Household Budget Survey (HBS) 2005, Expenditure and income report. Transport dyrast i södra mellanbygden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Household Budget Survey (HBS) 2005, Expenditure and income report. Transport dyrast i södra mellanbygden"

Transkript

1 HE 35 SM 0601 Hushållens utgifter (HUT) 2005 Utgifts- och inkomstrapport Household Budget Survey (HBS) 2005, Expenditure and income report I korta drag Boendet kostar mest Boendet är den enskilt största utgiftsposten. I genomsnitt betalar ett hushåll kronor per år för boendet. Hur stor andel boendeutgiften utgör av de totala utgifterna skiljer sig åt om man jämför mellan hushållsgrupper. För ensamstående med barn går 32,5 procent av utgifterna till boende medan endast 24,9 procent av utgifterna för sammanboende med barn går till boende. Transport dyrast i södra mellanbygden Utgifterna jämförs också mellan så kallade H-regioner för att försöka belysa de regionala skillnaderna. De utgifter som skiljer sig åt mellan H-regionerna är framförallt bostad, fritid och kultur, transport, utemåltider samt kläder och skor. Av dessa utgifter är transport dyrast i södra mellanbygden, de övriga utgifterna är dyrast i Stockholm. Födelseland Svenskfödda hushåll är den grupp som lägger mest pengar på de flesta utgiftsgrupperna. Undantag är tobak, kläder och skor samt hälso- och sjukvård där födda i norden (exklusive Sverige) är den grupp som lägger mest pengar. Hushåll födda utanför norden lägger minst pengar på alkoholhaltiga drycker och hälso- och sjukvård. Förändring över tiden När man jämför samtliga hushålls totala utgifter under åren kan man se att de totala utgifterna ökat 8,2 procent. Utgiften för bostad, transport och fritid och kultur har ökat mest. Ökningen har skett mellan åren 2004 och Ökningen för fritid och kultur är dock inte statistiskt säkerställd, d v s förändringen ligger inom felmarginalen. Åsa Berglind, SCB, tfn , Åsa Karlsson, SCB, tfn , Statistiken har producerats av SCB, som ansvarar för officiell statistik inom området. ISSN Serie HE Hushållens ekonomi. Utkom den 14 december. URN:NBN:SE:SCB-2006-HE35SM0601_pdf Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken. Utgivare av Statistiska meddelanden är Kjell Jansson, SCB.

2 SCB 2 HE 35 SM 0601 Innehåll Statistiken med kommentarer 4 Tabellkommentarer 5 Hushåll 5 Individer 5 H-region 6 Ekologiska och miljömärkta varor 6 Moms 6 Födelseland 6 Utbildning 6 Socioekonomisk grupp 6 Bostadstyp 7 Disponibel inkomst 7 Förändring över tiden 7 Tabeller 8 Teckenförklaring 8 1. Hushållsgrupp utgifter i kronor per hushåll år 2005, medelvärden 8 2. Hushållsgrupp andel av totala utgifter per hushåll år 2005, medelvärden 9 3. Ensamstående och sammanboende med barn utgifter i kronor per hushåll år 2005, medelvärden Ensamstående och sammanboende med barn andel av totala utgifter per hushåll år 2005, medelvärden Ensamstående kvinnor och män med och utan barn utgifter i kronor per hushåll år 2005, medelvärden Män och ålder utgifter i kronor per person år 2005, medelvärden Kvinnor och ålder utgifter i kronor per person år 2005, medelvärden H-region utgifter i kronor per hushåll år 2005, medelvärden Andelen¹ köpta ekologiska och miljömärkta varor per utgiftsgrupp och hushåll år 2005, medelvärden Hushållsgrupp betald moms per momsgrupp i kronor per hushåll år 2005, medelvärden Födelseland¹ utgifter i kronor per hushåll år 2005, medelvärden Utbildning¹ utgifter i kronor per hushåll år 2005, medelvärden 19 13a. Socioekonomisk grupp¹ (20-64 år) utgifter i kronor per hushåll år 2005, medelvärden 20 13b. Socioekonomisk grupp (20-64 år) utgifter i kronor per hushåll år 2005, medelvärden Bostadstyp utgifter i kronor per hushåll år 2005, medelvärden Disponibel inkomst (kvintiler) utgifter i kronor per hushåll år 2005, medelvärden Disponibel inkomst (kvintiler) andel av totala utgifter per hushåll år 2005, medelvärden 24

3 SCB 3 HE 35 SM Utgifter i kronor per hushåll år , medelvärden 25 Fakta om statistiken 26 Detta omfattar statistiken 26 Utgifter 26 COICOP 27 Inkomster 27 Definitioner och förklaringar 28 H-region 29 Så görs statistiken 31 Statistikens tillförlitlighet 32 Bra att veta 35 Annan statistik 36 Tidigare publicering 37 Appendix 38 In English 48 Summary 48 List of terms 51

4 SCB 4 HE 35 SM 0601 Statistiken med kommentarer Huvudsyftet med undersökningen om hushållens utgifter är att belysa utgifter för varor och tjänster bland olika hushållsgrupper. Tabellerna i detta Statistiska Meddelande (SM) är inte detaljerade. I detta SM redovisas enbart huvudgrupper av utgifter medan tabeller med både huvudgrupper och undergrupper redovisas på SCB:s hemsida. I detta SM har 2005 års utgifter kompletterats med bland annat disponibel inkomst. Den statistik som presenteras här avser utgifter och inkomster under år Den baseras på ett urval av hushåll. Bland de utvalda hushållen svarade 52 procent. I samtliga tabeller redovisas osäkerhetsmått i form av 95 % -iga konfidensintervall, vilka utgör ett mått på den osäkerhet som urvalet orsakar. Intervallet innehåller med 95 procents sannolikhet populationsvärdet (se avsnitt Statistikens tillförlitlighet). Det har skett en hel del förändringar i insamlingsförfarande, innehåll och redovisning under åren. Därför bör jämförelser över tiden göras med viss försiktighet (se avsnitt Bra att veta). Redovisningar för åren 2003 och 2004 är dock helt jämförbara.

5 SCB 5 HE 35 SM 0601 Tabellkommentarer Hushåll Tabellerna 1, 3 och 5 redovisar genomsnittliga utgifter per hushållsgrupp och år. Siffrorna beräknas för samtliga hushåll oberoende av om de haft den aktuella utgiften eller inte. Tabellerna 2 och 4 visar andelar av de totala utgifterna. Andelarna beräknas för samtliga hushåll oberoende av om de haft den aktuella utgiften eller inte. I genomsnitt var de totala utgifterna kr per hushåll år De största utgiftsposterna var bostad, fritid och kultur, transport och livsmedel (se tabell 1). Utgiftsgruppen fritid och kultur innehåller flera olika typer av utgifter (se appendix). Andel av totala utgifter per hushåll år 2005 Fritid och kultur Skattepliktiga förmåner Livsmedel Alkoholfria drycker Utemåltider Alkoholhaltiga drycker Tobak Förbrukningsvaror Hushållstjänster Transport Kläder och skor Hälso- och sjukvård Möbler och inventarier Bostad Fördelning och omfattning av utgifterna skiljer sig åt mellan olika hushållsgrupper. För ensamstående med barn går 32,5 procent av utgifterna till boende medan endast 24,9 procent av utgifterna för sammanboende med barn går till boende. Sammanboende utan barn är den grupp som lägger störst andel av sina utgifter på fritid och kultur, 19,5 procent. Barnfamiljer lägger större andel på kläder och skor än hushåll utan barn (se tabell 2). Individer Tabell 5 redovisar genomsnittliga utgifter för ensamstående kvinnor och män. I gruppen ensamstående utan barn lägger kvinnor mer än dubbelt så mycket pengar på kläder och skor än vad män gör. Samtidigt lägger männen nästan dubbelt så mycket pengar på transport. Tabell 6 och 7 redovisar genomsnittliga utgifter per person uppdelat efter kön och ålder men oavsett vilken hushållsgrupp man tillhör. Även här skiljer sig utgifterna åt mellan kvinnor och män. Kvinnor i åldern år lägger nästan dubbelt så mycket pengar på kläder och skor än män i samma ålder. Kvinnor i åldern lägger nästan fyra gånger mer pengar på personlig hygien än män i samma ålder, de lägger istället mer pengar på utemåltider, och alkoholhaltiga drycker.

6 SCB 6 HE 35 SM 0601 H-region Tabell 8 visar genomsnittliga utgifter per hushåll och H-region (se avsnitt Definitioner och förklaringar). De utgifter som skiljer sig åt mellan H-regionerna är framförallt bostad, fritid och kultur, transport, utemåltider samt kläder och skor. Av dessa är utgiften för transport störst i södra mellanbygden, de övriga utgifterna är störst i Stockholm. Ekologiska och miljömärkta varor Tabell 9 visar andelen köpta ekologiska och miljömärkta varor per utgiftsgrupp och hushåll. Andelarna beräknas enbart bland dem som haft utgift för den aktuella varan. Här bör påpekas att det kan vara konsumentens medvetenhet vid köpet som har fångats upp. I vissa fall när konsumenter köper en vara är de helt enkelt inte medvetna om den är miljömärkt eller ekologisk eller inte. I genomsnitt är 2,2 procent av de livsmedel ett hushåll köper ekologiska eller miljömärkta. De varugrupper som hushållen i genomsnitt köper störst andel ekologiskt och/eller miljömärkt är mjölk, ägg, bananer, rotfrukter och förbrukningsvaror (se tabell 9). Moms Tabell 10 visar betald moms per momsgrupp (6, 12 respektive 25 procent). Svenska hushåll betalade i genomsnitt ca kr i moms år Av dessa gick ca till 25 procentig moms, ca kr till 12 procentig moms och ca 600 kr till 6 procentig moms. Födelseland Tabell 11 visar genomsnittliga utgifter per hushåll och födelseland. Hushållen har delats in i tre grupper, födda i Sverige, norden 1 och utanför norden (se avsnitt Definitioner och förklaringar). Svenskfödda hushåll är den grupp som lägger mest pengar på de flesta utgiftsgrupperna. Undantag är tobak, kläder och skor samt hälso- och sjukvård där födda i norden (exklusive Sverige) är den grupp som lägger mest pengar. Hushåll födda utanför norden lägger minst pengar på alkoholhaltiga drycker och hälso- och sjukvård. Utbildning Tabell 12 visar genomsnittliga utgifter per hushåll och utbildningsnivå. Hushållen har delats in i tre grupper, förgymnasial, gymnasial och eftergymnasial utbildning (se avsnitt Definitioner och förklaringar). Hushåll med eftergymnasial utbildning har störst total utgift och lägger oftast mest pengar på de olika utgiftsgrupperna. Hushåll med förgymnasial utbildning lägger mer pengar på tobak än hushåll med högre utbildning. Socioekonomisk grupp Tabell 13a och 13b visar genomsnittliga utgifter per hushåll och socioekonomisk grupp (se Definitioner och förklaringar). Tabell 13a visar utgifter för förvärvsarbetande hushåll och tabell 13b visar utgifter för icke förvärvsarbetande hushåll. De förvärvsarbetande hushållen har delats in i fyra grupper, arbetare, lägre tjänstemän, mellan tjänstemän och högre tjänstemän. De högre tjänstemännen lägger mer än dubbelt så mycket pengar på utemåltider jämfört med hur 1 I gruppen norden ingår Norge, Finland, Danmark och Island

7 SCB 7 HE 35 SM 0601 mycket pengar arbetare lägger. Fritid och kultur samt skattepliktiga förmåner är andra utgifter där högre tjänstemän lägger avsevärt mycket mer pengar än vad arbetare gör. Bland de icke förvärvsarbetande är det tydligt att gruppen studerande ligger mycket lågt i förhållande till förvärvsarbetande vad gäller utgiften för bostad, möbler och inventarier, transport och fritid och kultur (se tabell 13b). Bostadstyp Tabell 14 visar genomsnittliga utgifter per hushåll och bostadstyp. Hushållen har delats in i tre grupper, ägt småhus, hyresrätt och bostadsrätt. Hushåll som bor i bostadsrätt lägger mer pengar på utemåltider och hälso- och sjukvård än hushåll som bor i ägt småhus och hyreslägenhet. Hushåll som bor i ägt småhus lägger mer pengar på de flesta andra utgiftsgrupper än hushåll som bor i hyresoch bostadsrätt. Disponibel inkomst Tabell 15 visar utgifter per hushåll och inkomstgrupp. Hushållen har delats in i fem grupper efter stigande inkomst (se avsnitt Definitioner och förklaringar). Grupp 1 är de hushåll med lägst disponibel inkomst och grupp 5 är de hushåll med högst disponibel inkomst. Utgiftsmönstret är lika för grupperna vad gäller de flesta utgifterna men nivån på utgiften är högre i grupp 5 (se tabell 15). De i grupp 1 alltså de med lägst inkomst lägger betydligt större andel av sina utgifter på boende, 35,4 procent, än vad t ex grupp 2 gör som lägger 26,3 procent av sina totala utgifter på boende (se tabell 16). Förändring över tiden I tabell 17 jämförs samtliga hushålls totala utgifter under åren Man kan se att utgiften för bostad, transport och fritid och kultur ökat mest. Av dessa ökningar är dock utgiften för fritid och kultur inte statistiskt säkerställd, d v s förändringen ligger inom felmarginalen.

8 SCB 8 HE 35 SM 0601 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols. Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges Data not available 1. Hushållsgrupp utgifter i kronor per hushåll år 2005, medelvärden 1. Type of household expenditures per household 2005 in SEK, mean value Ensamstående med barn Ensamstående utan barn Sammanboende med barn Sammanboende utan barn Övriga sammanboende med barn Övriga Samtliga hushåll Antal medverkande hushåll Genomsnittligt antal personer 2,6 1,0 3,9 2,0 4,7 2,8 2,1 konsumtionsenheter 1,79 1,00 2,43 1,51 2,94 2,03 1,57 Beräknad populations storlek ± ± ± ± ± ± ± Hushållets genomsnittliga disponibla inkomst ± ± ± ± ± ± ± TOTALA UTGIFTER ± ± ± ± ± ± ± KÖPTA LIVSMEDEL ± ± 920 ± ± ± ± ± 700 ALKOHOLFRIA DRYCKER ± 300 ± 140 ± 200 ± 150 ± 530 ± 430 ± 90 UTEMÅLTIDER ± ± ± ± ± ± ± 610 ALKOHOLHALTIGA DRYCKER (även lättöl) ± 870 ± 570 ± 450 ± 650 ± ± ± 320 TOBAK ± 540 ± 420 ± 360 ± 380 ± ± ± 220 FÖRBRUKNINGSVAROR ± ± 470 ± 500 ± 420 ± ± ± 260 HUSHÅLLSTJÄNSTER ± ± ± ± ± ± ± KLÄDER OCH SKOR ± ± ± ± ± ± ± BOSTAD ± ± ± ± ± ± ± MÖBLER, INVENTARIER, TEXTILIER OCH HUSHÅLLSUTRUSTNING ± ± ± ± ± ± ± HÄLSO- OCH SJUKVÅRD ± ± ± ± ± ± ± TRANSPORT ± ± ± ± ± ± ± FRITID OCH KULTUR ± ± ± ± ± ± ± SKATTEPLIKTIGA FÖRMÅNER ± 250 ± 300 ± 610 ± 340 ± ± 960 ± 200

9 SCB 9 HE 35 SM Hushållsgrupp andel av totala utgifter per hushåll år 2005, medelvärden 2. Type of household share of total consumption per household during 2005 in SEK, mean value Ensamstående med barn Ensamstående utan barn Sammanboende med barn Sammanboende utan barn Övriga samman-- boende med barn Övriga Samtliga hushåll Antal medverkande hushåll Genomsnittligt antal personer 2,6 1,0 3,9 2,0 4,7 2,8 2,1 konsumtionsenheter 1,79 1,00 2,43 1,51 2,94 2,03 1,57 Beräknad populations storlek ± ± ± ± ± ± ± Hushållets genomsnittliga disponibla inkomst ± ± ± ± ± ± ± TOTALA UTGIFTER 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 ±0,0 ±0,0 ±0,0 ±0,0 ±0,0 ±0,0 ±0,0 KÖPTA LIVSMEDEL 12,2 9,1 13,1 12,4 13,3 12,8 11,3 ± 0,8 ± 3,3 ± 0,4 ± 0,5 ± 1,2 ± 1,3 ± 1,3 ALKOHOLFRIA DRYCKER 1,1 0,8 1,1 1,0 1,1 1,0 0,9 ± 0,1 ± 0,4 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,2 ± 0,1 UTEMÅLTIDER 2,4 4,4 3,1 3,7 2,7 3,0 3,7 ± 0,5 ± 0,6 ± 0,2 ± 0,4 ± 0,6 ± 1,1 ± 0,3 ALKOHOLHALTIGA DRYCKER 0,8 1,7 1,0 1,6 1,3 1,8 1,5 (även lättöl) ± 0,3 ± 0,4 ± 0,1 ± 0,2 ± 0,4 ± 0,6 ± 0,2 TOBAK 0,8 1,2 0,7 0,8 0,8 1,2 0,9 ± 0,3 ± 0,5 ± 0,1 ± 0,2 ± 0,4 ± 0,6 ± 0,2 FÖRBRUKNINGSVAROR 2,5 1,7 2,4 1,8 2,4 1,9 1,9 ± 0,4 ± 0,7 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,5 ± 0,3 ± 0,3 HUSHÅLLSTJÄNSTER 5,5 3,5 6,1 4,1 5,1 4,1 4,4 ± 1,0 ± 0,9 ± 0,4 ± 0,4 ± 1,1 ± 0,6 ± 0,4 KLÄDER OCH SKOR 5,8 4,1 5,6 4,2 5,3 3,8 4,5 ± 1,1 ± 0,8 ± 0,4 ± 0,5 ± 1,3 ± 1,1 ± 0,4 BOSTAD 32,5 29,8 24,9 24,9 24,7 27,5 27,3 ± 2,1 ± 6,6 ± 0,8 ± 0,9 ± 2,5 ± 2,4 ± 2,5 MÖBLER, INVENTARIER, TEXTILIER OCH 4,9 3,8 5,5 6,5 4,8 5,1 5,1 HUSHÅLLSUTRUSTNING ± 1,2 ± 0,9 ± 0,4 ± 0,7 ± 1,0 ± 1,1 ± 0,4 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2,4 2,5 1,6 2,7 1,7 2,0 2,4 ± 0,9 ± 0,7 ± 0,3 ± 0,5 ± 0,9 ± 0,7 ± 0,3 TRANSPORT 11,4 19,6 16,7 16,5 17,0 17,2 17,5 ± 1,9 ± 14,1 ± 0,9 ± 1,1 ± 2,4 ± 2,7 ± 5,3 FRITID OCH KULTUR 17,1 17,5 17,3 19,5 18,8 18,1 18,1 ± 1,6 ± 2,6 ± 0,7 ± 1,0 ± 1,9 ± 2,0 ± 1,0 SKATTEPLIKTIGA FÖRMÅNER.. 0,8 0,3 0,8 0,4 0,4.. ± 0,2 ± 0,1 ± 0,3 ± 0,2 ± 0,1

10 SCB 10 HE 35 SM Ensamstående och sammanboende med barn utgifter i kronor per hushåll år 2005, medelvärden 3. Single persons and cohabiting with children expenditures per household during 2005 in SEK, mean value Ensamstående med barn Sammanboende med barn 1 barn 2+ barn 1 barn 2 barn 3 barn 4 + barn Antal medverkande hushåll Genomsnittligt antal personer 2,0 3,3 3,0 4,0 5,0 6,3 konsumtionsenheter 1,52 2,07 2,03 2,45 2,87 3,41 Beräknad populations storlek ± ± ± ± ± ± Huhållets genomsnittliga disponibla inkomst ± ± ± ± ± ± TOTALA UTGIFTER ± ± ± ± ± ± KÖPTA LIVSMEDEL ± ± ± ± ± ± ALKOHOLFRIA DRYCKER ± 470 ± 350 ± 370 ± 260 ± 550 ± UTEMÅLTIDER ± ± ± ± ± ± ALKOHOLHALTIGA DRYCKER (även lättöl) ± ± 650 ± 920 ± 640 ± 920 ± TOBAK ± 800 ± 730 ± 830 ± 400 ± 770 ± 890 FÖRBRUKNINGSVAROR ± ± ± 900 ± 700 ± ± HUSHÅLLSTJÄNSTER ± ± ± ± ± ± KLÄDER OCH SKOR ± ± ± ± ± ± BOSTAD ± ± ± ± ± ± MÖBLER, INVENTARIER, TEXTI LIER, HUSHÅLLSUTRUSTNING ± ± ± ± ± ± HÄLSO- OCH SJUKVÅRD ± ± ± ± ± ± TRANSPORT ± ± ± ± ± ± FRITID OCH KULTUR ± ± ± ± ± ± SKATTEPLIKTIGA FÖRMÅNER ± 170 ± 470 ± ± 950 ± ± 1 130

11 SCB 11 HE 35 SM Ensamstående och sammanboende med barn andel av totala utgifter per hushåll år 2005, medelvärden 4. Single persons and cohabiting with children share of total consumption per household during 2005 in SEK, mean value Ensamstående med barn Sammanboende med barn 1 barn 2+ barn 1 barn 2 barn 3 barn 4 + barn Antal medverkande hushåll Genomsnittligt antal personer 2,0 3,3 3,0 4,0 5,0 6,3 konsumtionsenheter 1,52 2,07 2,03 2,45 2,87 3,41 Beräknad populations storlek ± ± ± ± ± ± Hushållens genomsnittliga disponibla inkomst ± ± ± ± ± ± TOTALA UTGIFTER 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 ± 0,0 ± 0,0 ± 0,0 ± 0,0 ± 0,0 ± 0,0 KÖPTA LIVSMEDEL 11,9 12,6 12,5 12,9 14,2 15,8 ± 1,1 ± 1,2 ± 0,8 ± 0,6 ± 0,9 ± 2,2 ALKOHOLFRIA DRYCKER 1,2 1,1 1,1 1,0 1,2 1,5 ± 0,2 ± 0,2 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,4 UTEMÅLTIDER 2,2 2,7 3,6 3,0 2,7 2,6 ± 0,7 ± 0,7 ± 0,5 ± 0,3 ± 0,4 ± 0,8 ALKOHOLHALTIGA DRYCKER 1,0 0,6 1,2 1,0 0,9 0,5 (även lättöl) ± 0,6 ± 0,3 ± 0,3 ± 0,2 ± 0,2 ± 0,3 TOBAK 0,6 1,0 1,0 0,5 0,7 0,4 ± 0,4 ± 0,4 ± 0,3 ± 0,1 ± 0,2 ± 0,2 FÖRBRUKNINGSVAROR 2,8 2,2 2,3 2,4 2,3 2,2 ± 0,7 ± 0,4 ± 0,3 ± 0,2 ± 0,3 ± 0,7 HUSHÅLLSTJÄNSTER 5,8 5,1 5,4 6,5 6,5 6,2 ± 1,8 ± 0,9 ± 0,6 ± 0,7 ± 0,6 ± 1,3 KLÄDER OCH SKOR 5,0 6,5 5,2 5,7 5,5 6,8 ± 1,6 ± 1,6 ± 0,9 ± 0,6 ± 0,9 ± 2,2 BOSTAD 32,5 32,6 26,1 24,3 24,4 24,0 ± 3,1 ± 2,8 ± 1,5 ± 1,0 ± 1,8 ± 4,0 MÖBLER, INVENTARIER, TEXTI- 5,2 4,6 5,6 5,7 5,0 5,1 LIER, HUSHÅLLSUTRUSTNING ± 1,8 ± 1,5 ± 0,8 ± 0,6 ± 0,8 ± 1,3 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2,9 1,8 1,6 1,7 1,6 1,0 ± 1,4 ± 1,0 ± 0,5 ± 0,4 ± 0,4 ± 0,6 TRANSPORT 10,6 12,2 16,6 17,1 15,4 17,1 ± 2,7 ± 2,5 ± 1,8 ± 1,4 ± 1,9 ± 4,0 FRITID OCH KULTUR 18,2 16,1 17,2 17,3 18,2 15,8 ± 2,1 ± 2,5 ± 1,3 ± 0,9 ± 1,4 ± 2,0 SKATTEPLIKTIGA FÖRMÅNER. 0,2 0,6 0,8 1,0 0,3. ± 0,1 ± 0,2 ± 0,2 ± 0,4 ± 0,2

12 SCB 12 HE 35 SM Ensamstående kvinnor och män med och utan barn utgifter i kronor per hushåll år 2005, medelvärden 5. Singel women and men with and without children expenditures per household during 2005 in SEK, mean value Ensamstående med barn Ensamstående utan barn Kvinnor Män Alla Kvinnor Män Alla Antal medverkande hushåll Genomsnittligt antal personer 2,6 2,6 2,6 1,0 1,0 1,0 konsumtionsenheter 1,79 1,78 1,79 1,00 1,00 1,00 Beräknad populations storlek ± ± ± ± ± ± Hushållens genomsnittliga disponibla inkomst ± ± ± ± ± ± TOTALA UTGIFTER ± ± ± ± ± ± KÖPTA LIVSMEDEL ± ± ± ± ± ± 920 ALKOHOLFRIA DRYCKER ± 350 ± 430 ± 300 ± 190 ± 210 ± 140 UTEMÅLTIDER ± ± ± ± ± ± ALKOHOLHALTIGA DRYCKER (även lättöl) ± 980. ± 870 ± 700 ± 900 ± 570 TOBAK ± 600 ± ± 540 ± 520 ± 660 ± 420 FÖRBRUKNINGSVAROR ± ± ± ± 810 ± 390 ± 470 HUSHÅLLSTJÄNSTER ± ± ± ± ± ± KLÄDER OCH SKOR ± ± ± ± ± ± BOSTAD ± ± ± ± ± ± MÖBLER, INVENTARIER, TEXTI LIER, HUSHÅLLSUTRUSTNING ± ± ± ± ± HÄLSO- OCH SJUKVÅRD ± ± ± ± ± TRANSPORT ± ± ± ± ± ± FRITID OCH KULTUR ± ± ± ± ± ± SKATTEPLIKTIGA FÖRMÅNER ± 260 ± 730 ± 250 ± 130. ± 300

13 SCB 13 HE 35 SM Män och ålder utgifter i kronor per person år 2005, medelvärden 6. Men and age expenditures per person during 2005 in SEK, mean value Antal medverkande personer Beräknad populations- Män Alla storlek ± ± ± ± ± ± ± UTEMÅLTIDER ± 70 ± 270 ± ± 540 ± 510 ± 470 ± 250 ALKOHOLHALTIGA DRYCKER (även lättöl) ± 0. ± 630 ± 140 ± 180. ± 100 TOBAK ± 0 ± 60 ± 270 ± 280 ± 330 ± 300 ± 120 FÖRBRUKNINGSVAROR ± 110 ± 50 ± 280 ± 60 ± 60 ± 100 ± 40 därav Personlig hygien ± 110 ± 50 ± 200 ± 60 ± 60 ± 60 ± 40 HUSHÅLLSTJÄNSTER ± 70 ± 290 ± 690 ± 590 ± 330 ± 300 ± 200 därav Övriga tjänster ± 70 ± 290 ± 690 ± 590 ± 330 ± 300 ± 200 KLÄDER OCH SKOR ± 630 ± ± ± ± ± 680 ± 510 Kläder ± 570 ± 840 ± ± ± ± 600 ± 480 därav Utekläder ± 110 ± 190. ± ± 200 Övriga kläder ± 440 ± 690 ± ± 590 ± 780 ± 310 ± 330 Underkläder ± 60 ± 70 ± 120 ± 110 ± 140 ± 50 ± 50 Accessoarer, hattar, mössor, vantar etc. ± 100 ± 90. ± 110 ± 50 ± 120 ± 50 Skor ± 200 ± 460 ± 460 ± 230 ± 260 ± 250 ± 120 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD ± 80 ± 260 ± 650 ± ± ± ± 790 TRANSPORT ± ± ± 790 ± 870 ± ± 410 därav Drift av bil ± 0 ± ± 730 ± 850 ± 530 ± 370 Lokalresor, transporttjänster ± 170 ± 420 ± 190 ± 200 ± 110 ± 90 FRITID OCH KULTUR ± 550 ± 780 ± ± 720 ± ± 540 ± 370 därav Lek, sport, hobby ± 510 ± 620 ± 530 ± 430 ± 590 ± 160 ± 210 Underhållning ± 110 ± 60 ± 440 ± 80 ± 150 ± 80 ± 70 Böcker, tidningar, TV-licens etc ± 100 ± 190 ± 240 ± 220 ± 200 ± 240 ± 90

14 SCB 14 HE 35 SM Kvinnor och ålder utgifter i kronor per person år 2005, medelvärden 7. Women and age expenditures per person during 2005 in SEK, mean value Kvinnor Alla Antal medverkande personer Beräknad populations storlek ± ± ± ± ± ± ± UTEMÅLTIDER ± 40 ± 280 ± 500 ± 260 ± 270 ± 120 ± 120 ALKOHOLHALTIGA DRYCKER (även lättöl) ± 0 ± 60 ± 140 ± 70 ± 100 ± 120 ± 40 TOBAK ± 0. ± 160 ± 190 ± 170 ± 110 ± 70 FÖRBRUKNINGSVAROR ± 90 ± 240 ± 320 ± 210 ± 240 ± 330 ± 100 därav Personlig hygien ± 90 ± 230 ± 310 ± 210 ± 240 ± 330 ± 100 HUSHÅLLSTJÄNSTER ± 110 ± 360 ± ± ± 580 ± 490 ± 970 därav Övriga tjänster ± 100 ± 360 ± ± ± 580 ± 490 ± 960 KLÄDER OCH SKOR ± 640 ± ± ± ± ± ± 630 Kläder ± 570 ± ± ± ± ± ± 540 därav Utekläder ± 180 ± 290 ± 670 ± 480 ± 430 ± 260 ± 190 Övriga kläder ± 350 ± 950 ± ± 680 ± 900 ± ± 380 Underkläder ± 160 ± 360 ± 760 ± 210 ± 240 ± 180 ± 130 Accessoarer, hattar, mössor, vantar etc. ± 70 ± 140 ± 90 ± 100 ± 100 ± 30 ± 40 Skor ± 200 ± 540 ± 750 ± 280 ± 520 ± 450 ± 190 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD ± 80 ± 460 ± ± 810 ± ± 910 ± 460 TRANSPORT ± 500 ± 540 ± 430 ± 590 ± 640 ± 210 därav Drift av bil ± 10 ± 470. ± 220 ± 180. ± 100 Lokalresor, transporttjänster ± 170 ± 390 ± 340 ± 560 ± 340 ± 170 FRITID OCH KULTUR ± 920 ± ± ± 590 ± 390 ± 460 ± 330 därav Lek, sport, hobby ± 880 ± ± 730 ± 450 ± 200 ± 290 ± 240 Underhållning ± 50 ± 100 ± 260 ± 70 ± 110 ± 100 ± 50 Böcker, tidningar, TV-licens etc ± 120 ± 190 ± 700 ± 190 ± 160 ± 50 ± 110

15 SCB 15 HE 35 SM H-region utgifter i kronor per hushåll år 2005, medelvärden 8. H-region expenditures per household during 2005 in SEK, mean value Stockholm Göteborg och Malmö Större städer Södra mellanbygden Norra tät och gles- bygden Antal medverkande hushåll Genomsnittligt antal personer 2,1 2,2 2,2 2,2 2,1 konsumtionsenheter 1,58 1,65 1,63 1,68 1,58 Beräknad populations storlek ± ± ± ± ± Hushållens genomsnittliga disponibla inkomst ± ± ± ± ± TOTALA UTGIFTER ± ± ± ± ± KÖPTA LIVSMEDEL ± ± ± ± ± ALKOHOLFRIA DRYCKER ± 220 ± 260 ± 150 ± 220 ± 260 UTEMÅLTIDER ± ± ± 950 ± ± ALKOHOLHALTIGA DRYCKER (även lättöl) ± 800 ± ± 470 ± 820 ± 780 TOBAK ± 420 ± 570 ± 360 ± 720 ± 530 FÖRBRUKNINGSVAROR ± 720 ± 760 ± 430 ± 530 ± 670 HUSHÅLLSTJÄNSTER ± ± ± ± ± KLÄDER OCH SKOR ± ± ± ± ± BOSTAD ± ± ± ± ± MÖBLER, INVENTARIER, TEXTI LIER, HUSHÅLLSUTRUSTNING ± ± ± ± ± HÄLSO- OCH SJUKVÅRD ± ± ± ± ± TRANSPORT ± ± ± ± ± FRITID OCH KULTUR ± ± ± ± ± SKATTEPLIKTIGA FÖRMÅNER ± 500 ± 510 ± 380 ± 500 ± 170

HUSHÅLLENS UTGIFTER (HUT) 2006

HUSHÅLLENS UTGIFTER (HUT) 2006 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(138) HUSHÅLLENS UTGIFTER (HUT) 2006 Utgifter (och disponibel inkomst) HE0201 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde

Läs mer

Hushållens utgifter (HUT) 2003

Hushållens utgifter (HUT) 2003 Hushållens utgifter (HUT) 2003 PR0601 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Hushållens ekonomi, Priser och konsumtion A.2 Statistikområde Hushållens utgifter A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella

Läs mer

Hushållens utgifter (HUT)

Hushållens utgifter (HUT) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (102) Hushållens utgifter (HUT) 2012 HE0201 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 NTU 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Nationella trygghetsundersökningen 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder

Läs mer

Barn i dag En beskrivning av barns villkor med Barnkonventionen som utgångspunkt. Tema: Barn. Befolkning och välfärd

Barn i dag En beskrivning av barns villkor med Barnkonventionen som utgångspunkt. Tema: Barn. Befolkning och välfärd TEMARAPPORT 2009:2 Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Tema: Barn Barn i dag En beskrivning av barns villkor med Barnkonventionen som utgångspunkt Befolkning och välfärd TemaRAPPORT 2009:2 Tema:

Läs mer

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Hälsa på lika villkor Nationellt urval 2014-09-01

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Hälsa på lika villkor Nationellt urval 2014-09-01 Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Hälsa på lika villkor Nationellt urval 2014-09-01 Inledning Enkätenheten vid Statistiska centralbyrån (SCB) genomförde under perioden februari

Läs mer

Hushållsbudgetstatistiken (HBS) 2001

Hushållsbudgetstatistiken (HBS) 2001 Hushållsbudgetstatistiken (HS) 2001 PR0601 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Priser och konsumtion A.2 Statistikområde Hushållens utgifter A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik

Läs mer

Förmögenhetsfördelningen i Sverige 1997 med tillbakablick till 1975

Förmögenhetsfördelningen i Sverige 1997 med tillbakablick till 1975 Förmögenhetsfördelningen i Sverige 1997 med tillbakablick till 1975 Rapport 2000:1 Producent Statistiska centralbyrån, Programmet för inkomst och förmögenhet 702 15 Örebro Förfrågningar Kjell Jansson,

Läs mer

Befolkning 2007/2011 Befolkningsförändringar 2011. 02 Antal födda 5 07 Döda 8. Inflyttade 79 0-19 år 20 150. 65-w 1 Utflyttade 91 0-19 år 16 50

Befolkning 2007/2011 Befolkningsförändringar 2011. 02 Antal födda 5 07 Döda 8. Inflyttade 79 0-19 år 20 150. 65-w 1 Utflyttade 91 0-19 år 16 50 Orrefors 11 07 Befolkning Befolkning 2007/2011 Befolkningsförändringar 2011 Antal 250 02 Antal födda 5 07 Döda 8 Födelsenetto -3 200 Inflyttade 79 0-19 år 20 150 20-44 47 45-64 11 100 65-w 1 Utflyttade

Läs mer

Välfärd. för barnfamiljer HÖGST RÄNTEAVDRAG LEVA IHOP LÖNER UNDER LUPP SÖMNLÖSA AV JOBBET. en generationsfråga Utrikes föddas.

Välfärd. för barnfamiljer HÖGST RÄNTEAVDRAG LEVA IHOP LÖNER UNDER LUPP SÖMNLÖSA AV JOBBET. en generationsfråga Utrikes föddas. STATISTIK OM VÄLFÄRD, ARBETSMARKNAD, UTBILDNING OCH BEFOLKNING Välfärd 3/214 LEVA IHOP en generationsfråga Utrikes föddas LÖNER UNDER LUPP Unga kvinnor SÖMNLÖSA AV JOBBET 24 % 14 % HÖGST RÄNTEAVDRAG för

Läs mer

Ekonomisk utsatthet och välfärd bland barn och deras familjer 1968 2010. Underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013

Ekonomisk utsatthet och välfärd bland barn och deras familjer 1968 2010. Underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013 Ekonomisk utsatthet och välfärd bland barn och deras familjer 1968 2010 Underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2014:2 BAKOM SIFFRORNA - unga som varken arbetade eller studerade 2000 2010 Susan Niknami och Lena Schröder Temagruppen Unga

Läs mer

Clara Larsson, SCB, tfn 019-17 64 86 fornamn.efternamn@scb.se

Clara Larsson, SCB, tfn 019-17 64 86 fornamn.efternamn@scb.se HA 24 SM 1401 Livsmedelsförsäljningsstatistik 2013 Livsmedelsförsäljningen inom detaljhandeln Food Sales 2013 I korta drag Korrigering 2014-10-08 Diagram 9 Andel ekologisk försäljning av livsmedel och

Läs mer

Anhöriga som ger omsorg till närstående. omfattning och konsekvenser

Anhöriga som ger omsorg till närstående. omfattning och konsekvenser Anhöriga som ger omsorg till närstående omfattning och konsekvenser Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Omförhandling och byten av elavtal 2012

Omförhandling och byten av elavtal 2012 Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Omförhandling och byten av elavtal 2012 Energi Omförhandling och byten av elavtal 2012 Statistiska centralbyrån 2013 Renegotiations and changes of contract with

Läs mer

Omförhandling och byten av elavtal 2008

Omförhandling och byten av elavtal 2008 Omförhandling och byten av elavtal 2008 mling avs Energi Omförhandling och byten av elavtal 2008 Statistiska centralbyrån 2009 Renegotiations and changes of contract with electricity suppliers 2008 Official

Läs mer

Unga byter jobb äldre stannar kvar

Unga byter jobb äldre stannar kvar Välfärd Unga byter jobb äldre stannar kvar Barnfattigdom ökar eller minskar den? 1,4 miljoner arbetspendlar över kommungräns Världens befolkning kan minska på sikt Nr 3 21 Nr 3 21 Välfärd sedan 1981 utges

Läs mer

INTEGRATION: RAPPORT 2. Integration. utrikes födda på arbetsmarknaden

INTEGRATION: RAPPORT 2. Integration. utrikes födda på arbetsmarknaden INTEGRATION: RAPPORT 2 Integration utrikes födda på arbetsmarknaden INTEGRATION: RAPPORT 2 Integration utrikes födda på arbetsmarknaden Statistiska centralbyrån 2009 Integration: Report 2 Integration

Läs mer

rapport 2014:34 Flyttmönster till följd av omfattande renoveringar

rapport 2014:34 Flyttmönster till följd av omfattande renoveringar rapport 2014:34 REGERINGSUPPDRAG Flyttmönster till följd av omfattande renoveringar Flyttmönster till följd av omfattande renoveringar Boverket december 2014 Titel: Flyttmönster till följd av omfattande

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2014

Den svenska bolånemarknaden 2014 Den svenska bolånemarknaden 214 1 APRIL 214 1 april 214 Dnr 13-7755 Innehåll SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 4 SVENSKA BOLÅNETAGARE 7 Blancolån 8 Hushåll med belåningsgrader över

Läs mer

Ekonomisk utsatthet i barnfamiljer

Ekonomisk utsatthet i barnfamiljer Rapport 2014:7 Ekonomisk utsatthet i barnfamiljer Del 1 av Ekonomisk utsatthet och social trygghet på Åland De senaste rapporterna från ÅSUB 2011:6 Undersökning om ålänningars alkohol- och narkotikabruk

Läs mer

Jämförbarhet i arbetsmarknadsstatistik för unga

Jämförbarhet i arbetsmarknadsstatistik för unga 2010/26-5 Jämförbarhet i arbetsmarknadsstatistik för unga en delrapport om metodologiska och institutionella skillnader mellan några utvalda länder MISSIV DATUM DIARIENR 2010-02-26 2010/26-5 ERT DATUM

Läs mer

Hälsa på lika villkor?

Hälsa på lika villkor? Hälsa på lika villkor? Enkätundersökning 2011, nationellt urval Uppdragsgivare: Statens folkhälsoinstitut Teknisk rapport Enkätenheten STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-10-05 Enkätenheten Innehåll Inledning...

Läs mer

Unga vuxnas boende 1997-2009

Unga vuxnas boende 1997-2009 Unga vuxnas boende 1997-2009 Hur bor 20 27-åringarna? Hur vill de bo? Sven Bergenstråhle 2 Sammanfattning SKOP har på uppdrag av Hyresgästföreningen intervjuat 4 441 unga vuxna i åldern 20 till 27 år i

Läs mer

32 procent bor. 42 200 vill ha egen. 27 800 bostäder behövs. 16 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo?

32 procent bor. 42 200 vill ha egen. 27 800 bostäder behövs. 16 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 215 Undersökning från Hyresgästföreningen 32 procent bor med osäkra villkor 42 2 vill ha egen bostad men saknar det idag 27 8 bostäder

Läs mer

Undersökningen om Hushållens ekonomi (HEK) - tidigare kallad Inkomstfördelningsundersökningen (HINK) 1999

Undersökningen om Hushållens ekonomi (HEK) - tidigare kallad Inkomstfördelningsundersökningen (HINK) 1999 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(347) Undersökningen om Hushållens ekonomi (HEK) - tidigare kallad Inkomstfördelningsundersökningen (HINK) 1999 HE0103 (tidigare IF0103) Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.0

Läs mer

konsumtionsrapporten konsumtionen konsumtionsrapporten

konsumtionsrapporten konsumtionen konsumtionsrapporten k kkkkkkkkkkkkkkkkkkk konsumtionsrapporten 2014 konsumtionen 2006 konsumtionsrapporten konsumtionsrapporten 2009 2014 Centrum för konsumtionsvetenskap CFK Handelshögskolan vid Göteborgs universitet 2014

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 211 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Läs mer

Skäliga levnadskostnader

Skäliga levnadskostnader Rapport 2009:8 Skäliga levnadskostnader Beräkningar av Konsumentverket Skäliga levnadskostnader Rapport 2009:12 Konsumentverket 2008 2 (28) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2015

Den svenska bolånemarknaden 2015 Den svenska bolånemarknaden 215 14 APRIL 215 14 april 215 Dnr 14-8731 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 5 SVENSKA BOLÅNETAGARE 8 Belåningsgrader 8 Skuldkvoter 9 Amorteringar

Läs mer