Stille AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2003

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stille AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2003"

Transkript

1 Stille AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2003 Nettoomsättningen uppgick till 23,4 (23,7) Mkr. Periodens resultat uppgick till 6,7 ( 4,4) Mkr. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 4,8 ( 2,5) Mkr. Perioden har belastats med engångskostnader uppgående till 4,0 Mkr med anledning av ett beslutat åtgärdsprogram. I mars tecknades ett avtal med Philips Medical Systems. Philips kommer på icke-exklusiv basis att sälja Stilles operationsbord imagiq tillsammans med sina mobila röntgenutrustningar. Under perioden upphörde distributionsrättigheterna för Berchtolds sortiment av standardoperationsbord, lampor, m.m. Omsättningen för detta sortiment uppgick under 2002 till 7 Mkr. 1

2 DETTA ÄR STILLE Stille utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter. Prioriterade områden är instrument och specialbord för hjärta/kärlkirurgi, plastikkirurgi och urologi/gynekologi. Detta kompletteras med ett flertal utvecklingsprojekt, främst av produkter för endoskopisk kirurgi, s.k. titthålskirurgi. De nya produkterna, som i de flesta fall är unika och patenterade eller patentsökta, förväntas starkt bidraga till bolagets framtida tillväxt och lönsamhet. Bolaget har en stabil bas med ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet. Då verksamhetens omfattning förändrats avsevärt p.g.a. samgåendet mellan Stille och Sonesta är merparten av jämförelsetalen i denna rapport proformaredovisade, varvid rubriken proforma använts. räkenskaperna har upprättats i syfte att illustrera de uppskattade redovisningsmässiga effekterna av samgåendet men avser inte att presentera vilken finansiell ställning eller vilket resultat de sammanslagna verksamheterna faktiskt skulle ha uppnått, om samgåendet hade genomförts vid redovisade tidpunkter. BESLUT OM ÅTGÄRDSPROGRAM Stille har under de senaste två åren gjort betydande satsningar på utveckling och lansering av nya produkter. Sammantaget har detta i kombination med en svagare efterfrågan än förväntat, framför allt i Sverige, bidragit till negativa resultat. För att säkerställa lönsamhet har Stille beslutat att ytterligare öka koncentrationen på kärnverksamheten, egenutvecklade instrument samt specialbord för operation och undersökning. I samband med detta genomförs en förändring av organisationen med avsikt att öka effektiviteten samt ett kostnadsbesparingsprogram. Samgåendet mellan Stille och Sonesta under hösten 2002 beräknas ge synergier på kostnadssidan uppgående till 4 5 Mkr per år. Det nu beslutade åtgärdsprogrammet beräknas ge besparingar på ytterligare 6 7 Mkr på årsbasis. Som en del av besparingsprogrammet kommer antalet anställda att minskas med åtta personer. Under perioden har avsättningar för åtgärdsprogrammet uppgående till 4,0 Mkr gjorts. Dessa avsättningar har belastat periodens resultat. AVTAL MED PHILIPS MEDICAL SYSTEMS Stille och Philips Medical Systems har skrivit ett avtal om globalt samarbete. För att kunna erbjuda sina kunder en bättre totallösning kommer Philips att marknadsföra och sälja Stilles genomlysningsbara operationsbord Stille imagiq tillsammans med sina mobila röntgenutrustningar. Målsättningen är att kunna presentera en gemensam marknadsföringsplan under andra kvartalet Avtalet är icke-exklusivt och Stille kommer även i fortsättningen att sälja Stille imagiq genom sina etablerade marknadskanaler. FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT Koncernens nettoomsättning uppgick till 23,4 Mkr jämfört med 23,7 Mkr för samma period förgående år. Januari och februari var svaga månader omsättningsmässigt. I mars syntes klara tendenser till en förbättring. Resultatet före skatt uppgick till 6,7 ( 4,4) Mkr. Rensat för det beslutade åtgärdsprogrammet uppgick resultatet före skatt till 2,7 Mkr. VERKSAMHETSOMRÅDE INSTRUMENT Verksamhetsområde Instrument utvecklar och marknadsför högkvalitativa kirurgiska instrument. Försäljning sker över hela världen och tillverkning sker i egen fabrik i Eskilstuna. Omsättningen för Verksamhetsområde Instrument var 8,5 (7,6) Mkr för perioden. Verksamhetsområdet visar god lönsamhet. Under det första kvartalet har ett projekt för att ta fram ett nytt sortiment för plastikkirurgi avslutats. Produktlinjen kommer att lanseras under april maj månad Dessutom pågår arbetet med att ta fram ett nytt sortiment av instrument inom hjärta/kärl-kirurgiområdet. VERKSAMHETSOMRÅDE SPECIALBORD Verksamhetsområde Specialbord marknadsför egenutvecklade operations- och undersökningsbord primärt för gynekologi, urologi och hjärta/kärl-kirurgi. Den starkaste marknaden är USA, där produkterna säljs genom ett eget dotterbolag. Omsättningen för Verksamhetsområde Specialbord var 5,9 (5,6) Mkr för perioden. Rörelseresultatet för perioden var negativt. Under första kvartalet fortsatte satsningen på att utveckla marknaden för Stille imagiq, ett genomlysningsbart operationsbord för hjärta/kärlkirurgi. De avtal avseende Stille imagiq, som slöts med ett flertal etablerade distributörer i USA under 2002, har under perioden följts upp med omfattande marknadsaktiviteter i form av produktdemonstrationer och provuppställningar hos slutkunder. Under perioden genomfördes även betydande marknadsföringsaktiviteter inklusive deltagande på mässor och slutkundsutskick. VERKSAMHETSOMRÅDE DISTRIBUTION Verksamhetsområde Distribution bearbetar den svenska hälsooch sjukvårdsmarknaden med en egen säljorganisation. Man marknadsför Stilles egna produkter och ett urval av medicintekniska produkter från andra företag, såsom Omron, Xomed Medtronic, Wright och Medicon. Verksamhetsområdets omsättning var 9,0 (10,5) Mkr för perioden. Av omsättningen är cirka 30 procent hänförligt till egna produkter. Rörelseresultatet var svagt negativt. Den minskning av antalet agenturer, som påbörjats under 2002, är nu klar och en större koncentration på kärnområdena pågår. En marknadssatsning mot privat läkare har påbörjats, vilket är ett nytt område för Stille. VERKSAMHETSOMRÅDE UTVECKLING Verksamhetsområde Utveckling bedriver produktutveckling av innovativa, patenterbara produkter för kirurgi. De produkter som utvecklas skall ha en betydande kommersiell potential och skall på ett tydligt sätt innebära en skillnad för patienten men framför allt för kirurgen i dennes dagliga arbete. Verksamhetsområdet saknar omsättning. Nettoutgifterna för att driva Verksamhetsområdet uppgick under kvartalet till 2,1 Mkr, varav 1,3 Mkr är utvecklingskostnader som har aktiverats. Stille TEDOR är ett patenterat instrument som möjliggör säker uppdelning och utförsel av större organ utan risk för smittspridning via titthålsteknik (endoskopisk kirurgi). 2

3 Stille TEDOR färdigutvecklades i sitt nya utförande under perioden. Under det första kvartalet har mycket av arbetet koncentrerats på att kliniskt utvärdera Stille TEDOR genom att instrumentet har använts vid operationer på olika sjukhus. De operationer som har genomförts har varit framgångsrika. Under första kvartalet inleddes en vidareutveckling av Stille imagiq med syfte att göra bordet lämpligt att använda vid fler typer av kirurgiska ingrepp. FINANSIELL STÄLLNING, INVESTERINGAR OCH MEDARBETARE Koncernen hade per ,3 Mkr i tillgängliga likvida medel. Kassaflödet uppgick till 4,9 Mkr för perioden. Det negativa kassaflödet förklaras främst av det negativa resultatet samt fortsatta investeringar i produktutveckling. Investeringarna under perioden, exklusive förvärv, uppgick till 1,3 Mkr. Under perioden har beslut om minskning med åtta anställda tagits. Full effekt av de kostnadsbesparingar som personalreduktionen innebär kommer bolaget tillgodo under andra kvartalet FRAMTID Under 2003 förväntas försäljning av nya produkter och synergier från samgåendet i kombination med pågående åtgärdsprogram bidra till god tillväxt och ett positivt resultat före skatt. Kassaflödet för 2003 förväntas bli positivt. Stilles prognos för 2003 är oförändrad jämfört med bokslutskommunikén. Osäkerheten i prognosen är dock stor. Solna den 6 maj 2003 Peter Follin VD och koncernchef KOMMANDE RAPPORTER Kvartalsrapport för andra kvartalet lämnas den 27 augusti. Kvartalsrapport för tredje kvartalet lämnas den 18 november. Koncernens resultaträkning (tkr) Föregående period proforma (tkr) jan mar 2003 jan mar 2002 jan dec 2002 Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljningskostnader Adminstrationskostnader Övriga kostnader Omstruktureringskostnader Rörelseresultat Finansiella poster Resultat efter finansnetto Skatt Förvärvat resultat Minoriteter Periodens resultat efter skatt Koncernens balansräkning (tkr) Föregående period proforma (tkr) Goodwill Balanserade utvecklingskostnader Programvaror Materiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Långfristiga fordringar Varulager Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital Minoritetsandelar Långfristiga skulder och avsättningar Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

4 Nyckeltal jan mar 2003 jan mar 2002 jan dec 2002 Rörelsemarginal, % 26,0 15,9 12,1 Rörelseresultat före avskrivningar, tkr Balanslikviditet, ggr 2,2 2,4 2,5 Soliditet, % 19,0 31,3 25,7 Resultat per aktie, kr 0,033 0,022 0,066 Avkastning på eget kapital, % 34,9 13,0 45,0 Eget kapital per aktie, kr 0,080 0,156 0,112 Medelantalet anställda Investeringar, tkr Antal aktier vid periodens slut Avstämning eget kapital år Ingående eget kapital proforma Resultat Omräkningsdifferenser Utgående eget kapital Kassaflödesanalys koncernen (tkr) Föregående period proforma (tkr) jan mar 2003 jan mar 2002 jan dec 2002 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat efter finansiella poster Justeringar av poster som inte ingår i kassaflödet Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital FÖRÄNDRING I RÖRELSEKAPITAL Ökning kortfristiga fordringar Ökning kortfristiga skulder Ökning varulager Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar Förvärv av dotterbolag Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Förändring av långfristiga skulder Amortering/Upptagna lån Nyemission Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS BÖRJAN LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT

5 Redovisningsprinciper Det i delårsrapporten använda begreppet samgåendet mellan Stille och Sonesta avser inte ett formellt samgående ur ett redovisningsmässigt perspektiv. Ur ett redovisningsmässigt perspektiv finns en förvärvande part, vilken i detta fall utgörs av Stille enligt reglerna om omvända förvärv. Inledning redovisningarna som är intagna i delårsrapporten har baserats på Stilles och Sonestas årsredovisningar och delårsrapporter för motsvarande perioder. Delårsrapporterna har inte varit föremål för revision. räkenskaperna har upprättats i syfte att illustrera de uppskattade redovisningsmässiga effekterna av samgåendet mellan Stille och Sonesta men avser inte att presentera vilken finansiell ställning eller vilket resultat de sammanslagna verksamheterna faktiskt skulle ha uppnått. Inga justeringar har gjorts i proformaräkenskaperna för potentiella synergieffekter som kan uppstå genom samgåendet mellan Stille och Sonesta. Omvänt förvärv De tidigare ägarna till Stille äger efter samgåendet 86 procent av kapitalet och rösterna i den nya koncernen. I realiteten innebär detta att Stille har förvärvat Sonesta även om Sonesta är den formella förvärvaren. räkenskaperna och förvärvsanalysen har av detta skäl upprättats enligt reglerna om omvända förvärv. Detta innebär att förvärvsanalysen och proformaräkenskaperna har upprättats som om Stille förvärvat Sonesta. Detta medför att goodwill och eget kapital blir väsentligt lägre än om samgåendet redovisats som om Sonesta förvärvat Stille. Principer för proformaredovisning Förvärvstidpunkten, vid vilken tidpunkt förvärvsanalys upprättas, definieras enligt RR 1:00 som den tidpunkt då förvärvaren får bestämmande inflytande över det förvärvade bolaget. Förvärvstidpunkten är således den tidpunkt då Stilles tidigare aktieägare fick bestämmande inflytande över Sonesta, dvs. den 24 augusti Köpeskillingen vid det omvända förvärvet uppgår till 15,8 Mkr och baseras på Sonestas aktiekurs vid förvärstidpunkten uppgående till 55 öre. Vid upprättandet av förvärvsanalysen vid förvärvstidpunkten har en beräknad avsättning till omstruktureringsreserv om cirka 2,4 Mkr, beräknade transaktionskostnader om cirka 2,5 Mkr, Sonestas förlustavdrag om cirka 10,3 Mkr samt beräknade skattefordringar med anledning av dessa poster beaktats. Goodwill uppgår till 15,1 Mkr. Avskrivning av goodwill sker linjärt över 10 år. I proformaredovisningen har den årliga goodwillavskrivningen uppgående till 1,5 Mkr inte påverkat eget kapital. I räkenskaperna redovisas en goodwillavskrivning hänförligt till förvärvet uppgående till 0,1 Mkr. Enligt reglerna om omvända förvärv kommer Sonestas fria egna kapital vara styrande för det fria egna kapitalet i den nya koncernen. Då Sonestas fria egna kapital är negativt, är även den nya koncernens fria egna kapital negativt. Således beräknas utdelningar inte kunna komma att göras i den nya koncernen förrän det fria egna kapitalet är positivt. Kassaflödesanlalys Kassaflödesanalysen presenteras med utgångspunkt från att förvärvet redan skett vid ingången av året. Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer. 5

6 Stille AB (publ), Gårdsvägen 14, SE Solna, Sweden, Phone: +46 (0) , Fax: +46 (0) , Tryckindustri / Finanstryck

Andra kvartalet 2013. Januari-Juni 2013

Andra kvartalet 2013. Januari-Juni 2013 Andra kvartalet 2013 Nettoomsättningen ökade med 11 procent till 23,8 MSEK (21,5), justerat för valutaeffekter uppgick ökningen till 12,6 procent. Försäljningen inom affärsområde Patientpositionering ökade

Läs mer

Första kvartalet 2013

Första kvartalet 2013 Första kvartalet 2013 Nettoomsättningen sjönk med 3,0 procent till 22,9 MSEK (23,6), justerat för valutaeffekter uppgick minskningen till 0,9 procent. Resultatet efter skatt uppgick till 2,0 MSEK (0,0).

Läs mer

170 år - 2011. Första kvartalet 2011

170 år - 2011. Första kvartalet 2011 Stille Första kvartalet 2011 170 år - 2011 Första kvartalet 2011 Nettoomsättningen ökade med 27,2 procent till 24,0 MSEK (18,9), justerat för valuta uppgick ökningen till 31,2 procent Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ.)

Wilh. Sonesson AB (publ.) Wilh. Sonesson AB (publ.) Bokslutskommuniké 2003 1 januari 31 december 2003 Helåret Nettoomsättningen 715,6 (707,7) MSEK Rörelseresultatet 32,0 (28,2) MSEK Resultatet efter skatt 24,8 (20,3) MSEK Vinsten

Läs mer

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 Helåret 2007 Nettoomsättningen uppgick till 66 352 kkr (54 647 kkr), motsvarande en omsättningstillväxt om 21% Tillväxten inom affärsområdet hushållsnära

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Bokslutskommuniké för Smarteq AB (publ), org nr 556387-9955 för verksamhetsåret 2006

Bokslutskommuniké för Smarteq AB (publ), org nr 556387-9955 för verksamhetsåret 2006 Smarteq utvecklar och levererar produkter och lösningar för trådlös kommunikation till och från fordon, inom industrin och för trådlös datorkommunikation (WLAN). Verksamheten är fokuserad på utveckling

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

Delårsrapport januari september 2010

Delårsrapport januari september 2010 1 november 2010 Delårsrapport januari september 2010 1 juli 30 september Intäkterna ökade, justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar, med 8 procent. Innan justering ökade intäkterna

Läs mer

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS 2011 SEPTEMBER 2009 Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Tack vare sammangåendet med StjärnaFyrkant och ökad försäljning med

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009.

Bokslutskommuniké 2009. Bokslutskommuniké 2009. Nettoomsättningen ökade till 7 941 MSEK (7 585) Rörelseresultatet uppgick till 148 MSEK (82) inklusive bolagiseringskostnader om 58 MSEK (58) Årets resultat uppgick till 118 MSEK

Läs mer

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2014

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2014 Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2014 April-juni 2014 Nettoomsättningen uppgick till 66,3 MSEK (53,0), en tillväxtökning med 25 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012 Pressinformation 31 maj 2012 Kvartalsrapport första kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars

Läs mer

SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2003

SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2003 SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2003 Resultatet före skatt uppgick till 17,3 mkr ( 26,1). I resultatet ingår avskrivningar av goodwill med 5,1 mkr ( 11,7). Skanditeks verksamhet Skanditek är ett industriförvaltningsbolag

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2005. Fortsatt stark tillväxt och förbättrat resultat

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2005. Fortsatt stark tillväxt och förbättrat resultat Delårsrapport 1 januari 31 mars 2005 Pressmeddelande 26 april 2005 Fortsatt stark tillväxt och förbättrat resultat Första kvartalet Nettoomsättningen ökade med 24 procent till 170 (137) mkr. Resultat efter

Läs mer

medicintekniska produkter ökade EBITA resultatet med 14,0 % Utdelning per aktie föreslås till 4,15 kr (4,15) motsvarande 989 Mkr (989)

medicintekniska produkter ökade EBITA resultatet med 14,0 % Utdelning per aktie föreslås till 4,15 kr (4,15) motsvarande 989 Mkr (989) Getingekoncernen Bokslutskommuniké 2013 Rapportperioden januari december Orderingången ökade med 4,0 % till 25 395 Mkr (24 416), organiskt ökade orderingången med 4,0 % Nettoomsättningen ökade med 4,3

Läs mer

Riggade inför 2015. Vindico Security AB (publ) Bokslutskommuniké 2014. Sida 1 av 13. Helåret 2014

Riggade inför 2015. Vindico Security AB (publ) Bokslutskommuniké 2014. Sida 1 av 13. Helåret 2014 Sida 1 av 13 Vindico Security AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Riggade inför 2015 Helåret 2014 Koncernens nettoomsättning minskade med ca 11 % och uppgick till 8064 tkr (9043 tkr) Koncernens rörelseresultat

Läs mer

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport Jan - Mars 2009

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport Jan - Mars 2009 Delårsrapport första kvartalet 2009 Nettoomsättning Q1 uppgår till 23,8 (7,5) MSEK. Rörelseresultat Q1 uppgår till -1,8 (-2,9) MSEK. Resultat efter skatt Q1-1,9 (-3,0) MSEK. Resultat per aktie Q1-0,04

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2004

Delårsrapport januari juni 2004 Delårsrapport januari juni 2004 2004-07-22 april-juni januari - juni jan-dec juli-juni Nyckeltal 2004 2003 2004 2003 2003 2003/04 Nettoomsättning, MSEK 2 967 2 406 5 780 4 752 9 273 10 301 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010

Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010 Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010 fredagen den 27 augusti 2010 Resultatet för perioden uppgick till -3,3 Mkr (2,8 Mkr). Resultatet för andra kvartalet före avskrivningar uppgick

Läs mer

Knowit AB Delårsrapport. Januari Juni 2012

Knowit AB Delårsrapport. Januari Juni 2012 Knowit AB Delårsrapport Nettoomsättningen ökade med 7 procent Kalendereffekt och svår marknad i Finland påverkar resultatet negativt Senaste årets 7 uppstarter bidrar positivt 2 förvärv och 1 avyttring

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 Nytecknad premievolym fortsätter att öka Andra kvartalet Intäkterna ökade med 14 procent till 21,8 (19,1) MSEK. Rörelseresultatet minskade med 17 procent

Läs mer

Pressmeddelande från Expanda AB ( publ ), 556541-2094 (Delårsrapport januari-mars 2004 distribueras som en del av detta pressmeddelande)

Pressmeddelande från Expanda AB ( publ ), 556541-2094 (Delårsrapport januari-mars 2004 distribueras som en del av detta pressmeddelande) Pressmeddelande från Expanda AB ( publ ), 556541-2094 (Delårsrapport januari-mars 2004 distribueras som en del av detta pressmeddelande) Resultatet förbättrades under första kvartalet Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2001 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522

Delårsrapport januari-september 2001 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522 Delårsrapport januariseptember för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 5565446522 Omsättning och rörelseresultat före goodwill uppgick för tredje kvartalet till 85,8 MSEK respektive

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 1 DELÅRSRAPPORT NEW WAVE GROUP AB PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015 Omsättningen uppgick till 1 096 mkr, vilket var 21 % högre än föregående år (909 mkr). Rörelseresultat uppgick

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Avvaktande konjunktur. Börsnotering genomförd. HANZA inleder en ny fas ANDRA KVARTALET (1 april 30 juni 2014) Nettoomsättningen uppgick till 257,0 MSEK, en ökning mot

Läs mer

Andra kvartalet 2013. TrustBuddy International AB (publ.)

Andra kvartalet 2013. TrustBuddy International AB (publ.) Andra kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 29 augusti 2013 Kvartalsrapport andra kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för första kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2015 TrustBuddy AB (publ.) Första

Läs mer