a. Att kraven kontrolleras och uppfylls under kontraktsperioden. b. Att dokumentation som styrker att kraven uppfylls finns tillgänglig.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "a. Att kraven kontrolleras och uppfylls under kontraktsperioden. b. Att dokumentation som styrker att kraven uppfylls finns tillgänglig."

Transkript

1 KKV1000, v1.3, (23) GIFTFRI FÖRSKOLA LEKSAKER SLUTLIGT KRAVFÖRSLAG OMFATTNING: Leksaker och hobbymaterial 1. Informations- och kemikaliehanteringssystem Kravnamn KravID Kravtyp Kravnivå Argument Kravtext Kvalitetsledningssystem Nytt krav Kvalificeringskrav Bas Att ha ett kvalitetsledningssystem är grunden till ett fungerande kemikaliearbete samt kontroll i leverantörsledet. Leverantören av de offererade produkterna ska redovisa rutiner för ett systematiskt kvalitetsarbete samt ha dokumenterade rutiner och instruktioner för att säkerställa: a. Att kraven kontrolleras och uppfylls under kontraktsperioden. b. Att dokumentation som styrker att kraven uppfylls finns tillgänglig. c. Att det finns en kontaktperson gentemot den upphandlande myndigheten. För att säkerställa att ovanstående punkter efterlevs ska rutinerna och instruktionerna minst omfatta följande: 1. Organisation, kvalitetsansvarig, kontaktperson till den upphandlande myndigheten samt andra ansvariga personer och deras ansvarsområden. 2. Tillgång till den dokumentation som finns hos tillverkaren angående övervakning och uppföljning, som inkluderar rapportering och dokumentation av produktionsförändringar samt avvikelser. 3. Spårbarhetsmärkning av produkterna. 4. Rapportering, dokumentation och hantering av reklamationer och klagomål på de offererade produkterna. 5. Kontaktpersonens årliga rapportering av de ovanstående punkterna till den upphandlande myndigheten. Adress Stockholm Besöksadress Torsgatan 11 Telefon Fax

2 (23) Certifikat enligt ISO 9001 Eget dokumenterat system som omfattar det som anges i Att ha ett fungerande kvalitetsledningssystem är grunden till ett fungerande kemikaliearbete samt kontroll i leverantörsledet. Uppfyllande av detta krav visar att leverantören har god kontroll på gällande lagstiftning för leksaker och hobbymaterial, samt kan tillhandahålla den dokumentation som enligt lagen ska finnas. Detta är ett minimumkrav för att produkterna ska betraktas som säkra ur exponeringssynpunkt. I leksaksdirektivet (Direktiv 2009/48/EG om leksaksers säkerhet) ingår uppfyllande av motsvarande punkt 2, 4 och 5 i. I lagstiftningen ställs det krav på att dokumentation, som avser överensstämmelse med leksaksdirektivet, finns tillgänglig. Hobbymaterial omfattas inte av leksaksdirektivet utan endast av generell lagstiftning såsom produktsäkerhetsdirektivet och Reach. För mer information om hur kraven motsvaras av krav i lagstiftningen för leksaker se bilaga 1. Kravnamn KravID Kravtyp Kravnivå Argument Kravtext Innehåll av särskilt farliga ämnen (Kandidatförteckningen) Nytt krav Särskilda kontraktsvillkor Bas och avancerat Genom detta krav efterfrågas information om miljö- och hälsofarliga kemikalier som listas i kandidatförteckningen i EU:s kemikalielagstiftning Reach. Genom detta krav undviks de miljö- och hälsofarliga kemikalier som listas i kandidatförteckningen i EU:s kemikalielagstiftning Reach. BASKRAV: Vid avtalsstart ska information om innehåll av ämnen, som finns upptagna på gällande kandidatförteckning (artikel 59 i Förordning (EG) nr 1907/2006 om Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach)) och som finns i offererade produkter i halter över 0,1vikts% (1000mg/kg), ges till den upphandlande myndigheten. Med 0,1vikts% (1000mg/kg) avses varje individuell del av en vara 1. Om nya ämnen förs upp på kandidatförteckningen under avtalstiden, ska den upphandlande myndigheten underrättas om dessa förekommer i offererade produkter. Detta ska ske inom sex månader efter den europeiska kemikaliemyndighetens (Echa) offentliggörande av en reviderad kandidatförteckning. AVANCERAT KRAV:

3 (23) Offererade produkter ska inte innehålla 0,1vikts% (1000mg/kg) eller mer av ämnen som finns upptagna på gällande kandidatförteckning (artikel 59 i Förordning (EG) nr 1907/2006 om Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach)). Med 0,1vikts% (1000mg/kg) avses varje individuell del av en vara 1. Om nya ämnen förs upp på förteckningen under avtalstiden, ska detta krav uppfyllas inom 6 månader efter den europeiska kemikaliemyndighetens (Echa) offentliggörande av en reviderad kandidatförteckning. 1 Viktsprocenten avser varje individuell del av en sammansatt vara och avser alltså inte 0,1% av en sammansatt produkt, utan 0,1% av varje ingående del. BASKRAV: En lista över de ämnen på kandidatförteckningen som förekommer i halter över 0,1vikts% (1000mg/kg) i offererade produkter samt information om i vilka produkter de förekommer. Finns ämnena inte över den angivna halten så anges detta och det krävs då ingen lista. Informationen ska baseras på teknisk dokumentation (t.ex. säkerhetsdatablad) från tillverkare och materialleverantörer, och/eller materialtester, i enlighet med rekommendationer i Kemikalieinspektionens Vägledning för leverantörer av varor. AVANCERAT KRAV: Leverantörsförsäkran, som ska vara baserad på teknisk dokumentation från leverantörer och materialtillverkare, och/eller materialtester, i enlighet med rekommendationer i Kemikalieinspektionens Vägledning för leverantörer av varor. På kandidatförteckningen (artikel 59 i Förordning (EG) nr 1907/2006 om Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier) i EU:s kemikalielagstiftning Reach förs så kallade särskilt farliga ämnen upp (Substances of Very High Concern, SVHC). Detta är ämnen som misstänks eller bevisats vara skadliga för människa och/eller miljö och som kan komma att inkluderas på tillståndslistan (bilaga XIV i Reach) varför en tidig utfasning är att föredra. Kandidatförteckningen uppdateras regelbundet, ca 2 gånger per år. Den senaste förteckningen finns på den europeiska kemikaliemyndighetens Echas webbplats. Det är viktigt att ställa detta krav eftersom uppfyllandet av lag brister inom många branscher. Tillgång till information om innehåll av ämnen på kandidatförteckningen möjliggör ett aktivt produktval i avropsskedet

4 (23) alternativt utfasning ur verksamheten. Ett sätt för anbudsgivaren att uppfylla är att arbeta enligt metodbeskrivningen i Kemikalieinspektionens Vägledning för leverantörer av varor vid inventering och kontroll av ämnen i sina varor. På kandidatförteckningen (artikel 59 i Förordning (EG) nr 1907/2006 om Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier) i EU:s kemikalielagstiftning Reach förs så kallade särskilt farliga ämnen upp (Substances of Very High Concern, SVHC). Detta är ämnen som misstänks eller bevisats vara skadliga för människa och/eller miljö och som kan komma att inkluderas på tillståndslistan (bilaga XIV i Reach) varför en tidig utfasning är att föredra. Kandidatförteckningen uppdateras regelbundet, ca 2 gånger per år. Den senaste förteckningen finns på den europeiska kemikaliemyndighetens Echas webbplats. Information till upphandlare n Kravet innebär att ämnen som finns på kandidatförteckningen inte får förekomma i de offererade produkterna i halter över 0,1vikts% (1000mg/kg). Ett sätt för anbudsgivaren att uppfylla är att arbeta enligt metodbeskrivningen i Kemikalieinspektionens Vägledning för leverantörer av varor vid inventering och kontroll av ämnen i sina varor. För att uppfylla detta krav bör anbudsgivaren ha ett fungerande kvalitetsledningssystem där kemikaliekontroll ingår. Även den upphandlande myndigheten bör ha ett fungerande kemikaliearbete och resurser för att hantera och följa upp inkommande information. Att lämna information om ämnen på kandidatförteckningen är ett lagkrav när det gäller försäljning till en yrkesmässig kund (en upphandlande myndighet räknas in i denna definition). Kravet ställs för att säkra efterlevnad av lagstiftningen. För att uppfylla detta krav bör anbudsgivaren ha ett fungerande kvalitetsledningssystem där kemikaliekontroll ingår. Även den upphandlande myndigheten bör ha ett fungerande kemikaliearbete och resurser för att hantera och följa upp inkommande information. Bas och det avancerade kan inte användas tillsammans. Kravnamn Socialt ansvarstagande produktion KravID Kravtyp Särskilda kontraktsvillkor Kravnivå Bas Argument Kravet syftar till att bidra till förbättringar av arbetsvillkor för de som arbetar i tillverkningsindustrin.

5 (23) Kravtext Leverantören ska ha rutiner för att säkerställa att offererade produkter är producerade under förhållanden som är förenliga med: FN: s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948) ILO:s kärnkonventioner om tvångsarbete, barnarbete, diskriminering, föreningsfrihet samt organisationsrätt (nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182) FN:s barnkonvention (artikel 32) Det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet Den arbetsrätt, inklusive lagstiftning om minimilön, och det socialförsäkringsskydd som gäller i tillverkningslandet Den miljöskyddslagstiftning som gäller i tillverkningslandet FN:s deklaration mot korruption I de fall det är skillnad mellan nationella och internationella bestämmelser, är det högsta standard som gäller. Leverantören är skyldig att på begäran från beställaren redovisa hur dessa krav efterlevs genom rapportering enligt bifogat svarsformulär Leverantör svarsformulär socialt ansvarsfull produktion. En bedömning av leverantörens egenrapportering kommer att ske i enlighet med bilaga Upphandlare vägledning och bedömning socialt ansvarsfull produktion. Leverantören är skyldig att möjliggöra för beställaren att själv eller genom ombud utföra inspektioner på plats hos leverantören och/eller hos någon av leverantörens underleverantörer för att säkerställa att kraven uppfylls. Rapportering enligt bifogat svarsformulär för leverantörer. Hänvisning kan i rapporten ges till International Council of Toy Industries Care process (ICTI Care process, ). Bilagor Socialt ansvarsfull produktion, bakgrund Leverantör svarformulär socialt ansvarsfull produktion Upphandlare vägledning och bedömning socialt ansvarsfull produktion Kravet syftar till att bidra till förbättringar av arbetsvillkor för de som arbetar i tillverkningsindustrin. En stor del av tillverkningsindustrin i världen ligger idag i låglöneländer. Investeringar från företag är ofta väldigt eftertraktade och konkurrensen är hård, vilket bidrar till pressade priser och krav på hög produktion.

6 (23) Etisk problematik förekommer i olika former i alla leverantörsled. Exempelvis handlar det om användning av skadliga kemikalier, tvångsarbete, barnarbete, låga löner, orimliga arbetstider och andra arbetsmiljöproblem. De anställda har ofta en utsatt position då anställningarna är osäkra och det förekommer även kränkningar av de anställdas rättigheter. På många håll är det svårt att organisera sig fackligt och ibland kan även en facklig organisering leda till avskedningar. Sverige är anslutet till samtliga konventioner som hänvisas till i kriteriedokumentet. Information till upphandlare n ISO är en ny vägledande standard för socialt ansvarstagande. Standarden kan användas av alla typer av organisationer för att arbeta med frågor rörande sociala hänsyn. ISO är ingen certifierad standard utan ska ses som ett vägledande dokument. För vidare information om sociala och etiska frågor i offentlig upphandling, se Konkurrensverkets hemsida, Hänvisning kan i rapporten ges till International Council of Toy Industries Care process (ICTI Care process, ). För mer information om socialt ansvarsfull upphandling, besök gärna CSRkompassen För upphandlare inom kommun, landsting och regioner, vänligen besök 2. Generella kemikaliekrav Kravnamn Antimikrobiell funktion Krav ID Kravtyp Teknisk specifikation Nivå Bas Argument Genom detta krav efterfrågas produkter fria från tillsatser av ämnen med antimikrobiell funktion. Behandling med antimikrobiella ämnen är i de flesta fall helt onödig och kan påskynda restistensutveckling hos mikroorganismer. Ämnena är ofta mycket svårnedbrytbara i miljön. Kravtext Ämnen ska inte tillsättas till offererade produkter i syfte att ge en antimikrobiell funktion. Leverantörsförsäkran. Stickprov på teknisk dokumentation som visar att produkten inte innehåller antimikrobiella ämnen kan komma att begäras in vid ingående av avtal samt under avtalstiden (kommentar: lista är under produktion med hjälp av KemI). Certifieringssystem som uppfyller ovanstående krav t.ex.:

7 (23) Svanen (Nordic ecolabelling of toys version 2.0) eller likvärdigt. Det förekommer att produkter behandlas med antimikrobiella ämnen (t.ex. triklosan och silverföreningar) för att motverka tillväxt av bakterier och svampar. Denna behandling försvinner dock lätt vid tvätt och kan då spridas i naturen där ämnena kan göra skada. Kunskapen om hur antimikrobiellt behandlade produkter påverkar människor är bristfällig. Antimikrobiella ämnen kan också påskynda utvecklingen av resistenta bakterier och svampar. Risken är då t.ex. att bakterier blir resistenta mot medel som kan vara nödvändiga för hygien och hälsa i andra sammanhang. Nyttan med användning av antimikrobiella ämnen i produkter är tveksam; god hygien är tillräcklig. Information till upphandlaren Kravnamn Krav ID Kravtyp Kravnivå Argument Kravtext Antimikrobiella medel är en typ av biocider som omfattas av förordning (EU) nr 528/2012 om tillhandahållande på markaden och användningen av biocidprodukter. Läs mer om antimikrobiellt behandlade varor på Kemikalieinspektionens hemsida. Med antimikrobiella ämnen avses i sådana som tillsatts till solida produkter för att motverka tillväxt av bakterier och svampar. Konserveringsmedel i vätskebaserade produkter, t.ex. slime, såpbubblor, färg omfattas alltså inte. Innehåll av doftämnen Nytt krav Teknisk specifikation Bas Doftämnen kan ge allergiska reaktioner. De avges från produkten och kan därmed hamna i den omgivande miljön. Leksaker med tillsatta doftämnen (kan även kallas parfymerade) kan därför undvikas eftersom sådana ämnen riskerar att bidra till allergiutveckling. Produkterna i det offererade sortimentet ska inte innehålla doftämnen. Leverantörsförsäkran. Produktspecifikation; i sortimentet anges det tydligt i det fall en produkt innehåller doftämnen (beroende på om specialpedagogiska produkter och/eller lekleror undantagits). Certifieringssystem som uppfyller ovanstående krav t.ex: Svanen (Nordic ecolabelling of toys version 2.0) A-märkning för lim och färg eller likvärdigt. Många doftämnen är allergiframkallande och/eller allergena. De avges från produkten och hamnar också i miljön där de kan göra skada. Leksaker med tillsatta doftämnen kan därför undvikas eftersom sådana ämnen riskerar att bidra till allergiutveckling hos barnen. Med doftämnen menas ämnen/ämnesblandningar som är tillsatta i syfte att förbättra produktens doftegenskaper.

8 (23) Information till upphandlaren I leksaksdirektivet (Direktiv 2009/48/EG om leksaksers säkerhet) har man använt sig av kosmetikadirektivet (Förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter) och reglerat ett 50-tal doftämnen ämnen och ytterligare 11 stycken är märkningspliktiga. Parfymerade leksaker är inte särskilt vanliga men de förekommer, det är dock inte svårt att hitta sortiment som är doftfria. Doftämnen kan vara tillsatta i specialpedagogiska produkter och lekleror, om ställs utan att dessa produkter undantas kan det därför hända att vissa specialpedagogiska produkter (luktspel mm) och fabrikat av lekleror inte kan offereras. A-märkning är en dansk märkning för lim och färg där krav på ingående ämnen ställs. Deras kriterier finns att beställa från: 3. Plast och gummi Kravnamn Begränsning av bisfenol A Krav ID Nytt krav Kravtyp Teknisk specifikation Kravnivå Bas Argument Ämnet bisfenol A misstänks kunna skada människans fortplantningsförmåga samt är misstänkt hormonstörande vid låga doser. Barn är särskilt känsliga för denna typ av effekter och därför bör ämnen med de nämnda egenskaperna minimeras i vår vardag. Kravtext Bisfenol A, CAS: , ska inte migrera från produkter i halter över 0,1 mg/kg salivsimulant. Teknisk dokumentation: Test enligt SIS-standard SS-EN 71-10:2005 och SS-EN 71-11:2005 eller likvärdigt. Bisfenol A (BPA) är en hormonliknande syntetisk kemikalie som används för att tillverka polykarbonatplast. Det är en hård och genomskinlig plast som används exempelvis i serveringsprodukter (tallrikar, muggar) och med låg förekomst i leksaker. BPA används också vid tillverkning av epoxiplast, som bl.a. används som ytskikt i konservburkar och andra behållare samt för att renovera insidan av vattenledningsrör. Bisfenol A kan även användas som en tillsats, stabilisator, i annan plast. Bisfenol A kan verka hormonstörande på människor. Barn är särskilt känsliga för hormonstörande effekter och därför behöver ämnen som har dessa egenskaper minimeras i vår vardag. BPA är klassat som misstänkt reproduktionstoxiskt, alltså ett ämne som misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet. Skärpt klassificering väntas träda i kraft 2016 vilket

9 (23) innebär att BPA kan komma att läggas till på kandidatförteckningen i Reach (artikel 59 i Förordning (EG) nr 1907/2006 om Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier). Ett gränsvärde för läckage av bisfenol A från leksaksmaterial avsett för barn under 3 år införs i leksaksdirektivet (Direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet) från och med december Kravet går utöver detta genom att alla leksaker omfattas. Intill dess regleras BPA i direktivet som ett innehållskrav av restmonomerer (högst 3%). Information till upphandlaren Kravnamn Krav ID Kravtyp Kravnivå Argument Kravtext Här kravställs endast bisfenol A. Enligt svenska Bisfenol A-utredningen (SOU 2014:90) kan andra bisfenoler såsom BPS, BPF och BPAP användas för att ersätta BPA vid tillverkning av polykarbonatplast; dock är användningen mycket liten idag och vidare utredningar behövs om ämnenas hormonstörande egenskaper. Studier pågår för att utreda om bisfenoler även har miljöfarliga egenskaper. SIS-standarderna SS-EN 71-10:2005 och SS-EN 71-11:2005 specificerar hur migration av BPA testas för att uppfylla leksaksdirektivets kommande krav. Standarderna finns att köpa från Innehåll av ftalater/förekomst av PVC Nytt krav Teknisk specifikation respektive Tilldelningskriterium Bas och spjutspets Hälsofarliga mjukgörare (ftalater) kan undvikas genom att använda detta krav. SPJUTSPETS: Utgångsmaterialet till PVC, vinylklorid, är cancerframkallande. Vid förbränning av avfall som innehåller PVC bildas giftiga ämnen ifall temperaturen inte är tillräckligt hög. Genom att använda undviks dessa skadliga effekter. BASKRAV: I de fall produkter innehållande PVC ingår i det offererade sortimentet ska dessa vara fria från de ftalater som finns på bifogad lista, med en total haltgräns på 0,1vikts% (1000mg/kg). Om det inom de offererade produkterna finns likvärdiga produkter i annat material än PVC så ska det tydligt framgå att det finns alternativ. SPJUTSPETSKRAV: Poäng tilldelas om det offererade sortimentet inte innehåller produkter av PVC. Ftalater Beteckning CAS-nummer Di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP)

10 (23) Bis(2-metoxietyl)ftalat; Di( metoxietyl)ftalat (BMEP; DMEP) Dipentylftalat (DPP) Diisopentylftalat (DIPP) ,2-bensendikarboxylsyra di-(c7-11) alkylestrar, grenade och raka (DHNUP) Di(grenade C6-C8) alkylftalater (DIHP) N-pentylisopentylftalat Diisobutylftalat (DIBP) Dibutylftalat (DBP) Dihexylftalat (DnHP) ,2-bensendikarboxylsyra dipentylester, grenad och rak Benzylbutylftalat (BBP) ,2-bensendikarboxylsyra dihexylester, grenad och rak Diisononylftalat (DINP) och Diisodecylftalat (DIDP) och Di-n-oktylftalat (DNOP) BASKRAV: Leverantörsförsäkran. Stickprov på teknisk dokumentation som visar att produkten är testad för förekomst av de 16 listade ftalaterna kan komma att begäras in vid ingående av kontrakt samt kontinuerligt under kontraktstiden. Certifieringssystem som uppfyller ovanstående krav t.ex. kan användas på de delar av sortimentet där de är tillämpliga: Svanen (Nordic ecolabelling of toys version 2.0) (krav på PVC-fritt med undantag för kablar men de ska i så fall vara ftalatfria) eller likvärdigt. SPJUTSPETSKRAV: Leverantörsförsäkran. Produktblad/katalog med specificerat plastmaterial. Certifieringssystem som uppfyller ovanstående krav t.ex. kan användas på de delar av sortimentet där de är tillämpliga: Svanen (Nordic ecolabelling of toys version 2.0) (krav på PVC-fritt med undantag för kablar men de ska i så fall vara ftalatfria) eller likvärdigt. Ftalater är en grupp kemiska ämnen som är vanliga som mjukgörare i vissa plastsorter, främst polyvinylkloridplast (PVC). Många ftalater är hormonstörande och/eller klassade som reproduktionstoxiska. Ftalaterna kan läcka ut ur plasten och tas upp av kroppen och återfinns därför i blod,

11 (23) bröstmjölk och urin. De första 13 ftalaterna som listas i tabellen är de som finns på kandidatförteckningen, fyra av dessa återfinns också på tillståndslistan, bilaga XIV i Reach (Förordning (EG) 1907/2006 om Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier). Alla 13 ftalater som finns upptagna på kandidatförteckningen är klassade som reproduktionstoxiska och är därmed reglerade genom leksaksdirektivet (Direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet). De sista tre i tabellen får, enligt begränsningslistan, inte användas i halter över 0,1vikts% i leksaker och barnavårdsartiklar som barn kan stoppa i munnen (Reach bilaga XVII). Risken för innehåll av ftalater är större i produkter tillverkade utanför EU. Totalt omfattar 16 ftalater som tillsammans inte ska utgöra mer än 0,1vikts% (1000mg/kg) av materialet. Detta skiljer sig från lagstiftningen eftersom det där anges att halterna av ftalaterna var och en inte ska utgöra mer än 0,1vikts% (1000mg/kg) av materialet. I så omfattas också alla leksaker och hobbymaterial. SPJUTSPETS: Polyvinylklorid (PVC) är en vanligt förekommande plastsort. PVC används i bygg- och inredningsmaterial, leksaker och sjukvårdsmaterial. PVC är ett styvt material, för att göra det mjukt behöver någon typ av mjukgörare tillsättas. Ftalater är en grupp kemiska ämnen som är vanliga som mjukgörare, många av dessa är problematiska, t.ex. hormonstörande samt klassade som reproduktionstoxiska. En del av de ämnen som används som ersättare för ftalater är inte så noggrant undersökta och det finns indikationer på att även några av dessa kan vara problematiska. Information till upphandlaren Utgångsmaterialet till PVC, vinylklorid, är cancerframkallande. Vid förbränning av avfall som innehåller PVC bildas giftiga ämnen ifall temperaturen inte är tillräckligt hög. Vid svenska avfallsförbränningsanläggningar används tillräckligt höga temperaturer men så är inte fallet överallt. På många områden pågår redan arbete för att fasa ut PVC. SPJUTSPETS: För PVC finns det i dagsläget inte så många ersättningsmaterial och substituten har kanske inte samma prestanda. Detta gäller särskilt produkter såsom bollar, dockor och djur (dinosaurier, bondgårdsdjur, vilda djur). Spjutspets kan inte användas tillsammans med bas. Kravnamn Krav ID Migration av Nitrosaminer Nytt krav

12 (23) Kravtyp Kravnivå Argument Kravtext Teknisk specifikation Bas och avancerat BAS och När barn suger och biter på leksaker eller andra produkter som innehåller nitrosaminer/nitroserbara ämnen så kan dessa ämnen frigörs ur materialet och hamna i barnets kropp. Eftersom nitrosaminer är cancerframkallande är det viktigt att minska förekomsten av dessa ämnen i barnens miljö. BASKRAV: Migration av nitrosaminer och nitroserbara ämnen ska inte vara över 0,05 mg/kg respektive 1 mg/kg från gummidelar av leksaker eller leksaker som består av gummi. AVANCERAT KRAV: Migration av nitrosaminer och nitroserbara ämnen ska inte vara över 0,01mg/kg respektive 0,1mg/kg från gummidelar av leksaker eller leksaker som består av gummi. BASKRAV: Test enligt standard i SIS-standard SS-EN71-12:2013 eller likvärdigt. AVANCERAT KRAV: Test enligt SIS-standard SS-EN71-12:2013 eller likvärdigt. Leverantörsförsäkran. Sickprov på teknisk dokumentation som visar att en slumpvis utvald gummiprodukt i det upphandlade sortimentet uppfyller de ställda kraven på migration av nitrosaminer kan komma att begäras in vid ingående av kontrakt samt kontinuerligt under kontraktstiden. Certifieringssystem som uppfyller ovanstående krav t.ex. kan användas på de delar av sortimentet där de är tillämpliga: Svanen (Nordic ecolabelling of toys version 2.0) eller likvärdigt. Nitrosaminer är cancerframkallande och kan förekomma i olika typer av gummiprodukter (elastomerer) samt bildas från andra ämnen. Bakterier som förekommer naturligt i våra tarmar kan omvandla vissa ämnen (sk. nitroserbara ämnen) till skadliga nitrosaminer. I naturgummiprodukter (latex) kan nitroserbara ämnen och nitrosaminer bildas beroende på hur produktionsprocessen kontrolleras. I en kontrollerad process för att framställa naturgummi kan man minimera produktionen av denna typ av ämnen men om så inte sker kan halterna bli för höga. När barn suger och biter på leksaker eller andra produkter som innehåller nitrosaminer/nitroserbara ämnen så kan dessa ämnen frigöras ur materialet och hamna i barnets kropp. Leksaksdirektivet (Direktiv 2009/48/EG om leksaksers säkerhet) ställer krav på att nitrosaminer och nitroserbara ämnen inte ska läcka ut (migrera) ur leksaker som är avsedda för barn under 36 månader över de specificerade halterna i bas. Detta gäller också

13 (23) leksaker för äldre barn om produkten är avsedd att stoppas i munnen. Kravet som föreslås ovan gäller i stället alla gummileksaker eftersom små barn inte skiljer på vilka leksaker som är till för dem och inte. Nitrosaminer är cancerframkallande och kan förekomma i olika typer av gummiprodukter (elastomerer) samt bildas från andra ämnen. Bakterier som förekommer naturligt i våra tarmar kan omvandla vissa ämnen (sk. nitroserbara ämnen) till skadliga nitrosaminer. I naturgummiprodukter (latex) kan nitroserbara ämnen och nitrosaminer bildas beroende på hur produktionsprocessen kontrolleras. I en kontrollerad process för att framställa naturgummi kan man minimera produktionen av denna typ av ämnen men om så inte sker kan halterna bli för höga. Information till upphandlaren När barn suger och biter på leksaker eller andra produkter som innehåller nitrosaminer/nitroserbara ämnen så kan dessa ämnen frigöras ur materialet och hamna i barnets kropp. Leksaksdirektivet (Direktiv 2009/48/EG om leksaksers säkerhet) ställer krav på att nitrosaminer och nitroserbara ämnen inte ska läcka ut (migrera) ur leksaker som är avsedda för barn under 36 månader över 0,05 mg/kg respektive 1 mg/kg. I detta avancerade krav används i stället lägre gränser som motsvaras av Svanens krav för leksaker. BAS och Dessa krav kan användas om gummiprodukter (produkter gjorda utav elastomerer) upphandlas, t.ex. som en del av sortimentet för att ersätta produkter av polyvinylklorid (PVC). SIS-standarden SS-EN71-12:2013 specificerar hur migration av nitrosaminer och nitroserbara ämnen testas för att uppfylla leksaksdirektivets krav. Standarden finns att köpa från Bas och det avancerade kan inte användas tillsammans. 4. Metall Kravnamn Krav ID Kravtyp Kravnivå Argument Migration och innehåll av bly Nytt krav Teknisk specifikation Bas och avancerat BAS och Bly är neurotoxiskt, d.v.s. det påverkar nervsystemet och utvecklingen av hjärnan. Exponering för bly kan därför t.ex. leda till sänkt intelligens och det finns inga säkra nivåer vilket gör att halterna i mänskligt blod bör vara så låga som möjligt.

14 (23) Kravtext BASKRAV: Bly ska inte migrera från produkterna över dessa halter: I torrt, sprött, pulverliknande eller böjligt leksaksmaterial: 2,0 mg/kg, I vätskeformigt eller klibbigt leksaksmaterial: 0,5 mg/kg, I avskavt leksaksmaterial: 23 mg/kg. AVANCERAT KRAV: Bly ska inte förekomma i produkter i det offererade sortimentet i halter över 0,1mg/kg. BASKRAV: Analysprotokoll enligt SIS-standard SS-EN 71-3:2013+A1:2014 där de lägre haltgränser som anges i inte överskrids, eller likvärdigt. Leverantörsförsäkran. Stickprov på teknisk dokumentation där halten bly är under de angivna halterna kan komma att begäras in vid ingående av kontrakt samt kontinuerligt under kontraktstiden. AVANCERAT KRAV: Leverantörsförsäkran. Stickprov på teknisk dokumentation där halten bly är under den angivna halten kan komma att begäras in vid ingående av kontrakt samt kontinuerligt under kontraktstiden. Bly är ett naturligt grundämne som människan anrikat. Halterna bly i mänskligt blod är ca 100 gånger högre nu jämfört med i förindustriell tid. Bly är neurotoxiskt, d.v.s. det påverkar nervsystemet och utvecklingen av hjärnan. Exponering för bly kan därför bl.a. ge sänkt intelligens och det finns inga säkra nivåer vilket gör att halterna i mänskligt blod bör ligga så lågt som möjligt. Halterna i svenskars blod har gått ner drastiskt sedan 70-talet, mycket på grund av att bly i bensin då började fasas ut. Exempel på förekomst av bly i produkter är som stabilisator i PVC-plast och som ett ingående ämne i målarfärger och pigment. De senare användningsområdena är idag i stort sett utfasade i nya produkter i Sverige men det förekommer i äldre produkter och som förorening i vissa naturmaterial, t.ex. leror. Vid tillsyn har Kemikalieinspektionen hittat höga halter av bly i detaljer på kläder och leksaker (t.ex. i detaljer på docksmycken) samt i kritor. Ett förslag för att sänka haltgränserna för migration av bly har diskuterats inom EU och i detta krav är det dessa sänkta nivåer som använder, som alltså inte införlivats i leksaksdirektivet (Direktiv 2009/48/EG om leksaksers säkerhet). Blyinnehåll kan analyseras även vid dessa lägre nivåer. Bly är ett naturligt grundämne som människan anrikat. Halterna bly i mänskligt blod är ca 100 gånger högre nu jämfört med i förindustriell tid.

15 (23) Bly är neurotoxiskt, d.v.s. det påverkar nervsystemet och utvecklingen av hjärnan. Exponering för bly kan därför bl.a. ge sänkt intelligens och det finns inga säkra nivåer vilket gör att halterna i mänskligt blod bör ligga så lågt som möjligt. Halterna i svenskars blod har gått ner drastiskt sedan 70-talet, mycket på grund av att bly i bensin då började fasas ut. Exempel på förekomst av bly i produkter är som stabilisator i PVC-plast och som ett ingående ämne i målarfärger och pigment. De senare användningsområdena är idag i stort sett utfasade i nya produkter i Sverige men det förekommer i äldre produkter och som förorening i vissa naturmaterial, t.ex. leror. Vid tillsyn har Kemikalieinspektionen hittat höga halter av bly i detaljer på kläder och leksaker (t.ex. i detaljer på docksmycken) samt i kritor. Att ställa detta krav, på lågt blyinnehåll istället för migration, försäkrar att bly inte förekommer i produkterna över vissa halter och barnen löper därmed mindre risk att utsättas för de neurotoxiska effekterna av bly. Det finns ett svenskt förslag om att begränsa bly i alla konsumentvaror genom Reach (Förordning (EG) 1907/2006 om Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier), haltgränsen är satt till 0,05 vikts% (500mg/kg). Leksaksdirektivet är undantaget från denna kommande begränsning eftersom migration av bly är reglerat där. Information till upphandlaren Bas och det avancerade kan inte användas tillsammans. SIS-standarden SS-EN 71-3:2013+A1:2014 specificerar haltgränser och hur migration av bly testas för att uppfylla leksaksdirektivets krav. Standarden finns att köpa från Blyinnehåll kan analyseras även vid de låga nivåer som anges i det avancerade. 5. Textil och stoppningsmaterial Kravnamn Krav ID Kravtyp Kravnivå Argument Innehåll av flamskyddsmedel Nytt krav Teknisk specifikation Bas och avancerat Halogenerade och fosforbaserade flamskyddsmedel kan vara miljö- och hälsofarliga. Genom att använda undviks sådana.

16 (23) Kravtext Flamskyddsmedel kan vara miljö- och hälsofarliga. Genom att använda undviks sådana. BASKRAV: Produkterna i det offererade sortimentet ska inte innehålla halogenerade eller fosforbaserade flamskyddsmedel. Kravet undantar ämnen som är tillåtna som tillsatser i mat. AVANCERAT KRAV: Produkterna i det offererade sortimentet ska inte innehålla flamskyddsmedel undantaget ämnen som är tillåtna som tillsatser i mat. Kravet gäller även flamskyddsmedel som integreras i produkten eller materialet. BASKRAV: Leverantörsförsäkran. Stickprov på teknisk dokumentation där det framgår att produkten inte innehåller halogenerade flamskyddsmedel kan komma att begäras in vid ingående av kontrakt samt kontinuerligt under kontraktstiden. Svanen (bas om leksaker, Nordic Ecolabelling of toys version 2.0) eller likvärdigt. AVANCERAT KRAV: Leverantörsförsäkran. Stickprov på teknisk dokumentation där det framgår att produkten inte innehåller flamskyddsmedel kan komma att begäras in vid ingående av kontrakt samt kontinuerligt under kontraktstiden. Certifieringssystem som uppfyller ovanstående krav t.ex. kan användas på de delar av sortimentet där de är tillämpliga: Verifikat för ingående textil: Svanen (Nordic Ecolabelling of Textile, hides/ skins and leather Version 4.0) Bra Miljöval Textil Kriterier 2012:2 GOTS version 4.0, 2014 eller likvärdigt. Flamskyddsmedel används för att försvåra antändning och hindra spridning av brand. Eftersom användningen av öppen eld i form av t.ex. levande ljus i förskolan är begränsad så är det inte nödvändigt att utsätta barnen för de farliga kemikalier som flamskydd ofta innebär för att avhjälpa en risk som redan är minimerad. Också genom medvetenhet och förebyggande åtgärder kan brandrisker och behovet av flamskyddsmedel minskas. Exempelvis är behovet av flamskydd mindre för syntetmaterial än för bomull medan ull i princip är flamhärdigt. Mer om flamskydd och systematiskt brandskyddsarbete finns att läsa på MSBs webbplats, Kemikalieinspektionen har funnit att flamskyddsmedel kan förekomma i leksaker och testar för dessa i tillsynsprojekten.

17 (23) Många flamskyddsmedel har visats vara giftiga för människa och miljö och flera är nu förbjudna. Flera halogenerade och fosforbasreade flamskyddsmedel har påvisats i blod, bröstmjölk och urin. Det förekommer ersättare till de förbjudna flamskyddsmedlen som inte alltid är lika väl undersökta och de biologiska effekterna av dessa är då inte utredda. Totalt sett finns det flera hundra olika flamskyddsmedel och de halogenerade flamskyddsmedlen har särskilt uppmärksammats då flera ämnen i den gruppen har visat sig vara svårnedbrytbara, bioackumulerande och hälsoskadliga vilket också tas upp i ett upprop från runt 150 forskare år 2010: Flamskyddsmedel används för att försvåra antändning och hindra spridning av brand. Eftersom användningen av öppen eld i form av t.ex. levande ljus i förskolan är begränsad så är det inte nödvändigt att utsätta barnen för de farliga kemikalier som flamskydd ofta innebär för att avhjälpa en risk som redan är minimerad. Också genom medvetenhet och förebyggande åtgärder kan brandrisker och behovet av flamskyddsmedel minskas. Exempelvis är behovet av flamskydd mindre för syntetmaterial än för bomull medan ull i princip är flamhärdigt. Mer om flamskydd och systematiskt brandskyddsarbete finns att läsa på MSBs webbplats, Kemikalieinspektionen har funnit att flamskyddsmedel kan förekomma i leksaker och testar för dessa i tillsynsprojekten. Information till upphandlaren Många flamskyddsmedel har visats vara giftiga för människa och miljö och flera är nu förbjudna. Flera olika flamskyddsmedel har påvisats i blod, bröstmjölk och urin. Det förekommer ersättare till de förbjudna flamskyddsmedlen som inte alltid är lika väl undersökta och de biologiska effekterna av dessa är då inte utredda. Observera att undantaget som specificeras i endast gäller ämnen som är godkända för tillsats i mat och alltså inte ämnen som är godkända i material i kontakt med mat. Observera att undantaget som specificeras i endast gäller ämnen som är godkända för tillsats i mat och alltså inte ämnen som är godkända i material i kontakt med mat. Bas och det avancerade kan inte användas tillsammans. Kravnamn Krav ID Innehåll av formaldehyd Nytt krav

18 (23) Kravtyp Kravnivå Argument Kravtext Teknisk specifikation Bas och avancerat Formaldehyd är giftigt, allergiframkallande och misstänkt cancerframkallande, genom att använda kan innehållet i leksaker minimeras. Formaldehyd är giftigt, allergiframkallande och misstänkt cancerframkallande, genom att använda kan innehållet i hobbymaterial minimeras. BASKRAV: Ingående textil och stoppningsmaterial i leksaker i det offererade sortimentet ska inte innehålla formaldehyd (CAS: ) i halter över 30mg/kg. AVANCERAT KRAV: Hobbymaterial i det offererade sortimentet ska inte innehålla formaldehyd (CAS: ) i halter över 30mg/kg. BAS och Testprotokoll enligt SIS-standard SS-EN och 11 eller likvärdigt. Leverantörsförsäkran. Stickprov på teknisk dokumentation där det framgår att produkter inte innehåller formaldehyd över 30mg/kg kan komma att begäras in vid ingående av kontrakt samt kontinuerligt under kontraktstiden. Verifikat för ingående textil: Certifieringssystem som uppfyller ovanstående krav t.ex.: Svanen (Nordic Ecolabelling of Textile, hides/ skins and leather Version 4.0) Bra miljöval Öko-tex för barnprodukter eller likvärdigt. Formaldehyd används inom textilindustrin bland annat för skrynkel- och krympfribehandling samt smuts- och vattenavvisande behandling av textilier, men även som konserveringsmedel för att förhindra skadeangrepp under transport 1. Formaldehyd är giftigt, allergiframkallande och klassat som misstänkt cancerframkallande. Formaldehyd är ett flyktigt ämne som därmed lätt dunstar ur produkter, därför är det viktigt att ställa krav på låga halter. Kravet omfattar textil och stoppningsmaterial i leksaker och syftar till att säkerställa att alla sådana produkter håller den standard som gäller för leksaker till barn under 3 år enligt SIS-standarden SS-EN71-9: 2005+A1:2007.

19 (23) Formaldehyd används bland annat för skrynkel- och krympfribehandling samt smuts- och vattenavvisande behandling av textilier, men även som konserveringsmedel för att förhindra skadeangrepp under transport 1. Formaldehyd är giftigt, allergiframkallande och klassat som misstänkt cancerframkallande. Formaldehyd är ett flyktigt ämne som därmed lätt dunstar ur produkter, därför är det viktigt att ställa krav på låga halter. Information till upphandlaren Kravet syftar till att säkerställa att även hobbymaterial håller den standard som gäller för leksaker till barn under 3 år enligt SIS-standarden SS-EN71-9: 2005+A1:2007. Kravet överensstämmer med krav som finns i SIS-standarden SS-EN 71-9:2005+A1:2007, för barn under 3 år och tillgängliga delar av en leksak. Standarden finns att köpa från I gäller gränsen ingående textil och stoppningsmaterial i leksaken och inte endast tillgängliga delar. Kravet omfattar även leksaker som är avsedda för äldre barn eftersom de små barnen inte skiljer på vilka leksaker som är avsedda för dem och inte. Kravet avser hobbymaterial såsom garn, tyg, filt m.m. och överensstämmer med krav som finns i SIS-standarden SS-EN 71-9:2005+A1:2007, för barn under 3 år och tillgängliga delar av en leksak. Standarden finns att köpa från Kravnamn Krav ID Kravtyp Kravnivå Argument Kravtext Innehåll av färgämnen Nytt krav Teknisk specifikation Bas Det förekommer skadliga färgämnen och pigment som kan läcka ut till omgivningen och till barn som använder leksakerna. Det är därför viktigt att ställa krav för att undvika skadliga ämnen. Produkterna i sortimentet ska inte innehålla de färgämnen som listas i tabellen nedan. Beteckning CAS-nummer Disperse Blue Disperse Blue Disperse Blue Disperse Blue Disperse Red Disperse Yellow Disperse Yellow Disperse Orange

20 (23) Information till upphandlaren Disperse Orange 37/ Basic Red Solvent Yellow Solvent Yellow Solvent Yellow Basic Violet Basic Violet Acid Red Acid Violet Testprotokoll enligt SIS-standarden SS-EN 71-9:2005+A1:2007 samt SS-EN 71-10:2005 och SS-EN 71-11:2005 (halterna ska vara under detektionsgräns) eller likvärdigt. Leverantörsförsäkran. Stickprov på teknisk dokumentation där det framgår att produkterna inte innehåller de angivna färgämnena kan komma att begäras in vid ingående av kontrakt samt kontinuerligt under kontraktstiden. Färgämnen kan innehålla skadliga tungmetaller eller vara av typen azofärgämnen som kan omvandlas till cancerframkallande ämnen i kroppen. Barnens beteende gör att de exponeras för farliga ämnen i textil i större utsträckning än vuxna. Migration av tungmetaller är reglerade i leksaksdirektivet (Direktiv 2009/48/EG om leksaksers säkerhet). Genom bilaga XVII i Reach (Förordning (EG) 1907/2006 om Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier) begränsas användningen av azofärgämnen som kan sönderfalla till cancerframkallande aromatiska aminer, i textil och läder (för mer information se bilaga 2). De färgämnen som listas i överensstämmer med de som finns specificerade i SIS-standarden SS-EN 71-9 och utgör inte en komplett lista. Att ställa krav på färgämnena som listas i går ett steg längre ifall även hobbymaterial finns i sortimentet, i och med att leksaksdirektivet inte omfattar hobbymaterial såsom filt och garn. I Konkurrensverkets kriterier för textil finns mer utförliga krav på färgämnen. Dessa krav överensstämmer delvis med Konkurrensverkets krav för textil (KravID: 10007) men innehåller en kortare lista på ämnen baserad på SISstandarden för leksaker, SS-EN 71-9:2005+A1:2007. Standarden finns att köpa från Hobbymaterial inkluderas inte i leksaksdirektivet (Direktiv 2009/48/EG om leksaksers säkerhet) och lagstiftningen kring dessa blir därmed inte lika skarp som för det material som går under beteckningen leksak. Dessa kriterier möjliggör kravställning även på hobbymaterial.

21 (23) Bilaga 1 Kvalitetsledningssystem och leksaksdirektivet: I lagstiftningen ställs det krav på att dokumentation, som avser överensstämmelse med leksaksdirektivet (Direktiv 2009/48/EG om leksaksers säkerhet), finns tillgänglig enligt bilaga 4 i KOVFS 2011:5 (avseende teknisk dokumentation). Leksaksdirektivet kräver både att tillverkaren säkerställer att leksaken är säker d.v.s. uppfyller alla krav och att det finns en intern produktionskontroll enligt bilaga 4 i KOVFS 2011:5 (avseende teknisk dokumentation): Provningsrapporter och beskrivning av hur tillverkaren säkerställt att de tillverkade leksakerna överensstämmer med de harmoniserade standarderna, om tillverkaren har följt det interna tillverkningskontrollförfarande som avses i fjärde kapitlet 2, punkt 1. I kapitel 2 står även följande: Ekonomiska aktörer ska på motiverad begäran från en marknadskontrollmyndighet ge myndigheten all information och dokumentation som behövs för att visa att leksaken överensstämmer med de krav som följer av lagstiftningen om leksaker säkerhet. Information och dokumentation ska vara på ett språk som lätt kan förstås av marknadskontrollmyndigheten... inneha EG-försäkran om överensstämmelse och den tekniska dokumentationen under en period på tio år efter att leksaken har släppts ut på marknaden i syfte att kunna visa upp denna dokumentation för marknadskontrollmyndigheter. Leksaksdirektivet kräver vidare att tillverkaren har system för att registerföra avvikelser och klagomål som har med produktsäkerheten att göra, motsvarande punkt 4 i ovan, samt utföra slumpvis provning, enligt andra kapitlet, 2 i KOVFS 2011:5. För att skydda konsumenternas hälsa och säkerhet, ska tillverkare och importörer, när det krävs med tanke på de risker som en leksak utgör utföra slumpvis provning av leksaker de tillhandahåller, och granska och vid behov registerföra inkomna klagomål, leksaker som inte överensstämmer med kraven och återkallanden av leksaker. Tillverkare och importörer ska informera distributörerna om all sådan övervakning.

22 (23) Leksaksdirektivet kräver också att tillverkare uppdaterar sin säkerhetsbedömning och när det är aktuellt, sin tekniska dokumentation samt deklaration om överensstämmelse när det sker någon sådan förändring, motsvarande punkt 2 ovan enligt fjärde kapitlet, 9 i KOVFS 2001:5. Ur ett produktsäkerhetsperspektiv avser detta ändringar av t.ex. standarder, lagar, produktdesign och produktionsprocesser. EG-typintyget ska ses över när det anses nödvändigt, särskilt när leksakens tillverkningsprocess, utgångsmaterial eller ingående delar ändras, men i alla händelser vart femte år. Även spårbarhet för produkterna krävs enligt leksaksdirektivet, motsvarande punkt 5 ovan enligt andra kapitlet, 9 i KOVFS 2001:5: Tillverkare ska se till att deras leksaker är försedda med typnummer, partinummer, serienummer, modellnummer eller annan identifieringsmärkning eller, om detta inte är möjligt på grund av leksakens storlek eller art, se till att den information som krävs placeras på förpackningen eller i ett medföljande dokument. Tillverkare och importörer ska ange namn, registrerat firmanamn eller registrerat varumärke och en kontaktadress på leksaken eller, om detta inte är möjligt, på förpackningen eller på ett dokument som följer med leksaken. För tillverkaren ska den angivna adressen vara en enda kontaktpunkt där tillverkaren kan kontaktas.

23 (23) Bilaga 2 Lagkrav angående azo-färger enligt bilaga XVII i Reach (Förordning (EG) 1907/2006 om Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier)): 1. Azofärgämnen som genom reduktiv avspjälkning av en eller flera azogrupper kan avge en eller flera av de aromatiska aminer som förtecknas i tillägg 8, i detekterbara koncentrationer som överstiger 30 mg/kg (0,003 viktprocent) i varorna eller deras färgade delar uppmätt enligt de analysmetoder som förtecknas i tillägg 10, får inte användas i textilier och läderartiklar som kan komma i direkt och långvarig kontakt med människors hud eller munhåla. 3. Azofärgämnen i förteckningen över azofärgämnen i tillägg 9 får inte släppas ut på marknaden eller användas som ämne eller i blandningar i högre koncentrationer än 0,1 viktprocent, om ämnet eller blandningen är avsedd för färgning av textilier och läderartiklar. D.v.s. att azofärgämnen som kan sönderfalla till cancerframkallande aromatiska aminer får inte användas i textilier.

Yrkeskläder Arbetskläder med specialfunktion (exempelvis smuts-och oljeavvisande) inklusive handskar och skor Även brandskyddskläder

Yrkeskläder Arbetskläder med specialfunktion (exempelvis smuts-och oljeavvisande) inklusive handskar och skor Även brandskyddskläder KKV2000, v1.2, 2011-02-05 2015-02-20 1 (45) Textilier och läder Omfattning Dessa kriterier är avsedda för upphandling av textilier omfattandes: Yrkeskläder Arbetskläder med specialfunktion (exempelvis

Läs mer

Giftfria inköp En vägledning för att minska miljögifterna i våra verksamheter

Giftfria inköp En vägledning för att minska miljögifterna i våra verksamheter Giftfria inköp En vägledning för att minska miljögifterna i våra verksamheter Idag omges vi av fler kemikalier och kemiska ämnen än någonsin. Kemikalierna finns i vardagssaker runt omkring oss i hemmet,

Läs mer

Konkurrensverket. Hållbar upphandling och Giftfri förskola Anna Christiansson

Konkurrensverket. Hållbar upphandling och Giftfri förskola Anna Christiansson Konkurrensverket Hållbar upphandling och Giftfri förskola Anna Christiansson KKV vision Välfärd genom väl fungerande marknader Offentlig upphandling»nationellt upphandlingsstöd»tillsynsmyndighet»upphandlingsmyndigheten

Läs mer

GIFTFRI FÖRSKOLA KÖKS- OCH SERVERINGSUTRUSTNING KRAVFÖRSLAG. OMFATTNING: Alla typer av köks- och serveringsutrustning.

GIFTFRI FÖRSKOLA KÖKS- OCH SERVERINGSUTRUSTNING KRAVFÖRSLAG. OMFATTNING: Alla typer av köks- och serveringsutrustning. KKV2000, v1.2, 2011-02-05 2015-02-20 1 (14) GIFTFRI FÖRSKOLA KÖKS- OCH SERVERINGSUTRUSTNING KRAVFÖRSLAG OMFATTNING: Alla typer av köks- och serveringsutrustning. Livsmedelsförpackningar och storköksmaskiner

Läs mer

Kemikaliekrav för leksaker

Kemikaliekrav för leksaker Kemikaliekrav för leksaker Lek- och babybranschen 21 maj, 2015 Mariana Pilenvik och Anna Nylander Kemikalieinspektionen www.kemi.se Leksaksdirektivet (2009/48/EG) Leksaker, inklusive de kemikalier som

Läs mer

HÖRBY KOMMUN. Kemikalier i varor 2013. Regionalt tillsynsprojekt. Information och tillsyn hos butiker med leksaksförsäljning RAPPORT 2013-2

HÖRBY KOMMUN. Kemikalier i varor 2013. Regionalt tillsynsprojekt. Information och tillsyn hos butiker med leksaksförsäljning RAPPORT 2013-2 Kemikalier i varor 2013 Regionalt tillsynsprojekt Information och tillsyn hos butiker med leksaksförsäljning RAPPORT 2013-2 Sid 2 Regionalt tillsynsprojekt 2013 Projektet har genomförts av miljöinspektör

Läs mer

Giftfri förskola inköpstips

Giftfri förskola inköpstips Giftfri förskola inköpstips Välj produkter som är tillverkade inom EU, Norden eller Sverige EU:s kemikalielagstiftning reglerar vilka ämnen som får finnas inom unionen. Det medför att produkter tillverkade

Läs mer

Kemikalier i vår vardag. samt tillsynsprojektet om kontroll av kemikalier i varor enligt Reach

Kemikalier i vår vardag. samt tillsynsprojektet om kontroll av kemikalier i varor enligt Reach Kemikalier i vår vardag samt tillsynsprojektet om kontroll av kemikalier i varor enligt Reach Kemikalier i varor- vad är problemet? www.miljosamverkanskane.se Kontroll av kemikalier i varor enligt Reach

Läs mer

Analyser av bly, kadmium och ftalater i leksaker

Analyser av bly, kadmium och ftalater i leksaker Analyser av bly, kadmium och ftalater i leksaker Ett delprojekt inom projektet Giftfritt Göteborg R 2008:6 ISSN 1401-243X VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! Göteborgs Miljöförvaltning är sedan

Läs mer

.hyl. Handlingsplan för en giftfri miljö i Piteå Kommuns förskolor. Piteå Kommun

.hyl. Handlingsplan för en giftfri miljö i Piteå Kommuns förskolor. Piteå Kommun .hyl Handlingsplan för en giftfri miljö i Piteå Kommuns förskolor Piteå Kommun 1 Varför ska Piteås förskolor vara giftfira? Utbildningsförvaltningen har av fullmäktige fått i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan

Läs mer

Handlingsplan för. giftfria förskolor i Sölvesborgs kommun

Handlingsplan för. giftfria förskolor i Sölvesborgs kommun Handlingsplan för giftfria förskolor i Sölvesborgs kommun Allmänna råd 3 Behåll leksaker som är CE-märkta (tillverkade tidigast efter 2007, helst efter 20 juli 2013). Välj den bästa produkten i upphandlat

Läs mer

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TEXTIL OCH LÄDER

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TEXTIL OCH LÄDER MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TEXTIL OCH LÄDER För att vara säker på att du använder senaste versionen av kraven, besök www.msr.se/gid/1086/2. Där finns också mer information om Miljöstyrningsrådets

Läs mer

Handlingsplan för giftfria förskolor

Handlingsplan för giftfria förskolor Handlingsplan för giftfria förskolor 151120 Innehåll Varför ska Höörs förskolor bli giftfria?... 4 Varför är barn extra känsliga... 4 Vem ska utföra åtgärderna?... 4 När ska åtgärderna utföras?... 5 Hur

Läs mer

Tillsynsprojekt Förbjudna ftalater i leksaker 2012 Rapport nr: 6

Tillsynsprojekt Förbjudna ftalater i leksaker 2012 Rapport nr: 6 Tillsynsprojekt Förbjudna ftalater i leksaker 2012 Rapport nr: 6 En rapport från Miljökontoret, Örebro kommun Rapport nr 6 Kontaktuppgifter Miljökontoret, Örebro kommun Henrik Kjellin 019-21 14 18 Box

Läs mer

Giftfria inköp. En vägledning för att minska miljögifterna i förskolan

Giftfria inköp. En vägledning för att minska miljögifterna i förskolan Giftfria inköp En vägledning för att minska miljögifterna i förskolan Innehåll En förskola fri från gifter 3 Att tänka på vid inköp 4 Råd för inköp till förskolan 7 Plast 9 Kemikalier och ämnen i vår vardag

Läs mer

Ftalater i leksaker Tillsynsprojekt 2008

Ftalater i leksaker Tillsynsprojekt 2008 projekt R A P P O R T maj 2008 M I L J Ö K O N T O R E T Ftalater i leksaker Tillsynsprojekt 2008 Maria Mattsson Adress: Miljökontoret, Rådstugatan 11, 971 85 Luleå Besök oss: Rådstugatan 11 Telefon: 0920-45

Läs mer

Genomförda och kommande uppdateringar av kemikaliekraven i leksaksdirektivet. Utbildning i leksakers säkerhet, 14 maj 2014 Anna Nylander

Genomförda och kommande uppdateringar av kemikaliekraven i leksaksdirektivet. Utbildning i leksakers säkerhet, 14 maj 2014 Anna Nylander Genomförda och kommande uppdateringar av kemikaliekraven i leksaksdirektivet Utbildning i leksakers säkerhet, 14 maj 2014 Anna Nylander Leksaksdirektivet (2009/48/EG) Det nya leksaksdirektivet infördes

Läs mer

Kontroll av kemikalier i varor enligt Reach 2013 Leksaker

Kontroll av kemikalier i varor enligt Reach 2013 Leksaker Miljösamverkan Skåne 2012-2013 Kontroll av kemikalier i varor enligt Reach Checklista Kontroll av kemikalier i varor enligt Reach 2013 Leksaker Ta med kandidatförteckningen vid tillsynsbesöket! Syftet

Läs mer

Är leksaken säker? Konsumentverket, Kemikalieinspektionen och Elsäkerhetsverket

Är leksaken säker? Konsumentverket, Kemikalieinspektionen och Elsäkerhetsverket Är leksaken säker? Konsumentverket, Kemikalieinspektionen och Elsäkerhetsverket En god start och mer vägledning Detta material är tänkt som ett stöd för dig när du kontrollerar om de leksaker du planerar

Läs mer

Råd för en giftfri och kemikaliesmart förskola. Maj 2016. www.sollentuna.se

Råd för en giftfri och kemikaliesmart förskola. Maj 2016. www.sollentuna.se Råd för en giftfri och kemikaliesmart förskola Maj 2016 1 www.sollentuna.se Kemiska ämnen i vardagen I vår vardag omges vi av en stor mängd varor som innehåller olika kemiska ämnen. Dessa ämnen kan i en

Läs mer

Varor i Lågprissegmentet Tillsyn över detaljhandeln

Varor i Lågprissegmentet Tillsyn över detaljhandeln Bilaga 1 RAPPORT Varor i Lågprissegmentet Tillsyn över detaljhandeln Tillsynsprojekt i samarbete mellan Göteborg, Malmö och Stockholm Antagen av Miljönämnden 2014-01-21 Rapportnr 1/2014 ISSN 1400-4690

Läs mer

Upphandling av lekplatsmaterial

Upphandling av lekplatsmaterial Upphandling av lekplatsmaterial För att uppnå miljömålet, Giftfri miljö krävs det ett omfattande kontrollarbete rörande innehåll av farliga ämnen i kemikalier och varor. Det nationella miljömålet har införlivats

Läs mer

Innehåll MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR KEMISK-TEKNISKA PRODUKTER

Innehåll MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR KEMISK-TEKNISKA PRODUKTER MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR KEMISK-TEKNISKA PRODUKTER Innehåll Kemisk-tekniska produkter... 3 Kemisk-tekniska produkter... 4 Omfattning... 4 Kvalificeringskrav... 6 Kvalitetssäkring...

Läs mer

Varor i lågprissegmentet. - tillsyn över detaljhandeln. Tillsynsprojekt i samarbete mellan Malmö, Göteborg och Stockholm. Miljöförvaltningen R 2014:4

Varor i lågprissegmentet. - tillsyn över detaljhandeln. Tillsynsprojekt i samarbete mellan Malmö, Göteborg och Stockholm. Miljöförvaltningen R 2014:4 ISBN nr: 1401-2448 R 2014:4 Varor i lågprissegmentet - tillsyn över detaljhandeln Tillsynsprojekt i samarbete mellan Malmö, Göteborg och Stockholm Miljöförvaltningen Box 7012, 402 31 Göteborg Tel vx: 031-365

Läs mer

UPPHANDLA EN GIFTFRI MILJÖ!

UPPHANDLA EN GIFTFRI MILJÖ! UPPHANDLA EN GIFTFRI MILJÖ! Anna Christiansson och Maria Azzopardi VEM SKA BORT? 1. Politikern 2. Förskolechefen 3. Miljöstrategen 4. Dagisbarnet Jag går på en giftfri förskola! AGENDA Om oss MSR:s databas

Läs mer

Ftalater i leksaker Tillsynsprojekt 2006

Ftalater i leksaker Tillsynsprojekt 2006 januari 2007 projekt MILJÖKONTORET RAPPORT Ftalater i leksaker Tillsynsprojekt 2006 Maria Mattsson Adress: Miljökontoret, Rådstugatan 11, 971 85 Luleå Besök oss: Rådstugatan 11 Telefon: 0920-45 30 00 E-post:

Läs mer

Kemikalier i barns närmiljö Oskarshamn, 18 februari, 2016. Anna Nylander Utredare

Kemikalier i barns närmiljö Oskarshamn, 18 februari, 2016. Anna Nylander Utredare Kemikalier i barns närmiljö Oskarshamn, 18 februari, 2016 Anna Nylander Utredare Innehåll Kort om KemI och vad vi gör Giftfri vardag olika utmaningar Barns extra känslighet Vilka regler som gäller för

Läs mer

PVC-produkter. - tillsyn över detaljhandeln. Tillsynsprojekt i samarbete mellan Malmö, Göteborg, Helsingborg och Stockholm. Miljöförvaltningen

PVC-produkter. - tillsyn över detaljhandeln. Tillsynsprojekt i samarbete mellan Malmö, Göteborg, Helsingborg och Stockholm. Miljöförvaltningen ISBN nr: 1401-2448 R 2014:9 Foto: Ulrika Siemers PVC-produkter - tillsyn över detaljhandeln Tillsynsprojekt i samarbete mellan Malmö, Göteborg, Helsingborg och Stockholm Miljöförvaltningen Box 7012, 402

Läs mer

MALMÖ STADS SÄRSKILDA MILJÖKRAV. Bilaga till förfrågningsunderlag 1. FLAMSKYDDSMEDEL

MALMÖ STADS SÄRSKILDA MILJÖKRAV. Bilaga till förfrågningsunderlag 1. FLAMSKYDDSMEDEL MALMÖ STADS SÄRSKILDA MILJÖKRAV Bilaga till förfrågningsunderlag 1. FLAMSKYDDSMEDEL 2. LIM Offererade varor ska inte innehålla halogenerade flamskyddsmedel. teknisk dokumentation från tillverkaren som

Läs mer

Utbyte av miljö- och hälsofarliga kemikalier för en hållbar utveckling

Utbyte av miljö- och hälsofarliga kemikalier för en hållbar utveckling Sammanfattning av kemikaliestrategin för Västra Götalandsregionen beslutad av fullmäktige 2008 Utbyte av miljö- och hälsofarliga kemikalier för en hållbar utveckling Sammanfattning av kemikaliestrategin

Läs mer

PVC-produkter Tillsyn över detaljhandeln

PVC-produkter Tillsyn över detaljhandeln RAPPORT PVC-produkter Tillsyn över detaljhandeln Tillsynsprojekt i samarbete mellan Göteborg, Malmö och Stockholm Antagen av Miljönämnden 2014-02-26 Rapportnr 2/2014 ISSN 1400-4690 Rapporter (ISSN 1400-4690)

Läs mer

Kemikalier i ytterkläder Tillsyn över detaljhandeln

Kemikalier i ytterkläder Tillsyn över detaljhandeln Bilaga 1 RAPPORT Kemikalier i ytterkläder Tillsyn över detaljhandeln Tillsynsprojekt i samarbete mellan Göteborg, Malmö och Stockholm Antagen av Miljönämnden 2013-09-23 Rapportnr 10/2013 ISSN 1400-4690

Läs mer

SBN 2014.0181 Bilaga 1. Kemikalieplan - för en giftfri förskola i. Karlskoga kommun. Antagen datum: 2015-12-15 KF 203.

SBN 2014.0181 Bilaga 1. Kemikalieplan - för en giftfri förskola i. Karlskoga kommun. Antagen datum: 2015-12-15 KF 203. SBN 2014.0181 Bilaga 1 Kemikalieplan - för en giftfri förskola i Antagen datum: 2015-12-15 KF 203 Innehållsförteckning 1. Inledning 1.1 s arbete med giftfria förskolor 1.2 Kemikalieplanen 1.3 Kemikalier

Läs mer

Kemikalier i barns vardag

Kemikalier i barns vardag Kemikalier i barns vardag Christina Larsson Kemikalieinspektionen Barn är särskilt känsliga Inte färdigutvecklade Utforskar sin omvärld, biter och suger på saker Nära golvet damm Små kroppar, hög ämnesomsättning

Läs mer

- arbetet i forsta hand inriktas på verksamheter som berör barn och ungdomar samt att

- arbetet i forsta hand inriktas på verksamheter som berör barn och ungdomar samt att Ärendet i korthet Margareta Lundberg (MP) och.{ke T Carlestam (MP) väckte 2otg-og-27 en motion om att giftexponeringen ska minskas, och då speciellt i kommunens barnmiljöer. I motionen föreslås därför

Läs mer

Vägledning för intern kemikaliekontroll

Vägledning för intern kemikaliekontroll Vägledning för intern kemikaliekontroll Inledning Denna vägledning vänder sig till dig som har ansvar för inköp och hantering av kemiska produkter inom verksamheten. Att välja rätt metod och kemikalie

Läs mer

RUTINBESKRIVNING 1 (11) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Kotake Malin, Ssbmm TDOK 2010:311 TRV 2010/103116

RUTINBESKRIVNING 1 (11) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Kotake Malin, Ssbmm TDOK 2010:311 TRV 2010/103116 RUTINBESKRIVNING 1 (11) Kotake Malin, Ssbmm TDOK 2010:311 TRV 2010/103116 Fastställt av Dokumentdatum Version Chef VO Samhälle 2014-01-30 3.0 Dokumenttitel Kemiska produkter - granskning av märkningspliktiga

Läs mer

Reach. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of CHemicals. November 2015 Lisa Ekstig & Elisabeth Kihlberg

Reach. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of CHemicals. November 2015 Lisa Ekstig & Elisabeth Kihlberg Reach Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of CHemicals November 2015 Lisa Ekstig & Elisabeth Kihlberg REACH EU-lagstiftning för kemikalier.. Lagstiftning för kemikalier inom EU EU-förordning

Läs mer

Kemikaliekrav för leksaker

Kemikaliekrav för leksaker Kemikaliekrav för leksaker Leksaksseminarium 3 december 2012 Christina Larsson Kemikalieinspektionen - vilka är vi? expertmyndighet under Miljödepartementet Arbetar i Sverige, i Norden inom EU och globalt

Läs mer

Aktuellt om Reach. Branschkansliets Direktivsdag 2012-05-31 Inger Cederberg. www.kemi.se

Aktuellt om Reach. Branschkansliets Direktivsdag 2012-05-31 Inger Cederberg. www.kemi.se Aktuellt om Reach Branschkansliets Direktivsdag 2012-05-31 Inger Cederberg Aktuellt om Reach Innehåll Nya begränsningar till bilaga XVII Nya ämnen till bilaga XIV (Tillstånd) Nyheter på Echas webbplats

Läs mer

Kontroll av kemikalier i varor enligt Reach. - handläggarstöd för tillsynsprojekt leksaker 2013-02-19

Kontroll av kemikalier i varor enligt Reach. - handläggarstöd för tillsynsprojekt leksaker 2013-02-19 Kontroll av kemikalier i varor enligt Reach - handläggarstöd för tillsynsprojekt leksaker 2013-02-19 Innehåll 1. BAKGRUNDSMATERIAL 4 1.1. BAKGRUND 4 1.2. SYFTE OCH PROJEKTMÅL 5 1.3. TIDPLAN OCH LÄMPLIG

Läs mer

Reach och varor Varutillsyn

Reach och varor Varutillsyn Reach och varor Varutillsyn Lena Embertsén Miljöförvaltningen Stockholm Stad Frida Ramström Inspektör Kemikalieinspektionen Dagens presentation Inledning Tillsynsansvar Regler för kemikalier i varor Hur

Läs mer

Tillsyn av informationsplikten i Reach

Tillsyn av informationsplikten i Reach Tillsyn 5/12 Tillsyn av informationsplikten i Reach Inspektionsprojekt 2011-2012 www.kemikalieinspektionen.se Tillsynen av informationsplikten i Reach Inspektionsprojekt 2011-2012 Best.nr. 511 049 Sundbyberg,

Läs mer

Förklaringstexter till SKL:s uppföljningsformulär

Förklaringstexter till SKL:s uppföljningsformulär BILAGA 2 TILL CIRKULÄR 09:86 1 (5) Förklaringstexter till SKL:s uppföljningsformulär Fråga 1 Vilken typ av företag är ni? Olika typer av företag har olika förutsättningar att arbeta med leverantörsansvar

Läs mer

Kemikalieinspektionens tillsyn av kemikalier i varor

Kemikalieinspektionens tillsyn av kemikalier i varor Kemikalieinspektionens tillsyn av kemikalier i varor Mariana Pilenvik & Frida Ramström Inspektörer Kemikalieinspektionen Innehåll Kort om Kemikalieinspektionen Kemikalier i varor och Giftfri vardag Hur

Läs mer

Handlingsplan för giftfri för- och grundskola

Handlingsplan för giftfri för- och grundskola Handlingsplan för giftfri för- och grundskola Bakgrund Järfälla kommun antog 2010 en miljöplan med mål fram till år 2020. Ett av målområdena är: Det goda livet i Järfälla, där det står beskrivet att alla

Läs mer

Yttrande om skrivelsen i EU-piloten 8643/16/GROW angående Upphandlingsmyndighetens kravpaket Giftfri förskola

Yttrande om skrivelsen i EU-piloten 8643/16/GROW angående Upphandlingsmyndighetens kravpaket Giftfri förskola Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Yttrande om skrivelsen i EU-piloten 8643/16/GROW angående Upphandlingsmyndighetens kravpaket Giftfri förskola Sammanfattning Kemikalieinspektionen överlämnar

Läs mer

Etiska och sociala krav vid Upphandling

Etiska och sociala krav vid Upphandling Etiska och sociala krav vid Upphandling Rolf Robèrt Etiska och sociala krav - bakgrund Rättsläget avseende möjligheten att ställa etiska och sociala krav i samband med offentlig upphandling har länge varit

Läs mer

Handlingsplanen för en giftfri vardag

Handlingsplanen för en giftfri vardag Handlingsplanen för en giftfri vardag Födda och ofödda barn Varför en handlingsplan för en giftfri vardag? bly bisfenol A kvicksilver kadmium allergiframkallande biocider Högfluorerade kemiska ämnen ämnen

Läs mer

Hållbar upphandling Gemensamt projekt Inköp med socialt ansvar ger hållbar upphandling Uppförandekod Verktyg för påverkan

Hållbar upphandling Gemensamt projekt Inköp med socialt ansvar ger hållbar upphandling Uppförandekod Verktyg för påverkan Hållbar upphandling Hållbar upphandling Gemensamt projekt Stockholms Läns landsting, Västra Götalandsregionen och Region Skåne är huvudmän för framförallt sjukvård men också för kollektivtrafik och hållbar

Läs mer

Myndigheternas samarbetsprojekt om leksakers säkerhet. Konsumentverket Kemikalieinspektionen Elsäkerhetsverket

Myndigheternas samarbetsprojekt om leksakers säkerhet. Konsumentverket Kemikalieinspektionen Elsäkerhetsverket Myndigheternas samarbetsprojekt om leksakers säkerhet Konsumentverket Kemikalieinspektionen Elsäkerhetsverket Vad gör myndigheterna 2013? Utbildning Informationsbrev om marknadskontroll Marknadskontroll

Läs mer

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TVÄTT- OCH TEXTILSERVICE

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TVÄTT- OCH TEXTILSERVICE MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TVÄTT- OCH TEXTILSERVICE För att vara säker på att du använder senaste versionen av kraven, besök www.msr.se/gid/1075/2. Där finns också mer information om

Läs mer

Intyg från tillverkaren av den kemiska produkten

Intyg från tillverkaren av den kemiska produkten Bilaga 7 Intyg från tillverkaren av den kemiska produkten Med kemiska produkter menas flytande och/eller ohärdade kemiska produkter som används vid byggarbete på byggarbetsplats eller hos producent av

Läs mer

Kemikalier i varor regler och Handlingsplan för giftfri vardag

Kemikalier i varor regler och Handlingsplan för giftfri vardag Kemikalier i varor regler och Handlingsplan för giftfri vardag Frida Ramström Inspektör Kemikalieinspektionen 30 september 2014 Kemikalieinspektionen Central myndighet för kemikaliefrågor (ca 250 personer)

Läs mer

Bedömningsmall. Riktlinjer för bedömning och jämförelse av svar på frågeformulär för uppföljning av uppförandekod

Bedömningsmall. Riktlinjer för bedömning och jämförelse av svar på frågeformulär för uppföljning av uppförandekod BILAGA 3 TILL CIRKULÄR 09:86 1 (12) Bedömningsmall Riktlinjer för bedömning och jämförelse av svar på frågeformulär för uppföljning av uppförandekod Centrala grundförutsättningar: Frågorna avser tillverkningsprocessen

Läs mer

Aktuella frågor om kemikalier inom EU

Aktuella frågor om kemikalier inom EU Aktuella frågor om kemikalier inom EU Anne Marie Vass 2015 02 20 Fokus i Sverige och EU Giftfri miljö Giftfri vardag Nationell lagstiftning Cirkulär ekonomi REFIT Program för enklare och billigare EU lagstiftning

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Städ- och hygienprodukter

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Städ- och hygienprodukter Upphandlande myndighet Domstolsverket Upphandling Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Städ- och hygienprodukter Diarie 1078-2011 Ansvarig upphandlare Camilla Petersson Detta dokument är en kopia på

Läs mer

Kemikaliekrav för leksaker

Kemikaliekrav för leksaker Kemikaliekrav för leksaker Utbildning i leksakers säkerhet, 16 maj 2013 Anna Nylander och Karin Alkell Innehåll Inledning Nya kemikaliekrav i leksaksdirektivet Närliggande regelverk som rör leksaker Reach,

Läs mer

10/1/2015. Varutillsyn seminarieserie 2015. Översikt. Definition. Camilla Westlund, inspektör Kemikalieinspektionen

10/1/2015. Varutillsyn seminarieserie 2015. Översikt. Definition. Camilla Westlund, inspektör Kemikalieinspektionen Varutillsyn seminarieserie 2015 Camilla Westlund, inspektör Kemikalieinspektionen Översikt Vad är en vara? Hur mycket information finns det för varor jämfört med bekämpningsmedel och kemiska produkter?

Läs mer

Svar på motion 2014:03 från Anders Grönvall (S) om giftfri förskola UN-2014/357

Svar på motion 2014:03 från Anders Grönvall (S) om giftfri förskola UN-2014/357 Ordförandeförslag Diarienummer 2014-10-01 UN-2014/357 Utbildningsnämnden Svar på motion 2014:03 från Anders Grönvall (S) om giftfri förskola UN-2014/357 Förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar

Läs mer

15. Motion om krav på kollektivavtal vid kommunala upphandlingar svar Dnr 2016/58-109

15. Motion om krav på kollektivavtal vid kommunala upphandlingar svar Dnr 2016/58-109 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 25 (37) 2016-06-20 Kf Ks 203 15. Motion om krav på kollektivavtal vid kommunala upphandlingar svar Dnr 2016/58-109 Sara Rais från Socialisterna Välfärdspartiet har

Läs mer

Lagar och regler om kemikalier

Lagar och regler om kemikalier Exempel från: Håll Sverige Rent Lagar och regler om kemikalier Låt eleverna läsa om lagar och regler kopplat till kemikalier, prata om texterna tillsammans, och avsluta med en frågesport. Läs och frågesporta

Läs mer

Kemikalier i leksaker på uppdrag av Kemikalieinspektionen. Christina Jönsson, Elisabeth Olsson, Sandra Roos, Stefan Posner

Kemikalier i leksaker på uppdrag av Kemikalieinspektionen. Christina Jönsson, Elisabeth Olsson, Sandra Roos, Stefan Posner Kemikalier i leksaker på uppdrag av Kemikalieinspektionen Christina Jönsson, Elisabeth Olsson, Sandra Roos, Stefan Posner Swerea IVF är en del av Swerea-koncernen Swerea IVF Industriell produktframtagning,

Läs mer

Policy för golv med ftalater, svar på skrivelse från Katarina Luhr m fl (MP)

Policy för golv med ftalater, svar på skrivelse från Katarina Luhr m fl (MP) Miljöförvaltningen Hälsoskydd Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2013-11-20 Handläggare Annkristin Axén Telefon: 08-508 27 994 Till Miljö-och hälsoskyddsnämnden 2013-12-18 p.8 Policy för golv med ftalater, svar

Läs mer

Tillsynsprojekt 2014 Kemikalier i smycken från detaljhandeln

Tillsynsprojekt 2014 Kemikalier i smycken från detaljhandeln Tillsynsprojekt 2014 Kemikalier i smycken från detaljhandeln Sammanfattning Under våren 2014 genomfördes ett tillsynsprojekt med inriktning på kemikalier i smycken i detaljhandeln (SMID). Smyckesprojektet

Läs mer

Strategi för avveckling av farliga ämnen inom byggsektorn

Strategi för avveckling av farliga ämnen inom byggsektorn Strategi för avveckling av farliga ämnen inom byggsektorn Avgifta byggandet är ett samarbetsprojekt som syftar till att minska användandet av farliga ämnen inom byggbranschen. I projektet ingår: Fastighetsägarna,

Läs mer

1.0 Avtalsområde 1. Böcker och ljudböcker med biblioteksutrustning

1.0 Avtalsområde 1. Böcker och ljudböcker med biblioteksutrustning Haninge kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Delat anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Biblioteksmedia Diarie SUN 97/2013 Upphandlare Klara Hanell Strand Detta dokument är en kopia

Läs mer

Reach. Reach 11/3/2015. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of CHemicals. REACH EU-lagstiftning för kemikalier..

Reach. Reach 11/3/2015. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of CHemicals. REACH EU-lagstiftning för kemikalier.. Reach November 2015 Lisa Ekstig & Elisabeth Kihlberg Reach Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of CHemicals Registrering, utvärdering, tillstånd och begränsning av kemikalier REACH

Läs mer

1.0 Avtalsområde 1. Böcker och ljudböcker med biblioteksutrustning

1.0 Avtalsområde 1. Böcker och ljudböcker med biblioteksutrustning Haninge kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Delat anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Biblioteksmedia Diarie SUN 97/2013 Upphandlare Klara Hanell Strand Detta dokument är en kopia

Läs mer

Farliga ämnen i våra vatten lagstiftning och initiativ

Farliga ämnen i våra vatten lagstiftning och initiativ Farliga ämnen i våra vatten lagstiftning och initiativ Eva Sandberg Internationella enheten Avdelningen för Utveckling av lagstiftning och andra styrmedel Kemikalieinspektionen Det handlar om. Lagstiftning

Läs mer

Bilaga 7 Hållbar it Dnr: 2.4.2-8831/2015 2016-01-11

Bilaga 7 Hållbar it Dnr: 2.4.2-8831/2015 2016-01-11 stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se Innehåll 1 Inledning 3 2 Social hållbarhet 3 2.1

Läs mer

Riktlinjer för hållbar upphandling

Riktlinjer för hållbar upphandling Bilaga 1 till Riktlinjerna för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun Riktlinjer för hållbar upphandling 1. Bakgrund om socialt ansvarsfull och miljöanpassad offentlig upphandling... 2 2. Upphandlingsreglernas

Läs mer

Kemikaliesmarta rum Lek- och pedagogiskt material

Kemikaliesmarta rum Lek- och pedagogiskt material Kemikaliesmarta rum Lek- och pedagogiskt material Vägledning för att inventera och rensa ut lek- och pedagogiskt material som innehåller eller kan innehålla miljö- och hälsofarliga tillsatser Västra Götalandsregionens

Läs mer

Utsortering av leksaker. Rutiner och fakta kring farliga kemikalier

Utsortering av leksaker. Rutiner och fakta kring farliga kemikalier Utsortering av leksaker Rutiner och fakta kring farliga kemikalier Om Retoy Retoy erbjuder aktiviteter där barn får leka sig till en bättre värld genom att byta, låna, skapa och ge. Med leksaken som verktyg

Läs mer

Policy mot hormonstörande och andra hälso- och miljöfarliga ämnen i kommunens verksamheter

Policy mot hormonstörande och andra hälso- och miljöfarliga ämnen i kommunens verksamheter Kommunledningsförvaltningen Stefan Johansson,0550-858 97 stefan.johansson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse 2016-03-30 Ks/2013:98 Sida 1(2) Policy mot hormonstörande och andra hälso- och miljöfarliga ämnen

Läs mer

Lokala miljömål 2016-2021. Dokumenttyp Riktlinje För revidering ansvarar Kommunchef Dokumentet gäller till och med 2021

Lokala miljömål 2016-2021. Dokumenttyp Riktlinje För revidering ansvarar Kommunchef Dokumentet gäller till och med 2021 Lokala miljömål 2016-2021 Dokumenttyp Riktlinje För revidering ansvarar Kommunchef Dokumentet gäller till och med 2021 Diarienummer Uppföljning och tidplan Kommunchef Fastställt Kommunfullmäktige Dokumentet

Läs mer

Reach. eva.nilsson@kemi.se. www.kemi.se

Reach. eva.nilsson@kemi.se. www.kemi.se Reach eva.nilsson@kemi.se Reach Registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av kemikalier EU-förordning - trädde i kraft 1 juni 2007 Stegvist införande till 2018 Ny EU-myndighet: Europeiska

Läs mer

Vä gledning fö r etiskä kräv öch uppfö ljning äv nätursten

Vä gledning fö r etiskä kräv öch uppfö ljning äv nätursten Vä gledning fö r etiskä kräv öch uppfö ljning äv nätursten Framtagen av etisk arbetsgrupp Göteborg, Malmö, Örebro, Stockholm och Lund 2015-11-10 1 Vägledning för etiska krav och uppföljning av natursten

Läs mer

Handlingsplan för giftfria Förskolor

Handlingsplan för giftfria Förskolor Handlingsplan för giftfria Förskolor Billinge/Stehag Förskolor Innehåll Varför ska Billinge/Stehags förskolor bli giftfria? Sid 3 Varför är barn extra känsliga? Sid 4 Vem ska utföra åtgärderna? Sid 5 När

Läs mer

Varför är det livsviktigt? För att vi inte ska ta skada. Vissa ämnen skadar vår kropp. Kunskapen om ämnenas påverkan på vår kropp ökar hela tiden.

Varför är det livsviktigt? För att vi inte ska ta skada. Vissa ämnen skadar vår kropp. Kunskapen om ämnenas påverkan på vår kropp ökar hela tiden. Livsviktigt Varför är det livsviktigt? För att vi inte ska ta skada. Vissa ämnen skadar vår kropp. Kunskapen om ämnenas påverkan på vår kropp ökar hela tiden. Trots det, eller tack vare det, kommer det

Läs mer

Våra hem har blivit en av de största utsläppskällorna av farliga kemikalier.

Våra hem har blivit en av de största utsläppskällorna av farliga kemikalier. Europa väljer väg Kampen hårdnar om EUs nya kemikalielagstiftning Kemiindustrins massiva lobbykampanj hotar nu att kraftigt försämra förslaget till ny kemikalielag i EU. Men det finns fortfarande möjlighet

Läs mer

OBLIGATORISKA MILJO KRAV FO R KONTORSMO BLER BILAGA 2

OBLIGATORISKA MILJO KRAV FO R KONTORSMO BLER BILAGA 2 OBLIGATORISKA MILJO KRAV FO R KONTORSMO BLER BILAGA 2 1. Offererade varor skall 53) inte innehålla halogenerade flamskyddsmedel överstigande 0,1 vikt%. Kravet gäller inte ingående elektronik 1. 2. Innehållet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor. Rådets gemensamma ståndpunkt (15079/1/2001 C5-0071/2002 1999/0269(COD))

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor. Rådets gemensamma ståndpunkt (15079/1/2001 C5-0071/2002 1999/0269(COD)) EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor 30 april 2002 PE 232.377/1-11 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-11 Förslag till andrabehandlingsrekommendation (PE 232.377) Emmanouil Bakopoulos

Läs mer

Vägen mot en giftfri förskola

Vägen mot en giftfri förskola Vägen mot en giftfri förskola Varför en giftfri förskola? Enligt den Lokala utvecklingsplanen, det kommunala miljöprogrammet och Verksamhetsplan för förskolan ska giftiga ämnen identifi eras på varje förskola

Läs mer

Upphandling för en Giftfri förskola. Annie Stålberg Chef enheten för policystyrning

Upphandling för en Giftfri förskola. Annie Stålberg Chef enheten för policystyrning Upphandling för en Giftfri förskola Annie Stålberg Chef enheten för policystyrning KKVs uppdrag Konkurrensverket ska utveckla, förvalta och lämna stöd om offentlig upphandling. I myndighetens arbete ingår

Läs mer

Metaller i smycken. Tillsynsprojekt i samarbete mellan Göteborg, Malmö och Stockholm RAPPORT. Antagen av Miljönämnden 2013-02-19

Metaller i smycken. Tillsynsprojekt i samarbete mellan Göteborg, Malmö och Stockholm RAPPORT. Antagen av Miljönämnden 2013-02-19 RAPPORT Metaller i smycken Tillsynsprojekt i samarbete mellan Göteborg, Malmö och Stockholm Antagen av Miljönämnden 2013-02-19 Rapportnr 2/2013 ISSN 1400-4690 Rapporter (ISSN 1400-4690) utgivna fr.o.m.

Läs mer

Ftalater i leksaker och barnavårdsartiklar

Ftalater i leksaker och barnavårdsartiklar MILJÖFÖRVALTNINGEN Ftalater i leksaker och barnavårdsartiklar Så kontrollerar detaljister och leverantörer leksakerna i Stockholm En rapport från Miljöförvaltningen Ulla Kujala november 2008 FÖRORD Sedan

Läs mer

Ge oss kraft att förändra Pg.90 1909-2. Rapport Operation Giftfri Förskola. Åtgärdsförslag till kommuner

Ge oss kraft att förändra Pg.90 1909-2. Rapport Operation Giftfri Förskola. Åtgärdsförslag till kommuner Ge oss kraft att förändra Pg.90 1909-2 Rapport Operation Giftfri Förskola Åtgärdsförslag till kommuner Innehåll Sammanfattning Sammanfattning I Inledning 2 Kemikalier i förskolan 4 Upphandling och långsiktiga

Läs mer

Förstudie lekplatsutrustning

Förstudie lekplatsutrustning Förstudie lekplatsutrustning - en inventering av utbudet av lekplatsutrustning enligt ramavtal för Göteborg Stad Ett delprojekt inom projektet Giftfritt Göteborg R 2009:12 ISSN 1401-243X VI SKALL STRÄVA

Läs mer

Handlingsplan för en giftfri förskola

Handlingsplan för en giftfri förskola Handlingsplan för en giftfri förskola Åtgärder och förebyggande arbete för att minska gifterna på Tryserums Förskola 2016-2017 Minska skadliga kemikalier i förskolan Många små barn vistas i förskolan större

Läs mer

Hållbar upphandling inom vård och omsorg

Hållbar upphandling inom vård och omsorg Hållbar upphandling inom vård och omsorg The first Nordic Conference on Sustainable Healthcare Stockholm, 2017-02-15 Margareta Bergh, hållbarhetsspecialist Sunda offentliga affärer för en hållbar framtid

Läs mer

Uppföljning av sociala krav i offentlig upphandling. Anna Lipkin Responsible Solutions anna.lipkin@responsiblesolutions.se

Uppföljning av sociala krav i offentlig upphandling. Anna Lipkin Responsible Solutions anna.lipkin@responsiblesolutions.se Uppföljning av sociala krav i offentlig upphandling Anna Lipkin Responsible Solutions anna.lipkin@responsiblesolutions.se Sveriges landsting och regioner Ansvar för sjukvård tandvård kollektivtrafik 21

Läs mer

Apotekets uppförandekod för ett hållbart företagande

Apotekets uppförandekod för ett hållbart företagande 1 (6) Apotekets uppförandekod för ett hållbart företagande Final version, Oktober 2015 1 INTRODUKTION 1.1 Allmänt Respekt för människor och miljö är centralt för Apotekets verksamhet. Vi strävar efter

Läs mer

KemI s arbete med farliga ämnen i textilier Pågående arbete och framtida utmaningar

KemI s arbete med farliga ämnen i textilier Pågående arbete och framtida utmaningar KemI s arbete med farliga ämnen i textilier Pågående arbete och framtida utmaningar Helén Klint Forum för kemikaliesmart handel 12 feb 2016 Helén.Klint@kemi.se KemIs uppdrag Expertmyndighet under miljö-

Läs mer

Råd om farliga kemikalier i varor

Råd om farliga kemikalier i varor Råd om farliga kemikalier i varor Råd om farliga kemikalier i varor berör det ditt företag? Ja, alla företag är berörda, eftersom kemikalier finns i alla varor. Därför måste alla handelsföretag ha kontroll

Läs mer

Kemikalier i leksaker

Kemikalier i leksaker MILJÖFÖRVALTNINGEN Kemikalier i leksaker Tillsyn av detaljhandeln En rapport från Miljöförvaltningen Helena Schmidt Oktober 2012 www.stockholm.se/miljoforvaltningen Kemikalier i leksaker Kemikalier i

Läs mer

MB 14 kap MILJÖFÖRVALTNINGEN SIDAN

MB 14 kap MILJÖFÖRVALTNINGEN SIDAN MB 14 kap kemisk produkt: ett kemiskt ämne eller en blandning av kemiska ämnen som inte är en vara vara: ett föremål som under produktionen får en särskild form, yta eller design, vilken i större utsträckning

Läs mer

LOGGA IN INSPIRATION BÄDD. Inspiration 1. @gripsholmsverige. facebook.com/gripsholmsverige GUTZ NOBLE HOUSE TOPECO. Press

LOGGA IN INSPIRATION BÄDD. Inspiration 1. @gripsholmsverige. facebook.com/gripsholmsverige GUTZ NOBLE HOUSE TOPECO. Press Inspiration 1 2 ill du komma i kontakt med oss på Gripsholm? Fyll i dina uppgifter och ditt meddelande så återkommer vi till dig inom kort. KUNDSERICE FÖR ÅTERFÖRSÄLJARE - id konsumentfrågor, vänligen

Läs mer

Måla båtbotten Du har väl koll på reglerna?

Måla båtbotten Du har väl koll på reglerna? Måla båtbotten Du har väl koll på reglerna? Så här får båtbottenfärg användas allmänna regler Under 2014 såldes 56 ton bekämpningsmedel/aktiv substans för användning i båtbottenfärger för fritidsbåtar.

Läs mer

Post- och telestyrelsens författningssamling

Post- och telestyrelsens författningssamling Post- och telestyrelsens författningssamling Utgivare: Karolina Asp, Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm ISSN 1400-187X Post- och telestyrelsens föreskrifter om krav m.m. på radioutrustning;

Läs mer