50org. nr Årsredovisning 2014 MedCore AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "50org. nr 556470-2065. Årsredovisning 2014 MedCore AB"

Transkript

1 50org. nr Årsredovisning 2014 MedCore AB

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 1 MedCore i sammandrag 2 VD har ordet 3 Vision/strategi 4 Affärsområden 4 Aktien 6 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens resultaträkning 12 Koncernens balansräkning 13 Koncernens kassaflödesanalys 15 Moderbolagets resultaträkning 16 Moderbolagets balansräkning 17 Moderbolagets kassaflödesanalys 19 Redovisningsprinciper och noter 20 Styrelse och ledande befattningshavare 35 1

3 Om MedCore Medcore AB representerar och agerar distributör för ett 20-tal företag på den Nordiska sjukvårdsmarknaden. Primära affärsområden återfinns inom terapiområdena Diabetes, Anestesi/Intensivvård, Kirurgi och Thorax. Det som varit vägledande vid val av samarbetspartners är att produkterna skall tillföra marknaden något nytt med avseende på teknik, säkerhet eller kostnadseffektivisering. Det som möjliggjort bolagets utveckling är inte bara de enskilda produkterna utan även företagets medarbetare och organisation. MedCore drivs med en entreprenörsanda där kunden står i centrum. Företagskulturen präglas av dynamik och ett delegerat beslutsfattande och ansvar. MedCore AB arbetar aktivt med att stärka produktportföljen med nya innovativa och konkurrenskraftiga produkter med stor tillväxtpotential samtidigt som stort fokus läggs vid att skapa lönsam tillväxt med befintlig portfölj. MedCore har i huvudsak den nordiska sjukvårdsmarknaden som sin plattform och arbetar idag med direktförsäljning i Sverige, Danmark och Norge medan försäljningen i Finland sköts av en lokal agent. MedCore är certifierat enligt standarden ISO 9001:2000, ISO i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 65,3 (75,4) Mkr -13,4 % EBITDA -8,4 (-7,4) Mkr Resultat efter skatt uppgick till -18,4 (-14,7) Mkr Resultat per aktie -1,17 (-2,69) kr. Beslut om nedsättning av aktiekapital under extra bolagsstämma i syfte att förbereda för en nyemission 2

4 VD har ordet Organisation Stort fokus har lagts på att optimera organisationen under året. Avvecklandet av affärsområdet Thorax innebar en reduktion av personal i Danmark, primärt supportfunktioner som t.ex. kundservice. Organisationen är nu dimensionerad efter de nya förutsättningarna med bibehållen servicegrad till kund. Upphandlingar Övervägande del av Bolagets omsättning är beroende av offentliga upphandlingar. Stor kraft har lagts på att ytterligare förbättra och förenkla processerna kring upphandlingarna i Norge, Sverige och Danmark. Sedan en dedikerad anbudsspecialist rekryterats har andelen vunna upphandlingar ökat markant. Försäljningsutveckling Den totala omsättningen för bolaget minskade med 13,1%, där avvecklingen av den Danska thoraxverksamheten står för minskningen. Bolaget har exklusive thorax en tillväxt på över 10% jämfört med föregående år, vilket indikerar att Medcore AB har en sund bas att stå på. Affärsområdet Kirurgi med produkter från Angiodynamics, står för den största procentuella ökningen, tillsammans med temperaturregleringsprodukter från the 37º Company och MTRE. målsättning att optimera lagret och konkurrensutsätta våra logistikpartners för att minska vår kapitalbindning i lager och sänka våra logistikkostnader. Detta arbete kommer att fortsätta även under Finansiellt Nedskrivningarna i Danmark till följd av avvecklingen av Thoraxverksamheten tillsammans med omsättningsminskningen under andra halvåret i Danmark var största orsakerna till det negativa resultatet för Framtidsutsikter Första kvartalets resultat för 2015 indikerar att Medcore AB är på god väg mot lönsamhet, vilket erbjuder möjligheter att förändra och expandera verksamheten. Den under våren planerade nyemissionen sker med intentionen att finansiera en expansion av portföljen med produkter under eget varumärke för potentiell export utanför Norden. Nu tar vi nästa steg på resan och fokuserar insatserna på tillväxt Per Wallén Verkställande direktör Inköp/logistik För ett bolag som MedCore är processer kring inköp, lagerhållning och leverans till kund av högsta vikt. Vi har under året haft som 3

5 Vision MedCore skall bli ett av de ledande företagen på den nordiska sjukvårdsmarknaden. Vårt varumärke skall vara en garant för innovation och kvalitet. Affärsidé MedCores affärsidé är att sälja och marknadsföra produkter till sjukvården samt etablera egna varumärken. Våra produkter ska vara innovativa och ge marknaden kostnadseffektiva lösningar samtidigt som de skall förbättra situationen för den enskilde patienten och skapa en enklare och säkrare vård. Det gör vi genom fokus, vilja och kompetens. Strategi MedCore har fastställt ett antal strategiska initiativ för att skapa förutsättningarna för en god tillväxt. Operationella strategier Upphandlingar Agenturer/partners Försäljningstillväxt Strukturella initiativ Nordiskt fokus Distributionsmodell Personalens kompetens Produkter under eget varumärke Affärsområden MedCore distributerar för närvarande produkter från ett 20-tal olika samarbetspartners.. Patienterna som kommer i kontakt med de produkter vi säljer finns inom vitt skilda diagnoser, men för oss inom fyra separata områden. Anestesi och Intensivvård Är Affärsområdet där MedCore har längst erfarenhet. Vi arbetar fokuserat med de olika terapierna och följer patientens väg, innan, under och efter en operation. Från akuten till intensiven. Våra produktportföljer har intressanta lösningar och erbjuder innovation och säkerhet till vården. Exempel är temperaturreglering där vi kan erbjuda innovativa produkter för såväl hypotermi som hypertermi. Vid hjärtstopp, asfyxi och total brain injury kontrollerar CritiCool patientens temperatur, hypotermi är en effektiv behandlingsform och CritiCool är den mest använda produkten i Norden. Det är av stor vikt att behålla kroppstemperaturen före, under och efter operation. Det finns stark evidens som pekar på komplikationer om patienten blir kall under behandlingen. Vi har en komplett portfölj av värmare och täcken och vätskevärmare soma bevarar patientens temperatur. Årligen ökar antalet patienter som vårdas i hemmet. Det är av stor vikt att ge patient och anhöriga en god livskvalitet. Personer som inte kan uppta näring oralt behöver få näring via blodet, (Total Parenteral Nutrition (TPN)). Det sker via en pump och ett infusionsset (den gör TPN säkert samtidigt som personen kan röra sig fritt då pumpen och näringen är placerad i en designad ryggsäck). Det senaste tillskottet inom affärsområdet anestesi och intensivvård är Freestyle och Angel. Freestyle är världens första trådlösa ultraljud, från Siemens. Freestyle är framtaget specifikt för Point of Care, ett område som växer inom vården. 4

6 Angel är en unik och patenterad central venkateter kombinerad med ett filter som förhindrar lungemboli, blodpropp i lungan. Angel ger en lösning i ett kritiskt skede som tidigare inte har varit möjligt. Kirurgi Kirurgi är det nyaste affärsområdet på MedCore och erbjuder unika och innovativa produkter med en bra mix mellan kapitalvaror och förbrukningsvaror. Vi arbetar fokuserat mot operation och röntgen. Acculis- En ny metod att på ett minimalinvasivt och effektivt sätt behandla tumörer i bland annat lever, njure och lunga med hjälp av mikrovågor. Man bränner cancertumörer med hjälp av mikrovågor, och gör det möjligt att bota även svåra fall av cancer och metastaser. Purple Surgical- Kirurgiska staplers som bidrar till snabbare och säkrare operationer inom bland annat mag-/tarm- och thorax-kirurgi. Purple Surgical kommer inom kort att erbjuda en komplett portfölj för såväl öppen- som för laparoskopisk kirurgi. Detta kommer att göra det möjligt att enklare ta sig in på den så konservativa marknaden för stapling. Purple Surgical erbjuder också produkter inom titthålskirurgi. Titthålskirurgi innebär mindre trauma för patienten jämfört med traditionell öppen kirurgi och avsevärt snabbare återhämtning. Titthålskirurgi är idag standardingrepp inom fler områden eftersom fördelarna är så stora för patienten och för de samhällsekonomiska vinsterna. Portföljen från Symmetry Surgical erbjuder högkvalitativa instrument som behövs inom samtliga opererande verksamheter S&T erbjuder högkvalitativa instrument för mikrokirurgi Affärsområdet kirurgi bedöms ha hög tillväxtpotential på en marknad med relativt hög marginal Diabetes Diabetes är med över drabbade en av de vanligaste sjukdomarna i Sverige, och benämns därför ibland som en folksjukdom. Behovet är således stort för mer utvecklade, bättre och enklare medicintekniska hjälpmedel inom diabetes, något som Medcore AB arbetar med att försörja patienter och vårdgivare med. Inom affärsområdet diabetes ingår följande produkter; blodglukosmätare, lansetter av olika slag, injektions- och infusionsmaterial och provtagningsprodukter. ApexBiotechnology (Taiwan) producerar och levererar specifika blodglukosmätare, som diabetespatienter behöver för att kontrollera sitt blodsocker. MedCore säljer mätare och teststickorna till mätarna i sitt eget namn, MedCore Care. Artsana (Italien) producerar och levererar pennkanyler som man använder till insulinpennor vid insulininjektioner. Det är ett innovativt företag som idag är ett av de ledande företagen i världen att producera pennkanyler och är först med att ha utvecklat den absolut tunnaste pennkanylen på marknaden idag. HTL-Strefa (Polen) producerar flera olika modeller av pennlansetter till blodprovtagare och speciellt engångs, säkerhetsprodukter i enlighet med nya EU direktiv. HTL-Strefa är en av de världsledande tillverkarna av lansetter. MedCore är marknadsledare på säkerhetslansetter för kapillärprovtagning i Sverige. Sol-Millennium är det senaste tillskottet inom affärsområdet diabetes. Produkterna är inte direkt diabetesrelaterade men ingår i sortimentet. Sol-Millennium har utvecklat produkter för säkerhet vid injektion, infusion och provtagning. Denna typ av produkter blir mer och mer aktuella i alla EU länder p.g.a. EU direktivet 2010/327EU, varför MedCore har valt att ingå samarbete med företaget. Flertalet avtal har ingåtts med sjukhus och landsting för försäljning av Sol-Millenniums produkter under

7 Aktien MedCores aktie är upptagen till handel på Alternativa Aktiemarknaden (nedan Alternativa ) under namnet MedCore. Styrelsen har beslutat att föreslå stämman att ingen utdelning utgår för Aktiekapital Aktiekapitalet i MedCore uppgår till kronor fördelat på aktier. Aktiens kvotvärde var den 31 december 1 krona. Styrelsen beslutade den 22 december 2015 om nedsättning av aktiekapitalet till ,5 kronor vilket registrerades hos Bolagsverket den 19 mars Varje aktie berättigar till en röst vid årsstämman. Samtliga aktier har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. Aktieägare Antalet aktieägare i MedCore uppgick per den sista december 2014 till 1169 (1206) enligt Euroclear Sweden AB. MedCores tio största ägare innehar aktier motsvarande 84,4 procent av röster och kapital i Bolaget. Största aktieägare Aktieägare 2014 Antal aktier Andel av röster och kapital, % TIBIA KONSULT AB ,6% RECAPTIAL AB ,4% SIX SIS AG, W8IMY ,0% ÅSTRÖM, HÅKAN ,9% SIFONEN AB ,3% MARKLUND ESSEN-MÖLLER, LENA ,1% MACJOHAN AB ,7% ESSEN-MÖLLER, ANDERS ,5% ANDERSSON, LENA ,8% JYSKE BANK GENERAL SETTLEMENT ACC ,9% Övriga ,6% Summa ,0% Sista betalkurs per den 31 december var 0,72 kr (1,40) vilket gav ett börsvärde om 11,4 Mkr (22,1). 6

8 Aktiekapitalets förändring Förändringar Förändringar Förändring av av antalet av antalet Förändringar av Totalt antal Aktiekapital Kvotvärde Datum Transaktion antal aktier A-aktier B-aktier aktiekapital (kr) aktier (kr) (kr) Nybildning Fondemission* , Konvertering , Nyemission , Nyemission , Nyemission , Fondemission* , Nyemission , Utbyte konv , Nyemission , Teckn option , Nyemission , Nyemission , Nyemission , Nyemission , Teckn option , Nyemission , Nyemission , Teckn option , Minskning** , Nyemission , Nyemission , Nyemission , Nyemission , Nyemission , Nyemission , Teckn option , Nyemission , Split 1: , Nyemission , Nyemission , Nyemission , Nyemission ,00 * split ** Minskning av aktienskvotvärde med 0,90 kr *** Bolaget har endast ett aktieslag 7

9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för MedCore AB (publ) org.nr får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret till Allmänt om verksamheten Koncernen består av moderbolaget MedCore AB och en filial i Norge samt de helägda dotterbolagen i Sverige och Danmark. Bolaget startade sin verksamhet år 2000 med affärsidén att på agentbasis sälja medicintekniska produkter på den nordiska marknaden. Bolaget skall vara en länk mellan framtidens produkter/metoder och sjukvårdens högt ställda krav avseende teknik och kostnadseffektivitet. Bolaget är sedan oktober 2014 listat på Alternativa Aktiemarknaden i Stockholm. Den 1 oktober 2010 förvärvade Bolaget det danska medicinföretaget Hemax Medical AS. Affärsidé MedCore s affärside är att sälja produkter till sjukvården samt utveckla egna produkter. Bolagets produkter skall vara innovativa och ge marknaden kostnadseffektiva lösningar samtidigt som de skall förbättra situationen för den enskilda patienten. Bolagets kunder är hälso- och sjukvårds-marknaden i Norden samt apoteksmarknaden i Sverige Verksamhetens utveckling Försäljningen under 2014 uppgick till 65,3 (75,4) MSEK en minskning med 10,1 Mkr jämfört med föregående år. Av koncernens minskning med 10,1 Mkr står MedCore Danmark för 11,3 Mkr, medan Sverige har ökat omsättningen med 1,2 Mkr. Omsättningsminskningen i Danmark beror framförallt på förlust av agenturer inom thoraxverksamheten. Investeringar Investeringar i materiella anläggningstillgångar har under perioden varit -1,2 (-0,6) Mkr. Huvudparten av investeringarna har varit investeringar i demoutrustning för etablering av nya agenturer. Finansiering och likviditet Koncernens soliditet vid periodens utgång uppgick till -29,0% (25,4%). Antalet aktier uppgår till Under Q stärktes koncernens likviditet genom ägarlån på 8,8 Mkr utfärdade av fem av bolagets huvudägare och andra investerare. På den extra bolagstämman den 1 augusti beslutade stämman att minska aktiekapitalet från till ,5 kronor d.v.s. med ,5 kronor. Antal aktier skall vara oförändrat. Detta innebär att aktiens kvotvärde minskar från en (1) krona till tjugofem (25) öre. Likvida medel uppgick vid periodens slut till 4,1 (3,3) Mkr. Utöver likvida medel hade bolaget en factoringlösning med totalt utnyttjandetak på 10,8 Mkr varav 6,5 Mkr (6,5) i Sverige och 4,3 (3,5) Mkr i Danmark. Per sista december var bolagets kundfordringar belånade med 6,3 (5,4) Mkr i Sverige och 0,2 (1,9) Mkr i Danmark. Totalt belånade koncernen kundfordringar på 6,5 Mkr. Koncernen Försäljningen under 2014 uppgick till 65,3 (75,4) Mkr en minskning med 10,1 Mkr jämfört med föregående år. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -8,4 (-7,4) Mkr. Rörelsens kostnader uppgick till 72,8 (83,2) Mkr. Det negativa resultatet härrör främst från förlusten av thoraxverksamheten i Danmark med intäktsbortfall, nedskrivning av fordringar och omställningskostnader som följd. Av de totala rörelsekostnaderna utgjorde handelsvaror 42,4 Mkr (58 %), personalkostnader 14,0 Mkr (19 %) och övriga externa kostnader 17,2 Mkr (24 %). Transaktioner med närstående Under december 2014 stärkte fem av bolagets huvudägare och andra investerare bolagets likviditet genom ägarlån om 8,8 Mkr. Under 2014 har tidigare lån amorterats med 0,5 Mkr. Moderbolaget MedCore AB är moderbolag i koncernen. Verksamheten i koncernen bedrivs främst i MedCore Sweden AB och MedCore Danmark AS. I moderbolaget ingår den Norska filialen som etablerades under Nettoomsättningen under perioden januari till december uppgick till 4,6 (4,4) Mkr. I den redovisade nettoomsättningen ingår den Norska filialen med 2,2 (2,0) Mkr. Rörelsens kostnader uppgick till 7,2 (7,1) Mkr varav de viktigaste posterna är personalkostnader på 4,0 (4,2) Mkr, inkl. personal i Norge, samt övriga 8

10 kostnader såsom förvaltningskostnader, kostnader för handel på First North etc. Aktieägartillskott För att täcka dotterbolagen MedCore Sweden ABs och MedCore Danmarks eget kapital har Moderbolaget lämnat ett aktieägartillskott på 5,7 Mkr till MedCore Sweden AB och 4,9 Mkr till MedCore Danmark. I samband med detta har moderbolagets andelar i MedCore Sweden och MedCore Danmark skrivits ned med 8,3 Mkr i Sverige och 8,8 Mkr i Danmark baserat på den genomförda värderingen av bolagen. Totala nedskrivningar uppgick under året till 17,1 Mkr. Antaganden för värderingar En värdering av bolagen har gjorts för att bedöma nedskrivningar. För MedCore Sweden bygger värderingen på ett avkastningskrav på 10% samt en genomsnittlig årlig tillväxt de närmaste 5 åren på ca 10% (enligt marknadens generella tillväxt) vilket skapar en värdering av bolaget till 25 MSEK. Detta bygger dels på en förväntad försäljningsökning under 2015 främst av existerande produkter, dels långsiktigt på satsningar på nya produkter under kommande år. Vidare har marginalförbättrande åtgärder vidtagits, exempelvis har organisationen slimmats vilket kommer att ge resultat under Q Dessutom har ett antal andra besparingsinitiativ tagits, såsom avnotering från First North och andra initiativ som tillsammans förväntas skapa ett positivt kassaflöde under 2015 och en långsiktig tillväxt med befintliga resurser. Främst bolagets område Kirurgi har möjlighet att växa på de resurser MedCore Sweden har idag. På samma sätt förväntas MedCore Danmark växa enligt budget. Avkastningskravet i Danmark är lagt till 12% för att spegla det något högre risktagandet efter tidigare års förluster. Året förväntas ge en successiv tillväxt baserat på existerande produkter kombinerat med ökade marginaler och slutligen också tillägg av nya produkter. Styrelsens arbete och organisation Styrelsen har under år 2014 bestått av tre ledamöter utan suppleant. Styrelsen har sammanträtt 6 gånger under året. Styrelsen har upprättat en arbetsordning, som reglerar styrelsens arbete avseende arbets-fördelning och ekonomisk rapportering, i enlighet med aktiebolagslagen, 8 kap. 5. I en särskild instruktion för den verkställande direktören beskrivs arbete- och befogenhetsfördelningen mellan VD och styrelsen. Styrelsens ordförande behandlar frågor avseende lön och anställningsvillkor för VD. Ordförande förankrar sedan förslagen och styrelsen beslutar om ersättning till VD. Riskfaktorer MedCores verksamhet är beroende av avtal med medicinteknikbolag som ger MedCore rätt att marknadsföra och sälja medicintekniska produkter på den nordiska marknaden så kallade försäljningsagenturer. Det finns alltid en risk att dessa sägs upp eller att tvister uppstår beträffande dessa avtal. För de fall avtalen sägs upp riskerar bolaget att gå miste om framtida intäkter och intjäning. Bolagets kunder består till största delen av landsting och Apoteket AB. Avtal med dessa kunder om leverans av produkter förutsätter offentlig upphandling, vilka som regel genomförs vartannat till var tredje år. Om MedCore inte vinner upphandlingar som bolaget medverkar i, går bolaget miste om försäljningen för den aktuella perioden. Viktiga händelser efter räkenskapsårets utgång Styrelsens beslut om nedsättning av aktiekapitalet registrerades av bolagsverket den 19 mars 2015, vilket följs av en planerad nyemission med första dag för teckning den 12 maj och sista dag för teckning den 26 maj Framtidsutsikter Med den nya organisationen och en mer balanserad kostnadsmassa samt bolagets starka produktportfölj är förutsättningarna goda för en framtida lönsam tillväxt. För att säkra koncernens finansiering, dels för minskad exponering, dels för nya satsningar, planerar MedCore en nyemission under våren. Denna initieras med en extrainsatt bolagsstämma den 27 april 2015 i syfte att besluta om reglerna för emissionen, som med en emissionskurs på 0,35 kr och två nyemitterade aktier per gammal aktie förväntas ge ett värde på 11,0 Mkr. 9

11 Koncernens fortlevnad bygger dels på den starka försäljningsökningen på existerande produkter samt de planer som finns på nya egna produkter vilket förväntas öka marginalerna och försäljningsvolymerna markant. Detta i kombination med en dedikerad personal och den starka kompetens som finns inom koncernen förväntas MedCore addera värde för patienter, vårdgivare och ägare framöver. Miljöpåverkan MedCores verksamhet har marginell påverkan på den yttre miljön. Bolaget eftersträvar att i största möjliga mån välja miljövänliga alternativ vid inköp och så långt som möjligt återvinna kontors- och förbrukningsmaterial. MedCore är certifierat enligt standarden ISO 14001:2004. Årsstämma Årsstämman äger rum torsdag 10 juni 2015 kl 14:00 i MedCore AB lokaler Finlandsgatan 62, Kista. Kallelsen finns på Bolagets hemsida samt kommer att ske genom annonsering i Post- och inrikes tidningar samt i Svenska Dagbladet 10

12 11 (35) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Flerårsöversikt (Tkr) Koncernen Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Antal anställda Soliditet (%) Moderbolaget Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Antal anställda Soliditet (%) Förslag till behandling av ansamlad förlust Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor): balanserad vinst årets förlust behandlas så att i ny räkning överföres Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser med tilläggsupplysningar.

13 Koncernens Resultaträkning Tkr Not (35) Nettoomsättning Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader 1, Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat Resultat per aktie -1,17-2,69 Genomsnittligt antal aktier

14 Koncernens Balansräkning Tkr 13 (35) Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten Goodwill Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Färdiga varor och handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Aktuella skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

15 Koncernens Balansräkning Tkr 14 (35) Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 9 Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare Aktiekapital Balanserade vinstmedel, inklusive årets resultat Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare Summa eget kapital Långfristiga skulder 10 Övriga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Företagsinteckningar Övriga ställda panter och säkerheter Belånade kundfordringar Företagsinteckning Danmark ( DKK) Ansvarsförbindelser Andra ansvarsförbindelser

16 Koncernens Kassaflödesanalys Tkr Not (35) Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring av varulager och pågående arbeten Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Upptagna lån Amortering av lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

17 Moderbolagets Resultaträkning Tkr Not (35) Nettoomsättning Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader 1, Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat

18 Moderbolagets Balansräkning Tkr 17 (35) Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 14, Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Färdiga varor och handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

19 Moderbolagets Balansräkning Tkr 18 (35) Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 9 Bundet eget kapital Aktiekapital Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder 10 Skulder till koncernföretag Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Företagsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga

20 Moderbolagets Kassaflödesanalys Tkr Not (35) Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet Förändring av varulager och pågående arbete Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Upptagna lån Amortering av lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

ORG. NR 556470-2065. Årsredovisning 2013 MedCore AB

ORG. NR 556470-2065. Årsredovisning 2013 MedCore AB ORG. NR 556470-2065 Årsredovisning 2013 MedCore AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 1 MedCore i sammandrag 2 VD har ordet 3 Vision/strategi 4 Affärsområden 5 Aktien 6 Förvaltningsberättelse 7

Läs mer

556470-2065 FÖRETRÄDESEMISSION INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I MEDCORE AB (PUBL)

556470-2065 FÖRETRÄDESEMISSION INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I MEDCORE AB (PUBL) 556470-2065 FÖRETRÄDESEMISSION INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I MEDCORE AB (PUBL) VILLKOR FÖR NYEMISSIONEN I SAMMANDRAG: Rätt att teckna två (2) nyemitterade aktier per (1) befintlig aktie Emissionskurs

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 1 (44) Styrelsen och verkställande direktören för Empire AB (publ) Org nr 556586-2264 får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehåll: sida

Läs mer

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 TrustBuddy AB (publ.) 1 Innehåll Vd har ordet 3 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 4 Styrelse och koncernledning 5 Förvaltningsberättelse 2014 6 Koncernen Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Org nr 5567227318 För räkenskapsåret 20140101 20141231 Innehålisförteckning: Förvaltningsberättelse 2 Flerårsöversikt 5 Aktiekapital och ägarförhållanden

Läs mer

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för Addnode AB (publ), med säte i Stockholm och organisationsnummer 556291-3185, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011 för moderbolaget

Läs mer

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Årsredovisning 2013 Trustbuddy International TrustBuddy International AB Årsredovisning 2013 1 AB (publ.) Innehåll Sammanfattning av 2013 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden,

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Mindark PE AB (publ)

Årsredovisning. Koncernredovisning. Mindark PE AB (publ) 1 (32) Årsredovisning och Koncernredovisning för Mindark PE AB (publ) 556640-4769 Räkenskapsåret 2013 2 (32) Styrelsen och verkställande direktören för Mindark PE AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (Publ) Årsredovisning 2012

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (Publ) Årsredovisning 2012 Happy minds make happy people H1 Communication AB (Publ) Årsredovisning 2012 1 TJÄNSTE- OMRÅDEN H1 erbjuder ett brett utbud av tjänster inom outsourcade Contact- Center lösningar som skall ge kunden högsta

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. MindArk PE AB (publ)

Årsredovisning. Koncernredovisning. MindArk PE AB (publ) 1 (35) Årsredovisning och Koncernredovisning för MindArk PE AB (publ) 556640-4769 Räkenskapsåret 2011 (publ) 2 (35) Styrelsen och verkställande direktören för MindArk PE AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2011. Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning 2011 1

Årsredovisning 2011. Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning 2011 1 Årsredovisning 2011 Trustbuddy International AB (publ.) 1 Innehåll Sammanfattning av 2011 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden, Aktiestruktur och aktiens utveckling

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Årsredovisning 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Innehåll Sid Impact Europe Group 2 Kalendarium 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultat- och balansräkningar - Koncernen 12 Kassaflödesanalys och

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ) Org.nr. 556693-7255. Årsredovisning 1 januari 31 december 2014

Net Gaming Europe AB (publ) Org.nr. 556693-7255. Årsredovisning 1 januari 31 december 2014 Org.nr. 556693-7255 Årsredovisning 1 januari 31 december 2014 ! 2 (34) Innehållsförteckning Produkter och tjänster 3 2014 i korthet...4 Viktiga händelser efter periodens utgång i korthet 4 VD har ordet.4

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011-01-01 2011-12-31. för. DEFLAMO AB (publ) Org nr 556648-6204

ÅRSREDOVISNING 2011-01-01 2011-12-31. för. DEFLAMO AB (publ) Org nr 556648-6204 ÅRSREDOVISNING 211-1-1 211-12-31 för DEFLAMO AB (publ) Org nr Innehåll sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 1 Finansieringsanalys 11

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096 ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 1 Bolagets resultaträkning och rapport över totalresultat 5 Bolagets rapport

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB Årsstämma Ordinarie årsstämma hålls den 12 maj 2011, kl 15.00 i Waldemar Andrén Tapetdesigns lokaler, Ryssnäsgatan 8, Borås (Viared). Anmälan Aktieägare

Läs mer

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 Årsredovisning 2008 för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31 NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 1 Kallelse till årsstämma i Nordic Camping & Sports AB (publ) Aktieägarna i NCS Nordic Camping

Läs mer

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Resultatutveckling Koncernens resultat före jämförelsestörande poster, avskrivningar och finansnetto för räkenskapsåret 2010 uppgår till 0,5

Läs mer

VÄRDE FÖR MRM SKAPAR CM1 STOPPAR PENNINGTVÄTT MODERN OUTSOURCING - MEDLEMSORGANISATIONER LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 13. Årsberättelse 2014

VÄRDE FÖR MRM SKAPAR CM1 STOPPAR PENNINGTVÄTT MODERN OUTSOURCING - MEDLEMSORGANISATIONER LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 13. Årsberättelse 2014 Årsberättelse 2014 CM1 STOPPAR PENNINGTVÄTT LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 10 MRM SKAPAR VÄRDE FÖR MEDLEMSORGANISATIONER LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 13 MODERN OUTSOURCING - STÄNDIGT FUNGERANDE LEVERANS

Läs mer

Årsredovisning & Koncernredovisning. för World Class Seagull International AB 556525-8083 Räkenskapsåret 2008

Årsredovisning & Koncernredovisning. för World Class Seagull International AB 556525-8083 Räkenskapsåret 2008 Årsredovisning & Koncernredovisning för World Class Seagull International AB Räkenskapsåret 2008 Årsredovisning & Koncernredovisning Räkenskapsåret 2008 Innehållsförteckning 2. VD har ordet 4. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2013 31 december 2013. Granular AB 556379-2588. www.realstevia.com

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2013 31 december 2013. Granular AB 556379-2588. www.realstevia.com Årsredovisning och koncernredovisning 1 januari 2013 31 december 2013 Granular AB 5563792588 www.realstevia.com Årsredovisning och koncernredovisning för Granular AB Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Micro Holding AB Årsredovisning 2005

Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Innehåll År 2005 i korthet sid 3 VD-ord sid 4 Powerit och Micro - två bolag blir ett sid 6 Korta fakta om Micro sid 7 Mål och strategi sid 8 Grunden för efterfrågan

Läs mer

AcadeMedia Årsredovisning 2011

AcadeMedia Årsredovisning 2011 AcadeMedia Årsredovisning 2011 Vi är verksamma inom hela utbildningskedjan; förskola, GYMNASIESKOLA och vuxenutbildning. Sveriges största utbildningsföretag AcadeMedia är Sveriges största utbildningsföretag.

Läs mer

20 Årsredovisni 0 ng 8

20 Årsredovisni 0 ng 8 2008 Årsredovisning Svedbergs startades 1920 som bleckslageri och övergick 1962 till att tillverka badrumsskåp. Under sjuttiotalet utvecklades fler badrumsmöbler och under åttiotalet började dagens inriktning:

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369)

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369) Årsredovisning Räkenskapsåret 211-7-1 212-6-3 för AcadeMedia AB (Org.nr 55686-1369) AcadeMedia AB l Org. nr: 55657-285 Gustavslundsvägen 151 C, Box 153, 167 15 Bromma tel: 8-545 87 25, fax: 8-545 87 258

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2013 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer