Förslag till Bostadsförsörjningsplan för perioden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till Bostadsförsörjningsplan för perioden 2016-2020"

Transkript

1

2 Förslag till Bostadsförsörjningsplan för perioden Kvarteret Städet i centrala Värnamo. Skiss: Vilborg Arkitekter VILBORG varteret Städet Värnamo Perspektiv från sydöst CC Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Mark- och exploateringsavdelningen

3 2 Bostadsförsörjningsplan för Värnamo kommun Antagen av kommunfullmäktige xxxxxx Revideras senast xxxxxx

4 Innehåll Inledning...4 Kommunala planer som berör bostadsbyggande...5 Bostadsbyggande...6 Vad styr vår bostadsmarknad...7 Befolkningsutveckling och bostadsbyggande...8 Vision och mål Analys av bostadsbehovet för särskilda grupper Mark för bostäder Värnamo, Ekenhaga/Gröndal Värnamo, Sjukhusområdet Värnamo, Helmershus Värnamo/Nylund Värnamo Norra Värnamo Centrum västra Värnamo Centrum östra Värnamo/Nöbbele Mark för bostäder Bredaryd Forsheda Bor Rydaholm Åminne Bostadsbyggande i mindre orter och på landsbygden Kärda/Lanna Dannäs/Hånger Fryele/Nydala Horda/Hörle Ohs/Gällaryd Tomter för småhusbyggande på landsbygden

5 Inledning Bostadsbyggandet spelar en viktig roll i samhällsutvecklingen, inte bara för att människor ska ha någonstans att bo utan också för att ge form och gestaltning åt städer och samhällen. För att kommunen ska kunna utvecklas på ett bra sätt krävs också ett bostadsbyggande som går i takt med flyttströmmar och hushållsbildning. Även av gällande lagstiftning framgår det att kommunen ska ha en väl genomtänkt strategi för hur bostadsbyggandet och boendet i olika delar av kommunen ska utvecklas. I landet i stort ansvarar staten för de rättsliga och finansiella förutsättningarna för boendeplanering. Då det finns stora lokala skillnader i förutsättningar har kommunen ansvar för bostadsförsörjningens planering och genomförande. I lagen står att kommunen har ansvar för att Planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjning bereds och genomförs. Enligt lag ska riktlinjer för bostadsförsörjning fastställas av kommunfullmäktige minst en gång per mandatperiod. Föreliggande bostadsförsörjningsplan avser perioden och är såväl en lägesbeskrivning om boendet i kommunen, som ett underlag för framtida åtgärder. Genom att sammanväga utbud och efterfrågan på bostadsmarknaden med kommunens utveckling och mål samt investeringsbudget, ges en bild av kommunens totala behov av nya bostäder. Bostadsförsörjningsplanen ska fungera som ett verktyg tillsammans med investeringsbudgeten men också visa vilka övriga insatser som krävs av kommunen i form av markförvärv och detaljplaneuppdrag. Bostadsförsörjningsplanen ska se till att upprätthålla balansen på bostadsmarknaden så att syftena efterlevs. Tillgången på byggbar mark och tillkomsten av nya lägenheter bestäms inte enbart av kommunens aktivitet utan även av privata bostadsprojekt. Bostadsförsörjningsplanen har en strävan att ge en helhetsbild och redovisar därför både kommunala och privata bostadsprojekt. I bostadsförsörjningsplanen belyser vi också frågan gällande väl anpassade frågor för äldre med krav på särskilt anpassade boenden, boende för utsatta grupper och boende för studenter. Att kommunen har en genomtänkt ambition om bostadsbyggandet är en viktig del i kommunens framtida utvecklingsarbete. Kommunen har därför formulerat sig i övergripande mål och strategi för kommunens utveckling. I kvarteret Duvan i centrala Värnamo byggs 50 lägenheter i privat regi. Bilden är från april

6 Kommunala planer som berör bostadsbyggande Bostadsförsörjningsplan Planering för bostäder och verksamheter är namnet på den bostadsförsörjningsplan som kommunen tidigare tog fram. Det senaste avser perioden Planen är nära kopplat till investeringsbudgeten och visar tydligt vilken mark som finns klar för byggnation och vilka exploateringsprojekt som skulle tillkomma de närmaste åren. Från och med 2016 tar kommunen fram en bostadsförsörjningsplan som gäller för perioden fram till och med Denna plan hanterar i stort samma frågor som tidigare och ska ses som en genomförandebeskrivning av investeringsbudgeten. I bostadsförsörjningsplanen hanteras inga verksamheter. Fördjupad översiktsplan över Värnamo stad Den fördjupade översiktsplanen från år 2006 redovisar de politiska beslut och inriktningar som gäller för exploatering av mark i Värnamo, bland annat genom att redovisa vilken mark som bedöms lämplig för bostadsbyggande. Dock saknar den en tydlig idé eller vision om hur staden ska förnyas och hur prioriteringar mellan olika områden ska ske. Arbete med en ny kommunövergripande översiktsplan pågår och beräknas bli klar under Därefter är det hög tid att revidera den fördjupade översiktsplanen för staden. En faktor som kommer att ha en mycket stor betydelse är beslutet huruvida Europabanan med stationsläge i Värnamo blir verklighet. Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal Kommunfullmäktige har antagit riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal i syfte att vägleda byggherrar och exploatörer som verkar eller vill verka i kommunen. Tanken är att man här ska kunna få information om kommunens rutiner berörande anvisning och försäljning av kommunal mark och vid tecknande av exploateringsavtal där marken är privatägd. Kommunen försäljer tomtmark för enskilt byggande genom sin tomtkö. Mark för byggnation av flerbostadshus försäljs normalt genom direktanvisning eller anbudsförfarande. I andra avsnitt i denna plan anges vilka områden som kommer att försäljas genom tomtkön eller kan bli föremål för markanvisning under de närmaste åren. Miljöprogram för byggnader Kommunfullmäktige antog miljöprogram för byggnader den 19 juni Syftet med programmet är att det ska vara ett av flera verktyg till att åstadkomma ett mer hållbart byggande. Programmet ligger också i linje med EU:s direktiv om att alla nyproducerade byggnader ska vara nära nollenergibyggnader senast år Programmet säger att ny byggnad i kommunen ska tredjepartscertifieras av Sweden Green Building Council enligt Miljöbyggnads nivå silver eller guld, vilket bland annat innebär att en byggherre tvingas till högre krav på byggnadens energieffektivitet än Boverkets byggregler anger. Miljökravet ska tillämpas när kommunen eller kommunens bolag bygger i egen regi och vid markanvisning och försäljning av kommunal mark, med undantag av försäljning av småhustomter till privatpersoner. Sedan miljöprogrammet antogs av kommunfullmäktige har en bestämmelse införts i plan- och bygglagen som lämnar tekniska egenskapskrav (kommunala särkrav) som går längre än Boverkets byggregler utan verkan. I och med bestämmelsen ställer inte kommunen som villkor att nya byggnader ska certifieras enligt miljökravet vid anvisning av mark eller försäljning. Däremot informeras byggherren om miljöprogrammet och uppmanas att frivilligt följa miljökravet. Vid utvärdering av två likvärdiga förslag vid till exempel en markanvisning kan kommunen välja den byggherre som gör mest sannolikt att denne kommer att bygga enligt miljöprogrammet. 5

7 Bostadsbyggande Värnamo Värnamo centralort lider i dag av brist på lägenheter och tomtmark för enskilt byggande. Efter flera år med måttlig efterfrågan är läget i dag helt annorlunda där till exempel det kommunala bostadsbolaget Finnvedsbostäder endast har ett fåtal lägenheter lediga i sitt bestånd för Värnamo, detta trots att man just avslutat ett projekt med 80 lägenheter i kvarteret Salvian på Gröndal. Inom Värnamo kommun har man fram tills nu räknat med att hantera cirka 60 lägenheter per år. I takt med att invånarantalet växer är det rimligt att räkna upp denna siffra till 125 lägenheter per år, vilket vi numera planerar för. I Värnamo är det därför nu och i närtid flera större bostadsprojekt på gång vilket ger ett nytillskott av cirka 350 lägenheter inom de närmaste två åren. I kvarteret Duvan uppförs just nu cirka 60 lägenheter företrädesvis hyresrätt med inflyttning vid årsskiftet I kvarteret Bautastenen är det också cirka 50 hyresrätter/ bostadsrätter som uppförs med inflyttning runt årsskiftet I kvarteret Städet utmed Lagastigen påbörjas under 2016 första etappen på en exploatering som totalt ger cirka 150 hyresrätter. Inom kvarteret Doktorn vid sjukhuset möjliggörs det i en ny detaljplan uppförande av cirka 40 lägenheter med hyresrätt. Inom kvarteret Lagerbladet på Gröndal uppförs med början 2016 tre grupphus i bostadsrättsform om totalt 16 lägenheter. Det råder i dag stor efterfrågan på tomtmark för enskilt byggande i Värnamo tätort. Kommunen förmedlade 31 tomter inom Gröndal i två tomtsläpp under 2014 och 2015 varvid alla tomter tilldelades. Tomtkön hanterar trots detta omkring 100 intressenter. Av denna anledning har området Ekenhaga handelsträdgård tidigarelagts med tomtsläpp under Kommunens blivande områden för grupphus och tomter för enskilt byggande kommer bland annat att hanteras inom kvarteren Draken-Ödlan-Vågen samt inom området söder och väster om Vandalorum. Sammanfattningsvis gäller att det efter flera år med låg byggnation av flerbostadshus i Värnamo centralort nu planeras för och genomförs flera större bostadsprojekt med ett efterlängtat och behövligt tillskott av bostäder. Bristen på tomtmark för enskilt byggande i Värnamo centralort är ett faktum, vilket i sig inte är unikt för Värnamo. På sikt får vi acceptera att dessa tomter bara kan erbjudas i kransområdet till centralorten och att vi måste bli bekväma med en tätare bebyggelse som hanterar radhus, grupphus och stadsvillor för enskilt ägande i centrala lägen. Vad styr vår bostadsmarknad Bostadsmarknaden i Sverige präglas i stor utsträckning av en mycket kraftig expansion och exploatering i storstadsregionerna. Landets stora fastighetsägare och byggare slåss på denna tillväxtmarknad. I dessa kommuner byggs det nästan uteslutande med förtätning av stadskärnan genom att stora områden omvandlas från verksamhetsområden till bostadsområden. För större fastighetsägare och byggherrar är det mindre attraktivt att etablera sig i mindre och medelstora kommuner och därför gör de sig inte allt för stort besvär med detta. Vinstmarginalen i fastighetsprojekten är större i storstadsregionerna. Att det finns för få intresserade byggherrar är en av de främsta faktorerna som begränsar bostadsbyggandet i kommunen. Därtill tillkommer bankernas lånevillkor och det faktum att marknadsvärdet på bostäder är något lågt. Bankernas lånevillkor har kommunen ingen möjlighet att påverka, men genom satsningar på tillväxt, attraktivitet, kommunikationer, lyhördhet mot företag och medborgare, kan kommunen bidra till att intresset ökar hos fler byggherrar och marknadsvärdet höjs. 6

8 Det är dock en stor fördel för Värnamo att ha ett antal lokala fastighetsägare som vill satsa på orten och därmed hanterar den erforderliga exploateringen. Eftersom centralorten innehåller många lucktomter är byggpotentialen för uppförandet av flerbostadshus stor. Den stora utmaningen framöver i centralorten Värnamo är att hitta attraktiva områden för en tätare bebyggelse med gruppbostäder samt mindre tomter för enskilt byggande. Under perioden färdigställdes totalt 695 nya lägenheter varav 295 var småhus för enskilt ägande (40 procent). I Värnamo bor många i egna villor med stora tomter inom staden. I takt med att staden växer och förtätas blir det svårt att ta fram dessa område i centrala lägen. Kommunens inriktning blir att tillhandahålla en sammanhållen tätare bebyggelse i centrumnära lägen och större villatomter i stadens kransområde. En annan stor utmaning är naturligtvis att få igång nybyggnationen i kommunens kommundelscentra. I dag byggs det i stort sett inget i dessa tätorter utan det som byggs är i centralorten och på ren landsbygd. Detta är inte unikt för Värnamo utan speglar den verklighet som råder i kommuner med liknande storlek och läge. I september 2015 invigdes kvarteret Salvian, där Finnvedsbostäder byggt cirka 80 lägenheter. 7

9 Befolkningsutveckling och bostadsbyggande Befolkningsprognos i riket Enligt SCB:s befolkningsprognos 2012 kommer Sveriges befolkning år 2025 att uppgå till cirka personer, en befolkningsökning med närmare 10,4 procent, från utgången av Antal hushåll 2025 skulle då beräknas till cirka , vilket är en ökning med cirka 10,9 procent, eller drygt per år sedan slutet av Byggbehovet fram till 2025 ligger på cirka bostäder per år. Befolkningsutvecklingen för Värnamo kommun Befolkningen i Värnamo kommun har vuxit kontinuerligt sedan 1970-talet och uppgår till cirka invånare Utvecklingen under senare år pekar på en ökning på i genomsnitt 0,4 procent per år (se grafik på sidan 9). Andelen av befolkningen som bor inom tätorter är cirka 75 procent. Tätorten Värnamo svarar för cirka 58 procent av kommunens befolkning. Befolkningen har en jämn könsfördelning där medel-åldern är 42,3 år (41,2 år i riket). Andelen utrikes födda är 17,2 procent (16,5 procent i riket). Arbetsmarknad Utbildningsnivån i kommunen är relativt låg i förhållande till riket i stort. Andelen förvärvsarbetare i befolkningen år är cirka 83 procent i kommunen, att jämföras med cirka 77 procent i riket. Männen har högre förvärvsfrekvens än kvinnorna, cirka 85 procent mot cirka 81 procent ( SCB 2013). Medelinkomsten i Värnamo uppgår till kronor, vilket är lägre jämfört med riket ( kronor). Medelinkomsten för män är betydligt högre än för kvinnor, kronor respektive kronor. 8

10 9

11 10 Bostadsbyggande Behovet av lägenheter är som tidigare beskrivits stort framför allt i tätorten Värnamo. Med stöd av den positiva befolkningsutvecklingen och den relativt höga siffran för förvärvsarbetande kommer kommunen som tidigare nämnts nu att växla upp från en siffra på runt 69 färdigställda lägenheter per år i genomsnitt under perioden till runt 125 färdigställda lägenheter under kommande period Detta motsvarar ett bebyggelsetal på cirka 1,4 (folkökning dividerat med nybyggnation). Antalet färdigställda lägenheter under perioden kan tyckas något högt men ska läsas i ljuset av att vi i dag, 2016, har en stor brist på lägenheter i kommunen och framför allt i Värnamo tätort. Detta i sig kräver en stor utmaning från alla berörda parter på bostadsmarknaden, både inom kommunen i det interna arbetet med detaljplan, tillgänglig mark och utbyggnaden av gator och VA samt från byggherrarna på marknaden.

12 Vision och mål Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Värnamo kommun blickar i sin vision två decennier framåt i tiden. Värnamo kommun ska vara en attraktiv och hållbar kommun socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Kommunen ska kunna växa med omkring invånare och det kommer då att behövas fler bostäder, arbetsplatser och mer service. Målet är att skapa en långsiktigt hållbar struktur för en växande befolkning och samtidigt fortsätta utveckla Värnamos attraktivitet och att vi skapar en trygg kommun tillsammans. Därför finns målkriterier. Kommunen ska nå visionen, men inte på vilket sätt som helst. Målkriterierna ska ses som ramar inom vilken utvecklingen ska ske, och ska prägla målskrivningar och alla beslut på olika nivåer. Visionen, Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare 2035, vill uttrycka: Mänsklig tillväxtkommun I Värnamo ska: det finnas möjligheter att växa som människa. Möjlighet till utbildning, attraktiva miljöer att vistas och bo i samt ett rikt kultur- och föreningsliv. alla räknas. Varje människa är en tillgång. Vi behöver mer mångfald, många olika kompetenser och erfarenheter som ska tas tillvara. En kommun där man kan påverka och vara delaktig i utvecklingen. vi utgå från människans behov när beslut tas. Människan vill utvecklas, hela livet invånare Som många av Sveriges kommuner har vi en demografisk utmaning. Värnamos demografi med en lägre andel invånare år gör inflyttning extra viktigt för balans och skatteunderlag. Ökningstakten i befolkning för att nå målet innebär att vi ska ha en befolkningsökningstakt som är tre gånger snabbare än snittet de senaste 15 åren. De senaste 5 åren har kommunen ökat med 0,35 procent per år. För attraktiviteten för en kommuns centralort är det avgörande att ett underlag för kultur, fritid, utbud av restauranger och nöjen finns bodde personer i Värnamo stad. Betoningen på behovet av befolkningsökning i form av inflyttning relaterar även till näringslivets behov av ett underlag för rekrytering och tillgång till kompetens. Värnamo behöver bereda möjlighet att öka tjänsteproduktion och företagsstödjande verksamhet, med särskilt fokus på nyföretagande bland kvinnor, och unga. Även den kompetens som finns och kan utvecklas hos gruppen utlandsfödda är här en viktig resurs Tidsperspektivet 20 år är tillräckligt långt för att kunna påverka genom politiska beslut, och tillräckligt kort för att planera övergripande och göra prognoser inleds förhandlingarna om höghastighetsbanan Stockholm-Malmö. Banan ska vara klar för trafik 2035, och nyttoberäkningar till Sverigeförhandlingen tar sikte på årtalet Med sträckning enligt Raka spåret, tåg som stannar i centrala Värnamo samt serviceanläggning i kommunen får det stora effekter på infrastruktur, bostäder, besöksnäring, pendlingsmönster och arbetsmarknad i och kring Värnamo. Även Värnamo kommuns översiktsplan revideras nu och sammanfaller med visionsåret. 11

13 Befolkningsutveckling och prognos för Värnamo kommun Värnamo kommun har under under våren 2016 gjort en befolkningsprognos utifrån de statistikpaket som levererades i april från SCB. Startbefolkningen är folkmängden De förändringar som sker i prognosen bygger på antaganden om befolkningens förändringskomponenter, dvs. födda, döda samt in- och utflyttare. Fruktsamheten antas följa SCB:s riksprognos. Antagandet av antal inflyttare baseras i denna prognos på ett genomsnitt av hur inflyttningen till Värnamo kommun har sett ut de senaste tre åren. Under perioden kommer demografin innebära att antalet förskole- och grundskolebarn, samt gymnasieungdomar kommer att öka. 40-talisterna gör avtryck bland de äldre (80+) under prognosperioden, men för Värnamos del kommer andelen äldre fortsatt vara 6,1 procent av befolkningen fram till 2020). Fram mot år 2025 kommer andelen äldre öka. För Värnamo kommuns del prognosticerar Region Jönköping en ökning av andelen äldre (80+) till 6,9 procent av befolkningen. Alternativ kommunprognos Antagandet av antal inflyttare baseras i denna prognos på ett genomsnitt av hur inflyttningen till Värnamo kommun har sett ut de senaste tre åren. Om man baserar en prognos på en befolkningsutveckling på antagandet av antal inflyttare baserat på ett genomsnitt av hur inflyttningen till Värnamo kommun har sett ut de senaste tre åren skulle befolkningen öka till fram till år 2020, och med till år Den ökade takten av befolkningsutvecklingen förutsätter dels att födelsenettot blir fortsatt positivt, dels att den förväntade och kända planerade bostadsbyggnationen genomförs eftersom det påverkar inflyttningen. Den mest påverkande faktorn är flyttningsnettot. De förändringar i förutsättningar som Europabanan ger i arbetstillfällen, pendling och ökat bostadsbyggan de har inte beaktats som faktor i denna befolkningsprognos. Beslut fattas av Sveriges riksdag Förnyad prognos får göras därefter utifrån de nyttoberäkningar i form av bostadsbyggande och effekter på arbetsmarknad och pendlingsmöjligheter som en stäckning av Europabanan enligt alternativet Raka spåret ger. Situationen i omvärld ger direkta konsekvenser på flyttningsmönster och fruktsamhet, vilket gör prognosen osäker. 12

14 Analys av bostadsbehovet för särskilda grupper Behov av bostäder för nyanlända Personerna som ingår i gruppen nyanlända består i stort av två delgrupper; kvotflyktingar och ensamkommande asylsökande barn. Värnamo kommun har ett avtal med Migrationsverket att ta emot 101 kvotflyktingar årligen. Med kvotflyktingar menas sådana som UNHCR fördelar mellan länderna. Flyktingarna hämtas direkt från flyktingläger i annat land och de som kommer har störst behov av att få lämna flyktinglägren. I denna grupp återfinns såväl äldre som funktionshindrade med särskilda behov utöver att de är nyanlända flyktingar. Detta ställer särskilda krav på kommunen om att leva upp till ett gott mottagande och detta lyckas man med tack vare att man har den kompetens som behövs. Enligt avtalet med Migrationsverket tar kommunen inte emot personer som har fått beviljad asyl någon annanstans i Sverige. Denna invandring ger inte samma tillströmning som ensamkommande flyktingbarn. Förändrad lagstiftning kan dock leda till att kommunen tvingas ta emot fler personer än vad man åtagit sig enligt avtalen med Migrationsverket. Denna grupp av nyanlända är heterogen och efterfrågar olika typer av bostäder. En betydande andel består av familjer som har behov av att det finns billiga större lägenheter. Kommunen har ett bra samarbete med Finnvedsbostäder med att ta fram bostäder. Under år 2015 kom över ensamkommande asylsökande barn till Sverige. Ny lagstiftning har tagits fram som tvingar kommunerna att ta hand om ett visst antal av dessa barn. Sedan september månad 2015 ska Värnamo kommun har 32 asylplatser för ensamkommande barn. Räknar man med sex månaders handläggning av asylärendet innebär detta 64 ungdomar årligen. Den stora ökningen av ensamkommande asylsökande barn innebär att Värnamo kommun kan behöva ta emot ännu fler, vilket gör bostadsförsörjningen kritisk för denna grupp av unga människor. En rimlig bedömning är att kommunen kan behöva ta emot 150 ensamkommande asylsökande barn årligen. I juni 2015 invigdes Bron i Värnamo tätort, ett boende för ensamkommande barn och unga. 13

15 Så länge personerna är under 18 år behövs stödboenden, vilket innebär att antalet platser på sådana stödboenden utan vidare kan komma att uppgå till över 300 platser. Dagens avtal med Migrationsverket innebär att kommunen tar emot pojkar i åldern 15 till 17 år. Med den nya lagstiftningen som trädde i kraft den 1 januari 2014 kan kommunerna även tvingas att ta emot pojkar under 15 år samt flickor. När ungdomarna fyllt 18 år behövs vanliga lägenheter, företrädesvis mindre och billigare sådana. Kommunen behöver få fram lägenheter till dessa 18-åringar ur det befintliga beståndet. Kommunen behöver bygga nya gruppboenden för dem som är yngre för att möta det ökande behovet. Det handlar om ny- och ombyggnationer som behövs omgående. Behov av bostäder för asylsökande På grund av ökningen av antalet flyktingar inventerade kommunen under hösten 2015 möjliga boenden. Avtal har ingåtts med Migrationsverket att tillsammans med arrendatorn för Värnamo camping tillfälligt tillhandahålla platser i campingstugorna. Kommunen avser dock att inte ingå avtal med Migrationsverket att permanent tillhandahålla bostäder för asylsökande. Behov av bostäder för personer utanför den ordinarie bostadsmarknaden Även denna grupp är heterogen. Dels finns det personer som på grund av sjuklighet och missbruk har svårt att sköta sitt eget boende och ta hänsyn till grannar och andra. Dels finns det personer som fungerar socialt men som på grund av knapp ekonomi har svårt att få ett hyreskontrakt då hyresvärdarna har höga krav på inkomst. Kommunen arbetar på flera olika plan för att hjälpa dessa personer. Bostadsförsörjningen är en viktig fråga och trenden är att det har blivit svårare att få tag i bostäder. Kostnaderna för tillfälliga boenden som till exempel vandrarhem ökar. För de flesta ur denna grupp är en bostad i det ordinarie beståndet att föredra. De bostäder som efterfrågas är billigare och enklare lägenheter. En väg att gå är att utöka samarbetet med samtliga hyresvärdar i kommunen. Detta samarbete bör inrikta sig på att få fram lägenheter för personer med sämre ekonomiska förutsättningar genom att förmå hyresvärdarna i högre utsträckning acceptera försörjningsstöd som inkomst. Kommunens policy är i övrigt att det endast är mot kommunägda Finnvedsbostäder som samarbete ska inbegripa andrahandslägenheter och hyresgarantier. Även om det skulle vara möjligt att kommunen går in och hyr nyproducerade lägenheter till förmån för denna grupp så är det inte att föredra på så sätt att det blir för hög standard på boendet om det rör sig om tillfälligt boende och oftast för dyrt om det är meningen att andrahandshyresgästen på sikt ska ta över hyreskontraktet. Behov av bostäder för yngre Yngre människor flyttar i högre utsträckning än äldre. När det gäller Värnamo kommun flyttar cirka en femtedel av 20-åringarna från kommunen, ofta för att påbörja studier vid högskola. Många ungdomar som bor kvar i kommunen har svårt att få tag i lämpliga bostäder. Generellt beror detta på att det finns för få lediga bostäder och särskilt då mindre och billigare lägenheter. Inom kommunen finns inga särskilda ungdomsbostäder. Antalet yngre människor som flyttar till Värnamo för att studera kommer att öka tack vare Campus Värnamo. Folkhögskolan har egna studentbostäder, därutöver finns 50 studentbostäder under Finnvedsbostäders regi. Finnvedsbostäder planerar att inom kort bygga ytterligare cirka 24 nya studentlägenheter. Av de nya lägenheter som kommit till stånd på senare år och som kommer att byggas inom kort utgör en relativt stor del mindre lägenheter, ettor och tvåor. Nackdelen är att hyresnivån är relativt hög för dessa. 14

16 Behov av bostäder för äldre Nyblivna pensionärer (fyllda 65 år) är generellt sett friska och ställer inga särskilda krav på bostaden. Fram till och med 75 års ålder är det ytterst få som behöver särskilda insatser i hemmet. Kommunen behöver planera för att den stora gruppen av 40-talister inom fem till tio år behöver ett anpassat boende på olika sätt. Denna stora åldersgrupp kommer att öka kraftigt framöver. Sett ur SCBs befolkningsprognos 1 för hela Sverige kommer drygt hälften av den förväntade folkökningen bero på att antalet personer som är äldre än 65 blir fler under Inom de närmaste 15 åren ökar åldersgruppen på de över 75 år mer än de mellan 65 och 74 år. Om 15 år kommer de över 75 år vara en halv miljon fler än i dag. Kommunen har flera uppgifter i att stödja boendesituationen för äldre. Det handlar om att bevilja bidrag till bostadsanpassning och att kunna erbjuda särskilda boenden (äldreboenden) för de som har behov av och har blivit beviljade sådana insatser. Indirekt har kommunen en stor uppgift i att underlätta för att alternativa boenden kommer till stånd, till exempel trygghetsboenden. Eftersom kommunens genomsnittskostnader för en omsorgstagare är betydligt högre i särskilt boende än om omsorgstagaren bor kvar hemma har kommunen mycket att vinna på rätt prioriteringar i bostadsförsörjningen till äldre. Värnamo kommun har möjlighet att möta den kommande utmaningen med strategier för kvarboende genom anpassning av det ordinarie bostadsutbudet, byggnation av mellanformer, såsom trygghetsboenden och seniorboenden, högre krav på tillgänglighet vid nybyggnationer samt ökad satsning på hemtjänst och rehabiliteringsinsatser. Genom att ha gjort en sammanställning på tillgängliga lägenheter kan kommunen (och Finnvedsbostäder) arbeta vidare med att föreslå lämpliga bostäder till äldre samt utreda om särskilda förtursregler kan komma till stånd för sådana lägenheter (jämför Finnvedsbostäder tidigare 55+-koncept i kvarteret Brushanen). Behov av bostäder till personer med funktionsnedsättning Kommunen har ett ansvar att få fram bostäder för de personer med funktionsnedsättningar som är beviljade bostad med särskild service enligt LSS 2. När en person har fått ett sådant beslut ska kommunen skyndsamt tillhandahålla en bostad. Detta kan vara i form av gruppbostäder eller servicebostäder där det finns fast personalbemanning. Beslut om bostad kan även handla om att få en annan särskilt anpassad bostad där personens hjälpbehov tillgodoses genom personlig assistans, boendestöd eller hemtjänst. Det är svårt att göra prognoser för att förutse behovet av antalet platser. Det går att förutse ungefär när ungdomar med funktionsnedsättningar kommer att flytta hemifrån till egna bostäder. Denna grupp varierar dock och kan ändras snabbt på grund av vilka som flyttar från respektive flyttar till kommunen. Kommunen bedömer att behovet av bostäder för denna grupp av människor i stort kommer att vara täckt inom de närmaste åren. Nya gruppbostäder är inplanerade år 2018 och Det kan även bli aktuellt att någon av de äldre gruppbostäderna kommer att läggas ned under perioden. Genom att ställa högre krav på tillgänglighet vid nybyggnationer, inventera bostadsbeståndet utifrån olika kriterier kan kommunen bättre möta behovet av särskilt anpassade bostäder. 1 SCB:s befolkningsprognos i maj 2015 (SOU 2015:85 sidan 232). 2 Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. 15

17 Mark för bostäder Värnamo Tabellen visar byggklara tomter och planerade antal lägenheter för perioden Kartorna som följer visar aktuella områden. Område Markägare Småhus/ Byggklara Planerade lgh Detaljplan Ber inv flerbost lgh finns/utarb mkr Ekenhaga Kommun Sm 5 Ja/ /1,5 Ekenhaga Kommun Sm 14 Ja /6,5 handelsträdg. Gröndal Privat Fl 16 Ja Lagerbladet Sjukhus- Kommun Fl/Sm /0,5 området 2019/10,0 Doktorn Fibo Fl Helmershus Kom/Priv Sm Ja delvis/ 2019/0,5 Fl 40 bör omarb. 2021/25,0 Nylund Kommun Fl/Sm Pågår 2017/20,0 Draken/Ödlan 2017/5,0 Svensbyggev Kom/Privat Fl /1,5 Sarven Kommun Fl Prostskogen Kommun Fl 100 Utredning 2019/10,0 pågår 2021/10,0 Bautastenen Privat Fl 40 Ja Väktaren Fibo Fl 40 Ja/ omarbetas Kärleken Privat Fl Ja/bör omarbetas Vinddruvan/ Privat Fl Droskan Tre Liljor Kom/Privat Fl Rudan Kom/Privat Fl Duvan Privat Fl 50 Ja Städet Kommun Fl Ja Nöbbele/ Kommun Fl/Sm Pågår 2017/5,0 Nöbbele Kom/privat Sm Pågår 2018/15,0 herrgård 20 Totalt cirka Förklaringar Sm = Småhus Lgh = Lägenheter Fl = Flerbostadshus Ber inv = Beräknade investeringar mkr = miljoner kronor Fibo = Finnvedsbostäder AB 16

18 Värnamo Ekenhaga/Gröndal Antal invånare i området Åldersfördelning Tillkommande lgh/inv /50 På Ekenhagaområdet har tomterna fördelats i 3 etapper sedan 2008, och de sista lediga tomterna är nu utlämnade och kommer att bebyggas under Ytterligare några tomter kan bli aktuella, norr om Fräkenvägen (Ekenhaga norra). På den södra delen, Ekenhaga handelsträdgård, kommer VA och gata att byggas ut under 2016 och 14 nya villatomter blir byggklara. På Gröndalsområdet är alla tomter fördelade och här har även Trälleborgsskolan fått inrymmas i tillfälliga lokaler. I kvarteret Lagerbladet kommer det att uppföras 16 bostadsrättslägenheter. 17

19 Värnamo/Sjukhusområdet Antal invånare i området Åldersfördelning Tillkommande lgh/inv /200 En ny detaljplan har tagits fram som ger Finnvedsbostäder möjlighet att uppföra ytterligare en byggnad med cirka 40 hyreslägenheter i kvarteret Doktorn. När området söder om sjukhuset planlagts, beräknas ett 100-tal lägenheter kunna uppföras. Närheten till flera stora arbetsplaster och utsikten över Lagadalen gör området attraktivt. 18

20 Värnamo/Helmershus Tegelbruket Antal invånare i området Åldersfördelning Tillkommande lgh/inv 100/140 Vid Helmershus finns två antagna detaljplaner som medger en bebyggelse av både småhus och flerbostadshus. Den norra detaljplanen behöver ses över och omfatta även delen öster om gamla järnvägen. Det mervärde som närheten till Vidöstern ger bör tas tillvara med t ex båtbrygga, badplats m m. Det markerade området beräknas kunna ge ett 100-tal nya lgh/småhustomter. Det södra området har flyttats utanför perioden. Inom området och strax norr om bor idag cirka 20 hushåll, de flesta i enfamiljshus. 19

21 Värnamo/Nylund Antal invånare i området Åldersfördelning Tillkommande lgh/inv /140 En blandad bebyggelse med både småhus, grupphus och flerbostadshus i området Draken/Ödlan kan ge ytterligare cirka 70 lägenheter. Finnvedsbostäder äger en del av området vid Svensbyggevägen och en fortsatt utbyggnad med flerbostadshus kan bli aktuell efter att en detaljplan tagits fram. 20

22 Värnamo Norra Antal invånare i området Åldersfördelning Tillkommande lgh/inv /310 För Sarven finns en detaljplan som medger bostadsbebyggelse. Saneringsarbeten pågår i den östra delen och eventuellt kommer en ny detaljplan att tas fram innan en bebyggelse kan ske. Investeringar finns ej upptagna under perioden. För Prostsjöområdet pågår arbetet med att ta fram ett miljö- och gestaltningsprogram där det centrumnära friluftsområdet ska bevaras till så stor del som möjligt. Campingen skall vara kvar och bostadsområdet skall planeras enligt trädgårdstadsmodell med en blandad bebyggelse. Anslutning till området diskuteras just nu. 21

23 Värnamo Centrum Västra Antal invånare i området Åldersfördelning Tillkommande lgh/inv /630 I denna centrala del är flera fastigheter i privat ägo, som till exempel Vindruvan, Droskan, Tre Liljor och Rudan. Inom området finns ytterliggare privatägd mark som kan bli aktuell för exploatering. Nya detaljplaner måste dock tas fram för samtliga områden. Kvarteret Rudan, bedöms vara det område som i första hand kommer att ses över. I kvarteret Bautastenen pågår uppförandet av cirka 50 lägenheter. Finnvedsbostäder har planer på att uppföra ytterligare ett hus med cirka 40 studentbostäder i kvarteret Väktaren. För kvarteret Kärleken finns en detaljplan som ger möjlighet till både lägenheter och verksamheter. Nybyggnader i centrum kan ge upp mot lägenheter dessutom lokaler för bland annat butik, servering, kontor. 22

24 Värnamo Centrum Östra Antal invånare i området Åldersfördelning Tillkommande lgh/inv /280 I kvarteret Duvan pågår byggnation av 50 hyreslägenheter. På Städet, före detta Jocknick tomten, kommer Finnvedsbostäder att uppföra en blandad bebyggelse med radhus och fler-bostadshushus i etapper med byggstart under Totalt blir det cirka 150 lägenheter i området. För kvarteret Nejlikan finns planer på att ta fram en detaljplan för flerbostadshus. 23

25 Värnamo/Nöbbele Nöbbele E4 Antal invånare i området Åldersfördelning Tillkommande lgh/inv 400/560 För det större markerade området, där kommunen äger marken, pågår arbetet med ett samrådsförslag för en framtida detaljplan. Men hela området söder om Vandalorum bör utredas för kommande utbyggnader. Arbetet med att ta fram ett planprogram som hanterar infrastuktur, bebyggelseform, skolor med mera pågår. En attraktiv framtida bostadsbebyggelse med både stadsnära och sjönära kvaliteter kan bli aktuell här. Den norra delen, vid Nöbbele herrgård, är privatägd och den södra ägs av kommunen. Arbete pågår med planläggning som kan ge möjlighet att uppföra cirka 20 småhus. I området bor för närvarande endast ett 10-tal personer. 24

26 Mark för bostäder Bredaryd, Forsheda, Bor, Rydaholm Tabellen visar byggklara tomter och planerade antal lägenheter för perioden Kartorna som följer visar aktuella områden. Område Markägare Småhus/ Byggklara Planerade lgh Detaljplan Ber inv flerbost lgh finns/utarb mkr Bredaryd Syrenv Kommun Sm 4 Ja Nytt omr - Kommun Sm 8 Ja 2016/1,5 Häggegård Fl Ja 2017/2,0 2020/2,0 Albanov Privat Fl 10 Ja Rönnbacken Fibo Fl 8 Ja Anneberg 7 Ja 2017/1,0 Forsheda Parkvägen Privat Fl 12 Ja Kommun Fl 4 Ja Kyrkogatan Kommun Sm 2 Ja Centrum Fibo Fl 12 Ja Hanahöjvägen Kommun Sm 10 Ja Bor Bollvivevägen Kommun Sm 10 Ja Majvivegägen Kommun Sm Ja 2020/4,0 Rydaholm Almvägen Kommun Sm 6 Ja med mera Envägen Kommun Sm 6-8 Ja Stallagårds- Kommun Sm 15 Ja 2020/3,0 området Åminne Kommun Sm 4 10 Pågår 2017/3,0 Totalt cirka cirka Förklaringar Sm = Småhus Lgh = Lägenheter Fl = Flerbostadshus Ber inv = Beräknade investeringar mkr = miljoner kronor Fibo = Finnvedsbostäder AB 25

27 Bredaryd Häggegård Antal invånare i området Åldersfördelning Tillkommande lgh/inv /50 Det finns fyra byggklara tomter utmed Syrenvägen. En utbyggnad av en första etapp i det västra området på Häggegård kan ge ett 10-tal nya tomter. De markerade områdena i centrum är privata och ger möjlighet till cirka 20 lägenheter. Dessutom har en utbyggnad av VA vid Annebergssjön aktualiserats. Om intresse finns kan det medföra 7-9 småhustomter med sjönära läge. 26

28 Forsheda Parkvägen Forsparken Hanahöjvägen Antal invånare i området Åldersfördelning Tillkommande lgh/inv /40 I Forsheda finns ett nytt område med byggklara villatomter vid Hanahöjvägen. Finnvedsbostäder kan uppföra ytterligare ett hus med cirka 12 lägenheter vid Forsparken och vid Parkvägen finns två områden som kan bebyggas med flerbostadshus. 27

29 Bor Majvivevägen Bollvivevägen Antal invånare i området Åldersfördelning Tillkommande lgh/inv /35 Vid det nya området vid Majvivevägen finns 12 byggklara tomter. Efter ytterligare utbyggnad ger hela området ett tillskott på 30 småhustomter. Vid Bollvivevägen finns en detaljplan som ger möjlighet att tillskapa cirka 10 lägenheter genom en gruppbebyggelse eller ett flerbostadshus. 28

30 Rydaholm Stallgårdsområdet Lindgården Antal invånare i området Åldersfördelning Tillkommande lgh/inv /30 Finnvedsbostäder uppför 20 nya vårdbostäder vid Lindgården. Enstaka tomter för småhus finns byggklara på flera ställen. En utbyggnad av Stallagårdsområdet kan tillskapa ytterligare 15 tomter om efterfrågan finns. 29

31 Åminne Antal invånare i området Åldersfördelning Tillkommande lgh/inv /15 I samband med den utbyggnad av VA-ledningar som gjorts i Åminne, har en ny detaljplan tagits fram som ger tre nya tomter vid Masmästarvägen och en utmed Bruksvägen. Även för södra delen, från Hyttedrängsvägen, pågår ett plan-arbete som kan ge 8-10 småhustomter. Den infogade kartan visar statistikområdet för Åminne med mera. 30

32 Bostadsbyggande i mindre orter och på landsbygden För de mindre orterna i kommunen avsätts totalt 1,0 miljoner kronor vart annat år för utbyggnadsprojekt såsom gator och VA. Investeringarna är inte märkta för någon speciell ort utan kan användas där intresse och behov av nya bostadsområden finns. Efterfrågan har gjorts på tomterna vid Anneberg, och utbyggnad av VA kan ske med investering för Ort Byggklara Kommunal Övriga kommentarer småhustomter tomtmark finns finns färdiga gata/va ej utbyggt gata/va utbyggt Kärda Lanna 3 20 Dannäs Hånger 2 10 Horda 2 30 Nydala Fryele Hörle 10 Privat mark Privat mark Privat mark Ohs 4 Möjlighet finns till kompletterande bebyggelse på kommunal och privat mark. Gällaryd Summa cirka 10 cirka 80 Kommunen äger inte någon mark som utpekats för bostäder. 31

33 Kärda/Lanna Kärda Lanna Antal invånare i området Åldersfördelning Tillkommande lgh/inv Kärda Lanna /15 20/30 I Kärda finns en byggklar tomt. Detaljplan finns för det markerade området och kan ge 8-10 småhustomter. Utbyggnad av VA och gata måste ske. I Lanna och Lanna Mo finns byggklara tomter. Området vid Stenrösevägen är avsett för grupphus. 32

34 Dannäs/Hånger Dannäs Hånger Antal invånare i området Åldersfördelning Tillkommande lgh/inv Dannäs Hånger /17 I Dannäs finns ett område med privat mark som är planlagt för cirka 8 småhustomter. I Hånger finns två byggklara småhus-tomter och ytterligare ett 10-tal kan tillkomma efter utbyggnad av VA och gata vid Aspelundsvägen och Åsenvägen. 33

35 Fryele/Nydala Fryele Nydala Antal invånare i området Åldersfördelning Tillkommande lgh/inv Fryele Nydala De områden i Fryele som är markerade bedöms som lämpade för bostadsbebyggelse. Marken är privat och här finns inte kommunalt vatten och avlopp. Även I Nydala är de markerade områdena privatägda och kan användas för småhusbyggande. Anslutning till kommunalt avlopp är möjligt. 34

36 Horda/Hörle Horda Hörle Antal invånare i området Åldersfördelning Tillkommande lgh/inv Horda Hörle /42 10/15 I Horda finns en detaljplan i norra delen som kan ge ett 30-tal tomter. Utbyggnad av VA och gata måste ske. I Hörle finns en detaljplan som kan ge tomter. 35

37 Ohs/Gällaryd Ohs Gällaryd Antal invånare i området Åldersfördelning Tillkommande lgh/inv Ohs Gällaryd I Ohs finns kommunal mark som är lämplig för bostadsbebyggelse. I Gällaryd äger kommunen ingen mark avsedd för bostäder. 36

38 Tomter för småhusbyggande på landsbygden På denna karta visas flera områden där privata tomter finns för småhusbyggande. En del sjönära, en del med mer landsbygdskaraktär. För några av områdena har en detaljplan tagits fram för att enklare kunna hantera bygglovsförfarandet. 37

39 Maj 2016

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 2010-03-02 Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Jens Tjernström Boendeplan för Skellefteå kommun 1 Sammanfattning Skellefteå kommun har en vision som

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram

Bostadsförsörjningsprogram Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13, 153 Bostadsförsörjningsprogram för Kiruna kommun 2012-2018 2 Bostadsförsörjningsprogram för Kiruna 2012-2018 Förord Arbetet med en plan för god tillgång till bostäder

Läs mer

BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18

BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18 BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18 Innehållsförteckning Bostadspolitisk strategi... 4 Förutsättningar och behov... 5 Strategier Boendeplanering utifrån befolkningsstrukturen...

Läs mer

Budget och planer för år 2014 2018

Budget och planer för år 2014 2018 Budget och planer för år 2014 2018 Bostadsförsörjningsprogram Fastställd av kommunfullmäktige 2013-11-18 1 BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM 2014-2018 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid ALLMÄNT 2 Riksdagens bostadspolitiska

Läs mer

Befolkningsutveckling

Befolkningsutveckling Sammanfattning och slutsatser I årets bostadsmarknadsenkät (BME) anger Region Gotland bostadsmarknaden som helhet är i balans men att det råder det brist på bostäder i tätorten Visby. Bostadsmarknaden

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2011.

Bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2011. Datum 2011-08-01 Dnr 405-1743-11 1(13) Elin Sander Samhällsbyggnad Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2011. Enligt uppdrag 46 i länsstyrelsernas regleringsbrev ska

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Lindesbergs kommun

Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Lindesbergs kommun Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Lindesbergs kommun Antagna av Kommunfullmäktige i Lindesberg 2009-xx-xx Bostäder av god kvalitet viktigt för invånarnas välfärd Boendet är grundläggande såväl för

Läs mer

Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2012

Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2012 Datum 2012-06-11 Dnr 405-1889-12 1(14) Samhällsbyggnadsenheten Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2012 Kvarteret Kolgården i Visby. Foto: Elin Sander POSTADRESS

Läs mer

Befolkningsprognos 2016-2019

Befolkningsprognos 2016-2019 1 Kommunledningsstaben Per-Olof Lindfors 2016-04-12 Befolkningsprognos 2016-2019 Inledning Sveriges befolkning ökade med 103662 personer 2015. Folkökningen är den största någonsin. Främsta skälet är en

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjning för Trelleborgs kommun

Riktlinjer för bostadsförsörjning för Trelleborgs kommun Riktlinjer för bostadsförsörjning för Trelleborgs kommun Foto:Trelleborgshem Antagna av kommunfullmäktige 2015-06-22 Sammanställt av Mats Åstrand efter samtal med Socialförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län

Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län Samhällsutvecklingsenheten ISSN 1103-8209, meddelande 2006:18 Text: Dan Janerus Omslagsbild: Dan Janerus Tryckt av Länsstyrelsen

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:1986 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) Bostadspolitik

Motion till riksdagen 2015/16:1986 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) Bostadspolitik Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:1986 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) Bostadspolitik Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att senast

Läs mer

Tjänsteskrivelse Förslag till riktlinjer för kommunal markanvisning i Vallentuna kommun

Tjänsteskrivelse Förslag till riktlinjer för kommunal markanvisning i Vallentuna kommun VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING 2015-02-28 DNR KS 2014.352 ANNA-CARIN MATTSSON SID 1/2 EXPLOATERINGSCHEF ANNA-CARIN.MATTSSON@VALLENTUNA.SE KOMMUNFULLFMÄKTIGE Tjänsteskrivelse

Läs mer

PROGNOS FÖR NYPRODUCERADE LÄGENHETER PÅ ÅRSTAFÄLTET 2014-2038 BEFOLKNING OCH KOMMUNAL BARNOMSORG

PROGNOS FÖR NYPRODUCERADE LÄGENHETER PÅ ÅRSTAFÄLTET 2014-2038 BEFOLKNING OCH KOMMUNAL BARNOMSORG PROGNOS FÖR NYPRODUCERADE LÄGENHETER PÅ ÅRSTAFÄLTET 214-238 BEFOLKNING OCH KOMMUNAL BARNOMSORG Stockholms Stads Utrednings- och Statistikkontor AB Karin Fägerlind 8-58 35 34 karin.fagerlind@usk.stockholm.se

Läs mer

Motverka hemlöshet och underlätta inträdet på bostadsmarknaden

Motverka hemlöshet och underlätta inträdet på bostadsmarknaden Motverka hemlöshet och underlätta inträdet på bostadsmarknaden Hemlösheten berör alla Tillgång till en bostad är en mänsklig rättighet och en förutsättning för ett gott liv. Men hemlöshet och utestängning

Läs mer

Hässleholms kommun. Grupp 7. Sara Ekstrand Johannes Fält Karin Högberg Jonas Pettersson Anna Wågesson

Hässleholms kommun. Grupp 7. Sara Ekstrand Johannes Fält Karin Högberg Jonas Pettersson Anna Wågesson Hässleholms kommun Grupp 7 Sara Ekstrand Johannes Fält Karin Högberg Jonas Pettersson Anna Wågesson HÄSSLEHOLMS KOMMUN Kommunens översiktsplan Hässleholms kommuns översiktsplan antogs i maj 2007 och innehåller

Läs mer

Bostadspolitisk Strategi. för Uppsala kommun 2010-2014

Bostadspolitisk Strategi. för Uppsala kommun 2010-2014 Bostadspolitisk Strategi för Uppsala kommun 2010-2014 1 Förord Behovet av bostad skiftar genom livet, från ungdoms- till senioråldern. Ett tillräckligt stort och varierat utbud av bostäder minskar trångboddhet,

Läs mer

Program för bostadsförsörjning. Underlag för diskussion / febr 2015 Bygg- och Miljöförvaltningen Sotenäs kommun

Program för bostadsförsörjning. Underlag för diskussion / febr 2015 Bygg- och Miljöförvaltningen Sotenäs kommun Program för bostadsförsörjning Underlag för diskussion / febr 2015 Bygg- och Miljöförvaltningen Sotenäs kommun Program för bostadsförsörjning Underlag för diskussion / febr 2015 Bygg- och Miljöförvaltningen

Läs mer

Strategiskt program för boendeplanering

Strategiskt program för boendeplanering Strategiskt program för boendeplanering Finspångs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-08-27 164 1 Strategiskt program för boendeplanering Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850

Läs mer

Uppföljning av Inriktning för boendeplanering, Luleå kommun 2007-2012 för år 2008

Uppföljning av Inriktning för boendeplanering, Luleå kommun 2007-2012 för år 2008 Kommunstyrelsen 2008-04-14 74 187 Plan- och tillväxtutskottet 2008-03-25 30 53 Dnr 08.204-21 aprilks19 Uppföljning av Inriktning för boendeplanering, Luleå kommun 2007-2012 för år 2008 Ärendebeskrivning

Läs mer

3. ALLMÄNNA INTRESSEN 3.1 Bebyggelseutveckling

3. ALLMÄNNA INTRESSEN 3.1 Bebyggelseutveckling Näringsliv och sysselsättning Näringslivet i kommunen omfattade år 2002 ca 2500 arbetstillfällen. Detta var 15% färre än 1990. Branschvis utveckling och fördelning enligt Statistiska Centralbyrån, SCB,

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Anna Liljehov Fysisk planerare 040-675 34 08 Anna.Liljehov@skane.se YTTRANDE Datum 2015-07-28 Dnr 1500012 1 (7) Helsingborgs stad Remiss. Förslag på mark- och boendeprogram

Läs mer

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2009. Gävleborgs län

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2009. Gävleborgs län Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2009 Gävleborgs län Bostadsmarknadsläge Hur bedöms bostadsmarknadsläget i kommunen för närvarande? Räknar kommunen med några påtagliga förändringar av bostadsmarknadsläget

Läs mer

ATT LEVA ETT GOTT LIV HELA LIVET. Vision och måldokument för äldrefrågor i Ulricehamns kommun

ATT LEVA ETT GOTT LIV HELA LIVET. Vision och måldokument för äldrefrågor i Ulricehamns kommun ATT LEVA ETT GOTT LIV HELA LIVET Vision och måldokument för äldrefrågor i Ulricehamns kommun Innehållsförteckning Inledning 3 Befolkningsprognos fram till 2025 4 Medborgarnas kunskap, värderingar och attityder

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2013 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2013. Västmanland. Boverket och länsstyrelsen februari 2013

Bostadsmarknadsenkäten 2013 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2013. Västmanland. Boverket och länsstyrelsen februari 2013 Bostadsmarknadsenkäten 2013 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2013 Västmanland Boverket och länsstyrelsen februari 2013 Resultat - kopia.xlsx Blankett 1 Tabell 1a) Bostadsmarknadsläget i kommunerna

Läs mer

2 Strategier. 2.1 Framtidsfrågor 2.2 Mål

2 Strategier. 2.1 Framtidsfrågor 2.2 Mål ÖP 2 Strategier 2.1 Framtidsfrågor 2.2 Mål 2.1 Strategier Framtidsfrågor kunna åtgärdas, i synnerhet om det är bra för såväl kommunen som regionen. Men det är viktigt att betona att Partille även måste

Läs mer

KART- LÄGGNING. Ej verkställda beslut och domar enligt LSS och SoL. Handikappomsorg. Årsskiftet 2005/06. ISSN 1400-0792 Dnr.

KART- LÄGGNING. Ej verkställda beslut och domar enligt LSS och SoL. Handikappomsorg. Årsskiftet 2005/06. ISSN 1400-0792 Dnr. KART- LÄGGNING ISSN 1400-0792 Dnr. 701-762-2006 Ej verkställda beslut och domar enligt LSS och SoL Handikappomsorg Årsskiftet 2005/06 SAMMANFATTNING Under året som gått har antalet beslut och domar som

Läs mer

Riktlinjer för Bostadsförsörjning i Forshaga kommun 2015-2019

Riktlinjer för Bostadsförsörjning i Forshaga kommun 2015-2019 Dnr KS 2015/271 Riktlinjer för Bostadsförsörjning i Forshaga kommun 2015-2019 Antaget av kommunfullmäktige 2015-xx-xx 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 3 Mål och riktlinjer för bostadsbyggande

Läs mer

Befolkningsprognos 2014-2017

Befolkningsprognos 2014-2017 1 Kommunledningsstaben Per-Olof Lindfors 2014-03-19 Befolkningsprognos 2014-2017 Inledning Sveriges befolkning ökade med ca 88971 personer 2013. Folkökningen är den största sedan 1946. Invandringen från

Läs mer

Riktlinjer för fastigheter och mark

Riktlinjer för fastigheter och mark Riktlinjer för fastigheter och mark Antagen av regionfullmäktige 2012-02-20 Innehåll 1. Bakgrund 3 2. Regionen som fastighetsägare 3 3. Regionen köper mark och fastigheter 3 4. Regionen säljer mark och

Läs mer

Laholms kommuns riktlinjer för markanvisning och exploatering

Laholms kommuns riktlinjer för markanvisning och exploatering Laholms kommuns riktlinjer för markanvisning och exploatering 2 (8) Inledning I Laholm vill vi bli fler och bättre för en starkare framtid. Här förenas livskvalitet och tillväxt för en hållbar framtid.

Läs mer

2016-01-12. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att låta det framtagna bostadsförsörjningsprogrammet gå ut på samråd.

2016-01-12. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att låta det framtagna bostadsförsörjningsprogrammet gå ut på samråd. TJÄNSTESKRIVELSE 2016-01-12 Kommunstyrelsen Oscar Olsson Samhällsplanerare 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se am för Nykvarns kommun KS/2015:448 Bostadsförsörjningsprogr Förvaltningens förslag till

Läs mer

Boendeplan inom nämndens för funktionshindrade verksamhetsområde 2015-2020

Boendeplan inom nämndens för funktionshindrade verksamhetsområde 2015-2020 1 2014-03-31 Diarienr 2014/73-NF-753 Sociala nämndernas förvaltning Nämnden för funktionshindrade Boendeplan inom nämndens för funktionshindrade verksamhetsområde 2015-2020 I syfte att få en bild av och

Läs mer

INLEDNING. Vad är en översiktsplan? Planprocessen. Miljökonsekvensbeskrivning. Översiktsplanen ska vara aktuell. Översiktsplanen och andra planer

INLEDNING. Vad är en översiktsplan? Planprocessen. Miljökonsekvensbeskrivning. Översiktsplanen ska vara aktuell. Översiktsplanen och andra planer INLEDNING 7 Plan- och bygglagen (PBL ): Kap 3 2 Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden

Läs mer

Socialförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-04-14, 14:30. Mottagande av nyanlända vuxna personer med uppehållstillstånd

Socialförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-04-14, 14:30. Mottagande av nyanlända vuxna personer med uppehållstillstånd 1 [11] Frågor och svar Mottagande av nyanlända vuxna personer med uppehållstillstånd Finns inte just din fråga besvarad? Hör i så fall av dig till Kontaktcenter kontaktcenter@botkyrka.se) eller flyktingsamordnare

Läs mer

Analys av bostadsmarknaden i Gävleborg 2013. Rapport 2013:3

Analys av bostadsmarknaden i Gävleborg 2013. Rapport 2013:3 Analys av bostadsmarknaden i Gävleborg 2013 Rapport 2013:3 Rapporten Analys av bostadsmarknaden i Gävleborg 2013 vänder sig till kommuner, byggföretag och andra som intresserar sig för bostadsmarknadens

Läs mer

Riktlinjer - Sociala bostäder

Riktlinjer - Sociala bostäder TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-15 Dnr: 2015/122-IFN-004 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Riktlinjer

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Alliansen o Miljöpartiets förslag till Budget 2016 samt Utblick 2017-2020. Värnamo, den mänskliga tillväxtkommunen 40 000 invånare år 2035

Alliansen o Miljöpartiets förslag till Budget 2016 samt Utblick 2017-2020. Värnamo, den mänskliga tillväxtkommunen 40 000 invånare år 2035 Alliansen o Miljöpartiets förslag till Budget 2016 samt Utblick 2017-2020 Värnamo, den mänskliga tillväxtkommunen 40 000 invånare år 2035 Kommunens vision och övergripande mål Efter valet startade ett

Läs mer

www.m.lst.se Bostadsmarknadsenkäten 2003 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Skåne län Förvaltningsenheten Skåne i utveckling 2003:37

www.m.lst.se Bostadsmarknadsenkäten 2003 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Skåne län Förvaltningsenheten Skåne i utveckling 2003:37 Bostadsmarknadsenkäten 2003 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Skåne län www.m.lst.se Förvaltningsenheten Skåne i utveckling 2003:37 ISSN 1402:3393 Bostadsmarknadsenkäten Boverket går i början av

Läs mer

BoPM Boendeplanering

BoPM Boendeplanering Boendeplanering Rapport 2011-20 Länsstyrelsen Västernorrland avdelningen för näringsliv och samhällsbyggnad BoPM Boendeplanering Beställningsadress: Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand

Läs mer

- samverkan mellan kommunen och näringslivet för ett klimatsmart centrum med förbättrad kommunal och kommersiell service samt fler bostäder

- samverkan mellan kommunen och näringslivet för ett klimatsmart centrum med förbättrad kommunal och kommersiell service samt fler bostäder 1 (5) 2010-07-02 Anders Johansson (S) Kommunalråd 08-591 260 01 073-663 87 85 anders.johansson@sigtuna.se Nya Märsta Centrum - samverkan mellan kommunen och näringslivet för ett klimatsmart centrum med

Läs mer

Program för Kv. Landstinget 3 och 5 m fl

Program för Kv. Landstinget 3 och 5 m fl VAXHOLMS STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Vår beteckning STAD 2013:KS047 Streckad linje avser programområde Program för Kv. Landstinget 3 och 5 m fl Inledning Vaxholms stad är en expansiv kommun och efterfrågan

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Anders Hallmén Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 6 Diariekod: 007 Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott Bostadsantagande 2013-2022 Förslag till beslut Kommunledningskontoret

Läs mer

Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Oldmästaren/ Ordenskapitlet, Nockebyhov.

Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Oldmästaren/ Ordenskapitlet, Nockebyhov. ÄRENDE NR 16 DATUM FÖR STYRELSEMÖTET 2015-12-01 DNR2015/1641-1.2.1 2015-11-16 HANDLÄGGARE Valentina Lind Projektledare Tfn 08-737 22 48 valentina.lind@familjebostader.com Inriktningsbeslut gällande AB

Läs mer

Kumla växer 2016. Aktuella byggprojekt och planer

Kumla växer 2016. Aktuella byggprojekt och planer Kumla växer 2016 Aktuella byggprojekt och planer Kumla växer_2016.indd 1 2015-12-18 15:10:57 Kumla växer! Kumla var en gång i tiden centralorten för Sveriges skotillverkning. Ett talesätt från förr lyder

Läs mer

Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet

Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet En rödgrön bostadspolitik är en social bostadspolitik. För oss är bostaden en social rättighet. Alla människor,

Läs mer

BOSTADSSTRATEGI FÖR HANINGE KOMMUN

BOSTADSSTRATEGI FÖR HANINGE KOMMUN BOSTADSSTRATEGI FÖR HANINGE KOMMUN Beslutad av kommunfullmäktige 2011-05-02 1 Riktlinjer för bostadsförsörjningen Enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar skall varje kommun planera

Läs mer

HÖRBY KOMMUN. Koncept utställningshandling 2015-09-07

HÖRBY KOMMUN. Koncept utställningshandling 2015-09-07 3 HÖRBY KOMMUN.1 HÖRBY KOMMUN Koncept utställningshandling 2015-09-07 6 5 HÖRBY KOMMUN Läget mitt i regionen, med högst en timmes bilresa till Skånes alla kuster, är en av Hörby kommuns största fördelar.

Läs mer

MARKANVISNINGSRIKTLINJER BOTKYRKA KOMMUN

MARKANVISNINGSRIKTLINJER BOTKYRKA KOMMUN 1 (8) MARKANVISNINGSRIKTLINJER BOTKYRKA KOMMUN Riktlinjerna är framtagna av kommunledningsförvaltningen och beslutade i kommunfullmäktige 83. Markanvisning Med markanvisning avses en överenskommelse mellan

Läs mer

Västra Kommundelarna - Handlingsplan

Västra Kommundelarna - Handlingsplan BILAGA Västra Kommundelarna - Handlingsplan KOMMUNALEKONOMISK BEDÖMNING 2008-02-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0 SAMMANFATTNING 1 INLEDNING 2 ANALYSMETODIK 3 FÖRUTSÄTTNINGAR BEFOLKNINGSUTVECKLING INVESTERINGAR

Läs mer

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 En sammanfattning av årsredovisningen DET EKONOMISKA RESULTATET För femtonde året i rad hade kommunen ett positivt resultat. Överskottet var 5,9 miljoner kronor och berodde

Läs mer

Bostadspolitiskt program för Heby kommun

Bostadspolitiskt program för Heby kommun 1 (18) Datum Reviderad 110125, enligt Kf 216/2010 Bostadspolitiskt program för Heby kommun HEBY100 v 1.0 2005-11-28 Postadress Besöksadress Telefon Fax Internet Plusgiro Org.nr Heby kommun Tingsgatan 11

Läs mer

Svar på SPF s frågor ställda till partierna i kommunfullmäktige i Nykvarn. Frågor Moderaterna Centerpartiet Socialdemokraterna.

Svar på SPF s frågor ställda till partierna i kommunfullmäktige i Nykvarn. Frågor Moderaterna Centerpartiet Socialdemokraterna. Svar på SPF s frågor ställda till partierna i kommunfullmäktige i Nykvarn Frågor Moderaterna Centerpartiet Socialdemokraterna 1. Mycket byggande är Har drivit och Vi vill att på gång i Nykvarn. kommer

Läs mer

Skånes befolkningsprognos

Skånes befolkningsprognos Skånes befolkningsprognos 2012 2021 Avdelningen för regional utveckling Enheten för samhällsanalys Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Skåne väntas passera 1,3 miljoner invånare under 2016 5 Fler inflyttare

Läs mer

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Äldrepolitiskt program 2016-2019 Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2015 115 1 Inledning Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 10 juni 2015

Läs mer

Konsensus Bulletin Nr 1 2016-01-27

Konsensus Bulletin Nr 1 2016-01-27 Konsensus Bulletin Nr 1 2016-01-27 Sida 1 Innehåll... 1 Aktuella möten... 3 Senaste nytt om servicebyggnaden i hamnen... 3 Fakta om anställningsärendet med Samhällsbyggnadschefen... 4 Byggnation... 4 Varsel

Läs mer

Detaljplan för Sibbarp 1:18 m. fl. Sävsjö kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Sibbarp 1:18 m. fl. Sävsjö kommun Planbeskrivning Detaljplan för Sibbarp 1:18 m. fl. Sävsjö kommun Planbeskrivning SAMRÅDSHANDLING Handlingar Planhandlingarna består av: plankarta med planbestämmelser denna planbeskrivning (inkl. miljöbedömning) fastighetsförteckning

Läs mer

Boendekonferens Göteborgsregionens kommunalförbund

Boendekonferens Göteborgsregionens kommunalförbund Boendekonferens Göteborgsregionens kommunalförbund Barbro Westerholm 2009 01 09 Dir. 2006:63, Tilläggsdir. 2006:137 Slutredovisning av uppdrag Särskild utredare/ordförande: Barbro Westerholm Varför tillsattes

Läs mer

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I MALMÖ?

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I MALMÖ? VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I MALMÖ? En rapport från Fastighetsägarna Syd om hinder och möjligheter i samband med produktion av hyresbostäder 5 oktober 29 Sammanfattning Fastighetsägarna Syd har

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram för Eslövs kommun 2016

Bostadsförsörjningsprogram för Eslövs kommun 2016 Bostadsförsörjningsprogram för Eslövs kommun 2016 Samrådshandling 2016-02-23 1 Projektägare: Torsten Helander (Stadsarkitekt) Projektledare och författare: Julia Göransson (Samhällsplanerare) Layout: Julia

Läs mer

REFERAT KOMMUNDELSSTÄMMA I MÖLNLYCKE 2015-10-20

REFERAT KOMMUNDELSSTÄMMA I MÖLNLYCKE 2015-10-20 1 REFERAT KOMMUNDELSSTÄMMA I MÖLNLYCKE 2015-10-20 Kommundelsstämman i Mölnlycke var välbesökt med drygt 50 engagerade medborgare. Stämman kom att handla mycket om Götalandsbanan och utvecklingen av centrum

Läs mer

Bilagor Boendeplan NF 2016-2020

Bilagor Boendeplan NF 2016-2020 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-07-03 Dnr: 2015/135-NF-003 Helene Karlsson - aw791 E-post: helene.karlsson@vasteras.se Kopia till Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Perstorp i Sköndal

AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Perstorp i Sköndal Utlåtande 2015:20 RI+IX (Dnr 023-1447/2014) AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Perstorp i Sköndal Inriktningsbeslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Inriktningen

Läs mer

Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012.

Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012. PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr KS/2012:80 Hur programsamrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden 2012-09 03 2012-09-30 Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012. Förutsättningar

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS. 2015 2024 för Sollentuna kommun och dess kommundelar. www.sollentuna.se

BEFOLKNINGSPROGNOS. 2015 2024 för Sollentuna kommun och dess kommundelar. www.sollentuna.se BEFOLKNINGSPROGNOS 2015 2024 för Sollentuna kommun och dess kommundelar www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Strategy beräknat en befolkningsprognos för perioden 2015-2024.

Läs mer

PM, februari 2008. Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen. Ingress av: Andreas Jarud Näringspolitisk chef

PM, februari 2008. Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen. Ingress av: Andreas Jarud Näringspolitisk chef Hyresmarknaden i Göteborg PM, februari 2008 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Ingress av: Andreas Jarud Näringspolitisk chef Väl fungerande bostadsmarknader med långsiktigt stabila regelverk samt

Läs mer

1. INLEDNING... 4. 1:1 Mål för bostadsförsörjningen i Ulricehamns kommun... 4 2. KOMMUNENS UTVECKLING OCH OMVÄRLD... 5. 2:2 Flyttmönster...

1. INLEDNING... 4. 1:1 Mål för bostadsförsörjningen i Ulricehamns kommun... 4 2. KOMMUNENS UTVECKLING OCH OMVÄRLD... 5. 2:2 Flyttmönster... Kommunalt bostadsförsörjningsprogram 2009-2011 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 4 1:1 Mål för bostadsförsörjningen i Ulricehamns kommun... 4 2. KOMMUNENS UTVECKLING OCH OMVÄRLD... 5 2:1 Befolkningsutveckling

Läs mer

Detaljplan för Vallsjöbaden. Torset 2:6 m.fl. Sävsjö kommun GRANSKNINGSHANDLING. Vallsjön

Detaljplan för Vallsjöbaden. Torset 2:6 m.fl. Sävsjö kommun GRANSKNINGSHANDLING. Vallsjön Detaljplan för Vallsjöbaden Torset 2:6 m.fl. Sävsjö kommun GRANSKNINGSHANDLING Handlingar Planhandlingarna består av: plankarta med planbestämmelser denna planbeskrivning (inkl. miljöbedömning) fastighetsförteckning

Läs mer

MARKANVISNINGSTÄVLING ENEBACKEN. i Mölnlycke Härryda kommun

MARKANVISNINGSTÄVLING ENEBACKEN. i Mölnlycke Härryda kommun MARKANVISNINGSTÄVLING ENEBACKEN i Mölnlycke Härryda kommun 1 2 Inbjudan till markanvisningstävling Enebacken i Mölnlycke INBJUDAN TILL MARKANVISNINGSTÄVLING Genom denna markanvisningstävling ser vi förslag

Läs mer

Planeringstal för befolkningsutvecklingen 2011-2025

Planeringstal för befolkningsutvecklingen 2011-2025 LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelsen Dnr KS 2011/493 dpl 01 Planeringstal för befolkningsutvecklingen 2011-2025 Förslag till beslut I planeringstalen för befolkningsutvecklingen åren 2011-2025

Läs mer

Foto: Pernilla Bylund, Länsstyrelsen Gävleborg. Sammanställning av. Bostadsmarknadsenkäten 2014. Gävleborgs län

Foto: Pernilla Bylund, Länsstyrelsen Gävleborg. Sammanställning av. Bostadsmarknadsenkäten 2014. Gävleborgs län Foto: Pernilla Bylund, Länsstyrelsen Gävleborg Sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten 2014 Gävleborgs län INLEDNING Varje år skickas en enkät ut till alla kommuner i hela Sverige för att följa upp

Läs mer

Del av Ugglarps samhälle Falkenbergs kommun och Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2006-06-26, REV 2006-10-17, REV 2007-04-03

Del av Ugglarps samhälle Falkenbergs kommun och Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2006-06-26, REV 2006-10-17, REV 2007-04-03 ANTAGANDEHANDLING 2006-06-26, REV 2006-10-17, REV 2007-04-03 Detaljplan för Ugglarp 3:4 m fl Del av Ugglarps samhälle Falkenbergs kommun och Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB Mark och

Läs mer

Centrum Söder. Områdesbeskrivning

Centrum Söder. Områdesbeskrivning 2015 Centrum Söder Områdesbeskrivning Områdesbeskrivning Det här är en områdesbeskrivning för olika delar av Helsingborg. I beskrivningen är Helsingborgs tätort indelad i åtta områden och övriga delar

Läs mer

avseende marktilldelning för bostadsbebyggelse inom Kvarter 4 i kommande detaljplan för Barkarbystaden I, Järfälla kommun, nedan kallad Detaljplanen.

avseende marktilldelning för bostadsbebyggelse inom Kvarter 4 i kommande detaljplan för Barkarbystaden I, Järfälla kommun, nedan kallad Detaljplanen. 1 Mellan Järfälla kommun, genom dess kommunstyrelse, org nr 212000-0043, nedan kallad Kommunen, och Brabo Stockholm AB, org nr 556610-1696, nedan kallad Bolaget, har träffats följande RAMAVTAL avseende

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 4 - Kommunernas verktyg för bostadsförsörjning

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 4 - Kommunernas verktyg för bostadsförsörjning Ja Nej I ett särskilt program/särskild plan för bostadsfrågor Ale 2012 Alingsås 2011 Härryda 2013 Kungälv 2013 I den kommunomfattande ÖP:n Annat dokument, nämligen: Lerum 2012 Bostadsstrategiskt program

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Kälvesta 1:3 m.fl. i Kälvesta till Veidekke Villatomter AB

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Kälvesta 1:3 m.fl. i Kälvesta till Veidekke Villatomter AB Dnr Sida 1 (8) 2014-11-11 Handläggare Anna Savås 08-508 265 27 Till Exploateringsnämnden 2014-12-11 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Kälvesta 1:3 m.fl. i Kälvesta till Veidekke Villatomter

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys

Bostadsmarknadsanalys Bostadsmarknadsanalys för Lunds kommun 2014 Bilaga till Utbyggnads- och boendestrategi 2025 (Version 2014 12 08) INNEHÅLL BOSTADSMARKNADSANALYS FÖR LUNDS KOMMUN 2014... 3 Inledning... 3 Bakgrund... 3

Läs mer

Markreservationer för snabbt uppförda bostäder i Kalmar kommun

Markreservationer för snabbt uppförda bostäder i Kalmar kommun TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Josefine Robertsson 2016-01-26 KS 2016/0025 50088 Kommunstyrelsen Markreservationer för snabbt uppförda bostäder i Kalmar kommun Förslag till beslut

Läs mer

REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER Remissversion 3/10 13/11 2012

REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER Remissversion 3/10 13/11 2012 REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER Remissversion 3/10 13/11 2012 Uppdrag om att viss utrednings- och samordningsverksamhet ska avse bostadsbyggandet i Stockholms län (S2012/4203/PBB) Regeringens

Läs mer

FÖR ÖJE 2:28 M. FL. VILLATOMTER VID VALLMOVÄGEN I JÄRVSÖ. Järvzoo. Flygbild över Järvsö, planområdet vid Vallmovägen är markerat med en cirkel.

FÖR ÖJE 2:28 M. FL. VILLATOMTER VID VALLMOVÄGEN I JÄRVSÖ. Järvzoo. Flygbild över Järvsö, planområdet vid Vallmovägen är markerat med en cirkel. Datum Dnr: 2011-01-28 KS 25/11 Samhällsutvecklingsförvaltningen SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT DETALJPLAN FÖR ÖJE 2:28 M. FL. VILLATOMTER VID VALLMOVÄGEN I JÄRVSÖ LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING

Läs mer

Befolkningsprognos 2015-2025

Befolkningsprognos 2015-2025 Befolkningsprognos 2015-2025 Fördjupningsbilaga till strategisk plan 2016-2019 Beslutad av kommunstyrelsen 2015-06-02 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Befolkningsprognos 2015-2025 Dokumenttyp Fördjupningsbilaga

Läs mer

Äldreomsorgsplan för Finspångs kommun 2010-2015

Äldreomsorgsplan för Finspångs kommun 2010-2015 Äldreomsorgsplan för Finspångs kommun 2010-2010-02-08 1:0 REMISSUPPLAGA Äldreomsorgsplan för Finspångs kommun 2010- Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: post@kommun.finspong.se

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret Attraktivt boende

Samhällsbyggnadskontoret Attraktivt boende Samhällsbyggnadskontoret Attraktivt boende Sammanfattning av workshop för Översiktsplan 2012 Inledning I samband med arbetet med att ta fram en ny översiktsplan har samhällsbyggnadskontoret arrangerat

Läs mer

Fler bostäder och fler attraktiva bostadsområden

Fler bostäder och fler attraktiva bostadsområden Fler bostäder och fler attraktiva bostadsområden Ett diskussionsmaterial om boende och samhällsplanering. Erik Tellsén Delar av materialet har inspirerats av eller hämtat från programkommissionen, den

Läs mer

STADS BYGG NADS. TERTIALRAPPORT Tertial 1 2014 KON TORET UPPFÖLJNING AV BOSTADSPLANERING OCH BYGGANDE BOSTADSFÖRSÖRJNING.

STADS BYGG NADS. TERTIALRAPPORT Tertial 1 2014 KON TORET UPPFÖLJNING AV BOSTADSPLANERING OCH BYGGANDE BOSTADSFÖRSÖRJNING. TERTIALRAPPORT Tertial UPPFÖLJNING AV BOSTADSPLANERING OCH BYGGANDE STADS BYGG NADS KON TORET BOSTADSFÖRSÖRJNING Malmö stad Tertialrapporten är framtagen av Annika Reischmann, stadsbyggnadskontoret. Foto:

Läs mer

Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1

Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1 Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1 1 Antagen på kommunfullmäktiges sammanträde den 26 september 2011, 270 och fastställt på bolagsstämman den 25 november 2011. 1 Ägardirektiv

Läs mer

SVERIGES REKORDSNABBA BEFOLKNINGSTILLVÄXT OCH FASTIGHETSMARKNADER I STORSTADSREGIONERNA

SVERIGES REKORDSNABBA BEFOLKNINGSTILLVÄXT OCH FASTIGHETSMARKNADER I STORSTADSREGIONERNA SVERIGES REKORDSNABBA BEFOLKNINGSTILLVÄXT OCH FASTIGHETSMARKNADER I STORSTADSREGIONERNA Peter Stein, Stein Brothers AB Januari 2016 Förord Ett områdes demografiska utveckling påverkar förutsättningarna

Läs mer

9 Ikraftträdande och genomförande

9 Ikraftträdande och genomförande 9 Ikraftträdande och genomförande Förslag: Lagen om regional fysisk planering och övriga lagförslag ska träda i kraft den 1 januari 2019. 7 kap. plan- och bygglagen (2010:900) och lagen (1987:147) om regionplanering

Läs mer

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 2015-09-24 Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 Inledning Socialnämndens mål utgår från vision, verksamhetsidé och förhållningsätt på kommunövergripande nivå. Med utgångspunkt i dessa

Läs mer

BEFOLKNINGS- PROGNOS 2013-2022

BEFOLKNINGS- PROGNOS 2013-2022 Budget och planer för år 2014-2018 2013-05-07 BEFOLKNINGS- PROGNOS 2013-2022 2 (6) Sektorn för samhällsbyggnad Zeljko Skakic BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR ÅREN 2013-2022 Bakgrund Befolkningsprognosen är en del

Läs mer

Sammanfattning. Se OECD (2013). 2. Se SCB (2015). 3. Se Migrationsverket (2015).

Sammanfattning. Se OECD (2013). 2. Se SCB (2015). 3. Se Migrationsverket (2015). Sammanfattning År 2015 var mer än 1,5 miljoner personer, eller över 16 procent av den totala befolkningen som bodde i Sverige, födda utomlands. Därutöver hade mer än 700 000 personer födda i Sverige minst

Läs mer

Ny integrationspolitik för ett växande Skellefteå

Ny integrationspolitik för ett växande Skellefteå Ny integrationspolitik för ett växande Skellefteå Inledning Skellefteå har som mål att kommunen ska växa till 80 000 innevånare till år 2030. För att nå detta mål måste det finnas en lokal politik som

Läs mer

Riktlinjer för bostadsbyggande i Sollentuna

Riktlinjer för bostadsbyggande i Sollentuna Kommunledningskontoret Sektorplan 25-2-21 Anders Hallmén Sidan 1 av 9 Planeringschef version 1.1 8-579 216 27 Dnr 24/419 KS.7 Riktlinjer för bostadsbyggande i Sollentuna Sollentuna har ambitionen att tillgodose

Läs mer

PROGRAM för markanvändning

PROGRAM för markanvändning PROGRAM för markanvändning med riktlinjer för markanvisnings- och exploateringsavtal Dokumentets syfte Programmet anger grunden för hur kommunen ska använda sitt markinnehav för att utveckla Nacka som

Läs mer

P ROGRAM 1(15) tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. inom Arkösund i Norrköping

P ROGRAM 1(15) tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. inom Arkösund i Norrköping 1(15) P ROGRAM tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping, fysisk planering den 22 september 2009 G O D K Ä N N A N D E H A N D L I N G

Läs mer

Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2014

Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2014 Datum 2014-06-10 1(28) Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2014 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST WEBBPLATS 621 85 VISBY Visborgsallén 4 010-2239000

Läs mer

Befolkningsprognos Vä xjo kommun

Befolkningsprognos Vä xjo kommun Befolkningsprognos Vä xjo kommun 2014-2022 Avstämning befolkningsprognos 2013 Antaganden och ingångsvärden för prognos 2014 Metod Resultat befolkningsprognos 2014 Resonemang Sammanfattning Avstämning befolkningsprognos

Läs mer

BOSTADSMARKNADSANALYS 2013 KRONOBERGS LÄN

BOSTADSMARKNADSANALYS 2013 KRONOBERGS LÄN BOSTADSMARKNADSANALYS 2013 KRONOBERGS LÄN Bostadsmarknadsanalys 2013 Kronobergs län ISSN 1103-8209, Meddelande nr 2013:05 Text: Patrik Karlsson, Länsstyrelsen i Kronobergs län Foto: Lennart Grimsbo Utgiven

Läs mer

Övergångsbostäder. ett samarbete mellan Örebro kommun och fastighetsägare

Övergångsbostäder. ett samarbete mellan Örebro kommun och fastighetsägare Övergångsbostäder ett samarbete mellan Örebro kommun och fastighetsägare Vi tar gemensamt ansvar mot hemlöshet och utanförskap Alla människor har rätt till en bostad. På den öppna bostadsmarknaden finns

Läs mer