Verksamhetsberättelse 2012 Biblioteks- och informationstjänster

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2012 Biblioteks- och informationstjänster"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2012 Biblioteks- och informationstjänster

2 A llt fler personer sökte sig till biblioteket under 2012, men det lånades ändå något mindre jämfört med året innan. Under den senare hälften av året påverkades statistiken av renoveringen av biblioteken i Sandkulla och Håkansböle. Bibliotekstjänsterna utvecklades särskilt på internet, bl.a. togs e- material i bruk i en allt snabbare takt. Särskilda tjänster för barn och seniorer utvecklades och togs i bruk tillsammans med biblioteks- och informationsservicens samarbetsparter. Innehåll Nya vindar i ledarskapet 4 Nya tjänster 8 Handledning gör mästaren 10 Nya former av service tillsammans med samarbetsparterna 12 Årets huvudevenemang i biblioteken 16 Utanför bibliotekets väggar 18 Utgivare Redaktör Översättning Layout Fotografier Tryckeri Vanda stad, Biblioteks- och informationstjänster Minna Saastamoinen Niklas Wenman och Kristin Westman Anja Närä Vanda stad, Biblioteks- och informationstjänster Vanda stads tryckeri 2013

3 Nya vindar i ledarskapet I juni gick direktören för biblioteksservicen Tuulikki Aho i pension och den nya direktören Mikko Vainio trädde till i augusti. Mikko flyttade över till Vanda från Helsingfors stadsbibliotek, där han varit biträdande direktör för biblioteksväsendet. Den ledningsgruppsutbildning som ledningsgruppen för biblioteks- och informationsservicen inlett 2011 slutfördes våren Utbildningen ledde till att bibliotekets ledarskapssystem justerades. Organisationshierarkin ändrades inte men matrisorganisationen reviderades i sin helhet. Matrisorganisationen består nu huvudsakligen av följande strategiska grupper för de centrala tjänsterna: Bibliotekstjänster för vuxna Kundservice Biblioteket i nätet Bibliotekstjänster för barn och ungdomar Samlingarna I organisationen har ansvaret för utvärderingen, personalen, informationen och ekonomin närmast fördelats enligt uppgiftsbeskrivningarna och ingen ordinarie grupp har skapats för dessa i matrisorganisationen. Öppettimmar (tim.) Kundbesök (st.) Antal lån (st.) Antal lån per invånare (st.) 14 Ekonomi Även inom bibliotekstjänsterna måste det göras nedskärningar i utgifter 2013 i enlighet med Vanda stads balanserings- och skuldprogram för ekonomin. Den nya direktören för bibliotekstjänsterna måste som första jobb ta itu med att genomföra de sparåtgärder som beretts under våren, av vilka den mest betydande var nedläggningen av Mikkola bibliotek. Undervisningsnämnden ålade dock bildningsväsendet att utreda vilken annan verksamhet som kunde ordnas i de utrymmen som blev lediga efter biblioteket. Verksamhetskostnader totalt (euro) Verksamhetskostnader per invånare (euro) Kostnad per lån (euro) 3,3 Intäkter (euro) Biblioteksutrymmen Sandkulla biblioteks lokal i Dickursby skola måste renoveras i anslutning till skolans ombyggnad och biblioteket fortsatte sin verksamhet på Violvägen. Likaså inleddes ombyggnaden av biblioteksbyggnaden i Håkansböle och biblioteket stängdes i november. Under den tid som byggnaden renoveras ordnas bibliotekstjänsterna för Håkansböleborna i tillfälliga lokaler. Det helt omgjorda biblioteket öppnas hösten Bibliotek (st.) 11 Bokbussar (st.) 2 Bokbusshållplatser (st.) 97 Anstaltsbibliotek (st.) 1 Mikko Vainio. Foto: Dani Rönnqvist 5

4 Nya vindar i ledarskapet Verksamhetsberättelse 2012 / Biblioteks- och informationstjänster Personal Pensionsavgången bland de anställda ökade i allt snabbare takt. Antalet personer som gick i pension tredubblades i jämförelse med tidigare år. I övrigt var omsättningen dock liten. Vid flera möten diskuterades hurdan kompetens det framtida biblioteket kommer att behöva och hur man ska kunna svara på kundernas serviceförväntningar, till exempel genom att bearbeta verksamhetsbeskrivningarna. Ordinarie personal (personer) 136 Personalkostnader (euro) per invånare (euro) 26,4 - andel av alla utgifter 60 % Utbildning Tyngdpunkterna i utbildningen har legat på olika utbildningar för marknadsföring av innehåll samt utbildningar för systemunderhåll. Under 2012 byttes många av de system som används ut eller togs nya i bruk (stadens intranet, systemet för att bevara dokument ASTA, HelMet-servicesidorna och HelMetintra), varför ett stort antal anställda deltog i systemunderhållsutbildningarna. Under innehållsutbildningarna har man satt sig in i marknadsföringen av och tipsandet om skönlitteratur, bekantat sig med föregående års bokskörd, med scenmusik och med materialet för barn- och ungdomar. Pomokamu-verksamheten och rotationen av arbetsuppgifter livar upp Pomokamu-verksamheten utvecklades som en del av projektet Utvecklingsstigar (Kehittymisen polut) för att underlätta inbördes lärande chefer emellan. Förutom att den är en sparringmetod, är den också ett sätt att försöka överföra den tysta kunskapen hos en person till arbetskamraterna. Genom projektet Utvecklingsstigar deltog en del av personalen under åtminstone en veckas tid i rotationen av arbetsuppgifter. Före utgången av 2013 kommer alla anställda som haft samma arbete i minst fem år att ha deltagit i rotationen av arbetsuppgifter. Responsen visar att rotationen av arbetsuppgifter upplevdes som någonting positivt och nästan alla var villiga att vara med om en ny rotation. Utbildningsdagar (st.) utbildningsdagar per anställd (st.) Antal deltagare i rotationen av arbetsuppgifter (personer) - antal veckor med rotation av arbetsuppgifter (st.) Biblioteket i Point belönades Biblioteket i Point beviljades Vanda stads pris Produktiva arbetsgemenskaper år Som motivering nämndes att biblioteket i Point samtidigt har lyckats utveckla sin service och ta hand om de anställda. HelMet-intranet HelMet-intranet som man länge väntat på togs i bruk för att förbättra informationsgången mellan de anställda som arbetar med regionalt samarbete. Sharepoint fungerar som publikationsunderlag för HelMet-intra (eller inofficiellt Hintra) och redan efter några pilotprojektgrupper används det av som så gott som alla HelMet-grupper. 6 Speldag 7

5 Nya tjänster E-böckerna banade sin väg in i biblioteket utbud. Utöver bestsellers var ljudböcker, reseguider och böcker om företag särskilt populära. HelMet.fi utvidgade bibliotekets nättjänster I juni togs betaversionen av HelMet.fi i bruk. Sidorna förbättrades ännu in på hösten och publicerades slutligen på den finska litteraturens dag. HelMet.fi samlar alla hemsidor, tjänster och evenemang vid biblioteken i Vanda, Esbo, Helsingfors och Grankulla under en och samma adress. På sidorna publiceras också nyheter om olika aktualiteter och tjänster och ges tips om bra läsning, allt möjligt sevärt och hörvärt. HelMet-pocketbibban funktion Lainaa kaverilta (Låna av kompisen) utvecklades till ett smidigt sätt att låna biblioteksmaterial vänner emellan när man inte hinner till biblioteket för att överföra ett lån från ett bibliotekskort till ett annat. Sociala medier Användningen av HelMet-bibliotekets sociala medier utvidgades och särskilt antalet besök på bibliotekens Facebooksidor ökade snabbt. Nu finns Facebook, Twitter, Flickr, Slideshare, Foursquare, YouTube och Soundcloud i användning. Utbudet på elektroniskt material förbättrades kraftigt i biblioteken och det syntes i form av en enorm ökning i utlåningen av e-material. Den från tidigare existerande e-bokservicen Ellibs fick i augusti en ny medspelare i form av den amerikanska OverDrive-tjänsten genom vilken kunderna kan låna bl.a. engelskspråkiga bestsellers, ljudböcker och i viss mån även svenskspråkig litteratur för nedladdning på datorer eller mobila anläggningar. Nytt var att en del av materialet (Lonely Planets reseguider) har en obegränsad tillgång till användarlicenser i stället för den traditionella tillgången för en användare i taget. En effektiv marknadsföring gjorde att användarna också återupptäckte Ellibs I slutet av året fick alla innehavare av HelMetbibliotekskort möjlighet att testa Next Medias e-reading-projekt Ebib-biblioteket. Genom detta försök utökades utbudet av finskspråkiga e-böcker, vilket länge efterfrågats. Ebibbiblioteket erbjuder en möjlighet att läsa online utan att behöva ladda ner boken i den egna anläggningen. Materialanskaffningskostnader totalt (euro) - kostnader för e-material (euro) Materialanskaffningskostnader (eur/invånare) ,2 HelMet-bibliotekets mobilapplikation för smarttelefoner kom också ut i oktober och välkomnades av de biblioteksanvändare som värdesätter behändiga mobiltjänster. Pocketbibbans Antal webbesök (st. i Vanda) Biblioteksanskaffningar (st. / 1000 invånare) 44 9

6 Handledning gör mästaren Den handledning som gavs av bibliotekspersonalen i användningen av datateknik och webbtjänster var för många biblioteksanvändare en genväg för att ta i bruk den nyaste datatekniken. Efterfrågan på handledning i användningen av tablettdatorer, smarttelefoner och det e- bokmaterial som erbjuds av biblioteket ökade under årets lopp. Mot slutet av året publicerades det nya systemet Windows 8 och handledning efterfrågades direkt från början. I och med att e-materialet ökar fortsättningsvis, behövs mer handledning också i användningen av bibliotekets webbtjänster. Detta var under beredning, bland annat genom att man dryftade nya metoder för att t.ex. via videofilmer handleda dem som redan behärskar grunderna. Användare av internetarbetsstationer (gånger) Kurser i grundfärdigheter i datateknik (st.) - antal deltagare i kurserna (personer) Personlig handledning (st.) 275 Samarbetet med skolor De pedagogiska informatikerna funderade ut alltmer mångsidiga samarbetsformer tillsammans med bildningsväsendet planerare och aktörerna inom den grundläggande utbildningen. Inlärningsplattformen Fronter lanserades också för bibliotekspersonalens bruk för att underlätta samarbetet med skolorna. I Fronter skapades tillsammans med Martinlaakson koulu en virtuell läsecirkel som blev pilotprojekt inom programmet Läslust som finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet. UKM genomför Läslustprojektet åren Biblioteket anslöt sig till projektet Skolspråk som under 2012 också finansierades av Svenska kulturfonden. Som ett samarbete inom HelMet organiserades en lästipsturné unde rubriken Läslycka där man gav tips om svenskspråkig litteratur för vuxna. Tillsammans med eleverna i Vaskivuoren lukio genomfördes Ihan sama!-projektet i Myrbacka bibliotek. Biblioteket stod för utrymmena och eleverna producerade och förverkligade evenemanget. Undervisning i informationssökning och biblioteksanvändning/kurser för skolelever och studerande (st.) Boktipsevenemang för barngrupper (st.) antal deltagare (personer) Nätverkstäder för unga (st.) antal deltagare (personer) En milstolpe i livet det första bibliotekskortet För alla dem som börjar sin skolgång genomfördes än en gång kampanjen Välkommen till biblioteket! i samarbete mellan HelMet-biblioteken. Avsikten med den årliga kampanjen är att uppmuntra förstaklassisterna till biblioteksbesök tillsammans med föräldrarna. På samma gång får barnen sitt första bibliotekskort, en trevlig pysselbroschyr och lästips. 11

7 Nya former av service tillsammans med samarbetsparterna Påbörjade utvecklingsprojekt Projekt för att utvidga den audiovisuella innehållsproduktionen ( ) En partnerskapsanvisning för biblioteks- och informationstjänster togs i bruk i november. Anvisningarna skapades för att stödja och förenhetliga bibliotekets partnerskapsverksamhet. Genom partnerskap strävar man till att ordna sådana serviceformer för biblioteksanvändarna som annars inte vore möjliga. Läshundsverksamheten inleddes i samarbete med Ledarhundsföreningen. Läshundarna vann omedelbar popularitet och snart dök det också upp privatpersoner med sina hundar för att delta i verksamheten. Läshundarna poserade också ytterst exemplariskt för massmediernas representanter. Hemservicen gjorde intåg i biblioteksverksamheten via FRK:s Vänservice. Som medlem i vänservicen fick biblioteksanvändare de böcker de ville ha hem via vänners biblioteksbesök. Frivilligarbete Frivilliga från föreningen SeslonkiYhdistys ry började verka i samband med bilbliotekets datakurser som kursledarens hjälpredor och som stöd för kursdeltagarna. Redan från tidigare har handledare med likartade erfarenheter från Enter ry deltagit i vissa evenemang riktade till seniorer. Unga i samarbete Verksamheten med stöd från andra i samma situation startades även upp på ungdomssidan. I samarbete med ungdomsservicen inleddes verksamheten med stöd från andra med samma erfarenheter, där Björkby bibliotek fungerade som pilot. Fyra unga handledare med samma erfarenheter utbildades via pilotprojektet för uppgiften och tack vare de goda erfarenehterna av projektet beslutades att projektet ska utvidgas även till de övriga biblioteken. Levande litteraturevenemang i biblioteket ( ) Projektet testar ifall det är möjligt att levandegöra innehållet i barnböcker på ett mer kreativt och mångsidigt vis i bibliotekens lokaler. Första verk att bli levandegjort är Vandaförfattaren Siri Kolus bok Me Rosvolat. Denna boks innehåll levandegörs i samarbete med bl.a. författaren, Vanda ordkonstskola och skådespelare samt via filmvisningar. Målet är att skapa en grundsats för av-produktion till närapå alla bibliotek, för att få till stånd en smidig produktion. Av-utrustningen kan också utnyttjas när medieverkstäder för allmänheten arrangeras. Nytt bibliotek genom återvinning Gör om bibban! ( ) Genom projektet leds planeringen av renoveringen i Håkansböle bibliotek in på helt nya banor, invånarna i området bjöds in för att planera servicen i det egna biblioteket och en HelMet-lästips på video. Bild: Manu Kuutti 13

8 Nya former av service tillsammans med samarbetsparterna Verksamhetsberättelse 2012 / Biblioteks- och informationstjänster inredning enligt återvinningsideologins principer. Utgångspunkter för servicedesignen skapades vid fyra verkstäder med namnet Gör om bibban; dessa verkstäder var öppna för alla och vid en av dem deltog även inredningsarkitekten Minna Haapakoski. Ombyggnaden av Håkansböle bibliotek blir klar hösten Musik i biblioteket ( ) Projektet är en del av bibliotekets strävan till mer mångsidig service för dem som är intresserade av musik. I samarbete med lokala samarbetsparter skapas tio evenemang med musikaliska förtecken, temat är roots och folk music, samt folkmusik. Vi minns ( ) Projektet har som syfte att erbjuda seniorerna bland biblioteksbesökarna stimulerande verksamhet, sociala kontakter, möjligheter att lära sig något nytt, utöka kreativiteten samt främja kunskapen om den egna livshistorien och det egna släktträdet. Deltagarna bearbetar sina egna liv genom minnen, bilder och berättelser. De igångsatta samarbetsprojekten i samarbete med övriga HelMetbibliotek. Regionalt utvecklingsprojekt inom ryskspråkig barnbiblioteksverksamhet ( ) HelMet-biblioteken (stadsbiblioteken i Helsingfors, Esbo och Vanda) samarbetar om att utveckla sin ryskspråkiga barnbiblioteksservice. AjanKohtaus! ( ) AjanKohtaus! (Aktuell!) är en kampanj med målet att till diskussion lyfta fram aktuella teman från olika ämnesområden. Avsikten är även att aktivera medborgarna till självständig tankeverksamhet, utbyte av åsikter och till att ifrågasätta ensidiga åsikter. Dokumentation av HelMet-bibliotekets gemensamma musiksamling (2006 fortsättningsvis) Den gemensamma musiksamlingen utvecklas som en riksomfattande dokumentations- och informationsservice. Gör om bibban! Musik i biblioteket 15

9 Årets huvudevenemang i biblioteken Tottatarua Barnens litteraturevenemang Tottatarua ordnades redan för femte gången i Point och drog som vanligt en tusental besökare. Eija Ahvo fungerade som konferencier och programmet kretsade kring drama. Utöver föreställningarna bereddes dramatiskt material i olika verkstäder. Mångkulturella veckan I programmet framhävdes särskilt musik och teater. Musiker, sagoberättare, författargäster och hantverkare introducerade deltagarna i sin kultur och skapade möjligheter till möten med nya och fina upplevelser i en helt vardaglig miljö, i biblioteket. Sagoskogens kungligheter Den magiska barnfesten spred sig till alla Vandas bibliotek och samlade kring tretusen ivriga vänner av goda berättelser kring sagofigurerna. Under evenemanget var även drakarna i farten. Seniorveckan Carpe diem Fånga dagen! Allt möjligt roligt var tillåtet under Seniorveckan. Under veckans evenemang kunde man tänja på sina gränser eller slå sig ner och minnas i gott sällskap. Evenemang för allmänheten (st.) antal deltagare (personer) 9493 Sagotimmar (st.) antal deltagare (personer) 4381 Biblioteks- och informationsservicens verksamhetsställen 2012 Björkby bibliotek Dickursby bibliotek Hasselbackens bibliotek Håkansböle bibliotek Katrine patienbibliotek Lumos bibliotek Mikkola bibliotek Myrbacka bibliotek Mårtensdals bibliotek Points bibliotek Sandkulla bibliotek Västerkulla bibliotek Mobila biblioteken Haave och Tarina Tottatarua Mångkulturella veckan Sagoskogens kungligheter 17

10 Utanför bibliotekets väggar Biblioteket är också aktivt vid olika evenemang. Under år 2012 prövade man på olika koncept särskilt vid evenemang som är populära bland unga och personer som arbetar med pedagogiska frågor. Till rollspelsevenemanget Ropecon rullade en biblioteksbuss (denna gång från Helsingfors) och bibliotekets verksamhet blev bättre bekant för de runt personer som besökte avdelningen. Bibliotekets tjänster riktade till pedagoger presenterades vid mässan EDUCA samt vid kongressen Opi ja kasva. Vid EDUCA-mässan hade vi en gemensam avdelning tillsammans med Kirjastot.fin, Helsingfors stadsbibliotek, Esbo stadsbibliotek, Finlands biblioteksförening och Kirjastolehti. Vi placerade vår avdelning på Mediefostringstorget där vi var en naturlig part bland alla andra mediefostrare. Samarbetet med andra aktörer inom mediefostran intensifieras framöver. IFLA-konferensen Den innersta substansen i konferensverksamhet blev också bekant för vissa biblioteksanställda i och med att de som frivilliga deltog i arbetet med att arrangera en internationell konferens i Helsingfors inom ramen för bibliotekssektorns takorganisation IFLA. Totalt sett bekantade sig 30 biblioteksanställda med de nyaste vindarna inom sektorn. På ort och ställe presenterades det av Vanda utvecklade konceptet HelMets Upplevelseresor som är ett nytt sätt att ge lästips för vuxna samt Håkansböle biblioteks projekt Gör om bibban! (Håkansböle presenteras även vid följande IFLA under 2013). IFLA-besökarna kunde bekanta sig med biblioteksbussen Haave utanför Mässcentrum och under konferensens officiella biblioteksbesök fick de en chans att se Lumo, Point och Myrbacka. Från bokmässan till HelMets Upplevelseresor Under Helsingfors Bokmässa hade HelMetbibliotekets avdelning i bruk det av Vanda bibliotek utvecklade konceptet HelMets Upplevelseresor. Mässavdelningen (20m²) förvandlades till upplevelseresebyrå som erbjöd läsupplevelser. De mässbesökare som steg in i avdelningen lockades att delta i en lekfull resutlottning där varje lott gav vinst. Vinsten var antingen en Tidsresa, Delikatessresa, Spänningsresa, Resa in i sig själv, Resa ut i Europa eller en Underhållningsresa. Om mässbesökaren for iväg på t.ex. en Tidsresa fick han eller hon en resebiljett med fem noggrannt utvalda boktips som passade in på temat. Därefter presenterade resebyråns tjänsteman de böcker som fanns på biljetten. Från resan fick man skicka en gratis hälsning per vykort till en vän. Dessutom lockades besökarna till HelMet. fi-webbsidorna via upplevelserestävlingen, resebiljetterna och vykorten. En tävling på Facebook ordnades också före mässan där två bilejtter till bokmässan utgjorde vinst. Det planerades en fortsättning på detta koncept i samband med även andra evenemang. Upplevelseresor, affisch (detalj)

11 Vanda stad Biblioteks- och informationstjänster Näckrosvägen Vanda Bokbussen. Foto: Sakari Manninen

E-kampanj 2009. Ett diskussionsunderlag

E-kampanj 2009. Ett diskussionsunderlag E-kampanj 2009 Ett diskussionsunderlag Bakgrund! Syfte med e-kampanjen 2008 Öka användningen av bibliotekens e-tjänster Marknadsföra östgötabibliotekens e- tjänster under gemensamt begrepp Biblioteket

Läs mer

Rapport från besöksenkät vid biblioteken under slutet av november och början av december månad 2008

Rapport från besöksenkät vid biblioteken under slutet av november och början av december månad 2008 1(6) KFN 2009/0029 Rapport från besöksenkät vid biblioteken under slutet av november och början av december månad 2008 1 Kvalitetssäkringsmetoden Boken Boken omfattar olika enkät- och intervjuundersökningar

Läs mer

Ökad digital delaktighet så kan biblioteken bidra

Ökad digital delaktighet så kan biblioteken bidra Ökad digital delaktighet så kan biblioteken bidra Föredragning för kommunstyrelsen i Mjölby 29 maj 2013 Birgitta Hellman Magnusson, bibliotekschef Riksomfattande kampanj Treårig kampanj 2011-2013 Målet

Läs mer

Folkbiblioteken i Lund. Årsberättelse 2008

Folkbiblioteken i Lund. Årsberättelse 2008 Folkbiblioteken i Lund Årsberättelse 2008 Viktiga händelser 2008 Ny organisation Från 1 januari trädde en ny organisation i kraft. Biblioteksplan En plan för biblioteksverksamheten i Lunds kommun fastställdes

Läs mer

Digidel 2013 - kampanj för ökad digital delaktighet

Digidel 2013 - kampanj för ökad digital delaktighet Digidel 2013 - kampanj för ökad digital delaktighet Hur kan biblioteken bidra? Presentation av mig Bibliotekschef i Mjölby kommun sedan mars 2011 Bakgrund som journalist och bibliotekskonsulent Har jobbat

Läs mer

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Göteborg 2 mars 2011 Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling av bibliotek 2001-2004 - Equal Biblioteken

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119 Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Kultur- och fritidsförvaltningen Djurgårdsgatan 1 576 80 Sävsjö telefon: 0382-152 00 mejl: biblioteket@savsjo.se

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

E-kampanj på östgötabiblioteken oktober 2009

E-kampanj på östgötabiblioteken oktober 2009 E-kampanj på östgötabiblioteken oktober 2009 Bakgrund! Bibliotekens tjänster på nätet www.ostgotabibliotek.se Biblioteket hemifrån Sök i bibliotekens kataloger Låna om och beställ Ladda ner e-böcker Lyssna

Läs mer

Pargas biblioteksstig samarbetsavtal mellan skola och bibliotek

Pargas biblioteksstig samarbetsavtal mellan skola och bibliotek Pargas biblioteksstig samarbetsavtal mellan skola och bibliotek Genom ett nära samarbete mellan bibliotek och skola strävar vi till att stöda det mångsidiga arbete som görs inom skolorna för att främja

Läs mer

Barn och medier. En lättläst broschyr

Barn och medier. En lättläst broschyr Barn och medier En lättläst broschyr Innehåll Inledning 3 Åldersgränser 4 Internet 8 Spel 14 Använder ditt barn medier för mycket? 15 Läsning 16 Alla kan vara medieproducenter 18 2 Inledning Alla barn

Läs mer

Bibliotekens webbmaterial för undervisning

Bibliotekens webbmaterial för undervisning Bibliotekens webbmaterial för undervisning De finländska biblioteken, museerna och arkiven har lagt ut information och fritt tillgängliga texter, bilder och videor på nätet. Du kan använda materialet till

Läs mer

HelMet-bibliotekets låneregler

HelMet-bibliotekets låneregler Till våra kunder HelMet-bibliotekets låneregler HelMet är en förkortning av Helsinki Metropolitan Area Libraries. Invånarna i Esbo, Grankulla, Helsingfors och Vanda har rätt att använda bibliotekstjänsterna

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Hej! Mer information, pappersenkät, support och definitioner når du via http://biblioteksstatistik.kb.se/?page_id=27

Hej! Mer information, pappersenkät, support och definitioner når du via http://biblioteksstatistik.kb.se/?page_id=27 Hej! Välkommen till Sveriges officiella forskningsbiblioteksstatistik avseende 2012. Tack för att du lämnar uppgifter om ert bibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Vi önskar få svar

Läs mer

Planeringsmall för samarbetsprojekt/maracaskampanjer

Planeringsmall för samarbetsprojekt/maracaskampanjer Planeringsmall för samarbetsprojekt/maracaskampanjer Namn på kampanjen: Barnboksveckor 2011 Tema: I fantasins värld, sagor och fantasy Målgrupp: Barn 0-12 år Fokus: Upplevelsen alla medier är tillåtna!

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2873 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: YLEISET KIR- JASTOT 2013

KYSELYLOMAKE: FSD2873 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: YLEISET KIR- JASTOT 2013 KYSELYLOMAKE: FSD2873 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: YLEISET KIR- JASTOT 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2873 NATIONAL USER SURVEY OF FINNISH PUBLIC LIBRARIES 2013 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua

Läs mer

Biblioteksundersökning Linköping 2012 Användare

Biblioteksundersökning Linköping 2012 Användare Biblioteksundersökning Linköping 2012 Användare 300 telefonintervjuer med användare De som under de senaste 12 månaderna besökt Linköpings stadsbibliotek eller dess webbplats. (inklusive närbibliotek/bokbuss,

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011 Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan läsåret 2010-2011 1 Biblioteks- och läsutvecklingsplan samt IT Övergripande verksamhetsmål för skolbiblioteket Skolbiblioteket ska hjälpa eleverna: att utveckla

Läs mer

Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola

Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola 2016-2018 Syfte Syftet med denna handlingsplan är att ange riktlinjer för skolbiblioteksverksamheten på Almunge skola och på så sätt vara

Läs mer

Svensk Biblioteksförenings studiepaket. Barn berättar. En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek

Svensk Biblioteksförenings studiepaket. Barn berättar. En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek Svensk Biblioteksförenings studiepaket Barn berättar En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek Välkommen till studiepaketet Barn berättar! Svensk Biblioteksförening ska främja biblioteksutveckling.

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan 2015-2017 1 Inledning... 2 1.1 Styrdokument... 2 1.2 Bibliotekets

Läs mer

Kommunernas användning av webbkommunikation och sociala medier Mars 2013

Kommunernas användning av webbkommunikation och sociala medier Mars 2013 Kommunernas användning av webbkommunikation och sociala medier Mars Bakgrund Enkäten genomfördes i början av (12.2 1.3) Den skickades via kommunernas registraturer till dem som ansvarar för webbkommunikationen

Läs mer

Hej! Mer information, pappersenkät, support, definitioner och tips når du via

Hej! Mer information, pappersenkät, support, definitioner och tips når du via Hej! Välkommen till Sveriges officiella forskningsbiblioteksstatistik avseende 2011! Tack för att du lämnar uppgifter om ert bibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Vi önskar få svar

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kungsängens förskolor 2014

Verksamhetsberättelse Kungsängens förskolor 2014 Verksamhetsberättelse Kungsängens förskolor 2014 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Viktiga händelser under året... 3 2 Mål och resultat... 4 2.1 Förbättra servicen till medborgare och företagare

Läs mer

Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet. En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag

Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet. En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 3 En fördjupningsstudie av e-böcker

Läs mer

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland En av Länsbibliotek Sörmlands uppgifter är att i samråd med de kommunala biblioteken komplettera, samordna och utveckla medieförsörjningen i länet.

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

Biblioteksplan. Kramfors kommun

Biblioteksplan. Kramfors kommun STYRDOKUMENT Sida 1(6) Biblioteksplan Kramfors kommun 2016-2019 Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd BKU-nämnd 160525 63 Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2016/166 2

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Innehåll Hur leker man sig till en bättre värld?... 3 2011 -året då tusentals barn började skapa en bättre värld med Retoy... 3 Leksaksbytarbazaren och Retoy lab i Retoys verksamhet...

Läs mer

Arbetsplan för Bryngelstorpskolans förskoleklass läsåret 2011/2012

Arbetsplan för Bryngelstorpskolans förskoleklass läsåret 2011/2012 Arbetsplan för Bryngelstorpskolans förskoleklass läsåret 2011/2012 Bryngelstorpskolans förskoleklass Förskoleklassen har sina två hemvist på Norrgården och Sörgården i Bullerbyn. Bullerbyn ligger längst

Läs mer

Kommunikation & påverkansarbete i OAJ

Kommunikation & påverkansarbete i OAJ Kunskap får alltid rum Kommunikation & påverkansarbete i OAJ NLS Helsingfors 3 4.12. 2014 1 Sommaren 2013 var tidningen och informationen åtskilda Ordförande Informationschef Styrelse Arbetsgrupp för kommunikationen

Läs mer

Varför är det viktigt att ditt barn läser?

Varför är det viktigt att ditt barn läser? LUST ATT LÄSA Många av oss föräldrar drar en lättnadens suck när barnen lärt sig läsa och vill börja läsa själva. Och visst är det en milstolpe att fira, men även efter detta har du möjlighet att uppleva

Läs mer

Biblioteksplan för Helsingborg 2016-2019

Biblioteksplan för Helsingborg 2016-2019 DNR:KN 506/2014 SID 1(14) Biblioteksplan för Helsingborg 2016-2019 PLAN POLICY RIKTLINJER Rådhuset Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se SID 2(14) Helsingborgs stads

Läs mer

Utvärdering av servicedeklaration Biblioteksverksamheten

Utvärdering av servicedeklaration Biblioteksverksamheten RAPPORT 1 (6) DNR: HANDLÄGGARE Eva Davidsson TELEFON 0522-69 61 10 Utvärdering av servicedeklaration Biblioteksverksamheten 2007 1. Bakgrund och syfte Uddevalla kommun arbetar sedan några år tillbaka med

Läs mer

Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29

Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29 Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29 Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling

Läs mer

Mette Agborg & Lisa Berger

Mette Agborg & Lisa Berger IDA från projekt till levande verksamhet Mette Agborg & Lisa Berger Paper presenterat vid konferensen 14-15 oktober 2009 i Borås IDA från projekt till levande verksamhet Vuxenstuderande är en viktig målgrupp

Läs mer

ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEK. HELMET- BIBLIOTEKENS, dvs ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEKS KUNDREGISTER

ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEK. HELMET- BIBLIOTEKENS, dvs ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEKS KUNDREGISTER HELMET- BIBLIOTEKENS, dvs ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEKS KUNDREGISTER 15.05.2008 1 REGISTRETS NAMN 2 REGISTERUPPRÄTTHÅLLARE 3 REGISTERANSVARIGA 4 REGISTRETS SYFTE OCH GRUNDEN FÖR

Läs mer

Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153

Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153 Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153 Bakgrund Den 1 januari 2014 antogs en ny bibliotekslag i Sverige. Den säger att kommunen ska upprätta en biblioteksplan för den samlade

Läs mer

Medieplan för Karlskoga bibliotek

Medieplan för Karlskoga bibliotek Tjänsteskrivelse 1 (2) 2016-04-05 KFN 2016.0061 Handläggare Maria Lobell Medieplan för Karlskoga bibliotek Sammanfattning Biblioteket står sedan tidigare utan medieplan, varför ett skriftligt, ifrån grunden,

Läs mer

KUNDREGISTER FÖR ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEKS HELMET- BIBLIOTEK 5 REGISTRETS SYFTE OCH GRUNDEN FÖR DESS UPPRÄTTHÅLLANDE

KUNDREGISTER FÖR ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEKS HELMET- BIBLIOTEK 5 REGISTRETS SYFTE OCH GRUNDEN FÖR DESS UPPRÄTTHÅLLANDE KUNDREGISTER FÖR ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEKS HELMET- BIBLIOTEK 1.5.2014 1 REGISTRETS NAMN 2 REGISTERUPPRÄTTHÅLLARE 3 REGISTERANSVARIGA 4 KONTAKTPERSONER I ÄRENDEN ANGÅENDE REGISTRET

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET Verksamhetsmål för 2001 Huvudmålet år 2000 var Att fortsätta arbetet med att, i enlighet med biblioteksutredningen 1998, bygga upp ett högskolebibliotek av bra

Läs mer

World Design Capital Helsinki 2012 Sammandrag av slutrapporten

World Design Capital Helsinki 2012 Sammandrag av slutrapporten World Design Capital Helsinki 2012 Sammandrag av slutrapporten Sammandrag 1 World Design Capital Helsinki 2012 World Design Capital Helsinki 2012 Helsingfors var världens designhuvudstad 2012 (World Design

Läs mer

14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster

14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster 14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster Varför marknadsföring? Nätverksarbete med bibliotekscheferna 2005: Vilken är den viktigaste utvecklingsfrågan för biblioteket?

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015

BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015 BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015 Biblioteksplan för Svedala kommun 2012 2015 Svedala kommuns biblioteksplan är ett politiskt styrdokument som anger riktning och ramar för den övergripande utvecklingen av folk-

Läs mer

Verksamhetsplan 2004

Verksamhetsplan 2004 Verksamhetsplan 2004 Vision Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland skall arbeta för en

Läs mer

SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET

SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET Principer för verksamheten 2011-2015 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Klubbverksamhet... 3 Samarbete... 3 Mål... 4 Kvalitetskriterier... 4 Tidpunkt och längd... 4 Ansvar och försäkringar...

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

Medieplan. Karlskoga bibliotek

Medieplan. Karlskoga bibliotek Medieplan Karlskoga bibliotek 2016-03-14 www.karlskoga.se Innehållsförteckning Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 2. Styrdokument... 4 2.1 Bibliotekslag (2013:801)... 4 2.2 FN:s

Läs mer

HANDLEDARENS INSTRUKTIONER

HANDLEDARENS INSTRUKTIONER HANDLEDARENS INSTRUKTIONER Grundutbildningen för scoutledare 1.1.2015 Utbildningsgruppen Innehållsförteckning 1. Vad är ledarskapsövningen?... 3 2. Valet av handledare... 3 3. Valet av ett lämpligt projekt...

Läs mer

Kultur- och fritidsförvaltningen Simrishamns kommun. Bibliotekets verksamhetsplan 2016. Analys och årsberättelse

Kultur- och fritidsförvaltningen Simrishamns kommun. Bibliotekets verksamhetsplan 2016. Analys och årsberättelse Kultur- och fritidsförvaltningen Simrishamns kommun Bibliotekets verksamhetsplan 2016 Analys och årsberättelse Årsberättelse Förutsättningar för en mobil biblioteksverksamhet i Simrishamns kommun utreddes

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Kommunens ledord koncerntanke och kommunikation genomsyrar biblioteksverksamheten genom samarbeten, delaktighet och utåtriktat arbete.

Kommunens ledord koncerntanke och kommunikation genomsyrar biblioteksverksamheten genom samarbeten, delaktighet och utåtriktat arbete. BIBLIOTEKSPLAN BIBLIOTEKSPLAN INLEDNING Folkbiblioteken är en lagstadgad verksamhet som är en central del i ett demokratiskt och hållbart samhälle. Den 1 januari 2014 träder den nya bibliotekslagen i kraft.

Läs mer

Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp

Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp Innehållsförteckning 1 Mål: Förskolan har en pedagogisk dokumentation som visar på barnens utveckling och lärande... 3 2 Mål: Förskolan stimulerar

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Finlands Scouters landsomfattande svenskspråkiga verksamhet 2015

Finlands Scouters landsomfattande svenskspråkiga verksamhet 2015 Finlands Scouters landsomfattande svenskspråkiga verksamhet 2015 BILAGA TILL FiSSc:S VB2015 Finlands Scouters landsomfattande svenska verksamhet grundar sig på samarbetsavtalet mellan Finlands Svenska

Läs mer

Hanna Johansson, projektledare bokcirklar.se, Regionbibliotek Stockholm. Halmstadkonferansen 2013, Bergen.

Hanna Johansson, projektledare bokcirklar.se, Regionbibliotek Stockholm. Halmstadkonferansen 2013, Bergen. Hanna Johansson, projektledare bokcirklar.se, Regionbibliotek Stockholm. Halmstadkonferansen 2013, Bergen. Startade 2007 Privat initiativ av bibliotekarie Nina Frid Drivs från och med hösten 2010 av Sveriges

Läs mer

Resultat från maakunnallinen arvionti vårterminen 2016 Svenska skolan i Lahtis Resultat elever i klass 1-2 (92% av eleverna deltog)

Resultat från maakunnallinen arvionti vårterminen 2016 Svenska skolan i Lahtis Resultat elever i klass 1-2 (92% av eleverna deltog) Resultat från maakunnallinen arvionti vårterminen 2016 Svenska skolan i Lahtis Resultat elever i klass 1-2 (92% av eleverna deltog) 1. Jag kommer gärna till skolan. 2. Jag har kompisar i skolan. 3. Det

Läs mer

Distansundervisning. Anna Anu Viik. tel +46(0)-737-00 35 33 anuviik@hotmail.com Twitter: @hueligen Facebook: Modersmål Sverige

Distansundervisning. Anna Anu Viik. tel +46(0)-737-00 35 33 anuviik@hotmail.com Twitter: @hueligen Facebook: Modersmål Sverige Distansundervisning Anna Anu Viik tel +46(0)-737-00 35 33 anuviik@hotmail.com Twitter: @hueligen Facebook: Modersmål Sverige Utmaningar! Grupperna är ofta heterogena! Modersmål är inte ett schemalagt

Läs mer

Biblioteksplan för Lerums kommun

Biblioteksplan för Lerums kommun 2016-03-17 Innehåll 1 Inledning 5 2 Bakgrund 6 2.1 Bibliotekets roll i samhället... 6 2.2 Folkbiblioteken i kommunen - Lerums bibliotek... 6 2.3 Skolbibliotek... 6 2.4 Organisation skolbibliotek... 7

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 38 36,2 B. Kvinna 65 61,9 C. Annan 2 1,9 Min ålder A. yngre än 25 år 16 15,2 B. 26 45 år 28 26,7 C. 46 65 år 26 24,8 D. äldre än 65 35 33,3 Tid för mitt

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer

Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer Föreningen Kulturstorm Rådhusesplanaden 10-12 903 28 Umeå Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer 1. Projektbeskrivning Idén med projektet är att introducera internet på ett lekfullt

Läs mer

Helle-bibliotekens användningsregler

Helle-bibliotekens användningsregler Helle-bibliotekens användningsregler FRÅN 23.5.2017 Helle-biblioteken De här reglerna gäller alla Hellebibliotek. De städer och kommuner som har Hellebibliotek är: Askola Hangö (från 11/2017) Ingå (från

Läs mer

En sak i taget Rapport

En sak i taget Rapport En sak i taget Rapport Hur kan man med begränsad tid och utan experthjälp i huset på ett litet bibliotek arbeta med kompetensutveckling av personalen i sociala medier? Åsa Storck 2011-01-24 1 Ur Nationalencyklopedins

Läs mer

Nätverksträff Baby Space i Borås 2014-03-28

Nätverksträff Baby Space i Borås 2014-03-28 Nätverksträff Baby Space i Borås 2014-03-28 Dagen handlade om våra minsta biblioteksanvändare, bebisarna, och fokus för dagen var frågor som -Hur kommer jag igång med aktiviteter på biblioteket för bebisar?

Läs mer

Folkbiblioteken i. Västra Götalands län 2009. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Västra Götalands län 2009. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i Västra Götalands län regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Biblioteken är i grunden ett frihetsprojekt som ger fri tillgång till information och kunskap för att stimulera

Läs mer

Utställare på Bokmässan Community

Utställare på Bokmässan Community Utställare på Bokmässan Community Den här guiden är tänkt att hjälpa dig som utställare på Bokmässan att börja använda vår nya Community som ett sätt att kommunicera med besökare och andra aktörer på Bokmässan.

Läs mer

Bibliotekets förändrade roll i samhället

Bibliotekets förändrade roll i samhället Bibliotekets förändrade roll i samhället LULEÅ Gymnasiebiblioteket skiljer sig från de andra biblioteken i Luleå då det är anpassat för skoleleverna i Gymnasiebyn. De har även hängt med i samhällets teknikutveckling

Läs mer

Medborgardialog Sjöbo bibliotek

Medborgardialog Sjöbo bibliotek Medborgardialog Sjöbo bibliotek 1 Hur gammal är du? Namn Antal % Yngre än 15 11 13,8 16-20 4 5 21-30 4 5 31-40 9 11,2 41-50 11 13,8 51-60 18 22,5 61-70 13 16,2 71-80 7 8,8 Äldre än 80 3 3,8 Total 80 100

Läs mer

Behöver man pedagogik i bibliotek? Funderingar och erfarenheter Anu Ojaranta , Tammerfors BIBLIOTEKS- PEDAGOGIK

Behöver man pedagogik i bibliotek? Funderingar och erfarenheter Anu Ojaranta , Tammerfors BIBLIOTEKS- PEDAGOGIK Behöver man pedagogik i bibliotek? Funderingar och erfarenheter Anu Ojaranta 11.5.2017, Tammerfors BIBLIOTEKS- PEDAGOGIK OM PRESENTATIONEN Allmänna bibliotek, kundgrupper och aktiviteter Vad är pedagogik?

Läs mer

Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson. Bokklubb och kulturklubb för barn. Paper presenterat vid konferensen. 10-11 oktober 2007 i Borås

Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson. Bokklubb och kulturklubb för barn. Paper presenterat vid konferensen. 10-11 oktober 2007 i Borås Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson Bokklubb och kulturklubb för barn Paper presenterat vid konferensen 10-11 oktober 2007 i Borås Klubbverksamhet på Borås Stadsbibliotek. Tänk att få överösa barn

Läs mer

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014 Vara kommun Bibliotek Våren 2014 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NBI (Nöjd Biblioteks Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som har bibliotekskort

Läs mer

Regeringens proposition Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster

Regeringens proposition Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster 1 Regeringens proposition Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster Syftet med social- och hälsovårdsreformen är att se till att alla har tillgång till jämlika och moderna social- och hälsotjänster

Läs mer

Språktentakler. Sammanfattning och slutsatser från mångspråksprojektet Språktentakler

Språktentakler. Sammanfattning och slutsatser från mångspråksprojektet Språktentakler Österåkers bibliotek Moa Ryrlind Barn- och ungdomsbibliotekarie 2015-06-12 Språktentakler Sammanfattning och slutsatser från mångspråksprojektet Språktentakler Under 2014 och 2015 arbetade Österåkers bibliotek

Läs mer

Kulturundersökning Halmstad 2010

Kulturundersökning Halmstad 2010 Kulturundersökning Halmstad 2010 10 8 6 1. Har du under det senaste året? (gäller inte bara i Halmstad) Bio Musikal/ show Konstutställning Rock / popkonsert Museum Teater Kurs/ studiecirkel Familje / barnprogram

Läs mer

Anstaltsbibliotek Ett anstaltsbibliotek är ett bibliotek som är verksamt på ett sjukhus eller en vårdinrättning.

Anstaltsbibliotek Ett anstaltsbibliotek är ett bibliotek som är verksamt på ett sjukhus eller en vårdinrättning. Statistik för de allmänna biblioteken Termer Nedanom definieras i alfabetisk ordning de begrepp som har använts i databasens tabeller, tabellrubriker och nyckeltal, och innebörden av de olika regionindelningarna

Läs mer

Studieplan/handledning för cirkeledare till. Läsa tillsammans med äldre!

Studieplan/handledning för cirkeledare till. Läsa tillsammans med äldre! Studieplan/handledning för cirkeledare till Läsa tillsammans med äldre! Studieplan och handledning till Läsa tillsammans med äldre Det här är en handledning och studieplan till Centrum för lättlästs utbildningsmaterial

Läs mer

Biblioteksplan för Oxelösunds kommun 2015-2017

Biblioteksplan för Oxelösunds kommun 2015-2017 för 2015-2017 2014-08-12 1(8) Biblioteksplan Kultur- och fritidsförvaltningen Biblioteket Kerstin Nordén, Telefon 0155-383 50 kerstin.norden@oxelosund.se Biblioteksplan för 2015-2017 1. Bibliotekets verksamhet

Läs mer

Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN

Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN 2 Förord En biblioteksplan är tänkt att vara ett redskap för politiker och tjänstemän att på ett strukturerat sätt ta tillvara befintliga biblioteksresurser,

Läs mer

2 REGISTERUPPRÄTTHÅLLARE

2 REGISTERUPPRÄTTHÅLLARE Registerbeskrivning Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda stadsbiblioteks kundregister Personuppgiftslagen (523/99) 10 och 24 Avfattad den 15.5.2008 1 REGISTRETS NAMN HelMet-bibliotekens kundregister

Läs mer

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Bibliotekslagen innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. I lagen redovisas

Läs mer

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Härjedalens kommun 2014-2018 1 Syftet med biblioteksplanen är att formulera en lokal bibliotekspolitik, ta tillvara de biblioteks- och medieresurser som finns i kommunen samt skapa en

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun 2014-2015 Kulturgarantin för Vimmerby kommun I Vimmerby kommun

Läs mer

Kommunernas användning av webbkommunikation och sociala medier 2015. 12.6.2015 Hagerlund Tony webbkommunikationschef

Kommunernas användning av webbkommunikation och sociala medier 2015. 12.6.2015 Hagerlund Tony webbkommunikationschef Kommunernas användning av webbkommunikation och sociala medier 1 Bakgrund Enkäten genomfördes i april 1 (1.-17.4.) Den skickades via kommunernas registraturer till dem som ansvarar för webbkommunikationen

Läs mer

KULTURUTSKOTTETSBETÄNKANDE

KULTURUTSKOTTETSBETÄNKANDE KULTURUTSKOTTETSBETÄNKANDE Landskapslag om allmänna bibliotek 1996-97 nr 5 FR nr 15 SAMMANFATTNING Landskapsstyrelsens förslag Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar en ny landskapslag om allmänna

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Innehåll 1 Bibliotekens lagrum 2 Vision för biblioteksverksamheten 2012-2014 3 Kommunens biblioteksstruktur 4 Bibliotekets uppdrag 4.1 Ett centrum för litteratur,

Läs mer

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16)

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16) Sammanfattning från Framtidsforum Riksteatern och framtiden-vad är viktigt? Arboga 12 sep Följande ämnen kom upp på schemaväggen och blev prioriterade (antalet pluppar inom parentes) Hur kan vi väcka intresse

Läs mer

Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014. Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230

Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014. Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230 Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014 Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230 (Omslaget- baksida) Norrköpings bibliotek Visionen för 2030 Det goda livet säger att Norrköping

Läs mer

IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest

IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest Det mångkulturella biblioteket nyckeln till ett kulturellt mångfaldssamhälle i dialog Människor i dag lever i ett alltmer heterogent samhälle. Det finns mer än

Läs mer

Bilaga 3. Exempel på utvärderingsmaterial i Virvatuli-modellen

Bilaga 3. Exempel på utvärderingsmaterial i Virvatuli-modellen Bilaga 3. Exempel på utvärderingsmaterial i Virvatuli-modellen Nedan följer en sammanställning av möjligt material till stöd för utvärdering enligt Virvatuli-modellen. I tabellerna ges också exempel på

Läs mer

Fördel Solna. En Biblioteksplan för

Fördel Solna. En Biblioteksplan för Fördel Solna En Biblioteksplan för 2012-2016 Inledning Solna stads biblioteksplan är ett politiskt beslutat styrdokument som anger riktningen för bibliotekens utveckling och verksamhet under perioden 2012-2016.

Läs mer

Information om Litteraturrundan 2016

Information om Litteraturrundan 2016 Information om Litteraturrundan 2016 Vad är Litteraturrundan? Litteraturrundan är ett fantastiskt tillfälle för författare och läsare att mötas. Konceptet är delvis samma som för Konstrundan, men med litteraturen

Läs mer

SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET

SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET Principer för verksamheten från 1.8.2016 1 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Klubbverksamhet... 3 Samarbete... 3 Mål... 4 Kvalitetskriterier... 4 Tidpunkt och längd... 4 Ansvar och

Läs mer

DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN GRUNDERNA FÖR FÖRSKOLEUNDERVISNINGENS LÄROPLAN

DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN GRUNDERNA FÖR FÖRSKOLEUNDERVISNINGENS LÄROPLAN DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN GRUNDERNA FÖR FÖRSKOLEUNDERVISNINGENS LÄROPLAN 2014-2015 1. ENHET Daghemmet Äppelgården Piennarlenkki 6 01840 Klaukkala tel. 040 317 4704 paivakoti.appelgarden@nurmijarvi.fi 2. TIDSPERIOD

Läs mer

Folkbiblioteken i. Dalarnas län 2009. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Dalarnas län 2009. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i Dalarnas län regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Biblioteken är i grunden ett frihetsprojekt som ger fri tillgång till information och kunskap för att stimulera mänsklig

Läs mer

Timfördelning för den svenskspråkiga grundläggande undervisningen i Grankulla

Timfördelning för den svenskspråkiga grundläggande undervisningen i Grankulla Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran 41 04.06.2014 51 18.08.2014 Timfördelning för den svenskspråkiga grundläggande undervisningen i

Läs mer

Sammanställning av svaren

Sammanställning av svaren Sammanställning av svaren Utvärderingsfrågor Barnboksveckorna 2009 1. Hur tycker ni att det länsövergripande samarbetet kring Barnboksveckorna har fungerat? Vad var bra? Vad var dåligt? Tanken på ett länsövergripande

Läs mer