Förvaltande organ 30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förvaltande organ 30"

Transkript

1 BOLAGSPRESENTATION 211 Presentation av Alandia-Bolagens kompetens

2 Innehåll VD har ordet 4 Marin Samarbetspartner med erfarenhet 6 LO Specialister på sjöfartens behov 1 Båt Med passion för båtar och sjöliv 12 Transport Uppstickare med ambitioner 14 Person Fullgott skydd hela livet 16 Pension Medarbetarnas kunskap bidrar på alla nivåer 18 HR Utveckling genom samarbete 2

3 RISKHANTERING 22 KONCERNSTRUKTUR 23 Nyckeltal för Alandia-Bolagen 23 Alandia-bolagen i siffror 24 Resultat- och balansräkning 26 Förvaltande organ 3 Kontaktuppgifter 31

4 LEIF NORDLUND, VD ALANDIA-BOLAGEN Kombinationen av långsiktiga strategier, specialistkunskap och förståelsen för våra kunder är vår styrka. VD HAR ORDET Hög servicenivå med specialistkunskap Alandia-Bolagen är en av få nordiska aktörer med sjöförsäkring som kärnverksamhet, och marknadspositionen är stabil. Framgången med marinförsäkringar är resultatet av långsiktiga strategier och av medarbetarnas specialistkunskap, engagemang och lyhördhet för kundernas behov. Det är samma styrkor som har bidragit till försäkringsgruppens enastående goda utveckling även inom andra områden. Alandia-Bolagen är en försäkringsgrupp som består av fyra bolag. Förutom kärnverksam heten marinförsäkring är gruppen specialiserad på båtförsäkringar, frivilliga personförsäkringar och lagstadgade pensionsförsäkringar. Huvudkontoret finns på Åland, och verksam heten sträcker sig över hela Östersjöområdet. Alandia-Bolagen grundades 1938 av åländska redare som beslutade att grunda ett eget försäkringsbolag för att stöda sin redan framgångsrika verksamhet. Entreprenörskap var en stark drivkraft, och den drivkraften är stark även idag trots att verksamhetsförutsättningarna för tillfället är mycket utmanande för sjöfarten, säger Leif Nordlund, VD för Alandia-Bolagen. Alandia-Bolagens utveckling över tid är imponerande, vad är grunden till er framgång? Vår verksamhet utgår från en långsiktig och väl förankrad värdegrund som styr allt från produktutveckling och service till relationer med kunder, samarbetspartners och medarbetare. Ledorden är kompetens, engagemang, pålitlighet och stabilitet. 4

5 Vad innebär kompetens och engagemang i ert dagliga arbete? Vi har medarbetare med specialistkompetens inom alla våra försäkringsområden. Det gör att vi kan möta våra kunders behov i allt från komplexa sjörättsliga ansvars frågor och komplicerade bärgningsuppdrag till människor som har drabbats av sjukdom eller som står inför pensionering. Engagemang är nära kopplat till kompetens. För att bli riktigt bra på sitt uppdrag krävs ett grundmurat intresse och en nyfikenhet, både för branschen och för kunderna. Ett sådant engagemang finns i vår organisation, och det finns hos varje enskild medarbetare. Hur skulle du beskriva innebörden av pålitlighet och stabilitet? Hela vår verksamhet bygger på förtroende. Vi säljer trygghet, och det är av största vikt att våra kunder kan lita på att de får det vi har lovat. Därför är vi tydliga i vårt serviceerbjudande, och mycket noga med att ta ansvar för våra åtaganden. Med andra ord, vi säger vad vi gör och vi gör vad vi säger. Stabilitet innebär bl.a. att vi arbetar aktivt för långsiktiga relationer med våra kunder, medarbetare och samarbetspartners. Det är avgörande att våra medarbetare stannar hos oss, dels för att vi ska kunna leva upp till den höga servicenivå och den kontinuitet som vi vill erbjuda och dels för att det är kostsamt att rekrytera och utbilda nya medarbetare med specialistkompetens. Stabilitet innebär även finansiell styrka. Vår starka finansiella ställning skapar ett förtroende hos våra kunder, dels direkt och dels genom våra starka samarbetspartners. Hur ser du på Alandia-Bolagens roll i det åländska samhället? Att vi är en av de ledande aktörerna inom marinförsäkring på den nordiska marknaden är kanske inte så välkänt hos allmänheten. Det är något vi gärna vill lyfta fram, eftersom det utgör en plattform för det breda utbud av försäkringar vi har för den lokala åländska marknaden. Vi förser många ålänningar med liv-, personoch pensionsförsäkringar, vilket också utgör en viktig del av vår verksamhet. Trots den ökande konkurrensen från bl.a. banker är ålänningarna lojala kunder, och vi är i vår tur måna om att upprätthålla närhet, effektivitet och personlig service. Men vi har inte bara ansvar för de människor vi försäkrar. De premier vi tar in måste förvaltas väl för att trygga ersättningar för framtida skador. Det gör vi bl.a. genom att investera i det lokala näringslivet och bidrar på så sätt även till samhällsutvecklingen. Alandia-Bolagen är ett relativt litet bolag, som trots det har en mycket stark solvensställning. Hur kommer det sig? Grundläggande är att vi arbetar med långsiktiga strategier. Vi arbetar t.ex. hårt för att upprätthålla långvariga relationer med våra kunder, och det lyckas vi med. Vår ambition är att erbjuda konkurrenskraftiga premier och försäkringsvillkor, men vår viktigaste målsättning är ändå att vara en pålitlig samarbetspartner. Det kan ibland kosta lite mer, men våra kunder vet värdet av den service vi erbjuder. Både vi och våra kunder vinner på långsiktigt samarbete! Ett annat exempel på långsiktig strategi är att vi har valt att så långt det är möjligt hålla oss med intern specialistkunskap i organisationen. Inom sjöförsäkring innebär det t.ex. att vi själva när det är praktiskt möjligt inspekterar riskerna som ska försäkras. Vi är selektiva när vi skriver affär, och det gör att vi vet att vi kan ansvara för våra åtaganden. Vilka utmaningar ser du för verksamheten de närmaste åren? Den största utmaningen kommer utan tvekan att vara kompetensförsörjningen. Lokalt finns det en efterfrågan på arbetskraft som är större än utbudet, vilket innebär att vi måste locka medarbetare med specialistkunskap till Åland. För att lyckas med det måste vi försäkra oss om att vi även i fortsättningen är lyhörda och följer omvärldens utveckling, och att vi är en attraktiv arbetsgivare som kan erbjuda intressanta arbetsuppgifter. Hur ser du på Alandia-Bolagens utvecklingen den närmaste framtiden? Vår verksamhetsutveckling styrs i högsta grad av våra kunders behov. Vår nyfikenhet och vårt intresse för våra kunder och deras verksamhet utgör plattformen för produktutvecklingen. Genom lyhördhet i kombination med entreprenörskap och innovation utvecklar vi kontinuerligt nya försäkringslösningar. Vi har ett gott rykte hos såväl kunder som samarbetspartners, och vi får fler och fler förfrågningar. Tack vare den starka solvens vi har uppnått genom vår långsiktighet är vi en stabil och pålitlig försäkringsgrupp som står stadigt även i tider av lågkonjunktur. 5

6 När ett rederi råkar ut för en skada vet vi vad som behöver göras för att verksamheten ska återgå till det normala så fort som möjligt. Samarbetspartner med erfarenhet Alandia Marine är den enhet inom Alandia-Bolagen som ansvarar för bolagets sjöförsäkring och är verksamt främst i Norden och Baltikum. Alandia Marine hör till de ledande sjöförsäkringsbolagen i Finland, Sverige och de Baltiska Staterna. Verksamheten omfattar främst kasko-, intresse-, krigsrisk-, avbrotts- och P&I försäkringar. 6

7 Korta fakta Försäkrade värden totalt per : 7 1 miljoner euro Högst försäkrade enskilda risk: 19 miljoner euro Premieinkomst 211: 3,9 miljoner euro Antal försäkrade fartyg per : st Försäkrade bruttoton per : 24,3 miljoner ton Andel av risk i medeltal: 21,2 % Andel av risker där Alandia hanterar skador: 58,7 % Vi riktar oss till redare av större och mindre tonnage i Norden och Baltikum, och i dagsläget försäkrar vi fartyg till ett sammanlagt värde av 7,1 miljarder euro, säger Jan Limnell, avdelningschef på Alandia Marine. Bredden på vår produktportfölj gör att vi kan erbjuda ett heltäckande försäkringsskydd för redarna, och vår organisation tillsammans med vårt nätverk av haveri agenter bistår kunderna med all nödvändig service när det finns behov. I branschen är ni omtalade som en pålitlig samarbetspartner. Vilka är era främsta styrkor? Tack vare den specialistkunskap vi har i organisationen med bl.a. sjökaptener, skeppsbyggare, sjöjurister och teknisk personal kan vi snabbt och effektivt ge våra kunder bästa möjliga hjälp. Vi har en utmärkt skadeserviceorganisation, vilket är viktigt för redarna. För en redare är ett haveri oftast en ovanlighet medan vi hanterar haverier på daglig bas. När det inträffar en skada vet vi vad som behöver göras för att verksamheten ska återgå till det normala fortast möjligt. Vi har en uttalad strategi att vi vill leda skadehanteringen i de affärer vi skriver, på så sätt försäkrar vi oss om att våra kunder får den service de förväntar sig. Ni har valt att samla en omfattande specialistkunskap i den egna organisationen. Vilken betydelse har det för bolagets ekonomiska utveckling? Vi anser att det är nödvändigt med egna specialister för att kunna erbjuda våra kunder bästa möjliga service. Självklart innebär det en stor kostnad att ha så mycket kompetens i bolaget, men förutom att det ger oss en viktig konkurrensfördel är det också en förutsättning för att göra riktiga riskbedömningar. Tack vare det har vi god översikt över verksamheten och möjlighet till långsiktig planering. Hur ser utvecklingen gällande skadekostnaderna ut? Om man ser till olika typer av skador är maskinskador ett av våra största bekymmer för närvarande och står för nästan 4 procent av skadekostnaden. Det är en indirekt konsekvens av finanskrisen, vissa rederier har helt enkelt valt att spara på en del underhåll vilket istället har resulterat i skador. I dag ser vi också en klar ökning av navigations relaterade skador d.v.s. grundstötningar och kollisioner. De är ofta en följd av den mänskliga faktorn, och internationellt sett finns tecken på att det är ett resultat av att befälet är mera oerfaret. Varje skada blir dyrare och dyrare, bl.a. på grund av att stålpriserna är kvar på en relativt hög nivå och att varvskapacitet har minskat. På vilket sätt arbetar ni med att förebygga de ökande skadekostnaderna? Globaliseringen har inneburit en ökad komplexitet, vilket har lett till ett förändrat arbetssätt i samband med riskbedömning. Tidigare använde man sig i huvudsak av skadehistorik i riskbedömningen, nu lägger vi större tyngd på att identifiera riskmomenten och på kvalitén av fartygsmanagementet och driften av fartygen. I samband med att vi skriver affär arbetar underwritern i nära samarbete med vår riskanalytiker, och vi gör noggranna riskbedömningar. Vi vill också veta vilken filosofi de vi försäkrar har kring att ingå i en försäkringsgemenskap. Vi har en långsiktighet i våra försäkrings åtaganden och det är viktigt för oss att våra försäkringstagare också har en långsiktighet i hur de arbetar med sina försäkringsplaceringar. Hur märker kunderna av ert arbete med skadeprevention? Syftet med vår skadepreventionsfunktion, som är under ledning av en av våra mest erfarna medarbetare Lars Janlöv, är att förebygga skador genom ett ökat informationsflöde och kommunikation till våra försäkrade rederier. Avsikten är att det på sikt ska leda till förbättrade skaderesultat för Alandia Marine, vilket kommer den enskilda redaren till nytta genom lägre premier. Under året har vi i cirkulär belyst problem med vibrations dämpare, frysning och navigation i is. Vi har även deltagit i ett antal befälsmöten där vi har haft isnavigation som tema. Inom ramen för vårt skadepreventionsarbete arrangerar vi också årligen ett sjöförsäkringsseminarium med 7

8 Antal försäkrade fartyg Premieinkomst (miljoner euro) Premier per försäkrat intresse 211 Övriga,3% P & I 5,2% Krigsrisk 2,3% Loss of Hire 11,9% Intressen 5,5% Kasko 74,8% Premier per marknad 211 Finland 29,5% Baltikum 7,1% Danmark 8,4% Norge 17,6% Sverige 37,4% deltagare från hela Norden. Eftersom vi ser en ökning av navigationsrelaterade skador är temat detta år kollision och ansvar. Kollisioner och grundstötningar är ofta ett resultat av mänskliga misstag och genom att dela med oss av egna och andras erfarenheter hoppas vi bidra till kunskap bl.a. om hur man förebygger kollisioner och grundstötningar. Vi skräddarsyr också miniseminarier för våra redare när det finns behov. Vilka utmaningar kommer ni att möta framöver, förutom de ökande skadekostnaderna? En stor utmaning för oss är att se till att det finns resurser i organisationen. Det är svårt att rekrytera sjöförsäkringsspecialister, och för att möta behovet har vi ett internt projekt där vi tar in yngre kompetenta personer som får skolning inom organisationen. En utmaning relaterad till vår expansion är att nya marknader har en annan karaktär än de vi tidigare har arbetat på. I relation till Finland och Sverige är t.ex. redarnas verksamhet i Danmark och Norge mera internationell, vilket ställer högre krav på vår organisation både när det gäller hantering överlag och skadereglering. En annan utmaning är att myndigheterna lägger allt större ansvar på rederierna, t.ex. gällande oljespill och ansvar per passagerare, och vi måste kunna möta upp så att redarna har tillräckligt försäkringsskydd för både exponeringar och myndighetskrav. Försäkringsgemenskapen har också en utmaning att hålla jämna steg med den tekniska utvecklingen och det faktum att fartyg blir större och större. Den underliggande risken, d.v.s. grundstötning, kollision eller maskinskada, är densamma som vilket annat fartyg som helst 8

9 RONNY HINDERSSON, ALANDIA MARINE När det har inträffat en skada kan våra specialister prata direkt med motsvarande specialister inom rederiet, det effektiviserar samarbetet och risken för missförstånd minskar. men konsekvenserna av en skada och exponeringen är mångfalt större vare sig vi talar om ansvar för människoliv, ansvar för miljö, försäkrade värden, reparationskostnader eller bärgning. Bl.a. är det tveksamt om det ens finns bärgningsresurser som klarar av ett grundstött 15 teu containerfartyg eller en VLOC på 4. dwt. Vi ser också en ökad trafik i avsides farvatten såsom arktiska Kanada och Nordostpassagen. Dessa områden innebär en förhöjd risk och utmaning i sig själv eftersom avstånden är stora, vattnen okända och tillgång till reparationskapacitet och bärgningsresurser är få. Hur ser du på utvecklingen av Alandia Marine de kommande åren? Globalt sett har det varit en tung tid för shippingen, men våra försäkrade rederier har inte drabbats lika hårt av lågkonjunkturen. De som har drabbats hårdast är container- och bulkfartyg, vilket är en mindre del hos oss. Vi har expanderat trots den hårda krisen, och nu när läget ljusnar och branschen börjar komma ur lågkonjunkturen har vi ett bra utgångsläge för att arbeta vidare med vår vision. Norden och Baltikum är våra marknadsområden idag, och vi fokuserar nu på Norge och Danmark där det bedrivs en expansiv sjöfartspolitik. Vi vill vara en ledande aktör inom sjöförsäkring i Norden och Baltikum. Det betyder att vi ska kunna erbjuda våra kunder ett förstklassigt försäkringsutbud och marknadens bästa skadeservice. 9

10 Vi är ett team med lång erfarenhet av branschen och vi är lyhörda för rederiernas behov av snabb och effektiv service. Specialister på sjöfartens behov Alandia-Bolagens moderbolag Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag erbjuder lagstadgad olycksfallsförsäkring för sjöfartsbranschen i Finland. Uppdraget är att förse redarna med ett förmånligt försäkringsskydd i kombination med sakkunnig och personlig service. Alandia-Bolagens avdelning för lagstadgad olycksfallsförsäkring har ett nära samarbete med Alandia Marine, som erbjuder ett omfattande utbud av sjö försäkringsprodukter. Hos oss kan redaren alltså få ett komplett försäkringsskydd för sin verksamhet. 1

11 Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag är som namnet anger ett ömsesidigt bolag som ägs och styrs av försäkringstagarna. Bolaget är specialiserat på att försäkra finskflaggade fartygs sjöpersonal och rederiernas landpersonal, och är överlägset marknadsledande i denna nisch. Vi olycksfallsförsäkrar idag besättningen på majoriteten av de finskflaggade passagerar- och fraktfartygen samt även många rederiers landpersonal, säger Olli Kytö, direktör för lagstadgad olycksfallsförsäkring. Vilka är de främsta faktorerna bakom den starka marknadspositionen? Ersättningsformerna i denna försäkring är lagstadgade vilket innebär att premier, kunskap och service är de faktorer vi har möjlighet att arbeta med. Att vi är det enda finska försäkringsbolag som enbart försäkrar sjöfartsintressen, både hardware (fartyg) och software (sjömän) ger naturligtvis oss och våra ägarredare stora koordineringsfördelar. Vårt team har lång erfarenhet av branschen och är lyhörda för rederiernas behov av snabb och effektiv service. Dessutom har vi Marknadsandel Lagstadgat olycksfall 211 (miljoner euro) RÖF 3,7 Övriga försäkringsbolag 575,65 % av landets LO-premier Störst gällande sjöfartens LO-premier Antal anmälda olycksfall långvariga relationer med våra ägarkunder, vi känner dem väl och vet vilka specifika önskemål de har på sitt försäkringsbolag. Vad betyder det i praktiken för kunderna att ni är specialiserade inom sjöfart? Vi följer noga med utvecklingen inom området och våra medarbetare är väl insatta i de särskilda förutsättningar som gäller för sjöfarten, t.ex. gällande lagstiftning, kollektivavtal och lönevillkor. Att vi kan våra kunders verksamhet och känner till arbetsförhållandena ombord på fartygen gör att vi kan ge adekvat försäkringsrådgivning och effektiv skaderegleringsservice både till arbetsgivaren och till de försäkrade arbetstagarna. Vi är dessutom en relativt liten organisation, vilket gör att vi kan erbjuda våra kunder och försäkringstagare en personlig kontakt. Litenhet i kombination med specialistkunskapen hos medarbetarna gör att det ofta är samma handläggare genom hela ärendet, vilket ger kontinuitet och gör att processen flyter smidigt. Hur ser utvecklingen ut för sjöfartens lagstadgade olycksfallsförsäkring? Skadefrekvensen är förhållandevis hög inom sjöfartsbranschen jämfört med landbaserad verksamhet, och vi ser ett ökat intresse hos våra kunder för skadeförebyggande verksamhet. Detta är ett prioriterat område som vi kommer att fortsätta utveckla i samarbete med rederierna och fartygen. Färre olycksfall och kortare sjukskrivningstider gagnar ju både våra kunder och oss som försäkringsgivare. När det gäller grundförutsättningarna för lagstadgad olycksfallsförsäkring är vi helt beroende av den nationella sjöfartens utveckling. Eftersom denna försäkring är en del av den anställningsbaserade sociala tryggheten i Finland är finländsk flagg en förutsättning för sjöfartens lagstadgade olycksfallsförsäkring. De senaste årens utflaggning av fartyg har därför haft en negativ inverkan på vår verksamhet. Ibruktagande av tonnageskatten och blandbesättningarna inger dock hopp om fortsatt sjöfart under finsk flagg. Dessutom pågår nybyggnadsprojekt hos flera av de finländska rederierna, vilket är positivt för framtiden! Fritid Arbetstid 11

12 Med passion för båtar och sjöliv Grundtanken för Alandia Båtförsäkring är att varje enskild kund är unik, och det styr såväl utvecklingen av försäkringslösningar som kundbemötande. Förståelse för våra kunder är en ledstjärna, och det börjar redan vid rekryteringen av medarbetare. Alandia-Bolagens gedigna erfarenhet av marinförsäkringar har byggt en stadig grund även för båtförsäkringar. Bolaget har försett den åländska marknaden med båtförsäkringar ända sedan 194-talet, och idag omfattar marknadsområdet för Alandia Båtförsäkring såväl Norden som Medelhavet. Alla som jobbar hos oss är själva båtägare som brinner för sjölivet, säger Jonas Grevin som är affärsområdeschef på Alandia Båtförsäkring. Vi har inte bara kunskap om båtar, vi har också förståelse för de känslomässiga värden som ofta är kopplade till båtarna och livet på sjön. På vilket sätt utmärker ni er när det gäller att bemöta kunderna? Våra medarbetare är specialister inom området, och det göra att vi har lätt för att kommunicera med och förstå våra kunder. Tack vare att vi ställer rätt frågor kan vi ge snabb och effektiv hjälp. Dessutom är vi en liten och fokuserad organisation, vilket gör att försäljning och skadeservice går hand i hand. På så sätt försäkrar vi oss om att kunderna får det vi har lovat dem. Vi tycker också att det personliga mötet är viktigt, och det är mycket uppskattat. När en kund har varit i kontakt med en skadereglerare är det enkelt att kontakta honom eller henne igen. Hos oss kan kunderna alltid välja att prata med en särskild person. Hur ser utvecklingen för skadekostnaderna ut? Tekniken i fritidsbåtar utvecklas i snabb takt, vilket gör att vi har driftsäkrare båtar och miljövänligare motorer. Dessvärre blir varje skada dyrare när den väl inträffar, och kostnaden för skadorna ökar. Det här gör att vi fokuserar allt mer på arbetet med skadeprevention. Vi vill gärna dela med oss av den kunskap vi har inom organisationen, och på så sätt aktivt hjälpa våra kunder med att förebygga att skador inträffar. De senaste årens finanskris har slagit hårt mot nyförsäljningen av båtar. Hur har det påverkat er verksamhet? Ja, det har varit några dåliga år med låg nyförsäljning. Trots det har vi fortsatt vi att växa, vilket är ett konkret bevis för att vi har ett gott rykte bland båtförsäljarna och båtägare. Hur ser utvecklingen för Alandia Båtförsäkring ut framöver? Gemensamt för alla marknader är att fler och fler båtar försäkras hos oss och vår premieinkomst ökar. Om vi ser till den svenska marknaden växer vi sakta men säkert, och vi utökar verksamheten i takt med att kunderna ökar. Vi ser en bra utveckling inom segmentet utom- 12

13 RICHARD SJÖSTRÖM, SKADECHEF SVERIGE Alandia Båtförsäkring Tack vare att vi ägnar oss åt båtar och sjöliv både i arbetet och på fritiden har vi lätt att förstå våra kunder. Vi vet hur efterlängtad båtsemestern är, och hur viktigt det är att få snabb och bra hjälp om man råkar ut för en skada. Premieinkomst (tusen euro) Antal försäkringar Försäkrat värde (tusen euro) bordare och vattenskotrar, samtidigt arbetar vi också hårt för att säkerställa att vi har en mycket bra produkt och en förstklassig service för de båtägare som har en större båt (inombordare eller segelbåt). Och hur ser utvecklingen ut på de övriga marknaderna? När det gäller den åländska marknaden har vi så stor marknadsandel det är möjligt att ha, och utmaningen består i att behålla den även i fortsättningen. När det gäller Finland i övrigt fokuserar vi på tillväxt och ökade premievolymer. Medelhavsförsäkringarna är en serviceprodukt som hittills mest har tecknats av kunder bosatta i Sverige. Produkten vilar på ett gott och långvarigt samarbete med Svenska Kryssarklubbens Medelhavsseglare och är en viktig komponent i vårt produktsortiment. Vilka strategier har ni för att nå målen med fortsatt tillväxt? Vi har expanderat tack vare vårt goda rykte, och hittills är det i huvudsak våra kunder och våra ombud som har marknadsfört oss. Senaste år har vi arbetat hårt för att öka vår synlighet och nå ut bredare med våra produkter både i Sverige och i Finland. Vi har bl.a. arbetat med en kampanj med budskapet att vi finns för båtägare som värderar sin båt och båtlivet högt, och att vår servicenivå motsvarar deras krav. Vi vill finnas där kunderna finns, och i dagsläget har vi fyra kontor runtom i Sverige och Finland, utöver huvudkontoret som ligger på Åland. Vi fortsätter också arbetet med att ytterligare stärka relationen till våra kunder. Långsiktiga relationer är viktiga för oss, och därför arbetar vi bl.a. med att utveckla våra bonussystem för att premiera trogna kunder. 13

14 Uppstickare med ambitioner ERIKA MALMBERG OCH CURT WELANDER, ALANDIA TRANSPORT Alla säger att de är bäst, men vi vill visa att vi är det. Vi är relativt små och nyetablerade, därför är det avgörande att vi verkligen visar vad vi kan. Det är en utmaning vi gillar. Alandia Transportförsäkring är en konkurrenskraftig uppstickare på den svenska marknaden. Bolaget erbjuder varuförsäkringar för små och medelstora tillverknings- och agenturföretag med stora transportvolymer, samt ansvarförsäkringar för speditörer och mindre åkerier. Som del i en expanderande försäkringsgrupp känd för sin höga kompetens och goda service är siktet självklart inställt på tillväxt

15 Premieinkomst (tusen euro) Tack vare vår specialistkunskap inom området i kombination med att vi är en liten och effektiv organisation kan vi erbjuda marknadens bästa transportförsäkringsskydd, säger Mikael Mogerud, affärsområdeschef för Alandia Transportförsäkring. Ni finns på den svenska marknaden sedan 24, och är därmed en relativt ny aktör. Men transportförsäkring är inte något nytt för försäkringsgruppen? Det stämmer, transportförsäkringar har funnits i produktportföljen för den finska marknaden ända sedan 193-talet. Alandia-Bolagen är en nischad sjöförsäkringsgrupp, och transportförsäkring är en del av verksam heten. Försäkringsgruppens verksamhet har sedan mitten av 199-talet expanderat kraftigt i Östersjöområdet och framförallt i Sverige, och därför var det naturligt att som nästa steg lansera Alandia Transportförsäkring även på den svenska marknaden. Vi är redan väl etable rade och samarbetar med landets ledande försäkringsmäklare inom kund- och produktsegmentet. Försäkringsgruppen profilerar sig genom specialistkompetens. Vilken betydelse har specialistkunskapen för era kunder? Många försäkringsbolag kan beskrivas som försäkringsvaruhus, d.v.s. de har ett brett utbud av produkter vilket kan upplevas svåröverskådligt. I jämförelse är vi en specialbutik med alla möjligheter att erbjuda det absolut bästa transportförsäkringsskyddet för varje kund, vid varje tillfälle. Vilka är era övriga styrkor, förutom specialistkunskapen? Vi ingår i en stabil försäkringsgrupp som har ett mycket gott rykte både bland kunder och konkurrenter, och organisationen genomsyras av en tradition med god service och snabb skadereglering. Som relativt litet bolag ger vi personlig service till våra kunder. Vi drar också nytta av den mindre organisationens fördelar med direkta kommunikationskanaler och snabba beslutsvägar, vilket gör oss effektiva och flexibla i alla skeden av processen. Hur ser du på den fortsatta utvecklingen för Alandia Transportförsäkring på den svenska marknaden? Vi är ett av de mindre bolagen på området och vi är okända för många, så helt klart slår vi ur underläge. Det är en utmaning, men det ger oss samtidigt en väldig motivation att visa vad vi kan. Tack vare vår kompetens och vårt engagemang är vi det vassaste transportförsäkringsbolaget i Sverige, och som del i en solid försäkringsgrupp har vi de finansiella musklerna som krävs för att vara en betydelsefull aktör. Transportförsäkring 15 15

16 Fullgott skydd hela livet Alandia Personförsäkring erbjuder ett brett sortiment av produkter som ger ett bra försäkringsskydd för kunder i alla åldrar. I sortimentet finns allt från reserveringsförsäkringar för ofödda barn till olycksfallsförsäkringar för pensionärer. Som relativt litet bolag har ni fördelen att ha en nära kontakt med era kunder. Vad får ni för reaktioner på er verksamhet? Kunderna är mycket nöjda med produktutbudet, och den närhet och service vi erbjuder, säger Gunnel Söderlund som är avdelningschef för Alandia Personförsäkring. Försäkringar upplevs många gånger som något svårt och komplicerat. Vi är specialister inom vårt område, och våra kunder litar på att vi förstår deras behov och föreslår de försäkringslösningar som är bäst för dem. Dessutom handlägger vi skadeärenden snabbt, vilket kunderna självklart också uppskattar. Ni har lyckats bra med personförsäkringar på den åländska marknaden. Vilka fördelar har ni jämfört med era konkurrenter? Den svenskspråkiga och lättillgängliga servicen är förstås väldigt viktig! Om vi ser till produkterna finns det ett antal fördelar. Till exempel har vi sannolikt markna- dens förmånligaste liv- och sjukförsäkringar. När det gäller sjukförsäkring för vuxna kan våra kunder dessutom välja om de vill ha självrisk eller inte, medan andra bolag säljer motsvarande försäkring endast med självrisk. Andra bra exempel är våra olycksfalls- och reseförsäkringar som saknar övre åldersgräns. Och när det gäller reseförsäkringar kräver försäkringsbolag ofta en hälsodeklaration, men det gör inte vi. På vilket sätt arbetar ni för att få nya kunder? Vi fokuserar på att ge våra befintliga kunder bra service, ett gott rykte bidrar alltid till nya kunder. Så utvärderar vi naturligtvis våra produkter kontinuerligt, och gör förändringar eller skapar nya produkter i takt med utvecklingen i samhället. Vi arbetar naturligtvis också med synlighet och tillgänglighet på webben. Senaste år började vi sälja reseförsäkring på webben, och det har mottagits väl av våra kunder. Vi är etablerade på Facebook, och planerar som bäst att starta upp en chat på hemsidan. 16

17 BRITT-MARIE WILLIAMS, Alandia PERSONsäkring Vi vill gärna att kunderna ringer eller kommer in och besöker oss så att vi har möjlighet att diskutera och förklara. Varje kund är unik, och genom att ha en dialog kan vi försäkra oss om att vi förstår kundens behov. Hur ser utvecklingen ut för personförsäkringar? Vi säljer våra produkter i huvudsak på den åländska marknaden, och här har vi en stark position. Genom vår barn- och ungdomsförsäkring försäkrar vi t.ex. en stor andel av de åländska barnen. Reseförsäkringen är också en stor marknad för oss, och den kundgruppen ökar. Fler och fler äldre vill resa och uppleva saker. En annan viktig marknad är sjuk- och livförsäkringar för vuxna, där det finns fortsatt utvecklingspotential. Vår målsättning är i första hand att behålla de kunder vi har, men självklart också att få nya kunder. Åland har ju en relativt stor inflyttning, och det ger oss möjlighet att utöka antalet kunder. Utöver det arbetar vi med att etablera oss i Svenskfinland där vi ser att det finns ett tomrum att fylla med god och svenskspråkig service. Premieinkomst Personligt Olycksfall och Reseförsäkring (tusen euro) Premieinkomst Livförsäkring (tusen euro) Antal försäkringar Personligt Olycksfall och Reseförsäkring Antal Liv-försäkringar Personförsäkring 17

18 KAJ FELLMAN, ALANDIA PENSIONSFÖRSÄKRING Vi värdesätter personlig kontakt, och vi vill att det ska kännas enkelt för våra blivande och nuvarande pensionärer att komma in till oss när de har frågor. Medarbetarnas kunskap bidrar på alla nivåer Alandia Pensionsförsäkring förser arbetsgivare och enskilda företagare med de lagstadgade pensionsförsäkringarna. Möjligheten till personlig kontakt med kunder och pensionstagare ger hög kvalité på verksamheten och bidrar till lönsamheten. 18

19 Vår verksamhet är helt beroende av företagen och att det går bra för dem. Vi återinvesterar pensionsavgifterna i det åländska näringslivet, det skapar nya möjligheter för företagsamhet och tillväxt, säger Åsa Ceder, VD. Hur skulle du beskriva uppdraget för Alandia Pensionsförsäkring? Vår roll är att vara en stabil och pålitlig förvaltare av lagstadgat socialskydd, och att bistå kunder och enskilda pensionstagare på ett kompetent och hjälpsamt sätt. Att vi är ett litet bolag med erfarna medarbetare gör att vi kan ha en personlig kontakt till våra kunder och pensionstagare, och det ger oss goda förutsättningar att sköta vårt uppdrag. Alandia Pensionsförsäkring har lägre avgifter än landets övriga arbetspensionsbolag. Hur kommer det sig? Alandia Pensionsförsäkring har Finlands högsta rabatt har högsta solvensen investerar i åländskt näringsliv Kundåterbäringar i procent av arbetsgivarens andel av premien 211 Pensions-Fennia Ilmarinen Varma Pensions-Tapiola Pensions-Alandia Veritas Pensionsförsäkring Etera % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% Eftersom vår verksamhet inte är vinstdrivande delas överskottet ut som kundgottgörelse, vilket i praktiken innebär lägre avgifter. Vår verksamhet ger årligen ett gott överskott, vilket bl.a. beror på mindre kreditförluster och lägre invalidpensionskostnader jämfört med övriga Finland. Vår filosofi är att kundgottgörelsen ska vara stabil från år till år, och det är ett löfte vi har hållit även i dåliga tider. Trots ett tufft investeringsår inte bara upprätthåller vi kundgottgörelsen, utan faktum är att vi även ökar den lite. En bidragande faktor till vår höga kundgottgörelse är kompetensen hos våra medarbetare. De har arbetat länge hos oss och är erkänt kunniga på området. Våra medarbetare har både ansvar och befogenhet att självständigt sköta rådgivning och handläggning i direktkontakt med kunderna. Tack vare det kan vi ge våra kunder god service, och verksamheten blir effektiv. Den låga personalomsättningen håller också driftkostnaderna nere vilket bidrar till överskottet. Alandia Pensionsförsäkring är i sammanhanget en liten aktör, ändå har bolaget Finlands högsta solvens. Hur kommer det sig? Vi har mycket kunniga kapitalförvaltare i bolaget och ligger avkastningsmässigt i toppen bland arbetspensionsbolagen. Den starka solvensen har fört med sig förmånen att vi uteslutande kan ägna oss åt strategiska och långsiktiga placeringar, vilket i sin tur gynnar avkastningen. PENSIONSFÖRSÄKRING 19

20 ANN-CHRISTINE SILANDER, PERSONALCHEF alandia-bolagen Vi gör affärer med medarbetarnas kunskap som viktigaste resurs, därför är det oerhört viktigt att vi uppfattas som en bra arbetsgivare. Utveckling genom samarbete Ett väl genomtänkt HR-arbete är en viktig del av Alandia-Bolagens strategi för framtiden. Genom kontinuerlig kompetensutveckling, friskvårdsprojekt och en gemensam ambition att utveckla och utvecklas är medarbetarna beredda att ta sig an framtidens utmaningar. 2 2

Alandia Försäkring består av

Alandia Försäkring består av Nyckeltal 213 Välkommen till Alandia Försäkring! Alandia Försäkring är en åländsk försäkringsgrupp med stark förankring till sjöfarten. Vårt moderbolag grundades 1938 av åländska redare och var inledningsvis

Läs mer

Alandia Försäkring grundades 1938 av framgångsrika åländska redare vars stora flottor och modiga manskap seglade på världshaven.

Alandia Försäkring grundades 1938 av framgångsrika åländska redare vars stora flottor och modiga manskap seglade på världshaven. Alandia Försäkring grundades 1938 av framgångsrika åländska redare vars stora flottor och modiga manskap seglade på världshaven. Alltsedan dess har sjöfartens behov vägle4 vår utveckling, och vi har vuxit

Läs mer

Alandia Försäkring. Nyckeltal 2014

Alandia Försäkring. Nyckeltal 2014 Alandia Försäkring Nyckeltal 214 Välkommen till Alandia Försäkring! Alandia Försäkring är en åländsk försäkringsgrupp med stark förankring till sjöfarten. Vårt moderbolag grundades 1938 av åländska redare

Läs mer

Alandia Försäkring. Nyckeltal 2015

Alandia Försäkring. Nyckeltal 2015 Alandia Försäkring Nyckeltal 215 Välkommen till Alandia Försäkring! Alandia Försäkring är en åländsk försäkringsgrupp med stark förankring till sjöfarten. Vårt moderbolag grundades 1938 av åländska redare

Läs mer

lagstadgad olycksfallsförsäkring

lagstadgad olycksfallsförsäkring lagstadgad olycksfallsförsäkring Med specialistkunskap om sjöfartens behov På ett stormigt hav är erfarenhet guld värd. Finlands enda sjöförsäkringsbolag Alandia Försäkring har sitt ursprung i den åländska

Läs mer

VI VET VAD SOM KRÄVS.

VI VET VAD SOM KRÄVS. VI VET VAD SOM KRÄVS. Vi ger varje båtägare rätt skydd och rätt hjälp till rätt pris. Vid en olycka vet våra kunder att de kan lita på oss. Vi lämnar ingen på landbacken. För oss är varje enskild båt den

Läs mer

Nyckeltal och analyser

Nyckeltal och analyser Sammandrag av nyckeltalen Premieinkomst 470,2 452,8 458,2 423,6 380,4 Utbetalda pensioner och övriga ersättningar 1) 454,8 432,0 402,8 370,5 336,0 Nettointäkter från placeringsverksamheten enligt gängse

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1)

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) 5504 Nr 1340 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) Premieintäkter Premieinkomst Förändring av premieansvaret Andel av placeringsverksamhetens nettointäkt 2) Övriga försäkringstekniska

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1)

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) 1934 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) Premieintäkter Premieinkomst Återförsäkrares andel Förändring av premieansvaret Återförsäkrares andel Andel av placeringsverksamhetens

Läs mer

TRYGGHET I FÖRETAGET Kombinerad företagsförsäkring Fastighetsförsäkring Tilläggsförsäkringar

TRYGGHET I FÖRETAGET Kombinerad företagsförsäkring Fastighetsförsäkring Tilläggsförsäkringar TRYGGHET I FÖRETAGET Kombinerad företagsförsäkring Fastighetsförsäkring Tilläggsförsäkringar www.alands.se Åland en företagstät region Idag är Åland den region i Finland där entreprenörsandan är starkast

Läs mer

Försäkringslösningar. i världsklass

Försäkringslösningar. i världsklass Försäkringslösningar i världsklass Du står aldrig ensam! Livet förändras hela tiden. Vi studerar, bosätter oss, reser, gör affärer... Livet är en ständigt föränderlig blandning av framgångar och svårigheter,

Läs mer

Trygghet och ett hållbart arbetsliv

Trygghet och ett hållbart arbetsliv Trygghet och ett hållbart arbetsliv Tre skäl att välja Bliwa bliwa är specialist på gruppförsäkring Bliwa är ett av få svenska försäkringsbolag som specialiserat sig på försäkring för grupper av individer.

Läs mer

Pensions-Fennias bokslut 2013

Pensions-Fennias bokslut 2013 Pensions-Fennias bokslut 2013 1 Nyckeltal PENSIONS-FENNIAS NYCKELTAL 2013 2012 2011 2010 2009 Premieinkomst, miljoner euro 1 326,3 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 Utbetalda pensioner och andra ersättningar,

Läs mer

Försäkringsverksamhet 2014

Försäkringsverksamhet 2014 Finansiering och försäkring 2015 Försäkringsverksamhet Värdet av försäkringsbolagens placeringar var 116,2 miljarder o i slutet av år Balansvärdet av placeringsverksamheten inom försäkringsverksamhet uppgick

Läs mer

Försäkringsbolagen i Finland 2009

Försäkringsbolagen i Finland 2009 Försäkringsbolagen i Finland 29 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL I korthet... 1 Försäkringsmarknadens allmänna utveckling... 2 Antalet bolag samt

Läs mer

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt En av våra största resurser vi har är vår personal Värdegrund, Orsa kommun Inledning. Varför arbetsgivarstrategi? Arbetsgivarstrategin beskriver

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 3,0 miljoner passagerare (2,8 milj.) reste med Eckerökoncernens tre passagerarfartyg vilket är fler än någonsin tidigare Ro-ro-verksamheten lider av en svag marknad

Läs mer

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Trygghet genom hela livet SEB erbjuder pensionsförsäkringar och trygghet under livets olika skeden för

Läs mer

Vår kunskap er trygghet

Vår kunskap er trygghet Vår kunskap er trygghet Vår kunskap, er trygghet Vi erbjuder branschorganisationer, företag och personer ett helhetskoncept där vi hjälper till att upphandla, välja rätt och vid behov skräddarsy försäkringsskydd.

Läs mer

Försäkringsverksamhet 2013

Försäkringsverksamhet 2013 Finansiering och försäkring 2014 Försäkringsverksamhet Värdet av försäkringsbolagens placeringar var 114,5 miljarder o i slutet av år I slutet av år uppgick balansvärdet av placeringsverksamheten inom

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING Nr 1259 3403 RESULTATRÄKNING Bilaga 1 Ränteintäkter Leasingnetto Räntekostnader FINANSNETTO Intäkter från investeringar i form av eget kapital I företag inom samma koncern I ägarintresseföretag I övriga

Läs mer

RESULTATÖVERSIKT Veritas Pensionsförsäkring

RESULTATÖVERSIKT Veritas Pensionsförsäkring RESULTATÖVERSIKT 2015 Veritas Pensionsförsäkring SAMMANDRAG ÖVER BOKSLUTSRAPPORTEN Avkastning 5,8% Bäst avkastade aktieplaceringarna 12,3 % Solvensgrad 28,1 % ArPL-lönesumma 1 627,7 milj. FöPL-arbetsinkomst

Läs mer

Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt 1 9/2009

Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt 1 9/2009 Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt 1 9/2009 Vi tänker framåt Perioden 1.1-30.9.2009 i korthet Bolagets premieinkomst växte med närmare 9 % jämfört med motsvarande period i fjol Placeringarna

Läs mer

Försäkringsbolagen i Finland 2010

Försäkringsbolagen i Finland 2010 Försäkringsbolagen i Finland 2010 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL I korthet... 1 Försäkringsmarknadens allmänna utveckling... 2 Antalet bolag samt

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

Förändrad ledning och styrning av Folktandvården Skåne - avsiktsförklaring

Förändrad ledning och styrning av Folktandvården Skåne - avsiktsförklaring s kansli Tandvårdschef Helena Ozolins helena.ozolins@skane.se Datum 2011-08-15 1 (6) Förändrad ledning och styrning av - avsiktsförklaring Bakgrund I Tandvårdslagen SFS 1985:125 framgår att det ska finnas

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

Försäkringsverksamhet 2012

Försäkringsverksamhet 2012 Finansiering och försäkring 2013 Försäkringsverksamhet Värdet av försäkringsbolagens placeringar var 108,5 miljarder o i slutet av år Föremålen för placeringsverksamheten inom försäkringsverksamhet är

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING Nr 89 257 KONCERNRESULTATRÄKNING Bilaga 1 I Kalkyl över kreditinstitutsverksamhet och investeringstjänster 1 Ränteintäkter Räntekostnader Finansnetto Intäkter från investeringar i form av eget kapital

Läs mer

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet:

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet: Stockholm 1999-06-21 Pressmeddelande Trygg-Hansa Sak säljs till Codan SEB expanderar kraftigt i Danmark SEB har idag undertecknat en överenskommelse med danska Codan, och dess moderbolag brittiska Royal

Läs mer

Försäkringsbolagen i Finland 2007

Försäkringsbolagen i Finland 2007 8.5.2008 Försäkringsbolagen i Finland 2007 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund 8.5.2008 Kimmo Koivisto INNEHÅLL

Läs mer

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA SLUTREDOVISNING 2014

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA SLUTREDOVISNING 2014 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA SLUTREDOVISNING 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 2 2 BOKSLUTSUPPGIFTER 8 2.1 RESULTATRÄKNING 8 2.2 BALANSRÄKNING 9 2.3 FINANSIERINGSANALYS

Läs mer

Compliance och internationella försäkringar för näringslivet

Compliance och internationella försäkringar för näringslivet ERV sätter fokus på : Compliance och internationella försäkringar för näringslivet Vad innebär det för ditt företag? Compliance ur ett försäkringsperspektiv vid affärsresor och utlandsstationering Vad

Läs mer

BOKSLUT 2014 27.2.2015

BOKSLUT 2014 27.2.2015 BOKSLUT 2014 27.2.2015 1 ILMARINENS NYCKELTAL 2014 Placeringsintäkter: 6,8 procent Placeringstillgångarnas värde: 34,2 miljarder euro Solvenskapital: 7,9 miljarder euro Solvensnivå: 29,8 procent Solvensställning:

Läs mer

Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar

Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar Fördelar för er som företagskunder Vi försäkrar allt från mindre verksamheter till större industrier. Med hög service, kvalitet

Läs mer

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar",

Läs mer

Försäkringspolicy med riktlinjer

Försäkringspolicy med riktlinjer KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Malmberg Jan 2015-01-26 KSN-2014-1490 Kommunstyrelsen Försäkringspolicy med riktlinjer Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. Försäkringsteknisk kalkyl

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. Försäkringsteknisk kalkyl 3225 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING Försäkringsteknisk kalkyl Premieintäkter Premieinkomst Förändring av premieansvaret Övriga försäkringstekniska intäkter 1) Ersättningskostnader Utbetalda ersättningar Förändring

Läs mer

Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand

Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand Stockholm 2001-02-26 PRESSINFORMATION Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand Styrelsen för Länsförsäkringar Wasa Försäkringsaktiebolag (publ) ( Länsförsäkringar ) har beslutat att lämna ett offentligt

Läs mer

Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro. Administration av HR / Lön / Reseräkning

Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro. Administration av HR / Lön / Reseräkning Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro Administration av HR / Lön / Reseräkning Visste du att HR-administration utgör två tredjedelar av det totala HR-arbetet? Att HR är en stor och viktig del

Läs mer

Välkommen till Max Matthiessen. Max Matthiessen är specialister på försäkringar, pensioner och kapitalplaceringar. Men det är trygghet vi levererar.

Välkommen till Max Matthiessen. Max Matthiessen är specialister på försäkringar, pensioner och kapitalplaceringar. Men det är trygghet vi levererar. 11-05-13 Välkommen till Max Matthiessen Max Matthiessen är specialister på försäkringar, pensioner och kapitalplaceringar. Men det är trygghet vi levererar. 2 Kort om Max Matthiessen 2011 Sveriges ledande

Läs mer

En okänd kändis. Varumärkesplattform för Uppsala kommun Vård & bildning

En okänd kändis. Varumärkesplattform för Uppsala kommun Vård & bildning Alice 1,5 år Storvreta En okänd kändis. Varumärkesplattform för Uppsala kommun Vård & bildning Hur ska Vård & bildning se ut i framtiden? Och hur kan vi möta den allt större konkurrensen från andra alternativ?

Läs mer

Pantaenius. båtförsäkringar. Pantaenius båtförsäkringar vi erbjuder trygghet sedan mer än 100 år

Pantaenius. båtförsäkringar. Pantaenius båtförsäkringar vi erbjuder trygghet sedan mer än 100 år Pantaenius Specialist på båtförsäkringar Pantaenius båtförsäkringar vi erbjuder trygghet sedan mer än 100 år Kära båtentusiaster och kunder! Pantaenius Europaledande inom båtförsäkring. Från båtfolk till

Läs mer

BOKSLUT 2013 27.2.2014

BOKSLUT 2013 27.2.2014 BOKSLUT 2013 27.2.2014 1 ILMARINENS NYCKELTAL FÖR 2013 Placeringsintäkter: 9,8 procent Placeringstillgångarnas värde: 32,3 miljarder euro Solvenskapital: 7,1 miljarder euro Solvensnivå: 28,0 procent Solvensställning:

Läs mer

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning Delårsrapport januari augusti 2014 Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Delårsrapport januari augusti 2014 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Förändring

Läs mer

Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar

Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar Vi finns här för dig, förmedlare! Fördelar för dig som förmedlare Att skapa trygghet och värde är kärnan i allt vi gör. Det kräver

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

HELSINGFORS MARIEHAMN STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ

HELSINGFORS MARIEHAMN STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ Välj båtförsäkring med omsorg Vi vet vad som krävs HELSINGFORS MARIEHAMN STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ Robert Rostedt Dags att lära gammal hund sitta Så fort det ges tillfälle till lite ledighet beger jag mig

Läs mer

Välkommen till försäkringsbolaget med hjärtat i sjöfarten. på båtägarens sida sedan 1938.

Välkommen till försäkringsbolaget med hjärtat i sjöfarten. på båtägarens sida sedan 1938. Välkommen till försäkringsbolaget med hjärtat i sjöfarten. på båtägarens sida sedan 1938. Hos oss FÅr du alltid snabb hjälp och du behöver aldrig oroa dig över en massa om och men. Som Nordens ledande

Läs mer

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG?

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? För företag som vill öka synlighet och profilering och attrahera jobbsökande i fastighets- och samhällbyggnadssektorn. För jobbsökande som vill kunna jämföra samma slags tjänster

Läs mer

Försäkringsverksamhet 2015

Försäkringsverksamhet 2015 Finansiering och försäkring 2016 Försäkringsverksamhet Värdet av försäkringsbolagens placeringar var 119,3 miljarder euro i slutet av år Balansvärdet av placeringsverksamheten inom försäkringsverksamhet

Läs mer

MEDLEMSFÖRSÄKRING. Försäkringar för kropp och själ RÄTT FÖRSÄKRING FÖR MEDLEMMAR I SVENSKA NAPRAPATFÖRBUNDET

MEDLEMSFÖRSÄKRING. Försäkringar för kropp och själ RÄTT FÖRSÄKRING FÖR MEDLEMMAR I SVENSKA NAPRAPATFÖRBUNDET MEDLEMSFÖRSÄKRING RÄTT FÖRSÄKRING FÖR MEDLEMMAR I SVENSKA NAPRAPATFÖRBUNDET Försäkringar för kropp och själ Trygghet är att veta att du inte står ensam om något skulle hända, vare sig det gäller jobbet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 / 2014 29.8.2014

DELÅRSRAPPORT Q2 / 2014 29.8.2014 DELÅRSRAPPORT Q2 / 214 29.8.214 1 KUNDMÄNGDEN ÖKAR SAKTA HELA TIDEN Antal försäkringar 7 6 53 66 56 717 58 776 6 612 61 81 5 4 36 767 36 511 37 462 38 237 38 263 3 2 1 21 211 212 213 3.6.214 ArPL-försäkringar

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Pensions- och vinstandelsstiftelse från ax till limpa

SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Pensions- och vinstandelsstiftelse från ax till limpa SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Pensions- och vinstandelsstiftelse från ax till limpa Välkommen till SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB är ledande i Sverige när det gäller

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Svar på frågor från SKL beträffande avtal om pensionsförsäkring

Svar på frågor från SKL beträffande avtal om pensionsförsäkring Svar på frågor från SKL beträffande avtal om pensionsförsäkring med fortlöpande premieinbetalning och om partiell inlösen av pensionsutfästelse Inledning Det finns ett behov av ökad kunskap om de alternativ

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Affärsplan 2009 GAMLA UPPSALA BUSS AB. Affärsplan 2009 Gamla Uppsala Buss AB Fastställd 2009-01-15

Affärsplan 2009 GAMLA UPPSALA BUSS AB. Affärsplan 2009 Gamla Uppsala Buss AB Fastställd 2009-01-15 1 Affärsplan 2009 GAMLA UPPSALA BUSS AB 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1. Kommunens krav 2. Historia 3. Nuläge 4. Antaganden om framtiden och möjligheter till utveckling 5. Affärsidé 6. Långsiktiga mål

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013. Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013. Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013 Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas 1 VIKTIGA OBSER- VATIONER UNDER BÖRJAN AV 2013 Bra början på året: Placeringsintäkterna 3,0 procent Även

Läs mer

Halvårsrapport. Januari-Juni 2003. Lite mer att leva för

Halvårsrapport. Januari-Juni 2003. Lite mer att leva för Halvårsrapport Januari-Juni 2003 Lite mer att leva för Fortsatt trygghet i traditionellt pensionssparande Under det gångna halvåret har debatten om livbolagens verksamhet fortsatt. Såväl principen om ömsesidighet

Läs mer

Vi vet vad som krävs

Vi vet vad som krävs BÅTförsäkringAR MEDELHAVET Vi vet vad som krävs MARIEHAMN STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ HELSINGFORS Alandias medelhavsförsäkring innehåller: Sjöskada Du får ersättning om båten skadas vid grundstötning, kollision,

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Upphäver: Anvisningar 23.12.1999 Dnr 62/02/1999 och 27.4.2000 Dnr 17/02/2000. Biträdande avdelningschef,

Upphäver: Anvisningar 23.12.1999 Dnr 62/02/1999 och 27.4.2000 Dnr 17/02/2000. Biträdande avdelningschef, SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET Försäkringsavdelningen ANVISNING Fullmaktsstadgande: 21.6.2000 Finansministeriets beslut om regelbunden informationsskyldighet för värdepappersemittenter (390/1999), 3

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

AI Plan. frivillig pensionsplan

AI Plan. frivillig pensionsplan AI Plan frivillig pensionsplan AI Pension är en försäkringsförening pension är viktigt för alla! 20150901 AI Pension, Arkitekter & Ingenjörer är en försäkringsförening som vänder sig till arkitekt- och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Verksamhetsberättelse och bokslut

Verksamhetsberättelse och bokslut Verksamhetsberättelse och bokslut 2008 1 Femårsöversikt (1 000 euro) 2004 2005 2006 2007 2008 Premieinkomster Redovisad premieinkomst 16 831 17 508 18 699 18 157 21 231 16,9 % Omsättning Premieintäkter

Läs mer

Välkommen! Kvartalsträff Folksamgruppen. Stockholm, den 1 december 2016

Välkommen! Kvartalsträff Folksamgruppen. Stockholm, den 1 december 2016 Välkommen! Kvartalsträff Folksamgruppen Stockholm, den 1 december 2016 Vår omvärld och Folksam Jens Henriksson Vd och koncernchef Siffror och regler Daniel Barr Tf CFO 3 På regelverksfronten mycket nytt

Läs mer

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K > < I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K I N L E DN I N G U p p drage t Vi vill mer. Vi vågar satsa. Vi ger resultat. 6 7 Erbj u dan de t Visa vad våra färger går för. 8 9 Drivk rafte rna 1 0 1

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Ny i HR-rollen Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Innehåll Sida 2 Inledning 3 Förväntningar på HR-rollen 4 Så, var ska man börja? 5 En HR-modell i fyra nivåer 6 Förstå organisationen

Läs mer

Nu anlägger vi framtiden! 10 punkter om varför du och vi är så bra och om hur vi anlägger framtiden

Nu anlägger vi framtiden! 10 punkter om varför du och vi är så bra och om hur vi anlägger framtiden Nu anlägger vi framtiden! 10 punkter om varför du och vi är så bra och om hur vi anlägger framtiden PMS 286 Den här lilla skriften handlar om hur vi alla tillsammans ska vara med och göra SVEAB till det

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 1(5) Delårsrapport januari september 2014 Fortsatt stark premietillväxt och kundnöjdhet Folksam med dotterbolag fortsätter att utvecklas starkt, trots låga marknadsräntor och omfattande väderrelaterade

Läs mer

frivillig pensionsplan AI Plan

frivillig pensionsplan AI Plan frivillig pensionsplan AI Plan AI Pension är en försäkringsförening AI Pension, Arkitekter & Ingenjörer är en försäkringsförening som vänder sig till arkitekt- och ingenjörsföretag. AI Pension finns för

Läs mer

Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar

Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar Från mindre verksamheter till större industrier Med kunder inom de flesta branscher, såväl nationellt som internationellt, har

Läs mer

Koll på kapitalet? Nu räknar dom stålar igen!

Koll på kapitalet? Nu räknar dom stålar igen! Koll på kapitalet? Nu räknar dom stålar igen! Mätsystem för ökad lönsamhet En god lönsamhet är ett självklart mål för varje framgångsrik affärsverksamhet. Att nöjda kunder, motiverade medarbetare och starka

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT GÅ!

EXPEDITION FRAMÅT GÅ! EXPEDITION FRAMÅT Hej företagare! Vi har ett tillväxtprogram för just er. Programmet heter Expedition Framåt. Ja, vi vet att tillväxt kan kännas som ett ganska uttjatat ord. (En sökning på Google ger 9

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Folksam med dotterbolag

Folksam med dotterbolag Folksam med dotterbolag Finansmarknadsträff Stockholm, 5 november 2014 Q1-Q3 2014 Fortsatt stark premietillväxt och kundnöjdhet 2 Tite l på Stark efterfrågan inom alla områden Total premievolym miljarder

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Ökad medlemsnytta. PLUS webshop MEDLEMSNYTTA FÖR ORGANISATIONER

Ökad medlemsnytta. PLUS webshop MEDLEMSNYTTA FÖR ORGANISATIONER = fler medlemmar Vill ni öka nyttan med att vara medlem i er organisation? MEDLEMSFÖRMÅNER ÄR VIKTIGA. PLUS är ett koncept för att hjälpa intressestyrda organisationer att öka upplevd medlemsnytta inom

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 Mycket stora framgångar för Folksam på pensionsmarknaden. Satsningen på höstens pensionsval var lyckad för Folksam och gav 11 miljarder kr att förvalta Årets resultat påverkades

Läs mer

AI Plan. frivillig pensionsplan

AI Plan. frivillig pensionsplan AI Plan frivillig pensionsplan AI Pension är en försäkringsförening AI Pension, Arkitekter & Ingenjörer är en försäkringsförening som vänder sig till arkitekt- och ingenjörsföretag. AI Pension finns för

Läs mer

Fastighetsbranschen. En hotad framtidsbransch

Fastighetsbranschen. En hotad framtidsbransch Fastighetsbranschen En hotad framtidsbransch Framtidsbranschen? Hur ser framtidsutsikterna ut för fastighetsbranschen? Vad kan hota vår tillväxt och vilka möjligheter bör vi försöka ta tillvara? Det finns

Läs mer

1 : 2015. ARBETSPENSION Bokslutsbilagan ges ut av Pensionsskyddscentralen och Arbetspensionsförsäkrarna TELA

1 : 2015. ARBETSPENSION Bokslutsbilagan ges ut av Pensionsskyddscentralen och Arbetspensionsförsäkrarna TELA : 05 ARBETSPENSION Bokslutsbilagan ges ut av Pensionsskyddscentralen och Arbetspensionsförsäkrarna TELA 60 50 0 0 790 55 75 500 500 90 0 7 60 90 Ett bra placeringsår till Placeringsavkastningen HAR ÖKAT

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer