Erbjudande om teckning av aktier i Skandinaviska Enskilda Banken AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Erbjudande om teckning av aktier i Skandinaviska Enskilda Banken AB"

Transkript

1 Erbjudande om teckning av aktier i Skandinaviska Enskilda Banken AB Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners Goldman Sachs International Morgan Stanley SEB Enskilda UBS Investment Bank Co-Managers Banca IMI CALYON Fox-Pitt Kelton ING Wholesale Banking MeesPierson Nomura International Societe Generale Corporate & Investment Banking Prospektet är daterat den 9 mars 2009.

2

3 Skandinaviska Enskilda Banken AB (ett publikt bankaktiebolag registrerat i Sverige) Erbjudande avseende högst Nya A-aktier Teckningskurs: 10 kronor per Ny A-aktie Detta prospekt ( Prospektet ) avser ett erbjudande av högst nya aktier av serie A (de Nya A-aktierna ) i Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), ett publikt bankaktiebolag registrerat i Sverige ( Emittenten ). De Nya A-aktierna kommer initialt att erbjudas till innehavare av Emittentens utestående aktier av serie A ( A-aktierna ) och serie C ( C-aktierna, tillsammans med A-aktierna benämnda de Befintliga Aktierna ). Innehavare av de Befintliga Aktierna per den 11 mars 2009 ( Avstämningsdagen ) kommer, på de villkor som anges i Prospektet, att tilldelas 11 överlåtbara teckningsrätter med företrädesrätt (envar en Teckningsrätt ) för varje innehavd och registrerad Befintlig Aktie. 5 Teckningsrätter ger innehavaren rätt att teckna en Ny A-aktie mot betalning av en teckningslikvid om 10 kronor per Ny A-aktie ( Teckningskursen ). Den 3 mars 2009 var sista betalkursen för A-aktierna på NASDAQ OMX Stockholm 31 kronor per A-aktie. Innehavare av Teckningsrätter kan utnyttja sina Teckningsrätter från och med den 13 mars 2009 till och med 27 mars 2009 ( Teckningstiden ), varefter Teckningsrätter som inte utnyttjats kommer att förfalla och bli värdelösa. Aktieägare som inte önskar utnyttja Teckningsrätter måste därför sälja Teckningsrätterna för att tillgodogöra sig deras värde. Teckningsperioden kan komma att förlängas. Teckningsrätter som under Teckningstiden vederbörligen har utnyttjats genom erläggande av Teckningskursen kommer att bytas ut mot en betald tecknad aktie ( BTA ) per 5 Teckningsrätter. Ett flertal nuvarande aktieägare i Emittenten som tillsammans äger 43,7 % av Emittentens aktier har åtagit sig att teckna sin pro rataandel av Erbjudandet (definierat nedan), vilket motsvarar Nya A-aktier, enligt vad som närmare anges i Emissionsgarantier och kompletterande information. Under Teckningstiden kommer försäljning av Teckningsrätter ske till förmån för aktieägare som inte äger rätt att delta i Företrädesrättsemissionen (definierad nedan). Erbjudandet av de Nya A-aktier som skall emitteras vid utnyttjandet av Teckningsrätter ( Företrädesrättsemissionen eller Nyemissionen ) kommer att omfatta (i) ett offentligt erbjudande till privata och institutionella investerare i Sverige, Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Norge och Storbritannien och (ii) ett internationellt erbjudande till institutionella investerare, inklusive kvalificerade institutionella köpare ( Kvalificerade Institutionella Köpare eller QIB ) i Amerikas Förenta Stater ( USA ), enligt definitionen i Rule 144A ( Rule 144A ) i US Securities Act från 1933 ( US Securities Act ), och i offshoretransaktioner i enlighet med Regulation S i US Securities Act ( Regulation S ), och i varje sådant fall i enlighet med annan tillämplig värdepapperslagstiftning. Utfallet av Företrädesrättsemissionen beräknas offentliggöras omkring den 31 mars Emittenten kommer att tillåta aktieägare och andra personer att under Teckningstiden teckna ytterligare Nya A-aktier. Efter att Teckningstiden har löpt ut kommer Emittentens styrelse att tilldela Nya A-aktier som har tecknats utan stöd av Teckningsrätter ( Sekundär Tilldelning ) enligt följande: (i) i första hand till personer som dessutom har tecknat Nya A-aktier med stöd av Teckningsrätter, (ii) i andra hand till personer som har tecknat Nya A-aktier utan stöd av Teckningsrätter, och (iii), i den utsträckning det återstår Nya A-aktier, till en grupp aktieägare i Emittenten och ett syndikat bestående av Goldman Sachs International ( Goldman Sachs International ), Morgan Stanley & Co International plc ( Morgan Stanley ) och UBS Limited ( UBS eller UBS Investment Bank, tillsammans med Goldman Sachs och Morgan Stanley benämnda Emissionsgaranterna ) som har garanterat teckning av återstående Nya A-aktier på vissa villkor. Emissionsgaranterna får sälja de Nya A-aktierna som de har blivit tilldelade enligt den Sekundära Tilldelningen i ett globalt erbjudande (det Globala Erbjudandet ) i offshore-transaktioner i enlighet med Regulation S och annan tillämplig värdepapperslagstiftning eller till Kvalificerade Institutionella Köpare i USA i enlighet med Rule 144A och annan tillämplig värdepapperslagstiftning. Företrädesrättsemissionen och den Sekundära Tilldelningen, inklusive det Globala Erbjudandet, benämns Erbjudandet i detta Prospekt. A-aktierna är noterade på NASDAQ OMX Stockholm under symbolen SEB A. Handel med Teckningsrätter beräknas ske på NASDAQ OMX Stockholm från och med den 13 mars 2009 till och med den 24 mars Handel med BTA (som tecknats med stöd av Teckningsrätter) beräknas ske på NASDAQ OMX Stockholm från och med den 13 mars 2009 till och med den 1 april Handel med de Befintliga Aktierna exklusive rätt till Teckningsrätter sker på NASDAQ OMX Stockholm från och med den 9 mars Handel med de Nya A-aktierna (som tecknats med stöd av Teckningsrätter) på NASDAQ OMX Stockholm beräknas påbörjas omkring den 3 april En investering i Teckningsrätter, BTA och Nya A-aktier är förenad med risker. Se Riskfaktorer, med början på sida 12. Teckningsrätterna, BTA och de Nya A-aktierna har inte och kommer inte att registreras enligt US Securities Act eller hos någon värdepappersmyndighet i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas eller säljas (i) inom USA, förutom i transaktioner undantagna från registrering enligt US Securities Act eller (ii) utanför USA, förutom i offshore-transaktioner på grundval av Regulation S. I USA är det endast personer som är Kvalificerade Institutionella Köpare som kan förvärva Teckningsrätter, BTA eller Nya A-aktier genom utnyttjande av Teckningsrätter eller i det Globala Erbjudandet i enlighet med undantag från krav på registrering enligt US Securities Act. Se Restriktioner gällande försäljning och överlåtelse av Teckningsrätter, BTA och Nya A-aktier. Clearing av Teckningsrätterna, BTA och de Nya A-aktierna kommer att ske genom Euroclear Sweden AB ( Euroclear Sweden ). BTA kommer att levereras genom Euroclear Swedens system. De Nya A-aktierna (som tecknats med stöd av Teckningsrätter) beräknas levereras genom Euroclear Swedens system omkring den 8 april Goldman Sachs International Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners Morgan Stanley Banca IMI CALYON Fox-Pitt Kelton Co-Managers ING Wholesale Banking SEB Enskilda MeesPierson Prospektet är daterat den 9 mars Nomura International UBS Investment Bank Societe Generale Corporate & Investment Banking

4 Nyemissionen i korthet Företrädesrätt Avstämningsdag för rätt till deltagande i nyemissionen Teckningskurs 5 Befintliga Aktier berättigar till teckning av 11 Nya A-aktier 11 mars kronor per Ny A-aktie Teckningstid Från och med den 13 mars 2009 till och med den 27 mars 2009 Teckning och betalning Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske under Teckningstiden, dock senast den 27 mars Teckning sker genom betalning av emissionslikviden. Teckning kan också ske utan stöd av företrädesrätt, se Villkor och anvisningar. Teckningsrätter som inte utnyttjas före utgången av Teckningstiden kommer att förfalla och bli värdelösa. Aktieägare som inte önskar utnyttja sina Teckningsrätter kan sälja dessa för att erhålla värdet av Teckningsrätterna. Handel med Teckningsrätter Handel med Teckningsrätter äger rum vid NASDAQ OMX Stockholm under perioden från och med den 13 mars 2009 till och med den 24 mars SEB samt andra värdepappersinstitut med erfordliga tillstånd står till tjänst med köp och försäljning av Teckningsrätter. Överskjutande Teckningsrätter Överskjutande Teckningsrätter, som inte berättigar aktieägaren till teckning av hel Ny A-aktie, kommer att försäljas centralt. Se Villkor och anvisningar Central försäljning av överskjutande Teckningsrätter. Övrig information Handelsplats NASDAQ OMX Stockholm Ticker A-aktier: SEB A Teckningsrätter: SEB TR A BTA 1: SEB BTA A 1 BTA 2: SEB BTA A 2 ISIN kod A-aktier: SE Teckningsrätter: SE BTA 1: SE BTA 2: SE I detta Prospekt avser, Skandinaviska Enskilda Banken eller Emittenten Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), SEB avser Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) eller, beroende på sammanhanget, den koncern i vilken Emittenten är moderbolag; och Koncernen avser den koncern i vilken Emittenten är moderbolag. Se avsnittet Definitioner för andra definierade termer i detta Prospekt. Detta Prospekt har upprättats i enlighet med direktiv 2003/71/EG av Europaparlamentet och ministerrådet ( Prospektdirektivet ), Kommissionens förordning (EG) Nr. 809/2004 och lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument ( LHF ). Detta Prospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25 och 26 LHF. Godkännande och registrering av detta Prospekt av Finansinspektionen medför inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna som lämnats i Prospektet är korrekta eller fullständiga. ii

5 Innehåll Sida Sammanfattning... 1 Riskfaktorer Riskfaktorer hänförliga till SEB Riskfaktorer hänförliga Erbjudandet Inbjudan till teckning av aktier i Skandinaviska Enskilda Banken Allmän information Bakgrund, motiv och användning av emissionslikviden Bakgrund Motiv Användning av emissionslikviden Villkor och anvisningar Villkor Teckning och betalning Notering av BTA Begränsningar avseende överföring och rätt till utdelning Verksamhetsbeskrivning Översikt Styrkor Strategi Historia Divisioner Geografiska marknader och närvaro Konkurrens i huvudsegment Distributionskanaler Personal Övrigt Urval av finansiell och annan information Urval av finansiell information Kapitalisering Kommentarer till den finansiella utvecklingen Väsentliga faktorer som påverkar rörelseresultat och affärsklimat Väsentliga redovisnings- och andra principer Rörelseresultat för året som slutade den 31 december 2008 jämfört med året som slutade den 31 december Rörelseresultat för året som slutade den 31 december 2007 jämfört med året som slutade den 31 december Urval av balansräkningsposter Investeringar Avyttringar och omstrukturering Kassaflöden Likviditet och kapitalresurser Säkerheter och åtaganden Utdelning och utdelningspolitik Urval av statistisk information Riskhantering Mål för riskhanteringen Kreditrisk Marknadsrisk Likviditetsrisk Operationell risk Försäkringsrisk Affärsrisk och strategisk risk Kapitalhantering Reglering och tillsyn av banker och försäkringsbolag Sverige Estland Lettland Litauen iii

6 Tyskland Övriga länder och generellt Styrelse, verkställande ledning och revisorer Styrelse Verkställande ledningen Revisorer Bolagsstyrning Inledning Frågor hänförliga till styrelsen och ledningen Divisioner, affärsområden och enheter samt stödfunktioner Risk- och kontrollfunktioner Information om revisorn Styrelsens beskrivning av intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen för räkenskapsåret Ersättningar till styrelsen, verkställande direktören och andra ledamöter i verkställande ledningen Aktiekapital och ägarstruktur Information om aktiekapital och ägarstruktur Aktieägaravtal Aktiekursens utveckling Aktieägarpolicy för styrelseledamöterna och verkställande ledningen Aktierelaterade långsiktiga incitamentsprogram Återköpsprogram och förvärv av Emittentens egna aktier Bolagsordning Legala frågor och kompletterande information Väsentliga avtal Domstolsprocesser och tvister Transaktioner med närstående parter Handlingar tillgängliga för granskning Relationer mellan huvudaktieägarna och Emittenten Emissionsgarantier och kompletterande information Erbjudandet Övriga relationer mellan Emissionsgaranterna och Emittenten Lock-up SEB:s handel med Teckningsrätter och SEB-aktier Stabilisering och andra handelsåtgärder Övrigt Vissa skattefrågor i utvalda jurisdiktioner Vissa skattefrågor i Sverige Vissa skattefrågor i andra utvalda jurisdiktioner Vissa skattefrågor i USA Restriktioner gällande försäljning och överlåtelse av teckningsrätter, BTA och Nya A-aktier Definitioner Räkenskaper... F-1 Bilaga A Investerarbrev för aktieägare i USA... A-1 MEDDELANDE TILL PERSONER BOSATTA I NEW HAMPSHIRE VARKEN DEN OMSTÄNDIGHETEN ATT ETT REGISTRERINGSDOKUMENT ELLER ANSÖKAN OM LICENS HAR INGIVITS TILL DEL STATEN NEW HAMPSHIRE I ENLIGHET MED KAPITEL 421-B I NEW HAMPSHIRES OMARBETADE LAG ( RSA 421-B ) ELLER DEN OMSTÄNDIG- HETEN ATT ETT VÄRDEPAPPER HAR REGISTRERATS ELLER ATT EN PERSON ÄR LICENSIERAD I DELSTATEN NEW HAMPSHIRE UTGÖR ENLIGT NEW HAMPSHIRES SECRETARY OF STATE STÖD FÖR ATT DOKUMENTATION INGIVEN ENLIGT RSA 421-B ÄR RIKTIG, FULLSTÄNDIG OCH INTE MISSVISANDE. VARKEN SÅDAN OMSTÄNDIGHET ELLER DEN OMSTÄNDIGHETEN ATT ETT UNDANTAG ÄR TILLÄMPLIGT FÖR ETT VÄRDEPAPPER ELLER EN TRANSAKTION INNEBÄR ATT SECRETARY OF STATE I NÅGOT AVSEENDE HAR FATTAT BESLUT, REKOMMENDERAT ELLER GODKÄNT, PÅ BASIS AV MERITER ELLER KVALIFIKATIONER, NÅGON PERSON, VÄRDEPAPPER ELLER TRANSAKTION. DET ÄR OLAGLIGT ATT UTFÄRDA ELLER FÖRANLEDA UTFÄRDANDE AV UTFÄSTELSE TILL POTENTIELL KUND ELLER KLIENT SOM ÄR OFÖRENLIG MED DENNA BESTÄMMELSE.

7 Sammanfattning Denna sammanfattning är endast ämnad att utgöra en introduktion till och ett sammandrag av de mer detaljerade upplysningarna i föreliggande Prospekt. Sammanfattningen är inte fullständig och innehåller ej all information som du bör överväga innan du investerar i de Nya A-aktierna. Innan du fattar ett beslut att investera bör du läsa igenom hela Prospektet noggrant, däribland Riskfaktorer, Kommentarer till den finansiella utvecklingen, Riskhantering och Kapitalhantering samt räkenskaperna. Varje investering bör baseras på en utvärdering av hela Prospektet. En investerare som vidtar juridiska åtgärder som ett resultat av informationen i föreliggande Prospekt kan bli skyldig att betala för en översättning av Prospektet. En person får göras ansvarig för information som ingår, eller saknas, i den här sammanfattningen eller översättningen av sammanfattningen, endast om sammanfattningen eller översättningen av sammanfattningen är vilseledande eller felaktig i förhållande till de andra delarna av Prospektet. I detta Prospekt avser Emittenten Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ); SEB avser Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) eller, beroende på sammanhanget, den koncern i vilken Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är moderbolag; och Koncernen avser den koncern i vilken Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är moderbolag. Emittenten i korthet SEB är en av de ledande finansiella institutionerna i norra Europa och erbjuder tjänster till företag, finansiella institutioner och privatpersoner. Kärnmarknaderna utgörs av de nordiska länderna Sverige, Danmark, Finland och Norge, de baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen samt Tyskland. Huvudsakliga styrkeområden är inom storföretagstjänster och investment banking, kapitalförvaltning och fondförsäkring. Per den 31 december 2008 uppgick SEB:s totala tillgångar till miljarder kronor (231 miljarder euro), eget kapital till 83,7 miljarder kronor (7,7 miljarder euro) och år 2008 var nettoresultatet 10,1 miljarder kronor (1,05 miljarder euro). 1) Koncernens verksamhet är organiserad i fyra divisioner: Stora Företag & Institutioner erbjuder traditionella storföretagstjänster och investment banking i SEB:s kärnmarknader; Kontorsrörelsen erbjuder banktjänster till privatpersoner och små och medelstora företag i Sverige, Tyskland och de baltiska länderna samt kortverksamhet i Norden; Kapitalförvaltning erbjuder kapitalförvaltning och tjänster inom private banking till institutioner, stiftelser, och privatpersoner i SEB:s kärnmarknader; och Liv erbjuder fondförsäkring och traditionell livförsäkring huvudsakligen i Sverige, Danmark och de baltiska länderna. SEB:s kundbas utgjordes per den 31 december 2008 av cirka stora företag och institutioner, små och medelstora företag och mer än fem miljoner privatpersoner. Vid samma tidpunkt hade SEB cirka 660 bankkontor i bland annat Sverige, de baltiska länderna och Tyskland. Utanför kärnmarknaderna har SEB genom sitt internationella nätverk av 11 filialer och representantkontor i olika finansiella centra en strategisk närvaro för att stödja och betjäna främst sina storföretagskunder och institutionella kunder. Vid utgången av 2008 hade SEB anställda uttryckt som heltidstjänster, varav mer än hälften utanför Sverige. 1) Motsvarande belopp i euro angivna ovan baseras på växelkursen för krona/euro vid utgången av 2008 avseende totala tillgångar och eget kapital, samt den genomsnittliga växelkursen under 2008 avseende nettovinsten. Båda växelkurserna finns angivna under Allmän information Information om valutakurser. 1

8 Styrkor SEB anser att verksamheten bygger på långsiktiga kundrelationer, produktexpertis och kvaliteten i rådgivningstjänster. Bolagets ställning på marknaden bygger på en lång erfarenhet av att tillhandahålla finansiella tjänster till stora företag, finansiella institutioner och privatpersoner i Norden. SEB anser att den väldiversifierade verksamheten gör att bolaget är väl positionerat för att ta tillvara på möjligheter på sina huvudmarknader. SEB:s styrkor innefattar: Starka och långa kundrelationer; Ledande marknadspositioner inom kärnområden; Diversifierad intäktsbas och starkt fokus på operationell effektivitet; Disciplinerad riskhantering; och Väl diversifierad upplåningsbas. Motiv SEB har en sedan lång tid värnat om att ha en kapitaltäckning som väl överstiger de minimikrav som ställs av tillsynsmyndigheterna. Styrelsen anser det som vara ansvarsfullt och i alla parters intresse att agera proaktivt i syfte att stärka SEB:s kapitalbas med 19,1 miljarder kronor genom (i) Nyemissionen och (ii) att föreslå att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2008, vilket kommer att förstärka Koncernens kapitalbas med 4,5 miljarder kronor. Den inställda utdelningen och Nyemissionen godkändes av SEB:s aktieägare vid årsstämman den 6 mars Som en följd av Erbjudandet skulle SEB:s primärkapitalrelation per den 31 december 2008 pro forma ha ökat från 10,1 procent till cirka 12,1 procent beräknat enligt Basel II utan övergångsregler. SEB:s styrelse har också antagit ett nytt långsiktigt mål för primärkapitalrelationen på 10 procent beräknat enligt Basel II utan övergångsregler. Genom att vidta dessa åtgärder vid denna tidpunkt vill SEB uppnå följande: Stärka kapitaltäckningskvoterna ytterligare för att möta omvärldsförändringarna. Kapitalåtgärderna skapar en betydande buffert i kapitalbasen, vilket möjliggör för SEB att skapa värde och att motstå även kraftigt försämrade makroekonomiska förutsättningar. Stärka SEB:s möjligheter att vara en stark affärspartner till sina kunder. SEB ser den stärkta kapitaliseringen som en viktig konkurrensfördel som kommer att förbättra möjligheten att agera som en stark partner till kunderna och att vara en stark motpart på de finansiella marknaderna. Möta marknadens förväntningar på högre kapitalisering i banksektorn. Investerare har högre krav på kapitalnivåer och lägre skuldsättning i banksektorn på grund av den högre upplevda risknivån. Detta återspeglas inte minst i de kapitalinjektioner som genomförts bland europeiska och amerikanska finansiella institutioner på senare tid. Genom de kapitalförstärkande åtgärderna beskrivna ovan, vill SEB med god marginal motsvara marknadens förväntningar. 2

9 Sammanfattning av finansiell och annan information Följande tabeller innehåller en sammanfattning av historisk finansiell och annan information för SEB-koncernen för vart och ett av åren vilka slutar den 31 december 2008, 2007 och Den sammanfattade finansiella informationen har inhämtats från SEB:s reviderade räkenskaper med tillhörande noter, vilka har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU, inklusive användande av den version av IAS 39 såsom antagits av EU avseende portföljsäkring av ränterisk ( IFRS ) och har reviderats av PricewaterhouseCoopers AB ( PwC). SEB:s räkenskaper för 2006 har under 2007 räknats om för att återspegla den organisation som trädde i kraft den 1 januari 2007, och 2007 års räkenskaper har under 2008 räknats om för att återspegla ytterligare förändringar inom divisionerna. Följaktligen är finansiell data för 2006, såvitt annat inte anges, i detta stycke inte fullt jämförbart med finansiell data för 2007 och Den sammanfattade historiska finansiella informationen i tabellerna nedan är inte heltäckande och bör läsas i anslutning till SEB:s reviderade räkenskaper med tillhörande noter för vart och ett av åren som slutar den 31 december 2008, 2007 och 2006, vilka har inkluderats i detta Prospekt. Informationen bör också läsas tillsammans med Kommentarer till den finansiella utvecklingen och Urval av statistisk information. Resultaträkningar Miljoner kronor Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella transaktioner Livförsäkringsintäkter netto Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar Summa kostnader Kapitalvinster och förluster från materiella och immateriella tillgångar Kreditförluster inkl. värdeförändring på övertagen egendom Rörelseresultat Skatt Årets resultat från kvarvarande verksamheter Avvecklade verksamheter Nettoresultat Minoritetens andel Aktieägarnas andel

10 Balansräkningar (vid periodens slut) Miljoner kronor Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Finansiella tillgångar till verkligt värde Finansiella tillgångar som kan säljas Finansiella tillgångar som innehas till förfall Intresseföretag Materiella och immateriella tillgångar Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder till kreditinstitut In- och upplåning från allmänheten Skulder till försäkringstagarna Emitterade värdepapper Finansiella skulder till verkligt värde Övriga skulder Avsättningar Efterställda skulder Eget kapital Summa skulder och kapital Nyckeltal Räntabilitet på eget kapital 1), % 13,1 19,3 20,8 Nettoresultat per aktie före utspädning 2), kr 14,66 19,97 18,72 K/I-tal 3) 0,62 0,57 0,58 Kreditförlustnivå 4), % 0,30 0,11 0,08 Andel osäkra fordringar 5), % 0,35 0,18 0,22 Kapitaltäckningsgrad (Basel II med övergångsregler), 6), 7), 8) % (vid periodens slut) 10,62 11,04 11,47 Kapitaltäckningsgrad (Basel II utan övergångsregler), 6), 7) % (vid periodens slut) 12,81 12,62 Primärkapitalrelation (Basel II med övergångsregler), 7), 8), 9) % (vid periodens slut) 8,36 8,63 8,19 Primärkapitalrelation (Basel II utan övergångsregler), 7), 9) % (vid periodens slut) 10,08 9,87 Antal utestående aktier (vid periodens slut), miljoner 685,0 683,5 678,3 1) Årets resultat i förhållande till genomsnittligt eget kapital, definierat som genomsnittet av beskattat eget kapital vid årets ingång samt utgången av mars, juni, september och december justerat för under året utbetalds utdelning, återköp av egna aktier och nyemission. 2) Nettoresultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. 3) Summa kostnader dividerat med summa intäkter. 4) Kreditförluster och värdeförändring på övertagen egendom dividerat med ingående balansen för utlåning till allmänheten och kreditinstitut (exklusive banker), övertagen egendom samt kreditgarantier. 5) Osäkra lånefordringar (netto) dividerat med utlåning till allmänheten och kreditinstitut (exklusive banker) samt leasingobjekt (netto). 6) Den finansiella företagsgruppens kapital justerat enligt kapitaltäckningsreglerna i förhållande till riskvägda tillgångar. Detta totala kapital består av primärkapital och supplementärkapital med avdrag för innehav av aktier i bolag som inte konsolideras och föreslagen utdelning samt uppskjuten skatt och immateriella tillgångar. Till supplementärkapitalet hör förlagslån samt reserver och kapitaltillskott efter Finansinspektionens godkännande. Supplementärkapitalet får inte räknas med till högre belopp än primärkapitalet. 7) För en full beskrivning av implementeringen av Basel II för SEB, se Kapitalhantering Införande av Basel II. 8) Siffror för 2006 baserade på Basel I. 9) Den finansiella företagsgruppens primärkapital i förhållande till riskvägda tillångar. 4

11 Sammanfattning av riskexponeringar Tabellerna nedan visar storleken på vissa av SEB:s riskexponering den 31 december 2008, 2007 och Sammanfattande information avseende Koncernens kreditportfölj* Miljarder kronor (vid periodens slut) Företag Fastighetsförvaltning Hushåll varav bolån Offentlig förvaltning Totalt exklusive banker Banker Totalt Kreditförlustnivå, 1) % 0,30 0,11 0,08 Andel osäkra fordringar, 2) % 0,35 0,18 0,22 * Information om kreditportföljen för 2008, 2007 och 2006 i tabellen ovan redovisas på jämförbar basis, beräknat på specifika industrikoder. SEB:s kredit portfölj består av lån (brutto före reserveringar men exklusive återköpsavtal och obligationer), åtaganden utanför balansräkningen, ansvarsförbindelser (såsom kreditlöften, remburser och garantier) samt motpartsrisker i derivat- och valutakontrakt (efter nettning). Däremot ingår inte Koncernens räntebärande värdepappersportfölj. Se not 38 i både Räkenskaperna för 2008 och de Icke Omräknade Räkenskaperna 2007 för ytterligare information avseende skulder och åtaganden samt SEB:s balansräkning för räkenskapsåren som slutar den 31 december 2007 och 2008 för ytterligare information avseende innehav av derivat. 1) Kreditförluster och värdeförändring på övertagen egendom dividerat med ingående balansen för utlåning till alllmänheten och kreditinstitut (exklusive banker), övertagen egendom samt kreditgarantier. 2) Andel osäkra fordringar (netto) dividerat med utlåning till allmänheten och kreditinstitut (exklusive banker) samt leasingobjekt (netto). Sammanfattande information avseende SEB:s baltiska kreditportfölj* Miljarder kronor (vid periodens slut) Företag Fastighetsförvaltning Hushåll varav bolån Offentlig förvaltning Totalt exklusive banker Banker Totalt Kreditförlustnivå, 1) % 1,28 0,43 0,13 Andel osäkra fordringar, 2) % 1,33 0,06 0,08 * Information om kreditportföljen för 2008, 2007 och 2006 i tabellen ovan redovisas på jämförbar basis, beräknat på specifika industrikoder. SEB:s kredit portfölj består av lån, (brutto före reserveringar men exklusive återköpsavtal och obligationer), åtaganden utanför balansräkningen, ansvarsförbindelser (såsom kreditlöften, remburser och garantier) samt motpartsrisker i derivat- och valutakontrakt (efter nettning). Däremot ingår inte Koncernens räntebärande värdepappersportfölj. Se not 38 i både Räkenskaperna för 2008 och de Icke Omräknade Räkenskaperna 2007 för ytterligare information avseende skulder och åtaganden samt SEB:s balansräkning för räkenskapsåren som slutar den 31 december 2007 och 2008 för ytterligare information avseende innehav av derivat. 1) Kreditförluster och värdeförändring på övertagen egendom dividerat med ingående balansen för utlåning till alllmänheten och kreditinstitut (exklusive banker), övertagen egendom samt kreditgarantier. 2) Andel osäkra fordringar (netto) dividerat med utlåning till allmänheten och kreditinstitut (exklusive banker) samt leasingobjekt (netto). 5

12 Räntebärande värdepappersportfölj* Miljarder kronor (vid periodens slut) Investeringsportfölj varav finansiella institutioner varav säkerställda obligationer 13 5 varav strukturerade krediter varav residential mortgage backed securities varav asset-backed securities varav collateralised loan obligations varav collateral mortgage obligation 9 10 varav commercial mortgage backed securities 5 5 varav collateralised debt obligation 5 5 varav sub prime 2 2 Handelsportfölj Räntebärande värdepappersportfölj Stora Företag & Institutioner Räntebärande värdepappersportfölj Group Treasury Räntebärande värdepappersportfölj övriga divisioner 7 19 SEB:s räntebärande värdepappersportfölj * SEB innehar obligationsportföljer i investeringssyfte, för likviditetshantering och för att stödja kundhandeln. Portföljerna består huvudsakligen av statsobligationer, säkerställda obligationer, obligationer utgivna av finansiella institutioner och strukturerade krediter. Merparten av dessa portföljer innehas av Stora Företag & Institutioner samt Group Treasury. 6

13 Sammanfattning av Erbjudandet Företrädesrättsemission.. Sammanlagt upp till Nya A-aktier erbjuds med företrädesrätt för innehavare av redan Befintliga Aktier per Avstämningsdagen. Teckningskurs... Teckningsrätter kronor per Ny A-aktie, vilket är under slutkursen om 31 kronor per A-aktie på NASDAQ OMX Stockholm den 3 mars Med de undantag som följer av gällande värdepapperslagstiftning, kommer varje Befintlig Aktie som innehas på Avstämningsdagen att berättiga innehavaren till 11 Teckningsrätter. 5 Teckningsrätter berättigar innehavaren att teckna en Ny A-aktie. De som väljer att inte delta i Företrädesrättsemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med 69 %, men kommer att ha möjlighet att sälja sina Tecknings rätter. Under Teckningstiden kommer försäljning av Teckningsrätter ske till förmån för aktieägare som inte har rätt att delta i Erbjudandet. Emittentens försäljning av Teckningsrätterna, med avdrag för eventuell källskatt, kommer att fördelas proportionellt i förhållande till de berörda aktieägarnas innehav. Belopp som understiger 50 kronor kommer inte att betalas ut. Teckningsrätter som inte utnyttjas före eller vid utgången av Teckningstiden kommer att bli ogiltiga och förfalla utan någon rätt till ersättning. Åtagande att teckna och garantera... Teckning och tilldelning av Nya A-aktier utan Teckningsrätter; Sekundär Tilldelning... Investor AB, Trygg-Stiftelsen, Alecta, AFA Försäkring, Fjärde AP-Fonden, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Andra AP-Fonden och SEB-Stiftelsen (de Förpliktade Aktieägarna ), som representerar sammanlagt 43,7 % av SEB:s utestående aktier, har åtagit sig att teckna och garantera totalt 50,8 % av Erbjudandet. Resterande del av Erbjudandet garanteras av Emissionsgaranterna. Under Teckningstiden kommer Emittenten att tillåta aktieägare och andra personer att teckna ytterligare Nya A-aktier. Efter att Teckningstiden har löpt ut kommer styrelsen härvid att tilldela Nya A-aktier som inte tecknats med stöd av Teckningsrätter i en Sekundär Tilldelning enligt följande: (i) i första hand till personer som även har tecknat sig för Nya A-aktier med stöd av Teckningsrätter, (ii) i andra hand till personer som har tecknat sig för Nya A-aktier utan stöd av Teckningsrätter, och (iii), i den mån det återstår Nya A-aktier, till en grupp av aktieägare i Emittenten och Emissionsgaranterna som på vissa villkor har garanterat teckning av återstående Nya A-aktier. Som en följd av åtagandet att teckna aktier av en grupp av aktieägare i Emittenten och åtagandet som beskrivs i (iii) ovan, har åtaganden om teckning av 100 % av Erbjudandet mottagits av Emittenten. Avstämningsdag... Den 11 mars Teckningstid mars mars Handel med Teckningsrätter... Teckningsrätterna förväntas handlas på NASDAQ OMX Stockholm under symbolen SEB TR A från och med den 13 mars 2009 till och med den 24 mars

14 Utdelning... Rösträtt... Överlåtelse av Teckningsrätter, BTA och Nya A-aktier... Globala Erbjudandet... Betalning... Nya A-aktier kommer att berättiga innehavaren till utdelning, om någon sådan beslutas, på avstämningsdag för utdelning som inträffar från och med registrering av de Nya A-aktierna vid Bolagsverket. Efter registreringen kommer de Nya A-aktierna att medföra samma rätt till utdelning som SEB:s befintliga A-aktier. Observera att Emittentens normala praxis är att ta ställning till utdelning endast en gång per år, i samband med Emittentens årsstämma. Således kommer de Nya A-aktierna i praktiken inte att berättiga innehavarna till utdelning, om någon sådan beslutas, förrän den eventuella utdelningen som kan komma att beslutas i samband med Emittentens årsstämma De Nya A-aktierna kommer att inneha samma rösträtt som Emittentens befintliga A-aktier. Vissa begränsningar gäller för försäljning och överlåtelse av Teckningsrätter, BTA och Nya A-aktier. Se Restriktioner gällande försäljning och överlåtelse av Teckningsrätter, BTA och Nya A-aktier. Emissionsgaranterna får sälja de Nya A-aktierna som tilldelats dem enligt den Sekundära Tilldelningen i ett globalt erbjudande enligt offshore-transaktioner i enlighet med Regulation S och i enlighet med annan tillämplig värdepapperslag eller till QIB i USA, på grundval av Rule 144A och i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning. För en beskrivning av de metoder som kan komma ifråga för distributionen i det Globala Erbjudandet av Nya A-aktier som förvärvats av Emissionsgaranterna, se Emissionsgarantier och kompletterande information Erbjudandet Det Globala Erbjudandet. Teckning av Nya A-aktier genom utnyttjande av Teckningsrätter skall ske genom kontant betalning. Betalning för tilldelade Nya A-aktier som tecknats utan stöd av Teckningsrätter skall ske i enlighet med instruktioner som anges på den avräkningsnota som kommer att skickas till de aktietecknare som har tilldelats Nya A-aktier. Leverans av Nya A-aktier... Emissionslikviden... Notering och upptagande till handel... Efter betalning och teckning av Nya A-aktier genom utnyttjande av Teckningsrätter kommer Euroclear Sweden att skicka ut en VP-avi som bekräftar att BTA har registrerats på aktietecknarens värdepapperskonto. Dessa BTA kommer att omregistreras till Nya A-aktier efter att Bolagsverket registrerat de Nya A-aktierna. Ingen VP-avi kommer att skickas ut i samband med denna omregistrering. Registrering av de Nya A-aktierna som tecknas genom utnyttjande av Teckningsrätter beräknas ske hos Bolagsverket omkring den 2 april Bruttoemissionslikviden som Emittenten erhåller i samband med Erbjudandet förväntas uppgå till cirka miljoner kronor och cirka miljoner kronor efter avdrag för transaktionskostnader om cirka 470 miljoner kronor. SEB avser att använda nettobehållningen från Erbjudandet till att stärka sin kapitalbas av de skäl som anges i Motiv. Teckningsrätterna och BTA kommer att handlas på NASDAQ OMX Stockholm. Emittenten kommer att ansöka om notering och upptagande till handel av de Nya A-aktierna på NASDAQ OMX Stockholm i samband med fullföljandet av Erbjudandet. 8

15 Kortnamn... A-aktier: SEB A Teckningsrätter: SEB TR A BTA 1: SEB BTA A 1 BTA 2: SEB BTA A 2 ISIN-koder... A-aktier: SE Teckningsrätter: BTA 1: BTA 2: SE SE SE Sammanfattning av viktigare riskfaktorer En investering i Teckningsrätter, BTA eller Nya A-aktier medför risker. Sådana risker inkluderar, men är inte begränsade till, de riskfaktorer som beskrivs nedan. SEB är, eller kan komma att, i sin framtida verksamhet, bli, utsatt för vissa av eller alla de risker som beskrivs nedan och de ytterligare risker som beskrivs i avsnittet Riskfaktorer. Dessa olika riskfaktorer, liksom ytterligare risker som SEB i dagsläget inte känner till, kan också komma att påverka SEB:s verksamhet. Investerare bör noga läsa igenom de risker som beskrivs nedan samt i Riskfaktorer, Riskhantering och Kapitalhantering och all information i detta Prospekt innan beslut fattas huruvida man skall köpa Teckningsrätter eller BTA och/eller teckna Nya A-aktier eller inte. Den ordning i vilken dessa risker presenteras är inte avsedd att ge en indikation på sannolikheten för att de inträffar, graden av allvarlighet eller deras betydelse. Risk faktorerna nedan, liksom vissa andra riskfaktorer, beskrivs mer utförligt under Riskfaktorer. Detta Prospekt innehåller framtidsinriktade uttalanden som är beroende av framtida händelser, risker och osäkerhetsfaktorer. Det faktiska utfallet kan skilja sig väsentligt från det utfall som förväntas enligt dessa framtidsinriktade uttalanden som en följd av många faktorer, inklusive men inte begränsat till de risker som beskrivs nedan och på andra ställen i detta Prospekt. Se Allmän information Framtidsinriktad information. Viktigare riskfaktorer hänförliga till SEB SEB:s affärsverksamhet, intjäning och rörelseresultat påverkas väsentligt av förhållandena på de globala finansmarknaderna och av globala ekonomiska förhållanden. Försämrade ekonomiska förhållanden i de länder där SEB bedriver verksamhet har påverkat SEB negativt och kommer sannolikt att fortsätta att göra så. Rådande marknadsvillkor har ökat risken för att fordringar blir osäkra och att kreditförluster ökar, särskilt i den baltiska regionen. SEB är exponerat för sjunkande fastighetsvärden genom säkerheterna för bostadslån och lån på kommersiella fastigheter. Marknadsfluktuationer och volatilitet kan inverka negativt på värdet av SEB:s positioner, minska dess affärsverksamhet och göra det svårare att bedöma det verkliga värdet på vissa av dess tillgångar. SEB är föremål för risken att likviditet inte alltid är lättillgänglig. Risken förvärras av de rådande förhållandena på de globala finansmarknaderna. SEB:s upplåningskostnader och dess tillgång till kapitalmarknaderna beror till stor del på dess kreditbetyg. SEB kan påverkas negativt av kreditvärdigheten eller den upplevda kreditvärdigheten hos andra finansiella institutioner och motparter, vilket kan resultera i väsentliga likviditetsproblem i det finansiella systemet, förluster eller fallissemang. SEB har exponering mot Lehman Brothers. 9

16 SEB kan bli föremål för ökade kapitalkrav på grund av nya krav från staten eller tillsynsmyndigheter eller förändringar av uppfattningen avseende adekvata kapitaliseringsnivåer, och kan även, på grund av förvärrade ekonomiska villkor, komma att behöva ytterliggare kapital i framtiden, vilket kan vara svårt att erhålla. En effektiv hantering av SEB:s kapital är avgörande för SEB:s förmåga att driva och expandera verksamheten. Förändringar i ränteläget har påverkat och kommer att fortsätta att påverka SEB:s verksamhet. SEB är exponerat för valutarisk och en devalvering eller försvagning av någon av de valutor som man har exponering mot kan ha en påtagligt negativ effekt på SEB:s tillgångar, inklusive låneportfölj och rörelseresultat. SEB är föremål för ett stort antal lagar och förordningar avseende bank- och försäkringsverksamhet samt finansiella tjänster, vilka skulle kunna ha en negativ inverkan på verksamheten. Det kan bli obligatoriskt för SEB att delta i och/eller finansiera det svenska statliga stödprogrammet för kreditinstitut. Den svenska staten kan på vissa villkor begära tvångsinlösen av aktier i svenska kreditinstitut för att säkerställa stabilitet i det nationella finansiella systemet. Villkor för det statliga stödet kan påverka SEB:s förmåga att attrahera eller behålla ledande befattningshavare. Statliga kapitaltillskott kan leda till utspädning i ägandet i SEB av SEB:s aktieägare. Statliga likviditetsprogram kan upphävas eller förändras, vilket kan ha en negativ inverkan på tillgången till finansiering i de marknader där SEB bedriver sin verksamhet. SEB bedriver verksamhet på konkurrensutsatta marknader som sannolikt kommer att konsolideras vilket kan ha en negativ effekt på SEB:s finansiella ställning och rörelseresultat. Intressekonflikter, både faktiska och upplevda, och bedräglig verksamhet kan inverka negativt på SEB. SEB:s livförsäkringsverksamhet är utsatt för risker hänförliga till sjunkande marknadsvärden på tillgångar tillhörande dess fondförsäkringsverksamhet och traditionella försäkringsportföljer och därtill hörande försäkringsrisker. Bedrägerier och kreditförluster, liksom regulatoriska förändringar, påverkar SEB:s kortverksamhet. SEB:s riktlinjer och policies för riskhantering kan visa sig vara otillräckliga för de risker som verksamheten ställs inför. Svagheter eller brister i SEB:s interna processer och rutiner och andra operativa risker kan ha en negativ inverkan på dess finansiella ställning, rörelseresultat, likviditet och/eller framtidsutsikter, och kan resultera i renomméskada. IT- och andra system som SEB är beroende av i sin löpande verksamhet kan fallera av olika skäl som kan ligga utanför SEB:s kontroll; SEB är utsatt för risk för infrastrukturstörningar eller andra effekter på sådana system. För att kunna konkurrera framgångsrikt är SEB beroende av högt kvalificerade medarbetare; SEB kommer kanske inte att kunna behålla eller rekrytera nyckelkompetens. SEB kan bli skyldigt att göra ytterligare avsättningar för eller inbetalningar till sina pensionsplaner om värdet på pensionsfondernas tillgångar inte räcker för att täcka beräknade skulder. SEB kan åsamkas betydande kostnader för att utveckla och marknadsföra nya produkter och tjänster. SEB:s huvudägare har betydande röststyrka och kan komma att påverka frågor som kräver godkännande av aktieägare. 10

17 Viktigare riskfaktorer hänförliga till Erbjudandet Det framtida priset för A-aktierna kan inte förutsägas, och den senaste tidens volatilitet i Emittentens aktiekurs kan komma att fortsätta i framtiden. Aktieägare som inte rättidigt deltar i Erbjudandet, antingen genom att utnyttja eller sälja Teckningsrätterna, kommer inte att kunna realisera värdet på Teckningsrätterna och deras aktieägande i Emittenten kommer att spädas ut. Aktieägare utanför Sverige är utsatta för valutarisk. De Nya A-aktierna kan inte fritt säljas vidare i USA. Vissa aktieägare kan vara förhindrade att delta i aktieerbjudanden med Teckningsrätter. Beslut avseende vinstutdelning på A-aktierna kan medföra att utdelning uteblir helt eller delvis. Framtida emissioner av aktier eller andra värdepapper kan späda ut nuvarande aktieägares innehav och avsevärt påverka marknadsvärdet på A-aktierna. Åtagandena att teckna i Företrädesrättsemissionen är inte säkerställda. Aktieägarnas beslut om godkännande av bolagsordningsändring och aktiekapitalökning kan komma att klandras. Övriga erforderliga uppgifter Styrelsen för Emittenten, exklusive arbetstagarledamöter, består av Marcus Wallenberg (ordförande), Tuve Johannesson (vice ordförande), Jacob Wallenberg (vice ordförande), Penny Hughes, Urban Jansson, Hans- Joachim Körber, Tomas Nicolin, Christine Novakovic, Jesper Ovesen, Carl Wilhelm Ros och Annika Falkengren. Koncernledning består av Annika Falkengren (verkställande direktör), Bo Magnusson (ställföreträdare för verkställande direktören), Jan Erik Back, Fredrik Boheman, Magnus Carlsson, Ingrid Engström, Hans Larsson, Anders Mossberg och Mats Torstendahl. SEB:s revisor är PwC, med Peter Clemedtson som huvud revisor. Se Styrelse, verkställande ledning och revisorer. Emittentens huvudkontor ligger på Kungsträdgårdsgatan 8, SE Stockholm, Sverige (telefon: +46 (0) ). Emittenten, som har organisationsnummer , är registrerad i bankregistret som förs av Bolagsverket. 11

18 Riskfaktorer En investering i Teckningsrätter, BTA eller Nya A-aktier innebär ett risktagande. Du bör noga överväga de risker som beskrivs nedan, under Riskhantering och Kapitalhantering samt all övrig information i detta Prospekt, innan du beslutar dig för att köpa Teckningsrätter, BTA och/eller teckna eller köpa Nya A-aktier. Den ordningsföljd i vilka riskerna presenteras syftar inte till att ge en indikation på sannolikheten för att de uppstår, deras omfattning eller betydelse. Om någon av de följande riskerna skulle uppstå kan SEB:s affärsverksamhet, finansiella situation, rörelseresultat, likviditet och/eller framtidsutsikter påverkas negativt. Värdet på Teckningsrätterna, BTA eller de Nya A-aktierna kan komma att minska och du kan komma att förlora hela eller delar av din investering. Andra risker vilka SEB för närvarande saknar kännedom om kan också komma att påverka värdet på Teckningsrätterna, BTA eller de Nya A-aktierna negativt. Detta Prospekt innehåller även framtidsinriktad information som är beroende av framtida händelser, risker och osäkerheter. Till följd av flera faktorer, bland dem de risker som beskrivs nedan och på andra ställen i Prospektet, kan det faktiska utfallet avvika avsevärt från det utfall som förväntas baserat på den framtidsinriktade informationen. Se Allmän information Framtidsinriktad information. Riskfaktorer hänförliga till SEB SEB:s affärsverksamhet, intjäning och rörelseresultat påverkas väsentligt av förhållandena på de globala finansmarknaderna och av globala ekonomiska förhållanden. Under de senaste 18 månaderna har volatiliteten och störningarna på de globala kapital- och kreditmarknaderna varit extremt stora. Under andra hälften av 2008, särskilt efter det att Lehman Brothers ansökte om konkurs i september 2008, nåddes nivåer utan tidigare motstycke. SEB:s rörelseresultat har påverkats negativt av förhållandena under den senaste tiden. Denna extrema volatilitet och dessa störningar har medfört en allvarlig störning på finansmarknader över hela världen, en exempellös minskning av likviditet och höjda kreditriskpremier för många marknadsaktörer. Detta har orsakat kännbara problem för många av världens största banker, investmentbanker, och försäkringsbolag, varav ett flertal är SEB:s motparter eller kunder i den normala affärsverksamheten. Dessa förhållanden har också lett till en avsevärd minskning av tillgång på finansiering, både för finansiella institutioner och deras kunder, vilket tvingat många finansiella institutioner att förlita sig på att centralbanker och regeringar tillhandahåller likviditet och, i vissa fall, ytterligare kapital under den aktuella perioden. Inom de jurisdiktioner som SEB bedriver sin huvudsakliga verksamhet har regeringar försökt tillhandahålla likviditet för att stabilisera de finansiella marknaderna och motverka att finansiella institutioner fallerar. Trots sådana åtgärder har volatiliteten i kapital- och kreditmarknaderna fortsatt att ligga på nivåer utan motstycke och likviditetsproblem föreligger alltjämt. Förändringar i räntor och/eller utvidgade kreditspreadar till följd av finanskrisen har skapat en mindre gynnsam miljö för vissa delar av SEB:s affärsverksamhet och har orsakat en nedgång i efterfrågan på vissa typer av lån och andra produkter och tjänster som SEB erbjuder. Dessutom har räntesvängningar och kreditspreadar påverkat marknadsvärdet på finansiella instrument som SEB utgivit eller innehar. Vidare föreligger generellt en kraftigt försämrad makroekonomisk situation över hela världen vilket även omfattar de länder där SEB bedriver verksamhet. Dessa förhållanden har bidragit till en negativ kurspåverkan på aktier och minskat tillgången på krediter för finansiella institutioner, inklusive SEB, och andra företag. Den allt sämre makroekonomiska utvecklingen ökar också risken för framtida kreditförluster. Nämnda faktorer minskar även SEB:s rörelsefrihet att planera för eller reagera på förändringar i verksamheten och finansbranschen i övrigt. Om dessa marknadsstörningar och denna volatilitet skulle fortsätta på samma nivå, förvärras eller minska för att sedan återkomma kan SEB komma att uppleva ytterligare minskad aktivitet i affärsverksamheten, försämrad tillgång till och kostnad för upplåning, lägre aktiekurser, lägre tillgångsvärden, ytterligare kreditförluster, av- och nedskrivningar, och lägre lönsamhet. Under 2008 genererades 67 % av SEB:s rörelseresultat inom divisionen Stora Företag & Institutioner. SEB:s rörelseresultat är därför exponerat mot risken för en nedgång på kapitalmarknaderna i allmänhet och i SEB:s storföretag och investment banking-verksamhet i synnerhet. SEB:s resultat kan också komma att påverkas av att framtida återvinningsgrad på underliggande tillgångar och historiska antaganden för dessa återvinningar inte nödvändigtvis är korrekta med beaktande av de nyligen inträffade aldrig tidigare skådade marknadsstörningarna. 12

19 Som ett resultat av det ovannämnda och även om de nuvarande marknadsstörningarna och volatiliteten skulle minska är det således sannolikt att SEB:s rörelseresultat, affärsverksamhet, finansiella situation, likviditet och framtidsutsikter fortsättningsvis kommer att påverkas negativt av förhållandena i den globala ekonomin och på de finansiella marknaderna. Försämrade ekonomiska förhållanden i de länder där SEB bedriver verksamhet har påverkat SEB negativt och kommer sannolikt fortsätta att göra så. Det exakta ursprunget av alla de risker och osäkerhetsfaktorer som SEB står inför som en följd av den rådande globala finanskrisen och de globala ekonomiska utsikterna kan inte identifieras och flera av dessa risker ligger utanför SEB:s kontroll. Sverige 1) Verksamheten i Sverige svarade för 65 % av SEB:s rörelseresultat Den svenska ekonomin är fortsatt påverkad av förhållandena i den försvagade globala ekonomin och oron på finansmarknaden. Sverige, som är en liten och öppen ekonomi, är kraftigt beroende av export. Under 2008 sjönk BNP med 0,2 %, jämfört med en tillväxt om 2,5 % under BNP-prognosen för 2009 är en minskning med 0,8 % enligt en sammanställning av Consensus Economics. Nedgången är särskilt uppenbar inom tillverkningsindustrin, där situationen försämrats avsevärt under sista kvartalet Dessutom har arbetslösheten börjat öka. Inflationstakten var 0,9 % i slutet av 2008, men inflationsförväntningarna har minskat avsevärt sedan neråtgående trender börjat påverka även Sverige. Från och med den 18 februari 2009 har Sveriges riksbank ( Riksbanken ) sänkt reporäntan till 1,0 % från en topp på 4,75 % under 2008, och ytterligare sänkningar kan komma att ske under Dessutom har den svenska kronan, sedan tidig höst 2008, försvagats väsentligt gentemot euron och den amerikanska dollarn och fortsatt försvagas under Vidare har den inhemska efterfrågan försvagats genom lägre förtroende bland hushåll och företag. Läget på finansmarknaden har generellt förvärrats av kraftiga nedgångar i marknadsvärdet på företag noterade på NASDAQ OMX Stockholm, exempelvis förlorade NASDAQ OMX Stockholms 30 index 39 % av sitt värde mellan den 1 januari 2008 och den 31 december Så länge dessa förhållanden kvarstår kommer SEB:s verksamhet, finansiella situation, rörelseresultat, likviditet och framtidsutsikter sannolikt att påverkas negativt. De baltiska länderna 2) Under 2008 genererades 11 % av SEB:s rörelseresultat från verksamhet i de baltiska länderna. Efter en period av överhettning, med ökande makroekonomiska obalanser, försämrades de ekonomiska förhållandena i de baltiska länderna kraftigt under 2008, åtföljt av ett minskat förtroende hos hushållen och företagen. Nedgången har drivits av en sjunkande privatkonsumtion och minskade investeringar. De estniska och lettiska ekonomierna är redan i recession och rapporterade kraftiga nedgångar i BNP-siffror under det fjärde kvartalet 2008 jämfört med fjärde kvartalet 2007 (minus 9,4 % respektive minus 10,5 %). BNP-siffror för 2008 visar en minskning med 3,5 % under 2008 för Estland jämfört med en tillväxt på 6,3 % under 2007, en minskning med 4,8 % under 2008 för Lettland jämfört med en tillväxt på 10,4 % under Tillväxten i Litauen har sjunkit märkbart. BNP-siffror under det fjärde kvartalet 2008 var 1,5 % lägre än fjärde kvartalet Litauens BNP-siffror visar en tillväxt på 3,1 % under 2008 jämfört med en tillväxt på 8,9 % under BNP-uppskattningar för 2009, som rapporterats av Consensus Economics i en undersökning från januari 2009 förutspår nedgångar i BNP med 4,2 % i Estland, 7,4 % i Lettland och 3,2 % i Litauen. Obalanser ökar då den inhemska efterfrågan minskar. Inflationstakten är fortsatt hög i alla tre länderna men minskar på grund av lägre råvarupriser och svagare inhemsk efterfrågan. Under 2008 var inflationen i Lettland 15,3 %, i Litauen 11,1 % och i Estland 4,1 %. De baltiska ländernas kreditbetyg har sänkts. Lettland fick senast kreditbetyget Baa1 med negativa utsikter av kreditvärderingsinstitut Moody s och kreditbetyget BB+ av S&P. Litauen har satts under observation för eventuell sänkning av kreditbetyg av både Moody s och S&P. Även Estlands kreditbetyg har blivit satt under bevakning av S&P, för en eventuell sänkning. Som en finansiell institution med en av de största verksamheterna i Baltikum är SEB särskilt exponerat för dessa försämrade ekonomiska förhållanden. SEB förväntar sig att dess finansiella situation och resultat kommer att påverkas negativt, exempelvis genom lägre pantvärden och högre kreditförluster i takt med att det ekonomiska klimatet i Baltikum fortsätter att försämras. 1) Källor: BNP- och inflationssiffror från Statistiska Centralbyrån. Börsutveckling från NASDAQ OMX. 2) Källor: BNP-siffror från Statistics Latvia, Statistics Lithuania, Statistics Estonia, Eurostat och Consensus Economics. Börssiffror från NASDAQ OMX. 13

20 Risken för en längre recession i Baltikum har ökat som en följd av den globala finanskrisen och de försämrade makroekonomiska förhållandena i Europa. Hushållen i Baltikum står inför en period av låg, eller till och med negativ, löneutveckling, ökad arbetslöshet och stora förmögenhetsjusteringar. Även om den makroekonomiska obalansen förbättras finns det risk för att de finansiella problemen fortsätter i Baltikum. Lägre tillväxt kan också leda till större budgetunderskott vilket i kombination med hög inflation skulle med flera år kunna försena en eller flera av de baltiska länderna från att möta inträdeskraven för införandet av euron. På grund av de stora makroekonomiska obalanserna och recessionen finns det också risk för devalvering, trots kraftiga åtaganden från lokala regeringar för att bibehålla de fasta växelkurserna. Devalveringar skulle kunna påverka ländernas ekonomier negativt. Eftersom en stor del av utlåningen i Baltikum är denominerad i euro kommer en devalvering dessutom att öka SEB:s kreditrisk och ha en negativ påverkan på finans- och fastighetsmarknaderna, vilket i sin tur skulle ha en avsevärd negativ effekt på SEB:s verksamhet och rörelseresultat, både i den baltiska verksamheten och på koncernnivå. Lettland utvärderar ett flertal åtgärder för att stödja sin ekonomi och beviljades i december 2008 stöd från Internationella valutafonden ( IMF ), Europeiska unionen och från några av de nordiska länderna. Inom banksektorn togs under senare delen av 2008 AS PAREX banka, Lettlands näst största bank baserat på totala tillgångar, över av den lettiska staten för att förhindra en kedja av händelser som hade kunnat få en negativ inverkan på Lettlands ekonomi. AS PAREX banka fick statliga garantier för att minska sina likviditetsproblem och den lettiska staten blev majoritetsägare i samband därmed. De övriga nordiska länderna 1) Under 2008 genererades 18 % av SEB:s rörelseresultat från verksamheter i Danmark, Norge och Finland. SEB har ingen verksamhet på Island. Under 2008 sjönk BNP med 1,3 % i Danmark och ökade med 2,0 % i Norge och 0,9 % i Finland. BNP-prognoser för 2009 som rapporterades i januari 2009 av Consensus Economics är nedgångar med 0,8 % i Danmark, 0,5 % i Norge och 0,1 % i Finland. I synnerhet Danmark har lidit av effekterna från negativa trender i dess fastighetsmarknad och fortsatta press på sina banker. I december 2008 låg inflationen på 3,4 % i Danmark, 2,1 % i Norge och 3,5 % i Finland. De negativa trenderna i dessa allmänna ekonomiska indikatorer har haft en negativ påverkan på den lokala börshandeln. Från den 1 januari 2008 till den 31 december 2008 föll index för OMX Copenhagen 20 med 47 % i Danmark, normgivande index för Oslo Börsen föll med 54 % i Norge och index för OMX Helsinki 25 föll med 50 % i Finland. Så länge som dessa försämrade förhållanden kvarstår är det sannolikt att SEB:s verksamhet, finansiella ställning, rörelseresultat, likviditet och framtidsutsikter kommer att påverkas negativt. Tyskland 2) Under 2008 genererades 6 % av SEB:s rörelseresultat i Tyskland. Den tyska ekonomin är påverkad av de försvagade globala ekonomiska förhållandena och oron på finansmarknaden. Under 2008 ökade BNP med 1,3 % i Tyskland och inflationen låg på 2,6 % i december BNP-prognosen för 2009 som rapporterats av Consensus Economics i en undersökning från januari 2009, visar en nedgång i BNP med 2,0 % i Tyskland. Sammantaget har den finansiella situationen förvärrats efter att det nyligen inträffat kraftiga nedgångar i marknadsvärdet på bolag listade på Deutsche Börse. Exempelvis har DAX 30 index förlorat 40 % av sitt värde mellan 1 januari 2008 och 31 december Så länge dessa försämrade förhållanden består är det sannolikt att SEB:s verksamhet, finansiella ställning, rörelseresultat, likviditet och framtidsutsikter kommer att påverkas negativt. Rådande marknadsvillkor har ökat risken för att fordringar blir osäkra och att kreditförluster ökar, särskilt i den baltiska regionen. SEB är exponerad mot risken för att dess låntagare inte återbetalar sina lån enligt avtalade villkor och att säkerheten för dessa lån kan vara otillräcklig. SEB ser kontinuerligt över och analyserar sin låneportfölj och sina kreditrisker och, med beaktande av de försämrade omvärldsförhållandena under de senaste 18 månaderna, har detta arbete intensifierats. Osäkerheten rörande storleken och hastigheten på den ekonomiska nedgången, liksom tidpunkten för en potentiell återhämtning, gör det svårt att uppskatta storleken på den sannolika ökningen av SEB:s framtida 1) Källor: BNP- och inflationssiffror från statistiska centralbyråerna i Danmark, Norge och Finland och Consensus Economics. Börssiffror från NASDAQ OMX och Oslo Børs. 2) Källor: BNP- och inflationssiffror från Eurostat och Consensus Economics. Börssiffror från Deutsche Börse. 14

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010.

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010. Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010 Ärende 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med nyemission av aktier med

Läs mer

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. Oscar Properties genomför

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017 DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 3.787.000 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 15.148.000.

Läs mer

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN PRESSMEDDELANDE, Stockholm, 24 november 2010 ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN Eniro AB (publ) ( Eniro eller Bolaget ) offentliggjorde den 28 oktober 2010 en företrädesemission på cirka

Läs mer

Annika Falkengren. Resultatpresentation. Jan Sep 2008

Annika Falkengren. Resultatpresentation. Jan Sep 2008 Annika Falkengren Resultatpresentation Jan Sep 28 1 Extremt krävande marknader Utvalda aktieindex OMX NORDIC FTSE W.EUROPE BANKS 13 MSCI World 12 11 1 9 8 7 6 5 4 jan-7 apr-7 jul-7 okt-7 jan-8 apr-8 jul-8

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I)

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I) STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITAL, FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNING, BESLUT OM EMISSION AV UNITS SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT OM FONDEMISSION

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2014 ÄNDRADE MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR GAV LÄGRE HALVÅRSRESULTAT Januari-juni» Rörelseintäkterna minskade med 6 procent till 101 (108) mkr.» Rörelsekostnaderna*

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2016 Delårsrapport för Januari Juni 2016 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar.

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2012-01-01-2012-06-30 Allmänt om verksamheten Världens ekonomi

Läs mer

Verksamhet Årets händelser Utlåning Finansiering

Verksamhet Årets händelser Utlåning Finansiering Bokslut 2011 Verksamhet Svea Ekonomi AB bedriver, med tillstånd av Finansinspektionen, finansieringsverksamhet enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (LBF). Svea Ekonomi AB-koncernen

Läs mer

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal.

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal. DELÅRSRAPPORT 2016-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2016-01-01 2016-06-30. Utveckling av resultat och ställning Jämförelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2016-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Periodisk information per 30 september 2014 - Kapitaltäckning och likviditet Denna information om kapitaltäckning och likviditet för Ikano Bank AB (Publ), organisationsnummer

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2015-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

IKANO Banken AB (publ) Org nr

IKANO Banken AB (publ) Org nr IKANO Banken AB (publ) Org nr 516401-9753 Delårsrapport januari - juni Innehåll Fortsatt tillväxt... 3 Resultaträkning (Mkr)... 4 Balansräkning (Mkr)... 5 Kassaflödesanalys (Mkr)... 6 Noter (Mkr)... 7

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2013 starkt rörelseresultat GENOM ökad affärsaktivitet och sänkta kostnader Januari-juni» Rörelseintäkterna ökade med 28 procent till 108 (84) mkr.»

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

Swedbank genomför garanterad företrädesemission om 12,4 miljarder kronor

Swedbank genomför garanterad företrädesemission om 12,4 miljarder kronor Swedbank genomför garanterad företrädesemission om 12,4 miljarder kronor Bakgrund och motiv Utvecklingen har under de senaste månaderna varit exceptionell - påfrestningarna i banksystemet har lett till

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014 Sparbanken Gotland Delårsrapport Januari -Juni 2014 Delårsrapport för perioden januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Gotland, orgnr 534000-5775, får härmed avge delårsrapport för verksamheten under

Läs mer

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget:

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget: Punkt 8(c) s i, org. nr. 556313-4583, fullständiga förslag till beslut om utdelning för år 2010, inklusive motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen (2005:551) föreslår att utdelning för 2010

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system.

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013-01-01-2013-06-30 Allmänt om verksamheten Om man ur ett

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

DATUM 12 AUGUSTI 2015

DATUM 12 AUGUSTI 2015 DATUM 12 AUGUSTI Tillägg av den 12 augusti till grundprospekt avseende Skandiabanken Aktiebolags (publ) program för utgivning av säkerställda obligationer. Tillägg till grundprospekt avseende Skandiabanken

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2016

Delårsrapport Januari - juni 2016 HÄRADSSPARBANKEN MÖNSTERÅS ORG. NR. 532800-6209 Delårsrapport Januari - juni 2016 Delårsrapport för perioden januari juni 2016 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Innehåll Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent... 3 Tillägg

Läs mer

Collector genomför företrädesemission om cirka 500 MSEK

Collector genomför företrädesemission om cirka 500 MSEK EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NYHETSDISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR

Läs mer

STYRELSENS I RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY AB BESLUT SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT I SAMBAND MED NYEMISSIONER I BOLAGET

STYRELSENS I RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY AB BESLUT SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT I SAMBAND MED NYEMISSIONER I BOLAGET STYRELSENS I RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY AB BESLUT SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT I SAMBAND MED NYEMISSIONER I BOLAGET Styrelsen i Russian Real Estate Investment Company AB (publ) org nr 556653-9705

Läs mer

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp.

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp. Proformaredovisning avseende Lundin s förvärv av. Bifogade proformaredovisning med tillhörande revisionsberättelse utgör ett utdrag av sid. 32-39 i det prospekt som Lundin AB i enlighet med svenska prospektregler

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN

Läs mer

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering.

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Bokslut 2009 Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M.

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2011-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2011 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2011-01-01-2011-06-30 (Då

Läs mer

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av Denna broschyr utgör inte, och ska inte anses utgöra, ett prospekt enligt tillämpliga lagar och regler. Prospektet som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen har offentliggjorts och finns

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2014

Delårsrapport. Januari juni 2014 Delårsrapport Januari juni 2014 sid 1 (5) Delårsrapport för januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank (533200-5247) får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2008-01-01-2008-06-30.

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 115 under Castellum AB:s (publ) svenska MTN-program SEK 100 000 000

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 115 under Castellum AB:s (publ) svenska MTN-program SEK 100 000 000 SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 115 under Castellum AB:s (publ) svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 24 maj 2012 och nedan angivna Slutliga Villkor.

Läs mer

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso,

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, 2010 Bokslut Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT ENLIGT DAGORDNINGENS PUNKT 16 (I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) Extra bolagsstämma i Eniro AB måndagen den 9 mars 2015, klockan 8.00 Dagordningspunkterna 2 och 7 Styrelsens förslag till beslut enligt punkt 2 i förslaget till dagordning

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2015 Resultatförbättring och fokusering präglade första halvåret 2015 Januari-juni 2015» Rörelseintäkterna ökade med 9 procent till 110 (101) mkr.»

Läs mer

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år.

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år. Delårsrapport för Sparbanken Syds, (548000-7425), verksamhet per 30 juni 2012, bankens 186:e verksamhetsår. Verksamheten startade i Ystad den 3 maj 1827. SPARBANKENS RESULTAT Sparbankens räntenetto uppgick

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2012

Delårsrapport för januari september 2012 Delårsrapport för januari september 2012 1 Innehållsförteckning Delårsrapport för januari september 2012 sid 3 Siffror i sammandrag sid 3 Resultaträkning sid 4 Rapport över totalresultat sid 4 Balansräkning

Läs mer

Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016)

Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

Kapitaltäckning och Likviditet 2012-09. Ikano Bank SE. Org nr 517100-0051

Kapitaltäckning och Likviditet 2012-09. Ikano Bank SE. Org nr 517100-0051 Kapitaltäckning och Likviditet 2012-09 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Kapitaltäckning och likviditet, periodisk information per 30 september 2012 Denna information om kapitaltäckning och likviditet för

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

Delårsrapport Januari Juni 2012

Delårsrapport Januari Juni 2012 Delårsrapport Januari Juni 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2012 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M.

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M. STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) innehållsförteckning Tillägg till prospekt 3 Pressmeddelande från Victoria Park den

Läs mer

CA P Max(0; Min(TS; RE AP)) {1 [ ]} TS CA P Max(0; Min(TS; RE AP)) {1 [ ]} TS Resultaträkningar För året som slutade den 31 december miljoner SEK 2015 2014 2013 Oreviderad Räntenetto

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1) riktat till ledande befattningshavare och andra anställda

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM EMISSION AV YTTERLIGARE TECKNINGSOPTIONER UNDER BEFINTLIGT INCITAMENTSPROGRAM I GOMSPACE GROUP AB (PUBL)

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM EMISSION AV YTTERLIGARE TECKNINGSOPTIONER UNDER BEFINTLIGT INCITAMENTSPROGRAM I GOMSPACE GROUP AB (PUBL) STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM EMISSION AV YTTERLIGARE TECKNINGSOPTIONER UNDER BEFINTLIGT INCITAMENTSPROGRAM I GOMSPACE GROUP AB (PUBL) Styrelsen i GomSpace Group AB (publ) ( Bolaget ) föreslår att

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2016

Delårsrapport januari - juni 2016 Delårsrapport januari - Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I Januari Juni Nettoomsättningen för perioden uppgick till Bruttoresultatet för perioden uppgick till Resultatet efter

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt riktad nyemission

Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt riktad nyemission Pressmeddelande, 15 Mars 2017 Detta pressmeddelande får inte publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller till någon

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

Delårsrapport 2015-06-30

Delårsrapport 2015-06-30 Delårsrapport 2015-06-30 DELÅRSRAPPORT 2015-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2015-01-01 2015-06-30. Utveckling av resultat

Läs mer

VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA

VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA STOCKHOLM den 5 december 2017 Styrelsen för Karo Pharma AB ( Karo Pharma eller Bolaget ) har fastställt villkoren för Bolagets

Läs mer

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING)

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) 1. Poster som ger stabil finansiering 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om

Läs mer

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING

Läs mer

KAPITALTÄCKNING OCH LIKVIDITET

KAPITALTÄCKNING OCH LIKVIDITET KAPITALTÄCKNING OCH LIKVIDITET PELARE 3 Q4 2014 1 INLEDNING Denna rapport omfattar Carnegie-koncernen som består av Carnegie Holding AB, (organisationsnummer 556780-4983), Carnegie Fonder AB (organisationsnummer

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2005. SkandiaBanken koncern

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2005. SkandiaBanken koncern DELÅRSRAPPORT Januari Juni 2005 SkandiaBanken koncern Förvaltningsberättelse Koncernen SkandiaBanken Aktiebolag (publ) avger härmed delårsrapport för perioden januari-juni 2005. Resultat SkandiaBankens

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2007-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2007 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 070101-070630. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010.

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Sid 1 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Styrelsen för Sparbanken i Karlshamn, 536200-9481, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni 2010.

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av C-Rad AB (publ) 556663-9174 ("C-RAD" eller

Läs mer

AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen

AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen Pressmeddelande, tisdag den 21 november 2017 AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen AcadeMedia offentliggjorde den 24 oktober 2017 att styrelsen beslutat att genomföra en

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner Styrelsen för Fingerprint Cards AB

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2016

Delårsrapport för januari juni 2016 Delårsrapport för januari juni 2016 Innehållsförteckning Delårsrapport för Januari Juni 2016 sid 3 Allmänt om verksamheten sid 3 Sparbankens resultat sid 3 Sparbankens ställning sid 4 Resultatprognos sid

Läs mer

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2014:1 (Fi Dnr 14-12186) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsen för Dedicare AB (publ) ( Bolaget ) föreslår att årsstämman den 24 april 2012 fattar beslut om att anta ett incitamentsprogram 2012/2015 i

Läs mer

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Pressmeddelande 2013-06-17 Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Fullt garanterad nyemission om cirka

Läs mer