Household Budget Survey (HBS) 2005, Expenditure and income report. Transport dyrast i södra mellanbygden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Household Budget Survey (HBS) 2005, Expenditure and income report. Transport dyrast i södra mellanbygden"

Transkript

1 HE 35 SM 0601 Hushållens utgifter (HUT) 2005 Utgifts- och inkomstrapport Household Budget Survey (HBS) 2005, Expenditure and income report I korta drag Boendet kostar mest Boendet är den enskilt största utgiftsposten. I genomsnitt betalar ett hushåll kronor per år för boendet. Hur stor andel boendeutgiften utgör av de totala utgifterna skiljer sig åt om man jämför mellan hushållsgrupper. För ensamstående med barn går 32,5 procent av utgifterna till boende medan endast 24,9 procent av utgifterna för sammanboende med barn går till boende. Transport dyrast i södra mellanbygden Utgifterna jämförs också mellan så kallade H-regioner för att försöka belysa de regionala skillnaderna. De utgifter som skiljer sig åt mellan H-regionerna är framförallt bostad, fritid och kultur, transport, utemåltider samt kläder och skor. Av dessa utgifter är transport dyrast i södra mellanbygden, de övriga utgifterna är dyrast i Stockholm. Födelseland Svenskfödda hushåll är den grupp som lägger mest pengar på de flesta utgiftsgrupperna. Undantag är tobak, kläder och skor samt hälso- och sjukvård där födda i norden (exklusive Sverige) är den grupp som lägger mest pengar. Hushåll födda utanför norden lägger minst pengar på alkoholhaltiga drycker och hälso- och sjukvård. Förändring över tiden När man jämför samtliga hushålls totala utgifter under åren kan man se att de totala utgifterna ökat 8,2 procent. Utgiften för bostad, transport och fritid och kultur har ökat mest. Ökningen har skett mellan åren 2004 och Ökningen för fritid och kultur är dock inte statistiskt säkerställd, d v s förändringen ligger inom felmarginalen. Åsa Berglind, SCB, tfn , Åsa Karlsson, SCB, tfn , Statistiken har producerats av SCB, som ansvarar för officiell statistik inom området. ISSN Serie HE Hushållens ekonomi. Utkom den 14 december. URN:NBN:SE:SCB-2006-HE35SM0601_pdf Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken. Utgivare av Statistiska meddelanden är Kjell Jansson, SCB.

2 SCB 2 HE 35 SM 0601 Innehåll Statistiken med kommentarer 4 Tabellkommentarer 5 Hushåll 5 Individer 5 H-region 6 Ekologiska och miljömärkta varor 6 Moms 6 Födelseland 6 Utbildning 6 Socioekonomisk grupp 6 Bostadstyp 7 Disponibel inkomst 7 Förändring över tiden 7 Tabeller 8 Teckenförklaring 8 1. Hushållsgrupp utgifter i kronor per hushåll år 2005, medelvärden 8 2. Hushållsgrupp andel av totala utgifter per hushåll år 2005, medelvärden 9 3. Ensamstående och sammanboende med barn utgifter i kronor per hushåll år 2005, medelvärden Ensamstående och sammanboende med barn andel av totala utgifter per hushåll år 2005, medelvärden Ensamstående kvinnor och män med och utan barn utgifter i kronor per hushåll år 2005, medelvärden Män och ålder utgifter i kronor per person år 2005, medelvärden Kvinnor och ålder utgifter i kronor per person år 2005, medelvärden H-region utgifter i kronor per hushåll år 2005, medelvärden Andelen¹ köpta ekologiska och miljömärkta varor per utgiftsgrupp och hushåll år 2005, medelvärden Hushållsgrupp betald moms per momsgrupp i kronor per hushåll år 2005, medelvärden Födelseland¹ utgifter i kronor per hushåll år 2005, medelvärden Utbildning¹ utgifter i kronor per hushåll år 2005, medelvärden 19 13a. Socioekonomisk grupp¹ (20-64 år) utgifter i kronor per hushåll år 2005, medelvärden 20 13b. Socioekonomisk grupp (20-64 år) utgifter i kronor per hushåll år 2005, medelvärden Bostadstyp utgifter i kronor per hushåll år 2005, medelvärden Disponibel inkomst (kvintiler) utgifter i kronor per hushåll år 2005, medelvärden Disponibel inkomst (kvintiler) andel av totala utgifter per hushåll år 2005, medelvärden 24

3 SCB 3 HE 35 SM Utgifter i kronor per hushåll år , medelvärden 25 Fakta om statistiken 26 Detta omfattar statistiken 26 Utgifter 26 COICOP 27 Inkomster 27 Definitioner och förklaringar 28 H-region 29 Så görs statistiken 31 Statistikens tillförlitlighet 32 Bra att veta 35 Annan statistik 36 Tidigare publicering 37 Appendix 38 In English 48 Summary 48 List of terms 51

4 SCB 4 HE 35 SM 0601 Statistiken med kommentarer Huvudsyftet med undersökningen om hushållens utgifter är att belysa utgifter för varor och tjänster bland olika hushållsgrupper. Tabellerna i detta Statistiska Meddelande (SM) är inte detaljerade. I detta SM redovisas enbart huvudgrupper av utgifter medan tabeller med både huvudgrupper och undergrupper redovisas på SCB:s hemsida. I detta SM har 2005 års utgifter kompletterats med bland annat disponibel inkomst. Den statistik som presenteras här avser utgifter och inkomster under år Den baseras på ett urval av hushåll. Bland de utvalda hushållen svarade 52 procent. I samtliga tabeller redovisas osäkerhetsmått i form av 95 % -iga konfidensintervall, vilka utgör ett mått på den osäkerhet som urvalet orsakar. Intervallet innehåller med 95 procents sannolikhet populationsvärdet (se avsnitt Statistikens tillförlitlighet). Det har skett en hel del förändringar i insamlingsförfarande, innehåll och redovisning under åren. Därför bör jämförelser över tiden göras med viss försiktighet (se avsnitt Bra att veta). Redovisningar för åren 2003 och 2004 är dock helt jämförbara.

5 SCB 5 HE 35 SM 0601 Tabellkommentarer Hushåll Tabellerna 1, 3 och 5 redovisar genomsnittliga utgifter per hushållsgrupp och år. Siffrorna beräknas för samtliga hushåll oberoende av om de haft den aktuella utgiften eller inte. Tabellerna 2 och 4 visar andelar av de totala utgifterna. Andelarna beräknas för samtliga hushåll oberoende av om de haft den aktuella utgiften eller inte. I genomsnitt var de totala utgifterna kr per hushåll år De största utgiftsposterna var bostad, fritid och kultur, transport och livsmedel (se tabell 1). Utgiftsgruppen fritid och kultur innehåller flera olika typer av utgifter (se appendix). Andel av totala utgifter per hushåll år 2005 Fritid och kultur Skattepliktiga förmåner Livsmedel Alkoholfria drycker Utemåltider Alkoholhaltiga drycker Tobak Förbrukningsvaror Hushållstjänster Transport Kläder och skor Hälso- och sjukvård Möbler och inventarier Bostad Fördelning och omfattning av utgifterna skiljer sig åt mellan olika hushållsgrupper. För ensamstående med barn går 32,5 procent av utgifterna till boende medan endast 24,9 procent av utgifterna för sammanboende med barn går till boende. Sammanboende utan barn är den grupp som lägger störst andel av sina utgifter på fritid och kultur, 19,5 procent. Barnfamiljer lägger större andel på kläder och skor än hushåll utan barn (se tabell 2). Individer Tabell 5 redovisar genomsnittliga utgifter för ensamstående kvinnor och män. I gruppen ensamstående utan barn lägger kvinnor mer än dubbelt så mycket pengar på kläder och skor än vad män gör. Samtidigt lägger männen nästan dubbelt så mycket pengar på transport. Tabell 6 och 7 redovisar genomsnittliga utgifter per person uppdelat efter kön och ålder men oavsett vilken hushållsgrupp man tillhör. Även här skiljer sig utgifterna åt mellan kvinnor och män. Kvinnor i åldern år lägger nästan dubbelt så mycket pengar på kläder och skor än män i samma ålder. Kvinnor i åldern lägger nästan fyra gånger mer pengar på personlig hygien än män i samma ålder, de lägger istället mer pengar på utemåltider, och alkoholhaltiga drycker.

6 SCB 6 HE 35 SM 0601 H-region Tabell 8 visar genomsnittliga utgifter per hushåll och H-region (se avsnitt Definitioner och förklaringar). De utgifter som skiljer sig åt mellan H-regionerna är framförallt bostad, fritid och kultur, transport, utemåltider samt kläder och skor. Av dessa är utgiften för transport störst i södra mellanbygden, de övriga utgifterna är störst i Stockholm. Ekologiska och miljömärkta varor Tabell 9 visar andelen köpta ekologiska och miljömärkta varor per utgiftsgrupp och hushåll. Andelarna beräknas enbart bland dem som haft utgift för den aktuella varan. Här bör påpekas att det kan vara konsumentens medvetenhet vid köpet som har fångats upp. I vissa fall när konsumenter köper en vara är de helt enkelt inte medvetna om den är miljömärkt eller ekologisk eller inte. I genomsnitt är 2,2 procent av de livsmedel ett hushåll köper ekologiska eller miljömärkta. De varugrupper som hushållen i genomsnitt köper störst andel ekologiskt och/eller miljömärkt är mjölk, ägg, bananer, rotfrukter och förbrukningsvaror (se tabell 9). Moms Tabell 10 visar betald moms per momsgrupp (6, 12 respektive 25 procent). Svenska hushåll betalade i genomsnitt ca kr i moms år Av dessa gick ca till 25 procentig moms, ca kr till 12 procentig moms och ca 600 kr till 6 procentig moms. Födelseland Tabell 11 visar genomsnittliga utgifter per hushåll och födelseland. Hushållen har delats in i tre grupper, födda i Sverige, norden 1 och utanför norden (se avsnitt Definitioner och förklaringar). Svenskfödda hushåll är den grupp som lägger mest pengar på de flesta utgiftsgrupperna. Undantag är tobak, kläder och skor samt hälso- och sjukvård där födda i norden (exklusive Sverige) är den grupp som lägger mest pengar. Hushåll födda utanför norden lägger minst pengar på alkoholhaltiga drycker och hälso- och sjukvård. Utbildning Tabell 12 visar genomsnittliga utgifter per hushåll och utbildningsnivå. Hushållen har delats in i tre grupper, förgymnasial, gymnasial och eftergymnasial utbildning (se avsnitt Definitioner och förklaringar). Hushåll med eftergymnasial utbildning har störst total utgift och lägger oftast mest pengar på de olika utgiftsgrupperna. Hushåll med förgymnasial utbildning lägger mer pengar på tobak än hushåll med högre utbildning. Socioekonomisk grupp Tabell 13a och 13b visar genomsnittliga utgifter per hushåll och socioekonomisk grupp (se Definitioner och förklaringar). Tabell 13a visar utgifter för förvärvsarbetande hushåll och tabell 13b visar utgifter för icke förvärvsarbetande hushåll. De förvärvsarbetande hushållen har delats in i fyra grupper, arbetare, lägre tjänstemän, mellan tjänstemän och högre tjänstemän. De högre tjänstemännen lägger mer än dubbelt så mycket pengar på utemåltider jämfört med hur 1 I gruppen norden ingår Norge, Finland, Danmark och Island

7 SCB 7 HE 35 SM 0601 mycket pengar arbetare lägger. Fritid och kultur samt skattepliktiga förmåner är andra utgifter där högre tjänstemän lägger avsevärt mycket mer pengar än vad arbetare gör. Bland de icke förvärvsarbetande är det tydligt att gruppen studerande ligger mycket lågt i förhållande till förvärvsarbetande vad gäller utgiften för bostad, möbler och inventarier, transport och fritid och kultur (se tabell 13b). Bostadstyp Tabell 14 visar genomsnittliga utgifter per hushåll och bostadstyp. Hushållen har delats in i tre grupper, ägt småhus, hyresrätt och bostadsrätt. Hushåll som bor i bostadsrätt lägger mer pengar på utemåltider och hälso- och sjukvård än hushåll som bor i ägt småhus och hyreslägenhet. Hushåll som bor i ägt småhus lägger mer pengar på de flesta andra utgiftsgrupper än hushåll som bor i hyresoch bostadsrätt. Disponibel inkomst Tabell 15 visar utgifter per hushåll och inkomstgrupp. Hushållen har delats in i fem grupper efter stigande inkomst (se avsnitt Definitioner och förklaringar). Grupp 1 är de hushåll med lägst disponibel inkomst och grupp 5 är de hushåll med högst disponibel inkomst. Utgiftsmönstret är lika för grupperna vad gäller de flesta utgifterna men nivån på utgiften är högre i grupp 5 (se tabell 15). De i grupp 1 alltså de med lägst inkomst lägger betydligt större andel av sina utgifter på boende, 35,4 procent, än vad t ex grupp 2 gör som lägger 26,3 procent av sina totala utgifter på boende (se tabell 16). Förändring över tiden I tabell 17 jämförs samtliga hushålls totala utgifter under åren Man kan se att utgiften för bostad, transport och fritid och kultur ökat mest. Av dessa ökningar är dock utgiften för fritid och kultur inte statistiskt säkerställd, d v s förändringen ligger inom felmarginalen.

8 SCB 8 HE 35 SM 0601 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols. Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges Data not available 1. Hushållsgrupp utgifter i kronor per hushåll år 2005, medelvärden 1. Type of household expenditures per household 2005 in SEK, mean value Ensamstående med barn Ensamstående utan barn Sammanboende med barn Sammanboende utan barn Övriga sammanboende med barn Övriga Samtliga hushåll Antal medverkande hushåll Genomsnittligt antal personer 2,6 1,0 3,9 2,0 4,7 2,8 2,1 konsumtionsenheter 1,79 1,00 2,43 1,51 2,94 2,03 1,57 Beräknad populations storlek ± ± ± ± ± ± ± Hushållets genomsnittliga disponibla inkomst ± ± ± ± ± ± ± TOTALA UTGIFTER ± ± ± ± ± ± ± KÖPTA LIVSMEDEL ± ± 920 ± ± ± ± ± 700 ALKOHOLFRIA DRYCKER ± 300 ± 140 ± 200 ± 150 ± 530 ± 430 ± 90 UTEMÅLTIDER ± ± ± ± ± ± ± 610 ALKOHOLHALTIGA DRYCKER (även lättöl) ± 870 ± 570 ± 450 ± 650 ± ± ± 320 TOBAK ± 540 ± 420 ± 360 ± 380 ± ± ± 220 FÖRBRUKNINGSVAROR ± ± 470 ± 500 ± 420 ± ± ± 260 HUSHÅLLSTJÄNSTER ± ± ± ± ± ± ± KLÄDER OCH SKOR ± ± ± ± ± ± ± BOSTAD ± ± ± ± ± ± ± MÖBLER, INVENTARIER, TEXTILIER OCH HUSHÅLLSUTRUSTNING ± ± ± ± ± ± ± HÄLSO- OCH SJUKVÅRD ± ± ± ± ± ± ± TRANSPORT ± ± ± ± ± ± ± FRITID OCH KULTUR ± ± ± ± ± ± ± SKATTEPLIKTIGA FÖRMÅNER ± 250 ± 300 ± 610 ± 340 ± ± 960 ± 200

9 SCB 9 HE 35 SM Hushållsgrupp andel av totala utgifter per hushåll år 2005, medelvärden 2. Type of household share of total consumption per household during 2005 in SEK, mean value Ensamstående med barn Ensamstående utan barn Sammanboende med barn Sammanboende utan barn Övriga samman-- boende med barn Övriga Samtliga hushåll Antal medverkande hushåll Genomsnittligt antal personer 2,6 1,0 3,9 2,0 4,7 2,8 2,1 konsumtionsenheter 1,79 1,00 2,43 1,51 2,94 2,03 1,57 Beräknad populations storlek ± ± ± ± ± ± ± Hushållets genomsnittliga disponibla inkomst ± ± ± ± ± ± ± TOTALA UTGIFTER 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 ±0,0 ±0,0 ±0,0 ±0,0 ±0,0 ±0,0 ±0,0 KÖPTA LIVSMEDEL 12,2 9,1 13,1 12,4 13,3 12,8 11,3 ± 0,8 ± 3,3 ± 0,4 ± 0,5 ± 1,2 ± 1,3 ± 1,3 ALKOHOLFRIA DRYCKER 1,1 0,8 1,1 1,0 1,1 1,0 0,9 ± 0,1 ± 0,4 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,2 ± 0,1 UTEMÅLTIDER 2,4 4,4 3,1 3,7 2,7 3,0 3,7 ± 0,5 ± 0,6 ± 0,2 ± 0,4 ± 0,6 ± 1,1 ± 0,3 ALKOHOLHALTIGA DRYCKER 0,8 1,7 1,0 1,6 1,3 1,8 1,5 (även lättöl) ± 0,3 ± 0,4 ± 0,1 ± 0,2 ± 0,4 ± 0,6 ± 0,2 TOBAK 0,8 1,2 0,7 0,8 0,8 1,2 0,9 ± 0,3 ± 0,5 ± 0,1 ± 0,2 ± 0,4 ± 0,6 ± 0,2 FÖRBRUKNINGSVAROR 2,5 1,7 2,4 1,8 2,4 1,9 1,9 ± 0,4 ± 0,7 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,5 ± 0,3 ± 0,3 HUSHÅLLSTJÄNSTER 5,5 3,5 6,1 4,1 5,1 4,1 4,4 ± 1,0 ± 0,9 ± 0,4 ± 0,4 ± 1,1 ± 0,6 ± 0,4 KLÄDER OCH SKOR 5,8 4,1 5,6 4,2 5,3 3,8 4,5 ± 1,1 ± 0,8 ± 0,4 ± 0,5 ± 1,3 ± 1,1 ± 0,4 BOSTAD 32,5 29,8 24,9 24,9 24,7 27,5 27,3 ± 2,1 ± 6,6 ± 0,8 ± 0,9 ± 2,5 ± 2,4 ± 2,5 MÖBLER, INVENTARIER, TEXTILIER OCH 4,9 3,8 5,5 6,5 4,8 5,1 5,1 HUSHÅLLSUTRUSTNING ± 1,2 ± 0,9 ± 0,4 ± 0,7 ± 1,0 ± 1,1 ± 0,4 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2,4 2,5 1,6 2,7 1,7 2,0 2,4 ± 0,9 ± 0,7 ± 0,3 ± 0,5 ± 0,9 ± 0,7 ± 0,3 TRANSPORT 11,4 19,6 16,7 16,5 17,0 17,2 17,5 ± 1,9 ± 14,1 ± 0,9 ± 1,1 ± 2,4 ± 2,7 ± 5,3 FRITID OCH KULTUR 17,1 17,5 17,3 19,5 18,8 18,1 18,1 ± 1,6 ± 2,6 ± 0,7 ± 1,0 ± 1,9 ± 2,0 ± 1,0 SKATTEPLIKTIGA FÖRMÅNER.. 0,8 0,3 0,8 0,4 0,4.. ± 0,2 ± 0,1 ± 0,3 ± 0,2 ± 0,1

10 SCB 10 HE 35 SM Ensamstående och sammanboende med barn utgifter i kronor per hushåll år 2005, medelvärden 3. Single persons and cohabiting with children expenditures per household during 2005 in SEK, mean value Ensamstående med barn Sammanboende med barn 1 barn 2+ barn 1 barn 2 barn 3 barn 4 + barn Antal medverkande hushåll Genomsnittligt antal personer 2,0 3,3 3,0 4,0 5,0 6,3 konsumtionsenheter 1,52 2,07 2,03 2,45 2,87 3,41 Beräknad populations storlek ± ± ± ± ± ± Huhållets genomsnittliga disponibla inkomst ± ± ± ± ± ± TOTALA UTGIFTER ± ± ± ± ± ± KÖPTA LIVSMEDEL ± ± ± ± ± ± ALKOHOLFRIA DRYCKER ± 470 ± 350 ± 370 ± 260 ± 550 ± UTEMÅLTIDER ± ± ± ± ± ± ALKOHOLHALTIGA DRYCKER (även lättöl) ± ± 650 ± 920 ± 640 ± 920 ± TOBAK ± 800 ± 730 ± 830 ± 400 ± 770 ± 890 FÖRBRUKNINGSVAROR ± ± ± 900 ± 700 ± ± HUSHÅLLSTJÄNSTER ± ± ± ± ± ± KLÄDER OCH SKOR ± ± ± ± ± ± BOSTAD ± ± ± ± ± ± MÖBLER, INVENTARIER, TEXTI LIER, HUSHÅLLSUTRUSTNING ± ± ± ± ± ± HÄLSO- OCH SJUKVÅRD ± ± ± ± ± ± TRANSPORT ± ± ± ± ± ± FRITID OCH KULTUR ± ± ± ± ± ± SKATTEPLIKTIGA FÖRMÅNER ± 170 ± 470 ± ± 950 ± ± 1 130

11 SCB 11 HE 35 SM Ensamstående och sammanboende med barn andel av totala utgifter per hushåll år 2005, medelvärden 4. Single persons and cohabiting with children share of total consumption per household during 2005 in SEK, mean value Ensamstående med barn Sammanboende med barn 1 barn 2+ barn 1 barn 2 barn 3 barn 4 + barn Antal medverkande hushåll Genomsnittligt antal personer 2,0 3,3 3,0 4,0 5,0 6,3 konsumtionsenheter 1,52 2,07 2,03 2,45 2,87 3,41 Beräknad populations storlek ± ± ± ± ± ± Hushållens genomsnittliga disponibla inkomst ± ± ± ± ± ± TOTALA UTGIFTER 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 ± 0,0 ± 0,0 ± 0,0 ± 0,0 ± 0,0 ± 0,0 KÖPTA LIVSMEDEL 11,9 12,6 12,5 12,9 14,2 15,8 ± 1,1 ± 1,2 ± 0,8 ± 0,6 ± 0,9 ± 2,2 ALKOHOLFRIA DRYCKER 1,2 1,1 1,1 1,0 1,2 1,5 ± 0,2 ± 0,2 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,4 UTEMÅLTIDER 2,2 2,7 3,6 3,0 2,7 2,6 ± 0,7 ± 0,7 ± 0,5 ± 0,3 ± 0,4 ± 0,8 ALKOHOLHALTIGA DRYCKER 1,0 0,6 1,2 1,0 0,9 0,5 (även lättöl) ± 0,6 ± 0,3 ± 0,3 ± 0,2 ± 0,2 ± 0,3 TOBAK 0,6 1,0 1,0 0,5 0,7 0,4 ± 0,4 ± 0,4 ± 0,3 ± 0,1 ± 0,2 ± 0,2 FÖRBRUKNINGSVAROR 2,8 2,2 2,3 2,4 2,3 2,2 ± 0,7 ± 0,4 ± 0,3 ± 0,2 ± 0,3 ± 0,7 HUSHÅLLSTJÄNSTER 5,8 5,1 5,4 6,5 6,5 6,2 ± 1,8 ± 0,9 ± 0,6 ± 0,7 ± 0,6 ± 1,3 KLÄDER OCH SKOR 5,0 6,5 5,2 5,7 5,5 6,8 ± 1,6 ± 1,6 ± 0,9 ± 0,6 ± 0,9 ± 2,2 BOSTAD 32,5 32,6 26,1 24,3 24,4 24,0 ± 3,1 ± 2,8 ± 1,5 ± 1,0 ± 1,8 ± 4,0 MÖBLER, INVENTARIER, TEXTI- 5,2 4,6 5,6 5,7 5,0 5,1 LIER, HUSHÅLLSUTRUSTNING ± 1,8 ± 1,5 ± 0,8 ± 0,6 ± 0,8 ± 1,3 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2,9 1,8 1,6 1,7 1,6 1,0 ± 1,4 ± 1,0 ± 0,5 ± 0,4 ± 0,4 ± 0,6 TRANSPORT 10,6 12,2 16,6 17,1 15,4 17,1 ± 2,7 ± 2,5 ± 1,8 ± 1,4 ± 1,9 ± 4,0 FRITID OCH KULTUR 18,2 16,1 17,2 17,3 18,2 15,8 ± 2,1 ± 2,5 ± 1,3 ± 0,9 ± 1,4 ± 2,0 SKATTEPLIKTIGA FÖRMÅNER. 0,2 0,6 0,8 1,0 0,3. ± 0,1 ± 0,2 ± 0,2 ± 0,4 ± 0,2

12 SCB 12 HE 35 SM Ensamstående kvinnor och män med och utan barn utgifter i kronor per hushåll år 2005, medelvärden 5. Singel women and men with and without children expenditures per household during 2005 in SEK, mean value Ensamstående med barn Ensamstående utan barn Kvinnor Män Alla Kvinnor Män Alla Antal medverkande hushåll Genomsnittligt antal personer 2,6 2,6 2,6 1,0 1,0 1,0 konsumtionsenheter 1,79 1,78 1,79 1,00 1,00 1,00 Beräknad populations storlek ± ± ± ± ± ± Hushållens genomsnittliga disponibla inkomst ± ± ± ± ± ± TOTALA UTGIFTER ± ± ± ± ± ± KÖPTA LIVSMEDEL ± ± ± ± ± ± 920 ALKOHOLFRIA DRYCKER ± 350 ± 430 ± 300 ± 190 ± 210 ± 140 UTEMÅLTIDER ± ± ± ± ± ± ALKOHOLHALTIGA DRYCKER (även lättöl) ± 980. ± 870 ± 700 ± 900 ± 570 TOBAK ± 600 ± ± 540 ± 520 ± 660 ± 420 FÖRBRUKNINGSVAROR ± ± ± ± 810 ± 390 ± 470 HUSHÅLLSTJÄNSTER ± ± ± ± ± ± KLÄDER OCH SKOR ± ± ± ± ± ± BOSTAD ± ± ± ± ± ± MÖBLER, INVENTARIER, TEXTI LIER, HUSHÅLLSUTRUSTNING ± ± ± ± ± HÄLSO- OCH SJUKVÅRD ± ± ± ± ± TRANSPORT ± ± ± ± ± ± FRITID OCH KULTUR ± ± ± ± ± ± SKATTEPLIKTIGA FÖRMÅNER ± 260 ± 730 ± 250 ± 130. ± 300

13 SCB 13 HE 35 SM Män och ålder utgifter i kronor per person år 2005, medelvärden 6. Men and age expenditures per person during 2005 in SEK, mean value Antal medverkande personer Beräknad populations- Män Alla storlek ± ± ± ± ± ± ± UTEMÅLTIDER ± 70 ± 270 ± ± 540 ± 510 ± 470 ± 250 ALKOHOLHALTIGA DRYCKER (även lättöl) ± 0. ± 630 ± 140 ± 180. ± 100 TOBAK ± 0 ± 60 ± 270 ± 280 ± 330 ± 300 ± 120 FÖRBRUKNINGSVAROR ± 110 ± 50 ± 280 ± 60 ± 60 ± 100 ± 40 därav Personlig hygien ± 110 ± 50 ± 200 ± 60 ± 60 ± 60 ± 40 HUSHÅLLSTJÄNSTER ± 70 ± 290 ± 690 ± 590 ± 330 ± 300 ± 200 därav Övriga tjänster ± 70 ± 290 ± 690 ± 590 ± 330 ± 300 ± 200 KLÄDER OCH SKOR ± 630 ± ± ± ± ± 680 ± 510 Kläder ± 570 ± 840 ± ± ± ± 600 ± 480 därav Utekläder ± 110 ± 190. ± ± 200 Övriga kläder ± 440 ± 690 ± ± 590 ± 780 ± 310 ± 330 Underkläder ± 60 ± 70 ± 120 ± 110 ± 140 ± 50 ± 50 Accessoarer, hattar, mössor, vantar etc. ± 100 ± 90. ± 110 ± 50 ± 120 ± 50 Skor ± 200 ± 460 ± 460 ± 230 ± 260 ± 250 ± 120 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD ± 80 ± 260 ± 650 ± ± ± ± 790 TRANSPORT ± ± ± 790 ± 870 ± ± 410 därav Drift av bil ± 0 ± ± 730 ± 850 ± 530 ± 370 Lokalresor, transporttjänster ± 170 ± 420 ± 190 ± 200 ± 110 ± 90 FRITID OCH KULTUR ± 550 ± 780 ± ± 720 ± ± 540 ± 370 därav Lek, sport, hobby ± 510 ± 620 ± 530 ± 430 ± 590 ± 160 ± 210 Underhållning ± 110 ± 60 ± 440 ± 80 ± 150 ± 80 ± 70 Böcker, tidningar, TV-licens etc ± 100 ± 190 ± 240 ± 220 ± 200 ± 240 ± 90

14 SCB 14 HE 35 SM Kvinnor och ålder utgifter i kronor per person år 2005, medelvärden 7. Women and age expenditures per person during 2005 in SEK, mean value Kvinnor Alla Antal medverkande personer Beräknad populations storlek ± ± ± ± ± ± ± UTEMÅLTIDER ± 40 ± 280 ± 500 ± 260 ± 270 ± 120 ± 120 ALKOHOLHALTIGA DRYCKER (även lättöl) ± 0 ± 60 ± 140 ± 70 ± 100 ± 120 ± 40 TOBAK ± 0. ± 160 ± 190 ± 170 ± 110 ± 70 FÖRBRUKNINGSVAROR ± 90 ± 240 ± 320 ± 210 ± 240 ± 330 ± 100 därav Personlig hygien ± 90 ± 230 ± 310 ± 210 ± 240 ± 330 ± 100 HUSHÅLLSTJÄNSTER ± 110 ± 360 ± ± ± 580 ± 490 ± 970 därav Övriga tjänster ± 100 ± 360 ± ± ± 580 ± 490 ± 960 KLÄDER OCH SKOR ± 640 ± ± ± ± ± ± 630 Kläder ± 570 ± ± ± ± ± ± 540 därav Utekläder ± 180 ± 290 ± 670 ± 480 ± 430 ± 260 ± 190 Övriga kläder ± 350 ± 950 ± ± 680 ± 900 ± ± 380 Underkläder ± 160 ± 360 ± 760 ± 210 ± 240 ± 180 ± 130 Accessoarer, hattar, mössor, vantar etc. ± 70 ± 140 ± 90 ± 100 ± 100 ± 30 ± 40 Skor ± 200 ± 540 ± 750 ± 280 ± 520 ± 450 ± 190 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD ± 80 ± 460 ± ± 810 ± ± 910 ± 460 TRANSPORT ± 500 ± 540 ± 430 ± 590 ± 640 ± 210 därav Drift av bil ± 10 ± 470. ± 220 ± 180. ± 100 Lokalresor, transporttjänster ± 170 ± 390 ± 340 ± 560 ± 340 ± 170 FRITID OCH KULTUR ± 920 ± ± ± 590 ± 390 ± 460 ± 330 därav Lek, sport, hobby ± 880 ± ± 730 ± 450 ± 200 ± 290 ± 240 Underhållning ± 50 ± 100 ± 260 ± 70 ± 110 ± 100 ± 50 Böcker, tidningar, TV-licens etc ± 120 ± 190 ± 700 ± 190 ± 160 ± 50 ± 110

15 SCB 15 HE 35 SM H-region utgifter i kronor per hushåll år 2005, medelvärden 8. H-region expenditures per household during 2005 in SEK, mean value Stockholm Göteborg och Malmö Större städer Södra mellanbygden Norra tät och gles- bygden Antal medverkande hushåll Genomsnittligt antal personer 2,1 2,2 2,2 2,2 2,1 konsumtionsenheter 1,58 1,65 1,63 1,68 1,58 Beräknad populations storlek ± ± ± ± ± Hushållens genomsnittliga disponibla inkomst ± ± ± ± ± TOTALA UTGIFTER ± ± ± ± ± KÖPTA LIVSMEDEL ± ± ± ± ± ALKOHOLFRIA DRYCKER ± 220 ± 260 ± 150 ± 220 ± 260 UTEMÅLTIDER ± ± ± 950 ± ± ALKOHOLHALTIGA DRYCKER (även lättöl) ± 800 ± ± 470 ± 820 ± 780 TOBAK ± 420 ± 570 ± 360 ± 720 ± 530 FÖRBRUKNINGSVAROR ± 720 ± 760 ± 430 ± 530 ± 670 HUSHÅLLSTJÄNSTER ± ± ± ± ± KLÄDER OCH SKOR ± ± ± ± ± BOSTAD ± ± ± ± ± MÖBLER, INVENTARIER, TEXTI LIER, HUSHÅLLSUTRUSTNING ± ± ± ± ± HÄLSO- OCH SJUKVÅRD ± ± ± ± ± TRANSPORT ± ± ± ± ± FRITID OCH KULTUR ± ± ± ± ± SKATTEPLIKTIGA FÖRMÅNER ± 500 ± 510 ± 380 ± 500 ± 170

16 SCB 16 HE 35 SM Andelen¹ köpta ekologiska och miljömärkta varor per utgiftsgrupp och hushåll år 2005, medelvärden 9. Share of consumption of ecological and environmental goods per expenditure group and household in 2005, mean value Ensamstående med barn Ensamstående utan barn Sammanboende med barn Sammanboende utan barn Övriga sam-manboende med barn Övriga Samtliga hushåll Antal medverkande hushåll Genomsnittligt antal personer 2,6 1,0 3,9 2,0 4,7 2,8 2,1 konsumtionsenheter 1,91 1,00 2,52 1,58 3,01 2,13 1,62 Beräknad populations storlek ± ± ± ± ± ± ± Hushållets genomsnittliga disponibla inkomst ± ± ± ± ± ± ± TOTALA UTGIFTER 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 ±0,0 ±0,0 ±0,0 ±0,0 ±0,0 ±0,0 ±0,0 KÖPTA LIVSMEDEL 1,7 2,9 1,5 1,9 1,2 2,0 2,2 ± 0,7 ± 0,8 ± 0,4 ± 0,4 ± 0,4 ± 0,9 ± 0,3 Bröd, spannmålsprodukter 1,2 2,6 0,9 1,6 0,8 2,1 1,8 ± 0,8 ± 1,0 ± 0,3 ± 0,5 ± 0,6 ± 1,5 ± 0,4 Kött 1,4 1,5 0,5 1,0.. 1,1 ± 1,2 ± 1,0 ± 0,3 ± 0,5.. ± 0,4 Mjölk, ost och ägg 4,3 5,9 4,5 4,8 3,1 3,8 5,0 ± 1,7 ± 1,5 ± 0,9 ± 0,8 ± 1,5 ± 1,7 ± 0,7 Standardmjölk (fett >=1,5%) 7,3 6,2 7,4 6,4. 11,1 6,7 ± 6,9 ± 3,9 ± 2,5 ± 2,7. ± 8,0 ± 1,7 Mellan- och lättmjölk (fett <1,5%) 9,5 14,9 10,3 11,4 10,5 3,9 11,9 ± 4,8 ± 4,5 ± 2,2 ± 2,6 ± 6,6 ± 3,7 ± 1,8 Mjölkpulver, konserverad mjölk 0,0.. 0,0 0,0 0,0. ± 0,0.. ± 0,0 ± 0,0 ± 0,0. Filmjölk och yoghurt 5,6 8,6 5,8 9,0 4,0 6,7 7,6 ± 3,8 ± 3,4 ± 1,6 ± 2,3 ± 3,0 ± 5,2 ± 1,4 Ägg 13,9 17,9 9,3 15,0 9,1 13,0 14,4 ± 8,2 ± 5,7 ± 2,4 ± 3,5 ± 6,1 ± 8,7 ± 2,3 Oljor och fetter. 3,7 0,8 1,6. 2,5 2,1. ± 2,7 ± 0,5 ± 1,0. ± 2,2 ± 0,9 Frukt och bär. 3,2 1,5 2,0. 4,0 2,3. ± 1,5 ± 0,6 ± 0,8. ± 3,1 ± 0,6 Bananer. 8,3 4,3 7,0. 5,7 6,3. ± 3,9 ± 1,5 ± 2,5. ± 5,0 ± 1,5 Grönsaker 1,4 2,5 1,9 2,5 2,0 2,1 2,3 ± 1,2 ± 1,2 ± 0,6 ± 0,7 ± 1,4 ± 1,5 ± 0,5 Soppor, sallader, grönsaks-. 2,8 1,6 2,0.. 2,0 rätter. ± 2,0 ± 0,8 ± 1,3.. ± 0,8 Rotfrukter. 14,0 7,3 8,8 7,7. 9,4. ± 6,9 ± 2,4 ± 2,9 ± 7,3. ± 2,2 Potatis 0,0 2,3 2,7 1,9.. 2,1 ± 0,0 ± 2,2 ± 1,4 ± 1,4.. ± 0,9 FÖRBRUKNINGSVAROR 2,0 4,7 3,3 4,4 1,5 3,6 4,1 ± 1,1 ± 1,7 ± 0,7 ± 1,1 ± 1,2 ± 2,2 ± 0,7 Personlig hygien.. 0,7 0,8 0,0. 0,8.. ± 0,4 ± 0,6 ± 0,1. ± 0,4 Övriga förbrukningsvaror 4,3 7,2 6,7 7,7 3,5 6,1 6,9 ± 2,4 ± 2,4 ± 1,3 ± 1,7 ± 2,8 ± 3,5 ± 1,1 1) Andelarna har beräknats bland de som har haft utgift för den aktuella varan. Här bör det påpekas att det kan vara konsumentens medvetenhet vid köpet som har fångats upp. I vissa fall när konsumenten köper en vara är de helt enkelt inte medvetna om varan är miljömärkt eller ekologisk eller inte.

17 SCB 17 HE 35 SM Hushållsgrupp betald moms per momsgrupp i kronor per hushåll år 2005, medelvärden 10. Type of household and VAT during 2005 in SEK, mean value Ensamstående med barn Ensamstående utan barn Sammanboende med barn Övriga Sammanboendmanboende sam- utan barn med barn Övriga Samtliga hushåll Antal medverkande hushåll Genomsnittligt antal personer 2,6 1,0 3,9 2,0 4,7 2,8 2,1 konsumtionsenheter 1,91 1,00 2,52 1,58 3,01 2,13 1,62 Beräknad populations storlek ± ± ± ± ± ± ± Hushållets genomsnittliga disponibel inkomst ± ± ± ± ± ± ± TOTAL BETALD MOMS ± ± ± ± ± ± ± % ± ± ± ± ± ± ± % ± 290 ± 110 ± 180 ± 140 ± 510 ± 450 ± 90 6% ± 90 ± 80 ± 80 ± 80 ± 300 ± 170 ± 40

18 SCB 18 HE 35 SM Födelseland¹ utgifter i kronor per hushåll år 2005, medelvärden 11. Country of birth expenditures per household during 2005 in SEK, mean value Sverige Norden² (exklusive Sverige) Utanför norden Antal medverkande hushåll Genomsnittligt antal personer 2,2 1,5 2,0 konsumtionsenheter 1,64 1,30 1,58 Beräknad populations storlek ± ± ± Hushållets genomsnittliga disponibla inkomst ± ± ± TOTALA UTGIFTER ± ± ± KÖPTA LIVSMEDEL ± 750 ± ± ALKOHOLFRIA DRYCKER ± 90 ± 570 ± 390 UTEMÅLTIDER ± 650 ± ± ALKOHOLHALTIGA DRYCKER (även lättöl) ± 350 ± ± 540 TOBAK ± 230 ± ± 820 FÖRBRUKNINGSVAROR ± 290 ± 710 ± 900 HUSHÅLLSTJÄNSTER ± ± ± KLÄDER OCH SKOR ± ± ± BOSTAD ± ± ± MÖBLER, INVENTARIER, TEXTI LIER, HUSHÅLLSUTRUSTNING ± ± ± HÄLSO- OCH SJUKVÅRD ± ± ± TRANSPORT ± ± ± FRITID OCH KULTUR ± ± ± SKATTEPLIKTIGA FÖRMÅNER ± ) Vid redovisning av födelseland grupperas hushållet efter hushållsföreståndarens födelseland. 2) Gruppen norden innefattar länderna Finland, Norge, Danmark och Island.

19 SCB 19 HE 35 SM Utbildning¹ utgifter i kronor per hushåll år 2005, medelvärden 12. Education expenditures per household during 2005 in SEK, mean value För- gymnasial Gymnasial Efter- gymnasial Antal medverkande hushåll Genomsnittligt antal personer 2,0 2,3 2,2 konsumtionsenheter 1,55 1,69 1,63 Beräknad populations storlek ± ± ± Hushållets genomsnittliga disponibla inkomst ± ± ± TOTALA UTGIFTER ± ± ± KÖPTA LIVSMEDEL ± ± ± ALKOHOLFRIA DRYCKER ± 230 ± 150 ± 160 UTEMÅLTIDER ± ± 950 ± ALKOHOLHALTIGA DRYCKER (även lättöl) ± 660 ± 560 ± 520 TOBAK ± 730 ± 340 ± 300 FÖRBRUKNINGSVAROR ± 630 ± 410 ± 520 HUSHÅLLSTJÄNSTER ± ± ± KLÄDER OCH SKOR ± ± ± BOSTAD ± ± ± MÖBLER, INVENTARIER, TEXTI LIER, HUSHÅLLSUTRUSTNING ± ± ± HÄLSO- OCH SJUKVÅRD ± ± ± TRANSPORT ± ± ± FRITID OCH KULTUR ± ± ± SKATTEPLIKTIGA FÖRMÅNER ± 700 ± 300 ± 320 1) Vid redovisning av utbildning grupperas hushållet efter hushållsföreståndarens utbildningsnivå.

20 SCB 20 HE 35 SM a. Socioekonomisk grupp¹ (20-64 år) utgifter i kronor per hushåll år 2005, medelvärden 13a. Socioeconomic group/occupation (20-64 years) expenditures per household during 2005 in SEK, mean value Jordbrukare och företagare Övriga förvärvsarbetande Lägre Mellan Högre Förvärvsarbetande Arbetare tjänstemän tjänstemän tjänstemän Antal medverkande hushåll Genomsnittligt antal personer 2,4 2,3 2,4 2,7 2,9 3,5 2,4 konsumtionsenheter 1,75 1,71 1,75 1,92 2,06 2,32 1,78 Beräknad populations storlek ± ± ± ± ± ± Hushållets genomsnittliga disponibla inkomst ± ± ± ± ± ± ± TOTALA UTGIFTER ± ± ± ± ± ± ± KÖPTA LIVSMEDEL ± ± ± ± ± ± ± ALKOHOLFRIA DRYCKER ± 210 ± 410 ± 280 ± 340 ± 890 ± 620 ± 140 UTEMÅLTIDER ± ± ± ± ± ± ± 910 ALKOHOLHALTIGA DRYCKER (även lättöl) ± 670 ± ± ± ± 350. ± 510 TOBAK ± 490 ± 970 ± 690 ± ± 310 FÖRBRUKNINGSVAROR ± 520 ± ± ± ± ± 240 ± 430 HUSHÅLLSTJÄNSTER ± ± ± ± ± ± ± KLÄDER OCH SKOR ± ± ± ± ± ± ± BOSTAD ± ± ± ± ± ± ± MÖBLER, INVENTARIER, LIER, ± ± ± ± ± ± 220 ± HÄLSO- OCH SJUKVÅRD ± ± ± ± ± TRANSPORT ± ± ± ± ± ± ± FRITID OCH KULTUR ± ± ± ± ± ± ± SKATTEPLIKTIGA FÖRMÅNER ± 560 ± 510 ± 630 ± ± 370 1) Vid redovisning av socioekonomisk grupp grupperas hushållet efter hushållsföreståndarens socioekonomiska grupp.

Household Budget Survey (HBS) 2004, Expenditure and income report. Skillnader mellan svenskfödda och utrikesfödda hushåll

Household Budget Survey (HBS) 2004, Expenditure and income report. Skillnader mellan svenskfödda och utrikesfödda hushåll HE 35 SM 0502 Hushållens utgifter (HUT) 2004 Utgifts- och inkomstrapport Household Budget Survey (HBS) 2004, Expenditure and income report I korta drag Boendet kostar mest Svenska hushålls utgifter var

Läs mer

Den nya HUT:en. Hushållens utgifter

Den nya HUT:en. Hushållens utgifter Den nya HUT:en Hushållens utgifter Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE...3 ÖVERSYNEN ÅR 2002...4 KVALITETSFÖRBÄTTRINGAR ÅR 2003...5 ÖKAD URVALSSTORLEK OCH MINSKAT URVALSFEL...5 UTÖKAD MÅLPOPULATION...5

Läs mer

2004:6. Den nya HUT:en Hushållens utgifter

2004:6. Den nya HUT:en Hushållens utgifter 2004:6 Den nya HUT:en Hushållens utgifter I serien Bakgrundsfakta presenteras bakgrundsmaterial till den statistik och de prognoser som avdelningen för befolknings- och välfärdsstatistik vid SCB producerar.

Läs mer

STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(23) Lantbruksstatistik. Attityder till ekologiska livsmedel

STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(23) Lantbruksstatistik. Attityder till ekologiska livsmedel STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(23) Attityder till ekologiska December 2004 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2(23) Innehållsförteckning Inledning...3 Syfte...3 Bakgrund...3 Resultat från attitydundersökningen...4 Ekologiska

Läs mer

HUSHÅLLENS UTGIFTER (HUT) 2003

HUSHÅLLENS UTGIFTER (HUT) 2003 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(150) HUSHÅLLENS UTGIFTER (HUT) 2003 Utgifter (och disponibel inkomst) HE0201 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde

Läs mer

Hushållens ekonomiska standard

Hushållens ekonomiska standard Hushållens ekonomiska standard Sta Hushållens ekonomiska standard Innehåll Innehåll Hushållens ekonomiska standard... 5 De totala beloppen för olika inkomstslag... 6 Inkomstspridning... 7 Ekonomisk standard

Läs mer

Hushållens ekonomiska standard 2013

Hushållens ekonomiska standard 2013 Hushållens ekonomiska standard 2013 SCB, Stockholm 08-506 940 00 SCB, Örebro 019-17 60 00 www.scb.se STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(16) Hushållens ekonomiska standard 2013 Uppgifterna i denna sammanställning

Läs mer

Boverket. Hushållens boendeekonomi år 2004 med prognos för 2006

Boverket. Hushållens boendeekonomi år 2004 med prognos för 2006 Boverket Hushållens boendeekonomi år 2004 med prognos för 2006 Hushållens boendeekonomi år 2004 med prognos för 2006 Boverket december 2006 Titel: Hushållens boendeekonomi år 2004 med prognos för 2006

Läs mer

HUSHÅLLENS UTGIFTER (HUT) 2005

HUSHÅLLENS UTGIFTER (HUT) 2005 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(150) HUSHÅLLENS UTGIFTER (HUT) 2005 Utgifter (och disponibel inkomst) HE0201 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde

Läs mer

Hushållens utgifter (HUT) 2008

Hushållens utgifter (HUT) 2008 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(110) Hushållens utgifter (HUT) 2008 HE0201 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig

Läs mer

IT bland individer 2006

IT bland individer 2006 IT bland individer 2006 IT0102 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Informationsteknik A.2 Statistikområde Användning och tillgång av IT i företag och bland individer A.3 Statistikprodukten ingår ej i

Läs mer

Statistikens betydelse och nytta för samhället

Statistikens betydelse och nytta för samhället Statistikens betydelse och nytta för samhället SCB i Varför är SCB i Almedalen? Utveckla, framställa och sprida statlig statistik Förse våra användare med statistik som underlag för beslutsfattande, debatt

Läs mer

Hushållens utgifter (HUT) 2004

Hushållens utgifter (HUT) 2004 Hushållens utgifter (HUT) 2004 HE0201 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Hushållens ekonomi, Priser och konsumtion A.2 Statistikområde Hushållens utgifter A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella

Läs mer

Kön Ålder Totalt Civilstånd 18 år - w Totalt 0-6 7-15 16-24 25-44 45-64 65- Ogifta Gifta Änkl./Änka Skilda

Kön Ålder Totalt Civilstånd 18 år - w Totalt 0-6 7-15 16-24 25-44 45-64 65- Ogifta Gifta Änkl./Änka Skilda Exempel områ de Befolkning Befolkning 2002/2007 Antal 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 0-6 7-15 16-24 25-44 45-64 65-02 År 07 02 07 Befolkning 2007-12-31 Register: Registret över totalbefolkningen

Läs mer

Kommunfakta 2015. barn och familj

Kommunfakta 2015. barn och familj Kommunfakta 2015 barn och familj Kommunfakta 2015 Barn & familj Definitioner Kommentarer Källor KÄLLOR TILL STATISTIKEN Grund för redovisningen av familjeförhållanden är SCB:s befolkningsregister. Data

Läs mer

Hushållens utgifter (HUT) 2003

Hushållens utgifter (HUT) 2003 Hushållens utgifter (HUT) 2003 PR0601 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Hushållens ekonomi, Priser och konsumtion A.2 Statistikområde Hushållens utgifter A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella

Läs mer

Hushållens utgifter (HUT) 2012 HE0201

Hushållens utgifter (HUT) 2012 HE0201 BV/EV 2013-12-17 1(29) Hushållens utgifter (HUT) 2012 HE0201 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll

Läs mer

HUSHÅLLENS UTGIFTER (HUT) 2006

HUSHÅLLENS UTGIFTER (HUT) 2006 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(138) HUSHÅLLENS UTGIFTER (HUT) 2006 Utgifter (och disponibel inkomst) HE0201 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde

Läs mer

Bakgrundsfakta Till Befolknings- och Välfärdsstatistik

Bakgrundsfakta Till Befolknings- och Välfärdsstatistik Bakgrundsfakta Till Befolknings- och Välfärdsstatistik 2003:2 Översyn av HBS (HUT, HBU, Utgiftsbarometern) inför 2003 års undersökning Avdelningen för befolknings- och välfärdsstatistik Sammanfattning

Läs mer

Hushållens utgifter (HUT)

Hushållens utgifter (HUT) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (102) Hushållens utgifter (HUT) 2012 HE0201 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

INNEHÅLL. Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8. Turism och shoppingturism en definition 8.

INNEHÅLL. Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8. Turism och shoppingturism en definition 8. September 2013 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8 Turism och shoppingturism en definition 8 Resor 11 Konsumtion 15 Övernattningar 18 Regional

Läs mer

Hushållens ekonomi Household finances

Hushållens ekonomi Household finances Hushållens ekonomi Household finances Foto: Jan-Aage Haaland Hushållens ekonomi Statistisk årsbok 2013 13 Hushållens ekonomi Household finances 13.1 Hushållens inkomster... 267 Household income 13.2 Hushållens

Läs mer

Hushållens konsumtion 2012

Hushållens konsumtion 2012 Inkomst och konsumtion 214 Hushållens konsumtion 212 Finländarna konsumerade år 212 ungefär 5 procent mer än år 85 Under perioden 85 212 ökade hushållens konsumtionsutgifter reellt med 41 procent per hushåll

Läs mer

StatistikInfo. Inkomster i Västerås 2012. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2014:12. [Skriv text]

StatistikInfo. Inkomster i Västerås 2012. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2014:12. [Skriv text] StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2014:12 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se Frida Wahlström, Tfn 021-39 13 55 StatistikInfo

Läs mer

Förmögenhetsstatistik 2003

Förmögenhetsstatistik 2003 Förmögenhetsstatistik 2003 HE0104 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Hushållens ekonomi A.2 Statistikområde Förmögenhetsstatistik A.3 Statistikprodukten ingår inte i Sveriges officiella statistik A.4

Läs mer

KONSUMTIONSRAPPORTEN. konsumtionsrapporten. konsumtionsrapporten

KONSUMTIONSRAPPORTEN. konsumtionsrapporten. konsumtionsrapporten KONSUMTIONSRAPPORTEN 2010 konsumtionsrapporten 1 konsumtionsrapporten 2 konsumtionsrapporten konsumtionsrapporten 2009 2010 Centrum för konsumtionsvetenskap CFK Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-20 TAXA FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN.

Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-20 TAXA FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-20 TAXA FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Inledning Kommunfullmäktige har i juni 2012 beslutat om ny taxa och tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Animalieproduktion 2011

Animalieproduktion 2011 Animalieproduktion 2011 JO0701 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Jord och skogsbruk, fiske A.2 Statistikområde Jordbrukets produktion A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Produkten

Läs mer

Vuxnas deltagande i utbildning

Vuxnas deltagande i utbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Vuxnas deltagande i 18 Vuxnas deltagande i Innehåll Fakta om statistiken... 372 Kommentarer till statistiken... 374 18.1 Andel deltagare i åldern 25 64 år i formell eller

Läs mer

Företagsregister och individdatabas (FRIDA)

Företagsregister och individdatabas (FRIDA) Företagsregister och individdatabas (FRIDA) 2003 HE0105 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Hushållens ekonomi A.2 Statistikområde Inkomster och inkomstfördelning A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges

Läs mer

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport Svenskarna och sparande 2012 Resultatrapport Innehåll Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning av resultaten 5 Svenskarnas sparande idag 8 Svenskarnas attityder till sparande 9 Icke-spararna 13 Spararna

Läs mer

Hur gör de egentligen?

Hur gör de egentligen? Hur gör de egentligen? bra statistik alltså! Vad är statistik? Ordet statistik kan ha olika betydelser. Vanligen menar man sifferuppgifter om förhållandena i samhället. Ursprungligen var det ordagrant

Läs mer

Hälsa på lika villkor

Hälsa på lika villkor Hälsa på lika villkor Resultat från nationella folkhälsoenkäten Cecilia Wadman Gunnel Boström Ann-Sofie Karlsson www.fhi.se Rapport nr A--1 A :1 ISSN: -82 ISBN: 8-1-2-- REDAKTÖR: GUNNEL BOSTRÖM HÄLSA PÅ

Läs mer

Uppgifternas tillförlitlighet. 1. Allmänt. 2. Datainsamling, ram 1 och referensperiod 2. Bilaga 2

Uppgifternas tillförlitlighet. 1. Allmänt. 2. Datainsamling, ram 1 och referensperiod 2. Bilaga 2 Bilaga 2 Uppgifternas tillförlitlighet Följande kvalitetsdeklaration redovisar först vissa statistiska aspekter på framställningen av statistiken, därefter följer i mer resonerande form redovisning av

Läs mer

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster 17 Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges befolkning.

Läs mer

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Ungar & Medier medievardagen för barn och unga 2013-04-12 Inledning Enkätenheten vid Statistiska centralbyrån (SCB) genomförde under perioden

Läs mer

Hushållens inköpsplaner (HIP) 2000

Hushållens inköpsplaner (HIP) 2000 Hushållens inköpsplaner (HIP) 2000 PR0701 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Priser och konsumtion A.2 Statistikområde Hushållens inköpsplaner A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg

Avgifter för äldreomsorg Avgifter för äldreomsorg 2015 Göteborg Stad tar ut avgifter för service, stöd och omvårdnad inom äldreomsorgen. Din kostnad beror på vilken inkomst du har, samt hur mycket och vilken slags hjälp du får.

Läs mer

I korta drag. Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2010 BO 32 SM 1201

I korta drag. Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2010 BO 32 SM 1201 BO 32 SM 1201 Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2010 Revenues and expenditure of multi-dwelling buildings in 2010 I korta drag Hyresintäkter År 2010 blev de skattade genomsnittliga

Läs mer

RVU Sverige 2012. -den nationella resvaneundersöknigen. Beskrivning av statistiken

RVU Sverige 2012. -den nationella resvaneundersöknigen. Beskrivning av statistiken RVU Sverige 2012 -den nationella resvaneundersöknigen Beskrivning av statistiken RVU Sverige 2012 -den nationella resvaneundersöknigen Beskrivning av statistiken Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1 Sammanfattning Andelen unga vuxna i Malmö och Lund som bor i egen bostad har minskat från 64 procent 2003

Läs mer

Hur stora är dina inkomster?

Hur stora är dina inkomster? Hur stora är dina inkomster? Börja med att ställa samman inkomsterna per månad. Använd nettoinkomst, dvs lön efter skatt och andra eventuella avdrag. Kr per månad Vidare till sparande Inkomst, din egen

Läs mer

Hushållens ekonomi Household finances

Hushållens ekonomi Household finances Hushållens ekonomi Household finances Hushållens ekonomi Statistisk årsbok 2011 13 Hushållens ekonomi Household finances Sida Page 13.1 Hushållens inkomster... 311 Household income 13.2 Förmögenhet...

Läs mer

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2013

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2013 På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2014-03-21 Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2013 Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel ökade 2013 till drygt 63 miljarder kronor,

Läs mer

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2009 UF0123

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2009 UF0123 BV/UA 2010-03-30 1(7) Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2009 UF0123 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess

Läs mer

Information om försörjningsstöd

Information om försörjningsstöd Information om försörjningsstöd Antagen av socialnämnden 2008-03-19 VAD ÄR FÖRSÖRJNINGSSTÖD? Den som inte kan försörja sig genom inkomst eller på annat sätt, har rätt till försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel första halvåret 2006

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel första halvåret 2006 Jordbruksverket 2006-09-15 1(12) Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel första halvåret 2006 1. utvecklingen av jordbruksvaror och livsmedel under 2006 Sverige exporterade jordbruksvaror

Läs mer

Hushållens ekonomi Household fi nances

Hushållens ekonomi Household fi nances Hushållens ekonomi Household fi nances Hushållens ekonomi Household finances 345 374 Hushållens ekonomi Household finances 350 375 Kvinnors arbetsinkomst i procent av männens i olika åldrar 994 och 2003

Läs mer

Sökaktivitet inom olika arbetsmarknadspolitiska program

Sökaktivitet inom olika arbetsmarknadspolitiska program Sökaktivitet inom olika arbetsmarknadspolitiska program Petra Nilsson 20 maj 2011 Working Paper 2011:1 Arbetsförmedlingens Working Paper serie presenterar rapporter som rör analys av arbetsmarknadens funktionssätt

Läs mer

1 Tema: Livsmedelskonsumtion

1 Tema: Livsmedelskonsumtion 1 Tema: Livsmedelskonsumtion 1 Tema: Livsmedelskonsumtion 43 Det finns ett stort allmänintresse av statistik om den svenska livsmedelskonsumtionen. Här presenteras hur konsumtionen av livsmedel i Sverige

Läs mer

Jordbrukarhushållens inkomster 2000 (t.o.m. inkomståret 1998 Jordbrukarnas nettointäkter m.m. )

Jordbrukarhushållens inkomster 2000 (t.o.m. inkomståret 1998 Jordbrukarnas nettointäkter m.m. ) Jordbrukarhushållens inkomster 2000 (t.o.m. inkomståret 1998 Jordbrukarnas nettointäkter m.m. ) JO0903 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde JORD- och SKOGSBRUK, FISKE A.2 Statistikområde Jordbrukets ekonomi

Läs mer

SOCIAL- OCH VÄLFÄRDSPOLITIK. Inkomster och inkomstfördelning år 2008

SOCIAL- OCH VÄLFÄRDSPOLITIK. Inkomster och inkomstfördelning år 2008 SOCIAL- OCH VÄLFÄRDSPOLITIK Inkomster och inkomstfördelning år 2008 Sammanfattning Krisen som slog till under andra halvåret 2008 gör att inkomstspridningen minskar mellan 2007 och 2008. De rikaste och

Läs mer

risk för utrikes födda

risk för utrikes födda Utrikes födda i pensionsåldern har lägre inkomster än äldre som är födda i Sverige. Inkomstskillnaderna kan dessutom komma att öka. Skälet är att de som kommer till Sverige idag inte förvärvsarbetar i

Läs mer

Hushållens ekonomi 2015

Hushållens ekonomi 2015 Hushållens ekonomi 2015 24 februari 2015 Ytterligare ett år med bättre ekonomi för löntagare De flesta med ett arbete fortsätter att få det bättre även 2015. Många får mer kvar i plånboken efter att nödvändiga

Läs mer

Europaparlamentsval, valdeltagandeundersökningen 2014 ME0110. Innehållsförteckning

Europaparlamentsval, valdeltagandeundersökningen 2014 ME0110. Innehållsförteckning Enheten för demokratistatistik 2015-03-06 1(10) Europaparlamentsval, valdeltagandeundersökningen 2014 ME0110 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Tillhör kfs 50:2 Rev 2002-12-11 1(9)

EKERÖ KOMMUN Tillhör kfs 50:2 Rev 2002-12-11 1(9) Rev 2002-12-11 1(9) Kommentarer till HEMTJÄNSTTAXA Taxan är insats- och inkomstrelaterad samt innehåller "golv" och "tak" i form av lägsta och högsta avgifter. Taxan innehåller bl a bestämmelser för inkomstberäkning

Läs mer

Den ekonomiska situationen för studiemedelstagare med barn

Den ekonomiska situationen för studiemedelstagare med barn Diarienummer 2014-219-3658 Den ekonomiska situationen för studiemedelstagare med barn CSN, rapport 2014:3 Diarienummer 2014-219-3658 Den ekonomiska situationen för studiemedelstagare med barn Sammanfattning...

Läs mer

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting Inkomster Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges

Läs mer

Observera att eleverna arbetar i par (ev. 3 eller 1).Alltså anges två ev. tre eller en elevidentifikation/er.

Observera att eleverna arbetar i par (ev. 3 eller 1).Alltså anges två ev. tre eller en elevidentifikation/er. HEMKUNSKAP ÅK 9 Praktisk uppgift databas hk29e2.sav Observera att eleverna arbetar i par (ev. 3 eller 1).Alltså anges två ev. tre eller en elevidentifikation/er. 1 Val av maträtter (sid 3 i elevhäftet)

Läs mer

Arbetskraftsbarometern 2008 UF0505

Arbetskraftsbarometern 2008 UF0505 Befolkning och välfärd 2008-12-01 1(9) Arbetskraftsbarometern 2008 UF0505 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Fackliga aktiviteter

Fackliga aktiviteter Kapitel 4 Fackliga aktiviteter Inledning Åren 2000 och 2001 var i genomsnitt 58 procent av befolkningen i åldrarna mellan 16 och 84 år, ungefär 4 miljoner personer, medlemmar i någon facklig organisation

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3. SAMMANFATTNING 4 Centrala stadsområden 4 Perifera stadsområden 4 Landsbygdsområden 5 Mindre tätorter 5 KÄLLOR 5

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3. SAMMANFATTNING 4 Centrala stadsområden 4 Perifera stadsområden 4 Landsbygdsområden 5 Mindre tätorter 5 KÄLLOR 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3 SAMMANFATTNING 4 Centrala stadsområden 4 Perifera stadsområden 4 Landsbygdsområden 5 Mindre tätorter 5 KÄLLOR 5 DEFINITIONER, FÖRKLARINGAR OCH JÄMFÖRELSER

Läs mer

Befolkning 2007/2011 Befolkningsförändringar 2011. 02 Antal födda 6 07 Döda 8. Inflyttade 32 140. 0-19 år 3 120 100 80 60

Befolkning 2007/2011 Befolkningsförändringar 2011. 02 Antal födda 6 07 Döda 8. Inflyttade 32 140. 0-19 år 3 120 100 80 60 Gullringen 11 07 Befolkning Befolkning 2007/2011 Befolkningsförändringar 2011 Antal 200 180 02 Antal födda 6 07 Döda 8 Födelsenetto -2 160 Inflyttade 32 140 0-19 år 3 120 100 80 60 20-44 25 45-64 3 65-w

Läs mer

TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING. Utbildningsbakgrund bland utrikes födda

TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING. Utbildningsbakgrund bland utrikes födda TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING Utbildningsbakgrund bland utrikes födda TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING Utbildningsbakgrund bland utrikes födda Statistiska centralbyrån 2014 Report 2014:6 Educational background

Läs mer

Fickekonomen 2006. Institutet för Privatekonomi Mars 2006 1

Fickekonomen 2006. Institutet för Privatekonomi Mars 2006 1 Fickekonomen 2006 I årets upplaga av Fickekonomen framkommer att det är barnfamiljer, där båda föräldrarna har arbete och barnen barnbidrag, som är de största vinnarna 2006. Höjda löner och sänkt skatt

Läs mer

Skandias plånboksindex. Juni, 2013 2013-06-26

Skandias plånboksindex. Juni, 2013 2013-06-26 Skandias plånboksindex Juni, 2013 2013-06-26 1 Sammanfattning Plånboksindex för juni: Hushållen mer optimistiska än någonsin Skandia redovisar stark framtidstro i sin undersökning av hushållens ekonomiska

Läs mer

Familjeekonomi. Från småbarn till tonåring

Familjeekonomi. Från småbarn till tonåring 87 Familjeekonomi Se tabellerna 10 i Barn och deras familjer 2001 Del 1 Tabeller Barnens ekonomiska standard bestäms huvudsakligen av föräldrarnas inkomster tillsammans med samhälleliga bidrag och ersättningar.

Läs mer

Levnadsstandard i Europa

Levnadsstandard i Europa LEVNADSFÖRHÅLLANDEN RAPPORT 124 Levnadsstandard i Europa 123 Nu för tiden 122 Offer för våld och egendomsbrott 2008 2009 121 Boendesituationen i Europa 120 Medborgerliga aktiviteter 2008 2009 119 Barns

Läs mer

Hushållens boende 2012

Hushållens boende 2012 FS 2013:10 2013-12-19 FOKUS: STATISTIK Hushållens boende 2012 Den genomsnittliga bostadsarean per person i Norrköping är 40 kvadratmeter. Störst boendeutrymme har ensamboende kvinnor 65 år och äldre med

Läs mer

Återbetalning av studiestöd 2010

Återbetalning av studiestöd 2010 Återbetalning av studiestöd 2010 UF0402 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Utbildning och forskning A.2 Statistikområde Studiestöd A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Statistikprodukten

Läs mer

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Studenters boende 213 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor studenter? 3 Minskad andel studenter bor

Läs mer

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2.

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2. 14 Butik Kapitlet handlar om hur du som butiksägare och din personal ska hantera KRAV-märkta produkter. Här finns bland annat beskrivningar av butikens övergripande åtaganden, hur du ska exponera och marknadsföra

Läs mer

Befolkning 2007/2011 Befolkningsförändringar 2011. 02 Antal födda 6 07 Döda 12. Inflyttade 53 140. 0-19 år 11 120 100 80 60

Befolkning 2007/2011 Befolkningsförändringar 2011. 02 Antal födda 6 07 Döda 12. Inflyttade 53 140. 0-19 år 11 120 100 80 60 Fliseryd 11 07 Befolkning Befolkning 2007/2011 Befolkningsförändringar 2011 Antal 200 180 02 Antal födda 6 07 Döda 12 Födelsenetto -6 160 Inflyttade 53 140 0-19 år 11 120 100 80 60 20-44 25 45-64 10 65-w

Läs mer

Elräkningens andel av disponibel inkomst för småhusägare En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Elräkningens andel av disponibel inkomst för småhusägare En rapport från Villaägarnas Riksförbund Elräkningens andel av disponibel inkomst för småhusägare En rapport från Villaägarnas Riksförbund Stockholm 2012 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes

Läs mer

KONSUMTIONSRAPPORTEN. upplaga 2

KONSUMTIONSRAPPORTEN. upplaga 2 KONSUMTIONSRAPPORTEN 2008 upplaga 2 konsumtionsrapporten konsumtionsrapporten konsumtionsrapporten konsumtionsrapporten 2008 upplaga 2 Merja Mankila och Centrum för konsumtionsvetenskap CFK Handelshögskolan

Läs mer

Hushållens boendeekonomi

Hushållens boendeekonomi Rapport 2012:3 REGERINGSUPPDRAG Hushållens boendeekonomi Förutsättningarna för unga vuxna hushåll att spara till en kontantinsats till en bostad Hushållens boendeekonomi Förutsättningarna för unga vuxna

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN 2010 Inledning Omsorgsavgift är ett samlingsbegrepp för avgift som betalas för hjälp i hemmet omvårdnad trygghetslarm matdistribution

Läs mer

Företagens utgifter för IT 2008 NV0802

Företagens utgifter för IT 2008 NV0802 ES/IFI 2009-10-14 1() Företagens utgifter för IT 200 NV002 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2006

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2006 HUSHÅLLS- BAROMETERN våren 2006 Institutet för Privatekonomi, Erika Pahne, maj 2006 1 Sammanfattning Hushållsindex har sjunkit något, men hushållen upplever trots det den sammantagna privatekonomin som

Läs mer

Ytterligare ett år med bättre ekonomi för hushållen

Ytterligare ett år med bättre ekonomi för hushållen Pressmeddelande 19 mars 2014 Ytterligare ett år med bättre ekonomi för hushållen Ekonomin har fortsatt att förbättras för de flesta, många hushåll har mer kvar i plånboken i januari 2014 jämfört med för

Läs mer

Innehåll. 1. Om undersökningen 2. 2. Konsumentklimatet inför andra kvartalet 2011 2. 3. Vad prioriterar man om man får mer att röra sig med?

Innehåll. 1. Om undersökningen 2. 2. Konsumentklimatet inför andra kvartalet 2011 2. 3. Vad prioriterar man om man får mer att röra sig med? TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 ()8 7 42 fax +46 ()8 7 42 1 www.tns-sifo.se l Ökat intresse för bättre bostad Konsumentklimatet Mars 211 12231 Karna Larsson-Toll

Läs mer

Skandias plånboksindex. Mars, 2014 2014-03-17

Skandias plånboksindex. Mars, 2014 2014-03-17 Skandias plånboksindex Mars, 2014 2014-03-17 1 Sammanfattning Skandias Plånboksindex för första kvartalet 2014 visar att hushållens optimism fortsätter att öka medan sparviljan sjunker dramatiskt. Det

Läs mer

Vad kan ingå i kostnader för barn?

Vad kan ingå i kostnader för barn? Vad kan ingå i kostnader för barn? Detta kapitel baseras på en sammanställning av Konsumentverkets beräkningar av kostnader för barn i olika åldrar samt på Konsumentverkets beräkningar av referensvärden

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2015. Särskilt boende

Avgifter för vård och omsorg 2015. Särskilt boende Avgifter för vård och omsorg 2015 Särskilt boende Avgifter för särskilt boende 2015 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Dessa avgifter

Läs mer

Hushållet ska ha en digitalbox utan kort eller inbyggd i sin TV, de ska inte ha utgifter för några kommersiella kanaler.

Hushållet ska ha en digitalbox utan kort eller inbyggd i sin TV, de ska inte ha utgifter för några kommersiella kanaler. Bakgrund och syfte Post- och telestyrelsen (PTS) har gett Sweco Strategy i uppdrag att genomföra en undersökning för att kartlägga hur stor andel av de svenska hushållen som enbart har så kallad fri-tv,

Läs mer

Konsumentklimatet December 2010. 1519303 Karna Larsson-Toll. TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11

Konsumentklimatet December 2010. 1519303 Karna Larsson-Toll. TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 07 420 00 fax +46 (0)8 07 420 01 www.tns-sifo.se Konsumentklimatet December 20 119303 Karna Larsson-Toll Innehåll 1. Om undersökningen

Läs mer

Befolkning 2007/2011 Befolkningsförändringar 2011. 02 Antal födda 6 07 Döda 16. 45-64 11 65-w 11 Utflyttade 84 0-19 år 25 20-44 23 50

Befolkning 2007/2011 Befolkningsförändringar 2011. 02 Antal födda 6 07 Döda 16. 45-64 11 65-w 11 Utflyttade 84 0-19 år 25 20-44 23 50 Överum 11 07 Befolkning Befolkning 2007/2011 Befolkningsförändringar 2011 Antal 400 350 02 Antal födda 6 07 Döda 16 Födelsenetto -10 300 250 Inflyttade 64 0-19 år 8 20-44 34 200 150 100 45-64 11 65-w 11

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER ÄLDREOMSORG OMSORG FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HÄLSO-OCH SJUKVÅRD. Gäller från 150101

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER ÄLDREOMSORG OMSORG FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HÄLSO-OCH SJUKVÅRD. Gäller från 150101 SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER ÄLDREOMSORG OMSORG FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HÄLSO-OCH SJUKVÅRD 2012 Gäller från 150101 Inledning Omsorgsavgift är ett samlingsbegrepp för avgift

Läs mer

Heltidsjordbruket i Sverige Referensår 2013

Heltidsjordbruket i Sverige Referensår 2013 Statistikenheten 2015-01-12 1(11) Heltidsjordbruket i Sverige Referensår 2013 JO 0109 Innehållsförteckning A Administrativa och legala uppgifter... 2 A.1 Ämnesområde... 2 A.2 Statistikområde... 2 A.3 SOS-klassificering...

Läs mer

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2008 SVARSKORT KORT 1 Ingen tid alls Mindre än ½ timme ½ timme, till 1 timme Mer än 1 timme, upp till 1½ timme Mer än 1½ timme, upp till 2 timmar Mer än 2 timmar, upp till 2½ timme

Läs mer

Meddelandeblad. Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och handikappomsorgen år 2015

Meddelandeblad. Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och handikappomsorgen år 2015 Meddelandeblad Mottagare: Handläggare med ansvar för avgifter inom äldre- och handikappomsorg, pensionärsoch handikapporganisationer samt förvaltningsdomstolar Nr 8/2014 December 2014 Uppgifter för beräkning

Läs mer

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka UF 23 SM 1501 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2014 Higher Education. Employees in Higher Education 2014 I korta drag Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter

Läs mer

Hundar, katter och andra sällskapsdjur 2012

Hundar, katter och andra sällskapsdjur 2012 Hundar, katter och andra sällskapsdjur 2012 2(33) Innehållsförteckning 2 1. Allmän information 3 1.1 Teckenförklaring 3 2. Resultat 4 2.1 Antal hundar och katter 4 Tabell 2.1.1 Antal hundar och katter

Läs mer

Energipriser på naturgas och el 2008 EN0302

Energipriser på naturgas och el 2008 EN0302 RM/ET 2010-0-28 1() Energipriser på naturgas och el 2008 EN0302 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2004

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2004 HUSHÅLLS- BAROMETERN våren 2004 Rapport Hushållsbarometern våren 2004 Institutet för Privatekonomi Erika Pahne Maj 2004 Institutet för Privatekonomi 2 Föreningssparbankens HUSHÅLLSBAROMETER Inledning 4

Läs mer

Skandias plånboksindex. September, 2013 2013-09-24

Skandias plånboksindex. September, 2013 2013-09-24 Skandias plånboksindex September, 2013 2013-09-24 1 Sammanfattning Plånboksindex för september: Hushållens optimism rasar dramatiskt Skandias senaste plånboksindex, som görs i samarbete med TNS Sifo, visar

Läs mer

Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL)

Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL) Avgifter inom Vård & Omsorg Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun (SoL och HSL) 2007 Riksdagen beslutade i november 2001 om nya regler för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Läs mer

Frukosten bör serveras någon gång mellan klockan 07.30 och 9.00. Den ska stå för 15-20 procent (320-430 kcal) av dagens energibehov.

Frukosten bör serveras någon gång mellan klockan 07.30 och 9.00. Den ska stå för 15-20 procent (320-430 kcal) av dagens energibehov. Koststandard Frukost Frukosten bör serveras någon gång mellan klockan 07.30 och 9.00. Den ska stå för 15-20 procent (320-430 kcal) av dagens energibehov. Frukosten ska anpassas efter vårdtagarens önskemål

Läs mer

Hushållens utveckling i Jönköpings kommun

Hushållens utveckling i Jönköpings kommun Hushållens utveckling i Jönköpings kommun STADSKONTORET l MAJ 2014 Stadskontorets utredningsenhet Utredare Maria Degerman Kontakt Andreas.zeidlitz@jonkoping.se, 036-10 57 30 Omslag och layout Lena Holmberg

Läs mer