Postoperativ smärtlindring. Akut (postoperativ) smärta. Akut smärta i forskningsfokus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014-09-01. Postoperativ smärtlindring. Akut (postoperativ) smärta. Akut smärta i forskningsfokus"

Transkript

1 Postoperativ smärtlindring SJSE15 T3 Akut (postoperativ) smärta Smärta är att betrakta som vitalparameter (autonomt stressvar, avvärjningsrörelse RLS 3) Akut smärta skall behandlas skyndsamt och adekvat ökar välbefinnandet och minskar komplikationsrisken Svår, obehandlad smärta = avvikelse Förekomst och intensitet ska dokumenteras liksom behandlingsresultatet Policy och behandlingsstrategi för verksamhetens patientkategori ska finnas Akut smärta i forskningsfokus Mycket resurser har lagts på administreringssätt, nya smärtläkemedel, kombinationsbehandlingar. Resultaten av denna forskning har inte kommit patienterna till del. Postoperativ smärta ofta underbehandlad 30% av patienterna upplever medelsvår till svår smärta postop. Förväntningens betydelse 1

2 Smärtskattning I samband med akut och postoperativ smärta utförs upprepade täta mätningar. Viktigt med ett mätinstrument som är enkelt att förstå och lätt att använda. Vid akut smärta är det i första hand dimensionen intensitet som skattas. Visuell analog skala (VAS) Patienten graderar sin smärta längs en 10 cm lång, vertikal eller horisontell, linje genom att med hjälp av en markör ställa in aktuell smärtintensitet mellan 0 (ingen smärta) och 10 (värsta tänkbara smärta). Lätt smärta (VAS 1 3), måttlig smärta (VAS 3 7) och svår smärta (VAS 7 10). Visuell analog skala har en sida för patienten och den andra sidan för personal, med gradering för att förenkla avläsning. Numerisk skala (NRS) Numeric Rating Scale Smärtintensiteten graderas med eller utan mätinstrument genom att välja en siffra mellan 0 (ingen smärta) och 10 (värsta tänkbara smärta). 2

3 Verbal beskrivande skala Smärtan skattas med hjälp av ett adjektiv för att beskriva smärtintensiteten. En verbal skala bör visas så att patienten själv kan läsa de olika alternativen. Personalen graderar sedan smärtan 0-5 enligt nedan Ingen 0 Lindrig 1 Obehaglig 2 Besvärlig 3 Fruktansvärd 4 Outhärdlig 5 På IVA och uppvak Hos patienter med sänkt medvetandegrad Bedöma patientens grad av oro, muskeltonus, ansiktsuttryck och verbala uttryck. Detta kombineras med observation av fysiologiska parametrar som puls, blodtryck, andningsfrekvens samt om huden är blek och kallsvettig. Mankoskis smärtskala -graderad 0 10 Skapad av Andrea Mankoski, En smärtskala som tar hänsyn till de fysiska reaktionerna på smärtan. 0. Ingen smärta. 1. Mycket obetydlig irritation enstaka mindre stick/hugg av smärta. Det behövs ingen medicinering. 2. Obetydlig irritation enstaka kraftiga stick/hugg av smärta. Det behövs ingen medicinering. 3. Smärtan är stark nog att distrahera. Milda smärtstillande medel (paracetamol, ibuprofen etc.) tar bort all smärta. 3

4 Forts Mankoskis smärtskala 4. Kan ignoreras om man är ordentligt engagerad i något man gör, men är fortfarande distraherande. Milda smärtstillande medel lindrar smärtan i 3 4 timmar. 5. Kan inte ignoreras mer än en halvtimme. Milda smärtstillande medel lindrar smärtan i 3 4 timmar. 6. Kan inte ignoreras mer än korta stunder, kan bara arbeta korta stunder med ansträngning. Starkare smärtstillande medel (kodein, morfinpreparat etc.) dämpar smärtan i 3 4 timmar. Slutet Mankoskis skala 7. Smärtan stör sömnen och gör det mycket svårt att fokusera. Man kan fortfarande fungera, men med ansträngning. Starkare smärtstillande medel fungerar bara delvis. 8. Mycket begränsad fysisk aktivitet. Läsning och konversation är möjlig, men med stor ansträngning. Illamående och yrsel träder in som en del av smärtupplevelsen. 9. Oförmögen att prata. Skriker eller stönar okontrollerat. Nära delirium. 10. Smärtan leder till medvetslöshet. Barn och smärtskattning Hos små barn (0-3 år) som ännu inte har ett utvecklat språk finns olika beteendeskalor att använda i kombination med fysiologiska parametrar och kommunikation med föräldrar. Barn mellan 4-16 (sic) år kan skatta sin smärta med hjälp av en ansiktsskala. Barn från och med 8 år klarar att skatta sin smärta själva med VAS eller NRS. 4

5 och en från Året Runt 0 = Ingen smärta alls 1 = knappt märkbar 2 = mycket svag 3 = svag 4 = lätt 5 = måttlig 6 = stark 7 = intensiv 8 = mycket intensiv 9 = plågsam 10 = outhärdlig Som jämförelse: Lätt smärta (VAS 1 3), måttlig smärta (VAS 3 7) och svår smärta (VAS 7 10). Moore Review artikel Nurse patient, Oxford hospital 2011 N: How bad is your pain on a scale from 0 to 10? P: About 6. N: Well, thats just mild pain. You don t need anything for that. Mild? Måttlig? Svår? Behov av analgetika? Strikt följsamhet till no worse than mild pain principen tycks leda till En faktisk elimination av svår smärta (på sjukhus) Läs mer i : Moore, R. A., Straube, S. & Aldington, D. (2013). Pain measures and cut-offs no worse than mild pain as a simple universal outcome. Anaesthesia 68,

6 Orsak till dålig postoperativ analgesi Dels har vi normalfördelningskurvan som ställer till det - Vissa har moderat till svår postop smärta - Hos andra kan det dröja flera timmar efter ingreppet - ca 20 procent upplever ingen smärta alls Responsen till analgetika är snarare bimodal antingen god respons eller faktiskt ingen. Orsaker till mindre god postoperativ analgesi fort Multifaktorell Postoperativ smärtlindring är den viktig del i det perioperativa vårdförloppet och inkluderar Preoperativ information Tidig mobilisering Tidig oral nutrition En bra smärtlindring långvarig smärta Risken att utveckla en långvarig smärta minskar Prevalen av kronisk smärta i EU beräknas (lågt) till 19 % Runt 5 % av alla kirurgipatienter beräknas utveckla långvarig smärta med påverkan på det dagliga livet Smärtupplevelsen är INDIVIDUELL Ändå - smärtlindring väljs idag efter typ av ingrepp Forskning pågår hur kan man skräddarsy en postop. analgetikabehandling för den enskilde patienten? 6

7 Farmakologisk intervention Centralt om smärta (dolor)/ analgetika Analgetika läkemedel som lindrar smärta (gr. algos) Smärta kan delas upp i tre processer Aktivering av smärtnerver via smärtreceptorer i skadad vävnad Fortledning av smärtsignal från skada till hjärna Hjärnans tolkning av inkommande signaler Aktivering av smärtreceptorer Nakna nerverändarna (smärtreceptorer/ nociceptorer) reagerar på - Skadan i sig - Lokalt frisatta substanser - Även andra faktorer kan påverka/ stimulera smärtnerverna ph förändring, kaliumjoner från skadade celler, histamin, kyla, värme Akut smärta följs ofta snabbt av ett inflammatoriskt svar - Prostaglandiner och andra inflammatoriska mediatorer som bildas i samband med skada - Stimulerar mastceller i omgivningen histamin och PG som eldar på inflammationen 7

8 Histamin H1 receptorer på endotelcellerna l/t kärldilatation (ökat blodflöde) rodnad (rubor) och varm (calor) hud Dessutom ökar kärlpermiabiliteten ödem (vävnadssvullnad, tumor) PG förstärker C-fibrernas (tunna utan myelin, dov smärta) känslighet skadad vävnad = mer smärtkänslig. Använda analgetika som motverkar bildandet av PG Fortledning av smärtimpulser Aktivering av smärtreceptor aktionspotentialer fortledning av smärtsignal till ryggmärg. A-delta fibrer (myeliniserade) och C-fibrer innehåller signalsubstanser (glutamat, substans P) som förmedlar smärtsignalen vidare till mellanliggande neuron i ryggmärgen Smärtimpulsernas fortledning på ryggmärgsnivå påverkas av Wind up- fenomenet (ökar smärtimulsernas intensitet) Smärtlindrande neuron Wind-up Kontinuerlig inkommande smärtimpuls tenderar att öka smärtintensiteten vilket kan r/t Signalsubstanserna glutamat och substans P stimulerar båda till en ökad bildning av NO (som effektiviserar signalöverföringen och dessutom stimulerar till ökad frisättning av signalsubstans =positiv feedback) För varje smärtsignal bildas mer NO LM: Ketamin och amantadin = substanser som hämmar glutamatreceptorn (NMDA) hallucinationer, mardrömmar 8

9 Minskad signalöverföring I hjärnstammen finns PAG (periaqueductal grey) Nerver som utgår härifrån har en hämmande effekt på transmissionen i de mellanliggande neuron (i ryggmärgen) Dessa neuron innehåller bla endorfin, NA, gaba, serotonin vilka hämmar signalöverföringen Detta faktum kan vara (delvis) en förklaring till att vissa substanser har en smärtlindrande effekt Exempelvis Morfin verkar på samma receptorer som endorfin (opioidrecptorerna) Klonidin (Catapresan ) stimulerar alfa-2-receptorer (mot hypertoni) Baklofen (en gaba-b-receptoragonist) och gabapentin (gabaanalog) Antidepressiva (serotonerga) vilka kan verka smärtlindrande genom att stimulera 5-HT-1B receptorer i ryggmärgen. Gate control- mekanismen Om känselnervfibrer (A-beta) stimuleras öppnas signalportarna för denna signal samtidigt som smärtsignalportarna stängs Trafiken kan bara flyta på i en riktning Patrick Wall and Robert Meltzack 1965 Massage, akupunktur, blåsa 9

10 Hjärnans tolkning av smärtsignalerna För att kunna reagera krävs en adekvat tolkning Negligera smärta vid fara/ in the heat Förstärkt smärta Centralt om analgetika Påverkar aktivering och fortledning av smärtsignaler och hjärnans tolkning av smärtsignalerna Två huvudgrupper för att lindra akut postoperativ smärta 1. Morfinliknande analgetika och 2. Cox-hämmare (NSAID) Och så har vi paracetamol Opiater och opioider Opiater: Naturliga alkaloider - opiumvallmo (morfin, kodein (metylmorfin), noskapin, papaverin) Opioid: syntetiska varianter av naturligt förekommande opiater, ex. Petidin, hydromorfon, fentanyl, metadon, dextropropoxifen, oxycodon, tramadol Semisyntetisk opiat: Diacetylmorfin (heroin) 10

11 Opiater och opioider Tre olika opioidreceptorer har identifierats 1. My (μ) - MOR 2. Delta (δ) - DOR 3. Kappa (κ) - KOR Samtliga membranbundna och G-proteinkopplade Stimulering av MOR ger analgesi På perifer nivå På spinal nivå På supraspinal nivå De opioider som används kliniskt verkar i huvudsak via MOR och ger förutom analgesi även lugn och en känsla av välbefinnande Samt sedation, andningsdepression, påv på GI-kanalen Smärtlindringen uppstår 1. Via inbindning till my-1 receptorer på de afferenta smärtnerverna i ryggmärgen 2. Genom att stimulera de, från PAG kommande, smärthämmande nerverna 3. Den lugnande och stämningshöjande effekterna sker via stimulering av opioidreceptorerna i hjärnan 11

12 stimulerar Kan trigga till Hypotension Allergisk reaktion i sömn Smärttröskel (my-1 receptor) ödem utslag Till frisättning av GH, ADH, LTH Dopaminreceptorer i f. märgen Illamående/ kräkning Vilket påverkar Respiratorisk depression (my-2 receptor) Hypotension Dämpning Opioidanalgetika farmakodynamik Opioid binder till receptor presynaptiskt vilket l/t K + flödar ut via den K- kanal som är kopplad till receptorn Detta ger Hyperpolariserad nervcell (mer negativ på insidan), samtidigt blockas inflödet av Ca 2+. Hyperpolariserad (längre från tröskelpotential) kräver starkare stimuli för depolarisation Resultat: minskad frisättning i synaps mellan neuron Opiopider selektiv påverkan på transmission av C- fibernociception (ingen effekt på myeliniserade A-fibrer) Detta l/t att man vid smärtstimuli har kvar first pain medan second pain som medieras via C-fibrerna dämpas. -Hence: Opioiderna tar inte bort kirurgisk (incision) smärta eller rörelseutlöst smärta men däremot Vilosmärta: ffa visceral 12

13 Svaga/ Starka opioider Svaga: Dos effekt planar ut (Dextropropoxifen), kodein, tramadol (halvopioid minskar även återupptag av NA och serotonin) Starka: Dos-effekt ökar: Morfin, petidin (mindra spasmogent), hydromorfon, ketobemidon, fentanyl (bra val vid njursvikt inga metaboliter), sufentanyl, oxycodon, Substans Morfin Petidin Metadon Detropropoxifen Tramadol Dos ekvivalent till 10 mg morfin (im/sc) 10 mg im/sc 30 mg oral mg im/sc 10 mg/im/sc 20 mg oral mg oral mg im/sc 150 mg oral mg oral Duration Aktiv metabolit Farmakokinetik/ kliniskt applicerbar 2-4h Ja Moderat-svår akut/lång smärta 2-3h Ja Ej vid njursvikt, ej lång tid 8-24h Nej Accumuleras 4-6 Ja Snabbt upptag, 1-2h X 3-6 h Ja Oxycodon 3-4 Ja Fentanyl µg 0.5-1h Nej 600x mer lipofil obs vid feber!!! Smärtlindring med morfin Vid akut smärta bäst effekt om iv admin Dosen ska ges långsamt (10 min) för individanpassad titrering Tar ca 15 min innan full analgetisk effekt Upprepad dos? Långsam adm. minskar risk f biv. som tex illamående och kräkning. Spädning till 1mg/mL minskar risk för smärtsam injektion (kärlirriterande) 13

14 Farmakokinetik God fettlöslighet God biotillgänglighet (morfin, ketobemidon relativt stor 1:a passage effekt) Elimination via levern gnm konjugering. Dock har morfin en potent metabolit som elimineras via njurfiltration- ett obs vid njursjukdom (sänka dosen) Kodein metaboliseras i levern till morfin (vid bristande metabolism klen kodeineffekt) Biverkningar Andningsdepression opioid-naiv Illamående via stimulering av kräkcentra antiemetika (kan seponeras successivt) Muntorrhet (paradoxal effekt r/t den centralt kolinerga effekten) Förstoppning (oxikodon + naloxon: Targiniq) laxantia (alltid!!!!) Många my-receptorer längs mag/tarmkanalen Alternativ: Metylnaltrexon (Relistor) perifer MOR antagonist, sc (Loperamid vid diarré) Klåda (KOR agonist dämpar) Kognitiv påverkan Beroendeframkallande Toleransutveckling När effekten avtar Kontinuerlig stimulering l/t nedreglering av opioid receptorerna på nervcellernas yta (antalet tillgängliga receptorer minskar) 14

15 Beroende och abstinens Kontinuerlig användning snabbt fysiskt beroende Utsättningssymtom: initialt kraftfull oro och ängslan, senare cold turkey : ökad salivutsöndring, snuva, kallsvettning, gåshud Inom ett dygn: uttalad sjukdomskänsla, feber, muskelkramp Alternativ: långsam utsättning Alternativ vid heroin: långverkande full opioid (metadon) eller buprenorfin (Subotex: partiell agonist) med två effekter 1. Stim tillräckligt för undvika abstinens 2. Vid återfall: motverkar den drogen Antidot vid överdos Överdoseringssymtom MEWS: Af sänkt, hypotension, CNS påverkan Mios (via stimulering av parasympatikus) Naloxon COX-hämmare 15

16 Kortikosteroider hämmar Fosfolipas A 2 Fosfolipider källa: cellmembran Arakidonsyra (plus från föda) Kortikosteroider hämmar Cyklooxygenas COX-1 COX-2 NSAID hämmar Lipooxygenas i inflammatoriska celler Endoperoxider Ökad Kärlpermiabilitet Kemotaxi, etc Leukotriener Tromboxan A 2 PGE 2 PGF 2α PGI 2 (prostacyklin, via COX-2) Kärlkonstriktion Trombocytaggregation Feber Smärta Inflammation Kärlvidgning Kärlvidgande Minskad trombocytaggregation (intakt endotel) Cyklooxygenas katalyserar omvandlingen av arakidonsyra till PG COX-1 finns normalt i de flesta vävnader och bildar kontinuerligt PG. COX-2 förekommer främst i inflammatoriska celler. COX-hämmare påverkar omvandlingen av arakidonsyra till prostaglandin COXhämmare kan delas in i 3 olika varianter 1. Icke-selektiv irreversibel cox-hämmare: Acetylsalicylsyra, ASA Analgetisk effekt Antiflogistisk (Antiinflammatorisk effekt) Antipyretisk effekt (febernesättande) Trombocytaggregationshämmande effekt (ca en vecka en trombocyts livslängd) Ej till barn Reyes syndrom, hjärna, lever Biverkningar Alla coxhämmare kan öka risken för magblödning ASA är dock förknippat med störst risk r/t - Sur substans (oladdad i sur miljö) och tas upp i magslemhinnan (laddas i den intracellulära neutrala miljön = syra/bas fälla och ansamlas) - Överdos ASA hög dos andningen stimuleras hyperventilation respiratorisk alkalos - Ännu högre dos andningsdepression acidos dehydrering, stigande temp, koma eller apné. - Ge vätska iv gärna med alkaliska salter när ASA utsöndras via njurarna (syra-basfälla om primärurin = basisk) ingen reabsorption. 16

17 Variant 2. Oselektiv reversibel coxhämning Ex. diklofenak, ibuprofen, ketoprofen, ketorolak, naproxen generika 71 olika preparat Ex kortverkande/ långverkande Substans Kortverkande T1/2 < 6 h Långverkande T1/2 > 10 h COX1/COX2 Diklofenak X COX2 Ibuprofen X Naproxen X Keterolak X COX1 Meloxikam X COX2 Samt variant 3. Selektiv hämmare av cox-2 (coxiber) Allting är ju relativt men dock Likvärdig antiflogistisk, analgetisk, antipyretisk effekt Saknar trombocytpåverkan effekten Förekomst av cox-2 i vävnad ökar vid inflammation. Ex. Celecoxib (Celebra), Parecoxib (Dynastat) 17

18 NSAID- smågodis? GI-biverkningar: Illamående, uppkördhet, diffus blödning, förlängd blödningstid, ulcus, CNS-biverkningar: Huvudvärk, yrsel, dåsighet. Öronsus, hörselnedsättning (ASA- reumatikerdos) Njurpåverkan: vätskeretention, hjärtsvikt, lungödem Biverkningar COX-2 selektiva En ökad dosberoende risk för allvarliga kardiovaskulära biverkningar som hjärtinfarkt och stroke *Patient med hjärt-njursvikt bör undvika cox-hämmare då prostaglandiner är nödvändiga för att upprätthålla njurens genomblödning Paracetamol Oklar verkningsmekanism Hämmar cox-1 och cox-2 men endast i hjärnan cox-3 Saknar den antiinflammatoriska effekten Oftast lindriga biverkningar vid rekommenderade doser Överdosering lever toxisk metabolit- glutationacetylcystein (levertoxisk dos ca 9 gram) Observandum alkoholinducerat leverenzym ökar levertoxiciteten av paracetamol 18

19 Smärtlindring vilken metod? Den ska vara säker och effektiv! (både nytta och kostnad) Paracetamol och NSAID utgör basen Multimodal behandling rekommenderas (= kombinationsbehandling lägre doser men bättre effekt) Tillägg av opioider (nödvändigt vid medelstor/ större kirurgi?) PCA Regionala blockader och infiltrationsanalgesi (kan användas både som bas och som komplement) Spinal (EDA och intratekal) analgetika tillförsel Övervakning Kvarvarande katetrar för intermittent eller kontinuerlig tillförsel ska dokumenteras specifikt Läge på katetern (ska vara märkt) Planerad behandlingstid Ordination för påfyllnadsdos/ kontinuerlig dos Analgetisk effekt av spinala opioider (epiduralt och intratekalt) ökar analgetiska effekten av lokalanestetika sänka dosen vilket ger Mindre motorblockad bättre mobilisering Rutinmässig övervakning A och O Postoperativa kontroller enligt PM cirkulation och AF MEWS VAS i vila, VAS i rörelse Illamående Klåda Sederingsgrad: vaken, dåsig, sederad men lättväckt Pump: Pumpinställning, förbrukning Utseende på insticksställe Motorik Diures/ KAD/ Spontan magen 19

20 Akut smärta hos smärtpatient Svårt komma lägre i smärtnivå postoperativt än vad patienten hade preoperativt. Samplanera postoperativ smärtlindring med patientens smärtläkare En väl smärtlindrad patient kan Djupandas Sova Äta Mobiliseras KOMBINATIONSBEHANDLING 20

21 21

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Nyheter inom smärtbehandling NSAID. Ragnar Bäckström Öl ANIVA kliniken

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Nyheter inom smärtbehandling NSAID. Ragnar Bäckström Öl ANIVA kliniken Nyheter inom smärtbehandling NSAID Ragnar Bäckström Öl ANIVA kliniken Nyheter inom smärtbehandling NSAID och COX 2 hämmare -Verkningsmekanism -Effekt -Biverkningar NSAID och COX-2 Hämmare -Verkningsmekanism

Läs mer

Immun- och inflammationsfarmakologi Tandläkarprogrammet HT 2015. Ernst Brodin, Institutionen för Fysiologi och Farmakologi, Karolinska Institutet

Immun- och inflammationsfarmakologi Tandläkarprogrammet HT 2015. Ernst Brodin, Institutionen för Fysiologi och Farmakologi, Karolinska Institutet Immun- och inflammationsfarmakologi Tandläkarprogrammet HT 2015 Ernst Brodin, Institutionen för Fysiologi och Farmakologi, Karolinska Institutet Viktiga inflammatoriska mediatorer Prostaglandiner och leukotriener

Läs mer

Smärta ett nödvändigt ont vid livets slut? Staffan Lundström, Öl, Med dr, Palliativa sektionen Stockholms Sjukhem

Smärta ett nödvändigt ont vid livets slut? Staffan Lundström, Öl, Med dr, Palliativa sektionen Stockholms Sjukhem Smärta ett nödvändigt ont vid livets slut? Staffan Lundström, Öl, Med dr, Palliativa sektionen Stockholms Sjukhem 1 Ämnen: Smärtmekanismer och smärtanalys Farmakologisk smärtbehandling med fokus på opioider

Läs mer

Hudiksvall 20131003 } Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt som syftar till att förbättra livskvalitén för patienter och familjer som drabbas av problem som kan uppstå vid livshotande sjukdom.

Läs mer

Opioidbehandling vid cancerrelaterad smärta

Opioidbehandling vid cancerrelaterad smärta Opioidbehandling vid cancerrelaterad smärta Foto: Ewa Damm Dr Staffan Lundström, palliativa sektionen Stockholms Sjukhem Detta föredrag: Skillnader mellan olika opioider Kombination av opioider Rotation

Läs mer

Tumörrelaterad Smärta hos barn och ungdomar

Tumörrelaterad Smärta hos barn och ungdomar Tumörrelaterad Smärta hos barn och ungdomar Stefan Lundeberg Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Buprenorfin 2015 Based on the available evidence, it is difficult to

Läs mer

Smärta. Palliativa rådet

Smärta. Palliativa rådet Smärta Palliativa rådet Smärta Vanligt i livets slutskede Angelägen fråga hos allmänheten Skrämmande symtom för patienten Man kan aldrig lova smärtfrihet. Smärtfrihet kan ibland vara kantad av biverkningar

Läs mer

16 SMÄRTA TERAPIRÅD. ALLMÄNT Gör en smärtanalys innan behandlingsstart

16 SMÄRTA TERAPIRÅD. ALLMÄNT Gör en smärtanalys innan behandlingsstart 16 SMÄRTA REKLISTAN 2015 73 UTBYTBART LÄKEMEDEL ALLMÄNT Gör en smärtanalys innan behandlingsstart och utvärdera alltid effekten! Vid övergång från akut till långvarigt smärttillstånd ändrar smärtan karaktär

Läs mer

RÄTT SMÄRTBEHANDLING TILL RÄTT PATIENT ÖL, MLA

RÄTT SMÄRTBEHANDLING TILL RÄTT PATIENT ÖL, MLA RÄTT SMÄRTBEHANDLING TILL RÄTT PATIENT THOMAS EMMESJÖ ÖL, MLA SMÄRTCENTRUM CSK ORDFÖRANDE TERAPIGRUPP SMÄRTA, VÄRMLAND SMÄRTSPECIALIST SÖK 71317 AGENDA Smärta Indikation Behandling Preparatval Sedering

Läs mer

Farmakologisk smärtbehandling förutsätter

Farmakologisk smärtbehandling förutsätter Farmakologisk smärtbehandling förutsätter behandlingsmål samverkande metoder smärtanalys 10:1A Behandling av cancerrelaterad smärta utredning smärttillstånd smärtanalys symtomatisk smärtbehandling Behandlingsmål

Läs mer

Intranasal behandling med läkemedel - Behandlingsriktlinje

Intranasal behandling med läkemedel - Behandlingsriktlinje Intranasal behandling med läkemedel - Behandlingsriktlinje Bakgrund: Administration av läkemedel intranasalt är ofta fördelaktig och grundar sig på: Väl vaskulariserad nässlemhinna Droppstorlek för optimalt

Läs mer

Indelning. Vad är nociceptiv smärta? Analgetika. Gunnar Tobin Avd för farmakologi Göteborgs Universitet

Indelning. Vad är nociceptiv smärta? Analgetika. Gunnar Tobin Avd för farmakologi Göteborgs Universitet Analgetika Gunnar Tobin Avd för farmakologi Göteborgs Universitet Nociceptiv smärta ( vanlig smärta) Neurogen smärta Psykogen Idiopatisk Indelning Vad är nociceptiv smärta? Vävnadsskada Nervtransmission

Läs mer

Smärta Medel vid smärta - Analgetika Systemisk behandling med icke-opioida perifert verkande analgetika vid lätt-måttlig smärta Paracetamol

Smärta Medel vid smärta - Analgetika Systemisk behandling med icke-opioida perifert verkande analgetika vid lätt-måttlig smärta Paracetamol Smärta Medel vid smärta - Analgetika Smärta är en subjektiv upplevelse och något som patienten måste rapportera för att den effektivt skall kunna behandlas. Smärta finns i många olika former och bakom

Läs mer

Medicin, avancerad nivå, Farmakologi och sjukdomslära, del 1. 85 % av totala poängen

Medicin, avancerad nivå, Farmakologi och sjukdomslära, del 1. 85 % av totala poängen Tentamen Medicin, avancerad nivå, Farmakologi och sjukdomslära, del 1 Kurskod: MC2014 Kursansvarig: Mikael Ivarsson Datum: 140124 Skrivtid: 4 tim Totalpoäng: 57 p Poängfördelning: Allmän-, system- och

Läs mer

Långvarig. Läkemedelsforum Örebro 2013 Sylvia Augustini Distriktsläkare Överläkare Smärtcentrum Uppsala

Långvarig. Läkemedelsforum Örebro 2013 Sylvia Augustini Distriktsläkare Överläkare Smärtcentrum Uppsala Långvarig smärta hos äldre Läkemedelsforum Örebro 2013 Sylvia Augustini Distriktsläkare Överläkare Smärtcentrum Uppsala Doktorn, det gör g r ont! Smärta definieras som en obehaglig sensorisk och känslomässig

Läs mer

Långvarig smärta hos barn och ungdomar Farmakologisk behandling. Olaf Gräbel Smärtcentrum An/Op/IVA Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra

Långvarig smärta hos barn och ungdomar Farmakologisk behandling. Olaf Gräbel Smärtcentrum An/Op/IVA Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra Långvarig smärta hos barn och ungdomar Farmakologisk behandling Olaf Gräbel Smärtcentrum An/Op/IVA Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra Långvarig smärta En kontinuerlig icke tumorrelaterad smärta som

Läs mer

Smärta och smärtbehandling. Eva Otterström Rydberg, överläkare Anestesikliniken HSV

Smärta och smärtbehandling. Eva Otterström Rydberg, överläkare Anestesikliniken HSV Smärta och smärtbehandling Eva Otterström Rydberg, överläkare Anestesikliniken HSV Äldre Ett tillstånd Annorlunda hos äldre Förändringar Kroppsliga/ Själsliga Konfusion i samband med sjukdom/sjukhusvistelse

Läs mer

BESLUT. Datum 2010-10-26. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet

BESLUT. Datum 2010-10-26. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet BESLUT 1 (6) Datum 2010-10-26 Vår beteckning FÖRETAG NYCOMED AB Box 27264 102 53 Stockholm SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

Hot stuff! CAPSINA. capsaicin

Hot stuff! CAPSINA. capsaicin Hot stuff! CAPSINA capsaicin Ett hett läkemedel mot smärta Capsina kräm innehåller capsaicin som isolerats från chilipepparns frukter. Denna substans har studerats kliniskt på patienter med långvariga

Läs mer

1. Beskriv vad som karakteriserar elimineringen av ett läkemedel vid 1:a ordningens kinetik. (Rita gärna) (2 p)

1. Beskriv vad som karakteriserar elimineringen av ett läkemedel vid 1:a ordningens kinetik. (Rita gärna) (2 p) SVARSMALL REST-Tentamen DSM1.3 Läkemedel 2011-08-19 VIKTIGT! Börja med att skriva ditt MAPPNUMMER och PERSONNUMMER tydligt på detta försättsblad. Skriv sedan ditt MAPPNR på ALLA sidor. Skrivningsresultatet

Läs mer

Palliativa tillstånd hos barn & ungdomar. Stefan Lundeberg AtidLid Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Palliativa tillstånd hos barn & ungdomar. Stefan Lundeberg AtidLid Astrid Lindgrens Barnsjukhus Farmakologisk smärtbehandling vid Palliativa tillstånd hos barn & ungdomar Stefan Lundeberg AtidLid Astrid Lindgrens Barnsjukhus jkh kuration palliation palliation terminal vård Läkartidningen. 2015;112:DR77

Läs mer

Namn: -------------------------------------------------------------------------------------------------

Namn: ------------------------------------------------------------------------------------------------- GAMMAL ÖVNINGSTENTA (HT 01) NB: Kommande tenta kommer att omfatta 75 p (inte 100!) och vissa områden har föreslästs av andra föreläsare än tidigare! 1 1. (2p) Trots att ett lågt ph gynnar membranpassagen

Läs mer

Behandling av nociceptiv muskuloskeletal smärta. Bild 2

Behandling av nociceptiv muskuloskeletal smärta. Bild 2 Behandling av nociceptiv muskuloskeletal smärta Bild 2 Den här föreläsningen handlar om hur man i sjukvården kan behandla olika nociceptiva smärttillstånd som har sin uppkomst från rörelseapparaten; det

Läs mer

Tentamen. Medicin, avancerad nivå, Farmakologi och sjukdomslära, del 1. Kurskod: MC2014. Prov: Allmän farmakologi (0100) Kursansvarig: Olle Henriksson

Tentamen. Medicin, avancerad nivå, Farmakologi och sjukdomslära, del 1. Kurskod: MC2014. Prov: Allmän farmakologi (0100) Kursansvarig: Olle Henriksson Tentamen Medicin, avancerad nivå, Farmakologi och sjukdomslära, del 1 Kurskod: MC2014 Prov: Allmän farmakologi (0100) Kursansvarig: Olle Henriksson Datum: 111129 Totalpoäng: 59p Poängfördelning: Skrivtid:

Läs mer

Stimulering av opiatreceptorer i CNS, toleransutveckling, abstinens

Stimulering av opiatreceptorer i CNS, toleransutveckling, abstinens OPIATER Egenskaper Stimulering av opiatreceptorer i CNS, toleransutveckling, abstinens Symtom överdos Typisk symtomtriad: CNS-depression som kan vara lindrig samtidigt som andningsdepression och mios tillstöter

Läs mer

Kunskapsakuten/ Kunskapsakuten ger dig allt från en repetition av basfakta till en spaning vid forskningsfronten. Varsågod!

Kunskapsakuten/ Kunskapsakuten ger dig allt från en repetition av basfakta till en spaning vid forskningsfronten. Varsågod! Kunskapsakuten/ Smärtlindring går som en röd tråd genom hela vården, från apoteks disken till intensiven. Behandlingsarsenalen är bred, ändå får många inte rätt smärtlindring. Kunskapsakuten guidar dig

Läs mer

Smärtlindring. Staffan Lundström, Docent, Överläkare Palliativt Centrum och FoUU-enheten Stockholms Sjukhem

Smärtlindring. Staffan Lundström, Docent, Överläkare Palliativt Centrum och FoUU-enheten Stockholms Sjukhem Smärtlindring Staffan Lundström, Docent, Överläkare Palliativt Centrum och FoUU-enheten Stockholms Sjukhem Vad är nytt i vårdprogrammet kring smärta? Kapitlet är baserat på det sammanfattande avsnittet

Läs mer

I DEN MULTIMODALA BEHANDLINGEN REKOMMENDERAS FÖLJANDE LÄKEMEDEL

I DEN MULTIMODALA BEHANDLINGEN REKOMMENDERAS FÖLJANDE LÄKEMEDEL 72 Årsrapport 2012 Nationella riktlinjer för farmakologisk behandling av smärta och illamående i samband med tonsillotomi och tonsill ektomi på barn och ungdomar (< 18 år) Riktlinjerna är framtagna av

Läs mer

Vården vid palliativ smärta

Vården vid palliativ smärta Studiedagarna 23-24.10 2014 Ann-Christine Eklund Vården vid palliativ smärta Vi har i vården två sjukdomsgrupper som ökar snabbt, demenssjukdomar och cancer. Båda diagnosgrupperna har samband med ökad

Läs mer

Bilaga C. (ändring av nationellt godkända läkemedel)

Bilaga C. (ändring av nationellt godkända läkemedel) Bilaga C (ändring av nationellt godkända läkemedel) BILAGA I VETENSKAPLIGA SLUTSATSER OCH SKÄL TILL ÄNDRING AV VILLKOREN FÖR GODKÄNNANDE(N) FÖR FÖRSÄLJNING Vetenskapliga slutsatser Med hänsyn till PRAC:s

Läs mer

Tentamen. Medicin, avancerad nivå, Farmakologi och sjukdomslära, del 1. Kurskod: MC2014. Prov: Allmän farmakologi. Kursansvarig: Maria Fernström

Tentamen. Medicin, avancerad nivå, Farmakologi och sjukdomslära, del 1. Kurskod: MC2014. Prov: Allmän farmakologi. Kursansvarig: Maria Fernström Tentamen Medicin, avancerad nivå, Farmakologi och sjukdomslära, del 1 Kurskod: MC2014 Prov: Allmän farmakologi Kursansvarig: Maria Fernström Datum: 121204 Totalpoäng: 65p Poängfördelning: Skrivtid: 4 tim

Läs mer

Läkemedel till äldre 245

Läkemedel till äldre 245 Läkemedel till äldre Läkemedelsstudier på patienter äldre än 75 år är näst intill obefintliga. Trots detta förskrivs det flest läkemedel per patient i denna åldersgrupp. Problem med förändrad läkemedelsomsättning,

Läs mer

Innehåll. Viktigaste nyheterna i REK 2011. Strama - patientsäkerhet och ersättning från staten. tapentadol (Palexia) - vid smärta.

Innehåll. Viktigaste nyheterna i REK 2011. Strama - patientsäkerhet och ersättning från staten. tapentadol (Palexia) - vid smärta. Innehåll Viktigaste nyheterna i REK 2011. Strama - patientsäkerhet och ersättning från staten. tapentadol (Palexia) - vid smärta. dronedaron (Multaq) - vid förmaksflimmer. Vimovo - kombination av naproxen

Läs mer

Patientinformation. PALEXIA depot (tapentadol) PALEXIA (tapentadol)

Patientinformation. PALEXIA depot (tapentadol) PALEXIA (tapentadol) Patientinformation (tapentadol) (tapentadol) Beroendeframkallande medel. Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel. Varför ska jag läsa denna information? Denna broschyr är till

Läs mer

Smärtseminarium. Christopher Lundborg AN/Op/IVA. Central fortledning. Nedåtgående bansystem PAG. Neurotransmittorer: Serotonin Noradrenalin Endorfiner

Smärtseminarium. Christopher Lundborg AN/Op/IVA. Central fortledning. Nedåtgående bansystem PAG. Neurotransmittorer: Serotonin Noradrenalin Endorfiner Smärtseminarium Christopher Lundborg AN/Op/IVA Central fortledning Cortex Thalamus Limbiska strukturer Hypothalamus PAG Hjärnstam Formatio reticularis NRM Nedåtgående bansystem Cortex Hypothalamus Hjärnstam

Läs mer

Läkemedelsbehandling vid smärta. Stellan Sjökvist Överläkare Smärtbehandlingsenheten NU- sjukvården

Läkemedelsbehandling vid smärta. Stellan Sjökvist Överläkare Smärtbehandlingsenheten NU- sjukvården Läkemedelsbehandling vid smärta Stellan Sjökvist Överläkare Smärtbehandlingsenheten NU- sjukvården Defini>on Smärta enl IASP Smärta är en obehaglig sensorisk och emo>onell upplevelse >ll följd av verklig

Läs mer

Dagens program. Sida 1

Dagens program. Sida 1 Dagens program Allmänt om smärta och smärtmekanismer Perifert verkande läkemedel Huvudgrupper av smärta Centralt verkande läkemedel Övriga läkemedel Sida 1 Smärta definitioner Akut smärta Kroppens varningssignal

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar

Läkemedelsgenomgångar Åsele kommun 2009 Duvan, Fredrika Åsele kommun Uppdragsrapport 2009-0-8 (LMG) har utförts på totalt 3 st individer under tidsperioden. Medelåldern var 87 år (82-00). Av individerna hade 77 % (0 st) ApoDos

Läs mer

17 starka opioider på marknaden, vilken sjutton ska jag välja?

17 starka opioider på marknaden, vilken sjutton ska jag välja? 17 starka opioider på marknaden, vilken sjutton ska jag välja? Foto: Ewa Damm Staffan Lundström, Öl, Med dr, Palliativa sektionen Stockholms Sjukhem 1 Potenta opioider i Sverige Morfin Dolcontin Ketogan

Läs mer

ANELÄK Postoperativ smärtlindring med kontinuerlig epiduralanestesi

ANELÄK Postoperativ smärtlindring med kontinuerlig epiduralanestesi 1 (6) ANELÄK Postoperativ smärtlindring med kontinuerlig epiduralanestesi Kontinuerlig epiduralanestesi kan med fördel utnyttjas vid behov av postoperativ smärtlindring. För att underlätta för vårdavdelningarna

Läs mer

Smärtfarmaka och akupunktur

Smärtfarmaka och akupunktur Smärtfarmaka och akupunktur Modulering av smärta farmakologiska angreppspunkter nociceptor sensibilitet perifert verkande analgetika Blockerad impulstrafik i sensoriska nerver lokalanestetika smärtimpulser

Läs mer

Farmakologins ABC. Farmakodynamik Vad läkemedlet gör med kroppen Farmakokinetik Vad kroppen gör med läkemedlet

Farmakologins ABC. Farmakodynamik Vad läkemedlet gör med kroppen Farmakokinetik Vad kroppen gör med läkemedlet Farmakologins ABC Farmakodynamik Vad läkemedlet gör med kroppen Farmakokinetik Vad kroppen gör med läkemedlet Linda Halldner Henriksson PhD, ST-läkare Linda.Halldner@ki.se disposition Farmakokinetik absorption

Läs mer

Stefan Friedrichsdorf Minneapolis, USA Alison Twycross London, UK Boris Zernikow Datteln, Germany Suellen Walker London, UK

Stefan Friedrichsdorf Minneapolis, USA Alison Twycross London, UK Boris Zernikow Datteln, Germany Suellen Walker London, UK Svensk barnsmärtförening The Keynote speakers: Stefan Friedrichsdorf Minneapolis, USA Alison Twycross London, UK Boris Zernikow Datteln, Germany Suellen Walker London, UK www.svenskbarnsmartforening.se

Läs mer

Effektiv behandling av smärta

Effektiv behandling av smärta Effektiv behandling av smärta Olaf Gräbel terapigrupp Smärta Definitioner Neuropatisk vs Nociceptiv Nytta vs skada Frågor Smärta Smärta är en obehaglig sensorisk och/eller känslomässig upplevelse förenad

Läs mer

Klinisk smärtfysiologi

Klinisk smärtfysiologi Klinisk smärtfysiologi neurobiologi neurofarmakologi 5:1A Smärta är en obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse vilken kan korreleras till verklig eller potentiell vävnadsskada, eller uttryckas i

Läs mer

Tro på patienten! Behandling av cancersmärta. Cancersmärta. Cancersmärta. Patienten har alltid rätt. Neuropatisk. Nociceptiv. Syns inte på röntgen

Tro på patienten! Behandling av cancersmärta. Cancersmärta. Cancersmärta. Patienten har alltid rätt. Neuropatisk. Nociceptiv. Syns inte på röntgen Behandling av cancersmärta Tro på patienten!, öl Onkologikliniken/ Akademiska sjukhuset Uppsala Syns inte på röntgen Patienten har alltid rätt Syns inte på labprover Dalsland 2006 Molvärk Inflammation

Läs mer

Premedicinering till dagkirurgiska patienter An Piteå sjukhus

Premedicinering till dagkirurgiska patienter An Piteå sjukhus Premedicinering till dagkirurgiska patienter An Piteå sjukhus Berörda enheter Anestesin, Piteå sjukhus Syfte Rutin Premedicinering till polikliniska patienter Processbeskrivning Paracetamol används som

Läs mer

Anestesimedel. Lokalanestetika. Svaga analgetika Kap 31. Opioidanalgetika Kap 20. Anestesimedel

Anestesimedel. Lokalanestetika. Svaga analgetika Kap 31. Opioidanalgetika Kap 20. Anestesimedel Anestesimedel Lokalanestetika Kap 16 Svaga analgetika Kap 31 pioidanalgetika Kap 20 1 Inducerar medvetslöshet, analgesi och muskelrelaxation Flyktiga föreningar fta halogenerade etrar med hög stabilitet

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter 2013 Preparat som upptas: oxikodon Nociceptiv smärta -vävnadsskadesmärta, med eller

Läs mer

Piller och sprutor eller Farmakoterapi och anestesiologiska behandlingsmetoder

Piller och sprutor eller Farmakoterapi och anestesiologiska behandlingsmetoder Piller och sprutor eller Farmakoterapi och anestesiologiska behandlingsmetoder Karin Lundbäck Sjuksköterska Smärtmottagningen/Smärtrehab Nus Smärtrehabiliteringen, Nus Rehab.mottagning + rehab.program

Läs mer

Vad är nytt inom smärtvården?

Vad är nytt inom smärtvården? Page 1 of 6 PUBLICERAD I NUMMER 4/2015 TEMAN Vad är nytt inom smärtvården? Katri Hamunen, Vesa Kontinen istock/tuned_in Nya administreringssätt för gamla läkemedel och helt nya läkemedel ger nya möjligheter

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN. Dinalgen vet 300 mg/ml oral lösning för nötkreatur och svin

PRODUKTRESUMÉ 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN. Dinalgen vet 300 mg/ml oral lösning för nötkreatur och svin PRODUKTRESUMÉ 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Dinalgen vet 300 mg/ml oral lösning för nötkreatur och svin 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje ml innehåller: Aktiv substans: Ketoprofen

Läs mer

CADD-LEGACY PCA BÄRBAR INFUSIONSPUMP, MODELL 6300... 2 PATIENTKONTROLLERAD SMÄRTLINDRING (PCA) VID POSTOPERATIV SMÄRTA... 2

CADD-LEGACY PCA BÄRBAR INFUSIONSPUMP, MODELL 6300... 2 PATIENTKONTROLLERAD SMÄRTLINDRING (PCA) VID POSTOPERATIV SMÄRTA... 2 CADD-LEGACY PCA BÄRBAR INFUSIONSPUMP, MODELL 6300... 2 PATIENTKONTROLLERAD SMÄRTLINDRING (PCA) VID POSTOPERATIV SMÄRTA... 2 INDIKATIONER FÖR INTRAVENÖS PCA... 2 KONTRAINDIKATIONER FÖR INTRAVENÖS PCA...

Läs mer

WHO:s smärttrappa gäller än:

WHO:s smärttrappa gäller än: WHO:s smärttrappa gäller än: 1. Paracetamol i maxdos 2. (+ svag opioid) 3. Byt svag mot stark opioid Lägg till antiinflammatoriskt läkemedel till alla ovanstående om inflammatorisk smärta. Svaga opioider:

Läs mer

Läkemedel - generella direktiv vid kvinnokliniken

Läkemedel - generella direktiv vid kvinnokliniken 2016-02-02 25635 1 (8) Läkemedel - generella direktiv vid kvinnokliniken Sammanfattning Stående ordinationer vid kvinnokliniken som sjuksköterska efter bedömning kan ge patient som har symtom med intensitet

Läs mer

Måste jag ha ont bara för att jag är gammal? Smärtbehandling och Äldre Hösten 2009

Måste jag ha ont bara för att jag är gammal? Smärtbehandling och Äldre Hösten 2009 Måste jag ha ont bara för att jag är gammal? Smärtbehandling och Äldre Hösten 2009 Arbetsgrupp Birgir Arge - Reumatologiska kliniken MSE Carl Ove Arvidsson - Smärtmottagningen NLN Anette Bjerg - Dl, VC

Läs mer

Centralt verkande analgetika = opioider

Centralt verkande analgetika = opioider Centralt verkande analgetika = opioider Smärtreglering Vävnadsskada frisätter bla bradykinin, serotonin, histamin, mjölksyra, ATP, ADP, kalium. Glutamat (excitatorisk) transmittor i ryggmärgens dorsalhorn

Läs mer

Delområden av en offentlig sammanfattning. Oxikodonhydroklorid är en stark värkmedicin som används för behandling av medelsvår eller svår smärta.

Delområden av en offentlig sammanfattning. Oxikodonhydroklorid är en stark värkmedicin som används för behandling av medelsvår eller svår smärta. VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst Oxikodonhydroklorid är en stark värkmedicin som används för behandling av medelsvår eller svår smärta. Globalt uppskattar

Läs mer

Bipacksedel: information till användaren

Bipacksedel: information till användaren Bipacksedel: information till användaren Buprenorphine G.L. Pharma 2 mg resoriblett, sublingual Buprenorphine G.L. Pharma 4 mg resoriblett, sublingual Buprenorphine G.L. Pharma 8 mg resoriblett, sublingual

Läs mer

FRÅN CLOWN TILL CATAPRESAN

FRÅN CLOWN TILL CATAPRESAN FRÅN CLOWN TILL CATAPRESAN Palliativ symtomlindring - ett teamarbete 1 Karin Bäckdahl, barnläkare Lilla Erstgårdens barn och ungdomshospice Palliativ symtomlindring av barn Målsättningen är att beskriva

Läs mer

Cancerrelaterad smärta

Cancerrelaterad smärta Cancerrelaterad smärta Onkolog /gyn onkolog Professor i palliativ medicin, KI Överläk vid Stockholms Sjukhem Smärta (enligt IASP- International Assoc. for the Study of Pain) En obehaglig sensorisk och

Läs mer

Riktlinjer för smärtbehandling hos barn akut och postoperativ smärta.

Riktlinjer för smärtbehandling hos barn akut och postoperativ smärta. Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård Riktlinjer för smärtbehandling hos barn-akut och postoperativ smärta Författare Stefan Lundeberg, överläkare, Specialist i Anestesi & intensivvård, algologi,

Läs mer

KLOKA LISTAN Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2016 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Smärta och inflammation All smärtbehandling ska vara individanpassad Lägsta effektiva dos ska

Läs mer

Smärtlindring och övervakning efter kejsarsnitt

Smärtlindring och övervakning efter kejsarsnitt Smärtlindring och övervakning efter kejsarsnitt P-G Rösblad 2013 Kejsarsnitt i Peking Petidindropp Lokalbedövning Akupunktur VAS?---Pat åt vindruvor peroperativt Egna erfarenheter. Fentanyl tillsats i

Läs mer

BIPACKSEDEL. Dinalgen vet 150 mg/ml injektionsvätska, lösning, för nöt, svin och häst

BIPACKSEDEL. Dinalgen vet 150 mg/ml injektionsvätska, lösning, för nöt, svin och häst BIPACKSEDEL Dinalgen vet 150 mg/ml injektionsvätska, lösning, för nöt, svin och häst 1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND

Läs mer

Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nociceptiv smärta COX-hämmare COX-HÄMMARE (NSAID) I första hand naproxen Naproxen..., Alpoxen,

Läs mer

Bilaga 6. Kartläggning av receptfria läkemedel: Samtal till Giftinformationscentralen om tillbud och förgiftningar

Bilaga 6. Kartläggning av receptfria läkemedel: Samtal till Giftinformationscentralen om tillbud och förgiftningar Bilaga 6. Kartläggning av receptfria läkemedel: Samtal till Giftinformationscentralen om tillbud och förgiftningar Dnr 4.3.1-2014-104307 2015-05-22 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala,

Läs mer

Tentamen i Farmakologi Tandläkarprogrammet Kl

Tentamen i Farmakologi Tandläkarprogrammet Kl Tentamen i Farmakologi Tandläkarprogrammet 2016-08-19 Kl. 09.00-12.00 VIKTIGT! Börja med att skriva ditt MAPPNUMMER och PERSONNUMMER tydligt på detta försättsblad. Skriv sedan ditt MAPPNUMMER på alla sidor.

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för geriatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Äldre och läkemedel Generella rekommendationer Individualisera, ompröva indikationer regelbundet och utvärdera

Läs mer

Allmänt ICD-10. R57.1 Hypovolemisk chock R57.0 Kardiogen chock

Allmänt ICD-10. R57.1 Hypovolemisk chock R57.0 Kardiogen chock 1 Copyright the33 Chock Den här artikeln behandlar Chock i allmänt men även: ICD-10 (sida 1) Stadieindelningen efter chock (sida 1-2) Patofysiologin (sida 2) Symptom (sida 2-3) Behandling (sida 3, 4 och

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Analgetika och reumatologiska sjukdomar Klinisk farmakologi: Carl-Olav Stiller, docent, överläkare,

Läs mer

BESLUT. Datum 2010-10-26. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet

BESLUT. Datum 2010-10-26. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet BESLUT 1 (6) Datum 2010-10-26 Vår beteckning FÖRETAG Merck Sharp & Dohme Sweden AB Box 7125 192 07, Sollentuna SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet BESLUT

Läs mer

0,5 mg: vita plana tabletter med brytskåra, diameter 7 mm. 1 mg: vita plana tabletter med brytskåra, diameter 7 mm, märkta phi beta 614.

0,5 mg: vita plana tabletter med brytskåra, diameter 7 mm. 1 mg: vita plana tabletter med brytskåra, diameter 7 mm, märkta phi beta 614. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Fluscand 0,5 mg tabletter Fluscand 1 mg tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En tablett innehåller flunitrazepam 0,5 mg respektive 1 mg. Hjälpämne: Laktosmonohydrat

Läs mer

När det gör ont innehåll

När det gör ont innehåll När det gör ont När det gör ont innehåll Varför gör det ont? Hur kan man beskriva sin smärta? Hur behandlas smärta? Läkemedelsbehandling Andra behandlingsmetoder Vad är smärta? En förnimmelse av något

Läs mer

Tentamen ges för: Programstudenter och fristående studenter

Tentamen ges för: Programstudenter och fristående studenter Anestesiologi Provmoment:Tentamen A:1 Ladokkod: 62NA01 Tentamen ges för: Programstudenter och fristående studenter TentamensKod: 8 högskolepoäng Tentamensdatum: 15 10 01 Tid: Hjälpmedel: Inga hjälpmedel

Läs mer

Del 6. 8 sidor, 18 poäng

Del 6. 8 sidor, 18 poäng 8 sidor, 18 poäng Du är primärjour på anestesi och blir sökt till en kirurgavdelning där en man född 49 vårdas efter att under gårdagen opererats för en större leverresektion pga en malignitet. Sjuksköterskan

Läs mer

Smärtbehandling vid cancersjukdom

Smärtbehandling vid cancersjukdom Smärtbehandling vid cancersjukdom Foto: Ewa Damm Dr Staffan Lundström, palliativa sektionen Stockholms Sjukhem Dagens föreläsning Kort om smärtfysiologi Hur man gör en smärtanalys Behandling av cancerrelaterad

Läs mer

Fråga 8 18 besvaras och läggs i ett grönt omslag. Istället för lärarens namn på

Fråga 8 18 besvaras och läggs i ett grönt omslag. Istället för lärarens namn på Tentamen MC1411, Medicin B, Fysiologi, 7,5hp Kursansvarig: Per Odencrants Datum: 2014 12 06 Skrivtid: 4 timmar Totalpoäng: 69,5 p Nervsystemet, fråga 1 7, 17p. Endokrina, Kardiovaskulära och Respirationssystemet.

Läs mer

KLOKA LISTAN Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar

KLOKA LISTAN Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar KLOKA LISTAN 2017 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Smärta och inflammation All smärtbehandling ska vara individanpassad Lägsta effektiva dos ska användas Effekten ska utvärderas

Läs mer

Allmänmedicin innefattande allmän och speciell farmakologi, 15 högskolepoäng Provmoment: Ladokkod: 62DA01(version3)

Allmänmedicin innefattande allmän och speciell farmakologi, 15 högskolepoäng Provmoment: Ladokkod: 62DA01(version3) Allmänmedicin innefattande allmän och speciell farmakologi, 15 högskolepoäng Provmoment: Ladokkod: 62DA01(version3) Tentamen ges för: DSK 06 + fristående TentamensKod: Tentamensdatum: 2012 12 15 Tid: 9.30-12.30

Läs mer

Smärt- och värkmedicinering åt hjärtpatienter

Smärt- och värkmedicinering åt hjärtpatienter Smärt- och värkmedicinering åt hjärtpatienter Kenth Vikström bitr. överläkare, inre medicin, Jakobstad Inre medicin- och kardiologspecialistläkare 24.10.2014 Smärtimpulser vid nervsynapsen Värkmediciner

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Dinalgen vet 150 mg/ml injektionsvätska, lösning, för nöt, svin och häst

PRODUKTRESUMÉ. Dinalgen vet 150 mg/ml injektionsvätska, lösning, för nöt, svin och häst PRODUKTRESUMÉ 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Dinalgen vet 150 mg/ml injektionsvätska, lösning, för nöt, svin och häst 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 ml innehåller: Aktiv substans:

Läs mer

Version V1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Version V1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Duloxetin Stada 20 mg enterokapsel, hård Duloxetin Stada 40 mg enterokapsel, hård Duloxetin Stada 30 mg enterokapsel, hård Duloxetin Stada 60 mg enterokapsel, hård Version V1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING

Läs mer

GDIST 15h + VDIST 14h samt fristående. Allmän farmakologi 27 p Speciell farmakologi 28 p

GDIST 15h + VDIST 14h samt fristående. Allmän farmakologi 27 p Speciell farmakologi 28 p Allmänmedicin innefattande allmän- och speciell farmakologi 15 högskolepoäng Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Allmän farmakologi Speciell farmakologi 62DA01 GDIST 15h + VDIST 14h samt fristående

Läs mer

Opioidbehandling vid cancerrelaterad smärta

Opioidbehandling vid cancerrelaterad smärta Opioidbehandling vid cancerrelaterad smärta Foto: Ewa Damm Dr Staffan Lundström, palliativa sektionen Stockholms Sjukhem Nociceptiv smärta Neurogen smärta Morfin Dolcontin Ketogan OxyNorm OxyContin Palladon

Läs mer

Att avsluta läkemedelsbehandling. Ylva Böttiger Docent, överläkare Avd för klinisk farmakologi Karolinska universitetssjukhuset

Att avsluta läkemedelsbehandling. Ylva Böttiger Docent, överläkare Avd för klinisk farmakologi Karolinska universitetssjukhuset Att avsluta läkemedelsbehandling Ylva Böttiger Docent, överläkare Avd för klinisk farmakologi Karolinska universitetssjukhuset Summan av alla evidensbaserade interventioner kan, hos en enskild patient

Läs mer

Hur ska vi behandla patienter med smärta?

Hur ska vi behandla patienter med smärta? Hur ska vi behandla patienter med smärta? Anna Gärdenfors Specialist läkare i Anestesi och intensivvård Sektionschef Smärtenheten SUS Malmö Medlem i Terapi grupp Smärta LM rådet 1 Varför har vi ont? Smärtans

Läs mer

Tentamen i Allmän farmakologi, 2 hp

Tentamen i Allmän farmakologi, 2 hp Institutionen för omvårdnad Ansvarig lärare: Stig Jacobsson Avdelningen för farmakologi TENTAMEN KOD NR Tentamen i Allmän farmakologi, 2 hp Kurs: Biomedicin och allmän farmakologi, 7,5 hp inom Sjuksköterske-/Röntgensjuksköterskeprogrammet

Läs mer

Pronaxen 250 mg tabletter OTC. 25.9.2015, Version 1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Pronaxen 250 mg tabletter OTC. 25.9.2015, Version 1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Pronaxen 250 mg tabletter OTC 25.9.2015, Version 1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Pronaxen 250

Läs mer

BIPACKSEDEL. Torphasol vet. 10 mg/ml, injektionsvätska, lösning, för häst

BIPACKSEDEL. Torphasol vet. 10 mg/ml, injektionsvätska, lösning, för häst BIPACKSEDEL Torphasol vet. 10 mg/ml, injektionsvätska, lösning, för häst 1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND

Läs mer

Trötthet hos patienter i livets slutskede

Trötthet hos patienter i livets slutskede Trötthet hos patienter i livets slutskede Sjuksköterska, med.dr. AHS-Viool, Skellefteå Inst. f. Omvårdnad, Umeå Universitet Stockholms Sjukhem/Karolinska Institutet Trötthet orkeslöshet kraftlöshet osv.

Läs mer

Nervsystemet Rekommenderade läkemedel

Nervsystemet Rekommenderade läkemedel Nervsystemet Rekommenderade läkemedel Norrbottens läkemedelskommitté ATC-kod anges efter substansnamn. Se motivering Nervsystemet. Demens Donepezil N06DA02 ARICEPT Epilepsi, anfallskupering Diazepam N05BA01

Läs mer

Frågor och svar TLV:s genomgång av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel

Frågor och svar TLV:s genomgång av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel 1 (7) Datum 2010-10-26 Diarienummer 74/2006 Frågor och svar TLV:s genomgång av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel 1. Vilka läkemedel i högkostnadsskyddet har TLV granskat i denna omprövning?

Läs mer

Smärta. Definition av smärta. Tecken på smärta

Smärta. Definition av smärta. Tecken på smärta Smärta Smärta är vanligt i livets slutskede. I långt framskriden cancersjukdom är smärtan ett mycket vanligt symtom (50-100%) jämfört med andra sjukdomsgrupper (50%). Smärta är en angelägen fråga hos allmänheten

Läs mer

Diabetes mellitus. (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer)

Diabetes mellitus. (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer) Diabetes mellitus (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer) Diagnos Fp-glukos > 7,1 mmol/ P-glukos> 11 Ofta kombinerat med högt blodtryck, övervikt/fetma, höga blodfetter Ökad risk att få hjärtkärlssjukdom ex.

Läs mer

Aripiprazole Accord (aripiprazol)

Aripiprazole Accord (aripiprazol) Aripiprazole Accord (aripiprazol) Patient/Anhörig Informationsbroschyr Denna broschyr innehåller viktig säkerhetsinformation som du ska bekanta dig med innan påbörjande av behandlingen med aripiprazol

Läs mer

Smärta palliativa aspekter

Smärta palliativa aspekter Smärta palliativa aspekter Peter Strang Professor i palliativ medicin /onkologi Karolinska Institutet, Stockholm Stockholms sjukhems palliativa cancersektion Peter Strang Palliativ vård (enl WHO) Vården

Läs mer

HJÄRTSJUKDOM & TOBAK. Annica Ravn-Fischer, MD, PhD Kardiologen Sahlgrenska

HJÄRTSJUKDOM & TOBAK. Annica Ravn-Fischer, MD, PhD Kardiologen Sahlgrenska HJÄRTSJUKDOM & TOBAK Annica Ravn-Fischer, MD, PhD Kardiologen Sahlgrenska TOBAKENS HISTORIA ü - Tobak framställs av blad från växter inom tobaksläktet Dess historia sträcker sig åtminstone bak till år

Läs mer

NSAID är diklofenak farligare?

NSAID är diklofenak farligare? NSAID är diklofenak farligare? Christer Lundin 2012-05-02 Ja! Ja Disposition Bakgrund Aktuella studier Mekanismer Konsumtion i ÖLL Rekommendationer Bakgrund Det är känt att behandling med specifika cox

Läs mer

Guide för apotek om tilläggsrådgivning om ett egenvårdsläkemedel

Guide för apotek om tilläggsrådgivning om ett egenvårdsläkemedel Guide för apotek om tilläggsrådgivning om ett egenvårdsläkemedel Pronaxen 250 mg (10 tabletters egenvårdsförpackning) Pronaxen_Guide för apotek version 1.0_svenska_08_2015 Innehåll 1. Inledning...3 2.

Läs mer