Bonus-Malus för nya personbilar, lätta lastbilar och minibussar

Save this PDF as:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bonus-Malus för nya personbilar, lätta lastbilar och minibussar"

Transkript

1 Bonus-Malus för nya personbilar, lätta lastbilar och minibussar Ett statsfinansiellt neutralt system för påskyndad omställning till en fossiloberoende fordonsflotta Våren 2016 Framtaget tillsammans med 1

2 Introduktion: Bonus-malus behövs för fossiloberoende Bonus-malus-utredaren presenterar sin utredning för regeringen den 29 april Avsikten är att införa denna form av fordonsbeskattning från Regeringens uttalade syfte med bonus-malus-systemet är att öka andelen miljöanpassade fordon och bidra till att uppnå prioriteringen om en fossiloberoende fordonsflotta. Därmed kan systemet komplettera koldioxid- och energiskatterna på drivmedel och bidra till att minska transportsektorns oljeberoende och klimatpåverkan. De fordon som kommer att beröras är nya personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar. Ökad skatt på det smutsiga som får finansiera omställningen till det renare är en attraktiv modell. Det påskyndar omställningen, lugnar finansdepartementet och andra aktörer som är oroliga för skenande kostnader när alltfler ska få miljö- och supermiljöbilspremier. Rätt utformad bonus-malus-beskattning innebär att statskassan inte behöver belastas. Därmed uppkommer aldrig diskussionen om att man tog från dagis och äldreomsorg och gav till miljöbilarna. Vi slipper den situation vi haft tidigare där miljöbilsstimulans snabbskrotats eftersom kostnaderna skjutit i höjden som med undantaget från trängselskatterna, eller där de anslagna medlen tar slut som med supermiljöbilspremien. Vi föreslår fem principer för bonus-malus-skatten: 1. Långsiktigt och lätt att fatta. Använd A-G-klassning som för kylskåp. 2. Klimaträttvisa. Utgå ifrån bilens faktiska klimatpåverkan, well-to-wheel, inte de officiella certifieringsvärdena som inte tar hänsyn till förnybara drivmedels klimatnytta. 3. Krafttag i båda ändarna. Bilar med riktigt låg klimatpåverkan har dyrare teknik och kräver mer av bilisten och behöver en förhöjd bonuspremie för att påskynda introduktionen, medan köparna av bilarna med högst utsläpp behöver en kraftig prissignal för att ändra beteende. 4. Förutsägbarhet. Slå fast stegvisa skärpningar vart tredje år, med ständig kunskap om två perioder framåt. 5. Håll det enkelt. Avstå från att väga in fordonets vikt, storlek, antal platser eller andra kriterier som försvårar jämförelser. Likaså är partiklar, kväveoxider, krocksäkerhet, återvinningsbarhet och mer därtill mycket angeläget, men bör hanteras i den löpande miljölagstiftningen. Med hjälp av dessa fem principer kan bonus-malus-beskattningen få stor betydelse för att påskynda omställningen av nya personbilar, lätta lastbilar och minibussar, men det räcker inte som det ibland kan verka i debatten ensamt för att nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta. Detta mål, som stöttas av såväl den nuvarande som den förra regeringen, gäller hela fordonsparken, inte bara personbilar och inte bara nybilsförsäljning. För att nå målet behövs kraftfulla åtgärder inom bilen (fordonen), bränslet (drivmedlen) och beteendet. Se införandet av bonus-malus som ett viktigt steg i arbetet för att nå 2030-målen, men låt andra styrsystem komma in som kompletterande verktyg. Bonus-malus är en viktig signal till kunden, i framtiden kanske ett lika konsumentinriktat system med bonus-malus för bränslen blir en lika effektiv arbetsmetod. Inget hindrar att vi längre fram inför bonus-malus även för tunga fordon, för drivmedel så att det fossila verkligen växlas ut mot förnybart och faktiskt på beteendesidan ungefär såsom trängselskatterna ursprungligen var utformade. Tvärtom bör ambitionen med den kommande bonusmalus-beskattningen vara att stegvis utvidga beskattningsmetoden till alla delar mot en fossiloberoende fordonsflotta. Men låt det ske i parallella system, oberoende men inbördes stödjande. Mattias Goldmann & Jakob Lagercrantz 2030-sekretariatet Denna rapport är framtagen i samverkan med Strateco, utifrån direktiv och input från 2030-sekretariatets arbetsgrupp för fordonsbeskattning. 2

3 Bakgrund Efter en rad stimulanser såsom miljöbilsdefinition, miljöbilspremie, supermiljöbilspremie, stimulans till förnybara drivmedel, fordonsskattebefrielse för miljöbilar, koldioxidrelaterad fordonsskatt, trängselskatteundantag för miljöbilar, upphandlingskrav för statliga myndigheter och lokala förmåner har Sveriges nybilsförsäljning närmat sig EU-snittet avseende förbrukning och klimatpåverkan. För att nå EU-målet om genomsnittliga utsläpps på 95 gram CO 2 /km för nya bilar år 2021 och en fossiloberoende fordonsflotta år 2030 är det nu hög tid att ta nästa steg. Detta är vår utgångspunkt när vi nu presenterar vårt förslag till bonus-malus-skatt för personbilar, minibussar och lätta lastbilar. Förslagets byggstenar 3 1 Lätt att fatta. Använd A-G-klassning som för EU:s energimärkning av kylskåp och andra produkter, vilket också är i linje med Konsumentverkets tidigare lagda förslag om energimärkning av bilar som vissa bilförsäljare redan använder sig av. Det gör också att systemet blir likt redan kända bonus-malus-modeller från bl.a. Frankrike. Vi vet från tidigare utformning av miljöbilsdefinitionen att genomslaget på marknaden blev avsevärt lägre när modellen blev svårare att begripa, då sätter sig varken bilköpare eller bilhandlaren in i systemet. 2 Klimaträttvisa. Utgå ifrån bilens faktiska klimatpåverkan, well-to-wheel istället för de officiella certifieringsvärdena som inte tar hänsyn till förnybara drivmedels klimatnytta. Använd värdena från EU:s förnybarhetsdirektiv (RED), som årligen rapporteras av Energimyndigheten, och som i dagsläget överstiger 50 %. Vi föreslår en halvering av certifieringsvärdet för etanoloch biogasfordon med en översyn vart tredje år för att justera värdet om utsläppsreduktionen för de förnybara drivmedlen skulle förändras betydligt i endera riktningen. För el används utsläppsvärdet 0, utifrån en samlad bedömning att elbilar normalt sett laddas med miljö- och ursprungsmärkt, förnybar el. När biodiesel och biobensin genom iblandning och separat försäljning når större volymer för personbilar än de fossila motsvarigheterna, bör det reflekteras i bilarnas klassning. 3 Krafttag i ändarna. Priset på bilar med bästa miljöteknik är som regel högre, och kommer åtminstone inledningsvis bara att delvis kunna kompenseras av lägre driftskostnader särskilt i tider då oljepriset är lågt. Därför bör bonusen vara särskilt hög för den som väljer att köpa den nya tekniken, i nuläget elbilar och vätgas-/bränslecellsbilar. Det innebär att bonusen inte utformas som varje gram koldioxid är lika mycket värt utan i den A-G-klassning som nämns ovan. 4 Förutsägbarhet. Slå fast stegvisa skärpningar vart tredje år i ett system som är överblickbart i upp till sex år genom att två treårsintervall är fastställda och kända. Det ger industrin och konsumenterna den framförhållning som krävs för att våga investera i produktion, import och lansering av nya produkter. Detta innebär också att systemet inte, såsom det tidigare beslutats om miljöbilsdefinitionen, justeras utifrån marknadsandelar eller statsfinansiella kostnader utan utifrån en långsiktig plan där slutmålet är en fossiloberoende fordonsflotta. För att säkerställa att detta sker utan att statskassan dräneras, utformas systemet så att det tänks ge en liten övervikt åt malus, dvs en liten totalvinst för statskassan, och med en relativt stor neutral zon (utan vare sig bonus eller malus) vilket stabiliserar systemet. 5 Håll det enkelt. Avstå från att väga in fordonets vikt, storlek, antal säten eller andra kriterier som försvårar jämförelser. Likaså är partiklar, kväveoxider, krocksäkerhet, återvinningsbarhet och mer därtill mycket angeläget, men bör hanteras utanför bonus-malus-systemet. I våra modeller har vi sett att den tillkommande nyttan av att ha med t.ex. storleksklasser är relativt liten, medan nackdelen i form av minskad överblickbarhet är större. Vi har därför lätta lastbilar och minibussar inom samma skala som personbilarna, vilket i praktiken innebär att dessa fordonskategorier endast kan få bonus om de drivs med någon form av förnybar energikälla.

4 zon Utifrån denna övergripande inriktning, föreslås en klassning A-G enligt nedanstående: Nivå Typ av fordon A Bonus 0-29 g CO 2 /km 0-20 Elbil, vätgas/bränslecellsbil, några laddhybrider (>80 km räckvidd på el) B Bonus Laddhybrider med minst 45 km cert. räckvidd, vissa gasbilar C Bonus Etanolbilar och vissa gasbilar, laddhybrider under 45 km, mycket snål fossilbränslebil D Neutral Snål bensin- eller dieselbil E Malus Relativt bränsleslukande bil F Malus Bränsleslukande bil G Malus Mycket bränsleslukande bil Förslaget är en prismodell där klassningen på bonus-sidan motsvaras av minst belastningen på malussidan enligt nedan. Det är viktigt att justera stegen så att intäkterna under treårsperioden överväger kostnaderna, malus överväger bonus. Förslaget är i linje med förslag som tidigare lagts fram bl.a. av FFF-utredningen, av intresseorganisationer och av partier i riksdagen. Det finns ett antal mindre fordon på marknaden som inte är personbilsklassade, utan räknas som mc eller EU-moped, men som tack vare hel kaross ändå kan ersätta personbilar för många verksamhetsområden. Här finns såväl fordon med mycket hög klimat- och miljöpåverkan (och högst tveksam säkerhet), som eldrivna fordon med modern teknik och mycket låg energiförbrukning. I nuläget finns ingen särskild stimulans för dessa, inklusive normala motorcyklar, och utredningsdirektiven kring bonus-malus slår fast att dessa fordon inte ska omfattas. Vi bedömer att en grön stimulans är relevant även för detta segment och ämnar återkomma med förslag separat. Biodrivmedlen hanteras genom att certifieringsvärdena justeras för klimatnytta, utifrån de värden som EU tagit fram i förnybarhetsdirektivet. För laddhybrider används certifieringsvärdet, trots att samlad forskning och brukarinformation visar att laddhybrider med kort körsträcka på el sällan laddas, och att den verkliga förbrukningen och klimatpåverkan därför kan bli mycket högre än det officiella värdet. Vi kompletterar därför utsläppsvärdet med en nedre räckviddsgräns på 45 km enligt EU NEDC för att nå klass B och 80 km för klass A. Laddhybrider med kortare certifierad räckvidd placeras i klass C. Vi noterar att bonus-malus-utredningens direktiv anger att malus ska ses som en förhöjd fordonsskatt, inte som en registreringsskatt och att denna förhöjning inte fullt ut kan tas ut vid inköpstillfället. Det är därmed möjligt att malus-delen måste tas ut i delar under något ellar några år. För att incitamentet till kunden ska vara så starkt som möjligt förespråkar vi att denna tid hålls kort, och önskar att signalen till andrahandsmarknaden förstärks genom att bonus malus kompletteras med en fordonsskatt där den redan befintliga kopplingen till koldioxidutsläpp förstärks. Detta bidrar, redan med små ökningar, med ett stabilt tillskott till statskassan. Om inte fordonsskatten justeras bör i stället malus fördelas över fyra år, så att det i någon mån också stimulerar andrahandsmarknaden, där många förmåns- och tjänstebilar kommer ut efter tre år. Nedanstående siffror för såväl bonus som malus avser det totala beloppet, men malus-kostnaden kan alltså komma att fördelas över flera inbetalningstillfällen. Bonus-delen lämnas vid inköpstillfället. 4

5 Klas Bonus/malus s A B C D +/-0 E F G Klimaträttvisa Bonus-malus-beskattningen enligt regeringens uppdrag och inriktning omfattar i grunden bilens utsläpp med möjlighet att ta hänsyn till drivmedlets klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Sverige är ledande avseende biodrivmedel i Europa och en bonus-malus-modell som väger in klimatnyttan enligt Förnybarhetsdirektivet skulle vara ett välkommet tillskott. Behovet av ett konsumentinriktat bonus-malus-system för drivmedel är därför ett naturligt nästa steg för regeringen att ta så snart grundläggande lärdomar hämtats från det system som beslutats för personbilar. I dagsläget har alla biodrivmedel på den svenska marknaden mycket påtaglig klimatnytta. Andelen biogas i den svenska fordonsgasen ligger till exempel kring 70 %, vilket är unikt i Europa. Vi väljer att föreslå en reduktion på certifieringsvärdet för de bilar som enligt bilregistret kan köra på biobaserade bränslen med 50% om andelen bioinblandning på den svenska marknaden överstiger 50% mätt i ett well-to-wheel -perspektiv. Värden får baseras på energimyndighetens årliga rapport hållbara bränslen för föregående år. Det ger incitament för marknaden att öka och hålla bioinblandningen hög samt ger fordon som drivs på dessa bränslen en push som motsvarar klimatnyttan. För gasbilar avses certifieringsvärdet för gas. Känslighetsanalys Modellens påverkan på statskassan är helt avgörande. En alltför stor kostnad för statskassan under en period leder till en ryckighet i styrmedelsfloran då Finansdepartementet och regeringen tvingas dra i nödbromsen. Tvärtom, vi strävar efter en långsiktighet och förutsägbarhet till 2030, då målet om en fossiloberoende fordonsflotta ska vara nått. Modellen bygger en procentuell fördelning likt den vi kan se från Norge som haft en aktiv bonusmalus-modell under ett par år. Vi har dock minskat den stora andelen elbilar, där Norge byggt in oproportionerligt stora förmåner för just dem. Enligt tabellen nedan resulterar bonus-malus-modellen i ett överskott på just under en miljard för statskassan. Det är viktigt att hålla sig ajour med fordonsutvecklingen så att modellen med kommande treårsintervall fortfarande ger ett positivt tillskott till statskassan. 5

6 zon Nivå Typfordon Antal under tre år (baserat på ca sålda nya bilar per år) A Bonus 0-29 g Elbil, vätgas/bränslecellsbil CO 2 /km B Bonus Vissa laddhybrider, vissa gasbilar C Bonus Gas- & etanolbilar, vissa laddhybrider, mycket snåla fossilbränslebilar D Neutral Snål bensin- eller dieselbil E Malus Relativt bränsleslukande bil F Malus Bränsleslukande bil G Malus 200- Mycket bränsleslukande bil Övriga skattesystem Bonus-malus relaterar till andra system enligt följande: 6 - Supermiljöbilsdefinitionen ersätts med Bonusklass A, som kan kallas Supermiljöbil. - Miljöbilsdefinitionen ersätts med Bonusklass B och C, som båda kan kallas Miljöbil. - Fordonsskatten behålls enligt dagens modell, men förändras så att faktisk klimatpåverkan enligt förnybarhetsdirektivet blir grund för beskattning och kostnaden per gram koldioxid höjs successivt. - Skattebefrielsen på fem år för miljöbilar ersätts med bonus-malus-beskattningen. - Inköpskravet för statliga myndigheter att köpa och leasa miljöbilar ersätts med krav att köpa och leasa bilar ur bonusklass A och B, med C som möjlighet om det bedöms som nödvändigt. - Förmånsvärdet behöver ses över när de nuvarande reglerna löper ut år 2018, med inriktningen att följa bonus-malus-upplägget. Bonusklass A ger 40% reducerat förmånsvärde, klass B 20%, klass C 10%, klass D är neutral för att även här stimulera ett för staten mindre kostsamt och för miljön mer gynnsamt upplägg. - För motorcyklar och EU-mopeder införs en koldioxidbaserad fordonsskatt efter förnyad utredning. - Ingen skrotningspremie föreslås eftersom effekten av dessa vanligen varit att skrotningen minskat efter att premien upphört samt att den samlade nyttan per krona varit låg. - Ingen konverteringspremie föreslås i nuläget, men det bör närmare år 2030 övervägas om det behövs för att nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta. - Lokala miljöbilsförmåner utformas fortsatt lokalt men kommuner, flygplatser och andra reseterminaler som järnvägsstationer och hamnar uppmuntras följa bonus-malus-upplägget.

7 Utländska erfarenheter I utförandet av bonus-malus-beskattningen är det viktigt att dra lärdom av liknande beskattningsmodeller i andra länder. Vi har särskilt granskat den franska, se nedan, men också: Danmark som haft ett bonus-malus-liknande system, med en registreringsskatt baserad på bränsleförbrukningen och fordonets vikt, och befrielse från densamma för elfordon. Systemet har nyligen ändrats och stimulansen för elbilar har reducerats markant. Nederländerna vars bonus-malus-system var kraftigt obalanserat och därmed dyrt de första två åren men som bidragit till en markant omställning av fordonsparken med större skillnad på tjänstebilsflottan än i Frankrike (se nedan). Detta system har hänsyn till storlek på fordon (m 2 ) och typ av fordon (bensin eller diesel). Norges system för fordonsbeskattning som normalt sett inte bedöms som bonus-malus eftersom det framför allt handlar om att gynna omställningen till elbilar och inte är statsfinansiellt neutralt. Men systemet fick redan 2007 en malus-komponent, medan bonusen infördes 2009, med initial gräns på 120gCO 2 /km som sedan justerats. Österrikes modell NoVa innebär att det sedan 2008 tas ut en bränsleförbrukningsskatt på försäljningspriset på 25 per gram CO 2 /km som överstiger gränsen på 150 g/km. Bonus utbetalas då fordonet släpper ut mindre än 120 g/km, med ett tak 300 per bil. Själva uttrycket bonus-malus är franskt, utifrån att Frankrike 2008 införde denna typ av fordonsskatt. Reglerna har justerats över tid men är våren 2016 utformade enligt nedan. Det vi bedömer värt för Sverige att speciellt studera är: - Dyr teknik som bedöms viktig för att nå långsiktiga mål får särskilt hög bonus - Bilar med höga utsläpp får särskilt hög malus för att påskynda omställning - Bonus-malus är utformad stegvis, dvs inte gram-för-gram - Även lätta lastbilar omfattas, huvudsakligen med samma regler som personbilarna - En bred neutral zon med varken bonus eller malus ska balansera systemet - Systemet tar inte hänsyn till t.ex. bilens vikt, storlek, antal sittplatser eller liknande - Systemet öppnar för att den som har stor familj (fyra barn eller fler) kan söka för undantag från malus-beskattning, dvs det är behovsstyrt. Det i den franska modellen vi inte ser som positivt är: - Modellen har många steg vilket gör den svåröverblickbar och svår att kommunicera - Modellen tar inte egentligen hänsyn till förnybara drivmedels lägre klimatpåverkan - De allra högsta utsläppen får inte en höjd avgift - Tanken är att kostnaderna i bonus-malus systemet balanseras ut av intäkterna, vilket inte var fallet de första tre åren då konsumenterna i betydligt raskare takt än förutsett bytte till snålare bilar. 7

8 Referenser sekretariatet: Vad Avgör? Nya bilars koldioxidutsläpp analys marknad för marknad sekretariatet Bil Sweden, Nybilsregistreringsstatistik bilsweden.se - Bonus-malus i Frankrike, Österrike, Sverige (Supermiljöbilspremien), och Norge m.fl. bl.a. - ICCT, Evaluation of parameter-based vehicle emissions targets in the EU, White paper 10, 2011 Konjunkturinstitutet; Miljöekonomi och politik Fakta och underlag från svenska myndigheter och branschorganisationer - Fossilfrihet på Väg, SOU 2013:84 - Gröna Bilister Miljöbästa bilar 2015 och Drivmedelsfakta Regeringens direktiv för bonus-malus-utredningen, 2015: SMMT New car CO 2 Report 2015, 14th edition. - Trafikverket, Index över 2014 års nya bilars klimatpåverkan i riket, länen och kommunerna inkl. nyregistrerade kommunägda fordon och dess klimatpåverkan, Intervjuer, bl.a. Håkan Johansson, Trafikverket, Huvudsekreterare i FFF-utredningen. - Möten med representanter för bl.a. bonus-malus-utredningen och åtskilliga av 2030-sekretariatets partners

Gasbilar är miljöbilar det måste synas i bonus-malus-systemet

Gasbilar är miljöbilar det måste synas i bonus-malus-systemet Stockholm den 2016-03-21 Gasbilar är miljöbilar det måste synas i bonus-malus-systemet Den pågående utredningen om bonus-malus riskerar att utformas så att endast elbilar och laddhybrider främjas med bonus.

Läs mer

Remissvar från Gröna Bilister: Effektivare skatter på klimat- och energiområdet (departementsskrivelse Ds 2009:24)

Remissvar från Gröna Bilister: Effektivare skatter på klimat- och energiområdet (departementsskrivelse Ds 2009:24) Finansdepartementet 103 33 Stockholm registrator@finance.ministry.se Uppsala den 14 augusti Remissvar från Gröna Bilister: Effektivare skatter på klimat- och energiområdet (departementsskrivelse Ds 2009:24)

Läs mer

TRAFIKKONTORET MILJÖFÖRVALTNINGEN

TRAFIKKONTORET MILJÖFÖRVALTNINGEN TRAFIKKONTORET MILJÖFÖRVALTNINGEN 2008-10-20 Kontaktperson trafikkontoret Göran Westberg Trafikplanering Telefon: 08-508 273 61 goran.westberg@tk.stockholm.se Till Miljö- och trafikroteln Kontaktperson

Läs mer

Ett bonus malus-system för nya lätta fordon SOU 2016:33

Ett bonus malus-system för nya lätta fordon SOU 2016:33 Ett bonus malus-system för nya lätta fordon SOU 2016:33 Uppdraget Förslag på ett bonus malus-system för nya lätta fordon. Inom ramen för befintligt system med supermiljöbilspremie och fordonsskatt. Ingen

Läs mer

Miljöbilssituationen i Höör

Miljöbilssituationen i Höör Miljöbilssituationen i Höör ** 2 stjärnor av 10 möjliga - En granskning av Gröna Bilister Juni 2007 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Kungsgatan 16 Org.nr. 802400-0674 753 32 Uppsala e-post:

Läs mer

Remissvar gällande promemorian Ett bonus malus-system för nya lätta fordon

Remissvar gällande promemorian Ett bonus malus-system för nya lätta fordon Regeringskansliet fi.registrator@regeringskansliet.se 103 33 Stockholm Remissvar gällande promemorian Ett bonus malus-system för nya lätta fordon 2030-sekretariatets kommentarer i sammanfattning: Bonus-malus

Läs mer

Miljöbilssituationen i Västervik ***** 5 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister

Miljöbilssituationen i Västervik ***** 5 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister Miljöbilssituationen i Västervik ***** 5 stjärnor av 10 möjliga - En granskning av Gröna Bilister April 2007 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Kungsgatan 16 Org.nr. 802400-0674 753 32

Läs mer

BIL Sweden. Jessica Alenius

BIL Sweden. Jessica Alenius Jessica Alenius Fossiloberoende fordonsflotta En sammanhållen klimat- och energipolitik, Prop. 2008/09:162 Fossiloberoende fordonsflotta FFF-utredningen, Fossilfri fordonstrafik, dec 2013 Världens första

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Sänkt skatt på biodrivmedel

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Sänkt skatt på biodrivmedel Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Sänkt skatt på biodrivmedel Mars 2016 1 Promemorians huvudsakliga innehåll För hållbara biodrivmedel gäller i dag viss befrielse från energiskatt och hel

Läs mer

Varför går nybilsförsäljningen av miljöbilar till privatpersoner så långsamt och hur kan utvecklingen skyndas på?

Varför går nybilsförsäljningen av miljöbilar till privatpersoner så långsamt och hur kan utvecklingen skyndas på? Varför går nybilsförsäljningen av miljöbilar till privatpersoner så långsamt och hur kan utvecklingen skyndas på? Kvantitativ undersökning med privatpersoner som köpt en ny bil men inte valt en miljöbil

Läs mer

Naturskyddsföreningens remissvar på promemorian Kvotplikt för biodrivmedel

Naturskyddsföreningens remissvar på promemorian Kvotplikt för biodrivmedel Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm den 24 april 2013 Naturskyddsföreningens dnr: Näringsdepartementets ärendenr. N/2013/ 934/RS Naturskyddsföreningens remissvar på promemorian

Läs mer

BIL Sweden. Jessica Alenius

BIL Sweden. Jessica Alenius Jessica Alenius Fossiloberoende fordonsflotta En sammanhållen klimat- och energipolitik, Prop. 2008/09:162 Fossiloberoende fordonsflotta FFF-utredningen, Fossilfri fordonstrafik, dec 2013 Världens första

Läs mer

Svensk nybilsförsäljning 2016: Rekordförsäljning, men inte rekordgrönt

Svensk nybilsförsäljning 2016: Rekordförsäljning, men inte rekordgrönt Svensk nybilsförsäljning 2016: Rekordförsäljning, men inte rekordgrönt Bakgrund Sju av riksdagens åtta partier står bakom målet att nå en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030, som av miljömålsberedningen

Läs mer

Miljöbilssituationen i Nybro **** 4 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister

Miljöbilssituationen i Nybro **** 4 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister Miljöbilssituationen i Nybro **** 4 stjärnor av 10 möjliga - En granskning av Gröna Bilister April 2007 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Kungsgatan 16 Org.nr. 802400-0674 753 32 Uppsala

Läs mer

Miljöbilssituationen i Nacka

Miljöbilssituationen i Nacka Miljöbilssituationen i Nacka ** 2 stjärnor av 10 möjliga - En granskning av Gröna Bilister Maj 2006 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Kungsgatan 16 Org.nr. 802400-0674 753 32 Uppsala e-post:

Läs mer

Förordning om miljö- och säkerhetskrav vid myndigheters inköp av bilar samt upphandling av transporter Remiss från Näringsdepartementet

Förordning om miljö- och säkerhetskrav vid myndigheters inköp av bilar samt upphandling av transporter Remiss från Näringsdepartementet PM 2008:222 RII (Dnr 001-2183/2008) Förordning om miljö- och säkerhetskrav vid myndigheters inköp av bilar samt upphandling av transporter Remiss från Näringsdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår

Läs mer

Hur kan vi nå fossiloberoende transporter/fordonsflotta? Kommunerna i förarsätet! Jakob.lagercrantz@equest.se 2030 sekretariatet

Hur kan vi nå fossiloberoende transporter/fordonsflotta? Kommunerna i förarsätet! Jakob.lagercrantz@equest.se 2030 sekretariatet Hur kan vi nå fossiloberoende transporter/fordonsflotta? Kommunerna i förarsätet! Jakob.lagercrantz@equest.se 2030 sekretariatet Fossiloberoende fordonsflotta; Går det? Det går men tänk + + FFF-utredningen:

Läs mer

Ansökan klimatinvesteringsstöd

Ansökan klimatinvesteringsstöd Från: stefan.hermansson@hermi.se Skickat: den 16 september 2015 00:45 Till: Drewes, Ola Ämne: ANSÖKAN OM KLIMATINVESTERINGSSTÖD Bifogade filer: 05 LOK lokal biogasmack Ljungby_20150915_Bilaga1.pdf; ansokankis_2015-09-15_d67f4dec.xml

Läs mer

Remissvar från Gröna Bilister: Sveriges nationella handlingsplan för energi från förnybara energikällor

Remissvar från Gröna Bilister: Sveriges nationella handlingsplan för energi från förnybara energikällor Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Dnr 2010/151 Uppsala den 31 mars 2010 Remissvar från Gröna Bilister: Sveriges nationella handlingsplan för energi från förnybara energikällor Sammanfattning Gröna

Läs mer

Svensk nybilsregistrering första halvåret 2017 granskad: Öka farten för fossilfritt!

Svensk nybilsregistrering första halvåret 2017 granskad: Öka farten för fossilfritt! Svensk nybilsregistrering första halvåret 2017 granskad: Öka farten för fossilfritt! Hittills i år har supermiljöbilarna - elbilar, laddhybrider och vätgasbilar - en marknadsandel på 4.1 procent. Det är

Läs mer

Miljöbilssituationen i Ljusdal **** 4 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister

Miljöbilssituationen i Ljusdal **** 4 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister Miljöbilssituationen i Ljusdal **** 4 stjärnor av 10 möjliga - En granskning av Gröna Bilister April 2007 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Kungsgatan 16 Org.nr. 802400-0674 753 32 Uppsala

Läs mer

Miljöbilssituationen i Sandviken ***** 5 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister

Miljöbilssituationen i Sandviken ***** 5 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister Miljöbilssituationen i Sandviken ***** 5 stjärnor av 10 möjliga - En granskning av Gröna Bilister Januari 2005 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Rödhakevägen 25 B Org.nr. 802400-0674 756

Läs mer

Förstudie för en regional strategi för fossilfria resor och transporter i Östergötland

Förstudie för en regional strategi för fossilfria resor och transporter i Östergötland Förstudie för en regional strategi för fossilfria resor och transporter i Östergötland Kontaktpersoner: Ylva Ek, Kickan Grimstedt och Maria Gungner Energikontoret Östra Götaland Gjuterigatan 1D 582 73

Läs mer

En liten bok. om bilskatter

En liten bok. om bilskatter En liten bok om bilskatter Inledning Bilskatterna slår blint Den svenska privatbilismen har beskattats nästan lika länge som den har funnits, redan år 1929 kom den första bensinskatten. Idag tar staten

Läs mer

Exempeluppgift Delprov A2 Granska information, kommunicera och ta ställning

Exempeluppgift Delprov A2 Granska information, kommunicera och ta ställning Exempeluppgift Delprov A Granska information, kommunicera och ta ställning Nya bilar till hemtjänsten. En kommun ska hyra 0 stycken nya bilar. Bilarna ska användas av personalen när de ska besöka sina

Läs mer

Miljöbilssituationen i Knivsta *** 3 stjärnor av 10 möjliga. En granskning av Gröna Bilister

Miljöbilssituationen i Knivsta *** 3 stjärnor av 10 möjliga. En granskning av Gröna Bilister Miljöbilssituationen i Knivsta *** 3 stjärnor av 10 möjliga - En granskning av Gröna Bilister Mars 2005 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Kungsgatan 16, 1 tr. Org.nr. 802400-0674 753 32

Läs mer

Reduktionsplikt en möjlig väg mot en fossiloberoende fordonsflotta. Sören Eriksson

Reduktionsplikt en möjlig väg mot en fossiloberoende fordonsflotta. Sören Eriksson Reduktionsplikt en möjlig väg mot en fossiloberoende fordonsflotta Sören Eriksson Preem Raffinering Export Marknad Står för 80 % av Sveriges raffineringskapacitet 30% av totala raffineringskapaciteten

Läs mer

Ett bonus malus-system för nya lätta fordon

Ett bonus malus-system för nya lätta fordon Ett bonus malus-system för nya lätta fordon Betänkande av Bonus malus-utredningen Stockholm 2016 SOU 2016:33 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice,

Läs mer

Fossiloberoende fordonspark 2030

Fossiloberoende fordonspark 2030 Fossiloberoende fordonspark 2030 Leif Holmberg Politiskt sakkunnig Europas mest ambitiösa klimat och energipolitik En strategi ut ur beroendet av fossil energi Genomförs i bred samverkan med övriga samhället

Läs mer

Klimatsmarta och kostnadseffektiva transporter för elvägar. siemens.se/elvagar

Klimatsmarta och kostnadseffektiva transporter för elvägar. siemens.se/elvagar Klimatsmarta och kostnadseffektiva transporter för elvägar siemens.se/elvagar Utmaningen klimatutsläppen måste minska snabbt I denna broschyr beskrivs kortfattat förutsättningarna och möjligheterna för

Läs mer

Miljöbilssituationen i Hedemora *** 3 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister

Miljöbilssituationen i Hedemora *** 3 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister Miljöbilssituationen i Hedemora *** 3 stjärnor av 10 möjliga - En granskning av Gröna Bilister Februari 2005 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Rödhakevägen 25 B Org.nr. 802400-0674 756

Läs mer

Biogaskunskaper på stan

Biogaskunskaper på stan Biogaskunskaper på stan - En studie om vad gemene man känner till om biogas Pontus Björkdahl, Mari Rosenkvist och Julia Borgudd 9 Sammanfattning Under 9 har Biogas Öst genomfört en undersökning där personer

Läs mer

Introduktion av biodrivmedel på marknaden

Introduktion av biodrivmedel på marknaden 2002-01-25 Till Näringsdepartementet Att: Lars Guldbrand 103 33 Stockholm Status Introduktion av biodrivmedel på marknaden Myndighetsgruppens rekommendationer Föreliggande dokument kommer ytterligare att

Läs mer

Drivmedelsfakta 2012

Drivmedelsfakta 2012 Drivmedelsfakta 2012 Gällande förhållanden på den svenska marknaden helåret 2011 Uppgifter om drivmedel i detta faktablad utgör medelvärden för alla svenska drivmedelsbolag och baseras på de utsläppsvärden

Läs mer

Transportsektorns utmaningar - fossiloberoende fordonsflotta? Håkan Johansson hakan.johansson@trafikverket.se

Transportsektorns utmaningar - fossiloberoende fordonsflotta? Håkan Johansson hakan.johansson@trafikverket.se Transportsektorns utmaningar - fossiloberoende fordonsflotta? Håkan Johansson hakan.johansson@trafikverket.se Nuläge transportsektorns klimatpåverkan Positivt Utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter

Läs mer

Miljöbilssituationen i Avesta *** 3 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister

Miljöbilssituationen i Avesta *** 3 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister Miljöbilssituationen i Avesta *** 3 stjärnor av 10 möjliga - En granskning av Gröna Bilister Januari 2005 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Rödhakevägen 25 B Org.nr. 802400-0674 756 52

Läs mer

Simulering av koldioxidutsläpp

Simulering av koldioxidutsläpp Institutionen för tillämpad elektronik och fysik 2007-05-29 Simulering & optimering D 5p Simulering av koldioxidutsläpp Kursansvarig: Lars Bäckström Av: Mats Norberg masnog03@student.umu.se Anders Strömberg

Läs mer

Miljöfordonsdiagnos 2016

Miljöfordonsdiagnos 2016 Miljöfordonsdiagnos 2016 Miljöfordonsdiagnos 2016 har genomförts av Miljöfordon Syd och Bisnode. Pernilla Hansson, projektledare Miljöfordon Syd 2016-04-21 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Metod

Läs mer

Styrmedel för klimatanpassade fordon och drivmedel. Almedalen 2013

Styrmedel för klimatanpassade fordon och drivmedel. Almedalen 2013 Styrmedel för klimatanpassade fordon och drivmedel Almedalen 2013 Denna redovisning av utredningens preliminära funderingar bör inte tas som någon indikation på vad vi kommer att föreslå Vi förbehåller

Läs mer

4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige genom

4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige genom Partimotion Motion till riksdagen 2015/16:2249 av Jan Björklund m.fl. (FP) På väg mot ett fossilfritt Sverige Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

Remissvar SOU 2016:33

Remissvar SOU 2016:33 Remissvar SOU 2016:33 Power Circles remissyttrande avseende betänkandet Ett bonus-malussystem för nya lätta fordon (SOU 2016:33) Sammanfattning Power Circles kommentarer i sammanfattning: Det måste finnas

Läs mer

Seminarium om elfordon och laddinfrastruktur 13 juni 2012

Seminarium om elfordon och laddinfrastruktur 13 juni 2012 Seminarium om elfordon och laddinfrastruktur 13 juni 2012 Handlingsplan för en fossiloberoende fordonsflotta år 2030 Henrik Wingfors Svensk Energi - Elbranschens samlade röst Innehåll Målet Scenarier och

Läs mer

Svavelfri europadiesel

Svavelfri europadiesel 1 Svavelfri europadiesel Sammanfattning Under de senaste åren har dieselförbrukningen i Sverige stigit och med en kraftigt ökande dieselbilsförsäljning och en förbättrad konjunktur beräknas volymtillväxten

Läs mer

Personbilsparkens fossiloberoende - utveckling och styrmedel. Rapport 2016:11

Personbilsparkens fossiloberoende - utveckling och styrmedel. Rapport 2016:11 Personbilsparkens fossiloberoende - utveckling och styrmedel Rapport 2016:11 Personbilsparkens fossiloberoende - utveckling och styrmedel Rapport 2016:11 Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm

Läs mer

Styrmedel och stöd för fordonsgas

Styrmedel och stöd för fordonsgas Mats Håkansson Affärsutveckling AB Styrmedel och stöd för fordonsgas Vägledning och exempel Mats Håkansson Tel +46 40 49 65 00 Mobil +46 705 65 31 00 mh@affu.se www.affu.se Denna rapport är skriven med

Läs mer

Miljöbilssituationen i Växjö ********* 9 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister

Miljöbilssituationen i Växjö ********* 9 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister Miljöbilssituationen i Växjö ********* 9 stjärnor av 10 möjliga - En granskning av Gröna Bilister Maj 2007 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Kungsgatan 16 Org.nr. 802400-0674 753 32 Uppsala

Läs mer

Fakta om Bonus-malus. Bakgrund. Förnyelse av vagnparken. Nya bilars koldioxidutsläpp minskar 1(7)

Fakta om Bonus-malus. Bakgrund. Förnyelse av vagnparken. Nya bilars koldioxidutsläpp minskar 1(7) 1(7) 2017-09-07 Fakta om Bonus-malus Bakgrund Förnyelse av vagnparken Förnyelse av vagnparken är en grundförutsättning för att snabbt minska klimat- och miljöpåverkan från Sveriges fordonsflotta som idag

Läs mer

Perstorp BioProducts AB Svensk biodiesel

Perstorp BioProducts AB Svensk biodiesel Perstorp BioProducts AB Svensk biodiesel Förnybara drivmedel för bussar och lastbilar Östersund Lars Lind, VD Perstorp BioProducts AB 2015-01-30 Biodrivmedel just nu - uppförsbacke och motvind Kraftigt

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-25 Fler miljöbilar för ett modernt och hållbart Sverige Sverige är ett föregångsland på klimatområdet.

Läs mer

Biogastinget 3 december 2014 Lars Holmquist Göteborg Energi

Biogastinget 3 december 2014 Lars Holmquist Göteborg Energi Biogastinget 3 december 2014 Lars Holmquist Göteborg Energi Biogas - en väg till det hållbara transportsamhället 60 TWh 10 TWh FFF-utredningens syn på biodrivmedlens roll För att nå 80 % reduktion av klimatutsläppen

Läs mer

Fossilfrihet på väg?

Fossilfrihet på väg? Fossilfrihet på väg? Slutsatser och reflektioner Biogas i kollektivtrafiken idag och imorgon 21 april 2015 Vad är fossiloberoende fordonsflotta? Ett vägtransportsystem vars fordon i huvudsak drivs med

Läs mer

Volvo Personvagnar Var står vi gällande gasbilar?

Volvo Personvagnar Var står vi gällande gasbilar? Volvo Personvagnar Var står vi gällande gasbilar? Peter Algurén Produkt- och hlanseringschef Volvo Cars Sweden Page 1 Varför slutade vi med gasbilar 2007? Efterfrågan globalt på gasbilar i Volvos segment

Läs mer

Finansdepartementets promemoria Bensin- och. Bensin- och dieselkonsumtion i Sverige ekonometriska skattningar av priselasticiteter

Finansdepartementets promemoria Bensin- och. Bensin- och dieselkonsumtion i Sverige ekonometriska skattningar av priselasticiteter PM 2013: RVI (Dnr 315-498/2013) Energimyndighetens rapport Implementering av art i- kel 7 i energieffektiviseringsdirektivet Energimyndighetens beräkningar och förslag till kompletteringar Finansdepartementets

Läs mer

DRIVMEDELSVAL I OFFENTLIGA ORGANISATIONER

DRIVMEDELSVAL I OFFENTLIGA ORGANISATIONER DRIVMEDELSVAL I OFFENTLIGA ORGANISATIONER Erfarenheter från 10 års arbete med fordonsflottor, miljöbilar och fordonsbränsle Sustainable Business Hubs årsstämma 2013 29 maj Max Hanander, Trivector Traffic

Läs mer

Remissyttrande angående förslag till förordning om elbusspremie

Remissyttrande angående förslag till förordning om elbusspremie Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 2016-03-14 Ref: M2016/00374/R Remissyttrande angående förslag till förordning om elbusspremie Sveriges Bussföretag är en arbetsgivare-

Läs mer

Betänkandet Ett bonus malus-system för nya lätta fordon (SOU 2016:33)

Betänkandet Ett bonus malus-system för nya lätta fordon (SOU 2016:33) Ynnor AB:s Yttrande 2016-08-09 Fi2016/01680/S2 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm fi.registrator@regeringskansliet.se Betänkandet Ett bonus malus-system för nya lätta fordon

Läs mer

2030- sekretariatets kommentarer i sammanfattning

2030- sekretariatets kommentarer i sammanfattning Näringsdepartementet N2016/07396/MRT. n.registrator@regeringskansliet.se elvira.shakirova@regeringskansliet.se Mäster Samuelsgatan 70, 103 33 Stockholm Remissvar gällande miljözoner för lätta fordon 2030-

Läs mer

Projekt Intensifierat nationellt biogasarbete

Projekt Intensifierat nationellt biogasarbete Stockholm 2014-02-10 Projekt Intensifierat nationellt biogasarbete Mycket arbete görs på många håll för att öka den svenska biogasproduktionen och utveckla biogasmarknaden. Det är dock viktigt att intensifiera

Läs mer

Suksesskriterier for utvikling av biogass i Sverige

Suksesskriterier for utvikling av biogass i Sverige Suksesskriterier for utvikling av biogass i Sverige Tobias Persson, Handläggare, Svenskt Gastekniskt Center Biogasproduktion i Sverige Statistik för biogasproduktion Tankstationer Statistik för tankstationer

Läs mer

EU-kommissionens förslag till förordning om koldioxidkrav för lätta bilar - Synpunkter från Gröna Bilister

EU-kommissionens förslag till förordning om koldioxidkrav för lätta bilar - Synpunkter från Gröna Bilister Miljödepartementet 103 33 Stockholm EU-kommissionens förslag till förordning om koldioxidkrav för lätta bilar - Synpunkter från Gröna Bilister Inledning Som Sveriges enda miljödrivna bilistorganisation

Läs mer

Vårt övergripande miljömål är att minska utsläppen av fossila koldioxider samt effektivisera energianvändningen.

Vårt övergripande miljömål är att minska utsläppen av fossila koldioxider samt effektivisera energianvändningen. VÅRA ISO-MÅL K valitets mål Vårt övergripande kvalitetsmål är att minska antalet avvikelser genom förbättringsrapportering med fokus på kundklagomålen. För närvarande focuserar vi på andelen krediteringar.

Läs mer

Klimatkommunernas synpunkter till Strategi fo r omsta llning av transportsektorn till fossilfrihet

Klimatkommunernas synpunkter till Strategi fo r omsta llning av transportsektorn till fossilfrihet s synpunkter till Strategi fo r omsta llning av transportsektorn till fossilfrihet Sammanfattning av synpunkter s medlemmar arbetar strategiskt för att minska klimatpåverkan från transporter med ambitiösa

Läs mer

Definition av tunga miljöfordon och riktlinjer för alternativa drivmedel

Definition av tunga miljöfordon och riktlinjer för alternativa drivmedel MILJÖFÖRVALTNINGEN PLAN OCH MILJÖ TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 2008-013575-206 SID 1 (9) 2012-05-09 Handläggare: Lova André Nilsson Telefon: 08-508 28 940 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012-05-22 p. 23 Definition

Läs mer

Konsekvenser för Sverige av EU-kommissionens förslag på klimat-och energipolitiskt ramverk

Konsekvenser för Sverige av EU-kommissionens förslag på klimat-och energipolitiskt ramverk PM Nr 24, 2014 Konsekvenser för Sverige av EU-kommissionens förslag på klimat-och energipolitiskt ramverk Miljöekonomiska enheten 2014-01-31 Konjunkturinstitutet Dnr 4.2-2-3-2014 Konsekvenser för Sverige

Läs mer

Svar på Elbil Sveriges enkät 2010 om styrmedel och incitament för elbilar

Svar på Elbil Sveriges enkät 2010 om styrmedel och incitament för elbilar Svar på Elbil Sveriges enkät 2010 om styrmedel och incitament för elbilar Vänsterpartiet svar 100615 Mikael Gustafsson, trafikpolitisk sakkunnig 1. Vilket parti representerar du? SVAR: Vänsterpartiet 2.

Läs mer

Transportsystemet och klimatet

Transportsystemet och klimatet Transportsystemet och klimatet (BIL Sweden, Almedalen 2011) Jonas Åkerman Avdelningen för miljöstrategisk analys fms /KTH E-post: jonas.akerman@abe.kth.se Några hållpunkter Transportsektorns klimatpåverkan

Läs mer

Yttrande över betänkandet Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon (SOU 2016:33)

Yttrande över betänkandet Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon (SOU 2016:33) 1(5) Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2016/01/01680/S2 Diarienummer Utr 2016/37 Datum 2016-08-10 Yttrande över betänkandet Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon (SOU 2016:33) Trafikanalys

Läs mer

Naturskyddsföreningens remissvar på förslag till direktiv om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen

Naturskyddsföreningens remissvar på förslag till direktiv om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm den 18 februari 2013 Naturskyddsföreningens dnr: Näringsdepartementets dnr: N2013/675/TE Naturskyddsföreningens remissvar på förslag till

Läs mer

Om kvotpliktens framtida utformning

Om kvotpliktens framtida utformning RAPPORT Om kvotpliktens framtida utformning Underlag till utredningen om FossilFri Fordonstrafik Julia Hansson Med stöd från Energimyndigheten (kontaktperson Emmi Josza) 2013-08-23 Arkivnummer: U4364 Rapporten

Läs mer

Biogas som drivmedel. Strategi och handlingsplan för införande av biogas som drivmedel i Gotlands kommun

Biogas som drivmedel. Strategi och handlingsplan för införande av biogas som drivmedel i Gotlands kommun Biogas som drivmedel Strategi och handlingsplan för införande av biogas som drivmedel i Gotlands kommun fastställd av Kommunstyrelsen 26 februari 2009 Regional strategi för införande av biogas på Gotland

Läs mer

Vägverkets redovisning av regeringsuppdrag - samlad lägesrapport om Vinterdäck (N2008/5938/TR)

Vägverkets redovisning av regeringsuppdrag - samlad lägesrapport om Vinterdäck (N2008/5938/TR) Näringsdepartementet registrator@enterprise.ministry.se 103 33 Stockholm Remissvar från Gröna Bilister Vägverkets redovisning av regeringsuppdrag - samlad lägesrapport om Vinterdäck (N2008/5938/TR) Inledning

Läs mer

TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING

TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING Det går inte att skapa en enhetlig europeisk vägtransportmarknad utan att harmonisera lagstiftningen i medlemsstaterna. Europeiska unionen har vidtagit

Läs mer

Svenska bilmarknaden: Fossiloberoende, var god dröj! En rapport från 2030-sekretariatet, augusti 2016

Svenska bilmarknaden: Fossiloberoende, var god dröj! En rapport från 2030-sekretariatet, augusti 2016 Svenska bilmarknaden: Fossiloberoende, var god dröj! En rapport från 2030-sekretariatet, augusti 2016 Bakgrund Sju av riksdagens åtta partier står bakom målet att nå en fossiloberoende fordonsflotta till

Läs mer

Remissvar gällande Ett bonus malus-system för nya lätta fordon

Remissvar gällande Ett bonus malus-system för nya lätta fordon Regeringskansliet Ref M2016/00374/R m.registrator@regeringskansliet.se pia-maria.lindroos@regeringskansliet.se Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Remissvar gällande Ett bonus malus-system

Läs mer

Bioenergi mer än bara biogas

Bioenergi mer än bara biogas Bioenergi mer än bara biogas Sveriges största energikälla, bidrar till minskade koldioxidutsläpp! Hampus Mörner, Svebio Gävle-Dala Drivmedelskonvent, 22 mars, 2012 Svenska Bioenergiföreningen Att öka användningen

Läs mer

Remissvar från Gröna Bilister gällande promemorian Ett bonus malus-system för nya lätta fordon

Remissvar från Gröna Bilister gällande promemorian Ett bonus malus-system för nya lätta fordon Gröna Bilister Remissvar Box 7070 Fi2017/01469/S2 103 87 STOCKHOLM 19 april 2017 Skickat i pappersform till: Finansdepartementet 103 33 Stockholm samt i elektronisk form till: fi.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Utvärdering och fortsatta nivåer för klimatkompensation av samhällsbetalda resor i Kalmar kommun

Utvärdering och fortsatta nivåer för klimatkompensation av samhällsbetalda resor i Kalmar kommun TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Karin Löfström 2016-04-25 KS 2013/0660 50165 Kommunfullmäktige Utvärdering och fortsatta nivåer för klimatkompensation av samhällsbetalda resor i Kalmar

Läs mer

Förlängning av den tidsbegränsade nedsättningen av förmånsvärdet för vissa miljöanpassade bilar

Förlängning av den tidsbegränsade nedsättningen av förmånsvärdet för vissa miljöanpassade bilar Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Förlängning av den tidsbegränsade nedsättningen av förmånsvärdet för vissa miljöanpassade bilar Februari 2016 1 Sammanfattning I promemorian föreslås att

Läs mer

Utredningen för fossilfri fordonstrafik

Utredningen för fossilfri fordonstrafik Utredningen för fossilfri fordonstrafik Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor Tidigare huvudsekreterare i utredningen om fossilfri fordonstrafik hakan.johansson@trafikverket.se Fossilfrihet

Läs mer

Trafikverket, Borlänge

Trafikverket, Borlänge Västsvenska Handelskammaren Stefan Gustavsson Stefan.gustavsson@handelskammaren.net 031-825233, 0734-282134 Datum: 2012-03-30 Ärende: Remissvar TRV2012/17304 Trafikverket, Borlänge Yttrande över Transportsystemets

Läs mer

Miljöbästa bilar 2016

Miljöbästa bilar 2016 Miljöbästa bilar 216 Urvalskriterier Förnybarhet Bilen ska vara fossiloberoende. Med detta menas att den ska vara typgodkänd för att köras på ett kommersiellt tillgängligt drivmedel som till minst 75 %

Läs mer

KLIMATBOKSLUT 2015. (Räkenskapsåret 2014) Toyota Sweden AB

KLIMATBOKSLUT 2015. (Räkenskapsåret 2014) Toyota Sweden AB KLIMATBOKSLUT 21 (Räkenskapsåret 214) Toyota Sweden AB FÖRORD År 21 är ett klimatår I september 21 träffades FN:s generalförsamling för att besluta om en hållbarhetsagenda i New York, och i december kommer

Läs mer

Kommer vi att nå energi- och klimatmålen till 2020. EU 2030 - Naturvårdsverkets analys. Förslag till åtgärder för en mer hållbar konsumtion

Kommer vi att nå energi- och klimatmålen till 2020. EU 2030 - Naturvårdsverkets analys. Förslag till åtgärder för en mer hållbar konsumtion Kommer vi att nå energi- och klimatmålen till 2020 EU 2030 - Naturvårdsverkets analys Förslag till åtgärder för en mer hållbar konsumtion Per Wollin Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

Läs mer

Remiss av utredningen Fossilfrihet på väg

Remiss av utredningen Fossilfrihet på väg Remissvar 1 (11) Datum Dnr/Beteckning Ert datum Er beteckning 2014-02-13 N2014-743-E Kopia till n.registrator@regeringskansliet.se martin.palm@regeringskansliet.se Näringsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson. REMISSYTTRANDE Fi2017/01469/S2

SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson. REMISSYTTRANDE Fi2017/01469/S2 SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson 2017-04- 19 REMISSYTTRANDE Fi2017/01469/S2 Till Finansdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande över promemorian Ett bonus-malussystem för nya lätta

Läs mer

Fossilfri fordonstrafik hur ska det gå till?

Fossilfri fordonstrafik hur ska det gå till? Fossilfri fordonstrafik hur ska det gå till? Per Kågeson Almedalen 2014 Hur långt kan man hinna till 2030? 2013 var vägtrafikens utsläpp tillbaka på 1990 års nivå och låg ca 10 % under 2007 års toppnivå

Läs mer

Klimatcertifikat för fordonsbränsle

Klimatcertifikat för fordonsbränsle Klimatcertifikat för fordonsbränsle en idéskiss Nils Andersson Nilsan Energikonsult AB www.nilsan.se I samarbete med Energigas Sverige Nilsan Energikonsult AB 17 maj, 2013 Sid 1(10) Innehållsförteckning

Läs mer

SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson. REMISSYTTRANDE Fi2016/01680/52

SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson. REMISSYTTRANDE Fi2016/01680/52 SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson 2016-08- 15 REMISSYTTRANDE Fi2016/01680/52 Till Finansdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande över betänkandet Ett bonus-malussystem för nya lätta

Läs mer

Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar Enheten för transportinfrastruktur och finansiering 103 33 Stockholm peter.kalliopuro@regeringskansliet.se 2016-03-30 Anna Wilson Föreningen Svenskt Flyg Intresse AB 0709263177 Anna.wilson@svensktflyg.se

Läs mer

Miljöanpassad vägtrafik

Miljöanpassad vägtrafik Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:2958 av Emma Wallrup m.fl. (V) Miljöanpassad vägtrafik Innehåll Förslag till riksdagsbeslut 1 Klimatet kräver en omställning av våra transporter och resor 2

Läs mer

Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor (Tidigare huvudsekreterare i utredningen om fossilfri fordonstrafik)

Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor (Tidigare huvudsekreterare i utredningen om fossilfri fordonstrafik) Fossilfri fordonstrafik erfarenheter och utmaningar (erfaringer og utfordringer) Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor (Tidigare huvudsekreterare i utredningen om fossilfri fordonstrafik) hakan.johansson@trafikverket.se

Läs mer

Taxis miljöarbete. var god dröj

Taxis miljöarbete. var god dröj Taxis miljöarbete var god dröj Gröna Bilister Februari 2009 Inledning: Taxi inte det föredöme man kan tro och beställarna en del av problemet! Gröna Bilister har engagerat sig mycket i taxis omställning

Läs mer

KONSEKVENSER AV SVERIGES GENOMFÖRANDE EU:S UTSLÄPPSTAKDIREKTIV FÖR NOX, DNR 303-4332/2007

KONSEKVENSER AV SVERIGES GENOMFÖRANDE EU:S UTSLÄPPSTAKDIREKTIV FÖR NOX, DNR 303-4332/2007 SHMF101 v 1.0 2007-03-19, \\web02\inetpub\insyn.stockholm.se\work\miljo\2007-12-10\dagordning\tjänsteutlåtande\23 Konsekvenser av Sveriges genomförande av EUs utsläppstakdirektiv no NOx.doc MILJÖFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Lennart Östblom. www.kommunanalys.se

Lennart Östblom. www.kommunanalys.se Lennart Östblom www.kommunanalys.se Arbetar med att samla in bearbeta analysera sammanställa presentera information om Sveriges kommuner och deras verksamhet Personbilar 2009 till 2013 Ökning 3,3 procent

Läs mer

Miljöbilssituationen i Umeå ***** 5 stjärnor av 10 möjliga. En granskning av Gröna Bilister

Miljöbilssituationen i Umeå ***** 5 stjärnor av 10 möjliga. En granskning av Gröna Bilister Miljöbilssituationen i Umeå ***** 5 stjärnor av 10 möjliga - En granskning av Gröna Bilister Maj 2006 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Kungsgatan 16 Org.nr. 802400-0674 753 32 Uppsala

Läs mer

BIL Sweden. Elbilar/plug-in-hybrider hur många fordon kommer vi ha de närmsta åren!?

BIL Sweden. Elbilar/plug-in-hybrider hur många fordon kommer vi ha de närmsta åren!? Elbilar/plug-in-hybrider hur många fordon kommer vi ha de närmsta åren!? Vart vill vi, mål som styr!? Klimatpolitiskt ramverk och klimatlag beslutades 15 juni 2017. Träder ikraft 1 jan 2018. Senast år

Läs mer

Klimatkommunernas svar på Naturvårdsverkets remiss Underlag till en färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050 (Rapport 6537)

Klimatkommunernas svar på Naturvårdsverkets remiss Underlag till en färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050 (Rapport 6537) s svar på Naturvårdsverkets remiss Underlag till en färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050 (Rapport 6537) Sammanfattning av s synpunkter instämmer i att omfattande åtgärder och omställningar

Läs mer

RAPPORT. Skatteväxling i vägtrafiken. Trafikverket. Sweco Infrastructure AB. ITS, Mobility Management. Marie Karlsson Ulf Troeng

RAPPORT. Skatteväxling i vägtrafiken. Trafikverket. Sweco Infrastructure AB. ITS, Mobility Management. Marie Karlsson Ulf Troeng Trafikverket Skatteväxling i vägtrafiken En studie om hur ekonomiska styrmedel i vägtrafiken kan utväxlas för att uppnå transportpolitiska mål. Rekommendationer och slutsatser ger en bild av hur svårigheter

Läs mer

Vägverkets syn på fordonsutveckling ur ett miljöperspektiv

Vägverkets syn på fordonsutveckling ur ett miljöperspektiv s syn på fordonsutveckling ur ett miljöperspektiv Håkan Johansson, nationell samordnare - klimatfrågor 1 Disposition Vad är hållbara nivåer? Hur ser de tekniska lösningarna ut? Hur långt räcker teknik?

Läs mer