Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 9,5 (12,6) MSEK och för tredje kvartalet till 2,7 (5,8)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 9,5 (12,6) MSEK och för tredje kvartalet till 2,7 (5,8)"

Transkript

1 AGELLIS Group AB (publ.) Delårsrapport januari-september 2008 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 9,5 (12,6) MSEK och för tredje kvartalet till 2,7 (5,8) Resultatet för perioden uppgick till -8,9 (-11,9) MSEK och tredje kvartalet till -3,5 (-3,9) MSEK Resultatet per aktie uppgick för perioden uppgick till -1,8 (-2,9) SEK och för tredje kvartalet till -0,7 (-1,9) SEK Likvida medel, inklusive beviljade krediter, uppgick till 3,0 (5,4) MSEK vid utgången av tredje kvartalet. Orderstocken vid periodens slut uppgick till 1,9 (3,3) MSEK VD:s kommentar: Agellis har under tredje kvartalet fått andra kundinstallationen av EMLI godkänd (instrument för nivåmätning i kopparugn). Kunden är mycket nöjd med instrumentet och har redan förbättrat sin tillverkningsprocess. Under tredje kvartalet har ytterligare ett EMLI instrument installerats på ett stålverk i ArcelorMittal koncernen. Verket har uppgraderat från ett radarinstrument för gjutlådemätningar från Agellis, vilket inte löst kundens problem fullt ut. Instrumentet har bytts ut utan extra kostnad för kunden. Installationen kommer dock att, som alla EMLI-instrument, generera en eftermarknad. Agellis har fått en order på ett reglersystem för ett EMLI-instrument för gjutlåda. Leveransen beräknas till fjärde kvartalet i år. Agellis har nu två utmärkta referensinstallationer för EMLI-produkten och införsäljningsarbetet börjar ge utdelning. Två nya trialordrar på EMLI-instrument har tagits under kvartalet: en på ett gjutlådeinstrument i Italien och en på kokillmätning i USA. Applikationen för kokillmätning, som är en ny applikation på EMLI plattformen, är under utveckling. Båda dessa trials kommer att genomföras under fjärde kvartalet. Utvecklingen av nya applikationer på EMLI-plattformen fortgår, med applikationen för kokillmätningar först i kön. Parallellt med applikationsutvecklingen utvecklas ett helt nytt radarinstrument för krävande nivåmätningar inom metallindustrin. Förfrågningar från ett flertal av Agellis befintliga kunder ligger bakom beslutet att utveckla ett nytt radarinstrument. Agellis har under tredje kvartalet genomfört en trial med IR kamera på verk i Sverige. Det är Agellis ambition att återförsälja denna IR-kamera på den skandinaviska marknaden. För ytterligare information: Mårten Öbrink, VD, Agellis, tel , alt. mobil AGELLIS Group AB (publ.) är ett svenskt innovativt företag som utvecklar och marknadsför avancerade mätinstrument för metallindustrin. Produktportföljen innehåller system för mätningar av nivåer och flöden som metallproducenter nyttjar vid kritiska steg i produktion och kvalitetskontroll. Agellis kunder återfinns globalt på fem kontinenter, t.ex. Sandvik Materials Technology i Sverige, ArcelorMittal-gruppen i bland annat USA samt POSCO i Korea. Agellis grundades 2002 av Christer Fåhraeus som också är största investerare och ägare. Agellis är listat på First North med Thenberg & Kinde som Certified Adviser. Mer information finns på 1

2 Omsättning och resultat Omsättningen i koncernen blev 2,7 MSEK under tredje kvartalet. Resultatet under tredje kvartalet blev -3,5 MSEK. Bruttomarginalen var 51% för perioden och 45% för tredje kvartalet. Bolaget aktiverar sedan årsskiftet utvecklingskostnader enligt IFRS. Under tredje kvartalet har 0,6 MSEK aktiverats. Nyckeltal Nyckeltal jan-sept 08 juli-sep 08 jan-sept 07 juli-sep Omsättning, tkr Rörelseresultat, tkr Resultat efter finansiella kostnader, tkr Resultat per aktie, kr -1,8-0,7-2,9-0,9-3,5 Bruttomarginal 51% 45% -41% 28% 58% Rörelsekapital, tkr Kassalikviditet 178% 178% 296% 296% 392% Soliditet 61% 61% 75% 75% 78% Nettoresultat, tkr Verksamheten Agellis är ett svenskt innovativt företag som utvecklar och säljer avancerade mätsystem för processkontroll för nivåmätning och slaggindikering, inklusive service och kundsupport, till den globala metallindustrin. Exempel på kundnytta är effektivare processer, minskad energiåtgång, högre produktivitet, förbättrad kvalitet och ökad säkerhet. Agellis har tre kärnteknologier utifrån vilka ett antal mätinstrument för kunder inom den globala metallindustrin har utvecklats. Bolaget har även en väl utbyggd marknadskanal bestående av distributörer och agenter som idag täcker samtliga intressanta marknader på fem kontinenter. Installationer har bland annat gjorts hos Sandvik Steel och Höganäsverken (Sverige), Larco (Grekland), ArcelorMittal (USA och Europa) samt POSCO (Sydkorea). Dotterbolaget MPC, som ursprungligen är en avknoppning från Studsvik, säljer sedan många år framgångsrikt produktfamiljen EMLI för noggrann nivå- och slaggmätning i stränggjutningsprocessen. Agellis har idag över 100 system i drift i stålverk i hela världen. Marknad och försäljning Orderstatus Under tredje kvartalet har bolaget arbetat med intrimningar av EMLI-instrumentet för nivåmätning som sålts till ett tyskt kopparverk. Kunden, som är mycket nöjd, har redan förbättrat sin process och har godkänt instrumentet under tredje kvartalet. 2

3 Agellis har även tagit en order på ett reglersystem till det EMLI-instrument som såldes till Höganäs Halmstadverken under första kvartalet. Med hjälp av reglersystemet kommer kunden att automatiskt reglera stålflödet ner i gjutlådan utifrån nivån i densamma. Agellis har nu två bra referenskunder för den nya generationen av EMLI. Referenskunder är en förutsättning för att sälja till den globala metallindustrin. Två nya trialordrar har tagits under tredje kvartalet, båda dessa kommer att genomföras och troligen även slutföras under fjärde kvartalet. Trialordrarna är på instrument ur den nya generationen; en trial på en gjutlåda och en på kokillmätning. Det finns även intresse från ett antal kunder för applikationen slaggindikering vid skänktömning. Denna står näst på tur för utveckling. Agellis har under tredje kvartalet tecknat ett agentavtal med ett ryskt företag som ska sälja Agellis produkter på bland annat den ryska marknaden. Vidare utvärderar Agellis möjligheten att återförsälja en IR kamera för kontroll av slaggmängd vid ugnstömning på den skandinaviska marknaden. Utvärdering av kameran har påbörjats under tredje kvartalet. Produktutveckling EMLI Under tredje kvartalet har EMLI S-applikationen (instrument för nivåmätning i ugn) färdigutvecklats och utveckling av EMLI-M -applikationen (nivåmätning i kokill) påbörjats. Kokillmätningstrialen kommer att genomföras i USA under hösten vilket kommer att innebära att antalet EMLIapplikationer ökar från två till tre under fjärde kvartalet. Radar Ett nytt radarinstrument har börjat utvecklas under tredje kvartalet. Behovet av ett förbättrat radarinstrument har framkommit genom diskussioner med ett flertal kunder till Agellis. Framförallt är det mäthastigheten och noggrannheten som ska förbättras för att kunna mäta nivåer i mycket snabb förändring. Inom stålindustrin är denna sorts mätning särskilt intressant i konvertrar och vakuumstationer. Det behov som finns har inte kunnat tillfredsställas med de instrument Agellis idag har på marknaden. Radarinstrumentet förväntas lanseras under andra kvartalet Utvecklingen av ett prototypinstrument för topografiska 3D mätningar är slutfört och Agellis ser stor framtida potential med ett i tre dimensioner avbildande radarinstrument. Nästa steg mot en färdig produkt kommer att tas i samarbete med en industriell partner. Trials på gång Den trial som körs i Dominikanska Republiken är åter igång. Kunden utvärderar resultaten och trialen förväntas vara slutförd under fjärde kvartalet. En trial genomförs i ett blysmältverk i Kanada. Trialen är vilande och förväntas slutföras under första halvåret Under tredje kvartalet har en trial utförts med IR kamera för kontroll av slagg vid ugnstömning. Agellis ambition är att återförsälja denna IR-kamera på den skandinaviska marknaden. Trialen genomfördes framgångsrikt och kundens utvärdering kommer att vara klar under fjärde kvartalet. Kassaflöde, eget kapital och antal utestående aktier Kassaflödet januari till september 2008 uppgick till -7,6 (1,0) MSEK. Kassaflödet för affärsverksamheten uppgick till -7,2 (-10,6) MSEK. 3

4 Det egna kapitalet uppgick per den 30 september 2008 till 13,8 (16,3) MSEK och eget kapital per aktie till 3,4 (4,9) SEK. Totalt antal utestående aktier vid periodens utgång var ( ) stycken. Inklusive utspädning, beroende på utestående teckningsoptioner, blir totalt antal utestående aktier ( ) Genomsnittligt antal aktier under perioden var ( ) stycken. Inklusive utspädning, beroende på utestående teckningsoptioner, blir genomsnittligt antal aktier under perioden ( ) Patent Grundprinciperna för Agellis produkter är skyddade av patent bland annat i Sverige, Europa, USA och Australien. Extra fokus har varit på det metallurgiska området men Agellis bedömer att flertalet patentfamiljer har stort värde utanför det metallurgiska området. En ny patentansökan har lämnats in under fjärde kvartalet. AGELLIS äger (helt eller delvis) sammanlagt ett 70-tal patent och patentansökningar fördelade på 16 patentfamiljer. Personal I bolaget arbetar 22 personer varav 3 är kvinnor. Framtidsutsikter Agellis räknar med att uppnå positivt rörelseresultat från halvårsskiftet Detta är en revidering av tidigare uppställt mål att uppnå positivt rörelseresultat från årsskiftet 2008/2009. Bolaget räknar med att dess likvida medel endast förändras marginellt under fjärde kvartalet. Övrigt Antalet utestående teckningsoptioner är stycken Antalet utestående aktier är stycken Kommande rapport Bolagets bokslutskommuniké kommer att publiceras den 6 februari 2009 Lund den 29 oktober 2008 Mårten Öbrink VD 4

5 Ekonomisk ställning Koncernresultaträkning KSEK jan-sep 2008 juli-sep 2008 jan-sep 2007 juli-sept 2007 Jan-dec 2007 Försäljningsintäkter Förändring av lager Summa omsättning Rörelsens kostnader Rörelseresultat Finansiella poster Rörelseresultat efter finansiella poster Beräknad skatt på periodens resultat Periodens resultat Koncernbalansräkning KSEK 30 sep sep dec 2007 Tillgångar Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Finansiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Långfristiga skulder Pågående arbeten 0 0 Kortfristiga skulder S:a eget kapital och skulder

6 Eget kapital KSEK Aktiekapital/kapitalkonto Bundna reserver Balanserad vinst/förlust Årets resultat Eget kapital Kassaflödesanalys KSEK jan-sep 2007 juli-sep 2007 jan-sep 2008 juli-sep 2008 Helår 2007 Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader (exkl avskr) affärsverksamheten finansnetto och skatt rörelsekapital investeringsverksamheten finansieringsverksamheten Totalt kassaflöde % av omsättningen 7,9% -59,9% -80,2% -55,4% 64,7% 6

Framgång med flera nya order på kortterminaler efter kommersiell lansering

Framgång med flera nya order på kortterminaler efter kommersiell lansering West International AB (publ) Delårsrapport för perioden januari-juni 2013 Framgång med flera nya order på kortterminaler efter kommersiell lansering Andra kvartalet 2013 Rörelseintäkterna uppgick till

Läs mer

Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet

Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet Sida 1 av 17 Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet Precise Biometrics AB (publ), org nr 556545-6596 Bokslutskommuniké för perioden januari december 2011 Koncernens nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari mars 2015

Delårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari mars 2015 Delårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari mars 2015 Första kvartalet 2015 Rörelseresultatet uppgick till -6,3 (-2,8) MSEK Periodens resultat efter skatt uppgick till -6,7 (-3,9) MSEK

Läs mer

Nexam Chemical Holding AB (publ)

Nexam Chemical Holding AB (publ) Delårsrapport för kvartal 1 januari-mars 2013 Delårsrapport för kvartal 1 januari-mars 2013 2 Bakgrund och inledande kommentarer Nexam Chemical Nexam utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

Bokslutskommuniké för Smarteq AB (publ), org nr 556387-9955 för verksamhetsåret 2006

Bokslutskommuniké för Smarteq AB (publ), org nr 556387-9955 för verksamhetsåret 2006 Smarteq utvecklar och levererar produkter och lösningar för trådlös kommunikation till och från fordon, inom industrin och för trådlös datorkommunikation (WLAN). Verksamheten är fokuserad på utveckling

Läs mer

Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010

Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010 Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010 fredagen den 27 augusti 2010 Resultatet för perioden uppgick till -3,3 Mkr (2,8 Mkr). Resultatet för andra kvartalet före avskrivningar uppgick

Läs mer

Sida 1 av 15. Lund den 4 februari 2011 FÖRBÄTTRAT RESULTAT 2010 NU SATSAR PRECISE BIOMETRICS ÄVEN PÅ MOBILA LÖSNINGAR

Sida 1 av 15. Lund den 4 februari 2011 FÖRBÄTTRAT RESULTAT 2010 NU SATSAR PRECISE BIOMETRICS ÄVEN PÅ MOBILA LÖSNINGAR Sida 1 av 15 FÖRBÄTTRAT RESULTAT 2010 NU SATSAR PRECISE BIOMETRICS ÄVEN PÅ MOBILA LÖSNINGAR Precise Biometrics AB (publ), org nr 556545-6596 Bokslutskommuniké för perioden januari december 2010 Koncernens

Läs mer

tractechnology Bokslutskommuniké jan - dec 2005

tractechnology Bokslutskommuniké jan - dec 2005 Bokslutskommuniké jan - dec 2005 Globalt fokus runt livsmedelssäkerhet ger ett ökat intresse för bolagets lösning MeatTrac - och patent inom spårbarhet och ursprungsmärkning. Första ordern erhölls för

Läs mer

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS 2011 SEPTEMBER 2009 Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Tack vare sammangåendet med StjärnaFyrkant och ökad försäljning med

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

PRECIO SYSTEMUTVECKLING AB (publ)

PRECIO SYSTEMUTVECKLING AB (publ) PRECIO SYSTEMUTVECKLING AB (publ) DELÅRSRAPPORT juli - september 2009 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 Mkr (12,8). Rörelseresultat blev 0,4 Mkr (0,5). Resultat efter finansiella poster 0,4 Mkr (0,6)

Läs mer

Nexam Chemical Holding AB (publ)

Nexam Chemical Holding AB (publ) Nexam Chemical Holding AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Första kvartalet i korthet Operativt: Organisationsförändringar har påbörjats för att anpassa verksamheten för kommersialisering och

Läs mer

Integration av Proximion och uppfyllda finansiella mål.

Integration av Proximion och uppfyllda finansiella mål. Pressmeddelande 2015-01- 16 Hexatronic Group AB (publ), orgnr 556168-6360 Kvartalsrapport 1 (1 september 2014-30 november 2014) Integration av Proximion och uppfyllda finansiella mål. Samtliga finansiella

Läs mer

Omsättningen uppgick till 106,0 (74,6) miljoner kronor, en ökning med 31,4 miljoner kronor (42%) jämfört med motsvarande period föregående år.

Omsättningen uppgick till 106,0 (74,6) miljoner kronor, en ökning med 31,4 miljoner kronor (42%) jämfört med motsvarande period föregående år. Pressmeddelande 23 oktober, 2008 (11 sidor) BioGaia AB Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 (Siffror inom parantes avser motsvarande period föregående år) Omsättningen uppgick till 106,0 (74,6) miljoner

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2010

360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2010 360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2010 Stockholm den 28 februari 2011 Totala intäkter för fjärde kvartalet uppgick till 3,8 Mkr (4,2 Mkr) Resultat för fjärde kvartalet

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2001 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522

Delårsrapport januari-september 2001 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522 Delårsrapport januariseptember för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 5565446522 Omsättning och rörelseresultat före goodwill uppgick för tredje kvartalet till 85,8 MSEK respektive

Läs mer

Heliospectra AB (publ) Org.nr 556695-2205 Box 5401 SE- 402 29 Göteborg Tel: +46 (0)31-40 67 10 www.heliospectra.com. Bokslutskommuniké 2014, sid 1/9

Heliospectra AB (publ) Org.nr 556695-2205 Box 5401 SE- 402 29 Göteborg Tel: +46 (0)31-40 67 10 www.heliospectra.com. Bokslutskommuniké 2014, sid 1/9 Heliospectra AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Heliospectra AB (publ) Org.nr 556695-2205 Box 5401 SE- 402 29 Göteborg Tel: +46 (0)31-40 67 10 Bokslutskommuniké 2014, sid 1/9 Heliospectra genomförde en övertecknad

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015)

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr 556590-2151 Under Q3 (jan-mars) ökade koncernomsättningen med 40 procent, jämfört med Q2. Dotterbolaget Kentima AB har under

Läs mer

Tillväxt på 188 procent jämfört med första kvartalet 2007

Tillväxt på 188 procent jämfört med första kvartalet 2007 Delårsrapport januari mars 2008 Tillväxt på 188 procent jämfört med första kvartalet 2007 Aktuell rapportperiod (januari-mars) Nettoomsättningen uppgick till 88 342 (30 687) KSEK, en ökning med 188 procent

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Delårsrapport kvartal 4

Bokslutskommuniké 2014 Delårsrapport kvartal 4 Bokslutskommuniké 2014 Delårsrapport kvartal 4 Mavshack AB (publ), org.nr 556721-5388, tel: +46 8 124 517 90, e-post: info@mavshack.com, webbplats: www.mavshack.se Fjärde kvartalet 2014 i sammanfattning

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Ellen AB (publ) org.nr 556419-2663

Bokslutskommuniké 2014 Ellen AB (publ) org.nr 556419-2663 Bokslutskommuniké 2014 Ellen AB (publ) org.nr 556419-2663 1 Andra halvåret juli december 2014 Nettoomsättningen uppgick till 8 814 (5 228) KSEK Bruttomarginalen uppgick till 40 (39) procent Rörelseresultatet

Läs mer

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster var 0,67 Mkr Bolaget har levererat SoftGSM X-Ray till England Bolaget

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2004

Delårsrapport januari juni 2004 Delårsrapport januari juni 2004 Koncernens omsättning totalt minskade med 13 % till 86 (99) Mkr, men omsättningen under andra kvartalet ökade med 83 % till 42 (23) Mkr. Affärsområdet Anotos omsättning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008)

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008) Göteborg 2008-04-25 Delårsrapport perioden januari mars 2008 Kvartal 1, 2008 Omsättningen ökade med 7 procent till 7,9 (7,4) Mkr, en ökning med 0,5 Mkr. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,9 (2,7)

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

Första kvartalet 2013

Första kvartalet 2013 Första kvartalet 2013 Nettoomsättningen sjönk med 3,0 procent till 22,9 MSEK (23,6), justerat för valutaeffekter uppgick minskningen till 0,9 procent. Resultatet efter skatt uppgick till 2,0 MSEK (0,0).

Läs mer