CAD-SYSTEM... 3 2.1 CAD-PROGRAM / APPLIKATION...3 2.2 AVVIKANDE PROGRAMVARA...3

Läs mer

CAD-standard rev 2015-09-28. CAD-standard för Skellefteå kommun

CAD-standard rev 2015-09-28. CAD-standard för Skellefteå kommun CAD-standard för Skellefteå kommun 1. ALLMÄNT 23 1.1 Syfte 24 1.2 CAD-standard 28 1.3 Förändringar och tillägg till programvara 29 2 PROGRAM OCH APPLIKATIONER 31 2.1 CAD-program 31 2.2 CAD-applikationer

Läs mer

BYGGHANDLINGAR 90. Byggsektorns rekommendationer för redovisning av byggprojekt. Del 7. Redovisning av Anläggning Utgåva 2

BYGGHANDLINGAR 90. Byggsektorns rekommendationer för redovisning av byggprojekt. Del 7. Redovisning av Anläggning Utgåva 2 BYGGHANDLINGAR 90 Del 7 Byggsektorns rekommendationer för redovisning av byggprojekt Redovisning av Anläggning Utgåva 2 2011 SIS Förlag AB Bygghandlingar 90 Del 7 Redovisning av Anläggning, utgåva 2 Författare

Läs mer

BYGGHANDLINGAR 90, Byggsektorns rekommendationer för redovisning av byggprojekt. Del 8 Digitala leveranser för bygg och förvaltning Utgåva 2

BYGGHANDLINGAR 90, Byggsektorns rekommendationer för redovisning av byggprojekt. Del 8 Digitala leveranser för bygg och förvaltning Utgåva 2 BYGGHANDLINGAR 90, Byggsektorns rekommendationer för redovisning av byggprojekt Del 8 Digitala leveranser för bygg och förvaltning Utgåva 2 1 2008 SIS Förlag AB Bygghandlingar 90 del 8 Digitala leveranser

Läs mer

Innovativ Projektledning KRESP

Innovativ Projektledning KRESP Innovativ Projektledning AGENDA AMA i projekteringen AMA i produktion Frågor och diskussion Innovapro och Rickard Borg Grundare av Projektledningsföretaget Innovapro Sverige AB Tidigare erfarenhet från

Läs mer

Inglasat uterum/inglasad balkong

Inglasat uterum/inglasad balkong Exempelritningar Inglasat uterum/inglasad balkong eskilstuna.se/bygga Vilka handlingar behövs när jag söker bygglov? Bygglov För att komma igång med ditt byggprojekt så snabbt som möjligt är det viktigt

Läs mer

ARKITEKTENS UPPDRAG Omfattning och redovisningsnivå

ARKITEKTENS UPPDRAG Omfattning och redovisningsnivå ARKITEKTENS UPPDRAG Omfattning och redovisningsnivå Förlag och distribution AB Svensk Byggtjänst 113 87 Stockholm Tel 08-457 10 00 www.byggtjanst.se Svenska Teknik & Designföretagen, STD-företagen, arbetar

Läs mer

Anvisning Teknisk Dokumentation

Anvisning Teknisk Dokumentation ANVISNING 1 (8) Anvisning Teknisk Dokumentation Datum: 2016-02-19 Rev: 2016-06-21 Introduktion och allmänna krav Allmänt Dessa anvisningar är upprättade i syfte att få alla handlingar som framställs i

Läs mer

Innehåll. 1 Inledning 9. 4 Måttsättning 36. 2 Ritpapper Äganderätt Terminologi - Standard 1665. 3 Vyer 26

Innehåll. 1 Inledning 9. 4 Måttsättning 36. 2 Ritpapper Äganderätt Terminologi - Standard 1665. 3 Vyer 26 Innehåll 1 Inledning 9 4 Standard 9 Textstandard 9 Skalor 9 Vyer måttsättning - toleranser 9 1.1 Översikt 10 GPS 10 Standard 10 Textning 10 Linjetyper 11 Vyer 11 Snitt 12 Måttsättning 12 Skalor 12 Förenklat

Läs mer

Anvisning för ritningsdokumentation

Anvisning för ritningsdokumentation Anvisning för ritningsdokumentation Norrbottens Byggmästareförenings Fastighets AB Utgåva 2007-06-15 (rev 2011-10-04) 1 (14) I NNEHÅLL. I NNEHÅLL... 2 1 ALLMÄNT... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 CAD-standard...

Läs mer

CdsComXL. Excel-tillägg för hantering och analys av CDS-data. ComXL-020/S, 0102. Stråk 9 014.700. Stråk 7 014.680. Stråk 5 014.660. Stråk 3 014.

CdsComXL. Excel-tillägg för hantering och analys av CDS-data. ComXL-020/S, 0102. Stråk 9 014.700. Stråk 7 014.680. Stråk 5 014.660. Stråk 3 014. Excel-tillägg för hantering och analys av CDS-data CdsComXL 100 50 0 Stråk 9 014.700 Stråk 7 014.680 014.660 014.640 Stråk 3 Stråk 5 014.620 Stråk 1 014.600 ComXL-020/S, 0102 Innehåll 1. Installation-------------------------------------------------------------------------------------------------1

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus SEKTION A

Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus SEKTION A Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus SEKTION A BÅSTAD DANDERYD ENKÖPING GNESTA HALMSTAD HANINGE HUDDINGE HÅBO JÄRFÄLLA KARLSHAMN KARLSKRONA KNIVSTA KUNGSBACKA KUNGÄLV KÄVLINGE LINKÖPING LIDINGÖ

Läs mer

Anvisning ritningshantering. Version 20150122 -

Anvisning ritningshantering. Version 20150122 - Anvisning ritningshantering Version 20150122 - Innehållsförteckning Allmänt... 3 2. Informationssamordning... 3 2.1 Organisation... 3 2.22. Krav på mjukvara... 3 3. Filhantering... 4 3.11. Skrivsätt...

Läs mer

www.athenalar.se Ritteknik Maskinteknik Faktabok 360 sidor ISBN 13: 978-91-88816-24-5

www.athenalar.se Ritteknik Maskinteknik Faktabok 360 sidor ISBN 13: 978-91-88816-24-5 Ritteknik 2000 Faktabok ISBN-13: 978-91-88816-21-4 Fjärde upplagan 2009 2:a tryckningen - uppdaterad 2011 Copyright 1992, 1994, 1998, 2009, 2011 Karl Taavola och ATHENA lär AB Faktaboken är strikt strukturerad

Läs mer

F2. Introduktion till Rit och Redovisningsteknik. Johan Jönsson

F2. Introduktion till Rit och Redovisningsteknik. Johan Jönsson F2. Introduktion till Rit och Redovisningsteknik Johan Jönsson Ytterligare genomgång av några bra att kunna saker i AutoCad (ritar Ö1) Genomgång av Övningsuppgift 3 Lite ritteknik Årets barnsjukdomar workspace,

Läs mer

AMA verktyget för kommunikation

AMA verktyget för kommunikation AMA verktyget för kommunikation Många fel i byggprojekt beror på att någon tror fel eller missförstår otydlig kommunikation, till exempel ofullständiga bygghandlingar. Att rätta till dessa missar kan ta

Läs mer

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER MEDICINSKA GASER

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER MEDICINSKA GASER Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER MEDICINSKA GASER Ver. 2.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Datum 2013-10-24 Landstinget i Uppsala län Innehållsförteckning

Läs mer

VILKA HANDLINGAR BEHÖVS NÄR JAG SKA SÖKA BYGGLOV?

VILKA HANDLINGAR BEHÖVS NÄR JAG SKA SÖKA BYGGLOV? VILKA HANDLINGAR BEHÖVS NÄR JAG SKA SÖKA BYGGLOV? För att handläggningen av ditt bygglov ska gå snabbt och smidigt är det viktigt att ritningarna innehåller rätt information från början. Följande handlingar

Läs mer

BESTÄLLARINFORMATION ORIENTERING OM BESTÄLLARENS VERKSAMHET

BESTÄLLARINFORMATION ORIENTERING OM BESTÄLLARENS VERKSAMHET B B1 BESTÄLLARINFORMATION ORIENTERING OM BESTÄLLARENS VERKSAMHET Ålands landskapsregering har tillsatt en arbetsgrupp med uppdrag att leda projekteringen av en tillbyggnad av det s.k. Nya internatet vid

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om anpassning av passagerarfartyg med hänsyn till personer med funktionshinder; beslutade den 12 november 2004. SJÖFS 2004:25

Läs mer

Monteringsanvisning Iso-Fin med luftspalt

Monteringsanvisning Iso-Fin med luftspalt Fasadputssystem Finja Betong Monteringsanvisning Iso-Fin med luftspalt Underlaget Underlaget, d v s den yta som Finja Iso-Fin skall monteras på, skall vara jämn. Motsvarande fasadtegel eller putsad yta.

Läs mer

Granskare Datum Projekt namn/projekt nummer Distr. Omr. Hus

Granskare Datum Projekt namn/projekt nummer Distr. Omr. Hus KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC 7 BILAGA 3 1 (8) Granskare Datum Projekt namn/projekt nummer Distr. Omr. Hus Leverans är granskad avseende: Kommentar: Sign: Struktur/Dokumentutformning: Katalogstruktur. Filnamn,

Läs mer

Mikromarc 2 Meddelandecenter

Mikromarc 2 Meddelandecenter Mikromarc 2 Meddelandecenter Version 2.6 och högre Bibliotekscentrum Sverige AB, Växjö, september 2006 Bibliotekscentrum Sverige AB - 0470-532 530 - www.bibliotekscentrum.se Sida 1 av 59 Innehållsförteckning

Läs mer

RIKTLINJE PROJEKTERANDE KONSULTER

RIKTLINJE PROJEKTERANDE KONSULTER RIKTLINJE PROJEKTERANDE KONSULTER KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen

Läs mer

Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland

Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Vilka handlingar behövs när jag ska söka bygglov? För att handläggningen

Läs mer

Montage- och bruksanvisning. Pallställ

Montage- och bruksanvisning. Pallställ Montage- oc bruksanvisning Pallställ Inför montaget. Detaljer om den byggnad, oc den miljö, där lagerssystemet ska användas. Däribland egenskaper os det golv som ska användas som fundament för lagerinredningen

Läs mer

FÖRSVARETS MATERIELVERK ANLDOK-T Kapitel 0 Teknisk anläggnings- Avsnitt 5 dokumentation Utgåva 3 1997-03-12 Sida 1 (6)

FÖRSVARETS MATERIELVERK ANLDOK-T Kapitel 0 Teknisk anläggnings- Avsnitt 5 dokumentation Utgåva 3 1997-03-12 Sida 1 (6) FÖRSVARETS MATERIELVERK ANLDOK-T Kapitel 0 Teknisk anläggnings- Avsnitt 5 dokumentation Utgåva 3 1997-03-12 Sida 1 (6) REDIGERING AV ANLÄGGNINGSDOKUMENTATION Innehåll 1. Allmänt 2. Kapitelindelning 3.

Läs mer

Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland

Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Vilka handlingar behövs när jag ska söka bygglov? Eller göra en anmälan

Läs mer

Version 2.0. Regler för CAD-hantering

Version 2.0. Regler för CAD-hantering Regler för CAD-hantering REGLER FÖR CAD-HANTERING 2(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning..... 3 1.2 CAD samordning 4 1.3 Tillämpning i olika skeden....... 4 1.4 Säkerhetskopiering.4 1.5 Virusskydd.....

Läs mer

CAD-manual. Bygg, El och VVS 2013-01-22. Sid. 1 (10) Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur

CAD-manual. Bygg, El och VVS 2013-01-22. Sid. 1 (10) Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur CAD-manual Bygg, El och VVS 2013-01-22 Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur Sid. 1 (10) Sid. 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SYFTE 4 2. KRAV PÅ CAD-SYSTEM 4 3. CAD-SAMORDNING 4 CAD-SAMORDNAREN 4 CAD-ANSVARIG/EN

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR ABS 09

ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR ABS 09 BRF UTSIKTEN TORSBYFJÄRDEN, VÄRMDÖ ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR ABS 09 Tillbyggnad 20 radhus Ljung 1:4, Värmdö 2012-06-18 Upprättad av: Ingrid Westman 2012-06-18 ALLMÄN ORIENTERING Brf Utsikten Torsbyfjärden

Läs mer

Remissinstans/uppgiftslämnare: Fastighetsägarna Sverige

Remissinstans/uppgiftslämnare: Fastighetsägarna Sverige Remissinstans/uppgiftslämnare: Fastighetsägarna Sverige Nr BBR Synpunkt 3:XX 1. 111 Boverket utvidgar begreppen tillgänglig och användbar till att avse också för personer med nedsatt orienteringsförmåga.

Läs mer

Tillbyggnad av enbostadshus Information och exempelritningar. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland

Tillbyggnad av enbostadshus Information och exempelritningar. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Tillbyggnad av enbostadshus Information och exempelritningar Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Vilka handlingar behövs när jag ska söka bygglov? Eller göra en anmälan

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) Upprättad av Datum Ver.rev

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) Upprättad av Datum Ver.rev Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) UTFÖRANDE AV BERGVÄRMEANLÄGGNING SKELLEFTEÅ LOTSSTATION, TOTALENTREPRENAD Nedanstående föreskrifter ansluter till AF AMA 98. Föreskrifter i AF AMA 98 har

Läs mer

ÖVERGRIPANDE CADMANUAL för FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN

ÖVERGRIPANDE CADMANUAL för FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN 1 av 6 för FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN 2 av 6 1. INLEDNING Projektering ska utföras enligt Bygghandlingar 90 del 1 8 och Svensk Standard (SIS) där inget annat anges i denna CAD-manual. Senaste

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida

Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC 7.2 BILAGA 8 LSU2014-0028 1 (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BESKRIVNING AV INNEHÅLLET... 2 2 HANDLEDNING FÖR UTRYMMESVERKTYG... 3 3 HANDLEDNING FÖR NAMNRUTA LSU_ST1 OCH LSU_ST5...

Läs mer

9-1 Koordinatsystem och funktioner. Namn:

9-1 Koordinatsystem och funktioner. Namn: 9- Koordinatsystem och funktioner. Namn: Inledning I det här kapitlet skall du lära dig vad ett koordinatsystem är och vilka egenskaper det har. I ett koordinatsystem kan man representera matematiska funktioner

Läs mer

Sida Kapitel 5 Stolpe, balk och balkongräcke... 3

Sida Kapitel 5 Stolpe, balk och balkongräcke... 3 1 Innehåll Sida Kapitel 5 Stolpe, balk och balkongräcke... 3 Stolpe... 3 Balk... 5 Räcke...11 Balkonggolv...15 Balkongräcke...18 2 Kapitel 5 Stolpe, balk och balkongräcke DDS-CAD Arkitekt 10 3 Kapitel

Läs mer

Datum 2015-02-04. Denna brandskyddsbeskrivning, förhandskopia, upprättas i enlighet med kapitel 5:12 i BBR21.

Datum 2015-02-04. Denna brandskyddsbeskrivning, förhandskopia, upprättas i enlighet med kapitel 5:12 i BBR21. Carl Johan Herbst Brandingenjör LTH/Civilingenjör riskhantering ÅF-Infrastructure AB Brand och Risk Tel: 010-505 38 89 carljohan.herbst@afconsult.com Internkontroll: Tobias Karlsson Brandingenjör LTU Brandskyddsbeskrivning

Läs mer

ALEPH ver. 16 Sökning

ALEPH ver. 16 Sökning Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 1 2. SÖK... 1 2.1 Avancerad sökning... 2 2.2 CCL flera databaser... 2 2.3 Flera fält... 3 2.4 Regler för sökning... 4 2.5

Läs mer

Kapitel 2 Vägg/golv... 3

Kapitel 2 Vägg/golv... 3 2014.02.21 1 Vägg/golv Kapitel 2 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 2 Vägg/golv... 3 Yttervägg... 3 Golv... 8 Anpassa vägg till platta på mark... 12 Innervägg... 14 Hur ser väggarna ut?... 19 Ångra/göra

Läs mer

Reglar av tunnplåt Mått Stålkonstruktioner Blanketter för specifikation för konstruktionsdelar och kaptyper

Reglar av tunnplåt Mått Stålkonstruktioner Blanketter för specifikation för konstruktionsdelar och kaptyper 1 Material och produkter Stål och plåt SS 810101 SS 812607 Trä SIS 232713 SIS 232714 SS 232811 SS 232712 SS 232812 SS 232813 SS 232716 SS-EN 390 SS-EN 942 SS-EN 1194 SS-EN 338 SS-EN 14080:2005 Skivor SIS

Läs mer

Handlingsplan för HIN i. Mariestad Töreboda och Gullspång

Handlingsplan för HIN i. Mariestad Töreboda och Gullspång Handlingsplan för HIN i Mariestad Töreboda och Gullspång Åtgärdande av enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler Tekniska förvaltningen Mariestad Töreboda och Gullspång Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad

Läs mer

MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03

MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 1 FÖRUTSÄTTNINGAR 1.1 Underlaget skall vara rent, plant och torrt samt fritt från sprickor.

Läs mer

Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2

Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Bilaga 6 Regionservice ID 6_D001_-_001_04 Ver 2012-08-01 Ansvarig Per Erlandsson

Läs mer

Mätanvisning för mätorder Luckor

Mätanvisning för mätorder Luckor LIBs mätordersystem Mätordern är de blanketter LIB använder för beställningar av luckor, måttanpassade skåp och kompletta skåp och garderober. Det finns 4 olika uppsättningar. Mätorder luckor 2 sidor Mätorder

Läs mer

StoTherm Ecoroc. Arbetsanvisning

StoTherm Ecoroc. Arbetsanvisning StoTherm Ecoroc Arbetsanvisning 1 Arbetsanvisning StoTherm Ecoroc 1. Ställningsrekommendationer Montera ställningen på lämpligt avstånd från befintlig fasad. Bomlaget bör vara minst 5 plank (1 m) brett.

Läs mer

Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 12 2015-02-10 2015-02-23. Datum: Rev: Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson

Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 12 2015-02-10 2015-02-23. Datum: Rev: Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson PM angående utbyggnad av befintlig parkering för detaljplan Ändring av detaljplan för fastigheten Uddared 1:63 m fl, Oscarshöjd, Lerums kommun, Västra Götalands län. Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida:

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida

Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC 7.2 BILAGA 5 LSU2014-0028 1 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OMFATTNING... 2 1.1 Geoteknik...2 1.2 Mark och Anläggning...2 1.3 Bygg, Hus...3 1.4 Installation, VVS...4 1.5 Installation,

Läs mer

INTRODUKTION OCH ANVISNING FÖR UPPBYGGNAD AV RAMPER

INTRODUKTION OCH ANVISNING FÖR UPPBYGGNAD AV RAMPER INTRODUKTION OCH ANVISNING FÖR UPPBYGGNAD AV RAMPER Med Excellent Systems ramper finns det så många kombinationsmöjligheter att det nästan bara är fantasin som sätter gränserna. Traditionella raka ramper

Läs mer

Ritteknik 1. Introduktion till ritningar. KTM005/MTA101 CAD och Ritteknik VT16. Ritningens funktion, text, linjer, skalor, vyer m.m.

Ritteknik 1. Introduktion till ritningar. KTM005/MTA101 CAD och Ritteknik VT16. Ritningens funktion, text, linjer, skalor, vyer m.m. KTM005/MTA101 CAD och Ritteknik VT16 Ritteknik 1 Introduktion till ritningar Ritningens funktion, text, linjer, skalor, vyer m.m. 1 Kursmaterial Kursboken Övningskompendier 2 Ritteknik 1: innehåll Ritningen

Läs mer

VENTILATION. En handbok i anslutning till Boverkets byggregler (BBR) Hans Severinson

VENTILATION. En handbok i anslutning till Boverkets byggregler (BBR) Hans Severinson VENTILATION En handbok i anslutning till Boverkets byggregler (BBR) Hans Severinson Förlag och distribution AB Svensk Byggtjänst 113 87 Stockholm Tel 08-457 10 00 www.byggtjanst.se 2015 AB Svensk Byggtjänst

Läs mer

Monteringsanvisning Iso-Fin

Monteringsanvisning Iso-Fin Fasadputssystem Finja Betong Monteringsanvisning Iso-Fin Underlaget Underlaget, d v s den yta som Finja Iso-Fin skall monteras på, skall vara jämn. Motsvarande fasadtegel eller putsad yta. Löst hängande

Läs mer

Enhetlig utformning av lägenhetsnummer

Enhetlig utformning av lägenhetsnummer RED O G Ö RELSE Dnr 502-2000/1151 2000-10-20 Dnr 9490-00/100 1 (12) Enhetlig utformning av lägenhetsnummer Regeringens dnr Ju2000/2292/F 1 Sammanfattning Vi föreslår att det informationsbärande lägenhetsnumret

Läs mer

Ritteknik 1. Introduktion till ritningar. Ritningens funktion, text, linjer, skalor, vyer m.m. MTA101 - Ritteknik och CAD - HT

Ritteknik 1. Introduktion till ritningar. Ritningens funktion, text, linjer, skalor, vyer m.m. MTA101 - Ritteknik och CAD - HT MTA101 - Ritteknik och CAD - HT16 Ritteknik 1 Introduktion till ritningar Ritningens funktion, text, linjer, skalor, vyer m.m. 1 Kursmaterial 2 Kursboken Övningskompendier Ritteknik 1: innehåll 3 Ritningen

Läs mer

Kapitel 13 Placera på ark... 3

Kapitel 13 Placera på ark... 3 2012-08-13 Kapitel 14... 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 13... 3 Rithuvud... 3 Projektinformation... 7 Skriv ut arket... 9 Fasader på ark... 10 2... Kapitel 14 2012-08-13 2012-08-13 Kapitel 14... 3

Läs mer

Monteringsanvisning. trätrappor. Tel. 0382-133 10 www.snickarlaget.se

Monteringsanvisning. trätrappor. Tel. 0382-133 10 www.snickarlaget.se Monteringsanvisning trätrappor Denna monteringsanvisning är en generell anvisning för hur en trappa i olika utföranden skall monteras. Läs igenom hela monteringsanvisningen innan montaget börjar för att

Läs mer

BILAGA FUKT KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

BILAGA FUKT KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR Version: 1a 2014-10-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEHOVSANALYS... 3 KRAVSPECIFIKATIONER... 3 Lokal- och funktionsprogram... 3 Lokal- Fastighets- tomtutredning och plananalys... 3 Byggnadsprogram... 4 BESLUTSUNDERLAG

Läs mer

Kennelklubbens Omakoira-medlemstjänst Instruktion angående adresslistor för kenneldistrikten

Kennelklubbens Omakoira-medlemstjänst Instruktion angående adresslistor för kenneldistrikten Kennelklubbens Omakoira-medlemstjänst Instruktion angående adresslistor för kenneldistrikten Finska Kennelklubben 8.9.2014 2(10) Adresslistor för kenneldistrikten Innehåll: Allmänt... 3 Att ta fram listor...

Läs mer

Arbete på elektrisk materiel

Arbete på elektrisk materiel 2003-10-10 Sida 1 (9) *AFEL* *AF EL -* Arbete på elektrisk materiel Innehållsförteckning 1 Arbete på elektrisk materiel... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte... 2 1.3 Ordförklaringar... 3 2 Elektriskt arbete...

Läs mer

Från ritning till verklighet

Från ritning till verklighet Från ritning till verklighet Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Planritning inredning, symbolförklaringar 5 Elevation (uppställningsritning), 3D-vy 6 Planritning byggdelar, symbolförklaringar 7 Symbolförklaringar

Läs mer

Anvisning Teknisk dokumentation 2015-11-13

Anvisning Teknisk dokumentation 2015-11-13 Anvisning Teknisk dokumentation 2015-11-13 Sida 2(6) Introduktion och allmänna krav Allmänt Dessa anvisningar är upprättade i syfte att få alla handlingar som framställs i samband med ny- eller ombyggnation

Läs mer

Rolladministration i PaletteArena 5.3

Rolladministration i PaletteArena 5.3 SLU Rolladministration i PaletteArena 5.3 Jenny Kjellström 2012-03-16 Beskriver hur man lägger upp och inaktiverar en mottagare, hur man flyttar/styr om fakturor från/till andras inkorgar samt hur man

Läs mer

Kurser Yh Byggproduktionsingenjör med fördjupning inom hållbart byggande

Kurser Yh Byggproduktionsingenjör med fördjupning inom hållbart byggande Kurser Yh Byggproduktionsingenjör med fördjupning inom hållbart byggande Utbildningen har 16 delkurser Arbetsledning och kommunikation Yh-poäng: 15 förstå sin egen personlighet och hur det påverkar den

Läs mer

Referens till. WeavePoint 6 Mini

Referens till. WeavePoint 6 Mini Referens till WeavePoint 6 Mini Arkiv Öppna Välj Arkiv Öppna eller klicka på snabbknappen Öppna för att komma till dialogrutan Öppna. Du kan öppna ett av de senaste mönstren du arbetat med genom att klicka

Läs mer

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved.

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved. Användarmanual Jobb i Stan CV-Handboken Registrering, jobbsökning mm. Innehållsförteckning: 2 Registrering 5-16 2.1 Skapa ett konto 5-6 2.2 Skapa ett CV 6 2.2.1 CV-profil (steg 1) 7-8 2.2.2 Arbetslivserfarenhet

Läs mer

Potentialutjämning/Skyddsutjämning

Potentialutjämning/Skyddsutjämning Potentialutjämning/Skyddsutjämning Genom potentialutjämningen förbinds samtliga ledande system med varandra och får därmed samma potential. Spänningsdifferenser som kan uppstå mellan olika system undviks

Läs mer

Samhällsbyggnad Gävle. Nybyggnad av bostadshus

Samhällsbyggnad Gävle. Nybyggnad av bostadshus Samhällsbyggnad Gävle Nybyggnad av bostadshus Exempelritningar med förklaringar Vill du veta mer? Telefon: 026-17 80 00 (växel) Fax: 026-10 67 78 E-post: samhallsbyggnad@gavle.se www.gavle.se/bygga-bo-miljo

Läs mer

AVANCERAD TABLETT-MENY FÖR AUTOCAD VER 10,11, 12 OCH 13. SnabbCAD ver 6.0. SnabbCAD ver 6.0 S N A B B C A D MÄNGDNINGSMODUL VER 1.

AVANCERAD TABLETT-MENY FÖR AUTOCAD VER 10,11, 12 OCH 13. SnabbCAD ver 6.0. SnabbCAD ver 6.0 S N A B B C A D MÄNGDNINGSMODUL VER 1. AVANCERAD TABLETT-MENY FÖR AUTOCAD VER 10,11, 12 OCH 13 S N A B B C A D MÄNGDNINGSMODUL VER 1.0 2000 SNABBCAD SnabbCAD - DET PROFESSIONELLA - Det professionella VERKTYGET verktyget för FÖR alla ALLA AutoCAD-användare

Läs mer

Särskilda mätföreskrifter för energikrav 2009

Särskilda mätföreskrifter för energikrav 2009 Särskilda mätföreskrifter för energikrav 2009 Svebyprogrammet Projektrapport 2009-04-14 Sveby Stockholm 2009 Förord Sveby står för Standardisera och verifiera energiprestanda för byggnader och i programmet

Läs mer

Stephan Johnzon FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Om- och tillbyggnad fritidshus. Västra Sälen 7:178 TOTALENTREPRENAD RAMBESKRIVNING. Kund/projekt nr: 2015-0090

Stephan Johnzon FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Om- och tillbyggnad fritidshus. Västra Sälen 7:178 TOTALENTREPRENAD RAMBESKRIVNING. Kund/projekt nr: 2015-0090 Västra Sälen 7:178 TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Kund/projekt nr: Ändringsdatum: Innehållsförteckning Sid ALLMÄNT 3 1 HANDLINGAR TEKNISK DOKUMENTATION 4 2 RIVNINGSARBETEN 4 3 MARKARBETEN 5 4 KÄLLARVÄGGAR

Läs mer

STAFFANSTORPS ENERGI AB

STAFFANSTORPS ENERGI AB 1 STAFFANSTORPS ENERGI AB Lokala Bestämmelser Enligt SS 437 01 40 utgåva 2 2 Föranmälan av elinstallationsarbete. Blanketten sänds in i ett exemplar till Staffanstorps Energi AB. Föranmälan skall inlämnas

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME SYSTEM 17. Handbok för Uponor Golvvärmesystem 17

UPONOR VVS GOLVVÄRME SYSTEM 17. Handbok för Uponor Golvvärmesystem 17 UPONOR VVS GOLVVÄRME SYSTEM 17 Handbok för Uponor Golvvärmesystem 17 12 2006 5013 Uponor Golvvärmesystem 17 Det ideala golvvärmesystemet för nya trägolv Vattenburen golvvärme är det moderna och energisnåla

Läs mer

GLH FÖRTAGNINGSSYSTEM FÖR BETONGKONSTRUKTIONER

GLH FÖRTAGNINGSSYSTEM FÖR BETONGKONSTRUKTIONER GLH FÖRTAGNINGSSYSTEM FÖR BETONGKONSTRUKTIONER Tillverkning och försäljning: GLH Byggdetaljer AB Stenhuggaregatan 21, 913 35 HOLMSUND Telefon 090-402 48, Telefax 090-14 92 00 PROJEKTERINGSHANDLING INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

BRF PRIORN, HISSINSTALLATION

BRF PRIORN, HISSINSTALLATION RAPPORT BRF PRIORN, HISSINSTALLATION 2012-06-25 Uppdrag: 241403, Brf Priorn Titel på rapport: Brf Priorn, Hissinstallation Status: Förhandskopia Datum: 2012-06-25 Medverkande Beställare: Kontaktperson:

Läs mer

Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö

Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö 1 Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö Det är givetvis kostnadsfritt att stå i Malmö stads odlingslottskö. Steg 1: Registrera dig som ny kund och skapa en sökprofil För att kunna

Läs mer

Handledning för trätrappor inom enfamiljshus/lägenheter

Handledning för trätrappor inom enfamiljshus/lägenheter 1 trätrappor Handledning för trätrappor inom enfamiljshus/lägenheter Handledning för trätrappor inom enfamiljshus/lägenheter. Innehåll Inledning 3 Allmänt 4 Funktionskrav och mått på trappor 5 Vägledning

Läs mer

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE VÄRME- och SANITETSINSTALLATIONER

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE VÄRME- och SANITETSINSTALLATIONER Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE VÄRME- och SANITETSINSTALLATIONER Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 Datum 2011-08-11

Läs mer

Vägledning för ansökan om förprövning av häststall (D173A)

Vägledning för ansökan om förprövning av häststall (D173A) Vägledning för ansökan om förprövning av häststall (D173A) Här följer en vägledning till hur du fyller i ansökan. En väl ifylld blankett gör handläggningstiden kortare och du kan få ditt beslut snabbare.

Läs mer

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING HJÄLPBOK 2009-10-03 Ändringar markerade med gul överstrykning RUTINER FÖR SAMORDNAD ARBETSHANDLING Datum 2006-12-30 Upprättad av Fastställd av Status Utgåva Dokumentnummer Thomas Malmberg Jan Thelander

Läs mer

Bilaga 1 Inventeringsprotokoll

Bilaga 1 Inventeringsprotokoll Uppdragsnr: 10177948 Daterad: 2013-09-23 Reviderad: Handläggare: Malin Hjort Tillgänglighetsinventering Oxelösund För skolor, förskolor och kommunala offentliga lokaler, grupp- och äldreboenden Status:

Läs mer

Varning. Innehållsförteckning. Varning. VIKTIGA UPPGIFTER Anteckna utrustningens modell- och serienummer nedan. 2 Sw

Varning. Innehållsförteckning. Varning. VIKTIGA UPPGIFTER Anteckna utrustningens modell- och serienummer nedan. 2 Sw Tack för att du har köpt denna Pioneer-produkt. Läs igenom bruksanvisningen så att du lär dig hantera den här modellen på ett säkert och korrekt sätt. Spara och förvara bruksanvisningen så att du lätt

Läs mer

Redigering. Kapitel 16 - Redigering... 3

Redigering. Kapitel 16 - Redigering... 3 13.05.2009 Kapitel 16... 1 DDS-CAD Arkitekt 6.5 Redigering Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 16 - Redigering... 3 Bodvägg...3 Golv i boden...6 Dörr...9 Skjutdörr...10 Stolpe...12 Frittdefinierat tak...15

Läs mer

Ny kaj Husarö brygga

Ny kaj Husarö brygga : Handling Sidantal 8 Vy från ångbåtsbryggan 2004-02-01 innan affären brann Rambeskrivning kaj-anläggning Bygghandling Upprättad 2009-10-12 Av : Sida 2 (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING TYP AV BESKRIVNING 3 OBJEKTET

Läs mer

2. Registrera en ny medlem

2. Registrera en ny medlem 2. Registrera en ny medlem version 2006-05-10 2.1 2. Registrera en ny medlem Den här dokumentationen beskriver hur man registrerar en ny i SPFs medlemsregister via Internet. Observera att bilderna är exempel

Läs mer

Program för arbeten på och brukande av allmän platsmark i Jönköpings kommun

Program för arbeten på och brukande av allmän platsmark i Jönköpings kommun Program för arbeten på och brukande av allmän platsmark i Jönköpings kommun Ks 2007:531 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för arbeten på och brukande av allmän platsmark

Läs mer

Kapitel 5 Stolpe, balk och balkongräcke... 3

Kapitel 5 Stolpe, balk och balkongräcke... 3 2014.02.21 1 Stolpe och balk Kapitel 5 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 5 Stolpe, balk och balkongräcke... 3 Stolpe... 3 Balk... 5 Balkongräcke... 11 Flytta räcke/vägg... 12 Balkonggolv... 14 2 2014.02.21

Läs mer

Användarmanual Pagero Connect 2.0

Användarmanual Pagero Connect 2.0 Användarmanual Pagero Connect 2.0 Innehåll 1. Grundläggande information... 3 1.1 Aktivera ditt Pagero Onlinekonto... 3 1.2 Ladda ner Pagero Connect 2.0... 3 1.3 Startsida... 4 1.4 Minimerad vy... 5 1.5

Läs mer

När skall det göras? Flik 6 Upprätta tidplan

När skall det göras? Flik 6 Upprätta tidplan 6.4 När skall det göras? Flik 6 Mål: Att upprätta tidplan. Indata: Tidsmål, strukturplan, aktivitetsförteckning med resurser och varaktighet. Utdata: Tidplan och arbetskraftsdiagram. Innehåll: 1. Planeringsnivåer

Läs mer

6 Övriga markeringar. Pildelar. 6.1 Körfältspilar

6 Övriga markeringar. Pildelar. 6.1 Körfältspilar 6 Övriga markeringar Markeringar som inte är längsgående eller tvärgående räknas som övriga markeringar. Till dessa hör följande: körfältspilar anvisning om körfältsbyte spärrområde texter uppställningsplats

Läs mer

Teknisk bestämmelse Anläggningsbeteckningar (Litterering)

Teknisk bestämmelse Anläggningsbeteckningar (Litterering) Dokumentslag Verksamhetsstyrande 1 (9) Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-090408-016 D10-0014223 4.0 Organisation Giltig fr o m Giltig t o m Anläggning 2011-11-28

Läs mer

Parkeringsutredning Lomma

Parkeringsutredning Lomma Parkeringsutredning Lomma Slättäng 2012-05-30 Malmö 2012-05-30 Vectura Consulting AB Box 242, 201 22 Malmö Växel: 0771-159 159 Projektansvarig Jenny Hällstorp, 010-484 62 40 Kontaktpersoner Kristofer Lilja,

Läs mer

PROJEKTERINGSPROCESSEN

PROJEKTERINGSPROCESSEN PROJEKTERINGSPROCESSEN KAPITEL 6 6.1 Litteraturuppgifter Dessa uppgifter kan lösas med hjälp av läroboken. 1 Ge exempel på fel som kan förekomma i projekteringsprocessen. 2 Varför brukar det tidiga skedet

Läs mer

Följa upp, utvärdera och förbättra

Följa upp, utvärdera och förbättra Kapitel 3 Följa upp, utvärdera och förbättra Det tredje steget i tillsynsprocessen är att följa upp och utvärdera tillsynsverksamheten och det fjärde steget är förbättringar. I detta kapitel beskrivs båda

Läs mer

Handledning för trätrappor inom enfamiljshus/lägenheter

Handledning för trätrappor inom enfamiljshus/lägenheter Handledning för trätrappor inom enfamiljshus/lägenheter Handledning för trätrappor inom enfamiljshus/lägenheter. Innehåll Inledning 3 Allmänt 4 Funktionskrav och mått på trappor 5 Vägledning vid projektering

Läs mer

Information om bygglovshandlingar mm

Information om bygglovshandlingar mm 1 2010-05-07 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN BYGG Information om bygglovshandlingar mm Bygglov Behöver du bygglov? Vi på byggavdelningen svarar gärna på dina frågor om vad som kräver bygglov. Du kan också

Läs mer

Diagram. I detta kapitel lär du dig: m Diagrammets beståndsdelar. m Att skapa både inbäddat diagram och diagramblad. m Att ändra diagramform.

Diagram. I detta kapitel lär du dig: m Diagrammets beståndsdelar. m Att skapa både inbäddat diagram och diagramblad. m Att ändra diagramform. 1 Diagram Med diagram kan du presentera information på ett effektivt sätt. Eftersom datan visas grafiskt så kan betraktaren ta till sig mycket information på en gång. Microsoft Excel har ett kraftfullt

Läs mer

Cool sekretär. Smart möbel Cool sekretär Vem behöver ett gigantiskt skrivbord med stora lådor och förvaring? En sekretär är betydligt enklare.

Cool sekretär. Smart möbel Cool sekretär Vem behöver ett gigantiskt skrivbord med stora lådor och förvaring? En sekretär är betydligt enklare. Cool sekretär Smart möbel Cool sekretär Vem behöver ett gigantiskt skrivbord med stora lådor och förvaring? En sekretär är betydligt enklare. 1 Inledning Stora lådor och fack är passé i tider när allt

Läs mer