FÖR ASKERSUNDS BÄSTA!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖR ASKERSUNDS BÄSTA!"

Transkript

1 FÖR ASKERSUNDS BÄSTA! 1

2 Innehåll Askersund framtidens kommun 3 Planera för en hållbar kommunen med levande landsbygd 4 Ekonomi, jobb och näringsliv 6 Tydligt ledarskap och stärkt medborgarinflytande 8 En bra utbildning för alla 9 Social välfärd 12 Kultur och fritid 14 Må bra Folkhälsa 15 KOMMUNALPOLITISKT PROGRAM ALLIANSEN I ASKERSUND 1a utgåvan juni 2014 programmet kan även läsas eller hämtas som pdf på: Kontakt och frågor: (gunilla högberg) 2

3 Askersund framtidens kommun Det kommunalpolitiska uppdraget kommer i ökad utsträckning bestå av att våga förändra, utveckla och prioritera. Vi politiker får aldrig bara vara förvaltare. Det politiska ledarskapet måste innebära att hela tiden våga ompröva och förnya för att kunna erbjuda den service och de välfärdstjänster som kommer att efterfrågas i framtiden. Att fortsatt fokusera på välfärdens kärna i det kommunala arbetet är den största utmaningen för ett alliansstyrt Askersund. Askersunds kommuns huvuduppgift är att finansiera och säkerställa utbudet av välfärd, service och tjänster av hög kvalitet i livets olika skeden. Till kärnverksamheten hör förskola, skola, vård, omsorg om de äldre samt att vara samhällets sociala skyddsnät. Vi måste även ansvara för planering, myndighetsutövning och infrastruktur. När omvärlden förändras ställs nya krav på den kommunala förvaltningen. Det är då viktigt att såväl kommunpolitiker som tjänstemän bejakar utveckling och ständigt strävar efter att bli bättre. Det förutsätter ett öppet och tillåtande klimat, där nya idéer möts av nyfikenhet och entusiasm. Dialog och en lyssnande attityd är här viktiga inslag i utvecklingsarbetet. Askersundsbornas delaktighet och deras möjlighet att välja utgör en viktig del i att vi ska få bästa möjliga kvalitet i våra verksamheter. Det gör att bra verksamheter tillåts växa och utgöra goda exempel. Fristående och kommunala utförare ska verka på samma villkor. Vi har också ett ansvar att samverka med omvärlden för att utveckla kommunen och regionen. Därför är det viktigt att aktivt delta i det regionala arbetet och samverka med närliggande kommuner. Avgörande för kvaliteten i Askersunds kommuns verksamhet är medarbetarnas kompetens, engagemang och bemötande. Fortbildning, öppenhet, delaktighet, korta beslutsvägar och gott ledarskap är en förutsättning. God kvalitet i de kommunala verksamheterna är det som måste utgöra kommunens varumärke. För att uppnå detta måste vårt arbete skapa en positiv stämning i kommunen. Tydliga visioner ger oss en känsla av identitet, sammanhållning och framtidstro. Ekonomiskt ansvarstagande och god ordning i Askersunds kommuns ekonomi är en förutsättning för hög kvalitet i den gemensamma välfärden. Respekten för skattemedlen är central och kommunen måste i alla delar av arbetet sträva efter att ge kommuninvånaren valuta för pengarna. Askersund är en vacker stad vid Vätterns strand och kommunen har stor tillväxtpotential. De mindre orterna och landsbygden gör att hela vår kommun lever. Alliansen i Askersund - Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna - vill med detta Kommunala Handlingsprogram visa på hur vi vill arbeta under kommande mandatperiod Per-Olof Thulin (m), oppositionsråd Caroline Dieker (m) Billy Ludvigsson (c) Erling Johansson (kd) Gunilla Högberg (fp) 3

4 Planera för en hållbar kommunen med levande landsbygd Medveten planering är en förutsättning för att vi ska kunna möta de utmaningar som urbaniseringen medför för Askersunds kommun. Vi måste arbeta för att de kommunala verksamheterna utvecklas när omvärlden förändras. Vi kommer stå upp för de förutsättningar som idag gör Askersund till en kommun med en levande landsbygd. Hur vi planerar är på många sätt avgörarande för vilken framtid vi kommer att få. Planeringsfrågorna kommer att behöva ta mycket större plats på den politiska agendan än vad de gör idag. Vi ser helheten i stad och landsbygd och genom medveten planering vill vi skapa mervärden för våra invånare. - Mål För att kunna utveckla och förbättra Askersunds kommun krävs en tydlig politisk utvecklingsambition. Det gäller att ha framåtsiktande strategiska planer för de kommunala verksamheterna och för hur näringslivet ska utvecklas. För bra planering krävs tydligt politiskt ledarskap. Vårt mål är att vi ska säkra kvaliteten inom skola, vård och omsorg samt skapa möjligheter till boende och företagande i hela kommunen. Vår politik ska göra Askersund till en bättre kommun för våra barn och barnbarn att leva i när de blir vuxna och sedan gamla. Alla tätorterna bildar tillsammans med omgivande landsbygd en helhet och vi kommer arbeta aktivt för att kommunen ska vara ett bra ställe att leva på och kunna utvecklas såväl sommartid som vintertid. - Utveckling Vi kommer arbeta för att skapa tillväxt, trots de restriktioner som t ex riksintressen och strandskydd innebär. Vi kommer arbeta för att statliga intressen inte ska försämra vår vardag. Askersunds kommun är en attraktiv boendekommun, vi behöver inte ha restriktioner utöver miljöbalkens regleringar om var vi kan exploatera i vår kommun. Vi kommer vara en aktiv part i de regionala och statliga forum som är viktiga för vår kommuns framtid. Vi måste arbeta mer med vår unika kommun, möjligheter till bostadsexploatering och arbetsmarknad. En av de större tillgångarna och det som gör Askersunds kommun attraktivt är landsbygden och närheten till naturen vare sig det är vatten eller skog. Det finns många områden som människor vill bo i och det ska styra vår planering. Företagare i kommunen måste uppmuntras och ges möjligheter att göra affärer lokalt vare sig det gäller tjänster eller produkter. - Hållbarhet För att skapa ett hållbart samhälle måste social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet uppnås. I vår kommun är vi redan idag mycket beroende av tillgång till bil och Askersund är en av de kommuner i landet som har flest bilar per invånare. Bilen är viktig för landsbygden. Vi måste i vår planering beakta människors behov av att transportera sig. Vi ska verka för en arbetsmarknad som skapar möjligheter till försörjning lokalt och regionalt. 4

5 Vi ska utforma våra verksamheter så att de ger så liten klimatpåverkan som möjligt. När vi handlar upp livsmedel ska vi handla svenskt så långt det går. Animaliska produkter ska komma från djur som har fötts upp enligt svenska djurskyddsprinciper. Askersunds kommun ska vara en förebild när det kommer till att värna vår miljö. - Bibehållen service och tillgänglighet Den finns utmaningar i att behålla kommunal service på landsbygden. I många fall är det byalag, idrottsföreningar, hembygdsföreningar och kyrkor som är de som är närmast medborgaren. Samarbetet mellan dessa och kommunen kan utvecklas. Genom att stärka föreningarnas medverkan kan vi nå fler människor. Vi vill att ideella organisationer och lokala entreprenörer ska få stöttning för att utveckla och driva verksamheter. Äldre ska både kunna bo kvar hemma eller flytta när behovet uppstår. Vi ska arbeta för att det ska finnas boendemiljöer som passar alla. Mål Planering ska säkra kvaliteten inom skola, vård och omsorg samt skapa möjligheter till boende och företagande i hela kommunen. Vi ska planera för att uppnå social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet i tätorter och på landsbygden. Förutsättningar: En öppen inställning till landsbygdskommunen Askersunds unika potential. Alliansen i Askersund vill: Vi kommer att arbeta för att förbättra vägar, fibernät och belysning på landsbygden. Den mat som serveras i kommunen ska vara lagad från grunden i kommunens kök och råvarorna producerade efter svenska djurskyddsregler och med så liten klimatpåverkan som möjligt. Kommunens inköp ska göras så att lokala näringsidkare har möjlighet att lämna anbud. Arbeta för en effektiv kollektivtrafik, anropstrafik samt andra försök till samåkning. Skapa möjligheter för de som inte har tillgång till bil att kunna ta del av kultur- och idrottsutbud. 5

6 Ekonomi, jobb och näringsliv - Den kommunala plånboken De ekonomiska förutsättningarana i Askersunds kommun är liksom i flera andra landsbygdskommuner ansträngda. Många år av eftersatt lokalunderhåll och ej genomförd planering, gör att vi står inför stora investeringar. Därtill innebär ny lagstiftning att en del lokaler inte håller godtagbar standard. Kommunens pågående investeringar (KKC) innebär att vi inom kort kommer vara högt belånade och låneutrymmet för andra investeringsbehov minskar. De kommunala verksamheterna har inte givit önskade resultat som möjliggör dessa investeringar. För att klara den framtida ekonomin bör kommunens låneskuld inte överstiga 400 miljoner kronor. Det innebär att vi måste arbeta mer med privata aktörer för att kunna göra de andra investeringarna som behövs göras. Inom en snar framtid behövs det byggas ett nytt vård- och omsorgsboende och ett nytt VA-reningsverk. Flera av våra lokaler inom förskola och skola behöver rustas upp och moderniseras. Skola och föreningsliv är i behov av nya idrottsanläggningar. Vi kommer arbeta för att hitta vägar för att realisera de behov som finns inom de kommunala verksamheterna. Varje investering som görs ska skapa mervärden för kommuninvånarna. Vi anser att den kommunala verksamheten ska handla om det som är kärnan i vårt uppdrag. Det som inte ligger inom vårt kommunala uppdrag och som kan drivas och skötas av privata aktörer, ska kommunen inte sköta. Vi kommer bedriva en politik där vi noga måste överväga varje beslut så att vi på ett ansvarsfullt sätt ska kunna investera skattemedlen i kommunens kärnverksamhet. Genom Askersundsbostäder ska vi tillse att det finns bostäder att hyra i Askersunds kommun för den som väljer att inte äga sitt boende. Vi bör begränsa antalet kommunala lokaler till att endast bestå av de nödvändiga. Förvaltningarna ska successivt övergå till att betala marknadsmässiga hyror och ges möjlighet att gå ur lokaler och behålla hyran för den egna verksamheten. På så sätt stimuleras ett effektivt lokalutnyttjande. - Vår arbetsmarknad Vår arbetsmarknad växer i och med att vi får en regional tillhörighet i och med bildandet av Region Örebro. Arbetsgivare finns också i Motala och Linköping. Den lokala arbetsmarknaden är stark i Askersunds kommun men om vi vill öka vårt invånarantal krävs nyföretagande och företagsetableringar. Infrastrukturen är viktigt för oss, lokalt och regionalt därför är en fortsatt dialog med Trafikverket mycket viktig. - Våra arbetsgivare Den kommunala organisationen måste hela tiden arbeta för att ge näringslivet optimala förutsättningar att växa och utvecklas. Ett växande näringsliv med små till stora företag innebär tillväxt för Askersunds kommun. Tillväxten innebär att vi får fler invånare och ett större ekonomiskt utrymme att skapa mervärden för en välmående befolkning. Näringslivfrågorna måste ha en central plats på kommunledningsnivå, sida vid sida 6

7 med den strategiska planeringen. Turismen är en självklar och mycket viktig del av näringslivet. De speciella förutsättningar som företag inom turistbranschen har, är viktiga att aktivt arbeta med, för att vi ska kunna locka hit många besökare. - Resurser Även om vi ska klara av att driva Askersunds kommun på befintligt invånarantal så måste vi också försöka öka antalet invånare för att kunna behålla service och lättare kunna utvecklas. Det finns ett antal faktorer som var och en för sig eller tillsammans har betydelse för att attrahera inflyttning. Dessa frågor måste prioriteras: - bra infrastruktur (vägar, kommunikationer, bredband) - god offentlig service (skolor, vårdcentral, barnomsorg, handel mm) - närhet till arbetsmarknader - attraktivt boende - goda sociala strukturer (föreningsliv, kyrka, eldsjälar, hembygdsföreningar m fl) De fyra första punkterna kan kännas mer självklara på den kommunala agendan än den goda sociala strukturen. Det engagemang och de eldsjälar som finns runt om på landsbygden måste förstärkas och arbetet tillsammans med kommunen bör i flera fall fördjupas. För att ge kommunens förtroendevalda ökad möjlighet till omprioriteringar i kommunens verksamheter bör en ny budgetmodell införas där nämnderna inför budgetberedningen får redovisa vilka konsekvenser i verksamheterna som olika nivåer på budgetramarna skulle medföra. EDÖ-projektet bör säljas till extern exploatör så att kommunen kan fokusera på kärnuppdragen. Mål Vi ska ha en ekonomi i balans för att de kommunala värdena inte ska urholkas. Vi ska arbeta för att de regionala arbetsmarknadernas tillgänglighet för Askersunds kommun ska öka och skapa förutsättningar för att det lokala näringslivet ska kunna utvecklas och växa. Förutsättningar Vi måste organisera oss så att vi med befintliga medel och befintlig befolkning, kan ha väl fungerande kommunala verksamheter för att vara en attraktiv kommun för inflyttning. Näringslivets representanter är viktiga för att vi ska kunna ta rätt strategiska beslut på kommunledningsnivå. Alliansen i Askersund vill: Kommunens låneskuld exklusive pensionsskulden skall inte överstiga 400 milj. Edö lämnas ut till extern exploatör. Ny budgetmodell införs med alternativa ramar för enklare prioriteringar. Marknadsmässiga hyror införs för kommunens fastigheter och införa realistiska underhållsplaner. Vi ska arbeta mer med strategisk planering och näringslivsfrågor. 7

8 Tydligt ledarskap och stärkt medborgarinflytande Kommunalt politiskt ledarskap handlar om att vårda förtroendet från väljarna och att engagera sig för att förbättra och utveckla kommunen. Men det handlar också om att ha förmåga att se helheten och ha mod att driva viktiga frågor för kommunens långsiktiga utveckling. Gott politiskt ledarskap innefattar tydlighet när det gäller målformulering, uppföljning och utvärdering. Ska en kommun klara av att ständigt sträva efter att bli bättre måste nya idéer mötas av nyfikenhet och entusiasm. De politiska måldokumenten ska formuleras till förvaltningarna och målen måste brytas ned så att syftet och nyttan når ända ut till kommunens medborgare. För oss i Alliansen är medborgarinflytande prioriterat. Vi vill öka människors valmöjligheter i vardagen. Invånarna i Askersunds kommun är våra uppdragsgivare. Det är våra gemensamma skattemedel som ska förvaltas på bästa sätt. Att vi som politiker ska var tillgängliga är naturligt. För att rationella beslut ska kunna fattas måste vi ha samråd med våra medborgare. Den tekniska utvecklingen innebär stora möjligheter till utökad dialog mellan invånare i Askersunds kommun, politiker och tjänstemän. Bra bemötande, hög tillgänglighet och god service från kommunens sida är en självklarhet. Vi vill verka för en tydlig redovisning av resultaten i verksamheterna så att skolval och andra val kan baseras på information och fakta. Askersunds kommun ska ligga i framkant avseende möjligheter att utföra tjänster och få service. Kommunens viktigaste strategiska dokument är översiktsplanen som många betraktar som ett byråkratiskt dokument i stället för en viktig vision om hur Askersunds kommun ska kunna utvecklas. Arbetet med den översiktliga planeringen får aldrig stanna och översiktsplanen måste hela tiden förnyas i takt med samhällets utveckling. Modern teknik, internet och andra medier medför en stor potential för att förbättra kommunikation mellan medborgare, politiker och myndigheter i detta arbete. Kommunens effektivitet och kvalitet påverkar invånarna, det lokala näringslivet och övriga delar av samhället på många plan. Förvaltningen måste stödja och leda utvecklingen inom alla områden. 8

9 En bra utbildning för alla Lärandet sker i mötet mellan läraren och eleven och lärarna är skolans viktigaste resurs. En förutsättning för lärande är elevens närvaro, fysiskt och mentalt. Skolans personal ska tillsammans med vårdandshavaren arbeta med intresse för skolarbetet, pedagogisk utveckling och barnens närvaro i skolan. Vi måste långsiktigt förbättra skolans måluppfyllelse och elevernas bildningsnivå. Vi får aldrig slutar planera för framtidens skola samtidigt som vi arbetar med den dagliga verksamheten. Vi ska ge skolans personal mandat att utföra det arbete som krävs för att uppfylla målen inom förskolans och skolans område. Vi ska ställa krav på vår personal att de uppfyller ställda mål på bästa sätt. Vårt mål är att alla barn ska nå godkänt eller bättre och alla barns potential ska tas tillvara, detta måste vara förskolans och skolans huvudsakliga arbetsuppgift. Skolan upptar endast en del av ett barns dag och fritiden kan vara en god hjälp för att målen ska nås. Aktiviteter på fritiden kan bestå av kultur- och idrottsutövande, läxläsning eller andra organiserade aktiviteter kopplade till skolan. Samarbetet med kulturoch fritidsförvaltningen är mycket viktigt och måste utvecklas. Den kommunala fritidsverksamheten ska enligt skollagen vara pedagogisk. Därför måste alla barn ha möjlighet att nyttja de kommunala fritidshemmen under dagtid efter skolan, i större utsträckning än vad dagens regler medger. En lättnad av regelverket kan gynna barn med sociala svårigheter. Våra fritidspedagoger måste därtill få möjlighet att arbeta med lagom stora grupper. Lärarna är skolans viktigaste resurs. Att erbjuda en ny, modern skolbyggnad som arbetsplats är bra men vi måste också vara attraktiva när det kommer till arbetsformer. Att vara lärare är viktigt och gott arbete ska premieras. Byggandet av det nya kultur- och kunskapscentrat innebär att elever och lärare i högstadiet får bra lokaler att arbeta i men vi måste kontinuerligt arbeta med verksamhetens kvalitet. En översyn av kommunens övriga skollokaler behöver ske så att elever och lärare i resterande årskurser får så bra arbetsmiljö som möjligt. Vi kommer kreativt arbeta med det som är landsbygdens utmaningar, sett från skolans, barnens och föräldrarnas perspektiv. Att skolan är viktig för landsbygden går inte att bortse ifrån. - Familjecentralen Askersunds kommun har en väl fungerande verksamhet i familjecentralen. Familjecentralen är mycket viktig och verksamheten bör utvecklas för att bättre nå familjer i andra orter än Askersund. - Förskolan Förskolan är en viktig grund till fortsatt lärande på samma gång som det är en service till föräldrar i en kommun där pendlingen är viktig för att människor ska kunna försörja sig. Förskolan ska finnas på de orter där föräldrarna bor. Alternativ bör välkomnas som komplement till den kommunala verksamheten. Andra former som intraprenader kan vara bra alternativ för att få verksamheter där förskollärare och föräldrar kan påverka verksamheten. Barngrupperna i förskolan får inte vara för stora. 9

10 - Förskoleklass till årskurs 5 En barngrupp av lämplig storlek där god pedagogisk verksamhet kan bedrivas, där även de sociala aspekterna beaktas, får varken vara för liten eller för stor. Resurser i form av specialpedagoger och hjälp till barn i behov av stöd bör öka. Att kunna ha en kreativ och meningsfull fritid när man är ung i Askersunds kommun måste vara en självklarhet, oavsett var i kommunen man bor. - Årskurs 6 till 9 Nya läroplanen, LGR11, innebär bl a att åk 1-6 ska summeras och betygsättas. Skolans organisation med åk F-5 och 6-9 är en utmaning och måste hanteras ur det perspektivet i en kommande översyn av skolans organisation. Eleverna i högstadiet måste entusiasmeras och sporras till höga resultat trots att endast godkänt krävs för vidareutbildning. - Gymnasieutbildning i samverkan och fortsättningen in i vuxenlivet Gymnasieskolan ska ge en stabil grund inför vuxenlivet. Programmen ska ha en tydlig identitet med olika inriktningar. En bredd av både teoretiska och praktiska program ska erbjudas eleverna. Till det ska olika former av lärlingsprogram finnas i nära samverkan med det lokala näringslivet. Gymnasieskolan skall ha en stor öppenhet för elever som vill ta ytterligare steg framåt, att kunna läsa högskolekurser under sin gymnasietid, men också ges möjlighet till att gå lärlingsprogram för att förberedas för ett yrke. Gymnasiesärskolans uppdrag är att se till att eleverna där får samma rätt till utbildning och lärande som andra elever. En ökad samverkan med näringslivet kan påverka möjligheten för fler ungdomar med funktionsnedsättning att komma ut i ordinarie arbetsmarknad. Samverkan mellan kommunerna Laxå, Hallsberg och Askersund i Sydnärkes utbildningsförbund har varit framgångsrikt. Alléskolan har det bredaste utbildningsutbudet i hela Sverige. Med god marknadsföring har elever, inte bara i medlemskommunerna, utan även från en stor del av landet sökt sig till Alléskolan. Denna utveckling och Alléskolans goda rykte vill vi i Alliansen vårda och utveckla. - Vuxenutbildning. Möjligheterna till fortsatta studier ska inte vara begränsade till ett åldersintervall i yngre år. I stället måste chanser finnas att påbörja helt nya studier eller att komplettera tidigare utbildning under hela livet. Det innebär att vuxenutbildningen ska vara väl utbyggd. Därigenom ökar dessutom förutsättningarna, att tillgodose arbetsmarknadens mångfacetterade och ofta snabbt skiftande behov av utbildad arbetskraft. Vi anser att vuxna boende i Askersunds kommun som utbildar sig, ska kunna utöka möjligheten att studera på distans. 10

11 Mål: Alla barn och ungdomar ska nå minst godkänt men helst bättre. Alla barns och ungdomars potential ska tas tillvara. Förutsättningar: Lärandet sker i mötet mellan läraren och eleven och lärarens ledarskap är viktigt. Lärarna är skolans viktigaste resurs. Lärandet förutsätter att eleven är där, vill lära och förstår varför. Alliansen i Askersund vill: Förskolor ska finnas på alla orter där de finns idag. Förskolegrupper och fritidsgrupper ska inte vara för stora. Skolans organisation i Askersunds kommun måste ses över med blicken på framtiden - stadietillhörighet för årskurs 6 måste utvärderas. - små skolor i förhållande till resultat, sociala värden och ekonomi, måste beaktas. Elevgrupper ska inte vara för små, ej heller för stora. Bra lärare ska premieras. Alla barn i Askersunds kommun ska kunna gå på fritids på dagarna efter skolan. Möjlighet och tillgänglighet till kultur- och idrottsutövande eller andra fritidsaktiviteter ska ökas för alla barn i Askersunds kommun oavsett var de bor. Pedagogerna ska alltid ges möjlighet till kompetensutveckling. Arbeta vidare inom Sydnärkes utbildningsförbund för att värna och utveckla Alléskolans kvaliteter och erbjuda utbildningar inom områden där yrkesbrist kommer uppstå. Vi ska möjliggöra för friskolor att starta verksamhet i vår kommun. 11

12 Social välfärd Askersunds kommuninvånare ska kunna känna sig trygga med att vi har hög kvalitet i sjukvården och omsorgen. Verksamheterna ska rikta sig till alla som behöver dem. Vårt arbete ska ligga till grund för att de sociala insatser som görs, på sikt ska vara stödjande och bidra till välmående. Vår grundinställning är att vård och omsorg även i fortsättningen ska vara gemensamt, solidariskt finansierad via skatten samt präglad av valfrihet, hög kvalitet och ett värdigt bemötande. Vård och omsorg ska vara tillgänglig för de som behöver den. Ordning och reda i välfärden bygger på att alla aktörer lever upp till gällande lagar och regler, förvaltar de gemensamma resurserna på ett effektivt sätt, värnar tillgängligheten samt kontinuerligt arbetar för att förbättra kvaliteten. Motiverade och välutbildade medarbetare utgör grunden för att säkra hög kvalitet inom alla delar av välfärden. Inte minst gäller det att ha goda ledare och chefer. För att möta framtidens utmaningar behöver politikerna bli bättre på att tillsammans med medarbetarna skapa förutsättningar för att utveckla omsorg och sjukvård. Vi måste, bättre än idag, säkerställa att våra gemensamma resurser används på ett effektivt sätt. Genom välutvecklad målstyrning och genom att ge medarbetarna utrymme att lägga mer tid på vårdtagare, kan vi skapa bättre kvalitet i vården. Socialnämndens arbete spänner över många olika områden som alla är lika viktiga. Vi vill på sikt söka samarbete med våra grannkommuner i frågor där vi kan samarbeta. På så sätt ska vi försäkra oss om att vår organisation får tillgång till kompetent personal och bra ledare. - Ansvar för andra Frihet att välja ger stora möjligheter men ställer också krav på den enskilde. Alla måste ta ansvar för hur man väljer att leva sitt eget liv. Men ibland klarar vi oss inte själva eller orkar vi inte ta ansvar för våra närmaste. Då behövs skyddsnät som ger trygghet, men som också ger stöd och hjälp för att kunna ta sig ur problemen. För att komma tillrätta med sociala problem är väl fungerande samverkan mellan de ansvariga parterna avgörande. Socialförvaltning, skola, familjecentral, försäkringskassa, arbetsförmedling och polis är här viktiga aktörer. De ideella insatserna inom det sociala området är en stor tillgång för samhället och som måste stödjas och uppmuntras av kommunen. - Trygghet för äldre Askersunds kommun ska vara en bra kommun att åldras i. Det är viktigt att visa förståelse för att äldre inte är en homogen grupp med samma behov och önskemål. Politikerna måste både klara av att se till att de som behöver, ska få vård och omsorg av hög kvalitet och möta utvecklingen med allt flera friska och självständiga äldre. Planering sker för närvarande av ett nytt äldre- och demensboende. Genom att arbeta aktivt med vidareutbildning av personal vill vi skapa möjligheter att bättre ta hand om de äldre som har behov av utökad vård. 12

13 - Resurser Vår personal är vår viktigaste resurs inom vård och omsorg. Socialförvaltningen är en mycket stor arbetsgivare i Askersunds kommun. Vi måste kontinuerligt arbeta med fortbildning, arbetsmiljö och handledning för personalen så att vi alltid är i framkant av utvecklingen. Vi ska arbeta för att samarbetet med Landstinget blir bättre och utökas, framförallt när det kommer till de geriatriska frågorna. Så som åldersstrukturen i Askersunds kommun ser ut kommer det att bli allt viktigare med geriatrisk kompetens. Friska äldre är en resurs för vår kommun. Vårt arbete ska underlätta för människor att kunna vara friska hela livet. Arbetet inom socialförvaltningen måste utöver omvårdnad vara förebyggande för god hälsa högre upp i åldrarna. Familjen är mycket viktig för att vi ska kunna ha en bra omsorg. Vi ska arbeta aktivt med att stötta och hjälpa anhöriga. Därtill är den civila sektorn, väntjänsten, kyrkan, Röda korset m fl ett komplement till den kommunala vården och samarbetet ska värnas. Mål Våra äldre ska vara friska. Våra äldre och deras anhöriga ska vara nöjda. Våra äldre ska kunna välja själva. Social trygghet utan dröjsmål. Vi ska ha en verksamhet som är stabil ur budgetperspektiv. Förutsättningar Personal och anhöriga är vårdens största resurs. Bra vård kräver välutbildad och kompetent personal. En bra verksamhet kräver samverkan med andra aktörer. Alliansen i Askersund vill: Inför lagen om valfrihet inom hemtjänsten. Arbeta för ett utökat samarbete med övriga sydnärkekommuner inom de områden där frågorna är likartade. Arbeta för att främja privata aktörer som vill erbjuda trygghet i flera av kommunens orter. Det nya äldre- och demensboendet ska byggas tillsammans med privata aktörer. 13

14 Kultur och fritid - Kultur Ett väl fungerande kulturliv är en god grund för människors välbefinnande. Kulturen bidrar till att öka bildningen, människors intellektuella och emotionella utveckling samt stärker vårt civilsamhälle. Kulturen ska vara tillgänglig för alla oberoende av ålder, etnicitet, behov och livssituation. Kulturen handlar också om de värden vi anser vara viktiga att föra vidare till nästkommande generationer. Kulturen har stor betydelse för den personliga utvecklingen. Vårt nya kultur- och kunskapscentrum, kommer skapa möjligheter att utveckla det kulturella livet i Askersund. Vi vill öka kulturskolans möjligheter att arbeta med barn och ungdomars förmåga att uttryck sig via teater och dans men även film, media och bild. Biblioteket kommer även fortsättningsvis vara en av grunderna för bildning. Vi vill öka bibliotekens öppettider - Fritids- och idrottsverksamhet Fritids- och idrottsverksamheten är en viktig del i barn och ungdomarnas friskvård men även som nöje för rekreativt syfte. Idrotts- och fritidsaktiviteter ska även rikta sig till vuxna för att förebygga ohälsa. Vi vill inom alla områden utöka samarbetet med våra grannkommuner, t ex underlätta för boende i Askersund att åka och bada i simhall. Vi vill ha ett utökat samarbete mellan förskolor, skolor och frivilliga organisationer för att en bra fritidsverksamhet bidrar till både god hälsa och bättre skolresultat. Mål Kultur- och fritidsverksamheten ska nå fler kommuninvånare. Öka samarbetet med ideella organisationer, föreningar, företag och grannkommuner. Förutsättningar Ideella organisationer och föreningar är en av de större resurserna inom kultur- och fritidsverksamhet. Både fritidsverksamhet och kultur är en viktig del av folkhälsoarbetet. Den i sin tur avspeglar sig på sikt på de äldre i kommunen och deras förutsättningar till ett gott liv. Alliansen i Askersund vill: Utveckla kulturskolan för att öka tillgången till fritidssysselsättningar för barn och unga. Förbättra stödet till föreningsdrivna idrottsanläggningar och till föreningsdriven fritidsgårdsverksamhet. Öka öppettiderna på biblioteksfilialerna och starta bokdepositioner i samarbete med lokala föreningar. Samarbeta med andra kommuner för att öka tillgängligheten till badhus och i samarbete med företag i kommunen återskapa ett kallbadhus. 14

15 Må bra Folkhälsa Inriktningen för framtidens hälsopolitik bygger på att människor har möjlighet att göra hälsosamma livsstilsval och delta i fysiska aktiviteter utifrån sina egna förutsättningar. En god hälsa förbättrar både enskilda människors livssituation och har positiva effekter för samhället i stort. Goda förutsättningar för att leva aktivt och hälsosamt kan i stor utsträckning hjälpa till att förebygga skador och sjukdomar. Askersunds kommun och Örebro läns landsting har ett stort ansvar för folkhälsoarbetet. Det finns allt för stora skillnader i hälsa mellan olika sociala och kulturella grupper. Livsvillkoren påverkar medborgarnas hälsa, välbefinnande och livslängd. Alliansen i Askersund vill därför arbeta med folkhälsa i flera plan, i förebyggande syfte för att minska den ojämlika fördelningen av hälsa i länet. Vi anser att kommunen behöver satsa på hälsofrämjande insatser från tidig ålder. För att skapa ett framgångsrikt arbete måste vi börja med att bygga upp intresse för att hålla sig frisk och sund. Många sjukdomar går att förebygga genom en aktiv livsstil. Vi vet att vi formar vanor och rutiner tidigt i livet, varför det är viktigt att börja redan i förskoleåldern. Barn ska tidigt lära sig vad som är nyttigt och bra för kroppen och vad som är dåligt. Att dagligen genomföra någon typ av fysisk aktivitet för att må bra, att lära sig att vara ute och röra på sig, att delta i gymnastikundervisning och att gärna träna i någon sport efter skolan. Vi i alliansen vill förebygga utanförskap genom att aktivt inbegripa de mest utsatta grupperna. Då är tillgång till familjerådgivning, läxhjälp och stöd för att hänga med i skolan oerhört viktigt. Hälso- och sjukvården har en central roll i sjukdomsförebyggande arbete. Många avstår från vård för de långa väntetiderna och möten med för många läkare. 15

16 16

Socialdemokraterna i Mora

Socialdemokraterna i Mora Socialdemokraterna i Mora FÖRSLAG STRATEGISK PLAN 2015-2018 Vision/målbild Mora, regionstaden för ett aktivt liv Mora är år 2022 en levande stad med en tydlig profil och positiv utvecklingstrend. Staden

Läs mer

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 5 frågor som vi tänker fokusera på 2014-2018 Norrlands bästa företagsklimat Ordning och reda i ekonomin Bra inomhusoch utomhus miljöer för barn, unga

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Socialdemokraterna BOLLNÄS

Socialdemokraterna BOLLNÄS Socialdemokraterna BOLLNÄS Kommunalt handlingsprogram 2006 2010 Socialdemokraternas ledstjärnor är frihet, jämlikhet och solidaritet. Vårt program beskriver hur vi vill skapa ett tryggare och mer rättvist

Läs mer

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv.

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv. Borlänge kommun Strategisk plan 2016-2019 och budgetramar 2016-2018 Borlänge möter framtiden Borlänge är en kommun med stora möjligheter. Här finns goda kommunikationer, stora utbildningsmöjligheter, en

Läs mer

VALPROGRAM 2014 Ragundacentern

VALPROGRAM 2014 Ragundacentern VALPROGRAM 2014 Ragundacentern Centerpartiet står för närodlad politik. Det betyder att beslut ska fattas av människorna själva eller så nära som möjligt de som berörs. Med människan i centrum arbetar

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157.

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157. Växtplats Ulricehamn, Översiktsplan 2001 för Ulricehamns kommun, antogs av kommunfullmäktige 2002-02-21, 12. Planen består av tre häften, del 1 Mål och strategier, del 2 Kunskapskälla och del 3 Konsekvensbeskrivning,

Läs mer

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BILAGA DNR 08-401/179 SID 1 (7) 2008-01-30 Förslag till skolplan Skola i världsklass 1. Inledning Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap och vårt gemensamma bildningsarv

Läs mer

Bygg Ulricehamn starkare

Bygg Ulricehamn starkare Vi är stolta över Ulricehamn. Kommunen växer. Dessutom finns flera framgångsrika företag. De senaste åren har en rad gynnsamma beslut tagits för och i kommunen. Samtidigt kan vi inte blunda för att det

Läs mer

Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar

Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar Östhammar är en bra kommun att bo, leva och arbeta i. Vi i Nya Moderaterna söker väljarnas förtroende för att ta ansvar för och utveckla välfärden, göra det

Läs mer

Möjligheternas Karlstad. jobb istället för ökade klyftor

Möjligheternas Karlstad. jobb istället för ökade klyftor Möjligheternas Karlstad jobb istället för ökade klyftor Karlstad ska vara möjligheternas kommun Det ska vara lockande att flytta hit och attraktivt att bo här. Fler som bor, arbetar och driver företag

Läs mer

NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018

NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018 NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018 Grunden för Centerpartiets politik är alla människors lika rätt och värde oavsett ursprung. Alla människor ska ha goda möjligheter att förverkliga

Läs mer

Politisk plattform för Allians för Kinda 2011-2014

Politisk plattform för Allians för Kinda 2011-2014 Politisk plattform för Allians för Kinda 2011-2014 Ett Kinda fyllt av framtidstro, harmoni och närhet som bygger på god livsmiljö, möten och upplevelser Centerpartiet Moderaterna Miljöpartiet Kristdemokraterna

Läs mer

STRATEGISKT PROGRAM FÖR HAMMARÖ KOMMUN

STRATEGISKT PROGRAM FÖR HAMMARÖ KOMMUN STRATEGISKT PROGRAM FÖR HAMMARÖ KOMMUN BOENDE Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-21 Vision Hammarö 2030 antogs enhälligt av kommunfullmäktige i juni 2013. Ett strategiskt program som anger riktningen

Läs mer

Ett rödare och varmare Kristinehamn

Ett rödare och varmare Kristinehamn 1 Plattform för en valseger 2010 Ett rödare och varmare Kristinehamn Det finns en viktig skiljelinje mellan socialdemokratisk politik och den politik som borgarna för och det är synen på hur välfärds skol-,

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 ESLÖVS KOMMUN Vi tar ansvar En ekonomi i balans är förutsättningen för att driva en politik för Eslöv. Vi tar ansvar för att den kommunala organisationen

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 2015 2018 MEDBORGAREN I FOKUS

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 2015 2018 MEDBORGAREN I FOKUS 2015-05-05 [1] KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 2015 2018 MEDBORGAREN I FOKUS Gemensamt förslag [2] Kommunfullmäktiges mål 2015-2018 Styrmodellen De av kommunfullmäktige fastställda målen för mandatperioden 2015-2018

Läs mer

Sollentuna kommun ska fortsätta att långsiktigt äga de tre kommunala bolagen AB Sollentunahem, AB Solom och Sollentuna Energi AB.

Sollentuna kommun ska fortsätta att långsiktigt äga de tre kommunala bolagen AB Sollentunahem, AB Solom och Sollentuna Energi AB. Politisk överenskommelse för mandatperioden 2014-2018 Den politiska majoriteten (M, FP och KD) fortsätter att leda kommunen mot målet att vara en kommun i framkant, en kommun som är attraktiv för alla

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB

TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB 5 10 15 20 25 30 35 40 SSU är Östergötlands starkaste röst för progressiva idéer och för en politik som vågar sätta människan före marknadens intressen. Vår idé om det

Läs mer

Plattform för den politiska majoriteten på Orust 2014-2018 Samverkan för ett mer hållbart och jämlikt Orust

Plattform för den politiska majoriteten på Orust 2014-2018 Samverkan för ett mer hållbart och jämlikt Orust Plattform för den politiska majoriteten på Orust 2014-2018 Samverkan för ett mer hållbart och jämlikt Orust Den politiska majoriteten i Orust kommun, Socialdemokraterna, Centernpartiet, Miljöpartiet de

Läs mer

Kalmar län kan mer. Vi vill ha de bästa svaren på Kalmar läns framtidsutmaningar. Handledning för politikutveckling Kalmar län 2015-17

Kalmar län kan mer. Vi vill ha de bästa svaren på Kalmar läns framtidsutmaningar. Handledning för politikutveckling Kalmar län 2015-17 Kalmar län kan mer Vi vill ha de bästa svaren på Kalmar läns framtidsutmaningar Handledning för politikutveckling Kalmar län 2015-17 Kalmar län kan mer Vi vill ha de bästa svaren på Kalmar läns framtidsutmaningar.

Läs mer

ETT BÄTTRE DEGERFORS. FÖR ALLA. SOCIALDEMOKRATERNA I DEGERFORS VALPROGRAM 2015-2018.

ETT BÄTTRE DEGERFORS. FÖR ALLA. SOCIALDEMOKRATERNA I DEGERFORS VALPROGRAM 2015-2018. ETT BÄTTRE DEGERFORS. FÖR ALLA. SOCIALDEMOKRATERNA I DEGERFORS VALPROGRAM 2015-2018. Annika Engelbrektsson, kandidat till kommunstyrelsens ordförande och förstanamn på Socialdemokraterna i Degerfors lista

Läs mer

Partiprogram för Feministiskt Initiativ Gullspång antaget december 2014

Partiprogram för Feministiskt Initiativ Gullspång antaget december 2014 Partiprogram för Feministiskt Initiativ Gullspång antaget december 2014 FÖR ETT JÄMSTÄLLT GULLSPÅNG Målet för den feministiska politiken är ett samhälle som skapar utrymme för alla människor att utveckla

Läs mer

Barn -, skol - och ungdomspolitik

Barn -, skol - och ungdomspolitik I EKSJÖ KOMMUN 2015-2018 VILL MODERATERNA... Barn -, skol - och ungdomspolitik INLEDNING Skolan är en utmaning för vårt samhälle och utgör grunden för både individens och samhällets utveckling. Utbildning

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2016-2019.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2016-2019. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer 2015-12-07 1 (7) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2016-2019. Antagen i fullmäktige

Läs mer

ETT VÄXANDE LULEÅ HANDLINGSPROGRAM 2014 2018 FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I LULEÅ

ETT VÄXANDE LULEÅ HANDLINGSPROGRAM 2014 2018 FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I LULEÅ ETT VÄXANDE LULEÅ HANDLINGSPROGRAM 2014 2018 FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I LULEÅ Våra kandidater till kommunfullmäktige. ETT VÄXANDE LULEÅ Vårt Luleå är ett samhälle där alla människor känner sig välkomna.

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

Gott att bli gammal på Gotland. Äldrepolitiskt program 2010-2025

Gott att bli gammal på Gotland. Äldrepolitiskt program 2010-2025 Gott att bli gammal på Gotland Äldrepolitiskt program 2010-2025 Gott att bli gammal på Gotland Äldrepolitiskt program för Gotland 2010 2025 En tid framöver står vårt samhälle inför en rad utmaningar som

Läs mer

Lidköping Framtidskommunen

Lidköping Framtidskommunen 1 Lidköping Framtidskommunen Lidköping är den välkomnande och hållbara kommunen med framtidstro och är ett tillväxtcentrum för Västra Skaraborg med ständigt inflöde av nya medborgare. Lidköpings miljöarbete

Läs mer

6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en del jobbar halvt ihjäl sig medan andra inte har sysselsättning.

6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en del jobbar halvt ihjäl sig medan andra inte har sysselsättning. Bättre frisktal och flera i arbete > mindre sjukskrivningar och mindre arbetslöshet. Minskad arbetstid och arbetslöshet. Utbildningsnivå. 6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en

Läs mer

Politisk inriktning 2007-2010

Politisk inriktning 2007-2010 Politisk inriktning 2007-2010 Kommunstyrelsen/Politisk kommunledning FEBRUARI 2007 Inledning Allians för Huddinge bestående av Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna har tillsammans med Drevvikenpartiet

Läs mer

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy Syftet med Stage4you Academy s lokala utvecklingsplan är att fortsätta vårt arbete med att utveckla skolan

Läs mer

Kronoberg inför 2010. Socialdemokraterna i Kronobergs valprogram 2006 2010

Kronoberg inför 2010. Socialdemokraterna i Kronobergs valprogram 2006 2010 Kronoberg inför 2010 s valprogram 2006 2010 Vision: I Kronobergs län skapar vi det goda livet! Vi tar tillvara det vi är bra och unika på. Känslan av det goda livet lever och sprids långt utanför våra

Läs mer

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Äldrepolitiskt program 2016-2019 Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2015 115 1 Inledning Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 10 juni 2015

Läs mer

Mål och visioner för Barn- och utbildningsnämnden i Torsby kommun

Mål och visioner för Barn- och utbildningsnämnden i Torsby kommun Mål och visioner för Barn- och utbildningsnämnden i Torsby kommun Vision - En yngre befolkning - En kommun med ett starkt varumärke, framtidstro och en positiv självbild - Förverkliga ett gott liv för

Läs mer

Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015

Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015 Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015 Vision för Tierps kommun 1 Ta riktning Visionen ska visa vägen och ge vår kommun bästa tänkbara förutsättningar att utvecklas.

Läs mer

ATT LEVA ETT GOTT LIV HELA LIVET. Vision och måldokument för äldrefrågor i Ulricehamns kommun

ATT LEVA ETT GOTT LIV HELA LIVET. Vision och måldokument för äldrefrågor i Ulricehamns kommun ATT LEVA ETT GOTT LIV HELA LIVET Vision och måldokument för äldrefrågor i Ulricehamns kommun Innehållsförteckning Inledning 3 Befolkningsprognos fram till 2025 4 Medborgarnas kunskap, värderingar och attityder

Läs mer

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld.

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld. Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra värderingar vägleder oss när vi möter våra kunder, det vill säga medborgare, besökare och företagare.

Läs mer

Innehållsförteckning. Visionen Ett större Falun... 2

Innehållsförteckning. Visionen Ett större Falun... 2 Innehållsförteckning Visionen Ett större Falun... 2 Perspektiv på visionen... 2 Trygghet och välfärd... 2 Näringsliv och arbetsmarknad... 2 Hållbar utveckling... 2 Plats för alla... 2 Stadsplanering och

Läs mer

Utbildningsnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016

Utbildningsnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016 2014 Utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 Innehållsförteckning Nämndens verksamhetsplan... 3 Nämndens uppgift... 4 Förutsättningar... 5 Kommunens mål under treårsperioden... 6 Kund/invånare...

Läs mer

Vision ARBETSMARKNADSPOLITISKT PROGRAM. Lycksele kommun. I Lycksele tar vi till vara och utvecklar medborgarnas kompetens och arbetsf ö rm å ga.

Vision ARBETSMARKNADSPOLITISKT PROGRAM. Lycksele kommun. I Lycksele tar vi till vara och utvecklar medborgarnas kompetens och arbetsf ö rm å ga. ARBETSMARKNADSPOLITISKT PROGRAM Lycksele kommun Vision I Lycksele tar vi till vara och utvecklar medborgarnas kompetens och arbetsf ö rm å ga. Malin Ackermann Lennart Melin Inledning Ansvaret för arbetsmarknadspolitiken

Läs mer

Kvalitet före driftsform

Kvalitet före driftsform Kvalitet före driftsform - Ett program för valmöjligheter med ansvar för framtiden Socialdemokraterna i Haninge, Handenterminalen 3 plan 8 136 40 Haninge. Tel 745 40 74 socialdemokraterna.haninge@telia.com

Läs mer

Landstingsplan 2015 2018. Antagen av landstingsfullmäktige 2014-06-16-17, 59 Dnr LD14/01427

Landstingsplan 2015 2018. Antagen av landstingsfullmäktige 2014-06-16-17, 59 Dnr LD14/01427 Landstingsplan 2015 2018 Antagen av landstingsfullmäktige 2014-06-16-17, 59 Dnr LD14/01427 Innehåll Vår vision...3 Ekonomi...4 Personal...5 Hälso- och sjukvård...6 Hjälpmedel...8 Tandvård...9 Miljö...10

Läs mer

Policy Modell för attraktiv skola i Piteå kommun

Policy Modell för attraktiv skola i Piteå kommun Policy Modell för attraktiv skola i Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Modell för attraktiv skola Policy 2013-12-16, 222 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Yttrande över Skånes regionala utvecklingsstrategi 2030

Yttrande över Skånes regionala utvecklingsstrategi 2030 Beteckning - referens YTTRANDE Jenny Lundskog Datum 2014-03-21 Yttrande över Skånes regionala utvecklingsstrategi 2030 Rädda Barnen anser att förslaget till regional utvecklingsstrategi behöver kompletteras

Läs mer

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi » Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås 2025 Vision och strategi Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-XX-XX För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan

Läs mer

tillgång till offentlig och kommersiell service och investeringar i kommunikationer och infrastruktur.

tillgång till offentlig och kommersiell service och investeringar i kommunikationer och infrastruktur. Antagen av distriktskongressen 30 november 2013 2 (10) 3 (10) Om vi ska klara framtidens välfärd måste fler jobba. Därför har vi socialdemokrater satt upp ett mål om att Sverige senast år 2020 ska ha EU:s

Läs mer

En äldrepolitik för framtiden. En rapport som beskriver socialdemokratisk äldrepolitik och hur alternativet ser ut

En äldrepolitik för framtiden. En rapport som beskriver socialdemokratisk äldrepolitik och hur alternativet ser ut En äldrepolitik för framtiden En rapport som beskriver socialdemokratisk äldrepolitik och hur alternativet ser ut 2 Sammanfattning Att utveckla äldreomsorgen är tveklöst en av framtidens stora utmaningar

Läs mer

Utökad kunskap om arbetslivet inom kommun och näringsliv samt att konkret arbeta med att stärka sin självkänsla.

Utökad kunskap om arbetslivet inom kommun och näringsliv samt att konkret arbeta med att stärka sin självkänsla. Barn- och utbildningsnämnden Uppdrag Vi ansvarar för att verkställa kommunfullmäktiges mål och statens krav på styrning av verksamheten utifrån skollagen, läroplan för förskola och läroplan och kursplaner

Läs mer

Programområde... 3. Vägledande idé och tanke... 4. Perspektiv... 5. Elevens perspektiv.. 5. Föräldrarnas perspektiv... 5

Programområde... 3. Vägledande idé och tanke... 4. Perspektiv... 5. Elevens perspektiv.. 5. Föräldrarnas perspektiv... 5 Programområde... 3 Vägledande idé och tanke... 4 Perspektiv.... 5 Elevens perspektiv.. 5 Föräldrarnas perspektiv... 5 Det pedagogiska perspektivet.. 6 Hälso perspektiv.. 6 Rektors och förskolechefers perspektiv..

Läs mer

Centerpartiet Vi anser att dessa kurser varit framgångsrika. Vi arbetar för att dessa ska kunna fortsätta även i framtiden.

Centerpartiet Vi anser att dessa kurser varit framgångsrika. Vi arbetar för att dessa ska kunna fortsätta även i framtiden. Fem frågor till riksdagspartierna inför valet 2014 1. Anser ni att de studiemotiverande folkhögskolekurserna ska få fortsätta efter 2014 och därmed också satsningen på extra folkhögskoleplatser på allmän

Läs mer

VISION, VÄRDEGRUND OCH MÅL

VISION, VÄRDEGRUND OCH MÅL VISION, VÄRDEGRUND OCH MÅL ORSA KOMMUNS VÄRDEGRUND I vår kommun värnar vi de mänskliga rättigheterna och barns och ungdomars speciella rättigheter. Det innebär att alla i kommunen bemöter andra med öppenhet,

Läs mer

Jobben är vår viktigaste fråga

Jobben är vår viktigaste fråga Jobben är vår viktigaste fråga Vår politik gör skillnad Jobb och framtidstro! Socialdemokraterna i Olofström har genom en framsynt politik lagt grunden till den positiva utveckling vi idag har i kommunen.

Läs mer

2009Idéprogram. Fastställt av förbundsstämman

2009Idéprogram. Fastställt av förbundsstämman 2009Idéprogram Fastställt av förbundsstämman Många små steg till ett hållbart samhälle 2 i n n e h å l l Idéprogrammet i korthet 3 Människosyn 4 Bildningssyn 5 Demokratisyn 7 Kultursyn 7 Hållbar utveckling

Läs mer

Socialdemokraterna. förbättrar och utvecklar Ulricehamns kommun 2007 2010

Socialdemokraterna. förbättrar och utvecklar Ulricehamns kommun 2007 2010 Socialdemokraterna 123 förslag som förbättrar och utvecklar Ulricehamns kommun 2007 2010 Vår kommun behöver nya tag, ett nytt ledarskap och en handlingskraftig ledning, som sätter kommunens intressen före

Läs mer

100 dagars-programmet

100 dagars-programmet 100 dagars-programmet Alliansen i Malmö 2014 Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet i Malmö går till val med ambitionen att bilda ett Alliansstyrt Malmö. Vi går till val på 22 gemensamma

Läs mer

Hur näringslivsvänliga är riksdagspartierna? Appendix 1.

Hur näringslivsvänliga är riksdagspartierna? Appendix 1. Hur näringslivsvänliga är riksdagspartierna? Appendix 1. Här är de samlade svaren från riksdagspartierna med motiveringarna till svaren på frågorna. Moderaterna Ja, Alliansen vill inom ramarna för vår

Läs mer

Världens bästa land att åldras i

Världens bästa land att åldras i 2 Världens bästa land att åldras i 2006-06-28 2 Inledning Sverige ska bli världens bästa land att åldras i. Alla ska kunna se fram mot en givande och trygg tid som pensionär. (Socialdemokraternas valmanifest

Läs mer

Du är viktig för Norrköpings framtid.

Du är viktig för Norrköpings framtid. Den blå tråden Du är viktig för Norrköpings framtid. Om du känner glädje i att skapa värde och göra nytta för andra människor har du kommit helt rätt. För alla vi som jobbar här gör skillnad för Norrköpingsbornas

Läs mer

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om ÖSTGÖTAREGIONEN 2020 Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland Kort information om 1 Regionförbundet Östsams uppgift är att arbeta för Östgötaregionens utveckling. Regionförbundet har bildats av Östergötlands

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN. Folkhälsopolicy. Antaget av Kommunfullmäktige 2010-05-20, 48

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN. Folkhälsopolicy. Antaget av Kommunfullmäktige 2010-05-20, 48 STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Folkhälsopolicy Antaget av Kommunfullmäktige 2010-05-20, 48 Folkhälsopolicy för Strömstads kommun ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-05-20 Innehåll Bakgrund...4 Jämlika

Läs mer

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 2015-09-24 Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 Inledning Socialnämndens mål utgår från vision, verksamhetsidé och förhållningsätt på kommunövergripande nivå. Med utgångspunkt i dessa

Läs mer

Valprogram för Falköpings kommun 2014

Valprogram för Falköpings kommun 2014 Valprogram för Falköpings kommun 2014 Centerpartiets grundläggande värderingar bygger på alla människors lika rätt och värde. Vi tror på varje människas rätt och förmåga att forma sin egen framtid! Det

Läs mer

Dalastrategin Med förenade krafter mot 2016

Dalastrategin Med förenade krafter mot 2016 Dalastrategin Med förenade krafter mot 2016 Den skrift som du håller i din hand är ett strategidokument som anger inriktningen av arbetet med Dalarnas utveckling. Slutresultatet vill Region Dalarna se

Läs mer

PITEÅ - MÖJLIGHETERNAS KOMMUN Va l p r o g r a m f ö r S o c i a l d e m o k r a t e r n a i P i t e å

PITEÅ - MÖJLIGHETERNAS KOMMUN Va l p r o g r a m f ö r S o c i a l d e m o k r a t e r n a i P i t e å PITEÅ - MÖJLIGHETERNAS KOMMUN Va l p r o g r a m f ö r S o c i a l d e m o k r a t e r n a i P i t e å TRYGGT, ATTRAKTIVT OCH UTHÅLLIGT Tryggt, attraktivt och uthålligt Piteå ska vara en möjligheternas

Läs mer

Utbildningsnämndens budget och nämndplan 2013

Utbildningsnämndens budget och nämndplan 2013 Utbildningsnämndens budget och nämndplan 2013 Styrdokument Dokumenttyp Plan Beslutad av Utbildningsnämnden Beslutsdatum 2012-11-21 Ansvarig sektor kultur och fritid Sektor utbildning, Gäller för Förskola,

Läs mer

Verksamhetsstrategi 2015

Verksamhetsstrategi 2015 Verksamhetsstrategi 2015 Innehåll Inledning 4 Vårt uppdrag 5 Bruka utan förbruka 5 Skogsriket med värden för världen 6 Skogspolitiska mål 6 Produktionsmålet 6 Miljömålet 6 Sveriges miljömål och miljöarbete

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy

Chefs- och ledarskapspolicy Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 1. Inledning Denna policy vänder sig till dig som är chef eller vill bli chef i Eksjö kommun. Syftet är att du tydligt ska veta utifrån

Läs mer

Våra vägval för Dalarnas väg in i framtiden

Våra vägval för Dalarnas väg in i framtiden Våra vägval för Dalarnas väg in i framtiden Det är dags att välja för de närmaste åren. Våra prioriteringar är tydliga: Jobben är viktigast. Sedan skolan och välfärden. Mindre klasser och fungerande vård

Läs mer

DROTTNINGHOLMS FÖRSKOLA

DROTTNINGHOLMS FÖRSKOLA VerksamhetV Verksamhetsplan för 2009 DROTTNINGHOLMS FÖRSKOLA STENHAMRA FÖRSKOLA SÅNGA SÄBY FFM Uppdrag Enhetens förskolor erbjuder förskoleverksamhet till barn i åldrarna 1-5 år vars föräldrar förvärvsarbetar,

Läs mer

Ny integrationspolitik för ett växande Skellefteå

Ny integrationspolitik för ett växande Skellefteå Ny integrationspolitik för ett växande Skellefteå Inledning Skellefteå har som mål att kommunen ska växa till 80 000 innevånare till år 2030. För att nå detta mål måste det finnas en lokal politik som

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kungsängens förskolor 2014

Verksamhetsberättelse Kungsängens förskolor 2014 Verksamhetsberättelse Kungsängens förskolor 2014 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Viktiga händelser under året... 3 2 Mål och resultat... 4 2.1 Förbättra servicen till medborgare och företagare

Läs mer

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass SKOLROTELN BILAGA 1 SID 1 (8) 2008-09-03 Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass 1 Inledning Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande och vara rolig, stimulerande, trygg

Läs mer

För ett bättre Svedala

För ett bättre Svedala För ett bättre Svedala Trygghet Kvalitet och Respekt Handlingsprogram för Svedala kommun 2007-2010 Vår vision är ett samhälle där enskilda människor bestämmer mer och politiker och tjänstemän bestämmer

Läs mer

Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016

Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016 Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016 Arbetsplan utvärderingsverktyg för Eriksbergsgårdens förskola 2015-16. Denna plan bygger på Lpfö-98- reviderad 2010 ÖSB övergripande strategi och budget

Läs mer

Trygghetsaspekter i din kommun visar på förbättrade resultat. Din delaktighet och kommunens information är ett förbättringsområde.

Trygghetsaspekter i din kommun visar på förbättrade resultat. Din delaktighet och kommunens information är ett förbättringsområde. I Kommunens Kvalitet i Korthet redovisas resultat inom några viktiga områden som är intressanta för invånarna. Resultaten har ambitionen att beskriva kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner.

Läs mer

Skolplan för Karlshamns kommun 2002 2005

Skolplan för Karlshamns kommun 2002 2005 Skolplan för Karlshamns kommun 2002 2005 Antagen av kommunfullmäktige 2002-09-02 133 Förord Föreliggande skolplan omfattar hela det kommunala utbildningsväsendet med undantag av vuxenutbildningen. Med

Läs mer

Utbildningsnämnden. Verksamhetsplan 2015-2017

Utbildningsnämnden. Verksamhetsplan 2015-2017 2015 Utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Nämndens verksamhetsplan Denna verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige beslutade kommunplanen för 2015-2017. Inledning Kommunplanen är antagen

Läs mer

Jomala kommun Mål och riktlinjer 2011-2012

Jomala kommun Mål och riktlinjer 2011-2012 Jomala kommun Mål och riktlinjer 2011-2012 Godkända av kommunfullmäktige den 14 december 2010, 96 Förord Detta är Jomala kommuns första dokument om övergripande mål och riktlinjer. Ett flertal år har våren

Läs mer

En vision med övergripande mål för Kiruna kommun

En vision med övergripande mål för Kiruna kommun Antagen i kommunfullmäktige 2013-05-27, 68 En vision med övergripande mål för Kiruna kommun Inledning Att ta fram en vision för framtidens Kiruna är ett sätt att skapa en gemensam bild av hur framtiden

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

DRÖMMEN OM SKÅNE Valplattform för Centerpartiet i Skåne 2010

DRÖMMEN OM SKÅNE Valplattform för Centerpartiet i Skåne 2010 DRÖMMEN OM SKÅNE Valplattform för Centerpartiet i Skåne 2010 Centerpartiet i Skånes valplattform 2010 Drömmen om Skåne ännu har aldrig något gjorts utan att någon har varit den första att göra det ( )

Läs mer

Enhetsplan 2016. Biblioteket

Enhetsplan 2016. Biblioteket Enhetsplan 2016 Biblioteket 2 Innehållsförteckning 1 Biblioteket...3 1.1 Verksamhetsområde 9: Bibliotek, kultur och fritid (inklusive fritidsgårdar)...3 1.1.1 Verksamhet och syfte...3 1.1.2 Verksamhetens

Läs mer

FRAMTIDSKONTRAKTET KUNGÄLV 2020 15 skäl att rösta på Socialdemokraterna

FRAMTIDSKONTRAKTET KUNGÄLV 2020 15 skäl att rösta på Socialdemokraterna FRAMTIDSKONTRAKTET KUNGÄLV 2020 15 skäl att rösta på Socialdemokraterna Kontakta oss: - Maria Steen 0725-303683 Miguel Odhner 0703-520101 Besök vår hemsida: http://www.socialdemokraterna.se/kungalv Kungälv

Läs mer

JÄMTLAND/HÄRJEDALEN 2030 INNOVATIVT OCH ATTRAKTIVT REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI

JÄMTLAND/HÄRJEDALEN 2030 INNOVATIVT OCH ATTRAKTIVT REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI JÄMTLAND/HÄRJEDALEN 2030 INNOVATIVT OCH ATTRAKTIVT REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI Det handlar om oss alla Jämtlands län bor idag inte fler personer än vad I det gjorde för hundra år sedan. På den tiden bodde

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

Att vilja. Det här är Väster norrlands regionala utvecklingsstrategi för 2020.

Att vilja. Det här är Väster norrlands regionala utvecklingsstrategi för 2020. Att vilja. Det här är Väster norrlands regionala utvecklingsstrategi för 2020. Tillsammans. Ju fler som drar åt samma håll, desto större är chansen att lyckas. Så enkel är den grundläggande idén bakom

Läs mer

100-dagarsprogram. Inom de första 100 dagarna 2011 ska vi ha fattat beslut om eller ha påbörjat arbetet med följande 92 punkter.

100-dagarsprogram. Inom de första 100 dagarna 2011 ska vi ha fattat beslut om eller ha påbörjat arbetet med följande 92 punkter. 100-dagarsprogram Inom de första 100 dagarna 2011 ska vi ha fattat beslut om eller ha påbörjat arbetet med följande 92 punkter. 1 Vision Helsingborg ska vara Sveriges mest attraktiva stad för människor

Läs mer

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Varför ska vi ha en skolplan? Riksdag och regering har fastställt nationella mål och riktlinjer för verksamheten i förskola och skola, samt har gett i uppdrag åt kommunerna

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-2018. Budget 2016. Överförmyndarnämnden

Verksamhetsplan 2016-2018. Budget 2016. Överförmyndarnämnden Verksamhetsplan 2016-2018 Budget 2016 Överförmyndarnämnden Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen ----------------------------------------------------------------- 3 Omvärldsanalys --------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

KRAFTSAMLING 2011-2015

KRAFTSAMLING 2011-2015 KRAFTSAMLING 2011-2015 Framtidsbilder från livet i Norrbotten 2030 Framtidsbilderna är Tillväxtrådets sammanfattning av Kraftsamlings rundabordssamtal. KRAFTSAMLING Befolkningsökning är grunden för tillväxt

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Moderaterna i Enköping 2015-2018

Kommunalt handlingsprogram för Moderaterna i Enköping 2015-2018 Kommunalt handlingsprogram för Moderaterna i Enköping 2015-2018 Allmän del i handlingsprogrammet Full sysselsättning är en av moderaternas viktigaste frågor. Vi är inte nöjda förrän alla som kan och vill

Läs mer

Möjligheternas Sotenäs bygger vi tillsammans

Möjligheternas Sotenäs bygger vi tillsammans Möjligheternas Sotenäs bygger vi tillsammans Vår ideologi Arbete och välfärd genom Demokrati Solidaritet och Rättvisa Vi gör förbättringar och satsar framåt under de kommande fyra åren Britt Wall kommunalrådskandidat

Läs mer

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land där var och en oavsett bakgrund kan växa och ta sin del

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FÖR PITEÅ KOMMUNS 2011-2015

TILLVÄXTPROGRAM FÖR PITEÅ KOMMUNS 2011-2015 TILLVÄXTPROGRAM FÖR PITEÅ KOMMUNS 2011-2015 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Tillväxtprogram för Piteå kommun, 2011-2015 Välj dokumenttyp Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Vi växer för en hållbar framtid!

Vi växer för en hållbar framtid! Datum 2015-04-20 Vision Vi växer för en hållbar framtid! Politisk viljeinriktning Hållbarhet och tillväxt Vi i vill verka för en hållbar tillväxt. Vi vill skapa goda förutsättningar för ett hållbart samhälle,

Läs mer

Mål- och styrdokument för Västerviks kommuns arbete med barn och ungdomar

Mål- och styrdokument för Västerviks kommuns arbete med barn och ungdomar 1 Fastställd av kommunstyrelsen 2014-04-28, 201 Mål- och styrdokument för Västerviks kommuns arbete med barn och ungdomar Styrning och ledning Arbetet med barn- och ungdomsfrågor, med fokus på samordning

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 Kultur- och Fritidsnämnden

VERKSAMHETSPLAN 2015 Kultur- och Fritidsnämnden Verksamhetsplan 1(13) VERKSAMHETSPLAN Kultur- och Fritidsnämnden Framtagen av: Annica Skog Datum: -11-25 Version: 1 Diarienummer: /ULN 067 Verksamhetsplan 2(13) Innehåll 1. Nämndens grunduppdrag... 3 Vision...

Läs mer

Så här vill vi göra Enköping till en ännu bättre kommun.

Så här vill vi göra Enköping till en ännu bättre kommun. Handlingsprogram för Enköpingsmoderaterna 2011--2014 1 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Barn och utbildning... 4 Omsorg genom livet och ett värdigt åldrande... 6 Kultur och fritid... 8 Miljö och infrastruktur...

Läs mer