I Maskinförsäkring. Att tänka på för att få rätt ersättning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I Maskinförsäkring. Att tänka på för att få rätt ersättning"

Transkript

1 Sidan 17 Bra att veta Smidig betalning Du väljer själv om du vill betala per helår, halvår eller månad (endast autogiro). Väljer du att dela upp din betalningen tillkommer en administrativ avgift. Att tänka på för att få rätt ersättning Det är viktigt att du informerar oss om eventuella förändringar som kan påverka din premie och din möjlighet att få ersättning om något skulle hända. Exempel på sådana förändringar är ny adress och ändrad körsträcka. Skadestop Trygg-Hansa bedriver sedan länge en omfattande skadeförebyggande verksamhet som syftar till att höja säkerheten hos våra kunder något som givetvis gynnar båda parter. Om du råkar ut för en skada Vår skadehantering är snabb och effektiv. För enklare ärenden räcker det oftast med ett telefonsamtal. Trygg-Hansa har avtal med olika leverantörer som du ska vända dig till för bärgning, reparation, glasbyte, inköp m m. Om du väljer att anlita någon annan begränsas ersättningsskyldigheten till vad det skulle kostat att anlita en leverantör som vi har avtal med. Kontakta därför alltid oss på telefon innan du anlitar någon. Vi talar om för dig vilken form av ersättning du kan få och var inköp och reparation ska göras. Du får ersättning för den ekonomiska förlust du gör i samband med en skada. Vid värderingen tas hänsyn till vad egendomen kan ha förlorat i värde beroende på ålder, slitage m m. Om du inte är nöjd Kontakta oss så försöker vi klara upp saken. Lyckas vi inte med det, begär du prövning hos Trygg-Hansas försäkringsnämnd eller Allmänna Reklamationsnämnden. Du kan också vända dig till allmän domstol för att få tvisten prövad. Då kan du ha nytta av försäkringar som omfattar Rättsskydd. Dina rättsskyddsförsäkringar hos Trygg-Hansa eller andra bolag i vår koncern kan ge dig rätt till ersättning för dina ombudskostnader i samband med tvisten, även om Trygg-Hansa är motpart. Svensk lag tillämpas på avtalet. Grönt kort Ett internationellt försäkringsbevis, ett så kallat Grönt kort, behövs i vissa länder utanför Norden. Saknar du Grönt kort när du kommer till något av dessa länder, blir du avkrävd en kostnad för den tid du tänker använda fordonet i landet, trots att din svenska trafikförsäkring gäller. På Trafikförsäkringsföreningens hemsida kan du se vilka länder som kräver Grönt kort. Ta alltid med fordonets registreringsbevis då detta är obligatoriskt i vissa länder.

2 Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (publ) Stockholm Säte: Stockholm Organisationsnummer: Fullständiga villkor Det här är en kortfattad information om försäkringen. För fullständiga försäk - ringsvillkor gå in på eller kontakta oss på telefonnummer Information enligt personuppgiftslagen Alla uppgifter som du lämnat till oss behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (PUL). Uppgifterna kan kompletteras med information från offentliga register. Ansvarig för personuppgifterna är Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (publ) (org. nr ). Vi sparar på uppgifterna för att kunna bedöma försäkringsansökningar, administrera försäkringsavtal, utreda skadeärenden, upprätta försäkringsstatistik, bedriva produktutveckling samt genomföra marknadsföring. Enligt lag kan vi även behöva lämna ut uppgifter till myndigheter. Trygg-Hansa registrerar även anmälda skador i ett för försäkringsbranschens gemensamt skadeanmälningsregister (GSR). Vi sparar uppgifter om försäkringar som inte blivit beviljade och försäkringar som blivit avslutade under begränsad tid. Om du inte vill få ytterligare produktoch tjänsteerbjudanden kan du anmäla detta till Trygg-Hansa kundservice på telefon Vill du få upplysning om vilka personuppgifter som vi har om dig eller begära rättelse av felaktiga uppgifter behöver vi en skriftlig begäran från dig. Ange försäkrings- eller personnummer och skriv under begäran med din namnteckning och skicka den till: Trygg-Hansa Personuppgiftsansvarig Stockholm Kundservice Företag Vi finns på plats måndag fredag för att svara på frågor och hjälpa dig att vara rätt försäkrad: Om du råkar ut för en skada: F

3 Maskinförsäkring För medlemmar i Sveriges Åkeriföretag och Skogsentreprenörerna Information före och efter köp. Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren som finns att hämta på trygghansa.se. I samarbete med och

4 Sidan 2 Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar, risker och behov av försäkringsskydd. Det är utgångspunkten för oss på Trygg-Hansa när vi utformar innehållet i våra fordons- och företagsförsäkringar. Vi samarbetar med flera ledande bransch organisationer och ser hela tiden till att hålla oss uppdaterade om vad som händer i form av ny teknik, nya rutiner, skador m m. I den här broschyren får du en översiktlig presentation av Maskinförsäkringen för medlemmar i Sveriges Åkeriföretag. Fullständig information finns i försä k- ringsvillkoret som du kan ladda ner från vår hemsida Du kan även ringa oss på så skickar vi det till dig. Varför Trygg-Hansa? Som maskinentreprenör har du flera goda skäl att försäkra före taget hos oss på Trygg-Hansa. Förutom att vi har moderna, branschanpassade försäkringslösningar för fordon och verksamhet, kan vi erbjuda ett tryggt och bra skydd för dig själv och din personal. Genom det program vi kallar Skadestop arbetar vi aktivt för att hjälpa dig att förebygga skador, minska onödiga kostnader och avbrott i verksamheten och skapa en tryggare arbetsmiljö. Skulle olyckan ändå vara framme har vi en effektiv skadeorganisation, med erfarna besiktningsmän som snabbt kan vara på plats, oavsett var i landet du befinner dig. Så är försäkringen uppbyggd De grundläggande delarna i försäkringen (basskyddet) kan tecknas i två steg: Steg 1 Försäkringen består av ett antal olika delar. Trafikförsäkringen gäller vid trafikolyckor och ersätter personskador och eventuella skador som du orsakat andra trafikanter, andras fordon och egendom. Egendomsskyddet som dels omfattar maskinen (brand, glasrute- skada, stöld och skade görelse) och dels egendom som tillhör föraren och företaget, t ex inventarier och kontorsutrustning. Dessutom ingår försäkring för rättsskydd för fordonet och verksamheten, ansvar för verksamheten, oljeskada annans egendom, ansvar entreprenad och en krisförsäkring som ger möjlighet till psykologhjälp efter en olycka eller ett rån. Steg 2 är vagnskadeförsäkringen. Den räknas till egendomsskydd för fordon och ersätter skador som drabbar ditt fordon genom trafikolycka eller annan yttre olyckshändelse. Tillägg: Vill du utöka skyddet ytterligare finns ett flertal kompletterande tilläggsförsäkringar som exempelvis ME-plus som är en entreprenadförsäkring, Lyft och Transport, Avbrott, Utökat avbrott, Utrustning, Maskinskada, Sjukavbrott för egenföretagare och RehabTrafik. Försäkringstid Försäkringen träder i kraft på avtalad tidpunkt och gäller under försäkringstiden, som normalt är ett år. Giltighetsområde Försäkringen gäller inom Norden. Begränsningar i giltighetsområdet kan ibland förekomma för vissa delar i försäkringen se försäkringsvillkoret.

5 Sidan 3 Premie Premien påverkas bl a av vilken typ av maskin, vikt och ålder. Självrisk Försäkringen gäller med de självrisker som avtalats vid tecknandet. På sidan 14 i broschyren finns en lista över vilka självrisker som kan väljas. För att få ut rätt ersättning vid en eventuell skada måste du följa de säkerhetsföreskrifter som gäller för försäkringen. Du ska t ex följa myndigheters och fabrikanters anvisningar för att förhindra eller begränsa skada. Ytterligare några av säkerhetsföreskrifterna har vi tagit med i den här broschyren. Vad som gäller i övrigt kan du läsa om i försäkringsvillkoret. För vissa skadehändelser kan det finnas ett tak för skadeersättning i form av högsta ersättning. Några av dessa skade händelser och belopp har vi listat här i foldern. Övriga framgår av försäkringsvillkoren.

6 Sidan 4 Översikt Basskydd Tillägg Trafikförsäkring Trafikförsäkring Egendomsskydd för fordon Brand Glas Stöld Skadegörelse Vagnskada Egendomsskydd för företag och förare Egendom Företag Resgods Oljeskada Egen egendom Övrigt basskydd Rättsskydd Fordon Kris Rättsskydd Verksamhet Ansvar Oljeskada Annans egendom Ansvar Entreprenad Tillägg ME Plus Lyft och Transport Avbrott Fordon Utökat avbrott Fordon Utrustning Maskinskada Sjukavbrott RehabTrafik

7 Sidan 5 Basskydd Trafikförsäkring Enligt lag måste de flesta maskiner ha en trafikförsäkring. personer i eller utanför maskinen som skadas skador på annans egendom (t ex någon annans fordon) som du orsakar. inte skada på din maskin eller saker i din maskin skada på egen egendom. Skador på din egen maskin kan ersättas genom vagnskadeförsäkringen. Egendomsskydd för fordonet Brand skador till följd av brand, blixtnedslag eller explosion skador till följd av kortslutning i kablar och ledningar och direkta följdskador på strömförbrukare. inte skador på ljuddämpare, däck och slangar till följd av brand eller explosion i dessa skador på elektrisk motor och strömförbrukare till följd av brand eller kortslutning i dessa. Maskinen ska årligen genomgå brandskyddskontroll av auktoriserad besiktningsman. Brandskyddskontroll behöver dock inte utföras på lantbruksmaskiner, eltruckar med lastkapacitet understigande 1500 kg och minimaskiner med arbetsvikt understigande 600 kg och/eller värde understigande 2 pris basbelopp. Maskin som huvudsakligen arbetar i brandfarlig miljö eller med brandfarligt material ska vara utrustat med fast monterad släckanläggning (sprinkler). Svetsningsarbete får endast ske om nödvändiga säkerhetsåtgärder vid tagits, såsom friläggning och demontering av brännbart material. Glasruteskador vind-, sido- eller bakruta som genombrutits, spräckts eller krossats. inte skador som skett när maskinen kolliderat, vält eller kört av vägen. Dessa skador kan ersättas genom vagnskadeförsäkringen. Stöld skada genom stöld, tillgrepp och rån.

8 Sidan 6 Låskrav maskinen ska vara låst med maskinens befintliga lås. Förvaring av nycklar när maskinen lämnas ska tändningslåset låsas och nyckeln vara urtagen. Det gäller även vid lastning och lossning. Tändningsnyckeln får inte för varas i eller i närheten av maskinen, och ska i övrigt förvaras aktsamt. Avmonterad fordonsdel eller utrustning fordonsdelar eller utrustning som inte förvaras i maskinen ska vara inlåst i utrymme som endast disponeras av försäkringstagaren. Föremål som p g a storlek inte kan förvaras inlåsta ska: förvaras inom inhägnat område särskilda regler gäller för bl a stängsel och portar se försäkringsvillkoret vara fastlåst med godkänt stöldskydd, kätting och hänglås av minst klass 3 enligt Stöldskyddsföreningens norm. Avmonterad utrustning Avmonterad utrustning ingår upp till ett värde av 5 prisbasbelopp. Om du har ett högre värde på utrustning som kan vara avmonterad kontakta oss på Trygg-Hansa så kan vi komplettera din försäkring. Verktyg max 25 % av prisbasbeloppet. Manskapsvagn/redskapsvagn/ farmartank/container 1 prisbas belopp. Om du har ett högre värde kontakta oss på Trygg-Hansa så kan vi komplettera din försäkring. Skadegörelse skadegörelse på maskinen orsakad av annan person. Vagnskada skada genom trafikolycka eller annan yttre olycks händelse och skada som uppstått under transport på annat transportmedel skador på utrustning som du lånar av annan person för sandning, saltning eller snöröjning. inte skada som består i slitage eller bristfälligt underhåll. Maskinen får inte användas under förhållanden som innebär onormal påfrestning. Egendomsskydd för företaget och föraren Egendom företag plötslig och oförutsedd skada på egendom som försäkringstagaren äger, disponerar enligt hyreskontrakt eller lånar, t ex inventarier och utrustning till kontoret och reservdelar till maskinen. Försäkringen gäller på försäkringstagarens ordinarie kontor eller i garage för försäkrad maskin. inte gradvis förändring eller annan långtidspåverkan. förlust av egendom som glömts, förlagts eller tappats bort. 3 prisbasbelopp.

9 Sidan 7 Egendomen ska tas om hand på ett efter omständigheterna tillfredsställande sätt så att den inte stjäls, går förlorad eller skadas. För inbrottsskador gäller att dörras ska låsas och fönster ska stängas och reglas. Resgods egendom som skadats i trafikolycka, brand eller stöld, som tillhör föraren och som föraren har med sig på färden. inte pengar och värdehandlingar. 20 % av prisbasbeloppet. Oljeskada egen egendom oljeskada på egendom som tillhör företaget. inte skada på cistern eller rörsystem den utrunna brandfarliga vätskan skada till följd av normalt spill kr. Övrigt basskydd Rättsskydd fordon advokatkostnader vid tvist som kan uppstå vid trafikolycka, maskinköp, reparation eller försäljning av maskinen. Om du förlorar tvisten ersätter försäkringen även motpartens kostnader. Tvisten ska kunna prövas av allmän domstol. inte småmål, d v s tvister som rör belopp under ett halvt prisbasbelopp tvist vid upplösning av äktenskap, partner- och sambo förhållanden grupptalan. 3 prisbasbelopp. Kris Krisförsäkringen ger möjlighet till samtalsterapi och juridisk råd givning, efter t ex en obehaglig trafikolycka. Gäller för försäkringstagaren, försäkringstagarens anställda, maskinens förare och make/ maka till försäkrad. upp till 20 behandlingstillfällen hos samtalsterapeut till följd av ersättningsbar skada 1 timmes juridisk rådgivning per telefon i samband med det inträffade. Rättsskydd verksamhet advokatkostnader vid tvist som berör den försäkrade verksamheten. Om du förlorar tvisten ersätter försäkringen även motpartens kostnader. Tvisten skall kunna prövas av allmän domstol, genom skiljeförfarande eller vid skatte mål i allmän förvaltningsdomstol. inte småmål, d v s tvister som rör belopp under ett halvt prisbas belopp tvist mellan arbetsgivare och arbetstagare.

10 Sidan 8 tvist som har sin grund i eller anknytning till patent- eller annan immaterial rätt skattemål som avser exempel skönstaxering, eftertaxe ring eller skattemål i övrigt som avser förhållanden som kan medföra ansvar för försäkrad, såsom skattebrott. 5 prisbasbelopp. Ansvar för verksamheten Försäkringen gäller skadeståndskrav som ställs mot dig i egenskap av företagare, förutsatt att du bedriver entreprenadverksamhet. För att full försäkring ska gälla måste samtliga av de maskiner som du använder i verksamheten omfattas av ansvarsförsäkringen i Trygg-Hansa. utredning för att ta reda på om du är skadeståndsskyldig förhandling med de som kräver skadestånd eventuella rättegångskostnader. Vid rättegången för Trygg-Hansa din talan eventuellt skadestånd du kan vara skyldig att betala. inte rena förmögenhetsskador, d v s ekonomisk skada som uppkommit utan samband med att en person eller ett föremål kommit till skada skadeståndsärenden i samband med verksamhet där försäljning av varor sker kontinuerligt. Begränsning Vid rivnings-, byggnads- och sprängningsarbete gäller dock för säkringen endast i de fall där kontraktssumman/ hyran eller mot svarande för försäkringstagarens arbete i den delen inte överstiger 6 prisbasbelopp. Kontakta Trygg-Hansa om kontraktssumman/hyran överstiger 6 prisbasbelopp. Du behöver då teckna en kompletterande företagsförsäkring. Oljeskada annans egendom (ingår i Ansvar för verksamheten) Försäkringen gäller för skadeståndsskyldighet som kan åläggas dig på grund av oljeskada på hyrd, lånad eller nyttjad egendom. Oljeskada upp till 1 prisbasbelopp ingår utan utredning. utredning för att ta reda på om du är skadeståndsskyldig. inte skada på cistern eller rörsystem utrunnen brandfarlig vätska skada till följd av normalt och beräkneligt spill. Ansvar vid entreprenad (ingår i Ansvar för verksamheten) Försäkringen gäller skadeståndsskyldighet som den försäkrade kan bli ansvarig för i egenskap av entreprenör enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler vid bland annat Markarbete, Egenregi eller Ren förmögenhetsskada. Den högsta ersättningen för skadeståndsärenden är 50 Mkr/skada och högst 100 Mkr/år.

11 Sidan 9 Tilläggsförsäkringar Du kan komplettera skyddet i din Maskinförsäkring för SÅ-medlemmar med följande tilläggsförsäkringar ME Plus Mini Entreprenadförsäkring anpassad för 1 3 maskiner Försäkringen innehåller Egendom, Allrisk för arbeten och hjälpmedel på arbetsområde & Åtkomst samt ROT (reparation, om- och tillbyggnad). Försäkringen omfattar inte sidoentreprenörer eller sidoleverantörer eller arbeten som utförs i konsortium. Entreprenören ansvarar själv för kostnader som uppkommer för att åtgärda det fel som orsakat skadan. Egendom Egendomsskyddet i EntreprenadPlus gäller med allrisk. Det innebär att du kan få ersättning för egendom som skadas eller förloras genom en oförutsedd händelse, som till exempel brand, inbrott eller vattenskada. Exempel på vad som omfattas är arbeten, hjälpmedel, maskiner/inventarier och varor, ritningar samt kunders egendom. Skyddet gäller i första hand på arbetsområde, upplagsplats, i lokal eller transportmedel, samt vid lastning och lossning i och ur transportmedel. avlämnande (garantitid) under förutsättning att du enligt avtal är skyldig att ersätta skadan och att försäkringen är i kraft när skadan upptäcks. inte skada som upptäcks senare än tio år från det att arbeten avlämnats arbeten med värde i färdigt skick över 15 basbelopp avseende bland annat kärnkraftverk och anläggning under, i eller ovanför vattendrag, sjö eller hav kostnad att åtgärda fel i material eller utförd arbetsprestation. Hjälpmedel oförutsedd skada på eller förlust av hjälpmedel (redskap, verktyg med mera) oförutsedd skada på eller förlust av hjälpmedel som du hyr, leasar eller lånar, om du enligt skriftligt avtal åtagit sig att försäkra sådan egendom. inte trafikförsäkringspliktiga fordon och släpfordon skada som består i att borrutrustning går förlorad under marknivå. Arbeten oförutsedd skada som beror på fel i arbete (material eller arbetsprestation som tillförs det objekt du åtagit dig att arbeta med) och som upptäcks under uppförandetiden (entreprenadtiden). Försäkringen gäller även efter

12 Sidan 10 Särskilda säkerhetsföreskrifter vid så kallade brandfarliga heta arbeten (arbete som medför uppvärmning eller gnistbildning vid till exempel svetsning eller takläggning). Krav på inbrottsskydd avseende arbetsområde, inhägnat område och provisorisk lokal, samt krav på åtgärder för att förhindra stöld ur transportmedel. Allrisk och Åtkomstförsäkring Försäkringen gäller vid skada på grund av fel i utförda arbeten, till exempel felaktiga beräkningar eller ritningar, eller fel i material eller utförd arbetsprestation. kostnader för att lokalisera och frilägga fel i utförda arbeten. återställandekostnader som är nödvändiga för att avhjälpa skadan. inte kostnader för att avhjälpa själva felet skada som framträder efter garantitiden. Försäkring för befintlig egendom (ROT) Försäkringen gäller när du som entreprenör utför reparations-, om- eller tillbyggnadsarbeten (ROT-entreprenad). oförutsedd skada på beställarens befintliga byggnad, anläggning eller lösa egendom, i samband med ROT-entreprenad privat lös egendom som tillhör hyresgäst eller bostadsrättshavare, inom byggnad som är föremål för ROT-entreprenad skadehändelse som ingår i brand-, vatten- eller inbrottsförsäkring, upp till 5 miljoner kr. inte skada som omfattas av annan egendoms- eller ansvarsförsäkring skada genom förmögenhetsbrott, stöld eller svinn. Arbeten 60 prisbasbelopp. Hjälpmedel 6 prisbasbelopp. Åtkomstkostnader vid skada på arbeten 5 prisbasbelopp ROT 25 prisbasbelopp. Lyft och transport De företag som arbetar med att lyfta gods med kran, truck eller andra maskiner ansvarar för att detta görs på ett korrekt och säkert sätt. Lyftföretagets ansvar gentemot sin kund regleras eller enligt skadeståndslagen. Eftersom detta ansvar i de flesta fall är kraftigt begränsat finns det ofta anledning att teckna en särskild objektförsäkring. Vem har ansvaret när godset skadas? Varuägaren kan få ersättning för skadat gods från lyftföretaget om det kan visas att de vållat skadan. Om skadan inte beror på att lyftföretaget varit försumligt eller beror på någon omständighet som lyftföretaget inte kan råda över, så kan kunden bli helt utan ersättning. Vad gör man när ansvaret inte räcker till? När godsets värde överstiger försä k- ringsbeloppen enligt nedan eller när man vill slippa diskutera eventuellt ansvar och vållande och vill vara säker på att få betalt när olyckan är framme bör varuägaren teckna en objektsförsäkring.

13 Sidan 11 Vad är en objektsförsäkring? En objektförsäkring är en individuellt utformad försäkring som gäller för det aktuella godset när det skall lyftas. Denna försäkring tecknas av godsets ägare. Finns det andra försäkringar? Gods som skall lyftas i samband med en transport har oftast en försäkring som utöver själva transporten också täcker lyft i samband med lastning och lossning. Kontrollera därför alltid vilken omfattning en eventuell transportförsäkring har för att om möjligt undvika dubbelförsäkring. Lyftansvarsförsäkring Denna försäkring tecknas av företag som ska lyfta och gäller för de skador man orsakar på omhändertaget gods genom vårdslöshet. Ansvaret bedöms enligt: allmänna skadeståndsrättsliga bedömningar. Försäkringen omfattar bland annat: fysiska skador på godset som vållats av lyftföretaget kostnad för att utreda om skadeståndsskyldighet föreligger kostnad för ev. rättegång eller skiljemannaförfarande skäliga räddningskostnader som uppkommit för att förhindra eller begränsa en skada. Försäkringen gäller inte för: grov vårdslöshet eller uppsåt, skada till följd av skakning, buller, värme, lukt, ljus eller liknande, skada på lyftbolagets egen egendom ekonomisk skada som uppkommit utan samband med sakskada skada på annan egendom än den som lyfts viten eller böter indirekta förluster. Maximal ersättning per lyft är försäkringsbeloppet 10 prisbasbelopp/max 4 Mkr per företag och år. Avbrott Om du får ett avbrott i verksamheten, p g a att maskinen stjäls eller skadas, kan du få ersättning med ett fast dagsbelopp. Karenstiden är 2 arbetsdagar. avbrott i verksamheten, om maskinen inte kunnat användas till följd av ersättningsbar brand- eller stöldskada samt ersättningsbar vagnskada (om vagnskadeförsäkring finns) samt ersättningsbar maskinskada (om maskinskadeförsäkring finns). inte avbrott i verksamheten om försäkringstagaren får stilleståndsersättning från trafikförsäkringen eller ersättning för inkomstförlust vid personskada, annat än då avbrottsersättning är högre. I sådana fall betalas mellanskillnaden. Ersättning grundar sig på fordonets vikt och ålder och lämnas under högst 45 arbetsdagar. Vid stöld av hela maskinen lämnas ersättning i högst 60 arbetsdagar. Utökat avbrott Med det här tillägget kan du utöka avbrottsersättning om maskinen går i 2- eller 3-skift.

14 Sidan 12 Utrustning Nu kan du försäkra din utrustning som ett tillägg på din fordonsförsäkring. Utrustningen gäller för: Brand skador till följd av brand, blixtnedslag eller explosion skador till följd av kortslutning i kablar och ledningar och direkta följdskador på strömförbrukare. inte skador på däck och slangar till följd av brand eller explosion i dessa. Svetsningsarbete får endast ske om nödvändiga säkerhetsåtgärder vidtagits såsom friläggning och demontering av brännbart material. Stöld skada genom stöld, tillgrepp och rån. Utrustning ska vara inlåst i utrymme som endast disponeras av försäkringstagare. Utrustning som p g a storlek inte kan förvaras inlåsta ska: förvaras inom inhägnat område. Särskilda regler gäller för bl a stängsel och portar se försäkringsvillkoret vara fastlåst med godkänt stöldskydd, kätting och hänglås av minst klass 3 enligt Stöldskyddsföreningens norm. Skadegörelse skadegörelse på utrustningen orsakad av annan person. Vagnskada skada genom trafikolycka eller annan yttre olyckshändelse skada som uppstått under transport på annat transportmedel. inte skada som består i slitage eller bristfälligt underhåll. Utrustningen får inte användas under förhållanden som innebär onormal påfrestning på utrustningen. Utrustningens maximilast får inte överskridas. Valt ersättningsbelopp - 10, 15, 20, 25 eller 30 prisbasbelopp. Maskinskada plötslig oförutsedd skada på motor, växellåda och kraftöverföring på försäkrad maskin och sådan fast monterad utrustning som kan anses vara normal för maskin av samma slag och fabrikat som det försäkrade. inte skada på maskinens datautrustning skada som består i slitage och förbrukning eller som orsakats av bristfälligt underhåll, eller uppenbart felaktig reparationsåtgärd

15 Sidan 13 skada som uppkommit genom rost, frätning, kavitation eller genom sönderbränning av delar som normalt utsätts för upphettning skada som orsakats av köld eller väta skada enbart på däck, larvband och batterier skada som leverantör eller någon annan är ansvarig för p g a kontrakt, garanti eller liknande åtagande. Sjukavbrott Vid arbetsoförmåga p g a sjukdom eller vid dödsfall kan försäkringen lämna ersättning för rörelsens fasta kostnader eller uppkommen merkostnad för anlitad vikarie. Försäkringen gäller under ansvarstiden som vid arbetsoförmåga är 9 månader och vid dödsfall 3 månader. Vid sjukdom gäller en karenstid på 30 dagar. För att få teckna sjukavbrottsförsäkring krävs en hälso deklaration. Den högsta ersättningen är 1,1, 2,2, 3,3 eller 4,4 % av prisbas beloppet per arbetsdag. RehabTrafik RehabTrafik är vår kombinerade trafikolycksfalls och rehabiliteringsförsäkring. I försäkringen ingår bland annat hjälp av en rehabiliteringscoach, ett professionellt omhändertagande och stöd för att snabbare komma ur en eventuell sjukskrivning, eller risken för sjukskrivning. Utöver detta, får föraren med försäkringen tillgång till privat sjukvård vid en kösituation inom den offentliga vården. RehabTrafik gäller för föraren om han/ hon skulle skadas vid en trafikolycka. högsta belopp för medicinsk invaliditet är kr och för rehabilitering och privat medicinsk vård kr tillgång till en rehabcoach, som tar fram en individuell åtgärdsplan, om föraren varit arbetsoförmögen i mer än 30 dagar på grund av en skada, eller om han/hon jobbat trots medicinska besvär kostnader för privat medicinsk vård. inte förlust av arbetsförmåga, det vill säga ekonomisk invaliditet funktionsnedsättning som inte kan fastställas objektivt kostnader som ersätts enligt lag eller författning, internationel konvention samt kollektivavtal.

16 Sidan 14 Självrisker Självrisken är den del av skadekostnaden som du får stå för själv. Even tuella undantag framgår av försäkringsbrevet och villkoret. Har vi avtalat om högre självrisk än vad som anges i villkoren, är det alltid den avtalade självrisken som gäller. Basskydd Trafik/Trafikansvar 10 % av prisbasbeloppet Om trafikskada/olycka sker under färd utanför EES, Andorra eller Schweiz är självrisken 1 prisbasbelopp Egendomsskydd för fordonet Brand Glas Stöld Skadegörelse Vagnskada Egendomsskydd för företaget och föraren Egendom företag 10 % av prisbasbeloppet Resgods 5 % av prisbasbeloppet Oljeskada egen egendom 10 % av prisbasbeloppet 10 % av prisbasbeloppet 35 % av skadekostnaden lägst 5 % av prisbasbeloppet 10 % av prisbasbeloppet Ingen självrisk vid stöld av hela maskinen om maskinen har spår sändare 10 % av prisbasbeloppet 40, 80 eller 160 % av prisbasbeloppet Vid vinterväghållning är självrisken 50 % av ordinarie vagnskadesjälvrisk Vid höjdledsskada tillkommer en extra självrisk som är 50 % av prisbasbeloppet Övrigt basskydd Rättsskydd fordon Krisförsäkring Rättsskydd verksamhet Ansvar för verksamheten Oljeskada annans egendom Tilläggsförsäkringar ME Plus Lyft och transport Avbrott Utökat avbrott Utrustning Maskinskada Sjukavbrott RehabTrafik 20 % av kostnaden, lägst 5 % av prisbas beloppet Ingen självrisk 20 % av kostnaden, lägst 5 % av prisbas beloppet 10 % av prisbasbeloppet. Vid s k kabelskada 10% av det totala skadebeloppet, dock lägst 50% av prisbasbeloppet 10 % av prisbasbeloppet 10 % av prisbasbeloppet 10 % av prisbasbeloppet Karenstid 2 dagar Ingen karens vid stöld av hela maskinen om maskinen har spårsändare Samma som Avbrott 10 % av prisbasbeloppet Vald vagnskadesjälvrisk Karenstid 30 dagar Ingen självrisk

17 Sidan 15 Vad du ska göra för att få rätt ersättning För att få rätt ersättning från försäkringen måste du följa vissa aktsamhetskrav. Annars kan ersättningen minskas eller utebli. Hur mycket ersättningen minskas beror på hur mycket din oaktsamhet påverkat skadans omfattning. Låskrav och förvaring av bilnycklar, nyckelkort eller liknande Lås fordonet när du lämnar det. Nyckeln till fordonet får inte förvaras eller gömmas i eller i närheten av fordonet och ska förvaras på ett säkert sätt. Nycklarna får inte ha uppgift om namn, adress eller registreringsnummer. Färd på fruset vatten Innan färd på fruset vatten skall föraren förvissa sig om isens bärighet. Trafikverkets normer om vinterväg skall följas. Årlig brandskyddskontroll Fordonet skall årligen genomgå brandskyddskontroll av auktoriserad besiktningsman varvid besiktningsprotokoll skall upprättas. Vid brandskada skall ett protokoll som inte är äldre än 14 månader kunna uppvisas. Brandskyddskontroll behöver inte utföras på lantbruksmaskiner, eltruckar med lastkapacitet understigande kg och minimaskiner med tjänstevikt understigande 60 kg och/ eller värde understigande 2 prisbasbelopp Alla andra övriga maskiner SKALL genomgå en årlig brandskyddskontroll. Om detta inte genomförs kan ersättning minskas eller utebli.

18 Sidan 16 Som ägare av ett fordon har du vissa regler att följa Fordonet får inte användas om det har körförbud. Fabrikantens anvisningar ska följas beträffande skötsel, underhåll och service samt se till att reparation och service är fackmannamässigt utförd. Fordonet får inte användas under förhållanden som innebär onormal påfrestning på fordonet. Fordonets maximallast får inte överskridas. För att få ersättning för brandskador ska anordning som används för att ge starthjälp till, värma eller torka fordonet vara godkänd för ändamålet. Fabrikantens anvisningar ska följas. Krav på föraren I följande fall ges ingen ersättning: om föraren själv orsakar skadan med uppsåt eller genom grov vårdslöshet. om föraren är straffbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel. om föraren kör utan giltigt och erforderligt körkort/förarbevis. om läraren eller eleven vid övningskörning inte uppfyller kraven för tillåten övningskörning. Krav på föraren I följande fall ges ingen ersättning: om föraren själv orsakar skadan med uppsåt eller genom grov vårdslöshet. om föraren är straffbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel. om föraren kör utan giltigt och erforderligt körkort/förarbevis. om läraren eller eleven vid övningskörning inte uppfyller kraven för tillåten övningskörning.

Sveland Maskinägare Försäkring för både företag och privatpersoner

Sveland Maskinägare Försäkring för både företag och privatpersoner Sveland Maskinägare Försäkring för både företag och privatpersoner Sveland Maskinägareförsäkring Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar, risker och behov av försäkringsskydd.

Läs mer

Försäkring för maskin och maskinägare För dig som är medlem i ME, SÅ eller SMF

Försäkring för maskin och maskinägare För dig som är medlem i ME, SÅ eller SMF Sida 1/10 I Försäkring för Kontakta oss Kundservice: 0771-111 700 vardagar kl 07.30-18 Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: trygghansa.se/villkor Maskiner och motorredskap

Läs mer

Sveland Husbil och Husvagnsförsäkring

Sveland Husbil och Husvagnsförsäkring Sveland Husbil och Husvagnsförsäkring Sveland Husbil och Husvagnsförsäkring Viktigt att komma ihåg Din husbil ska försäkras från dag ett När du köper husbil ska du tänka på att teckna försäkring direkt,

Läs mer

Företagsägd personbil och lätt lastbil För dig och ditt företagsägda fordon

Företagsägd personbil och lätt lastbil För dig och ditt företagsägda fordon Sida 1/7 I Företagsägd personbil, Kontakta oss Kundservice: 075-243 06 15 vard 07.30-18.00 Skadeservice: 075-243 06 15 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: alfaromeo-forsakring.se Alfa Romeo Försäkring

Läs mer

Lantbruksfordon. Gäller från 2015-04-01

Lantbruksfordon. Gäller från 2015-04-01 LANTBRUKSFORDONSFÖRSÄKRING FÖRKÖPS- OCH EFTERKÖPSINFORMATION Lantbruksfordon Gäller från 2015-04-01 Lantbruksfordonsförsäkring Med vår försäkring för lantbruksfordon får du ett bra skydd för dig och ditt

Läs mer

Bilförsäkring För dig och din bil

Bilförsäkring För dig och din bil Sida 1/6 I Bilförsäkring Kontakta oss Kundservice: 075-243 06 20 dagligen 07-21 chrysler-forsakring.se Skadeservice: 075-243 06 20 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: chrysler-forsakring.se Chrysler

Läs mer

Bilförsäkring. För dig och din personbil eller lätta lastbil

Bilförsäkring. För dig och din personbil eller lätta lastbil Sida 1/6 I Personbil och lätt lastbil För- och efterköpsinformation Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen och information som du har rätt att få enligt lag. Fullständiga villkor hittar du

Läs mer

Trygga Firman. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för butik och handel

Trygga Firman. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för butik och handel Trygga Firman En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för butik och handel Sidan 2 Så gäller försäkringen Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar, risker och behov

Läs mer

Svenska Teknik & Designföretagens Företagsförsäkring

Svenska Teknik & Designföretagens Företagsförsäkring För- och efterköpsinformation 2013-04-01 Här har vi gjort en översiktlig sammanställning av Svenska Teknik & Designföretagens Företagsförsäkring. En fullständig beskrivning av försäkringen finns i försäkringsvillkoren

Läs mer

Anläggningsoch entreprenadfordon

Anläggningsoch entreprenadfordon ANLÄGGNINGS- OCH ENTREPRENADFORDONSFÖRSÄKRING FÖRKÖPS- OCH EFTERKÖPSINFORMATION Anläggningsoch entreprenadfordon Gäller från 2015-04-01 Anläggnings- och entreprenadfordon Med vår försäkring för traktor

Läs mer

Bilförsäkring För dig och din personbil eller lätta lastbil

Bilförsäkring För dig och din personbil eller lätta lastbil Sida 1/8 I Bilförsäkring Kontakta oss Kundservice: 075-243 41 35 alla dagar kl 7-21 Skadeservice: 075-243 41 35 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: dnb.se/bilforsakring DNB Bilförsäkring i samarbete

Läs mer

Butik & handel. Kortfattat om din kombinerade företagsförsäkring

Butik & handel. Kortfattat om din kombinerade företagsförsäkring Butik & handel Kortfattat om din kombinerade företagsförsäkring Varje bransch har sina speciella förutsättningar och utmaningar, vilket självklart ska återspeglas i ett skräddarsytt försäkringsupplägg.

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION BÅT 16. Båt 16. Båtförsäkring. Gäller från 2016-02-01

FÖRKÖPSINFORMATION BÅT 16. Båt 16. Båtförsäkring. Gäller från 2016-02-01 FÖRKÖPSINFORMATION BÅT 16 Båt 16 Båtförsäkring Gäller från 2016-02-01 Brunskogs försäkringsbolags Båtförsäkring ditt ankare i stormen! Gäller från 2016-02-01 Den här broschyren ger en översiktlig beskrivning

Läs mer

Husvagns- och husbilsförsäkring. Gäller från 2016-01-01

Husvagns- och husbilsförsäkring. Gäller från 2016-01-01 HUSVAGNS- OCH HUSBILSFÖRSÄKRING FÖR- OCH EFTERKÖPSINFORMATION Husvagns- och husbilsförsäkring Gäller från 2016-01-01 Husvagns- och husbilsförsäkring Med vår husvagns- och husbilsförsäkring får du ett bra

Läs mer

Sveland Släpförsäkring

Sveland Släpförsäkring Sveland Släpförsäkring Viktigt att komma ihåg Informera oss om förändringar De uppgifter som står på försäkringsbrevet är de som gäller för din försäkring. Det är därför viktigt att du informerar oss om

Läs mer

Bilförsäkring Villkorssammanfattning

Bilförsäkring Villkorssammanfattning Bilförsäkring Villkorssammanfattning Bilförsäkring Villkorssammanfattning Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för personbilar och lätta lastbilar

Läs mer

Länsförsäkringar Stockholm

Länsförsäkringar Stockholm Länsförsäkringar Stockholm Försäkringsbrev Kombinerad företagsförsäkring Försäkringsn r 9107721*00 Sid 1 (5) 115 97 Stock.holm Vid förfrågan kontakta Era Försäkringar i Sverige AB Box 4119, 131 04 Nacka

Läs mer

Maskinägare. Försäkring för både företag och privatpersoner

Maskinägare. Försäkring för både företag och privatpersoner Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren som finns att hämta på trygghansa.se. Maskinägare Försäkring

Läs mer

VEM GÄLLER FÖRSÄKRINGEN FÖR? VAR GÄLLER FÖRSÄKRINGEN?

VEM GÄLLER FÖRSÄKRINGEN FÖR? VAR GÄLLER FÖRSÄKRINGEN? BILFÖRSÄKRING Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för personbilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt 3,5 ton. Du kan välja mellan

Läs mer

Försäkring för vård och omsorgstjänster

Försäkring för vård och omsorgstjänster Försäkring för vård och omsorgstjänster Det här är en branschanpassad försäkring för vård och omsorg. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för ditt företag och dina anställda och kan byggas på med olika

Läs mer

VILLKORSSAMMANFATTNING MC Retroförsäkring 2016-01-01

VILLKORSSAMMANFATTNING MC Retroförsäkring 2016-01-01 VILLKORSSAMMANFATTNING MC Retroförsäkring 2016-01-01 Allmän information Det här är en sammanfattning av vad försäkringen innehåller. De fullständiga försäkringsvillkoren finns att hämta på svedea.se. Vill

Läs mer

Butiks- och partihandelsförsäkring

Butiks- och partihandelsförsäkring Butiks- och partihandelsförsäkring En förmånlig, skräddarsydd försäkring för dig som är medlem i Svensk Handel Nyhet! Sjukvårdsförsäkring I samarbete med Sidan 2 Vad händer om din butik tvingas stänga

Läs mer

Förköpsinformation Bilförsäkring

Förköpsinformation Bilförsäkring Förköpsinformation Bilförsäkring För- och efterköpsinformation Här finner du en kortfattad beskrivning av försäkringen, som du enligt lag har rätt till. Fullständiga villkor finner du på vår hemsida eller

Läs mer

3.2 Utanför Sverige Försäkringen gäller också utanför Sverige, under förutsättning att uthyraren gett sitt skriftliga godkännande.

3.2 Utanför Sverige Försäkringen gäller också utanför Sverige, under förutsättning att uthyraren gett sitt skriftliga godkännande. 1. ALLMÄN INFORMATION Detta är en egendomsförsäkring med 20 000 kronor i högsta ersättningsbelopp Alla fordon är helförsäkrade och har ersättningsskyldighet för varje skademoment. Hyresmannen ska betala

Läs mer

VILLKORSSAMMANFATTNING MC Garageförsäkring 2015-04-20

VILLKORSSAMMANFATTNING MC Garageförsäkring 2015-04-20 VILLKORSSAMMANFATTNING MC Garageförsäkring 2015-04-20 Allmän information Det här är en sammanfattning av vad försäkringen innehåller. De fullständiga försäkringsvillkoren finns att hämta på svedea.se.

Läs mer

VILLKORSSAMMANFATTNING BMW MC Klubbförsäkring Classic 2016-01-01

VILLKORSSAMMANFATTNING BMW MC Klubbförsäkring Classic 2016-01-01 VILLKORSSAMMANFATTNING BMW MC Klubbförsäkring Classic 2016-01-01 Allmän information Det här är en sammanfattning av vad försäkringen innehåller. De fullständiga försäkringsvillkoren finns att hämta på

Läs mer

Entusiastförsäkring. Gäller från 2016-01-01

Entusiastförsäkring. Gäller från 2016-01-01 Entusiastförsäkring halland FÖR- OCH efterköpsinformation Entusiastförsäkring Gäller från 2016-01-01 Entusiastförsäkring Entusiastförsäkringen är skräddarsydd för unika, ofta äldre personbilar i mycket

Läs mer

Självrisk. Självrisk. ðviktiga begränsningar

Självrisk. Självrisk. ðviktiga begränsningar Motorfordon För- och efterköpsinformation Detta är en kortfattad version av de fullständiga försäkringsvillkoren, Motor 2015 och Allmänna Villkor Konsument, som gäller för din motorfordonsförsäkring. Vid

Läs mer

Bilhandel och bilverkstad

Bilhandel och bilverkstad Bilhandel och bilverkstad 2 Bilhandel och bilverkstad Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar, risker och behov av försäkringsskydd. Det är utgångspunkten för oss på Trygg-Hansa

Läs mer

Sveland Skogsmaskin Försäkring för både fordon och verksamhet

Sveland Skogsmaskin Försäkring för både fordon och verksamhet Sveland Skogsmaskin Försäkring för både fordon och verksamhet Sveland Skogsmaskinförsäkring Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar, risker och behov av försäkringsskydd. Det

Läs mer

Erbjudande om försäkring för Personbil

Erbjudande om försäkring för Personbil Box 153 901 04 Umeå Offert It Marketing Group Sweden AB Köpmangatan 12 931 31 Skellefteå Utskriftsdatum 2012-11-26 Sid 1 (4) info@itmarketinggroup.se Erbjudande om försäkring för Personbil Offerten är

Läs mer

Svenska Sjö Olycksfallsförsäkring heltid

Svenska Sjö Olycksfallsförsäkring heltid Svenska Sjö Olycksfallsförsäkring heltid Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen och information som du har rätt att få enligt lag. Läs igenom och spara denna

Läs mer

Viktiga begränsningar

Viktiga begränsningar Buss Ifs försäkring för buss är utformad för att passa varje bussägares försäkringsbehov. Försäkringen är flexibelt uppbyggd och kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring till ett omfattande skydd

Läs mer

Svenska Sjö Olycksfallsförsäkring - Licensförsäkring

Svenska Sjö Olycksfallsförsäkring - Licensförsäkring Svenska Sjö Olycksfallsförsäkring - Licensförsäkring Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen och information som du har rätt att få enligt lag. Läs igenom och

Läs mer

Företagsförsäkring för fotografer

Företagsförsäkring för fotografer Foto: Emilia B. Jiménez/Söderberg Agentur Vår företagsförsäkring för fotografer passar din verksamhet oavsett storlek Gefvert har försäkrat fotografer i över 40 år. Genom åren har vi förfinat och utvecklat

Läs mer

Sveland Snöskoter- & 4-hjulingsförsäkring

Sveland Snöskoter- & 4-hjulingsförsäkring Sveland Snöskoter- & 4-hjulingsförsäkring Snöskoter- & 4-hjulingförsäkring Vilken försäkring väljer du? En försäkring för snöskoter/fyrhjuling delas vanligtvis upp i tre grundläggande delar Trafikförsäkring,

Läs mer

SNAPPINSURANCE FÖR SNAPPCAR SVERIGE

SNAPPINSURANCE FÖR SNAPPCAR SVERIGE SNAPPINSURANCE FÖR SNAPPCAR SVERIGE För SnappInsurance gäller detta särskilda villkor i första hand och i övrigt Ifs allmänna motorförsäkringsvillkor för företag (if.se/villkorfordon alla villkor 8183)

Läs mer

För dig som är. på väg. Bilförsäkring för Volkswagenägare 1 januari 2011

För dig som är. på väg. Bilförsäkring för Volkswagenägare 1 januari 2011 För dig som är på väg Bilförsäkring för Volkswagenägare 1 januari 2011 Säkert på väg Du som har en bra bil ska naturligtvis ha en lika bra försäkring. Välj Bilförsäkring för Volkswagenägare, en försäkring

Läs mer

Vilket objekt försäkringen gäller för 1. Försäkringen gäller för elektriskt driven rullstol som enligt försäkringsbeskedet är försäkrad i Folksam.

Vilket objekt försäkringen gäller för 1. Försäkringen gäller för elektriskt driven rullstol som enligt försäkringsbeskedet är försäkrad i Folksam. Elrullstol Försäkringsvillkor 1 maj 2010 Vilket objekt försäkringen gäller för 1. Försäkringen gäller för elektriskt driven rullstol som enligt försäkringsbeskedet är försäkrad i Folksam. Var försäkringen

Läs mer

Villahemförsäkring. Förköps-/Efterköpsinformation 2008-01-01

Villahemförsäkring. Förköps-/Efterköpsinformation 2008-01-01 Villahemförsäkring Förköps-/Efterköpsinformation 2008-01-01 Du kan aldrig helgardera dig mot olyckor men du kan avdramatisera deras effekter Vid vilka skadetyper skyddar försäkringen? Egendomsskyddet i

Läs mer

Guide: ME-medlemsförsäkring

Guide: ME-medlemsförsäkring Guide: ME-medlemsförsäkring Branschförsäkringen som tryggar medlemmens hela verksamhet I SAMARBETE MED Sidan 2 Jobbet som görs Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar, risker

Läs mer

SÄRSKILT VILLKOR ANSVAR OCH RÄTTSSKYDD. Särskilt villkor. Ansvar & Rättsskydd 2012-01-01. Gäller fr.o.m. 2012-01-01

SÄRSKILT VILLKOR ANSVAR OCH RÄTTSSKYDD. Särskilt villkor. Ansvar & Rättsskydd 2012-01-01. Gäller fr.o.m. 2012-01-01 SÄRSKILT VILLKOR ANSVAR OCH RÄTTSSKYDD Särskilt villkor 2012-01-01 Ansvar & Rättsskydd Gäller fr.o.m. 2012-01-01 Ansvar- & Rättsskyddsförsäkring för Kennelverksamhet... 4 Ansvarsförsäkring... 4 Försäkrad

Läs mer

SNÖSKOTERFÖRSÄKRING. Försäkringsvillkor SNOFED 2015.11.01

SNÖSKOTERFÖRSÄKRING. Försäkringsvillkor SNOFED 2015.11.01 SNÖSKOTERFÖRSÄKRING Försäkringsvillkor SNOFED 2015.11.01 Produktinformation Detta häfte innehåller de fullständiga villkoren, gällande från 1 november 2015. Produktinformation Denna produkt är en medlemsförsäkring

Läs mer

Sveland Husvagnsförsäkring

Sveland Husvagnsförsäkring Sveland Husvagnsförsäkring Viktigt att komma ihåg Informera oss om förändringar De uppgifter som står på försäkringsbrevet är de som gäller för din försäkring. Det är därför viktigt att du informerar oss

Läs mer

Taxi. Försäkring för både fordon och verksamhet

Taxi. Försäkring för både fordon och verksamhet Taxi Försäkring för både fordon och verksamhet 2 Taxi Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar, risker och behov av försäkringsskydd. Det är utgångspunkten för oss på Trygg-Hansa

Läs mer

Förköpsinformation Smart Senior kortfattad information personbil och lätt lastbil.

Förköpsinformation Smart Senior kortfattad information personbil och lätt lastbil. Förköpsinformation Smart Senior kortfattad information personbil och lätt lastbil. PERSONBIL & LÄTT LASTBIL Här finner du en kortfattad information, förköpsinformation, om vår försäkring för personbil

Läs mer

Allriskförsäkring Särskilda Föremål

Allriskförsäkring Särskilda Föremål 4dc8503e-86d5-4fb1-a0c0-a2bce12b5070 Allriskförsäkring Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning. Detta medför

Läs mer

Bilhandel och bilverkstad

Bilhandel och bilverkstad Bilhandel och bilverkstad Sidan 2 Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar, risker och behov av försäkringsskydd. Det är utgångspunkten för oss på Trygg-Hansa när vi utformar

Läs mer

Studenthemförsäkring Villkorssammanfattning

Studenthemförsäkring Villkorssammanfattning Studenthemförsäkring Villkorssammanfattning Studenthemförsäkring Villkorssammanfattning Vår studenthemförsäkring ger ett bra skydd för dina ägodelar, både i och utanför hemmet. Hemförsäkringen gäller även

Läs mer

Sveland Motorcykelförsäkring

Sveland Motorcykelförsäkring Sveland Motorcykelförsäkring Motorcykelförsäkring Vilken MC-försäkring väljer du? En motorcykelförsäkring delas vanligtvis upp i tre delar Trafikförsäkring, Halv- och Helförsäkring. Trafikförsäkringen,

Läs mer

Villkor Buss. Samtliga villkor är indelade efter ett gemensamt system, vilket medför att numreringen inte alltid är löpande.

Villkor Buss. Samtliga villkor är indelade efter ett gemensamt system, vilket medför att numreringen inte alltid är löpande. Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Sveavägen 167 Box 7830 103 98 Stockholm 0200-222324 www.modernaforsakringar.se Bolagsverket Org.nr. 516403-8662 Filial till Tryg Forsikring A/S Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Läs mer

Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter

Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter SBR V 460:5 Särskilt villkor Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter 2008-04-01 1(10) C11. ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR TEKNISKA KONSULTER 01. Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 2015-07-01. Försäkringsvillkor för taxi

ALLMÄNNA VILLKOR 2015-07-01. Försäkringsvillkor för taxi ALLMÄNNA VILLKOR 2015-07-01 Försäkringsvillkor för taxi Försäkringsvillkor för taxi 3 FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR TAXI INNEHÅLL A. INLEDNING 1. Försäkringshandlingar 5 2. Definitioner 5 3. Fordon för vilka

Läs mer

ST Student. försäkring till riktigt studentpris. Hemförsäkring Studentrabatt 20% Olycksfallsförsäkring 23 kr/mån

ST Student. försäkring till riktigt studentpris. Hemförsäkring Studentrabatt 20% Olycksfallsförsäkring 23 kr/mån ST Student försäkring till riktigt studentpris Hemförsäkring Studentrabatt 20% Olycksfallsförsäkring 23 kr/mån För- och efterköpsinformation Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen och information

Läs mer

Försäkringar för ditt företag

Försäkringar för ditt företag Försäkringar för ditt företag Vad händer med verksamheten och ekonomin i ditt företag om du råkar ut för oförutsedda händelser som en vattenskada, ett inbrott eller en rättstvist? Vi har försäkringarna

Läs mer

Försäkring för både fordon och verksamhet gäller för Personbil, Lätt lastbil, Lätt släp och Hyrbil

Försäkring för både fordon och verksamhet gäller för Personbil, Lätt lastbil, Lätt släp och Hyrbil Företagsägd bil Försäkring för både fordon och verksamhet gäller för Personbil, Lätt lastbil, Lätt släp och Hyrbil 2 Företagsägd bil Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar,

Läs mer

Villkor Taxi Gäller från och med 2016-02-01

Villkor Taxi Gäller från och med 2016-02-01 Villkor Taxi Gäller från och med 2016-02-01 Försäkringsvillkor för Taxi Försäkringsgivare: - www.modernaforsakringar.se Org.nr. 516403- - -nr. 24260666 Klausdalsbrovej Detta försäkringsvillkor utgör en

Läs mer

Förköpsinformation Smart Senior kortfattad information hem- och villaförsäkring.

Förköpsinformation Smart Senior kortfattad information hem- och villaförsäkring. Förköpsinformation Smart Senior kortfattad information hem- och villaförsäkring. KORTFATTAD INFORMATION HEM & VILLAFÖRSÄKRING Här finner du en kortfattad information, förköpsinformation, om våra hem- och

Läs mer

INFORMATION OM BILFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED DNB FINANS

INFORMATION OM BILFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED DNB FINANS Sid 1 [6] INFORMATION OM BILFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED DNB FINANS Finanspaketet omfattas av en obligatorisk gruppskadeförsäkring som DNB Finans tecknat hos Trygg-Hansa försäkringsaktiebolag. Det här är

Läs mer

Sveland Tung Lastbil Försäkring för både fordon och verksamhet

Sveland Tung Lastbil Försäkring för både fordon och verksamhet Sveland Tung Lastbil Försäkring för både fordon och verksamhet Sveland Tung Lastbil Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar, risker och behov av försäkringsskydd. Det är utgångspunkten

Läs mer

Försäkringar för ditt företag

Försäkringar för ditt företag Försäkringar för ditt företag Vad händer med verksamheten och ekonomin i ditt företag om du råkar ut för oförutsedda händelser som en vattenskada, ett inbrott eller en rättstvist? Vi har försäkringarna

Läs mer

Tung lastbil och släp Villkorssammanfattning

Tung lastbil och släp Villkorssammanfattning Tung lastbil och släp Villkorssammanfattning Tung lastbil och släp Villkorssammanfattning Vår lastbilsförsäkring ger ett bra skydd för dig, din lastbil, ditt släp och dina medtrafikanter. Försäkringen

Läs mer

Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Läs mer

BUSS. Försäkring för både fordon och verksamhet. Ett tryggt skydd för ditt fordon och din verksamhet. Branschkännedom och anpassade försäkringar

BUSS. Försäkring för både fordon och verksamhet. Ett tryggt skydd för ditt fordon och din verksamhet. Branschkännedom och anpassade försäkringar BUSS Försäkring för både fordon och verksamhet Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar, risker och behov av försäkringsskydd. Det är utgångspunkten för oss på Trygg-Hansa när

Läs mer

Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag

Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag hemförsäkring produktblad Hobbyverksamhet produktblad Gäller från 2010-01-01 Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna ger

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING 2 Bostadsrättsförsäkring Du, det droppar från taket i mitt kök, är det något som du kan förklara? Fredrik ska precis låsa upp dörren till den lägenhet han hyr av sin kompis Peter

Läs mer

FÖRETAGS- FÖRSÄKRING för medlemmar i Civilekonomerna

FÖRETAGS- FÖRSÄKRING för medlemmar i Civilekonomerna FÖRETAGS- FÖRSÄKRING för medlemmar i Civilekonomerna Genom samarbete med Civilekonomerna erbjuder vi dig en förmånlig och branschanpassad företagsförsäkring som ger ett väl anpassat skydd för företagets

Läs mer

Hemförsäkring. Gäller från 2016-05-01

Hemförsäkring. Gäller från 2016-05-01 HEMFÖRSÄKRING ÅR 2016 FÖR- OCH EFTERKÖPSINFORMATION Hemförsäkring Gäller från 2016-05-01 Hemförsäkringen är basen i ditt ekonomiska skyddsnät. De fem delarna ger ett brett ekonomiskt skydd egendomsskydd,

Läs mer

Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se. Premien

Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se. Premien Husbilsförsäkring Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se Vår husbilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din husbil och dina medtrafikanter.

Läs mer

FLYTANDE FÖRSÄKRING MOTOR

FLYTANDE FÖRSÄKRING MOTOR GJ 4:3 FLYTANDE FÖRSÄKRING MOTOR FORDONSHANDEL, VERKSTADS- OCH GARAGEFÖRSÄKRING Tilläggsvillkor 1 maj 2010 För försäkringen gäller också villkor för Motor fordonsförsäkring Villkoret är indelat i tre delar:

Läs mer

Personbilsförsäkring. Kortfattad information om din försäkring för Företagsägd personbil

Personbilsförsäkring. Kortfattad information om din försäkring för Företagsägd personbil Personbilsförsäkring Kortfattad information om din försäkring för Företagsägd personbil Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för bilar och lätta

Läs mer

Försäkring för privat- praktiserande tandläkare

Försäkring för privat- praktiserande tandläkare Försäing för privat- praktiserande tandläkare Det här är en branschanpassad försäing för privatpraktiserande tandläkare. Försäingen ger ett väl anpassat skydd för din praktik och din verksamhet. Läs mer

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 6 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...5 6.1 Påföljd vid åsidosättande av säkerhetsföreskrift...

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 6 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...5 6.1 Påföljd vid åsidosättande av säkerhetsföreskrift... INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR..4 2 NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER...4 3 VAR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER...4 4 FÖRSÄKRAT INTRESSE...4 4.1 Extrakostnad... 4 4.2 Hyresförlust... 4 5 FÖRSÄKRADE SKADEHÄNDELSER...4

Läs mer

Allmänt försäkringsvillkor för BYGGFELSFÖRSÄKRING BF 1:5

Allmänt försäkringsvillkor för BYGGFELSFÖRSÄKRING BF 1:5 Allmänt försäkringsvillkor för BYGGFELSFÖRSÄKRING BF 1:5 2009-04-01 Allmänt försäkringsvillkor - Byggfelsförsäkring (enligt Lag om byggfelsförsäkring SFS 2004:552) Försäkringens omfattning framgår av försäkringsbrevet.

Läs mer

Allmänt försäkringsvillkor för BYGGFELSFÖRSÄKRING BF 1:4

Allmänt försäkringsvillkor för BYGGFELSFÖRSÄKRING BF 1:4 Allmänt försäkringsvillkor för BYGGFELSFÖRSÄKRING BF 1:4 2005-01-01 Allmänt försäkringsvillkor - Byggfelsförsäkring (enligt Lag om byggfelsförsäkring SFS 2004:552) Försäkringens omfattning framgår av försäkringsbrevet.

Läs mer

Sveland Mopedförsäkring

Sveland Mopedförsäkring Sveland Mopedförsäkring Mopedförsäkring Din moped ska försäkras från dag ett När du köper moped ska du tänka på att teckna försäkring direkt, eftersom du enligt lag måste ha trafikförsäkring från den dag

Läs mer

+46 771 24 80 00 LEXUS EURO ASSISTANCE 24 ÄR RÄDDAREN I NÖDEN. 24 TIMMAR OM DYGNET, 365 DAGAR OM ÅRET.

+46 771 24 80 00 LEXUS EURO ASSISTANCE 24 ÄR RÄDDAREN I NÖDEN. 24 TIMMAR OM DYGNET, 365 DAGAR OM ÅRET. EURO ASSISTANCE 24 HJÄLPEN ÄR NÄRA! FULL BEREDSKAP DYGNET RUNT. I SVERIGE RING: 0771 24 80 00 ÄR DU UTOMLANDS, RING: +46 771 24 80 00 LEXUS EURO ASSISTANCE 24 ÄR RÄDDAREN I NÖDEN. 24 TIMMAR OM DYGNET,

Läs mer

Fö rsä kringsbrev Kömmun- öch fö retägsfö rsä kring

Fö rsä kringsbrev Kömmun- öch fö retägsfö rsä kring Fö rsä kringsbrev Kömmun- öch fö retägsfö rsä kring Försäkringsnummer BOA1001-06 Försäkringstagare Botkyrka kommun Orgnr 212000-2882 Adress Munkhättevägen 45 147 85 Botkyrka Kontaktperson Medförsäkrade

Läs mer

BUSS. Försäkring för både fordon och verksamhet. Buss 1

BUSS. Försäkring för både fordon och verksamhet. Buss 1 BUSS Försäkring för både fordon och verksamhet Buss 1 2 Buss Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar, risker och behov av försäkringsskydd. Det är utgångspunkten för oss på Trygg-Hansa

Läs mer

Kommun- och företagsförsäkring

Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsbrev Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsnummer TÄY1015-04 Försäkringstagare Täby kommun Orgnr 212000-0118 Adress Kontaktperson Stationsvägen 13, Roslags Näsby, 183 80 TÄBY Sören Åhlén

Läs mer

BUDBIL. Geografisk omfattning

BUDBIL. Geografisk omfattning BUDBIL förköpsinformation Här finner du en kortfattad information om vår försäkring för Budbil. Informationen förklarar innehållet i försäkringen och vilka tillvalsmöjlig heter som finns för att anpassa

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Agrias lantbruksförsäkringar. Gäller från 2016-01-01

Allmänna bestämmelser för Agrias lantbruksförsäkringar. Gäller från 2016-01-01 Allmänna bestämmelser för Agrias lantbruksförsäkringar Gäller från 2016-01-01 Innehåll A Allmänna Bestämmelser för Agrias lantbruksförsäkringar A.1 När och hur gäller försäkringen 3 A.1.1 Försäkringsavtalet

Läs mer

Avser försäkringen flera byggnader, gäller tidpunkten från när huvudbyggnaden godkändes vid slutbesiktning. Försäkringsvillkor BMS2015:1.

Avser försäkringen flera byggnader, gäller tidpunkten från när huvudbyggnaden godkändes vid slutbesiktning. Försäkringsvillkor BMS2015:1. Försäkringsvillkor BMS2015:1.10 BYGGFÖRSÄKRING MAXI 10 ÅR, SMÅHUS, NY- ELLER TILLBYGGNAD *Se Definitioner 1. FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING 1.1 Fel*, skada m.m. Försäkringen omfattar inom ramen för försäkringsbeloppet

Läs mer

REHAB Förköpsinformation

REHAB Förköpsinformation REHAB Förköpsinformation Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen och information som du har rätt att få enligt lag. Fullständiga villkor hittar du på vår webbplats eller ring vår kundservice

Läs mer

Villkor för Reflex Livränta med fondförvaltning

Villkor för Reflex Livränta med fondförvaltning Villkor för Reflex Livränta med fondförvaltning Gäller från 2015-04-01 1 Begrepp i försäkringsavtalet 2 1.1 Försäkringstagare 2 1.2 Försäkrad 2 1.3 Medförsäkrade 2 1.4 Förmånstagare 2 1.5 Prisbasbelopp

Läs mer

Sveland Företagsägd bil Försäkring för både fordon och verksamhet -gäller för Personbil, Lätt lastbil och Lätt släp

Sveland Företagsägd bil Försäkring för både fordon och verksamhet -gäller för Personbil, Lätt lastbil och Lätt släp Sveland Företagsägd bil Försäkring för både fordon och verksamhet -gäller för Personbil, Lätt lastbil och Lätt släp Sveland Företagsägd bil Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar,

Läs mer

Hem- och bostadsrättsförsäkring

Hem- och bostadsrättsförsäkring HEM- OCH BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING JÄMTLAND FÖR- OCH EFTERKÖPSINFORMATION Hem- och bostadsrättsförsäkring Gäller från 2016-01-01 Hem- och bostadsrättsförsäkringen är basen i ditt ekonomiska skyddsnät. De

Läs mer

Traktor och motorredskap Villkor fr.o.m. 2014-09-01

Traktor och motorredskap Villkor fr.o.m. 2014-09-01 Traktor och motorredskap Villkor fr.o.m. 2014-09-01 Innehållsförteckning Sida 1 Allmänna villkor för motorfordonsförsäkring 4 1.1 Inledning 4 1.2 Självrisker 4 1.3 Försäkringsomfattning 4 1.4 Fordon som

Läs mer

Villkor Maskin. Juli 2010. 2010-06-23 Maskinvillkor 1

Villkor Maskin. Juli 2010. 2010-06-23 Maskinvillkor 1 Villkor Maskin Juli 2010 1 MASKIN Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Birger Jarlsgatan 43 Box 7830 103 98 Stockholm 0200-222324 www.modernaforsakringar.se Bolagsverket Org.nr. 516403-8662 Filial till

Läs mer

Hemförsäkring i samarbete med eslövs bostads ab

Hemförsäkring i samarbete med eslövs bostads ab hemförsäkring förköpsinformation Hobbyverksamhet produktblad Gäller från 2012-01-01 Hemförsäkring i samarbete med eslövs bostads ab Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna

Läs mer

Försäkringsvillkor gällande Insplanet Biltrygg

Försäkringsvillkor gällande Insplanet Biltrygg Försäkringsvillkor gällande Insplanet Biltrygg Villkor för personbil och lätt lastbil Gäller från 2008-09-01 Sida 1 Allmänna villkor Upplysningsplikt Upplysningsplikt innebär att du dels är skyldig att

Läs mer

Seniorförsäkring avtal 7000

Seniorförsäkring avtal 7000 FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Seniorförsäkring avtal 7000 DÖDSFALL OLYCKSFALL Förköpsinformationen återger det huvudsakliga innehållet i försäkrings villkoren för Bliwas seniorförsäkring

Läs mer

Villkor för Länsförsäkringar ITPK-P

Villkor för Länsförsäkringar ITPK-P Villkor för Länsförsäkringar ITPK-P Gäller från 2010-04-01 LFAB 04688 utg 06 2010-02 Form & Profil PP2311 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad... 1 2 Försäkringen börjar gälla.... 1 3 Premiebetalning...

Läs mer

Försäkringsvillkor 2015 Nybyggnadsförsäkring, småhus

Försäkringsvillkor 2015 Nybyggnadsförsäkring, småhus Försäkringsvillkor 2015 Nybyggnadsförsäkring, småhus Innehållsförteckning 1. Vem försäkringen gäller för... 3 1.1 Försäkringshavare... 3 1.2 Försäkrad egendom... 3 2. Hur försäkringen gäller... 3 2.1 Försäkrade

Läs mer

Förköpsinformation 2016. Sjukvårdsförsäkring Företag. Sjukvårdsförsäkring via SH Pension. Så här fungerar vår Sjukvårdsförsäkring

Förköpsinformation 2016. Sjukvårdsförsäkring Företag. Sjukvårdsförsäkring via SH Pension. Så här fungerar vår Sjukvårdsförsäkring Förköpsinformation 2016 Sjukvårdsförsäkring Företag Sjukvårdsförsäkring via SH Pension Med Sjukvårdsförsäkring* slipper du onödig väntan i vårdköer och ökar dina möjligheter till rätt vård direkt. Du har

Läs mer

Förköpsinformation 2016. Sjukvård Olycksfall. Sjukvårdsförsäkring via SH Pension. Så här fungerar Sjukvård Olycksfall. Det här ersätter försäkringen:

Förköpsinformation 2016. Sjukvård Olycksfall. Sjukvårdsförsäkring via SH Pension. Så här fungerar Sjukvård Olycksfall. Det här ersätter försäkringen: Förköpsinformation 2016 Sjukvård Olycksfall Sjukvårdsförsäkring via SH Pension Med Sjukvård Olycksfall är du garanterad snabb planerad vård inom ett rikstäckande privat vårdnätverk, när du råkat ut för

Läs mer

Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag

Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag www.lansforsakringar.se Vid nyteckning, tillägg och förändringar, kontakta ditt bostadsbolag! Om du har frågor om försäkringens innehåll, ring oss på Länsförsäkringar

Läs mer

Vad kan Margareta få för hjälp från Trygg-Hansa?

Vad kan Margareta få för hjälp från Trygg-Hansa? Specialförsäkring Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försä - kringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren som finns att hämta på trygghansa.se.

Läs mer

Villkor Ersättarförsäkring

Villkor Ersättarförsäkring Villkor ER 601:3 Villkor Ersättarförsäkring Ersättarförsäkring Ersättarförsäkring Traditionell Gäller från 2016-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet

Läs mer

Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING FAO/FTF I BLIWA Gäller från 1 januari 2016

Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING FAO/FTF I BLIWA Gäller från 1 januari 2016 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING FAO/FTF I BLIWA Gäller från 1 januari 2016 1. Allmänt om försäkringen

Läs mer