Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Eva Borg (S)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Eva Borg (S)"

Transkript

1 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08: , ajournering , Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Eva Borg (S) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör Christina Åkesson, sekreterare Sven-Erik Bergström, verksamhetschef Marcus Neck, ekonom, 272 Tomas Berndtsson, förvaltningschef, Gymnasie & Vuxenutbildning, 281 Camilla Lindberg, samordnare nyanlända, 281 Karin Månsson, ekonom, 281 Gunilla Josefsson, ekonomichef, 280, 282 Mariann Gustavsson, controller, 282 Övriga samråd med Service, Peter Söderberg (M), ordförande Monica Neptun (FP), vice ordförande Ulrika Haij, projektledare Plats och tid justering Kommunstyrelsens förvaltning Underskrifter Sekreterare Christina Åkesson Paragrafer Ordförande Per Ödman (M) Protokolljusterare Fredrik Hansson (C)

2 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (23) Organ Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslagsdatum "[Klicka här och skriv datum ÅÅÅÅ-MM-DD]" Anslaget ska sättas upp inom 2 dagar efter justering. då anslaget tas ner "[Klicka här och skriv datum ÅÅÅÅ-MM-DD]" Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens förvaltning Underskrift "[Klicka här och skriv namn på personen som anslår protokollet]"

3 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (23) Innehåll Antagande av detaljplan för kvarteret Valand, D Synpunkter - vägledning för kommunal tillstyrkan av vindkraftverk 6 Yttrande över samrådsunderlag gång- och cykelväg längs väg 953 Gamla Särövägen 7 Ramjustering budget för gång- och cykelväg, Kläppavägen 8 Förändrad hantering av lån till Vatten och avloppsanslutning i samband med VA-sanering 9 Ny beräkningsmodell för medlemsavgift till Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 11 Policy och riktlinjer för intern handel 12 Delårsrapport 2014 för kommunstyrelsen - Uppföljning per 31 augusti och prognos för helår Svar på motion om busskort till alla unga, från Johan Tolinsson (S), Maj- Britt Rane Andersson (S) och Renée Sylvan (S) 14 Svar på motion om fria resor med allmän kollektivtrafik för 65+, från Roger Larsson (KB) 15 Svar på motion om tillfälliga busskort för skolelever under viss del av året, från Roger Larsson (KB) 16 Svar på motion om skolkort till alla våra skolungdomar, från Roger Larsson (KB) 17 Rapporteringsskyldighet enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 18 Remissvar - Förslag till utveckling av missbruks- och beroendevården i Halland 19 Information - Bostadsförmedlingen 20 Samråd - regelverk kring intern handel och konkurrensutsättning 21 Information om kommunens flyktingmottagning 22 Information - Delårsrapport för kommunen per 31 augusti

4 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (23) 265 Antagande av detaljplan för kvarteret Valand, D 139 Dnr KS/2014:369 Beslut Förslag till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige Detaljplan för kv. Valand i Kungsbacka, D139, antas. Projekt Väster om ån syftar till en stadsutveckling av kvarteren Valand och Ejdern. Syftet med planläggningen är att skapa ett stråk som förbinder Kungsbacka innerstad med Kungsmässan samt möjliggöra nybyggnation av ca 300 bostäder, vara hälften hyresrätter, ca m 2 kontor, ca m 2 lokaler/handel samt ett parkeringshus med 350 platser. Kommunstyrelsens förvaltning har deltagit i planarbetet och beaktat genomförandefrågorna. Detaljplanen för kv. Valand är framtagen i enlighet med kommunstyrelsens intentioner och direktiv i planprogrammet. Kommunstyrelsen beslutade i augusti 2011 att godkänna planprogram för kvarteret Valand, Väster om ån - etapp 1, och uppdrog samtidigt åt byggnadsnämnden att utarbeta förslag till detaljplan för kv. Valand i enlighet med godkänt planprogram. Följande avtal för kv. Valand har tidigare godkänts av kommunfullmäktige: , Samarbetsavtal mellan kommunen och Aranäs KB , Förlängning av Samarbetsavtal mellan kommunen och Aranäs KB , Avtal om Genomförande och Marköverlåtelse mellan kommunen och Aranäs i Kungsbacka 7 AB, som reglerar genomförande av byggnation av bostäder, kontor och parkeringshus inom kommunens fastigheter inom kvarteret Valand. Avtalet innebar nya villkor för marköverlåtelse , Exploateringsavtal för kv. Valand 4 mellan kommunen och Aranäs KB för tillkommande byggrätter inom fastigheten Valand 4 (Teliahuset), Avtalen reglerar villkoren för överlåtelse av kvartersmark och allmän plats samt fördelning av ansvar för genomförande och finansiering av detaljplanen. Kommunen är huvudman för allmän plats och utför utbyggnad av allmän plats och andra allmänna anläggningar. Byggnadsnämnden beslutade , att överlämna förslag till detaljplan för kv. Valand till komunfullmäktige för antagande. Kommunstyrelsens förvaltning har inget att erinra mot förslaget. Paragrafen fortsätter

5 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (23) 265 fortsättning Tjänsteskrivelse, Byggnadsnämnden, , 267 Aranäs Byggnadsnämnden

6 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (23) 266 Synpunkter - vägledning för kommunal tillstyrkan av vindkraftverk Dnr KS/2014:334 Beslut Förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen har inga synpunkter och beslutar att sända yttrande, daterat , som svar på remissen. Enligt miljöbalkens regler kan en vindkraftetablering bara få tillstånd om kommunen säger ja till etableringen. Bestämmelsen, som ofta kallas det kommunala vetot, har sedan den infördes 2009 orsakat problem för både vindkraftföretag och prövningsmyndigheter. Många kommuner är osäkra på hur bestämmelsen ska tillämpas, och tillämpningen varierar därför mellan olika kommuner. Dessutom kan det ta lång tid innan kommunen fattar sitt beslut, vilket gör att tillståndsprocessen drar ut på tiden. För att få till stånd en mer enhetlig och effektiv tillämpning av bestämmelsen har Energimyndigheten tillsammans med Naturvårdsverket tagit fram en vägledning för hur tillämpningen av bestämmelsen bör gå till. Målet är att få till stånd en effektivare och mer enhetlig beslutsprocess för vindkraftsetableringar. Vägledning för kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning av vindkraftverk har nu skickats ut på remiss och Kungsbacka kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter. Samverkan i beredningen av synpunkterna har skett mellan kommunstyrelsens förvaltning och förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd. Kungsbacka kommun har inga synpunkter på förslaget och vägledningen kommer att underlätta för kommunen i denna typ av ärenden. Även Kungsbacka har drabbats av oklarheterna kring de kommunala besluten avseende vindkraft. Vägledningen kommer i sin slutversion att ligga som underlag för handläggning av tidigare uppdrag från kommunfullmäktige till kommunstyrelsens förvaltning, att ta fram tillämpningar och anvisningar för vindkraft som prövas av miljöbalken (KS/2012:162). Tjänsteskrivelse, Vägledning för kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning av vindkraftverk Energimyndigheten Energimyndigheten, Maria Stenkvist Kommunstyrelsens förvaltning;js

7 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (23) 267 Yttrande över samrådsunderlag gång- och cykelväg längs väg 953 Gamla Särövägen Dnr KS/2014:348 Beslut Förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen är positiv till utbyggnad av gång- och cykelväg längs väg 953 och förordar förslaget väster om Gamla Särövägen. Trafikverket har i samarbete med Kungsbacka kommun upprättat ett samrådsunderlag för utbyggnad av gång- och cykelväg längs väg 953 Gamla Särövägen. Den aktuella sträckan finns med i kommunens Gång- och cykelplan Två alternativa åtgärdsförslag har tagits fram, Alternativ Öster och Alternativ Väster. Vid en västlig dragning ansluter gång- och cykelbanan till befintlig gc-väg i söder. Alternativ öster anläggs öster om vägen med passager i norr och söder för att ansluta till befintlig gång- och cykelväg. Kommunstyrelsen förordar Alternativ Väster för att undvika passager över väg 953. Tjänsteskrivelse, Trafikverket Kommunstyrelsens förvaltning;cn

8 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (23) 268 Ramjustering budget för gång- och cykelväg, Kläppavägen Dnr KS/2007:143 Beslut Förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att från kommunstyrelsens investeringsbudget, projekt Åsa station, överföra 6,3 mkr till nämnden för Teknik för utbyggnad av gc-banan längs Kläppavägen som ska förbinda Åsa centrum med Åsa station. Kapitalkostnader i form av avskrivningar och internränta för investeringen överförs från kommunstyrelsens driftbudget till Tekniks driftsbudget när investeringen tas i bruk. Kommunfullmäktige beslutade anslå 65 mkr för att bygga Åsa station. I budgeten för stationen ingår även byggnation av gång- och cykelbana från Åsa samhälle till Åsa station, en sträcka på cirka 1,6 kilometer. Eftersom Kläppavägen är en statlig väg är det Trafikverkets regelverk som gäller vid utbyggnad av gc-bana. Arbetsplanen överklagades vilket gjorde att gc-banan inte gick att färdigställa till öppnandet av stationen i december I juni 2014 beslutade regeringen att överklagandet av arbetsplanen ej godkändes och arbetsplanen vann laga kraft. Kommunen kan därmed starta utbyggnaden av gcbanan. Nämnden för Teknik ansvarar för utbyggnaden. Investeringsbudget samt driftsbudget för avskrivningar och internränta för gc-banan justeras från kommunstyrelsen till Nämnden för Teknik. Tjänsteskrivelse, Teknik Service ekonomi Kommunstyrelsens förvaltning;cn

9 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (23) 269 Förändrad hantering av lån till Vatten och avloppsanslutning i samband med VA-sanering Dnr KS/2014:340 Beslut Förslag till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut, , 15 om regler för utlåning från kommunen för finansiering av anslutningsavgift för vatten och avlopp upphör att gälla beslutade kommunfullmäktige att bevilja lån till privatpersoner för VAsanering. Villkoren som erbjöds var en lånetid på 20 år och till en räntesats motsvarande diskonto + 2 procentenheter. Diskonto motsvaras idag av referensräntan är referensräntan 1%. Effekten av fullmäktigebeslutet att låna ut pengar till VA-avgiften innebär att vi idag har 44 utlämnade lån till ett belopp på tillsammans 5,3 miljoner. Detta sätt att hantera VA-lån är ovanlig (om inte obefintligt) i andra kommuner. Det innebär att vi i kommunen skall hantera lån och ränteavier mm som inte tillhör våra normala arbetsrutiner. Idag lånar kommunstyrelsen ut pengar till en privatperson för att denne skall betala en skuld till Vatten- och avloppsenheten på Teknik. Ett bättre sätt är att följa lagen om allmänna vattentjänster. Lagen anger att kunden kan få avbetala skulden på 10 år. Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster reglerar hur man skall hantera personer med betalningssvårigheter. I lagens 36 finns reglerat hur man skall hantera fastighetsägare med betalningsbekymmer En anläggningsavgift skall fördelas på årliga betalningar (delbelopp) under en viss tid, längst tio år, om 1. avgiften är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och andra omständigheter, 2. fastighetsägaren begär att avgiften skall fördelas, och 3. fastighetsägaren ställer godtagbar säkerhet. Ränta enligt 5 räntelagen (1975:635) skall betalas på den del av avgiften som inte har betalats, från den dag det första delbeloppet förfaller till betalning till dess betalning sker. På delbelopp som har förfallit till betalning skall ränta i stället betalas enligt 6 räntelagen från delbeloppets förfallodag till dess betalning sker. De som idag har VA-lån får ha kvar dem tills de är slutamorterade men vi kommer att uppmuntra kunderna att vända sig till sin bank istället. Tjänsteskrivelse, Kommunfullmäktige, , 15 Paragrafen fortsätter

10 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (23) 269 fortsätter Yrkande Eva Borg (S) yrkar avslag på att upphäva fullmäktiges beslut om regler för utlåning. Per Ödman (M) yrkar bifall till förslaget från kommunstyrelsens förvaltning Proposition Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner eget yrkande bifallet. Nämnden för Teknik Service ekonomi Kommunstyrelsens förvaltning;gj

11 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (23) 270 Ny beräkningsmodell för medlemsavgift till Räddningstjänstförbundet Storgöteborg Dnr KS/2014:276 Beslut Förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen tillstyrker den av Förbundsstyrelsen förordade beräkningsmodellen, alternativ 1, för medlemsavgift till räddningstjänstförbundet i Storgöteborg som huvudalternativ. Medlemskommunerna i Räddningstjänstförbundet i Storgöteborg efterfrågar en ny, transparent och enkel modell för fördelning av medlemsavgifterna i förbundet. Genom att väga samman flera av parametrarna folkmängd, antalet utförda uppdrag enligt Lagen om skydd mot olyckor, LSO, som ett mått på antalet olyckor samt skriftlig brandskyddsredogörelse som redovisar antalet risk- och tillsynsobjekt speglas räddningstjänstens resursförbrukning per medlemskommun. Två alternativa beräkningsmodeller redovisas: Alternativ 1: 50 % folkmängd, 25 % LSO-uppdrag och 25 % skriftlig redogörelse Alternativ 2: 50 % folkmängd och 50 % LSO-uppdrag Förbundsstyrelsen förordar alternativ 1 som huvudalternativ då det bygger på flera parametrar och kan antas redovisa användningen av räddningstjänst-resurser per kommun. Förändringen av medlemskommunernas andelar får effekt på respektive kommuns medlemsavgift. I utredningen redovisas den årliga effekten vid förändring som genomförs över tre respektive fem år. Vid anslutningen av ytterligare en kommun kan den nya modell som gäller för befintliga medlemskommuner tillämpas från början. Alternativt beräknas medlemsavgiften utifrån den tillkommande kommunens kostnad för räddningstjänst efter avstämning med förbundet. Därefter behålls den andelen ett antal år. Tjänsteskrivelse, Remiss om Ny beräkningsmodell för medlemsavgiften till Räddningstjänsten i Storgöteborg Räddningstjänsten Storgöteborg, Service ekonomi;mn, Kommunstyrelsens förvaltning;gj

12 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (23) 271 Policy och riktlinjer för intern handel Dnr KS/2014:163 Beslut Ärendet återremitteras för politisk beredning. En policy för intern handel som anger syftet med att ha intern handel är framtagen för beslut. Syftet är att det som är effektivast att skötas gemensamt skall skötas av Nämnden för Service och inte på respektive nämnd. Policyn kompletteras med riktlinjer som anger vilka verksamheter som skall skötas via internhandel (köp och sälj) och vilka som skall skötas centralt men vara budgetfinansierade. Riktlinjerna beslutas av Kommunstyrelsen. Tjänsteskrivelse, Service Kommunstyrelsens förvaltning;gj

13 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (23) 272 Delårsrapport 2014 för kommunstyrelsen - Uppföljning per 31 augusti och prognos för helår 2014 Dnr KS/2014:363 Beslut Förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens delårsrapport per 31 augusti Kommundirektörens återrapportering om åtgärder för att få kommunstyrelsens årsprognos i enlighet med budget godkänns. Delårsrapporten 2014 är en uppföljning och avstämning mot nämndbudget Prognosen är att målen i huvudsak uppnås och att det blir en positiv budgetavvikelse för året med 800 tkr. Vid apriluppföljningen var prognosen negativ med tkr, främst beroende på ökade kostnader för bostadsanpassningsbidragen. Då gavs i uppdrag till kommundirektören att vidta åtgärder för att få en prognos i balans med årsbudgeten 2014 för kommunstyrelsen. Detta rapporteras enligt uppdrag i delårsrapporten. Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens Delårsrapport 2014 Kommunstyrelsens förvaltning;acj Service ekonomi;mn

14 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (23) 273 Svar på motion om busskort till alla unga, från Johan Tolinsson (S), Maj-Britt Rane Andersson (S) och Renée Sylvan (S) Dnr KS/2013:189 Beslut Ärendet återremitteras för komplettering. Johan Tolinsson, Maj-Britt Rane Andersson och Renée Sylvan (samtliga S) skriver i motion att det vore önskvärt med fria busskort till alla unga. Frågan har diskuterats under året och i arbetet med kommunbudget för 2015 gjordes bedömningen att det fanns utrymme att utöka ramen för kollektivtrafik för att möjliggöra fria busskort till gymnasieelever. Att införa fria busskort till alla skolelever bedömdes inte vara möjligt i dagsläget. Motionen anses därmed besvarad. Tjänsteskrivelse, Kommunstyrelsens förvaltning;cn Johan Tolinsson, Maj-Britt Rane-Andersson, Renée Sylvan

15 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (23) 274 Svar på motion om fria resor med allmän kollektivtrafik för 65+, från Roger Larsson (KB) Dnr KS/2014:322 Beslut Förslag till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige Motionen anses besvarad i och med antagandet av budget 2015 i KF 71/2014. Roger Larsson föreslår i motion att alla som fyllt 65 år och är folkbokförda i Kungsbacka kommun ska få resa gratis dygnet runt med allmän kollektivtrafik i kommunen. Frågan om fria resor för pensionärer har diskuterats under året. I arbetet med budget 2015 gjordes bedömningen att det fanns utrymme att utöka ramen för kollektivtrafik för att möjliggöra fria resor för pensionärer 65 år och äldre under lågtrafik. Att införa fria resor under hela dygnet bedömdes inte vara möjligt i dagsläget. Tjänsteskrivelse, Kommunstyrelsens förvaltning;cn Roger Larsson

16 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (23) 275 Svar på motion om tillfälliga busskort för skolelever under viss del av året, från Roger Larsson (KB) Dnr KS/2013:291 Beslut Förslag till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige Motionen avslås med hänvisning till att förslaget inte är ekonomiskt möjligt att genomföra. Roger Larsson (KB) föreslår i motion att Kungsbacka varje år inför tillfälligt busskort för skolungdomar under den mörka delen av året 1/11-28/2. Skolskjutsystemet i Kungsbacka består av ett 60-tal bussar. Hälften är kommunala skolskjutsar och hälften är Västtrafiks linjebussar. Under högtrafiktimmen mellan kl 7-8 samverkar bussarna för att på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt transportera en stor mängd resenärer under kort tid. Planeringen görs årsvis inför varje läsår. Det finns ingen ledig kapacitet i det befintliga systemet. Om elever ska erbjudas möjlighet till skolskjuts behövs därför fler bussar tas i anspråk. Så som avtalen med bussbolagen är konstruerade är det inte möjligt att avropa bussar endast del av året. Om fler bussar ska beställas måste det finnas en långsiktig användning för fordonen. Detta gör att det inte är ekonomiskt eller praktiskt möjligt att införa skolskjuts under endast en del av året. Tjänsteskrivelse, Kommunstyrelsens förvaltning;cn Roger Larsson

17 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (23) 276 Svar på motion om skolkort till alla våra skolungdomar, från Roger Larsson (KB) Dnr KS/2014:262 Beslut Ärendet återremitteras för komplettering. Roger Larsson (KB) motionerar om fria busskort till skolungdomar. Frågan om skolkort har diskuterats under året. I arbetet med kommunbudget för 2015 gjordes bedömningen att det fanns utrymme att utöka ramen för kollektivtrafik för att möjliggöra fria busskort till gymnasieelever. Att införa fria busskort till alla skolelever bedömdes inte vara möjligt i dagsläget. Tjänsteskrivelse, Kommunstyrelsens förvaltning;cn Roger Larsson

18 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (23) 277 Rapporteringsskyldighet enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Dnr KS/2014:349 Beslut Förslag till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige Rapport från nämnden för Funktionsstöd enligt 16 kap 6 f socialtjänstlagen och 28 f lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade noteras till protokollet. Kommunerna har, enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, samt enligt socialtjänstlagen, SoL, skyldighet att en gång per kvartal rapportera in gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Skyldighet föreligger också att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte har verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Kommunfullmäktige ska informeras i samband med rapporteringen till IVO. Rapportering till de förtroendevalda revisorerna sker enligt rutin. Beslut fattade av förvaltningen för Funktionsstöd enligt 9 LSS som ej verkställts inom tre månader: 19 avseende bostad med särskild service, 6 avseende kontaktpersoner och 3 avseende avlösarservice. Beslut fattade av förvaltningen för Funktionsstöd enligt 4 kap 1 SoL som ej verkställts inom tre månader: 1 avser bostad med särskild service, 2 beslut avser boendestöd och 1 avser kontaktperson. Rapportering avseende kvartal 2 har skett till IVO 24 juli Nämnden för Funktionsstöd, , 68 Nämnden för Funktionsstöd

19 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (23) 278 Remissvar - Förslag till utveckling av missbruks- och beroendevården i Halland Dnr KS/2014:300 Beslut Förslag till kommunstyrelsen Kungsbacka kommun ställer sig bakom samtliga huvudförslag i sammanställningen förslag till utveckling av missbruks- och beroendevården i Halland, daterad , i enlighet med yttrande från nämnden för Individ & Familjeomsorg, 103/2014. Kommunberedningen kom vid sitt möte den 4 juni 2014 överens om att sända utredningen om missbruks- och beroendevård i Halland på remiss till hallandskommunerna. Uppdraget att utreda och lägga fram ett förslag till utveckling av missbruks- och beroendevården i Halland tilldelades den taktiska gruppen Missbruk och beroende i regionsamverkansstrukturen av strategiska gruppen i januari Utredningen har behandlats i Chefgrupp Halland och Kommunberedningen. Tjänsteskrivelse, Nämnden för Individ & Familjeomsorg, 103/2014

20 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (23) 279 Information - Bostadsförmedlingen Beslut Informationen noteras till protokollet. Kommunfullmäktige beslutade i februari 2013 om att ha kvar den kommunala bostadsförmedlingen. Vid dagens sammanträde lämnar projektledare Ulrika Haij en redovisning av det nya bostadsförmedlingsprogrammet som startar den 1 oktober. Informationen ges i samråd med presidiet för Service.

21 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (23) 280 Samråd - regelverk kring intern handel och konkurrensutsättning Beslut Informationen noteras till protokollet. Nämnden för Service ska till interna beställare inom Kungsbacka kommun, tillhandahålla och utveckla tjänster med hög servicegrad som bidrar till måluppfyllelse för beställarna. Vid dagens samråd med presidiet för Service diskuteras regler kring nuvarande regler för beställar/utförarorganisationen samt regler för konkurrensutsättning.

22 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (23) 281 Information om kommunens flyktingmottagning Beslut Informationen noteras till protokollet. Vid dagens sammanträde ger Camilla Lindberg samordnare nyanlända, en lägesbeskrivning kring samordningen av nyanlända, hur etableringen går till samt att stort fokus läggs på kommunikation och informationsmöten.

23 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (23) 282 Information - Delårsrapport för kommunen per 31 augusti 2014 Beslut Arbetsutskottet kommer att lämna beslutsförslag till kommunstyrelsen, vid nästa sammanträde. Årets resultat förväntas bli ett överskott på 83 miljoner kronor och investeringarna blir rekordhöga 774 miljoner. Vid dagens sammanträde informerar Gunilla Josefsson, ekonomichef och Mariann Gustavsson, controller, om delårsrapporten, augusti 2014.

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 08:30-11.45, ajournering 09.50-10.05 Beslutande Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 8.30-11.20. Ajournering 9.40-10 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån 2008-05-14 kl 08.15-11.40 Beslutande Anders Hygrell Lars-Åke Gustavsson Roger Hansson Bengt Johansson Inga Göransson Gunilla Josefsson

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261 Kommunstyrelsen 2014-11-18 1 (66) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-17.55 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irené Homman (S) ordförande Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26 1(74) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-16.10 Ajournering 15:10-15:15 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) ersätter

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret Sammanträdesdatum Sida 0 Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 8.00 16.15 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S) 2: e vice ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 ande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) BrittMarie Hansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP)

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP) Kommunstyrelsen 2012-02-14 1 (92) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-17.30, ajournering kl. 11.35-11.45. Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anders Bengtsson (KD) Anki Enevoldsen

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 1(34) Sammanträdesdatum Plats och tid kl 13 00 16 55 i Listerbysalen, ajournering 14 30 14 45 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt Plats och tid Nya näset, kommunhuset, kl. 9.00-10.50 ande Irja Gustavsson (S), ordförande 92-119 Jonas Kleber (C), vice ordförande 92-119, ordförande 120-130 Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer