Kallelse. Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse. Kommunstyrelsen"

Transkript

1 Kallelse Kommunstyrelsen Tisdagen den 23 september 2014

2 RAGUNDA KOMMUN KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Datum Kommunstyrelsen Plats: Kommunkontoret, Hammarstrand, lokal Tjädern Tid: Tisdagen den 23 september, kl Information 1. Ekonomi. Kl a. Delårsrapport Bosse Svenningson, Ekonomichef b. Fonder och stiftelser Therese Östlin-Dahlgren, Ekonomi 2. Redovisning Vård o Omsorgsutredning Kl Fika 3. Energikontoret Ingrid Ahnlund Rode Kl Ks ordf, opp.råd, ansvariga politiker för verksamhetsområden. Kl Kommunchef. Kl a. Redovisning av Nationellaprov, 20 min. b. Information om Björkhammar, 15 min. Beslut Val av justerare. Ks 102 Dnr 2014/ Delårsrapport Ragunda kommun Ks Redovisning av förslag på åtgärder för att hålla budget Ks 104 Dnr 2014/ Utökning budget 2015 upphandlingskontoret... 3 Ks 105 Dnr 2014/ Nyföretagarcentrum... 4 Ks 106 Dnr 2014/ Svar medborgarförslag gällande Skolmat/Pedagogisk lunch för lärare Ks 107 Dnr 2014/ Svar på medborgarförslag gällande kostnadsfritt länskort till gymnasieungdomar Ks 108 Dnr 2014/ Svar på medborgarförslag gällande extra kommunalt bidrag till gymnasieungdomar som studerar på annan ort Ks 109 Dnr 2013/ Svar på medborgarförslag Roligare skolgård Ks 110 Dnr 2014/ Motion Demensutbildning inom vården KALLELSEN SKICKAS TILL ERSÄTTARNA FÖR KÄNNEDOM

3 RAGUNDA KOMMUN KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Datum Ks Prestationsersättning för att införa ÄBIC i kommunen Ks 112 Dnr 2014/ Motion - Politisk värdering av inkomna motioner/medborgarförslag Ks 113 Dnr 2014/ Motion - Samerna vårt ursprungsfolk i Sverige Ks 114 Dnr 2014/ Motion Rehabiliteringen i Ragunda kommun Ks 115 Dnr 2014/ Motion Bygga bostäder för äldre i Stugun Ks 116 Dnr 2014/ Medborgarförslag Införande av en timmes gymnastik per dag i skolan Ks 117 Dnr 2014/ Medborgarförslag Skärmtak för barnvagnar Ks 118 Dnr 2014/ Medborgarförslag Arbetsgrupp för Sporthall/Allaktivitetshus Ks 119 Dnr 2013/ Vital demokrati Ks 120 Dnr 2014/ Ekonomiskt bidrag till politiska partier i Ragunda kommun Ks 121 Dnr 2009/ Försäljning av fastighet, Byn 1:112 samt Fors Prästbord 1: Ks 122 Dnr 2014/ Tomtförsäljning Ragunda Oppåsen 1: Ks Övertagande av lån/ansvarsförbindelser Ks 124 Dnr 2014/ Förslag till ny VA-taxa Ks 125 Dnr 2013/ Svar på yrkande att redovisa översyn på avfallshanteringen från Ks 151/ Ks 126 Dnr 2014/ Likvidering av regionförbundet Jämtlands län Ks 127 Dnr 2014/ Ändring i förbundsordning angående fördelning av överskott Ks 128 Dnr 2014/ Industrisamverkan i Jämtland Härjedalen Ks 129 Dnr 2010/ Vindkraftcentrum medfinansiering Ks 130 Dnr 2014/ Arbetsordning Kommunfullmäktige Ragunda kommun Ks 131 Dnr 2014/ Avslutande av stiftelser/fonder genom utdelning Ks 132 Dnr 2014/ Ansökan om organisationsnummer till stiftelser KALLELSEN SKICKAS TILL ERSÄTTARNA FÖR KÄNNEDOM

4 RAGUNDA KOMMUN KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Datum Ks 133 Dnr 2014/ Beslut för Stiftelser/fonder som finns i kommunens räkning Ks 134 Dnr 2014/ Stiftelser enligt anknuten förvaltning Ks 135 Dnr 2014/ Kulturstipendium Ks 136 Dnr 2014/ Etableringsfrämjande samverkan i regionen Jämtland Härjedalen Ks Utvärdering av fyradagarsvecka i förskoleklass och åk Ks Ny LUPP-undersökning Ks Policy som reglerar rätten till specialkost i förskola och skola Ks 140 Dnr 2014/ Lokal folkhälsoplan Ks Svar på Revisionsrapport Björkhammar-Nytt äldreboende Ks Valärenden Ks Bevakningslista Ks Anmälan av delegationsbeslut Ks Meddelanden Särskilda bilagor Sammanfattande Redovisning av nationella prov Tänk på barnchecken (Kf 6/97) Terese Bengard ordförande KALLELSEN SKICKAS TILL ERSÄTTARNA FÖR KÄNNEDOM

5 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen 20 1 Ks 102 Dnr 2014/ Delårsrapport Ragunda kommun Föreligger delårsbokslut per augusti 2014 och prognos per Underlag till beslut Bilaga - Delårsbokslut augusti och prognos per Förslag till beslut Godkänna delårsbokslut och prognos Föreslå Kommunfullmäktige att fastställa delårsbokslut och prognos.

6 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen 20 2 Ks 103 Redovisning av förslag på åtgärder för att hålla budget På Kommunstyrelsens möte beslutades att ge ledningsgruppen i uppdrag att till den 23 september redovisa förslag på åtgärder som kan vidtas för att hålla budget för 2014.

7 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen 20 3 Ks 104 Dnr 2014/ Utökning budget 2015 upphandlingskontoret Uppdrag upphandlingskontoret Upphandlingskontorets uppdrag är att svara för upphandlingar av gemensamma avtal för varor och tjänster som köps frekvent i stora kvantiteter och som efterfrågas av de flesta samverkande kommunerna. Upphandlingskontoret utför även på uppdrag och mot särskild debitering kommunspecifika upphandlingar samt kvalitetssäkring av både förfrågningsunderlag och anbudsutvärderingar. Förändringar i driftbudget 2015 Länets kommuner har fått förfrågan om en budgetökning på totalt 700tkr för 2015 när det gäller upphandlingskontorets verksamhet. Det skulle innebära en utökning på ca 27 tkr för Ragunda kommun för år Ragunda har sannolikt i första hand behov av att köpa tjänster som är specifika för oss samt även kvalitetssäkringsuppdrag. Utifrån detta och den rådande ekonomiska situationen är förslag till beslut att inte bifalla en utökning av budget 2015 till upphandlingskontoret. Underlag för beslut Bilaga - Budget 2015 Upphandlingskontoret Gemensam nämnd Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås att inte utöka budgeten när det gäller upphandlingskontorets verksamhet för Ansvarig Tjänsteman Gun Fahlander, Kommunchef

8 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen 20 4 Ks 105 Dnr 2014/ Nyföretagarcentrum Bakgrund Som stöd för personer som vill starta eller utveckla sitt företag har i Ragunda kommun under många år Almi funnits på plats. Almi har förändrat sin verksamhet i länet och riktar nu enbart in sig på finansieringsfrågor. När nu Nyföretagarcentrum etablerat verksamhet i länet och de flesta av länets kommuner använder Nyföretagarcentrums rådgivare så vill nu även kommunens företagare och näringslivsrådet att vi använder Nyföretagarcentrum som samarbetspartner. Nyföretagarcentrum är idag Sveriges ledande aktör för nyföretagande och finns i 200 av landets 290 kommuner. Förslag till beslut Utvecklingsavdelningen föreslår att Ragunda kommun finansierar Nyföretagarcentrums etablering i kommunen med kr per år. Avtalet löper på tre år, 2015, 2016 och Avtalet omförhandlas varje år. Medel anvisas från Näringslivsbefrämjande åtgärder, ansvar 222, verksamhet Övrigt Varje företagarförening finansierar etableringen med kr vardera varje år, alltså tillsammans kr och är en förutsättning för att avtalet kan följas. Utvecklingsavdelning tillhandahåller ett mötesrum samt samarbetar i kontakten med nya företagare. Ansvarig Tjänsteman Örjan Wiklund, Näringslivutvecklare

9 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen 20 5 Ks 106 Dnr 2014/ Svar medborgarförslag gällande Skolmat/Pedagogisk lunch för lärare. Medborgarförslaget innehåller tre punkter som handlar om skolmaten på Järåskolan. Punkterna är tillagningskök, pedagogiska måltider samt avdela personal som hjälper eleverna när de tar mat, i avsikt att minska matsvinnet. Svar har inkommit från Tomas Blom Skolchef och Elisabeth Norman Edlund, Kostchef. Tomas Blom, Skolchef Frågan om tillagningskök på Järåskolan har blivit aktuell i samband med att förskoleverksamheten i Bispgården flyttas dit vid årsskiftet -14/15 och att skolverksamheten utökats med åk. 6. Från skolverksamhetens sida upplevs det positivt om det beslutas att starta ett tillagningskök. Bland fördelarna från skolverksamhetens sida nämns att samverkan underlättas när kökspersonalen finns på skolan, enklare att beräkna matåtgången borde medföra mindre matsvinn och att skolmaten känns mer hemlagad när det tillagas på plats. Transportkostnaden för tillagad skolmat upphör. Kostnaden för iordningställandet av ett tillagningskök på Järåskolan och ev. tillkommande personalkostnader beräknas av köksavdelningen som är organiserad under vård- och omsorgsverksamheten. Pedagogisk lunch för skolpersonal är en fråga som diskuteras med jämna mellanrum i kommunen. Kostnaden för pedagogisk lunch interndebiteras av köksavd. med 20 kr./portion. Det gäller även inom förskolan. För en personal som äter pedagogiskt hela läsåret är kostnaden för skolan ca 3,5 tkr. För Järåskolans del innebär det en kostnadsökning med 18,0 tkr. från nuvarande nivå att låta all personal äta pedagogiskt. Övriga skolor i kommunen med samma årskurser måste ges samma förutsättningar att äta pedagogiskt. Den totala kostnaden för pedagogiska måltider i kommunens skolor räknas då upp med 75,0 tkr. från dagens 205,0 tkr. till 280,0 tkr. under förutsättning att kostnaden är 20 kr/portion. Om fler personal äter pedagogiskt ökar möjligheten att avdela en person som hjälper eleverna och ger portionsråd. I ämnet Hemoch konsumentkunskap ingår återvinning och mattraditioner i

10 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen 20 6 undervisningen i de yngre årskurserna. Även kökspersonalen arbetar kontinuerligt med att minska matsvinnet. Punkterna i medborgarförslaget är budgetrelaterade och bör diskuteras vid det fortsatta budgetarbetet. Elisabeth Norman, Kostchef Medborgarförslaget innehåller en om att starta ett tillagningskök på Järåskolan genomfördes en omorganisation av kostenheten och Järåskolan blev ett mottagningskök som får den tillagade maten från köket på Nipängen. Tillbehör som potatis och salladsbuffé tillreds på Järå. Skollunchen ska ges förutsättningar att vara en av dagens höjdpunkter. Eleverna ska känna matglädje, få energi, må bra, ge goda matvanor, en social samvaro och är en viktig del i folkhälsoarbetet. Därför är en satsning på skolmat en satsning på hela verksamheten. Den 1 juli 2011 kom en ny skollag, där kravet på en näringsriktig och kostnadsfri skollunch är en del. Livsmedelsverket har därefter omarbetat sina Råd för bra skolmat som är ett stöd för arbetet med skolmaten. Mottagningsköket på Järå har samma yta som när det var ett tillagningskök. Underhåll av fastigheten är eftersatt och maskinparken har till gjort sin tekniska livslängd. Våren 2015 flyttar förskolan sin verksamhet till Järåskolan och även de får sin lunch transporterad från Nipängen. Det innebär att cirka 140 portioner ( förskola/skola och pedagoger) kommer att äta inom Jäsråskolans område. Ett önskemål fanns från köket om att vid förskolans utredning 2013, även ta med ett eventuellt tillagningskök. Att göra om köket från ett mottagningskök till ett tillagningskök innebär Upprustning av kökets lokaler utifrån Livsmedelsinspektionen (Bilaga) Utbyte av nödvändig maskinpark som ugn, grönsaksberedare mm kronor

11 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen 20 7 Upprustning av matsal som ska uppmuntra till en matglädje och en trevlig samvaro, då miljö och bemötande är en viktig faktor hur elever upplever skollunchen Ett tillagningskök ger ett utmanande och stimulerande arbete för personalen En utökning av 60 % kock/kokersketjänst för kök Bispgården Närproducerad mat Ännu bättre möjlighet för elevernas delaktighet och engagemang Bra kontroll av mathantering och matsvinn Specialkoster måste eventuellt tillagas på både Nipängen och Järå Ingen transport mellan Nipängen och Järå, vilket medför en försäljning av befintlig bil samt ingen kostnad för mattransportör. Tjänsten från Samhall har skolan sagt upp och det innebär att kökets personal måste köra maten från 2015 En inre transport av mat mellan kök och förskola tillkommer Internposthantering från Nipängen till Järå och förskola måste lösas Matråd som idag, 2 gånger per år Utveckla samarbetet med skolan om måltidens möjligheter som ett verktyg i det pedagogiska arbetet. Ovanstående punkter är till stor del budgetrelaterade för skola, kök och tekniska och bör utredas under hösten Underlag för beslut Bilaga Medborgarförslaget Utlåtande från Gunnel Sundqvist, Livsmedelsinspektör Ansvarig Tjänsteman Tomas Blom och Elisabeth Norman Edlund

12 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen 20 8 Ks 107 Dnr 2014/ Svar på medborgarförslag gällande kostnadsfritt länskort till gymnasieungdomar. Idag har de elever som berättigas busskort såkallade elevkort. Dessa berättigar innehavaren två resor per dag och kostar kommunen kr per månad och elev, exkl moms. I dagsläget betalar vi kr per år för detta, se bilaga för mer exakta kostnader. Därutöver tillkommer kostnader för inackorderingstillägg för de gymnasielever som studerar på annan ort och inte dagpendlar, för busskort för elever som pendlar till Västernorrland (ca kr för läsåret 13-14) samt kostnader för skolskjutsar utöver linjetrafik med ca för läsåret Beräkningarna avser samtliga barn 6-19 år som är skrivna i kommunen då det alternativ som Länstrafiken erbjuder inte är förhandlingsbart utan innebär att samtliga 6-19-åringar omfattas och därigenom kan erbjudas gratis bussresor inom länet. Länstrafikens alternativ till elevkort är att samtliga ungdomar 6-19 år ges ungdomskort som kostar 270 kr/månad eller 2700/år (sommarmånaderna är kostnadsfria men kortet är giltigt även då) och som innebär obegränsat antal resor inom länet. Att erbjuda fria bussresor för ungdomar har blivit vanligare i länet; vid dags dato har Berg, Åre och Bräcke infört detta. Att omvandla elevkorten till ungdomskort och samtidigt låta samtliga barn och ungdomar omfattas skulle för Ragundas del innebära en fördyring för busskort med drygt kr per år. En ytterligare fördyring som är svårare att beräkna omfånget av är att intäkterna som kommunen får tillbaka för resor som görs på ungdomskort är lägre än de som återfås via de elevkort som utges idag. Länstrafikens uppskattning är att ett införande skulle bli en fördyring med drygt kr. Övriga kostnader, som inackordering, busskort för elev som pendlar till andra län samt skolskjutsar utöver linjetrafik, skulle oförändrat bestå. Att införa gratis busskort för unga har dock mervärden i form av att: Som de som lagt medborgarförslaget framhäver; gymnasieeleverna kan komma hem oftare och bibehålla kontakt, umgänge och fritidsaktiviteter inom hemkommunen något som kan minska utflyttningen från kommunen.

13 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen 20 9 Som de även framhäver; det kan vara en bidragande orsak till att barnfamiljer som funderar på att flytta till Ragunda faktiskt gör det. Bussresorna bland övriga kommuninvånare kan öka genom att familjemedlemmar till barn/ungdomar väljer bussen då någon/några i familjen åker gratis (i Åre ökade bussresorna med 50 % bland vuxna när detta infördes). Det blir billigare för familjen och bättre för miljön. Om fler åker buss minskas dessutom risken för indragna busslinjer och försämrad infrastruktur och intäkterna tillbaka till kommunen för bussresorna ökar. Gymnasieungdomar som är inackorderade i tex Östersund slipper kostnader för hemresor och för eventuella dagliga resor till och från skola i annan stadsdel, och får därigenom mer pengar över till annat. Ansvarig Tjänsteman Elin Dahlin, Folkhälsoutvecklare

14 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 108 Dnr 2014/ Svar på medborgarförslag gällande extra kommunalt bidrag till gymnasieungdomar som studerar på annan ort. Idag utgår antingen busskort eller inackorderingstillägg till gymnasieungdomar som studerar på annan ort. Inackorderingtillägget styrs av Skollagen kap Om skolvägen överstiger 55 km enkel resa, vilket det för många av Ragundas gymnasieungdomar gör, utgår inackorderingstillägg för elever i kommunal gymnasieutbildning under maximalt 9 månader per läsår med 1580 kr i månaden (2014 års nivå, baserad på 1/30 basbelopp som är 1480 kr kr). Om avståndet till skolan är längre än 500 km utökas bidraget med 300 kr per månad. Elever som läser vid gymnasial friskola ansöker om bidrag via CSN enligt deras bidragsnivåer, något som innebär att elever från samma kommun kan beviljas både samma och högre bidrag än vad Skollagen säger. I de länskommuner som inte ingår i Jämtlands gymnasieförbund varierar inackorderingstillägget mellan kr/månad. Lagt medborgarförslag handlar om att inackorderingstillägget ska höjas/att ett extra bidrag ska utgå men eftersom Ragunda ingår i Jämtlands gymnasieförbund kan inget lokalt beslut fattas av Kommunstyrelsen över ifall bidraget ska höjas, utan lokalt kan man endast besluta om att försöka driva frågan vidare till förbundets direktion. Frågan har redan behandlats i gymnasieförbumdet (http://media2.gymnasieforbund.se/2013/08/ bilaga- 6-Yttrande-Medborgarförslag-inackorderin.pdf) då motsvarande medborgarförslag år 2013 skrevs i Krokoms kommun. Förbundet angav då följande svar: Jämtlands gymnasieförbund anser att det finns goda argument för att inackorderingstillägget skulle anpassas till kostnadsutvecklingen i samhället. För närvarande har förbundet dock inte ekonomiska resurser för att genomföra en höjning, samt att det finns skäl för att invänta beslut om de förslag som framkommit i studiehjälpsutredningen*, som både skulle ge ett höjt inackorderingstillägg och ett rättvisare system. Man sade därigenom nej med hänvisning till att beslut ska fattas utifrån ett regeringsbetänkande från 2012 (SOU 2013:52) som föreslår att stödet ska höjas med omkring 25 % och CSN ges samlat ansvar för inackorderingsstöd. Om det förslaget går igenom kan förändringarna träda i kraft hösten 2015.

15 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ekonomiskt skulle en höjning av inackorderingstillägget givetvis bli en fördyring för kommunen. Siffror från gymnasieförbundet (bifogas) från maj 2013 visar att Ragunda då hade 108 elever inackorderade och på årsbasis betalade kr för detta. En höjning på 200 kr per elev och månad skulle innebära en fördyring på kr per år. Ett annat argument för att inte driva frågan om höjt inackorderingstillägg i dagsläget, är att ett annat medborgarförslag ( 60/14) har lämnats som om det går igenom, skulle det innebära att samtliga ungdomar erhåller busskort för obegränsat antal resor hela året, vilket innebär att en stor månadskostnad i form av busskort för inackorderade elever, skulle minska och ekonomin därigenom förbättras en del. Det finns dock argument för att för att utöka det månatliga bidraget, som att: Som de som skrivit medborgarförslaget säger; gymnasieutbildning blir en klassfråga; vissa familjer har råd att låta sina barn bo borta och studera och därigenom få bättre möjligheter till arbete och hälsa som vuxna, andra inte alternativt att vissa familjer bara kan låta sina barn välja gymnasieutbildning på närmare håll. Nuvarande låga bidrag strider i vissa fall mot barnkonventionen som innebär att barnens bästa alltid ska sättas i fokus, vilket inte görs när vissa barn tvingas beakta familjens ekonomiska situation vid val av gymnasieutbildning. Ekonomiskt bistånd via IFO kan i vissa fall utgå för att underlätta familjens ekonomi men familjer har kanske inte så dålig ekonomi att de ges rätt till bistånd, även om utgifterna för gymnasieeleven kan betraktas som höga ändå. Slutligen är det alltså upp till Kommunstyrelsen att fatta beslut om ifall frågan om höjt inackorderingsbidrag ska tas vidare till gymnasieförbundet i dagsläget eller om regeringsbeslut ska avvaktas. Ansvarig Tjänsteman Elin Dahlin, Folkhälsoutvecklare

16 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 109 Dnr 2013/ Svar på medborgarförslag Roligare skolgård Bakgrund Elever på Hansåkerskolan har skrivit ett medborgarförslag angående att de vill ha en roligare skolgård. När det gäller frågan om varför Kullstaskolan har så många redskap på skolgården är svaret att det investerats av föräldrar och företag medan kommunen ansvarar för besiktning. En allaktivitetsplan håller nu på att planeras vid Hansåkerskolan av Stuguns bollklubb, den kommer att innehålla ett antal olika redskap m m. Det är ett första steg till en roligare skolgård på Hansåkerskolan. Tekniska kontoret kommer att besöka skolan för att ha en fortsatt dialog kring vad som kan göras utifrån inlämnat förslag. Underlag för beslut Bilaga - Medborgarförslaget Förslag till beslut 1. Bifalla medborgarförslag om att göra en roligare skolgård och utifrån det besöka Hansåkerskolan för en genomgång av vad som kan utföras av de föreslagna aktiviteterna inom fastställd budget. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att 1. Besluta enligt Kommunstyrelsens förslag. Ansvarig Tjänsteman Kjell Eriksson, Enhetschef Tekniska Gun Fahlander, Kommunchef

17 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 110 Dnr 2014/ Motion Demensutbildning inom vården Britt-Inger Håkansson (S) har till Kommunfullmäktige inkommit med en motion gällande Demensutbildning inom vården. Kommunfullmäktige har remitterat motionen till Kommunstyrelsen för beredning. Ett svar på motionen har inkommit. Svar på motion om demensutbildning i vården. Att ge vårdpersonalen möjlighet till demensutbildning, det ska även gälla sommarvikarier samt timanställda; Ragunda kommun har utbildat personal i demensvård, både sjuksköterskor och undersköterskor har utbildats på och via Silvia hemmet. Även biståndshandläggarna har gått en utbildning på Silviahemmet. Vi har några undersköterskor som går eller har gått en yrkeshögskola och utbildat sig i demensvård. All vårdpersonal har genomgått utbildning i demenssjukdomar och bemötandeproblematik. När det gäller sommarvikarier och timanställda kan introduktionen bli bättre, att under introduktionsdagarna få mer kunskap om demens och vårdens innehåll. Det skulle höja kvaliteten och göra att man känner sig trygg i sitt arbete. Att utbildning ska vara fortlöpande och inte avslutas efter en kort tid, ny personal ska ges samma möjlighet; Det finns en webbaserad utbildning som heter Demens ABC som vi kan använda oss av för att få en fortlöpande utbildning. Det finns korta avsnitt som man kan lyssna på och diskutera vid ex. arbetsplatsträffar. När det gäller ny personal så kan vi introducera dem i programmet och ge tid för att gå igenom Demens ABC. Att glädjen av att göra en otrolig insats i vården, kan göra att kommunen kan locka nya samt unga medarbetare, det kommer att stimulera både personal och vårdtagare; Vi pratar mycket om att vara ambassadörer för att locka unga människor till vård och omsorg. Att tidigt på vårterminen besöka skolor för att berätta om hur det är att arbeta inom äldreomsorgen.

18 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Locka unga att söka sommarvikariat men även de yngre som kan söka feriejobb. Att kommunen gör en ordentlig satsning på att locka unga personer till vårdyrket, med att tex ge möjlighet till ungdomsjobb även i vården; Vård- och omsorg ser positivt på ungdomsjobb i vården. Förslag till beslut; Att Vård- och Omsorg får tillräckligt med resurser för att ge en kontinuerlig utbildning/fortbildning både till ordinarie personal och till vikarier. Ansvarig Tjänsteman Gunnel Nordengren Verksamhetschef Elisabeth Carlander-Blom Verksamhetschef

19 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 111 Prestationsersättning för att införa ÄBIC i kommunen. Regeringen har inom ramen för satsningen på att samordna vårdoch omsorg om de mest sjuka äldre gett Socialstyrelsen flera uppdrag de senaste åren. År 2013 Introducerades ÄBIC som innebär strukturerad dokumentation om äldre personers behov med användning av Internationell klassificering av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF). Under 2014 ska Socialstyrelsen fortsätta att introducera och stödja införandet av ÄBIC (Äldres behov i centrum) genom att erbjuda utbildning till processledare i kommunerna. I Ragunda kommun har tre biståndshandläggare gått utbildningen Syftet med det prestationsbaserade statsbidraget är att stödja kommuner som introducerar ÄBIC inom äldreomsorgen. Socialstyrelsen ska efter ansökan fördela 70 miljoner i prestationersättning till kommuner som har utbildat processledare och före den 1 oktober 2014 beslutat att införa ÄBIC inom äldreomsorgen. Länet har gemensamt kommit fram till att införa ÄBIC i äldreomsorgen. Av ansökan om statsbidrag ska det framgå att beslutet har behandlats av ansvarig nämnd. Se bilaga. Underlag för beslut Bilaga - Information från Socialstyrelsen angående införande av ÄBIC. Förslag till beslut; Att införa ÄBIC inom äldreomsorgen i Ragunda kommun. Ansvarig Tjänsteman Gunnel Nordengren, Vård och Omsorg

20 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 112 Dnr 2014/ Motion - Politisk värdering av inkomna motioner/medborgarförslag Stefan Nilsson, (A) har till Kommunfullmäktige inkommit med en motion gällande Politisk värdering av inkomna motioner/medborgarförslag. Kommunfullmäktige har remitterat motionen till Kommunstyrelsen för beredning. Underlag för beslut Bilaga Motionen

21 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 113 Dnr 2014/ Motion - Samerna vårt ursprungsfolk i Sverige Diana Lindström (S) har till Kommunfullmäktige inkommit med en motion gällande Samerna vårt ursprungsfolk i Sverige. Kommunfullmäktige har remitterat motionen till Kommunstyrelsen för beredning. Underlag för beslut Bilaga - Motionen

22 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 114 Dnr 2014/ Motion Rehabiliteringen i Ragunda kommun Britt-Inger Håkansson (S) har till Kommunfullmäktige inkommit med en motion gällande Rehabiliteringen i Ragunda kommun. Kommunfullmäktige har remitterat motionen till Kommunstyrelsen för beredning. Underlag för beslut Bilaga - Motionen

23 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 115 Dnr 2014/ Motion Bygga bostäder för äldre i Stugun Britt-Inger Håkansson (S) har till Kommunfullmäktige inkommit med en motion gällande Bygga bostäder för äldre i Stugun. Kommunfullmäktige har remitterat motionen till Kommunstyrelsen för beredning. Underlag för beslut Bilaga - Motionen

24 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 116 Dnr 2014/ Medborgarförslag Införande av en timmes gymnastik per dag i skolan Maria Nyberg, Hammarstrand, har inkommit med ett medborgarförslag gällande införande av en timmes gymnastik per dag i skolan. Dnr 2014/ Kommunfullmäktige har remitterat medborgarförslaget till Kommunstyrelsen för beredning. Underlag för beslut Bilaga - Medborgarförslaget

25 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 117 Dnr 2014/ Medborgarförslag Skärmtak för barnvagnar Patrik Nordvall mfl., Hammarstrand har inkommit med ett medborgarförslag gällande uppförande av skärmtak för barnvagnar vid förskolorna i kommunen. Kommunfullmäktige har remitterat medborgarförslaget till Kommunstyrelsen för beredning. Underlag för beslut Bilaga - Medborgarförslaget

26 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 118 Dnr 2014/ Medborgarförslag Arbetsgrupp för Sporthall/Allaktivitetshus. Sylvia Axelsson mfl., Hammarstrand har inkommit med ett medborgarförslag gällande arbetsgrupp för Sporthall/Allaktivitetshus. Kommunfullmäktige har remitterat medborgarförslaget till Kommunstyrelsen för beredning. Underlag för beslut Bilaga - Medborgarförslaget

27 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 119 Dnr 2013/ Vital demokrati Kommunfullmäktige återremitterade ärendet om Vital demokrati till kommunstyrelsen. Uppdraget har varit att se över organisation, arvodering och pensioner. 1. Nya arvodes- och ersättningsregler för Ragunda Kommun Förslag presenteras av respektive parti på kommunstyrelsen 2. Pensionsbestämmelser för politiker i Ragunda Kommun Anta det nya pensionsavtalet i sin helhet så snart det är möjligt. 3. Förslag på förändringar i den politiska organisationen Förslag presenteras av respektive parti på kommunstyrelsen

28 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 120 Dnr 2014/ Ekonomiskt bidrag till politiska partier i Ragunda kommun. Bakgrund I Lag om ändring i kommunallagen (1991:900), SFS 2013:1053 som trädde i kraft finns nya bestämmelser om Kommunalt partistöd. Lydelse kap , Kommunallagen; Kommunalt partistöd 9 Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). Partistöd får ges till de politiska partier som är representerade i fullmäktige. Ett parti är representerat om det har fått mandat i fullmäktige för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837). Partistöd får ges också till ett parti som har upphört att vara representerat i fullmäktige, dock endast under ett år efter det att representationen upphörde. Partistöd får bara ges till ett parti som är en juridisk person. Lag (2013:1053). 10 Fullmäktige ska besluta om partistödets omfattning och formerna för det. Stödet får inte utformas så, att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti. Fullmäktige får besluta att endast mandat för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837) ska beaktas vid fördelningen av partistödet. Lag (2013:1053). 11 Fullmäktige ska besluta att en mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 9 första stycket. Redovisningen ska avse perioden 1 januari 31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport över granskningen ska bifogas redovisningen. Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till parti som inte lämnar redovisning och granskningsrapport enligt första och andra styckena. Lag (2013:1053).

anta regler för lokalt partistöd i Österåkers kommun, i enlighet med tjänstudåtande, daterat (bilaga).

anta regler för lokalt partistöd i Österåkers kommun, i enlighet med tjänstudåtande, daterat (bilaga). 1 Österåker Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2014-12-04 Dnr KS 2014/0349 Regler för lokalt partistöd i Österåkers kommun Sammanfattning I slutet av år 2013 överlämnade Regeringen till Riksdagen

Läs mer

Partistöd - ändring i Kommunallagen

Partistöd - ändring i Kommunallagen MISSIV 1(2) 2014-11-04 LJ 2014/1422 Landstingsstyrelsen Partistöd - ändring i Kommunallagen Bakgrund Från och med innevarande mandatperiod har vissa ändringar i Kommunallagen skett vad avser regler för

Läs mer

Kallelse. Kommunfullmäktige

Kallelse. Kommunfullmäktige Kallelse Kommunfullmäktige Onsdagen den 15 Oktober 2014 RAGUNDA KOMMUN Datum 2014-10-07 Kallelse/Kungörelse Kommunfullmäktige i Ragunda kommun sammanträder onsdagen den 15/10 2014, kl 17.00, Anders Olofskolan,

Läs mer

Regler. Regler för partistöd

Regler. Regler för partistöd Regler Regler för partistöd 1 Styrdokument Handlingstyp: Regler för partistöd Diarienummer: KS/2014:211 Beslutas av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2014-11-24, 126 Dokumentansvarig: Funktionschef

Läs mer

7. Regler för kommunalt partistöd Dnr 2014/185-104

7. Regler för kommunalt partistöd Dnr 2014/185-104 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (32) 2014-06-16 Ks 7. Regler för kommunalt partistöd Dnr 2014/185-104 Nya regler för kommunalt partistöd har träff i kraft 1 februari 2014. Sveriges kommuner och

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR 1 Medlemmar Kalmarsundsregionens Renhållare är ett kommunalförbund enligt kommunallagen (1991:900), (KL). Medlemmar i kommunalförbundet är kommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås. Kommunalförbundet

Läs mer

Dnr RD 2005/176. Förbundsordning för Region Dalarna

Dnr RD 2005/176. Förbundsordning för Region Dalarna Dnr RD 2005/176 Förbundsordning för Region Dalarna 1 Förbundets ändamål Kommunalförbundets ändamål är att vara ett samverkansorgan för kommunerna och landstinget i Dalarnas län för att tillvarata länets

Läs mer

Avveckling av Regionförbundet Uppsala län

Avveckling av Regionförbundet Uppsala län KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Dahlmann Christian Datum 2016-06-07 Diarienummer KSN-2016-0810 Kommunstyrelsen Avveckling av Regionförbundet Uppsala län Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Ändring i regler för kommunalt partistöd

Ändring i regler för kommunalt partistöd TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2014-09-10 KS 2014/0639 0480-450044 Rev 2014-10-28 Kommunfullmäktige Ändring i regler för kommunalt partistöd Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638)

290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-11-28 Sida 1(2) 290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Kommunledningskontorets

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR Fastställd på KSRR Förbundsfullmäktiges möte 2010-11-26

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR Fastställd på KSRR Förbundsfullmäktiges möte 2010-11-26 1 Medlemmar Kalmarsundsregionens Renhållare är ett kommunalförbund enligt kommunallagen (1991:900), (KL). Medlemmar i kommunalförbundet är de fyra kommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro och Torsås. Kommunalförbundet

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING för Räddningstjänsten Enköping Håbo

FÖRBUNDSORDNING för Räddningstjänsten Enköping Håbo FÖRBUNDSORDNING för Räddningstjänsten 1 Benämning och säte Förbundet benämns Räddningstjänsten och har sitt säte i s kommun. 2 Medlemmar Medlemmar i förbundet är s kommun och kommun. 3 Ändamål Förbundet

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (6) FÖRBUNDSORDNING FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET BOTKYRKA, HUDDINGE OCH SALEM Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem (nedan kallat Förbundet) i Stockholms län har inrättats med stöd av Lag

Läs mer

Dnr KS/2014: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att. Ej justerat

Dnr KS/2014: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att. Ej justerat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KF 15:1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-12-03 22/42 KS 232 Dnr KS/2014:505-104 Partistöd för mandatperioden 2014-2018 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Samordningsförbundet Västra Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003: 1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1

Läs mer

Medlemmar, säte och ändamål

Medlemmar, säte och ändamål Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m. 2007-03-02 Godkänd av: NYA KF 68, 2006-12-11 Medlemmar, säte och ändamål 1 Kommunalförbundets namn är (VfB) som har sitt säte i Karlshamn. s

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp FÖRFATTNING 1.7 1(5) Antagen av kommunstyrelsen 11/12 Reviderad av kommunfullmäktige 183/14 2014-KS-486 Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp

Läs mer

Regler för lokalt partistöd i Danderyds kommun

Regler för lokalt partistöd i Danderyds kommun 1(8) Kommunstyrelsen 2014-09-01 Regler för lokalt partistöd i Danderyds kommun Ärendet Den 1 februari 2014 trädde nya regler för kommunalt partistöd i kommunallagen (1991:900) i kraft. Lagändringen innebär

Läs mer

Förbundsordning för FINSAM Lekeberg och Örebro

Förbundsordning för FINSAM Lekeberg och Örebro för Samordningsförbundet Finsam i Örebro har vid medlemmarnas fastställande av förbundsordning, utökats med Lekebergs kommun och förbundets namn ändrats till (nedan kallat förbundet). Förbundet har inrättats

Läs mer

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 (Godkänd av styrelsen den 2015-01-01, 8) Regionförbundet skall vara ett kommunalförbund enligt kommunallagen och bildas för obestämd tid. 1 Förbundets

Läs mer

Förbundsordning 2011-01-01

Förbundsordning 2011-01-01 1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Förbundsordning för samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma Dokumenttyp Beslutande organ Förbundsordning Kommunstyrelsen Förvaltningsdel Antagen 2013-06-10, Kf 51/2013 Ansvar

Läs mer

Förbundsordning för Södra Dalarnas Samordningsförbund

Förbundsordning för Södra Dalarnas Samordningsförbund I ~ Landstinget - DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet seslursun ~ilj, Lo 8 6 ff Landstingsstyrelsen Datum 2015-02-16 Sida 1 (2) Dnr LD15/00213 Uppdnr 989 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet

Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 1 Förbundets namn Förbundets namn är Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet. 2 Förbundets säte Förbundet har sitt

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland Samordningsförbundet Centrala Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Läs mer

Reglemente för partistöd i Stockholms läns landsting

Reglemente för partistöd i Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-10-29 LS 1410-1094 Landstingsstyrelsen Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebesla*ivning I ärendet föreslås ett reglemente

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling. Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund

Katrineholms kommuns författningssamling. Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund Katrineholms kommuns författningssamling Nr 5.03 Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund Ändrad av kommunfullmäktige 2003-06-16, 164, 2004-10-18, 149, 2006-12-18, 33, 2009-05-18, 84

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2009-05-14 Ersätter: 2007-09-13 Gäller fr o m: 2009-05-14 Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet Samordningsförbundet

Läs mer

Förbundets namn är Samordningsförbundet Falköping/Tidaholm.

Förbundets namn är Samordningsförbundet Falköping/Tidaholm. Förbundsordning för Falköping/Tidaholm Förbundsordning för i kommunerna Falköping/Tidaholm. har inrättats med stöd av lagen (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM)

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Styrande dokument Senast ändrad 2013-03-19 Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumentnamn Förbundsordning

Läs mer

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Förbundsordning Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets namn

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Regler för kommunalt partistöd

Regler för kommunalt partistöd Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: Kommunfullmäktige 2014-09-25 130 Ansvarig: Kanslichefen Revideras: Vart 4:e år, inför ny mandatperiod Följas upp: Minst

Läs mer

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga Förbundsordning för Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län (nedan kallat Förbundet) har inrättats med stöd av Lag om finansiell

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 1(5) Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 Detta Samordningsförbund har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Utskriftsdatum Sid(or) 2013-09-19 1(5) Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund 1 Samordningsförbundets bildande Förbundet är ett samordningsförbund enligt Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser,

Läs mer

8 Regler för kommunalt partistöd i Höörs kommun

8 Regler för kommunalt partistöd i Höörs kommun Kommunfullmäktige FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2014-12-08 Sida 9 (18) Dnr KSF 2013/312 8 Regler för kommunalt partistöd i Höörs kommun Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar. Förslaget till Regler

Läs mer

~~'~, LS G133. DNR /flji.la{)'"f!.~& " ;7. Uj Försäkringskassan ---------- PROTOKOLL ~ Boslutsdatum 2010-12-30. Lokala Försäkringscentra

~~'~, LS G133. DNR /flji.la{)'f!.~&  ;7. Uj Försäkringskassan ---------- PROTOKOLL ~ Boslutsdatum 2010-12-30. Lokala Försäkringscentra Uj Försäkringskassan Lokala Försäkringscentra Besl utsfattare Svante Borg Övriga närvarande Ale Friberg, föredragande 1:>'IlAGA LS G133 PROTOKOLL ~ Boslutsdatum 2010-12-30 Dlarlenr 5001-2010 ----------

Läs mer

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå.

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. UTKAST 2014-06-25 Förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. 2 Medlemmar

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET FJÄRDE STORSTADSREGIONEN.

FÖRBUNDSORDNING FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET FJÄRDE STORSTADSREGIONEN. Bilaga 3 2012-11-22 2010-11-30 FÖRBUNDSORDNING FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET FJÄRDE STORSTADSREGIONEN. 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Fjärde storstadsregionen, nedan benämnt förbundet.

Läs mer

Regler för kommunalt partistöd m.m.

Regler för kommunalt partistöd m.m. Landstingsdirektörens stab Kanslienheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-15 Landstingsfullmäktige Sida 1(2) Referens Diarienummer 140725 Regler för kommunalt partistöd m.m. Förslag till beslut Landstingsfullmäktige

Läs mer

Förbundsordning för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg

Förbundsordning för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg Antagen i respektive medlemskommuns fullmäktige under hösten 2006. 3 reviderad 2013-03-12 Ff 6 6 Förbundsordning för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Räddningstjänstförbundet

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 5.10

Laholms kommuns författningssamling 5.10 Laholms kommuns författningssamling 5.10 Förbundsordning för Samordningsförbundet i Halland antaget av kommunfullmäktige den 24 april 2012, 65 Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210)

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222.

Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222. Förbundsordning 2012-12-17 Förbundsordning för kommunalförbundet fjärde storstadsregionen KS-833/2012 Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222.

Läs mer

2014-11-20 FÖRBUNDSORDNING. Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet. Giltig från 2015-01-01

2014-11-20 FÖRBUNDSORDNING. Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet. Giltig från 2015-01-01 2014-11-20 FÖRBUNDSORDNING Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet Giltig från 2015-01-01 1 Förbundsordning för Samordningsförbund Värend Samordningsförbundet Värend har

Läs mer

Samarbetsavtal 1 Ändamål Åtaganden vad gäller upphandlingssamverkan 2.1 Upphandlingskontoret

Samarbetsavtal 1 Ändamål Åtaganden vad gäller upphandlingssamverkan 2.1 Upphandlingskontoret 1 Samarbetsavtal för Gemensam nämnd mellan Bergs, Bräcke, Härjedalens, Krokoms, Ragunda, Strömsunds, Åre och Östersunds kommuner avseende upphandlingssamverkan med gemensamt upphandlingskontor. Mellan

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 2014-01-17 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 20 januari 2014, klockan 08.00 09.05 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Patrik Boström

Läs mer

Kammarkollegiet kan ge stiftelser tillstånd att ändra sina föreskrifter. En sådan ändring kallas permutation.

Kammarkollegiet kan ge stiftelser tillstånd att ändra sina föreskrifter. En sådan ändring kallas permutation. Senast ändrad 2015-01-12 Kammarkollegiet Permutation av stiftelser Kammarkollegiet kan ge stiftelser tillstånd att ändra sina föreskrifter. En sådan ändring kallas permutation. En stiftelse är en s.k.

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2012-01-26

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2012-01-26 Kommunfullmäktige 2012-01-26 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(22) Plats och tid Kil Arena, torsdag 26 januari 2012, kl. 17.00 Föredragningslista Ärende 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande

Läs mer

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå.

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. Förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. 2 Medlemmar Medlemmar i kommunalförbundet

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Förbundsordning för Höglandets Kommunalförbund

Förbundsordning för Höglandets Kommunalförbund Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige:2001-10-25 161 Reviderad: KF 2003-05-22 97 KF 2006-11-30 12 Förbundsordning för Höglandets Kommunalförbund Namn, säte och varaktighet 1 Kommunalförbundets

Läs mer

Förbundets ändamål. Förbundets uppgifter

Förbundets ändamål. Förbundets uppgifter Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KF 111, 2010-09-06, Reviderad: KF 118, 2011-09-05, KF 86 2012-06-18 Förbundsordning för Region Blekinge Region

Läs mer

PROTOKOLL Svar på remiss: Revidering förbundsordning Samordningsförbundet Uppsala län KS-2016/427

PROTOKOLL Svar på remiss: Revidering förbundsordning Samordningsförbundet Uppsala län KS-2016/427 Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL 2016-08-29 157 Svar på remiss: Revidering förbundsordning Samordningsförbundet Uppsala län KS-2016/427 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ställa sig

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Gästrikeregionens Återvinnare

Förbundsordning för Kommunalförbundet Gästrikeregionens Återvinnare Förbundsordning för Kommunalförbundet Gästrikeregionens Återvinnare Förslag från Gästrike Återvinnare Godkänt av kommunfullmäktige den 25 april 2005. Dnr KS2006/476 Kommunkansliet gak_05.doc Innehållsförteckning

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN sid 1 (8) DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN sid 2 (8) 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Barn- och utbildningsnämnden avgör i vilken utsträckning man ska överlåta sin

Läs mer

Ändring av regler för det kommunala partistödet. (AU 316) KS

Ändring av regler för det kommunala partistödet. (AU 316) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 272 Ändring av regler för det kommunala partistödet. (AU 316) KS 2014-405 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp

Förbundsordning för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp Förbundsordning för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson (S) Stina Espenkrona (KD) Olof Börjesson (C) Lena Linke (MP)

Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson (S) Stina Espenkrona (KD) Olof Börjesson (C) Lena Linke (MP) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00-16.00. Ajournering kl. 14.00-14.30. Öppet sammanträde Beslutande Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och landsting; SFS 2003:1210 Utkom från trycket den 30 december

Läs mer

Förbundsordning för Sjuhärads kommunalförbund

Förbundsordning för Sjuhärads kommunalförbund Förbundsordning för Sjuhärads kommunalförbund Godkänd av Kommunfullmäktige, Bollebygds kommun 2013-01-31 Borås Stad 2013-02-21 Herrljunga kommun 2013-02-19 Marks kommun 2013-02-21 Svenljunga kommun 2013-02-11

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 1 FIRMA Föreningens firma är Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling ekonomisk förening.

Läs mer

Ks 118 Dnr 01/KS Verksamhetsuppföljning per 30 september Förslag till kommunfullmäktige

Ks 118 Dnr 01/KS Verksamhetsuppföljning per 30 september Förslag till kommunfullmäktige 2 Ks 118 Dnr 01/KS1 042 Verksamhetsuppföljning per 30 september 2001 Nämnder och kontor har överlämnat verksamhetsuppföljning per 30 september 2001. Kommunledningsstaben har upprättat tjänsteutlåtande

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län Kommunfullmäktige 2011-12-14 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län 153 Utökning av Regionförbundet

Läs mer

Regionförbundet Örebro län

Regionförbundet Örebro län Regionförbundet Örebro län för Regionförbundet Örebro län Innehållsförteckning Förbundets namn... 1 Förbundets säte... 1 Förbundets medlemmar...1 Förbundets ändamål... 1 Förbundets uppgifter... 1 Förbundsfullmäktige...

Läs mer

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-12-17 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 17 december 2015, 18.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Gävleborg

Förbundsordning för Samordningsförbundet Gävleborg Sid 1 (5) Författningssamling Förbundsordning för Samordningsförbundet Gävleborg Beslutad av Kommunfullmäktige i Gävle kommun 151214 12 Beslutad av övriga förbundsmedlemmar: Arbetsförmedling, 160427, Försäkringskassan,

Läs mer

Yttrande avseenden motioner från landstingets ungdomsting 2012 (Landstingets dnr LS/157-2011)

Yttrande avseenden motioner från landstingets ungdomsting 2012 (Landstingets dnr LS/157-2011) YTTRANDE 1 Jämtlands läns landsting Sandra Hedman Box 654 831 27 Östersund Yttrande avseenden motioner från landstingets ungdomsting 2012 (Landstingets dnr LS/157-2011) Jämtlands läns landsting arrangerade

Läs mer

Tjänsteskrivelse Utbetalning av kommunalt partistöd 2015

Tjänsteskrivelse Utbetalning av kommunalt partistöd 2015 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2014-11-20 DNR KS 2014.487 KAROLIN STAAF SID 1/2 TF. ENHETSLEDARE KS KANSLI/ARKIVARIE KAROLIN.STAAF@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Utbetalning av kommunalt

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Gästrikeregionens Återvinnare Beslutad av respektive Kommunfullmäktige i april o maj 2005.

Förbundsordning för Kommunalförbundet Gästrikeregionens Återvinnare Beslutad av respektive Kommunfullmäktige i april o maj 2005. 2005-08-18 Förbundsordning för Kommunalförbundet Gästrikeregionens Återvinnare Beslutad av respektive Kommunfullmäktige i april o maj 2005. 1. Medlemmar Medlemmar i kommunalförbundet är Gävle, Hofors,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Silbodalskolan, kl 15.00-19.00 Beslutande Bo Malm (c) ordförande Marita Arvidsson (c) Lotta Hammarström (m) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

SFS Författningstexter

SFS Författningstexter Sida 1 av 7 Post 1 av 1 i SFST Länk till register o förarbeten Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar

Läs mer

Förbundsordning för Fyrbodals kommunalförbund

Förbundsordning för Fyrbodals kommunalförbund Förbundsordning för Fyrbodals kommunalförbund Innehållande 23 paragrafer Namn och säte 1 Kommunalförbundets namn är Fyrbodals Kommunalförbund. Förbundet har sitt säte i Uddevalla. Medlemmar 2 Medlemmar

Läs mer

Kommunfullmäktige. Folkets Hus, Ytterhogdal. TID Måndag 12 juni 2017, kl 13:00. Sammanträdet kommer att webbsändas direkt,

Kommunfullmäktige. Folkets Hus, Ytterhogdal. TID Måndag 12 juni 2017, kl 13:00. Sammanträdet kommer att webbsändas direkt, 1 ORGAN PLATS Kommunfullmäktige Folkets Hus, Ytterhogdal Gruppmöten hålls i Folkets Hus. Lunch ordnas på egen hand. Samåkning i egna bilar. TID Måndag 12 juni 2017, kl 13:00 ÄRENDE Sammanträdet kommer

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09. Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.35 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) ej 10 Patrik Boström (S) Yvonne Gmeiner (Fp) Erkki

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Stadgar för NTA Skolutveckling ekonomisk förening. Firma. 1. Föreningens firma är NTA Skolutveckling ekonomisk förening.

Stadgar för NTA Skolutveckling ekonomisk förening. Firma. 1. Föreningens firma är NTA Skolutveckling ekonomisk förening. Stadgar för NTA Skolutveckling ekonomisk förening Firma 1. Föreningens firma är NTA Skolutveckling ekonomisk förening. Föreningens ändamål och verksamhetens art 2. Ändamålet med föreningens verksamhet

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Utbildningsnämnden 21 september 2004

KALLELSE. 1. Justerande:... Utbildningsnämnden 21 september 2004 Utbildningsnämnden 21 september 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 21 september 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-01-09

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-01-09 Ks 1 Ekonomiinformation Ekonomichefen lämnar vid kommunstyrelsens sammanträde i januari 2008 en årsprognos baserad på utfall till och med november månad 2007 och som i väsenligt överensstämmer med prognosen

Läs mer

Förbundsordning för Vårdförbundet Sörmland

Förbundsordning för Vårdförbundet Sörmland Förbundsordning för Vårdförbundet Sörmland Medlemmar 1 Medlemmar i kommunalförbundet är Eskilstuna, Flens, Gnesta, Katrineholms, Nyköpings, Oxelösunds, Strängnäs, Trosa och Vingåkers kommuner (förbundsmed1emmar).

Läs mer

Förbundsordning för kommunalförbundet Norra Västmanlands Utbildningsförbund gällande fr.o.m. 2011-10-01

Förbundsordning för kommunalförbundet Norra Västmanlands Utbildningsförbund gällande fr.o.m. 2011-10-01 Förbundsordning för kommunalförbundet Norra Västmanlands Utbildningsförbund gällande fr.o.m. 2011-10-01 Antagen av kommunfullmäktige i Fagersta 2011-2011-06-28, 74 Antagen av kommunfullmäktige i Norberg

Läs mer

Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 4 mars 2013, klockan 13.00-13.40

Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 4 mars 2013, klockan 13.00-13.40 2013-03-04 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 4 mars 2013, klockan 13.00-13.40 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) ej 26 Patrik Boström (S) Kennet Hedlund

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING för Södertörns brandförsvarsförbund

FÖRBUNDSORDNING för Södertörns brandförsvarsförbund FÖRBUNDSORDNING för Södertörns brandförsvarsförbund 1 Benämning och säte Kommunalförbundet benämns Södertörns brandförsvarsförbund och har sitt säte i Haninge kommun, Stockholms län. 2 Medlemmar Medlemmar

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

PROTOKOLL Gymnasienämnden

PROTOKOLL Gymnasienämnden sid 1 av 12 Plats och tid Rhone, klockan 13:15 15.45 Beslutande: Paul Hedlund Ordförande (L) Cecilia Holmberg Ledamot (M) Johnny Persson Vice Ordförande (S) Mona Wettergren Ledamot (SD) Torgny Lindqvist

Läs mer

Partistöd. Regler och rutiner för Norsjö Kommun från Anpassade till ändringar i kommunallagen som trädde i kraft

Partistöd. Regler och rutiner för Norsjö Kommun från Anpassade till ändringar i kommunallagen som trädde i kraft Partistöd Regler och rutiner för Norsjö Kommun från 2015-01-01. Anpassade till ändringar i kommunallagen som trädde i kraft 2014-02-01. Dokumenttyp Dokumentägare Beslutsinstans Giltig till Regler och rutiner

Läs mer

Förbundsordning för Östra Smålands Kommunalteknikförbund

Förbundsordning för Östra Smålands Kommunalteknikförbund 1 1 (7) Förbundsordning för Östra Smålands Kommunalteknikförbund Antagen av kommunfullmäktige i Hultsfreds kommun 126/2014-10-27. Antagen av kommunfullmäktige i Högsby kommun 148/2014-10-06. 1 Namn och

Läs mer

Det finns olika lösningar på samma problem.. Vi har i Ragunda kommun en målare anställd. Varje timme hon arbetar tjänar kommunen in den summa som annars blivit en vinst för ett företag och därmed en kostnad

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Budget 2005 samt Vp , fördelning på programpunkter. 5. Ansökan om att köpa kommunens mark.

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Budget 2005 samt Vp , fördelning på programpunkter. 5. Ansökan om att köpa kommunens mark. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 9 september 2004 kl 08:15. 1. Val av justerare. 2. Budget 2005 samt

Läs mer

Förslag till förbundsordning för kommunalförbundet Gästrike återvinnare

Förslag till förbundsordning för kommunalförbundet Gästrike återvinnare Förslag till förbundsordning för kommunalförbundet Gästrike återvinnare För beslut i medlemskommunerna hösten 2015. Reviderad förbundsordning träder i kraft 2016-01-01 1. Medlemmar Medlemmar i kommunalförbundet

Läs mer

Borgen fiberutbyggnad Hotagen

Borgen fiberutbyggnad Hotagen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 9 april 2014 Sida 41(50) Ks 65 Dnr 2014-000186 Borgen fiberutbyggnad Hotagen Kommunstyrelsens förslag till beslut 1 Kommunfullmäktige beviljar kommunal borgen med

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Regler för stöd till de politiska partierna i Region Jämtland Härjedalen. Version: 3. Beslutsinstans: Regionfullmäktige

Regler för stöd till de politiska partierna i Region Jämtland Härjedalen. Version: 3. Beslutsinstans: Regionfullmäktige partierna i Region Jämtland Version: 3 Beslutsinstans: Regionfullmäktige ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av 1. 2013-01-23 Nyutgåva Landstingsfullmäktige, 184 2. 2014-11-25 3. 2015-11-25

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 151-170

Regionstyrelsens arbetsutskott 151-170 154 /1983 Bildande av samrådsgrupp s arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att 1. Utse och Carina Ödebrink till ordinarie ledamöter i den samrådsgrupp som Sveriges Kommuner och Landsting avser

Läs mer

Förbundsordning för Norra Västmanlands Samordningsförbund att gälla from den 1 januari 2015

Förbundsordning för Norra Västmanlands Samordningsförbund att gälla from den 1 januari 2015 1 (6) Förbundsordning för Norra Västmanlands Samordningsförbund att gälla from den 1 januari 2015 Antagen av landstingsfullmäktige (LF) i Landstinget Västmanland, 2014-11-19, kommunfullmäktige (KF) i Fagersta

Läs mer