Obs! Väståbolands första baby 2010 föddes i Nagu. Skärgården utsågs till Hemlandets pärla på Resemässan. Staden ber om förslag till gåvoartiklar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Obs! Väståbolands första baby 2010 föddes i Nagu. Skärgården utsågs till Hemlandets pärla på Resemässan. Staden ber om förslag till gåvoartiklar"

Transkript

1 19 TO Staden i Skä r gå rdshavet Väståbolands första baby 2010 föddes i Nagu Se på s. 3 " Skärgården utsågs till Hemlandets pärla på Resemässan Läs mera sid 4 Obs! Staden ber om förslag till gåvoartiklar Läs mera sid 11 Folkes funderingar ANNONSBILAGA Läs mera sid 3 Dagvårdsenheten informerar Läs mera sid 11

2 2!» STADSSTYRELSEN BESLUT SOM FATTATS I STADEN Mera information samt föredragningslistor och protokoll inkl. bilagor hittar du på: /förvaltning och beslutsfattande/ protokoll och föredragningslistor Arbetsgruppen för utredning av utrymmesfrågor i Korpo centrum Stadsstyrelsen beslöt att anteckna arbetsgruppens rapport för kännedom och besluta remittera ärendet för vidare beredning i enlighet med arbetsgruppens förslag. Försäljning av tomma bostäder Stadsstyrelsen beslöt befullmäktiga stadssekreteraren att svara för försäljningen av tomma aktielägenheterna. Överskridning av budgeten för kosthållet 2009 Stadsstyrelsen föreslog att stadsfullmäktige beslutar bevilja servicetjänster för verksamheten Kosthåll euro i 2009-års budget. Överskridning av anslag i budgetens investeringsdel Stadsstyrelsen beslöt föreslå att stadsfullmäktige beslutar bevilja stadsstyrelsen euro i tilläggsanslag på kontot Piug, förhöjning av aktiekapital i budgetens investeringsdel. Godkänna vattentjänstverkets servicetaxa för år 2010 Stadsstyrelsen beslöt remittera ärendet för tilläggsberedning. Region Åboland rf:s låneamortering Stadsstyrelsen beslöt för stadsfullmäktige föreslå att Väståbolands stad svarar med stöd av sitt borgensansvar för återbetalning av 2/3 av amorteringen på euro av lånet på euro som Region Åboland rf upptagit i Nordea och som förfaller till betalning Stadsstyrelsen beslöt dessutom rekommendera att Kimitoöns kommun fattar ett motsvarande beslut med stöd av sitt borgensansvar gällande återbetalningen av amorteringen på euro av lånet på euro som Region Åboland rf upptagit i Nordea. I annat fall bör ett avtal ingås mellan Väståbolands stad, Kimitoöns kommun och Region Åboland r.f. om gottgörelse för att Väståbolands stad svarar tidigare i förhållande till sitt borgensansvar för återbetalningen av låneamorteringen som förfaller till betalning Pensionärsbostadsföreningen i Houtskär rf:s anhållan om kommunal borgen för lån Stadsstyrelsen beslöt föreslå att stadsfullmäktige beslutar konstatera att Pensionärsbostadsföreningen i Houtskär rf sysslar med en sådan verksamhet för vilken borgen kan beviljas. Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige beslutar att Väståbolands stad ställer proprieborgen för det lån om max euro som Pensionärsbostadsföreningen i Houtskär rf tänker uppta jämte räntor, dröjsmålsräntor och övriga förpliktelser som hänför sig till nämnda lån. Stadsstyrelsen föreslår ytterligare att stadsfullmäktige beslutar att Pensionärsbostadsföreningen i Houtskär rf bör presentera närmare uppgifter om lånevillkoren för stadsstyrelsen innan borgensförbindelsen undertecknas. Budget och ekonomiplan för åren Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige godkänner förslag till budget för år 2010 och ekonomiplan för åren , med några ändringar gjorda av stadsstyrelsen. Stadsstyrelsen beslöt även att stadsstyrelsen utarbetar ett åtgärdsprogram med målsättningen att uppnå balans i ekonomin under planeperioden Åtgärdsprogrammet behandlas av stadsfullmäktige senast inom april månad år 2010.» MILJÖNÄMDEN Införa tillstånd att gräva i och utnyttja gatuområde från och med Nämnden beslöt att införa ett avgiftsbelagt tillstånd att gräva i och utnyttja gatuområde samt placeringstillstånd. Ändring av gatuplanen för Regnbågen, Finby Miljönämnden tog del av anmärkningarna mot förslaget till ändring av gatuplan och godkände den med några tillägg. Val av entreprenör för byggande av kommunalteknik i Vepo detaljplaneområde Föredragandes förslag att välja entreprenör Turun Maanrakentajat Oy för byggande av kommunalteknik i Vepo detaljplaneområde omfattades av nämnden. Ändring av detaljplanen för tomt nr 9 i kv 4 och en del av ett park- och gatuområde i Söderby stadsdel i Pargas Miljönämnden beslöt godkänna förslaget till ändring av detaljplanen för tomt 9 i kvarter 4 och en del av ett park- och gatuområde i Söderby stadsdel för att framläggas till offentligt påseende. Ändring av detaljplanen för kvarter 1 samt ett gatu-och parkområde och flyttning av stadsdelsgränsen i Centralparken stadsdel i Pargas Miljönämnden beslöt godkänna förslaget till ändring av detaljplanen för kvarter 1 samt ett gatu- och parkområde i Centralparken stadsdel och flyttning av stadsdelsgränsen för att framläggas offentligt till påseende. Ändring av delgeneralplanen för Lemlax för en del av Qvidja by Miljönämnden beslöt godkänna förslaget till ändring av delgeneralplanen för Lemlax för en del av Qvidja by för att framläggas till offentligt påseende. Fastställa nya vägnamn i Korpo Miljönämnden beslöt på basen av inkomna anmärkningar och utlåtandet från Forskningscentralen för de inhemska språken godkänna ändringarna gällande vägnamnen för Korpo att sättas på nytt till påseende Adressförändring i Tennäs i Pargas Miljönämnden beslutar upphäva Fiskarsvägen (Fiskarsintie) i Tennäs. Fastställa försäljningspris och -principer för stadens egnahemstomter i Hemsundet Miljönämnden beslöt fastställa försäljningspris för stadens tomter i Hemsundet enligt bilagan. Tomterna ges först till försäljning genom anbudsförfarande. Reserveringsavgiften är 500 och den beaktas som delbetalning vid tomtköp men återbetalas inte om köpet inte verkställs. Nytt försäljningspris för två egnahemstomter Miljönämnden beslöt fastställa följande försäljningspris: Finnäs, kv.239 t.2 (1:27) , Norrby » BILDNINGSNÄMNDENS FINSK- SPRÅKIGA SEKTION Presentation av utvecklingsprojekt Det har beviljats statsbidrag för följande projekt inom den finskspråkiga utbildningen: Utbildningsstyrelsen har beviljat i statsbidrag för utveckling av kvaliteten på den grundläggande utbildningen för åren och för åren Utbildningsstyrelsen har beviljat i statsbidrag för utveckling av klubbverksamheten inom den grundläggande utbildningen för läsåret och för läsåret Länsstyrelsen i Västra Finlands län har beviljat i statsbidrag för utveckling av klubbverksamheten på Ulkosaariston koulu under läsåret Utbildningsstyrelsen har beviljat i statsbidrag för utveckling av servicestrukturen och kvaliteten inom elev- och studerandevården för åren Saariston kansalaisopisto har i samarbete med medborgarinstituten Aurala och Lieto-Tarvasjoki, Raision työväenopisto och medborgarinstituten i Nådendal och Pemar ansökt om projektfinansiering för utveckling av inlärningsmiljöer. Utbildningsstyrelsen har beviljat projektet i bidrag. Saariston kansalaisopisto ingår i samarbetsnätverket Ilo oppia! De nio medborgar- och arbetarinstituten i nätverket har beviljats statsbidrag i form av studiesedlar av Utbildningsstyrelsen. Instituten har med hjälp av sedlarna kunnat upphäva eller sänka studieavgifterna för vuxna studerande i sådana målgrupper, vars utbildning man speciellt vill främja. Saariston kansalaisopisto har fått i bidrag i form av studiesedlar under åren Samarbetsprojektet Comenius har beviljat från programmet för livslångt lärande till Paraisten lukio för utveckling av internationell verksamhet för tiden Simonkylän koulus skollokal Simonkylän koulu ligger i Simonby by i Nagu kommunområde. Placeringen av Simonkylän koulu i anslutning till Kyrkbackens skola i Nagu har förberetts och utretts. Undervisningschefen redogjorde närmare på mötet för vad som hittills har gjorts i frågan.» BILDNINGSNÄMNDENS SVENSK- SPRÅKIGA SEKTION Reviderad läroplan för den grundläggande utbildningen Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion beslöt godkänna läroplanen för den grundläggande utbildningen jämte it-strategier och skolvisa bilagor, i enlighet med förslaget och beslöt att läroplanen i sin helhet tillämpas omgående.» STADSSTYRELSEN Budgetändring i driftsbudgeten, Bostads Ab Nagu Stenbacken I, Bostads Ab Nagu Stenbacken II och Bostads Ab Nagu Millennium Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige beviljar anslag för skötsel- och finansieringsvederlag under 2009 i Bostads Ab Nagu Millennium, Bostads Ab Stenbacken I och Bostads Ab Stenbacken II. Anslaget utökar stadens driftsbudget Budgetändring i investeringsbudgeten, Fastighets Ab Brinkhaga Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige beviljar anslag för höjning av aktiekapitalet i Fastighets Ab Brinkhaga.» STADSFULLMÄKTIGE Region Åboland rf:s låneamortering Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att Väståbolands stad svarar med stöd av sitt borgensansvar för återbetalning av 2/3 av amorteringen på euro av lånet på euro som Region Åboland rf upptagit i Nordea och som förfaller till betalning Stadsstyrelsen föreslår dessutom rekommendera att Kimitoöns kommun fattar ett motsvarande beslut med stöd av sitt borgensansvar gällande återbetalningen av amorteringen på euro av lånet på euro som Region Åboland rf upptagit i Nordea. I annat fall bör ett avtal ingås mellan Väståbolands stad, Kimitoöns kommun och Region Åboland r.f. om gottgörelse för att Väståbolands stad svarar tidigare i förhållande till sitt borgensansvar för återbetalningen av låneamorteringen som förfaller till betalning Fullmäktige beslöt godkänna styrelsens förslag. Region Åboland rf:s ekonomiska situation Stadsstyrelsen föreslår att Väståbolands stad fakturerar Region Åboland r.f. den projektfinansiering som överskridit projektens självfinansieringsbehov för Väståbolands del, dvs Emedan Region Åboland r.f. inte kommer att ha råd att återbetala beloppet under detta år, tar styrelsen till kännedom att detta belopp sannolikt kommer att bli en fordran i bokslutet Stadsstyrelsen rekommendera att Kimitoöns kommun fattar ett motsvarande beslut. Fullmäktige beslöt godkänna styrelsens förslag. Pensionärsbostadsföreningen i Houtskär rf:s anhållan om kommunal borgen för lån Stadsfullmäktige föreslår konstatera att Pensionärsbostadsföreningen i Houtskär rf sysslar med en sådan verksamhet för vilken borgen kan beviljas. Stadsfullmäktige beslöt att Väståbolands stad ställer proprieborgen för det lån om max euro som Pensionärsbostadsföreningen i Houtskär rf tänker uppta jämte räntor, dröjsmålsräntor och övriga förpliktelser som hänför sig till nämnda lån. Stadsfullmäktige beslöt dessutom att Pensionärsbostadsföreningen i Houtskär rf bör presentera närmare uppgifter om lånevillkoren för stadsstyrelsen innan borgensförbindelsen undertecknas. Stadsfullmäktige beslöt ytterligare att nämnda förening bör ställa föreningens fastighet som motsäkerhet för kommunal borgen. Överskridning av budgeten för kosthållet 2009 Stadsfullmäktige beslöt bevilja servicetjänster för verksamheten Kosthåll tilläggsanslag på euro i 2009-års budget. Överskridning av anslag i budgetens investeringsdel Stadsfullmäktige beslöt bevilja stadsstyrelsen euro i tilläggsanslag på kontot Piug, förhöjning av aktiekapital i budgetens investeringsdel. Strategiarbetsgruppens mellanrapport Strategiarbetsgruppen tillsattes av stadsstyrelsen med uppgift att bereda ett första utkast av Väståbolands strategi parallellt med budgetarbetet för Strategiarbetsgruppen består av följande personer: Barbara Heinonen, ordförande, Sandra Bergqvist, Andreas von Bergmann, Stig Engman, Heikki Mäkinen, Nina Söderlund, Cornelius Colliander, Mia Peussa. Stadsstyrelsen beslöt dessutom utse stadsdirektör Folke Öhman och biträdande stadsdirektör Mikael Grannas till arbetsgruppen. Strategiarbetsgruppen har haft 6 st möten och under dessa möten har man arbetat fram ett första råutkast av Väståbolands vision, värderingar, centrala målsättningar samt målsättningar och mätvärden till de verksamhetsområden som direkt ligger under styrelsen. Arbetsgruppen har även gjort en första genomgång av de i budgeten föreslagna målsättningarna och mätvärden och gett förbättringsförslag utgående från förslagen till centrala målsättningar. Ett förtroendevaldastrategiseminarium hölls 6.10 där utkastet till vision, värderingarna och centrala målsättningar presenterades. Arbetet kommer att fortsätta i januari då det även planeras ett strategiseminarium i samband med fullmäktigemöte. Under nästa år kommer prioriteterna att ligga i förbättring och förankring av strategiarbetet både bland förtroendevalda och tjänstemän. Budget och ekonomiplan för åren Efter en allmän diskussion övergick stadsfullmäktige till behandling av stadsstyrelsens förslag till budget och ekonomiplan för åren Grunderna för låneupptagning Stadsfullmäktige beslöt med ändring av sitt beslut av ( 43) att stadsstyrelsen har rätt att uppta budgetlån till ett belopp som finansieringen av stadens utgifter kräver, antingen genom att uppta kortfristiga lån eller långfristiga lån. Lånebeståndet per får dock uppgå till högst 46 milj. euro. Budgetändring i driftsbudgeten, Bostads Ab Nagu Stenbacken I, Bostads Ab Nagu Stenbacken II och Bostads Ab Nagu Millennium Stadsfullmäktige beslöt bevilja anslag för skötsel- och finansieringsvederlag under 2009 i Bostads Ab Nagu Millennium, Bostads Ab Stenbacken I och Bostads Ab Stenbacken II. Anslaget utökar ansvarsområdet Fastigheters anslag i stadens driftsbudget Anslaget belastar resultatet för år Budgetändring i investeringsbudgeten, Fastighets Ab Brinkhaga Heikki Mäkinen föreslog, understödd av Hanna Järvinen och Stig Engman, att stadsfullmäktige inte beviljar anslag för höjning av aktiekapitalet i Fastighets Ab Brinkhaga. Stadsfullmäktige beslöt godkänna Heikki Mäkinens förslag efter en omröstning.» SOCIAL- OCH HÄSOVÅRDS- NÄMNDEN Platssituationen inom äldreomsorg och hälsovård - konsultutredning Arbetsgruppen för effektivisering av vårdkedjor inom Väståbolands stad tillsattes av social- och hälsovårdsnämnden den 28 maj Arbetsgruppens uppdrag var att på basen av sk. Marsala-rapporten ta fram konkreta förbättringsförslag med syfte att försnabba hemtagningen av patienter från specialsjukvården och minska specialsjukvårdskostnaderna och förbättra koordineringen av patient-/klientströmmar inom avdelningen så att klienterna snabbt placeras på rätt slags plats. Nämnden beviljade arbetsgruppen tilläggstid till sista februari Arbetsgruppen skall också i snabb ordning undersöka olika vårdformer och vårdplatser. Bevilja understöd för assistentverksamhet Social- och hälsovårdsnämnden beslöt bevilja Krigsinvalidernas Brödraförbund Pargas avd. totalt och Pargas Krigsveteraner r.f för 2009 års assistentverksamhet. Den slutliga utbetalningen sker genast efter årsskiftet på basen av inlämnade redovisningar över faktiska inkomster och utgifter under året. Forts. s 9

3 FEBRUARI Folkes funderingar Väståboland växer - men ojämnt Väståbolands stads invånarantal växte under år 2009 med 86 personer. Siffran är något lägre än den första prognosen vid årsskiftet visade men också 86 personers nettoökning är något av ett rekord. Tyvärr fördelar sig befolkningstillväxten ojämnt inom kommunen. Pargas växte med 132 personer medan alla andra kommunområden minskade, Nagu - 10, Korpo -11, Houtskär hela -20 och Iniö -5. Trenden beror inte på kommunsamgången, den är tyvärr lika som den varit i flera år. Det paradoxala är, såsom bland annat Bengt Backman träffande uttryckt det, att vi sedan folkbokföringen började på 1700-talet aldrig haft så få invånare i skärgården men heller aldrig tidvis så många invånare. En stor del av året är skärgården i allra högsta grad befolkad och levande. Vår stora utmaning är att skapa förutsättningar för flera personer att bo året om i alla delar av Väståboland. Visst är det viktigt att skriva sig på orten men lika viktigt är att man lever i lokalsamhället och bidrar till att hålla hjulen i gång. NÄR VI SENARE i år får noggrannare statistik kan vi ytterligare analysera befolkningsförändringarna inom staden. Trenden i hela landet har redan länge varit att de mest glesbebyggda delarna blir ännu glesare och stora men också mindre centrum blir starkare eller behåller sin befolkning. Det är utan vidare en självklarhet att Väståbolands stad skall arbeta för en positiv befolkningsutveckling i alla kommundelar, frågan är bara hur. De självständiga kommunerna gjorde många insatser som bromsade den negativa utvecklingen men de lyckades inte svänga trenden. Väståboland tar nu över utmaningen och vi bör bland annat se till att utveckla kyrkbyarna aktivt så att de blir eller förblir attraktiva boendeområden också för barnfamiljer. Vi måste ibland våga satsa på kommundelarnas starka områden, annars förtvinar både de starka och de svaga områdena. DET ÄR KLART POSITIVT för hela staden att Pargasområdet växer. Industrin och arbetsplatserna är Väståbolands ekonomiska ryggrad. Varje samhälle mår gott av en befolkning som består av en bra blandning av barn, unga, medelålders och äldre människor. En liten befolkningsökning är positiv för dem som redan bor i staden, den skapar det ekonomiska underlag som behövs för både den privata och den offentliga servicen. Samtidigt är det bra att tillväxten är jämn. En för stor press på dagvård och skola, för att ta ett par exempel, skapar tillfälliga toppar och ojämnt kostnadstryck. En jämnt fördelad tillväxt där olika områden utvecklas så att servicen kan optimeras är alltid det bästa alternativet. Folke Öhman Väståbolands första baby 2010 föddes i Nagu Väståbolands första baby för 2010 föddes i familjen Engström i Nagu. Till familjen hör även mamma Lillemor, pappa Svante och storasyster Amelia som precis har fyllt tre år. Den lille babyn föddes den 1 januari 2010 kl och hans strategiska mått vid födseln var 4250 g och 53 cm. Stadsdirektör Folke Öhman, barnomsorgschef Pia Hotanen och informatör Anne-Maarit Itänen var på besök hos bebisen och familjen i Mattnäs i slutet av januari. Årets första baby fick som ett minne av staden en mugg av silver med graveringen Väståbolands första baby 2010 och en skärgårdsnalle som säkert kommer till användning vid lite senare tillfälle. Ny kostchef Niina Isberg Stadens nya kostchef Niina Isberg tillträdde sitt nya jobb den 18 januari Niina som bor i Pargas med sin make och hund har tidigare haft hand om motsvarande uppgifter i S:t Karins stad och hon ser med iver fram emot de nya utmaningarna. - Trots att den ekonomiska situationen ser ut som den gör så gillar jag inte ordet spara. Gör man saker och Soili gick i pension Stadens långvariga kostchef Soili Svahnström gick i pension vid årsskiftet. På bilden Ewa Gerkman (tv), Gun Siren, Otto Ilmonen och Soili Svahnström. På bilden Väståboland första baby och hans mamma Lillemor. Niina Isberg ting på ett förnuftigt sätt så kan man oftast uppnå inbesparing, konstaterar Niina Isberg. - Själv är jag öppen för nya synsätt och därför önskar jag att folk vågar prova nya saker. Det är även viktigt med gemensamma målbilder; om alla drar i samma riktning så gynnar det hela organisationen, fortsätter Niina (vars favoriträtt har förresten ända sedan skoltiden varit hönsfrikassé). = ANNONSERA I NYTT? FÖLJANDE ANNONSER ÄR GRATIS: föreningarnas annonser företag får annonsera i den lokala delen av infobladet om kulturevenemang som ordnas i företagens lokaler (konsert, utställning, musikkväll osv.) invånarna får lägga in små annonser (typ önskas köpa eller sälja) Ta kontakt med: Pargas: Kirsti Mecklin, tfn Nagu: Annemo Palmroos-Broos, tfn Korpo: Tarja Santavuori-Sirkiä, tfn Houtskär: Petra Öhman, tfn Iniö: Åsa Knuts, tfn E-postadress: Mer information ges av Anne-Maarit Itänen, tfn FÖRETAGSANNONSER Företag har en möjlighet att annonsera i de upplagor av PK som delas ut till alla hushåll samtidigt med Nytt. Pris per annons i den s.k. Skärgårdens Serviceruta är 30 euro + moms 22 % (i färg, 40 x 50 mm modul). Ta kontakt med: Ulf Bergman, (02) , ulf. Utgivningstidtabellen 2010: Nytt 2 utkommer deadline kl. 16 Nytt 3 utkommer deadline kl. 16 Nytt 4 utkommer deadline kl. 16 Nytt 5 utkommer 1.7. deadline kl. 16 Nytt 6 utkommer deadline 2.8. kl. 16 Nytt 7 utkommer deadline kl. 16 Nytt 8 utkommer deadline kl. 16 Nytt 9 utkommer deadline kl. 16 Nytt 10 utkommer deadline kl. 9 Vill du beställa Nytt i elektronisk form? Du kan få Nytt skickat till din e-postadress i pdf-format. Ta kontakt med Anne-ne- Maarit Itänen vastaboland.fi) och prenumerera på det elektroniska infobladet! Nytt finns också på nätet (www. w. vastaboland.fi) och det delas ut kostnadsfritt på alla områdeskontor, i stadshuset och på biblioteken.

4 4 FESTINGARNA I NAGU VERKSAMHET VÅREN 2010 Årsmöte onsdagen den 24.2 kl. 13 i Församlingshemmet. Program: Lotteri o servering Månadsträff onsdagen den 31.3 kl. 13 i Församlingshemmet. Program: Lotteri o servering Månadsträff onsdagen den 28 april kl. 13 i Församlingshemmet Program: Lotteri o servering ÖVRIGT: Väståboland på Resemässan Åbo skärgård utsågs till Kotimaan Helmi inför Resemässan Matka Till Kotimaan Helmi (=Hemlandets pärla) utses ett område, en stad eller en kommun som skiljer sig från mängden samt stödjer mässans tema. Eftersom det ekonomiska läget gynnar närturism, uppskattas även den inhemska kulturen. Lokalmat, finska traditioner, hantverk, dialekter osv. intresserar allt mer. Det här syntes också på mässan, som i år hade besökare. Åbo Skärgård har en färggrann historia och många unika traditioner. - Områdets charm och originalitet måste upplevas av var och en själv, tycker Niclas Gestranius, marknadsföringschef för Väståboland. Åbo skärgård är sommartid ett populärt resemål i hemlandet och skärgårdens Ringväg är en populär Biljardspel under vintern i Bollhallen måndagar kl. 11. Resa till St:Karins simhall tisdagar varannan vecka i februari 9.2. o 23,2., mars.9.3 och Bussen avgår från SEO-Baren kl Snackbaren en gång i månaden. Fastlagstisdagen den 16 februari motionsdag. Vi samlas kl. 12 vid Kyrkans parkeringsplats och går en motionslänk. Efter motionslänken samlas vi på Grannas och äter ärtsoppa ca kl Du som inte orkar motionera, kom och ät ärtsoppa och kaffe med fastlagsbulle. I arbisregi: 60+ gymnastik torsdagar kl i Bollahallen till Seniordans måndagar kl i Grannas till Områdets charm och originalitet måste upplevas av var och en själv, tycker Niclas Gestranius. VINTERBADARE OBS! rutt för både cyklister, motorcyklister, bilister och husvagnsturister. Även båtfolk föredrar skärgårdens imponerande landskap. - Vi anstränger oss heltid för att hålla området populärt och vi tycker att samarbetet med Resemässan Matka är en utomordentlig chans att marknadsföra och visa upp Åbo skärgård, fortsätter Gestranius. Vinterbadandet fortsätter i Nagu gästhamn. Bastun är varm onsdagar kl och lördagar Välkomna! UNGDOMSGÅRDAR I VÄSTÅBOLAND PIUG, PARGAS LYAN, NAGU Årskurserna 7-9 Måndagar Tis - Ons Torsdagar Lördagar (13.2, 27.2, 13.3, 27.3, 10.4, 24.4, 8.5, 29.5) Sportlov öppet må-tor Tisdagar åk 6 -> 18 år Onsdagar åk 6 -> 18 år Fredagar år (stängt 26.2, 19.3, 2.4, 30.4) Avslutning 14.5 Sportlov öppet tisdag kl HÄFTIGA TRÄFFEN En häftig klubb för årskurs 4-6. Varan- nan torsdag på Lyan / Framnäs kl , 18.2, 11.3, 25.3, 8.4, 22.4, 6.5, Terminsavgift 10 Ledare: Jessica Karlsson GLUGGEN, KORPO Tisdagar åk 3 -> Fredagar åk 6 -> Sportlovet stängt BOLLKLUBBAR I VÄSTÅBOLAND NAGU KORPO HOUTSKÄR Onsdagar åk åk 4-6 Ingen klubb 24.2 Ledare; Jessica Karlsson Onsdagar Kl , åk 5-6 Torsdagar Kl Åk 0-2 v. 4,6,10,12,14,16 Åk 3-4 v. 5, 7,9,11,13,15,17 Ingen klubb v. 8 Ledare; Jani Walldén Torsdagar åk åk Högstadiet Ingen klubb 25.2 & 13.4 Ledare; Kalle Jansson Så här kan det se ut på Iniö vid tjugondaknut, då folk klär ut sig och går från hus till hus och städar ut julen. Man bankar och slår i knutarna så de dåliga andarna skall försvinna! Bild: Ramona Nygård

5 FEBRUARI !» NAGU NÄRSERVICENÄMND Begäran om utlåtande gällande utredning av användningen av Pärnäs udde Nämnden poängterar att parkeringsproblemet på Pärnäs udde är verkligt överhängande. Nämnden förordar därför att parkeringsplatsen byggs i enlighet med bifogade kartskiss, samt att parkeringsrutorna tydligt utmärks för att effektivera användningen av områdena. Nämnden poängterar även vikten av att detta arbete utförs redan före sommaren Nämnden önskar därtill att som ett separat projekt vidtas åtgärder för att någonstans på udden, gärna även utanför det egentliga hamnområdet, ordnas småbåtsplatser för korttidsangöring för skärgårdsbor, som har sina bilar på parkeringen. Därtill bör de egentliga hamnanläggningarna göras tillgängliga för olika fraktbåtar och pråmar, vilka betjänar skärgårdsnäringarna. Kajplatserna bör utnyttjas effektivt och olika intressen och behov tillgodoses. Budget 2010 och ekonomiplan för åren , stadsstyrelsens förslag Närservicenämnden kan inte godkänna att i stadens budgetmotiveringar, och sålunda som direktiv till avdelningarna, intas en formulering att begränsa tillgänglighet gäller för skärgårdens hälsovårdsenheter under sommaren. Denna skrivning innebär en väsentlig begränsning av hälsovårdsservicen i skärgården, och närservicenämnderna borde även ha hörts innan förslaget framlades. En begränsning av tillgängligheten kan naturligtvis även inträffa oplanerat t.ex. vid vikariebrist, men detta får inte inskrivas som ett godkänt system. Formuleringen innebär att skärgårdens hälsocentraler, eller åtminstone vissa funktioner vid dem, tidvis håller stängt under sommaren. Detta innebär ett betydligt större avbräck i servicen än ifall resurserna tillfälligt minskas vid en stor hälsocentral, där alla funktioner är dubblerade. Skärgården saknar även privata hälsostationer som delvis kunde fylla luckan i den kommunala servicen. En planerad begränsad tillgänglighet kunde accepteras i samband med radikala sparåtgärder typ permitteringar, men något sådant är ju enligt budgeten ej nu aktuellt i Väståbolands stad. Därtill betjänar skärgårdens hälsocentraler under sommaren även av icke kommunmedlemmar, för vilka betalningsandelar torde uppbäras från respektive hemkommun, och trycket på hälsocentralerna är extra stort under sommaren. Sammantaget utgör den nu föreslagna skrivningen och planerade åtgärderna en under rådande förhållanden oacceptabel nedskärning av den kommunala servicen i stadens skärgårdsdelar, och skrivningen bör strykas från budgetmotiveringarna. Nämnden poängterar därtill att i ekonomiplanen bör återinföras Kyrkvikens muddring, brutto minskat med externt bidrag 50 % eller Anslaget och åtgärder är av vikt för slutförandet av det strategiska projektet i södra hamnen. Nämnden vidhåller även sin tidigare åsikt att iståndsättandet av en kombinerad isplan/tennisplan samt anläggandet av en terapipark för åldrringar bör ske i enlighet med Nagu kommunfullmäktiges beslut om användning av samgångsbidraget. Nämnden påminner även att en betydande framtida inbesparing kan uppnås om jordvärmerör för bollhallen läggs ner under den nya ytan för isplanen/tennisplanen. Aktuella frågor Noterades att trafikchef Christjan Brander meddelat att Vägverket ej är villig att utöka antalet färjturer Nagu - Pargas på morgnarna, såframt staden inte samtycker till att motsvarande antal turer slopas mitt på dagen med långa trafikavbrott vid lunchtid som följd. Nämnden omfattar inte ett dylikt byte av turer. Nämnden föreslår däremot att en omdisposition av resurserna kan ske sålunda, att de önskade morgonturerna införs och en inbesparing sker genom att natturerna körs med en billigare färja, typ Odil, alltid då detta praktiskt är möjligt. NAGU SÖDRA RUTTOMRÅDE / NAUVON ETELÄINEN REITTIALUE Ms Fiskö tel./puh Menförestidtabell fr.o.m tills vidare Mån / Ma Tis/ti Ons / Ke Tors/To Fre/Pe Lör / La Sön / Su Kirjais (06.30)y (06.30)y (06.30)y (06.30)y (06.30)y Brännskär/Byskär y y y y y Stenskär (07.20)y (07.20) (07.20) (07.20) (07.20) Gullkrona y y y y y Kirjais (08.00) (08.00) (08.00) (08.00) (08.00) Kirjais Gullkrona x x x x Stenskär x x x x Grötö y y y x Brännskär/Byskär x x x x Kopparholm x x x x Nötö y y y x Träskholm/Björkö x x x x Trunsö y y y x Sandholm y y y x Lökholm x Borstö Kirjais Borstö Lökholm x y Kopparholm y y Sandholm y Trunsö y Träskholm/Björkö y Nötö y Brännskär/Byskär xy xy xy xy xy y Stenskär xy xy xy xy xy y Gullkrona xy xy xy xy xy y Kirjais Fisktransport till Käldinge vid behov/kalakuljetus Käldingeen tarvittaessa Bodö och Knivskär anlöpes vid behov / poiketaan tarvittaessa x = Anlöps vid behov / poiketaan tarvittaessa y = Beställningstur, beställs före kl dagen innan/ Tilausvuoro, tilattava edell. päivänä ennen klo xy = Beställningstur, beställs senast samma dag före kl. 9.30/ Tilausvuoro, tilattava viimeistään samana päivänä ennen klo 9.30 Bilplats reserveras tel /Autopaikkavaraukset puh Fordonen bör vara klara för inlastning 10 min. före avgångstiden. Ajoneuvojen tulee olla lastausvalmiina 10 min ennen lähtöaikaa. Beroende på omständigheterna kan turlistan ändras eller trafiken inställas. Olosuhteista johtuen voidaan aikataulusta poiketa tai liikenne keskeyttää. VILL DU ANNONSERA I NYTT? Ta då kontakt med infosekreterare Annemo Palmroos-Broos, tfn eller epost: DANS PÅ FRAMNÄS Dans på Framnäs med orkestern Flamingo, fredagen den 19.3 kl , dörrarna öppnas kl Buffé med öl och cider försäljning. Biljetter 25. Förköpa av biljetter fr.o.m. 1.3 på Nagu Andelsbank och Skärgårdssparbanken i Nagu. Partours i Pargas ordnar även bussresa! Arr: Hembygdensväl i Nagu i samarbete med NUF. NAGU IF Bollhallstider våren 2010 (ansvarspersonen inom parentes) Måndag Fotboll-00 (Gustav Adolfsson ) Orienteringsklubb (Tommy Nymalm ) jämna veckor Fotboll (Eva Juslin ) udda veckor Mixed-volleyboll (Svante Engström ) Tisdag Friidrott styrketräning (Eva Juslin) Friidrott (Eva) Tränare Alvar Holmbäck Damsähly (Jaana Vahalahti ) Gubbjumppa (Sören Nymalm ) Onsdag Damjumppa (Marja Storberg ) Torsdag Sportmix I för barn (Åsa Sundström ) Sportmix II för barn (Åsa) Kimppalänk (Sonja Svahnström och Sanna Nymalm ( ) Friidrott (Eva) Fredag Badminton (Jaana) Innebandy (Jonas Westerlund ) Söndag Friidrott/individuell träning (Eva) NAGU IF:S STYRELSE 2010 Ordförande Sanna Nymalm, ( ), sekreterare Sonja Svahnström och medlemmar: Gustav Adolfsson, Roger Helenius, Eva Juslin, Jessica Karlsson och Åsa Sundström. Mera information: GÅ NER I VIKT OCH BIDRA TILL LÄSKUNNIGHET I NEPAL. Nagu kapellförsamling är med i kampanjen som övervakas av Institutet för hälsa och välfärd. Kampanjen är för Dig som vill gå ner i vikt ett eller flera kilo och som samtidigt vill passa på att hjälpa barn i Nepal att lära sig läsa. För varje kilo du gått ner i vikt mellan den första vägningen senast och den andra vägningen senast betalar en donator in 15 för lärarutbildning i Nepal, där läskunnigheten är mycket låg. Du kan läsa mera om kampanjen på följande länk: Så här går det till i Nagu: Vägningen sker i församlingsstugan i samband med Kaffestugans öppethållningstid, samt en halv timme före och efter, alltså måndagar kl i januari och februari 2010 och slutvägningen i maj. Vill du delta i kampanjen så rycker du i diakoniarbetaren och ber henne läsa av vågen (som är på avskild plats) och bokföra din vikt i registret som är hemligt och som förstörs när kampanjen är över. Vägning kan också ordnas övriga tider enligt överenskommelse med diakoniarbetaren, tel Församlingens diakoniarbetare meddelar sedan per Institutet för hälsa och välfärd den totala viktminskning som noterats i Nagu och donatorn uppfyller sitt löfte med motsvarande inbetalning till förmån för lärarutbildningen i Nepal. Utrikesministeriet följer upp medlens användning i Nepal. MULTICULTIS ÅRSMÖTE Söndagen den 28 februari kl. 17 på restaurant Lanterna På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Möteshandlingarna sänds ut senare. Agneta Anderson berättar om Jurmo by - närmast havet FORTS. SID 6

6 6 VILL DU ANNONSERA I NYTT? Ta då kontakt med infosekreterare Petra Öhman, tfn eller epost: HÄNDELSEKALENDER: Fre 5.2 Houtskärs kultrugille rf:s årsmöte kl i Roten. Stadgeenliga ärenden. Program och Runebergskaffe. Välkomna! Styrelsen Fre 12.2 Bio Sydväst visar Vesterlid kl Biljetter 6. Lö 13.2 Älgfest. Vesterlid kl Sö 14.2 Vändagen firas på Fridhem kl Fre 26.2 Bio Sydväst visar Julie & Julia. Vesterlid kl T -. Biljetter 6. Fre 12.3 Bio Sydväst visar Linas kvällsbok. Vesterlid kl Biljetter Houtskärs Båtklubb ordnar en resa till Stockholm och båtmässan Allt för sjön. (Se skild annons för mera info). Även icke båtklubbsmedlemmar är välkomna! HOUTSKÄRS AVDELNING Houtskärs avdelning deltar i insamlingen för Haiti. Hjälpbehovet är enormt, just nu och en lång tid framöver. Insamlingsbössor finns utplacerade i butikerna, på banken, Fridhem och Hälsogården. Mera information om hur pengarna används i Haiti och om olika sätt att bidra hittar du på Röda Korsets hemsida: Vändagen firas på Fridhem söndagen den 14 februari kl med kaffe, blom- och klädförsäljning mm. Välkomna! önskar Röda Korsvännerna i Houtskär. UNGDOMSGRUPPENS TRÄFFAR I FEBRUARI-MARS: Må 8.2 kl på Vesterlid: Vi bakar Runebergstårtor Lö 20.2 kl , pulkbacken: Vi åker pulka och grillar. Tag med egen farkost Må 15.3 kl på Vesterlid: Matlagning Ti kl på Vesterlid: Påsk-tema Välkomna med! Sofia och Johanna HOUTSKÄRS KAPELLFÖRSAMLING Pastorskansliet öppet tisdagar kl Övriga tider enligt överenskommelse Kansli tfn e-post: Vår adress: Houtskärs kapellförsamling Näsby, Houtskär t.f. kaplan Harry S Backström, tfn , e-post: t.f. diakonissa Hillevi Stenvall, mottagning tisdagar kl , tfn , eller t.f. kantor Dolores Frisk-Eriksson, tfn ekonomisekreterare Regina Sjövall, tfn , e-post: evl.fi vaktmästare Jan-Olof Lindfors, tfn kyrkan, tfn VI FIRAR HÖGMÄSSA ELLER GUDSTJÄNST VARJE SÖNDAG KLOCKAN 11 WEBBPORTAL I portalen finns förutom användbar basinformation också information om aktuella församlingsaktiviteter i Houtskärs kapellförsamling som vi hoppas Du har nytta av. Adresserna till webbportalen är: STADENS KOLLEKTIVTRAFIK I HOUTSKÄR Under sportlovet kör kollektiven enligt sommartidtabell: Torsdagen den Hönsnäs > < Näsby Hyppeis > < Näsby Saverkeit > < Näsby Mossala > < Näsby Saverkeit-rutten och Mossala-rutten betjänas av anropstaxi, d v s kör endast på beställning. Sådan kan beställas per tel (Juslin) senast torsdag förmiddag. Returresorna från Näsby kan ske vid tidigare klockslag enligt överenskommelse. Passagerarna betalar enligt busstaxa. NAGU KAPELLFÖRSAMLING ORDNAR: FEBRUARI Kyndelsmässod kl 11 Familjegudstjänst i kyrkan, Kjell Granström, Ami Taulio; vi tänder dopljus för alla som döpts sedan kyndelsmässodagen i fjol. Föräldrar och faddrar inbjuds härmed särskilt! Alla är välkomna! Kyrkkaffe i församlingshemmet. Må 8.2. kl Träffen för åk. 1-2 i församlingshemmet, Benita och Roland Andrén. - kl Träffen för åk.3-6 i församlingshemmet. Må 8.2. kl Kaffestuga för alla i församlingsstugan. Ti 9.2. kl Barnkören åk. 1-3 övar i församlingshemmet, - kl Bibelsamtal i församlingshemmet. Roland Andrén inleder diskussionen på basen av 1 Korintierbrevet kap , De andliga gåvorna - kärleken. Vi dricker te tillsammans. Alla intresserade är välkomna! To 11.2 kl. 19 Ljus, sång och bön i kyrkan. Fastlagssönd kl 10 Gudstjänst i kyrkan, Kjell Granström, Björn-Olof Mårtenson. - kl 11 Finskspråkig högmässa i kyrkan, Kjell Granström, Björn-Olof Mårtenson. Må kl Träffen för åk. 1-2 i församlingshemmet, Benita och Roland Andrén. - kl Träffen för åk.3-6 i församlingshemmet. Må kl Kaffestuga för alla i församlingsstugan. Ti kl Barnkören åk. 1-3 övar i församlingshemmet, - kl Bibelsamtal i församlingshemmet. Kjell Granström inleder diskussionen på basen av 1 Korintierbrevet kap. 14 Ordningen vid gudstjänsten. Vi dricker te tillsammans. Alla intresserade är välkomna! On kl 10 Gung & sjung i församlingshemmet, - kl 14 Församlingsträffen i församlingshemmet. Välkomna i olika åldrar! Lö 20.2 kl. 16 Konsert i kyrkan för insamlingen Gemensamt ansvar, bl.a. för barnen på Haiti. Sören Lillkung och Riikka Sirén, sång, Maria Sirén, orgel och piano. Sö kl 11 Högmässa i kyrkan. - kl Kyrkkaffe i församlingshemmet. - kl Sjung med oss i församlingshemmet. Alla är välkomna på tillfällena! Må kl Kaffestuga för alla i församlingsstugan. Ti kl Planering av månadens Kvällskyrka som hålls Alla intresserade är välkomna till församlingshemmet! Kjell Granström, Ami Taulio, Eeva Granström. On kl 10 Gung & sjung i församlingshemmet, Sö kl 18 Kvällskyrka i församlingshemmet, enkel och rak, med nya andliga sånger; nattvard, bönelappar, Kjell Granström, Servering. Välkommen just du! MARS Må 1.3. kl Träffen för åk. 1-2 i församlingshemmet, Benita och Roland Andrén. - kl Träffen för åk.3-6 i församlingshemmet. Må 1.3. kl Kaffestuga för alla i församlingsstugan. Ti 2.3. kl Barnkören åk. 1-3 övar i församlingshemmet, - kl Bibelsamtal i församlingshemmet. Vi diskuterar på basen av 1 Korintierbrevet kap Uppståndelsens hemlighet. Vi dricker te tillsammans. Alla intresserade är välkomna! On 3.3 kl 10 Gung & sjung i församlingshemmet, To 4.3 kl Allsång på Grannas, Alla hjärtligt välkomna att sjunga bekanta vintersånger och -psalmer. Sö 7.3. kl 11 Högmässa i kyrkan, Kjell Granström, Må 8.3. kl Träffen för åk. 1-2 i församlingshemmet, Benita och Roland Andrén. - kl Träffen för åk.3-6 i församlingshemmet. Må 8.3. kl Kaffestuga för alla i församlingsstugan. Ti 9.3. kl Barnkören åk. 1-3 övar i församlingshemmet, On kl 10 Gung & sjung i församlingshem- met, Sö kl 10 Gudstjänst i kyrkan, Kjell Granström, - kl 11 Finskspråkig högmässa i kyrkan, Kjell Granström, Må kl Träffen för åk. 1-2 i församlingshemmet, Benita och Roland Andrén. - kl Träffen för åk.3-6 i församlingshemmet. Må kl Kaffestuga för alla i församlingsstugan. Ti kl Bibelsamtal i församlingshemmet. Ett tillfälle för alla som villa bekanta sig med Bibeln. Inga förhandskrav finns; kom med och planera vad vi skall läsa om. Vi dricker te tillsammans. Alla intresserade är välkomna! On kl 10 Gung & sjung i församlingshemmet, - kl 14 Församlingsträffen i församlingshemmet. Alla är välkomna! To kl Skribans månadsträff i församlingshemmet, temat är musik, Marie bebådelsedag kl 11 Gudstjänst i kyrkan, Kjell Granström, Birgitta Sarelin. - kl 12 Kyrkkaffe i församlingshemmet. - kl Sjung med oss i församlingshemmet. Alla är välkomna på tillfällena! Må kl Träffen för åk. 1-2 i församlingshemmet, Benita och Roland Andrén. - kl Träffen för åk.3-6 i församlingshemmet. Må kl Kaffestuga för alla i församlingsstugan. On kl 10 Gung & sjung i församlingshemmet, Palmsöndagen kl 11 Familjegudstjänst i kyrkan, Kjell Granström, - kl Gemensamt Ansvar -lunch i församlingshemmet. Hela familjen är välkommen! Övrig information: S:t Olofs sångare övar i regel varannan sö kl 16, kontakta Ami Taulio, tel Pastorskansliet är öppet måndagar och torsdagar kl 9-12, tel SILVER OCH JAG 10 APRIL KL PÅ STALLBACKEN I NAGU Klockriketeatern gör på inbjudan av Multiculti ett gästspel i Nagu med en konsertversion av Nobelpristagaren J. R. Jiménez klassiska berättelse Silver och jag. Det är en ömsint historia om naturen, livet, döden, kärleken - om vänskapen mellan mannen och hans åsna. Silver och jag framförs av gitarristen TIMO KORHONEN, som kallats för en av världens främsta gitarrister, och skådespelaren DAN HENRIKSSON. Biljetterna kostar 15 euro och kan förhandsbeställas genom Mona Hemmer / eller Efter föreställningen serverar Stallbacken en teaterbuffet för 12 euro. Baren är öppen. VAD VET DU OM NAGU? Lär känna din hemort! MULTICULTI och PRO NAGU fortsätter sitt gemensamma hembygdsprojekt kring Nagu och Nagus historia. Vi tar en lagom bit åt gången. Lördagen den 13 februari står Östra Lillandet i tur. Bussen startar från SEO kl Vi kör längs skärgårdsvägen till Simonby skola, där vi får höra om den finska och karelska inflyttningen. På ungdomsföreningslokalen i Simonby ( Nauvon nuorisoseura) serveras varm korv och saft. Sedan blir det Hangslax och Käldinge byar. Tove, Raili, Ann-Helen, Riitta, Monica, Nina, Sonja och Seppo berättar på svenska eller finska. Resan kostar 10 euro inklusive traktering. Anmälan görs senast 8.2. till Ann-Helen Saarinen: / fi eller Mona Hemmer: / mona. Deltagaravgiften uppbärs i bussen. Hembygdsprojektet fortsätter söndagen den 7 mars kl. 18 på Gästgiveri Martha med Aaro Söderlunds föreläsning ST OLOF OCH NAGU (på finska). Förhandsanmälan till Ann-Helen eller Mona senast 3.3

7 FEBRUARI ! Fysioterapeuttjänsten i Korpo Närservicenämnden i Korpo anser att en 100% fysioterapeuttjänst bör bibehållas i Korpo. Begäran om utlåtande gällande utredning av användning av Pärnäs udde Närservicenämnden avger följande utlåtande: Biltrafiken i Pärnäs har ökat från år till år. Sommaren 2009 var alla parkeringsplatser upptagna. Bilar parkerades längs skärgårdsvägen och på alla tänkbara områden. Detta medförde att bl.a. svängningsplatser för större fordon var blockerade och trafiken längs skärgårdsvägen skapade livsfarliga omkörningar när bilarna stod på vägrenen. Parkeringsplatserna utökas enligt planering med möjlighet till kort- och långtidsparkering. I samband med bilparkeringsplatserna bör också en längre brygga byggas för att utskärsbor i Väståbolands skärgård ska ha möjlighet att lämna båten i Pärnäs.» VILL DU ANNONSERA I NYTT? Ta då kontakt med infosekreterare Tarja Santavuori-Sirkiä, tfn eller epost: KORPO PENSIONÄRER R.F Sammankommer till februari månadsmöte tisdagen den 9 februari 2010 kl på Kommunalgården Vi äter ärtsoppa o plättar, har musikprogram och anmäler oss till Fallåker, dit vi åker 27 mars. Vi håller lotteri och har inbjudit gäster från Houtskär. (Vinsten behöver inte hämtas.) Årsmötet med stadgeenliga förhandlingar hålls tisdagen den 9 mars kl på Kommunalgården. Då hoppas vi att SPF:s gymnastikledare Kitty Seppälä medverkar. Alla varmt välkomna till vartdera mötet. Styrelsen MARTHA ÅRSMÖTE Korpo Marthaförening har årsmöte hos Margot Hollsten den kl Stadgeenliga ärenden. Alla välkomna! Styrelsen Postflickan tackar för julgåvor, -blommor och -hälsningar samt önskar alla. Gott Nytt År! KORPO UNGDOMSFÖRENING R.F. Bingo Bingospelandet i Korpo håller paus tills vidare under våren. Information kommer senare om fortsättningen. Information: Skicka gärna e-post till föreningen angående olika idéer. net Gjallarhorn: Föreningshuset Gjallarhorn i Markomby Korpo hyrs ut för olika evenemang, kurser, fester mm. Utrymmesbrist hemma? Du kan hyra enbart salen för ett barnkalas, 20 (okt - mars) 10 (apr -sept.) Avtal görs på BMA tfn Vårmöte. Korpo Ungdomsförening r.f. håller vårmöte torsdagen den 25 mars. Plats och klockslag meddelas senare på anslagstavlorna i Korpo. Korpo Ungdomsförening r.f. FINLANDS RÖDA KORS Korpo avdelning informerar: Kondoleanser FRK Korpo avdelning har till försäljning hos Inger Wiklén sorgkondoleanser. Priset är 11,- euro för gammal modell och 12,- euro för nya modellen (räkning eller kontant betalning). Kontakta mig på tfn Styrelsemöte Nästa styrelsemöte hålls onsdagen den 10 mars 2010 kl För mera information kontakta KORPO NÄRSERVICENÄMND Mona Björkman tfn FRK- vårmöte FRK Korpo avdelning håller vårmöte den 24 mars kl Personlig kallelse utkommer senare till medlemmar. Vänträff Nästa vänträff hålls onsdagen den 3 februari och följande den 3 mars 2010 kl För mera information kontakta Ulla Alstrand tfn Tisdagsträffen Tisdagsträffen hålls den 23 februari 2010 kl i Korpo församlingshem. Tisdagsträffen är öppen för alla dagslediga. För mera information kontakta Ulla Alstrand tfn Arr: Korpo Röda Kors vänner och Korpo kapellförsamling. Första Hjälpen träff Första Hjälpen träff hålls onsdagen den 17 februari och följande den 17 mars 2010 kl För mera information kontakta Heidi Engblom tfn VÄNFEST FÖR PENSIONÄRER Den traditionella Vändagsfesten firas i församlingshemmet söndagen den 14 februari. Vi börjar med Gudstjänst i Korpo kyrka kl.12.00, Efter Gudstjänsten ca kl bjuder Korpo Röda Kors vänner på middag i Församlingshemmet. Vi äter gott, har lite program bl.a. Lotteri, vi tar med tacksamhet emot lotterivinster. Alla pensionärer är varmt välkomna. Arr: FRK Korpo avdelnings vänner och Korpo Kapellförsamling Bild: Tiina Roponen!» VILL DU ANNONSERA I NYTT? Ta då kontakt med infosekreterare Åsa Knuts, tfn eller epost: INIÖ MARTHAFÖRENING Teaterresa till föreställningen Glorious på Åbo Svenska Teater lördag 20.2 kl Anmäl dig till Lola senast 5.2 tfn Marthamöte måndag 15.2 kl i Snäckan. Kostrådgivare och terapeut Sussi Nyman medverkar. Hon berättar om hur vi kan trycka bort smärta. OBS! Inget smärtstillande får intas före. INIÖ UNGDOMSFÖRENING Iniö Uf ordnar slalomresa för sina medlemmar till Himos fredag Vi startar med 6.30 Aurora och kommer tillbaka med turen Anmälningar till Jessica tfn eller Ellu tfn (helst som textmeddelande). Bussen kostar 10 /5. Man kan också stiga på bussen vid Reso Mylly. RÖDA KORSET, INIÖ AVDELNINGEN Insamlingen för Haiti-katastrofen fortsätter. Sparbössor utplacerade bl.a i butikerna och i hälsohuset. Tack för ditt bidrag! Vårmöte i Snäckan onsdag 3.3 kl Stadgeenliga ärenden. Servering ordnas av Folkhälsanföreningen. Välkommen. Första hjälp I-kurs planeras till våren. Du kan redan nu anmäla ditt intresse till kursledare Denina Björklund tfn eller till avdelningens sekreterare Nina Grandell tfn FRK-produkter säljs i hälsohuset. Till salu finns bl.a förstahjälpväskor, böcker(både svenska och finska) liksom små presentartiklar och FRK-vykort. INIÖ NÄRSERVICENÄMND Förslag till delgeneralplan för Keistiö i Iniö och ändring av generalplan för Iniö Nämnden konstaterar att markägare och andra berörda har möjlighet att inlämna anmärkningar gällande planen, varför nämnden inte tar ställning till placering av byggnadsrätter och andra detaljer i förslaget till generalplan. Eftersom förslaget till generalplan även berör Skärgårdens ringvägs sträckning genom Iniö ger närservicenämnden utlåtande om vägsträckningen, vilken avviker från den generalplan som tidigare har behandlats av Iniö Kommun. I det nu framlagda förslaget är den eventuella framtida vägstäckningen över Helgö inte längre inritad, utan färjförbindelsen mellan Iniö och Houtskär är inritad endast från Dalen till Mossala. Denna sträckning som även i praktiken gäller för ringvägstrafiken, överensstämmer också med förslaget till landskapsplan. Närservicenämnden omfattar att Skärgårdens ringväg i enlighet med det framlagda förslaget till generalplan går från Dalen till Mossala och efterlyser en snabb behandling av den vägplan som skall göra förbindelsen till landsväg. Biografverksamheten i Iniö Biografverksamheten i Iniö har legat nere sedan april Tidigare visades kommunal bio ca 7 gånger per år och verksamheten var mycket uppskattad speciellt bland barn och ungdomar. I de övriga kommundelarna har verksamheten pågått normalt. Närservicenämnden föreslår att bioverksamheten återupptas så fort som möjligt och att samma filmer visas i Iniö som i de övriga kommundelarna. FOLKHÄLSAN I INIÖ Tisdagarna och 2.3 fortsätter Folkhälsans knatterytmik för åldersgrupp 0-5 åringar kl i Snäckan. Ledare: Lotta Lindberg-Jaakkola Iniö Folkhälsans motionskampanj går av stapeln 15 februari - 15 mars. Häftena är utplacerade på de vanliga ställena i byarna. Fotvård erbjuds i hälsohuset Förfrågningar och tidsbeställning: hälsovårdare Nina Grandell vardagar kl 8-9 tfn ( samarbete med Iniö hälsostation och fotvårdare Pirjo Korpi). Vårmöte onsdag 3.3 kl i Snäckan. Stadgeenliga ärenden behandlas. Servering. Vintersportdag i samarbete med Hem- och skolaföreningen på Iniö lördag 6.3 kl vid skolan i Norrby. På programmet bl.a motionspromenad och skidtävling(väderförbehåll). Lunch - och kaffeservering.följ lokal annonsering för detaljprogram. Familjecafeet fortsätter i Snäckan varje måndag kl HEM OCH SKOLA Lördag 6.3 välkommen till den traditionella VINTERSPORTDAGEN som ordnas i samarbete med Folkhälsanföreningen i INIÖ! Programstart kl vid skolan i Norrby. På programmet bl.a skidtävling( om vädret tillåter), alternativa vintersporter, gissningstävling, lunch- och kaffeservering. Följ lokal annonsering för detaljprogram. Klubbar för skolbarn. Information sänds med eleverna till hemmen. Förhandsanmälan krävs! INIÖ DAGHEM INFORMERAR Öppet dagis varje torsdag kl Ändring av dag och tid möjlig Linda tfn ÅSP-INIÖAVDELNING Åbolands svenska lantbruksproducentförbund- Iniöavdelning håller årsmöte i Snäckan tisdag 2.3 kl VÄSTÅBOLANDS MEDBORGARINSTITUT Vilt & Gott-kursen ordnas onsdag 10.2 kl i Församlingshemmet. Anmälan till Åsa tfn senast fredag 5.2. Obs! Några platser kvar(max 12 ). Kursavgift 13 + ingredienser INIÖ BIBLIOTEK Nya öppethållningstider: onsdagar torsdagar fredagar Biblioteksfunktionär Eva Lettinen tfn

8 8 SERVICELINJENS TIDTABELL PALVELULINJAN AIKATAULU 2010 skoldagar koulupäivinä VILL DU ANNONSERA I NYTT? Ta då kontakt med infosekreterare Kirsti Mecklin, tfn eller epost: VÄSTÅBOLANDS SVENSKA FÖRSAMLING PARGAS FÖRSAMLINGSDISTRIKT Sö 7.2 Kyndelsmässodagens familjemässa med dopljuständning kl 12, Sepponen, Eklund-Pelto, Sundell, Metsätähti. Dagklubbsbarnen och eftiskören medverkar. Ungd. medv. Efter högmässan barnfest i församlingshemmet. Sö 7.2 Abimässa i Agricolakepellet kl 19, Grönqvist, Sundell, Metsätähti. Ti 9.2 Sorgegrupp i kanslihuset kl 18, Schmidt. On 10.2 Veckomässa kl 18, Sepponen, Metsä- Fr 12.2 tähti Vändagsärtsoppa i församlingshemmet kl Välkomna! Sö 14.2 Gudstjänst i kyrkan kl 10, Grönqvist, Metsätähti Sö 14.2 Taizémässa i kyrkan kl 18, Grönqvist, Metsätähti. On 17.2 Veckomässa i kyrkan kl 18, Grönqvist, Metsätähti To 18.2 Pensionärsträff i förs.hemmet kl 13. Arr. Röda korset. Sö 21.2 Högmässa i kyrkan kl 10, Sepponen, Metsätähti. Ti 23.2 Sorgergrupp i kanslihuset kl 18, Schmidt. On 24.2 Veckomässa i kyrkan kl 18, Sepponen, Metsätähti. To 25.2 Bastukväll för män i Koupo kl 19, Schmidt. Gem. start utanför kansliet. Sö 28.2 Högmässa i kyrkan kl 10, Schmidt, Metsätähti. Må 1.3 Andakt i Servicehuset kl 13.30, Schmidt, Metsätähti. On 3.3 On 3.3 Lunchklubb i hotellet kl 12, Schmidt. Veckomässa i kyrkan kl 18, Schmidt, Metsätähti. To 4.3 Pensionärsträff i förs.hemmet kl 13. Arr. församlingen. Fr 5.3 Andakt i Seniorstugan kl 13.30, Nikander, Metsätähti. Sö 7.3 Högmässa i kyrkan kl 12, Sepponen, Metsätähti. Ungdomarna merv. Ti 9.3 Sorgegrupp i kanslihuset kl 18, Schmidt. On 10.3 Veckomässa i kyrkan kl 18, Sepponen, Metsätähti. Väståbolands största förening PARGAS IDROTTSFÖRENING har snart i 100 år bedrivit idrotts- och motionsverksamhet i bygden. Pargas IF har idag över 1500 medlemmar av vilka de flesta är aktiva barn och unga. Alla sju sektioner i föreningen sysslar med aktiv tävlingsidrott och motionsverksamhet. De flesta Pargasbor och många skärgårdbor kommer i något skede i sitt liv i kontakt med Piffen. De yngsta deltagarna finns hos gymnastiken där många börjar sin piffenkarriär som riktigt små i föräldra-barngrupper och gymnastiserar eventuellt vidare i olika gymnastikgrupper på olika nivåer. Skidsektionens verksamhet når också många unga skidare - förutsatt att det finns snö i Pargas. Skidskolans popularitet för barn och unga samt SkiRowlit samlar varje år allt mer ivriga deltagare. Då vintern övergår i vår och sommar kan det individella idrottandet utövas vidare med friidrott på Pajbacka centralidrottsplan. Inom friidrott kan nästan alla barn hitta en lämplig idrottsform eftersom utbudet av grenar inom friidrott är stort och att orientera i skog och mark kan vara en upplevelse för alla och envar. Lagsporter har alltid varit välrepresenterade inom Piffen. Fotbollssektionen erbjuder fotboll som hobby från förskolebarn till medelåldern. För aktiva juniorspelare ges möjlighet att utvecklas i fotboll nästan året runt. Även utbildning för tränare och domare samt andra funktionärer ges kostnadsfritt. Handbollen har av tradition ett starkt fäste i Pargas och idag många aktiva lag som spelar på olika nivåer. Den yngsta sektionen i PIF är innebandy vars popularitet verkar växa för varje år. För att Pargas IF ska kunna erbjuda aktiv motions- och idrottsverksamhet för alla och envar är ett gott samarbete med stadens tjänstemän, beslutsfattare och näringsliv nödvändigt. God vilja och förståelse för en idrottsförenings behov räcker inte alltid till utan eldsjälar behövs som jobbar envetet för att lyfta fram behoven och även konkretisera de planer som arbetats fram. Resultatet från ett sådant samarbete är Tennbyplanerna och Aktia Arena som efter många års lobbande äntligen stod färdig Eldsjälen bakom arenaprojektet konstgräsplanprojektet, Christer Järnström eldar vidare och planer på att använda stommen av gamla Axos bageri till en ny bollhall har dryftats. Dessa eldsjälars produktivitet och initiativförmåga, tränarnas engagemang, föräldrars insatser och sponsorers frikostighet är nödvändiga förutsättningar för att bibehålla verksamheten och livskraften i föreningen. Pargas Idrottsförenings satsningar inför det nya decenniet är att utöver ungdomars tävlingsidrott utveckla framförallt motionsverksamheten och arbeta för att Väståbolands stad har ändamålsenliga utrymmen och faciliteter för en mångsidig och framgångsrik idrottsverksamhet för både unga och gamla. Tag kontakt - kom med: Bild: Tiina Roponen Våno skola 7.20 Skräbböle 7.30 HVC/Tervk 7.45 HVC/Tervk 8.00 Tennby 8.15 HVC/Tervk 8.30 Skräbböle 8.45 HVC/Tervk 9.00 Tennby 9.15 HVC/Tervk 9.30 Skräbböle 9.45 HVC/Tervk HVC/Tervk Tennby HVC/Tervk Skräbböle HVC/Tervk Tennby HVC/Tervk HVC/Tervk Skräbböle HVC/Tervk Tennby HVC =hälsocentralen,vapparvägen Tervk=terveyskeskus, Vapparintie Rutter: Skräbböle-rutten: Hälsocentralen - Vapparvägen busstationen Strandvägen Parsbyvägen Skolgatan Sarlingatan Skräbbölevägen Pjukalavägen-Ringvägen Skräbbölevägen Sarlingatan-Skolgatan Parsbyvägen-Strandvägen-busstationen-hälsocentralen. Tennbyrutten: Hälsocentralen Vapparvägen busstationen Skärgårdsvägen Kyrkoesplanaden-Norråkersgränd-Klockringaregatan-Kyrkoesplanaden-Boställsvägen-Österbyvägen-Jaktvägen-Bärplockarvägen-Boställsvägen -Kalkvägen-Tennbyvägen-Tummelvägen-Tennbyvägen-Kalkvägen-Strandvägen-busstationen-hälsocentralen. Reitit: Skräbbölenreitti: Terveyskeskus - linja-autoasema - Rantatie - Parsbyntie - Koulukatu Sarlininkatu-Skräbbölentie Pjukalantie- Rengastie - Skräbbölentie - Sarlininkatu Koulukatu - Parsbyntie - Rantatie - linja-autoasema terveyskeskus. Tennbynreitti: Terveyskeskus - linja-autoasema - Saaristotie - Kirkkoesplanadi Pohjanpellonkuja Kellonsoittajankatu - Kirkkoesplanadi - Puustellintie -Österbyntie Metsästystie - Marjastajantie - Puustellintie - Kalkkitie - Tennbyntie - Tummelitie -Tennbyntie - Kalkkitie - Rantatie - linja-autoasema terveyskeskus. VÄSTÅBOLANDS STADSBIBLIOTEK Ett urval nya svenska biografier, nov-dec =Pargas,HO=Houtskär, IN=Iniö, KO=Korpo, NB=Nagu ALBORG, Anders HO KO Anders Saga 2 ANDERSSON, Claes NB KO HO IN Varje slag mitt hjärta slår ANDERSSON, Mikael Armlös, benlös men inte hopplös HUMBERT, Agnès Motstånd HYVÖNEN, Heikki NB KO Pikku-Heikki och Mannerheim HÄRNGREN, Maja HO Andra människor har fel KEENAN, Shy KO Trasig LINDQVIST, Herman KO Jean Bernadotte LINDQVIST, Herman Victoria MAIER, Ruth Ruth Maiers dagbok Min mormors historia NB KO HO NYHOLM, Runar KO En vinter i löpgraven OHLSON WALLIN, Elisabeth Vänskap RAJS, Jovan Har du träffat Hitler? ROWLANDS, Mark Filosofen och vargen SKYTTE, Göran NB På väg STEINFELD, Thomas En stor man STENBÄCK, Pär NB KO IN Kriser och katastrofer SUNDIN, Anders Kärlek i cancerns tid WIKSTRÖM-LINDGREN, Inger NB HO Upptäcktsresa WINCHESTER, Simon Mannen som älskade Kina VÄSTÅBOLANDS STADSBIBLIOTEK, PARGAS BIBLIOTEK: Ett urval nya engelska och tyska romaner, Januari 2010 ADIGA, Aravind: Between the assasinations BROOKS, Geraldine: People of the book COELHO, Paulo: The witch of Portobello DUNMORE, Helen: Counting the stars JANSSON, Tove: The summer book, The true deceiver, A winter book LEWYCKA, Marina: We are all made of glue MUNRO, Alice: Too much happiness OLSSON, Linda: Astrid & Veronika, Sonata for Miriam ROSNAY, Tatiana de: Sarah s key RUSHDIE, Salman: The enchantress of Florence SHRIVER, Lionel: The post-birthday world TÓIBÍN, Colm: Brooklyn VONNEGUT, Kurt: Cat s cradle WATERS, Sarah: The night watch WINTERSON, Jeanette: Lighthousekeeping FRANCK, Julia: Die mittagsfrau HEIN, Christoph: Frau Paula Trousseau MEINECKE, Ulla: Willkommen in Teufels Küche MÜLLER, Herta: König verneight sich und tötet RAITTILA, Hannu: Canal Grande STRUNK, Heinz: Fleckenteufel ZEH, Juli: Schilf

9 FEBRUARI Fastställa principer för beviljande av färdtjänst enligt socialvårdslagen Social- och hälsovårdsnämnden fastställde principerna för beviljande av färdtjänst enligt socialvårdslagen, enligt följande; Färdtjänst enligt socialvårdslagen beviljas personer som är handikappade och som inte kan anlita offentliga kollektivtrafikmedel, för 6 enkelresor/månad inom den egna kommundelen (i de gamla kommunerna), i Väståboland. Inkomstgränsen för erhållande av färdtjänst enligt socialvårdslagen fastställs till 840 brutto/mån. Självriskandelarna följer kollektivtrafikens taxa (buss). Godkänna principer för beviljande av utkomststöd Nämnden godkände principerna för beviljande av utkomststöd enligt förslag. Justering av arvoden och ersättningar för familjevård För långvarig familjevård av ett barn under tre år betalas ett vårdarvode på per månad och för ett barn över tre år betalas 735 per månad. Därtill betalas en kostnadsersättning på mellan 420 och 630 per månad beroende på barnets ålder och behov. De höjda ersättningarna gäller från tillsvidare. Upphandling av medicinsk rehabilitering Nämnden väljer följande anbudsgivare som serviceproducenter inom medicinsk rehabilitering för perioden med möjlighet till 12 månaders option: Fysioterapi i kommundel Pargas: Fysio IN Fysioterapi i kommundelarna Nagu, Korpo och Houtskär: Alex-Fysio Fysioterapi i kommundel Iniö: Eeva Juup Bassängterapi, individuell: Anne Nyman Bassängterapi, grupp: Dagrun af Heurlin Ergoterapi barn: Sateenkaari Ergoterapi vuxna: Pargas Fysiotjänst Musikterapi: Disa Kneck-möller Lymfaterapi: Pargas Fysiotjänst Arbetsfysioterapi: Pargas Fysiotjänst Fastställa hälsovårdens klientavgifter från och med Social- och hälsovårdsnämnden fastställer följande klientavgifter inom hälsovården att gälla från och med : Hälsocentralavgift (för personer över 18 år) 27,40 /år Jouravgift (för personer över 18 år) 18,80 /gång Fysioterapi (för alla) 7,50 /gång Seriebehandling (för personer över 18 år) 7,50 /gång Dag- eller nattvård på poliklinik (för alla) 15,00 /gång efter 7ggr/år för personer under 18 år avgiftsfri Läkarintyg (för alla) 33,80 Läkarintyg för körkort (för alla) 40,70 Uteblivet besök (för personer över 15 år, straffavgift) 33,80 Vårddygn, korttidsvård (för alla) 32,50 /dygn efter 7 dygn/år för personer under 18 år avgiftsfri Intervallvårddygn 10,60 avlastning för närståendevårdare (max. 3dygn/mån) Inom tandvården tillämpas prissättning enligt åtgärdernas svårighetsgrad. I åtgärdsförteckningen finns drygt 340 åtgärder. Tandvårdens avgifter enligt förordningens maximala avgifter. Faställande av hemvårdsavgift i Väståbolands stad fr.o.m Social- och hälsovårdsnämnden fastställer hemvårds- och hemsjukvårdsavgifter i Väståbolands stad fr.o.m enligt följande: Antal personer Inkomstgräns BESÖKSDAGAR / VECKA % % % % % % % För varje följande person höjs inkomstgränsen med 316 och betalningsprocenten sänks med en procentenhet. En månadsavgift för hemservice och hemsjukvård uppbärs då klienten regelbundet har minst ett besök per vecka. I fall av mindre servicebehov uppbärs en tillfällig avgift enligt följande: TID AVGIFT under 2 timmar 8, timmar 15, timmar 30,00 över 6 timmar 35,00 För korta hemvårds- eller hemsjukvårdsbesök (t.ex. gällande ögondroppar, injektioner, tillsynsbesök etc.) kan avgiften jämkas så att flera besök räknas som ett. Till övriga delar tillämpas lagen och förordningen om klientavgifter inom socialoch hälsovården. Vid behov räknas månadsavgiften om till dagsavgift så att månadsavgiften delas med antalet dagar i respektive månad.ifall vårdbehovet ändrar avsevärt under månaden, fastställs en ny avgift fr.o.m. den första följande månad. Användningen av det tilläggsanslag på som stadsfullmäktige beviljade familjeenheten Social- och hälsovårdsnämnden beslutar att tilläggsanlaget på används till att förlänga anställningsförhållandet (60%) med Ann-Christine Franzén för tiden » BILDNINGSNÄMNDEN Fullmäktigeledamoten Marianna Stolzmann m.fl:s motion om att införa kommuntillägg till hemvårdsstödet i Väståboland. Bildningsnämnden föreslår att dagvårdsenheten enligt planerna gör en dagvårdsstrategi där olika alternativ och konsekvenser utreds grundligt och ett av dem är ett kommunalt tillägg till hemvårdsstödet. Skolornas arbetstider läsåret Bildningsnämnden besluter fastställa skolornas arbetstider för läsåret enligt följande: hösttermin ti ons (89 dagar) höstlov to 21 - fre vårtermin må lö (98 dagar) sportlov må fre Därutöver skall skolorna arbeta en lördag under läsåret. Tidpunkten för arbetsdagen fastslås av bildningsnämndens svenska respektive finska sektion i samband med godkännandet av läsårsplanerna » STADSSTYRELSEN Godkänna Väståbolands stads personalstrategi samt handlingsprogram Stadsstyrelsen beslöt godkänna Väståbolands stads personalstrategi samt principerna för ett personalpolitiskt handlingsprogram. Godkänna uppvaktningsdirektiv för Väståbolands stad Stadsstyrelsen remitterar förslaget till uppvaktningsdirektiv för vidare beredning. Godkänna principer för personalförmåner 2010 Stadsstyrelsen remitterar ärendet för vidare beredning. Godkänna principer för personalluncher från Stadsstyrelsen beslöt godkänna principer för personallunch i Väståbolands stad. a) Alla som äter i någon av Parasmats matsalar betalar för sig själv med matbiljett. De enda undantagen är modellätare och ledsagare, som äter med natura förmån enligt det allmänna kommunala tjänste- och kollektivavtalet. Biljettförsäljningen bör organiseras så att hela personalen kan köpa biljetter på eget områdeskontor. b) Staden delar till personalen ut förmånssedlar till ett värde om 2 /förmånssedel. Lunchserveringar i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö erbjuds möjlighet att ta emot förmånssedlar och fakturera för dessa. Handlingsmodell för förfaringssätt vid trakasserier och osakligt bemötande i arbetet Stadsstyrelsen antecknade att den tagit del av uppdaterade handlingsmodellen. Godkänna vattentjänstverkets servicetaxa för år 2010 Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige godkänner förslag till servicetaxa för vattentjänstverket i föreliggande form. Den nya taxan tillämpas räknat från Planering av lättrafikled; Prostvik - Kyrkbacken, Nagu - ansökan om projektfinansiering Stadsstyrelsen godkänner ansökan om projektfinansiering för planering av lättrafikled Prostvik - Kyrkbacken, Nagu. Utvecklande av Näsby gästhamn - ansökan om projektfinansiering Stadsstyrelsen godkänner ansökan om projektfinansiering för utvecklande av Näsby gästhamn. Samåboländskt projekt för ökat utnyttjande av förnybar energi (emasva) - ansökan om projektfinansiering Stadsstyrelsen godkänner ansökan om projektfinansiering för projektet Samåboländskt projekt för ökat utnyttjande av förnybar energi (emasva) Utse arbetsgrupp samt styrgrupp för Välfärdsplan för barn och unga i Väståboland Stadsstyrelsen beslöt utse en mångsektoriell arbetsgrupp med uppdrag att under år 2010 ta fram en välfärdsplan för barn och ungdomar i Väståboland bestående av följande personer: Helena Smirnoff, sammankallare, Heidi Ulriksson, Pia Hotanen, Paula Sundqvist och Klara Schauman- Ahlberg. Stadsstyrelsen beslöt dessutom utse en styrgrupp bestående av följande förtroendevalda: Kurt Kronehag, Widar Nyberg, Markku Salonen, Mariella Ramstedt och Sandra Bergqvist. Välfärdsplanen kan göras tillsammans med Kimitoöns kommun Tjänsten som kostchef Stadsstyrelsen beslöt att tjänsten besätts för tiden , varefter tjänsten ledigförklaras på nytt. Niina Isberg utses till tjänsten för tiden » STADSTYRELSEN Justering av förvaltningsstadgan för Väståbolands stad Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige beslutar justera förvaltningsstadgan för Väståbolands stad enligt följande: Tillägg 18 punkt 20 Godkännande av kommunens planläggningsöversikt och planläggningsprogram. Stadsstyrelsen kan även besluta om att en plan skall utarbetas eller ändras. Tillägg 54 avsnitt I punkt 2 Besluta om att en plan skall utarbetas eller ändras samt besluta om att förkasta anhållan om planering med beaktande av kommunens planläggningsöversikt och planläggningsprogram och stadsstyrelsens separata beslut om att en plan skall utarbetas eller ändras. Ändring 111 mom. 2 Förutom på de grunder som anges i 4 3 mom. i lagen om kommunala tjänsteinnehavare, kan en person anställas i tjänsteförhållande, om han/hon skött motsvarande uppgifter i staden i arbetsförhållande eller i ett tidsbundet tjänsteförhållande under en tid av minst sex månader. Den justerade förvaltningsstadgan tillämpas räknat från Rättelseyrkande/stadssekreterarens tjänsteinnehavarbeslut nr 34/ Stadsstyrelsen beslutar upphäva stadssekreterarens beslut nr 34/ och bevilja Pensionärsbostadsföreningen i Houtskär rf ett bidrag stort 489,98 euro som motsvarar fastighetsskattens belopp Godkännande av Åbolands verksamhetsplan 2010 för det regionala kohesions- och konkurrenskraftsprogrammet (KOKO) Stadsstyrelsen godkänner för sin del den Åboländska KOKO- verksamhets- och ekonomiplanen, som överlämnas som projektansökan till Egentliga Finlands förbund. Väståboländska finansieringsandelen för 2010 fastställs till max euro. Andelen tas från budgeterade projektmedel för Stadsstyrelsen ansöker även om språktillägget för tvåspråkiga KOKO-regioner på Styrelsen besluter även om ansvarsfördelningen gällande uppdelandet av den reserverade summan för de olika åtgärderna. Stadsstyrelsen ger styrgruppen för projektet Åboländsk utvecklingsstrategi ansvaret att precisera åtgärdsplanerna och koordinerat framlägga dem för styrelsen för godkännande. Fullmäktigeledamoten Marianna Stolzmann m.fl:s motion om att införa kommuntillägg till hemvårdsstödet i Väståboland Bildningsnämnden föreslår att dagvårdsenheten enligt planerna gör en dagvårdsstrategi där olika alternativ och konsekvenser utreds grundligt och ett av dem är ett kommunalt tillägg till hemvårdsstödet. Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige antecknar att den tagit del av ovan nämnda. Motionen förklaras samtidigt slutbehandlad. Emma Hambergs succéroman nu som film KOMEDI FÖR HELA FAMILJEN 13 fredag 12.2 kl Houtskär onsdag 17.2 kl Nagu torsdag 18.2 kl Korpo fredag 26.2 kl Houtskär onsdag 3.3 kl Nagu torsdag 4.3 kl Korpo fredag 12.3 kl Houtskär onsdag 17.3 kl Nagu torsdag 18.3 kl Korpo söndag 28.3 kl Houtskär onsdag 31.3 kl Nagu torsdag 1.4 kl Korpo

10 10 Väståbolands stads fadderfartyg minsveparen Kuha 22 vid kajen i Pansio örlogshamn i Åbo på nyårsaftonen Bild: Veijo Räsänen Väståbolands stads fadderfartyg minsveparen Kuha 22 Marinsoldaterna på vår stads fadderfartyg Kuha 22 som låg lägligt förtöjt vid kajen i Pansio örlogshamn i Åbo fick motta stadsdirektör Folke Öhmans julhälsning och ett julpaket från stadsborna. Stadens sändebud var i likhet med tidigare år föreningsmedlemmarna från Pargas Reservofficerare. VÄSTÅBOLANDS SERVICEKATALOG 2010 Marinsoldaterna och hela personalen på minflottiljen vill genom oss framföra sitt tack till staden och tillönskar alla invånare i Väståbolands stad ett riktigt gott nytt år 2010! Text: Veijo Räsänen Susané Rosenqvist verkar från årsskiftet som kontaktperson och annonsförsäljare för Iniö- Houtskär-Korpo-Nagu kommunområden. Erik Sumelius handhar fortsättningsvis Pargasregionen. Du kan göra en webbanmälan till katalogen direkt: eller per telefon / mail: Susané Rosenqvist / Erik Sumelius, I samband då du blir kontaktad kontrolleras också företagsuppgifterna i Väståbolands serviceregister Måndagen den 22 februari 2010 Kom med på en dagsutfärd till Sappee i Pälkäne 170 km från Åbo. Bussen startar från Houtskär boden 5.35, Hjalmars 6.30, Retais färjan går Och från Seo går bussen och från buss stationen i Pargas Vi styr hemåt ca Resan kostar: Vuxen med egen utrustning: 32 Vuxen som vill hyra utrustning (slalom el. blades): 60 Vuxen med snowbord: 64 Barn 7-11 år med egen utrustning: 25 Barn 7-11 år som vill hyra utrustning: 53 Barn 7-11 år som vill hyra snowbord: 57 Hjälm: 10 Priset inkluderar buss, liftkort, försäkring Observera att var och en sköter maten själv. Resan faktureras. Deltagare under 12 år bör ha en vuxen med!! Anmälningar tas emot fr.o.m. fredagen den 22.1 Anmälan till Tove Dahlén per e-post Förfrågningar tel Senast Fredagen den 5 februari Torsdagen den 25 februari 2010 Kom med på en dagsutfärd till Ellivuori i Vammala, 132 km från Åbo. Bussen går från Houtskärs boden 6.30, Hjalmars 7.35, (Retais färjan till Nagu 8.00), från SEO (Nagu) går bussen 8.30 och från buss stationen i Pargas Vi styr hemåt ca Resan kostar: Vuxen/Barn med egen utrustning: 25 Vuxen/barn, som vill hyra utrustning (slalom, blades el snow): 45 Priset inkluderar buss, liftkort, försäkring Observera att var och en sköter maten själv. Resan faktureras. Deltagare under 12 år bör ha en vuxen med!! Uppgifter som behövs vid anmälning; namn, ålder, adress, socialsignum till fakturan. Vid hyrning av utrustning uppge, längd, vikt skonummer, och vilken sorts utrustning du önskar (slalom, blades eller snowboard) Meddela även var du stiger på bussen! Är bra att ta med en matsäck till bussresan, speciellt för de som startar tidigt med bussen! Det finns inget roligare eller mer uppiggande än att glida fram på en blank is med trevligt sällskap! Kom med på en till Pargas ishall onsdagen 24.2 Bussen går från: Houtskärboden Hjalmar Seo OBS! Ta en matsäck med! Start hem från Pargas (16.50 Houtskär färjan) Under 12 år bör ha en vuxen med! Resan kostar 5 som betalas i bussen! Anmäl er till Jessica fr.o.m

11 FEBRUARI HEJ FÖRÄLDER TILL BLIVANDE ELEV I ÅRSKURS 1! Se separat annons om skolinskrivningen i detta PK!» HÄLSOSTATIONER Pargas hälsostation Vapparvägen 15 A, Pargas Telefon: Jourmottagning varje dag kl. 8-22, telefonkontakt önskvärt,tfn Telefonrådgivning, sjukskötare, vardagar kl. 8-16, tfn Tidsbeställning till läkar- eller sjukskötarmottagningen vardagar kl.8-13 tfn Nagu hälsostation Klockstapelgränd 2, Nagu Telefon: Tidsbeställning till läkarmottagningen vardagar kl.8-12 Telefontid till sjukvårdsmottagningen ti, ons och fre 8-9 tel Korpo hälsostation Tallbackavägen, Korpo Telefon: Tidsbeställning till läkarmottagningen Sjukskötare Hälsostation i Houtskär Näsby, Houtskär. Telefon: Akut sjukvård (hälsovårdare) Hälsovårdarens telefontid vardagar kl.9-11 Tidsbeställning till läkarmottagningen vardagar kl Hälsocentralläkare finns på plats 1-2 dagar per vecka. Väståbolands stad söker alternativ till gåvor för uppvaktningsändamål. Väståbolands stad uppvaktar årligen personer på deras bemärkelsedagar, och upprätthäller ett gåvolager med gåvor i olika prisklasser. Vi ber om förslag till lämpliga gåvor vars anskaffningsvärde inte får överstiga 100. Gåvorna bör vara lokalt tillverkade, de ska fungera som minnesartiklar och får gärna vara unika hantverksprodukter. Förslagen som ska bestå av skriftliga beskrivningar och fotografier, ska vara personalchefen tillhanda senast kl Leverantören bör också beskriva sin beredskap att leverera flera produkter. EN ARBETSGRUPP i Väståbolands stad kan av de inlämnade förslagen välja några produkter som den anser vara lämpliga som gåvor Bild: Tiina Roponen Föreslå gåvoartiklar för uppvaktning och besluta om att skaffa ett parti gåvor till sitt lager. Närmare information och eventuella överenskommelser om presentation av förslagen: Personalchef Peter Lindroos, , peter. En skriftlig beskrivning av förslagen skickas till Väståbolands stad, Strandvägen Pargas, märk kuvertet Gåvoförslag. Peter Lindroos, personalchef. Hälsostation i Iniö Norrby, Iniö Telefon: Hälsovårdarens telefontid vardagar kl. 8-9 Under arbetstid kan hälsovårdaren också kontaktas på tfn Tidsbeställning till läkarmottagningen vardagar kl Läkarmottagning hålls en dag varannan vecka.» JOUR Jourhavande läkare kvällar, veckoslut och helgdagar: Pargas hälsocentral, tfn Jourhavande läkare nätter kl : Kommunalsjukhusvägen 20, Åbo. Tfn med bordstelefon Tfn med mobiltelefon , » FÖRETAGSRÅDGIVNING Företagsrådgivare Karl-Henrik Stuns, tfn » DAGVÅRDSENHETEN INFORMERAR Den nya verksamhetsperioden för dagvården inleds , se närmare information i den gemensamma annonsen för dagvård och skola eller DAGVÅRDSVERKSAMHET; FAMILJEDAGVÅRD Familjedagvårdaren vårdar barnen i sitt eget hem. Barngruppen kan bestå av högst 4 barn i heldagsvård, familjedagvårdarens egna barn under skolåldern inberäknade. Familjedagvård finns i Pargas och Nagu.» KUND- OCH RÅDGIVNINGSTJÄNSTER Stadens kund- och rådgivningstjänster informerar och hjälper besökarna i alla ärenden som gäller staden. Stadens växel GRUPPFAMILJEDAGVÅRD Gruppfamiljedagvård är en form av familjedagvård. Inom gruppfamiljedagvården sköter (2-)3 familjedagvårdare en syskongrupp på (8-)12 barn i utrymmen som anvisas av kommunen. Gruppfamiljedagvård finns i Pargas. DAGHEM Daghem finns i alla kommunområden. Antalet barngrupper per daghem varierar mellan 1-5. De flesta daghemmen har både svensk- och finsk verksamhet. Staden köper även daghemstjänster av Folkhälsan och Kårkulla gillet. KOMMUNTILLÄGG FÖR PRIVAT VÅRD Föräldrar som inte väljer kommunal dagvård för sitt barn utan själva ordnar Stadshusets kundbetjäning i Pargas 1. vån, Strandvägen 28, Pargas, tfn Öppethållningstider: mån-ons torsdag fredag Nagu områdeskontor Brinkasvägen 1, Nagu, tfn Öppethållningstider: mån-ons torsdag fredag vården privat, kan hos Folkpensionsanstalten söka stöd för privat vård av barn. Utöver detta betalar Väståbolands stad ett kommuntillägg dagvårdssedel ; 180 /mån för barn som fyllt tre år, 260 /mån för barn under tre år samt 300 för barn som är i behov av kvällseller nattvård. För halvdagsvård betalas 50% av tillägget. Stödet betalas till dagvårdsproducenten och är en beskattningsbar inkomst. Under tiden har familjerna möjlighet att svara på en förfrågan gällande dagvården. Förfrågan finns på stadens hemsida Korpo områdeskontor Korpo, tfn Öppethållningstider: mån-ons torsdag fredag Houtskär områdeskontor Houtskär, tfn Öppethållningstider: mån-fre Iniö områdeskontor Norrby, Iniö, tfn Öppethållningstider: mån-fre » BYGGNADTILLSYN Byggnadstillsynens kontor, Strandvägen 28, Pargas har öppet: mån ons. kl och kl , tors. kl och 13 17, fre kl och Kundbetjäning i Pargas: Teknisk generalist Ann-Kristin Rajamäki, tfn Info om lovbeslut Amy Peltonen, puh Kundbetjäning i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö: Info om lovbeslut Annika Fagerström, tfn » BIBLIOTEK Huvudbiblioteket i Pargas, Strandvägen 28, Pargas Tfn , låne-expedition eller Tfn , information eller Öppettider: må-to 11-20, fr 10-16, lö 10-14, dag före helg Nagu bibliotek Sportgränd 1 A, Nagu Tfn Öppettider: må-ti 14-19, ons 10-15, fre 10-15, dag före helg Korpo bibliotek Verkan, Korpo Tfn Öppettider: må , ti och , to och 13-16, fre och dag före helg stängs senast kl. 16 Houtskär bibliotek Näsby, Houtskär Tfn Öppettider: må 16-19, ti 10-15, ons 13-19, fre Iniö bibliotek Norrby, Iniö Tfn Öppettider: ons 11-15, fre 10-18

12 12 Houtskärs Båtklubb ordnar en resa till Stockholm och Nordens största båtmässa. Allt för sjön den mars Vi åker med egen buss och resans pris är ca 200 per person t/r. Priset inkluderar 2 x frukost och 2 x middagar vid stående bord. Alla som är intresserade bör anmäla sig till Lennart eller Monica , före den Både medlemmar och icke medlemmar från hela stan är välkomna med! AN EVENING WITH BRUCE ALMIGHTY & FRIENDS PLAYING THE BEST OF THE BOSS! SUNDAY 7.2 at PIUG TEATERSAL, PARGAS / PUNT TEATTERISALI, PARAINEN BILJETTER/LIPUT: 10/5 E FÖRKÖP/ENNAKKO: PIF-TIPSTJÄNST-VEIKKAUSPALVELU Niffen leder en SKÄRGÅRDSMARSCH UPP TILL KASBERGET Måndag onsdag Kl Vid golfbanan Finby (Pargas) Dragare; PIF skidteam på söndag den 14 februari. Vi startar klockan från Parolabackens parkering. Efter vandringen finns det möjlighet att grilla korv och äta den medhavda matsäcken vid brasan. Vi ses! Anmälning på plats! Föreningar i Väståboland presenterar sin verksamhet! FÖRENINGSTORG söndagen kl på Framnäs i Nagu på Kommunalgården i Korpo i skolcentrets matsal (svenska gymnasiet) i Pargas arr: Väståbolands stad, kulturenheten & Tryggt Åboland KONSERT I NAGU KYRKA DEN KL. 16 FÖR INSAMLINGEN GEMENSAMT ANSVAR Sören Lillkung, sång, Riikka Sirén, sång, Maria Sirén, orgel, piano» UTHYRES LÄGENHETER ATT HYRA I NAGU CENTRUM Lägenheterna i Bostads Ab Nagu Stenbacken I & II i Nagu är nu färdiga. Sammanlagt finns 4 st 2r+kök, ca 65 m2 och 4 st 3r+kök, ca 90 m2. Ännu finns det några lediga lägenheter. BUSSTRANSPORT till Väståbolands tvåspråkiga ungdomsshow MMX söndagen 28 mars Houtskär boden Hjalmar (Korpo) Södra hamnens parkering i Nagu start tillbaka Södra hamnens parkering i Nagu Hjalmar (Korpo) Houtskärsfärjan går biljetter 15 /12 Anmälan: Tove Dahlén senast månd Om ni är intresserade av att hyra en lägenhet vänligen kontakta bokföringsbyrå Memera tel

Obs! Nya ansikten i staden: Seniorstugan fyller 10 år välkommen på jubileumskaffe den 24.9! Öppet hus på Pjukala daghem och daghemmet Peikkorinne!

Obs! Nya ansikten i staden: Seniorstugan fyller 10 år välkommen på jubileumskaffe den 24.9! Öppet hus på Pjukala daghem och daghemmet Peikkorinne! 1 TO 20.9 2012 7 Obs! Öppet hus på Pjukala daghem och daghemmet Peikkorinne! ANNONSBILAGA Se på s. 8 Seniorstugan fyller 10 år välkommen på jubileumskaffe den 24.9! Läs mera sid 4 " Skärgårdsstaden fick

Läs mer

Obs! Den nya hälso- och sjukvårdslagen trädde i kraft i maj vad har ändrat? Se på sid 4. Tidtabeller för Väståbolands.

Obs! Den nya hälso- och sjukvårdslagen trädde i kraft i maj vad har ändrat? Se på sid 4. Tidtabeller för Väståbolands. 21 TO 26.5 2011 4 Staden i Skä r gå rdshavet Den nya hälso- och sjukvårdslagen trädde i kraft i maj vad har ändrat? Se på sid 4 " Tidtabeller för Väståbolands anropstaitrafik sommaren 2011 Läs mera sid

Läs mer

VÄSTÅBOLANDS INFOBLAD 6/2009

VÄSTÅBOLANDS INFOBLAD 6/2009 ANNONSBILAGA VÄSTÅBOLANDS INFOBLAD 6/2009 VISSTE DU DET HÄR OM REGIONBILJETTEN OCH SKOLRESESTÖDET? LÄS MERA PÅ SIDAN 5 OBS! INFO OM ELEVTRANSPORTER I KORPO OCH HOUTSKÄR, SID 4. INFORMATION ANGÅENDE A(H1N1)-INFLUENSAN

Läs mer

Obs! Ansökningstiden för utnyttjande av terapibassäng är i gång. Det övades för katastrof till sjöss i Pärnäs. Betala dina fakturor elektroniskt

Obs! Ansökningstiden för utnyttjande av terapibassäng är i gång. Det övades för katastrof till sjöss i Pärnäs. Betala dina fakturor elektroniskt TO 25.4 1 2013 3 S A A Det övades för katastrof till sjöss i Pärnäs Se på sid 8 " Betala dina fakturor elektroniskt Läs mera sid 10 Obs! Ansökningstiden för utnyttjande av terapibassäng är i gång Läs mera

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 1/2008 1 Stadsfullmäktige TID - AIKA 12.02.2008 kl. 17:00-20:40 PLATS - PAIKKA Stadshuset, Bryggan 1 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 6 2 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 7 3 INGÅ BORGEN FÖR

Läs mer

ORSNÄS Nytt. Korsnäs hälsar invånare och turister välkomna. Nr 3 9.5.2014

ORSNÄS Nytt. Korsnäs hälsar invånare och turister välkomna. Nr 3 9.5.2014 ORSNÄS Nr 3 9.5.2014 Korsnäs hälsar invånare och turister välkomna På Stormässan i Botniahallen i Korsholm 12-13.4.2014 presenterades Korsnäs genom kommunen, företagare och aktuella projekt. Mässan besöktes

Läs mer

HÄR OCH NU. Åbolands distrikt. Informationsblad 2/2015 FÖRSTA HJÄLPEN- VÄSKANS UTSEENDE HAR ÄNDRATS. Första hjälpen-väska, universal.

HÄR OCH NU. Åbolands distrikt. Informationsblad 2/2015 FÖRSTA HJÄLPEN- VÄSKANS UTSEENDE HAR ÄNDRATS. Första hjälpen-väska, universal. HÄR OCH NU Åbolands distrikt Informationsblad 2/2015 Första hjälpen-väska, universal Fickförpackning Resenärens första hjälpen-förpackning Första hjälpen-väska för hemmet 1 FÖRSTA HJÄLPEN- VÄSKANS UTSEENDE

Läs mer

Borgå bjuder på mat i mörker

Borgå bjuder på mat i mörker Förbundet Finlands Svenska Synskadades organisationstidning 3/13 4 Synskadade utsatta i arbetet 8 Borgå bjuder på mat i mörker 10 Profilen: Sträva framåt precis som en bil Innehåll Nr 3 mars 2013 Ledaren

Läs mer

KNr 1 ORSNÄS 13.2.2015

KNr 1 ORSNÄS 13.2.2015 ORSNÄS Nr 1 13.2.2015 Årets företagare Tom Westerdahl har verkat som rörmokare i 30 år och som företagare sedan år 2001. I januari fick han emotta priset som Årets företagare i Korsnäs 2014. Läs mer på

Läs mer

ORSNÄS. Nytt. Årets företag i Korsnäs Byggnadsbyrå B Ravald Ab FÖRETAG. Nr 1 10.2.2012. Årets

ORSNÄS. Nytt. Årets företag i Korsnäs Byggnadsbyrå B Ravald Ab FÖRETAG. Nr 1 10.2.2012. Årets ORSNÄS Nr 1 10.2.2012 Årets FÖRETAG Årets företag i Korsnäs Byggnadsbyrå B Ravald Ab Utmärkelsen Årets företag i Korsnäs utdelades av Korsnäs Företagare rf i samarbete med Korsnäs kommun torsdagen 2.2.2012.

Läs mer

SOS Aktuellts Tom Sörhannus har följt den berömda pilgrimsvandringen till Santiago de Compostela. s. 8-9. Samhälle och Socialt Utbud

SOS Aktuellts Tom Sörhannus har följt den berömda pilgrimsvandringen till Santiago de Compostela. s. 8-9. Samhälle och Socialt Utbud Samhälle och Socialt Utbud Tidningen som för den finlandssvenska handikappades talan och granskar det sociala utbudet ISSN 1795-410X Prenumerera för 12 3/2009 Maj SOS Aktuellts Tom Sörhannus har följt

Läs mer

Folkhälsans. föreningsmapp. Folkhälsans föreningsmapp

Folkhälsans. föreningsmapp. Folkhälsans föreningsmapp Folkhälsans föreningsmapp INNEHÅLL sida sida 1. Inspiration och transpiration... 3 Styrelsens minneslista...5 Idétorka eller nyhetsiver axplock på saker en lokalförening kan göra...7 Tips på verksamhet...7

Läs mer

Invigning av Lärknäs-Annahemmets tillbyggnad och Sinnenas trädgård

Invigning av Lärknäs-Annahemmets tillbyggnad och Sinnenas trädgård Nr 6 / 2010 8.10.2010 Invigning av Lärknäs-Annahemmets tillbyggnad och Sinnenas trädgård Riksdagsledamot Ulla-Maj Wideroos och fullmäktigeordförande Ann-Sofi Backgren klipper bandet. Läs mer på sidorna

Läs mer

Folkhälsans. föreningsmapp. Folkhälsans föreningsmapp

Folkhälsans. föreningsmapp. Folkhälsans föreningsmapp Folkhälsans föreningsmapp INNEHÅLL sida sida 1. Inspiration och transpiration... 2 Idéer för styrelsearbetet...2 Styrelsens minneslista...3 Idétorka eller nyhetsiver axplock på saker en lokalförening kan

Läs mer

Innehållsförteckning... sida. 1. Stadsdirektörens översikt... 3 2. Stadens förvaltning och personal... 4 3. Allmän ekonomisk översikt...

Innehållsförteckning... sida. 1. Stadsdirektörens översikt... 3 2. Stadens förvaltning och personal... 4 3. Allmän ekonomisk översikt... BOKSLUT 2014 Bokslut 2014 BOKSLUTET 2014 Innehållsförteckning... sida 1. Stadsdirektörens översikt... 3 2. Stadens förvaltning och personal... 4 3. Allmän ekonomisk översikt... 7 4. Väsentliga händelser

Läs mer

LEDARE Man kan alltid skapa något nytt s. 3 2 / 2014. SME-företagen är en kraftresurs. i Egentliga Finlands skärgårdskommuner s.

LEDARE Man kan alltid skapa något nytt s. 3 2 / 2014. SME-företagen är en kraftresurs. i Egentliga Finlands skärgårdskommuner s. LEDARE Man kan alltid skapa något nytt s. 3 2 / 2014 SME-företagen är en kraftresurs i Egentliga Finlands skärgårdskommuner s. 8 9 INNEHÅLL BYGG & FASTIGHETER 2/2014 LEDARE ARMI MURTO 3 AKTUELLT FIF 4

Läs mer

mars 2014 nr 3 Kumlinge kommuns informationsblad Protokoll i kommunen Infobladet för Kumlinge kommun INFORMERAR

mars 2014 nr 3 Kumlinge kommuns informationsblad Protokoll i kommunen Infobladet för Kumlinge kommun INFORMERAR Infobladet för Kumlinge kommun mars 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida 2-6 sida 6-8 sida 9 sida 10 info från kommunen info från privatpersoner och föreningar och företag info från församlingen Nästa nummer

Läs mer

BOKSLUTET 2013. 4. Väsentliga händelser i stadens verksamhet och ekonomi... 19 5. Risker och osäkerhetsfaktorer i verksamheten...

BOKSLUTET 2013. 4. Väsentliga händelser i stadens verksamhet och ekonomi... 19 5. Risker och osäkerhetsfaktorer i verksamheten... BOKSLUT 2013 BOKSLUTET 2013 Innehållsförteckning... sid 1. Stadsdirektörens översikt... 3 2. Stadens förvaltning och personal... 4 3. Allmän ekonomisk översikt... 8 4. Väsentliga händelser i stadens verksamhet

Läs mer

Lokal kämparglöd. Ann-Sofie Långvik och Sanne Wikström

Lokal kämparglöd. Ann-Sofie Långvik och Sanne Wikström Lokal kämparglöd Ann-Sofie Långvik och Sanne Wikström Svenska studiecentralen Vasa 2006 ISBN: 951-9084-58-4 Tryckeri: Oy Fram Ab, Vasa 2006 Innehållsförteckning Förord...4 Till läsaren...5 De vägrade ge

Läs mer

ORSNÄS. Nytt. Suomenkielinen yhteenveto Sivuilla 35-40. Nr 4 12.6.2015

ORSNÄS. Nytt. Suomenkielinen yhteenveto Sivuilla 35-40. Nr 4 12.6.2015 ORSNÄS Nr 4 12.6.2015 Kommunalrådet Anita Ismark firades med högtidlig fest Nya kommundirektören Christina Båssar och maken Bjarne Ismark flankerar kommunalrådet Anita Ismark. Suomenkielinen yhteenveto

Läs mer

1930 - Påarps Socialdemokratiska Förening - 2010 80 år

1930 - Påarps Socialdemokratiska Förening - 2010 80 år Nr.2 årg. 35 sept 2010 1930 - Påarps Socialdemokratiska Förening - 2010 80 år Arbetarerörelsen hade vid den här tidpunkten varit på frammarsch i ett halvt sekel, men då främst i de större tätorterna. Landsbygdsorternas

Läs mer

Plan för ett nytt centrum

Plan för ett nytt centrum Nykvarns kommuntidning Nr 5-04 Plan för ett nytt centrum FÖRSTA SPADTAGET PÅ GYMNASTIKSALEN EN BUDGET I BALANS DAGVERKSAMHET PÅ SOLHÖJDEN MÖT DEN NYE KOMMUNCHEFEN TUTAN DECEMBER 2004 Julmarknad på Taxinge

Läs mer

FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 Mars 2015 Nr 3

FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 Mars 2015 Nr 3 FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 Mars 2015 Nr 3 Nästa nummer av Föglöbladet utkommer fredag 27 mars. Deadline för inlämning av material till nästa nummer är måndag 23 mars

Läs mer

isbn Yrkesinriktad specialundervisning i 25 år

isbn Yrkesinriktad specialundervisning i 25 år isbn Yrkesinriktad specialundervisning i 25 år Yrkesinriktad specialundervisning i 25 år Yrkesinriktad specialundervisning i 25 år 1 2 isbn??????????????????? Optima Samkommun Grafisk design: My Type Ove

Läs mer

EU vill få bukt med ojämlika webbsajter

EU vill få bukt med ojämlika webbsajter Förbundet Finlands Svenska Synskadades organisationstidning 2/15 4 Blinda hundar hjälper människan 8 EU vill få bukt med ojämlika webbsajter 22 Nekades studieplats på grund av funktionshinder Innehåll

Läs mer

Databasen TURA hjälper forskare

Databasen TURA hjälper forskare EN FRÅGA FÅR SVAR Återbetalning av studiestöd Folkpensionsanstalten skickade i mitten av februari brev med krav på återbetalning av studiestödet till totalt 28.400 studerande som år 2001 överskridit gränsen

Läs mer

Alla höstens nyheter är nu på plats, Välkommen! ÖCKERÖ KOMMUN INFORMERAR sid 8-12. Ny uppdaterad webbshop www.hvitavillan.se

Alla höstens nyheter är nu på plats, Välkommen! ÖCKERÖ KOMMUN INFORMERAR sid 8-12. Ny uppdaterad webbshop www.hvitavillan.se ÖCKERÖ TORSLANDA ÅRGÅNG 14 SEPTEMBER OKTOBER 2005 Klåvavägen 23, Hönö Telefon 031-96 89 70 Öppet: To 12.00-19.00 Fre 12.00-18.00 Lör 10.00-14.00 Alla höstens nyheter är nu på plats, Välkommen! Ny uppdaterad

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid: Torsdag kl. 09:00 Sammanträdesplats: M/S Gabriella Närvarande/beslutande Hertzberg Veronica, ordförande, Föredragare 84-86 Kronqvist Bengt, viceordförande

Läs mer

LANDSBYGDSRIKSDAGEN Borgå 25-26.9.2010

LANDSBYGDSRIKSDAGEN Borgå 25-26.9.2010 LANDSBYGDSRIKSDAGEN Borgå 25-26.9.2010 1 En aktiv landsbygdspolitik behövs på alla nivåer! De största globala utmaningarna i den närmaste framtiden handlar om att trygga tillgången på rent vatten, ren

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer