Westerlövsta kommunalnämnds protokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Westerlövsta kommunalnämnds protokoll 1892-1899"

Transkript

1 Westerlövsta kommunalnämnds protokoll

2 2 Förteckning å ledamöter i Kommunalnämnden Valde i kommunalstämma den 27 Dec 1890 E. Johansson i Arnebo A. G Andersson i Horrsta L. J Åhlén i Åhl Erik. Jansson i Gårdsjö J. E Carlsson i Littersbo Den 27 Dec Valde Erik Andersson Ytter Säfne J. A Pettersson Öfre Säfne Joh. Johansson i Nordmyra Joh. Eriksson i By Joh, Eriksson i S, Horrsbäck förvalt. O Skröder å Molnebo å St.f. E. Jansson i Gårdsjö Suppleanter Jan Persson i Sörby Masmäst. J Pettersson i Molnebo Erik Eriksson i Arnebo J. E Johansson S Horrsbäck J G Andersson i O. Säfne Aug Claesson och Gustaf Anders Andersson i Orfenbo Gustaf Andersson Jan Persson Joh. Mattsson imårtsbo Johansson i Åhl År 1893 då stor hungersnöd rådde inom Norrbottens och Westerbottens län, insamlades i februari månad genom Kommunalnämndens försorg 5922 kilogram rågmjöl och 485 kilogram Blandade gröpe, samt 535 kronor kontant penningar, hvaraf mjöl på föranstaltande af Häradshövdingen Theodor Ringenssen afsändes till Länsstyrelsen i Umeå och de kontanta medlen till länsstyrelsen i Luleå hvarav tacksamt erkännande erhållits den 9 och 11 Mars. Eric Ersson i Sörby Ordf. i Kom. Styrelsen

3 3 Protokoll hållet vid sammanträdet med kommunalnämnden i Wester Löfsta sockens Skolhus Januari 1892 Arbetaren J.E.Lundins hustru i Heby anhöll genom skrifelse, att som hennes man låg å Sala lasarett i Reumatisk verk, och de ägde 4 minderåriga barn att försörja, att anhålla bidrag till legasängsavgiften å lassarettet, samt något till uppehälle och vedbrand och som upplyst blifvit och känt vore att de inte ägde några egna tillgångar och vore i fattiga omständigheter beslöts att ansvara för legasängsavgiften å lassarettet äfvensom att hon till vedbrand skulle erhålla 1 lass Sågaflak ifrån Rosenlunds ångsåg på fattigvårdens bekostnad samt ett extra understöd av kontant 5 kronor tillsvidare men att ifall Lundin tillfrisknade fattigvårdsstyrelsen ägde att af honom återbekomma ersättning för hafda utgifter Arbetaren A Kullberg i Öfver Säfne begärde för likhysta och svepning till sin Svärmoder Per Anderssons Enka med ett belopp af Åtta kronor men som vid tillfället icke vore något tillförlitligt kändt om ofvannämnde Enkas qvarlåtenskap uppdrogs att Lars Larsson i Öfver Säfne och Erik Andersson i Ytter Säfne att taga reda på hennes qvarlåtenskap och vid samma tillfälle öferenskomma med Kullberg om nämnda ersättning F. pig. Johanna Malmström hvilken för närvarande bor hos sin svåger Arbetaren Erik Olsson i Heby anhöll om bostad för sig och sitt oäkta barn, men efter nuvarande omständigheter ansågs fattigvårdsstyrelsen det vore rådigast att hon tillsvidare stannade hos sin ofvan nämnde svåger Och beslöt att till honom skulle lämnas skälig ersättning efter öfverenskommelse. Snickaren Petterssons hustru i klockargården hvilkens man legat sjuk hemma 3 veckor och nu sedermera vårdats på Sala lasarett i 5 veckors tid anhöll om bidrag till sitt uppehälle men som behofvet icke vore tillförlitligt kändt bedrogs åt A.G Andersson i Horrsta att undersöka förhållandet och ifall behovet skulle sådant påkalla lämna henne ett extra understöd af 5 kronor. Lotta Lagergrens gosse i fattigstugan anhöll att af fattigvården få ett par nya kängor, hvilket beviljades och överlämnades af A. G. Andersson att derom bestyra Beslöts att ett par förskodda såkallade Näfverstöflar skulle beställas av skomakaren Anders Andersson på Åhls ego till J.E. Hansson vid Molnebo. på fattigvårdens bekostnad. Carolina Olsdotters gosse vid Molnebo begärde att få ett par kängor halvsulade hvilket beviljades och skulle bekostas 8 Beslöts att utfärda ansvars förbindelse för läkarvård och medicin till Snickaren A.Jons. i Heby ås och fattighjonet A. Lundin på S. Starfors egorna 9 Skomakaren Carl Eriksson på Starfors eg. anhöll om liqvid för ett par kängor till A.G. Petterssons vid Norr Starfors dotter Frida 3,75 Ett par kängor till Anna Stina Larssons gosse 3,75 Skolagningar till Henrik Olsson ,00 Summa 9,50 Beviljades och till Carl Eriksson lämnades

4 4 0 Arbetaren P.M. Nilsson i Ulebo hvilken uppgaf sig ega 3 minderåriga barn hvaraf en 7 årig gosse ofärdig och blifvit lemnad läkarevård och medicin af A.G. Anderson i klockaregården hvliken därför fordrade 15 kronor hvilka medel Nilsson icke ansåg sig kunna betala, och som vid tillfället Erik Johansson i Arnebo upplyste att ofvan nämnde Anderssons vårdat gossen i sitt i 3 veckors tid och han har varit betydligt ofärdig nu genom Anderssons behandling blifvit nästan återställd skulle denna ersättning lemnas af fattigvården samt dessutom 2 kronor om så skulle påfordras 1 A.G. Andersson i Horrsta förevisade en räkning av Skomakaren Almgren på Horrsta egor för ett par kängor till Johanna Persdotters flicka i fattigstugan 3 kr.50 öre Hvilken godkändes till betalning 2 Företeddes en räkning å ersättning till Molnebo fattighjon å ett belopp af 77 kronor hvilken äfven godkändes till betalning 3 Föreslogs Fattigvårdsstyrelsens i Sala Stad ansökning tillika med derå tecknade Konungens bafattningshavandes resolution angående Lasarettsvård för pigan Augusta Johansson, och som kändt vore att nämnda Augusta Johansson härstädes egde hemansträtt beslöts att godkänna ansökningen 4 Erik Johansson i Arnebo såsom förmyndare för Gustaf Erikssons i Orfvenbo dotter Ellen Maria född i Augusti 1880 haft henne utackorderad hos G. F Eriksson i Ingbo Norrby socken för en bestämd summa af 50 kronor för år beräknat, och hennes behållning utgjorde endast 42 hemställde han till fattigvården att återstående åtta kronor måtte bidragas till ersättning, hvilket beviljades, men att Johansson skulle vidstöta Eriksson om nedsättning av ersättning för detta år 5 Beslöts att den kostnad som möjligen kunde komma att drabba Fjerdingsmannen Lars Larsson i Röcklinge för att till åtal anmäla Bryggaren L. Hedberg för försäljning till förtärning på Slottet af s.k. Beijerskt öl, betalas av kommunalnämnden Justeradt den 14 februari E. Johansson Lars Larsson Eric Ersson Protokoll hållet vid sammanträdet med kommunalnämnden i W. Löfsta skolhus den 24 januari 1892 Beslöts att antaga Byggmästaren M. Lindahls från Stockholm anbud för uppbyggande av fattigvårdsbyggnaden inom församlingen för en summa af Tjutretusen sjuhundra 23,700 kronor hvarom nämnde skulle skriftligen underrättas, samt anmodas att hitkomna för att underskrifva byggnadskontraktet med det snaraste,och uppdrogs åt ordföranden Eric Ersson i Sörby samt ledamöterna L.J. Ahlin i Åhl och A. G. Andersson i Horrsta att å kommunalnämndens vägnar underskrifva kontrakt samt utstaka plats för byggnaden och dessutom vidtaga de åtgärder som för byggnadsföretaget erfordras Innan nämnden bestämde sig för antagande av Ingensiör Theorells förslag till värmeledning i Byggnaden efter professor Cederholms system skulle skriftlig förfrågan framställas hos

5 5 Rektorn J. Löfven i Stockholm, och att ifall vi kunde få ändamålsenliga apparater för billigare pris, nämnden derom framdeles komma att besluta Justeradt den 14 Febr E. Johansson Lars Larsson Eric Ersson Protokoll hållet vid sammanträdet med kommunalnämnden i W Löfsta skolhus den 14 febr Beviljades Johanna Persdotter i Fattigstugan ett Extra understöd af 3 kronor, men avslogs hennes dotters begäran om understöd och uppmanades hon att vända sig till sin lägersman för erhållande av ersättning för sin försörjning 2 A.G. Kullberg vid Öfver Säfne framställde begäran om ersättning för sin svärmoder Per Anderssons Enkas skötsel och begrafning med 8 kronor förutom hennes qvarlåtenskap men som enligt skedd bouppteckning och värdering hennes efterlemnade tillhörigheter uppgingo till 21 kronor 40 öre ansåg Kommunalnämnden att detta belopp vore tillräckligt hvadan hans begäran om ytterligare 4 kronor avslogs, men att han skulle få behålla hennes qvarlåtenskap A. G Petterssons Enka vid N. Starfors begärde extra understöd för sina barns skolgång hvilket beviljades med 6 kronor hvaraf 4 skulle lemnas denna dag, och 2 vid nästa sammanträde en månad härefter Lars Larsson i Öfvre Säfne framställde att som Skräddaren A. W. Andersson i Horrsbo, på månads avbetalning inköpt en Symaskin och därpå afbetalt 20 kronor men nu vid denna månads betalning icke egde medel att fullgöra sin skyldighet enligt kontrakt, om icke fattigvårdsstyrelsen borde för tillfället verkställa inbetalningen, då Maskinen i annat fall, af Säljaren återtages och Andersson finge efterskänka sina inbetalta 20 kronor, hvarpå beslöts att 10 kronor skulle af fattigvården betalas och framdeles beslutas huruvida Anderssons en gammal symaskin kunde försäljas eller lemnas såsom utbyte mot den ny efter värdering Maschinisten J. A Holmström begärde genom E. Johansson i Arnebo, bidrag till en half famn ved samt att ersättning för svärmodern E. Danielssons Enka skulle förhöjas till 6 kronor i månaden, hvilket i anseende till ofvan nämnde Holmströms sjukdom beviljades samt att ordföranden skulle tillskrifa Molnebo Bruks förvaltare att lemna något vedbrand till ofvannämnde Enka. G. W. Gillbergs begäran att hemta lera vid fattigårds byggnaden avslogs tillsvidare. Att emot skälig ersättning vara Kontrollanter vid fattiggårdsbyggnaden utsågs Nämndemannen L J. Ahlin i Åhl och A. G. Andersson i Horrsbo, och att de vid förefallande behov egde tillkalla sakkunnig person på fattigvårdens bekostnad. Eric Ersson Justeradt den 13 mars E. Johansson Lars Larsson

6 6 Protokoll hållet vid kommunal nämndens sammanträde i skolhuset den 13 mars 1892 Föredrogs bouppteckning efter aflidne fattighjonet A. Lundin på Starfors egor för att fatta beslut om försäljning af Boets qvarlåtenskap som af ofvannämnde A. Lundin blifvit den 9 juni 1886 till fattigvården genom skriftlig förbindelse öfverlemnat att vara dess tillhörighet efter hans död. hvaremot Torparen A. G. Lundin i Olsbo såsom son till förstnämnde A Lundin Uti ett föregående gifte företedde en Bouppteckning och en arfsleqvitation daterad Hvaraf framgick att all qvarlåtenskap tillhörde sonen A. G. Lundin efter faderns död, men som dessa handlingar vore otydliga eller icke fullt tillförlitliga träffades följande öfverenskommelse, att stugbyggnaden skulle tillfalla Torparen A, G, Lundin med det villkor att aflidne Lundins Enka skulle få qvarbo i densamma till den 1 oktober eller att han till denna tid skulle lemna henne genlig bostad men att annan qvarlåtenskap skulle tillfalla fattigvården P Lindberg på Starfors egor anhöll om ersättning för skötsel och för sin syster fattighjonet Walins Enka på Starfors egor under 3 veckors tid med 50 öre per dag, samt dessutom ½ famn ved till ofvannämnde Enka men Lindberg erhåller fattigvårdsbidrag för sin dotter Tilda, ansågs att han som stod under Fattigvårdsstyrelsens husbondevälde borde af denna orsak icke hafva full ersättning, för sina besvär, och tillerkändes honom i ett för allt Sex (6) kronor samt Anders Andersson i Orfvenbo Skulle anskaffa ½ famn ved på fattigvårdens bekostnad Skräddaren Johan Fernström vid S. Starfors anhöll den bestämde ersättning Ett hundra kronor för vedbrand och hvartill han var berättigad att hämta från fattigvårdens egendom i Starfors eller och att Kommunalutskylderna för honom skulle afskrivas under den tid han egde rättighet till hemtning av vedbrand å egendomens skog, men som Kommunalnämnden icke sådant vara med gällande författningar öfverensstämmande beslöts att betala den öfverenskomna ersättningen som till honom vid detta tillfälle skulle emot qvittas öfverlemnas med Ett hundra kronor Snickaren A Jönssons Enka i Heby framställde fråga att som hon stode i skuld för hyran och Lasarettskostnad för sin aflidne man, om hon skulle få anlita Handlanden Lars Schedin att hålla Auktion å Snickarverktyg å kläder för att dermed betäcka ofvannämnde skulder, hvilket beviljades på så sätt att Auktion skulle verkställas och sedan Auktions summan blifvit inräknad, skulle vidare derom framdeles beslutas Inlemnades af Byggmästaren A Rosenlund i Heby en af honom betalt Lasaretts räkning för den i föregående A Jönsson å 34 kronor 80 öre med anhållan om ersättning af fattigvårdsstyrelsen för nämnde räkning hvilken beviljades till betalning emedan som fattigvårdsstyrelsen tagit vård om Jönssons såväl familj som tillhörigheter Arbetaren Eric Olsson Heby begärde för underhåll och vård av sin svägerska Johanna Malmström med 7 kronor i månaden, samt att fattigvårdsstyrelsen hädanefter skulle lemna henne bostad och underhåll hvilket bevilljades, men vore fattigvårdsstyrelsen villiga att äfven hädanefter lemna denna ersättning ifall hon dermed skulle finna sig belåten Beslöts att Häggroths hustru skulle flyttas från fattigvårdsstugan P O Ekstedts på Starfors egor och bo jemte Lofvins Enka Enkan Anna Lundkquist skulle få inflytta till Lundens Enka på Starfors egor och Johanna Malmström till kommunen i fattighuset

7 7 I händelse ofvannämnde Johanna Malmström kommer att afflytta från sin svåger, till fattighuset skulle ordföranden vara berättigad lemna henne understöd gottfinnande samt äfven anskaffa henne något sängkläde ifall hon däraf är i behof 8 Beslöts att bekosta ett par nya kängor till Carolina Starmells vid Molnebo son, som skulle inköpas hos skomakaren O Pettersson i Heby 9 Föredrogs en så lydande skrifvelse. Till fattigvårdsstyrelsen i Wester Löfsta församling Undertecknad får härmed vördsamt om icke följande förändringar af Byggnadskontraktet kunna beviljas, om undertecknad hafver huset uppmurat till den första nästkommande Juli och sedan allt får stå och torka till den 1 nästkommande September, sålunda under årets bästa tid, skulle det då icke kunna mig tillåtas att få börja med invändiga putsningen och efter dess fullbordande så småningom fortsätta med inredningsarbetet samt på försommaren 1893 få verkställa yttre afputsningen och således kunna lemna huset komplett färdigt den 1 Augusti 1893, och mig synes denna förändring af kontraktet vara bättre få husets solida utförande, än att enligt kontraktet hafva det uppmurat till den 1 oktober i år, och sedan allt får stå under höst och vintermånaderna då det i egentligen ej är torkningstid. Och sedan på sommaren 1893 måste hafva större brådska med inredningsarbetet, för att kunna få färdigt till den bestämda tiden därför hoppas jag denna min ansökan måtte mig beviljas Stockholm den 2 mars 1892 Magnus Lindahl Och som denna förändring ansågs fullt endamålsenlig beslöts enhälligt att godkänna densamma. 0 Uppdrogs åt Ordföranden Eric Ersson i Sörby att Jemte Herr A Rosenlund i Heby att resa till Stockholm för att göra sig närmare underrättade om uppvärmningsaparaten till den nya fattiggården och derom för församlingens räkning uppgöra och kontraktera 1 Uppgjordes lista för utdelning till församlingens fattighjon och lämnades i uppdrag åt ordföranden att uppgöra om inköp af mjöl till utdelningen 2 Att närvara vid utdelningen i Magasinet utsågs Lars Larsson i Öfver Säfne och Eric Andersson i Ytter Säfne, och vid stjernan skulle Anders Andersson i Orfvenbo biträda 3 Kläder till Kumlins Enkas barn från Sättersbo skulle af Ordföranden anskaffas Eric Ersson Justeradt den 10 april A G Andersson Eric Andersson Protokoll hållet vid sammanträdet I sockenstugan den 10 April 1892 Uppgjordes ackord med P O Ekstedt på Starfors egor om ersättning för sin styfsons underhåll och vård för ytterligare ett år räknat från den 1 februari och bestämdes ersättningen till (60) sextio kronor för år beräknat

8 8 Carolina Olsdotter vid Molnebo begärde extra understöd för sina barns skolgång, hvilket beviljades med 2 kronor som till henne öfverlemnades Anna Sofia Andersson i Kråkslottet begärde att få skodon till sina 2 barn, den ena 3 och den andra 5 år, och uppdrogs åt Anders Andersson i Orfvenbo, och E Johansson i Arnebo, att göra sig underrättade om verkliga behovet och ifall det ansågs nödvändigt skulle skodon anskaffas på fattigvårdens bekostnad Föredrogs bouppteckning efter fattighjonet Starmells och anmälde sig hennes son förre Korp. P. E Klinga att för sina besvär med skötsel och begrafning ega en fordran af 10 kronor, och ville för denna sin fordran behålla hennes qvarlåtenskap men som boupptecknings värdet uppgick till 39 kronor 70 öre ansågs att varorna skulle å auktion försäljas och Klinga af auktionsmedlen erhålla ersättning för sina hafda besvär Förre Grenadiern J E Udds begäran om förhöjning af sitt understöd afslogs tills vidare men skulle framdeles lemnas något extra ifall oundgängliga behofvet skulle sådant påkalla men som det ansågs att han äfven erhöll pension han borde med nuvarande stöd vara belåten Inställde sig kommunalnämnden vid platsen för Fattiggårdsbyggnaden för att afsyna, eller besigtiga det hustegel som blifvit ditforslat för att användas till byggnaden, men som nämnden ansåg en del vara af dålig beskaffenhet samt icke i enlighet med antreprenad kontraktet, väl bränt skulle antreprenören genom skrifelse tillsägas att icke få använda detsamma för husets uppmurning förrän det dåliga teglet blivit frånskilt och kasserats Eric Ersson Justeradt den 8 Maj E Johanna A Andersson Protokoll hållet vid kommunalnämnden sammanträde i Sockenstugan den 8 Maj 1892 O Lundquists Enka begärde extra bidrag till ett par kängor hvilket henne beviljades med 5 fem kronor som till henne öfverlemnades. L P Petterssons hustru begärde extra understöd för sina barn skolgång och som känt vare att hon vore i stora behof bevilljades och öfverlemnades till henne Tre kronor Maschinisten Holmström vid Heby begärde giva Eric Johansson i Arnebo bidrag af fattigvården att få besöka Sätra brunn under en termin innevarande år, och beslöts att ansvarsförbindelse skulle utfärdas av fattigvårdstyrelsen ifall icke friplats kan erhållas Läkarvård till Johan Löfling vid Ytter Säfne skulle bekostas af fattigvården Beslöt att J O Skoglöfs Enka Heby skulle varnas för att hysa, hästbytare eller såkallade resande

9 9 Skulle skogen å den af fattigvården inköpta egendomen i Sör Starfors af kommunalnämnden besigtigas innan någon del af egendomen försäljes, då framdeles skulle beslutas huru och på hvilka villkor försäljningen skulle ega rum. Eric Ersson Justeradt L J Åhlén A Andersson Protokoll hållet vid kommunalnämndens sammanträde i Sockenstugan Den 12 Juni 1892 Företeddes en räkning utfärdad af f. Korpralen P E Klinga för förlösa Medicin, sjukvård och begrafning för sin Moder, fattighjonet Starmells Enka, men som hon såsom i räkningen föregifves icke bott i Nordsjö får lön derifrån icke kan förekomma med 5 kronor, och som fattigvårdsstyrelsen betalt lihysta och gräfning anses icke någon annan begrafningskostnad böra ifrågasättas, Beslöts att tillsvidare upplåna penningar inom församlingen mot 4½ prossents ränta, men att församlingen skulle erlägga den förlust som kan drabba långifvarne ifall Depositionsbevisen å banken icke äro förfallne så att mellanränta kan till banken erläggas Beslöts å fattigvårdens egendom i S Starfors försälja all jord med hus emellan landsvägen och ån såsom avsöndring ifall tillåtelse dertill kan erhållas men icke något af skogen, och uppdrogs åt ordföranden att derom rådfråga sig hos Häradskrifvaren G Nordencreuter Uppgjordes lista för utdelning till församlingens fattighjon, som förättas den 20 i denna månad Eric Ersson Justeradt den 10 juli L J Åhlén A Andersson Protokoll hållet vid sammanträdet Den 10 juli 1892 Johanna Persdotter i fattigstugan begärde extra understöd till kläder åt sitt dotterbarn, och som känt vare att behofvet sådant påkallade bevilljades kontant 5 kronor som till henne öfverlemnades Son Eric Andersson i ytter säfne tillkännagaf att arbetaren J Löfling på ytter säfne egor blifvit något sinnesrubbad och saknade nödtorftigt uppehälle för sig och hustru bevilljades honom ett extra understöd af 3 kronor som till ofvannämnde Eric Andersson öfverlemnades Fattighjonet J E Hansson vid Molnebo begärde bidrag till ett nytt Bräckband, men som det upplystes att han arbetade vid Molnebo uppdrogs det åt Eric Jansson i Gårdsjö att å Molnebo kontor efterhöra om icke Hansson aflöning vore så stor att han sjelf kunde förskaffa sig bräckband, han då skulle för fattigvårdens räkning anskaffa honom ett sådant Carolina Westerfos begärde läkevård hos Andersson i klockaregården hvilket bevilljades, och ansvarsförbindelse för kostnaden utfärdades. Företogs fråga om några mindre förändringar å fattiggårdsbyggnaden, deribland mellan väggar och det stora vinds rummen samt fönster å sidoskrubbarne å gaflarne, som skulle

10 10 utgöra en tillökning i kostnaden å omkring 2á 300 kronor, hvilket öfverlemnades åt byggnadskontrollanterna att uppgöra på nämndens ansvar Beslöt att den kostnad möjligen kunde komma att drabba Fjerdingsmannen Lars Larsson i Röcklinge för att till åtal anmäla Bryggaren Hedberg i Heby för försäljning till förtäring på slottet af s.k. Bejerskt öl betalas af Kommunalnämnden Eric Ersson Justeradt den 14 Aug. E. Johansson Lars Larsson Protokoll hållet den 14 Aug På framställning af Eric Johansson i Arnebo beslöts att till Joh. Hedberg i Ytter Säfne skulle lemnas ersättning för blifvande besvär och omkostnader för sinnessjuka Johan Löfling på ofvannämnde Säfvne egor Beviljades J E Hansson vid Molnebo bidrag till kläder enligt hans begäran med 5 kronor Arbetaren A Eklund vid Molnebo hvilkens son vårdats å Sala lasarett för hvars kostnad företeddes en af förvaltaren O Skröder å Molnebo betalt räkning å 10 kr, 80 öre för kvittert belopp fattigvårdsstyrelsen beviljade ett bidrag af 5 kronor Pig. Ida Wilhelmina Andersson från Gefle begärde understöd för sig och sitt oäkta barn, men som hon i fattigvårdshänseende tillhör Gefle stad att något understöd till henne icke kunde beviljas, men att respengar till Gefle skulle till henne förskotteras ifall sådant af henne påfordras Beslöts att förutom de medel upplånats af kyrkovärden Johan Larsson i Målbo för fattiggårdens räkning äfven af Anders Andersson i Orfvenbo upplåna 5,300 kronor Dato som ofvan Eric Ersson Justeradt den 10 september L J Åhlén A Andersson Protokoll hållet vid kommunalnämndens sammanträde i sockenstugan den 11 sep 1892 Såsom tillsyningsmän öfver renlighet och snygghet inom Heby stations samhälle särskildt Utav hus vid afträden, gödselupplag, Slagteri Mejeri med fl. dylika inrättningar att emot skälig ersättning utöfva nödig tillsyn och lemna erforderliga föreskrifter angående renhållningen, tillsattes Waktmästaren Joh, Thelin och Kyrkovärden A J Andersson i Prestgården, och ifall vederbörande icke vederbörande rättar sig efter tillsyningsmännens föreskrifter dessa har att anmäla förhållandet till Kommunalnämnden som då vidtager erforderliga åtgärder och har Kommunalnämndens ledamöter hvar och en inom sitt distrikt, att hålla tillsyn att renlighet och snygghet iakttages och beslöts att från Nordins och Josephsons i Stockholm bokhandel på församlingens bekostnad reqvirera 50 exemplar af broschyren Underrättelser om koleran för att hållas tillsyningsmän, äfvensom allmänheten tillhanda Beslöts att ifall Kumlins Enka från Littersbo sjelf kan betala husrum hon då skulle få flytta till Walins Enka vid S Starfors

11 11 Kammaren hos Ekstedts på heby egor skulle hyras för ytterligare ett år för Löfvens Enkas räkning, för samma pris nämligen 36 kronor per år Antogs anbud å leverans å rågmjöl till utdelningen å 13 k.g? Beslöts att Joh. Löflings stugubyggnad på ytter Säfne skulle repareras på fattigvårdens bekostnad, och att Eric Andersson i Säfne skulle det ombestyra Johan Hedberg i Ytter Säfne begär ersättning för stuguplatser och vedbrand till Joh.Löfling och Per Erssons Enka med 15 kronor hvilket ansågs vara för högt men bevilljades honom 12 kronor per år för år beräknadt,i hvilken summa äfven skulle ingå för de besvär han hade haft för Johan Löfling under denna sommar och hösten. F Oxdrängen Lars Larssons Enka vid Molnebo begärde bidrag till ett par nya kängor hvilket bevilljades och skulle F Johansson i By derom draga försorg 8 Uppgjordes lista för utdelning till fattighjonen den 19 i denna månad och skulle Anders Andersson å S. Horsbäck och J E Carlsson i Littersbo närvara vid utdelningen F. Johansson i by skulle vid stjernan vara närvarande Dag som ofvan Eric Ersson i Sörby Justeradt L J Åhlén E. Johansson Protokoll hållet vid sammanträdet i sockenstugan den 9 oktober 1892 Arbetaren Carl Becker vid Molnebo, begärde en svarsförbindelse för kostnaden å Upsala sjukhus för sin hustru för att undergå operation, men som nämnden ansåg att hon först borde vända sig till läkare i Sala, för att intagas å Sala lasarett då kostnaden blifve endast 40 öre per dag, då det istället å Upsala sjukhus kostade omkring 1.75 per dag, och skulle hos doktor L Wahlquist i Sala anhållas om skriftligt utlåtande i detta ärende och hans föreskrifter sända till efter rättelse och fattigvårdsstyrelsen ansvarar för alla omkostnader Johan Hansson i Heby begärde att få begagna Sockenstugan vid rösträttsföreningens sammanträde, mena ansåg sig Kommunalnämnden icke berättigad lemna någon till låtelse och att ifall föreningen önskar hålla sina sammanträden i sockenstugan program öfver förhandlingarne bör framläggas och även det bör hänskjutas till allmän Kommunalstämma Beslöts att auktion skulle hållas å gamla Ladugården vid fattigården och att A.G. Andersson i Horrsta skulle ackordera med någon person att upplöja jorden å fattigårdens tillhöriga egendom vid S Starfors Arbetaren E Olsson Framställde begäran för A. J. Hanssons Enka hvilken egde 5 minderåriga barn, om 40 kronor till hushyra samt vedbrand och En liter nymjölkad mjölk dagligen och som känt vore att behofvet detta påkallade bevilljades hennes begäran

12 12 Skräddaren A. W. Andersson vid Horrsbo begärde 10 kronor såsom bidrag till af betalning å en symaskin hvilken begäran bevilljades och öfverlemnades till honom vid tillfället Snick. A. Jonsson i Heby anhöll någon ved till bakved, och beslöts att A. G. Andersson i Horsta skulle lemna henne en half famn ved för fattigvärdens räkning Utackorderades Anna Lovisa Larssons oäkta gosse till A. G. Andersson i Starfors på ytterligare ett år mot en ersättning af 75 kronor för år beräknadt 8 Beslöts att bekosta ett par kängor till Johanna Persdotters flicka i fattigstugan, äfvensom kängor till Lotta Lagergrens och Karin Olssons barn. Till Eric Johansson i Arnebo bevilljades en krona såsom ersättning, för besvär vid sjukvård för arb. J. Löfling på ytter Säfne egor 0 Gårdsegaren J. A. Gelin i Heby företredde Räkningar å förskjuten ersättning till Sala Lasarett äfvensom för lemnad sjukvård och forsling till lasarett i Sala m.m.för arbetaren Frans Gustaf Lundquist, lida Ålems socken i kalmar län, å ett belopp af 60 kronor 95 öre hvilket belopp behviljades att till nämnde Gelin betalas och återsökas af fattigvårdsstyrelsen i Ålems församling. Bref. den 11/10 1 På framställning af Eric Johansson i Arnebo beslöts att vidtaga några åtgärder för J. G. Larssons å Heby egor Idiotiska barn o barnbarn Eric Ersson i Sörby Justeradt den 13 Nov Lars Larsson A. G. Andersson Protokoll hållet vid kommunalnämndens sammanträde i socken stugan den 13 november 1892 Blinda Ersdotter i fattigstugan anhöll om extra bidrag och beslöts att af den qvarlåtenskap efter fattighjonet Anna Katarina Lundqvist till henne af P.A. Johansson i Siggbo skulle utlemnas en eller 2 st kjolar samt ett par strumpor och den ull som finnes enligt den 3 i denna månad förrättad bouppteckning. Företeddes bouppteckning efter Anna Lundqvist och Lars Erssons Enka å Norr Starfors egor och beslöts att varorna skulle å auktion försäljas får fattigvårdens räkning,och emedan Enkan lundqvist barn blifvit uppfostrade på fattigvårdens bekostnad, jämte sjukvård nämnda Enka blifvit bekostad såväl i Westerås som Sala Lasarett ansågs att all hennes qvarlåtenskap skulle tillfalla fattigvården. Anna Sofia Anderssons flicka Kråkslottet begärde ett par kängor samt något extra kontant, ett par kängor bevilljades men begäran om kontant understöd avslogs. Äfven bevilljades ett par kängor till Lotta Lagergrens gosse i fatigstugan, som skulle beställas af A. G. Andersson i Horrsta

13 13 Snickaren A. Jonssons Enkas begäran om bidrag till hyra hos muraren Larsson i Heby bevilljades men icke till något bestämt belopp Skulle fattigdomsbevis utfärdas till förre pig. Johanna. Eriksson i fattigstugan Arb. Anders Lindqvist å S. Starfors egor begärde om hushyra för S. G Säflund hvilket bevilljades med 25 kronor för år beräknadt tillsvidare samt dessutom bevilljades ett extra understöd till Säflund med 10 kronor som till Anders Andersson i Orfvenbo öfverlemnades, att tillställa ofvannämnde Säflund. Uppgjordes förteckning å de personer hvilka böra befrias från utskylter nästkommande år 8 Företeddes skrifelse från Ålems församling fattigvårdsstyrelsen tillkännelse gafs att nämnde styrelse lemnat ersättning för Lasaretts vård för Arbetaren Frans Gustaf Lundqvist, men förnekar att ersätta för Lundqvist öfriga skulder till Gelin i Heby ansåg sig fattigv. styrelsen icke ega laglig rätt att utsöka medlen utan skulle detta öfverlemnas till fordringsegaren J A Gelin 9 Något vedbrand till Kumlins Enka vid Sörby skulle för fattigvårdens räkning få af ordföranden lemnas efter godtfinnande. 0 Arbetaren Eric Ersson Bygren vi By bevilljades extra understöd som skulle till honom lemnas i mon af behof. 1 Beslöts att ritning till uthusbyggnad vid fattiggårdsbyggnaden skulle uppgöras af A G Andersson i Horrsta entreprenadauktion för dess uppförande utannonseras fort sig göra låter E. Johansson L.J.Åhlén Eric Ersson Protokoll hållet vid sammanträdet den 27 November 1892 Förvaltaren O Scröder å Molnebo anmäldte att som arbetaren Per Wilhelm Pettersson jemte hustru insjuknat, samt att mannen af honom en tid bekostats å Sala Lasarett, och derifrån ankommit utan att vara till helsan återstäld.numera saknade det nödvändigaste till livets uppehälle, hvarför beslöts att såsom fattigunderstöd till nämnde Pettersson jemte hustru tillsvidare lemna 15 kronor hvilka medel Avesta församlings fattigvårdsstyrelse hvarest Pettersson egde hemortsrätt, återsökas äfvensom hvad mera kan komma att bekostas nämnde familj E. Johansson L. J Åhlén Eric Ersson i Sörby Protokoll hållet den 11 oktober Beslöts att hyran till A. Lindqvist för S. G. Säflund skulle förhöjas till 30 kronor som skulle qvartalsvis betalas i förskott. Beslöts att ett par kängor till Carolina Olssons gosse vid Molnebo skulle bekostas af fattigvården

14 14 Beslöts att Johan Oskar Johanssons Enka hvid Härfsta skulle flytta till Walins Enka vid Sör Starfors, emedan det ansågs för dyrbart att betala hushyra till Rosenlund i Heby äfvensom att inköpa vedbrand till 2 olika ställen då de kunna bo tillsammans Anmälan gjordes att såkallade Hästhandlare hade sitt tillhåll hos Lönnqvist på Starfors egor hvilket vid åtskilliga tillfällen blifvit dem förbjudet af fattigvårdstyrelsen utan att de rättat sig efter nämnda hvadan det beslöts att anmäla förhållandet till Kronolänsmannen. J. R. Andersson som nu får vidtaga erforderliga åtgärder och att tillhålla Lönnqvist med familj från fattigvårdens tillhöriga stugubyggnad utflytta ifall de inhyser främmande personer Uppgjordes lista för utdelning till fattighjonen och beslöts att af Herr L.A. Frebelius i Heby inköpa mjöl till gällande pris. Antogs ritning till en uthusbyggnad vid fattiggården och beslöts att entreprenadauktion för uppförandet af densamma skulle hållas den 31 innevarande December hvar förinnan kontrakt skulle uppsättas af L. J. Åhlin i Åhl och A. G. Andersson i Horrsta För att närvara vid utdelning i Magasinet Utsågs E. Johansson i Arnebo och Johan Mattsson i Mårtsbo vid utdelningen i stjernan skulle Eric Jansson Gårdsjö närvara Justeradt A. G.Andersson E. Johansson Eric Ersson Protokoll hållet vid sammanträdet med kommunalnämnden i skolhuset den 8 Januari 1893 Företogs fråga om antagande å anbudet för uppförandet af en uthusbyggnad vid fattiggården vid Starfors, och upplystes att lägsta anbudet vid auktionen den 31 sistlidne December vore 3975 kronor men som det ansågs byggnaden kunde uppföras för ett något billigare pris beslöt att utlysa ny auktion som skulle hållas i skolhuset Måndagen den 16 innevarande januari kl. 12 efter mid. och skulle vid samma tillfälle försäljas en gammal mindre fähusbyggnad vid fattiggården Förteddes bouppteckning efter afidne fatighjonet Per Persson vid Molnebo och beslöts att qvarlåtenskapen skulle försäljas å Auktion vid Heby Lördagen den 14 i denna månad och åtar sig ledamoten i Kommunalnämnden Johan Eriksson i By, att forsla varorna från Molnebo till Heby och skulle vid detta tillfälle, en gammal pels och ett par byxor utlemnas till fattighjonet Jan Erik Hansson i Molnebo Arbetaren A. Eklund från Molnebo företedde en räkning för legosängsafgift till Sala Lasarett för sin son Eric Emil å ett belopp af 6 kronor hvilken bevilljades skulle betalas af fattigvården, vid samma tillfälle beslöts att utfärda ansvarsförbindelse för kostnaden å lasarettet för nämnde Eklunds son Anton vore mycket sjuklig Förre Handlaren C A Öhmans begäran om ansvarsförbindelse för kostnaden å Lasarettet uppskjöts tillsvidare för att kunna få utrönt huruhvida Öhmans icke egde egna tillgångar

15 15 Företogs gångna Fråga om hushyra till muraren C. F Larsson för snickaren A Jönssons Enka och som nämnde Enka utlovat att bidraga till hyran, beslöts att fattigvårdsstyrelsen icke kunde bidraga med mera än 20 kronor för år räknat från den 1 sistlidne oktober all denstund någon framställan derom icke blifvit gjord för än den 13 November sistlidet år. På framställning af en del röstberättigade innevånare och fastighetsegare inom Heby Stationssamhälle, företeddes en af öfverbanmästaren Olssons upprättad karta till tomtreglering inom nämnda Stationssamhälle Och Efter tagen kännedom af nämnda karta, ansåg kommunalnämnden såväl från Norra som Södra delen af församlingen, enhälligt att denna plan, vore såväl för samhället som för den öfriga delen af församlingen, den mest lämpliga som kunde åstadkommas, särskildt torgets förläggande å den såkallade Heby vreden hvarest tillräckligt utrymme finns att tillgå för såväl Torg som uppförandet af byggnader. Då däremot den af Kommesions landtmätaren J Wiklund upprättade plan anbjuder om inskränkt torgplats å klockarboställets mark nära intill Jernvägen och Heby Station hvarest flera olägenheter borde kunna komma att uppstå för så väl trafiken som den allmänna rörelsen å torgplatsen ävenså anser sig Kommunalnämnden särskilt böra framhålla fördelen af den å Banmästaren Olssons karta föreslagna gatan från landsvägen till Enåker, Norra och Wåla socknar öfver Heby ås i rak linie förbi Herr A Rosenlunds och Grosshandlaren C Wikstöms egor öfver ån, till norra ändan af den långa jernvägslastkajen, till hvilken för närvarande endast en egentlig väg till södra ändan af densamma förefinnes. Justeradt E. Johansson Eric Ersson L: J. Åhlén Protokoll hållet vid kommunalnämndes sammanträde den 12 Feb Företogs ånyo fråga om hushyra till Muraren C F Larssons för A. Jönssons Enka och ansågs äfven vid detta sammanträde icke mera än 20 kronor icke skulle lemnas af fattigvården och att ifall att hon icke därstädes finge qvarbo hon skulle få flytta till öfvre våning i gamla skolhhuset Blomqvists dotter som derstädes inflyttat utan tillsägelse skulle förflyttas till gamla fattigstugan A. Claesson vid S Starfors begärde till Skolböcker åt Ekstedts styfson hvilket bevilljades Med 75 öre som till öfverlemnades Lotta Lagergren begärde extra understöd för sin sjuklighet och emedan kändt är att hon är i stora behof uppdrogs åt A.G. Andersson i Horrsta att till henne öfverlemna 3 eller 5 kronor och att han skulle vid samma tillfälle skulle varna henne för att utskicka stora barn för att bettla Clara Söderberg begärde kläder åt sina barn men som det ansågs att hon hade haft så stora förtjänster att hon sjelv hade kunna anskaffa nödiga kläder då de af fattigvården bekommit skodon, och uppdrogs för den skull åt Anders Andersson i Orfvenbo att taga reda på förhållandet och ifall det skulle anses nödvändigt han därom då skulle bestyra Anna Stina Larssons gosse skulle bekostas ett par nya kängor hos Carl Eriksson på Starfors egor Muraren Blomqvists hustru vid S. Starfors anmälde att hennes man vore sjuk och att de icke egde medel till Medicin, och icke heller något till vedbrand hvadan det beslöts utfärda ansvarsförbindelse för Läkarvård och Medicin, samt 6 kronor såsom extra understöd, att af honom återbetalas då han tillfrisknat.

16 16 Beviljades ½ famn ved, till Skräddaren Wilh. Andersson i Horrsbo samt en famn till L. G Säflund å Starfors egor 8 Eric Bengtssons i Öfvre Säfne egor begäran om vedbrand afslogs emedan det ansågs att hans måg L. O Cederfelt vore skyldig att till någon del bidraga till svärföräldrarnas underhåll 9 För den inbetalning å W. Anderssons i Horrsbo Symaskin skulle P, A, Pettersson i Ö Säfne ombestyra för Fattigvårdens räkning 0 Ewa Westlin vid N. Starfors hade inlemnat en skriftlig anhållan om understöd hvilken lemmnades utan afseende 1 Föredrogs en räkning af Waktmästaren J Thelin för stämnings tillställelse, på anmodan af Math. Eriksson i fattigstugan och skulle efter rättegångens slut afgöras om räkningen betalas af fattig styrelsen Justeradt A, G, Anderson Eric Ersson L, J, Åhlén Protokoll hållet den 12 mars 1893 A, G, Petterssons 2 döttrar, Frida och Tekla installed sig och begärde ett par nya kängor hvardera, och som det ansågs att deraf vore i behof, behviljades deras begäran och kängor skulle inköpas hos skomakare J, P, Lundberg i Heby äfven bevilljades till ofvan nämnde Petterssons Enka 2 kronor såsom extra understöd för barnens skolgång Bevilljades ett extra understöd, till Ewa Westlin på N. Starfors egor med 3 kronor som till henne öfverlemnades. Bevilljades ytterliga 5 kronor till J Blomqvist i Horrsbo för sitt dotterbarns vård underhåll med hilkor att barnets moder hädanefter skulle ansvara för dess vård och underhåll. På framställning af Johan Johansson i Nordmyra bevilljades ett extra understöd till arbetaren Per Larsson i Nybo, af 5 kronor som till ofvannämnde Johansson öfverlemnades Joh. Erikssons i Horrsbäck framställning om extra understöd till Carl Carlsson vid ofvannämnde Horrsbäck afslogs på grund af att Carlsson vore erbjuden, fri kost och vård hos hemansegaren Anders Andersson i S. Horrsbäck. Jan Jansson och Johanna Persdotter i fattigstugan behvilljades ett extra understöd hvardera af 2 kronor som till nämnde Jan Jansson öfverlemnades Räntan å Husbondeföreningens medel, 1600 kronor som blifvit lånade till fattigvårdens behof bestämdes till 4 procent. 8 Beslöts att de medel som förnärvarande finnes i Socknens Sparbank äfvensom inflytande kontanta medel skulle insättas på upp och afskrifning å Banken i Sala, för att vid förfallande behof utlånas till församlingens fattiggårdsbyggnad mot 4 % ränta emedan Bankerna numera icke lemnar högre än 3½ % Justeradt den 9 April Eric Ersson A. G, Andersson L. J. Åhlèn Protokoll hållet vid sammanträdet den 9 April 1893 Anna Sofia Andersson i Kråkslottet vid Molnebo begärde ett par nya kängor till en dotter som vore 3 år, samt ett par halvsulade till en dotter som vore 6 år hvilket bevilljades

17 17 och uppdrogs åt Joh. Eriksson i By att hos skomakaren L Lindberg på By egor beställa om detsammas verkställande,för fattigvårdens räkning Carolina Olsdotter vid Molnebo anhöll om att för sin sjuklighet få inkomma å Sala lasarett men som hennes sjukdom icke af Kommunalnämnden kunde bedömas beslöts att hon af läkare skulle undersökas och ifall han ansåg det nödvändigt, ansvarsförbindelse för kostnaden då skulle utfärdas, och hennes 11-årige son Erhard skulle i sådant fall af Förvaltaren Schröder i Molnebo, på fattigvårdens bekostnad utackorderas å något lämpligt ställe tillsvidare Henrik Olssons hustru å Norr Starfors begärde ett par kängor åt en 8 årig dotter hvilket bevilljades och uppdrogs åt A G Andersson i Horrsta att hos skomakaren i Heby, inköpa ett par för att till henne öfverlemna Annons om ledighet till ansökan af föreståndare för fattiggården skulle införas i Westmanlandsläns Tidning Östra Westmanland och Sala Allehanda För att bestyra och såning och skötsel af fattiggårdens jordbruk för sommaren uppdrogs åt A. G Andersson Horrsta och L J Åhlén i Åhl att efter gottfinnande företas för fattiggårdens räkning Justeradt den 14 Maj J Johansson Eric Ersson A G Anderson Protokoll hållet vid sammanträdet Den 14 Maj 1893 Föredrogs ansökningar till föreståndare befattningen vid församlingens fattiggård och bland 44 sökande bland hvilka uppsattes på förslag Hemmansbrukaren C W Hedberg i Heby och Rättaren P J Eklöf vid Molnebo deribland C W Hedberg med Kommunalnämndens förord, och skulle detta förord föredragas i kommunalstämman den 28 innevarande månad A Ekströms Enka vid Horrsbo begärde hushyra för skräddaren A W Andersson med 15 kronor om sist räknat från hösten 1891 men som fattigvårdsstyrelsen icke ackorderat om någon hyra eller förbundit sig att densamma betala för denna tid afslogs denna hennes framställning men bevilljades henne kontant Tio/10 kronor med villkor att ofvan nämnde Andersson med familj finge qvarbo i hennes stugbyggnad till detta års slut då fattigvårdsstyrelsen skulle lämna honom husrum Anna Stina Larssons gosse vid Dalkarsåsen begärde till Skolmatsäck hvilket beviljades med 1 krona som till honom öfverlemnades J E Hansson vid Molnebo begärde extra understöd till Matvaror som bevilljades med En krona, som bevilljades och till honom vid tillfället öfverlemnades J O Skolöfs Enka vid Heby begärde ersättning för vård och underhåll af sin aflidne dotters oäkta barn, med 50 kronor för år beräknadt, och som känt vore att barnet icke egde några egna medel träffades den öfverenskommelse att hon skulle erhålla trettiofem/35/kronor för år räknadt från den 1 Juni detta år Lars Larssons Enka i Kråkslottet vid Molnebo begärde i anseende till mannens sjukdom ett extra understöd och uppdrogs åt förvaltaren Herr O Schröder å Molnebo att undersöka förhållandet och ifall behofvet skulle så påkalla, för fattigvårdens räkning lemna ett extra understöd af högst 5 kronor f. pig Anna Lov. Larsson som för närvarande vistas vid Sunersta Öja socken hade skriftligen ankommit om ett extra understöd af Tio/10/kronor till kläder åt sitt oekta barn men som fattigvården helt och hållet henne förvägrade ett henne tillhörigt äldre barn afslogs denna hennes begäran men skulle till henne öfversändas 5 kronor med villkor att icke något hädanefter till henne skickades om hon icke sig sjelv med barnet kunde försörja skulle hon intagas i församlingens fattigvård

18 18 8 Uppdrogs åt L J Åhlén i Åhl Eirc Ersson i Sörby och A G Andersson i Horrsta att uppgöra förslag till reglementen för fattiggården tillika skulle föredragas i Kommunalstämma den 28 denna månad 9 Beslöts att flickan Ida Eriksson i Åhl skulle bekostas under en termin vid Setra Brunn innevarande år pågrund af att Doktor E Wahlin i Sala utfärdat läkarintyg Justeradt A G Anderson Eric Ersson J Johansson Protokoll hållet vid kommunalnämndens sammanträde den 11 Juni 1893 Arbetaren Axel Lundin I Härfsta hvilkens son Axel, genom olyckshändelse I Herr A Rosenlunds Ångsåg förlorat sitt ena ben derför måst vårdats å Sala lazarett 173 dagar företedde Lazaretts räkning å 69 kronor 20 öre med anhållan om bidrag till kostnaden af fattigvårdsstyrelsen, hvilken fråga beslöts att hänskjuta till allmän kommunalstämma Snick. A Jonssons Enka i Heby begärde bidrag till hyra åt muraren Larsson hvilket bevilljades på så sätt att till henne öfverlemnades 10 kronor med villkor att icke något mera bidrag skulle lemnas till den 1 oktober innevarande år då troligen fattigvårdsstyrelsen kunde lemna henne husrum. Beslöts att utfärda ansvarsförbindelse å Sala Lazarett för P O Ekstedts hustru vid Heby J O Olsson i Fattigstugan ett par nya kängor vilket beviljades och skulle dessa beställas hos skom. J Landberg i Heby Bevilljades ½ famn med ved till S G Säflund vid Starfors Åkermans Enka vid Molnebo, begärde förhöjning å sitt fattigunderstöd, men kommunalnämnden ansåg att ifall det icke vore tillräckligt hennes söner då vore skyldiga att bidraga till hennes underhåll och vård Genomgicks reglementena för fattiggården hvilka böra å Kommunalstämma antagas 8 Föredrogs fråga om inköp af ett Dokumentskåp för församlingen. Herr A Rosenlund I Heby hade utbjudit ett begagnat för ett hundra kronor men som då vid tillfället Ordföranden jemte L J Åhlén i Åhl icke kunde bestämma sig för köpet erbjöd sig Handlaren G lindström att betala den begärda summan för detsamma och i sådant fall ansåg sig kommunalnämnden icke vidare lägga sig i denna affär utan att söka skaffa ett dylikt skåp från annat håll 9 Föredrogs fråga om inköp af sängkläder och öfriga husgerådssaker och materialet för fattiggårdens behof och bedrogs åt L J Åhlén i Åhl och A G Andersson i Horrsta att derom i samråd med ordföranden bestyra för fattigvårdens räkning 0 Vid utdelningen till fattighjonen den 19 i denna månad skulle Joh. Eriksson By biträda vid stjernan L J Åhlén i Åhl och A G Andersson i Horrsta i Magasinet vi Heby 1 Antogs Anbud å leverans af 200 kg Rågmjöl till utdelningen å 13 öre kilogram som afgafs af E Eriksson i N. Horrsbäck Justeradt den 9 Juli J Johansson Eric Johansson Eric Ersson

19 19 Protokoll hållet vid sammanträdet den 9 Juli 1893 Arbetaren C F Westlund begärde ett lån ur fattigkassan men som icke några medel förnärvarande finnes i kassan afslogs denna hans begäran Som det af Stalldrängen C A Ramsell vid Molnebo uppgafs att hans son Carl Ramsell iråkat sinnes sjukdom, och han saknade egna medel beslöts och läkarebetyg skulle anskaffas och ansvarsförbindelse utfärdas för vård å Upsala Hospital Ordföranden upplyst att han utfärdat ansvarsförbindelse med Sala Lazarett för arbetaren Carl Gustaf Johansson i Heby, hvilken vore Skrifven i Upsala Domkyrkoförsamling, men som icke utredt vore om han vistats innan denna församling under sådana förhållanden att han härsta egde hemortsrätt, borde detta förhållande söka utredas innan någon ansökning om ersättning för hans underhåll och vård skulle sökas Genomgicks Reglementet och instruktion för fattiggården inom församlingen Justeradt den 13 Aug, 1893 L J Åhlén A G Anderson Eric Ersson Protokoll hållet vid sammanträdet den 13 Augusti Föredrog räkning för kostnaderna å Sala Lasarett för destädes aflidne arbetaren C G Johansson i Heby, och som upplyst blifvit att han vistats i denna församling under råda omständigheter att han härstädes förvärvat sig hemortsrätt, beslöts att Lasaretts och begrafnings kostnader Johanssons kostnader för forsling till och från Lasarettet skulle bekostas af fattigvården och hans qvarlåtenskap å auktion försäljas och behållningen deraf i stället tillfalla fattigvården Upplästes Provinsialläkarens S...Cronbergs berättelse öfver Sundhetsinspektionen i Heby den 10 Juni innevarande år och beslöts med anledning deraf att tillsyningsmännen se 11 sept.1892 öfver sundhetsförhållandena i Heby stationssamhälle aflemna afskrift afvannämda berättelse, samt att dessa skulle tillhålla vederbörande att fullgöra sina åligganden i enlighet med de föreskrifter som af Provinsialläkaren blifvit utfärdade Justeradt den 8 okt A G Anderson L J Åhlén Dag som ofvan Eric Ersson Protokoll hållet vid sammanträdet med kommunalnämnden I W Löfsta sockenstuga den 10 september1893 A G Petterssons Enka vid Norr Starfors begärde extra understöd för sina barns skolgång och öfverlemnades åt Anders Andersson I Orfvenbo att taga kännedom om behofet, och till henne utlemna något mjöl för fattigvårdens räkning ifall sådant erfordrades Anna Sofia Anderssons barn i Kråkslottet begärde bidrag till Skolagning, och beslöts att bekosta den samma Lotta Lagergrens gosse i fattigstugan begärde nya kängor men ansågs att detta kunde anstås tills hon blef intagen å fattiggården

20 20 Som det blifvit bestämdt att fattiggårdens Byggnaden skulle afsynas fredagen den 15 i denna månad, då vid detta tillfälle Kommunalnämndens ledamöter skulle vara närvara och besluta om utdelning till fattighjonen som bestämdes att hållas Måndagen den 18 i denna månad vid hvilken utdelning samtliga ledamöterna skulle närvara för att bestämma hvilka fattighjon skulle i första hand intagas i fattiggården Justeradt den 8 okt A G Anderson Eric Ersson L J Åhlén Protokoll hållet vid sammanträdet den 9 oktober 1893 P O Ekstedts hustru vid Heby begärde extra understöd under mannens sjukdom hvilket bevilljades med 5 kronor som till henne öfverlemnades förutom de extra stöd till henne förut utlemnats under sjukdoms tillståndet För att till fattiggårdens väglott framforsla 4 lass grus, åtog sig G A Andersson i Orfvenbo emot ersättning ur fattigkassan Till Jan Gustafssons Enka på Heby egor bevilljades 15 kronor till vedbrand för vintern A Eklund på Horrsta egor begärde att få qvarbo i sin stugbyggnad med fattigunderstöd utan att förflyttas till fattiggården men som nämnde Eklund inhyste en styfdotter hvilken icke egde hemortsrätt inom denna församling, kunde denna hans begäran inte beviljas på andra villkor än att han då icke inhyser personer tillhörande annat fattigvårdssamhälle J O Olsson i fattigstugan beviljades En krona såsom extra understöd under sjukdom hvilka medel öfverlemnades till A Eklund Arbetare Eric Olssons A J Hanssons Enka i Härfsta begärde nya skodon till 5 minderåriga barn hvilket berättigades att få hemtas hos skomakare Lundberg i Heby och betalas af fattigvården Skomakare Janssons hustru vid S Starfors anmälde att som deras dotter hemkommit och vore sjuklig, och att hon måtte intagas å fattiggården hvilket ansågs böra beviljas så snart anstalten vore färdig att der inflytta 8 Skräddaren A G Andersson i Norr Horsbäck begärde att för skötsel och vård af Nordins Enka bekomma En krona i veckan räknat från den 1 April innevarande år äfvensom att få af fattigvården inköpa nämnde Enkas stugubyggnad hvilket bevilljades på så sätt att han skulle fortfarande vårda Enkan och erhålla den begärda ersättningen efter hennes frånfälle då ackord om priset för stugbyggnaden skulle bestämmas 9 Snickaren A Jonssons Enka Heby skulle förflyttas till fattiggården och tillåtas att medföra egna tillhörigheter och lemnas henne bidrag till hushyra, till dess hon å fattiggården förflyttas 0 Ewa Westlin vid N Starfors begärde extra understöd till 22 liter mjölk á 9 öre hvilken hon hemtat hos L E Larsson å Starfors egor denna hennes begäran bevilljades på så sätt att Anders Andersson i Orfvenbo skulle betala mjölken för fattigvårdens räkning, men icke några kontanta medel skulle till henne utlemnas 1 Skräddaren A W Andersson Horrsbo med hustru och barn skulle å fattiggården intagas 2 Lotta Lagergrens gosse begärde ett par nya kängor hvilket bevilljades och skulle få hemtas hos skomakar Lundberg i Heby 3 Beslöts att lördagen den 21 i denna månad hålla entreprenad auktion i sockenstugan för inköp av förnödenheter till fattiggården och efter auktionens slut hålles extra sammanträde med kommunalnämnden Tid och ställe Justeradt L J Åhlén J Johansson Eric Ersson

Fattigvårdsstyrelsens i Vittinge kommun

Fattigvårdsstyrelsens i Vittinge kommun Fattigvårdsstyrelsens i Vittinge kommun Protokoll 1891-1918 Monica Lundquist Tärnsjö 2008-2009 Anna Tavaststjerna 2009 Protokoll hållet vid fattigvårdsstyrelsens i Vittinge sammanträde den 4 januari 1891..

Läs mer

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne.

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. Protokoll hållet vid ordinarie Kommunal Stämma uti Lerums Skola Den 2 Mars 1866. Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. 1. Då debiterings=

Läs mer

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare 1830-05-10 Född i Frykerud, Lene, Mörkerud 1846 16 år Flyttar till Boda 1848 18 år Flyttar till Köla 1858-12-21 28 år Flyttar till Stavnäs 1859 29 år Flyttar

Läs mer

Imatra Aktie-Bolag. "Reglemente för. Hans Kejserliga Majestäts

Imatra Aktie-Bolag. Reglemente för. Hans Kejserliga Majestäts Hans Kejserliga Majestäts resolution i anledning af Handlanderne Woldemar och Wilhelm Hackmans jemte öfrige delegares uti Imatra Aktie' Bolag underdåniga ansökning om stadfästelse ;1 följande, för detsamma

Läs mer

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet.

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. 1(6) NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. LÄGE Koordinater: (RT90) S/N 6462879 V/Ö 1498219 För Whbf 2014-10-17/ HH Utsnitt ur

Läs mer

Fattigvårdsstyrelsen.

Fattigvårdsstyrelsen. 104 III. Fattigvårdsstyrelsen. Fattigvårdssty- j) en a f Fattigvårdsstyrelsen till Drätselkammaren afgifna redogörelsens medlemmar och tjen- reisen för dess verksamhet under år 1888 är, med uteslutande

Läs mer

Fastigheten Nor 1:10, 1:26 Sammanställt av Sture Götesson 2012-10-08. Kortet föreställer Georg och Frida Karlsson den 29 september 1930

Fastigheten Nor 1:10, 1:26 Sammanställt av Sture Götesson 2012-10-08. Kortet föreställer Georg och Frida Karlsson den 29 september 1930 1 Fastigheten Nor 1:10, 1:26 Sammanställt av Sture Götesson 2012-10-08 Kortet föreställer Georg och Frida Karlsson den 29 september 1930 Kortet är taget ca 1950 tal 2 Fastighetens historik Karl Gustav

Läs mer

3 Till justeringsmän för protokollet valdes herrar Strömstedt och Pettersson.

3 Till justeringsmän för protokollet valdes herrar Strömstedt och Pettersson. www.brfymer.se www.brfymer.se www.brfymer.se ) Protokoll fört vid sammanträde med bostadsföreningen Ymer u.p.a. i Uppsala den 8 September 1924. 1 Sammanträdet öppnades kl. 8.15 e.m. av styrelseordf. Hr.

Läs mer

Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB

Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB Till Kongl. Quarantaines kommissionen i Götheborg! Ehuru sterbhusdelägarne efter aflidne Handlanden Adam

Läs mer

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Svenska Marathonsällskapet, i fortsättningen kallat Sällskapet, bildades den 22 mars 1952 i Stockholm. Nya stadgar godkändes av årsmötet den 23 mars 1972. Därefter

Läs mer

Domstolsprotokollet i brottmål 238 Larsson mot Larsson i Rådhusrättens tredje avdelning år 1880 renskrivet:

Domstolsprotokollet i brottmål 238 Larsson mot Larsson i Rådhusrättens tredje avdelning år 1880 renskrivet: Domstolsprotokollet i brottmål 238 Larsson mot Larsson i Rådhusrättens tredje avdelning år 1880 renskrivet: [Mål] N:o 238 Larsson Larsson 1880 den 16 september. Närvarand: v. Ordf. Herr Rådm och Rid Arwidsson;

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

Protokoll hållit vid Ordinarie Kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums Skola Tisdagen den 22 Mars 1870

Protokoll hållit vid Ordinarie Kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums Skola Tisdagen den 22 Mars 1870 Protokoll hållit vid Ordinarie Kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums Skola Tisdagen den 22 Mars 1870 Närvarande : Undertecknad ordförande, jämte ett fåtal af församlingens röstberättigade ledamöter.

Läs mer

Wester Löfsta Sockens Kommunalstämmoprotokoll 1863-1877

Wester Löfsta Sockens Kommunalstämmoprotokoll 1863-1877 Wester Löfsta Sockens Kommunalstämmoprotokoll 1863-1877 Ett samarbete inom Heby kommun 1998. Ansvariga: Kenth Hansson (tolkning och redigering) och Esbjörn Lind (inskrivning av text). Kursiv text anger

Läs mer

Nº 13. Tillgång: 5 500 :- 17:25 3:50 10 :- 20 :- 20 :- 14 :- 4:50 10 :- 4 :- 9 :- 2:25 3:50 :50 1: 8 :- 6 :- Transport 112:75 5 520:75

Nº 13. Tillgång: 5 500 :- 17:25 3:50 10 :- 20 :- 20 :- 14 :- 4:50 10 :- 4 :- 9 :- 2:25 3:50 :50 1: 8 :- 6 :- Transport 112:75 5 520:75 Nº 13 År 1892 den 8 Juli förättades laga bouppteckning efter Hemannsegare Josef Johansson i Åseröd som aflidit den 20 sistlidne april och efterlemnade som dödsbodelegare enkan Lotta Larsdotter och med

Läs mer

Östervåla. Kommunalstämmoprotokollsbok. Renskrivits av Monica Lundquist, Tärnsjö 2008.

Östervåla. Kommunalstämmoprotokollsbok. Renskrivits av Monica Lundquist, Tärnsjö 2008. Östervåla Kommunalstämmoprotokollsbok 1863 1882 Renskrivits av Monica Lundquist, Tärnsjö 2008. Protokoll hållet i kommunalstämma med Öster Wåhla församling den 4 januari 1863..1. Sedan söndagen den 28

Läs mer

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening.

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. l. Föreningens firma. Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. 2. Föreningens ändamål. Föreningen, vars verksamhetsområde utgöres av Källö-Knippla i Öckerö kommun, har

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 1 1979-01-22 beviljade Länsstyrelsen i Stockholms län Organisationsnummer registrering av Fjällhöjdens samfällighetsförening 716417-0560 /Anders Brodd STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SNIGELN I SÖDERKÖPING

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SNIGELN I SÖDERKÖPING FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SNIGELN I SÖDERKÖPING 1 Föreningens firma Föreningens firma är Föräldrakooperativet Snigeln Ekonomisk Förening. 2 Ort och säte för styrelsen. Styrelsen har sitt säte i Söderköping.

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Protokoll hållit wid Extra Kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums skola Måndagen den 16 Januari 1871.

Protokoll hållit wid Extra Kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums skola Måndagen den 16 Januari 1871. Protokoll hållit wid Extra Kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums skola Måndagen den 16 Januari 1871. 1.) Till Kronofjärdingsman legdes snickaren Olaus Johansson under Brennstorp mot 100 D per

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.)

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) STADGAR för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) I KAP. Gillets ändamål och omfattning 1. Gotlands gille skall hava till ändamål att, jämte befrämjandet

Läs mer

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för.

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. STADGAR Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. 1 Namn Föreningens firma är Ollebacken vind Ek. för. Org. 769618-1010. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Protokoll skrivet vid lagligen utlyst ordinarie Kommunalstämma med Harbo församling den 22 december 1862.

Protokoll skrivet vid lagligen utlyst ordinarie Kommunalstämma med Harbo församling den 22 december 1862. Protokoll skrivet vid lagligen utlyst ordinarie Kommunalstämma med Harbo församling den 22 december 1862. Fyrktalslängden upplästes och granskades, samt lemnades utan anmärkning. Företogs kommunalnämndens

Läs mer

Transport (Värde i Banko) 1065 40

Transport (Värde i Banko) 1065 40 År 1844 den 1sta November instäldte sig undertecknade, uppå derom gjorde begäran, hos Bonden Per Ersson i Dalkarlsbo By, Hedesunda Socken, för att uppteckna, värdera och emellan bemälde Per Erssons och

Läs mer

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. - Landtd. Sv. - Prop. N:o 13. Finlands Landtdags underdåniga svar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition, innehållande förslag till lag angående brandstodsföreningar. Stormäktigste, Allernådigste

Läs mer

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv Maria Matilda Henrikssons tragiska liv En 7,5 poängs uppsats i kursen Släktforskning en introduktion vid Mittuniversitetet Torgny Henriksson Torgny Henriksson 2 Innehåll Uppsatsen, s. 3 Bilagor: Ansedel,

Läs mer

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 STADGAR för Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 3 l Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne grundar sig på den gåva, som i enlighet

Läs mer

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala.

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala. Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. Firma

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 1951-01-27 Antagen: KF 86, 1944-09-22, Sammaläggningsdelegerade 74, 1966-12-29 Reviderad: KF, 37 1980-03-31, 169, 1992- Godkända av länsbostadsnämnden

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

Huddunge kommun. Kommunalstämmans protokoll 1863-1882

Huddunge kommun. Kommunalstämmans protokoll 1863-1882 Huddunge kommun Kommunalstämmans protokoll 1863-1882 Inledning och förklaring. Detta häfte har tillkommit som ett led i det som kallas levandegörande av arkiv. Genom att Heby kommunarkiv haft assistans

Läs mer

Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06.

Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06. Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda Stadgar 2010-02-06 Sidan 1 av 6 Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06.

Läs mer

N:r 322 Om anläggande av spårväg inom Baltiska utställningens område.

N:r 322 Om anläggande av spårväg inom Baltiska utställningens område. Malmö stadsfullmäktiges protokoll den 19 december 1913. N:r 322 Om anläggande av spårväg inom Baltiska utställningens område. Spårvägsstyrelsens framställning i fråga om anläggande af spårväg inom Baltiska

Läs mer

Rödöns Bygdegårdsförening

Rödöns Bygdegårdsförening Förslag till nya stadgar Rödöns Bygdegårdsförening Stadgar Gällande fr.o.m. 2015 1 Föreningens firma är : Rödöns Bygdegårdsförening. 2 Ändamål Föreningen som är en ideell förening, politiskt och religiöst

Läs mer

STADGAR FÖR UPPLANDSTIFTELSEN, IDEELL FÖRENING ANTAGNA 2004-11-11

STADGAR FÖR UPPLANDSTIFTELSEN, IDEELL FÖRENING ANTAGNA 2004-11-11 STADGAR FÖR UPPLANDSTIFTELSEN, IDEELL FÖRENING ANTAGNA 2004-11-11 NAMN OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens namn är Upplandsstiftelsen. 2 Föreningen har till ändamål att inom Uppsala län vara ett för kommunerna och

Läs mer

Stadgar för Göteborgs Läkaresällskap Stiftat år 1845

Stadgar för Göteborgs Läkaresällskap Stiftat år 1845 Stadgar för Göteborgs Läkaresällskap Stiftat år 1845 antagna den 11 dec 1974 ändrade den 7 nov 1994 samt den 4 juni 2003 Sällskapets syfte och sammansättning 1 Göteborgs Läkaresällskap har som syfte att

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem

Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hundar Utan Hem 2 Bakgrund Varje år avlivas fler än 70 000 friska unga hundar på Irland, i onödan. Situationen är densamma

Läs mer

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 1 Föreningens ändamål Föreningen, vars firma är Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening, och som i dessa stadgar benämns föreningen,

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Historien om torpet Havtornsudd Copyright 2010 Mauritz Henriksson

Historien om torpet Havtornsudd Copyright 2010 Mauritz Henriksson Historien om torpet Havtornsudd Copyright 2010 Mauritz Henriksson Havstornsudd 1964 Foto Alf Nordström Namnet på torpet som ligger otillgängligt till, om man vill ta sig dit landvägen, har stavats på olika

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

Stadgar Stegerholmens badförening

Stadgar Stegerholmens badförening Stadgar Stegerholmens badförening INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Stegerholmens Badförening ek. för. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

8 T A I) G A R FÖR FÖRENINGEN T. I. ANTAGNA. DEN 3 MAJ 18fift. Typografiska Föreningen! Boktryckeri. IS6S.

8 T A I) G A R FÖR FÖRENINGEN T. I. ANTAGNA. DEN 3 MAJ 18fift. Typografiska Föreningen! Boktryckeri. IS6S. 8 T A I) G A R FÖR FÖRENINGEN T. I. ANTAGNA Å ALLMÄN SAMMANKOMST DEN 3 MAJ 18fift. S T O C K H O L M. Typografiska Föreningen! Boktryckeri. IS6S. Föreningen T. I. har till ändamål: l:o) att bidraga till

Läs mer

Rödmyrans Förskola. STADGAR FÖR RÖDMYRANS FÖRSKOLA Nya stadgar beslutade 2007-05-12

Rödmyrans Förskola. STADGAR FÖR RÖDMYRANS FÖRSKOLA Nya stadgar beslutade 2007-05-12 STADGAR FÖR RÖDMYRANS FÖRSKOLA Nya stadgar beslutade 2007-05-12 1 (5) 1 Firma Föreningen firma är Rödmyrans förskola ekonomisk förening 2 Ändamål m m Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Sveriges befolkning 1890 Sida 1

Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Post 3785636 Andersson, Anders f. 1843 i Post 3785615 Andersson, Karl Johan f. 1854 i Arboga landsförs (Västmanlands län, Västmanland) Födelseort i källan: Arboga S:n Post

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

Dagsverke. n i 10 tim arbete

Dagsverke. n i 10 tim arbete Värderingsinstrument öfver den kostnad, som erfodras till utflyttnings verkställande af nedannämnde delegares i Jernäs skifteslag byggnader m. m. ; författadt år 1908. Dagsverke n i 10 tim arbete Handtverks-

Läs mer

Stadgar för Finans- och Försäkringsbranschens arbetslöshetskassa. fr o m 8 juni 2011

Stadgar för Finans- och Försäkringsbranschens arbetslöshetskassa. fr o m 8 juni 2011 Stadgar för Finans- och Försäkringsbranschens arbetslöshetskassa fr o m 8 juni 2011 1 Kassan skall i enlighet med bestämmelserna i lagen om arbetslöshetsförsäkring utge ersättning till medlemmarna vid

Läs mer

Stadgar. Målaremästarna i Borås

Stadgar. Målaremästarna i Borås Stadgar för Målaremästarna i Borås Antagna 1994 Reviderade 1998 Reviderade 1999 Reviderade 2006-1 - 1 Föreningens ändamål Målaremästarnas i Borås (Föreningen), skall organisera måleriföretag inom sitt

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK. Förslag till 2013-03-06

STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK. Förslag till 2013-03-06 STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK Förslag till 2013-03-06 Stadgar för Lomma Träningsverk, ideell, förening, fastställda 2013 03 06, sid 1 av 5 1. Ändamål. Föreningen ska, i egen regi eller via

Läs mer

S T A D G A R för VARA ENERGI ek. för.

S T A D G A R för VARA ENERGI ek. för. S T A D G A R för VARA ENERGI ek. för. 1 Firma Föreningens firma är Vara Energi ek. för. 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Vara. 3 Ändamål Föreningen har till ändamål att producera, distribuera

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8

LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8 LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8 Stadgar för Laholmsortens företagshälsovårdscentral LFS 5.8 1 Föreningens firma är Laholmsortens företagshälsovårdscentral. Föreningens firma tecknas förutom av

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

Resten av de insamlade medlen kr 6.57 beslöt Avd. att anslå till hjelp till festen

Resten av de insamlade medlen kr 6.57 beslöt Avd. att anslå till hjelp till festen Protokoll fört vid Avd no 33 s ordn möte Söndagen den 14 Jan 1917..1 Mötet öppnades kl 11 f. m. av Ordf O, W. Andersson..2 Föregående mötes prot föredrogs o godkändes.3 Den bordlagda frågan, om ersättning

Läs mer

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837 Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf IngridMaria Isaksdotter Föräldrar till Lars Peter Isaksson: Isac Jonasson och Brita Maria Knutsdotter i Ryd Mormor

Läs mer

Installationer och/eller servicearbeten av pelletsrelaterad utrustning. Övrig relevant utrustning för användning av pellets

Installationer och/eller servicearbeten av pelletsrelaterad utrustning. Övrig relevant utrustning för användning av pellets PelletsFörbundet Stadgar för PelletsFörbundet i Sverige Ek. För. 1 Firma Föreningens firma är PelletsFörbundet i Sverige Ek. För. (uttalas och utrycks i tal och skrift som PelletsFörbundet ) 2 Ändamål

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. Landtd. Sv. Prop. N:o 20. Finlands Landtdags underd å n i g a svar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition angående kommunikationsfonden. Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Läs mer

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING (1983 03 21) (Rev. 1996519) Reviderade 2005 06 19 STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING 1 Ändamål Denna förening vars firma är Lillsjöns Vattenförening Svensboda, nedan kallad föreningen, har till uppgift

Läs mer

Örebro skomakeriarbetarefackförening A 1:1 Protokoll Protokollsbok 1884 1893

Örebro skomakeriarbetarefackförening A 1:1 Protokoll Protokollsbok 1884 1893 Nikolaigatan 3, 702 10 Örebro www.arkivcentrum.se Örebro skomakeriarbetarefackförening A 1:1 Protokoll Protokollsbok 1884 1893 Inskannad av ArkivCentrum Örebro län 2012-06-26 Prottokoll hållet vid Skomakareföreningens

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

STADGAR för Svedala Företagsgrupp ekonomisk förening. Förslag på ändringar i stadgarna antagna 22 maj 1980.

STADGAR för Svedala Företagsgrupp ekonomisk förening. Förslag på ändringar i stadgarna antagna 22 maj 1980. Förslag på ändringar i stadgarna antagna 22 maj 1980. Ändringen är i kursiv stil under respektive paragraf Firma 1 Föreningens firma är Svedala företagsgrupp ekonomisk förening. Föreningens firma är Svedala

Läs mer

Föreningens firma är Västanvind Vindkraftskooperativ Ekonomisk förening, med org. nr 769621-9141.

Föreningens firma är Västanvind Vindkraftskooperativ Ekonomisk förening, med org. nr 769621-9141. Stadgar STADGAR FÖR VÄSTANVIND VINDKRAFTSKOOPERATIV 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västanvind Vindkraftskooperativ Ekonomisk förening, med org. nr 769621-9141. 2 Säte Föreningens styrelse har

Läs mer

Stadgar för Skånska Travsällskapet

Stadgar för Skånska Travsällskapet Stadgar för Skånska Travsällskapet Föreningens namn och firma 1 Föreningens namn och firma är Skånska Travsällskapet Föreningens ändamål 2 Föreningens ändamål är särskilt: anordna travtävlingar verka för

Läs mer

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 1 Bolagets firma Bolagets firma är AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag. 2 Styrelsens

Läs mer

STADGAR FÖR O2 EL EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR O2 EL EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR O2 EL EKONOMISK FÖRENING 1 Föreningens firma och ändamål Föreningen, vars firma är O2 el ekonomisk förening, och som i dessa stadgar benämns föreningen, har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av

Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av ÄRENDEBESKRIVNING 2012 09 10 1(1 ) STAFFANSTORPS KOMMUN / KOMMUNSTYRELSEN Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av Sammanfattning av ärendet: Ärendet avser sådant markförvärv som föranleds av kommunstyrelsens

Läs mer

S T A D G A R för VARABYGDENS ENERGI ek. för.

S T A D G A R för VARABYGDENS ENERGI ek. för. S T A D G A R för VARABYGDENS ENERGI ek. för. 1 Firma Föreningens firma är Varabygdens Energi ek. för. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att distribuera och försälja energi samt driva annan därmed

Läs mer

REGLEMENTE. för Gällivare allmänningsskog

REGLEMENTE. för Gällivare allmänningsskog REGLEMENTE för Gällivare allmänningsskog ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 2 1 ÄGANDERÄTT... 2 2 DELÄGARFASTIGHET OCH DESS FÖRETRÄDARE... 2 3 FÖRVALTNING... 2 4 VÅRD AV ALLMÄNNINGSSKOGEN... 2 5 AVYTTRING AV MARK...

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

Regler för Stockholms Handelskammares Medlingsinstitut

Regler för Stockholms Handelskammares Medlingsinstitut Regler för Stockholms Handelskammares Medlingsinstitut Stockholms Handelskammares Medlingsinstitut Box 16050 103 21 Stockholm Besöksadress: Jakobs Torg 3 Tel: 08 555 100 50, Fax: 08 566 316 50, E-mail:arbitration@chamber.se

Läs mer

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun.

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. STADGAR FÖR HILTI BJJ VÄSTERÅS Enligt årsmöte 30 december 2013 Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. Hilti BJJ Västerås bildades 2013. 1 ÄNDAMÅL

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Stadgar för yygården Gårdsförening

Stadgar för yygården Gårdsförening Förslag till stadgar i förening utan andelar Stadgar för yygården Gårdsförening Senast reviderade på föreningsstämma xxxx-xx-xx och extra föreningsstämma xxxx-xx-xx 1. FÖRENINGENS NAMN yygårdens Gårdsförening

Läs mer

född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen

född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen Hans Andersson Pernilla Mårtensdotter Född 1736 född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen Begr 25/11 1791 i Reng (55 år) Död 10/2

Läs mer

STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND STADGAR

STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND STADGAR STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND För förvaltningen av de medel, som på grund av 1950 och 1951 års avtal angående konjunkturutjämningsavgifter mellan Statens Handels- och Industrikommission, å ena samt Svenska

Läs mer

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare 1 Ändamål Årsta-Runstens Sportryttare (ÅRS) är en ideell förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Föreningen skall bedriva utbildnings- och tävlingsverksamhet

Läs mer

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Örebro Läns Orienteringsförbund (ÖLOF) skall främja, utveckla och samordna orienteringsidrotten i distriktet samt arbeta i enlighet

Läs mer

Lennart Johansson och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Lennart Johansson och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Karo Bio AB (publ), org nr 556309-3359, den 29 april 2015 i Huddinge. Närvarande aktieägare och övriga deltagare: Enligt förteckning i Bilaga 1. 1 Stämman

Läs mer

Stadgar Frösunda Fritidsförening

Stadgar Frösunda Fritidsförening Stadgar Frösunda Fritidsförening Frösunda Fritidsförenings verksamhetsidé Syfte: Att främja gemenskap och en aktiv fritid för kunder och anställda inom Frösunda LSS AB. Mål: Regelbundna medlemsaktiviteter

Läs mer

Hannäs SockenFörening Stadgar

Hannäs SockenFörening Stadgar na är antagna på allmänt möte den 11 augusti 2002. Hannäs Sockenförening, HSF, är en ideell förening, som bildades år 2002, och föreningens säte är Hannäs, i Åtvidabergs kommun. Föreningens syfte är att

Läs mer

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs.

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. 223 X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. Den af Bestyreisen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs till Stadsfullmäktige afgifna berättelsen för året är, med undantag af tvänne längre

Läs mer

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs.

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. 173: X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. Den af bestyreisen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs till Stadsfullmäktige afgifna berättelse för året är, med undantag af tvenne längre

Läs mer

Herrar Högbom (ordf.), Iveroth, Lindeberg, Streyffert, Svennilson och Waldenström. Direktör Wilh. Ekman närvarande vid fastighetsbildningsfrågan.

Herrar Högbom (ordf.), Iveroth, Lindeberg, Streyffert, Svennilson och Waldenström. Direktör Wilh. Ekman närvarande vid fastighetsbildningsfrågan. Protokoll fört vid sammanträde med Industriens Norrlandsutrednings arbetsutskott den 4 maj 1942 kl. 14.30 å Industriens Utredningsinstitut, Malmtorgsgatan 8, Stockholm. Närvarande: Herrar Högbom (ordf.),

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 92/KK542 107 KFS 1995:3 Ers KFS 1993:5 STADGAR FÖR BOSTADSSTIFTELSEN PLATEN (Antagna av KF 1995-09-25, 121, att gälla fr o m 1 oktober 1995) 1 Stiftelsens firma

Läs mer

Medlemsblad hösten 2008

Medlemsblad hösten 2008 Randigt och Lindrigt Medlemsblad hösten 2008 Under 1800-talet utvecklades alltmer bruket att utbyta ett sonnamn till ett litet mera specifikt. Bland de många som en gång ställde kosan över Atlanten utbredde

Läs mer

Ordföranden meddelade att styrelsen anmodat advokat Magnus Pauli, Advokatfirman Vinge, att tjänstgöra som sekreterare vid stämman.

Ordföranden meddelade att styrelsen anmodat advokat Magnus Pauli, Advokatfirman Vinge, att tjänstgöra som sekreterare vid stämman. PROTOKOLL fört vid årsstämma med aktieägarna i CATENA AB (publ), 556294-1715, i Göteborg den 21 april 2008, kl 16:30 17:30 1 Stämmans öppnande Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Henry Klotz. 2

Läs mer