BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31"

Transkript

1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK, en ökning med 27%. Koncernens resultat före skatt uppgick till 159,6 (145,2) MSEK, en ökning med 10% Koncernens resultat efter skatt uppgick till 113,3 (105,2) MSEK, en ökning med 8%. Vinst per aktie efter skatt uppgick till 8,54 (7,93) kronor. Styrelsen föreslår en utdelning om 2,00 (2,00) kronor per aktie. VERKSAMHETEN Koncernen är organiserad i två rörelsesegment: Brands som omfattar utveckling och marknadsföring av de egna varumärkena Fjällräven, Tierra, Primus, Hanwag och sedan december Brunton samt Retail genom outdoordetaljisten Naturkompaniet AB. Dessa två rörelsesegment stöds av koncerngemensamma funktioner för ledning, ekonomi, finans, IT och logistik. KONCERNENS OMSÄTTNING OCH RESULTAT Koncernens omsättning ökade med 16% till 1 114,2 (961,1) MSEK. Ökningen kan härledas till en stabil efterfrågan och en stark detaljhandel i Sverige. Försäljningstillväxten i lokal valuta var cirka 10%. Båda rörelsesegmenten har bidragit till omsättningsökningen. Koncernen förvärvade under september 2009 den engelska distributören, Rosker Ltd, med en årsomsättning om cirka 3 MGBP och i december 2009 förvärvades Brunton, med en årsomsättning om cirka 12 MUSD. Brunton är ett varumärke med lång historia, som i över hundra år har producerat teknisk outdoor utrustning. Förvärven har påverkat försäljning och resultat marginellt detta år. Strax efter årsskiftet förvärvades Primus distributör i USA. Koncernens rörelseresultat ökade med 27%, från 135,5 MSEK till 171,7 MSEK, där resultatet påverkats positivt av en relativt svag USD mot EUR, vilket är koncernens viktigaste försäljningsvaluta och ett starkt kostnadsfokus. En inte obetydlig del av koncernens kostnader är dock i EUR vilket påverkat kostnaderna, räknat i kronor, negativt. Det negativa finansnettot, jämfört föregående år positiva dito, kan härledas till en obalans i valutapositioner i balansräkningen. Koncernens nettoomsättning uppgick till Koncernens rörelseresultat efter avskrivningar uppgick till Koncernens resultat före skatt uppgick till Koncernens resultat efter skatt uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK 171,7 (135,5) MSEK 159,6 (145,2) MSEK 113,3 (105,2) MSEK LIKVIDITET Koncernens likviditet är god och koncernen har trots ökad försäljning och nya dotterbolag reducerat värdet på lager och kundfordringar. Koncernens likvida medel, exklusive ej utnyttjade kreditramar, uppgick till 182,7 (65,8) MSEK. Koncernens räntebärande skulder uppgick till 63,5 (79,0) MSEK. 1

2 INVESTERINGAR Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 35,2 (19,0) MSEK, där ökningen kan härledas till gjorda förvärv under SOLIDITET Koncernens egna kapital uppgick till 498,6 (417,7) MSEK, vilket motsvarar en soliditet på 67,1 (65,3)%. UTDELNING Styrelsen föreslår oförändrad utdelning för att ge utrymme för fortsatt expansion och investeringar. MODERBOLAGET Verksamheten utgörs av koncerngemensamma funktioner. Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 0,0 (150,9) MSEK, där minskningen i omsättning har sin förklaring i intern verksamhetsöverföring gjord per 1 juli Resultat efter finansiella poster uppgick till 12,9 (68,7) MSEK. Resultat efter skatt för perioden uppgick till 27,2 (48,6) MSEK. Likvida medel vid periodens utgång var 145,3 (51,2) MSEK. Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till 5,9 (2,3) MSEK. REDOVISNINGSPRINCIPER Denna bokslutskommuniké är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har i allt väsentligt tillämpats som i senaste årsredovisningen. Bolaget följer årsredovisningslagen och rekommendationen RFR 2.2 Redovisning för juridiska personer från Rådet för finansiell rapportering. Tillämpningen av RFR 2.2 innebär att bolaget i bokslutskommunikén tillämpar samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen, och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Koncernen införde under sista kvartalet 2008 en ny redovisningsprincip, där säkringar avseende kommande valutaflöden hanteras enligt regler gällande för säkringsredovisning. RISKER För beskrivning av koncernens riskfaktorer se senast avgiven årsredovisning, sid 37. RÖRELSESEGMENT Fenix Outdoor AB rapporterar omsättning och rörelseresultat för rörelsesegmenten Brands och Retail samt för koncerngemensamma tjänster. Den interna uppföljningen av verksamheten sker enligt denna uppdelning. Dessutom redovisas försäljning uppdelad på geografiska områden. I tidigare års avgivna rapporter har rörelseresultatet för koncerngemensamma funktioner adderats till rörelsesegmentet Brands. 2

3 Brands Retail Koncerngemensamt Jan dec Jan dec Jan dec Jan dec Jan dec Jan dec Nettoomsättning, MSEK 799,4 708,0 314,8 253,1 0,0 0,0 Rörelseresultat, MSEK 156,3 131,2 43,6 25,9 28,2 21,6 Antal butiker Varav franchise 6 5 Brands Retail Omsättning per Jan dec Jan dec Jan dec Jan dec Totalt Totalt marknad Sverige 77,4 78,9 314,8 253,1 35% 35% Övriga Norden 140,8 119,7 0 13% 12% Tyskland 299,6 259,1 0 27% 27% Benelux 121,3 111,9 0 11% 12% Övriga Europa 114,2 92,8 0 10% 10% Övriga Marknader 46,1 45,6 0 4% 5% Totalt 799,4 708,0 314,8 253,1 100% 100% BRANDS Omsättningen har ökat till 799,4 (708,0) MSEK, förändring 13% Rörelseresultatet har ökat till 156,3 (131,2) MSEK, förändring 19% Brands uppvisar en omsättningsökning om 13%, där cirka 8% kan förklaras av den svaga kronan. Tyskland är fortsatt den största marknaden för Brands. Omsättning, Övriga Norden, har påverkats positivt av att koncernen sedan förra årsskiftet bedriver distribution på den norska marknaden genom ett helägt dotterbolag som säljer Primus, Hanwag och Tierra. Under året har även dotterbolag som säljer flera varumärken, multibrandbolag, etablerats för östra Europa och England, genom förvärvet av Rosker Ltd. Försäljningen har till del påverkats negativt av att vissa kunder som inte är rena outdoordetaljister haft problem under året, inte minst i just Tyskland. Inom segmentet Övriga marknader har det skett en förskjutning mot USA och Kina, då Primus minskat sin försäljning till marknader i Mellanöstern och Afrika. RETAIL Omsättningen har ökat till 314,8 (253,1) MSEK, förändring 24% Rörelseresultatet har ökat till 43,6 (25,9) MSEK. Omsättningen har påverkats positivt av att stora delar av Sverige, i såväl i början av året som i slutet, haft bra vinterväder med fina möjligheter till uteaktiviteter. Även sommaren uppvisade en god försäljningsutveckling. Omsättningsökningen, för jämförbara butiker, har varit 21%. Den ökade omsättningen och ett fortsatt kostnadsfokus har bidragit till det väsentligt bättre resultatet. I början av april tog Naturkompaniet över Arcteryx butiken på Vasagatan i Stockholm och under hösten öppnades en ny butik i Haparanda, Naturkompaniet har därmed 28 butiker varav 6 stycken är franchisebutiker. 3

4 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 3 månader 12 månader OCH TOTALRESULTAT MSEK oktdec oktdec jan dec jan dec Nettoomsättning 239,8 216, ,2 961,1 Övriga rörelseintäkter 3,9 3,7 18,3 15,6 Summa rörelseintäkter 243,7 219, ,5 976,7 Handelsvaror 93,3 96,4 504,6 451,8 Effekt marknadsvärdering fin. instrument 1,3 Övriga externa kostnader 80,4 63,2 264,9 221,7 Personalkostnader 49,5 38,2 167,7 141,5 Av och nedskrivningar 5,3 4,7 19,7 20,5 Resultat från andelar i intresseföretag 0,8 1,2 2,1 2,2 Övriga rörelsekostnader 3,1 0,6 1,8 3,5 Summa rörelsens kostnader 226,2 204,4 960,8 841,2 Rörelseresultat 17,5 15,4 171,7 135,5 Finansiella intäkter 0,5 13,5 3,4 17,5 Finansiella kostnader 2,4 3,6 15,5 7,8 Resultat före skatt 15,6 25,3 159,6 145,2 Skatter 4,5 7,2 46,3 40,0 Årets resultat kvarvarande verksamheter 11,1 18,1 113,3 105,2 Årets resultat från avveckl. verksamheter Årets resultat 11,1 18,1 113,3 105,2 Årets resultat hänförligt till: Moderbolagets aktieägare 11,1 18,1 113,3 105,2 Minoritetsägare * Resultat per aktie före skatt 1,18 1,91 12,02 10,94 * Resultat per aktie efter skatt 0,84 1,36 8,54 7,93 Antal utestående aktier tusentals * Resultat per aktie före och efter utspädning är samma då det inte finns utestående optioner eller konvertibler som kan medföra utspädning ÖVRIGA TOTALRESULTAT MSEK oktdec oktdec jan dec jan dec Årets resultat efter skatt 11,1 18,1 113,3 105,2 Övriga totalresultat: Periodens förändring av omräkningsreserv 3,5 11,4 7,0 12,2 Periodens förändring av säkringsreserv 0,7 0,6 1,2 0,6 Skatt hänförlig till övrigt totalresultat Summa övriga totalresultat för perioden 4,2 10,8 5,8 11,6 Summa totalresultat för året 15,3 28,9 107,5 116,8 Summa totalresultat hänförligt till: Moderbolagets aktieägare 15,3 28,9 107,5 116,8 Minoritetsägare 4

5 KONCERNENS FINANSIELLA STÄLLNING 31 dec 31 dec MSEK Immateriella anläggningstillgångar Goodwill 50,2 47,2 Varumärken 48,1 49,3 Övriga immateriella anläggningstillgångar 4,3 4,1 Materiella anläggningstillgångar 97,4 90,8 Finansiella anläggningstillgångar 15,7 8,8 Summa anläggningstillgångar 215,7 200,2 Varulager 231,7 252,7 Kortfristiga fordringar 113,4 120,9 Likvida medel 182,7 65,8 Totala tillgångar 743,5 639,6 Eget kapital 498,6 417,7 Minoritetens andel 1,5 Långfristiga icke räntebärande skulder 29,8 24,7 Långfristiga räntebärande skulder 56,1 67,3 Kortfristiga icke räntebärande skulder 150,1 118,2 Kortfristiga räntebärande skulder 7,4 11,7 Summa eget kapital och skulder 743,5 639,6 REDOGÖRELSE FÖR FÖRÄNDRING Aktie Övrigt Balanserade Omräkning Säkrings Summa I EGET KAPITAL TSEK kapital tillskjutet vinstmedel utlandsverk reserv eget kapital kapital samheter Ingående balans 1 jan Förändringar i eget kapital 2008 Utdelningar Summa totalresultat för året Utgående balans 31 dec Förändr. i eget kapital 2009 Utdelningar Summa totalresultat för perioden Utgående balans 31 dec

6 KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS 3 månader 12 månader MSEK okt dec okt dec jan dec jan dec Kassaflöde från den löpande verksamheten 18,4 25,8 142,6 130,8 Förändringar i rörelsekapital 69,8 11,4 65,3 75,0 Kassaflöde från investeringsverksamheten 30,8 2,6 49,1 23,7 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 5,6 15,9 41,6 92,9 Förändring av likvida medel 51,8 18,7 117,2 60,8 Likvida medel vid periodens början 131,1 41,8 65,8 120,6 Kursdifferens i likvida medel 0,2 5,3 0,3 6,0 Likvida medel vid periodens slut 182,7 65,8 182,7 65,8 NYCKELTAL FÖR Helår Helår Helår Helår Helår Helår KONCERNEN ) Resultat efter skatt per aktie 8,54 7,93 6,17 4,40 3,40 1,00 Antal utestående aktier vid periodens slut ) Avkastning på eget kapital % 24,7 28,3 27,7 23,8 21,3 6,8 3) Avkastning på totalt kapital % 23,8 24,9 23,0 18,1 16,7 7,8 Soliditet % 67,1 65,3 55,7 50,5 48,3 47,7 Eget kapital (substansvärde) per aktie 37,56 31,47 24,67 19,82 17,11 14,77 1 Nettoresultatet dividerat med genomsnittligt antal aktier. Resultat per aktie före och efter utspädning är samma då det inte finns utestående optioner eller konvertibler som kan medföra utspädning 2 Nettoresultatet i procent av genomsnittligt eget kapital. 3 Resultat efter finansiella poster med tillägg för räntekostnader i procent av genomsnittligt kapital. 6

7 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING 3 månader 12 månader MSEK oktdec oktdec jandec jandec Nettoomsättning 2,2 150,9 Övriga rörelseintäkter 2,4 4,4 7,7 11,9 Summa rörelseintäkter 2,4 6,6 7,7 162,8 Handelsvaror 2,3 85,6 Effekt marknadsvärdering fin.instrument 1,3 Övriga externa kostnader 6,1 6,1 6,1 13,5 Personalkostnader 7,1 8,4 26,1 25,9 Av och nedskrivningar 0,5 2,0 1,8 Resultat från andelar i intresseföretag 3,0 3,0 Övriga rörelsekostnader 3,5 Summa rörelsens kostnader 13,7 8,9 34,2 133,3 Rörelseresultat 11,3 2,3 26,5 29,5 Finansiella intäkter 47,8 15,7 50,6 40,7 Finansiella kostnader 1,6 0,1 11,2 1,5 Resultat efter finansiella poster 34,9 13,3 12,9 68,7 Bokslutsdispositioner 7,6 8,4 7,6 8,4 Skatter 0,9 2,0 6,7 11,7 Årets resultat efter skatt 43,4 2,9 27,2 48,6 MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING 31 dec 31 dec MSEK Immateriella anläggningstillgångar Övriga immateriella anläggningstillgångar 1,8 1,6 Materiella anläggningstillgångar 5,3 4,3 Finansiella anläggningstillgångar 227,7 199,8 Summa anläggningstillgångar 234,8 205,7 Kortfristiga fordringar 96,3 147,8 Likvida medel 145,3 51,2 Totala tillgångar 476,4 404,7 Eget kapital 253,8 233,9 Obeskattade reserver 66,3 73,9 Avsättningar 0,6 Långfristiga skulder 10,0 11,3 Kortfristiga skulder 145,7 85,6 Summa eget kapital och skulder 476,4 404,7 7

8 UTDELNING Styrelsen förslår en utdelning om 2,00 (2,00) kronor per aktie. PUBLICERING AV ÅRSREDOVISNING Årsredovisning för 2009 kommer att publiceras i början av april Den distribueras till bolagets aktieägare och läggs ut på koncernens hemsida ÅRSSTÄMMA Ordinarie årsstämma kommer att hållas den 27 april 2010 kl i Stockholm. KOMMANDE RAPPORTER FRÅN FENIX OUTDOOR AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2010 lämnas den 27 april Stockholm den 23 februari 2010 Bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen står inför. Martin Nordin Bertil Södermark Ulf Gustafsson Verkställande direktör Styrelsens ordförande Styrelseledamot Åke Nordin Mats Olsson Sven Stork Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot Koncernchef Bokslutskommunikén har inte särskilt granskats av bolagets revisorer. Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal. FENIX OUTDOOR AB (publ) Box Örnsköldsvik Telefon , Fax Organisationsnummer: Internet: Ytterligare information lämnas av VD, Martin Nordin, telefon

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 1 DELÅRSRAPPORT NEW WAVE GROUP AB PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015 Omsättningen uppgick till 1 096 mkr, vilket var 21 % högre än föregående år (909 mkr). Rörelseresultat uppgick

Läs mer

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 God tillväxt Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 1 290 (1 226) MSEK, en ökning med 5,2 procent. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari september 2010

Delårsrapport januari september 2010 1 november 2010 Delårsrapport januari september 2010 1 juli 30 september Intäkterna ökade, justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar, med 8 procent. Innan justering ökade intäkterna

Läs mer

Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015

Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015 Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 55,9 MSEK (65,0), en minskning med 14 procent jämfört med samma period föregående år. Nedgången är i

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 3 JUNI 21 Kvartalsperioden april-juni na uppgick till 334,6 (324,2) Rörelseresultatet uppgick till,7 (4,9) et före skatt uppgick till,6 (5,6) et efter skatt uppgick till,2 (3,9),

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

MQ Holding AB Bokslutskommuniké

MQ Holding AB Bokslutskommuniké MQ Holding AB Bokslutskommuniké Stabil utveckling i svag marknad Fjärde kvartalet (juni 2011-augusti 2011) Nettoomsättningen uppgick till 358 MSEK (350), en ökning med 2,2 procent. Omsättningen i jämförbara

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 Kvartalsperioden juli-september, kvarvarande verksamhet Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Utvecklingshuset

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

Första kvartalet 2015

Första kvartalet 2015 19 maj 2015 Ferronordic Machines AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2015 KRAFTIGT SJUNKANDE NYMASKINFÖRSÄLJNING Nettoomsättningen minskade med 50 % (30 % i rubel) till 252,4 MSEK (501,1 MSEK) Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012 Fjärde kvartalet 1 oktober 31 december 2012 Nettoomsättning 410 MSEK (415) Rörelseresultat 33 MSEK (43) Rörelsemarginal

Läs mer

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS 2011 SEPTEMBER 2009 Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Tack vare sammangåendet med StjärnaFyrkant och ökad försäljning med

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 16 januari 2013 RAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2012/2013

DELÅRSRAPPORT. 16 januari 2013 RAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2012/2013 DELÅRSRAPPORT 16 januari 2013 RAPPORT FÖRSTA KVARTALET Ökad försäljning och stark bruttomarginal damsortimentet åter på bra försäljningsnivå Kvartal 1 (SEP-NOV) Förändring Nettoomsättning, MSEK 1 245 1

Läs mer

Första kvartalet i korthet

Första kvartalet i korthet Bilprovningen Delårsrapport januari-mars 2013 Organisationsnummer: 556089-5814 Första kvartalet i korthet Efter mer än ett års intensivt arbete avslutades delförsäljningen av Bilprovningens stationsnätverk

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 Helåret 2007 Nettoomsättningen uppgick till 66 352 kkr (54 647 kkr), motsvarande en omsättningstillväxt om 21% Tillväxten inom affärsområdet hushållsnära

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

KABE AB (publ.) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2010

KABE AB (publ.) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2010 KABE AB (publ.) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2010 en ökade med 23 % till 1 407,8 Mkr (1 144,7). Resultat efter skatt ökade med 90 % till 99,5 Mkr (52,3). *För jämförbara verksamheter blev ökningen

Läs mer

Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5

Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5 Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5 kvartalet i korthet 16,7% Omsättningsökning 94,2 mkr Rörelseresultat 5,1% Rörelsemarginal 60,5 mkr Periodens resultat 1,39 kr Vinst per aktie Kvartal 1 2015 Nettoomsättningen

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2015 Alimak Group AB

Kvartalsrapport januari-mars 2015 Alimak Group AB Kvartalsrapport januari-mars 2015 Alimak Group AB 1 Stark försäljning och ökad EBIT lett av affärsområdena Construction Equipment och After Sales Orderingången ökade med 23 % till 535,8 (435,9) miljoner

Läs mer

Stark försäljnings- och vinstökning

Stark försäljnings- och vinstökning 1 Stark försäljnings- och vinstökning 18 juli 2014 nr 10/14 Kvartalets försäljning ökade med 14%, varav 2% organisk tillväxt och uppgick till 13 964 MSEK (12 239). Stark tillväxt i APAC samt god tillväxt

Läs mer

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2013

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2013 Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2013 Koncernens nyckeltal Kv 2 2013 Kv 2 2012 Kv 1-2 2013 Kv1-2 2012 jan-dec 2012 Nettoomsättning, MSEK 53,0 38,3 100,7 78,1 148,1 Omsättningstillväxt,

Läs mer

Bokslutskommuniké. från egen skog med i genomsnitt fyra procent högre priser.

Bokslutskommuniké. från egen skog med i genomsnitt fyra procent högre priser. Bokslutskommuniké Foto: Shutterstock 1 oktober 31 december Nettoomsättningen ökade med fem procent till 1 641 MSEK (1 565). Förändringen beror på tre procent högre leveransvolymer och i genomsnitt tre

Läs mer

pressinformation Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2006

pressinformation Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2006 pressinformation 9 februari 2007 Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2006 Bokslutet för 2006 Nettoomsättningen uppgick till 14.056 Mkr (12.074). Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster

Läs mer

Andra kvartalet 2013. Januari-Juni 2013

Andra kvartalet 2013. Januari-Juni 2013 Andra kvartalet 2013 Nettoomsättningen ökade med 11 procent till 23,8 MSEK (21,5), justerat för valutaeffekter uppgick ökningen till 12,6 procent. Försäljningen inom affärsområde Patientpositionering ökade

Läs mer

(-3,1) MSEK (-20,6) MSEK. Det ang. rapport lämnades. oktober 2012. Sid 1 (16)

(-3,1) MSEK (-20,6) MSEK. Det ang. rapport lämnades. oktober 2012. Sid 1 (16) Knowit AB Delårsrapport Januari September 2012 Nettoomsättningenn ökade till 1 410,3 (11 337,6) MSEK Rörelseresultatet ( EBITA) uppgick till 108,2 (137, 7) MSEK Resultatet efter skatt uppgick till 56,0

Läs mer

Getupdated Internet Marketing AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2011

Getupdated Internet Marketing AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2011 Getupdated Internet Marketing AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2011 Första kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 45,1 (48,9) MSEK, en minskning med 3,8 MSEK. Inklusive MediaAnalys uppgick nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2004

Delårsrapport januari juni 2004 Delårsrapport januari juni 2004 2004-07-22 april-juni januari - juni jan-dec juli-juni Nyckeltal 2004 2003 2004 2003 2003 2003/04 Nettoomsättning, MSEK 2 967 2 406 5 780 4 752 9 273 10 301 Rörelseresultat

Läs mer