Kallelse. Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse. Kommunstyrelsen"

Transkript

1 Kallelse Kommunstyrelsen Tisdagen den 23 september 2014

2 RAGUNDA KOMMUN KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Datum Kommunstyrelsen Plats: Kommunkontoret, Hammarstrand, lokal Tjädern Tid: Tisdagen den 23 september, kl Information 1. Ekonomi. Kl a. Delårsrapport Bosse Svenningson, Ekonomichef b. Fonder och stiftelser Therese Östlin-Dahlgren, Ekonomi 2. Redovisning Vård o Omsorgsutredning Kl Fika 3. Energikontoret Ingrid Ahnlund Rode Kl Ks ordf, opp.råd, ansvariga politiker för verksamhetsområden. Kl Kommunchef. Kl a. Redovisning av Nationellaprov, 20 min. b. Information om Björkhammar, 15 min. Beslut Val av justerare. Ks 102 Dnr 2014/ Delårsrapport Ragunda kommun Ks Redovisning av förslag på åtgärder för att hålla budget Ks 104 Dnr 2014/ Utökning budget 2015 upphandlingskontoret... 3 Ks 105 Dnr 2014/ Nyföretagarcentrum... 4 Ks 106 Dnr 2014/ Svar medborgarförslag gällande Skolmat/Pedagogisk lunch för lärare Ks 107 Dnr 2014/ Svar på medborgarförslag gällande kostnadsfritt länskort till gymnasieungdomar Ks 108 Dnr 2014/ Svar på medborgarförslag gällande extra kommunalt bidrag till gymnasieungdomar som studerar på annan ort Ks 109 Dnr 2013/ Svar på medborgarförslag Roligare skolgård Ks 110 Dnr 2014/ Motion Demensutbildning inom vården KALLELSEN SKICKAS TILL ERSÄTTARNA FÖR KÄNNEDOM

3 RAGUNDA KOMMUN KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Datum Ks Prestationsersättning för att införa ÄBIC i kommunen Ks 112 Dnr 2014/ Motion - Politisk värdering av inkomna motioner/medborgarförslag Ks 113 Dnr 2014/ Motion - Samerna vårt ursprungsfolk i Sverige Ks 114 Dnr 2014/ Motion Rehabiliteringen i Ragunda kommun Ks 115 Dnr 2014/ Motion Bygga bostäder för äldre i Stugun Ks 116 Dnr 2014/ Medborgarförslag Införande av en timmes gymnastik per dag i skolan Ks 117 Dnr 2014/ Medborgarförslag Skärmtak för barnvagnar Ks 118 Dnr 2014/ Medborgarförslag Arbetsgrupp för Sporthall/Allaktivitetshus Ks 119 Dnr 2013/ Vital demokrati Ks 120 Dnr 2014/ Ekonomiskt bidrag till politiska partier i Ragunda kommun Ks 121 Dnr 2009/ Försäljning av fastighet, Byn 1:112 samt Fors Prästbord 1: Ks 122 Dnr 2014/ Tomtförsäljning Ragunda Oppåsen 1: Ks Övertagande av lån/ansvarsförbindelser Ks 124 Dnr 2014/ Förslag till ny VA-taxa Ks 125 Dnr 2013/ Svar på yrkande att redovisa översyn på avfallshanteringen från Ks 151/ Ks 126 Dnr 2014/ Likvidering av regionförbundet Jämtlands län Ks 127 Dnr 2014/ Ändring i förbundsordning angående fördelning av överskott Ks 128 Dnr 2014/ Industrisamverkan i Jämtland Härjedalen Ks 129 Dnr 2010/ Vindkraftcentrum medfinansiering Ks 130 Dnr 2014/ Arbetsordning Kommunfullmäktige Ragunda kommun Ks 131 Dnr 2014/ Avslutande av stiftelser/fonder genom utdelning Ks 132 Dnr 2014/ Ansökan om organisationsnummer till stiftelser KALLELSEN SKICKAS TILL ERSÄTTARNA FÖR KÄNNEDOM

4 RAGUNDA KOMMUN KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Datum Ks 133 Dnr 2014/ Beslut för Stiftelser/fonder som finns i kommunens räkning Ks 134 Dnr 2014/ Stiftelser enligt anknuten förvaltning Ks 135 Dnr 2014/ Kulturstipendium Ks 136 Dnr 2014/ Etableringsfrämjande samverkan i regionen Jämtland Härjedalen Ks Utvärdering av fyradagarsvecka i förskoleklass och åk Ks Ny LUPP-undersökning Ks Policy som reglerar rätten till specialkost i förskola och skola Ks 140 Dnr 2014/ Lokal folkhälsoplan Ks Svar på Revisionsrapport Björkhammar-Nytt äldreboende Ks Valärenden Ks Bevakningslista Ks Anmälan av delegationsbeslut Ks Meddelanden Särskilda bilagor Sammanfattande Redovisning av nationella prov Tänk på barnchecken (Kf 6/97) Terese Bengard ordförande KALLELSEN SKICKAS TILL ERSÄTTARNA FÖR KÄNNEDOM

5 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen 20 1 Ks 102 Dnr 2014/ Delårsrapport Ragunda kommun Föreligger delårsbokslut per augusti 2014 och prognos per Underlag till beslut Bilaga - Delårsbokslut augusti och prognos per Förslag till beslut Godkänna delårsbokslut och prognos Föreslå Kommunfullmäktige att fastställa delårsbokslut och prognos.

6 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen 20 2 Ks 103 Redovisning av förslag på åtgärder för att hålla budget På Kommunstyrelsens möte beslutades att ge ledningsgruppen i uppdrag att till den 23 september redovisa förslag på åtgärder som kan vidtas för att hålla budget för 2014.

7 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen 20 3 Ks 104 Dnr 2014/ Utökning budget 2015 upphandlingskontoret Uppdrag upphandlingskontoret Upphandlingskontorets uppdrag är att svara för upphandlingar av gemensamma avtal för varor och tjänster som köps frekvent i stora kvantiteter och som efterfrågas av de flesta samverkande kommunerna. Upphandlingskontoret utför även på uppdrag och mot särskild debitering kommunspecifika upphandlingar samt kvalitetssäkring av både förfrågningsunderlag och anbudsutvärderingar. Förändringar i driftbudget 2015 Länets kommuner har fått förfrågan om en budgetökning på totalt 700tkr för 2015 när det gäller upphandlingskontorets verksamhet. Det skulle innebära en utökning på ca 27 tkr för Ragunda kommun för år Ragunda har sannolikt i första hand behov av att köpa tjänster som är specifika för oss samt även kvalitetssäkringsuppdrag. Utifrån detta och den rådande ekonomiska situationen är förslag till beslut att inte bifalla en utökning av budget 2015 till upphandlingskontoret. Underlag för beslut Bilaga - Budget 2015 Upphandlingskontoret Gemensam nämnd Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås att inte utöka budgeten när det gäller upphandlingskontorets verksamhet för Ansvarig Tjänsteman Gun Fahlander, Kommunchef

8 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen 20 4 Ks 105 Dnr 2014/ Nyföretagarcentrum Bakgrund Som stöd för personer som vill starta eller utveckla sitt företag har i Ragunda kommun under många år Almi funnits på plats. Almi har förändrat sin verksamhet i länet och riktar nu enbart in sig på finansieringsfrågor. När nu Nyföretagarcentrum etablerat verksamhet i länet och de flesta av länets kommuner använder Nyföretagarcentrums rådgivare så vill nu även kommunens företagare och näringslivsrådet att vi använder Nyföretagarcentrum som samarbetspartner. Nyföretagarcentrum är idag Sveriges ledande aktör för nyföretagande och finns i 200 av landets 290 kommuner. Förslag till beslut Utvecklingsavdelningen föreslår att Ragunda kommun finansierar Nyföretagarcentrums etablering i kommunen med kr per år. Avtalet löper på tre år, 2015, 2016 och Avtalet omförhandlas varje år. Medel anvisas från Näringslivsbefrämjande åtgärder, ansvar 222, verksamhet Övrigt Varje företagarförening finansierar etableringen med kr vardera varje år, alltså tillsammans kr och är en förutsättning för att avtalet kan följas. Utvecklingsavdelning tillhandahåller ett mötesrum samt samarbetar i kontakten med nya företagare. Ansvarig Tjänsteman Örjan Wiklund, Näringslivutvecklare

9 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen 20 5 Ks 106 Dnr 2014/ Svar medborgarförslag gällande Skolmat/Pedagogisk lunch för lärare. Medborgarförslaget innehåller tre punkter som handlar om skolmaten på Järåskolan. Punkterna är tillagningskök, pedagogiska måltider samt avdela personal som hjälper eleverna när de tar mat, i avsikt att minska matsvinnet. Svar har inkommit från Tomas Blom Skolchef och Elisabeth Norman Edlund, Kostchef. Tomas Blom, Skolchef Frågan om tillagningskök på Järåskolan har blivit aktuell i samband med att förskoleverksamheten i Bispgården flyttas dit vid årsskiftet -14/15 och att skolverksamheten utökats med åk. 6. Från skolverksamhetens sida upplevs det positivt om det beslutas att starta ett tillagningskök. Bland fördelarna från skolverksamhetens sida nämns att samverkan underlättas när kökspersonalen finns på skolan, enklare att beräkna matåtgången borde medföra mindre matsvinn och att skolmaten känns mer hemlagad när det tillagas på plats. Transportkostnaden för tillagad skolmat upphör. Kostnaden för iordningställandet av ett tillagningskök på Järåskolan och ev. tillkommande personalkostnader beräknas av köksavdelningen som är organiserad under vård- och omsorgsverksamheten. Pedagogisk lunch för skolpersonal är en fråga som diskuteras med jämna mellanrum i kommunen. Kostnaden för pedagogisk lunch interndebiteras av köksavd. med 20 kr./portion. Det gäller även inom förskolan. För en personal som äter pedagogiskt hela läsåret är kostnaden för skolan ca 3,5 tkr. För Järåskolans del innebär det en kostnadsökning med 18,0 tkr. från nuvarande nivå att låta all personal äta pedagogiskt. Övriga skolor i kommunen med samma årskurser måste ges samma förutsättningar att äta pedagogiskt. Den totala kostnaden för pedagogiska måltider i kommunens skolor räknas då upp med 75,0 tkr. från dagens 205,0 tkr. till 280,0 tkr. under förutsättning att kostnaden är 20 kr/portion. Om fler personal äter pedagogiskt ökar möjligheten att avdela en person som hjälper eleverna och ger portionsråd. I ämnet Hemoch konsumentkunskap ingår återvinning och mattraditioner i

10 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen 20 6 undervisningen i de yngre årskurserna. Även kökspersonalen arbetar kontinuerligt med att minska matsvinnet. Punkterna i medborgarförslaget är budgetrelaterade och bör diskuteras vid det fortsatta budgetarbetet. Elisabeth Norman, Kostchef Medborgarförslaget innehåller en om att starta ett tillagningskök på Järåskolan genomfördes en omorganisation av kostenheten och Järåskolan blev ett mottagningskök som får den tillagade maten från köket på Nipängen. Tillbehör som potatis och salladsbuffé tillreds på Järå. Skollunchen ska ges förutsättningar att vara en av dagens höjdpunkter. Eleverna ska känna matglädje, få energi, må bra, ge goda matvanor, en social samvaro och är en viktig del i folkhälsoarbetet. Därför är en satsning på skolmat en satsning på hela verksamheten. Den 1 juli 2011 kom en ny skollag, där kravet på en näringsriktig och kostnadsfri skollunch är en del. Livsmedelsverket har därefter omarbetat sina Råd för bra skolmat som är ett stöd för arbetet med skolmaten. Mottagningsköket på Järå har samma yta som när det var ett tillagningskök. Underhåll av fastigheten är eftersatt och maskinparken har till gjort sin tekniska livslängd. Våren 2015 flyttar förskolan sin verksamhet till Järåskolan och även de får sin lunch transporterad från Nipängen. Det innebär att cirka 140 portioner ( förskola/skola och pedagoger) kommer att äta inom Jäsråskolans område. Ett önskemål fanns från köket om att vid förskolans utredning 2013, även ta med ett eventuellt tillagningskök. Att göra om köket från ett mottagningskök till ett tillagningskök innebär Upprustning av kökets lokaler utifrån Livsmedelsinspektionen (Bilaga) Utbyte av nödvändig maskinpark som ugn, grönsaksberedare mm kronor

11 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen 20 7 Upprustning av matsal som ska uppmuntra till en matglädje och en trevlig samvaro, då miljö och bemötande är en viktig faktor hur elever upplever skollunchen Ett tillagningskök ger ett utmanande och stimulerande arbete för personalen En utökning av 60 % kock/kokersketjänst för kök Bispgården Närproducerad mat Ännu bättre möjlighet för elevernas delaktighet och engagemang Bra kontroll av mathantering och matsvinn Specialkoster måste eventuellt tillagas på både Nipängen och Järå Ingen transport mellan Nipängen och Järå, vilket medför en försäljning av befintlig bil samt ingen kostnad för mattransportör. Tjänsten från Samhall har skolan sagt upp och det innebär att kökets personal måste köra maten från 2015 En inre transport av mat mellan kök och förskola tillkommer Internposthantering från Nipängen till Järå och förskola måste lösas Matråd som idag, 2 gånger per år Utveckla samarbetet med skolan om måltidens möjligheter som ett verktyg i det pedagogiska arbetet. Ovanstående punkter är till stor del budgetrelaterade för skola, kök och tekniska och bör utredas under hösten Underlag för beslut Bilaga Medborgarförslaget Utlåtande från Gunnel Sundqvist, Livsmedelsinspektör Ansvarig Tjänsteman Tomas Blom och Elisabeth Norman Edlund

12 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen 20 8 Ks 107 Dnr 2014/ Svar på medborgarförslag gällande kostnadsfritt länskort till gymnasieungdomar. Idag har de elever som berättigas busskort såkallade elevkort. Dessa berättigar innehavaren två resor per dag och kostar kommunen kr per månad och elev, exkl moms. I dagsläget betalar vi kr per år för detta, se bilaga för mer exakta kostnader. Därutöver tillkommer kostnader för inackorderingstillägg för de gymnasielever som studerar på annan ort och inte dagpendlar, för busskort för elever som pendlar till Västernorrland (ca kr för läsåret 13-14) samt kostnader för skolskjutsar utöver linjetrafik med ca för läsåret Beräkningarna avser samtliga barn 6-19 år som är skrivna i kommunen då det alternativ som Länstrafiken erbjuder inte är förhandlingsbart utan innebär att samtliga 6-19-åringar omfattas och därigenom kan erbjudas gratis bussresor inom länet. Länstrafikens alternativ till elevkort är att samtliga ungdomar 6-19 år ges ungdomskort som kostar 270 kr/månad eller 2700/år (sommarmånaderna är kostnadsfria men kortet är giltigt även då) och som innebär obegränsat antal resor inom länet. Att erbjuda fria bussresor för ungdomar har blivit vanligare i länet; vid dags dato har Berg, Åre och Bräcke infört detta. Att omvandla elevkorten till ungdomskort och samtidigt låta samtliga barn och ungdomar omfattas skulle för Ragundas del innebära en fördyring för busskort med drygt kr per år. En ytterligare fördyring som är svårare att beräkna omfånget av är att intäkterna som kommunen får tillbaka för resor som görs på ungdomskort är lägre än de som återfås via de elevkort som utges idag. Länstrafikens uppskattning är att ett införande skulle bli en fördyring med drygt kr. Övriga kostnader, som inackordering, busskort för elev som pendlar till andra län samt skolskjutsar utöver linjetrafik, skulle oförändrat bestå. Att införa gratis busskort för unga har dock mervärden i form av att: Som de som lagt medborgarförslaget framhäver; gymnasieeleverna kan komma hem oftare och bibehålla kontakt, umgänge och fritidsaktiviteter inom hemkommunen något som kan minska utflyttningen från kommunen.

13 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen 20 9 Som de även framhäver; det kan vara en bidragande orsak till att barnfamiljer som funderar på att flytta till Ragunda faktiskt gör det. Bussresorna bland övriga kommuninvånare kan öka genom att familjemedlemmar till barn/ungdomar väljer bussen då någon/några i familjen åker gratis (i Åre ökade bussresorna med 50 % bland vuxna när detta infördes). Det blir billigare för familjen och bättre för miljön. Om fler åker buss minskas dessutom risken för indragna busslinjer och försämrad infrastruktur och intäkterna tillbaka till kommunen för bussresorna ökar. Gymnasieungdomar som är inackorderade i tex Östersund slipper kostnader för hemresor och för eventuella dagliga resor till och från skola i annan stadsdel, och får därigenom mer pengar över till annat. Ansvarig Tjänsteman Elin Dahlin, Folkhälsoutvecklare

14 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 108 Dnr 2014/ Svar på medborgarförslag gällande extra kommunalt bidrag till gymnasieungdomar som studerar på annan ort. Idag utgår antingen busskort eller inackorderingstillägg till gymnasieungdomar som studerar på annan ort. Inackorderingtillägget styrs av Skollagen kap Om skolvägen överstiger 55 km enkel resa, vilket det för många av Ragundas gymnasieungdomar gör, utgår inackorderingstillägg för elever i kommunal gymnasieutbildning under maximalt 9 månader per läsår med 1580 kr i månaden (2014 års nivå, baserad på 1/30 basbelopp som är 1480 kr kr). Om avståndet till skolan är längre än 500 km utökas bidraget med 300 kr per månad. Elever som läser vid gymnasial friskola ansöker om bidrag via CSN enligt deras bidragsnivåer, något som innebär att elever från samma kommun kan beviljas både samma och högre bidrag än vad Skollagen säger. I de länskommuner som inte ingår i Jämtlands gymnasieförbund varierar inackorderingstillägget mellan kr/månad. Lagt medborgarförslag handlar om att inackorderingstillägget ska höjas/att ett extra bidrag ska utgå men eftersom Ragunda ingår i Jämtlands gymnasieförbund kan inget lokalt beslut fattas av Kommunstyrelsen över ifall bidraget ska höjas, utan lokalt kan man endast besluta om att försöka driva frågan vidare till förbundets direktion. Frågan har redan behandlats i gymnasieförbumdet (http://media2.gymnasieforbund.se/2013/08/ bilaga- 6-Yttrande-Medborgarförslag-inackorderin.pdf) då motsvarande medborgarförslag år 2013 skrevs i Krokoms kommun. Förbundet angav då följande svar: Jämtlands gymnasieförbund anser att det finns goda argument för att inackorderingstillägget skulle anpassas till kostnadsutvecklingen i samhället. För närvarande har förbundet dock inte ekonomiska resurser för att genomföra en höjning, samt att det finns skäl för att invänta beslut om de förslag som framkommit i studiehjälpsutredningen*, som både skulle ge ett höjt inackorderingstillägg och ett rättvisare system. Man sade därigenom nej med hänvisning till att beslut ska fattas utifrån ett regeringsbetänkande från 2012 (SOU 2013:52) som föreslår att stödet ska höjas med omkring 25 % och CSN ges samlat ansvar för inackorderingsstöd. Om det förslaget går igenom kan förändringarna träda i kraft hösten 2015.

15 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ekonomiskt skulle en höjning av inackorderingstillägget givetvis bli en fördyring för kommunen. Siffror från gymnasieförbundet (bifogas) från maj 2013 visar att Ragunda då hade 108 elever inackorderade och på årsbasis betalade kr för detta. En höjning på 200 kr per elev och månad skulle innebära en fördyring på kr per år. Ett annat argument för att inte driva frågan om höjt inackorderingstillägg i dagsläget, är att ett annat medborgarförslag ( 60/14) har lämnats som om det går igenom, skulle det innebära att samtliga ungdomar erhåller busskort för obegränsat antal resor hela året, vilket innebär att en stor månadskostnad i form av busskort för inackorderade elever, skulle minska och ekonomin därigenom förbättras en del. Det finns dock argument för att för att utöka det månatliga bidraget, som att: Som de som skrivit medborgarförslaget säger; gymnasieutbildning blir en klassfråga; vissa familjer har råd att låta sina barn bo borta och studera och därigenom få bättre möjligheter till arbete och hälsa som vuxna, andra inte alternativt att vissa familjer bara kan låta sina barn välja gymnasieutbildning på närmare håll. Nuvarande låga bidrag strider i vissa fall mot barnkonventionen som innebär att barnens bästa alltid ska sättas i fokus, vilket inte görs när vissa barn tvingas beakta familjens ekonomiska situation vid val av gymnasieutbildning. Ekonomiskt bistånd via IFO kan i vissa fall utgå för att underlätta familjens ekonomi men familjer har kanske inte så dålig ekonomi att de ges rätt till bistånd, även om utgifterna för gymnasieeleven kan betraktas som höga ändå. Slutligen är det alltså upp till Kommunstyrelsen att fatta beslut om ifall frågan om höjt inackorderingsbidrag ska tas vidare till gymnasieförbundet i dagsläget eller om regeringsbeslut ska avvaktas. Ansvarig Tjänsteman Elin Dahlin, Folkhälsoutvecklare

16 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 109 Dnr 2013/ Svar på medborgarförslag Roligare skolgård Bakgrund Elever på Hansåkerskolan har skrivit ett medborgarförslag angående att de vill ha en roligare skolgård. När det gäller frågan om varför Kullstaskolan har så många redskap på skolgården är svaret att det investerats av föräldrar och företag medan kommunen ansvarar för besiktning. En allaktivitetsplan håller nu på att planeras vid Hansåkerskolan av Stuguns bollklubb, den kommer att innehålla ett antal olika redskap m m. Det är ett första steg till en roligare skolgård på Hansåkerskolan. Tekniska kontoret kommer att besöka skolan för att ha en fortsatt dialog kring vad som kan göras utifrån inlämnat förslag. Underlag för beslut Bilaga - Medborgarförslaget Förslag till beslut 1. Bifalla medborgarförslag om att göra en roligare skolgård och utifrån det besöka Hansåkerskolan för en genomgång av vad som kan utföras av de föreslagna aktiviteterna inom fastställd budget. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att 1. Besluta enligt Kommunstyrelsens förslag. Ansvarig Tjänsteman Kjell Eriksson, Enhetschef Tekniska Gun Fahlander, Kommunchef

17 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 110 Dnr 2014/ Motion Demensutbildning inom vården Britt-Inger Håkansson (S) har till Kommunfullmäktige inkommit med en motion gällande Demensutbildning inom vården. Kommunfullmäktige har remitterat motionen till Kommunstyrelsen för beredning. Ett svar på motionen har inkommit. Svar på motion om demensutbildning i vården. Att ge vårdpersonalen möjlighet till demensutbildning, det ska även gälla sommarvikarier samt timanställda; Ragunda kommun har utbildat personal i demensvård, både sjuksköterskor och undersköterskor har utbildats på och via Silvia hemmet. Även biståndshandläggarna har gått en utbildning på Silviahemmet. Vi har några undersköterskor som går eller har gått en yrkeshögskola och utbildat sig i demensvård. All vårdpersonal har genomgått utbildning i demenssjukdomar och bemötandeproblematik. När det gäller sommarvikarier och timanställda kan introduktionen bli bättre, att under introduktionsdagarna få mer kunskap om demens och vårdens innehåll. Det skulle höja kvaliteten och göra att man känner sig trygg i sitt arbete. Att utbildning ska vara fortlöpande och inte avslutas efter en kort tid, ny personal ska ges samma möjlighet; Det finns en webbaserad utbildning som heter Demens ABC som vi kan använda oss av för att få en fortlöpande utbildning. Det finns korta avsnitt som man kan lyssna på och diskutera vid ex. arbetsplatsträffar. När det gäller ny personal så kan vi introducera dem i programmet och ge tid för att gå igenom Demens ABC. Att glädjen av att göra en otrolig insats i vården, kan göra att kommunen kan locka nya samt unga medarbetare, det kommer att stimulera både personal och vårdtagare; Vi pratar mycket om att vara ambassadörer för att locka unga människor till vård och omsorg. Att tidigt på vårterminen besöka skolor för att berätta om hur det är att arbeta inom äldreomsorgen.

18 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Locka unga att söka sommarvikariat men även de yngre som kan söka feriejobb. Att kommunen gör en ordentlig satsning på att locka unga personer till vårdyrket, med att tex ge möjlighet till ungdomsjobb även i vården; Vård- och omsorg ser positivt på ungdomsjobb i vården. Förslag till beslut; Att Vård- och Omsorg får tillräckligt med resurser för att ge en kontinuerlig utbildning/fortbildning både till ordinarie personal och till vikarier. Ansvarig Tjänsteman Gunnel Nordengren Verksamhetschef Elisabeth Carlander-Blom Verksamhetschef

19 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 111 Prestationsersättning för att införa ÄBIC i kommunen. Regeringen har inom ramen för satsningen på att samordna vårdoch omsorg om de mest sjuka äldre gett Socialstyrelsen flera uppdrag de senaste åren. År 2013 Introducerades ÄBIC som innebär strukturerad dokumentation om äldre personers behov med användning av Internationell klassificering av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF). Under 2014 ska Socialstyrelsen fortsätta att introducera och stödja införandet av ÄBIC (Äldres behov i centrum) genom att erbjuda utbildning till processledare i kommunerna. I Ragunda kommun har tre biståndshandläggare gått utbildningen Syftet med det prestationsbaserade statsbidraget är att stödja kommuner som introducerar ÄBIC inom äldreomsorgen. Socialstyrelsen ska efter ansökan fördela 70 miljoner i prestationersättning till kommuner som har utbildat processledare och före den 1 oktober 2014 beslutat att införa ÄBIC inom äldreomsorgen. Länet har gemensamt kommit fram till att införa ÄBIC i äldreomsorgen. Av ansökan om statsbidrag ska det framgå att beslutet har behandlats av ansvarig nämnd. Se bilaga. Underlag för beslut Bilaga - Information från Socialstyrelsen angående införande av ÄBIC. Förslag till beslut; Att införa ÄBIC inom äldreomsorgen i Ragunda kommun. Ansvarig Tjänsteman Gunnel Nordengren, Vård och Omsorg

20 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 112 Dnr 2014/ Motion - Politisk värdering av inkomna motioner/medborgarförslag Stefan Nilsson, (A) har till Kommunfullmäktige inkommit med en motion gällande Politisk värdering av inkomna motioner/medborgarförslag. Kommunfullmäktige har remitterat motionen till Kommunstyrelsen för beredning. Underlag för beslut Bilaga Motionen

21 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 113 Dnr 2014/ Motion - Samerna vårt ursprungsfolk i Sverige Diana Lindström (S) har till Kommunfullmäktige inkommit med en motion gällande Samerna vårt ursprungsfolk i Sverige. Kommunfullmäktige har remitterat motionen till Kommunstyrelsen för beredning. Underlag för beslut Bilaga - Motionen

22 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 114 Dnr 2014/ Motion Rehabiliteringen i Ragunda kommun Britt-Inger Håkansson (S) har till Kommunfullmäktige inkommit med en motion gällande Rehabiliteringen i Ragunda kommun. Kommunfullmäktige har remitterat motionen till Kommunstyrelsen för beredning. Underlag för beslut Bilaga - Motionen

23 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 115 Dnr 2014/ Motion Bygga bostäder för äldre i Stugun Britt-Inger Håkansson (S) har till Kommunfullmäktige inkommit med en motion gällande Bygga bostäder för äldre i Stugun. Kommunfullmäktige har remitterat motionen till Kommunstyrelsen för beredning. Underlag för beslut Bilaga - Motionen

24 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 116 Dnr 2014/ Medborgarförslag Införande av en timmes gymnastik per dag i skolan Maria Nyberg, Hammarstrand, har inkommit med ett medborgarförslag gällande införande av en timmes gymnastik per dag i skolan. Dnr 2014/ Kommunfullmäktige har remitterat medborgarförslaget till Kommunstyrelsen för beredning. Underlag för beslut Bilaga - Medborgarförslaget

25 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 117 Dnr 2014/ Medborgarförslag Skärmtak för barnvagnar Patrik Nordvall mfl., Hammarstrand har inkommit med ett medborgarförslag gällande uppförande av skärmtak för barnvagnar vid förskolorna i kommunen. Kommunfullmäktige har remitterat medborgarförslaget till Kommunstyrelsen för beredning. Underlag för beslut Bilaga - Medborgarförslaget

26 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 118 Dnr 2014/ Medborgarförslag Arbetsgrupp för Sporthall/Allaktivitetshus. Sylvia Axelsson mfl., Hammarstrand har inkommit med ett medborgarförslag gällande arbetsgrupp för Sporthall/Allaktivitetshus. Kommunfullmäktige har remitterat medborgarförslaget till Kommunstyrelsen för beredning. Underlag för beslut Bilaga - Medborgarförslaget

27 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 119 Dnr 2013/ Vital demokrati Kommunfullmäktige återremitterade ärendet om Vital demokrati till kommunstyrelsen. Uppdraget har varit att se över organisation, arvodering och pensioner. 1. Nya arvodes- och ersättningsregler för Ragunda Kommun Förslag presenteras av respektive parti på kommunstyrelsen 2. Pensionsbestämmelser för politiker i Ragunda Kommun Anta det nya pensionsavtalet i sin helhet så snart det är möjligt. 3. Förslag på förändringar i den politiska organisationen Förslag presenteras av respektive parti på kommunstyrelsen

28 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 120 Dnr 2014/ Ekonomiskt bidrag till politiska partier i Ragunda kommun. Bakgrund I Lag om ändring i kommunallagen (1991:900), SFS 2013:1053 som trädde i kraft finns nya bestämmelser om Kommunalt partistöd. Lydelse kap , Kommunallagen; Kommunalt partistöd 9 Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). Partistöd får ges till de politiska partier som är representerade i fullmäktige. Ett parti är representerat om det har fått mandat i fullmäktige för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837). Partistöd får ges också till ett parti som har upphört att vara representerat i fullmäktige, dock endast under ett år efter det att representationen upphörde. Partistöd får bara ges till ett parti som är en juridisk person. Lag (2013:1053). 10 Fullmäktige ska besluta om partistödets omfattning och formerna för det. Stödet får inte utformas så, att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti. Fullmäktige får besluta att endast mandat för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837) ska beaktas vid fördelningen av partistödet. Lag (2013:1053). 11 Fullmäktige ska besluta att en mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 9 första stycket. Redovisningen ska avse perioden 1 januari 31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport över granskningen ska bifogas redovisningen. Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till parti som inte lämnar redovisning och granskningsrapport enligt första och andra styckena. Lag (2013:1053).

Kallelse. Kommunstyrelsen

Kallelse. Kommunstyrelsen Kallelse Kommunstyrelsen Tisdagen den 12 maj 2015 RAGUNDA KOMMUN KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Datum 2015-05-05 Kommunstyrelsen Plats: Kommunkontoret, Hammarstrand Tid: Tisdagen den 12 maj, kl 08.00 Tema Retab,

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-11-24 220 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.50 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsen

Kallelse. Kommunstyrelsen Kallelse Kommunstyrelsen Tisdagen den 2 juni 2015 RAGUNDA KOMMUN KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Datum 2015-05-25 Kommunstyrelsen Plats: Kommunkontoret, Hammarstrand Tid: Tisdagen den 2 juni, kl 08.00 Tema Familjerådgivningen,

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Plats och sammanträdestid SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(2) Sammanträdesdatum Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Beslutande Ledamöter

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-11-28 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2015-03-24 83 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 19.00. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg (s), ej 116 Ylva Stråhle

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP)

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP) Kommunstyrelsen 2012-02-14 1 (92) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-17.30, ajournering kl. 11.35-11.45. Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anders Bengtsson (KD) Anki Enevoldsen

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-23 Blad 1 (43) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund, kl. 08.00-15.30 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer

2012-01-12 2012-02-02

2012-01-12 2012-02-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[24] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 ande Enligt bilaga / Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör), Marica Nordwall (kommunikationschef),

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Plats och tid Hotell Aurum, rum 18 karat, kl. 13.00-18.10 Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

STORFORS KOMMUN KALLELSE. 2 Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering. 5 Kommunstyrelsens granskning av ---- ledningssystemet.

STORFORS KOMMUN KALLELSE. 2 Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering. 5 Kommunstyrelsens granskning av ---- ledningssystemet. STORFORS KOMMUN Datum 2015-03-23 Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM KALLELSE Ledamöterna i Kommunstyrelsen kallas till sammanträde. Tid: Måndagen den 30 mars 2015 kl. 08.15. Plats: Sammanträdesrum Kerimäki,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information Kallelse/Föredragningslista 1(54) Samordningskansliet 2015-04-02 Charlotte Funseth Tfn: 063-14 75 51 E-post: charlotte.funseth@regionjh.se ORGAN: Regionfullmäktige DATUM: 2015-04-14--15 PLATS: Peterson-Berger

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad 2012-11-12 333 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 18.10. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Johan

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2011-06-27 82 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 11.00-16.05. Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Ann-Karin

Läs mer

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72 PROTOKOLL 1(61) Tid: kl 08:30 16:35 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Helena Öhlund, s vice ordförande Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s, deltar inte 90, 93-96, 98-105 Tomas Egmark,

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Ärenden Hållbar ekonomi

Ärenden Hållbar ekonomi TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Kommunledningsförvaltningen 2015-08-03 Daniel Gustafsson 0477 441 26 daniel.gustafsson@tingsryd.se Till kommunstyrelsens arbetsutskott Ärenden Hållbar ekonomi Beskrivning av ärendet

Läs mer