Verksamhetsuppföljning 2012 för Häverö-Edebo-Singö församling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsuppföljning 2012 för Häverö-Edebo-Singö församling"

Transkript

1 Verksamhetsuppföljning 2012 för Häverö-Edebo-Singö församling Grävning för installation av kylanläggnig vid Häverö gravkapell sommaren

2 Inledning av Kyrkoherde Ulf Engström 2 Som kyrkoherde i Häverö-Edebo-Singö församling har jag kommit till insikt om att verksamheten är i ständig utveckling och befolkas av duktiga medarbetare och framåtsyftande förtroendevalda. Vi vågar prova nya saker och den nya satsningen på en förskola i församlingens regi är ett tydligt bevis på detta. Vi lever i en bygd som präglas av förändring vare sig vi vill det eller inte. Det stora bruket Holmen är inte stilla och ändrar förutsättningarna för våra församlingsmedlemmar hela tiden. Från att ha sysselsatt över 1500 människor närmar vi oss 300. Vår församling har de senaste 10 åren tappat ca 1000 medlemmar. Inte för att vi bedriver en dålig verksamhet eller för att folk är missnöjda med våra insatser i olika sammanhang. Nej församlingsborna är mycket lojala med Svenska Kyrkan och delar solidariskt på ansvar och kostnader. Det beror på att just bruket inte längre är den stora motorn i samhället som det en gång var. I denna tid där samhället hamnar i ett tillstånd av varsel, uppsägningar och förlorade jobb har Svenska Kyrkan valt att satsa framåt, skapa jobb och visa på framtidstro! Därav satsningen på förskolan, ungdomsdiakoni, IT satsningar och satsningar på musik och gudstjänster. Församlingen har ett mycket starkt stöd på orten och vi skiljer oss på flera områden från Svenska Kyrkan i stort. Vi sticker tydligast ut i dopsammanhang då vi döper nära nog alla barn som föds. Dessutom döps allt fler vuxna. Mamma, pappa, gudmödrar och gudfäder som låter döpa sig tillsammans med barnen har varit ett intensivt år och vi står inför stora utmaningar i framtiden. Viktigt är att påpeka att vår verksamhet har gått stärkt ur detta verksamhetsår. Tydligast märks det på ungdomssidan där församlingens satsning på ungdomsdiakoni har burit god frukt, vilket fått genomslag i konfirmandarbetet och i samarbetet med kommun och skola. Nya satsningar som exempelvis den levande Julkalendern som blev en utom-ordentlig succé, visar att vi på olika sätt kan prova andra vägar att tolka vårt uppdrag, göra annorlunda och nå nya resultat. Så för vi verksamheten in i framtiden med bibehållen relevans och vitalitet. Huvuduppdraget för oss är ju att göra Evangeliet känt, varför undervisningen, diakonin och missionen alltid eller nära nog alltid skall peka in mot våra gudstjänster. Lucka 22 i Julkalendern förde oss till Langer s, där vi hade en underbar julavslutning under sång och glädje. Församlingen har sedan den 1 advent deltagit i handboksprojektet och arbetar på olika sätt med att testa de förslag som nya handboken innehåller. Under året har vi vuxit ur vårt lilla kapell och därför tagit gröna rummet i anspråk för våra veckomässor. Detta är signifikativt för vårt arbete; det växer på olika sätt i omfattning och vi når ut i dialog med människor på flera sätt - inte minst genom församlingens strategiska satsning på informatör. Musiklivet är vitalt och med kreativa och engagerade musiker lever våra gudstjänster, förrättningar och musikaliska satsningar med oförminskad kraft och lust. Nämnas kan här Hungry Heartsmässorna som dragit fulla hus på fredagskvällarna som en ny Gudstjänstform. Sommaren är fylld med musikandakter/ gudstjänster genom vår sommarmusik där inte minst

3 våra kyrkvärdar är aktiva och leder andakterna med stor förtjänst. Församlingsgårdens betydelse ökar alltmer och verksamheten utvecklas. Vi har ofta verksamhet som pressar lokalerna till det yttersta. Det är ett faktum att vi är trångbodda och att lokalerna är i behov av renovering och omgestaltning. Huset är 30 år och armaturer, fläktsystem, ytskikt och disposition måste ses över. Vi har tagit det nyrenoverade köket i bruk och det har varit mycket tacksamt och flitigt nyttjat. Församlingsgården är ett nav i verksamheten och tack vare klok och engagerad personal klarar vi än det ökade ianspråktagandet av loka-lerna. Min bedömning är dock att ett nytänkande måste till för vår expanderande och framåtsyftande verksamhet. Vår församling har framtiden framför sig inte bakom sig. Det är att ta det kristna hoppet på allvar. Om inte vi med vår verksamhet visar på en hoppfull framtid vem skall göra det då? Det finns tider då man måste våga för att vinna och samtiden behöver ljus, hopp, inspiration och framtidstro. Jag citerar psalmbokens psalm 285 vers 3: Gud, för uppbrott och förvandling, lär oss glömma bort vårt jag. Driv oss ut att bygga broar till en okänd morgondag. Det finns underbar förlossning i det blod som göts en gång. Det finns glädje bortom graven och en FRAMTID full av sång. Ett antal strategiska mål lades fast av kyrkorådet inför De flesta av dem är genomförda, utvecklade eller omarbetade. Man kan gott konstatera att många nya har kommit till, genomförts och integrerats i verksamheten. Man kan inget annat säga än att vår församling verkligen lever! 3

4 Strategiska mål för församlingsarbetet inför 2012 och framåt Kortsiktigt Långsiktigt Kansli/ anställa en informatör Park projektet Bilda en IT grupp Utreda våra lokaler! Intranät Dansen i Herräng? Hemsida Förskola? Informations- och kommunikationsplan Fiskeaffären? upprättas Inleder samtal tillsammans Lokalt arbetstidsavtal ses över med Väddö församling 1 sept Vaktmästeri/ vaktmästarorganisationen Kyrkogårdarna digitaliseras utreds och begravningsväsendet likaså KR ska tillsammans med verksamheten formulera en tydliggjord medarbetarroll Kr ska för fullmäktige årligen presentera budgetförslag med flerårsplan BUS/ se över organisationen av arbetet och radikalt minska övertiden Sommarkonfirmander? Sommarkyrka? Babysångs CD VÄS/ Ta emot ny präst, utvecklings uppdrag om 30 % tillsammans med diakonin. Kartlägga inventera Edebo delen av församlingen. Starta en utvecklings grupp för Edebo delen Arbetet med Aug Jans och Kristina gården Utökad diakoni och besöksgrupp? Nya krisfoldrar tas fram. Evangelisation Musik/ Ungdomskör, musiksatsningar för hösten Se över instrumenten förbereda för ev. kompletteringar. Anställa en ny kyrkomusiker Kyrkorådet/ tillsätta ansvariga folkvalda för verksamhetens olika delar Se över församlingsinstruktionen Arbeta med att utveckla arbetsgivarrollen Möjligheten för webbbaserad/ digitaliserad kommunikation Ska utvecklas, för såväl internt som externt bruk Kyrkoherden/ genomföra medarbetarsamtal i september, kompetensinventering och upprättandet av kompetens utvecklingsplaner. Inköpsbehov hos var och en diskuteras och planeras. Arbeta fram en tydligare ledningsorganisation, fundera kring en distriktsindelning visavi sockenråden. Gemensam utbildning i KO för personal och politiker. Stärka kyrkvärdsgruppens arbete och få in fler kyrkvärdar i gruppen. 4

5 Fastigheter 2012 Kyrkoordningen 2 kap 1 säger att Församlingen skall anskaffa och underhålla den egendom som behövs för församlingens uppgifter. Det innebär att vi som församling skall ha de fastigheter och lokaler som behövs för att vi skall kunna bedriva vår verksamhet. Det har varit utgångspunkten för församlingens långsiktiga arbete med fastigheter. Vid slutet av 2012 har församlingen följande fastigheter och byggnader: Edebo kyrka, Hallstaviks kyrka, Häverö kyrka och Singö kyrka Klockstaplar i Edebo, Hallstavik och Häverö, Församlingsgården och Missionshuset i Hallstavik, Edebogården, Klockargården, Edebo prästgård, Singö prästgård, Lundinsgården Tomtmark Bergby. Verksamhetslokaler vid Häverö kyrkogård Under året har tomtmark på Singö avyttrats och församlingen har förvärvat fastigheten Hallsta 18:2, för att där starta församlingens förskola. Inräknat alla uthus och bodar finns totalt 39 försäkrade enheter. Alla fastigheter är försäkrade genom Kyrkans Försäkring AB. Vi gör årligen en genomgång av försäkringsläget på alla kyrkor och fastigheter. bytt dörr i Gröna rummet till en med en godkänd nödutgångsfunktion. Läktarbarriären i Singö kyrka färdigställdes och monterades. Det har också inköpts en ny matta till kyrkan och en ljusbåt har placerats utanför kyrkan. Fasaden på kyrkan har rödmålats, men en sida, liksom fönstren, återstår att måla. Luftvärmepumpar har installerats i Klockargården och Edebogården. Det har borrats ny brunn vid Edebo kyrka och nya ledningar har dragits till Prästgården, med möjlighet att ansluta till kyrkan. Edebogården får del av vattnet via befintliga ledningar. Vi har under året haft bevakning på församlingsgården, Edebo och på Häverö genom Hallstaviks bevakning ek för där Bertil Jansson under året ingått i styrelsen. Vi har larm anslutet till larmcentral och vid larm nattetid kallas bevakningsbilen ut till larmat objekt.under året har vi fortsatt förbättra de ljudanläggningar vi disponerar. Edebogården kommer fr o m 2013 hyras ut till Föreningen Edebogården, som skall använda den för kommersiell verksamhet i form av uthyrning till fester o dylikt. Församlingen har rätt att boka lokalen kostnadsfritt 8 ggr/år. Samtliga församlingens uthyrningsbara objekt var vid årsskiftet alla uthyrda. Under året har vi bytt ut fönster, reparerat fasaden och installerat ventilation på/i Missionshuset. Vi har också bytt ut de fuktskadade fönster vi haft i församlingsgården samt 5

6 Redovisning av ett antal projekt som påbörjats eller avslutats under 2012 Under 2012 hände mycket i församlingen som påverkade den av kyrkofullmäktige fastställda budgeten. Den enskilt största händelsen var beslutet att förvärva fastigheten Hallsta 18:2 Almerska villan och de senare besluten att på fastigheten bedriva förskola med kommunal intagning. Dessutom har kyrkofullmäktige beslutat att verksamheten på förskolan skall bedrivas som ett aktiebolag. Formerna för bolagsbildningen har skjutits på framtiden men bör kunna gemomföras under år Kostnaden för förvärvet av fastigheten uppgick till kr. Köpet finansierades med eget kapital och ett banklån på kr. Under året ansökte församlingen om att få starta en förskola vilket efter en tid beviljades av Norrtälje kommun. En förutsättning för start av förskola var ett beviljat bygglov och ett godkänt slutbesked. Myndighetskraven på förskolan var att förbättra och ordna godkänt brandskydd, ordna med ny och effektiv ventilation i hela huset, anpassning av lokalerna för rörelsehindrade inkl hiss. Brandskyddet fick lösas med ett sprinklersystem. Kostnaden för åtgärderna beräknades av arkitekt Kihlgren i en kostnadsbedömning från februari till kr ex moms. Därefter har olika beräkningar gjorts och anbud lämnats från bygg-företag. Förutom bygget skulle vi även beräkna kostnader för utemiljön. Under sommaren gjordes försök att kunna pressa kostnaderna för upprustningen av fastigheten och kyrkorådet gav klartecken till att fullfölja projektet. När kyrkorådet tog sitt beslut kunde projektet beräknas till drygt 3 mkr. Under byggtiden tillkom en del åtgärder som bl a handlade om utemiljön och en ny huvudingång till förskolan via baksidan, servisen (vatten och avlopp) behövde helt bytas ut och vattentrycket för att sprinkleranläggningen skulle fungera måste höjas. Det tillkom även en del mindre åtgärder. Samtidigt kunde de anställda förskollärarna minska en del av kostnaderna genom att hitta en del förenklingar. Totalt till idag har ombyggnaden kostat 2,6 mkr men då har vi inte fått alla slutnotor. Förskolans verksamhet bygger på en intäkts- och kostnadskalkyl som vid full beläggning av barn (30 st.) skall kunna betala alla fastighets- och utvecklingskostnader till församlingen med drygt 0,5 mkr per år. Kalkylen har redovisats i kyrkorådet. Under sommaren ordnades Vägkyrka där tre av våra kyrkor hölls öppna under 5 veckor varje vardag mellan kl Detta och den guidning av kyrkorna som församlingen erbjuder gjorde att vi vid 72 tillfällen utöver förrättningar höll våra kyrkor öppna. Att hålla kyrkorna öppna för alla är ett högt prioriterat mål i verksamheten. Andra projekt och mer kostnadskrävande arbeten/ inköp som slutförts under år 2012 Begravningsverksamheten: Kylanläggning på Häverö bårhus kr Frågan om att ordna kyla i bårhuset har varit aktuell i fyra år och under 2012 blev det klart. Detta har varit nödvändigt av arbetsmiljöskäl och för att få tillstånd att förvara kistor med kroppar i en lokal i vårt område. Samtidigt förbjöds användningen av bårhusen på Singö och i Edebo. Värmeanläggning till Gravkapellet på Häverö kr 6

7 Gravkapellet har haft en gasolvärmare kompletterad med kupéfläkt som värmekälla. Detta har dock vid minusgrader inte varit tillräckligt för uppvärmning av lokalen. Vi har under tid övervägt att även här förbättra värmesystemet. Kapellet används oftare nu än tidigare; ibland även som visningslokal för anhöriga. Markarbeten på Edebo kyrkogård kr Den dåvarande kyrkonämnden i Edebo hade många förslag på hur bortforsling av skräpupplaget på marken utanför kyrkogårdsmuren skulle ordnas. Området har nu införlivats med kyrkogården efter lantmäteriförrättning. Tyvärr (så utgår) blev inget klart innan vi övertog förvaltningen. Frågan har diskuterats i fastighetsutskottet och bland personalen. Under våren tog vi in offert på bortforsling av skräpet, täckning av stenar och annat med jord för att få till en gräsmatta. Projektet färdigställdes under sommaren. Marköverföring från Edebo prästgård till kyrkogården kr Frågan om överföring av marken har sitt ursprung i att vid eventuell försäljning av prästgården, skall tomten reduceras och ett större område tillföras kyrkogården. Utfördes av lantmäteriet under året. Sopsäckshållare och gravvaser till minneslundar kr Ett mer reguljärt inköp av material som egentligen är förbrukningsinventarier men p g a priset sammanförts som en inventarie med avskrivning. Renovering av äldre bod på Häverö kyrkogård kr Den medeltida boden vid Häverö kyrka behövde nytt tak eftersom det var omöjligt att få teglet att ligga kvar. Allan Streijffert åtog sig att under året utföra arbetet. Resulta-tet blev mycket bra. Avslutning digitala gravkartor kr Digitaliseringen av församlingens kyrkogårdskartor avslutades under året. Församlingsverksamheten: Byte av fönster på delar av Församlingsgården och Missionshuset och renovering av fasaden på missionshuset kr Kyrkoherden initierade under året att vi skulle besiktiga och underhålla Missionshuset. Bylero AB genom Ulf Gunnarsson gjorde en besiktning som ledde till att vi, för att kunna ha verksamhet i huset, behövde sätta in ventilation, byta fönster och reparera fasaden. JW Byggteknik utförde jobbet och samtidigt lät vi byta ut de fuktskadade fönster vi haft i församlingsgårdens stora sal och byta dörr i det som nu är Gröna kapellet. Dörren hade en idag inte godkänd nödutgångsfunktion. Ventilationsaggregat Missionshuset kr Aggregaten beställdes från Friska Fläktar AB. Räcket på orgelläktaren Singö kyrka kr Sedan kyrkan byggdes på 1750-talet har man insett att räcket på orgelläktaren var så lågt att man lätt kunnat falla över kanten. Efter antikvarisk utredning och ett arkitektförslag från Lotta Gustafsson antogs så småningom av kyrkorådet hennes förslag. Arbetet upphandlades och utfördes av smeden Stefan Hasselberg från Vallentuna. Arbetet godkändes av länsstyrelsen. Utbyte och komplettering av värmepumpar Klockargården kr Klockargården har uppvärmts av en luftvärmepump från 2004 och elpanna. Under året konstaterades att elpannan börjar gå mot sitt slut och att värmepumpen inte ger full effekt. Vi har 7

8 8 då bytt en pump och satt in ytterligare en pump i lokaldelen. Utbyte av värmeanläggning och borttagande av oljetank i mark och oljepanneanläggning i Edebogården kr Vi har under flera år känt stor oro för en nedgrävd oljetank vid Klockargården och i samband med att oljan förbrukades mer än fort så fanns risk för läckage. Men problemet var huvudsakligen att pannan var uttjänt. Vi fick då snabbt ta beslut om att skaffa en luftvattenvärmepump som huvudvärmekälla och ta bort oljepannan och gräva upp tanken. Genomgång och upprustning av högtalarsystem i våra fyra kyrkor samt inköp av diverse ny utrustning som mikrofoner, mixerbord kr Vaktmästarna har under året och året innan haft problem med mikrofoner och att ljudanläggningarna inte fungerade. Vi har haft ett lappverk av fabrikat och olika styrningar. Vi ar under åren anlitat Jonas Kuling, som är ljudtekniker och elektriker, för att serva anläggningarna. Singö har varit ett särskilt problem där den ursprungliga leverantören, som bor på Singö velat sköta servicen. Men det fungerade aldrig som vi ville och till slut så blev Håkan Sandvik irriterad och vi beslöt att anlita Kuling på alla anläggningar. Han har under året reparerat och bytt ut komponenter så att det nu skall vara i bästa möjliga skick. Vaktmästarna har dessutom fått utbildning. Målning av Singö kyrka en sida plus fönstren kvarstår att måla kr Ett projekt som vi velat utföra men där vädret och regn satt käppar i hjulet för oss. Allan Streijffert fick uppdraget men hann inte måla norrsidan under Golvslipning Församlingsgården kr Inköp av anslagstavlor efter informationsutredning kr Ulrika Södrén har sedan hon började gjort en informationsutredning och resultatet av denna blev att hon ville byta ut ett antal anslagstavlor. Hon gjorde en upphandling och kanslichefen inköpte ett antal nya tavlor. Inköp av mattor till Singö kyrka kr Frågan har avhandlats länge och det har varit svårt att få fram mattor i den rätta färgen och i rätt format. Under året lyckades dock Inger Öhman och Gunilla Lindgren hitta mattor i rätt färg och kvalitet. Ljusbåt till Singö kyrka kr Singö kyrka har inte plats för en ljusbärare. Kyrkoherden beställde under året av Kent Forsén en båt som skall fungera som ljusbärare och som placerades utanför kyrkan. Ny hemsida kr Församlingen upphandlade en ny hemsida hos företaget Mild Media i Göteborg. Datorer till förskolan Förskolan inköpte datorer till verksamheten kr Piano Singö kyrka kr Kantorerna ansåg inte att pianot i Singö kyrka höll tillräckligt god kvalitet utan önskade inköpa ett nytt instrument. Kanslichefen meddelade att det fanns fonderade medel för detta ändamål. Fototavlor kr Två tavlor inköpta av kyrkoherden till prydnad på församlingsgården.

9 Inköp av segelbåt 9000 kr Under året lät församlingen inköpa den framlidne kyrkvärden Olles segelbåt som skulle användas i verksamheten. Det uppstod en del problem och kostnader då båten sjönk men det mesta av kostnaderna gick på båtförsäkringen som kanslichefen hann ordna innan olyckan var framme. Fordon till Förskolan kr Liten skåpbil inköpt av kanslichefen Pågående och ej helt slutförda projekt Ny vattenbrunn till Edebo prästgård klart men slutlikvid ej erlagd under 2012 Vattenfrågan har tidigare lösts genom att en brunn hos Lasse Mattsson har gett vatten till prästgården, Edebogården och Lasses jordbruk. Det har inte fungerat så bra och ofta blev prästgården utan vatten. Vi undersökte att borra ny brunn vid prästgården men marken var förorenad av olja och då valde vi att borra invid kyrkan. Arbetet är inte helt klart. Ljusprojekt i Edebo kyrka projekteringskostnader kr På grund av den undermåliga belysningen och därmed även arbetsmiljön initierade kyrkoherden ett projekt i syfte att förbättra belysningen och åstadkomma något unikt. Projekt som givit intäkter: Avslutad markförsäljning på Singö kr Församlingens lantmäterikostnad på kr betalades av köparen. Tjänster åt Väddö 15 maj 31 december kr Tjänster åt Rådmansö-Frötuna 1 september- 31 december kr Tjänster åt Almunge kr I budgeten fanns en förhoppning om att tomten församlingen äger på Bergby skulle kunna säljas. Den annonserades ut och intressenter fanns men något avslut blev det inte. Förskolans utvecklingskostnader i form av löner för den i augusti anställda personalen samt det arbete församlingens anställda lagt ned på förskolan samt alla inköp och utrustningskostnader har sammanförts till en utvecklingskostnad som bokföringsmässigt är en tillgång i balansräkningen. Tillgången kommer när den är slutligt reglerad att vara en immateriell anläggningstillgång med en avskrivningstid på år Några kostnader och intäkter som blev bättre och/eller sämre än budgeten är följande: Kyrko- och begravningsavgiften blev lägre än budgeterat: kr Utdelningen från prästlönetillgångarna blev lägre: kr Löneökningarna blev störrre än budgeterat: kr De finansiella intäkterna kom inte upp i förväntad nivå: kr Almerska villan, drift och avskrivningar: kr 9

10 Försäljningen av Bergbytomten blev inte av: kr Annons- och informationskostnader, Kyrkporten: kr Det innebär ökade kostnader och minskade intäkter på kr som vi inte räknat med. Intäkter som vi inte räknat med: Slutåterbetalning Brandförsäkringsverket kr Försäljning av tjänster kr Gåvor kr Lönebidragen kr Uthyrning lokaler kr Dessa siffror visar i stort hur läget är med ett budgetläge på ca kr sämre än budgeterat 10 Statistik 2012 Gudstjänster Huvudgudstjänster 325 st varav ej publika t ex äldreboenden 37 st Antal besökare 6577 st varav ej publika t ex äldreboende 369 st Förrättningsgudstjänster - dop, vigslar, begravningar 134 st Antal besökare vid förrättningsgudstjänster Visning av kyrkorna 5042 st 72 tillfällen Kollekter Rikskollekt kr Stiftskollekt kr Församlingskollekt kr Antal kyrkotillhöriga i församlingen per 31 december st Invånare i församlingen 6740 st Kyrkotillhöriga 75,7%

11 Personal Under året slutade Km Håkan Sandvik för att ta sig an andra arbetsuppgifter. Sven Hagberg, pensionerad prost, har vikarierat tillsammans med Liisa Björklund, pensionerad kyrkoherde, på den vakanta komministraturen. Anders Hedbom kom som vikarierande församlingspedagog då Tomas Folkegård började sin pappaledighet den 1/8. Linus Bloms anställning övergick till tjänstledighet för studier. Kantor Sonny Gustafsson avslutade sin anställning i församlingen under sommaren. Likaså lämnade kyrkvaktmästare Leif Sundberg sina återstående 20 % i församlingen för pension. Följande personal var anställd vid årets slut: Kyrkoherde Ulf Engström Komminister Ulrika Vinge Baydoun Sven Hagberg (vikariat 80 %) Diakon Britt Eriksson Kantor Ingrid Eskemyr Vik kantor Sören Ljungberg Församlingspedagog Tomas Folkegård (föräldraledig) Anders Hedbom (vikariat) Musikpedagog Annica Forssell Barnledare (75 %) Emelie Harning Barnledare (50 %) Khalda Harmiz Husmor Marie-Louise Nordström Kanslichef Bertil L Jansson Ekonomiassistent (75 %) Monica Henne Informatör Ulrika Södrén Förvaltningsassistent Gunilla Lindgren Kyrkogårdsförman Tommy Karlsson Kyrkvaktmästare Peter Karlsson Kyrkvaktmästare Sven-Allan Edehamn Kyrkvaktmästare Ulla Blom Kotkajuuri Kyrkogårdsarbetare Linus Blom (tjänstledig för studier) Kyrkogårdsarbetare Ann-Sofi Halt Örefors Förskolechef Cecilia Krafft Bitr. förskolechef Åsa Karlsson Säsongsarbetare Rickard Lundstedt 11

12 Begravningsverksamheten Begravningsverksamheten är ett statligt uppdrag som Svenska kyrkan utför. Kyrkorådet är formellt huvudman för begravningsverksamheten i församlingen. Verksamheten är en del av vår totala verksamhet men särredovisas så att intäkter och kostnader skall fördelas riktigt. För att tillgodose personer som inte är medlemmar i Svenska kyrkan, har Länsstyrelsen utsett särskilda begravningsombud som har till uppgift att granska vårt uppdrag. Under året har Bengt Ericsson från Norrtälje varit begravningsombud. de serviceåtaganden vi har i form av gravskötsel. Vi hade under 2012 ca 500 åtaganden. Kyrkofullmäktige beslutade om taxeförändring under året som skall gälla från Årets leverans av blommor kom från Wallby trädgård i Rimbo. Församlingen har avtal med Norrtälje- Malsta församling om tillhandahållande av gravplats för muslimer. Avtalet med Uppsala kyrkliga samfällighet om kremationer har förnyats och omförhandlats. Gunilla Lindgren har fortsatt att gå igenom alla gravrätter, och har fått respons på ca 50% av gravarna. Kylanläggning har installerats i bårhuset på Häverö kyrkogård för att kunna förvara kistor där under arbetsmiljövänliga villkor. Vi har stängt Edebo och Singö bårhus för kistförvaring. Det har installerats en luftvärmepump i Begravningskapellet på Häverö kyrkogård. Kapellet används för borgerliga begravningar och i förekommande fall för visning av avlidna. Taket på den medeltida boden vid Häverö kyrka har renoverats. Edebo kyrkogård har utökats genom att en del av prästgårdstomten införlivats med kyrkogården. När det skedde har även marken rensats upp och jämnats till. Begravningsverksamheten är en del av vårt centraliserade vaktmästeri som förutom att sköta begravningsverksamheten även svarar för inre tjänst i kyrkorna, lokalvård, fastighetsskötsel och övrigt vaktmästeri. Enheten sköter även 12

13 DIAKONI 2012 Diakoni är medmänsklig omsorg, grundad i Kristi kärlek, uttryckt i kyrkans liv,och vill genom barmhärtighet och solidaritet möta människor i utsatta livssituationer. Diakonicenter Öppen verksamhet tisdagar och torsdagar kl Antalet besökare har ökat även under detta år. Kring bordet vid sopplunchen på tisdagarna (kl.12) samlas personer varje vecka. Gemenskapen är god, och soppan! Torsdagarnas andakt (kl.12) samlar en mindre grupp, men de upplevs viktiga för de som deltar; gemenskapen med varandra och med Gud. På DC är flera personer tillfälliga besökare och några tittar in ibland, men de flesta är stammisar som ser Diakonicenter som sitt andra hem och som har stort förtroende för oss som finns där, både personal och frivilliga. DC vill vara en plats dit man kan komma hur man än mår och finna trygghet och gemenskap med andra, och få råd och stöd i livet. Detta är ett levande MÅL som vi ständigt jobbar mot. DC följer året runt högtider och fester (kyrkliga och andra) och firar dessa tillsammans, tex midsommarsillen, surströmmingsfest, sportlovskorvgrillning, jul-och påskfest. En utfärd till Färsna gård, Sikahällen och till Länna kyrka gjorde vi den 28 juni. Diakonicenter har under hösten börjat fotografera och samla recept på sina tisdagssoppor. Detta material planeras så småningom bli en kokbok. Hjälpsökande och matkassar Enskilda personer söker sig till kyrkans diakoni med olika behov av hjälp. Många vill ha hjälp när livets pussel (ekonomi och/eller livssituation) inte går ihop. Många upplever att de inte blir tagna på allvar när de söker akut hjälp på tex Soc. Det kan vara en särskild anledning till att ekonomin inte gått ihop en viss månad. Under året 2012 har diakonin kunnat ge hjälp, ekonomiskt bidrag eller med en matkasse. Detta behov och antalet hjälpsökande är i ständigt uppåtgående. Enskilda samtal kring dessa problem är också viktiga ävensom själva mötet med en annan person. Julmatkassar och julklappar har lämnats till några familjer. Samtalskontakter Antal personer som söker sig till diakonin för enskilda samtal ökar också. Samtalen rör sig om livet, tron, livets svårigheter, sorg mm. Tid för detta måste finnas. Kontakt tas oftast direkt med mig som diakon via telefon eller via mejl men även ibland via personal inom vården, omsorgen och hemtjänsten. Öppet Hus Öppet Hus-träffarna för daglediga har under våren haft som tema: Människor som gjort skillnad. Träffarna har samlat en trogen skara av ca 15 personer som aktivt och positivt har deltagit i samtal och föredrag och besök i alla våra fyra kyrkor. Höstterminens tema var Livets pärlor, om Frälsarkransen. 13

14 14 En endagsutfärd gjordes den 16 maj till bl.a. Uppsala och Finsta. Kyrkans besöksgrupp Ett nytt försök att få igång en besöksgrupp gjordes under senhösten 2011 då ett informationsmöte hölls i november. Besöksgruppen startade sedan den 15 februari i år med sju intresserade och aktiva anmälda. Roslagsmodellen och ÄldreLiv har varit samarbetspartner. Besök har gjorts i form av regelbundna hembesök eller när behov har uppstått eller på tex Kristinagården i samarbete med personalen där. En liten grupp med förhoppning om att bli större, för behoven finns. Gudstjänster En viktig uppgift för diakonen är att synliggöra diakonin i församlingen och i gudstjänsten. Det är därför självklart och angeläget att diakonen själv medverkar, som ett tecken på diakonins plats i församlingen. Under 2012 har jag medverkat vid ett antal gudstjänster i församlingens olika kyrkor. Vid gudstjänsterna på Kristinagården och AugustJans gården har jag medverkat under året, enligt schema. Fortbildning Inom Uppsala stifts själavårdsnätverk har en kursdag i Uppsala ordnats, den 17/9, med ämnet: De skamfilades gemenskap, om skuld och skam. Födelsedagsfesterna Tillsammans med övrig personal har vi ordnat och genomfört två fester för att fira våra församlingsbor. Den 26/9 var det fest för alla som under året 2012 fyllt 80, 85, 90, 91 och mer. Det blev en trevlig kaffe-och tårtfest för ca 80 personer. Senare under hösten bjöds alla 70-åringar in till fest med buffé den 15/11. Till denna kväll kom drygt 50 personer. Trevligt och uppskattat. Trubadur Anders Caringer stod för ett fint och underhållande program. Levande Adventskalender Tanken och idén sjösattes på våren och arbetet med att sprida info om detta påbörjades före semestertiderna. På Hallstaviksdagen 1/9 gjordes ett stortag för att få föreningar och företag och andra att anmäla sig för en lucka i kalendern. Ett infomöte hölls för alla luck-värdar den 15/10. Sedan drog allt igång den 1/12 på Centrumtorget där församlingen delade lucka med Lions Club. Levande Adventskalender blev ett lyckat projekt och engagerade många på orten. Lucka nr. 24 på julafton innehöll gudstjänst på Centrumtorget kl.10. Mycket folk kom och det känns definitivt värt att satsa på detta till nästa år igen. Julafton satte igång en ny tradition! För övrigt gav hela detta projekt tillfälle till goda kontakter med och mellan olika aktörer och människor på orten. Positivt! Övrigt Min kontakt med församlingens ungdomar har varit under Dödenhelgen 16-17/3, då jag följt med konfirmanderna till Uppsala. Helgen har bl.a innehållit besök på krematoriet med efterföljande samtal i smågrupper. Känns värdefullt att ha fått vara med på denna intensiva och innehållsrika helg. Mycket som inte hunnits med och som varit önskvärt för diakonin att medverka i eller utföra, det står kvar till en annan dag, till ett annat år.. Britt Eriksson Levande Adventskalender hos polisen i Hallstavik den 11 december 2012

15 Verksamhetsberättelse från Husmor Året började med tingspredikan i Häverö kyrka och soppa och smörgås på församlingsgården för ett 60-tal medarbetare från tingsrätten. Under hela året har satsningen på Edebo fortsatt med stort kyrkkaffe 1 gång per månad, till exempel semlor, våfflor, höstmarknad och adventskaffe. Det har slagit väl ut med en hel del besökare. Till min hjälp har jag haft ett gäng damer i kaffegruppen som serverat kaffe efter gudstjänsterna. I mars hade stiftet en utbildningsdag här på församlingsgåren för pedagoger. En heldag med mat och kaffe för 50 personer. Terminen avslutades med öppethusresa till Uppsala och diakoniresa till Färsna och Länna. Båda mycket lyckade. Under sommaren slipades alla trägolv i missonshuset och på församlingsgården. 1 september var kyrkan med på Hallstaviksdagen där vi informerade om våra verksamheter och adventskalendern. Kyrkan ordnade också kyrkspring. V. 36 startade all verksamhet igen efter sommar uppehållet. Under hösten planerade vi för en relationskväll och för en retreatdag som vi fick ställa in på grund av för få anmälda deltagare I september hade vi 80-årskalaset och i november 70-årskalaset, båda mycket uppskattade...efter 80-års kalaset... k 15

16 Barnverksamheten 2012 Öppen förskola Tid: Onsdagar Öppen verksamhet för föräldrar tillsammans med barn 0-5 år. Här ges möjlighet att tillsammans dela en gemenskap med andra barn och vuxna. Vi leker, pysslar, sjunger, fikar, pratar och har kul ihop. Verksamheten kan fungera som en första kontakt med Svenska kyrkan och leda vidare in i övrig verksamhet. Vi har tillsammans med Babysången och Kyrkans barntimmar genomfört en resa till FURUVIK. Tanken är att den ska upprepas en gång varje vår. Av besökarna har några även fortsatt till Babysång, Kyrkans barntimmar mm. Kyrkans barntimmar Tid: Fredagar Verksamheten startade hösten Syftet är att erbjuda en kristen verksamhet för barn 4-5 år. Vi utgår huvudsakligen från Barnens Bibel när vi pysslar och skapar. Under året har 16 barn besökt oss. Miniorer Tid: Torsdagar Verksamhet för barn 6-9 år. Under året har 20 barn besökt oss. Miniorerna har under året använt sig av Frälsarkransen i verksamheten. Vi har pratat kring de olika pärlorna och vad de betyder. Vi har även pysslat, dramatiserat och lekt kring pärlornas teman. Detta har varit omtyckt. Minijuniorer Tid: Fredagar Verksamhet för barn 6-12 år på Singö. Även Minijuniorerna har under 2012 haft samma Frälsarkranstema som Miniorer och Juniorer. Det har fungerat bra. Ett glatt och livligt gäng. Juniorer Tid: Tisdagar Verksamhet för barn år. Under året har 18 barn besökt oss. Juniorerna har under 2012 utgått ifrån samma tema kring Frälsarkransen som Miniorerna, vilket har fungerat bra. Barnen har visat stort intresse för Frälsarkransen. Vi har varit i väg på Mörkerspårning tillsammans med andra församlingar i kontraktet. Detta skedde på Lejdet i Rånäs. Emelie med besökande barn 16

17 Verksamhetsberättelse för 2012 ungdom, konfirmation och unga ledare i leker, örsta ll r barn Vi kan se tillbaka på ett händelserikt 2012, med många härliga möten och träffar för ungdoms-, konfirmand- och unga ledare- verksamheten. Året har även innehållit en del förändringar och nytänkande för att stärka kyrkans roll bland barn och unga i samhället. Konfirmation Efter ett år fyllt med träffar, upplevelser, läger, konfakamp m.m. var det 14 konfirmander som konfirmerade sig under pingst i Häverö kyrka. I uppstarten för konfirmanderna 2012/2013 var det drygt 20 ungdomar som anmälde sig till konfirmationen. Liksom tidigare år så åkte vi till Aspnäs på upptaktsläger i början av höstterminen. Under två dygn fick konfirmander och ledare möjlighet att lära känna varandra bättre genom samarbetsövningar, lekar och olika aktivitets pass. En av höjdpunkterna på lägret var stationen med såpabacken. Där fick konfirmanderna i en av stationerna som utgick ifrån skapelseberättelsen försöka skilja vatten från vatten, genom att försöka forsla vatten i kåsor upp för en backe med såpaindränkta presenningar. En viktig del var att få konfirmanderna och ungdomarna att känna sig hemma i gudstjänsten. I den lilla gårdskyrkan på Aspnäs fick ungdomarna i lugn och ro utforska gudstjänstrummet och möjlighet att under helgen fira olika andakter och gudstjänster. Vidare under året jobbade vi med gudstjänstens byggstenar som grund för konfirmandträffarna. Ett spännande pass var att sitta i vapenrummet i Hallstaviks kyrka och få prata om Kyriet (Herre förbarma dig!) Att sitta så nära bruket i ett kallt och kyligt rum insvepta i filtar och prata om nedskärningarna på bruket och var möjligheten till Kyriet finns i Hallstavik var både spännande och oroväckande, när ungdomarna uttrycker att det inte finns någonstans att vända sig med sin oro. Insikten var att vi som kyrka har mycket att stå upp för. Unga ledare Vi var 20 ungdomar och personal som i augusti månad åkte till Gotland på ledarutbildning. Här blandades undervisning, lekar, pedagogik, samtal och gudstjänster i en härlig blandning. Väl hemma jobbad vi med att få till ett bra ledarteam där alla skulle känna sig delaktiga. En utmaning för oss anställda ledare låg i att få en ledargrupp som helst av allt ville leka och busa, att fungera med en konfirmandgrupp som mestadels kände sig obekväma i leken. Lösningen blev att vi lät de unga ledarna börja jobba med ett manus som vi visste berörde konfirmanderna väldigt mycket. Resultatet blev Adam och Eva-mässan. (Genomfördes av ungdomarna under våren 2013.) Ungdomsgrupp För några år sedan fanns ett bra samarbete mellan kommunens ungdomsgård, kyrkan och Röda Korset. Då vi inte haft någon fungerande ungdomsgrupp sista åren har vi i stället funnits till hands på Gallerian. Här fanns stort behov av att starta upp musikverksamheten och vi valde därför att ta tag i denna. Tisdags- och torsdagseftermiddagarna fick de som gick i årskurs 4 och uppåt komma och musicera. Verksamheten blev lyckad och vi har under hösten haft ett par tillfällen där band, trubadurer och dj:s fått visa 17

18 upp sig. Mycket av tiden på ungdomsgården har gått till enskilda samtal med både ungdomar och personal. Återigen visas på behovet att kyrkan måste finnas på bygden. Hungry Heart Ett led i denna outsagda Gudslängtan som finns i samhället var att hitta en gudstjänstform där dessa hungrande hjärtan skulle få utrymme att komma till kyrkan. Resultatet blev hungry heart mässorna. Under några fredagar under hösten startade vi upp dessa mässor, där vittnesbördet på olika sätt fick stå i centrum. Tillsammans med lovsång, nattvard och förbön har dessa gudstjänster sakta växt fram. Skolkontakt på högstadiet Då denna verksamhet i stort sett legat nere valde jag att under minst en lunchrast i veckan finnas på plats i skolans uppehållsrum; ett ypperligt tillfälle att skapa kontakt både med skola och elever. I början bestod verksamheten mest i att finnas på plats och spela pingis och biljard. Ett led i detta samarbete var att vi som kyrka bl.a. fick möjlighet att vara med och leda Lucia med åk 9. Vid tangentbordet Anders Hedbom 2012 års konfirmander 18

19 Skolkyrkan 2012 Påskvandring 2012 Bibeläventyret Gamla Testamentet Genomgång av berättelserna i Bibeln med hjälp av rörelser, nyckelord, drama, trolleri och rap under 4 pass à 90 min. Materialet är läroplansenligt och riktar sig främst till åk 4-5. Gamla Testamentet genomfördes under vecka 4-8 i tre olika klasser. Materialet är populärt bland såväl lärare som elever och efterfrågas varje läsår. Eftersom förberedelserna till varje pass tar enormt mycket tid i anspråk och innehåller väldigt många olika moment, innebär min insats en avlastning för läraren och erbjuder skolorna en naturlig kanal för samarbete med Svenska Kyrkan. Enligt min mening erbjuder Bibeläventyret en spridning av Bibelns berättelser till barn på ett fantastiskt sätt som inte ska underskattas. Bibeläventyret Nya Testamentet Genomgång av berättelserna i Bibeln med samma upplägg som GT. Det riktar sig främst till åk 4-5 och tar fyra 90min pass i anspråk. Nya Testamentet genomfördes under vecka i två olika klasser. Man måste ha genomgått Gamla Testamentet för att få boka NT, därav skillnader i antalet deltagande grupper (se statistiken nedan). Kyrkdetektiven Aktivt studiebesök i kyrkorummet med fokus på symboler och föremål, främst för åk 1-4 med ca 80 min/tillfälle och grupp. Sammanlagt fem klasser har bokat under Kyrkdetektiven erbjuder barn att på ett avdramatiserat sätt närma sig kyrkorummet och att få ett naturligt tillfälle att själva upptäcka detsamma med allt vad det inrymmer. Påskvandring Upplevelsevandring för elever och lärare under skoltid med fokus på Påskens händelser enligt NT. Kyrkans verksamhetspersonal, förstärkt med frivilliga från bl a församlingens körer, deltar i förberedelse och genomförande. Vi erbjöd fem vandringar per dag tisdag, onsdag och torsdag 27-29/3 vid Häverö Kyrka. I år har vi även haft öppen vandring för församlingsbor som inte tillhör skolan. För att personal och lokaler ska finnas tillgängliga behöver all annan verksamhet, inklusive förrättningar, ställas in under den veckan. Före vandringarna behöver jag dessutom två hela veckor för 19

20 20 förberedelser. Eftersom de skolor som finns inom församlingen ligger spridda, kostar vandringarna busspengar. Vandringarna är mycket uppskattade. Julvandring Upplevelsevandring med samma upplägg och målgrupp som till påsk. Vi erbjöd fem vandringar per dag, tisdag, onsdag och torsdag december vid Församlingsgården. Mycket uppskattat men jag led brist på planeringstid i förväg och hade sju hundra andra projekt (läs fyra) att styra med samtidigt. Även om vandringarna roddes i land med den äran, var jag helt utmattad efteråt. Jag behöver således ha två hela veckor till planering inför vandringarna (jfr inf påsk). Eftersom de skolor som finns inom församlingen ligger spridda, kostar vandringarna busspengar. Vandringarna är mycket uppskattade. Verksamhetsgruppernas Julfest 16/12 som traditionsenligt inleds i Hallstaviks kyrka med gudstjänst och fortsätter i församlingsgården med gröt och skinkmacka, fiskdamm och dans kring granen. Har ingen statistik på detta. Julkul Pyjamasparty för alla barn- och ungdomsverksamhetens grupper 1-2/12 med start på lördagen då vi julpysslade, åt middag ihop och såg film. Avslut på söndagsmorgonen med förstaadventsgudstjänsten i Hallsta kyrka. Mycket lyckat resultat, såväl deltagare som personal var nöjda. Övernattningar och pyjamaspartyn är alltid mycket uppskattade. Vi skulle dock haft Julkul och Julfest vid samma tillfälle. Det händer ändå så mycket kring jul och vi behöver inte öka arbetsbelastningen ytterligare vid just den tiden på året. Alternativt kan man ha julfesten till trettondagshelgen? Sommarkul v Dagläger två veckor i juli med utflykter, lek, bus och kul. Alla församlingens barn bjuds in, inte enbart de som sedan tidigare deltar i verksamhetsgrupperna. 22 barn deltog Lägret blev mycket lyckat och i enlighet med tidigare års utvärderingar hade vi i år två föreståndare och längre planeringstid i direkt anslutning till lägerverksamheten, för att undvika tidigare års logistikproblem. Dessutom hade vi sista ansökningsdag längre i förväg än tidigare, vilket underlättade mycket för planeringen. Marknadsföringen skedde dessutom i samband med Påskvandringarna, vilket underlättade mycket för spridningen av informationen. Sångsamling förskolor Under 2012 har jag och Emelie besökt fem förskoleavdelningar med barn i olika åldrar för att leda deras sångsamlingar. En gång i månaden får varje avdelning ca 30 min sångstund. Detta är oerhört uppskattat och har spritt sig till andra förskolor. Under kommande år kommer vi därför att kunna öka denna verksamhet ytterligare. Gitarrkurs på grundnivå för lärare Alla lärare som känner behov av att kunna spela gitarr med och för sina barngrupper erbjöds en entimmeslektion i månaden under terminerna. Vi började på en mycket grundläggande nivå med individanpassning så att varje deltagare fick möjlighet att utveckla sitt spelande från sin nivå. Första terminen, VT-12, var kursen mycket välbesökt men deltagarantalet minskade sedan successivt under HT för att vid årsskiftet ha kommit till ett naturligt slut. Sing-ö-Sång Barnkör på Singö med barn i åldrarna 6-10 år, en timme i veckan. Med erfarenhet från tidigare terminer har vi lagt mer tid på rörelsesånger och skapande som tar vara på barnens kreativitet och aktivitetsbehov, med

Församlingsgården och Missionshuset i Hallstavik, Edebogården, Klockargården,

Församlingsgården och Missionshuset i Hallstavik, Edebogården, Klockargården, Verksamhetsuppföljning 2011 Fastigheter Kyrkoordningen 2 kap 1 säger att Församlingen skall anskaffa och underhålla den egendom som behövs för församlingens uppgifter. Det innebär att vi som församling

Läs mer

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015 Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Innehåll Starrkärr-Kilanda församling... 3 Historik... 3 Nutid... 3

Läs mer

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 Vis Att varje människa i Kungsbacka-Hanhals ska få en personlig tro på Jesus Kristus onen På följande sidor presenteras

Läs mer

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan KONSERTER MÄSSOR SAMTAL SOPPLUNCHER MUSIK BIBELSTUDIRER KURSER GUDSTJÄNSTER VISNINGAR CAFÉ UTSTÄLLNINGAR QIGONG I Vasastans

Läs mer

UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013

UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 Österängs öppna förskola UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs öppna förskola ligger

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

Kyrkorådet 2014-10-28 1 (5) Margareta Rodin, Annika Nilsson, Karin Brunsberg, Ann-Margret Holmberg, Karin Karlsson

Kyrkorådet 2014-10-28 1 (5) Margareta Rodin, Annika Nilsson, Karin Brunsberg, Ann-Margret Holmberg, Karin Karlsson Kyrkorådet 2014-10-28 1 (5) Plats och tid Mariagården, kl 18.30-19.30 Beslutande Evy Pettersson, ordförande Madeleine Zetterqvist, Birgitta Gamelius, Jan-Ingemar Berthilsson, Håkan Claesson, Ulla Olsson,

Läs mer

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7 Sida 1 av 7 Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling Innehållsförteckning 1. Vår omvärld... 3 2. Relation församlingens ledord... 3 3. Vår invärld... 4 4. Det pastorala programmet (hur gudstjänst,

Läs mer

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling.

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling. Begravning När en människa som står oss nära dör, drabbas vi av många blandade känslor. Men oavsett vad vi känner är det viktigt att få ta avsked på ett sätt som är rätt både för den döda och för oss efterlevande.

Läs mer

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby Doppastoral Svenska kyrkan i Rödeby Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus. Dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den heliga Andens

Läs mer

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem!

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! gudstjänst Kyrkklockorna ringer när det är dags för gudstjänst i kyrkan. Här sjunger vi sånger som kallas psalmer och vi ber till Gud, att Gud ska

Läs mer

BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING

BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING Svenska kyrkan vill finnas som stöd och hjälp vid de viktiga ibland svåra situationer som livet ställer oss inför. Svenska kyrkan vill vara en trygghet i glädje

Läs mer

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009!

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2009 KOLLEKTMATERIAL 2009 JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling reviderad april 2012 1 2 Handlingsplan för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling Mikaelskyrkan vill vara en kyrka som människor

Läs mer

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är Carlskyrkan kom som du är program december & januari 2012/13 FINNS GUD? JA NEJ KANSKE VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING. TA CHANSEN. GRUNDKURS I KRISTEN TRO VÅREN 2013 tisdagar 18-20.30 start 5/2 Ge dig

Läs mer

Församlingsinstruktion för Guldsmedshyttans församling

Församlingsinstruktion för Guldsmedshyttans församling Församlingsinstruktion för Guldsmedshyttans församling Mot slutet av sitt jordiska liv, sade Jesus till sina lärjungar: Mig är given all makt i himmelen och på jorden. Gå fördenskull ut, och gör alla folk

Läs mer

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Vad Hände 2004? 2005 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Dom som var i den proppfulla kyrkan denna dag fick se ett underbart luciatåg med massor av barn. Det blev mycket sång och dans under ledning

Läs mer

Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING

Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING Foton i broschyren är tagna av: Kerstin Andersson, Owe Backland och Christer Arneson. Broschyren ges ut av: Kyrkogårdsnämnden i Löddebygdens

Läs mer

Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål

Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål Begravningen är det sista avskedet. Alla närvarande kommer för alltid att bära med sig minnet av en personlig och värdig ceremoni. Väljer du en

Läs mer

Det händer i. IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013. Foto: Daniel Demming. www.imkskovde.se

Det händer i. IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013. Foto: Daniel Demming. www.imkskovde.se Det händer i IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013 Foto: Daniel Demming www.imkskovde.se Skövde Missionsförsamling & Skövde SMU Kungsgatan 17, 541 31 SKÖVDE Telefon: 0500-41 04 21 Hemsida: www.imkskovde.se

Läs mer

Delad gemenskap. Leif Nordlander Kyrkoherde

Delad gemenskap. Leif Nordlander Kyrkoherde Kyrknytt Delad gemenskap Svenska kyrkan är en av de äldsta för att inte säga den äldsta gemenskapen i vårt samhälle. I Kyrkoordningen uttrycks det som är vårt huvudsyfte: fira gudstjänst, bedriva undervisning

Läs mer

nya vänner Läger Tid att fundera vandra Skapa tillsammans konfirmand malmö 2015 2016 En upplevelse som stannar kvar länge.

nya vänner Läger Tid att fundera vandra Skapa tillsammans konfirmand malmö 2015 2016 En upplevelse som stannar kvar länge. nya vänner Läger Tid att fundera vandra Skapa tillsammans konfirmand malmö 2015 2016 En upplevelse som stannar kvar länge. hur kan det finnas så mycket ondska i världen om Gud är god? konfirmand malmö

Läs mer

Församlingsinstruktion 2014 Oscars församling innehåll

Församlingsinstruktion 2014 Oscars församling innehåll Församlingsinstruktion 2014 Oscars församling innehåll Omvärldsanalys sid 2 Gudstjänst sid 3 Undervisning sid 4 Mission sid 4 Diakoni sid 5 Slutord sid 6 Omvärldsbeskrivning historik och omvärld Oscars

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR LINDESBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR LINDESBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR LINDESBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT 1. INLEDNING 1.1. FÖRSAMLINGEN Lindesbergs församling består av tätorten Lindesberg och Vedevåg, och där tillhörande jordbruksoch skogsområden.

Läs mer

2013 2014 i Danderyds församling

2013 2014 i Danderyds församling 2013 2014 i Danderyds församling Kon firma tion En upplevelse för livet FOTO: ELLIOT ELLIOT Att fundera tillsammans Kanske har du funderat på frågor som: Finns Gud? Vem är jag? Vad är meningen med livet?

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Hösthälsning Månadsblad nr 3 2014 Oskattbar insats Då var man äntligen här. I fem år har jag längtat efter att bli ungdomsledare, och äntligen har drömmen blivit

Läs mer

Norra Mellby församling BEGRAVNINGSPASTORAL

Norra Mellby församling BEGRAVNINGSPASTORAL Norra Mellby församling BEGRAVNINGSPASTORAL Födelse och död är heliga händelser. Någon kommer in i livet, någon går ur tiden. Nära födelse och död blir allt annat smått. Livet är större än det som i övrigt

Läs mer

Resultatuppföljning 2014

Resultatuppföljning 2014 Resultatuppföljning 2014 Enligt skollagen ska det systematiska kvalitetsarbetet inriktas mot att uppfylla de nationella målen för utbildningen i grundskolan och förskolan. Kravet innebär att huvudmän,

Läs mer

Carina Nilsson, kyrkoherde Margareta Wallberg, kyrkogårdschef Hans-Åke Carlsson, ekonom Arja Stenholm, kanslichef

Carina Nilsson, kyrkoherde Margareta Wallberg, kyrkogårdschef Hans-Åke Carlsson, ekonom Arja Stenholm, kanslichef LIDINGÖ FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1/6 Plats och tid S:ta Annagården, torsdagen den 30 maj 2013 kl. 19:00 Beslutande Enligt bilagda förteckning, bilaga 1 Övriga deltagande Carina Nilsson, kyrkoherde

Läs mer

För Dig som vill veta mer om

För Dig som vill veta mer om För Dig som vill veta mer om Bäckalyckans förskola är en förskola med kristen profil. Förskolan startade 1997 och är föreningsdriven av Svenska Alliansmissionen i Ödeshög, som står som huvudman. Förskolans

Läs mer

Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision

Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara trygg, rolig och lärorik. Alla barn skall känna en tillhörighet, gemenskap och

Läs mer

Den sista viloplatsen. i Maria Magdalena församling

Den sista viloplatsen. i Maria Magdalena församling Den sista viloplatsen i Maria Magdalena församling Begravning När en anhörig dör är det klokast att först kontakta en begravningsbyrå. Där får man all tänkbar hjälp med de praktiska detaljerna kring begravningen.

Läs mer

Stillhetens rum. en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar

Stillhetens rum. en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar Stillhetens rum en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar När sorgen drabbar Vi som arbetar i Svenska kyrkan i Kvistofta församling vill finnas som ett stöd och som en hjälp då människor drabbas

Läs mer

Församlingsnytt hösten 2014

Församlingsnytt hösten 2014 Församlingsnytt hösten 2014 Den vår den svage kallar höst! Hösttider.. Nu är den här, min favoritårstid, hösten! Naturen bjuder på härliga frukter och grönsaker. Temperaturen är alldeles lagom! Församlingen

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Sommarhälsning På småvägarna kan vi möta Gud Nu är det snart semester för min del, ska bli skönt. Inte för att jag inte gillar att jobba utan mer för att bryta

Läs mer

Årsberättelse Ht 13- Vt 14. Sörby förskoleområde Andersbergsgårdens förskola. Ansvarig förskolechef Margareta Kärlin

Årsberättelse Ht 13- Vt 14. Sörby förskoleområde Andersbergsgårdens förskola. Ansvarig förskolechef Margareta Kärlin Årsberättelse Ht 13- Vt 14 Sörby förskoleområde Andersbergsgårdens förskola Ansvarig förskolechef Margareta Kärlin Biträdande förskolechef Mio Iller Givell Årsberättelse Andersbergsgårdens förskola 2014

Läs mer

Församlingsbladet. Sätila Hyssna. Okt. - Dec. 2013

Församlingsbladet. Sätila Hyssna. Okt. - Dec. 2013 Församlingsbladet Sätila Hyssna Okt. - Dec. 2013 Vad betyder det att vara en lärjunge? Vi befinner oss nu i gränslandet mellan sommar och höst. Många av oss kan med tacksamhet blicka tillbaka på en ovanligt

Läs mer

Församlingsblad nr 4B 2009

Församlingsblad nr 4B 2009 Församlingsblad nr 4B 2009 Ett myller av unga som får en personlig tro på Jesus, visar äkta kärlek till varandra och skapar levande hopp för en bättre värld Hej Du håller just nu i handen en folder som

Läs mer

Vill du gifta dig med mig?

Vill du gifta dig med mig? svenska kyrkan årg 72 nr 317 21/4 26/5 2013 Vill du gifta dig med mig? Vad innebär egentligen äktenskapet? plötsligt händer det! En oplanerad Abraham stamfadern som blev lovad lika slump gör att jag får

Läs mer

Temanummer om Dop Alla är vi Guds barn!

Temanummer om Dop Alla är vi Guds barn! KYRK PORTEN Häverö-Edebo-Singö församling nr 4 december 2012 Temanummer om Dop Alla är vi Guds barn! Jag har varit präst i snart 20 år. Inte särskilt lång tid men ett visst perspektiv ger det i alla fall.

Läs mer

Konfirmation 13/14. Helsingborg

Konfirmation 13/14. Helsingborg Konfirmation 13/14 Helsingborg Why Not? Ja, varför ska du inte konfirmeras? Svenska kyrkan Helsingborg erbjuder många olika alternativ för konfirmation, det är grupper med inriktning på friluftsliv, äventyr,

Läs mer

Ungdomsgrupp, Ledarutbildning, Musik & Gudstjänst

Ungdomsgrupp, Ledarutbildning, Musik & Gudstjänst Ungdomsgrupp, Ledarutbildning, Musik & Gudstjänst Mariakyrkan våren 2013 Välkommen till Ungdomsverksamheten här hittar du ett varierat utbyt med olika möjligheter att, låta dina talangerna flöda fritt,

Läs mer

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder Jag kallar er vänner Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder 1 Biblisk grund Den missionssyn som vuxit fram i Svenska Missionskyrkan när det gäller relationen till kyrkor

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2014/2015

Kvalitetsredovisning Läsåret 2014/2015 Kvalitetsredovisning Läsåret 2014/2015 Vilans öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Vilans öppna förskola finns på andra våningen i Vilans gamla skola. Vi delar

Läs mer

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Kyrknytt Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Vintern 2012 Julen år 2012 Nu går det mot Jul igen, Förhoppning om: vit Jul julklappar fridfull Jul god mat god gemenskap gamla traditioner.

Läs mer

Önskelistan. Namn. Personnummer

Önskelistan. Namn. Personnummer Önskelistan Din guide till sånt som du bör tänka igenom kring din egen begravning. Och dessutom är den ett bra underlag att använda när du pratar med dina nära och kära om vad som är viktigt i livet. Namn

Läs mer

HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Sammanträdesdatum KYRKORÅD 2011-09-27

HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Sammanträdesdatum KYRKORÅD 2011-09-27 HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Plats och tid Uppenbarelsekyrkan, Bäckvägen 34, kl. 19.00 Beslutande Richter Lars, ordförande Aspgren Göran Bergquist Tita Brorsson Bertil Johansson Agneta

Läs mer

Tranbärets månadsbrev november

Tranbärets månadsbrev november 2013-12-04 Tranbärets månadsbrev november Snart kommer han med skägget! Det ligger längtan och förväntan i luften. Vi myser, pysslar och firar jul här på förskolan. Julen är också en tid att rå om varandra

Läs mer

Sidan 1 av 6. Kyrkoråd

Sidan 1 av 6. Kyrkoråd Sidan 1 av 6 Kyrkoråd Datum 2014-01-28 Plats Vadstena församlingshem kl 17.00-19.05 Beslutande Ingemar Falk ordförande Inga Björklund ledamot Eva Malmberg Gudrun Bramstorp Hovnert Christer Casell tom 16

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2013-11-18 1 (6) Plats och tid Ledamöter Tjänstgörande ers Ersättare Övriga Åkersberga Kyrkliga Centrum 18 november kl.19.30-20.20 Leif Törnquist, Mia Hinndal Bellander, Lars Starkerud, Marianne

Läs mer

... Fråga om ert förslag på datum och tid passar, eller fråga när det finns lediga tider.

... Fråga om ert förslag på datum och tid passar, eller fråga när det finns lediga tider. Dopguidens Checklista www.dopguiden.se 2-3 månader innan Bestäm datum för dopet Vilket dopdatum passar bra för er? Glöm inte att kolla med dopgästerna. Det kan vara svårt att hitta ett datum som passar

Läs mer

Definitioner 1 Församlings- och främjandeuppgifter 1.1 Pedagogiska uppgifter mm

Definitioner 1 Församlings- och främjandeuppgifter 1.1 Pedagogiska uppgifter mm Definitioner 1 Församlings- och främjandeuppgifter 1.1 Pedagogiska uppgifter mm 1101 Församlingspedagog Arbetstagare med församlingspedagogutbildning som svarar för planering av och medverkar i församlingens

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

Arbetsplan för Korallen 2014_2015

Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Gruppens sammansättning Vi har 17 barn. 10pojkar och 7 flickor. 2 barn födda 13 9 barn födda 12 6 barn födda 11 Personal Heléne Runesson förskollärare 80 % Annelie Quist

Läs mer

Begravningspastoral. för Kropps pastorat - 1 -

Begravningspastoral. för Kropps pastorat - 1 - Begravningspastoral för Kropps pastorat - 1 - - 2 - Begravningsgudstjänsten Begravningens sammanhang kan sträcka sig under mycket långt tid. Från en allvarlig sjukdom till sorgetiden efter begravningsgudstjänsten,

Läs mer

omkyrkans program för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet

omkyrkans program för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet DDomkyrkans omkyrkans program för program grundskolan och för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet Kyrka - skola Med skolans nya läroplan finns många möjligheter till samarbete mellan skola och kyrka.

Läs mer

Begravningspastoral Kulla pastorat 2014

Begravningspastoral Kulla pastorat 2014 Begravningspastoral Kulla pastorat 2014 Innehåll: A. Pastoralteologisk grund.. B. Ansvarsfördelning av begravningsverksamheten. C. Platser för begravningsverksamhet.. D. Kulla pastorats rutiner för begravningsverksamheten..

Läs mer

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Datum 1 (11) Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

ÖPPEN FÖRSKOLA Vårterminen 2014

ÖPPEN FÖRSKOLA Vårterminen 2014 ÖPPEN FÖRSKOLA Vårterminen 2014 Kontakt: Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38 Hemsida: www.lund.se/kulan E-post: kulansoppnaforskola@live.se Blogg : www.kulanbloggen.se

Läs mer

Equmeniakyrkan i Skeppsås. Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015

Equmeniakyrkan i Skeppsås. Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015 Equmeniakyrkan i Skeppsås Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015 Senaste På gång i kyrkan Måltidsgudstjänst Vi startar firandet av påsken på skärtorsdagen med en måltidsgudstjänst i Equmeniakyrkan

Läs mer

HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Sammanträdesdatum KYRKORÅD 2010-04-27

HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Sammanträdesdatum KYRKORÅD 2010-04-27 HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Plats och tid Gröndals kyrka, Gröndalsvägen 61, kl. 19.00 Beslutande Richter Lars, ordförande Adbo Jerry Aspgren Göran Bergquist Tita Brorsson Bertil Johansson

Läs mer

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA!

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA 16:E SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 1 LEDARMATERIAL RIKSKOLLEKT SEXTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 Låt

Läs mer

Schema grundkursen 2010 Tema Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Övrigt. Droginfo (Sal 5) Kulturtorsdag Teater: En midsommarnatts

Schema grundkursen 2010 Tema Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Övrigt. Droginfo (Sal 5) Kulturtorsdag Teater: En midsommarnatts Schema grundkursen 2010 Tema Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Övrigt 34 23/8 Skolstart, upprop Info, schema Folkhögskola Förberedelse: Presentation Vi i gruppen (BS, SD) Presentation Pres. Kyrkans

Läs mer

Medlemsmöte med PRO Centrala Huddinge den 23 februari 2015.

Medlemsmöte med PRO Centrala Huddinge den 23 februari 2015. Centrala Huddinge PROTOKOLL M2/15 Medlemsmöte med PRO Centrala Huddinge den 23 februari 2015. Plats: ABF Studiehem Huddinge, Blå salen Närvarande: 56 medlemmar 1. Ordförande Kjell Andersson hälsade alla

Läs mer

I SKOLAN NYHETSBREV. Tema: förskolor. Ett nyhetsbrev från Barn- och utbildningsförvaltningen

I SKOLAN NYHETSBREV. Tema: förskolor. Ett nyhetsbrev från Barn- och utbildningsförvaltningen I SKOLAN NYHETSBREV Ett nyhetsbrev från Barn- och utbildningsförvaltningen Tema: förskolor Nummer 2 November 2014 Barn- och utbildningsförvaltningen Köpmangatan 14 861 82 Timrå Växel: 060-16 31 00 Från

Läs mer

Kvalitetsutvärdering Droppen Grön 2014-2015

Kvalitetsutvärdering Droppen Grön 2014-2015 Kvalitetsutvärdering Droppen Grön 2014-2015 Bakgrund Fjolårets åtgärder för förbättring: Vi måste bli bättre på att reflektera med barnen. Använda oss mer av Ipaden i verksamheten och som dokumentation.

Läs mer

S:t Johannes Döparens Katolska. Församling i Landskrona

S:t Johannes Döparens Katolska. Församling i Landskrona S:t Johannes Döparens Katolska Församling i Landskrona Verksamhetsberättelse 2014 DAGORDNING: Mötet öppnande - kyrkoherde. Val av mötesordförande, sekreterare och två justerare. Gemensamma pastoral- och

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

ÖPPEN FÖRSKOLA. Kontakt : Email : Blogg : www.kulanbloggen.se. Facebook: www.facebook.com/kulansoppnaforskola

ÖPPEN FÖRSKOLA. Kontakt : Email : Blogg : www.kulanbloggen.se. Facebook: www.facebook.com/kulansoppnaforskola ÖPPEN FÖRSKOLA Kontakt : Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38 www.lund.se/kulan Email : kulansoppnaforskola@live.se Blogg : www.kulanbloggen.se Facebook: www.facebook.com/kulansoppnaforskola

Läs mer

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Vård- och omsorgsförvaltningen Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Slutrapport Mölndals stad December 2012 Lotta Malm Projektledare Projekt BRA-grupper

Läs mer

Välkommen att konfirmera dig i Solna församling!

Välkommen att konfirmera dig i Solna församling! SAMTAL KÄRLEK TRO SAKRAMENT Välkommen att konfirmera dig i Solna församling! LÄGER HOPP ÄVENTYR VÄNNER MUSIK LEK GEMENSKAP MYSIGT TANKAR I den här broschyren berättar vi om vad konfirmation kan innebära

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2005-2006 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Tångens förskola Inlämnad av: Annika Back 1 Inledning Denna kvalitetsredovisning innehåller en beskrivning av i vilken mån

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION LYCKÅ FÖRSAMLING

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION LYCKÅ FÖRSAMLING FÖRSAMLINGSINSTRUKTION LYCKÅ FÖRSAMLING LYCKÅ FÖRSAMLING OCH VÅR OMVÄRLD I Lyckå församling finns drygt 9000 kyrkotillhöriga - 82 % av befolkningen tillhör Svenska kyrkan. För närvarande projekteras flera

Läs mer

Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015. Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse

Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015. Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse Sidan 1 av 1 Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015 Möte i: Datum: 14/1 2015 Plats: Närvarande Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse Rosa rummet Dagny, Malin, Ingela, Johannes, Lennart,

Läs mer

Välkommen att konfirmera dig i Solna församling!

Välkommen att konfirmera dig i Solna församling! TRO LÄGER SAMTAL HOPP KÄRLEK SAKRAMENT Välkommen att konfirmera dig i Solna församling! LEK TANKAR Vad är konfirmation? Konfirmation är gemenskap, det berättar några av Solnas konfirmander. Konfirmation

Läs mer

Skolnämnden. Ansökan om att driva Salbo Förskola i privat regi 2011-10-03

Skolnämnden. Ansökan om att driva Salbo Förskola i privat regi 2011-10-03 dc 2011-10-03 Skolnämnden Ansökan om att driva Salbo Förskola i privat regi Maria Maarup Holm och Åse liten har önskemål om att driva Salbo förskola som en ekonomisk förening from 1 januari 2012, barnverksamheten

Läs mer

Religionskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp

Religionskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Religionskunskap Delprov B Årskurs 6 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 2. Maj 2014

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 2. Maj 2014 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2014 Ansvarig utgivare Birgitta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Kassör Bodil Gustafsson 711 50 15 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Ledamot

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2015-04-28 1 (7) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum måndagen den 28 april 2015 klockan 19.00 20.25 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Utses justera Gerhard Nuss, Josephine

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Hösten 2010 Våren 2011 Tryggvekonceptet i Lidköping Tryggve handlar om att stödja barn och unga till föräldrar med alkoholdrogberoende, ibland benämnda som de glömda barnen. Detta

Läs mer

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström befriad 2015 16-19 juli Snäckan Klintehamn talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström konsert med A Treehouse Wait barnkonferensen äventyret GOTLAND Pingstförsamlingarna

Läs mer

BEGRAVNINGS- PASTORAL 2009

BEGRAVNINGS- PASTORAL 2009 BEGRAVNINGS- PASTORAL 2009 Bilaga till Församlingsinstruktion för Österhaninge församling Österhaninge församling, Box 113, 136 22 Haninge Besöksadress: Runstensvägen 14 Telefon: 08-555 670 00. Fax: 08-555

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan!

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Inbjudan till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Grattis till ett nytt liv! Det finns få händelser i livet som är så omvälvande som när ett litet barn föds. Kanske

Läs mer

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Hjortsberga 19-21 juni 2015 Kyrkliga Förbundets midsommarmöte ett läger för alla åldrar För många är det en utmaning att leva ett kristet liv i samhälle och församling.

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105.

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor. Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013

STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor. Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013 STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013 Förutsättningar Presentation av enheten Förskolorna Backen, Dungen, Storviken, Marieby och Tandsbyn med

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Arbetsplan för Magra fritidshem Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Magra fritidshem Läsåret 2013/2014 130909 Arbetsplan för Magra fritidshem Läsåret 2013/2014, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017 Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet Borgerligt alternativs program 2014 2017 1 Innehåll Förord 3 Värdegrund 4 Vad är Svenska kyrkan? 5 Verksamhet i församlingarna 6 Gudstjänstliv i förnyelse Kyrkomusiken

Läs mer

stockholms domkyrkoförsamling

stockholms domkyrkoförsamling stockholms domkyrkoförsamling Är du säker eller osäker på om du ska anmäla dig? Läs det här först! Du och jag lever i en tid då trosfrågor kan upplevas förvirrande. Världen förändras och många uppfattningar

Läs mer

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN INLEDNING Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse har fått i uppdrag från Stora årsmötet att formulera en marknadsföringsplan för organisationen som tillgodoser

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Information om förebyggande insatser och stöd för barn, ungdomar och föräldrar i Hallstavik

Information om förebyggande insatser och stöd för barn, ungdomar och föräldrar i Hallstavik Information om förebyggande insatser och stöd för barn, ungdomar och föräldrar i Hallstavik Trygg i Norrtälje kommun Trygg i Norrtälje kommun är ett samarbete mellan Norrtälje kommun, Hallstaviksnätverket,

Läs mer

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo 1. Öppnande av mötet. Ordförande hälsar alla välkomna till årsmötet och förklarar mötet öppnat. 2. Kallelse till mötet. Årsmötet

Läs mer

VÅR VERKSAMHET PÅ FÖRSKOLAN BONK REVIDERAD 2015 01 28

VÅR VERKSAMHET PÅ FÖRSKOLAN BONK REVIDERAD 2015 01 28 VÅR VERKSAMHET PÅ FÖRSKOLAN BONK REVIDERAD 2015 01 28 VÅR VERKSAMHET OCH VÅRT UPPDRAG Vår verksamhet drivs av en ideell förening. Föreningens ändamål är att med personliga insatser av (om än inte uteslutande)

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer