SJ AB Delårsrapport 1 JANUARI 30 JUNI 2001

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SJ AB Delårsrapport 1 JANUARI 30 JUNI 2001"

Transkript

1 SJ AB Delårsrapport 1 JANUARI 30 JUNI 2001 Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK -4 (22). Detta till följd av ökade kapital- och produktionskostnader för moderbolaget. Trafikintäkterna ökade med 16 procent och uppgick till MSEK (2 180). Efterfrågan på resemarknaden är stark och antalet resenärer ökar. Investeringarna uppgick till MSEK 347 (132) varav merparten avser förskott för nya fordon i mälardalstrafiken. Punktligheten uppgick till 86 procent och har påverkats av en tillfällig nedsättning av maxhastigheten på X Arbetet med att förbättra punktligheten fortgår. Skiljedomsförfarande pågår avseende ett i förhållande till SJ ABs egna kapital betydande belopp mellan Statens järnvägar och AB Storstockholms Lokaltrafik. SJ AB har förbundit sig att biträda Statens järnvägar i tvisten. SJ AB bedömer att Statens järnvägar kommer att ha framgång i skiljedomsförfarandet. Under våren har SJ AB identifierat ett antal värderingsrisker i överlåtelsebalansräkningen, vilka är föremål för ytterligare utredning. KONCERNÖVERSIKT jan-jun jan-jun jul helår MSEK * jun 2001* 2000* Rörelsens intäkter varav trafikintäkter Kassamässigt rörelseöverskott Rörelseresultat*** Rörelsemarginal, % 4,4 5,2 5,5 5,9 Resultat efter finansiella poster*** Vinstmarginal, % NEG 0,9 1,4 2,0 Räntabilitet på sysselsatt kapital, %** 2, Räntabilitet på eget kapital, %** NEG Soliditet, %** 16, Nettoskuldsättningsgrad, ggr** 2, Investeringar varav moderbolaget Anställda, genomsnittligt antal varav moderbolaget Resultat per aktie, kr** NEG Kassaflöde per aktie, kr** 80, Eget kapital per aktie, kr** * Pro forma, ej bolagiserad verksamhet ** Nyckeltal relaterade till balansräkningen är ej jämförbara mellan åren och redovisas därför ej. *** Exklusive jämförelsestörande poster

2 Marknad SJ utvecklar, producerar och säljer tågresor. SJ är huvudsakligen verksamt på marknaderna för de interregionala eller långväga resorna där de dominerande kundsegmenten är privat- och affärsresenärer samt långpendlare. På den långväga resemarknaden konkurrerar tåg med bil, flyg och buss, vilka enligt SCB:s resvaneundersökning har 11, 70, 12 respektive 7 procents marknadsandelar (mätt i personkilometer) inom segmentet. På järnvägsmarknaden har SJ cirka 70 procents andel. Det långväga inrikes resandet uppvisar för närvarande en negativ trend enligt TuristDataBasen. Tågets andel ökar dock f.n något. SJ är helt eller delvis ägare i 23 st företag varav 7 st helägda med sinsemellan skilda verksamheter. Alla har dock på ett eller annat sätt anknytning till tågreseverksamhet. Syftet med SJ:s engagemang i dessa är att understödja och stärka kärnverksamheten för moderbolaget. Verksamhetsförändringar Per den 31 december 2000 och i samband med bolagiseringen av affärsverket förvärvade SJ AB tillgångar och övertog skulder hänförliga till affärsverkets division Resor. Beroende på att verksamheter flyttats över i ett nytt bolag med ny kapitalstruktur finns ingen balansräkning för jämförelseperioden För att kunna jämföra verksamhetens utveckling mellan åren har framtagits en resultaträkning pro forma för Den 17 juni 2001 överfördes trafiken på sträckorna Göteborg - Oslo och Oslo - Karlstad - Stockholm från SJ till Linx AB. Linx AB är ett 50/50-bolag som SJ äger tillsammans med norska NSB och har sedan årsskiftet 2001/2000 ansvarat för snabbtågstrafiken på sträckan Köpenhamn - Göteborg. Rörelsens intäkter SJ AB koncernens rörelseintäkter uppgick under årets första halvår till MSEK (2 443), vilket är en ökning med 15 procent. Av dessa intäkter avser MSEK (2 394) moderbolaget. Intäkterna för egentrafik har ökat med MSEK 307 eller 18 procent under perioden, varav 8 procent MSEK SJ AB Koncernen Intäkter ökat resande, befintliga affärer 70 -priseffekt, befintliga affärer 170 -nya affärer 120 -förlorade affärer -40 -dotterbolag m m 70 Intäkter förklaras av ökad volym. Volymökningen av egentrafiken beror dels på ett ökat resande i befintlig trafik (4 procent) dels på nya affärer, huvudsakligen trafiken på Västkustbanan (4 procent). Trafiksystemen X2000, nattåg och InterCitytåg har ökat med 19, 4 respektive 19 %. En bättre anpassning av prissystemet för våra olika kundkategorier tillsammans med den vid årsskiftet sänkta momsen på resor har bidragit till priseffekten. Resultat Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK -4 (22). Intäktsökningar på de flesta resanderelationer har inte räckt för att täcka ökande produktionskostnader i moderbolaget. Volymbaserade kostnader som underhåll har ökat vilket är en naturlig följd av ett ökat resande inom egentrafiken. Implementeringen av ett nytt X2000 koncept har medfört ökade kostnader som förväntas generera intäktsökningar i framtiden. Personalkostnaderna har ökat främst till följd av att det utökade trafikutbudet krävt nyanställningar och utbildning av lokförare och tågvärdar samt ökat övertidsuttag. Avskiljandet från affärsverket SJ har inneburit att administrativa funktioner byggts upp vilket medfört ökade kostnader. Resultat efter finansiella poster per enhet MSEK -Moderbolaget SJ AB -27 -SJ Adventure AB 4 -Linkon AB 14 -SJ Invest AB 6 -SJ Försäkring AB 6 -SJ Rent a Train AB 4 -Koncernövergripande -11 SJ AB koncernen -4 Samtidigt har försäljningspersonal reducerats i takt med SJ:s arbete att hitta nya och mindre personalkrävande distributionskanaler, vilket i sin tur har påverkat IT kostnaderna. Dessa kostnader har även ökat p.g.a. ökat systemstöd och prisökningar från datadriftleverantören. Avskrivningarna har ökat till följd av den goodwill som uppstod när SJ AB bildades och räntekostnaderna har ökat till följd av ökad kapitalbindning. Samtliga dotterbolag har haft en positiv påverkan på resultatet. 2

3 Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen är uppställd enligt SJ:s styrmodell Cash Value Added (CVA), vilken utgår från kassaflöden och kassaflödestillväxt. SJ har som mål att skapa värde för ägaren genom att uthålligt generera ett starkt och växande kassaflöde. Huvudsakliga förklaringar till ökningen av operativt kassaflöde hänfördes till att värdepapperisering av kundfordringar frigjort kapital om MSEK 213, ökade leverantörsskulder om MSEK 351, samt ökning av upplupna kostnader/förutbetalda intäkter om MSEK 223. Likvidreglering av SJ AB:s kapitalisering i april påverkade kassaflödet positivt med MSEK 666. Denna reglering innehöll nyemission på MSEK 600 och ett aktieägartillskott uppgående till MSEK I samband med detta betalades även skuld mot Statens järnvägar avseende inkråmsförvärv om MSEK Nettoeffekten på kassan blev därmed MSEK 666. Investeringar Under januari-juni uppgick koncernens bruttoinvesteringar till MSEK 347 (av vilket moderbolaget svarade för MSEK 213), vilket var CVA KASSAFLÖDESANALYS SJ AB KONCERNEN INTJÄNING, MSEK jan-jun 2001 Nettoomsättning 2833 Rörelsens kostnader före avskrivningar Justering av poster som ej ingår i kassaflödet 1) -30 Kassamässigt rörelseöverskott 2) 320 Förändring av rörelsekapital 3) 817 Investeringar (netto) -347 Operativt kassaflöde 790 Finansiella poster -128 Betald skatt -2 Kassaflöde från rörelsen 660 Avyttringar 19 Förvärv av verksamhet (inkråmsförvärv) Nyemission 600 Aktieägartillskott 1152 NETTOKASSAFLÖDE 1345 Förändring av räntebärande skulder -325 Förändring av kassa och bank 1020 Kassa och bank vid periodens början 17 Kassa och bank vid periodens slut ) Innehållande justering av förändring i avsättningar och realisationsvinst 2) Avser kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital, finansiella poster och betald skatt 3) Exklusive förändringar i räntebärande fordringar och skulder MSEK 121 större än periodens avskrivningskostnader. Investeringar i tåg utgjorde huvudparten med MSEK 314, varav MSEK 166 avser förskottsbetalning för nya tåg i mälardalstrafiken. Förvärv av aktier och andelar uppgick till MSEK 16. Finansiering SJ-koncernen har i huvudsak finansierat verksamheten med finansiell leasing om MSEK Huvuddelen av denna finansiering härstammar från Statens järnvägars tidigare finansieringslösningar. I samband med kapitaliseringen av SJ AB minskade nettoskulden, mätt som räntebärande skulder minus räntebärande tillgångar, med MSEK De räntebärande skulderna minskade med MSEK 635, samtidigt som placeringar minskade med MSEK 309 och kassan ökade med MSEK Kapitalstruktur jan-jun helår MSEK Balansomslutning Finansiella anläggningstillgångar Sysselsatt kapital varav avsättningar varav åtaganden för leasing Eget kapital Räntebärande nettoskuld Nettoskuldsättningsgrad, ggr 2,0 - Den genomsnittliga räntebindningstiden och den genomsnittliga låneräntan i låneportföljen uppgick till 2,1 år, respektive 5,4 procent på balansdagen. Outnyttjade kreditlöften mot Riksgäldskontoret uppgick till MSEK 500 och mot Nordbanken till MSEK 100. Garantiavgiften till Riksgäldskontoret uppgår till 0,4 % av utestående kredit. 3

4 Eget kapital I samband med bolagiseringen av Statens järnvägars verksamhet beslutade Näringsdepartementet om ny kapitalstruktur för SJ AB-koncernen från den första januari Beslutet innebär att koncernens egna kapital vid årsskiftet uppgick till MSEK Kapitalisering har skett genom dels en nyemission om MSEK 600, dels ett aktieägartillskott om MSEK I nyemissionen har MSEK 400 tillförts aktiekapitalet och MSEK 200 har tillförts överkursfond. Från den 1 januari redovisas intäkter vid resandetillfället. Ändringen av redovisningsprincip har påverkat eget kapital med MSEK -39,7 efter uppskjuten skatt (se vidare Ändrade redovisningsprinciper ). Förändring av eget kapital Koncernen Moderbolaget MSEK * * Ingående balans Nyemission Aktieägartillskott Ändrad redovisningsprincip Periodens resultat Utgående balans Antal aktier före emission: stycken á 100 kronor. Antal aktier efter emission: stycken á 100 kronor. *Balansräkning saknas för jan-jun år 2000 Tvister SJ AB har i balansräkningen en fordran på Statens järnvägar om MSEK härrörande från ett fordringsförhållande mellan Statens järnvägar och AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) avseende kapitalkostnader för vissa äldre investeringar i anläggningar för pendeltågstrafiken. En tvist pågår mellan Statens järnvägar och SL avseende MSEK 49 per år av ifrågavarande fordran. SL har i genkäromål yrkat att Statens järnvägar skall utge MSEK 794. SJ AB har i övergångsavtalet med staten förbundit sig att biträda Statens järnvägar för att tvisten skall kunna hanteras i den utsträckning Statens järnvägar begär. Om Statens järnvägar inte skulle få samtliga kostnader för sin och SJ ABs hantering ersatta i anledning av tvisten eller erläggas ansvar för motpartens rättegångskostnader, skall kostnaderna slutligen bäras av SJ AB. SJ AB bedömer att Statens järnvägar kommer att ha framgång i skiljedomsförfarandet. SL har sedermera bestritt jämväl ytterligare delar av Statens järnvägars fordran. Värderingsrisker avseende överlåtelsebalansräkningen Enligt överlåtelseavtalet med staten skall SJ AB ersätta Statens järnvägar för alla oförutsedda kostnader som ej kan hänföras till något annat av de ur affärsverket bildade bolagen. SJ ABs risk med hänsyn till detta avtal är svårbedömd. Under våren har identifierats ett antal värderingsrisker avseende överlåtelsebalansräkningen. Bolaget har aktualiserat frågan om finansiering av dessa åtaganden med ägaren. Beroende på den fortsatta riskbedömningen och utfallet av diskussionerna med ägaren kan det senare under året bli aktuellt med en omvärdering av ingångsbalansen för SJ AB. Följande har hittills identifierats: Enligt regleringsbrevet för Statens järnvägar skall SJ AB ersätta affärsverket för merparten av den garantiavgift som affärsverket har att erlägga till Riksgäldskontoret för finansiering som inte avser SJ AB. Enligt övergångsavtal med personalorganisationerna har viss personal rätt till pension vid 60 respektive 63 års ålder. Under våren har det framkommit att underhållet på X2-tågen är kraftigt eftersatt. SJ AB har begärt att leverantören skall åtgärda bristerna utan kostnad för SJ AB. Det har även framkommit att underskottet i Kustpilenavtalet är betydligt större än vad som tidigare varit känt. SJ AB har aktualiserat frågan om omförhandling av avtalet med trafikhuvudmannen. För närvarande är bedömningen att ett icke bokfört resreserveringsbehov, exklusive tvisten med SL, kan komma att uppgå till storleksordningen MSEK

5 Utsikter för framtiden Tågresandet med SJ ökar. Konjunkturavmattningen kan dock få påverkan på resandet. Framförallt kan fritidseller nöjesresandet drabbas. Konjunkturberoendet finns även på kostnadssidan. Stigande inflation och högre räntor påverkar kostnadssidan negativt För att möta kundernas kvalitetskrav arbetar hela organisationen aktivt inom fokusområdena punktlighet, hela tåg, rena tåg, kundinformation och intäktssäkring. Under hösten förväntas detta arbete medföra ett antal konkreta förbättringar. SJ vann upphandlingen av trafiken på Kust till Kust-banan (Karlskrona/Kalmar-Göteborg) och mellan Örebro och Mjölby. För anbudsområdena Tåg i Väst och Smålandstrafiken beräknas besked ankomma under aug/sep månad. Stockholm den 22 augusti 2001 Kjell Nilsson Verkställande direktör Daniel Johannesson Styrelseordförande Denna rapport har inte varit föremål för revisorernas granskning Ekonomisk information från SJ januari september 2001 november 2001 bokslutskommuniké 2001 februari 2002 årsredovisning 2001 april 2002 januari mars 2002 maj 2002 Ekonomisk information kan beställas från SJ AB, Marknad och Information, Centralstationen, Stockholm. Besök gärna vår hemsida för aktuell information om SJ. För vidare information: SJ AB, Org.nr: Centralstationen STOCKHOLM Tel: E-post: Hemsida: 5

6 Resultaträkning i sammandrag Koncernen MSEK jan-jun jan-jun apr-jun apr-jun helår * * 2000* Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader RÖRELSERESULTAT Finansiellt netto RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER RESULTAT FÖRE SKATT Bokslutsdisp o skatt PERIODENS RESULTAT Moderbolaget MSEK jan-jun jan-jun apr-jun apr-jun helår * * 2000* Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader RÖRELSERESULTAT Finansiellt netto RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER RESULTAT FÖRE SKATT Bokslutsdisp o skatt PERIODENS RESULTAT * Pro forma, ej bolagiserad verksamhet. Balansräkning för jämförelseåret för gällande period saknas 6

7 Balansräkning i sammandrag Koncernen Moderbolaget MSEK juni dec* juni dec* Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Finansiella tillgångar Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER * Pro forma, ej bolagiserad verksamhet. Balansräkning för jämförelseåret för gällande period saknas Kassaflödesanalys i sammandrag Koncernen Moderbolaget MSEK jan-jun jan-jun Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL Likvida medel vid periodens början 17 2 LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR20 Delårsrapporter. Följande rekommendationer var valfria och har ännu inte implementerats, RR1:00, RR15, RR16, RR17 och RR19. Samma redovisningsprinciper har använts som vid det senaste årsbokslutet med undantag av följande: Ändrade redovisningsprinciper SJ har tidigare redovisat intäkter från biljettförsäljning vid försäljningstidpunkten. Från och med 2001 redovisas intäkterna vid resandetillfället. Ändringen påverkar ingående eget kapital med MSEK 39,7 efter avdrag för uppskjuten skattefordran. Definitioner Eget kapital per aktie Eget kapital på balansdagen dividerat med antal aktier. Kassamässigt rörelseöverskott Rörelseresultat justerat för kostnader för expansion, fondjusteringar, avskrivningar samt realisationsresultat. Kassaflöde per aktie Kassamässigt rörelseöverskott dividerat med antal aktier. Operativt kassaflöde Kassaflöde genererat från den löpande verksamheten efter konkurrenskraftsbevarande löpande investeringar, dvs. kassaflöde före finansiella poster, skatt och expansion. Kassaflöde från rörelsen Kassaflöde före utdelning, expansionsinvesteringar och förändringar i nettolåneskuld, men efter finansnetto och betald skatt, dvs. operativt kassaflöde minus finansnetto och skatt. Nettokassaflöde Periodens kassaflöde före förändring av räntebärande skulder. Resultat per aktie Resultat efter beräknad skatt dividerat med antal aktier. Expansionsinvesteringar Investeringar med syftet att skapa högre framtida kassaflöden och höja verksamhetens värde. Avseende definitioner i övrigt hänvisas till SJ - koncernens årsredovisning

Rekordresultat och nya investeringar för framtiden

Rekordresultat och nya investeringar för framtiden BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN 1 JANUARI-31 DECEMBER 2007 X 2000 mellan Alingsås och Göteborg Rekordresultat och nya investeringar för framtiden Helåret januari-december 2007 Nettoomsättningen ökade till

Läs mer

SJ storsatsar för ännu fler resenärer

SJ storsatsar för ännu fler resenärer DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2009 SJ storsatsar för ännu fler resenärer Delårsperioden januari juni 2009 Nettoomsättningen uppgick till MSEK 4 334 (4 401). Resultat efter finansiella poster

Läs mer

91% 90% Bokslutskommuniké. Januari december 2012. Resultat före skatt. Punktlighet Regionaltåg 498 MSEK. Punktlighet Fjärrtåg

91% 90% Bokslutskommuniké. Januari december 2012. Resultat före skatt. Punktlighet Regionaltåg 498 MSEK. Punktlighet Fjärrtåg Bokslutskommuniké Januari december 2012 Bokslutskommuniké 12 Resultat före skatt Punktlighet Fjärrtåg Punktlighet Regionaltåg 498 MSEK SJs resultat stärktes 2012 91% 90% SJs punktlighet ökade under året

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. januari-juni 2014. beräknas på rullande 12 månader

DELÅRSRAPPORT. januari-juni 2014. beräknas på rullande 12 månader Q2 DELÅRSRAPPORT JANUARI juni Rörelseresultat, MSEK Punktlighet Fjärrtåg % Punktlighet Regionaltåg % 159 81 89 januari-juni beräknas på rullande 12 månader Innehåll Väsentliga händelser 3 Nyckeltal koncernöversikt

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2004

Delårsrapport januari - september 2004 Q 3Nocom AB (publ) Delårsrapport januari - september Stark försäljning gav lönsamt tredje kvartal För första gången i Nocoms historia är företaget lönsamt i det traditionellt svaga tredje kvartalet. En

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 Nytecknad premievolym fortsätter att öka Andra kvartalet Intäkterna ökade med 14 procent till 21,8 (19,1) MSEK. Rörelseresultatet minskade med 17 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Första kvartalet i korthet

Första kvartalet i korthet Bilprovningen Delårsrapport januari-mars 2013 Organisationsnummer: 556089-5814 Första kvartalet i korthet Efter mer än ett års intensivt arbete avslutades delförsäljningen av Bilprovningens stationsnätverk

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Delårsrapport Januari-mars 2005

Delårsrapport Januari-mars 2005 Delårsrapport Januari-mars 2005 Org.nr 556025-5001 www.billerud.com 2005 I Kvartal 2004 IV Helår 2004 I 2004 Nettoomsättning, MSEK 1 739 1 753 1 820 7 159 Rörelseresultat, MSEK 66 161 255 781 Rörelsemarginal,

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2001 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522

Delårsrapport januari-september 2001 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522 Delårsrapport januariseptember för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 5565446522 Omsättning och rörelseresultat före goodwill uppgick för tredje kvartalet till 85,8 MSEK respektive

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2004

Delårsrapport januari juni 2004 Delårsrapport januari juni 2004 2004-07-22 april-juni januari - juni jan-dec juli-juni Nyckeltal 2004 2003 2004 2003 2003 2003/04 Nettoomsättning, MSEK 2 967 2 406 5 780 4 752 9 273 10 301 Rörelseresultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 1 DELÅRSRAPPORT NEW WAVE GROUP AB PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015 Omsättningen uppgick till 1 096 mkr, vilket var 21 % högre än föregående år (909 mkr). Rörelseresultat uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bilprovningen Organisationsnummer: 556089-5814 Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 Dotterbolaget Besiktningskluster 1 AB med 70 stationer avyttrades. Under året såldes även merparten av koncernens

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Fortsatt stark tillväxt och stärkt position

Fortsatt stark tillväxt och stärkt position Q1 FÖRSTA KVARTALET 1 SEPTEMBER 2014 30 NOVEMBER 2014 Fortsatt stark tillväxt och stärkt position Första kvartalet 20 i sammandrag Första kvartalet Nettoomsättningen ökade med 13 procent under kvartalet

Läs mer

SJ AB Årsredovisning 2010 Finansiell Rapport

SJ AB Årsredovisning 2010 Finansiell Rapport SJ 10 SJ AB Årsredovisning 2010 Finansiell Rapport Innehåll SJ i korthet 1 Viktiga nyckeltal 2 2010 - ett utmanande år 3 Förvaltningsberättelse 4 Flerårsöversikt 14 Koncernen - Rapport över totalresultat

Läs mer

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN 3/05 Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Nettoomsättningen ökade med 17 procent till 7 011 mkr (5 970) och antal sålda bostäder uppgick till

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni April-juni Omsättning 110 (68) miljoner kronor Rörelseresultat 20 (1) miljoner kronor Rörelsemarginal 18,3 (1,5) procent Resultat efter skatt 15 (1) miljoner

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 3 JUNI 21 Kvartalsperioden april-juni na uppgick till 334,6 (324,2) Rörelseresultatet uppgick till,7 (4,9) et före skatt uppgick till,6 (5,6) et efter skatt uppgick till,2 (3,9),

Läs mer

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2010-10-21

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2010-10-21 Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2010-10-21 Januari-september Omsättningen sjönk med 6,7 % och uppgick till 1 215,0 (1 302,0 ). Rörelseresultatet uppgick till -81,8 (-31,7 ), varav poster av engångskaraktär

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Orderingången uppgick under perioden till 2 352 MSEK (2 157) Orderstocken uppgick i slutet av perioden till 5 036 MSEK (5 428) Intäkterna uppgick under perioden till 1 913

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013

JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013 JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013 Nettoomsättningen uppgick till 9 306 (8 959) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 247 (165) MSEK. Periodens resultat uppgick till 184 (123) MSEK. Kassaflödet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Avvaktande konjunktur. Börsnotering genomförd. HANZA inleder en ny fas ANDRA KVARTALET (1 april 30 juni 2014) Nettoomsättningen uppgick till 257,0 MSEK, en ökning mot

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

Första kvartalet 2013

Första kvartalet 2013 Första kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 30 maj 2013 Kvartalsrapport första kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer