Förvaltande organ 30

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förvaltande organ 30"

Transkript

1 BOLAGSPRESENTATION 211 Presentation av Alandia-Bolagens kompetens

2 Innehåll VD har ordet 4 Marin Samarbetspartner med erfarenhet 6 LO Specialister på sjöfartens behov 1 Båt Med passion för båtar och sjöliv 12 Transport Uppstickare med ambitioner 14 Person Fullgott skydd hela livet 16 Pension Medarbetarnas kunskap bidrar på alla nivåer 18 HR Utveckling genom samarbete 2

3 RISKHANTERING 22 KONCERNSTRUKTUR 23 Nyckeltal för Alandia-Bolagen 23 Alandia-bolagen i siffror 24 Resultat- och balansräkning 26 Förvaltande organ 3 Kontaktuppgifter 31

4 LEIF NORDLUND, VD ALANDIA-BOLAGEN Kombinationen av långsiktiga strategier, specialistkunskap och förståelsen för våra kunder är vår styrka. VD HAR ORDET Hög servicenivå med specialistkunskap Alandia-Bolagen är en av få nordiska aktörer med sjöförsäkring som kärnverksamhet, och marknadspositionen är stabil. Framgången med marinförsäkringar är resultatet av långsiktiga strategier och av medarbetarnas specialistkunskap, engagemang och lyhördhet för kundernas behov. Det är samma styrkor som har bidragit till försäkringsgruppens enastående goda utveckling även inom andra områden. Alandia-Bolagen är en försäkringsgrupp som består av fyra bolag. Förutom kärnverksam heten marinförsäkring är gruppen specialiserad på båtförsäkringar, frivilliga personförsäkringar och lagstadgade pensionsförsäkringar. Huvudkontoret finns på Åland, och verksam heten sträcker sig över hela Östersjöområdet. Alandia-Bolagen grundades 1938 av åländska redare som beslutade att grunda ett eget försäkringsbolag för att stöda sin redan framgångsrika verksamhet. Entreprenörskap var en stark drivkraft, och den drivkraften är stark även idag trots att verksamhetsförutsättningarna för tillfället är mycket utmanande för sjöfarten, säger Leif Nordlund, VD för Alandia-Bolagen. Alandia-Bolagens utveckling över tid är imponerande, vad är grunden till er framgång? Vår verksamhet utgår från en långsiktig och väl förankrad värdegrund som styr allt från produktutveckling och service till relationer med kunder, samarbetspartners och medarbetare. Ledorden är kompetens, engagemang, pålitlighet och stabilitet. 4

5 Vad innebär kompetens och engagemang i ert dagliga arbete? Vi har medarbetare med specialistkompetens inom alla våra försäkringsområden. Det gör att vi kan möta våra kunders behov i allt från komplexa sjörättsliga ansvars frågor och komplicerade bärgningsuppdrag till människor som har drabbats av sjukdom eller som står inför pensionering. Engagemang är nära kopplat till kompetens. För att bli riktigt bra på sitt uppdrag krävs ett grundmurat intresse och en nyfikenhet, både för branschen och för kunderna. Ett sådant engagemang finns i vår organisation, och det finns hos varje enskild medarbetare. Hur skulle du beskriva innebörden av pålitlighet och stabilitet? Hela vår verksamhet bygger på förtroende. Vi säljer trygghet, och det är av största vikt att våra kunder kan lita på att de får det vi har lovat. Därför är vi tydliga i vårt serviceerbjudande, och mycket noga med att ta ansvar för våra åtaganden. Med andra ord, vi säger vad vi gör och vi gör vad vi säger. Stabilitet innebär bl.a. att vi arbetar aktivt för långsiktiga relationer med våra kunder, medarbetare och samarbetspartners. Det är avgörande att våra medarbetare stannar hos oss, dels för att vi ska kunna leva upp till den höga servicenivå och den kontinuitet som vi vill erbjuda och dels för att det är kostsamt att rekrytera och utbilda nya medarbetare med specialistkompetens. Stabilitet innebär även finansiell styrka. Vår starka finansiella ställning skapar ett förtroende hos våra kunder, dels direkt och dels genom våra starka samarbetspartners. Hur ser du på Alandia-Bolagens roll i det åländska samhället? Att vi är en av de ledande aktörerna inom marinförsäkring på den nordiska marknaden är kanske inte så välkänt hos allmänheten. Det är något vi gärna vill lyfta fram, eftersom det utgör en plattform för det breda utbud av försäkringar vi har för den lokala åländska marknaden. Vi förser många ålänningar med liv-, personoch pensionsförsäkringar, vilket också utgör en viktig del av vår verksamhet. Trots den ökande konkurrensen från bl.a. banker är ålänningarna lojala kunder, och vi är i vår tur måna om att upprätthålla närhet, effektivitet och personlig service. Men vi har inte bara ansvar för de människor vi försäkrar. De premier vi tar in måste förvaltas väl för att trygga ersättningar för framtida skador. Det gör vi bl.a. genom att investera i det lokala näringslivet och bidrar på så sätt även till samhällsutvecklingen. Alandia-Bolagen är ett relativt litet bolag, som trots det har en mycket stark solvensställning. Hur kommer det sig? Grundläggande är att vi arbetar med långsiktiga strategier. Vi arbetar t.ex. hårt för att upprätthålla långvariga relationer med våra kunder, och det lyckas vi med. Vår ambition är att erbjuda konkurrenskraftiga premier och försäkringsvillkor, men vår viktigaste målsättning är ändå att vara en pålitlig samarbetspartner. Det kan ibland kosta lite mer, men våra kunder vet värdet av den service vi erbjuder. Både vi och våra kunder vinner på långsiktigt samarbete! Ett annat exempel på långsiktig strategi är att vi har valt att så långt det är möjligt hålla oss med intern specialistkunskap i organisationen. Inom sjöförsäkring innebär det t.ex. att vi själva när det är praktiskt möjligt inspekterar riskerna som ska försäkras. Vi är selektiva när vi skriver affär, och det gör att vi vet att vi kan ansvara för våra åtaganden. Vilka utmaningar ser du för verksamheten de närmaste åren? Den största utmaningen kommer utan tvekan att vara kompetensförsörjningen. Lokalt finns det en efterfrågan på arbetskraft som är större än utbudet, vilket innebär att vi måste locka medarbetare med specialistkunskap till Åland. För att lyckas med det måste vi försäkra oss om att vi även i fortsättningen är lyhörda och följer omvärldens utveckling, och att vi är en attraktiv arbetsgivare som kan erbjuda intressanta arbetsuppgifter. Hur ser du på Alandia-Bolagens utvecklingen den närmaste framtiden? Vår verksamhetsutveckling styrs i högsta grad av våra kunders behov. Vår nyfikenhet och vårt intresse för våra kunder och deras verksamhet utgör plattformen för produktutvecklingen. Genom lyhördhet i kombination med entreprenörskap och innovation utvecklar vi kontinuerligt nya försäkringslösningar. Vi har ett gott rykte hos såväl kunder som samarbetspartners, och vi får fler och fler förfrågningar. Tack vare den starka solvens vi har uppnått genom vår långsiktighet är vi en stabil och pålitlig försäkringsgrupp som står stadigt även i tider av lågkonjunktur. 5

6 När ett rederi råkar ut för en skada vet vi vad som behöver göras för att verksamheten ska återgå till det normala så fort som möjligt. Samarbetspartner med erfarenhet Alandia Marine är den enhet inom Alandia-Bolagen som ansvarar för bolagets sjöförsäkring och är verksamt främst i Norden och Baltikum. Alandia Marine hör till de ledande sjöförsäkringsbolagen i Finland, Sverige och de Baltiska Staterna. Verksamheten omfattar främst kasko-, intresse-, krigsrisk-, avbrotts- och P&I försäkringar. 6

7 Korta fakta Försäkrade värden totalt per : 7 1 miljoner euro Högst försäkrade enskilda risk: 19 miljoner euro Premieinkomst 211: 3,9 miljoner euro Antal försäkrade fartyg per : st Försäkrade bruttoton per : 24,3 miljoner ton Andel av risk i medeltal: 21,2 % Andel av risker där Alandia hanterar skador: 58,7 % Vi riktar oss till redare av större och mindre tonnage i Norden och Baltikum, och i dagsläget försäkrar vi fartyg till ett sammanlagt värde av 7,1 miljarder euro, säger Jan Limnell, avdelningschef på Alandia Marine. Bredden på vår produktportfölj gör att vi kan erbjuda ett heltäckande försäkringsskydd för redarna, och vår organisation tillsammans med vårt nätverk av haveri agenter bistår kunderna med all nödvändig service när det finns behov. I branschen är ni omtalade som en pålitlig samarbetspartner. Vilka är era främsta styrkor? Tack vare den specialistkunskap vi har i organisationen med bl.a. sjökaptener, skeppsbyggare, sjöjurister och teknisk personal kan vi snabbt och effektivt ge våra kunder bästa möjliga hjälp. Vi har en utmärkt skadeserviceorganisation, vilket är viktigt för redarna. För en redare är ett haveri oftast en ovanlighet medan vi hanterar haverier på daglig bas. När det inträffar en skada vet vi vad som behöver göras för att verksamheten ska återgå till det normala fortast möjligt. Vi har en uttalad strategi att vi vill leda skadehanteringen i de affärer vi skriver, på så sätt försäkrar vi oss om att våra kunder får den service de förväntar sig. Ni har valt att samla en omfattande specialistkunskap i den egna organisationen. Vilken betydelse har det för bolagets ekonomiska utveckling? Vi anser att det är nödvändigt med egna specialister för att kunna erbjuda våra kunder bästa möjliga service. Självklart innebär det en stor kostnad att ha så mycket kompetens i bolaget, men förutom att det ger oss en viktig konkurrensfördel är det också en förutsättning för att göra riktiga riskbedömningar. Tack vare det har vi god översikt över verksamheten och möjlighet till långsiktig planering. Hur ser utvecklingen gällande skadekostnaderna ut? Om man ser till olika typer av skador är maskinskador ett av våra största bekymmer för närvarande och står för nästan 4 procent av skadekostnaden. Det är en indirekt konsekvens av finanskrisen, vissa rederier har helt enkelt valt att spara på en del underhåll vilket istället har resulterat i skador. I dag ser vi också en klar ökning av navigations relaterade skador d.v.s. grundstötningar och kollisioner. De är ofta en följd av den mänskliga faktorn, och internationellt sett finns tecken på att det är ett resultat av att befälet är mera oerfaret. Varje skada blir dyrare och dyrare, bl.a. på grund av att stålpriserna är kvar på en relativt hög nivå och att varvskapacitet har minskat. På vilket sätt arbetar ni med att förebygga de ökande skadekostnaderna? Globaliseringen har inneburit en ökad komplexitet, vilket har lett till ett förändrat arbetssätt i samband med riskbedömning. Tidigare använde man sig i huvudsak av skadehistorik i riskbedömningen, nu lägger vi större tyngd på att identifiera riskmomenten och på kvalitén av fartygsmanagementet och driften av fartygen. I samband med att vi skriver affär arbetar underwritern i nära samarbete med vår riskanalytiker, och vi gör noggranna riskbedömningar. Vi vill också veta vilken filosofi de vi försäkrar har kring att ingå i en försäkringsgemenskap. Vi har en långsiktighet i våra försäkrings åtaganden och det är viktigt för oss att våra försäkringstagare också har en långsiktighet i hur de arbetar med sina försäkringsplaceringar. Hur märker kunderna av ert arbete med skadeprevention? Syftet med vår skadepreventionsfunktion, som är under ledning av en av våra mest erfarna medarbetare Lars Janlöv, är att förebygga skador genom ett ökat informationsflöde och kommunikation till våra försäkrade rederier. Avsikten är att det på sikt ska leda till förbättrade skaderesultat för Alandia Marine, vilket kommer den enskilda redaren till nytta genom lägre premier. Under året har vi i cirkulär belyst problem med vibrations dämpare, frysning och navigation i is. Vi har även deltagit i ett antal befälsmöten där vi har haft isnavigation som tema. Inom ramen för vårt skadepreventionsarbete arrangerar vi också årligen ett sjöförsäkringsseminarium med 7

8 Antal försäkrade fartyg Premieinkomst (miljoner euro) Premier per försäkrat intresse 211 Övriga,3% P & I 5,2% Krigsrisk 2,3% Loss of Hire 11,9% Intressen 5,5% Kasko 74,8% Premier per marknad 211 Finland 29,5% Baltikum 7,1% Danmark 8,4% Norge 17,6% Sverige 37,4% deltagare från hela Norden. Eftersom vi ser en ökning av navigationsrelaterade skador är temat detta år kollision och ansvar. Kollisioner och grundstötningar är ofta ett resultat av mänskliga misstag och genom att dela med oss av egna och andras erfarenheter hoppas vi bidra till kunskap bl.a. om hur man förebygger kollisioner och grundstötningar. Vi skräddarsyr också miniseminarier för våra redare när det finns behov. Vilka utmaningar kommer ni att möta framöver, förutom de ökande skadekostnaderna? En stor utmaning för oss är att se till att det finns resurser i organisationen. Det är svårt att rekrytera sjöförsäkringsspecialister, och för att möta behovet har vi ett internt projekt där vi tar in yngre kompetenta personer som får skolning inom organisationen. En utmaning relaterad till vår expansion är att nya marknader har en annan karaktär än de vi tidigare har arbetat på. I relation till Finland och Sverige är t.ex. redarnas verksamhet i Danmark och Norge mera internationell, vilket ställer högre krav på vår organisation både när det gäller hantering överlag och skadereglering. En annan utmaning är att myndigheterna lägger allt större ansvar på rederierna, t.ex. gällande oljespill och ansvar per passagerare, och vi måste kunna möta upp så att redarna har tillräckligt försäkringsskydd för både exponeringar och myndighetskrav. Försäkringsgemenskapen har också en utmaning att hålla jämna steg med den tekniska utvecklingen och det faktum att fartyg blir större och större. Den underliggande risken, d.v.s. grundstötning, kollision eller maskinskada, är densamma som vilket annat fartyg som helst 8

9 RONNY HINDERSSON, ALANDIA MARINE När det har inträffat en skada kan våra specialister prata direkt med motsvarande specialister inom rederiet, det effektiviserar samarbetet och risken för missförstånd minskar. men konsekvenserna av en skada och exponeringen är mångfalt större vare sig vi talar om ansvar för människoliv, ansvar för miljö, försäkrade värden, reparationskostnader eller bärgning. Bl.a. är det tveksamt om det ens finns bärgningsresurser som klarar av ett grundstött 15 teu containerfartyg eller en VLOC på 4. dwt. Vi ser också en ökad trafik i avsides farvatten såsom arktiska Kanada och Nordostpassagen. Dessa områden innebär en förhöjd risk och utmaning i sig själv eftersom avstånden är stora, vattnen okända och tillgång till reparationskapacitet och bärgningsresurser är få. Hur ser du på utvecklingen av Alandia Marine de kommande åren? Globalt sett har det varit en tung tid för shippingen, men våra försäkrade rederier har inte drabbats lika hårt av lågkonjunkturen. De som har drabbats hårdast är container- och bulkfartyg, vilket är en mindre del hos oss. Vi har expanderat trots den hårda krisen, och nu när läget ljusnar och branschen börjar komma ur lågkonjunkturen har vi ett bra utgångsläge för att arbeta vidare med vår vision. Norden och Baltikum är våra marknadsområden idag, och vi fokuserar nu på Norge och Danmark där det bedrivs en expansiv sjöfartspolitik. Vi vill vara en ledande aktör inom sjöförsäkring i Norden och Baltikum. Det betyder att vi ska kunna erbjuda våra kunder ett förstklassigt försäkringsutbud och marknadens bästa skadeservice. 9

10 Vi är ett team med lång erfarenhet av branschen och vi är lyhörda för rederiernas behov av snabb och effektiv service. Specialister på sjöfartens behov Alandia-Bolagens moderbolag Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag erbjuder lagstadgad olycksfallsförsäkring för sjöfartsbranschen i Finland. Uppdraget är att förse redarna med ett förmånligt försäkringsskydd i kombination med sakkunnig och personlig service. Alandia-Bolagens avdelning för lagstadgad olycksfallsförsäkring har ett nära samarbete med Alandia Marine, som erbjuder ett omfattande utbud av sjö försäkringsprodukter. Hos oss kan redaren alltså få ett komplett försäkringsskydd för sin verksamhet. 1

11 Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag är som namnet anger ett ömsesidigt bolag som ägs och styrs av försäkringstagarna. Bolaget är specialiserat på att försäkra finskflaggade fartygs sjöpersonal och rederiernas landpersonal, och är överlägset marknadsledande i denna nisch. Vi olycksfallsförsäkrar idag besättningen på majoriteten av de finskflaggade passagerar- och fraktfartygen samt även många rederiers landpersonal, säger Olli Kytö, direktör för lagstadgad olycksfallsförsäkring. Vilka är de främsta faktorerna bakom den starka marknadspositionen? Ersättningsformerna i denna försäkring är lagstadgade vilket innebär att premier, kunskap och service är de faktorer vi har möjlighet att arbeta med. Att vi är det enda finska försäkringsbolag som enbart försäkrar sjöfartsintressen, både hardware (fartyg) och software (sjömän) ger naturligtvis oss och våra ägarredare stora koordineringsfördelar. Vårt team har lång erfarenhet av branschen och är lyhörda för rederiernas behov av snabb och effektiv service. Dessutom har vi Marknadsandel Lagstadgat olycksfall 211 (miljoner euro) RÖF 3,7 Övriga försäkringsbolag 575,65 % av landets LO-premier Störst gällande sjöfartens LO-premier Antal anmälda olycksfall långvariga relationer med våra ägarkunder, vi känner dem väl och vet vilka specifika önskemål de har på sitt försäkringsbolag. Vad betyder det i praktiken för kunderna att ni är specialiserade inom sjöfart? Vi följer noga med utvecklingen inom området och våra medarbetare är väl insatta i de särskilda förutsättningar som gäller för sjöfarten, t.ex. gällande lagstiftning, kollektivavtal och lönevillkor. Att vi kan våra kunders verksamhet och känner till arbetsförhållandena ombord på fartygen gör att vi kan ge adekvat försäkringsrådgivning och effektiv skaderegleringsservice både till arbetsgivaren och till de försäkrade arbetstagarna. Vi är dessutom en relativt liten organisation, vilket gör att vi kan erbjuda våra kunder och försäkringstagare en personlig kontakt. Litenhet i kombination med specialistkunskapen hos medarbetarna gör att det ofta är samma handläggare genom hela ärendet, vilket ger kontinuitet och gör att processen flyter smidigt. Hur ser utvecklingen ut för sjöfartens lagstadgade olycksfallsförsäkring? Skadefrekvensen är förhållandevis hög inom sjöfartsbranschen jämfört med landbaserad verksamhet, och vi ser ett ökat intresse hos våra kunder för skadeförebyggande verksamhet. Detta är ett prioriterat område som vi kommer att fortsätta utveckla i samarbete med rederierna och fartygen. Färre olycksfall och kortare sjukskrivningstider gagnar ju både våra kunder och oss som försäkringsgivare. När det gäller grundförutsättningarna för lagstadgad olycksfallsförsäkring är vi helt beroende av den nationella sjöfartens utveckling. Eftersom denna försäkring är en del av den anställningsbaserade sociala tryggheten i Finland är finländsk flagg en förutsättning för sjöfartens lagstadgade olycksfallsförsäkring. De senaste årens utflaggning av fartyg har därför haft en negativ inverkan på vår verksamhet. Ibruktagande av tonnageskatten och blandbesättningarna inger dock hopp om fortsatt sjöfart under finsk flagg. Dessutom pågår nybyggnadsprojekt hos flera av de finländska rederierna, vilket är positivt för framtiden! Fritid Arbetstid 11

12 Med passion för båtar och sjöliv Grundtanken för Alandia Båtförsäkring är att varje enskild kund är unik, och det styr såväl utvecklingen av försäkringslösningar som kundbemötande. Förståelse för våra kunder är en ledstjärna, och det börjar redan vid rekryteringen av medarbetare. Alandia-Bolagens gedigna erfarenhet av marinförsäkringar har byggt en stadig grund även för båtförsäkringar. Bolaget har försett den åländska marknaden med båtförsäkringar ända sedan 194-talet, och idag omfattar marknadsområdet för Alandia Båtförsäkring såväl Norden som Medelhavet. Alla som jobbar hos oss är själva båtägare som brinner för sjölivet, säger Jonas Grevin som är affärsområdeschef på Alandia Båtförsäkring. Vi har inte bara kunskap om båtar, vi har också förståelse för de känslomässiga värden som ofta är kopplade till båtarna och livet på sjön. På vilket sätt utmärker ni er när det gäller att bemöta kunderna? Våra medarbetare är specialister inom området, och det göra att vi har lätt för att kommunicera med och förstå våra kunder. Tack vare att vi ställer rätt frågor kan vi ge snabb och effektiv hjälp. Dessutom är vi en liten och fokuserad organisation, vilket gör att försäljning och skadeservice går hand i hand. På så sätt försäkrar vi oss om att kunderna får det vi har lovat dem. Vi tycker också att det personliga mötet är viktigt, och det är mycket uppskattat. När en kund har varit i kontakt med en skadereglerare är det enkelt att kontakta honom eller henne igen. Hos oss kan kunderna alltid välja att prata med en särskild person. Hur ser utvecklingen för skadekostnaderna ut? Tekniken i fritidsbåtar utvecklas i snabb takt, vilket gör att vi har driftsäkrare båtar och miljövänligare motorer. Dessvärre blir varje skada dyrare när den väl inträffar, och kostnaden för skadorna ökar. Det här gör att vi fokuserar allt mer på arbetet med skadeprevention. Vi vill gärna dela med oss av den kunskap vi har inom organisationen, och på så sätt aktivt hjälpa våra kunder med att förebygga att skador inträffar. De senaste årens finanskris har slagit hårt mot nyförsäljningen av båtar. Hur har det påverkat er verksamhet? Ja, det har varit några dåliga år med låg nyförsäljning. Trots det har vi fortsatt vi att växa, vilket är ett konkret bevis för att vi har ett gott rykte bland båtförsäljarna och båtägare. Hur ser utvecklingen för Alandia Båtförsäkring ut framöver? Gemensamt för alla marknader är att fler och fler båtar försäkras hos oss och vår premieinkomst ökar. Om vi ser till den svenska marknaden växer vi sakta men säkert, och vi utökar verksamheten i takt med att kunderna ökar. Vi ser en bra utveckling inom segmentet utom- 12

13 RICHARD SJÖSTRÖM, SKADECHEF SVERIGE Alandia Båtförsäkring Tack vare att vi ägnar oss åt båtar och sjöliv både i arbetet och på fritiden har vi lätt att förstå våra kunder. Vi vet hur efterlängtad båtsemestern är, och hur viktigt det är att få snabb och bra hjälp om man råkar ut för en skada. Premieinkomst (tusen euro) Antal försäkringar Försäkrat värde (tusen euro) bordare och vattenskotrar, samtidigt arbetar vi också hårt för att säkerställa att vi har en mycket bra produkt och en förstklassig service för de båtägare som har en större båt (inombordare eller segelbåt). Och hur ser utvecklingen ut på de övriga marknaderna? När det gäller den åländska marknaden har vi så stor marknadsandel det är möjligt att ha, och utmaningen består i att behålla den även i fortsättningen. När det gäller Finland i övrigt fokuserar vi på tillväxt och ökade premievolymer. Medelhavsförsäkringarna är en serviceprodukt som hittills mest har tecknats av kunder bosatta i Sverige. Produkten vilar på ett gott och långvarigt samarbete med Svenska Kryssarklubbens Medelhavsseglare och är en viktig komponent i vårt produktsortiment. Vilka strategier har ni för att nå målen med fortsatt tillväxt? Vi har expanderat tack vare vårt goda rykte, och hittills är det i huvudsak våra kunder och våra ombud som har marknadsfört oss. Senaste år har vi arbetat hårt för att öka vår synlighet och nå ut bredare med våra produkter både i Sverige och i Finland. Vi har bl.a. arbetat med en kampanj med budskapet att vi finns för båtägare som värderar sin båt och båtlivet högt, och att vår servicenivå motsvarar deras krav. Vi vill finnas där kunderna finns, och i dagsläget har vi fyra kontor runtom i Sverige och Finland, utöver huvudkontoret som ligger på Åland. Vi fortsätter också arbetet med att ytterligare stärka relationen till våra kunder. Långsiktiga relationer är viktiga för oss, och därför arbetar vi bl.a. med att utveckla våra bonussystem för att premiera trogna kunder. 13

14 Uppstickare med ambitioner ERIKA MALMBERG OCH CURT WELANDER, ALANDIA TRANSPORT Alla säger att de är bäst, men vi vill visa att vi är det. Vi är relativt små och nyetablerade, därför är det avgörande att vi verkligen visar vad vi kan. Det är en utmaning vi gillar. Alandia Transportförsäkring är en konkurrenskraftig uppstickare på den svenska marknaden. Bolaget erbjuder varuförsäkringar för små och medelstora tillverknings- och agenturföretag med stora transportvolymer, samt ansvarförsäkringar för speditörer och mindre åkerier. Som del i en expanderande försäkringsgrupp känd för sin höga kompetens och goda service är siktet självklart inställt på tillväxt

15 Premieinkomst (tusen euro) Tack vare vår specialistkunskap inom området i kombination med att vi är en liten och effektiv organisation kan vi erbjuda marknadens bästa transportförsäkringsskydd, säger Mikael Mogerud, affärsområdeschef för Alandia Transportförsäkring. Ni finns på den svenska marknaden sedan 24, och är därmed en relativt ny aktör. Men transportförsäkring är inte något nytt för försäkringsgruppen? Det stämmer, transportförsäkringar har funnits i produktportföljen för den finska marknaden ända sedan 193-talet. Alandia-Bolagen är en nischad sjöförsäkringsgrupp, och transportförsäkring är en del av verksam heten. Försäkringsgruppens verksamhet har sedan mitten av 199-talet expanderat kraftigt i Östersjöområdet och framförallt i Sverige, och därför var det naturligt att som nästa steg lansera Alandia Transportförsäkring även på den svenska marknaden. Vi är redan väl etable rade och samarbetar med landets ledande försäkringsmäklare inom kund- och produktsegmentet. Försäkringsgruppen profilerar sig genom specialistkompetens. Vilken betydelse har specialistkunskapen för era kunder? Många försäkringsbolag kan beskrivas som försäkringsvaruhus, d.v.s. de har ett brett utbud av produkter vilket kan upplevas svåröverskådligt. I jämförelse är vi en specialbutik med alla möjligheter att erbjuda det absolut bästa transportförsäkringsskyddet för varje kund, vid varje tillfälle. Vilka är era övriga styrkor, förutom specialistkunskapen? Vi ingår i en stabil försäkringsgrupp som har ett mycket gott rykte både bland kunder och konkurrenter, och organisationen genomsyras av en tradition med god service och snabb skadereglering. Som relativt litet bolag ger vi personlig service till våra kunder. Vi drar också nytta av den mindre organisationens fördelar med direkta kommunikationskanaler och snabba beslutsvägar, vilket gör oss effektiva och flexibla i alla skeden av processen. Hur ser du på den fortsatta utvecklingen för Alandia Transportförsäkring på den svenska marknaden? Vi är ett av de mindre bolagen på området och vi är okända för många, så helt klart slår vi ur underläge. Det är en utmaning, men det ger oss samtidigt en väldig motivation att visa vad vi kan. Tack vare vår kompetens och vårt engagemang är vi det vassaste transportförsäkringsbolaget i Sverige, och som del i en solid försäkringsgrupp har vi de finansiella musklerna som krävs för att vara en betydelsefull aktör. Transportförsäkring 15 15

16 Fullgott skydd hela livet Alandia Personförsäkring erbjuder ett brett sortiment av produkter som ger ett bra försäkringsskydd för kunder i alla åldrar. I sortimentet finns allt från reserveringsförsäkringar för ofödda barn till olycksfallsförsäkringar för pensionärer. Som relativt litet bolag har ni fördelen att ha en nära kontakt med era kunder. Vad får ni för reaktioner på er verksamhet? Kunderna är mycket nöjda med produktutbudet, och den närhet och service vi erbjuder, säger Gunnel Söderlund som är avdelningschef för Alandia Personförsäkring. Försäkringar upplevs många gånger som något svårt och komplicerat. Vi är specialister inom vårt område, och våra kunder litar på att vi förstår deras behov och föreslår de försäkringslösningar som är bäst för dem. Dessutom handlägger vi skadeärenden snabbt, vilket kunderna självklart också uppskattar. Ni har lyckats bra med personförsäkringar på den åländska marknaden. Vilka fördelar har ni jämfört med era konkurrenter? Den svenskspråkiga och lättillgängliga servicen är förstås väldigt viktig! Om vi ser till produkterna finns det ett antal fördelar. Till exempel har vi sannolikt markna- dens förmånligaste liv- och sjukförsäkringar. När det gäller sjukförsäkring för vuxna kan våra kunder dessutom välja om de vill ha självrisk eller inte, medan andra bolag säljer motsvarande försäkring endast med självrisk. Andra bra exempel är våra olycksfalls- och reseförsäkringar som saknar övre åldersgräns. Och när det gäller reseförsäkringar kräver försäkringsbolag ofta en hälsodeklaration, men det gör inte vi. På vilket sätt arbetar ni för att få nya kunder? Vi fokuserar på att ge våra befintliga kunder bra service, ett gott rykte bidrar alltid till nya kunder. Så utvärderar vi naturligtvis våra produkter kontinuerligt, och gör förändringar eller skapar nya produkter i takt med utvecklingen i samhället. Vi arbetar naturligtvis också med synlighet och tillgänglighet på webben. Senaste år började vi sälja reseförsäkring på webben, och det har mottagits väl av våra kunder. Vi är etablerade på Facebook, och planerar som bäst att starta upp en chat på hemsidan. 16

17 BRITT-MARIE WILLIAMS, Alandia PERSONsäkring Vi vill gärna att kunderna ringer eller kommer in och besöker oss så att vi har möjlighet att diskutera och förklara. Varje kund är unik, och genom att ha en dialog kan vi försäkra oss om att vi förstår kundens behov. Hur ser utvecklingen ut för personförsäkringar? Vi säljer våra produkter i huvudsak på den åländska marknaden, och här har vi en stark position. Genom vår barn- och ungdomsförsäkring försäkrar vi t.ex. en stor andel av de åländska barnen. Reseförsäkringen är också en stor marknad för oss, och den kundgruppen ökar. Fler och fler äldre vill resa och uppleva saker. En annan viktig marknad är sjuk- och livförsäkringar för vuxna, där det finns fortsatt utvecklingspotential. Vår målsättning är i första hand att behålla de kunder vi har, men självklart också att få nya kunder. Åland har ju en relativt stor inflyttning, och det ger oss möjlighet att utöka antalet kunder. Utöver det arbetar vi med att etablera oss i Svenskfinland där vi ser att det finns ett tomrum att fylla med god och svenskspråkig service. Premieinkomst Personligt Olycksfall och Reseförsäkring (tusen euro) Premieinkomst Livförsäkring (tusen euro) Antal försäkringar Personligt Olycksfall och Reseförsäkring Antal Liv-försäkringar Personförsäkring 17

18 KAJ FELLMAN, ALANDIA PENSIONSFÖRSÄKRING Vi värdesätter personlig kontakt, och vi vill att det ska kännas enkelt för våra blivande och nuvarande pensionärer att komma in till oss när de har frågor. Medarbetarnas kunskap bidrar på alla nivåer Alandia Pensionsförsäkring förser arbetsgivare och enskilda företagare med de lagstadgade pensionsförsäkringarna. Möjligheten till personlig kontakt med kunder och pensionstagare ger hög kvalité på verksamheten och bidrar till lönsamheten. 18

19 Vår verksamhet är helt beroende av företagen och att det går bra för dem. Vi återinvesterar pensionsavgifterna i det åländska näringslivet, det skapar nya möjligheter för företagsamhet och tillväxt, säger Åsa Ceder, VD. Hur skulle du beskriva uppdraget för Alandia Pensionsförsäkring? Vår roll är att vara en stabil och pålitlig förvaltare av lagstadgat socialskydd, och att bistå kunder och enskilda pensionstagare på ett kompetent och hjälpsamt sätt. Att vi är ett litet bolag med erfarna medarbetare gör att vi kan ha en personlig kontakt till våra kunder och pensionstagare, och det ger oss goda förutsättningar att sköta vårt uppdrag. Alandia Pensionsförsäkring har lägre avgifter än landets övriga arbetspensionsbolag. Hur kommer det sig? Alandia Pensionsförsäkring har Finlands högsta rabatt har högsta solvensen investerar i åländskt näringsliv Kundåterbäringar i procent av arbetsgivarens andel av premien 211 Pensions-Fennia Ilmarinen Varma Pensions-Tapiola Pensions-Alandia Veritas Pensionsförsäkring Etera % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% Eftersom vår verksamhet inte är vinstdrivande delas överskottet ut som kundgottgörelse, vilket i praktiken innebär lägre avgifter. Vår verksamhet ger årligen ett gott överskott, vilket bl.a. beror på mindre kreditförluster och lägre invalidpensionskostnader jämfört med övriga Finland. Vår filosofi är att kundgottgörelsen ska vara stabil från år till år, och det är ett löfte vi har hållit även i dåliga tider. Trots ett tufft investeringsår inte bara upprätthåller vi kundgottgörelsen, utan faktum är att vi även ökar den lite. En bidragande faktor till vår höga kundgottgörelse är kompetensen hos våra medarbetare. De har arbetat länge hos oss och är erkänt kunniga på området. Våra medarbetare har både ansvar och befogenhet att självständigt sköta rådgivning och handläggning i direktkontakt med kunderna. Tack vare det kan vi ge våra kunder god service, och verksamheten blir effektiv. Den låga personalomsättningen håller också driftkostnaderna nere vilket bidrar till överskottet. Alandia Pensionsförsäkring är i sammanhanget en liten aktör, ändå har bolaget Finlands högsta solvens. Hur kommer det sig? Vi har mycket kunniga kapitalförvaltare i bolaget och ligger avkastningsmässigt i toppen bland arbetspensionsbolagen. Den starka solvensen har fört med sig förmånen att vi uteslutande kan ägna oss åt strategiska och långsiktiga placeringar, vilket i sin tur gynnar avkastningen. PENSIONSFÖRSÄKRING 19

20 ANN-CHRISTINE SILANDER, PERSONALCHEF alandia-bolagen Vi gör affärer med medarbetarnas kunskap som viktigaste resurs, därför är det oerhört viktigt att vi uppfattas som en bra arbetsgivare. Utveckling genom samarbete Ett väl genomtänkt HR-arbete är en viktig del av Alandia-Bolagens strategi för framtiden. Genom kontinuerlig kompetensutveckling, friskvårdsprojekt och en gemensam ambition att utveckla och utvecklas är medarbetarna beredda att ta sig an framtidens utmaningar. 2 2

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOK SLUT 2012

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOK SLUT 2012 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOK SLUT 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2012 2 2 BOKSLUTSUPPGIFTER 8 2.1 RESULTATRÄKNING 8 2.2 BALANSRÄKNING 9 2.3 FINANSIERINGSANALYS

Läs mer

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET PENSIONS-ALANDIA BOKSLUT 2013

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET PENSIONS-ALANDIA BOKSLUT 2013 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET PENSIONS-ALANDIA BOKSLUT 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013 2 2 BOKSLUTSUPPGIFTER 5 2.1 RESULTATRÄKNING 5 2.2 BALANSRÄKNING 6 2.3 FINANSIERINGSANALYS

Läs mer

4 MODERNA FÖRSÄKRINGAR VD HAR ORDET

4 MODERNA FÖRSÄKRINGAR VD HAR ORDET Moderna Försäkringar 2006 INNEHÅLL VD har ordet 4 Tillväxt och lönsamhet 5 Ett axplock från år 2006 6 Försäkring med fokus på nischer 8 En stark finanskoncern 9 Moderna Sak 10 Atlantica Båt 12 Företagsförsäkring

Läs mer

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET LIV-ALANDIA BOKSLUT 2014

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET LIV-ALANDIA BOKSLUT 2014 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET LIV-ALANDIA BOKSLUT 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 2 2 BOKSLUTSUPPGIFTER 5 2.1 RESULTATRÄKNING 5 2.2 BALANSRÄKNING 6 2.3 FINANSIERINGSANALYS

Läs mer

Länsförsäkringar Halland. Årsredovisning 2013

Länsförsäkringar Halland. Årsredovisning 2013 Länsförsäkringar Halland Årsredovisning 2013 innehåll Året som gått 2013 Inledning 3 Året som gått 2013 4 VD har ordet Verksamheten 6 Kom närmare 10 SIV - samverkan i Väst 12 Miljö & CSR 16 Privat 18 Företag

Läs mer

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling.

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Årsredovisning 2011 1 Året i korthet 2011 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mål och strategi 6 Erbjudande 8 Marknad 10 Verksamhet 14 Organisation och medarbetare 16 Risker 18 eworkaktien 21 Förvaltningberättelse

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS RISK MANAGEMENT. Risk Management i vindkraftsbranschen

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS RISK MANAGEMENT. Risk Management i vindkraftsbranschen ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr 6 SEPTEMBER 2013 I SAMARBETE MED: RISK MANAGEMENT 4 FRÅGOR OM KONTRAKTUELLA RISKER Innehåll SCA UTMANAR Vilka krav ställer en global

Läs mer

Skandia Liv årsredovisnin

Skandia Liv årsredovisnin Skandia Liv årsredovisnin 2006 fakta om Skandia Liv Skandia Liv är Sveriges största livbolag. Vi är verksamma inom såväl privat- som tjänstepensionsområdet och förvaltar 293 miljarder kronor åt cirka 1,3

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

Länsförsäkringar AB ÅRSREDOVISNING

Länsförsäkringar AB ÅRSREDOVISNING Länsförsäkringar AB ÅRSREDOVISNING Länsförsäkringar AB 89,4% (genom 17 länsförsäkringsbolag) 96% 4% 10,6% Agria Djurförsäkring Wasa Försäkring Run-Off DE 24 LÄNSFÖRSÄKRINGSBOLAGEN samverkar genom det gemensamt

Läs mer

Avanza bank Årsredovisning 2008

Avanza bank Årsredovisning 2008 008 Avanza bank Årsredovisning 2008 Året i korthet Rörelseintäkterna minskade med 9 (+22) procent till 509 (557) MSEK. Rörelseresultatet minskade till 239 (307) MSEK. Resultat per aktie minskade till 6,78

Läs mer

VD har ordet LARS NORDSTRAND VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

VD har ordet LARS NORDSTRAND VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR Moderna Försäkringar 2002 1 2 INNEHÅLL VD har ordet 4 Bäst i klassen 5 En koncern med nischad specialistkunskap 6 Atlantica Båt 8 Konsumentförsäkring 10 Företagsförsäkring 12 Bilsport & MC Specialförsäkring

Läs mer

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad.

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. Årsredovisning 2013 Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. 2 Avanza Bank 2013 Innehåll Kort om Avanza 4 Händelser under året 5 VD har ordet 6

Läs mer

Årsredovisning 2013. Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se

Årsredovisning 2013. Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se Årsredovisning 2013 Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se INNEHÅLL NORRPORTEN ÅRSREDOVISNING 2013 Q1»» Revisionsbyrån PwC med 55 medarbetare flyttar till Norrportens fastighet kvarteret Vasen

Läs mer

i korthet och tryggare. att växa utomlands. utmaningen LIGGER Det nya varumärket, sidan 11 private banking, sidan 15 placeringsmarknad, sidan 14

i korthet och tryggare. att växa utomlands. utmaningen LIGGER Det nya varumärket, sidan 11 private banking, sidan 15 placeringsmarknad, sidan 14 VD ÅRSRAPPORT har ordet 2010 1 INNEHÅLL 3 Sparbanken 4 Sparbanken 6 ÅRET Öresund i korthet Öresund KONCERNEN i KORTHET 17 VÅRA ÄGARE 17 SAMHÄLLSANSVAR 18 UTIFRÅN- PERSPEKTIV 8 VD HAR ORDET 20 PRO FORMAredovisning,

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2014

Hållbarhetsredovisning 2014 Hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll 1 Så gick det för Skandia 2014 2 Vd & hållbarhetschef har ordet 4 Höjdpunkter 2014 6 Roll i samhället, intressent dialog, kundinflytande 9 Väsentlighetsanalys 10 Övergripande

Läs mer

2014 Anna Sundblad Gregori Karamouzis Presschef Chef Investerarrelationer

2014 Anna Sundblad Gregori Karamouzis Presschef Chef Investerarrelationer Årsredovisning 2014 Swedbank i korthet Swedbank har rötter tryggt för ankrade i den svenska sparbankshistorien, jordbrukskassetraditionen och Hansabanks betydelsefulla roll i de baltiska länderna. Swedbank

Läs mer

Årsredovisning 2013. 45 000 personer utbildades på Lernia 2013. 185 miljoner kronor i rörelseresultat och 7 procent i rörelsemarginal 2013

Årsredovisning 2013. 45 000 personer utbildades på Lernia 2013. 185 miljoner kronor i rörelseresultat och 7 procent i rörelsemarginal 2013 Årsredovisning 2013 45 000 personer utbildades på Lernia 2013 185 miljoner kronor i rörelseresultat och 7 procent i rörelsemarginal 2013 6 700 bemanningskonsulter hyrdes ut 2013 25 000 har gått vidare

Läs mer

Årsredovisning 2013. Något nytt, schysst och annorlunda

Årsredovisning 2013. Något nytt, schysst och annorlunda Årsredovisning 2013 Något nytt, schysst och annorlunda B IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 2 Det här är Ikano Försäkring 3 VD-ord 4 Kunder och samarbetspartners 6

Läs mer

2009 i korthet. Årets resultat före skatt uppgick till 90,9 MSEK (60,5), en ökning med 50 procent

2009 i korthet. Årets resultat före skatt uppgick till 90,9 MSEK (60,5), en ökning med 50 procent Årsredovisning 2009 INNEHÅLL 2009 i korthet 2 Detta är Collector 4 VD har ordet 6 Mål, affärsidé och vision 8 Samtal mellan Lena Apler och Jan Kvarnström 10 Succé för Collector Swedish Open! 13 Marknadsöversikt

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Coops syn på ledarskap

Coops syn på ledarskap Nr 2 juni 2014 Coops syn på ledarskap Länsförsäkringar på landet Xtravaganzaskandalen Får man portförbjuda kunder? l e d a r e Samtliga byggstenar behövs för lyckad franchise Franchise är en bra näringsform.

Läs mer

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING UNIFLEX AB 2007 Syftet med denna årsredovisning är att till så låg kostnad som möjligt ge Uniflex aktieägare och andra intressenter tillräcklig information för att kunna bedöma företaget.

Läs mer

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA.

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. Årsredovisning 2010 Bankerna är bra på många sätt, men ibland är de bara för långsamma. Ett problem, till exempel när man behöver snabb tillgång

Läs mer

INNEHÅLL. FINANSIELLT Resultat och balans sammandrag. Året i korthet Nyckeltal Detta är Marginalen Bank Behövs det en annorlunda bank?

INNEHÅLL. FINANSIELLT Resultat och balans sammandrag. Året i korthet Nyckeltal Detta är Marginalen Bank Behövs det en annorlunda bank? ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Året i korthet Nyckeltal Detta är Marginalen Bank Behövs det en annorlunda bank? Vd har ordet 1 1 2 3 5 VÅRA AFFÄRSOMRÅDEN Privatbanken Företagsbanken Marginalen Core 6 8 10

Läs mer

Företagspresentation Aktivitet Tidpunkt Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter Kodrapporter Styrelseordförande har ordet

Företagspresentation Aktivitet Tidpunkt Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter Kodrapporter Styrelseordförande har ordet ÅRSREDOVISNING 2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING EKONOMISKT KALENDARIUM 2006 Aktivitet Tidpunkt Årsstämma 27 april 2006 Delårsrapport januari mars 20 april 2006 Delårsrapport januari juni 20 juli 2006 Delårsrapport

Läs mer

VÅR VERKSAMHET ATT TILLSÄTTA EN EKONOMICHEFSTJÄNST STÄLLER ANDRA KRAV PÅ MATCHNINGSPROCESSEN

VÅR VERKSAMHET ATT TILLSÄTTA EN EKONOMICHEFSTJÄNST STÄLLER ANDRA KRAV PÅ MATCHNINGSPROCESSEN Poolia 2003 VÅR VERKSAMHET ATT TILLSÄTTA EN EKONOMICHEFSTJÄNST STÄLLER ANDRA KRAV PÅ MATCHNINGSPROCESSEN ÄN ATT TILLSÄTTA EN TRUCKFÖRARTJÄNST. DÄRFÖR HAR POOLIA I SVERIGE VALT ATT BEDRIVA VERKSAMHETEN

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 Revision och rådgivning - så nyttjas revisorn

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Innehåll. Kort om Poolia... 3. Affärsidé och vision... 5. Våra värderingar... 5. Viktiga händelser... 6. Koncernchefen har ordet... 8. Historia...

Innehåll. Kort om Poolia... 3. Affärsidé och vision... 5. Våra värderingar... 5. Viktiga händelser... 6. Koncernchefen har ordet... 8. Historia... 2004 Innehåll Kort om Poolia... 3 Affärsidé och vision... 5 Våra värderingar... 5 Viktiga händelser... 6 Koncernchefen har ordet... 8 Historia... 11 Medarbetare... 12 Att jobba som konsult... 14 Poolia

Läs mer