Verksamhetsuppföljning 2012 för Häverö-Edebo-Singö församling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsuppföljning 2012 för Häverö-Edebo-Singö församling"

Transkript

1 Verksamhetsuppföljning 2012 för Häverö-Edebo-Singö församling Grävning för installation av kylanläggnig vid Häverö gravkapell sommaren

2 Inledning av Kyrkoherde Ulf Engström 2 Som kyrkoherde i Häverö-Edebo-Singö församling har jag kommit till insikt om att verksamheten är i ständig utveckling och befolkas av duktiga medarbetare och framåtsyftande förtroendevalda. Vi vågar prova nya saker och den nya satsningen på en förskola i församlingens regi är ett tydligt bevis på detta. Vi lever i en bygd som präglas av förändring vare sig vi vill det eller inte. Det stora bruket Holmen är inte stilla och ändrar förutsättningarna för våra församlingsmedlemmar hela tiden. Från att ha sysselsatt över 1500 människor närmar vi oss 300. Vår församling har de senaste 10 åren tappat ca 1000 medlemmar. Inte för att vi bedriver en dålig verksamhet eller för att folk är missnöjda med våra insatser i olika sammanhang. Nej församlingsborna är mycket lojala med Svenska Kyrkan och delar solidariskt på ansvar och kostnader. Det beror på att just bruket inte längre är den stora motorn i samhället som det en gång var. I denna tid där samhället hamnar i ett tillstånd av varsel, uppsägningar och förlorade jobb har Svenska Kyrkan valt att satsa framåt, skapa jobb och visa på framtidstro! Därav satsningen på förskolan, ungdomsdiakoni, IT satsningar och satsningar på musik och gudstjänster. Församlingen har ett mycket starkt stöd på orten och vi skiljer oss på flera områden från Svenska Kyrkan i stort. Vi sticker tydligast ut i dopsammanhang då vi döper nära nog alla barn som föds. Dessutom döps allt fler vuxna. Mamma, pappa, gudmödrar och gudfäder som låter döpa sig tillsammans med barnen har varit ett intensivt år och vi står inför stora utmaningar i framtiden. Viktigt är att påpeka att vår verksamhet har gått stärkt ur detta verksamhetsår. Tydligast märks det på ungdomssidan där församlingens satsning på ungdomsdiakoni har burit god frukt, vilket fått genomslag i konfirmandarbetet och i samarbetet med kommun och skola. Nya satsningar som exempelvis den levande Julkalendern som blev en utom-ordentlig succé, visar att vi på olika sätt kan prova andra vägar att tolka vårt uppdrag, göra annorlunda och nå nya resultat. Så för vi verksamheten in i framtiden med bibehållen relevans och vitalitet. Huvuduppdraget för oss är ju att göra Evangeliet känt, varför undervisningen, diakonin och missionen alltid eller nära nog alltid skall peka in mot våra gudstjänster. Lucka 22 i Julkalendern förde oss till Langer s, där vi hade en underbar julavslutning under sång och glädje. Församlingen har sedan den 1 advent deltagit i handboksprojektet och arbetar på olika sätt med att testa de förslag som nya handboken innehåller. Under året har vi vuxit ur vårt lilla kapell och därför tagit gröna rummet i anspråk för våra veckomässor. Detta är signifikativt för vårt arbete; det växer på olika sätt i omfattning och vi når ut i dialog med människor på flera sätt - inte minst genom församlingens strategiska satsning på informatör. Musiklivet är vitalt och med kreativa och engagerade musiker lever våra gudstjänster, förrättningar och musikaliska satsningar med oförminskad kraft och lust. Nämnas kan här Hungry Heartsmässorna som dragit fulla hus på fredagskvällarna som en ny Gudstjänstform. Sommaren är fylld med musikandakter/ gudstjänster genom vår sommarmusik där inte minst

3 våra kyrkvärdar är aktiva och leder andakterna med stor förtjänst. Församlingsgårdens betydelse ökar alltmer och verksamheten utvecklas. Vi har ofta verksamhet som pressar lokalerna till det yttersta. Det är ett faktum att vi är trångbodda och att lokalerna är i behov av renovering och omgestaltning. Huset är 30 år och armaturer, fläktsystem, ytskikt och disposition måste ses över. Vi har tagit det nyrenoverade köket i bruk och det har varit mycket tacksamt och flitigt nyttjat. Församlingsgården är ett nav i verksamheten och tack vare klok och engagerad personal klarar vi än det ökade ianspråktagandet av loka-lerna. Min bedömning är dock att ett nytänkande måste till för vår expanderande och framåtsyftande verksamhet. Vår församling har framtiden framför sig inte bakom sig. Det är att ta det kristna hoppet på allvar. Om inte vi med vår verksamhet visar på en hoppfull framtid vem skall göra det då? Det finns tider då man måste våga för att vinna och samtiden behöver ljus, hopp, inspiration och framtidstro. Jag citerar psalmbokens psalm 285 vers 3: Gud, för uppbrott och förvandling, lär oss glömma bort vårt jag. Driv oss ut att bygga broar till en okänd morgondag. Det finns underbar förlossning i det blod som göts en gång. Det finns glädje bortom graven och en FRAMTID full av sång. Ett antal strategiska mål lades fast av kyrkorådet inför De flesta av dem är genomförda, utvecklade eller omarbetade. Man kan gott konstatera att många nya har kommit till, genomförts och integrerats i verksamheten. Man kan inget annat säga än att vår församling verkligen lever! 3

4 Strategiska mål för församlingsarbetet inför 2012 och framåt Kortsiktigt Långsiktigt Kansli/ anställa en informatör Park projektet Bilda en IT grupp Utreda våra lokaler! Intranät Dansen i Herräng? Hemsida Förskola? Informations- och kommunikationsplan Fiskeaffären? upprättas Inleder samtal tillsammans Lokalt arbetstidsavtal ses över med Väddö församling 1 sept Vaktmästeri/ vaktmästarorganisationen Kyrkogårdarna digitaliseras utreds och begravningsväsendet likaså KR ska tillsammans med verksamheten formulera en tydliggjord medarbetarroll Kr ska för fullmäktige årligen presentera budgetförslag med flerårsplan BUS/ se över organisationen av arbetet och radikalt minska övertiden Sommarkonfirmander? Sommarkyrka? Babysångs CD VÄS/ Ta emot ny präst, utvecklings uppdrag om 30 % tillsammans med diakonin. Kartlägga inventera Edebo delen av församlingen. Starta en utvecklings grupp för Edebo delen Arbetet med Aug Jans och Kristina gården Utökad diakoni och besöksgrupp? Nya krisfoldrar tas fram. Evangelisation Musik/ Ungdomskör, musiksatsningar för hösten Se över instrumenten förbereda för ev. kompletteringar. Anställa en ny kyrkomusiker Kyrkorådet/ tillsätta ansvariga folkvalda för verksamhetens olika delar Se över församlingsinstruktionen Arbeta med att utveckla arbetsgivarrollen Möjligheten för webbbaserad/ digitaliserad kommunikation Ska utvecklas, för såväl internt som externt bruk Kyrkoherden/ genomföra medarbetarsamtal i september, kompetensinventering och upprättandet av kompetens utvecklingsplaner. Inköpsbehov hos var och en diskuteras och planeras. Arbeta fram en tydligare ledningsorganisation, fundera kring en distriktsindelning visavi sockenråden. Gemensam utbildning i KO för personal och politiker. Stärka kyrkvärdsgruppens arbete och få in fler kyrkvärdar i gruppen. 4

5 Fastigheter 2012 Kyrkoordningen 2 kap 1 säger att Församlingen skall anskaffa och underhålla den egendom som behövs för församlingens uppgifter. Det innebär att vi som församling skall ha de fastigheter och lokaler som behövs för att vi skall kunna bedriva vår verksamhet. Det har varit utgångspunkten för församlingens långsiktiga arbete med fastigheter. Vid slutet av 2012 har församlingen följande fastigheter och byggnader: Edebo kyrka, Hallstaviks kyrka, Häverö kyrka och Singö kyrka Klockstaplar i Edebo, Hallstavik och Häverö, Församlingsgården och Missionshuset i Hallstavik, Edebogården, Klockargården, Edebo prästgård, Singö prästgård, Lundinsgården Tomtmark Bergby. Verksamhetslokaler vid Häverö kyrkogård Under året har tomtmark på Singö avyttrats och församlingen har förvärvat fastigheten Hallsta 18:2, för att där starta församlingens förskola. Inräknat alla uthus och bodar finns totalt 39 försäkrade enheter. Alla fastigheter är försäkrade genom Kyrkans Försäkring AB. Vi gör årligen en genomgång av försäkringsläget på alla kyrkor och fastigheter. bytt dörr i Gröna rummet till en med en godkänd nödutgångsfunktion. Läktarbarriären i Singö kyrka färdigställdes och monterades. Det har också inköpts en ny matta till kyrkan och en ljusbåt har placerats utanför kyrkan. Fasaden på kyrkan har rödmålats, men en sida, liksom fönstren, återstår att måla. Luftvärmepumpar har installerats i Klockargården och Edebogården. Det har borrats ny brunn vid Edebo kyrka och nya ledningar har dragits till Prästgården, med möjlighet att ansluta till kyrkan. Edebogården får del av vattnet via befintliga ledningar. Vi har under året haft bevakning på församlingsgården, Edebo och på Häverö genom Hallstaviks bevakning ek för där Bertil Jansson under året ingått i styrelsen. Vi har larm anslutet till larmcentral och vid larm nattetid kallas bevakningsbilen ut till larmat objekt.under året har vi fortsatt förbättra de ljudanläggningar vi disponerar. Edebogården kommer fr o m 2013 hyras ut till Föreningen Edebogården, som skall använda den för kommersiell verksamhet i form av uthyrning till fester o dylikt. Församlingen har rätt att boka lokalen kostnadsfritt 8 ggr/år. Samtliga församlingens uthyrningsbara objekt var vid årsskiftet alla uthyrda. Under året har vi bytt ut fönster, reparerat fasaden och installerat ventilation på/i Missionshuset. Vi har också bytt ut de fuktskadade fönster vi haft i församlingsgården samt 5

6 Redovisning av ett antal projekt som påbörjats eller avslutats under 2012 Under 2012 hände mycket i församlingen som påverkade den av kyrkofullmäktige fastställda budgeten. Den enskilt största händelsen var beslutet att förvärva fastigheten Hallsta 18:2 Almerska villan och de senare besluten att på fastigheten bedriva förskola med kommunal intagning. Dessutom har kyrkofullmäktige beslutat att verksamheten på förskolan skall bedrivas som ett aktiebolag. Formerna för bolagsbildningen har skjutits på framtiden men bör kunna gemomföras under år Kostnaden för förvärvet av fastigheten uppgick till kr. Köpet finansierades med eget kapital och ett banklån på kr. Under året ansökte församlingen om att få starta en förskola vilket efter en tid beviljades av Norrtälje kommun. En förutsättning för start av förskola var ett beviljat bygglov och ett godkänt slutbesked. Myndighetskraven på förskolan var att förbättra och ordna godkänt brandskydd, ordna med ny och effektiv ventilation i hela huset, anpassning av lokalerna för rörelsehindrade inkl hiss. Brandskyddet fick lösas med ett sprinklersystem. Kostnaden för åtgärderna beräknades av arkitekt Kihlgren i en kostnadsbedömning från februari till kr ex moms. Därefter har olika beräkningar gjorts och anbud lämnats från bygg-företag. Förutom bygget skulle vi även beräkna kostnader för utemiljön. Under sommaren gjordes försök att kunna pressa kostnaderna för upprustningen av fastigheten och kyrkorådet gav klartecken till att fullfölja projektet. När kyrkorådet tog sitt beslut kunde projektet beräknas till drygt 3 mkr. Under byggtiden tillkom en del åtgärder som bl a handlade om utemiljön och en ny huvudingång till förskolan via baksidan, servisen (vatten och avlopp) behövde helt bytas ut och vattentrycket för att sprinkleranläggningen skulle fungera måste höjas. Det tillkom även en del mindre åtgärder. Samtidigt kunde de anställda förskollärarna minska en del av kostnaderna genom att hitta en del förenklingar. Totalt till idag har ombyggnaden kostat 2,6 mkr men då har vi inte fått alla slutnotor. Förskolans verksamhet bygger på en intäkts- och kostnadskalkyl som vid full beläggning av barn (30 st.) skall kunna betala alla fastighets- och utvecklingskostnader till församlingen med drygt 0,5 mkr per år. Kalkylen har redovisats i kyrkorådet. Under sommaren ordnades Vägkyrka där tre av våra kyrkor hölls öppna under 5 veckor varje vardag mellan kl Detta och den guidning av kyrkorna som församlingen erbjuder gjorde att vi vid 72 tillfällen utöver förrättningar höll våra kyrkor öppna. Att hålla kyrkorna öppna för alla är ett högt prioriterat mål i verksamheten. Andra projekt och mer kostnadskrävande arbeten/ inköp som slutförts under år 2012 Begravningsverksamheten: Kylanläggning på Häverö bårhus kr Frågan om att ordna kyla i bårhuset har varit aktuell i fyra år och under 2012 blev det klart. Detta har varit nödvändigt av arbetsmiljöskäl och för att få tillstånd att förvara kistor med kroppar i en lokal i vårt område. Samtidigt förbjöds användningen av bårhusen på Singö och i Edebo. Värmeanläggning till Gravkapellet på Häverö kr 6

7 Gravkapellet har haft en gasolvärmare kompletterad med kupéfläkt som värmekälla. Detta har dock vid minusgrader inte varit tillräckligt för uppvärmning av lokalen. Vi har under tid övervägt att även här förbättra värmesystemet. Kapellet används oftare nu än tidigare; ibland även som visningslokal för anhöriga. Markarbeten på Edebo kyrkogård kr Den dåvarande kyrkonämnden i Edebo hade många förslag på hur bortforsling av skräpupplaget på marken utanför kyrkogårdsmuren skulle ordnas. Området har nu införlivats med kyrkogården efter lantmäteriförrättning. Tyvärr (så utgår) blev inget klart innan vi övertog förvaltningen. Frågan har diskuterats i fastighetsutskottet och bland personalen. Under våren tog vi in offert på bortforsling av skräpet, täckning av stenar och annat med jord för att få till en gräsmatta. Projektet färdigställdes under sommaren. Marköverföring från Edebo prästgård till kyrkogården kr Frågan om överföring av marken har sitt ursprung i att vid eventuell försäljning av prästgården, skall tomten reduceras och ett större område tillföras kyrkogården. Utfördes av lantmäteriet under året. Sopsäckshållare och gravvaser till minneslundar kr Ett mer reguljärt inköp av material som egentligen är förbrukningsinventarier men p g a priset sammanförts som en inventarie med avskrivning. Renovering av äldre bod på Häverö kyrkogård kr Den medeltida boden vid Häverö kyrka behövde nytt tak eftersom det var omöjligt att få teglet att ligga kvar. Allan Streijffert åtog sig att under året utföra arbetet. Resulta-tet blev mycket bra. Avslutning digitala gravkartor kr Digitaliseringen av församlingens kyrkogårdskartor avslutades under året. Församlingsverksamheten: Byte av fönster på delar av Församlingsgården och Missionshuset och renovering av fasaden på missionshuset kr Kyrkoherden initierade under året att vi skulle besiktiga och underhålla Missionshuset. Bylero AB genom Ulf Gunnarsson gjorde en besiktning som ledde till att vi, för att kunna ha verksamhet i huset, behövde sätta in ventilation, byta fönster och reparera fasaden. JW Byggteknik utförde jobbet och samtidigt lät vi byta ut de fuktskadade fönster vi haft i församlingsgårdens stora sal och byta dörr i det som nu är Gröna kapellet. Dörren hade en idag inte godkänd nödutgångsfunktion. Ventilationsaggregat Missionshuset kr Aggregaten beställdes från Friska Fläktar AB. Räcket på orgelläktaren Singö kyrka kr Sedan kyrkan byggdes på 1750-talet har man insett att räcket på orgelläktaren var så lågt att man lätt kunnat falla över kanten. Efter antikvarisk utredning och ett arkitektförslag från Lotta Gustafsson antogs så småningom av kyrkorådet hennes förslag. Arbetet upphandlades och utfördes av smeden Stefan Hasselberg från Vallentuna. Arbetet godkändes av länsstyrelsen. Utbyte och komplettering av värmepumpar Klockargården kr Klockargården har uppvärmts av en luftvärmepump från 2004 och elpanna. Under året konstaterades att elpannan börjar gå mot sitt slut och att värmepumpen inte ger full effekt. Vi har 7

8 8 då bytt en pump och satt in ytterligare en pump i lokaldelen. Utbyte av värmeanläggning och borttagande av oljetank i mark och oljepanneanläggning i Edebogården kr Vi har under flera år känt stor oro för en nedgrävd oljetank vid Klockargården och i samband med att oljan förbrukades mer än fort så fanns risk för läckage. Men problemet var huvudsakligen att pannan var uttjänt. Vi fick då snabbt ta beslut om att skaffa en luftvattenvärmepump som huvudvärmekälla och ta bort oljepannan och gräva upp tanken. Genomgång och upprustning av högtalarsystem i våra fyra kyrkor samt inköp av diverse ny utrustning som mikrofoner, mixerbord kr Vaktmästarna har under året och året innan haft problem med mikrofoner och att ljudanläggningarna inte fungerade. Vi har haft ett lappverk av fabrikat och olika styrningar. Vi ar under åren anlitat Jonas Kuling, som är ljudtekniker och elektriker, för att serva anläggningarna. Singö har varit ett särskilt problem där den ursprungliga leverantören, som bor på Singö velat sköta servicen. Men det fungerade aldrig som vi ville och till slut så blev Håkan Sandvik irriterad och vi beslöt att anlita Kuling på alla anläggningar. Han har under året reparerat och bytt ut komponenter så att det nu skall vara i bästa möjliga skick. Vaktmästarna har dessutom fått utbildning. Målning av Singö kyrka en sida plus fönstren kvarstår att måla kr Ett projekt som vi velat utföra men där vädret och regn satt käppar i hjulet för oss. Allan Streijffert fick uppdraget men hann inte måla norrsidan under Golvslipning Församlingsgården kr Inköp av anslagstavlor efter informationsutredning kr Ulrika Södrén har sedan hon började gjort en informationsutredning och resultatet av denna blev att hon ville byta ut ett antal anslagstavlor. Hon gjorde en upphandling och kanslichefen inköpte ett antal nya tavlor. Inköp av mattor till Singö kyrka kr Frågan har avhandlats länge och det har varit svårt att få fram mattor i den rätta färgen och i rätt format. Under året lyckades dock Inger Öhman och Gunilla Lindgren hitta mattor i rätt färg och kvalitet. Ljusbåt till Singö kyrka kr Singö kyrka har inte plats för en ljusbärare. Kyrkoherden beställde under året av Kent Forsén en båt som skall fungera som ljusbärare och som placerades utanför kyrkan. Ny hemsida kr Församlingen upphandlade en ny hemsida hos företaget Mild Media i Göteborg. Datorer till förskolan Förskolan inköpte datorer till verksamheten kr Piano Singö kyrka kr Kantorerna ansåg inte att pianot i Singö kyrka höll tillräckligt god kvalitet utan önskade inköpa ett nytt instrument. Kanslichefen meddelade att det fanns fonderade medel för detta ändamål. Fototavlor kr Två tavlor inköpta av kyrkoherden till prydnad på församlingsgården.

9 Inköp av segelbåt 9000 kr Under året lät församlingen inköpa den framlidne kyrkvärden Olles segelbåt som skulle användas i verksamheten. Det uppstod en del problem och kostnader då båten sjönk men det mesta av kostnaderna gick på båtförsäkringen som kanslichefen hann ordna innan olyckan var framme. Fordon till Förskolan kr Liten skåpbil inköpt av kanslichefen Pågående och ej helt slutförda projekt Ny vattenbrunn till Edebo prästgård klart men slutlikvid ej erlagd under 2012 Vattenfrågan har tidigare lösts genom att en brunn hos Lasse Mattsson har gett vatten till prästgården, Edebogården och Lasses jordbruk. Det har inte fungerat så bra och ofta blev prästgården utan vatten. Vi undersökte att borra ny brunn vid prästgården men marken var förorenad av olja och då valde vi att borra invid kyrkan. Arbetet är inte helt klart. Ljusprojekt i Edebo kyrka projekteringskostnader kr På grund av den undermåliga belysningen och därmed även arbetsmiljön initierade kyrkoherden ett projekt i syfte att förbättra belysningen och åstadkomma något unikt. Projekt som givit intäkter: Avslutad markförsäljning på Singö kr Församlingens lantmäterikostnad på kr betalades av köparen. Tjänster åt Väddö 15 maj 31 december kr Tjänster åt Rådmansö-Frötuna 1 september- 31 december kr Tjänster åt Almunge kr I budgeten fanns en förhoppning om att tomten församlingen äger på Bergby skulle kunna säljas. Den annonserades ut och intressenter fanns men något avslut blev det inte. Förskolans utvecklingskostnader i form av löner för den i augusti anställda personalen samt det arbete församlingens anställda lagt ned på förskolan samt alla inköp och utrustningskostnader har sammanförts till en utvecklingskostnad som bokföringsmässigt är en tillgång i balansräkningen. Tillgången kommer när den är slutligt reglerad att vara en immateriell anläggningstillgång med en avskrivningstid på år Några kostnader och intäkter som blev bättre och/eller sämre än budgeten är följande: Kyrko- och begravningsavgiften blev lägre än budgeterat: kr Utdelningen från prästlönetillgångarna blev lägre: kr Löneökningarna blev störrre än budgeterat: kr De finansiella intäkterna kom inte upp i förväntad nivå: kr Almerska villan, drift och avskrivningar: kr 9

10 Försäljningen av Bergbytomten blev inte av: kr Annons- och informationskostnader, Kyrkporten: kr Det innebär ökade kostnader och minskade intäkter på kr som vi inte räknat med. Intäkter som vi inte räknat med: Slutåterbetalning Brandförsäkringsverket kr Försäljning av tjänster kr Gåvor kr Lönebidragen kr Uthyrning lokaler kr Dessa siffror visar i stort hur läget är med ett budgetläge på ca kr sämre än budgeterat 10 Statistik 2012 Gudstjänster Huvudgudstjänster 325 st varav ej publika t ex äldreboenden 37 st Antal besökare 6577 st varav ej publika t ex äldreboende 369 st Förrättningsgudstjänster - dop, vigslar, begravningar 134 st Antal besökare vid förrättningsgudstjänster Visning av kyrkorna 5042 st 72 tillfällen Kollekter Rikskollekt kr Stiftskollekt kr Församlingskollekt kr Antal kyrkotillhöriga i församlingen per 31 december st Invånare i församlingen 6740 st Kyrkotillhöriga 75,7%

11 Personal Under året slutade Km Håkan Sandvik för att ta sig an andra arbetsuppgifter. Sven Hagberg, pensionerad prost, har vikarierat tillsammans med Liisa Björklund, pensionerad kyrkoherde, på den vakanta komministraturen. Anders Hedbom kom som vikarierande församlingspedagog då Tomas Folkegård började sin pappaledighet den 1/8. Linus Bloms anställning övergick till tjänstledighet för studier. Kantor Sonny Gustafsson avslutade sin anställning i församlingen under sommaren. Likaså lämnade kyrkvaktmästare Leif Sundberg sina återstående 20 % i församlingen för pension. Följande personal var anställd vid årets slut: Kyrkoherde Ulf Engström Komminister Ulrika Vinge Baydoun Sven Hagberg (vikariat 80 %) Diakon Britt Eriksson Kantor Ingrid Eskemyr Vik kantor Sören Ljungberg Församlingspedagog Tomas Folkegård (föräldraledig) Anders Hedbom (vikariat) Musikpedagog Annica Forssell Barnledare (75 %) Emelie Harning Barnledare (50 %) Khalda Harmiz Husmor Marie-Louise Nordström Kanslichef Bertil L Jansson Ekonomiassistent (75 %) Monica Henne Informatör Ulrika Södrén Förvaltningsassistent Gunilla Lindgren Kyrkogårdsförman Tommy Karlsson Kyrkvaktmästare Peter Karlsson Kyrkvaktmästare Sven-Allan Edehamn Kyrkvaktmästare Ulla Blom Kotkajuuri Kyrkogårdsarbetare Linus Blom (tjänstledig för studier) Kyrkogårdsarbetare Ann-Sofi Halt Örefors Förskolechef Cecilia Krafft Bitr. förskolechef Åsa Karlsson Säsongsarbetare Rickard Lundstedt 11

12 Begravningsverksamheten Begravningsverksamheten är ett statligt uppdrag som Svenska kyrkan utför. Kyrkorådet är formellt huvudman för begravningsverksamheten i församlingen. Verksamheten är en del av vår totala verksamhet men särredovisas så att intäkter och kostnader skall fördelas riktigt. För att tillgodose personer som inte är medlemmar i Svenska kyrkan, har Länsstyrelsen utsett särskilda begravningsombud som har till uppgift att granska vårt uppdrag. Under året har Bengt Ericsson från Norrtälje varit begravningsombud. de serviceåtaganden vi har i form av gravskötsel. Vi hade under 2012 ca 500 åtaganden. Kyrkofullmäktige beslutade om taxeförändring under året som skall gälla från Årets leverans av blommor kom från Wallby trädgård i Rimbo. Församlingen har avtal med Norrtälje- Malsta församling om tillhandahållande av gravplats för muslimer. Avtalet med Uppsala kyrkliga samfällighet om kremationer har förnyats och omförhandlats. Gunilla Lindgren har fortsatt att gå igenom alla gravrätter, och har fått respons på ca 50% av gravarna. Kylanläggning har installerats i bårhuset på Häverö kyrkogård för att kunna förvara kistor där under arbetsmiljövänliga villkor. Vi har stängt Edebo och Singö bårhus för kistförvaring. Det har installerats en luftvärmepump i Begravningskapellet på Häverö kyrkogård. Kapellet används för borgerliga begravningar och i förekommande fall för visning av avlidna. Taket på den medeltida boden vid Häverö kyrka har renoverats. Edebo kyrkogård har utökats genom att en del av prästgårdstomten införlivats med kyrkogården. När det skedde har även marken rensats upp och jämnats till. Begravningsverksamheten är en del av vårt centraliserade vaktmästeri som förutom att sköta begravningsverksamheten även svarar för inre tjänst i kyrkorna, lokalvård, fastighetsskötsel och övrigt vaktmästeri. Enheten sköter även 12

13 DIAKONI 2012 Diakoni är medmänsklig omsorg, grundad i Kristi kärlek, uttryckt i kyrkans liv,och vill genom barmhärtighet och solidaritet möta människor i utsatta livssituationer. Diakonicenter Öppen verksamhet tisdagar och torsdagar kl Antalet besökare har ökat även under detta år. Kring bordet vid sopplunchen på tisdagarna (kl.12) samlas personer varje vecka. Gemenskapen är god, och soppan! Torsdagarnas andakt (kl.12) samlar en mindre grupp, men de upplevs viktiga för de som deltar; gemenskapen med varandra och med Gud. På DC är flera personer tillfälliga besökare och några tittar in ibland, men de flesta är stammisar som ser Diakonicenter som sitt andra hem och som har stort förtroende för oss som finns där, både personal och frivilliga. DC vill vara en plats dit man kan komma hur man än mår och finna trygghet och gemenskap med andra, och få råd och stöd i livet. Detta är ett levande MÅL som vi ständigt jobbar mot. DC följer året runt högtider och fester (kyrkliga och andra) och firar dessa tillsammans, tex midsommarsillen, surströmmingsfest, sportlovskorvgrillning, jul-och påskfest. En utfärd till Färsna gård, Sikahällen och till Länna kyrka gjorde vi den 28 juni. Diakonicenter har under hösten börjat fotografera och samla recept på sina tisdagssoppor. Detta material planeras så småningom bli en kokbok. Hjälpsökande och matkassar Enskilda personer söker sig till kyrkans diakoni med olika behov av hjälp. Många vill ha hjälp när livets pussel (ekonomi och/eller livssituation) inte går ihop. Många upplever att de inte blir tagna på allvar när de söker akut hjälp på tex Soc. Det kan vara en särskild anledning till att ekonomin inte gått ihop en viss månad. Under året 2012 har diakonin kunnat ge hjälp, ekonomiskt bidrag eller med en matkasse. Detta behov och antalet hjälpsökande är i ständigt uppåtgående. Enskilda samtal kring dessa problem är också viktiga ävensom själva mötet med en annan person. Julmatkassar och julklappar har lämnats till några familjer. Samtalskontakter Antal personer som söker sig till diakonin för enskilda samtal ökar också. Samtalen rör sig om livet, tron, livets svårigheter, sorg mm. Tid för detta måste finnas. Kontakt tas oftast direkt med mig som diakon via telefon eller via mejl men även ibland via personal inom vården, omsorgen och hemtjänsten. Öppet Hus Öppet Hus-träffarna för daglediga har under våren haft som tema: Människor som gjort skillnad. Träffarna har samlat en trogen skara av ca 15 personer som aktivt och positivt har deltagit i samtal och föredrag och besök i alla våra fyra kyrkor. Höstterminens tema var Livets pärlor, om Frälsarkransen. 13

14 14 En endagsutfärd gjordes den 16 maj till bl.a. Uppsala och Finsta. Kyrkans besöksgrupp Ett nytt försök att få igång en besöksgrupp gjordes under senhösten 2011 då ett informationsmöte hölls i november. Besöksgruppen startade sedan den 15 februari i år med sju intresserade och aktiva anmälda. Roslagsmodellen och ÄldreLiv har varit samarbetspartner. Besök har gjorts i form av regelbundna hembesök eller när behov har uppstått eller på tex Kristinagården i samarbete med personalen där. En liten grupp med förhoppning om att bli större, för behoven finns. Gudstjänster En viktig uppgift för diakonen är att synliggöra diakonin i församlingen och i gudstjänsten. Det är därför självklart och angeläget att diakonen själv medverkar, som ett tecken på diakonins plats i församlingen. Under 2012 har jag medverkat vid ett antal gudstjänster i församlingens olika kyrkor. Vid gudstjänsterna på Kristinagården och AugustJans gården har jag medverkat under året, enligt schema. Fortbildning Inom Uppsala stifts själavårdsnätverk har en kursdag i Uppsala ordnats, den 17/9, med ämnet: De skamfilades gemenskap, om skuld och skam. Födelsedagsfesterna Tillsammans med övrig personal har vi ordnat och genomfört två fester för att fira våra församlingsbor. Den 26/9 var det fest för alla som under året 2012 fyllt 80, 85, 90, 91 och mer. Det blev en trevlig kaffe-och tårtfest för ca 80 personer. Senare under hösten bjöds alla 70-åringar in till fest med buffé den 15/11. Till denna kväll kom drygt 50 personer. Trevligt och uppskattat. Trubadur Anders Caringer stod för ett fint och underhållande program. Levande Adventskalender Tanken och idén sjösattes på våren och arbetet med att sprida info om detta påbörjades före semestertiderna. På Hallstaviksdagen 1/9 gjordes ett stortag för att få föreningar och företag och andra att anmäla sig för en lucka i kalendern. Ett infomöte hölls för alla luck-värdar den 15/10. Sedan drog allt igång den 1/12 på Centrumtorget där församlingen delade lucka med Lions Club. Levande Adventskalender blev ett lyckat projekt och engagerade många på orten. Lucka nr. 24 på julafton innehöll gudstjänst på Centrumtorget kl.10. Mycket folk kom och det känns definitivt värt att satsa på detta till nästa år igen. Julafton satte igång en ny tradition! För övrigt gav hela detta projekt tillfälle till goda kontakter med och mellan olika aktörer och människor på orten. Positivt! Övrigt Min kontakt med församlingens ungdomar har varit under Dödenhelgen 16-17/3, då jag följt med konfirmanderna till Uppsala. Helgen har bl.a innehållit besök på krematoriet med efterföljande samtal i smågrupper. Känns värdefullt att ha fått vara med på denna intensiva och innehållsrika helg. Mycket som inte hunnits med och som varit önskvärt för diakonin att medverka i eller utföra, det står kvar till en annan dag, till ett annat år.. Britt Eriksson Levande Adventskalender hos polisen i Hallstavik den 11 december 2012

15 Verksamhetsberättelse från Husmor Året började med tingspredikan i Häverö kyrka och soppa och smörgås på församlingsgården för ett 60-tal medarbetare från tingsrätten. Under hela året har satsningen på Edebo fortsatt med stort kyrkkaffe 1 gång per månad, till exempel semlor, våfflor, höstmarknad och adventskaffe. Det har slagit väl ut med en hel del besökare. Till min hjälp har jag haft ett gäng damer i kaffegruppen som serverat kaffe efter gudstjänsterna. I mars hade stiftet en utbildningsdag här på församlingsgåren för pedagoger. En heldag med mat och kaffe för 50 personer. Terminen avslutades med öppethusresa till Uppsala och diakoniresa till Färsna och Länna. Båda mycket lyckade. Under sommaren slipades alla trägolv i missonshuset och på församlingsgården. 1 september var kyrkan med på Hallstaviksdagen där vi informerade om våra verksamheter och adventskalendern. Kyrkan ordnade också kyrkspring. V. 36 startade all verksamhet igen efter sommar uppehållet. Under hösten planerade vi för en relationskväll och för en retreatdag som vi fick ställa in på grund av för få anmälda deltagare I september hade vi 80-årskalaset och i november 70-årskalaset, båda mycket uppskattade...efter 80-års kalaset... k 15

16 Barnverksamheten 2012 Öppen förskola Tid: Onsdagar Öppen verksamhet för föräldrar tillsammans med barn 0-5 år. Här ges möjlighet att tillsammans dela en gemenskap med andra barn och vuxna. Vi leker, pysslar, sjunger, fikar, pratar och har kul ihop. Verksamheten kan fungera som en första kontakt med Svenska kyrkan och leda vidare in i övrig verksamhet. Vi har tillsammans med Babysången och Kyrkans barntimmar genomfört en resa till FURUVIK. Tanken är att den ska upprepas en gång varje vår. Av besökarna har några även fortsatt till Babysång, Kyrkans barntimmar mm. Kyrkans barntimmar Tid: Fredagar Verksamheten startade hösten Syftet är att erbjuda en kristen verksamhet för barn 4-5 år. Vi utgår huvudsakligen från Barnens Bibel när vi pysslar och skapar. Under året har 16 barn besökt oss. Miniorer Tid: Torsdagar Verksamhet för barn 6-9 år. Under året har 20 barn besökt oss. Miniorerna har under året använt sig av Frälsarkransen i verksamheten. Vi har pratat kring de olika pärlorna och vad de betyder. Vi har även pysslat, dramatiserat och lekt kring pärlornas teman. Detta har varit omtyckt. Minijuniorer Tid: Fredagar Verksamhet för barn 6-12 år på Singö. Även Minijuniorerna har under 2012 haft samma Frälsarkranstema som Miniorer och Juniorer. Det har fungerat bra. Ett glatt och livligt gäng. Juniorer Tid: Tisdagar Verksamhet för barn år. Under året har 18 barn besökt oss. Juniorerna har under 2012 utgått ifrån samma tema kring Frälsarkransen som Miniorerna, vilket har fungerat bra. Barnen har visat stort intresse för Frälsarkransen. Vi har varit i väg på Mörkerspårning tillsammans med andra församlingar i kontraktet. Detta skedde på Lejdet i Rånäs. Emelie med besökande barn 16

17 Verksamhetsberättelse för 2012 ungdom, konfirmation och unga ledare i leker, örsta ll r barn Vi kan se tillbaka på ett händelserikt 2012, med många härliga möten och träffar för ungdoms-, konfirmand- och unga ledare- verksamheten. Året har även innehållit en del förändringar och nytänkande för att stärka kyrkans roll bland barn och unga i samhället. Konfirmation Efter ett år fyllt med träffar, upplevelser, läger, konfakamp m.m. var det 14 konfirmander som konfirmerade sig under pingst i Häverö kyrka. I uppstarten för konfirmanderna 2012/2013 var det drygt 20 ungdomar som anmälde sig till konfirmationen. Liksom tidigare år så åkte vi till Aspnäs på upptaktsläger i början av höstterminen. Under två dygn fick konfirmander och ledare möjlighet att lära känna varandra bättre genom samarbetsövningar, lekar och olika aktivitets pass. En av höjdpunkterna på lägret var stationen med såpabacken. Där fick konfirmanderna i en av stationerna som utgick ifrån skapelseberättelsen försöka skilja vatten från vatten, genom att försöka forsla vatten i kåsor upp för en backe med såpaindränkta presenningar. En viktig del var att få konfirmanderna och ungdomarna att känna sig hemma i gudstjänsten. I den lilla gårdskyrkan på Aspnäs fick ungdomarna i lugn och ro utforska gudstjänstrummet och möjlighet att under helgen fira olika andakter och gudstjänster. Vidare under året jobbade vi med gudstjänstens byggstenar som grund för konfirmandträffarna. Ett spännande pass var att sitta i vapenrummet i Hallstaviks kyrka och få prata om Kyriet (Herre förbarma dig!) Att sitta så nära bruket i ett kallt och kyligt rum insvepta i filtar och prata om nedskärningarna på bruket och var möjligheten till Kyriet finns i Hallstavik var både spännande och oroväckande, när ungdomarna uttrycker att det inte finns någonstans att vända sig med sin oro. Insikten var att vi som kyrka har mycket att stå upp för. Unga ledare Vi var 20 ungdomar och personal som i augusti månad åkte till Gotland på ledarutbildning. Här blandades undervisning, lekar, pedagogik, samtal och gudstjänster i en härlig blandning. Väl hemma jobbad vi med att få till ett bra ledarteam där alla skulle känna sig delaktiga. En utmaning för oss anställda ledare låg i att få en ledargrupp som helst av allt ville leka och busa, att fungera med en konfirmandgrupp som mestadels kände sig obekväma i leken. Lösningen blev att vi lät de unga ledarna börja jobba med ett manus som vi visste berörde konfirmanderna väldigt mycket. Resultatet blev Adam och Eva-mässan. (Genomfördes av ungdomarna under våren 2013.) Ungdomsgrupp För några år sedan fanns ett bra samarbete mellan kommunens ungdomsgård, kyrkan och Röda Korset. Då vi inte haft någon fungerande ungdomsgrupp sista åren har vi i stället funnits till hands på Gallerian. Här fanns stort behov av att starta upp musikverksamheten och vi valde därför att ta tag i denna. Tisdags- och torsdagseftermiddagarna fick de som gick i årskurs 4 och uppåt komma och musicera. Verksamheten blev lyckad och vi har under hösten haft ett par tillfällen där band, trubadurer och dj:s fått visa 17

18 upp sig. Mycket av tiden på ungdomsgården har gått till enskilda samtal med både ungdomar och personal. Återigen visas på behovet att kyrkan måste finnas på bygden. Hungry Heart Ett led i denna outsagda Gudslängtan som finns i samhället var att hitta en gudstjänstform där dessa hungrande hjärtan skulle få utrymme att komma till kyrkan. Resultatet blev hungry heart mässorna. Under några fredagar under hösten startade vi upp dessa mässor, där vittnesbördet på olika sätt fick stå i centrum. Tillsammans med lovsång, nattvard och förbön har dessa gudstjänster sakta växt fram. Skolkontakt på högstadiet Då denna verksamhet i stort sett legat nere valde jag att under minst en lunchrast i veckan finnas på plats i skolans uppehållsrum; ett ypperligt tillfälle att skapa kontakt både med skola och elever. I början bestod verksamheten mest i att finnas på plats och spela pingis och biljard. Ett led i detta samarbete var att vi som kyrka bl.a. fick möjlighet att vara med och leda Lucia med åk 9. Vid tangentbordet Anders Hedbom 2012 års konfirmander 18

19 Skolkyrkan 2012 Påskvandring 2012 Bibeläventyret Gamla Testamentet Genomgång av berättelserna i Bibeln med hjälp av rörelser, nyckelord, drama, trolleri och rap under 4 pass à 90 min. Materialet är läroplansenligt och riktar sig främst till åk 4-5. Gamla Testamentet genomfördes under vecka 4-8 i tre olika klasser. Materialet är populärt bland såväl lärare som elever och efterfrågas varje läsår. Eftersom förberedelserna till varje pass tar enormt mycket tid i anspråk och innehåller väldigt många olika moment, innebär min insats en avlastning för läraren och erbjuder skolorna en naturlig kanal för samarbete med Svenska Kyrkan. Enligt min mening erbjuder Bibeläventyret en spridning av Bibelns berättelser till barn på ett fantastiskt sätt som inte ska underskattas. Bibeläventyret Nya Testamentet Genomgång av berättelserna i Bibeln med samma upplägg som GT. Det riktar sig främst till åk 4-5 och tar fyra 90min pass i anspråk. Nya Testamentet genomfördes under vecka i två olika klasser. Man måste ha genomgått Gamla Testamentet för att få boka NT, därav skillnader i antalet deltagande grupper (se statistiken nedan). Kyrkdetektiven Aktivt studiebesök i kyrkorummet med fokus på symboler och föremål, främst för åk 1-4 med ca 80 min/tillfälle och grupp. Sammanlagt fem klasser har bokat under Kyrkdetektiven erbjuder barn att på ett avdramatiserat sätt närma sig kyrkorummet och att få ett naturligt tillfälle att själva upptäcka detsamma med allt vad det inrymmer. Påskvandring Upplevelsevandring för elever och lärare under skoltid med fokus på Påskens händelser enligt NT. Kyrkans verksamhetspersonal, förstärkt med frivilliga från bl a församlingens körer, deltar i förberedelse och genomförande. Vi erbjöd fem vandringar per dag tisdag, onsdag och torsdag 27-29/3 vid Häverö Kyrka. I år har vi även haft öppen vandring för församlingsbor som inte tillhör skolan. För att personal och lokaler ska finnas tillgängliga behöver all annan verksamhet, inklusive förrättningar, ställas in under den veckan. Före vandringarna behöver jag dessutom två hela veckor för 19

20 20 förberedelser. Eftersom de skolor som finns inom församlingen ligger spridda, kostar vandringarna busspengar. Vandringarna är mycket uppskattade. Julvandring Upplevelsevandring med samma upplägg och målgrupp som till påsk. Vi erbjöd fem vandringar per dag, tisdag, onsdag och torsdag december vid Församlingsgården. Mycket uppskattat men jag led brist på planeringstid i förväg och hade sju hundra andra projekt (läs fyra) att styra med samtidigt. Även om vandringarna roddes i land med den äran, var jag helt utmattad efteråt. Jag behöver således ha två hela veckor till planering inför vandringarna (jfr inf påsk). Eftersom de skolor som finns inom församlingen ligger spridda, kostar vandringarna busspengar. Vandringarna är mycket uppskattade. Verksamhetsgruppernas Julfest 16/12 som traditionsenligt inleds i Hallstaviks kyrka med gudstjänst och fortsätter i församlingsgården med gröt och skinkmacka, fiskdamm och dans kring granen. Har ingen statistik på detta. Julkul Pyjamasparty för alla barn- och ungdomsverksamhetens grupper 1-2/12 med start på lördagen då vi julpysslade, åt middag ihop och såg film. Avslut på söndagsmorgonen med förstaadventsgudstjänsten i Hallsta kyrka. Mycket lyckat resultat, såväl deltagare som personal var nöjda. Övernattningar och pyjamaspartyn är alltid mycket uppskattade. Vi skulle dock haft Julkul och Julfest vid samma tillfälle. Det händer ändå så mycket kring jul och vi behöver inte öka arbetsbelastningen ytterligare vid just den tiden på året. Alternativt kan man ha julfesten till trettondagshelgen? Sommarkul v Dagläger två veckor i juli med utflykter, lek, bus och kul. Alla församlingens barn bjuds in, inte enbart de som sedan tidigare deltar i verksamhetsgrupperna. 22 barn deltog Lägret blev mycket lyckat och i enlighet med tidigare års utvärderingar hade vi i år två föreståndare och längre planeringstid i direkt anslutning till lägerverksamheten, för att undvika tidigare års logistikproblem. Dessutom hade vi sista ansökningsdag längre i förväg än tidigare, vilket underlättade mycket för planeringen. Marknadsföringen skedde dessutom i samband med Påskvandringarna, vilket underlättade mycket för spridningen av informationen. Sångsamling förskolor Under 2012 har jag och Emelie besökt fem förskoleavdelningar med barn i olika åldrar för att leda deras sångsamlingar. En gång i månaden får varje avdelning ca 30 min sångstund. Detta är oerhört uppskattat och har spritt sig till andra förskolor. Under kommande år kommer vi därför att kunna öka denna verksamhet ytterligare. Gitarrkurs på grundnivå för lärare Alla lärare som känner behov av att kunna spela gitarr med och för sina barngrupper erbjöds en entimmeslektion i månaden under terminerna. Vi började på en mycket grundläggande nivå med individanpassning så att varje deltagare fick möjlighet att utveckla sitt spelande från sin nivå. Första terminen, VT-12, var kursen mycket välbesökt men deltagarantalet minskade sedan successivt under HT för att vid årsskiftet ha kommit till ett naturligt slut. Sing-ö-Sång Barnkör på Singö med barn i åldrarna 6-10 år, en timme i veckan. Med erfarenhet från tidigare terminer har vi lagt mer tid på rörelsesånger och skapande som tar vara på barnens kreativitet och aktivitetsbehov, med

EN PRÖVANDE FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR FRÖSÅKERS FÖRSAMLING

EN PRÖVANDE FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR FRÖSÅKERS FÖRSAMLING EN PRÖVANDE FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR FRÖSÅKERS FÖRSAMLING Texten utgår från Verksamhetsbeskrivningar år 2014 samt Visioner och mål i Frösåkers församling 2015. Jämförelse har gjorts med Församlingsinstruktionen

Läs mer

Församlingsgården och Missionshuset i Hallstavik, Edebogården, Klockargården,

Församlingsgården och Missionshuset i Hallstavik, Edebogården, Klockargården, Verksamhetsuppföljning 2011 Fastigheter Kyrkoordningen 2 kap 1 säger att Församlingen skall anskaffa och underhålla den egendom som behövs för församlingens uppgifter. Det innebär att vi som församling

Läs mer

Barn och familj hösten 2017

Barn och familj hösten 2017 Barn och familj hösten 2017 Välkommen! På bilden ovan syns barnhänder i olika storlekar som klipper, klistrar och skapar kring tema om tro och liv. Det finns också vuxenhänder som hjälper till samtidigt

Läs mer

Församlingsinstruktion för Ransbergs församling

Församlingsinstruktion för Ransbergs församling Församlingsinstruktion för Ransbergs församling Vad är vi? Att vara församling är att dela en tro. Vi tror på Gud som skapat världen och att hela skapelsen därför är viktig: natur, miljö, människor och

Läs mer

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015 Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Innehåll Starrkärr-Kilanda församling... 3 Historik... 3 Nutid... 3

Läs mer

UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013

UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 Österängs öppna förskola UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs öppna förskola ligger

Läs mer

FörsamlingsNytt hösten 2010

FörsamlingsNytt hösten 2010 kyrkan.. Svenska.... BJARREDS FORSAMLING FörsamlingsNytt hösten 2010 Välkommen till Öppet Hus på Tallkotten! I Foto: Lynn-Marie Palm Redaktionen Öresundsvägen 9 23735 Bjärred Ansvarig utgivare: www.svenskakyrkan.se/bjarred

Läs mer

Församlingsblad. Advent, Jul och Nyår Det är en ros utsprungen av Jesse rot och stam

Församlingsblad. Advent, Jul och Nyår Det är en ros utsprungen av Jesse rot och stam Församlingsblad Advent, Jul och Nyår 2016 Det är en ros utsprungen av Jesse rot och stam Till Dig Ett nytt nådens år från Herren ekonomiskt kanske Herren också bjuder in oss till något nytt. Nu behöver

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014

UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014 UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014 Österängs öppna förskola Läsåret 2013/2014 sida 1 UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014 Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs

Läs mer

Barn & Unga. Pyssel Körer Gemenskap Glädje Skratt Mys Kompisar. www.svenskakyrkan.se/lerum. Gilla oss på Facebook www.facebook.com/lerumsforsamling

Barn & Unga. Pyssel Körer Gemenskap Glädje Skratt Mys Kompisar. www.svenskakyrkan.se/lerum. Gilla oss på Facebook www.facebook.com/lerumsforsamling Barn & Unga Pyssel Körer Gemenskap Glädje Skratt Mys Kompisar Gilla oss på Facebook www.facebook.com/lerumsforsamling www.svenskakyrkan.se/lerum Kyrkans förskola För information om Kyrkans förskola se

Läs mer

Stockslyckekyrkan KVARTALSBREV februari-april 2007

Stockslyckekyrkan KVARTALSBREV februari-april 2007 Stockslyckekyrkan KVARTALSBREV februari-april 2007 Det har vänt! Dagarna blir allt ljusare och vintermörkret naggas i kanten. Fåglarna har börjat att kvittra igen och redan i slutet av mars ställer vi

Läs mer

BUDGET. Sunnersbergs församling. År 2015 Med sammandrag för åren 2016 och

BUDGET. Sunnersbergs församling. År 2015 Med sammandrag för åren 2016 och BUDGET Sunnersbergs församling År 2015 Med sammandrag för åren 2016 och 2017 2014-09-22 Budget för verksamhetsåret 2015 141015 Sunnersbergs församling ser fram mot ett nytt budgetår då vi ska fortsätta

Läs mer

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 Vis Att varje människa i Kungsbacka-Hanhals ska få en personlig tro på Jesus Kristus onen På följande sidor presenteras

Läs mer

Församlingsnytt hösten 2012

Församlingsnytt hösten 2012 Församlingsnytt hösten 2012 Redaktionen Ansvarig utgivare: www.bjarredsforsamling.se Öresundsvägen 9 kyrkoherde Eva Landberg Tryckt hos Tryckfolket AB,Malmö 237 35 Bjärred bjarredsforsamling@svenskakyrkan.se

Läs mer

KVALITETSREDOVISNIG ARKENS FÖRSKOLA HÖLLVIKENS FÖRSAMLING

KVALITETSREDOVISNIG ARKENS FÖRSKOLA HÖLLVIKENS FÖRSAMLING KVALITETSREDOVISNIG ARKENS FÖRSKOLA HÖLLVIKENS FÖRSAMLING Kvalitetsredovisning för 2009 Arkens förskola Höllvikens församling. Beskrivning av verksamheten. Förskolan Arken består av 27 barn i åldrarna

Läs mer

Antagen av Kyrkorådet 2014-11-10. Församlingsinstruktion Landvetter Härryda pastorat

Antagen av Kyrkorådet 2014-11-10. Församlingsinstruktion Landvetter Härryda pastorat 1 Antagen av Kyrkorådet 2014-11-10 Antagen av Kyrkofullmäktige 2014-11-25 Församlingsinstruktion Landvetter Härryda pastorat 2 Församlingsinstruktion, en sammanfattning För Landvetter och Härryda församlingar

Läs mer

God Jul och Gott nytt år!

God Jul och Gott nytt år! Tid och rum för inre upplevelse God Jul och Gott nytt år! Nr 4 2011 PROGRAM Jul och Nyår INFORMATION om förändring av Fjällkyrkans verksamhet INFORMATION TILL ALLA VÅRA BESÖKARE OM FÖRÄNDRING AV FJÄLLKYRKANS

Läs mer

Nyhetsbrev 5 maj 25 aug 2013

Nyhetsbrev 5 maj 25 aug 2013 Nyhetsbrev 5 maj 25 aug 2013 Givaren och mottagaren Jag minns den där känslan som det vore i morse. I synnerhet när det går mot juni. Jag önskar att alla har den inom sig och jag vill verkligen att mina

Läs mer

Näsums Kyrkoblad. Fira Påsk i din kyrka!

Näsums Kyrkoblad. Fira Påsk i din kyrka! Näsums Kyrkoblad Nr 1/2010 Mars- Juni 2010 Fira Påsk i din kyrka! Barnen i grupperna välkomnar alla redan på Palmsöndagens familjegudstjänst då vi har stor fest och final på årets Fastekampanj och upptakt

Läs mer

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj Medlemskap DEL AV GEMENSKAPEN Kyrkan är Guds famn och familj Varje år finns en majoritet av kyrkans nära sju miljoner medlemmar med i något av kyrkans sammanhang. Det kan vara i den lilla kören på landet,

Läs mer

[CONFIRMARE=BEKRÄFTA]

[CONFIRMARE=BEKRÄFTA] [CONFIRMARE=BEKRÄFTA] Välkommen som konfirmand! Varje år är det omkring hundra ungdomar i församlingen som blir konfirmerade. Nu inbjuder vi främst dig som är född 2002 att bli konfirmand under kommande

Läs mer

BUDGET. Sunnersbergs församling. År 2014 Med sammandrag för åren 2015 och 2016 2013-09-12

BUDGET. Sunnersbergs församling. År 2014 Med sammandrag för åren 2015 och 2016 2013-09-12 BUDGET Sunnersbergs församling År 2014 Med sammandrag för åren 2015 och 2016 2013-09-12 Budget för verksamhetsåret 2014 130919 Sunnersbergs församling ser fram mot ett nytt budgetår då vi ska fortsätta

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2 Ta steget! Järfälla kyrka Kyrkvägen 8 Maria kyrka Vasavägen 25 S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1 Viksjö kyrka Agrargränd 2 Konfirmation 2015/16 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle

Läs mer

SOFIA FÖRSAMLINGS TRE FÖRSTA ÅR PÅ FACEBOOK

SOFIA FÖRSAMLINGS TRE FÖRSTA ÅR PÅ FACEBOOK SOFIA FÖRSAMLINGS TRE FÖRSTA ÅR PÅ FACEBOOK Rapport av David Rutström om Svenska kyrkan Sofia församlings i Stockholm verksamhet på Facebook för perioden 4 februari 2010 till och med 31 januari 2013. Förord

Läs mer

Häng med på ett konfaäventyr! På hav & på land, med cykel & i båt hemma & borta!

Häng med på ett konfaäventyr! På hav & på land, med cykel & i båt hemma & borta! Häng med på ett konfaäventyr! På hav & på land, med cykel & i båt hemma & borta! Denna bok tillhör: Fotspår i sanden En natt hade en man en dröm. Han drömde att han gick längs en strand tillsammans med

Läs mer

Kyrkorådet 2014-10-28 1 (5) Margareta Rodin, Annika Nilsson, Karin Brunsberg, Ann-Margret Holmberg, Karin Karlsson

Kyrkorådet 2014-10-28 1 (5) Margareta Rodin, Annika Nilsson, Karin Brunsberg, Ann-Margret Holmberg, Karin Karlsson Kyrkorådet 2014-10-28 1 (5) Plats och tid Mariagården, kl 18.30-19.30 Beslutande Evy Pettersson, ordförande Madeleine Zetterqvist, Birgitta Gamelius, Jan-Ingemar Berthilsson, Håkan Claesson, Ulla Olsson,

Läs mer

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling reviderad april 2012 1 2 Handlingsplan för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling Mikaelskyrkan vill vara en kyrka som människor

Läs mer

Svenska Kyrkan Bjärreds församling Församlingsnytt Våren 2016

Svenska Kyrkan Bjärreds församling Församlingsnytt Våren 2016 Svenska Kyrkan Bjärreds församling Församlingsnytt Våren 2016 Ägget är också en symbol för uppståndelsen! 2016 VårFörsamlingsnytt Bjärred.indd 1 15/02/16 10:02 Kyrkoherden har ordet... Efter en kall och

Läs mer

UTVÄRDERING. Läsåret 2016/2017

UTVÄRDERING. Läsåret 2016/2017 UTVÄRDERING Österängs öppna förskola UTVÄRDERING Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs öppna förskola ligger i samma hus som förskolan mitt i

Läs mer

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling.

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling. Begravning När en människa som står oss nära dör, drabbas vi av många blandade känslor. Men oavsett vad vi känner är det viktigt att få ta avsked på ett sätt som är rätt både för den döda och för oss efterlevande.

Läs mer

Välkommen till våra verksamheter för. Barn Ungdom & Familj 0-18 år Våren 2015

Välkommen till våra verksamheter för. Barn Ungdom & Familj 0-18 år Våren 2015 Välkommen till våra verksamheter för Barn Ungdom & Familj 0-18 år Våren 2015 Välkommen till vår hemsida Titta gärna på vår hemsida för telefonnummer, e-postadresser och aktuell information som t.ex. terminsstart

Läs mer

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan KONSERTER MÄSSOR SAMTAL SOPPLUNCHER MUSIK BIBELSTUDIRER KURSER GUDSTJÄNSTER VISNINGAR CAFÉ UTSTÄLLNINGAR QIGONG I Vasastans

Läs mer

ALLTID SEDD ALLTID ÄLSKAD!

ALLTID SEDD ALLTID ÄLSKAD! ALLTID SEDD ALLTID ÄLSKAD! Utdrag ur Handlingsplan för dopuppföljning 0-18 år i Vantörs församling 2011 Omvärldsbeskrivning av Vantörs församling ur perspektivet Barn & Unga Vantörs församling 1957 delade

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Välkommen till 100% konfirmand

Välkommen till 100% konfirmand Välkommen! 2016-2017 2 Välkommen till 100% konfirmand Så här fungerar det! Du som konfirmand skall samla ihop minst 100 poäng! Det finns 4 olika block. se sida 5, blocken har mellan 40-50 möjliga poäng

Läs mer

Vi har alla olika frågor om livet. Duger jag? Måste jag vara som alla andra? Vad ska jag tro på?

Vi har alla olika frågor om livet. Duger jag? Måste jag vara som alla andra? Vad ska jag tro på? Konfirmation Vi har alla olika frågor om livet. Duger jag? Måste jag vara som alla andra? Vad ska jag tro på? Vilka är dina frågor? Hade det varit kul att prata mer om dem och samtidigt träffa gamla och

Läs mer

Barnen. i Härlanda och Örgryte församlingar. Våren 2014

Barnen. i Härlanda och Örgryte församlingar. Våren 2014 Barnen i Härlanda och Örgryte församlingar Våren 2014 Härlanda församling Härlanda församling Härlanda församling Öppen förskola Onsdagar och fredagar kl 10.00-12.00. Terminsstart 15 januari. Lek, sångstund

Läs mer

Användarfall Svenska kyrkan Ängelholm

Användarfall Svenska kyrkan Ängelholm Användarfall Svenska kyrkan Ängelholm Uppgift: Leta fram information om när Ängelholms kyrka senast renoverades Beskrivning: Kyrkoentusiaster som vill veta när Ängelholms kyrka renoverades senast Aktör:

Läs mer

Arbetsplan. Södersunda Fritidshem

Arbetsplan. Södersunda Fritidshem Arbetsplan Södersunda Fritidshem 2015-2016 Innehållsförteckning 1. Målsättning 1.1. Pedagogik....3 1.2. Omvårdnad.3 1.3. Värdegrund...3 1.4. Miljötänkande.4 2. Samarbete med hemmet 2.1. Information till

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby Doppastoral Svenska kyrkan i Rödeby Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus. Dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den heliga Andens

Läs mer

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församling är ett enförsamlingspastorat som ej ingår i samfällighet. I församlingen finns fyra prästbefattningar: en kyrkoherde och tre komministrar.

Läs mer

2013/2014. konfirmand

2013/2014. konfirmand 1 2013/2014 konfirmand Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Antal dop har ökat med 20 procent de senaste tre åren.

Antal dop har ökat med 20 procent de senaste tre åren. Antal dop har ökat med 20 procent de senaste tre åren. Antal dop har stadigt minskat de senaste 10 åren. Konfirmandstatistiken ligger på ungefär 50 procent. Konfirmandstatistiken ligger på ungefär 85 procent.

Läs mer

Kvalitet på Sallerups förskolor

Kvalitet på Sallerups förskolor Kvalitet på Sallerups förskolor Våra förskolor på Sallerups förskolors rektorsområde är, Munkeo förskola, Nunnebo förskola, Jonasbo förskola och Toftabo förskola. Antalet avdelningar är 12 och antalet

Läs mer

Det bästa jag gjort...!

Det bästa jag gjort...! Det bästa jag gjort...! välkommen som konfirmand på lidingö Konfirmation 2011 Konfirmationstiden är bra därför att man träffar nya människor och har sjukt kul! Det är inget man vill missa! säger Frida,

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Församlingsinstruktion Glanshammars församling Svenska Kyrkan i Glanshammar Innehåll sid Inledning... 3 1. Reglerna för församlingen och församlingens verksamhet som domkapitlet får besluta enligt bestämmelser

Läs mer

Församlingar samverkar i Julita

Församlingar samverkar i Julita Församlingar samverkar i Julita I Julita har kyrkorna ett tätt samarbete och i denna foldern kan du hitta informationen om våra gudstjänster och verksamhet Julita missionskyrka Januari 15 januari kl 11.00

Läs mer

FOTO: ALEX & MARTIN /IKON. Konfirmand KÅLLERED FÄSSBERG STENSJÖN

FOTO: ALEX & MARTIN /IKON. Konfirmand KÅLLERED FÄSSBERG STENSJÖN FOTO: ALEX & MARTIN /IKON Konfirmand 2015 2016 KÅLLERED FÄSSBERG STENSJÖN FOTO: ALEX & MARTIN /IKON VÄLKOMMEN TILL ETT ÅR MED MINNEN FÖR LIVET! Konfirmationstiden är ett erbjudande om att fundera kring

Läs mer

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem!

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! gudstjänst Kyrkklockorna ringer när det är dags för gudstjänst i kyrkan. Här sjunger vi sånger som kallas psalmer och vi ber till Gud, att Gud ska

Läs mer

Barn & Familj MARIA FÖRSAMLING. Våren Hos oss finns en öppen och välkomnade gemenskap med det kristna budskapet i centrum

Barn & Familj MARIA FÖRSAMLING. Våren Hos oss finns en öppen och välkomnade gemenskap med det kristna budskapet i centrum Barn & Familj Våren 2013 Hos oss finns en öppen och välkomnade gemenskap med det kristna budskapet i centrum MARIA FÖRSAMLING ÖPPEN FÖRSKOLA Mötesplats för vuxna med barn i alla åldrar. Man kommer och

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR RAMSBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR RAMSBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR RAMSBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT 1. INLEDNING 1.1. FÖRSAMLINGEN Ramsbergs församling är en landsortsförsamling med jordbruks- och skogsområden. De två större orterna är Ramsberg

Läs mer

KVARTALSBLAD September-november 2008

KVARTALSBLAD September-november 2008 KVARTALSBLAD September-november 2008 Förändring Stenar på en strand som slipats av havet jag bär med mig denna bild nu när sommaren går mot höst. Liv är rörelse och förändring. Inför höststarten kommer

Läs mer

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009!

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2009 KOLLEKTMATERIAL 2009 JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

Läs mer

Kreativ konfirmation Maj

Kreativ konfirmation Maj konfirmation Ett minne för livet Under konfirmationstiden får du diskutera och fundera kring livets frågor - om vänskap, förlåtelse, rättvisa, tro, hopp och kärlek. Du får lära dig mer om Gud, andra personer

Läs mer

GROVPLANERING VIOLEN. Vt 2014. Violens grundverksamhet och grovplanering uti från LPFÖ98/10 samt Helianthus verksamhetsmål.

GROVPLANERING VIOLEN. Vt 2014. Violens grundverksamhet och grovplanering uti från LPFÖ98/10 samt Helianthus verksamhetsmål. GROVPLANERING VIOLEN Vt 2014 Violens grundverksamhet och grovplanering uti från LPFÖ98/10 samt Helianthus verksamhetsmål. GROVPLANERING APRIKOS - VT 2014 Grundverksamhet Avdelningen Violen har 16 barn

Läs mer

VI SÖKER DIG SOM: o Har ett hjärta för barn och ungdomar och vill bli en del av deras vardag här i Vännäs.

VI SÖKER DIG SOM: o Har ett hjärta för barn och ungdomar och vill bli en del av deras vardag här i Vännäs. VI SÖKER DIG SOM: o Har ett hjärta för barn och ungdomar och vill bli en del av deras vardag här i Vännäs. o Är trygg i din egen tro och vill och kan dela den med andra. o Vill vara spindeln i nätet för

Läs mer

DU ÄR. Finns Gud? Vem är jag? Vad är kärlek? Vilken betydelse har mitt liv? Varför finns det krig? Vad är kristen tro?

DU ÄR. Finns Gud? Vem är jag? Vad är kärlek? Vilken betydelse har mitt liv? Varför finns det krig? Vad är kristen tro? DU ÄR Finns Gud? Vem är jag? Vad är kärlek? Vilken betydelse har mitt liv? Varför finns det krig? Vad är kristen tro? värd mer än GULD KONFIRMAND MALMÖ 2016-2017 GRATTIS DU FYLLER FJORTON! Tänk dig att

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Förskolan i Östra Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi

Läs mer

Sommar i Vasa. Djurparksresa, gudstjänster, midsommarfirande med mera! VASA

Sommar i Vasa. Djurparksresa, gudstjänster, midsommarfirande med mera! VASA Sommar i Vasa Djurparksresa, gudstjänster, midsommarfirande med mera! VASA Församlingsblad NR 2 SOMMMAREN 2012 Allting är Herrens... Allting är Herrens och allt har han skapat, skapat i kärlek och gett

Läs mer

Konfirmandverksamheten skall följa Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete.

Konfirmandverksamheten skall följa Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete. INLEDNING Denna församlingsinstruktion har utformats av kyrkoherden, förtroendevalda, anställda samt frivilliga medarbetare. Den skall ge uttryck för församlingens inriktning som sammanfattas i det pastorala

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Fastställt av: Kyrkorådet 2009-12-10 Församlingsinstruktion Innehåll 1. Inledning 2. Omvärldsanalys 3. Församlingsidé 4. Pastoralt program för gudstjänst, undervisning, mission och diakoni 5. Kyrkliga

Läs mer

Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt!

Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt! Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt! Tänk ändå vad fort ett verksamhetsår går och vad mycket som hänt på förskolan. Vi har haft två pedagoger iväg till Italien på fortbildning

Läs mer

UTVÄRDERING. Läsåret 2014/2015

UTVÄRDERING. Läsåret 2014/2015 UTVÄRDERING Österängs öppna förskola UTVÄRDERING Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs öppna förskola ligger i samma hus som förskolan mitt i

Läs mer

Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING

Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING Foton i broschyren är tagna av: Kerstin Andersson, Owe Backland och Christer Arneson. Broschyren ges ut av: Kyrkogårdsnämnden i Löddebygdens

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Trollbäcken Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi vill nå

Läs mer

Kvalitetsarbete för Västerby skola period 2 (okt dec), läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för Västerby skola period 2 (okt dec), läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för Västerby skola period 2 (okt dec), läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Bön för vår kyrka och vår värld

Bön för vår kyrka och vår värld Bön för vår kyrka och vår värld Bönen Vår viktigaste uppgift som kristna är att söka Gud, att låta hans kärleks eld tändas och brinna i våra hjärtan. Bön är att befinna sig i den älskande Gudens ansiktes

Läs mer

Kvistofta Församling

Kvistofta Församling Verksamhetsuppföljning 2013 Kvistofta Församling 2 Verksamhetsuppföljning Innehåll Kyrkoherden har ordet sidan 3 Kyrkorådets ordförande har ordet sidan 4 Mål för Kvistofta Församling sidan 5 Ekonomisk

Läs mer

Plats och tid Berga församlingsgård, 2012-06-11, kl. 18.00 19.40

Plats och tid Berga församlingsgård, 2012-06-11, kl. 18.00 19.40 2012-06-11 Plats och tid Berga församlingsgård, 2012-06-11, kl. 18.00 19.40 Beslutande Susanna Normann, ordförande Per Ingvarsson Majbritt Kindberg, ersättare för Elisabet Wijkström Cenneth Jarlbråten

Läs mer

Församlingsblad för Örebro Olaus Petri församling. Nr 2:2011

Församlingsblad för Örebro Olaus Petri församling. Nr 2:2011 OPUS Församlingsblad för Örebro Olaus Petri församling. Nr 2:2011 Gör skillnad - Engagera dig! Frivillig medarbetare, volontär eller ideell medarbetare - orden är många för att beskriva de engagerade som

Läs mer

Och det är bara några bra skäl till att bli konfirmand. Välkommen!

Och det är bara några bra skäl till att bli konfirmand. Välkommen! Du blir tagen på allvar för den du är. Det är roligt och kul. Du upplever gemenskap. Du träffar gamla och nya vänner. Du får åka på läger. Du får veta vad kristen tro handlar om. Och det är bara några

Läs mer

Att leda ideella medarbetare

Att leda ideella medarbetare Att leda ideella medarbetare Delaktighet I Bibeln framställs kyrkan bland annat som ett träd, vilket symboliserar visionen om människors gemenskap med varandra och Gud. När många människor inser att de

Läs mer

Kista kyrka 30 år. Jubileumsprogram 30 september - 5 oktober

Kista kyrka 30 år. Jubileumsprogram 30 september - 5 oktober Kista kyrka 30 år Jubileumsprogram 30 september - 5 oktober KISTA KYRKA 30 ÅR TISDAG 30/9 Kista kyrka, vad berättar byggnaden? En kväll om själva kyrkobyggnaden med kyrkorum och angränsande verksamhetslokaler.

Läs mer

konfirmand 2010/2011 Nu är det din tur

konfirmand 2010/2011 Nu är det din tur konfirmand 2010/2011 Nu är det din tur 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande.

Läs mer

Nya användarfall Svenska kyrkan Ängelholm

Nya användarfall Svenska kyrkan Ängelholm Nya användarfall Svenska kyrkan Ängelholm Uppgift: Leta fram information om när Ängelholms kyrka senast renoverades Beskrivning: Kyrkoentusiaster som vill veta när Ängelholms kyrka renoverades senast Aktör:

Läs mer

Ett minne för livet. Kreativ konfirmation

Ett minne för livet. Kreativ konfirmation konfirmation Ett minne för livet Under konfirmationstiden får du diskutera och fundera kring livets frågor - om vänskap, förlåtelse, rättvisa, tro, hopp och kärlek. Du får lära dig mer om Gud, andra personer

Läs mer

SMU är Svenska Missionskyrkans barn och ungdomsrörelse. SMU på Björkö vill finnas till för barn och unga på Björkö. Vi är en öppen rörelse dvs.

SMU är Svenska Missionskyrkans barn och ungdomsrörelse. SMU på Björkö vill finnas till för barn och unga på Björkö. Vi är en öppen rörelse dvs. SMU är Svenska Missionskyrkans barn och ungdomsrörelse. SMU på Björkö vill finnas till för barn och unga på Björkö. Vi är en öppen rörelse dvs. varje SMUare är fri att själv ta ställning till SMU:s bekännelse

Läs mer

För Dig som vill veta mer om

För Dig som vill veta mer om För Dig som vill veta mer om Bäckalyckans förskola är en förskola med kristen profil. Förskolan startade 1997 och är föreningsdriven av Svenska Alliansmissionen i Ödeshög, som står som huvudman. Förskolans

Läs mer

BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING

BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING Svenska kyrkan vill finnas som stöd och hjälp vid de viktiga ibland svåra situationer som livet ställer oss inför. Svenska kyrkan vill vara en trygghet i glädje

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Väddö fsk.område 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100 80

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2014-10-27 1 (6) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum måndagen den 27 oktober 2014 klockan 19.00-20.50 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Utses justera Gerhard Nuss, Josephine

Läs mer

UTVÄRDERING. Läsåret 2015/2016

UTVÄRDERING. Läsåret 2015/2016 UTVÄRDERING Österängs öppna förskola UTVÄRDERING Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs öppna förskola ligger i samma hus som förskolan mitt i

Läs mer

Höstterminen 2016 MI LJ

Höstterminen 2016 MI LJ BA RN &FA Höstterminen 2016 MI LJ Välkommen! hälsar Barn- och familjeverksamheten i S:t Matteus församling Familjemässa (med nattvard) Familjemässan är till för hela familjen! Gudstjänsten är hjärtat i

Läs mer

Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling

Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling Den som dricker av det vatten jag

Läs mer

Kyrkans. Svenska. församlingsblad. Hur härligt vittna land och sjö ännu i frost och vintersnö o Gud om dina under. Nr 4 2015

Kyrkans. Svenska. församlingsblad. Hur härligt vittna land och sjö ännu i frost och vintersnö o Gud om dina under. Nr 4 2015 Svenska Abild Asige Eftra Slöinge Årstad Nr 4 2015 Kyrkans församlingsblad Hur härligt vittna land och sjö ännu i frost och vintersnö o Gud om dina under Så börjar en av våra psalmer. Oftast stannar vi

Läs mer

Internationell grupp

Internationell grupp Hela världen i Uppsala stift Foto: Kristina Strand Larsson Internationell grupp Vem har ansvar för församlingens internationella arbete? En enda kropp liksom kroppen är en och har många delar och alla

Läs mer

Nr 3: 2013 Y R K N Y T T. Foto: Yngve Ivarsson

Nr 3: 2013 Y R K N Y T T. Foto: Yngve Ivarsson K Nr 3: 2013 Y R K N Y T T Foto: Yngve Ivarsson Kan Gud älska en medioker medelmåtta? Vissa människor och möten sätter spår i oss och avtryck i våra hjärtan. Det hade varit en intensiv period med massor

Läs mer

Vårterminen 2016 MI LJ. Obs! All verksamhet i S:t Matteus kyrka, Vanadisvägen 35. Mikaelskapellet är stängt för renovering.

Vårterminen 2016 MI LJ. Obs! All verksamhet i S:t Matteus kyrka, Vanadisvägen 35. Mikaelskapellet är stängt för renovering. BA RN &FA Vårterminen 2016 MI LJ Obs! All verksamhet i S:t Matteus kyrka, Vanadisvägen 35. Mikaelskapellet är stängt för renovering. Välkommen till Barn- och Familjeverksamheten i S:t Matteus församling!

Läs mer

Församlingsinstruktion för Tibro församling

Församlingsinstruktion för Tibro församling Församlingsinstruktion för Tibro församling Vad är vi? Att vara församling är att dela en tro. Vi tror på Gud som skapat världen och att hela skapelsen därför är viktig: natur, miljö, människor och djur,

Läs mer

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4. Församlingsordning Innehållsförteckning 1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3 4 Vår gemensamma tro 3 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.5 Mission 5 5 Gemensamma handlingar 6

Läs mer

Arbetsplan för Pedagogisk Omsorg och Familjedaghem

Arbetsplan för Pedagogisk Omsorg och Familjedaghem Arbetsplan för Pedagogisk Omsorg och Familjedaghem Gruppens sammansättning Vi har 8 barn. 7 flickor och 1 pojke 3 barn födda 12 1 barn födda 11 3 barn födda 10 1 barn födda 09 Personal Liselott Karlsson

Läs mer

Nr 4: 2014 Y R K N Y T T

Nr 4: 2014 Y R K N Y T T K Nr 4: 2014 Y R K N Y T T Frälsarkransen en livboj i vardagen 1995 satte biskop Martin Lönnebo ihop den första Frälsarkransen. Hans tanke var att den skulle bli ett redskap för bön, meditation och för

Läs mer

TRO HOPP KÄRLEK Ditt församlingsblad från Anderslövs församling!

TRO HOPP KÄRLEK Ditt församlingsblad från Anderslövs församling! TRO HOPP KÄRLEK Ditt församlingsblad från Anderslövs församling! 3/17 Vi hälsar Björn välkommen! Som präst får man möta människor i livets olika skeenden och i varje människomöte finns det en berättelse.

Läs mer

KONFIRMAND Vilken grupp väljer du? Fjälkinge Gärds Köpinge Kristianstad Västra Vram

KONFIRMAND Vilken grupp väljer du? Fjälkinge Gärds Köpinge Kristianstad Västra Vram KONFIRMAND 2016-2017 Vilken grupp väljer du? Fjälkinge Gärds Köpinge Kristianstad Västra Vram 1 Våga ta chansen......och konfirmera dig! Se konfirmandtiden som en tid då du i lugn och ro tillsammans med

Läs mer

ÄLSKA GUD - ÄLSKA MÄNNISKOR

ÄLSKA GUD - ÄLSKA MÄNNISKOR ÄLSKA GUD - ÄLSKA MÄNNISKOR församlingsbl ade t ma j -Juni 2010 2 fö r sa m lingsb l ade t m a j -j u n i 2010 REDAKTION / FÖRSAMLINGSKONTAKT Stefan Beimark - Ansv.utg...016-702 22 Therese Ehrlin - Redaktör...016-42

Läs mer

Grunddokument för Kyrkan i Enebyberg

Grunddokument för Kyrkan i Enebyberg Kyrkan i Enebyberg I originaldokumentet användes det dåvarande samfundsnamnet Svenska Missionskyrkan, men i denna webbversion har detta ersatts med det nya namnet Equmeniakyrkan. På samma sätt användes

Läs mer

Vilka tre föremål hade du tagit med dig till en öde ö?

Vilka tre föremål hade du tagit med dig till en öde ö? Mitt livs resa Vilka tre föremål hade du tagit med dig till en öde ö? Under konfirmationstiden i Aspenkyrkan ger sig konfirmanderna ut på en fiktiv resa till en öde ö där de får leva som skeppsbrutna,

Läs mer

längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, 2014-2015 längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet,

längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, 2014-2015 längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, livsviktigt, Gud, smärta,framtid.. längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, livsviktigt, Gud, smärta,framtid..

Läs mer