Information från Häverö-Östernäs Samfällighetsförening, april 2004

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information från Häverö-Östernäs Samfällighetsförening, april 2004"

Transkript

1 Häverö-Östernäs Samfällighetsförening Detta är en informationsskrift som beskriver vad Häverö- Östernäs samfällighetsförening är och hur den fungerar. Här finns information om våra gemensamhetsanläggningar och om rättigheter och skyldigheter för oss som är medlemmar i föreningen. Samfällighetsföreningens ändamål... Häverö -Östernäs samfällighetsförening förvaltar fyra gemensamhetsanläggningar (GA) enligt nedan: Vägar och grönområden Herräng GA:2 Vattenanläggning Herräng GA:3 Lek- och badplatser Herräng GA:4 Båthamn Herräng GA:8 Vad som ingår i respektive GA beskrivs längre fram i denna skrift. Samfällighetsföreningens ändamål är att i enlighet med föreningens Stadgar samt Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter förvalta samfällighetens gemensamhetsanläggningar. Föreningen skall vid förvaltningen tillgodose medle m- marnas gemensamma bästa. Varje medlems enskilda intresse skall även beaktas i skälig omfattning. Avgifter... Förvaltningen finansieras genom att bidrag i pengar uttaxeras av föreningens medlemmar i enlighet med deras andel i respektive GA. Uttaxering görs vanligen två gånger per år. Den starka juridiska statusen för en samfällighet innebär bland annat att föreningen vid bristande betalning direkt kan begära utmätning av fast egendom. Styrelse... Under löpande år svarar styrelsen för förvaltnin gen av samfälligheten. Inom styrelsen utses handläggare som har det närmaste ansvaret för driften av respektive gemensamhetsanläggning. På våra anslagstavlor finns namn och telefon till styrelsemedlemmarna. Delägare/Medlemmar... Medlem i samfällighetsföreningen är den som äger en fastighet, eller därmed jämställd egendom, inom vårt område och som därigenom är delägare i en eller flera av gemensamhetsanläggningarna GA:2 GA:8 enligt ovan. Vilka gemensamhetsanläggningar man är delägare i framgår av fastighetsregistret. Som delägare är man skyldig att vara medlem i samfällighetsföreningen. Denna skyldighet skall meddelas av säljare till köpare i samband med försäljning. Vid förändrade ägarförhålla n- den ansvarar säljaren för att samfälligheten meddelas namn, adress och telefonnummer för ny eller tillkommande ägare. Har fastighet flera delägare meddelas föreningen EN informationsmottagare för föreningsmeddelanden. Medlemsregister... Vi är ett 240 tal medlemmar i samfällighetsföreningen. De andelstal varje fastighet har i respektive GA framgår av medlemsförteckningen och varje medlem har rösträtt enligt andelstalet i respektive GA. Att hålla föreningens medlemsregister aktuellt är en omfattande uppgift. Hjälp oss med detta! Föreningens e-postadress är: Vår postadress är: Häverö-Östernäs Samfällighetsförening Herräng Gemensamhetsanläggningar Vägar (GA:2)... GA:2 är vår vägförening och omfattar ett vägnät som är drygt 1 mil långt. Väghandläggaren i styrelsen planerar vägåtgärder och har en vägfogde som svarar för det praktiska såsom bestälning av plogning och grusning samt kontakt med entreprenörer. Hastighetsbegränsning Vägnätet har, enligt beslut av länsstyrelsen, hastighetsbegränsning till 50 km/tim. Vi har 30 km/tim vid infarterna till respektive etapp. Hjälp oss hålla vägstandarden god genom att anpassa hastigheten. Hastigheten har stor inverkan på grusvägars Sida 1 (5) Org.nr.:

2 hållbarhet. Hög hastighet kastar gruset i dikena och ökar antalet gropar. Dessutom dammar det för närboende. Diken Diken i anslutning till tomtgräns mot väg röjs och underhålls av respektive tomtägare. Har man inte kraft eller möjlighet till detta själv kan väghandläggaren eller vägfogden eventuellt anvisa hjälp. Grönområden (ingår i GA:2 väg) Styrelsen kallar årligen till några arbetsdagar där vi har möjlighet att göra en insats för trevnaden inom området och även får tillfälle att träffa varandra. Även våra större diken behöver ibland rensas och även då kallas till arbetsdagar. Denna typ av insatser av medlemmarna är en förutsättning för att vi skall kunna hålla avgifterna till förenin gen på en rimlig nivå. Promenadstigar Det finns ett flertal promenadstigar inom området. Stigarna är utmärkta med ett rött/orange fält på stolpar och träd. Avverkning Det är inte tillåtet att avverka utanför egen tomt då den marken tillhör stamfastigheten och inte ägs av föreningen. Önskemål om avverkning meddelas väghandläggaren i styrelsen. Vatten (GA:3)... GA:3 omfattar vår vattenanläggning som består av vattenverk och pumphus vid Gruvvägen samt stamledningsnät fram till avstängningsventilen till respektive fastighet. Vattenhandläggaren i styrelsen har ett övergripnade vattenansvar och en timanställd vattentillsynsman som svarar för det praktiska vid vattenverket, pumphuset och ledningsnätet. Hans uppgift är att säkra områdets vattenförsörjning. Vattentillgång Vattentillgången i skärgården är begränsad och vi riskerar saltinträngning om vi förbrukar för mycket. Det är därför inte tillåtet att t.ex. vattna gräsmattor med vårt vatten. Vattnet kommer från borrhål i området och är hårt, järnoch manganhaltigt. Det kräver behandling med luftning och avkalkning (vilket sker med salt) bland annat för att undvika kalkavlagringar i värmeberedare och köksutrustning. Hög vattenförbrukning kostar oss dyrbart salt varför återhållsamhet rekomme nderas. Driftstopp Vattendriftstopp i stamledningsnätet anmäls till vår vattentillsynsman. Telefonnummer är anslaget vid pumphuset. Vattentillsynsmannen har ingen jour. Har tomtägare förorsakat läcka i ledningsnätet tillkallas vid behov rörentreprenör som på tomtägarens bekostnad säkrar vattentillförseln till området. Kan vattentillsynsmannen själv, eventuellt tillsammans med medhjälpare, vidta omedelbara åtgärder för att avhjälpa problemet, blir detta billigare för tomtägaren. Då debiteras en timavgift samt föreningens materielkostnad. Avstängningsventil Avstängningsventil vid tomtgräns i anslutningen till föreningens nät får endast bytas av våra godkända entreprenörer på vårt huvudnät (Nordströms rör eller Herrängs Rörservice). Fastighetsägarens ansvar börjar vid fastighetens anslutning till föreningens stamledningsnät och omfattar därmed även tomtens avstängningsventil. Många fastighetsägare i område 1 och 2 har mycket gamla ventiler som behöver bytas p.g.a. ålder och slitage. Styrelsen rekommenderar att man stänger ventilerna vid tomtgräns när man åker bort. Då undviker man vattenskada inomhus vilket har drabbat flera inom området. Vintertid Vintertid stängs vattnet av vid etapp 1 och 2. Vatten finns då att hämta vid vattenverket och pumphuset. Många inom vintervattenområdet har kombinationsventiler som har avtappningsfunktion. De har visat sig vara svåra att hantera och får inte monteras längre utan bör snarast bytas. De som har vintervatten och kombinationsventil måste öppna eller stänga helt. Annars läcker de nergrävda ventilerna. Det är givetvis inte tillåtet att låta vattnet rinna för att undvika frysrisk. En sådan åtgärd kan innebära att tomtägare debiteras undersökningskostnaderna för att hitta en läcka. Sida 2 (5) Org.nr.:

3 Inkoppling av eget vatten Följande regler gäller för inkoppling av eget vatten för dem som har vatten från eget borrhål. Installation för den som har eget vatten skall ske så att det är helt omöjligt att genom handhavandefel eller kranfel koppla ihop systemen och skall därför göras av fackman. Det görs då med luftgap eller med kulventiler plus automatiska backventiler. Det har vid ett flertal tillfällen inträffat att felaktiga inkopplingar av eget vatten har utförts. Detta har lett till krav på reparationer som medfört stora kostnader för den ansvarige tomtägaren och för de grannar som fått le d- ningar frostsprängda. Dessutom riskerar vi vid felaktig inkoppling att orenat vattnen pumpas ut i föreningens ledningsnät. Detta får inte ske! Vattenkontroll Vår dricksvattenanläggning är genom beslut i Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Norrtälje Kommun, förordnad enligt Dricksvattenkungörelsen. Detta betyder bland annat att vi skall utföra egenkontroller av vattenkvaliteten, att vattenanläggningen står under offentlig kontroll samt att resultatet från provtagningarna skall redovisas för miljö- och hälsoskyddsnämnden. Vattenkvaliteten bedöms på samma sätt som vatten från en allmän anläggning. (A-Krav) Om problem uppstår med reningen anslås information, med anvisningar, vid infartsanslagstavlorna. Avloppssystem Varje fastighet som har indraget vatten skall ha ett av kommunen godkänt avloppssystem. I annat fall äventyras vår grundvattentäkt. Bad (GA:4)... GA:4 omfattar tre badplatser med gångvägar och parkeringsplatser, lek- och bollplaner samt byggnad för fritidsändamål. Bad- och lekhandläggaren i styrelsen utövar tillsyn över bad- och lekplatser och ser till att de hålls i gott skick. Fiskeförbud Det är inte tillåtet att fiska vid våra tre bad. Bland annat kan den matta vi har på bottnen, för att skilja lera från sand, rivas sönder av fiskeredskapen. Det är också stor risk att badande skadas av krokar som fastnat elle r tappats. Hundar Hundar får, oavsett årstid, inte rastas vid våra badpla tser. Detta beror främst på risken för nedsmutsning men även på att barn och övriga badande kan känna oro inför hundars närvaro. Båthamnar (GA:8)... GA:8 omfattar hamnarna Långskärshamnen och Norrfjärdshamnen. Hamnhandläggaren i styrelsen har till sin hjälp ett antal bryggfogdar som vardera har sin brygga och har det närmaste ansvaret på för bryggan. Y-Bommar På brygga C är det tillåtet med Y-bommar. På övriga bryggor får inga nya Y-bommar monteras. Y-bommar som tas upp på vintern får p.g.a. nerlastning inte förvaras på bryggan utan ska bäras upp på land. Sida 3 (5) Org.nr.:

4 Bommar från A- och F- bryggorna kan läggas på planen längst ut på piren. Bommar från B-, C- och E- bryggorna kan förvaras på lämplig plats i anslutning till sjöstugan eller på ytan bredvid stigen ner till bryggorna. Styrelsen påminner om båtplatsinnehavarnas ansvar för eventuella skador på Y-bommar om dessa ligger kvar i vattnet/isen över vintern. Båtplatsinnehavarna ansvarar även för eventuella följdskador på bryggan. Sjösättningsrampen Sjösättningsrampen får användas av föreningens medlemmar. Maximal vikt för båt på rampen är 1 ton. Båtvagn Båtvagn finns att låna. Se information på anslagstavlor. Maximal vikt på båt är 700kg. Släpkärra Föreningens släpkärra utlånas för 100:-/dag. Se information på anslagstavlor. Fartbegränsning Det är fartbegränsning i Rotholmviken, beslutad av Länsstyrelsen, från flaggstången på piren och i hela viken (8 knop). Båtgrannarna uppskattar om du därutöver tar hänsyn till förtöjda båtar och minskar ditt svall i närheten av bryggorna. Bojeka En bojförtöjning behöver ses över då och då. Vi har en bojeka som lånas ut genom din bryggfogde. Kom ihåg att Y-bommen är den enskildes egendom, inte föreningens. Bommen skall märkas med namn + båtplatsnummer. En vattenfast tuschpenna duger bra för märkningen. Detta gäller även de bommar som legat på land en längre tid. Ändrad båtplats, försäljning, köp Om du har önskemål om köp av, eller ändrad båtplats, eller om du har sålt en båtplats, anmäler du detta till hamnansvarig. Hamnansvarig ombesörjer de pappersåtgärder som krävs till Lantmäteriet vid byten eller försäljning av båtplats. Först efter att Lantmäteriet registrerat överlåtelsen kan andelstalet ändras. Priset på båtpla tsen kommer säljare och köpare överens om. Det tillkommer en registreringskostnad på Lantmäteriet. Har du praktiska frågor om bryggan kontaktar du bryggfogden för din brygga. Namn på bryggfogdar anslås vid Långskärshamnens anslagstavla. Båtförsäkring Tänk på att du måste ha din båt minst ansvarsförsäkrad och att du måste förtöja enligt försäkringsbolagens regler. ( förtöj för storm ) Krokar för förtöjning är inte lämpliga då de tenderar att öppna sig. Fendrar är självklar utrustning för att din båt inte skall skada grannbåtarna. Bojkättning En bojkätting kan bli väldigt dålig redan efter 4-5 år. Vår erfarenhet är att billig kätting rostar myc ket fort. Blanda inte rostfritt och galvat då en sådan kombination rostar. Sjöstugan Vid långskärshamnen finns också en sjöstuga som används för förvaring av föreningens materiel. Övrigt Ris kan läggas på en upplagsplats. Vid bommen vid f.d. krossplanen sitter ett anslag som anger vem du skall kontakta för att få låna nyckel. Observera att endast ris får läggas här! Sida 4 (5) Org.nr.:

5 Karta över området Sida 5 (5)

Korgils fritidshusområde se även www.korgil.se

Korgils fritidshusområde se även www.korgil.se Korgils fritidshusområde se även www.korgil.se Kort historik Korgil by Vad man vet har det funnits en eller ett par fastigheter med boende någonstans i byn Korgil sedan mitten av 1500-talet. Första gången

Läs mer

INFORMATION OM KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP

INFORMATION OM KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP 1 INFORMATION OM KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP 2 INLEDNING Vattenförsörjning och avloppsrening är en av de viktigaste förutsättningarna för ett fungerande samhälle. VA-verket ansvarar för att producera och

Läs mer

REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 1.9. Innehåll. Underlag som presenterade inför beslut på årsmötet.

REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 1.9. Innehåll. Underlag som presenterade inför beslut på årsmötet. Underlag som presenterade inför beslut på årsmötet. Reglerna är framtagna av styrelsen för Bestorps Båtklubb enligt 5 Medlems skyldigheter i stadgarna för båtklubben. Reglerna har utformats för att underlätta

Läs mer

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA Datum: Tid: Plats: 27:e april 214 Klockan 1. Folkets hus, Trosa Kallelsen gäller samtliga fastighetsägare i Tofsö Samfällighetsförening. Ombud som företräder fastighetsägare

Läs mer

VATTEN OCH AVLOPP Råd, anvisningar och ABVA 2008

VATTEN OCH AVLOPP Råd, anvisningar och ABVA 2008 A LE KOMMUN VATTEN OCH AVLOPP Råd, anvisningar och ABVA 2008 Ale. En stark del av Göteborg VIKTIGA TELEFONNUMMER Driftstörningar Om fel uppstått på vatten- och avloppsledningar i gator och vägar utanför

Läs mer

Att bo i kvarteret Sädeskornet

Att bo i kvarteret Sädeskornet Att bo i kvarteret Sädeskornet Trivselregler, Fakta och Upplysningar mm. från Styrelsen för Sädeskornets samfällighetsförening. Vårt fina bostadsområde Styrelsen 2015 Ordförande: Lars Lennartsson nr 229

Läs mer

Medlemsguide SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI I TBK. Tyresö Båtklubb Box 736 135 17 Tyresö Telefon klubbhus 08-770 17 62 www.tyresobat.

Medlemsguide SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI I TBK. Tyresö Båtklubb Box 736 135 17 Tyresö Telefon klubbhus 08-770 17 62 www.tyresobat. Tyresö Båtklubb Box 736 135 17 Tyresö Telefon klubbhus 08-770 17 62 www.tyresobat.se Medlemsguide SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI I TBK Utgåva 2013 ver 1 1 Innehållsförteckning SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI

Läs mer

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man?

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? En guide över arbetsgången vid bildandet av gemensam VA-anläggning i samband med anslutning till allmänt VA-nät Varför allmänt vatten och avlopp? Under 2009 beslutades

Läs mer

Råd och anvisningar, ABVA 2009

Råd och anvisningar, ABVA 2009 VATTEN OCH AVLOPP Råd och anvisningar, ABVA 2009 1 INLEDNING V ä l fungerande vatten- och avloppsförsörjning är en av de viktigaste förutsättningarna för ett fungerande samhälle. VA-verket ansvarar för

Läs mer

ÖSTÄNGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

ÖSTÄNGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ÖSTÄNGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Information till alla medlemmar i föreningen om vår gemensamhetsanläggning Våren 2007 Rev juli 2008 Rev 2 Maj 2012 Historia och bakgrund Samfällighetsföreningen bildades

Läs mer

Norrskenet En Riksbyggen förening

Norrskenet En Riksbyggen förening Välkommen till Norrskenet En Riksbyggen förening Som nyinflyttad har du säkert många frågor om vår förening och förhoppningsvis kan det här välkomstbrevet svara på åtminstone några av de frågorna. Välkomstbrevet

Läs mer

Välkommen till. Norrskenet. En Riksbyggen förening

Välkommen till. Norrskenet. En Riksbyggen förening Välkommen till Norrskenet En Riksbyggen förening Som nyinflyttad har du säkert många frågor om vår förening och förhoppningsvis kan det här välkomstbrevet svara på åtminstone några av de frågorna. Välkomstbrevet

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE 1. Vilka är Boxer? 1.1 Vårt företag heter Boxer TV-Access AB, organisationsnummer 556548-1131 (nedan kallat vi, oss

Läs mer

INFO-GUIDE 2006. För bostadsrättsägare i Solvädersbyn och våra hyresgäster. www.brfsolvadersbyn.dinstudio.se. Uppdaterad 2011-03-14

INFO-GUIDE 2006. För bostadsrättsägare i Solvädersbyn och våra hyresgäster. www.brfsolvadersbyn.dinstudio.se. Uppdaterad 2011-03-14 INFO-GUIDE 2006 För bostadsrättsägare i Solvädersbyn och våra hyresgäster www.brfsolvadersbyn.dinstudio.se Uppdaterad 2011-03-14 OBS! Tillhör fastigheten! Innehållsförteckning Välkommen till Brf Solvädersbyn

Läs mer

Samfällighetsförening

Samfällighetsförening Rådgivningsavdelningen informerar om Samfällighetsförening September 2011 Villaägarnas Riksförbund 2011 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till

Läs mer

Bredbandsutbyggnad på landsbygden. en jämförelse av olika föreningsformer

Bredbandsutbyggnad på landsbygden. en jämförelse av olika föreningsformer Bredbandsutbyggnad på landsbygden en jämförelse av olika föreningsformer Inledning Regeringen har i Bredbandsstrategi för Sverige, satt upp som mål att Sverige ska ha bredband i världsklass. Det innebär

Läs mer

SAMFÄLLIGHETS- FÖRENING

SAMFÄLLIGHETS- FÖRENING Rådgivningsavdelningen informerar om FÖRENING Gemensamhetsanläggning Anläggningssamfällighet SAMFÄLLIGHETS- Samfällighetsförening Villaägarnas Riksförbund 2012 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 2.0

REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 2.0 REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 2.0 Reglerna är framtagna av styrelsen för Bestorps Båtklubb enligt 5 Medlems skyldigheter i stadgarna för båtklubben. Reglerna har utformats för att underlätta och

Läs mer

Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt.

Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt. Tillhör lägenhet nr: Från A till Ö Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt. Uppdaterad 2015-02-07 Anna Georgiadis 1 Inledning

Läs mer

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 HANDBOK Tips, regler och bestämmelser Föreningsmedlemmar Maj 2014 Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 VÄLKOMMEN som medlem i bostadsrättföreningen Nipfjället 10. Vi hoppas att du kommer

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

HUSBOK. Vi hälsar dig varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Dalafjället.

HUSBOK. Vi hälsar dig varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Dalafjället. HUSBOK Vi hälsar dig varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Dalafjället. För att alla ska trivas och ha ett trevligt och säkert boende finns det en del saker som vi tillsammans bör tänka på. Vi kallar

Läs mer

Information Strongnet Byanät

Information Strongnet Byanät 1( 6) INFORMATION 2010-11-28 Information Strongnet Byanät Det här dokumentet riktar sig till dig som överväger att ansluta en fastighet till Strongnets fiberoptiska nät. Här hittar du information om vad

Läs mer

BRF Valhallavägen 22

BRF Valhallavägen 22 BRF Valhallavägen 22 Information och trivselregler Innehåll BRF Valhallavägen 22... 1 Husets och föreningens historia... 3 Generellt om att bo i bostadsrätt... 3 Inflytt... 3 Årsavgift... 3 Stadgar...

Läs mer

TYGELSJÖ NORRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

TYGELSJÖ NORRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING TYGELSJÖ NORRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Denna informationsskrift är sammanställd av styrelsen för Tygelsjö Norra Samfällighetsförening. Syftet är att hålla medlemmarna informerade om allt som rör föreningens

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

ALHAGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

ALHAGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ALHAGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION OCH STADGAR ALHAGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Samfälligheten omfattar 196 radhus av 3 olika typer (storlekar). UC I (undercentral)=förlikningsvägen 2-66, UC2=Förlikningsvägen

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Att visa respekt och ta hänsyn till sina grannar är naturligtvis mycket viktigt för att alla i huset ska trivas. Vårda grannsämjan genom att behandla

Läs mer