Household Budget Survey (HBS) 2005, Expenditure and income report. Transport dyrast i södra mellanbygden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Household Budget Survey (HBS) 2005, Expenditure and income report. Transport dyrast i södra mellanbygden"

Transkript

1 HE 35 SM 0601 Hushållens utgifter (HUT) 2005 Utgifts- och inkomstrapport Household Budget Survey (HBS) 2005, Expenditure and income report I korta drag Boendet kostar mest Boendet är den enskilt största utgiftsposten. I genomsnitt betalar ett hushåll kronor per år för boendet. Hur stor andel boendeutgiften utgör av de totala utgifterna skiljer sig åt om man jämför mellan hushållsgrupper. För ensamstående med barn går 32,5 procent av utgifterna till boende medan endast 24,9 procent av utgifterna för sammanboende med barn går till boende. Transport dyrast i södra mellanbygden Utgifterna jämförs också mellan så kallade H-regioner för att försöka belysa de regionala skillnaderna. De utgifter som skiljer sig åt mellan H-regionerna är framförallt bostad, fritid och kultur, transport, utemåltider samt kläder och skor. Av dessa utgifter är transport dyrast i södra mellanbygden, de övriga utgifterna är dyrast i Stockholm. Födelseland Svenskfödda hushåll är den grupp som lägger mest pengar på de flesta utgiftsgrupperna. Undantag är tobak, kläder och skor samt hälso- och sjukvård där födda i norden (exklusive Sverige) är den grupp som lägger mest pengar. Hushåll födda utanför norden lägger minst pengar på alkoholhaltiga drycker och hälso- och sjukvård. Förändring över tiden När man jämför samtliga hushålls totala utgifter under åren kan man se att de totala utgifterna ökat 8,2 procent. Utgiften för bostad, transport och fritid och kultur har ökat mest. Ökningen har skett mellan åren 2004 och Ökningen för fritid och kultur är dock inte statistiskt säkerställd, d v s förändringen ligger inom felmarginalen. Åsa Berglind, SCB, tfn , Åsa Karlsson, SCB, tfn , Statistiken har producerats av SCB, som ansvarar för officiell statistik inom området. ISSN Serie HE Hushållens ekonomi. Utkom den 14 december. URN:NBN:SE:SCB-2006-HE35SM0601_pdf Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken. Utgivare av Statistiska meddelanden är Kjell Jansson, SCB.

2 SCB 2 HE 35 SM 0601 Innehåll Statistiken med kommentarer 4 Tabellkommentarer 5 Hushåll 5 Individer 5 H-region 6 Ekologiska och miljömärkta varor 6 Moms 6 Födelseland 6 Utbildning 6 Socioekonomisk grupp 6 Bostadstyp 7 Disponibel inkomst 7 Förändring över tiden 7 Tabeller 8 Teckenförklaring 8 1. Hushållsgrupp utgifter i kronor per hushåll år 2005, medelvärden 8 2. Hushållsgrupp andel av totala utgifter per hushåll år 2005, medelvärden 9 3. Ensamstående och sammanboende med barn utgifter i kronor per hushåll år 2005, medelvärden Ensamstående och sammanboende med barn andel av totala utgifter per hushåll år 2005, medelvärden Ensamstående kvinnor och män med och utan barn utgifter i kronor per hushåll år 2005, medelvärden Män och ålder utgifter i kronor per person år 2005, medelvärden Kvinnor och ålder utgifter i kronor per person år 2005, medelvärden H-region utgifter i kronor per hushåll år 2005, medelvärden Andelen¹ köpta ekologiska och miljömärkta varor per utgiftsgrupp och hushåll år 2005, medelvärden Hushållsgrupp betald moms per momsgrupp i kronor per hushåll år 2005, medelvärden Födelseland¹ utgifter i kronor per hushåll år 2005, medelvärden Utbildning¹ utgifter i kronor per hushåll år 2005, medelvärden 19 13a. Socioekonomisk grupp¹ (20-64 år) utgifter i kronor per hushåll år 2005, medelvärden 20 13b. Socioekonomisk grupp (20-64 år) utgifter i kronor per hushåll år 2005, medelvärden Bostadstyp utgifter i kronor per hushåll år 2005, medelvärden Disponibel inkomst (kvintiler) utgifter i kronor per hushåll år 2005, medelvärden Disponibel inkomst (kvintiler) andel av totala utgifter per hushåll år 2005, medelvärden 24

3 SCB 3 HE 35 SM Utgifter i kronor per hushåll år , medelvärden 25 Fakta om statistiken 26 Detta omfattar statistiken 26 Utgifter 26 COICOP 27 Inkomster 27 Definitioner och förklaringar 28 H-region 29 Så görs statistiken 31 Statistikens tillförlitlighet 32 Bra att veta 35 Annan statistik 36 Tidigare publicering 37 Appendix 38 In English 48 Summary 48 List of terms 51

4 SCB 4 HE 35 SM 0601 Statistiken med kommentarer Huvudsyftet med undersökningen om hushållens utgifter är att belysa utgifter för varor och tjänster bland olika hushållsgrupper. Tabellerna i detta Statistiska Meddelande (SM) är inte detaljerade. I detta SM redovisas enbart huvudgrupper av utgifter medan tabeller med både huvudgrupper och undergrupper redovisas på SCB:s hemsida. I detta SM har 2005 års utgifter kompletterats med bland annat disponibel inkomst. Den statistik som presenteras här avser utgifter och inkomster under år Den baseras på ett urval av hushåll. Bland de utvalda hushållen svarade 52 procent. I samtliga tabeller redovisas osäkerhetsmått i form av 95 % -iga konfidensintervall, vilka utgör ett mått på den osäkerhet som urvalet orsakar. Intervallet innehåller med 95 procents sannolikhet populationsvärdet (se avsnitt Statistikens tillförlitlighet). Det har skett en hel del förändringar i insamlingsförfarande, innehåll och redovisning under åren. Därför bör jämförelser över tiden göras med viss försiktighet (se avsnitt Bra att veta). Redovisningar för åren 2003 och 2004 är dock helt jämförbara.

5 SCB 5 HE 35 SM 0601 Tabellkommentarer Hushåll Tabellerna 1, 3 och 5 redovisar genomsnittliga utgifter per hushållsgrupp och år. Siffrorna beräknas för samtliga hushåll oberoende av om de haft den aktuella utgiften eller inte. Tabellerna 2 och 4 visar andelar av de totala utgifterna. Andelarna beräknas för samtliga hushåll oberoende av om de haft den aktuella utgiften eller inte. I genomsnitt var de totala utgifterna kr per hushåll år De största utgiftsposterna var bostad, fritid och kultur, transport och livsmedel (se tabell 1). Utgiftsgruppen fritid och kultur innehåller flera olika typer av utgifter (se appendix). Andel av totala utgifter per hushåll år 2005 Fritid och kultur Skattepliktiga förmåner Livsmedel Alkoholfria drycker Utemåltider Alkoholhaltiga drycker Tobak Förbrukningsvaror Hushållstjänster Transport Kläder och skor Hälso- och sjukvård Möbler och inventarier Bostad Fördelning och omfattning av utgifterna skiljer sig åt mellan olika hushållsgrupper. För ensamstående med barn går 32,5 procent av utgifterna till boende medan endast 24,9 procent av utgifterna för sammanboende med barn går till boende. Sammanboende utan barn är den grupp som lägger störst andel av sina utgifter på fritid och kultur, 19,5 procent. Barnfamiljer lägger större andel på kläder och skor än hushåll utan barn (se tabell 2). Individer Tabell 5 redovisar genomsnittliga utgifter för ensamstående kvinnor och män. I gruppen ensamstående utan barn lägger kvinnor mer än dubbelt så mycket pengar på kläder och skor än vad män gör. Samtidigt lägger männen nästan dubbelt så mycket pengar på transport. Tabell 6 och 7 redovisar genomsnittliga utgifter per person uppdelat efter kön och ålder men oavsett vilken hushållsgrupp man tillhör. Även här skiljer sig utgifterna åt mellan kvinnor och män. Kvinnor i åldern år lägger nästan dubbelt så mycket pengar på kläder och skor än män i samma ålder. Kvinnor i åldern lägger nästan fyra gånger mer pengar på personlig hygien än män i samma ålder, de lägger istället mer pengar på utemåltider, och alkoholhaltiga drycker.

6 SCB 6 HE 35 SM 0601 H-region Tabell 8 visar genomsnittliga utgifter per hushåll och H-region (se avsnitt Definitioner och förklaringar). De utgifter som skiljer sig åt mellan H-regionerna är framförallt bostad, fritid och kultur, transport, utemåltider samt kläder och skor. Av dessa är utgiften för transport störst i södra mellanbygden, de övriga utgifterna är störst i Stockholm. Ekologiska och miljömärkta varor Tabell 9 visar andelen köpta ekologiska och miljömärkta varor per utgiftsgrupp och hushåll. Andelarna beräknas enbart bland dem som haft utgift för den aktuella varan. Här bör påpekas att det kan vara konsumentens medvetenhet vid köpet som har fångats upp. I vissa fall när konsumenter köper en vara är de helt enkelt inte medvetna om den är miljömärkt eller ekologisk eller inte. I genomsnitt är 2,2 procent av de livsmedel ett hushåll köper ekologiska eller miljömärkta. De varugrupper som hushållen i genomsnitt köper störst andel ekologiskt och/eller miljömärkt är mjölk, ägg, bananer, rotfrukter och förbrukningsvaror (se tabell 9). Moms Tabell 10 visar betald moms per momsgrupp (6, 12 respektive 25 procent). Svenska hushåll betalade i genomsnitt ca kr i moms år Av dessa gick ca till 25 procentig moms, ca kr till 12 procentig moms och ca 600 kr till 6 procentig moms. Födelseland Tabell 11 visar genomsnittliga utgifter per hushåll och födelseland. Hushållen har delats in i tre grupper, födda i Sverige, norden 1 och utanför norden (se avsnitt Definitioner och förklaringar). Svenskfödda hushåll är den grupp som lägger mest pengar på de flesta utgiftsgrupperna. Undantag är tobak, kläder och skor samt hälso- och sjukvård där födda i norden (exklusive Sverige) är den grupp som lägger mest pengar. Hushåll födda utanför norden lägger minst pengar på alkoholhaltiga drycker och hälso- och sjukvård. Utbildning Tabell 12 visar genomsnittliga utgifter per hushåll och utbildningsnivå. Hushållen har delats in i tre grupper, förgymnasial, gymnasial och eftergymnasial utbildning (se avsnitt Definitioner och förklaringar). Hushåll med eftergymnasial utbildning har störst total utgift och lägger oftast mest pengar på de olika utgiftsgrupperna. Hushåll med förgymnasial utbildning lägger mer pengar på tobak än hushåll med högre utbildning. Socioekonomisk grupp Tabell 13a och 13b visar genomsnittliga utgifter per hushåll och socioekonomisk grupp (se Definitioner och förklaringar). Tabell 13a visar utgifter för förvärvsarbetande hushåll och tabell 13b visar utgifter för icke förvärvsarbetande hushåll. De förvärvsarbetande hushållen har delats in i fyra grupper, arbetare, lägre tjänstemän, mellan tjänstemän och högre tjänstemän. De högre tjänstemännen lägger mer än dubbelt så mycket pengar på utemåltider jämfört med hur 1 I gruppen norden ingår Norge, Finland, Danmark och Island

7 SCB 7 HE 35 SM 0601 mycket pengar arbetare lägger. Fritid och kultur samt skattepliktiga förmåner är andra utgifter där högre tjänstemän lägger avsevärt mycket mer pengar än vad arbetare gör. Bland de icke förvärvsarbetande är det tydligt att gruppen studerande ligger mycket lågt i förhållande till förvärvsarbetande vad gäller utgiften för bostad, möbler och inventarier, transport och fritid och kultur (se tabell 13b). Bostadstyp Tabell 14 visar genomsnittliga utgifter per hushåll och bostadstyp. Hushållen har delats in i tre grupper, ägt småhus, hyresrätt och bostadsrätt. Hushåll som bor i bostadsrätt lägger mer pengar på utemåltider och hälso- och sjukvård än hushåll som bor i ägt småhus och hyreslägenhet. Hushåll som bor i ägt småhus lägger mer pengar på de flesta andra utgiftsgrupper än hushåll som bor i hyresoch bostadsrätt. Disponibel inkomst Tabell 15 visar utgifter per hushåll och inkomstgrupp. Hushållen har delats in i fem grupper efter stigande inkomst (se avsnitt Definitioner och förklaringar). Grupp 1 är de hushåll med lägst disponibel inkomst och grupp 5 är de hushåll med högst disponibel inkomst. Utgiftsmönstret är lika för grupperna vad gäller de flesta utgifterna men nivån på utgiften är högre i grupp 5 (se tabell 15). De i grupp 1 alltså de med lägst inkomst lägger betydligt större andel av sina utgifter på boende, 35,4 procent, än vad t ex grupp 2 gör som lägger 26,3 procent av sina totala utgifter på boende (se tabell 16). Förändring över tiden I tabell 17 jämförs samtliga hushålls totala utgifter under åren Man kan se att utgiften för bostad, transport och fritid och kultur ökat mest. Av dessa ökningar är dock utgiften för fritid och kultur inte statistiskt säkerställd, d v s förändringen ligger inom felmarginalen.

8 SCB 8 HE 35 SM 0601 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols. Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges Data not available 1. Hushållsgrupp utgifter i kronor per hushåll år 2005, medelvärden 1. Type of household expenditures per household 2005 in SEK, mean value Ensamstående med barn Ensamstående utan barn Sammanboende med barn Sammanboende utan barn Övriga sammanboende med barn Övriga Samtliga hushåll Antal medverkande hushåll Genomsnittligt antal personer 2,6 1,0 3,9 2,0 4,7 2,8 2,1 konsumtionsenheter 1,79 1,00 2,43 1,51 2,94 2,03 1,57 Beräknad populations storlek ± ± ± ± ± ± ± Hushållets genomsnittliga disponibla inkomst ± ± ± ± ± ± ± TOTALA UTGIFTER ± ± ± ± ± ± ± KÖPTA LIVSMEDEL ± ± 920 ± ± ± ± ± 700 ALKOHOLFRIA DRYCKER ± 300 ± 140 ± 200 ± 150 ± 530 ± 430 ± 90 UTEMÅLTIDER ± ± ± ± ± ± ± 610 ALKOHOLHALTIGA DRYCKER (även lättöl) ± 870 ± 570 ± 450 ± 650 ± ± ± 320 TOBAK ± 540 ± 420 ± 360 ± 380 ± ± ± 220 FÖRBRUKNINGSVAROR ± ± 470 ± 500 ± 420 ± ± ± 260 HUSHÅLLSTJÄNSTER ± ± ± ± ± ± ± KLÄDER OCH SKOR ± ± ± ± ± ± ± BOSTAD ± ± ± ± ± ± ± MÖBLER, INVENTARIER, TEXTILIER OCH HUSHÅLLSUTRUSTNING ± ± ± ± ± ± ± HÄLSO- OCH SJUKVÅRD ± ± ± ± ± ± ± TRANSPORT ± ± ± ± ± ± ± FRITID OCH KULTUR ± ± ± ± ± ± ± SKATTEPLIKTIGA FÖRMÅNER ± 250 ± 300 ± 610 ± 340 ± ± 960 ± 200

9 SCB 9 HE 35 SM Hushållsgrupp andel av totala utgifter per hushåll år 2005, medelvärden 2. Type of household share of total consumption per household during 2005 in SEK, mean value Ensamstående med barn Ensamstående utan barn Sammanboende med barn Sammanboende utan barn Övriga samman-- boende med barn Övriga Samtliga hushåll Antal medverkande hushåll Genomsnittligt antal personer 2,6 1,0 3,9 2,0 4,7 2,8 2,1 konsumtionsenheter 1,79 1,00 2,43 1,51 2,94 2,03 1,57 Beräknad populations storlek ± ± ± ± ± ± ± Hushållets genomsnittliga disponibla inkomst ± ± ± ± ± ± ± TOTALA UTGIFTER 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 ±0,0 ±0,0 ±0,0 ±0,0 ±0,0 ±0,0 ±0,0 KÖPTA LIVSMEDEL 12,2 9,1 13,1 12,4 13,3 12,8 11,3 ± 0,8 ± 3,3 ± 0,4 ± 0,5 ± 1,2 ± 1,3 ± 1,3 ALKOHOLFRIA DRYCKER 1,1 0,8 1,1 1,0 1,1 1,0 0,9 ± 0,1 ± 0,4 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,2 ± 0,1 UTEMÅLTIDER 2,4 4,4 3,1 3,7 2,7 3,0 3,7 ± 0,5 ± 0,6 ± 0,2 ± 0,4 ± 0,6 ± 1,1 ± 0,3 ALKOHOLHALTIGA DRYCKER 0,8 1,7 1,0 1,6 1,3 1,8 1,5 (även lättöl) ± 0,3 ± 0,4 ± 0,1 ± 0,2 ± 0,4 ± 0,6 ± 0,2 TOBAK 0,8 1,2 0,7 0,8 0,8 1,2 0,9 ± 0,3 ± 0,5 ± 0,1 ± 0,2 ± 0,4 ± 0,6 ± 0,2 FÖRBRUKNINGSVAROR 2,5 1,7 2,4 1,8 2,4 1,9 1,9 ± 0,4 ± 0,7 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,5 ± 0,3 ± 0,3 HUSHÅLLSTJÄNSTER 5,5 3,5 6,1 4,1 5,1 4,1 4,4 ± 1,0 ± 0,9 ± 0,4 ± 0,4 ± 1,1 ± 0,6 ± 0,4 KLÄDER OCH SKOR 5,8 4,1 5,6 4,2 5,3 3,8 4,5 ± 1,1 ± 0,8 ± 0,4 ± 0,5 ± 1,3 ± 1,1 ± 0,4 BOSTAD 32,5 29,8 24,9 24,9 24,7 27,5 27,3 ± 2,1 ± 6,6 ± 0,8 ± 0,9 ± 2,5 ± 2,4 ± 2,5 MÖBLER, INVENTARIER, TEXTILIER OCH 4,9 3,8 5,5 6,5 4,8 5,1 5,1 HUSHÅLLSUTRUSTNING ± 1,2 ± 0,9 ± 0,4 ± 0,7 ± 1,0 ± 1,1 ± 0,4 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2,4 2,5 1,6 2,7 1,7 2,0 2,4 ± 0,9 ± 0,7 ± 0,3 ± 0,5 ± 0,9 ± 0,7 ± 0,3 TRANSPORT 11,4 19,6 16,7 16,5 17,0 17,2 17,5 ± 1,9 ± 14,1 ± 0,9 ± 1,1 ± 2,4 ± 2,7 ± 5,3 FRITID OCH KULTUR 17,1 17,5 17,3 19,5 18,8 18,1 18,1 ± 1,6 ± 2,6 ± 0,7 ± 1,0 ± 1,9 ± 2,0 ± 1,0 SKATTEPLIKTIGA FÖRMÅNER.. 0,8 0,3 0,8 0,4 0,4.. ± 0,2 ± 0,1 ± 0,3 ± 0,2 ± 0,1

10 SCB 10 HE 35 SM Ensamstående och sammanboende med barn utgifter i kronor per hushåll år 2005, medelvärden 3. Single persons and cohabiting with children expenditures per household during 2005 in SEK, mean value Ensamstående med barn Sammanboende med barn 1 barn 2+ barn 1 barn 2 barn 3 barn 4 + barn Antal medverkande hushåll Genomsnittligt antal personer 2,0 3,3 3,0 4,0 5,0 6,3 konsumtionsenheter 1,52 2,07 2,03 2,45 2,87 3,41 Beräknad populations storlek ± ± ± ± ± ± Huhållets genomsnittliga disponibla inkomst ± ± ± ± ± ± TOTALA UTGIFTER ± ± ± ± ± ± KÖPTA LIVSMEDEL ± ± ± ± ± ± ALKOHOLFRIA DRYCKER ± 470 ± 350 ± 370 ± 260 ± 550 ± UTEMÅLTIDER ± ± ± ± ± ± ALKOHOLHALTIGA DRYCKER (även lättöl) ± ± 650 ± 920 ± 640 ± 920 ± TOBAK ± 800 ± 730 ± 830 ± 400 ± 770 ± 890 FÖRBRUKNINGSVAROR ± ± ± 900 ± 700 ± ± HUSHÅLLSTJÄNSTER ± ± ± ± ± ± KLÄDER OCH SKOR ± ± ± ± ± ± BOSTAD ± ± ± ± ± ± MÖBLER, INVENTARIER, TEXTI LIER, HUSHÅLLSUTRUSTNING ± ± ± ± ± ± HÄLSO- OCH SJUKVÅRD ± ± ± ± ± ± TRANSPORT ± ± ± ± ± ± FRITID OCH KULTUR ± ± ± ± ± ± SKATTEPLIKTIGA FÖRMÅNER ± 170 ± 470 ± ± 950 ± ± 1 130

11 SCB 11 HE 35 SM Ensamstående och sammanboende med barn andel av totala utgifter per hushåll år 2005, medelvärden 4. Single persons and cohabiting with children share of total consumption per household during 2005 in SEK, mean value Ensamstående med barn Sammanboende med barn 1 barn 2+ barn 1 barn 2 barn 3 barn 4 + barn Antal medverkande hushåll Genomsnittligt antal personer 2,0 3,3 3,0 4,0 5,0 6,3 konsumtionsenheter 1,52 2,07 2,03 2,45 2,87 3,41 Beräknad populations storlek ± ± ± ± ± ± Hushållens genomsnittliga disponibla inkomst ± ± ± ± ± ± TOTALA UTGIFTER 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 ± 0,0 ± 0,0 ± 0,0 ± 0,0 ± 0,0 ± 0,0 KÖPTA LIVSMEDEL 11,9 12,6 12,5 12,9 14,2 15,8 ± 1,1 ± 1,2 ± 0,8 ± 0,6 ± 0,9 ± 2,2 ALKOHOLFRIA DRYCKER 1,2 1,1 1,1 1,0 1,2 1,5 ± 0,2 ± 0,2 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,4 UTEMÅLTIDER 2,2 2,7 3,6 3,0 2,7 2,6 ± 0,7 ± 0,7 ± 0,5 ± 0,3 ± 0,4 ± 0,8 ALKOHOLHALTIGA DRYCKER 1,0 0,6 1,2 1,0 0,9 0,5 (även lättöl) ± 0,6 ± 0,3 ± 0,3 ± 0,2 ± 0,2 ± 0,3 TOBAK 0,6 1,0 1,0 0,5 0,7 0,4 ± 0,4 ± 0,4 ± 0,3 ± 0,1 ± 0,2 ± 0,2 FÖRBRUKNINGSVAROR 2,8 2,2 2,3 2,4 2,3 2,2 ± 0,7 ± 0,4 ± 0,3 ± 0,2 ± 0,3 ± 0,7 HUSHÅLLSTJÄNSTER 5,8 5,1 5,4 6,5 6,5 6,2 ± 1,8 ± 0,9 ± 0,6 ± 0,7 ± 0,6 ± 1,3 KLÄDER OCH SKOR 5,0 6,5 5,2 5,7 5,5 6,8 ± 1,6 ± 1,6 ± 0,9 ± 0,6 ± 0,9 ± 2,2 BOSTAD 32,5 32,6 26,1 24,3 24,4 24,0 ± 3,1 ± 2,8 ± 1,5 ± 1,0 ± 1,8 ± 4,0 MÖBLER, INVENTARIER, TEXTI- 5,2 4,6 5,6 5,7 5,0 5,1 LIER, HUSHÅLLSUTRUSTNING ± 1,8 ± 1,5 ± 0,8 ± 0,6 ± 0,8 ± 1,3 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2,9 1,8 1,6 1,7 1,6 1,0 ± 1,4 ± 1,0 ± 0,5 ± 0,4 ± 0,4 ± 0,6 TRANSPORT 10,6 12,2 16,6 17,1 15,4 17,1 ± 2,7 ± 2,5 ± 1,8 ± 1,4 ± 1,9 ± 4,0 FRITID OCH KULTUR 18,2 16,1 17,2 17,3 18,2 15,8 ± 2,1 ± 2,5 ± 1,3 ± 0,9 ± 1,4 ± 2,0 SKATTEPLIKTIGA FÖRMÅNER. 0,2 0,6 0,8 1,0 0,3. ± 0,1 ± 0,2 ± 0,2 ± 0,4 ± 0,2

12 SCB 12 HE 35 SM Ensamstående kvinnor och män med och utan barn utgifter i kronor per hushåll år 2005, medelvärden 5. Singel women and men with and without children expenditures per household during 2005 in SEK, mean value Ensamstående med barn Ensamstående utan barn Kvinnor Män Alla Kvinnor Män Alla Antal medverkande hushåll Genomsnittligt antal personer 2,6 2,6 2,6 1,0 1,0 1,0 konsumtionsenheter 1,79 1,78 1,79 1,00 1,00 1,00 Beräknad populations storlek ± ± ± ± ± ± Hushållens genomsnittliga disponibla inkomst ± ± ± ± ± ± TOTALA UTGIFTER ± ± ± ± ± ± KÖPTA LIVSMEDEL ± ± ± ± ± ± 920 ALKOHOLFRIA DRYCKER ± 350 ± 430 ± 300 ± 190 ± 210 ± 140 UTEMÅLTIDER ± ± ± ± ± ± ALKOHOLHALTIGA DRYCKER (även lättöl) ± 980. ± 870 ± 700 ± 900 ± 570 TOBAK ± 600 ± ± 540 ± 520 ± 660 ± 420 FÖRBRUKNINGSVAROR ± ± ± ± 810 ± 390 ± 470 HUSHÅLLSTJÄNSTER ± ± ± ± ± ± KLÄDER OCH SKOR ± ± ± ± ± ± BOSTAD ± ± ± ± ± ± MÖBLER, INVENTARIER, TEXTI LIER, HUSHÅLLSUTRUSTNING ± ± ± ± ± HÄLSO- OCH SJUKVÅRD ± ± ± ± ± TRANSPORT ± ± ± ± ± ± FRITID OCH KULTUR ± ± ± ± ± ± SKATTEPLIKTIGA FÖRMÅNER ± 260 ± 730 ± 250 ± 130. ± 300

13 SCB 13 HE 35 SM Män och ålder utgifter i kronor per person år 2005, medelvärden 6. Men and age expenditures per person during 2005 in SEK, mean value Antal medverkande personer Beräknad populations- Män Alla storlek ± ± ± ± ± ± ± UTEMÅLTIDER ± 70 ± 270 ± ± 540 ± 510 ± 470 ± 250 ALKOHOLHALTIGA DRYCKER (även lättöl) ± 0. ± 630 ± 140 ± 180. ± 100 TOBAK ± 0 ± 60 ± 270 ± 280 ± 330 ± 300 ± 120 FÖRBRUKNINGSVAROR ± 110 ± 50 ± 280 ± 60 ± 60 ± 100 ± 40 därav Personlig hygien ± 110 ± 50 ± 200 ± 60 ± 60 ± 60 ± 40 HUSHÅLLSTJÄNSTER ± 70 ± 290 ± 690 ± 590 ± 330 ± 300 ± 200 därav Övriga tjänster ± 70 ± 290 ± 690 ± 590 ± 330 ± 300 ± 200 KLÄDER OCH SKOR ± 630 ± ± ± ± ± 680 ± 510 Kläder ± 570 ± 840 ± ± ± ± 600 ± 480 därav Utekläder ± 110 ± 190. ± ± 200 Övriga kläder ± 440 ± 690 ± ± 590 ± 780 ± 310 ± 330 Underkläder ± 60 ± 70 ± 120 ± 110 ± 140 ± 50 ± 50 Accessoarer, hattar, mössor, vantar etc. ± 100 ± 90. ± 110 ± 50 ± 120 ± 50 Skor ± 200 ± 460 ± 460 ± 230 ± 260 ± 250 ± 120 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD ± 80 ± 260 ± 650 ± ± ± ± 790 TRANSPORT ± ± ± 790 ± 870 ± ± 410 därav Drift av bil ± 0 ± ± 730 ± 850 ± 530 ± 370 Lokalresor, transporttjänster ± 170 ± 420 ± 190 ± 200 ± 110 ± 90 FRITID OCH KULTUR ± 550 ± 780 ± ± 720 ± ± 540 ± 370 därav Lek, sport, hobby ± 510 ± 620 ± 530 ± 430 ± 590 ± 160 ± 210 Underhållning ± 110 ± 60 ± 440 ± 80 ± 150 ± 80 ± 70 Böcker, tidningar, TV-licens etc ± 100 ± 190 ± 240 ± 220 ± 200 ± 240 ± 90

14 SCB 14 HE 35 SM Kvinnor och ålder utgifter i kronor per person år 2005, medelvärden 7. Women and age expenditures per person during 2005 in SEK, mean value Kvinnor Alla Antal medverkande personer Beräknad populations storlek ± ± ± ± ± ± ± UTEMÅLTIDER ± 40 ± 280 ± 500 ± 260 ± 270 ± 120 ± 120 ALKOHOLHALTIGA DRYCKER (även lättöl) ± 0 ± 60 ± 140 ± 70 ± 100 ± 120 ± 40 TOBAK ± 0. ± 160 ± 190 ± 170 ± 110 ± 70 FÖRBRUKNINGSVAROR ± 90 ± 240 ± 320 ± 210 ± 240 ± 330 ± 100 därav Personlig hygien ± 90 ± 230 ± 310 ± 210 ± 240 ± 330 ± 100 HUSHÅLLSTJÄNSTER ± 110 ± 360 ± ± ± 580 ± 490 ± 970 därav Övriga tjänster ± 100 ± 360 ± ± ± 580 ± 490 ± 960 KLÄDER OCH SKOR ± 640 ± ± ± ± ± ± 630 Kläder ± 570 ± ± ± ± ± ± 540 därav Utekläder ± 180 ± 290 ± 670 ± 480 ± 430 ± 260 ± 190 Övriga kläder ± 350 ± 950 ± ± 680 ± 900 ± ± 380 Underkläder ± 160 ± 360 ± 760 ± 210 ± 240 ± 180 ± 130 Accessoarer, hattar, mössor, vantar etc. ± 70 ± 140 ± 90 ± 100 ± 100 ± 30 ± 40 Skor ± 200 ± 540 ± 750 ± 280 ± 520 ± 450 ± 190 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD ± 80 ± 460 ± ± 810 ± ± 910 ± 460 TRANSPORT ± 500 ± 540 ± 430 ± 590 ± 640 ± 210 därav Drift av bil ± 10 ± 470. ± 220 ± 180. ± 100 Lokalresor, transporttjänster ± 170 ± 390 ± 340 ± 560 ± 340 ± 170 FRITID OCH KULTUR ± 920 ± ± ± 590 ± 390 ± 460 ± 330 därav Lek, sport, hobby ± 880 ± ± 730 ± 450 ± 200 ± 290 ± 240 Underhållning ± 50 ± 100 ± 260 ± 70 ± 110 ± 100 ± 50 Böcker, tidningar, TV-licens etc ± 120 ± 190 ± 700 ± 190 ± 160 ± 50 ± 110

15 SCB 15 HE 35 SM H-region utgifter i kronor per hushåll år 2005, medelvärden 8. H-region expenditures per household during 2005 in SEK, mean value Stockholm Göteborg och Malmö Större städer Södra mellanbygden Norra tät och gles- bygden Antal medverkande hushåll Genomsnittligt antal personer 2,1 2,2 2,2 2,2 2,1 konsumtionsenheter 1,58 1,65 1,63 1,68 1,58 Beräknad populations storlek ± ± ± ± ± Hushållens genomsnittliga disponibla inkomst ± ± ± ± ± TOTALA UTGIFTER ± ± ± ± ± KÖPTA LIVSMEDEL ± ± ± ± ± ALKOHOLFRIA DRYCKER ± 220 ± 260 ± 150 ± 220 ± 260 UTEMÅLTIDER ± ± ± 950 ± ± ALKOHOLHALTIGA DRYCKER (även lättöl) ± 800 ± ± 470 ± 820 ± 780 TOBAK ± 420 ± 570 ± 360 ± 720 ± 530 FÖRBRUKNINGSVAROR ± 720 ± 760 ± 430 ± 530 ± 670 HUSHÅLLSTJÄNSTER ± ± ± ± ± KLÄDER OCH SKOR ± ± ± ± ± BOSTAD ± ± ± ± ± MÖBLER, INVENTARIER, TEXTI LIER, HUSHÅLLSUTRUSTNING ± ± ± ± ± HÄLSO- OCH SJUKVÅRD ± ± ± ± ± TRANSPORT ± ± ± ± ± FRITID OCH KULTUR ± ± ± ± ± SKATTEPLIKTIGA FÖRMÅNER ± 500 ± 510 ± 380 ± 500 ± 170

16 SCB 16 HE 35 SM Andelen¹ köpta ekologiska och miljömärkta varor per utgiftsgrupp och hushåll år 2005, medelvärden 9. Share of consumption of ecological and environmental goods per expenditure group and household in 2005, mean value Ensamstående med barn Ensamstående utan barn Sammanboende med barn Sammanboende utan barn Övriga sam-manboende med barn Övriga Samtliga hushåll Antal medverkande hushåll Genomsnittligt antal personer 2,6 1,0 3,9 2,0 4,7 2,8 2,1 konsumtionsenheter 1,91 1,00 2,52 1,58 3,01 2,13 1,62 Beräknad populations storlek ± ± ± ± ± ± ± Hushållets genomsnittliga disponibla inkomst ± ± ± ± ± ± ± TOTALA UTGIFTER 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 ±0,0 ±0,0 ±0,0 ±0,0 ±0,0 ±0,0 ±0,0 KÖPTA LIVSMEDEL 1,7 2,9 1,5 1,9 1,2 2,0 2,2 ± 0,7 ± 0,8 ± 0,4 ± 0,4 ± 0,4 ± 0,9 ± 0,3 Bröd, spannmålsprodukter 1,2 2,6 0,9 1,6 0,8 2,1 1,8 ± 0,8 ± 1,0 ± 0,3 ± 0,5 ± 0,6 ± 1,5 ± 0,4 Kött 1,4 1,5 0,5 1,0.. 1,1 ± 1,2 ± 1,0 ± 0,3 ± 0,5.. ± 0,4 Mjölk, ost och ägg 4,3 5,9 4,5 4,8 3,1 3,8 5,0 ± 1,7 ± 1,5 ± 0,9 ± 0,8 ± 1,5 ± 1,7 ± 0,7 Standardmjölk (fett >=1,5%) 7,3 6,2 7,4 6,4. 11,1 6,7 ± 6,9 ± 3,9 ± 2,5 ± 2,7. ± 8,0 ± 1,7 Mellan- och lättmjölk (fett <1,5%) 9,5 14,9 10,3 11,4 10,5 3,9 11,9 ± 4,8 ± 4,5 ± 2,2 ± 2,6 ± 6,6 ± 3,7 ± 1,8 Mjölkpulver, konserverad mjölk 0,0.. 0,0 0,0 0,0. ± 0,0.. ± 0,0 ± 0,0 ± 0,0. Filmjölk och yoghurt 5,6 8,6 5,8 9,0 4,0 6,7 7,6 ± 3,8 ± 3,4 ± 1,6 ± 2,3 ± 3,0 ± 5,2 ± 1,4 Ägg 13,9 17,9 9,3 15,0 9,1 13,0 14,4 ± 8,2 ± 5,7 ± 2,4 ± 3,5 ± 6,1 ± 8,7 ± 2,3 Oljor och fetter. 3,7 0,8 1,6. 2,5 2,1. ± 2,7 ± 0,5 ± 1,0. ± 2,2 ± 0,9 Frukt och bär. 3,2 1,5 2,0. 4,0 2,3. ± 1,5 ± 0,6 ± 0,8. ± 3,1 ± 0,6 Bananer. 8,3 4,3 7,0. 5,7 6,3. ± 3,9 ± 1,5 ± 2,5. ± 5,0 ± 1,5 Grönsaker 1,4 2,5 1,9 2,5 2,0 2,1 2,3 ± 1,2 ± 1,2 ± 0,6 ± 0,7 ± 1,4 ± 1,5 ± 0,5 Soppor, sallader, grönsaks-. 2,8 1,6 2,0.. 2,0 rätter. ± 2,0 ± 0,8 ± 1,3.. ± 0,8 Rotfrukter. 14,0 7,3 8,8 7,7. 9,4. ± 6,9 ± 2,4 ± 2,9 ± 7,3. ± 2,2 Potatis 0,0 2,3 2,7 1,9.. 2,1 ± 0,0 ± 2,2 ± 1,4 ± 1,4.. ± 0,9 FÖRBRUKNINGSVAROR 2,0 4,7 3,3 4,4 1,5 3,6 4,1 ± 1,1 ± 1,7 ± 0,7 ± 1,1 ± 1,2 ± 2,2 ± 0,7 Personlig hygien.. 0,7 0,8 0,0. 0,8.. ± 0,4 ± 0,6 ± 0,1. ± 0,4 Övriga förbrukningsvaror 4,3 7,2 6,7 7,7 3,5 6,1 6,9 ± 2,4 ± 2,4 ± 1,3 ± 1,7 ± 2,8 ± 3,5 ± 1,1 1) Andelarna har beräknats bland de som har haft utgift för den aktuella varan. Här bör det påpekas att det kan vara konsumentens medvetenhet vid köpet som har fångats upp. I vissa fall när konsumenten köper en vara är de helt enkelt inte medvetna om varan är miljömärkt eller ekologisk eller inte.

17 SCB 17 HE 35 SM Hushållsgrupp betald moms per momsgrupp i kronor per hushåll år 2005, medelvärden 10. Type of household and VAT during 2005 in SEK, mean value Ensamstående med barn Ensamstående utan barn Sammanboende med barn Övriga Sammanboendmanboende sam- utan barn med barn Övriga Samtliga hushåll Antal medverkande hushåll Genomsnittligt antal personer 2,6 1,0 3,9 2,0 4,7 2,8 2,1 konsumtionsenheter 1,91 1,00 2,52 1,58 3,01 2,13 1,62 Beräknad populations storlek ± ± ± ± ± ± ± Hushållets genomsnittliga disponibel inkomst ± ± ± ± ± ± ± TOTAL BETALD MOMS ± ± ± ± ± ± ± % ± ± ± ± ± ± ± % ± 290 ± 110 ± 180 ± 140 ± 510 ± 450 ± 90 6% ± 90 ± 80 ± 80 ± 80 ± 300 ± 170 ± 40

18 SCB 18 HE 35 SM Födelseland¹ utgifter i kronor per hushåll år 2005, medelvärden 11. Country of birth expenditures per household during 2005 in SEK, mean value Sverige Norden² (exklusive Sverige) Utanför norden Antal medverkande hushåll Genomsnittligt antal personer 2,2 1,5 2,0 konsumtionsenheter 1,64 1,30 1,58 Beräknad populations storlek ± ± ± Hushållets genomsnittliga disponibla inkomst ± ± ± TOTALA UTGIFTER ± ± ± KÖPTA LIVSMEDEL ± 750 ± ± ALKOHOLFRIA DRYCKER ± 90 ± 570 ± 390 UTEMÅLTIDER ± 650 ± ± ALKOHOLHALTIGA DRYCKER (även lättöl) ± 350 ± ± 540 TOBAK ± 230 ± ± 820 FÖRBRUKNINGSVAROR ± 290 ± 710 ± 900 HUSHÅLLSTJÄNSTER ± ± ± KLÄDER OCH SKOR ± ± ± BOSTAD ± ± ± MÖBLER, INVENTARIER, TEXTI LIER, HUSHÅLLSUTRUSTNING ± ± ± HÄLSO- OCH SJUKVÅRD ± ± ± TRANSPORT ± ± ± FRITID OCH KULTUR ± ± ± SKATTEPLIKTIGA FÖRMÅNER ± ) Vid redovisning av födelseland grupperas hushållet efter hushållsföreståndarens födelseland. 2) Gruppen norden innefattar länderna Finland, Norge, Danmark och Island.

19 SCB 19 HE 35 SM Utbildning¹ utgifter i kronor per hushåll år 2005, medelvärden 12. Education expenditures per household during 2005 in SEK, mean value För- gymnasial Gymnasial Efter- gymnasial Antal medverkande hushåll Genomsnittligt antal personer 2,0 2,3 2,2 konsumtionsenheter 1,55 1,69 1,63 Beräknad populations storlek ± ± ± Hushållets genomsnittliga disponibla inkomst ± ± ± TOTALA UTGIFTER ± ± ± KÖPTA LIVSMEDEL ± ± ± ALKOHOLFRIA DRYCKER ± 230 ± 150 ± 160 UTEMÅLTIDER ± ± 950 ± ALKOHOLHALTIGA DRYCKER (även lättöl) ± 660 ± 560 ± 520 TOBAK ± 730 ± 340 ± 300 FÖRBRUKNINGSVAROR ± 630 ± 410 ± 520 HUSHÅLLSTJÄNSTER ± ± ± KLÄDER OCH SKOR ± ± ± BOSTAD ± ± ± MÖBLER, INVENTARIER, TEXTI LIER, HUSHÅLLSUTRUSTNING ± ± ± HÄLSO- OCH SJUKVÅRD ± ± ± TRANSPORT ± ± ± FRITID OCH KULTUR ± ± ± SKATTEPLIKTIGA FÖRMÅNER ± 700 ± 300 ± 320 1) Vid redovisning av utbildning grupperas hushållet efter hushållsföreståndarens utbildningsnivå.

20 SCB 20 HE 35 SM a. Socioekonomisk grupp¹ (20-64 år) utgifter i kronor per hushåll år 2005, medelvärden 13a. Socioeconomic group/occupation (20-64 years) expenditures per household during 2005 in SEK, mean value Jordbrukare och företagare Övriga förvärvsarbetande Lägre Mellan Högre Förvärvsarbetande Arbetare tjänstemän tjänstemän tjänstemän Antal medverkande hushåll Genomsnittligt antal personer 2,4 2,3 2,4 2,7 2,9 3,5 2,4 konsumtionsenheter 1,75 1,71 1,75 1,92 2,06 2,32 1,78 Beräknad populations storlek ± ± ± ± ± ± Hushållets genomsnittliga disponibla inkomst ± ± ± ± ± ± ± TOTALA UTGIFTER ± ± ± ± ± ± ± KÖPTA LIVSMEDEL ± ± ± ± ± ± ± ALKOHOLFRIA DRYCKER ± 210 ± 410 ± 280 ± 340 ± 890 ± 620 ± 140 UTEMÅLTIDER ± ± ± ± ± ± ± 910 ALKOHOLHALTIGA DRYCKER (även lättöl) ± 670 ± ± ± ± 350. ± 510 TOBAK ± 490 ± 970 ± 690 ± ± 310 FÖRBRUKNINGSVAROR ± 520 ± ± ± ± ± 240 ± 430 HUSHÅLLSTJÄNSTER ± ± ± ± ± ± ± KLÄDER OCH SKOR ± ± ± ± ± ± ± BOSTAD ± ± ± ± ± ± ± MÖBLER, INVENTARIER, LIER, ± ± ± ± ± ± 220 ± HÄLSO- OCH SJUKVÅRD ± ± ± ± ± TRANSPORT ± ± ± ± ± ± ± FRITID OCH KULTUR ± ± ± ± ± ± ± SKATTEPLIKTIGA FÖRMÅNER ± 560 ± 510 ± 630 ± ± 370 1) Vid redovisning av socioekonomisk grupp grupperas hushållet efter hushållsföreståndarens socioekonomiska grupp.

Household Budget Survey (HBS) 2004, Expenditure and income report. Skillnader mellan svenskfödda och utrikesfödda hushåll

Household Budget Survey (HBS) 2004, Expenditure and income report. Skillnader mellan svenskfödda och utrikesfödda hushåll HE 35 SM 0502 Hushållens utgifter (HUT) 2004 Utgifts- och inkomstrapport Household Budget Survey (HBS) 2004, Expenditure and income report I korta drag Boendet kostar mest Svenska hushålls utgifter var

Läs mer

Household Budget Survey (HBS) , Expenditure and income report

Household Budget Survey (HBS) , Expenditure and income report HE 35 SM 1001 Hushållens utgifter (HUT) 2007-2009 Utgifts- och inkomstrapport Household Budget Survey (HBS) 2007-2009, Expenditure and income report I korta drag De totala utgifterna I genomsnitt var de

Läs mer

Den nya HUT:en. Hushållens utgifter

Den nya HUT:en. Hushållens utgifter Den nya HUT:en Hushållens utgifter Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE...3 ÖVERSYNEN ÅR 2002...4 KVALITETSFÖRBÄTTRINGAR ÅR 2003...5 ÖKAD URVALSSTORLEK OCH MINSKAT URVALSFEL...5 UTÖKAD MÅLPOPULATION...5

Läs mer

2004:6. Den nya HUT:en Hushållens utgifter

2004:6. Den nya HUT:en Hushållens utgifter 2004:6 Den nya HUT:en Hushållens utgifter I serien Bakgrundsfakta presenteras bakgrundsmaterial till den statistik och de prognoser som avdelningen för befolknings- och välfärdsstatistik vid SCB producerar.

Läs mer

STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(23) Lantbruksstatistik. Attityder till ekologiska livsmedel

STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(23) Lantbruksstatistik. Attityder till ekologiska livsmedel STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(23) Attityder till ekologiska December 2004 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2(23) Innehållsförteckning Inledning...3 Syfte...3 Bakgrund...3 Resultat från attitydundersökningen...4 Ekologiska

Läs mer

Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus. 70 procent av barnen i småhus. Hus på landet, lägenhet i stan

Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus. 70 procent av barnen i småhus. Hus på landet, lägenhet i stan BO 23 SM 0601 Korrigerad version Boende och boendeutgifter 2004 Housing and housing expenses in 2004 I korta drag Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus Mer än hälften, 56 procent, av Sveriges befolkning

Läs mer

Redovisnings-grupper och befolkningstal

Redovisnings-grupper och befolkningstal Bilaga 2 Redovisnings-grupper och befolkningstal I denna bilaga skall vi närmare definiera de vanligast förekomande redovisningsgrupper som används i rapporten samt det antal individer som respektive grupp

Läs mer

intervjuer Bilaga 2 I: Redovisningsgrupper

intervjuer Bilaga 2 I: Redovisningsgrupper Bilaga 2 Redovisningsgrupper, befolkningstal och antal intervjuer I: Redovisningsgrupper I denna bilaga skall vi närmare definiera de redovisningsgrupper som används i rapporten samt det antal individer

Läs mer

Mer kvar då boendet är betalt. Små hushåll bor i flerbostadshus

Mer kvar då boendet är betalt. Små hushåll bor i flerbostadshus BO 23 SM 0801 Boende och boendeutgifter 2006 Housing and housing expenses in 2006 I korta drag Höjd boendeutgift 2006 Den genomsnittliga boendeutgiften ökade mellan åren 2005 och 2006. För hushåll med

Läs mer

Mer kvar då boendet är betalt. Boendeutgiften oförändrad procent av barnen bor i småhus

Mer kvar då boendet är betalt. Boendeutgiften oförändrad procent av barnen bor i småhus BO 23 SM 0701 Korrigerad version Boende och boendeutgifter 2005 Housing and housing expenses in 2005 I korta drag Mer kvar då boendet är betalt Det genomsnittliga konsumtionsutrymmet har ökat med nästan

Läs mer

10 Tillgång till fritidshus

10 Tillgång till fritidshus Tillgång till fritidshus 201 10 Tillgång till fritidshus Bland de många olika former av rekreation och miljöombyte som finns för befolkningen, är en relativt vanlig form fritidsboende. Vanligast är nog

Läs mer

Hushållens utgifter (HUT) 2006 HE0201

Hushållens utgifter (HUT) 2006 HE0201 BV/EV 2007-05-09 1(29) Hushållens utgifter (HUT) 2006 HE0201 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

STATISTISKA CENTRALBYRÅN BESKRIVNING AV STATISTIKEN HE0201 BV/EV 2010-06-15 2(29) Marcus Vingren

STATISTISKA CENTRALBYRÅN BESKRIVNING AV STATISTIKEN HE0201 BV/EV 2010-06-15 2(29) Marcus Vingren BV/EV 2010-06-15 1(29) Hushållens utgifter (HUT) 2009 HE0201 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

HUSHÅLLENS UTGIFTER (HUT) 2003

HUSHÅLLENS UTGIFTER (HUT) 2003 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(150) HUSHÅLLENS UTGIFTER (HUT) 2003 Utgifter (och disponibel inkomst) HE0201 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde

Läs mer

Hushållens ekonomiska standard 2013

Hushållens ekonomiska standard 2013 Hushållens ekonomiska standard 2013 SCB, Stockholm 08-506 940 00 SCB, Örebro 019-17 60 00 www.scb.se STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(16) Hushållens ekonomiska standard 2013 Uppgifterna i denna sammanställning

Läs mer

Hushållens utgifter. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden

Hushållens utgifter. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Hushållens utgifter 1999 2001 Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Hushållens utgifter 1999-2001 Statistiska centralbyrån April 2003 2 Hushållens utgifter (HUT) 1999-2001 Slutlig rapport The Household

Läs mer

Hushållens ekonomiska standard

Hushållens ekonomiska standard Hushållens ekonomiska standard Sta Hushållens ekonomiska standard Innehåll Innehåll Hushållens ekonomiska standard... 5 De totala beloppen för olika inkomstslag... 6 Inkomstspridning... 7 Ekonomisk standard

Läs mer

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2014 efter region

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2014 efter region BO 39 SM 1401 Hyror i bostadslägenheter 2013 Rents for dwellings 2013 I korta drag 1,7 procents hyreshöjning för hyresrätter I genomsnitt höjdes hyrorna med 1,7 procent mellan 2013 och 2014. Hyreshöjningen

Läs mer

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2015 efter region

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2015 efter region BO 39 SM 1501 Hyror i bostadslägenheter 2014 Rents for dwellings 2014 I korta drag 1,3 procents hyreshöjning för hyresrätter I genomsnitt höjdes hyrorna med 1,3 procent mellan 2014 och 2015. Regionalt

Läs mer

HUSHÅLLENS UTGIFTER (HUT) 2005

HUSHÅLLENS UTGIFTER (HUT) 2005 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(150) HUSHÅLLENS UTGIFTER (HUT) 2005 Utgifter (och disponibel inkomst) HE0201 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde

Läs mer

Boverket. Hushållens boendeekonomi år 2004 med prognos för 2006

Boverket. Hushållens boendeekonomi år 2004 med prognos för 2006 Boverket Hushållens boendeekonomi år 2004 med prognos för 2006 Hushållens boendeekonomi år 2004 med prognos för 2006 Boverket december 2006 Titel: Hushållens boendeekonomi år 2004 med prognos för 2006

Läs mer

Hushållens ekonomiska standard

Hushållens ekonomiska standard STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(13) Hushållens ekonomiska standard Den ekonomiska standarden, (medianvärdet för den disponibla inkomsten per konsumtionsenhet, räknat i fasta priser) har ökat varje år sedan

Läs mer

Vilka bor i hyresrätt och hur har det förändrats?

Vilka bor i hyresrätt och hur har det förändrats? 1 (5) Handläggare Datum Sven Bergenstråhle 2005-01-31 Vilka bor i hyresrätt och hur har det förändrats? I december 2004 publicerade Statistiska centralbyrån en sammanställning från Undersökningen av levnadsförhållanden

Läs mer

Närområdesprofil Område: Kista. Antal boende inom området = Antal arbetande inom området =

Närområdesprofil Område: Kista. Antal boende inom området = Antal arbetande inom området = Närområdesprofil Område: Kista Antal boende inom området = 13 941 Antal arbetande inom området = 27 951 Ingående postnummerområden Källa: Posten 2013-04-01 SCB:S Registret över totalbefolkningen 2012-12-31

Läs mer

Hushållens utgifter (HUT) 2008

Hushållens utgifter (HUT) 2008 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(110) Hushållens utgifter (HUT) 2008 HE0201 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig

Läs mer

Skillnader mellan svenskfödda och utrikesfödda hushåll. Stora skillnader mellan kvinnor och män

Skillnader mellan svenskfödda och utrikesfödda hushåll. Stora skillnader mellan kvinnor och män HE 35 SM 0501 Hushållens utgifter 2004 Utgiftsrapport Household Budget Survey (HBS) 2004, Expenditure report I korta drag Boendet kostar mest Svenska hushålls utgifter var i genomsnitt 248 560 kr år 2004.

Läs mer

Hyror i bostadslägenheter 2008, korrigerad Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2009 efter region

Hyror i bostadslägenheter 2008, korrigerad Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2009 efter region BO 39 SM 0901 Hyror i bostadslägenheter 2008, korrigerad 2010-04-29 Rents for dwellings 2008 I korta drag Korrigering är gjord i tabell 20 för Jämtlands län och för Östersund. Uppgifterna för Ny hyra per

Läs mer

Kommunfakta 2015. barn och familj

Kommunfakta 2015. barn och familj Kommunfakta 2015 barn och familj Kommunfakta 2015 Barn & familj Definitioner Kommentarer Källor KÄLLOR TILL STATISTIKEN Grund för redovisningen av familjeförhållanden är SCB:s befolkningsregister. Data

Läs mer

Statistikrapport. Aktuell kommun Gävle Områdesbeskrivning 2 KM runt Hemlingby fritidsområde. Sammanfattning Inom statistikområdet (totalt antal)

Statistikrapport. Aktuell kommun Gävle Områdesbeskrivning 2 KM runt Hemlingby fritidsområde. Sammanfattning Inom statistikområdet (totalt antal) Statistikrapport Aktuell kommun Gävle Områdesbeskrivning 2 KM runt Hemlingby fritidsområde Sammanfattning Inom statistikområdet (totalt antal) Befolkning Utländsk Bakgrund Hushåll Förvärvsarbetande Köpkraft

Läs mer

Figur A. Antal nötkreatur i december

Figur A. Antal nötkreatur i december JO 23 SM 1501 Antal nötkreatur i december 2014 Number of cattle in December 2014 I korta drag Antalet mjölkkor minskar Det totala antalet nötkreatur i landet beräknas ha uppgått till 1 436 487 st i december

Läs mer

Statistikrapport. Aktuell kommun Haninge Områdesbeskrivning Nedersta, hantverksområdet. Sammanfattning Inom statistikområdet (totalt antal)

Statistikrapport. Aktuell kommun Haninge Områdesbeskrivning Nedersta, hantverksområdet. Sammanfattning Inom statistikområdet (totalt antal) Statistikrapport Aktuell kommun Haninge Områdesbeskrivning Nedersta, hantverksområdet Sammanfattning Inom statistikområdet (totalt antal) Befolkning Utländsk Bakgrund Hushåll Förvärvsarbetande Köpkraft

Läs mer

Hushållens boendeutgifter och inkomster 1997-2005

Hushållens boendeutgifter och inkomster 1997-2005 Boverket Hushållens boendeutgifter och inkomster 1997-2005 - redovisade efter upplåtelseform Hushållens boendeutgifter och inkomster 1997-2005 - redovisade efter upplåtelseform Boverket april 2006 Titel:

Läs mer

20 Internationella uppgifter om livsmedel

20 Internationella uppgifter om livsmedel 20 Internationella uppgifter om livsmedel 261 20 Internationella uppgifter om livsmedel I kapitel 20 redovisas uppgifter från Eurostats paritetstalsberäkningar, vilket möjliggör jämförelser mellan länder

Läs mer

IT bland individer 2006

IT bland individer 2006 IT bland individer 2006 IT0102 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Informationsteknik A.2 Statistikområde Användning och tillgång av IT i företag och bland individer A.3 Statistikprodukten ingår ej i

Läs mer

Beräkningar av mörkertalet i BTP för pensionärer och äldreförsörjningsstödet för pensionärer. Inledning. Metod RAPPORT 2012-11-22 1(18)

Beräkningar av mörkertalet i BTP för pensionärer och äldreförsörjningsstödet för pensionärer. Inledning. Metod RAPPORT 2012-11-22 1(18) Avdelningen för Nationalräkenskaper Klas Lindström RAPPORT 2012-11-22 1(18) Beräkningar av mörkertalet i BTP för pensionärer och äldreförsörjningsstödet för pensionärer. Inledning På uppdrag av Riksrevisionen

Läs mer

PM Konsumtionsmönster under 2000-talet Bakgrund

PM Konsumtionsmönster under 2000-talet Bakgrund PM Konsumtionsmönster under 2000-talet Bakgrund AMF utgav en rapport för några år sedan som analyserade pensionärernas konsumtionsmönster och hur dessa skilde sig åt jämfört med den genomsnittliga befolkningen.

Läs mer

Statistikens betydelse och nytta för samhället

Statistikens betydelse och nytta för samhället Statistikens betydelse och nytta för samhället SCB i Varför är SCB i Almedalen? Utveckla, framställa och sprida statlig statistik Förse våra användare med statistik som underlag för beslutsfattande, debatt

Läs mer

2,7 procents hyreshöjning för hyresrätter. Knappt kr för 3 rum och kök

2,7 procents hyreshöjning för hyresrätter. Knappt kr för 3 rum och kök BO 39 SM 0801 Hyror i bostadslägenheter 2007 Rents for dwellings 2007. I korta drag 2,7 procents hyreshöjning för hyresrätter I genomsnitt höjdes hyrorna med 2,7 procent mellan januari 2007 och januari

Läs mer

(KPI) årsmedeltal var 0,9 % (2011 en ökning med 2,6 %). Åsa Törlén, SCB, tfn 08-506 941 47, fornamn.efternamn@scb.se

(KPI) årsmedeltal var 0,9 % (2011 en ökning med 2,6 %). Åsa Törlén, SCB, tfn 08-506 941 47, fornamn.efternamn@scb.se BO 32 SM 1401 Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2012 Revenues and expenditure of multi-dwelling buildings in 2012 I korta drag Hyresintäkter År 2012 blev de skattade genomsnittliga

Läs mer

Kön Ålder Totalt Civilstånd 18 år - w Totalt 0-6 7-15 16-24 25-44 45-64 65- Ogifta Gifta Änkl./Änka Skilda

Kön Ålder Totalt Civilstånd 18 år - w Totalt 0-6 7-15 16-24 25-44 45-64 65- Ogifta Gifta Änkl./Änka Skilda Exempel områ de Befolkning Befolkning 2002/2007 Antal 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 0-6 7-15 16-24 25-44 45-64 65-02 År 07 02 07 Befolkning 2007-12-31 Register: Registret över totalbefolkningen

Läs mer

2,3 procents hyreshöjning för hyresrätter

2,3 procents hyreshöjning för hyresrätter BO 39 SM 0501 Hyror i bostadslägenheter 2004 Rents for dwellings 2004. I korta drag 2,3 procents hyreshöjning för hyresrätter I genomsnitt höjdes hyrorna med 2,3 procent mellan januari 2004 och januari

Läs mer

Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2013. Tablå A. Hushållsinkomst efter transfereringar 2012 2013. Kronor per hushåll

Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2013. Tablå A. Hushållsinkomst efter transfereringar 2012 2013. Kronor per hushåll JO 42 SM 1501 Jordbrukarhushållens inkomster 2013 Incomes of agricultural households 2013 I korta drag Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2013 Jordbrukarhushållens genomsnittliga hushållsinkomst efter

Läs mer

STATISTIK I BLICKFÅNGET

STATISTIK I BLICKFÅNGET STATISTIK I BLICKFÅNGET Nr 1 Sökande och sökande per plats till utbildningar inom yrkeshögskolan 2015 2016 November 2016 Innehåll Sökande och sökande per plats 2015... 3 1 Antal sökande... 3 1.1 Kön...

Läs mer

BARN I HUSHÅLL MED LÅG EKONOMISK STANDARD

BARN I HUSHÅLL MED LÅG EKONOMISK STANDARD UTREDNINGSTJÄNSTEN Tommy Lowén Tfn: 08-786 5661 PM 2010-05-18 Dnr 2010:0991 BARN I HUSHÅLL MED LÅG EKONOMISK STANDARD Hur många och hur stor andel av under 18 år lever i som har en låg ekonomisk standard

Läs mer

StatistikInfo. Inkomster i Västerås 2012. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2014:12. [Skriv text]

StatistikInfo. Inkomster i Västerås 2012. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2014:12. [Skriv text] StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2014:12 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se Frida Wahlström, Tfn 021-39 13 55 StatistikInfo

Läs mer

Pressmeddelande från SCB 2003-01-16 kl 10:00 Nr 2003:014

Pressmeddelande från SCB 2003-01-16 kl 10:00 Nr 2003:014 Konsumentprisindex (KPI) för december 2002: Oförändrad inflationstakt 1(7) 2003-01-16 kl 10:00 Nr 2003:014 Konsumentpriserna steg med i genomsnitt 0,1 procent från november till december. Under samma period

Läs mer

Hushållens utgifter (HUT) 2003

Hushållens utgifter (HUT) 2003 Hushållens utgifter (HUT) 2003 PR0601 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Hushållens ekonomi, Priser och konsumtion A.2 Statistikområde Hushållens utgifter A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella

Läs mer

Hushållens utgifter (HUT) 2004

Hushållens utgifter (HUT) 2004 Hushållens utgifter (HUT) 2004 HE0201 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Hushållens ekonomi, Priser och konsumtion A.2 Statistikområde Hushållens utgifter A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella

Läs mer

Hushållens utgifter (HUT) 2012 HE0201

Hushållens utgifter (HUT) 2012 HE0201 BV/EV 2013-12-17 1(29) Hushållens utgifter (HUT) 2012 HE0201 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll

Läs mer

Bilaga 3. Redovisning av familjer

Bilaga 3. Redovisning av familjer Bilaga 3. Redovisning av familjer I denna publikation har vi använt SCB:s befolkningsregister för att belysa barns familjeförhållanden. Uppgifter från olika urvalsundersökningar har använts för att belysa

Läs mer

Barn- och familjestatistik

Barn- och familjestatistik Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (17) Barn- och familjestatistik 2012 LE0102 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

19 Priser på livsmedel. Sammanfattning. Detaljhandelspriser. Konsumentprisindex. Jordbrukets prisindex

19 Priser på livsmedel. Sammanfattning. Detaljhandelspriser. Konsumentprisindex. Jordbrukets prisindex 303 Kapitel 19 innehåller information om Detaljhandelspriser för vissa livsmedel Konsumentprisindex för livsmedel Jordbrukets prisindex Sammanfattning Detaljhandelspriser I tabell 19.1 visas genomsnittliga

Läs mer

KONSUMENTPRISINDEX FÖR ÅLAND. December 2001

KONSUMENTPRISINDEX FÖR ÅLAND. December 2001 www.asub.aland.fi Iris Åkerberg, statistiker STATISTIKMEDDELANDE 14.1.2002 Tel 25496 KPI 2001:12 KONSUMENTPRISINDEX FÖR ÅLAND December 2001 Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Läs mer

10. Familjeekonomi ur olika perspektiv

10. Familjeekonomi ur olika perspektiv Barn och deras familjer 2004 Barnens ekonomiska standard bestäms huvudsakligen av föräldrarnas inkomster tillsammans med samhälleliga bidrag och ersättningar. Genom arbete under framförallt lov skaffar

Läs mer

Fördelningen av inkomster och förmögenheter

Fördelningen av inkomster och förmögenheter VÄLFÄRD Fördelningen av inkomster och förmögenheter Författare: Anna Fransson, utredare Arbetslivsenheten Sammanfattning År 27 är arbetsinkomsten i genomsnitt 22 9 kronor för arbetarkvinnor och 273 2 kronor

Läs mer

Delgrupper. Uppdelningen görs efter kön, ålder, antal barn i hushållet, utbildningsnivå, födelseland och boregion.

Delgrupper. Uppdelningen görs efter kön, ålder, antal barn i hushållet, utbildningsnivå, födelseland och boregion. Delgrupper I denna bilaga delas de ensamstående upp i delgrupper. Detta görs för att undersöka om den ekonomiska situationen och dess utveckling är densamma i alla sorts ensamförälderhushåll, eller om

Läs mer

HUSHÅLLENS UTGIFTER (HUT) 2006

HUSHÅLLENS UTGIFTER (HUT) 2006 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(138) HUSHÅLLENS UTGIFTER (HUT) 2006 Utgifter (och disponibel inkomst) HE0201 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde

Läs mer

Euro-sympatier maj 2011

Euro-sympatier maj 2011 Euro-sympatier maj 2011 Euro-sympatierna har mätts med en fråga i SCB:s partisympatiundersökning under maj 2011. Producent STATISTISKA CENTRALBYRÅN Partisympatiundersökningen maj 2011 Avdelningen för befolkning

Läs mer

Hushållens konsumtion 2012

Hushållens konsumtion 2012 Inkomst och konsumtion 214 Hushållens konsumtion 212 Finländarna konsumerade år 212 ungefär 5 procent mer än år 85 Under perioden 85 212 ökade hushållens konsumtionsutgifter reellt med 41 procent per hushåll

Läs mer

Korrigering av den totalräknade inkomstfördelningsstatistiken (TRIF)

Korrigering av den totalräknade inkomstfördelningsstatistiken (TRIF) PM 1 (5) 2015-12-21 Johan Lindberg Enheten för ekonomisk välfärdsstatistik 019-17 60 64 Korrigering av den totalräknade inkomstfördelningsstatistiken (TRIF) Den nya totalräknade inkomstfördelningsstatistiken

Läs mer

Registerbaserad hushållsstatistik

Registerbaserad hushållsstatistik Version 2.0 Sida Dokumentation 1 (8) 2017-03-15 Registerbaserad hushållsstatistik Inledning Den registerbaserade hushållsstatistiken är en statistik med kort historia och SCB:s första publicering skedde

Läs mer

KONSUMENTPRISINDEX FÖR ÅLAND. Juli 2000

KONSUMENTPRISINDEX FÖR ÅLAND. Juli 2000 www.asub.aland.fi Iris Åkerberg, statistiker STATISTIKMEDDELANDE 17.8.2000 Tel 25496 KPI 2000:7 KONSUMENTPRISINDEX FÖR ÅLAND Juli 2000 Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder 4,0 3,5

Läs mer

Sveriges jordbruks- och livsmedelshandel rensat för den norska laxen

Sveriges jordbruks- och livsmedelshandel rensat för den norska laxen På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2013-09-12 Sveriges jordbruks- och livsmedelshandel rensat för den norska laxen Sverige har efter EU-inträdet kommit att bli ett transitland för den norska

Läs mer

Hushållens utgifter (HUT)

Hushållens utgifter (HUT) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (102) Hushållens utgifter (HUT) 2012 HE0201 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

KONSUMENTPRISINDEX FÖR ÅLAND. Juni 2001

KONSUMENTPRISINDEX FÖR ÅLAND. Juni 2001 www.asub.aland.fi Iris Åkerberg, statistiker STATISTIKMEDDELANDE 30.7.2001 Tel 25496 KPI 2001:6 KONSUMENTPRISINDEX FÖR ÅLAND Juni 2001 Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder 4,5 4,0

Läs mer

Registerbaserad Hushållsstatistik. Tomas Johansson Befolkningsstatistik, SCB tomas.johansson@scb.se

Registerbaserad Hushållsstatistik. Tomas Johansson Befolkningsstatistik, SCB tomas.johansson@scb.se Registerbaserad Hushållsstatistik Tomas Johansson Befolkningsstatistik, SCB tomas.johansson@scb.se Lite historik 1990 2006 2008 2009 2010 2011 2013 Sista Folk- och Bostadsräkningen (FoB) Riksdagen beslutar

Läs mer

Livsmedelsförsäljning fördelad på varugrupper 2013 HA0103

Livsmedelsförsäljning fördelad på varugrupper 2013 HA0103 ES/NS 2014-10-02 1(21) Livsmedelsförsäljning fördelad på varugrupper 2013 HA0103 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

KONSUMTIONSRAPPORTEN. konsumtionsrapporten. konsumtionsrapporten

KONSUMTIONSRAPPORTEN. konsumtionsrapporten. konsumtionsrapporten KONSUMTIONSRAPPORTEN 2010 konsumtionsrapporten 1 konsumtionsrapporten 2 konsumtionsrapporten konsumtionsrapporten 2009 2010 Centrum för konsumtionsvetenskap CFK Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Läs mer

Områdesbeskrivning 2017

Områdesbeskrivning 2017 Områdesbeskrivning 217 Områdesbeskrivningen beskriver Ängelholms kommun och dess olika tätorter. Det finns sju olika beskrivningar. Ängelholms kommun, Ängelholm tätort, Hjärnarp, Munka-Ljungby, Strövelstorp,

Läs mer

Johanna Öhman, SCB, tfn , Hans Heggemann, SCB, tfn ,

Johanna Öhman, SCB, tfn , Hans Heggemann, SCB, tfn , HE 21 SM 1001, korrigerad version Inkomstfördelningsundersökningen 2008 Redovisning på riksnivå Income distribution survey 2008 I korta drag Korrigering 2012-01-25 Tabell 6 och 7 har korrigerats avseende

Läs mer

Trångboddhet skillnaderna kvarstår 1

Trångboddhet skillnaderna kvarstår 1 Trångboddhet skillnaderna kvarstår 1 Sammanfattning Generellt sett är trångboddheten låg i Sverige idag. År 2002 var cirka 15 procent av hushållen trångbodda enligt norm 3, vilken innebär att det ska finnas

Läs mer

Hushållens boende 2015 HE0111

Hushållens boende 2015 HE0111 BV/EV 2016-04-19 1(11) Hushållens boende 2015 HE0111 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll och

Läs mer

Bakgrundsfakta Till Befolknings- och Välfärdsstatistik

Bakgrundsfakta Till Befolknings- och Välfärdsstatistik Bakgrundsfakta Till Befolknings- och Välfärdsstatistik 2003:2 Översyn av HBS (HUT, HBU, Utgiftsbarometern) inför 2003 års undersökning Avdelningen för befolknings- och välfärdsstatistik Sammanfattning

Läs mer

INNEHÅLL. Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8. Turism och shoppingturism en definition 8.

INNEHÅLL. Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8. Turism och shoppingturism en definition 8. September 2013 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8 Turism och shoppingturism en definition 8 Resor 11 Konsumtion 15 Övernattningar 18 Regional

Läs mer

Områdesbeskrivning 2017

Områdesbeskrivning 2017 Områdesbeskrivning 217 Områdesbeskrivningen beskriver Ängelholms kommun och dess olika tätorter. Det finns sju olika beskrivningar. Ängelholms kommun, Ängelholm tätort,, Munka-Ljungby, Strövelstorp, Vejbystrand/Magnarp

Läs mer

Råvaror och förnödenheter. Redovisade uppgifter avser: Kalenderåret xxxx Annan period, nämligen

Råvaror och förnödenheter. Redovisade uppgifter avser: Kalenderåret xxxx Annan period, nämligen Redovisningsperiod Uppgifterna skall i normalfallet avse kalenderåret xxxx. För företag med brutet räkenskapsår skall uppgifterna avse den räkenskapsperiod som avslutades under år xxxx. 1013 Redovisade

Läs mer

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster 17 Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges befolkning.

Läs mer

Områdesbeskrivning 2017

Områdesbeskrivning 2017 Områdesbeskrivning 217 Områdesbeskrivningen beskriver Ängelholms kommun och dess olika tätorter. Det finns sju olika beskrivningar. Ängelholms kommun, Ängelholm tätort, Hjärnarp, Munka-Ljungby, Strövelstorp,

Läs mer

Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan

Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan yhmyndigheten.se 1 (13) Datum: 2011-11-17 Analyser av utbildningar och studerande

Läs mer

Dagligvarubranschen. HUI Research på uppdrag av Svensk Dagligvaruhandel. Elin Gabrielsson Nils Bohlin 2014 HUI RESEARCH

Dagligvarubranschen. HUI Research på uppdrag av Svensk Dagligvaruhandel. Elin Gabrielsson Nils Bohlin 2014 HUI RESEARCH Dagligvarubranschen HUI Research på uppdrag av Svensk Dagligvaruhandel Elin Gabrielsson Nils Bohlin 2014 HUI RESEARCH Dagligvarubranschen i siffror 2 Livsmedelskedjan- från jord till bord Branschglidning:

Läs mer

16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel

16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel 16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel 209 16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel Kapitel 16 innehåller statistik om import och export av jordbruksvaror och livsmedel. Uppgifter

Läs mer

Fördelningsanalytiskt statistiksystem för inkomster och transfereringar (FASIT) 2008 HE0106

Fördelningsanalytiskt statistiksystem för inkomster och transfereringar (FASIT) 2008 HE0106 NR/SIM 2010-11-15 1(14) Fördelningsanalytiskt statistiksystem för inkomster och transfereringar (FASIT) 2008 HE0106 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt

Läs mer

Konsumentprisindex för pensionärer 2011

Konsumentprisindex för pensionärer 2011 Konsumentprisindex för pensionärer 2011 Innehåll sid 3 sid 4 sid 7 sid 10 sid 12 sid 15 Inledning Konsumtionsmönster Utveckling under 2000-talet Konsumentpriser Prisindex för pensionärer Sammanfattning

Läs mer

Familjeekonomi. Från småbarn till tonåring

Familjeekonomi. Från småbarn till tonåring 87 Familjeekonomi Se tabellerna 10 i Barn och deras familjer 2001 Del 1 Tabeller Barnens ekonomiska standard bestäms huvudsakligen av föräldrarnas inkomster tillsammans med samhälleliga bidrag och ersättningar.

Läs mer

SOCIOEKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR I KARLSTAD

SOCIOEKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR I KARLSTAD UPPDATERAD APRIL 2015 SOCIOEKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR I KARLSTAD BILAGA TILL KARLSTADS KOMMUNS FOLKHÄLSOSTRATEGI karlstads kommun I det här dokumentet har vi samlat några statistiska mått i ett försök

Läs mer

Sveriges livsmedelsexport 2005

Sveriges livsmedelsexport 2005 Jordbruksverket 2006-03-17 1(7) Sveriges livsmedelsexport 2005 1. Exportutvecklingen av jordbruksvaror och livsmedel under 2005 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 34,9 miljarder kronor

Läs mer

Områdesbeskrivning 2017

Områdesbeskrivning 2017 Områdesbeskrivning 217 Munka-Ljungby Områdesbeskrivningen beskriver Ängelholms kommun och dess olika tätorter. Det finns sju olika beskrivningar. Ängelholms kommun, Ängelholm tätort, Hjärnarp, Munka-Ljungby,

Läs mer

Sveriges livsmedelsexport 2006

Sveriges livsmedelsexport 2006 Jordbruksverket 2007-03-02 1(8) Sveriges livsmedelsexport 2006 1. Exportutvecklingen av jordbruksvaror och livsmedel under 2006 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 39,1 miljarder kronor

Läs mer

Hushållens ekonomi Household finances

Hushållens ekonomi Household finances Hushållens ekonomi Household finances Foto: Jan-Aage Haaland Hushållens ekonomi Statistisk årsbok 2013 13 Hushållens ekonomi Household finances 13.1 Hushållens inkomster... 267 Household income 13.2 Hushållens

Läs mer

Vuxnas deltagande i utbildning

Vuxnas deltagande i utbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Vuxnas deltagande i 18 Vuxnas deltagande i Innehåll Fakta om statistiken... 372 Kommentarer till statistiken... 374 18.1 Andel deltagare i åldern 25 64 år i formell eller

Läs mer

Statistik om barn och unga. En god levnadsstandard. 1 Barnombudsmannen analyserar. Senast uppdaterad

Statistik om barn och unga. En god levnadsstandard. 1 Barnombudsmannen analyserar. Senast uppdaterad Statistik om barn och unga En god levnadsstandard 1 Barnombudsmannen analyserar Senast uppdaterad 2016-03-23 Innehållsförteckning En god levnadsstandard... 3 Andel barn i ekonomiskt utsatta familjer...

Läs mer

Hur stora är dina inkomster?

Hur stora är dina inkomster? Hur stora är dina inkomster? Börja med att ställa samman inkomsterna per månad. Använd nettoinkomst, dvs lön efter skatt och andra eventuella avdrag. Kr per månad Vidare till sparande Inkomst, din egen

Läs mer

Fickekonomen 2006. Institutet för Privatekonomi Mars 2006 1

Fickekonomen 2006. Institutet för Privatekonomi Mars 2006 1 Fickekonomen 2006 I årets upplaga av Fickekonomen framkommer att det är barnfamiljer, där båda föräldrarna har arbete och barnen barnbidrag, som är de största vinnarna 2006. Höjda löner och sänkt skatt

Läs mer

Satelliträkenskaper för hälso- och sjukvård 2006 NR0109

Satelliträkenskaper för hälso- och sjukvård 2006 NR0109 Avdelningen för nationalräkenskaper (NR) 2008-10-24 1(6) Satelliträkenskaper för hälso- och sjukvård 2006 NR0109 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt

Läs mer

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Studenters boende 213 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor studenter? 3 Minskad andel studenter bor

Läs mer

Hushållens ekonomi Household fi nances

Hushållens ekonomi Household fi nances Hushållens ekonomi Household fi nances Hushållens ekonomi Household finances 345 374 Hushållens ekonomi Household finances 350 375 Kvinnors arbetsinkomst i procent av männens i olika åldrar 994 och 2003

Läs mer

Befolkning. & välfärd nr 2. Tema: Utbildning. Vuxnas deltagande i utbildning. SCB, Stockholm SCB, Örebro

Befolkning. & välfärd nr 2. Tema: Utbildning. Vuxnas deltagande i utbildning. SCB, Stockholm SCB, Örebro Befolkning & välfärd 2007 nr 2 Tema: Utbildning Vuxnas deltagande i utbildning SCB, Stockholm 08-506 940 00 SCB, Örebro 019-17 60 00 www.scb.se Tema: Utbildning Vuxnas deltagande i utbildning Statistics

Läs mer

Statistik RAPPORT. Bodil Mortensson Lena Otterskog Gunnel W ahlstedt. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Potatis konsumtion och fritidsodling

Statistik RAPPORT. Bodil Mortensson Lena Otterskog Gunnel W ahlstedt. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Potatis konsumtion och fritidsodling Statistik RAPPORT. AVDELNINGEN ENVIRONMENT FÖR AND MILJÖ- REGIONAL OCH STATISTICS REGIONALSTATISTIK Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Potatis konsumtion och fritidsodling Bodil Mortensson Lena

Läs mer

Antalet nötkreatur fortsätter att minska. Färre svinföretag men betydligt högre besättningsstorlekar. Anders Grönvall,

Antalet nötkreatur fortsätter att minska. Färre svinföretag men betydligt högre besättningsstorlekar. Anders Grönvall, JO 20 SM 0601 Husdjur i juni 2005 Slutlig statistik Livestock in June 2005 I korta drag Antalet nötkreatur fortsätter att minska Totala antalet nötkreatur uppgick i juni 2005 till 1 604 900, en minskning

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg

Avgifter för äldreomsorg Avgifter för äldreomsorg 2015 Göteborg Stad tar ut avgifter för service, stöd och omvårdnad inom äldreomsorgen. Din kostnad beror på vilken inkomst du har, samt hur mycket och vilken slags hjälp du får.

Läs mer