BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR ECORUB AB (PUBL) JANUARI DECEMBER 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR ECORUB AB (PUBL) JANUARI DECEMBER 2012"

Transkript

1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR ECORUB AB (PUBL) JANUARI DECEMBER 2012 o Nettoomsättning för perioden 2,4 Mkr (6,2) o Resultat efter finansnetto -0,95 Mkr (-1,9) o Resultat per aktie -0,17 kr (-0,33) o Likvida medel vid periodens slut 0,8 Mkr (0,4 Mkr) o Dotterbolaget Arbergo AB försattes i konkurs av Skatteverket i november o Nytt dotterbolag Arbergo Scandinavia har bildats. o EU-projektet ACE har frysts i 8 månader från och med dec o Bryggfinansiering inför en företrädesemission första kvartalets 2013 har skett som inbringande 1,15 MSEK VD-KOMMENTAR Omsättningen i dotterbolagen EcoElast AB och ProFarma AB ökade från 1,1 till 1,3Mkr. Dotterbolaget Arbergo AB hade fram till konkursen i november 2012 ett positivt rörelseresultat, men försattes i konkurs p g a likviditetsproblem. Omsättningen på cirka 3 Mkr i Arbergo fram till konkursen är därmed inte inräknad i den redovisade nettoomsättningen. Konkursen har hittills medfört konstaterade förluster på 0,2 Mkr för moderbolaget. Förlusterna kommer sannolikt att bli större innan konkursen är avslutad. Resultatet har förbättrats för 2012, men är fortfarande negativt. Det negativa resultatet kan i huvudsak hänföras till EU-projektet. Bidraget från EU täcker knappt hälften av kostnaderna för projektet, medan bolaget ska svara för resten av kostnaderna. Likviditeten är fortsatt svag. Arbetet inom ramen för EU-projektet har varit framgångsrikt. Vi har ingått ett antal samarbets- och sekretessavtal med stora industrikoncerner i Sverige och andra länder. För att kunna ta till vara på det stora intresse för vår teknologi som visas från dessa potentiella kunder är det dock av ytterst vikt att vi kan investera i kapacitet för tillverkning av formsprutningsråvara och gummiduk. Vi arbetar målmedvetet för att finna finansiering för en sådan anläggning. I vårt laboratorium har vi kunnat ta fram testmängder av formsprutningsråvara så att vi kunna göra fullskaleförsök hos flera av våra potentiella kunder. Dessa försök har varit mycket lyckosamma. Vi har bland annat kunna ersätta all PVC i PVC- mattor för golvbeläggning, en potentiellt gigantisk marknad. Våra partners verksamhet i EU-projektet framskrider som planerat. Vi har dock dragit ned på de utåtriktade marknadsaktiviteterna i avvaktan på att vi får tillgång till tillverkningskapacitet och EU projektet är fryst på 8 månader från dec Hittills i år har dotterbolagen fakturerat för 1,2 Mkr. Dotterbolaget EcoElast har hittills fakturerar för 32 % mer än hela Det är främst leveranser till bilindustri i Nederländerna och solfångarpaneler. Åke Paulsson, vd

2 Verksamhet EcoRub AB (publ) är ett miljöteknikföretag. Bolaget har en patenterad metod att blanda plaster och gummipulver för att skapa ett nytt material ekologiskt gummi - med unika materialegenskaper. Egenskaperna är bland annat utmärkt åldringsbeständighet, slagtålighet och att materialet lätt kan återvinnas. Materialet är avsett för formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som används inom plastindustrin. Materialet finns även i form av gummiduk.. Koncernstruktur Bolaget är moderbolag i en koncern med de helägda dotterbolagen Arbergo Scandinavia AB, EcoElast AB och ProFarma AB. Arbergo AB tillverkar och säljer högkvalitativa ergonomiska arbetsplatsmattor med egen konstruktion för att minimera skador från stående arbete. EcoElast AB tillverkar och säljer produkter baserade på ekologiskt gummi och biokompositer i form av dukar/ skivor och som formsprutningsråvara. Profarma AB tillverkar och säljer produkter till lantbrukssektorn främst foderringar för hästar. Nettoomsättning, resultat, mm Jan-dec 2012 Jan-dec 2011 Omsättning under perioden: Resultat efter finansiella poster Kassa och bank Resultat per aktie *) -0,17-0,33 *) Antalet aktier den 31 december 2012 var A-aktier och (kvotvärde 0,35 kr). Väsentlig information Från 1 juli 2010 har hälften av våra lönekostnader och nästan lika mycket av våra övriga kostnader i moderbolaget täckts av EU-stöd. EU-projektet startade den 1 juli 2010 och kommer att pågå i 36 månader. Investeringar i laboratorium har genomförts, men tillverkningsanläggning saknas. 2,9 miljoner kronor har upparbetats som stöd från EU sedan starten och ett förskott på 1,3 miljoner har erhållits. Efter slutrapportering i början av 2014 utbetalas resterande bidrag. Väsentliga händelser efter periodens utgång Arbete med att erhålla produktionskapacitet och kompletterande finansiering bedrivs med full kraft. Redovisningsprinciper Denna rapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Om inte annat framgår är principerna desamma som i senaste årsredovisningen. Insynspersoners innehav av aktier i EcoRub AB (publ) den 31 december 2012 Namn Antalet A-aktier Antalet B-aktier Antal B-Aktier Ändring B-aktier sedan Bengt Ingvar Jakobsson Gunnar Larsson Åke Paulsson med närstående Kurt Westermark Nils-Eric Öquist med närstående

3 Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av företagets revisorer. Fullständig årsredovisning och koncernredovisning kommer att finnas tillgänglig på bolagets kontor: Kabelgatan Öjebyn samt på från Förslag till vinstutdelning Styrelsen föreslår stämman att ingen vinstutdelning sker. Övrigt Bolagsstämma sker i bolagets lokaler Kvartalsrapport för första kvartalet 2013 lämnas den 6 maj 2013 Öjebyn den 22 februari 2013 Åke Paulsson VD Kontakt: EcoRub AB (Publ) Kabelgatan Öjebyn Tel Org nr:

4 EcoRub AB (publ) Resultaträkning Jan-dec 2012 Jan-dec 2011 Rörelsens intäkter Nettoomsättning Pågående arbeten Övrig intäkt Summa Intäkter Rörelsens kostnader Råvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Skatt på resultatet /latent skatt Årets resultat

5 Balansräkning Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbete &patent Inventarier / maskiner Övriga långfristiga fodringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kundfordringar Skattefordringar Fodran EU-projektet ACE Övr. kostfristiga fordringar Förutbetalda kostnader Summa omsättningstillgångar Kassa & bank Summa tillgångar

6 Balansräkning Eget kapital och skulder Eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Summa Fritt eget kapital Balanserad vinst/förlust Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder Obeskattade reserver 0 0 Skulder kreditinstitutioner Bryggfinansiering Avsättningar 0 0 Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder närstående Skatteskulder Skulder kreditinstitutioner Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader Summa kortfristiga skulder Summa skulder & eget kapital

7 Kassaflödesanalys för koncernen Jan-dec 2012 Jan-dec 2011 Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Justering för avskrivningar Erhållen ränta Erlagd ränta och andra finansiella kostnader Betald inkomstskatt Summa Ökning/minskning varulager Ökning/minskning kundfodringar Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning leverantörsskulder Ökning/minskning skulder närstående Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder Summa Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar - - Investeringar i materiella anläggningstillgångar - - Förändring av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Förändring av långfristiga skulder Bryggfinansiering /nyemission Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 1. SAMMANFATTNING AV HALVÅRSRAPPORT FÖR KONCERNEN

HALVÅRSRAPPORT 1. SAMMANFATTNING AV HALVÅRSRAPPORT FÖR KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT 2012-08-31 2012-01-01 till 2012-06-30 1. SAMMANFATTNING AV HALVÅRSRAPPORT FÖR KONCERNEN Första halvåret (2012-01-01 2012-06-30) Nettoomsättningen uppgick till 16 756 022 SEK (koncernredovisning

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012 Pressinformation 31 maj 2012 Kvartalsrapport första kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars

Läs mer

Första kvartalet 2013

Första kvartalet 2013 Första kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 30 maj 2013 Kvartalsrapport första kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

CoolGuard AB (publ) Bokslutskommuniké för 2004

CoolGuard AB (publ) Bokslutskommuniké för 2004 Bokslutskommuniké för 2004 Omsättningen för helåret uppgick till 3.731 (385) ksek Rörelseresultat för helåret var -4.790 (-2.636) ksek Försäljning på 1.528 ksek kommer att intäktsföras först under tertial

Läs mer

Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010

Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010 Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010 fredagen den 27 augusti 2010 Resultatet för perioden uppgick till -3,3 Mkr (2,8 Mkr). Resultatet för andra kvartalet före avskrivningar uppgick

Läs mer

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL Kontroll är Caperios ledord 2015. Nytt rapportsystem och uppdaterat CRM är bara några exempel på åtgärder Caperio vidtagit för att skapa samsyn och korrelation i verksamheten.

Läs mer

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.) Tredje kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 20 november Delårsrapport för tredje kvartalet Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar

Läs mer

Andra kvartalet 2013. TrustBuddy International AB (publ.)

Andra kvartalet 2013. TrustBuddy International AB (publ.) Andra kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 29 augusti 2013 Kvartalsrapport andra kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

Bokslutskommuniké. 2014-01-01 till 2014-12-31. Medfield Diagnostics AB (publ) 556677-9871

Bokslutskommuniké. 2014-01-01 till 2014-12-31. Medfield Diagnostics AB (publ) 556677-9871 Bokslutskommuniké 2014-01-01 till 2014-12-31 Medfield Diagnostics AB (publ) 556677-9871 Helåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 1169 (617) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -6 257

Läs mer

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014) Delårsrapport januari - mars 2015 Q1 2015 Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)»» Nettoomsättningen för koncernen ökade med 24,9 procent till

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

Kilsta Metallvärden AB (publ.)

Kilsta Metallvärden AB (publ.) Kilsta Metallvärden AB (publ.) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2010 Ny bolagsstruktur Tidigare Kilsta Metall AB (publ.) förvärvade per den 1 oktober 2010 genom en riktad nyemission Metallvärdengruppen.

Läs mer

Lönsam tillväxt forsätter

Lönsam tillväxt forsätter Hexatronic Scandinavia AB (publ) Pressrelease 26 januari 2012 Kvartalsrapport 1, 1 september till 30 november 2011 Lönsam tillväxt forsätter Tillväxten för perioden är 7%. Alla tre affärsområden, Network,

Läs mer

Riggade inför 2015. Vindico Security AB (publ) Bokslutskommuniké 2014. Sida 1 av 13. Helåret 2014

Riggade inför 2015. Vindico Security AB (publ) Bokslutskommuniké 2014. Sida 1 av 13. Helåret 2014 Sida 1 av 13 Vindico Security AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Riggade inför 2015 Helåret 2014 Koncernens nettoomsättning minskade med ca 11 % och uppgick till 8064 tkr (9043 tkr) Koncernens rörelseresultat

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari 2014 juni 2014.

HALVÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari 2014 juni 2014. HALVÅRSRAPPORT Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari juni. FÖRSTA HALVÅRET (JANUARI JUNI) Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 4,57 MSEK (3,54

Läs mer

Kvartalsrapport Q3 2013 Kista 2013-11-11 Niomånadersrapport 2013 Nu startar serieproduktionen

Kvartalsrapport Q3 2013 Kista 2013-11-11 Niomånadersrapport 2013 Nu startar serieproduktionen Kvartalsrapport Q3 2013 Kista 2013-11-11 Niomånadersrapport 2013 Nu startar serieproduktionen Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 9.080 (9.468) Periodens resultat uppgick till KSEK -8.250 (-5.531)

Läs mer

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster var 0,67 Mkr Bolaget har levererat SoftGSM X-Ray till England Bolaget

Läs mer

Enjoy Group AB (publ) 556653-2924. Bokslutskommuniké 2008

Enjoy Group AB (publ) 556653-2924. Bokslutskommuniké 2008 Enjoy Group AB (publ) 556653-2924 Bokslutskommuniké 2008 Sammanfattning av bokslutskommuniké 2008 2008 2007 Intäkter 32 696 kkr. (23 284 kkr.) Resultat efter finansiella poster (SEK) - 11 757 kkr. (- 11

Läs mer

Första kvartalet 2015

Första kvartalet 2015 19 maj 2015 Ferronordic Machines AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2015 KRAFTIGT SJUNKANDE NYMASKINFÖRSÄLJNING Nettoomsättningen minskade med 50 % (30 % i rubel) till 252,4 MSEK (501,1 MSEK) Rörelseresultatet

Läs mer

Kvartalsrapport 1 september 2013 till 30 november 2013

Kvartalsrapport 1 september 2013 till 30 november 2013 Hexatronic Scandinavia AB (publ) 556168 6360 Pressrelease 28 januari 2014 Kvartalsrapport 1, 1 september 2013 till 30 november 2013 Framtida kraftig tillväxt genom offensivt förvärv. Omsättningstillväxt

Läs mer