ÄRSBOK 1976 FINLANDS SVENSKA CENTRALIDROTTSFÖRBUND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÄRSBOK 1976 FINLANDS SVENSKA CENTRALIDROTTSFÖRBUND"

Transkript

1

2 VÅRIDROTT

3 ÄRSBOK 1976 för FINLANDS SVENSKA CENTRALIDROTTSFÖRBUND och dess medlem sförbund SVENSKA FINLANDS IDROTTSFÖRBUND FINlANDS SVENSKA SKIDFÖRBUND FINLANDS SVENSKA ORIENTERINGSFÖRBUND FINLANDS SVENSKA KVINNOGYMNASTIKFÖRBUND SVENSKA FINLANDS SKOUDROTTSFÖRBUND FINLANDS SVENSKA GYMNASTIKFÖRBUND SVENSKA FINLANDS SKYTTEFÖRBUND KONDITIONSFRÄMJANDET SOLVALLA IDROTTSINSTITUT

4 Redigerad av PAUL LEMSTRÖM Roland Wiil~ m memorlam In memoriam - tili minne... Ekenäs Tryckeri Aktiebolag Ekenäs 1977 Hur svårt och på samma gång tacksamt är det inte att försöka formulera några rader tili Roland Wiiks minne. Svårigheten består i att försöka koncentrera och precisera alla de positiva hågkomster, alla de små detaljtr, som skall ge en helhetsbild av vad Roland Wiik betydde för oss alla och för finlandssvensk idrott. Tacksam är uppgiften genom att man personjigen har haft en kontakt med Roland i nära ett halvt sekel, kunnat följa hans väg från de första juniortiderna i friidrott, bandy och fotboll tili hans position som ledande kraft i den finjandssvenska idrottshierarkin. Det är några speciella karaktärsdrag, som har stannat klarast för vårt minne. Det är den obegripliga och enorma arbetsförmåga Roland lade

5 i dagen. Han skötre sin POSt som kanslichef för förbunden, han satt som sekreterare vid talrika möten, han företrädde förbunden i olika samarbetsorgan, utskott och styrelser. Han överrog i ett kritiskt skede VD-posten i förbundens officiella organ och senare även befatrningen som dess chefredaktör. Under hans tid hade företaget att genomkämpa stora svårigheter. Det krävdes tid, krafter och tålamod att reda upp kriserna. Roland Wiiks arbetskapacitet var enorm. Om urtrycket rärrskaffens någonsin är på sin plats så var detta fallet med Roland Wiik. Han var omudigt rättvis, lika rakryggad tili sin inre som tili sin yttre gestalt. Kände man honom inte så kunde man lätt få den uppfatrningen, atr han var envis och halsstarrig. Vi, som hade haft förmånen att stå honom närmare, kan vitrna om hans sinne för rättvisa, hans hundraprocenriga hederlighet och rena uppsåt. De egenskaperna krävdes mången gång när åsikterna bröt sig och stridiga viljor ville riva isär vad som måste hållas ihop. Mången gång riktades kritik mot Wiik för hans bestämda hållning och man vet, att han tog illa vid sig när han kritiserades för åtgärder, som han visste var tili helhetens gagn och därför benhårr drev fram. Roland Wiiks strama yttre kunde ge intryck av en sträng ämbetsman med en torrt saklig syn på omvärlden och en paragrafryttares inställning tili de åligganden, som var honom anförrrodda. Det yttre skalet gömde dock en känslig mänska med ett vidöppet sinne för medmänskors bekymmer. Därtill besatt han en avväpnande, lite torr humor, som bäst kom tili urtryck i en begränsad kamratkrets. Det är inte för mycket sagt om man konstaterar, atr Roland Wiik i många avseenden var "förbundens ansikte" utåt. 1nom sitt arbetsfält var han organisatören med klarhet och reda i allt han företog sig. Hans saklighet och hans stora sakkunskap på alla områden gjorde förbundsledarnas arbere lärt, allr var i deralj förberett så att styrelserna kunde sätta sig rill dukat bord när det gällde att farta beslur i vilka frågor som helst. Han hade alla deraljer välsorterade i sirr minne, kunde ge klara besked när som helsr i vad som helst. Det sägs, arr vågorna snabbr slår över en död mans minne. Der är inte faller med Roland Wiik. Hans gedigna personligher skall länge stå i förklarar sken för oss, som hade gläd jen art samarbeta med honom. Likaså kan jusr hans bortgång så klart vidimera ordet om arr en bortgången kvarlämnar en svårfylld lucka. Må om Roland Wiik slutligen lånas ett franskt ord, som i tiden karakräriserade srarsmannen Lazare Carnor: honnete, rättrådig - derra som övergång rill den hyllning vi kan ägna Roland Wiik genom vår srramasre och tacksammasre HONNÖR för gediget livsverk. Enzio Sevon 6 De olympiska spelen och deras framtid av Peter Tallberg Den försra Olympiaden i modero rid firades år 1896 i Aren. Sedan dess har spelen, på några undantag när, arrangerars i sluret av varje 4 års olympiad. Anralet delragande nationer har för varje gång ökar, och även de deltagande sporrsmännens anral har mångdubblars under årens lopp. Trors arr man, serr ur sporrslig synviokel, rili srörsra de~en kan uppfarra urvecklingen som posiriv, vet vi alla atr en mängd rvlvlare spår den olympiska rörelsens död. Man urtrycker samtidigr sin odolda missnöje över den Inreroationella Olympiska Kommitt<!n, dess vai av medlemmar samt dess sammansättning. Utvecklingen går framåt på alla områden. Derra gäller såväl inom ekonomin, politiken som också inom idrotten och den olympiska rörelsen står ingalunda stilla uran anpassar sig till tidens kr~v. pet är f~~ att ensidigt kritisera, att riva ner, och endast se det negatlva 100m en rorelse som bestått och formats i över 80 år. Spelen har överlevt en massa politiska system, krig och kriser och ändå kunnat anpassa sig till det moderna sarohället. Var och en som är engagerad inom toppidrotten idag bör se saker och ting sådana de i realiteten är. Det är enligt min åsikt fel att sticka under stol med eiler förfäkta taokegångar som saknar föraokring i verkligheten. Det är bra och även konstruktivt arr debatten förs kring bl. a. politik, amatörbestämmelser, apartheid och doping, ry endast genom fördomsfri diskussion kan problemen lösas på ett för sporten gynnsamt sätt. Det finns säkert en mängd förbättringar man kunde komma till genom konstruktiva öppna diskussioner, bara man samtidigr håller i minnet den olympiska iden och den spridning som rörelsen har vunnit bland ungdomen. Min garnla goda vän C-O. Homen skrev till mig i ett brev senaste sommar: "Min optimism inför de olympiska spelens framtid beror. på de olympiska tävlingaroas inneboende egen kraft, och den är enligt min uppfattning fortfarande stark." Som aktiv idrottsman och olympiarepresentant för Finland i de senaste 5 olympiska spelen kan jag inre nog poängtera hur rätt Homen har i derra sitt uttalande. Den inneboende egna kraften har säkert varje idrottsman som representerat sitt land upplevt på stort sett samma sätt som jag. Det är främst för sportens skull spelen finns, ej för allehanda natio- 7

6 nalistiska intressen som tar sig umyck i mindre önskade reaktioner av kommersiell och politisk arto Det är idrottsmännen som bör stå i centrum för diskussionerna, det är utvecklingen av de sporrsliga idealen som bör värnas och det är ungdomen i väriden vi bör samla kring den olympiska iden - men - i dagens anda. De garantier som av arrangörerna givits för ett lyckligt genomförande av spelen i Moskva 1980 skingrar säkert för ögonblicket de med framtida olympiska spel förknippade problemen. Problem finns till för atr lösas, och den av lord Killanin ledda kommitten torde veta sitt ansvar och vara handlingskraftig. Det finns väl få forum där stormakterna Sovjetunionen och USA är så eniga som inom den olympiska rörelsen och det är helt säkert blott en tidsfråga att finna en tillfredsställande lösning på de i Montreal centrala tvistefrågorna. Det är en sak att lösa en fråga under akut tidspress och att lösa en fråga efter diplomatiska och idrottspolitiskt vettiga samtal. De olympiska spelen kommer att leva vidare genom sin egen inneboende kraft och kanske just på grund av den realistiska inställning man tagit till de förändringar som skett inom idrotten och idrottspolitiken. Citius - altius - fortius. Grattisl Monika Baarman från Helsingfors IFK kramar om Ekenäs IF:s Marina Da nielsson efter eli av de många mötena mellan de två på löpbanan sen aste sommar. SFI i Montreal om fyra år i Moskva av Magnus Ståhlberg Det kändes fint att vara SFI-are i Montreal. Vårt finlandssvenska förbund för friidrott, cykling, simning och tyngdlyftning hade faktiskt inte mindre än tio aktiva i den finländska representationsdräkten, fem damer och fem herrar. Alla var duktiga. Det måste man nog konstatera även om vi.vet att några av de aktiva innerst iane inte själva var nöjda med sina prestationer. Man hade kommit till Montreal med större förhoppningar, men sjukdom och ren otur satte stopp för framskjutna placeringar. Tag t. ex. Susanne Sundqvist, vars envisa infektion, som började redan hemma i Finland, tog den bästa musten och formen. 1 det läget var Sussis ftmtonde plats i damernas höjd ett bevis på fin koncentration och kämpatag. 8 9

7 -SEK- King'. Crulser 33 Varde ca H båt Varde ca Varde ca Segelarea 40 m' Segelarea 24.5 m' Segelarea 13.2 m' A-forsaknng A-f6rsäkring A-forsakring B'forsäkring B-försakring B'försakring C'forsakring C-törSåkring C'forsåkring Fjord-Gruiser 27 Varde (tnkl motot) f1ak.annot~t Varde ca (tnkl molor, 15.CXX>.- Kello 12 MotoreHekt 106 hk 8 m MotoreHekt 20 (petr.) A-forsaknng A lorsakring B'forsaknng B-Iorsaknng C lorsakrtng C-'orsaknng Varde ca (tnkl motor) 53CX>.- MotoreHekt 6 hk A-försaknng B forsakrrng C-forsaknng Utöver ovanstående försäkringspremier uppbärs lagstadgad försäkringsskatt. YAD KOSTAR BATFÖRSAKRlNG HOS EXPERTEN FINSKA SJÖ Det lönar sig alltid att försäkra sin båt Försäkringspremien är en motiverad utgift med beaktande av de värden som står på spel Studera ovanstående prisexempel Då får Du en uppfattning om vad båtförsäkringen kostar Dig per år. Och vänd Dig tili ett sakkunnigt försäkringsbolag. Vi på Finska Sjö hjälper Dig gärna att beräkna Ditt försäkringsbehov och utarbeta rätt försäkring för Din RNSKA SJÖFÖRSÄKRlNGS AKTIEBOLAGET Södra esplanaden 12, Helsingfors Tel Eller Lasse Orimus, som hade otur med lottningen. Han fick lov att löpa sitt försökslopp på m i det hårdaste tredje heatet och blev utslagen från finalen med en tid, som var sjunde bäst, alla försöksheat beaktade. De nio första i Lasses heat hade alla bättre tider än segrarna i de två andra försökheaten. Positiva överras kningar SFI-arna klarade de krav väljarna ställt på dem. Inga misslyckanden utan snarare prestationer, som överträffade förväncningarna. Tuomo Kerola stod för nya personliga och finländska rekord i bröstsim, även om hans prestationer inte i den knivskarpa konkurrensen räckte till finalplats (dock sextonde plats på 200 m). Håkan Spik tog en sextonde plats i maraton och kunde ha legat några pinnhål högre upp om han helt följt sin tränare Rolle Haikkolas anvisningar och haft större rutin på distansen. Nina Holmen höll oss alla i spänning i två hårda gallringslopp på m och sade sig själv vara nöjd med sin nionde plats i finalen. Harry Hannus påstod sig vara en aning missbelåten med sin 20 plats i landsvägsloppet på cykel. 1 det sällskapet enligt de flestas mening ingen skral insats alls. Han hade ju faktiskt av de aktiva getts en plats i den tätgrupp, som skulle sköta om farthållningen under loppet. Reijo Ståhlbergs formkurva var i stigande efter operationen, men toppen hann han aldrig nå. Med sin tolfte plats i finalen uppfylldes dock olympiakommittens valkriterier. Mona-Lisa Pursiainen och Marika Lindholm i Montreal och Barbro Lindström som hemmareserv skulle i första hand ta en finalplats i damernas långa stafett. Det gjorde de och blev sexa tillsammans med Riitta Salin och Pirjo Häggman. God grund för Moskva SFI hade åtta represencanter i den finländska olympiatruppen i Miinchen för fyra år sedan, tio i Moncreal-truppen. Målet bör ställas högt ifråga om sommarspelen i Moskva SFI har en god grund att bygga på. Visserligen kommer säkert några av våra Moncreal-deltagare att lämna den aktiva toppidrotten före det eiler av annan anledning ince att representera det finlandssvenska förbundet. Men vi har just nu många utmärkta påläggskalvar, som med rätt träning och stark framåtanda bör vara i topptrim om fyra år. Det måste vara så. Utan nya namn står utvecklingen stilla. Visserligen kan och bör "gamlingarna" förbättra sina resultat. Flera i 11

8 Man kan koppla av på olika siitt. Så hiir viii Esbo IF:s spri11ter Mikael Udd ha det. Montreal-truppen kommer också att göra det. Men förberedelserna för Montreal tog 6-8 år. Ytterligare fyra år är en lång tid för en toppidrottsman i dagens konkurrens. Därför måste vi bygga på den gamla stommen med nya, friska Hickor och pojkar. Finlands olympiska kommitte, som arbetar i fyraårsperioder, tog i december ställning till vilka idrottsmän, som i de sk. sommaridrotterna bör anses ha möjligheter att hävda sig i Moskva. De första träningsstipendierna beviljades nämligen då. Harry Hannus, Tuomo Kerola, Lasse Orimus, Mona-Lisa Pursiainen, Håkan Spik, Reijo Ståhlberg och Susanne Sundqvist (som visserligen från årsskiftet inte längre är SFI-are) finns med bland de utvalda. Där har vi stommen för Moskva. De nya friska krafterna representeras i stipendieförteckningen av Oles son Patrick Wackström, som enligt vårt finska cykelförbund är landets mest lovande cyklist för ögonblicket. - Om ett eiler två år ser vi säkert Hera nya namn på de olympiska träningslistorna.. De~ skulle faktiskt inte vara så dumt med en SFI-tyngdlyftare i truppen vld sldan av de tre säkra, d. v. s. friidrott, cykling och simning. SFI i ledarkåren De olympiska stadgarna innehåller klara och mycket stränga direktiv om vilka och huru många allmänna och grenledare, som får ingå i olympiatruppen. En viss kritik har riktats mot reglerna dels från idrottsförbundens sida mot att tidens krav på bl. a. större kvoter för servicepersonal inte beaktas 12 och dels från arrangörernas sida mot den stora ansvällningen av antalet deltagare. Alltså två delvis motsatta ståndpunkter. Finlands olympiska kommitte har länge följt den principiellt riktiga linjen, att såsom ledare utses bara personer, som verkligen fyller en uppgift i truppen, främst tränare. Med andra ord kan ingen idrottsledare räkna med att få en "belöningsresa" för lång och trogen tjänst till förmån för idrotten. Begränsningarna är alltså många inför valen av olympiatrupperna. Konkurrensen om ledarvakanserna är hård. Endast kunskap och nytta är i princip avgörande, även om idrottspolitiska - och tyvärr även politiska - argument ibland dragits fram. SFI hade inte en enda ledarplats i Montreal-truppen. Visst sågs där personer med anknytning till SFI, men den officiella truppen tillhörde de inte. Ordföranden Lasse Eklund såg spelen som turist, CIF-basen Nisse Nyman var utsedd av olympiska kommitten som observatör, Nisse Dahlman från Aland deltog som medlem i internationella friidrottsförbundets tekniska kommitte, Birger Kivelä var ursedd till simdomare och undertecknad deltog på tjänstens vägnar i egenskap av olympiska kommittens generalsekreterare. Det är inte rättvist att kräva, att SFI bör vara representerat i truppens ledarskap bara av principiella skäl. SFI:s ledare och tränare skall kunna konkurrera om de lediga vakanserna på lika vihkor som sina finska kolleger. Någon omöjlighet bör detta inte vara. 1 Montreal ingick i truppen 32 aktiva friidrottare, en simmare och en cyklist eiler med andra ord i dessa tre grenar sammanlagt 34 aktiva. Av dessa var nio (tio) eiler en dryg fjärdedel SFI-are. Om en så stor andel kunnat uppnås på rent idrottsliga meriter, bör våra SFI-Iedare och -tränare också ha en chans. Men det gäller att visa intresse, kunskap och styrka. Må även detta vara en målsättning för SFI inför Moskva. BERGANS SKO-BINDNING KOMBINATION Genom sporthandlarna Importör: Kb BRÖDERNA BACKMAN Kyrkslätt Tel

9 Tippa och vinn På tre år upp i världstoppen av Leo Backma n Under de senaste åren har det diskuterats mycket om framgångsrika finskspråkiga idronsmän i svenska klubbar. Man har StÖtt och blön om det är riktigt att de enrolleras i våra led. Även Arto Koivisto har, på grund av namnet, hört till de idrottsmän som förekommit i diskussionerna. Avsikten med denna artikel är dock inte an ta ställning till dessa frågor, men att för det svenskatalande idrorrsfolket presentera Arto Koivisto, vår guldoch bronsmedaljör från OS i Seefeld, och då främst hans idrorrskarriär. An samtidigt belysa hans bakgrund torde rätta tili en hei del uppfattningar. Enligt den "släktforskning" Kalle Kronman utfört föddes Arto Koivisto den 7 december 1947 som näst yngst i en syskonskara om 10 barn, av vilka idag tre finns i Finland och hela sju i Sverige. Modern Hilda var från Uttermossa by i lappfjärd och fadern Valter från grannbyn Kärjenkoski i Storå. Artos farfar Anders var bonde i LilIsund by i Lappfjärd. Artos fru Virpi är född i Tjöck och av barnen är sonen Patrik född i Stockholm och dottern Pia Susanne i Lappfjärd. Vid 18 års ålder tog Arto båten över tili Stockholm där han fick jobb vid Gustavsbergs porslinsfabrik med uppgift att sköta parker och gräsmanor. Då fritiden blev lång gick han med i Gustavsbergs Idrottsförening och blev småningom en mycket bra löpare på och meter (14.20). Vintern 1971 prövade han på skidåkning och blev andra och tredje i Stockholms distriktsmästerskap. Därmed var intresset för skidor väckt och skidåkaren Arto Koivisto en faktum. En månad senare, en söndagsförmiddag i april, kom ett telefonsamtal från Stockholm tili Kalle Kronman i Lappfjärd där Arto hörde sig för om möjligheten att komma hem tillbaka, för att kunna ägna sig åt skidåkning, eftersom snöförhållandena i Stockholm Iöga lämpade sig Iör hans aspirationer att bli en toppman på skidor. Efter diskussion med Länkens ordförande Bjarne Smeds ' kunde så Arto på midsommaraftonen 1971 återvända hem med sin familj, och därmed hade Finland, som det senare skulle visa sig, fått hem en världsstjäroa på skidor. Arto anslöt sig tili Länkens skidgarde som för övrigt är den enda förening han tävlingsåkt för i Finland. Första vintern hemma medförde en olycka. Vid FM på 30 km i Vuokatti körde han mot en tali med påföljd att ledbanden i ena knäet brast. FM på 14 15

10 Arto Koivisto iförd sin mascothatt efter det att medalien i OS hemförts. 15 km samma vinter gay inte bäme än 58. plats. Vintern 1972 deltog han i Länkens andra lag i FSS-mästerskapen i Lappfjärd. Från denna anspråkslösa position utgår en helt fantastisk utvecklingskurva som tre år senare renderar Arto KoivistO titeln "Världens bästa stafettåkare". Man räknar i allmänhet med att vägen till olympiska framgångar är både lång och törnbeströdd, men för Arto har vägen varit osedvanligt kort. Vintern 1973 slog han till redan i januari vid skidspelen i Oberhof, Östtyskland. Från det tillfället har en episod sparats för eftervärlden. När Finlands trupp anlänt till Oberhof, ringde östtyskarna mäkta förgrymmade till SHL:s ordförande och ville veta vad det var för blåbär man sänt till deras tävlingar, och att man härefter även skulle sända endast II-klassåkare till tävlingar i Finland. Det hotet behövde östtyskarna inte förverkliga, ty Arto gay omedelbart svar på tai genom sin seger på 30 km över världsstjärnan Gerhard Grimmer på hans hemmaplan. På 15 km blev Arto andra förlorande några sekunder till Grimmer. Vid FSSM i Terjärv åkte Arto ifrån sina konkurrenter på stafettens första sträcka och lämnade ett betryggande försprång som gay Länken och honom själv hans första förbundsmästerskap. Följande dag vann han suveränt 15 km-ioppet, men det var ju inte mera någon överraskning. Så snabbt gick det för Arto att svinga sig upp inom den finländska skideliten. Det tydde på att i honom fanns något mera än enbart viljestyrka och energi - ja, en hei del talang och sunda tankar beträffande begreppet träning. Sitt förbund och sitt land fick ArtO representera följande vinter i VM i Falun. De idrottsliga framgångarna blev inte särskilt lysande, 20. plats på 15 km, men så stora tävlingar var han ju inte heller inkommen i från tidigare. Men lärdomarna han fick var av mångfalt större betydelse, och de skulle garva honom för kommande duster. Samma vinter vann Arto sedan sensationellt finländska mästerskapet på 50 km till stor glädje för oss alla. Det var första gången en FSS-Iöpare vann kungssträckans FM. Redan efter VM i Falun stod det klart för Arto att Olympiska spelen 1976 skulle vara hans främsta mål. Med inställningen att sedan kämpa om medalj i varje lopp förberedde han sig under Det året gjorde han ett mycket uppmärksammat stafettlopp i Mellaneuropa och blev även trea på 15 km vid Svenska skidspelen i Falun. Tidningarna i Sverige ucnämnde honom redan då till världens frärnsta stafettåkare, visserligen som "stockholmare", men låt gå för det. Landsmän och kamrater i Seefeld hade klart för sig dagen före längdlöpningarnas start, att Arto Koivistos föresatser att kämpa bland de främsta inte var orealistiska, förutsatt att inget oväntat hinder kommer emellan. Spänningen och förväntningarna inför 15 km-ioppet var stora. Länkenordföranden Bjarne Smeds hade också infunnit sig Wr att se hur hans

11 + ÄVEN DU KAN RÄDDA MÄNNISKOLIV ANSLUT DIG REDAN IDAG TILL FRK BLODT JÄNST egen gosse tar olympiamedalj. Som känt blev inte 30 km-ioppet, trots åttonde platsen, någon fullträff, men jag kunde ändå se att denna halvmiss inte bekommit Arto det minsta, när jag stod utmed spåret och följde sprinterloppet. Starten gick väldigt bra för Arto. Efter de första 800 metrarna ledde han redan med 1 sekund tillgodo på Koch och Bajukov. Jag följde tävlingen vid svängen in mot mål tillsammans med kolleger och goda vänner, och vi fick även uppgifter från andra avsnitt av banan, bi. a. av en norsk mellamidskontroli. Den rapporterade från ca 6 km att publiken som trängdes mot spåret tvingat Arto att mitt i en sväng bromsa upp så att han fallit på knä och mistat balansen. Ansatsen för den följande utförslöpan var förlorad och norrmännen uppskattade tidsförlusten till dryga 20 sekunder. Föll medaljen helt ur händerna eller påverkades endast valören? Förvisso rök guldchansen här, men vi gladdes med Arto över bronsmedaljen. Han var för oss som en guldgosse i alla fali. Följande dag laddades det upp för alla tiders stafettbatalj. Arto skulle sköta om avgörandet för Finlands del på sista sträckan. Tävlingsdagens före var finskt - O-gradigt och klabbsnö på sina ställen - och Arto finsktfåordig men energiladdad till tllsen kunde man se. Finlands lag låg ju sedan väl till hela tiden och Artos uppgift blev att hålla den betryggande ledning som uppstått. Han höll fim undan för de jagande konkurremerna och avslutade den jublande tävlingen som guldman för Finland. Glädjen stod högt i tak. Med Tapio Rautavaara i ledet spelade och sjöng den finska turistskaran på Seefelds gator och torg. Visst hade man orsak därtill - Finland med Arto var bäst. Den här segern räddade hela OS för Finlands del. På fem år har alltså Arto utvecklats tili en av världens absolut främsta skidåkare. Att Arto nu skulle ha nått sin maximala prestationsförmåga står ingenstans skrivet, utan han har alla möjligheter att utvecklas och bli ännu bäme. VI BETJÄNAR ER MED SAKKÄNNEDO M EI- och teleavdelning Biltillbehörs-, verktygs- och maskinavdelningsgru pp Ackurnulator- och verkstadsavdelning Hushållsmaskinavdelning OY HEDENGREN AB Drumsövägen H:fors 20 - Tel

12 effektivt skydd förmånliga villkor Pos!box Helsingfors 21 Telefon Ta vara på tiden. Taflyget. VM-resan gay mersmak för Gun-Viol Nynäs av Bertel Widjeskog Nöjd med julklapparna siner Gun-Viol Nynäs hemma i Jakobstad och firar jullovet. Sommaren blev som helhet bäme än hon vågade drömma i våras trots an nordiska mästerskapen i Norge, på förhand sen hennes viktigaste tävling, gick åt pipan med blygsam 18:e plats. 1 gengäld vann hon klassen sammanlagt i femdagars och hon blev femte i VM i Skotdand - dit hon aldrig borde ha fått åka enligt hennes egen åsikt. - Det gick ju så att jag vann VM-uttagningen helt överraskande och sedan kunde de inte lämna bort mig ur truppen! Gun-Viol var dock välförtjänt VM-resenär och skötte uppdraget med all heder, resan blev lärorik och gav massor av inspiration. Och hon konstaterar att terrängen i Skotdand i start påminde om den i Joensuu där hon i sommar tänker göra allt för att nå tätplats i NM. Detta blir sommarens stora tävling och hon är revanschsugen efter den blygsamma insatsen i NM Därför "sitter" hon inte heller hemma och firar jullov. Tvärtom springer hon mer än någonsin. 60 kilometer i veckan är ransonen under jullovet och hon har möjlighet till länkar varenda dag då hon inte behöver tänka så mycket på gymnasieläxorna. - Jämfört med samma tid i fjol har jag ca 20 km mera tranmg per vecka, berättar Gun-Vio!. Därmed fastslås att framgångarna ännu inte gått henne upp i halsen - det smakar mera och hon luhar oförtrutet vidare. Förutam NM tänker hon givetvis återupprepa den gångna sommarens FM-segrar i N 18 med guld i både "vanliga" och långa FM. Dessutam trappar hon antagligen upp någon åldersklass för att pröva hårdare motstånd. Hon tävlar sista året i N 18 och övriga inreringare har redan lämnat den klassen.. Pappa Lars hänger fortfarande med på länkarna, dels som träningskamrat och dels som rådgivare. Pappa gör träningsprogrammet s. g. s. ensam men givetvis efter normer från främsta träningsexpertis. Lars finner det mycket lämpligt att han på så nära håll kan följa med sin "adept" - humöret kan växla liksom hälsan och orken, det är då bra att kunna variera programmet. 21

13 Lars och Gun-Viol smider träningsplaner. Själv tycker Gun-Viol att hon nog snart borde börja lämna pappan efter sig på länkarna. Som M 35:a borde han kanske inte klara av henne. - De gånger vi tagit "först hem" de sista hundrametrarna har jag nog vunnit honom, annars håller vi samma tempo, berättar Gun-Vio!. Johan, 14 år, har ännu inte vågat ta samma tempo trots att han är mycket lovande som orienterare, inte heller Ann-Catrin med sina tolv år och flera segrar. Gun-Viol Nynäs föddes i Nykarleby i december 1959 men familjen flyttade tili Jakobstad i början av 1960-talet där pappa Lars - tekniker - tog anställning som lärare på Lannäslunds lantbruksskolor. Lars är född i Larsmo och tävlade för Larsmo IF. För den föreningen började Gun-Viol också sina försra stapplande orienteringsinsatser redan som tioåring. LIF gick samman med Brahe för gemensam orienteringsrepresentation och därmed knöts Gun-Viol tili sin nuvarande förening - och där trivs hon. Gun-Viol Nynäs kan sällan träna med klubbkamrater, dels bor de långt borta och dels har hon ett utpräglat personligt träningsprogram med pappan som tränare och länkkamrat. 1 tävlingssammanhang igenkänns Gun-Viol som mycket löpstark. Med 171 cm i strumplästen tar hon sig fram mycket elegant i terrängen och konditionen är mycket gedigen. Men med hennes framgångar går det inte att ha någon svag sida, hon behärskar karta och kompass lika bra som någon annan. Ibland kan det brista i precision, men pappan konstaterar att den dag Gun-Viol besluter att hon inte gör någon bom - då bommar hon inte heller. Själv vet Gun-Viol inte varför hon skulle bomma en enda kontroll just i NM. Allt verkade stämma perfekt när hon skulle ta en av de sista kontrollerna. Länge var hon övertygad om att hon kommit rät[ - men någon kontroll hittade hon inte. Efter ca tio minuter "fann" hon sig men då var det naturligtvis för sent. 1 sommar i Joensuu skall det dock bli andra bullar av... Gun-Viols framgångar tas med sans och måtta i den nynäska orienterarfamiljen. Det enda påtagliga utgörs av den allt mera välfyllda prishyllan, en hylla som såväl pappan som lillabror Johan och lillasyster Ann-Catrin också bidrar till att fylla. Värdefullaste priset - tja... Kanske stereoanläggningen från femdagars. Gun-Viol är mycket musikintresserad och spelar själv piano. Naturligtvis hade jultomten med sig grammofonskivor tili anläggningen. Som en lämplig julklapp kom dessutom ett större träningsstipendium från Kaleva i medlet av december. För Gun-Viol är emellertid orienteringen, med träning och tävlande, det viktigaste. Målmedvetet siktar hon mot nya mål och prishyllan lär nog få byggas ut ganska snart

14 Specialservice föross i Hel&ingfors ~reglonen. RUJning i back en upp tili /örsta kontrollen 11id åretj Jukola kavle i orientering dar OK Järven stod /ör tina arrangemang. När det gäller resor så TVEKA INTE DE SKA VARA KVALlTET Vi har moderna bussar, erfarna förare, god service. RESEBYRA T 0 U R E L LA ABIOY, Styrmansg. 7, Jakobstad hjälper Er med arrangemangen, ordnar logi, förmedlar och säljer alla slags resebiljetter (flyg, båt, tåg och buss) samt special resor. BUSSBOKNINGAR kan göras tili TOURELLA, tel eiler HALDIN & ROSE JAKOBSTAD - TEL Jukolakavlen 1976 den sydligaste i historien av Bernhard Biström Den XXVIII Jukolakavlen, som arrangerades den 5-6 juni 1976.i Ekenäs, närmare bestämt i Harparskog i Tenala, går tili hävderna som den Jukolatävling som arrangerades och kom att löpas längst söderut i vårt land. Arrangörsföreningen Järven, som detta år firade sitt 20-års jubileum i lirrangemangens teeken, kom på tanken att stå värd för tävlingen vid årsmötet Initiativtagare var ingen annan än Jerker Nyberg. Vid årsmötet röstade de flesta för, endast två emot Jerkers förslag. Järven sökte tävlingarna för år 1975 men fick icke, sökte ånyo, och i början av januari 25

15 Textför/attaren tiu artikeln om lukola-kavlen Bernhard Biström (samtidigt också tiivlingsledarel ses här framför den fina huvudbyggnaden beslöt Jukolakommitten att Järven skulle stå värd för den XXVIII Jukolakavlen. Man hade tidigare inom Järven tänkt sig tävlingarna i norra Tenala, men avståndet och de dåliga vägarna från Ekenäs avskräckte. För den skull gladdes man mycket då Pehr Dahlström kom fram med förslaget om Spjutsböle i Harparskog. Det var också han som kontaktade de flesta markägarna, som från början ställde sig mycket positiva tili tävlingarna och upplät sina marker. Då började kartarbetet. Föreningen gick från början in för att bjuda på en närmast förstklassig karta. Här fick klubbens bästa orienterare genom tiderna Sune Forsström hoppa in. Han sparade ingen möda. Då det gällde, kommenderade han ut hela sin familj för att snoka reda på alla gropar och stenar i terrängen. På kartförbättringsarbetet offrade Sune ca timmar. Han fungerade sedan även tillsammans med Pehr Dahlström som banläggare. Både kartförbättrings- och banläggningsarbetet lyckades hundraprocentigt. Den organisation som under Stig Kevins ledning drogs upp satt åtskilliga möten och timmar och smidde planer. Planer gjordes upp för att först och främst få tävlingarna att ekonomiskt löna sig. Härmed sträcktes en hjälpande hand fram från de kommuner där Järven har verksamhet. Tack vare det stödet kunde tävlingarna ekonomiskt föras i land. På våren 1975 då tävlingarna gick i Kankaanpää följde ett tiotal Järvar noga med arrangemangen. Utgångsläget var dock olika. 1 Kankaanpää hade man en tam vidsträckt mo för parkering, i Spjutsböle hade vi ett par åkrar, som, om vädret spelade fula spratt skulle lägga käppar i bilhjulen. Men vi kom fram tili att vårt område skulle räcka tili. Efter tävlingarna i Kankaanpää hade vi kontakt med centralplatsens ägare som sade ungefär så här: "Vi följde noga med tävlingarna i TV. Nog var där folk, vi funderade mycket, men vi har ju gett lov och vi står för det vi sagt." Hösten 1975 började man sedan jobba på allvar. Centralplatsen röjdes från växande buskskog och dikades. Trummor rensades och byggdes. Planer och rimingar gjordes upp för växlingsplatsen, buffen, tältplatserna m. m. Budgeten gjordes upp och slutade på mk, en för oss astronomisk summa. Vi började räkna behovet av energi (el.ström). På platsen fanns en 5 kwh transformator och våra experter påstod att det skulle behövas en 100 kwh. Nu började kontraktens tid. Den som hade personliga kontakter umyttjade dem. Jerker Nyberg inledde annonskampanjen ty någonstans ifrån skulle intäkterna tas eftersom ett minus fanns hela tiden trots att Helsingin Sanomat offrar otroligt på Jukola-kavlen. Ju närmare dagen D korh desto intensivare blev allting. De olika sektionscheferna gjorde upp sitt personalbehov och kontrakt skrevs med funktionärer. Under tävlingarna fanns funktionärer i elden. Själva uppbyggandet av Jukolabyn började den 3 maj under ledning av fältchefen Klas Lindholm som satte ned drygt 800 frivilliga timmar på tävlingarna. Dessutom körde han km med bil. För tävlingscentral, buffe, anslagstavla, rvätt m. m. åtgick 14 km virke av olika dimensioner. Härvid går tankarna osökt tili lo-milakavlen där i start sett samma arrangörer år efter år står för arrangemangen. Detta gör arrangemangen otroligt mycket lättare. Resultatåtergivningen var fiffigt och fyndigt gjord. Hiir återgi11en under generalmönstringen före sjiilva lukola-kavlen. 26

16 G6neralrepetitione1~ med orienteringsknattarna veckan före start gick hra. Hör kommer knattarna instormande i målfållan. Två skidcelebriteter som också är duktiga orienterare i ltlkola-byn före start. Fr.11. Veikko Hakulinen och Juha Mieto. Vi hade räknat med att allt skulle stå färdigt uppbyggt den 29 maj alltså en vecka före tävlingarna - då generalrepetitionen för tävlingsmaskineriet föranstaltades. I sron sett var allt även färdigt den 29 då ett femtiotai unga järvar ca 2 timmar testade växlingsområdet under ledning av växlings- och målchefen Harry Sjöblom. Efter denne generalrepetition gjordes vissa ändringar inom växlingsområdet. Den som hade den största ruljansen under själva tävlingsdagen och -natten var utan rvivel buffechefen Benel Holmström, som två veckor före tävlingarna rog semester för att helt koncemrera sig på Jukola och det behövdes minsann ty under honom verkade 250 personer. Ett plock ur förteckningen av vad som gick genom buffen är ca koppar kaffe, ca ponioner soppa, 800 kg korv. Då 40 kg senap rog slut forrsatte man med 30 kg ketchup som nästan rog slut. Vi hade meddelat att området öppnades kl. 8 lördag morgon, men redan fredag kväll började deltagarna strömma in så vi blev rvungna att stänga av infarrsvägarna, men kl. 8 lördag morgon körde sedan de första deltagarna in, ett lag från Uleåborg. Som tävlingsledare hade jag bävat just för trafiken och här bör erkännas att under den pressinformation som hölls på Knipan samma dag gick mina tankar ständigt till Jukola-området och jag vämade, då jag åkte ner, att få möta en Hera kilometer lång kö av bilar. Jag mötte aldrig denna kö och drog en suck av lättnad ty parkeringschefen, som lovat plats för ca bilar, hade läget fullständigt under komroll. Tävlingarna började sedan på kvällen med venlornas stan kl Det var ett färggram fält som gay sig iväg och som vanligt vid venlaloppet kom alla tillbaka i en klunga. Det enda speciella var att den tippade segeraspiramen Liisa Veijalainen på väg till sista komrollen gjorde en miss som kostade henne segern. Förurom sig själv drog hon ett 40-tal andra venlor med sig bort från kursen. Det verkligt färggranna var sedan Jukolakavlens start kl Sällan har så mycket folk som just då bevittnat en orienteringstävling. Vi räknade med ca åskådare som srod samlade kring tävlingscentrum där de 470 lagen löpte ut. Att starten var imressam vittnar följande episod om. Vi hade i PM meddelat att gemensam stan föranstaltas söndag kl. 10 för den som ännu icke gått ut på sista etappen. Flera hundra lag hade. redan gått i mål men trots det fanns det åskådare som väntade på denna gemensamma start, i vilken endast ett lag delrog. Vi hade främst gått in för att få spridning genast från början. Farstameroden kom till användning på så sätt att på I och II sträckan fanns sexron olika banor, på UI och IV sträckan fyra och på V-VI sträckorna åtta. Det syntes även ty några klungor att tala om blev det aldrig fråga om

17 o Med över femtio händelserika ar bakom oss fortsätter vi med vår viktiga uppgtft att sköta svenskfolkets forsäkringsfrågor på bästa möjliga sätt. FÖRSAKRINGSBOLAGET Svensk-Finland "---,...-~ I J På kansliet hade man däremot bråttom, ty alla konrrollkort granskades mycket väl och det var även nödvändigt. Ett utländskt lag hade på första sträckan endast besökt första och sista konrrollerna, men hade stämplat med sista konrrollens stämpel i alla rutor i den tron att arrangörerna icke skulle granska korten, men den gubben gick inre. Täten växlade hela tiden och Kaarlo Pärnänen - en av de bästa speakers vid Jukolakavlen genom tiderna - fick hela tiden nämna nya namn. Då man gick ut på sista sträckan var ställningen densamma som senaste år då Asikkala ledde, men inre tillräckligt utan blev passerad. Liksom i venlaloppet så ock i Jukolakavlen föll avgörandet på väg tili sista konrrollen. Markku Salminen i Järvenpään Palos lag gjorde en miss tack vare vilken Anders Nordin i svenska Gustafbergs IF kunde passera och stämplade som första man vid sista konrrollen. Nordin var första man även i mål, men fullständigt utpumpad. Efter några minuters vila kunde han dock läsa upp budskapet, vilket redan i en tidigt skede på arrangörernas försorg översatts till svenska, med tanke på att alla chanser fanns att segern skulle gå till andra sidan Bottenviken. 1 samband med Jukola-kavlen hade jägarorganisationerna ordnat en älgräkning. Detta för an utröna huruvida en tävling av detta slag skulle påverka älgarna. Man hade på lördag morgon från helikopter skådat terrängen. Detsamma gjordes söndag morgon och man kunde konstatera att på området fanns minst lika många älgar som före tävlingarna. Vidare kunde konstateras att en tjäderhona under hela tävlingen ruvade sina ägg några få meter från en radiokomroll. Allt detta visar att snacket om att stora oriemeringstävlingar skulle störa viltet inre är med verkligheten överensstämmande års Jukolakavle går till historien för lärvens del som den största satsning den 20-åriga västnyländska klubben gjort. En synnerligen gott drag var an alla de hundratals funktionärer som tillfrågades ställde sig positiva tili saken och de timmar av frivilligt talkoarbete som utfördes uppgick till flera tiotalstusen. Tack vare detta stöd och den ekonomiska hjälp kommunerna gay var det möjligt an genomföra tävlingarna. En är även säkert, utan armens hjälp är ett genomförande av en tävling som Jukolakavlen omöjlig. 1 detta sammanhang vill jag ännu en gång passa på att framföra OK Järvens tack för allt det stöd vi fick.. Såhär efteråt ställer säkert många frågan, när är ni beredda an igen stå värd för Jukolakavlen. Personligen tror jag an det räcker länge. Sam tidigare nämnrs anser jag att man borde gå in för samma metod som vid lo-mila; d. v. s. ett team bestående av flera föreningar står alltid värd. På dena sätt kan anskaffningar i form av trävirke och dylikt utnyttjas många gånger så att de inre användes enbart under en enda natt. 31

18 ( Bema~ : BINGO ~ ) - det vänliga spelet I ( Samt de lönande tilläggsspelen. Ventti, Bandit, Mini- J Bingo, Kunto-Bingo, Pika-Bingo, 75 nummers bingo- ( 1 biljetter, 21 automat, automatbingon m.m. ( ) Oy Tickets Ab I ) Torgfogdevägen Helsingfors ( Tel , ) Maximal säkerhet med Girling stötdämpare r:1j bromsar. J~i... ' och Q lj ED ;;r;~ktrd_diesel ABk~ LOnnrotsgatan 45 Tel Helsingfors 18 K vinnogymnastikens utveckling under 100 år av Marita Linlw 100 år har förflutit sedan man i dåvarande Helsingfors Dagblad kunde läsa en liten annons som lydde: "De fruntimmer som önska inträda i en tillärnad Gymnastikförening härstädes, behagade inom förloppet af denna månad anmäla sig hos Betty Sahlsten eller hos Elin Waennerberg. Avgiften är 4 mk i månaden." Detta var den finländska kvinnogymnastikens anspråkslösa början, som ledde till att Gymnastikföreningen för fruntimmer i Helsingfors bildades. Gymnastikföreningen i Helsingfors firade således år 1976 sitt 100 års jubileum. Man skall dock inte se detta jubileumsår enbart som den enskilda föreningens, utan också som ett jubileumsår för alla de tusentals kvinnogymnaster som i dag på ett eller annat sätt är anknutna till den finländska kvinnogymnastikens olika verksamhetsformer. Elin Kallio (f. Waennerberg) som till att börja med tillsammans med Betty Sahlsten ledde den lilla skara på 30 damer vilka svarat på tidningsannonsen, blev snart den ledande själen för all kvinnlig gymnastikverksamhet i Finland. Den egna föreningens medlemsantal växte så att man år 1900 redan kunde räkna över 100 medlemmar. Ar 1882 hölls den första gymnastikuppvisningen. Programmet var ytterst enkelt och publiken bestod endast av gymnasternas närmaste släktingar. Småningom utvecklades uppvisningsprogrammen och vände sig samtidigt till en större publik. Ar 1891 företogs den första utlandsresan med uppvisning vid den internationella gymnastikfesten i Stockholm. Den självskrivna ledarinnan för dessa uppvisningar var Elin Kallio. Hennes verksamhet inskränkte sig dock inte till att leda otaliga träningar och uppvisningar i den egna föreningen. Hennes mål var att utvidga verksamheten också tili landsbygden. Småningom grundades gymnastikföreningar bl. a. i Abo, Björneborg, Kuopio och Uleåborg uttalade Elin Kallio tanken på att bitda ett gymnastikförbund för att höja intresset för träningsgymnastik. Ar 1896 bildades Finska kvinnors gymnastikförbund. Förbundets första gemensamma fest hölls i Björneborg år De följande stora festerna hölls i Abo år 1899, i Helsingfors år 1901, i Viborg år 1904, i Kuopio år 1906, i Uleåborg år 1909 och i Tammerfors år Massuppvisningsprogrammen vid samtliga fester komponerades och leddes av Elin Kallio..3 33

19 Den andra stora banbrytaren inom kvinnogymnastiken var Elli Björksten. Hon var en framstående pedagog och en reformator av kvinnogymnastiken. Hon ledde otaliga kurser och uppvisningar både i hemlandet och utomlands. Speciellt uppmärksammad och omtalad blev uppvisningen vid de olympiska spelen i Stockholm Av Elli Björkstens litterära verksamhet bör speciellt nämnas hennes bok Kvinnogymnastik. Stor betydelse för kvinnogymnastikens utveckling hade också de 25 år under vilka Elli Björksten verkade som lärare vid Helsingfors Universitets Gymnastikinrättning. Vid tiden före första världskriget bestod Finlands kvinnors gymnastikförbund av 22 föreningar med sammanlagt 700 medlemmar. Efter kriget började språkstridigheterna bli allt mera kännbara och år 1917 uppdelades förbundet i två avdelningar, en svensk och en finsk, som fyra år senare blev två olika förbund. Det svenska förbundet tog det långa namnet Svenskt förbund för fysisk fostran för Finlands kvinnor (FFF) och först 1937 förvandlades det till Finlands svenska kvinnogymnastikförbund (FSKG). Det finska förbundet blev Suomen naisten liikuntakasvatus liitto (SNLL). Elli Björksten stod i spetsen för det svenska förbundet och Kaarina Kari ledde SNLL. Under Finlands självständighetstid har gymnastikverksamheten år för år vuxit i omfång. 1 dag är kvinnogymnastikverksamheten organisatoriskt uppdelad på fem förbund, FSKG, SNLL, SVL, AlF och TUK. Utanför förbunden verkar dessutom ett stort antal sammanslutningar som idkar kvinnogymnastik vid sidan av sin huvudsakliga verksamhet. Som exempel kan nämnas arbetsplatsgymnastiken, kyrkans gymnastikföreningar samt universitetens, skolornas och andra utbildningsanstalters frivilliga gymnastikgrupper. Kvinnogymnastikens utveckling kan dock inte bedömas enbart genom siffror för medlems- och föreningsantal. De olika formerna för verksamheten genom tiden ger en klarare bild av vad kvinnogymnastiken betytt. TilI att börja med utgjordes verksamheten endast av gemensamma övningstimmar och små uppvisningar. De aktiva kunde karakteriseras som "en enda stor syskonskara". Man gjorde gemensamma utflykter, ordnade slädpartier mm. Vid de första gymnastikfesterna förekom också annat program än gymnastik. Det bjöds på kulturella föredrag, högstämda fosterländska tai och skämtsamma inslag i form av sketcher och lekar. Ökat medlemsantal gjorde att den familjära stämningen småningom fick vika för tanken på att sprida intresset för gymnastik till hela landet. Elli Björksten var en av dem som förstod ledarskolningens betydelse då det gällde att utvidga och sprida intresse. Ar 1911 ordnades den första kursen för 34

20 Näringsrik föda för idrottsmän och -flickor FRIONOR ypperliga fiskfih~er från Ishavet. Fås i alla välförsedda livsmedelsaffärer. blivande ledarinnor. 1 kursprogrammet ingick gymnastik, kommandoöv?ingar, anatomi, fysiologi, och hälsolära, men också lek, bollspel och Idrott. Det är inrressanr att konstatera att kursprogrammet för t. ex. SoIvallas fyraveckors kurs för gymnastikledare 65 år senare ännu följer i ston sett samma linje. Bollspel och idrott hade upptagits som nya verksamhetsformer. På Anni Collans initiativ stiftades år 1912 idrottsmärket för kvinnor. Också friluftsliv hörde till verksamheten. Man ordnade fotvandringar och långa u.~färder. Ski?åkning upptogs på programmet år 1928 då kvinnogymnastikfo~bund~n tl~lsammans ordnade en kurs i skidteknik. Kurser i simning, onenrermg, Idrott och bollspel anordnades också. Folkdans blev en bestående verksamhetsform som speciellt på finskt håll ännu idag inrimt hör samman med kvinnogymnastiken. Om man vili göra en jämförelse mellan tidigare verksamhet och de arbetsformer som idag idkas inom kvinnogymnastikförbunden så fäster man sij? gen~st ~id.att en stark specialisering ägt rum. För ~llspel, idrott, fn~uftshv, slmnmg mm h~r vi som bekanr egna förbund med egna före?mgar med~n de ege.nrhga kvinnogymnastikförbunden har specialiserat slg enban pa gymnastlken. Men också inom gymnastiken har det skett kraftiga förändringar. Motions- och konditionsgymnastiken blev ett ny tt begrepp som gjorde det möjligt att nå och vinna allt större skaror för kvinnogymnastik. Vid sidan av motionsgymnastiken växte intresset efter det andra världskriget för ungdoms- och barngymnastik. Grunden hade emellenid lagts långt tidigare genom Elli Björksten som lade stor vikt vid en noggrann individualisering av olika åldersgruppers gymnastik. Hennes småbarnsgymnastik blev banbrytande. Blickarna började också fästas på en annan ålderskategori - nämligen pensionärerna. En intensifierad skolning av amatörledare blev ett allt större krav då de aktiva gymnasternas antal steg och småningom har man även inom de olika förbunden börjat specialisera ledarskolningen för olika ålderskategorier. 36 Ett visst slags redskapsgymnastik förekom inom kvinnogymnastiken egendigen redan på 1800-talet då man utförde "övningar på vågrät och lutande stege", gjorde "bågsprång från gungringar över snöre", olika hopp över bar.r och plinr. Men småningom föll dessa inslag borr och redskapsgymnastlken 1 modern betydelse upptogs på allvar först Inrresse för kvinnlig redskapsgymnastik hade uppstått och fått fotfäste i Mellan Europa. 1nom VoimisteluliittO grundades en speciell damsektion. Av en andra förbund t. ex. FSKG har på 60-talet infön redskapsgymnastik. Andra nya inslag är Mor- och barngymnastiken och den gemensamma gymnastiken för flickor och pojkar respektive damer och herrar. Denna verksamhetsform har inom FSKG och FSG utvecklats så långt att man redan ordnar gemensamma pensionärsgymnastikläger för både damer och herrar. Jazz i olika former har blivit gymnastikföreningarnas stora dragplåster under 60- och 70-talen. På sina håll har man riktat stark kritik mot att blanda in jazz i vår traditionella kvinnogymnastik. Oberoende av vilken åsikt man har så kommer man inre ifrån det faktum att jazzen tilltalar nutidens gymnaster och speciellt de unga. Genom att utvidga möjligheterna för jazzdansträning skulle vi evenruellt inom kvinnogymnastiken kunna nå nya kategorier av ungdomar. Tävlingsgymnastik i trupp var någonring alldeles ny tt under 60-talet och denna verksamhet har sedan dess utvecklats och vunnit ston inrresse inom de olika förbunden. 1 och med att tävlingsgymnastikens ide godkändes inom finländsk kvinnogymnastik var det inte underligt att 70-talets nyhet Gymnastique Moderne snabbt blev en omtyckt och uppskattad gren. När man ser tillbaka på de hundra år som gått sedan vår första för ~ni~g som sin mål.sättning fastslog "att genom ändamålsenliga kroppsofnmgar utveckla sma medlemmars kropps- och själskrafter samt genom lämpliga medel sprida inrresset för gymnastiken i vårt land, såsom otk i öfrigt befordra ett friskt och hurtigt lif bland Finlands kvinnor" märker man att målsättningen inre har ändrats fastän formerna och innehållet för verksamheten har varierat. Mycket ny tt har kommit tili samtidigt som föråldrade former har slopats. Vi har en värdefull tradition att följa och samtidigt måste vi hela tiden förnya våra arbetsformer för att inte stelna i utstakade normer. Vår finländska kvinnogymnastik i sig själv är dynamisk, levande och framåtsträvande. Den hundraåriga verksamheten och utvecklingen kan karakteriseras med samma ord. Så länge den gymnastiska rörelsen är grunden för verksamheten så kommer den att avspegla sig i arbetet och verksamhetens utveckling kommer att fortskrida i harmoni med rörelsen. 37

Sofia Roos går framåt Minnet av Veikko Hakulinen lever Läktaren är klar Stavträning är skojigt. En timme motion, 38 999 euro till kassan

Sofia Roos går framåt Minnet av Veikko Hakulinen lever Läktaren är klar Stavträning är skojigt. En timme motion, 38 999 euro till kassan FALKENPOSTEN Medlemstidning december 2009 Sofia Roos går framåt Minnet av Veikko Hakulinen lever Läktaren är klar Stavträning är skojigt Foto: Rune Härtull En timme motion, 38 999 euro till kassan 141

Läs mer

Syd-Österbotten gar framåt 1 slmnlng och ori e nt~ring

Syd-Österbotten gar framåt 1 slmnlng och ori e nt~ring Ylermi K h'istö, :.! O a r, F SG-lllästa re i B-klassens sexkamp samt p b räck, ringar och barr, DM i hopp och friövningar, m ed i Rotterdam. J ohan Granholm, 20 år, skolmästare p å räck och barr, DM i

Läs mer

isbn Yrkesinriktad specialundervisning i 25 år

isbn Yrkesinriktad specialundervisning i 25 år isbn Yrkesinriktad specialundervisning i 25 år Yrkesinriktad specialundervisning i 25 år Yrkesinriktad specialundervisning i 25 år 1 2 isbn??????????????????? Optima Samkommun Grafisk design: My Type Ove

Läs mer

ARSBOI( för FINLANDS SVENSKA CENTRALIDROTTSFÖRBUND. och dess medlemsförbund

ARSBOI( för FINLANDS SVENSKA CENTRALIDROTTSFÖRBUND. och dess medlemsförbund VÅR IDROTT ARSBOI( 1953 för FINLANDS SVENSKA CENTRALIDROTTSFÖRBUND och dess medlemsförbund SVE SKA FI LA DS IDROTTSFÖRB D FI LA DS SVENSKA SKIDFÖRB D DS SVE SKA ORIE TERI GSFÖRBU D KA KVI OGYM ASTIKFÖRB

Läs mer

Idrottsföreningen Femman

Idrottsföreningen Femman December 2013 Idrottsföreningen Femman Friidrott, Orientering och Skidåkning Korsholm, Finland December 2013 1 Idrottsföreningen Femman Friidrott Orientering Skidåkning FRIIDROTT ORIENTERING Kalevaspelen

Läs mer

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan.

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. Om du kikar ut genom fönstret så kommer du att lägga märke till en sak. Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. 10 stärkande dagar Tiodagarsutmaningen Universe Imagine Publishing www.universeimagine.com

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Fyrbent resurs mot bengaler

Fyrbent resurs mot bengaler FOTBOLL Fyrbent resurs mot bengaler Matcherna på Råsunda är numera en fantastisk upplevelse även om man räknar bort huvudnumret själva matchen. Läktarna är välfyllda, stämningen inte sällan rent magisk.

Läs mer

Solvikingen. VSM på halvmarathon den 11 oktober. Mer om det på sidan 16. Nr 2, 2008, årg. 46

Solvikingen. VSM på halvmarathon den 11 oktober. Mer om det på sidan 16. Nr 2, 2008, årg. 46 Solvikingen Nr 2, 2008, årg. 46 Göran Sander får en välförtjänt dusch efter ytterligare ett väl genomfört GöteborgsVarv Vi behöver fler funktionärer än vad vi har aktiva medlemmar! Du behövs! Inget funktionärsuppdrag

Läs mer

nr 1 2014 årgång 42 tema: Curling porträttet: Jalle Jungnell inför paralympics: Fem nationer - ett lag Handikappidrottens huvudsponsorer

nr 1 2014 årgång 42 tema: Curling porträttet: Jalle Jungnell inför paralympics: Fem nationer - ett lag Handikappidrottens huvudsponsorer nr 1 2014 årgång 42 tema: Curling porträttet: Jalle Jungnell inför paralympics: Fem nationer - ett lag Handikappidrottens huvudsponsorer 1 INVACARE TOP END CC ForceTM - häng med! 2 TopEnd handcyklar från

Läs mer

TriangelTajM. Nr 1-2011. Ordförandebyte i MIK T U M B A SKIDOR & ORIENTERING

TriangelTajM. Nr 1-2011. Ordförandebyte i MIK T U M B A SKIDOR & ORIENTERING TriangelTajM Medlemsorgan för Tumba-Mälarhöjden OK, IFK Tumba SOK och Mälarhöjdens IK orienteringssektion, Ordförandebyte i MIK Nr 1-2011 T U M B A SKIDOR & ORIENTERING TMOK Styrelsen Ordförande Conny

Läs mer

Svenska Gymnastikförbundets historia

Svenska Gymnastikförbundets historia Svenska Gymnastikförbundets historia Fakta om Gymnastikförbundet Gymnastikförbundet är en av Sveriges största idrottsorganisationer med 232 000 medlemmar i 1200 föreningar över hela landet. Vårt motto,

Läs mer

Solvikingen. I brist på snö får vi nöja oss med denna bild från förra vintern.

Solvikingen. I brist på snö får vi nöja oss med denna bild från förra vintern. Solvikingen Nr 4, 2006, årg. 44 I brist på snö får vi nöja oss med denna bild från förra vintern. Sylvesterloppet behöver funktionärer. Har du ännu inget uppdrag kontakta Kent i stugan. Årsmöte 7 febr.

Läs mer

20 ORIENTERINGSKLUBBEN RAVINEN NACKA 08 Rosen-lövet

20 ORIENTERINGSKLUBBEN RAVINEN NACKA 08 Rosen-lövet 20 ORIENTERINGSKLUBBEN RAVINEN NACKA 08 Rosen-lövet Ett språkrör för ravinarnas liv och leverne Torsdagen den 28 Augusti #2 2008 Årgång 48 1 Medlemsorgan för OK Ravinen Adress: Box 4033 131 04 Nacka Manusstopp

Läs mer

Marathon Årgång 42 Nr 216 juni 3/2009

Marathon Årgång 42 Nr 216 juni 3/2009 Marathon Årgång 42 Nr 216 juni 3/2009 löparen Prague Marathon Skövde Marathon Nya medlemmar London Marathon Sunne Marathon Årets prestation Anna Rahms krönika Postadress: Svenska Marathonsällskapet Box

Läs mer

Meddelanden från Västerbottens Idrottshistoriska Sällskap

Meddelanden från Västerbottens Idrottshistoriska Sällskap Meddelanden från Västerbottens Idrottshistoriska Sällskap NUMMER 26 * december 2002 * 2/2002 Sandåkerns SK 1967. (Se artikel sid 24 ) Bakre raden fr.v: Lagledare Rune Mattsson, Ulf Engman, Björn Öhman

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

MassaSim. OS i London 2012. Bloggen. HK CUP Alla får vara med! Joline 10:a i världen. Simmarfesten Speedo 2012. en tillbakablick på 2006

MassaSim. OS i London 2012. Bloggen. HK CUP Alla får vara med! Joline 10:a i världen. Simmarfesten Speedo 2012. en tillbakablick på 2006 MÖLNDALS ALLMÄNNA SIMSÄLLSKAP MASSASIM NR 2 NOV 2012 MassaSim Dagbok från Sum-Sim Simmarnas rapport från läger och tävling. HK CUP Alla får vara med! Bloggen en tillbakablick på 2006 Simmarfesten Speedo

Läs mer

Solvikingen. Rabatt till Lidingöloppet. Kommande tävlingar 2010 KICK OFF. Mer om det changtila erbjudandet på sidan 3.

Solvikingen. Rabatt till Lidingöloppet. Kommande tävlingar 2010 KICK OFF. Mer om det changtila erbjudandet på sidan 3. Solvikingen Nr 2, 2010, årg. 48 Sofia Sundholm, med nr 2645, sprang GöteborgsVarvet på tiden 1.38:01 och Stockholm Marathon två veckor senare på 03.38:56 Rabatt till Lidingöloppet Mer om det changtila

Läs mer

Frivillighetens kraft

Frivillighetens kraft Frivillighetens kraft Frivillighetens kraft Lena Liljeroth Timbro/CVV FÖRFATTAREN OCH AB TIMBRO 2000 OMSLAG: SILVER SÄTTNING: ATELJÉ TYPSNITTET AB TRYCK: ELANDERS GOTAB, STOCKHOLM 2000 ISBN 91-7566-473-9

Läs mer

AGNETA. Anders Lindstedt anders.lindstedt@tele2.se

AGNETA. Anders Lindstedt anders.lindstedt@tele2.se AGNETA Anders Lindstedt anders.lindstedt@tele2.se 1 Sundsvall Agne och Karin var de borna västernorrlänningarna och som sådana utgjorde de grunden för Sveriges framväxt till den industrination Sverige

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

ÅLÄNDSK UTREDNINGSSERIE

ÅLÄNDSK UTREDNINGSSERIE ÅLÄNDSK UTREDNINGSSERIE 2003:7 Att leva i en familj med ekonomiska svårigheter Lina Lundström Oktober 2003 ISSN 0357-735X Innehållsförteckning 1 INLEDNING 2 1.1 Finland 2 1.2 Sverige 3 1.3 Syfte-frågeställningar

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

JAK Medlemsbank 1965-2015

JAK Medlemsbank 1965-2015 1 JAK Medlemsbank 1965-2015 Intervjuerna i det här dokumentet har gjorts av Madeleine Bengtsson, utom intervjun med Eva Stenius som är tagen ur JAKs Jubileumsskrift 40 år och skriven av Karin Abrahamsson.

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

Lokal kämparglöd. Ann-Sofie Långvik och Sanne Wikström

Lokal kämparglöd. Ann-Sofie Långvik och Sanne Wikström Lokal kämparglöd Ann-Sofie Långvik och Sanne Wikström Svenska studiecentralen Vasa 2006 ISBN: 951-9084-58-4 Tryckeri: Oy Fram Ab, Vasa 2006 Innehållsförteckning Förord...4 Till läsaren...5 De vägrade ge

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Vellinge Idrottsförening hälsar välkommen till höstsäsongen 2007

Vellinge Idrottsförening hälsar välkommen till höstsäsongen 2007 Vellinge Idrottsförening hälsar välkommen till höstsäsongen 2007 Uppslutningen var stor från Vellinge IF:s ungdomar och deras föräldrar när herrarna mötte Trellborgs FF i DM. Hemmamatcher herr/dam hösten

Läs mer