Verksamhetsberättelse 2012 Biblioteks- och informationstjänster

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2012 Biblioteks- och informationstjänster"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2012 Biblioteks- och informationstjänster

2 A llt fler personer sökte sig till biblioteket under 2012, men det lånades ändå något mindre jämfört med året innan. Under den senare hälften av året påverkades statistiken av renoveringen av biblioteken i Sandkulla och Håkansböle. Bibliotekstjänsterna utvecklades särskilt på internet, bl.a. togs e- material i bruk i en allt snabbare takt. Särskilda tjänster för barn och seniorer utvecklades och togs i bruk tillsammans med biblioteks- och informationsservicens samarbetsparter. Innehåll Nya vindar i ledarskapet 4 Nya tjänster 8 Handledning gör mästaren 10 Nya former av service tillsammans med samarbetsparterna 12 Årets huvudevenemang i biblioteken 16 Utanför bibliotekets väggar 18 Utgivare Redaktör Översättning Layout Fotografier Tryckeri Vanda stad, Biblioteks- och informationstjänster Minna Saastamoinen Niklas Wenman och Kristin Westman Anja Närä Vanda stad, Biblioteks- och informationstjänster Vanda stads tryckeri 2013

3 Nya vindar i ledarskapet I juni gick direktören för biblioteksservicen Tuulikki Aho i pension och den nya direktören Mikko Vainio trädde till i augusti. Mikko flyttade över till Vanda från Helsingfors stadsbibliotek, där han varit biträdande direktör för biblioteksväsendet. Den ledningsgruppsutbildning som ledningsgruppen för biblioteks- och informationsservicen inlett 2011 slutfördes våren Utbildningen ledde till att bibliotekets ledarskapssystem justerades. Organisationshierarkin ändrades inte men matrisorganisationen reviderades i sin helhet. Matrisorganisationen består nu huvudsakligen av följande strategiska grupper för de centrala tjänsterna: Bibliotekstjänster för vuxna Kundservice Biblioteket i nätet Bibliotekstjänster för barn och ungdomar Samlingarna I organisationen har ansvaret för utvärderingen, personalen, informationen och ekonomin närmast fördelats enligt uppgiftsbeskrivningarna och ingen ordinarie grupp har skapats för dessa i matrisorganisationen. Öppettimmar (tim.) Kundbesök (st.) Antal lån (st.) Antal lån per invånare (st.) 14 Ekonomi Även inom bibliotekstjänsterna måste det göras nedskärningar i utgifter 2013 i enlighet med Vanda stads balanserings- och skuldprogram för ekonomin. Den nya direktören för bibliotekstjänsterna måste som första jobb ta itu med att genomföra de sparåtgärder som beretts under våren, av vilka den mest betydande var nedläggningen av Mikkola bibliotek. Undervisningsnämnden ålade dock bildningsväsendet att utreda vilken annan verksamhet som kunde ordnas i de utrymmen som blev lediga efter biblioteket. Verksamhetskostnader totalt (euro) Verksamhetskostnader per invånare (euro) Kostnad per lån (euro) 3,3 Intäkter (euro) Biblioteksutrymmen Sandkulla biblioteks lokal i Dickursby skola måste renoveras i anslutning till skolans ombyggnad och biblioteket fortsatte sin verksamhet på Violvägen. Likaså inleddes ombyggnaden av biblioteksbyggnaden i Håkansböle och biblioteket stängdes i november. Under den tid som byggnaden renoveras ordnas bibliotekstjänsterna för Håkansböleborna i tillfälliga lokaler. Det helt omgjorda biblioteket öppnas hösten Bibliotek (st.) 11 Bokbussar (st.) 2 Bokbusshållplatser (st.) 97 Anstaltsbibliotek (st.) 1 Mikko Vainio. Foto: Dani Rönnqvist 5

4 Nya vindar i ledarskapet Verksamhetsberättelse 2012 / Biblioteks- och informationstjänster Personal Pensionsavgången bland de anställda ökade i allt snabbare takt. Antalet personer som gick i pension tredubblades i jämförelse med tidigare år. I övrigt var omsättningen dock liten. Vid flera möten diskuterades hurdan kompetens det framtida biblioteket kommer att behöva och hur man ska kunna svara på kundernas serviceförväntningar, till exempel genom att bearbeta verksamhetsbeskrivningarna. Ordinarie personal (personer) 136 Personalkostnader (euro) per invånare (euro) 26,4 - andel av alla utgifter 60 % Utbildning Tyngdpunkterna i utbildningen har legat på olika utbildningar för marknadsföring av innehåll samt utbildningar för systemunderhåll. Under 2012 byttes många av de system som används ut eller togs nya i bruk (stadens intranet, systemet för att bevara dokument ASTA, HelMet-servicesidorna och HelMetintra), varför ett stort antal anställda deltog i systemunderhållsutbildningarna. Under innehållsutbildningarna har man satt sig in i marknadsföringen av och tipsandet om skönlitteratur, bekantat sig med föregående års bokskörd, med scenmusik och med materialet för barn- och ungdomar. Pomokamu-verksamheten och rotationen av arbetsuppgifter livar upp Pomokamu-verksamheten utvecklades som en del av projektet Utvecklingsstigar (Kehittymisen polut) för att underlätta inbördes lärande chefer emellan. Förutom att den är en sparringmetod, är den också ett sätt att försöka överföra den tysta kunskapen hos en person till arbetskamraterna. Genom projektet Utvecklingsstigar deltog en del av personalen under åtminstone en veckas tid i rotationen av arbetsuppgifter. Före utgången av 2013 kommer alla anställda som haft samma arbete i minst fem år att ha deltagit i rotationen av arbetsuppgifter. Responsen visar att rotationen av arbetsuppgifter upplevdes som någonting positivt och nästan alla var villiga att vara med om en ny rotation. Utbildningsdagar (st.) utbildningsdagar per anställd (st.) Antal deltagare i rotationen av arbetsuppgifter (personer) - antal veckor med rotation av arbetsuppgifter (st.) Biblioteket i Point belönades Biblioteket i Point beviljades Vanda stads pris Produktiva arbetsgemenskaper år Som motivering nämndes att biblioteket i Point samtidigt har lyckats utveckla sin service och ta hand om de anställda. HelMet-intranet HelMet-intranet som man länge väntat på togs i bruk för att förbättra informationsgången mellan de anställda som arbetar med regionalt samarbete. Sharepoint fungerar som publikationsunderlag för HelMet-intra (eller inofficiellt Hintra) och redan efter några pilotprojektgrupper används det av som så gott som alla HelMet-grupper. 6 Speldag 7

5 Nya tjänster E-böckerna banade sin väg in i biblioteket utbud. Utöver bestsellers var ljudböcker, reseguider och böcker om företag särskilt populära. HelMet.fi utvidgade bibliotekets nättjänster I juni togs betaversionen av HelMet.fi i bruk. Sidorna förbättrades ännu in på hösten och publicerades slutligen på den finska litteraturens dag. HelMet.fi samlar alla hemsidor, tjänster och evenemang vid biblioteken i Vanda, Esbo, Helsingfors och Grankulla under en och samma adress. På sidorna publiceras också nyheter om olika aktualiteter och tjänster och ges tips om bra läsning, allt möjligt sevärt och hörvärt. HelMet-pocketbibban funktion Lainaa kaverilta (Låna av kompisen) utvecklades till ett smidigt sätt att låna biblioteksmaterial vänner emellan när man inte hinner till biblioteket för att överföra ett lån från ett bibliotekskort till ett annat. Sociala medier Användningen av HelMet-bibliotekets sociala medier utvidgades och särskilt antalet besök på bibliotekens Facebooksidor ökade snabbt. Nu finns Facebook, Twitter, Flickr, Slideshare, Foursquare, YouTube och Soundcloud i användning. Utbudet på elektroniskt material förbättrades kraftigt i biblioteken och det syntes i form av en enorm ökning i utlåningen av e-material. Den från tidigare existerande e-bokservicen Ellibs fick i augusti en ny medspelare i form av den amerikanska OverDrive-tjänsten genom vilken kunderna kan låna bl.a. engelskspråkiga bestsellers, ljudböcker och i viss mån även svenskspråkig litteratur för nedladdning på datorer eller mobila anläggningar. Nytt var att en del av materialet (Lonely Planets reseguider) har en obegränsad tillgång till användarlicenser i stället för den traditionella tillgången för en användare i taget. En effektiv marknadsföring gjorde att användarna också återupptäckte Ellibs I slutet av året fick alla innehavare av HelMetbibliotekskort möjlighet att testa Next Medias e-reading-projekt Ebib-biblioteket. Genom detta försök utökades utbudet av finskspråkiga e-böcker, vilket länge efterfrågats. Ebibbiblioteket erbjuder en möjlighet att läsa online utan att behöva ladda ner boken i den egna anläggningen. Materialanskaffningskostnader totalt (euro) - kostnader för e-material (euro) Materialanskaffningskostnader (eur/invånare) ,2 HelMet-bibliotekets mobilapplikation för smarttelefoner kom också ut i oktober och välkomnades av de biblioteksanvändare som värdesätter behändiga mobiltjänster. Pocketbibbans Antal webbesök (st. i Vanda) Biblioteksanskaffningar (st. / 1000 invånare) 44 9

6 Handledning gör mästaren Den handledning som gavs av bibliotekspersonalen i användningen av datateknik och webbtjänster var för många biblioteksanvändare en genväg för att ta i bruk den nyaste datatekniken. Efterfrågan på handledning i användningen av tablettdatorer, smarttelefoner och det e- bokmaterial som erbjuds av biblioteket ökade under årets lopp. Mot slutet av året publicerades det nya systemet Windows 8 och handledning efterfrågades direkt från början. I och med att e-materialet ökar fortsättningsvis, behövs mer handledning också i användningen av bibliotekets webbtjänster. Detta var under beredning, bland annat genom att man dryftade nya metoder för att t.ex. via videofilmer handleda dem som redan behärskar grunderna. Användare av internetarbetsstationer (gånger) Kurser i grundfärdigheter i datateknik (st.) - antal deltagare i kurserna (personer) Personlig handledning (st.) 275 Samarbetet med skolor De pedagogiska informatikerna funderade ut alltmer mångsidiga samarbetsformer tillsammans med bildningsväsendet planerare och aktörerna inom den grundläggande utbildningen. Inlärningsplattformen Fronter lanserades också för bibliotekspersonalens bruk för att underlätta samarbetet med skolorna. I Fronter skapades tillsammans med Martinlaakson koulu en virtuell läsecirkel som blev pilotprojekt inom programmet Läslust som finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet. UKM genomför Läslustprojektet åren Biblioteket anslöt sig till projektet Skolspråk som under 2012 också finansierades av Svenska kulturfonden. Som ett samarbete inom HelMet organiserades en lästipsturné unde rubriken Läslycka där man gav tips om svenskspråkig litteratur för vuxna. Tillsammans med eleverna i Vaskivuoren lukio genomfördes Ihan sama!-projektet i Myrbacka bibliotek. Biblioteket stod för utrymmena och eleverna producerade och förverkligade evenemanget. Undervisning i informationssökning och biblioteksanvändning/kurser för skolelever och studerande (st.) Boktipsevenemang för barngrupper (st.) antal deltagare (personer) Nätverkstäder för unga (st.) antal deltagare (personer) En milstolpe i livet det första bibliotekskortet För alla dem som börjar sin skolgång genomfördes än en gång kampanjen Välkommen till biblioteket! i samarbete mellan HelMet-biblioteken. Avsikten med den årliga kampanjen är att uppmuntra förstaklassisterna till biblioteksbesök tillsammans med föräldrarna. På samma gång får barnen sitt första bibliotekskort, en trevlig pysselbroschyr och lästips. 11

7 Nya former av service tillsammans med samarbetsparterna Påbörjade utvecklingsprojekt Projekt för att utvidga den audiovisuella innehållsproduktionen ( ) En partnerskapsanvisning för biblioteks- och informationstjänster togs i bruk i november. Anvisningarna skapades för att stödja och förenhetliga bibliotekets partnerskapsverksamhet. Genom partnerskap strävar man till att ordna sådana serviceformer för biblioteksanvändarna som annars inte vore möjliga. Läshundsverksamheten inleddes i samarbete med Ledarhundsföreningen. Läshundarna vann omedelbar popularitet och snart dök det också upp privatpersoner med sina hundar för att delta i verksamheten. Läshundarna poserade också ytterst exemplariskt för massmediernas representanter. Hemservicen gjorde intåg i biblioteksverksamheten via FRK:s Vänservice. Som medlem i vänservicen fick biblioteksanvändare de böcker de ville ha hem via vänners biblioteksbesök. Frivilligarbete Frivilliga från föreningen SeslonkiYhdistys ry började verka i samband med bilbliotekets datakurser som kursledarens hjälpredor och som stöd för kursdeltagarna. Redan från tidigare har handledare med likartade erfarenheter från Enter ry deltagit i vissa evenemang riktade till seniorer. Unga i samarbete Verksamheten med stöd från andra i samma situation startades även upp på ungdomssidan. I samarbete med ungdomsservicen inleddes verksamheten med stöd från andra med samma erfarenheter, där Björkby bibliotek fungerade som pilot. Fyra unga handledare med samma erfarenheter utbildades via pilotprojektet för uppgiften och tack vare de goda erfarenehterna av projektet beslutades att projektet ska utvidgas även till de övriga biblioteken. Levande litteraturevenemang i biblioteket ( ) Projektet testar ifall det är möjligt att levandegöra innehållet i barnböcker på ett mer kreativt och mångsidigt vis i bibliotekens lokaler. Första verk att bli levandegjort är Vandaförfattaren Siri Kolus bok Me Rosvolat. Denna boks innehåll levandegörs i samarbete med bl.a. författaren, Vanda ordkonstskola och skådespelare samt via filmvisningar. Målet är att skapa en grundsats för av-produktion till närapå alla bibliotek, för att få till stånd en smidig produktion. Av-utrustningen kan också utnyttjas när medieverkstäder för allmänheten arrangeras. Nytt bibliotek genom återvinning Gör om bibban! ( ) Genom projektet leds planeringen av renoveringen i Håkansböle bibliotek in på helt nya banor, invånarna i området bjöds in för att planera servicen i det egna biblioteket och en HelMet-lästips på video. Bild: Manu Kuutti 13

8 Nya former av service tillsammans med samarbetsparterna Verksamhetsberättelse 2012 / Biblioteks- och informationstjänster inredning enligt återvinningsideologins principer. Utgångspunkter för servicedesignen skapades vid fyra verkstäder med namnet Gör om bibban; dessa verkstäder var öppna för alla och vid en av dem deltog även inredningsarkitekten Minna Haapakoski. Ombyggnaden av Håkansböle bibliotek blir klar hösten Musik i biblioteket ( ) Projektet är en del av bibliotekets strävan till mer mångsidig service för dem som är intresserade av musik. I samarbete med lokala samarbetsparter skapas tio evenemang med musikaliska förtecken, temat är roots och folk music, samt folkmusik. Vi minns ( ) Projektet har som syfte att erbjuda seniorerna bland biblioteksbesökarna stimulerande verksamhet, sociala kontakter, möjligheter att lära sig något nytt, utöka kreativiteten samt främja kunskapen om den egna livshistorien och det egna släktträdet. Deltagarna bearbetar sina egna liv genom minnen, bilder och berättelser. De igångsatta samarbetsprojekten i samarbete med övriga HelMetbibliotek. Regionalt utvecklingsprojekt inom ryskspråkig barnbiblioteksverksamhet ( ) HelMet-biblioteken (stadsbiblioteken i Helsingfors, Esbo och Vanda) samarbetar om att utveckla sin ryskspråkiga barnbiblioteksservice. AjanKohtaus! ( ) AjanKohtaus! (Aktuell!) är en kampanj med målet att till diskussion lyfta fram aktuella teman från olika ämnesområden. Avsikten är även att aktivera medborgarna till självständig tankeverksamhet, utbyte av åsikter och till att ifrågasätta ensidiga åsikter. Dokumentation av HelMet-bibliotekets gemensamma musiksamling (2006 fortsättningsvis) Den gemensamma musiksamlingen utvecklas som en riksomfattande dokumentations- och informationsservice. Gör om bibban! Musik i biblioteket 15

9 Årets huvudevenemang i biblioteken Tottatarua Barnens litteraturevenemang Tottatarua ordnades redan för femte gången i Point och drog som vanligt en tusental besökare. Eija Ahvo fungerade som konferencier och programmet kretsade kring drama. Utöver föreställningarna bereddes dramatiskt material i olika verkstäder. Mångkulturella veckan I programmet framhävdes särskilt musik och teater. Musiker, sagoberättare, författargäster och hantverkare introducerade deltagarna i sin kultur och skapade möjligheter till möten med nya och fina upplevelser i en helt vardaglig miljö, i biblioteket. Sagoskogens kungligheter Den magiska barnfesten spred sig till alla Vandas bibliotek och samlade kring tretusen ivriga vänner av goda berättelser kring sagofigurerna. Under evenemanget var även drakarna i farten. Seniorveckan Carpe diem Fånga dagen! Allt möjligt roligt var tillåtet under Seniorveckan. Under veckans evenemang kunde man tänja på sina gränser eller slå sig ner och minnas i gott sällskap. Evenemang för allmänheten (st.) antal deltagare (personer) 9493 Sagotimmar (st.) antal deltagare (personer) 4381 Biblioteks- och informationsservicens verksamhetsställen 2012 Björkby bibliotek Dickursby bibliotek Hasselbackens bibliotek Håkansböle bibliotek Katrine patienbibliotek Lumos bibliotek Mikkola bibliotek Myrbacka bibliotek Mårtensdals bibliotek Points bibliotek Sandkulla bibliotek Västerkulla bibliotek Mobila biblioteken Haave och Tarina Tottatarua Mångkulturella veckan Sagoskogens kungligheter 17

10 Utanför bibliotekets väggar Biblioteket är också aktivt vid olika evenemang. Under år 2012 prövade man på olika koncept särskilt vid evenemang som är populära bland unga och personer som arbetar med pedagogiska frågor. Till rollspelsevenemanget Ropecon rullade en biblioteksbuss (denna gång från Helsingfors) och bibliotekets verksamhet blev bättre bekant för de runt personer som besökte avdelningen. Bibliotekets tjänster riktade till pedagoger presenterades vid mässan EDUCA samt vid kongressen Opi ja kasva. Vid EDUCA-mässan hade vi en gemensam avdelning tillsammans med Kirjastot.fin, Helsingfors stadsbibliotek, Esbo stadsbibliotek, Finlands biblioteksförening och Kirjastolehti. Vi placerade vår avdelning på Mediefostringstorget där vi var en naturlig part bland alla andra mediefostrare. Samarbetet med andra aktörer inom mediefostran intensifieras framöver. IFLA-konferensen Den innersta substansen i konferensverksamhet blev också bekant för vissa biblioteksanställda i och med att de som frivilliga deltog i arbetet med att arrangera en internationell konferens i Helsingfors inom ramen för bibliotekssektorns takorganisation IFLA. Totalt sett bekantade sig 30 biblioteksanställda med de nyaste vindarna inom sektorn. På ort och ställe presenterades det av Vanda utvecklade konceptet HelMets Upplevelseresor som är ett nytt sätt att ge lästips för vuxna samt Håkansböle biblioteks projekt Gör om bibban! (Håkansböle presenteras även vid följande IFLA under 2013). IFLA-besökarna kunde bekanta sig med biblioteksbussen Haave utanför Mässcentrum och under konferensens officiella biblioteksbesök fick de en chans att se Lumo, Point och Myrbacka. Från bokmässan till HelMets Upplevelseresor Under Helsingfors Bokmässa hade HelMetbibliotekets avdelning i bruk det av Vanda bibliotek utvecklade konceptet HelMets Upplevelseresor. Mässavdelningen (20m²) förvandlades till upplevelseresebyrå som erbjöd läsupplevelser. De mässbesökare som steg in i avdelningen lockades att delta i en lekfull resutlottning där varje lott gav vinst. Vinsten var antingen en Tidsresa, Delikatessresa, Spänningsresa, Resa in i sig själv, Resa ut i Europa eller en Underhållningsresa. Om mässbesökaren for iväg på t.ex. en Tidsresa fick han eller hon en resebiljett med fem noggrannt utvalda boktips som passade in på temat. Därefter presenterade resebyråns tjänsteman de böcker som fanns på biljetten. Från resan fick man skicka en gratis hälsning per vykort till en vän. Dessutom lockades besökarna till HelMet. fi-webbsidorna via upplevelserestävlingen, resebiljetterna och vykorten. En tävling på Facebook ordnades också före mässan där två bilejtter till bokmässan utgjorde vinst. Det planerades en fortsättning på detta koncept i samband med även andra evenemang. Upplevelseresor, affisch (detalj)

11 Vanda stad Biblioteks- och informationstjänster Näckrosvägen Vanda Bokbussen. Foto: Sakari Manninen

HelMet-bibliotekets låneregler

HelMet-bibliotekets låneregler Till våra kunder HelMet-bibliotekets låneregler HelMet är en förkortning av Helsinki Metropolitan Area Libraries. Invånarna i Esbo, Grankulla, Helsingfors och Vanda har rätt att använda bibliotekstjänsterna

Läs mer

E-kampanj på östgötabiblioteken oktober 2009

E-kampanj på östgötabiblioteken oktober 2009 E-kampanj på östgötabiblioteken oktober 2009 Bakgrund! Bibliotekens tjänster på nätet www.ostgotabibliotek.se Biblioteket hemifrån Sök i bibliotekens kataloger Låna om och beställ Ladda ner e-böcker Lyssna

Läs mer

Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson. Bokklubb och kulturklubb för barn. Paper presenterat vid konferensen. 10-11 oktober 2007 i Borås

Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson. Bokklubb och kulturklubb för barn. Paper presenterat vid konferensen. 10-11 oktober 2007 i Borås Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson Bokklubb och kulturklubb för barn Paper presenterat vid konferensen 10-11 oktober 2007 i Borås Klubbverksamhet på Borås Stadsbibliotek. Tänk att få överösa barn

Läs mer

Svensk Biblioteksförenings studiepaket. Barn berättar. En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek

Svensk Biblioteksförenings studiepaket. Barn berättar. En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek Svensk Biblioteksförenings studiepaket Barn berättar En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek Välkommen till studiepaketet Barn berättar! Svensk Biblioteksförening ska främja biblioteksutveckling.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Innehåll Hur leker man sig till en bättre värld?... 3 2011 -året då tusentals barn började skapa en bättre värld med Retoy... 3 Leksaksbytarbazaren och Retoy lab i Retoys verksamhet...

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

Ökad digital delaktighet så kan biblioteken bidra

Ökad digital delaktighet så kan biblioteken bidra Ökad digital delaktighet så kan biblioteken bidra Föredragning för kommunstyrelsen i Mjölby 29 maj 2013 Birgitta Hellman Magnusson, bibliotekschef Riksomfattande kampanj Treårig kampanj 2011-2013 Målet

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Folkbiblioteken i Lund. Årsberättelse 2008

Folkbiblioteken i Lund. Årsberättelse 2008 Folkbiblioteken i Lund Årsberättelse 2008 Viktiga händelser 2008 Ny organisation Från 1 januari trädde en ny organisation i kraft. Biblioteksplan En plan för biblioteksverksamheten i Lunds kommun fastställdes

Läs mer

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Göteborg 2 mars 2011 Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling av bibliotek 2001-2004 - Equal Biblioteken

Läs mer

Barn och medier. En lättläst broschyr

Barn och medier. En lättläst broschyr Barn och medier En lättläst broschyr Innehåll Inledning 3 Åldersgränser 4 Internet 8 Spel 14 Använder ditt barn medier för mycket? 15 Läsning 16 Alla kan vara medieproducenter 18 2 Inledning Alla barn

Läs mer

IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest

IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest Det mångkulturella biblioteket nyckeln till ett kulturellt mångfaldssamhälle i dialog Människor i dag lever i ett alltmer heterogent samhälle. Det finns mer än

Läs mer

ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEK. HELMET- BIBLIOTEKENS, dvs ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEKS KUNDREGISTER

ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEK. HELMET- BIBLIOTEKENS, dvs ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEKS KUNDREGISTER HELMET- BIBLIOTEKENS, dvs ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEKS KUNDREGISTER 15.05.2008 1 REGISTRETS NAMN 2 REGISTERUPPRÄTTHÅLLARE 3 REGISTERANSVARIGA 4 REGISTRETS SYFTE OCH GRUNDEN FÖR

Läs mer

Planeringsmall för samarbetsprojekt/maracaskampanjer

Planeringsmall för samarbetsprojekt/maracaskampanjer Planeringsmall för samarbetsprojekt/maracaskampanjer Namn på kampanjen: Barnboksveckor 2011 Tema: I fantasins värld, sagor och fantasy Målgrupp: Barn 0-12 år Fokus: Upplevelsen alla medier är tillåtna!

Läs mer

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014 Vara kommun Bibliotek Våren 2014 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NBI (Nöjd Biblioteks Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som har bibliotekskort

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors.

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors. lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

Biblioteksundersökning Linköping 2012 Användare

Biblioteksundersökning Linköping 2012 Användare Biblioteksundersökning Linköping 2012 Användare 300 telefonintervjuer med användare De som under de senaste 12 månaderna besökt Linköpings stadsbibliotek eller dess webbplats. (inklusive närbibliotek/bokbuss,

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 38 36,2 B. Kvinna 65 61,9 C. Annan 2 1,9 Min ålder A. yngre än 25 år 16 15,2 B. 26 45 år 28 26,7 C. 46 65 år 26 24,8 D. äldre än 65 35 33,3 Tid för mitt

Läs mer

14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster

14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster 14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster Varför marknadsföring? Nätverksarbete med bibliotekscheferna 2005: Vilken är den viktigaste utvecklingsfrågan för biblioteket?

Läs mer

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Birgitta Winlöf 2005-12-21 023-837 38 Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Projektets övergripande syften har varit: Förbättra bibliotekens möjligheter att bidra till den regionala viljan att

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011 Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan läsåret 2010-2011 1 Biblioteks- och läsutvecklingsplan samt IT Övergripande verksamhetsmål för skolbiblioteket Skolbiblioteket ska hjälpa eleverna: att utveckla

Läs mer

Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN

Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN 2 Förord En biblioteksplan är tänkt att vara ett redskap för politiker och tjänstemän att på ett strukturerat sätt ta tillvara befintliga biblioteksresurser,

Läs mer

Biblioteksplan för Oxelösunds kommun 2015-2017

Biblioteksplan för Oxelösunds kommun 2015-2017 för 2015-2017 2014-08-12 1(8) Biblioteksplan Kultur- och fritidsförvaltningen Biblioteket Kerstin Nordén, Telefon 0155-383 50 kerstin.norden@oxelosund.se Biblioteksplan för 2015-2017 1. Bibliotekets verksamhet

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2009-06-16 1/10 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 Folkbiblioteksverksamheten 3 Skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

2 REGISTERUPPRÄTTHÅLLARE

2 REGISTERUPPRÄTTHÅLLARE Registerbeskrivning Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda stadsbiblioteks kundregister Personuppgiftslagen (523/99) 10 och 24 Avfattad den 15.5.2008 1 REGISTRETS NAMN HelMet-bibliotekens kundregister

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Kommunernas användning av webbkommunikation och sociala medier 2015. 12.6.2015 Hagerlund Tony webbkommunikationschef

Kommunernas användning av webbkommunikation och sociala medier 2015. 12.6.2015 Hagerlund Tony webbkommunikationschef Kommunernas användning av webbkommunikation och sociala medier 1 Bakgrund Enkäten genomfördes i april 1 (1.-17.4.) Den skickades via kommunernas registraturer till dem som ansvarar för webbkommunikationen

Läs mer

Kundenkät om Tritonias bibliotekstjänster 2010 Resultat

Kundenkät om Tritonias bibliotekstjänster 2010 Resultat Kundenkät om Tritonias bibliotekstjänster 2010 Resultat Jonna Hahto 27.8.2010 Sammanfattning, översatt av A-S Källund 2 Innehåll Inledning 1 Bibliotekens nationella användarenkät 2010 Bakgrundsuppgifter

Läs mer

Traditioner och nutid. Biblioteket syns

Traditioner och nutid. Biblioteket syns Salo stadsbibliotek Biblioteket betjänar Bibliotekstjänsterna har blivit mer mångsidiga än den traditionella låneoch returneringsverksamheten. Salo stadsbibliotek erbjuder material för informationshunger

Läs mer

Folkbiblioteken i. Västra Götalands län 2009. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Västra Götalands län 2009. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i Västra Götalands län regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Biblioteken är i grunden ett frihetsprojekt som ger fri tillgång till information och kunskap för att stimulera

Läs mer

Varför är det viktigt att ditt barn läser?

Varför är det viktigt att ditt barn läser? LUST ATT LÄSA Många av oss föräldrar drar en lättnadens suck när barnen lärt sig läsa och vill börja läsa själva. Och visst är det en milstolpe att fira, men även efter detta har du möjlighet att uppleva

Läs mer

Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet. En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag

Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet. En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 3 En fördjupningsstudie av e-böcker

Läs mer

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar:

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar: Hej! Tack för att du lämnar 2013 års uppgifter om kommunens folkbibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Notera hur lång tid det tar att sammanställa uppgifterna och fylla i enkäten,

Läs mer

Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29

Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29 Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29 Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling

Läs mer

Folkbiblioteken i. Dalarnas län 2009. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Dalarnas län 2009. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i Dalarnas län regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Biblioteken är i grunden ett frihetsprojekt som ger fri tillgång till information och kunskap för att stimulera mänsklig

Läs mer

Låt Allas bli din lugna stund i vardagen

Låt Allas bli din lugna stund i vardagen Låt Allas bli din lugna stund i vardagen Allas är kreativ, färgstark och mångsidig! Tidningen bjuder på inspirerande recept, intressant läsning, hälsa och roligt mode men också skön avkoppling mitt i veckan.

Läs mer

Utställare på Bokmässan Community

Utställare på Bokmässan Community Utställare på Bokmässan Community Den här guiden är tänkt att hjälpa dig som utställare på Bokmässan att börja använda vår nya Community som ett sätt att kommunicera med besökare och andra aktörer på Bokmässan.

Läs mer

Folkbiblioteken i. Stockholms län 2005. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Stockholms län 2005. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i s län 2005 regionala förutsättningar för kunskapssamhället 1. Inledning Bibliotek för bildning, information och kultur I takt med en ökande internationell konkurrens inom fler och fler

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA Vision Bibliotek och IT skall som en innovativ och gränsöverskridande del av Malmö högskolas lärande- och forskningsmiljö ge studenter och personal

Läs mer

Fountain Park Ab Gemensam Visdom i Praktiken

Fountain Park Ab Gemensam Visdom i Praktiken Fountain Park Ab Gemensam Visdom i Praktiken Fountain Park Ab Ledande Strategiarbete Påverkande Ny ledare ombord Förändringsprocesser Värden och etiska principer Förändringar i verksamhetsmiljön Kommunicera

Läs mer

Studieplan/handledning för cirkeledare till. Läsa tillsammans med äldre!

Studieplan/handledning för cirkeledare till. Läsa tillsammans med äldre! Studieplan/handledning för cirkeledare till Läsa tillsammans med äldre! Studieplan och handledning till Läsa tillsammans med äldre Det här är en handledning och studieplan till Centrum för lättlästs utbildningsmaterial

Läs mer

Projektmaterial. Molkoms folkhögskola

Projektmaterial. Molkoms folkhögskola Projektmaterial IT-KOMMUNIKATION - HANDIKAPPAR DET? Molkoms folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net MOLKOMS

Läs mer

Folkbiblioteken i. Örebro län 2006. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Örebro län 2006. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i regionala förutsättningar för kunskapssamhället 1. Inledning Bibliotek för bildning, information och kultur Folkbiblioteken har ett brett uppdrag där huvuduppgifterna är att garantera

Läs mer

Bilaga 3. Exempel på utvärderingsmaterial i Virvatuli-modellen

Bilaga 3. Exempel på utvärderingsmaterial i Virvatuli-modellen Bilaga 3. Exempel på utvärderingsmaterial i Virvatuli-modellen Nedan följer en sammanställning av möjligt material till stöd för utvärdering enligt Virvatuli-modellen. I tabellerna ges också exempel på

Läs mer

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) fick år 2005 ett tillägg som säger att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka och

Läs mer

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009 I Uppvidinge kommun finns fem integrerade folk- och skolbibliotek samt ett gymnasiebibliotek. Biblioteken har en gemensam webbplats och gemensam

Läs mer

SPF:s IT enkät hösten 2010

SPF:s IT enkät hösten 2010 SPF:s IT enkät hösten 2010 Denna enkät strävar till att kartlägga kunskaperna, intresset och behovet av IT-skolning och resurser inom Svenska pensionärsförbundets (http://www.spfpension.fi) medlemmar och

Läs mer

Folkbiblioteken i. Örebro län 2012. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Örebro län 2012. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i län regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk Biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2872 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: AMMATTI- KORKEAKOULUKIRJASTOT 2013

KYSELYLOMAKE: FSD2872 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: AMMATTI- KORKEAKOULUKIRJASTOT 2013 KYSELYLOMAKE: FSD2872 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: AMMATTI- KORKEAKOULUKIRJASTOT 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2872 NATIONAL USER SURVEY OF FINNISH UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES LIBRARIES 2013 Tämä

Läs mer

Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer

Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer Föreningen Kulturstorm Rådhusesplanaden 10-12 903 28 Umeå Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer 1. Projektbeskrivning Idén med projektet är att introducera internet på ett lekfullt

Läs mer

ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET. Bokleffe i Älvdalen

ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET. Bokleffe i Älvdalen ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET Bokleffe i Älvdalen 1 Det är såklart viktigt att alla människor läser, inte bara unga män. Men denna kategori ligger extra risigt till när det gäller läsning. 2 3 Bokleffe

Läs mer

Det skall börjas i tid.. det som roligt skall bli.

Det skall börjas i tid.. det som roligt skall bli. DRAKÄGGET Det skall börjas i tid.. det som roligt skall bli. Var - och vad Ett barns språk utvecklas i samspel med andra. Vi vill stimulera små barn och deras föräldrar och pedagoger till språk- och läslust.

Läs mer

Att nå ut till talboksläsande barn och unga. Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27

Att nå ut till talboksläsande barn och unga. Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27 Att nå ut till talboksläsande barn och unga Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27 Agenda Introduktion Vem är jag? Hur jobbar jag: Samverka och nätverka Informationskampanjer Kurs

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer

En utvärdering av verksamheten vid finlandssvenska folkbibliotek 2000 - Barbro Wigell-Ryynänen, UVM

En utvärdering av verksamheten vid finlandssvenska folkbibliotek 2000 - Barbro Wigell-Ryynänen, UVM En utvärdering av verksamheten vid finlandssvenska folkbibliotek 2000 - Barbro Wigell-Ryynänen, UVM Artikeln har tidigare publicerats i SFV:s kalender 2001. Det svenska biblioteksdistriktet omfattar biblioteks-

Läs mer

Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad

Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad - att säkerställa nationella minoriteters rättigheter är en del av Göteborgs Stads arbete med mänskliga rättigheter Emma Makkonen Tre förvaltningsområden rött

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust 1 BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som ska ge en överblick över bibliotekens verksamheter samt ansvarsfördelningen

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2146 KuntaSuomi 2004 : kirjastotoimi 1999 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Läs mer

Biblioteksbesök och ålder

Biblioteksbesök och ålder Biblioteksbesök och ålder 15-29 år 30-49 år 50-64 år 65-85 år 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Källa: SOM- insdtutet. Biblioteksbesök och kön Kvinnor

Läs mer

Biblioteksplan 2014-2017

Biblioteksplan 2014-2017 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2014-2017 Version: 3.0 Fastställd: KF 2014-04-16, 29 Uppdateras: 2016 Biblioteksplan 2014-2017 Innehållsförteckning 1. Biblioteksfakta 2. Inledning 3. Uppdrag och roller

Läs mer

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Helena Söderlund, Länsbiblioteket i Örebro län

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Helena Söderlund, Länsbiblioteket i Örebro län MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 8-9 oktober 2003 Helena Söderlund, Länsbiblioteket i Örebro län Resursbibliotek för döva I Örebro pågår sedan oktober 2001 projektet Resursbibliotek för döva. Initiativtagare

Läs mer

INKÖPSPOLICY. vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK

INKÖPSPOLICY. vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK Kultur & Fritid Sundsvalls stadsbibliotek Kerstin Sjöström 2006-12-06 INKÖPSPOLICY vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK Mål och riktlinjer 2 Urvalsprinciper 3 Sid. 2 MÅL OCH RIKTLINJER Biblioteket skall värna

Läs mer

Folkbiblioteken i. Region Skåne 2013. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Region Skåne 2013. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i Region Skåne regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen

Läs mer

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Biblioteksundersökning Höör Användare Sammanställning 110106 Jema Kulturundersökningar Bakgrund Jema Kulturundersökningar har på uppdrag av Kultur Skåne under

Läs mer

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé Strategisk verksamhetsplan för Kulturförvaltningen Kompletterar Kulturpolitiska mål för Värnamo kommun 2011 2014 och Biblioteksplan för Värnamo kommun 2011 2014. Kn 2014-02-19 19 Bilaga 3 1. Mission Kulturnämnden

Läs mer

Har du en idé? Vi hjälper dig vidare. Skydda dina idéer

Har du en idé? Vi hjälper dig vidare. Skydda dina idéer Har du en idé? Vi hjälper dig vidare Skydda dina idéer Välkommen till PRV:s bibliotek PRV:s bibliotek är ett expertbibliotek inom immaterialrätt och patentinformation. Det fungerar som en kanal där allmänheten

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Fresh Experts-programmet i detalj

Fresh Experts-programmet i detalj Bio- och miljövetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet Fresh Experts-programmet för magistrar 2010 2011 Studerande Du är viktig för oss. Bli färdig och delta i Fresh Experts-programmet! Hallå

Läs mer

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012 Gender budgeting biblioteken i Askersund 212 Sammanfattning: Fler kvinnor än män besöker biblioteken i Askersund. Fler kvinnor än män lånar från biblioteken. Men kvinnorna lånar i högre utsträckning till

Läs mer

Arvika läser Tove Jansson

Arvika läser Tove Jansson Projektbeskrivning Arvika läser Tove Jansson Syfte Projektet "Arvika läser Tove Jansson" avser att lyfta fram skönlitteraturen på olika sätt, med olika aktörer i Arvika kommun, och visa på att litteratur

Läs mer

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015 VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015 Ledningens mål Lägga upp en strategi för Fridhems pedagogiska utveckling för de närmaste fem åren. Göra en omvärldsanalys över presumtiva kursdeltagares

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola?

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola? HUR FÖRNYAS ANTAGNINGEN AV STUDERANDE TILL HÖGSKOLORNA? SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR Hur går det till när reformen genomförs stegvis? I reformens första skede kan högskolorna bestämma att reservera studieplatser

Läs mer

Rapport november. Nytta & nöje på nätet : Internetguidning på östgötabibliotek

Rapport november. Nytta & nöje på nätet : Internetguidning på östgötabibliotek Rapport november Nytta & nöje på nätet : Internetguidning på östgötabibliotek Viktiga händelser under den gångna månaden Styrgruppen samlades för ett första möte den 23 november. Kerstin Olsson, Anne Hederén,

Läs mer

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling Hej! Välkommen till Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik! Även om ni inte har ett skolbibliotek är det några frågor som bör besvaras. Uppe i högra hörnet i enkäten finns en knapp där du kan gå in

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET Verksamhetsmål för 2001 Huvudmålet år 2000 var Att fortsätta arbetet med att, i enlighet med biblioteksutredningen 1998, bygga upp ett högskolebibliotek av bra

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 Dagens program Om projektet Erfarenheter Ytterbyns förskola Pedagogiska aspekter av ipads Introduktion på ipaden (teknisk utbildning) Testa några pedagogiska appar Metoden

Läs mer

Gemensam e-kampanj i Östergötland. Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, maj 2008

Gemensam e-kampanj i Östergötland. Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, maj 2008 Gemensam e-kampanj i Östergötland Bakgrund Presskonferens om östgötabibliotekens gemensamma e-tjänster november 2006 Beslut om gemensam handlingsplan för 24- timmarsbiblioteket, april 2007 Lansering av

Läs mer

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ungdomsfullmäktige

Läs mer

Vill du vara en Kulturarvsskapare?

Vill du vara en Kulturarvsskapare? Vill du vara en Kulturarvsskapare? Tävling för barn och unga: Kulturarvsskaparna Sverige Berätta historien om ett föremål och dela den med hela Europa din grupp kan vinna 500 euro! HUSHÅLLSPAPPER, MOBILTELEFONER,

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 Innehåll - Bakgrund...2 - Syfte...2 - Arbetsgrupp...2 - Nulägesbeskrivning...3 - Omvärldsanalys...4 - Samverkan...5 -

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 24 25,8 B. Kvinna 60 64,5 C. Annan 9 9,7 Min ålder A. yngre än 25 år 40 43 B. 26 45 år 18 19,4 C. 46 65 år 17 18,3 D. äldre än 65 18 19,4 Tid för mitt besök

Läs mer

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Projektplan för samverkan mellan Länsbibliotek Sörmland, Länsbibliotek Västmanland, Länsbiblioteket i Örebro län och Regionbibliotek Stockholm Bakgrund

Läs mer

Sammanställning av svaren

Sammanställning av svaren Sammanställning av svaren Utvärderingsfrågor Barnboksveckorna 2009 1. Hur tycker ni att det länsövergripande samarbetet kring Barnboksveckorna har fungerat? Vad var bra? Vad var dåligt? Tanken på ett länsövergripande

Läs mer

Marknadsföring som verktyg för ökad användning av våra produkter och tjänster. Marknadsföring. Behöver bibliotek marknadsföras?

Marknadsföring som verktyg för ökad användning av våra produkter och tjänster. Marknadsföring. Behöver bibliotek marknadsföras? Marknadsföring som verktyg för ökad användning av våra produkter och tjänster LM Informationstjänst seminar VÄLKOMNA Marknadsföring målsättning, målgrupp, strategi, kundkategorier, konkurrensanalys,kundsegment,

Läs mer

Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete

Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete Karleby stadsfullmäktige behandlade 17.3.2014 25 arbetshälsoenkäten som gjordes

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN

ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN Reviderad i juni 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förskolans uppdrag 3 Värdegrund 4 Likabehandling 4 Inskolning 5 Föräldrasamverkan 5 Rutinsituationer 5 Leken 5 Matematik 6 Språk

Läs mer

SVAR PÅ FULLMÄKTIGEMOTION SOM HANDLAR OM ELEKTRONISK KOMMUNIKATION OCH ÄLDRE MÄNNISKOR

SVAR PÅ FULLMÄKTIGEMOTION SOM HANDLAR OM ELEKTRONISK KOMMUNIKATION OCH ÄLDRE MÄNNISKOR Stadsstyrelsen 29 02.02.2015 SVAR PÅ FULLMÄKTIGEMOTION SOM HANDLAR OM ELEKTRONISK KOMMUNIKATION OCH ÄLDRE MÄNNISKOR STST 02.02.2015 29 Beredning och tilläggsuppgifter: Kommunikationschef Aino-Marja Kontio,

Läs mer

Utvecklande och styrning av den elektroniska kommunikationen

Utvecklande och styrning av den elektroniska kommunikationen Resumé 351 /54/04 UTVECKLANDET AV ELEKTRONISKA KOMMUNIKA- TIONSTJÄNSTER I DEN OFFENTLIGA FÖRVALTNINGEN Huvudfrågan vid revisionen var att kartlägga hur den elektroniska kommunikationen i den offentliga

Läs mer

www.kulturradet.se under Statistik, Bibliotek, Forskningsbibliotek.

www.kulturradet.se under Statistik, Bibliotek, Forskningsbibliotek. Välkommen till 2009 års forskningsbiblioteksstatistik! Tack för att du loggat in i frågeformuläret om 2009 års forskningsbiblioteksstatistik!!! sbiblioteksstatistik!!! Titta hur mycket klockan är, du behöver

Läs mer