Verksamhetsberättelse 2012 Biblioteks- och informationstjänster

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2012 Biblioteks- och informationstjänster"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2012 Biblioteks- och informationstjänster

2 A llt fler personer sökte sig till biblioteket under 2012, men det lånades ändå något mindre jämfört med året innan. Under den senare hälften av året påverkades statistiken av renoveringen av biblioteken i Sandkulla och Håkansböle. Bibliotekstjänsterna utvecklades särskilt på internet, bl.a. togs e- material i bruk i en allt snabbare takt. Särskilda tjänster för barn och seniorer utvecklades och togs i bruk tillsammans med biblioteks- och informationsservicens samarbetsparter. Innehåll Nya vindar i ledarskapet 4 Nya tjänster 8 Handledning gör mästaren 10 Nya former av service tillsammans med samarbetsparterna 12 Årets huvudevenemang i biblioteken 16 Utanför bibliotekets väggar 18 Utgivare Redaktör Översättning Layout Fotografier Tryckeri Vanda stad, Biblioteks- och informationstjänster Minna Saastamoinen Niklas Wenman och Kristin Westman Anja Närä Vanda stad, Biblioteks- och informationstjänster Vanda stads tryckeri 2013

3 Nya vindar i ledarskapet I juni gick direktören för biblioteksservicen Tuulikki Aho i pension och den nya direktören Mikko Vainio trädde till i augusti. Mikko flyttade över till Vanda från Helsingfors stadsbibliotek, där han varit biträdande direktör för biblioteksväsendet. Den ledningsgruppsutbildning som ledningsgruppen för biblioteks- och informationsservicen inlett 2011 slutfördes våren Utbildningen ledde till att bibliotekets ledarskapssystem justerades. Organisationshierarkin ändrades inte men matrisorganisationen reviderades i sin helhet. Matrisorganisationen består nu huvudsakligen av följande strategiska grupper för de centrala tjänsterna: Bibliotekstjänster för vuxna Kundservice Biblioteket i nätet Bibliotekstjänster för barn och ungdomar Samlingarna I organisationen har ansvaret för utvärderingen, personalen, informationen och ekonomin närmast fördelats enligt uppgiftsbeskrivningarna och ingen ordinarie grupp har skapats för dessa i matrisorganisationen. Öppettimmar (tim.) Kundbesök (st.) Antal lån (st.) Antal lån per invånare (st.) 14 Ekonomi Även inom bibliotekstjänsterna måste det göras nedskärningar i utgifter 2013 i enlighet med Vanda stads balanserings- och skuldprogram för ekonomin. Den nya direktören för bibliotekstjänsterna måste som första jobb ta itu med att genomföra de sparåtgärder som beretts under våren, av vilka den mest betydande var nedläggningen av Mikkola bibliotek. Undervisningsnämnden ålade dock bildningsväsendet att utreda vilken annan verksamhet som kunde ordnas i de utrymmen som blev lediga efter biblioteket. Verksamhetskostnader totalt (euro) Verksamhetskostnader per invånare (euro) Kostnad per lån (euro) 3,3 Intäkter (euro) Biblioteksutrymmen Sandkulla biblioteks lokal i Dickursby skola måste renoveras i anslutning till skolans ombyggnad och biblioteket fortsatte sin verksamhet på Violvägen. Likaså inleddes ombyggnaden av biblioteksbyggnaden i Håkansböle och biblioteket stängdes i november. Under den tid som byggnaden renoveras ordnas bibliotekstjänsterna för Håkansböleborna i tillfälliga lokaler. Det helt omgjorda biblioteket öppnas hösten Bibliotek (st.) 11 Bokbussar (st.) 2 Bokbusshållplatser (st.) 97 Anstaltsbibliotek (st.) 1 Mikko Vainio. Foto: Dani Rönnqvist 5

4 Nya vindar i ledarskapet Verksamhetsberättelse 2012 / Biblioteks- och informationstjänster Personal Pensionsavgången bland de anställda ökade i allt snabbare takt. Antalet personer som gick i pension tredubblades i jämförelse med tidigare år. I övrigt var omsättningen dock liten. Vid flera möten diskuterades hurdan kompetens det framtida biblioteket kommer att behöva och hur man ska kunna svara på kundernas serviceförväntningar, till exempel genom att bearbeta verksamhetsbeskrivningarna. Ordinarie personal (personer) 136 Personalkostnader (euro) per invånare (euro) 26,4 - andel av alla utgifter 60 % Utbildning Tyngdpunkterna i utbildningen har legat på olika utbildningar för marknadsföring av innehåll samt utbildningar för systemunderhåll. Under 2012 byttes många av de system som används ut eller togs nya i bruk (stadens intranet, systemet för att bevara dokument ASTA, HelMet-servicesidorna och HelMetintra), varför ett stort antal anställda deltog i systemunderhållsutbildningarna. Under innehållsutbildningarna har man satt sig in i marknadsföringen av och tipsandet om skönlitteratur, bekantat sig med föregående års bokskörd, med scenmusik och med materialet för barn- och ungdomar. Pomokamu-verksamheten och rotationen av arbetsuppgifter livar upp Pomokamu-verksamheten utvecklades som en del av projektet Utvecklingsstigar (Kehittymisen polut) för att underlätta inbördes lärande chefer emellan. Förutom att den är en sparringmetod, är den också ett sätt att försöka överföra den tysta kunskapen hos en person till arbetskamraterna. Genom projektet Utvecklingsstigar deltog en del av personalen under åtminstone en veckas tid i rotationen av arbetsuppgifter. Före utgången av 2013 kommer alla anställda som haft samma arbete i minst fem år att ha deltagit i rotationen av arbetsuppgifter. Responsen visar att rotationen av arbetsuppgifter upplevdes som någonting positivt och nästan alla var villiga att vara med om en ny rotation. Utbildningsdagar (st.) utbildningsdagar per anställd (st.) Antal deltagare i rotationen av arbetsuppgifter (personer) - antal veckor med rotation av arbetsuppgifter (st.) Biblioteket i Point belönades Biblioteket i Point beviljades Vanda stads pris Produktiva arbetsgemenskaper år Som motivering nämndes att biblioteket i Point samtidigt har lyckats utveckla sin service och ta hand om de anställda. HelMet-intranet HelMet-intranet som man länge väntat på togs i bruk för att förbättra informationsgången mellan de anställda som arbetar med regionalt samarbete. Sharepoint fungerar som publikationsunderlag för HelMet-intra (eller inofficiellt Hintra) och redan efter några pilotprojektgrupper används det av som så gott som alla HelMet-grupper. 6 Speldag 7

5 Nya tjänster E-böckerna banade sin väg in i biblioteket utbud. Utöver bestsellers var ljudböcker, reseguider och böcker om företag särskilt populära. HelMet.fi utvidgade bibliotekets nättjänster I juni togs betaversionen av HelMet.fi i bruk. Sidorna förbättrades ännu in på hösten och publicerades slutligen på den finska litteraturens dag. HelMet.fi samlar alla hemsidor, tjänster och evenemang vid biblioteken i Vanda, Esbo, Helsingfors och Grankulla under en och samma adress. På sidorna publiceras också nyheter om olika aktualiteter och tjänster och ges tips om bra läsning, allt möjligt sevärt och hörvärt. HelMet-pocketbibban funktion Lainaa kaverilta (Låna av kompisen) utvecklades till ett smidigt sätt att låna biblioteksmaterial vänner emellan när man inte hinner till biblioteket för att överföra ett lån från ett bibliotekskort till ett annat. Sociala medier Användningen av HelMet-bibliotekets sociala medier utvidgades och särskilt antalet besök på bibliotekens Facebooksidor ökade snabbt. Nu finns Facebook, Twitter, Flickr, Slideshare, Foursquare, YouTube och Soundcloud i användning. Utbudet på elektroniskt material förbättrades kraftigt i biblioteken och det syntes i form av en enorm ökning i utlåningen av e-material. Den från tidigare existerande e-bokservicen Ellibs fick i augusti en ny medspelare i form av den amerikanska OverDrive-tjänsten genom vilken kunderna kan låna bl.a. engelskspråkiga bestsellers, ljudböcker och i viss mån även svenskspråkig litteratur för nedladdning på datorer eller mobila anläggningar. Nytt var att en del av materialet (Lonely Planets reseguider) har en obegränsad tillgång till användarlicenser i stället för den traditionella tillgången för en användare i taget. En effektiv marknadsföring gjorde att användarna också återupptäckte Ellibs I slutet av året fick alla innehavare av HelMetbibliotekskort möjlighet att testa Next Medias e-reading-projekt Ebib-biblioteket. Genom detta försök utökades utbudet av finskspråkiga e-böcker, vilket länge efterfrågats. Ebibbiblioteket erbjuder en möjlighet att läsa online utan att behöva ladda ner boken i den egna anläggningen. Materialanskaffningskostnader totalt (euro) - kostnader för e-material (euro) Materialanskaffningskostnader (eur/invånare) ,2 HelMet-bibliotekets mobilapplikation för smarttelefoner kom också ut i oktober och välkomnades av de biblioteksanvändare som värdesätter behändiga mobiltjänster. Pocketbibbans Antal webbesök (st. i Vanda) Biblioteksanskaffningar (st. / 1000 invånare) 44 9

6 Handledning gör mästaren Den handledning som gavs av bibliotekspersonalen i användningen av datateknik och webbtjänster var för många biblioteksanvändare en genväg för att ta i bruk den nyaste datatekniken. Efterfrågan på handledning i användningen av tablettdatorer, smarttelefoner och det e- bokmaterial som erbjuds av biblioteket ökade under årets lopp. Mot slutet av året publicerades det nya systemet Windows 8 och handledning efterfrågades direkt från början. I och med att e-materialet ökar fortsättningsvis, behövs mer handledning också i användningen av bibliotekets webbtjänster. Detta var under beredning, bland annat genom att man dryftade nya metoder för att t.ex. via videofilmer handleda dem som redan behärskar grunderna. Användare av internetarbetsstationer (gånger) Kurser i grundfärdigheter i datateknik (st.) - antal deltagare i kurserna (personer) Personlig handledning (st.) 275 Samarbetet med skolor De pedagogiska informatikerna funderade ut alltmer mångsidiga samarbetsformer tillsammans med bildningsväsendet planerare och aktörerna inom den grundläggande utbildningen. Inlärningsplattformen Fronter lanserades också för bibliotekspersonalens bruk för att underlätta samarbetet med skolorna. I Fronter skapades tillsammans med Martinlaakson koulu en virtuell läsecirkel som blev pilotprojekt inom programmet Läslust som finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet. UKM genomför Läslustprojektet åren Biblioteket anslöt sig till projektet Skolspråk som under 2012 också finansierades av Svenska kulturfonden. Som ett samarbete inom HelMet organiserades en lästipsturné unde rubriken Läslycka där man gav tips om svenskspråkig litteratur för vuxna. Tillsammans med eleverna i Vaskivuoren lukio genomfördes Ihan sama!-projektet i Myrbacka bibliotek. Biblioteket stod för utrymmena och eleverna producerade och förverkligade evenemanget. Undervisning i informationssökning och biblioteksanvändning/kurser för skolelever och studerande (st.) Boktipsevenemang för barngrupper (st.) antal deltagare (personer) Nätverkstäder för unga (st.) antal deltagare (personer) En milstolpe i livet det första bibliotekskortet För alla dem som börjar sin skolgång genomfördes än en gång kampanjen Välkommen till biblioteket! i samarbete mellan HelMet-biblioteken. Avsikten med den årliga kampanjen är att uppmuntra förstaklassisterna till biblioteksbesök tillsammans med föräldrarna. På samma gång får barnen sitt första bibliotekskort, en trevlig pysselbroschyr och lästips. 11

7 Nya former av service tillsammans med samarbetsparterna Påbörjade utvecklingsprojekt Projekt för att utvidga den audiovisuella innehållsproduktionen ( ) En partnerskapsanvisning för biblioteks- och informationstjänster togs i bruk i november. Anvisningarna skapades för att stödja och förenhetliga bibliotekets partnerskapsverksamhet. Genom partnerskap strävar man till att ordna sådana serviceformer för biblioteksanvändarna som annars inte vore möjliga. Läshundsverksamheten inleddes i samarbete med Ledarhundsföreningen. Läshundarna vann omedelbar popularitet och snart dök det också upp privatpersoner med sina hundar för att delta i verksamheten. Läshundarna poserade också ytterst exemplariskt för massmediernas representanter. Hemservicen gjorde intåg i biblioteksverksamheten via FRK:s Vänservice. Som medlem i vänservicen fick biblioteksanvändare de böcker de ville ha hem via vänners biblioteksbesök. Frivilligarbete Frivilliga från föreningen SeslonkiYhdistys ry började verka i samband med bilbliotekets datakurser som kursledarens hjälpredor och som stöd för kursdeltagarna. Redan från tidigare har handledare med likartade erfarenheter från Enter ry deltagit i vissa evenemang riktade till seniorer. Unga i samarbete Verksamheten med stöd från andra i samma situation startades även upp på ungdomssidan. I samarbete med ungdomsservicen inleddes verksamheten med stöd från andra med samma erfarenheter, där Björkby bibliotek fungerade som pilot. Fyra unga handledare med samma erfarenheter utbildades via pilotprojektet för uppgiften och tack vare de goda erfarenehterna av projektet beslutades att projektet ska utvidgas även till de övriga biblioteken. Levande litteraturevenemang i biblioteket ( ) Projektet testar ifall det är möjligt att levandegöra innehållet i barnböcker på ett mer kreativt och mångsidigt vis i bibliotekens lokaler. Första verk att bli levandegjort är Vandaförfattaren Siri Kolus bok Me Rosvolat. Denna boks innehåll levandegörs i samarbete med bl.a. författaren, Vanda ordkonstskola och skådespelare samt via filmvisningar. Målet är att skapa en grundsats för av-produktion till närapå alla bibliotek, för att få till stånd en smidig produktion. Av-utrustningen kan också utnyttjas när medieverkstäder för allmänheten arrangeras. Nytt bibliotek genom återvinning Gör om bibban! ( ) Genom projektet leds planeringen av renoveringen i Håkansböle bibliotek in på helt nya banor, invånarna i området bjöds in för att planera servicen i det egna biblioteket och en HelMet-lästips på video. Bild: Manu Kuutti 13

8 Nya former av service tillsammans med samarbetsparterna Verksamhetsberättelse 2012 / Biblioteks- och informationstjänster inredning enligt återvinningsideologins principer. Utgångspunkter för servicedesignen skapades vid fyra verkstäder med namnet Gör om bibban; dessa verkstäder var öppna för alla och vid en av dem deltog även inredningsarkitekten Minna Haapakoski. Ombyggnaden av Håkansböle bibliotek blir klar hösten Musik i biblioteket ( ) Projektet är en del av bibliotekets strävan till mer mångsidig service för dem som är intresserade av musik. I samarbete med lokala samarbetsparter skapas tio evenemang med musikaliska förtecken, temat är roots och folk music, samt folkmusik. Vi minns ( ) Projektet har som syfte att erbjuda seniorerna bland biblioteksbesökarna stimulerande verksamhet, sociala kontakter, möjligheter att lära sig något nytt, utöka kreativiteten samt främja kunskapen om den egna livshistorien och det egna släktträdet. Deltagarna bearbetar sina egna liv genom minnen, bilder och berättelser. De igångsatta samarbetsprojekten i samarbete med övriga HelMetbibliotek. Regionalt utvecklingsprojekt inom ryskspråkig barnbiblioteksverksamhet ( ) HelMet-biblioteken (stadsbiblioteken i Helsingfors, Esbo och Vanda) samarbetar om att utveckla sin ryskspråkiga barnbiblioteksservice. AjanKohtaus! ( ) AjanKohtaus! (Aktuell!) är en kampanj med målet att till diskussion lyfta fram aktuella teman från olika ämnesområden. Avsikten är även att aktivera medborgarna till självständig tankeverksamhet, utbyte av åsikter och till att ifrågasätta ensidiga åsikter. Dokumentation av HelMet-bibliotekets gemensamma musiksamling (2006 fortsättningsvis) Den gemensamma musiksamlingen utvecklas som en riksomfattande dokumentations- och informationsservice. Gör om bibban! Musik i biblioteket 15

9 Årets huvudevenemang i biblioteken Tottatarua Barnens litteraturevenemang Tottatarua ordnades redan för femte gången i Point och drog som vanligt en tusental besökare. Eija Ahvo fungerade som konferencier och programmet kretsade kring drama. Utöver föreställningarna bereddes dramatiskt material i olika verkstäder. Mångkulturella veckan I programmet framhävdes särskilt musik och teater. Musiker, sagoberättare, författargäster och hantverkare introducerade deltagarna i sin kultur och skapade möjligheter till möten med nya och fina upplevelser i en helt vardaglig miljö, i biblioteket. Sagoskogens kungligheter Den magiska barnfesten spred sig till alla Vandas bibliotek och samlade kring tretusen ivriga vänner av goda berättelser kring sagofigurerna. Under evenemanget var även drakarna i farten. Seniorveckan Carpe diem Fånga dagen! Allt möjligt roligt var tillåtet under Seniorveckan. Under veckans evenemang kunde man tänja på sina gränser eller slå sig ner och minnas i gott sällskap. Evenemang för allmänheten (st.) antal deltagare (personer) 9493 Sagotimmar (st.) antal deltagare (personer) 4381 Biblioteks- och informationsservicens verksamhetsställen 2012 Björkby bibliotek Dickursby bibliotek Hasselbackens bibliotek Håkansböle bibliotek Katrine patienbibliotek Lumos bibliotek Mikkola bibliotek Myrbacka bibliotek Mårtensdals bibliotek Points bibliotek Sandkulla bibliotek Västerkulla bibliotek Mobila biblioteken Haave och Tarina Tottatarua Mångkulturella veckan Sagoskogens kungligheter 17

10 Utanför bibliotekets väggar Biblioteket är också aktivt vid olika evenemang. Under år 2012 prövade man på olika koncept särskilt vid evenemang som är populära bland unga och personer som arbetar med pedagogiska frågor. Till rollspelsevenemanget Ropecon rullade en biblioteksbuss (denna gång från Helsingfors) och bibliotekets verksamhet blev bättre bekant för de runt personer som besökte avdelningen. Bibliotekets tjänster riktade till pedagoger presenterades vid mässan EDUCA samt vid kongressen Opi ja kasva. Vid EDUCA-mässan hade vi en gemensam avdelning tillsammans med Kirjastot.fin, Helsingfors stadsbibliotek, Esbo stadsbibliotek, Finlands biblioteksförening och Kirjastolehti. Vi placerade vår avdelning på Mediefostringstorget där vi var en naturlig part bland alla andra mediefostrare. Samarbetet med andra aktörer inom mediefostran intensifieras framöver. IFLA-konferensen Den innersta substansen i konferensverksamhet blev också bekant för vissa biblioteksanställda i och med att de som frivilliga deltog i arbetet med att arrangera en internationell konferens i Helsingfors inom ramen för bibliotekssektorns takorganisation IFLA. Totalt sett bekantade sig 30 biblioteksanställda med de nyaste vindarna inom sektorn. På ort och ställe presenterades det av Vanda utvecklade konceptet HelMets Upplevelseresor som är ett nytt sätt att ge lästips för vuxna samt Håkansböle biblioteks projekt Gör om bibban! (Håkansböle presenteras även vid följande IFLA under 2013). IFLA-besökarna kunde bekanta sig med biblioteksbussen Haave utanför Mässcentrum och under konferensens officiella biblioteksbesök fick de en chans att se Lumo, Point och Myrbacka. Från bokmässan till HelMets Upplevelseresor Under Helsingfors Bokmässa hade HelMetbibliotekets avdelning i bruk det av Vanda bibliotek utvecklade konceptet HelMets Upplevelseresor. Mässavdelningen (20m²) förvandlades till upplevelseresebyrå som erbjöd läsupplevelser. De mässbesökare som steg in i avdelningen lockades att delta i en lekfull resutlottning där varje lott gav vinst. Vinsten var antingen en Tidsresa, Delikatessresa, Spänningsresa, Resa in i sig själv, Resa ut i Europa eller en Underhållningsresa. Om mässbesökaren for iväg på t.ex. en Tidsresa fick han eller hon en resebiljett med fem noggrannt utvalda boktips som passade in på temat. Därefter presenterade resebyråns tjänsteman de böcker som fanns på biljetten. Från resan fick man skicka en gratis hälsning per vykort till en vän. Dessutom lockades besökarna till HelMet. fi-webbsidorna via upplevelserestävlingen, resebiljetterna och vykorten. En tävling på Facebook ordnades också före mässan där två bilejtter till bokmässan utgjorde vinst. Det planerades en fortsättning på detta koncept i samband med även andra evenemang. Upplevelseresor, affisch (detalj)

11 Vanda stad Biblioteks- och informationstjänster Näckrosvägen Vanda Bokbussen. Foto: Sakari Manninen

Seniorer. Åbo 2014. och Gröngölingar. Nationella biblioteksdagen 17.9 FSBF:s årskonferens 18.9

Seniorer. Åbo 2014. och Gröngölingar. Nationella biblioteksdagen 17.9 FSBF:s årskonferens 18.9 Finlands svenska biblioteksförenings medlemstidning Nr 2/2014 Seniorer och Gröngölingar Åbo 2014 Nationella biblioteksdagen 17.9 FSBF:s årskonferens 18.9 Bästa Bibban-läsare I år är chefredaktörskapet

Läs mer

Finlands svenska biblioteksförenings medlemstidning Nr 2/2013. Tema: Barn

Finlands svenska biblioteksförenings medlemstidning Nr 2/2013. Tema: Barn Finlands svenska biblioteksförenings medlemstidning Nr 2/2013 Tema: Barn Bibliografik Foto av Jonas Tana Pärmbild av Jonas Tana Innehåll 4. Notiser 6. Ledarskap på bibliotek 7. Vårmöte i Helsingfors 8.

Läs mer

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig!

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig! Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013 Det rör på sig! - dansfestival på biblioteken i Sjuhärad våren 2013 Åtta kommuner ett projekt

Läs mer

Fri tillgång till information och kunskap. några aktuella utmaningar

Fri tillgång till information och kunskap. några aktuella utmaningar Fri tillgång till information och kunskap några aktuella utmaningar Förord Vi lever mitt i ett ständigt ökande informationsflöde. Att navigera i denna miljö kräver en särskild kompetens informationskompetens.

Läs mer

Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden

Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden Datum 2013-01-30 Dnr Sida 1(17) Faktabilaga till Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden 1 Faktabilagor Innehåll Mål, styrdokument och uppdrag 3 Biblioteken

Läs mer

Verksamhetsstrategi för. Blankabiblioteken i Åboland. Mikaela Johansson och ledningsgruppen för Blankabiblioteken

Verksamhetsstrategi för. Blankabiblioteken i Åboland. Mikaela Johansson och ledningsgruppen för Blankabiblioteken Verksamhetsstrategi för Blankabiblioteken i Åboland Mikaela Johansson och ledningsgruppen för Blankabiblioteken Godkänd 19.11 2005 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Undervisningsministeriets biblioteksstrategi

Läs mer

VASA STADSBIBLIOTEK LANDSKAPSBIBLIOTEK VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

VASA STADSBIBLIOTEK LANDSKAPSBIBLIOTEK VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 VASA STADSBIBLIOTEK LANDSKAPSBIBLIOTEK VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 SISÄLLYSLUETTELO VASA STADSBIBLIOTEK LANDSKAPSBIBLIOTEK SISÄLLYSLUETTELO VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Innehållsförteckning Ledare 5 Biblioteksnämnden

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS RUM. FÖRÄNDRINGSARBETE PÅ BIBLIOTEKEN I HANINGE 2011-04-20. Christina Ekbom CAPSULA INFORMATION AB

MÖJLIGHETERNAS RUM. FÖRÄNDRINGSARBETE PÅ BIBLIOTEKEN I HANINGE 2011-04-20. Christina Ekbom CAPSULA INFORMATION AB MÖJLIGHETERNAS RUM. FÖRÄNDRINGSARBETE PÅ BIBLIOTEKEN I HANINGE 2011-04-20 Christina Ekbom CAPSULA INFORMATION AB INNEHÅLL Sida 1. MÖJLIGHETERNAS RUM 1 2. UTGÅNGSPUNKTER 2 3. BIBLIOTEKETS UPPGIFTER 3 4.

Läs mer

Medborgardialog om. Framtidens bibliotek

Medborgardialog om. Framtidens bibliotek Medborgardialog om Framtidens bibliotek Innehållsförteckning DEL 1 Inledning 3 DEL 2 Bakgrund och metod 4 DEL 3 Resultat fokusgruppssamtal 6 DEL 4 Avslutande analys 21 bilaga A Verksamheter 25 bilaga B

Läs mer

Del 1 Inventeringsdel. Del 2 Handlingsplan. Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015. Biblioteken unika, behövda och attraktiva!

Del 1 Inventeringsdel. Del 2 Handlingsplan. Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015. Biblioteken unika, behövda och attraktiva! Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015 Del 1 Inventeringsdel Biblioteken unika, behövda och attraktiva! Del 2 Handlingsplan Kommunens mest inspirerande plats 1 2 Del 1 Inventeringsdel Biblioteken

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer

Centraler i ett nytt bibliotekslandskap. Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag

Centraler i ett nytt bibliotekslandskap. Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag Centraler i ett nytt bibliotekslandskap Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag November 2011 Jan Holmquist Dnr 109-KB 1263-2011 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

När världen krymper måste biblioteket bli större

När världen krymper måste biblioteket bli större När världen krymper måste biblioteket bli större en rapport om Det mångspråkiga biblioteket utveckling av interkulturella mötesplatser, ett ESF-projekt 1 inneh å ll Innehåll Inledning till UNESCOS Folkbiblioteksmanifest

Läs mer

TRITONIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2004

TRITONIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2004 Tritonia Bilaga 1 Direktionen 3.5.2005 TRITONIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2004 Innehåll: 1 Översikt 2 Bibliotekstjänster 2.1 Utvecklingen av samlingarna 2.2 Användningen av bibliotekets tjänster 2.3 Utbildning

Läs mer

Nytta och nöje på nätet

Nytta och nöje på nätet Nytta och nöje på nätet Digitalt medborgarskap i Östergötland 2011-01-01 Slutrapport Internet för alla Sofia Larsson och Anne Hederén, Länsbibliotek Östergötland Sammanfattning Projekt Nytta och nöje:

Läs mer

SVENSK BYGDEN. Nummer 2/2012 Pris 2 e. medlemstidning för svenska folkskolans vänner

SVENSK BYGDEN. Nummer 2/2012 Pris 2 e. medlemstidning för svenska folkskolans vänner SVENSK BYGDEN medlemstidning för svenska folkskolans vänner Nummer 2/2012 Pris 2 e SFV fick ny logo Nytänkande i biblioteksvärlden Virginia Woolf och tiden Svenska nu får positivt bemötande Gotlands kopplingar

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet 1 Rapport Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet Programmet genomfört av Göteborgsregionens Kommunalförbund på uppdrag

Läs mer

För en levande tvåspråkighet

För en levande tvåspråkighet Folkhälsans rapporter 4/2012 För en levande tvåspråkighet Rapport om Folkhälsans arbete för språkbad samt om tillgången till grundläggande utbildning och dagvård på svenska på enspråkigt finska orter under

Läs mer

Innehåll. nummer 4:2010. Var är östgötarna födda? Om KB, visioner, kulturmöten och snö. I Malmö står brukaren i självklart fokus

Innehåll. nummer 4:2010. Var är östgötarna födda? Om KB, visioner, kulturmöten och snö. I Malmö står brukaren i självklart fokus nr 4 2010 Innehåll nummer 4:2010 Var är östgötarna födda? 12 Om KB, visioner, kulturmöten och snö 3 I Malmö står brukaren i självklart fokus 14 Ministern svarade på öppet brev... 4 Mångfald i Garaget 15

Läs mer

Ska vi tala finska? En idéskrift för finskan i Sverige. Leena Huss

Ska vi tala finska? En idéskrift för finskan i Sverige. Leena Huss Ska vi tala finska? En idéskrift för finskan i Sverige Leena Huss Ska vi tala finska? En idéskrift för finskan i Sverige Leena Huss Leena Huss / Hugo Valentin-centrum Foto, omslag och layout: Kai Kangassalo

Läs mer

Folkhälsans rapporter 2/2012. Från integrering till inklusion. Hälsofrämjande för barn och ungdomar med särskilda behov i Kyrkslätt.

Folkhälsans rapporter 2/2012. Från integrering till inklusion. Hälsofrämjande för barn och ungdomar med särskilda behov i Kyrkslätt. Folkhälsans rapporter 2/2012 Från integrering till inklusion Hälsofrämjande för barn och ungdomar med särskilda behov i Kyrkslätt Projektrapport Innehåll Bakgrund och ramar... 1 Utgångspunkt... 3 Projektet...

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2013

Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2013 1(17) Kultur- och fritidsförvaltningen Handläggare Birgitta Hellman Magnusson Tel. 0142-85104 Birgitta.hellman@mjolby.se Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2013 Statistik Utlåningen ökade med fem

Läs mer

Förslag på handlingsplan inom IKT och mediepedagogik för Nacka kommun. i samverkan mellan Kultur Nacka och Förskola, Fritid & Skola

Förslag på handlingsplan inom IKT och mediepedagogik för Nacka kommun. i samverkan mellan Kultur Nacka och Förskola, Fritid & Skola Förslag på handlingsplan inom IKT och mediepedagogik för Nacka kommun i samverkan mellan Kultur Nacka och Förskola, Fritid & Skola Slutrapport från MARS-projektet oktober 2004 Mediepedagogik ett förhållningssätt

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

HJÄLP MED DIN HJÄLP. Årsredovisning 2013

HJÄLP MED DIN HJÄLP. Årsredovisning 2013 HJÄLP MED DIN HJÄLP Årsredovisning 2013 Finlands Röda Kors 16.5.2014 1 Godkänd vid fullmäktigemötet 16.5.2014 Omslagsbild: Redaktör: Översättning: Foto: Övningen Midvinter lyckades utmärkt. I Salo evakuerades

Läs mer

Folkets Hus. Engagemang, gemenskap & kreativitet SOCIALHÖGSKOLAN HT13. Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25

Folkets Hus. Engagemang, gemenskap & kreativitet SOCIALHÖGSKOLAN HT13. Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25 SOCIALHÖGSKOLAN HT13 Folkets Hus Engagemang, gemenskap & kreativitet Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25 Vi vill skapa en nystart av Folkparken på väster i Lund

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer