Erbjudande om teckning av aktier i Skandinaviska Enskilda Banken AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Erbjudande om teckning av aktier i Skandinaviska Enskilda Banken AB"

Transkript

1 Erbjudande om teckning av aktier i Skandinaviska Enskilda Banken AB Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners Goldman Sachs International Morgan Stanley SEB Enskilda UBS Investment Bank Co-Managers Banca IMI CALYON Fox-Pitt Kelton ING Wholesale Banking MeesPierson Nomura International Societe Generale Corporate & Investment Banking Prospektet är daterat den 9 mars 2009.

2

3 Skandinaviska Enskilda Banken AB (ett publikt bankaktiebolag registrerat i Sverige) Erbjudande avseende högst Nya A-aktier Teckningskurs: 10 kronor per Ny A-aktie Detta prospekt ( Prospektet ) avser ett erbjudande av högst nya aktier av serie A (de Nya A-aktierna ) i Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), ett publikt bankaktiebolag registrerat i Sverige ( Emittenten ). De Nya A-aktierna kommer initialt att erbjudas till innehavare av Emittentens utestående aktier av serie A ( A-aktierna ) och serie C ( C-aktierna, tillsammans med A-aktierna benämnda de Befintliga Aktierna ). Innehavare av de Befintliga Aktierna per den 11 mars 2009 ( Avstämningsdagen ) kommer, på de villkor som anges i Prospektet, att tilldelas 11 överlåtbara teckningsrätter med företrädesrätt (envar en Teckningsrätt ) för varje innehavd och registrerad Befintlig Aktie. 5 Teckningsrätter ger innehavaren rätt att teckna en Ny A-aktie mot betalning av en teckningslikvid om 10 kronor per Ny A-aktie ( Teckningskursen ). Den 3 mars 2009 var sista betalkursen för A-aktierna på NASDAQ OMX Stockholm 31 kronor per A-aktie. Innehavare av Teckningsrätter kan utnyttja sina Teckningsrätter från och med den 13 mars 2009 till och med 27 mars 2009 ( Teckningstiden ), varefter Teckningsrätter som inte utnyttjats kommer att förfalla och bli värdelösa. Aktieägare som inte önskar utnyttja Teckningsrätter måste därför sälja Teckningsrätterna för att tillgodogöra sig deras värde. Teckningsperioden kan komma att förlängas. Teckningsrätter som under Teckningstiden vederbörligen har utnyttjats genom erläggande av Teckningskursen kommer att bytas ut mot en betald tecknad aktie ( BTA ) per 5 Teckningsrätter. Ett flertal nuvarande aktieägare i Emittenten som tillsammans äger 43,7 % av Emittentens aktier har åtagit sig att teckna sin pro rataandel av Erbjudandet (definierat nedan), vilket motsvarar Nya A-aktier, enligt vad som närmare anges i Emissionsgarantier och kompletterande information. Under Teckningstiden kommer försäljning av Teckningsrätter ske till förmån för aktieägare som inte äger rätt att delta i Företrädesrättsemissionen (definierad nedan). Erbjudandet av de Nya A-aktier som skall emitteras vid utnyttjandet av Teckningsrätter ( Företrädesrättsemissionen eller Nyemissionen ) kommer att omfatta (i) ett offentligt erbjudande till privata och institutionella investerare i Sverige, Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Norge och Storbritannien och (ii) ett internationellt erbjudande till institutionella investerare, inklusive kvalificerade institutionella köpare ( Kvalificerade Institutionella Köpare eller QIB ) i Amerikas Förenta Stater ( USA ), enligt definitionen i Rule 144A ( Rule 144A ) i US Securities Act från 1933 ( US Securities Act ), och i offshoretransaktioner i enlighet med Regulation S i US Securities Act ( Regulation S ), och i varje sådant fall i enlighet med annan tillämplig värdepapperslagstiftning. Utfallet av Företrädesrättsemissionen beräknas offentliggöras omkring den 31 mars Emittenten kommer att tillåta aktieägare och andra personer att under Teckningstiden teckna ytterligare Nya A-aktier. Efter att Teckningstiden har löpt ut kommer Emittentens styrelse att tilldela Nya A-aktier som har tecknats utan stöd av Teckningsrätter ( Sekundär Tilldelning ) enligt följande: (i) i första hand till personer som dessutom har tecknat Nya A-aktier med stöd av Teckningsrätter, (ii) i andra hand till personer som har tecknat Nya A-aktier utan stöd av Teckningsrätter, och (iii), i den utsträckning det återstår Nya A-aktier, till en grupp aktieägare i Emittenten och ett syndikat bestående av Goldman Sachs International ( Goldman Sachs International ), Morgan Stanley & Co International plc ( Morgan Stanley ) och UBS Limited ( UBS eller UBS Investment Bank, tillsammans med Goldman Sachs och Morgan Stanley benämnda Emissionsgaranterna ) som har garanterat teckning av återstående Nya A-aktier på vissa villkor. Emissionsgaranterna får sälja de Nya A-aktierna som de har blivit tilldelade enligt den Sekundära Tilldelningen i ett globalt erbjudande (det Globala Erbjudandet ) i offshore-transaktioner i enlighet med Regulation S och annan tillämplig värdepapperslagstiftning eller till Kvalificerade Institutionella Köpare i USA i enlighet med Rule 144A och annan tillämplig värdepapperslagstiftning. Företrädesrättsemissionen och den Sekundära Tilldelningen, inklusive det Globala Erbjudandet, benämns Erbjudandet i detta Prospekt. A-aktierna är noterade på NASDAQ OMX Stockholm under symbolen SEB A. Handel med Teckningsrätter beräknas ske på NASDAQ OMX Stockholm från och med den 13 mars 2009 till och med den 24 mars Handel med BTA (som tecknats med stöd av Teckningsrätter) beräknas ske på NASDAQ OMX Stockholm från och med den 13 mars 2009 till och med den 1 april Handel med de Befintliga Aktierna exklusive rätt till Teckningsrätter sker på NASDAQ OMX Stockholm från och med den 9 mars Handel med de Nya A-aktierna (som tecknats med stöd av Teckningsrätter) på NASDAQ OMX Stockholm beräknas påbörjas omkring den 3 april En investering i Teckningsrätter, BTA och Nya A-aktier är förenad med risker. Se Riskfaktorer, med början på sida 12. Teckningsrätterna, BTA och de Nya A-aktierna har inte och kommer inte att registreras enligt US Securities Act eller hos någon värdepappersmyndighet i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas eller säljas (i) inom USA, förutom i transaktioner undantagna från registrering enligt US Securities Act eller (ii) utanför USA, förutom i offshore-transaktioner på grundval av Regulation S. I USA är det endast personer som är Kvalificerade Institutionella Köpare som kan förvärva Teckningsrätter, BTA eller Nya A-aktier genom utnyttjande av Teckningsrätter eller i det Globala Erbjudandet i enlighet med undantag från krav på registrering enligt US Securities Act. Se Restriktioner gällande försäljning och överlåtelse av Teckningsrätter, BTA och Nya A-aktier. Clearing av Teckningsrätterna, BTA och de Nya A-aktierna kommer att ske genom Euroclear Sweden AB ( Euroclear Sweden ). BTA kommer att levereras genom Euroclear Swedens system. De Nya A-aktierna (som tecknats med stöd av Teckningsrätter) beräknas levereras genom Euroclear Swedens system omkring den 8 april Goldman Sachs International Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners Morgan Stanley Banca IMI CALYON Fox-Pitt Kelton Co-Managers ING Wholesale Banking SEB Enskilda MeesPierson Prospektet är daterat den 9 mars Nomura International UBS Investment Bank Societe Generale Corporate & Investment Banking

4 Nyemissionen i korthet Företrädesrätt Avstämningsdag för rätt till deltagande i nyemissionen Teckningskurs 5 Befintliga Aktier berättigar till teckning av 11 Nya A-aktier 11 mars kronor per Ny A-aktie Teckningstid Från och med den 13 mars 2009 till och med den 27 mars 2009 Teckning och betalning Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske under Teckningstiden, dock senast den 27 mars Teckning sker genom betalning av emissionslikviden. Teckning kan också ske utan stöd av företrädesrätt, se Villkor och anvisningar. Teckningsrätter som inte utnyttjas före utgången av Teckningstiden kommer att förfalla och bli värdelösa. Aktieägare som inte önskar utnyttja sina Teckningsrätter kan sälja dessa för att erhålla värdet av Teckningsrätterna. Handel med Teckningsrätter Handel med Teckningsrätter äger rum vid NASDAQ OMX Stockholm under perioden från och med den 13 mars 2009 till och med den 24 mars SEB samt andra värdepappersinstitut med erfordliga tillstånd står till tjänst med köp och försäljning av Teckningsrätter. Överskjutande Teckningsrätter Överskjutande Teckningsrätter, som inte berättigar aktieägaren till teckning av hel Ny A-aktie, kommer att försäljas centralt. Se Villkor och anvisningar Central försäljning av överskjutande Teckningsrätter. Övrig information Handelsplats NASDAQ OMX Stockholm Ticker A-aktier: SEB A Teckningsrätter: SEB TR A BTA 1: SEB BTA A 1 BTA 2: SEB BTA A 2 ISIN kod A-aktier: SE Teckningsrätter: SE BTA 1: SE BTA 2: SE I detta Prospekt avser, Skandinaviska Enskilda Banken eller Emittenten Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), SEB avser Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) eller, beroende på sammanhanget, den koncern i vilken Emittenten är moderbolag; och Koncernen avser den koncern i vilken Emittenten är moderbolag. Se avsnittet Definitioner för andra definierade termer i detta Prospekt. Detta Prospekt har upprättats i enlighet med direktiv 2003/71/EG av Europaparlamentet och ministerrådet ( Prospektdirektivet ), Kommissionens förordning (EG) Nr. 809/2004 och lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument ( LHF ). Detta Prospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25 och 26 LHF. Godkännande och registrering av detta Prospekt av Finansinspektionen medför inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna som lämnats i Prospektet är korrekta eller fullständiga. ii

5 Innehåll Sida Sammanfattning... 1 Riskfaktorer Riskfaktorer hänförliga till SEB Riskfaktorer hänförliga Erbjudandet Inbjudan till teckning av aktier i Skandinaviska Enskilda Banken Allmän information Bakgrund, motiv och användning av emissionslikviden Bakgrund Motiv Användning av emissionslikviden Villkor och anvisningar Villkor Teckning och betalning Notering av BTA Begränsningar avseende överföring och rätt till utdelning Verksamhetsbeskrivning Översikt Styrkor Strategi Historia Divisioner Geografiska marknader och närvaro Konkurrens i huvudsegment Distributionskanaler Personal Övrigt Urval av finansiell och annan information Urval av finansiell information Kapitalisering Kommentarer till den finansiella utvecklingen Väsentliga faktorer som påverkar rörelseresultat och affärsklimat Väsentliga redovisnings- och andra principer Rörelseresultat för året som slutade den 31 december 2008 jämfört med året som slutade den 31 december Rörelseresultat för året som slutade den 31 december 2007 jämfört med året som slutade den 31 december Urval av balansräkningsposter Investeringar Avyttringar och omstrukturering Kassaflöden Likviditet och kapitalresurser Säkerheter och åtaganden Utdelning och utdelningspolitik Urval av statistisk information Riskhantering Mål för riskhanteringen Kreditrisk Marknadsrisk Likviditetsrisk Operationell risk Försäkringsrisk Affärsrisk och strategisk risk Kapitalhantering Reglering och tillsyn av banker och försäkringsbolag Sverige Estland Lettland Litauen iii

6 Tyskland Övriga länder och generellt Styrelse, verkställande ledning och revisorer Styrelse Verkställande ledningen Revisorer Bolagsstyrning Inledning Frågor hänförliga till styrelsen och ledningen Divisioner, affärsområden och enheter samt stödfunktioner Risk- och kontrollfunktioner Information om revisorn Styrelsens beskrivning av intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen för räkenskapsåret Ersättningar till styrelsen, verkställande direktören och andra ledamöter i verkställande ledningen Aktiekapital och ägarstruktur Information om aktiekapital och ägarstruktur Aktieägaravtal Aktiekursens utveckling Aktieägarpolicy för styrelseledamöterna och verkställande ledningen Aktierelaterade långsiktiga incitamentsprogram Återköpsprogram och förvärv av Emittentens egna aktier Bolagsordning Legala frågor och kompletterande information Väsentliga avtal Domstolsprocesser och tvister Transaktioner med närstående parter Handlingar tillgängliga för granskning Relationer mellan huvudaktieägarna och Emittenten Emissionsgarantier och kompletterande information Erbjudandet Övriga relationer mellan Emissionsgaranterna och Emittenten Lock-up SEB:s handel med Teckningsrätter och SEB-aktier Stabilisering och andra handelsåtgärder Övrigt Vissa skattefrågor i utvalda jurisdiktioner Vissa skattefrågor i Sverige Vissa skattefrågor i andra utvalda jurisdiktioner Vissa skattefrågor i USA Restriktioner gällande försäljning och överlåtelse av teckningsrätter, BTA och Nya A-aktier Definitioner Räkenskaper... F-1 Bilaga A Investerarbrev för aktieägare i USA... A-1 MEDDELANDE TILL PERSONER BOSATTA I NEW HAMPSHIRE VARKEN DEN OMSTÄNDIGHETEN ATT ETT REGISTRERINGSDOKUMENT ELLER ANSÖKAN OM LICENS HAR INGIVITS TILL DEL STATEN NEW HAMPSHIRE I ENLIGHET MED KAPITEL 421-B I NEW HAMPSHIRES OMARBETADE LAG ( RSA 421-B ) ELLER DEN OMSTÄNDIG- HETEN ATT ETT VÄRDEPAPPER HAR REGISTRERATS ELLER ATT EN PERSON ÄR LICENSIERAD I DELSTATEN NEW HAMPSHIRE UTGÖR ENLIGT NEW HAMPSHIRES SECRETARY OF STATE STÖD FÖR ATT DOKUMENTATION INGIVEN ENLIGT RSA 421-B ÄR RIKTIG, FULLSTÄNDIG OCH INTE MISSVISANDE. VARKEN SÅDAN OMSTÄNDIGHET ELLER DEN OMSTÄNDIGHETEN ATT ETT UNDANTAG ÄR TILLÄMPLIGT FÖR ETT VÄRDEPAPPER ELLER EN TRANSAKTION INNEBÄR ATT SECRETARY OF STATE I NÅGOT AVSEENDE HAR FATTAT BESLUT, REKOMMENDERAT ELLER GODKÄNT, PÅ BASIS AV MERITER ELLER KVALIFIKATIONER, NÅGON PERSON, VÄRDEPAPPER ELLER TRANSAKTION. DET ÄR OLAGLIGT ATT UTFÄRDA ELLER FÖRANLEDA UTFÄRDANDE AV UTFÄSTELSE TILL POTENTIELL KUND ELLER KLIENT SOM ÄR OFÖRENLIG MED DENNA BESTÄMMELSE.

7 Sammanfattning Denna sammanfattning är endast ämnad att utgöra en introduktion till och ett sammandrag av de mer detaljerade upplysningarna i föreliggande Prospekt. Sammanfattningen är inte fullständig och innehåller ej all information som du bör överväga innan du investerar i de Nya A-aktierna. Innan du fattar ett beslut att investera bör du läsa igenom hela Prospektet noggrant, däribland Riskfaktorer, Kommentarer till den finansiella utvecklingen, Riskhantering och Kapitalhantering samt räkenskaperna. Varje investering bör baseras på en utvärdering av hela Prospektet. En investerare som vidtar juridiska åtgärder som ett resultat av informationen i föreliggande Prospekt kan bli skyldig att betala för en översättning av Prospektet. En person får göras ansvarig för information som ingår, eller saknas, i den här sammanfattningen eller översättningen av sammanfattningen, endast om sammanfattningen eller översättningen av sammanfattningen är vilseledande eller felaktig i förhållande till de andra delarna av Prospektet. I detta Prospekt avser Emittenten Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ); SEB avser Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) eller, beroende på sammanhanget, den koncern i vilken Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är moderbolag; och Koncernen avser den koncern i vilken Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är moderbolag. Emittenten i korthet SEB är en av de ledande finansiella institutionerna i norra Europa och erbjuder tjänster till företag, finansiella institutioner och privatpersoner. Kärnmarknaderna utgörs av de nordiska länderna Sverige, Danmark, Finland och Norge, de baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen samt Tyskland. Huvudsakliga styrkeområden är inom storföretagstjänster och investment banking, kapitalförvaltning och fondförsäkring. Per den 31 december 2008 uppgick SEB:s totala tillgångar till miljarder kronor (231 miljarder euro), eget kapital till 83,7 miljarder kronor (7,7 miljarder euro) och år 2008 var nettoresultatet 10,1 miljarder kronor (1,05 miljarder euro). 1) Koncernens verksamhet är organiserad i fyra divisioner: Stora Företag & Institutioner erbjuder traditionella storföretagstjänster och investment banking i SEB:s kärnmarknader; Kontorsrörelsen erbjuder banktjänster till privatpersoner och små och medelstora företag i Sverige, Tyskland och de baltiska länderna samt kortverksamhet i Norden; Kapitalförvaltning erbjuder kapitalförvaltning och tjänster inom private banking till institutioner, stiftelser, och privatpersoner i SEB:s kärnmarknader; och Liv erbjuder fondförsäkring och traditionell livförsäkring huvudsakligen i Sverige, Danmark och de baltiska länderna. SEB:s kundbas utgjordes per den 31 december 2008 av cirka stora företag och institutioner, små och medelstora företag och mer än fem miljoner privatpersoner. Vid samma tidpunkt hade SEB cirka 660 bankkontor i bland annat Sverige, de baltiska länderna och Tyskland. Utanför kärnmarknaderna har SEB genom sitt internationella nätverk av 11 filialer och representantkontor i olika finansiella centra en strategisk närvaro för att stödja och betjäna främst sina storföretagskunder och institutionella kunder. Vid utgången av 2008 hade SEB anställda uttryckt som heltidstjänster, varav mer än hälften utanför Sverige. 1) Motsvarande belopp i euro angivna ovan baseras på växelkursen för krona/euro vid utgången av 2008 avseende totala tillgångar och eget kapital, samt den genomsnittliga växelkursen under 2008 avseende nettovinsten. Båda växelkurserna finns angivna under Allmän information Information om valutakurser. 1

8 Styrkor SEB anser att verksamheten bygger på långsiktiga kundrelationer, produktexpertis och kvaliteten i rådgivningstjänster. Bolagets ställning på marknaden bygger på en lång erfarenhet av att tillhandahålla finansiella tjänster till stora företag, finansiella institutioner och privatpersoner i Norden. SEB anser att den väldiversifierade verksamheten gör att bolaget är väl positionerat för att ta tillvara på möjligheter på sina huvudmarknader. SEB:s styrkor innefattar: Starka och långa kundrelationer; Ledande marknadspositioner inom kärnområden; Diversifierad intäktsbas och starkt fokus på operationell effektivitet; Disciplinerad riskhantering; och Väl diversifierad upplåningsbas. Motiv SEB har en sedan lång tid värnat om att ha en kapitaltäckning som väl överstiger de minimikrav som ställs av tillsynsmyndigheterna. Styrelsen anser det som vara ansvarsfullt och i alla parters intresse att agera proaktivt i syfte att stärka SEB:s kapitalbas med 19,1 miljarder kronor genom (i) Nyemissionen och (ii) att föreslå att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2008, vilket kommer att förstärka Koncernens kapitalbas med 4,5 miljarder kronor. Den inställda utdelningen och Nyemissionen godkändes av SEB:s aktieägare vid årsstämman den 6 mars Som en följd av Erbjudandet skulle SEB:s primärkapitalrelation per den 31 december 2008 pro forma ha ökat från 10,1 procent till cirka 12,1 procent beräknat enligt Basel II utan övergångsregler. SEB:s styrelse har också antagit ett nytt långsiktigt mål för primärkapitalrelationen på 10 procent beräknat enligt Basel II utan övergångsregler. Genom att vidta dessa åtgärder vid denna tidpunkt vill SEB uppnå följande: Stärka kapitaltäckningskvoterna ytterligare för att möta omvärldsförändringarna. Kapitalåtgärderna skapar en betydande buffert i kapitalbasen, vilket möjliggör för SEB att skapa värde och att motstå även kraftigt försämrade makroekonomiska förutsättningar. Stärka SEB:s möjligheter att vara en stark affärspartner till sina kunder. SEB ser den stärkta kapitaliseringen som en viktig konkurrensfördel som kommer att förbättra möjligheten att agera som en stark partner till kunderna och att vara en stark motpart på de finansiella marknaderna. Möta marknadens förväntningar på högre kapitalisering i banksektorn. Investerare har högre krav på kapitalnivåer och lägre skuldsättning i banksektorn på grund av den högre upplevda risknivån. Detta återspeglas inte minst i de kapitalinjektioner som genomförts bland europeiska och amerikanska finansiella institutioner på senare tid. Genom de kapitalförstärkande åtgärderna beskrivna ovan, vill SEB med god marginal motsvara marknadens förväntningar. 2

9 Sammanfattning av finansiell och annan information Följande tabeller innehåller en sammanfattning av historisk finansiell och annan information för SEB-koncernen för vart och ett av åren vilka slutar den 31 december 2008, 2007 och Den sammanfattade finansiella informationen har inhämtats från SEB:s reviderade räkenskaper med tillhörande noter, vilka har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU, inklusive användande av den version av IAS 39 såsom antagits av EU avseende portföljsäkring av ränterisk ( IFRS ) och har reviderats av PricewaterhouseCoopers AB ( PwC). SEB:s räkenskaper för 2006 har under 2007 räknats om för att återspegla den organisation som trädde i kraft den 1 januari 2007, och 2007 års räkenskaper har under 2008 räknats om för att återspegla ytterligare förändringar inom divisionerna. Följaktligen är finansiell data för 2006, såvitt annat inte anges, i detta stycke inte fullt jämförbart med finansiell data för 2007 och Den sammanfattade historiska finansiella informationen i tabellerna nedan är inte heltäckande och bör läsas i anslutning till SEB:s reviderade räkenskaper med tillhörande noter för vart och ett av åren som slutar den 31 december 2008, 2007 och 2006, vilka har inkluderats i detta Prospekt. Informationen bör också läsas tillsammans med Kommentarer till den finansiella utvecklingen och Urval av statistisk information. Resultaträkningar Miljoner kronor Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella transaktioner Livförsäkringsintäkter netto Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar Summa kostnader Kapitalvinster och förluster från materiella och immateriella tillgångar Kreditförluster inkl. värdeförändring på övertagen egendom Rörelseresultat Skatt Årets resultat från kvarvarande verksamheter Avvecklade verksamheter Nettoresultat Minoritetens andel Aktieägarnas andel

10 Balansräkningar (vid periodens slut) Miljoner kronor Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Finansiella tillgångar till verkligt värde Finansiella tillgångar som kan säljas Finansiella tillgångar som innehas till förfall Intresseföretag Materiella och immateriella tillgångar Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder till kreditinstitut In- och upplåning från allmänheten Skulder till försäkringstagarna Emitterade värdepapper Finansiella skulder till verkligt värde Övriga skulder Avsättningar Efterställda skulder Eget kapital Summa skulder och kapital Nyckeltal Räntabilitet på eget kapital 1), % 13,1 19,3 20,8 Nettoresultat per aktie före utspädning 2), kr 14,66 19,97 18,72 K/I-tal 3) 0,62 0,57 0,58 Kreditförlustnivå 4), % 0,30 0,11 0,08 Andel osäkra fordringar 5), % 0,35 0,18 0,22 Kapitaltäckningsgrad (Basel II med övergångsregler), 6), 7), 8) % (vid periodens slut) 10,62 11,04 11,47 Kapitaltäckningsgrad (Basel II utan övergångsregler), 6), 7) % (vid periodens slut) 12,81 12,62 Primärkapitalrelation (Basel II med övergångsregler), 7), 8), 9) % (vid periodens slut) 8,36 8,63 8,19 Primärkapitalrelation (Basel II utan övergångsregler), 7), 9) % (vid periodens slut) 10,08 9,87 Antal utestående aktier (vid periodens slut), miljoner 685,0 683,5 678,3 1) Årets resultat i förhållande till genomsnittligt eget kapital, definierat som genomsnittet av beskattat eget kapital vid årets ingång samt utgången av mars, juni, september och december justerat för under året utbetalds utdelning, återköp av egna aktier och nyemission. 2) Nettoresultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. 3) Summa kostnader dividerat med summa intäkter. 4) Kreditförluster och värdeförändring på övertagen egendom dividerat med ingående balansen för utlåning till allmänheten och kreditinstitut (exklusive banker), övertagen egendom samt kreditgarantier. 5) Osäkra lånefordringar (netto) dividerat med utlåning till allmänheten och kreditinstitut (exklusive banker) samt leasingobjekt (netto). 6) Den finansiella företagsgruppens kapital justerat enligt kapitaltäckningsreglerna i förhållande till riskvägda tillgångar. Detta totala kapital består av primärkapital och supplementärkapital med avdrag för innehav av aktier i bolag som inte konsolideras och föreslagen utdelning samt uppskjuten skatt och immateriella tillgångar. Till supplementärkapitalet hör förlagslån samt reserver och kapitaltillskott efter Finansinspektionens godkännande. Supplementärkapitalet får inte räknas med till högre belopp än primärkapitalet. 7) För en full beskrivning av implementeringen av Basel II för SEB, se Kapitalhantering Införande av Basel II. 8) Siffror för 2006 baserade på Basel I. 9) Den finansiella företagsgruppens primärkapital i förhållande till riskvägda tillångar. 4

11 Sammanfattning av riskexponeringar Tabellerna nedan visar storleken på vissa av SEB:s riskexponering den 31 december 2008, 2007 och Sammanfattande information avseende Koncernens kreditportfölj* Miljarder kronor (vid periodens slut) Företag Fastighetsförvaltning Hushåll varav bolån Offentlig förvaltning Totalt exklusive banker Banker Totalt Kreditförlustnivå, 1) % 0,30 0,11 0,08 Andel osäkra fordringar, 2) % 0,35 0,18 0,22 * Information om kreditportföljen för 2008, 2007 och 2006 i tabellen ovan redovisas på jämförbar basis, beräknat på specifika industrikoder. SEB:s kredit portfölj består av lån (brutto före reserveringar men exklusive återköpsavtal och obligationer), åtaganden utanför balansräkningen, ansvarsförbindelser (såsom kreditlöften, remburser och garantier) samt motpartsrisker i derivat- och valutakontrakt (efter nettning). Däremot ingår inte Koncernens räntebärande värdepappersportfölj. Se not 38 i både Räkenskaperna för 2008 och de Icke Omräknade Räkenskaperna 2007 för ytterligare information avseende skulder och åtaganden samt SEB:s balansräkning för räkenskapsåren som slutar den 31 december 2007 och 2008 för ytterligare information avseende innehav av derivat. 1) Kreditförluster och värdeförändring på övertagen egendom dividerat med ingående balansen för utlåning till alllmänheten och kreditinstitut (exklusive banker), övertagen egendom samt kreditgarantier. 2) Andel osäkra fordringar (netto) dividerat med utlåning till allmänheten och kreditinstitut (exklusive banker) samt leasingobjekt (netto). Sammanfattande information avseende SEB:s baltiska kreditportfölj* Miljarder kronor (vid periodens slut) Företag Fastighetsförvaltning Hushåll varav bolån Offentlig förvaltning Totalt exklusive banker Banker Totalt Kreditförlustnivå, 1) % 1,28 0,43 0,13 Andel osäkra fordringar, 2) % 1,33 0,06 0,08 * Information om kreditportföljen för 2008, 2007 och 2006 i tabellen ovan redovisas på jämförbar basis, beräknat på specifika industrikoder. SEB:s kredit portfölj består av lån, (brutto före reserveringar men exklusive återköpsavtal och obligationer), åtaganden utanför balansräkningen, ansvarsförbindelser (såsom kreditlöften, remburser och garantier) samt motpartsrisker i derivat- och valutakontrakt (efter nettning). Däremot ingår inte Koncernens räntebärande värdepappersportfölj. Se not 38 i både Räkenskaperna för 2008 och de Icke Omräknade Räkenskaperna 2007 för ytterligare information avseende skulder och åtaganden samt SEB:s balansräkning för räkenskapsåren som slutar den 31 december 2007 och 2008 för ytterligare information avseende innehav av derivat. 1) Kreditförluster och värdeförändring på övertagen egendom dividerat med ingående balansen för utlåning till alllmänheten och kreditinstitut (exklusive banker), övertagen egendom samt kreditgarantier. 2) Andel osäkra fordringar (netto) dividerat med utlåning till allmänheten och kreditinstitut (exklusive banker) samt leasingobjekt (netto). 5

12 Räntebärande värdepappersportfölj* Miljarder kronor (vid periodens slut) Investeringsportfölj varav finansiella institutioner varav säkerställda obligationer 13 5 varav strukturerade krediter varav residential mortgage backed securities varav asset-backed securities varav collateralised loan obligations varav collateral mortgage obligation 9 10 varav commercial mortgage backed securities 5 5 varav collateralised debt obligation 5 5 varav sub prime 2 2 Handelsportfölj Räntebärande värdepappersportfölj Stora Företag & Institutioner Räntebärande värdepappersportfölj Group Treasury Räntebärande värdepappersportfölj övriga divisioner 7 19 SEB:s räntebärande värdepappersportfölj * SEB innehar obligationsportföljer i investeringssyfte, för likviditetshantering och för att stödja kundhandeln. Portföljerna består huvudsakligen av statsobligationer, säkerställda obligationer, obligationer utgivna av finansiella institutioner och strukturerade krediter. Merparten av dessa portföljer innehas av Stora Företag & Institutioner samt Group Treasury. 6

Inbjudan till teckning av preferensaktier i. Swedbank AB:s nyemission 2008

Inbjudan till teckning av preferensaktier i. Swedbank AB:s nyemission 2008 18NOV200812490184 Inbjudan till teckning av preferensaktier i Swedbank AB:s nyemission 2008 Joint Bookrunners J.P. Morgan Merrill Lynch International Swedbank Markets 1 december 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

GRUNDPROSPEKT avseende Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) Certifikat- och Warrantprogram

GRUNDPROSPEKT avseende Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) Certifikat- och Warrantprogram GRUNDPROSPEKT avseende Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) Certifikat- och Warrantprogram ARRANGÖR SEB 2013-12-16 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 SAMMANFATTNING 6 RISKFAKTORER 15 RISKER

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I ENIRO AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I ENIRO AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I ENIRO AB (publ) Teckningsrelation: En (1) befintlig Aktie berättigar aktieägarna till en (1) Teckningsrätt. En (1) Teckningsrätt berättigar till teckning av trettio (30)

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Collector AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Collector AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Collector AB (publ) Global Coordinator och Bookrunner Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i anledning av erbjudandet till allmänheten i Sverige

Läs mer

inbjudan till teckning av aktier i elanders ab (PuBl)

inbjudan till teckning av aktier i elanders ab (PuBl) inbjudan till teckning av aktier i elanders ab (PuBl) viktig information Prospektet har upprättats av Elanders AB (publ) i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt Kommissionens

Läs mer

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I DUSTIN GROUP AB (PUBL)

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I DUSTIN GROUP AB (PUBL) INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I DUSTIN GROUP AB (PUBL) Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners Joint BookrunnerS VIktIG InforMATION TILL InvesterARE Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

Inbjudan. till teckning av aktier i SAS AB:s nyemission 2010. Joint Global Coordinators. Joint Lead Managers och Joint Bookrunners.

Inbjudan. till teckning av aktier i SAS AB:s nyemission 2010. Joint Global Coordinators. Joint Lead Managers och Joint Bookrunners. Inbjudan till teckning av aktier i SAS AB:s nyemission 2010 Joint Global Coordinators Joint Lead Managers och Joint Bookrunners Co-Lead Manager Företrädesemissionen i korthet Med SAS eller Bolaget avses

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i be group ab (publ) 2015

Inbjudan till teckning av aktier i be group ab (publ) 2015 Inbjudan till teckning av aktier i be group ab (publ) 2015 Du kommer som aktieägare i BE Group att erhålla Teckningsrätter. Observera att Teckningsrätterna förväntas ha ett ekonomiskt värde. För att inte

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Hoist Finance AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Hoist Finance AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Hoist Finance AB (publ) JOINT GLOBAL COORDINATORS OCH JOINT BOOKRUNNERS JOINT BOOKRUNNER VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats med anledning

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I CDON GROUP AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I CDON GROUP AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I CDON GROUP AB (PUBL) (under namnändring till Qliro Group AB (publ)) Du kommer som aktieägare i CDON Group att erhålla teckningsrätter. Observera att teckningsrätterna

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i

Inbjudan till teckning av aktier i Inbjudan till teckning av aktier i FormPipe Software AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren

Läs mer

att teckna Kapitalandelsbevis Inbjudan att teckna Kapitalandelsbevis i

att teckna Kapitalandelsbevis Inbjudan att teckna Kapitalandelsbevis i FASTIGHETER ProsPEkT EstEA sverigefastigheter 2 AB (PuBl) EmIssIon III Prospekt Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) Inbjudan att teckna Kapitalandelsbevis i Inbjudan Estea Sverigefastigheter att teckna

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Oniva Online Group Europe AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Oniva Online Group Europe AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Oniva Online Group Europe AB (publ) Definitioner Online Group, Koncernen eller Bolaget Oniva Online Group Europe AB (publ), organisationsnummer 556264-3022, inklusive

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Evolution Gaming Group AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Evolution Gaming Group AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Evolution Gaming Group AB (publ) A K 5 4 K Q A Global coordinator och joint bookrunner joint bookrunner Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PA RESOURCES AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PA RESOURCES AB (PUBL) V INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PA RESOURCES AB (PUBL) VIKTIGT INFORMATION TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I KARO BIO AB (PUBL) JUNI 2015. Karo Bio Prospekt 2015 1

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I KARO BIO AB (PUBL) JUNI 2015. Karo Bio Prospekt 2015 1 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I KARO BIO AB (PUBL) JUNI 2015 Karo Bio Prospekt 2015 1 VIKTIG INFORMATION DEFINITIONER Detta Prospekt ( Prospekt ) har upprättats med anledning av den förestående Företrädesemissionen

Läs mer

Anoto Group AB (publ) Inbjudan att teckna aktier November 2013

Anoto Group AB (publ) Inbjudan att teckna aktier November 2013 Anoto Group AB (publ) Inbjudan att teckna aktier November 2013 Viktig information Detta prospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 lagen

Läs mer

Inbjudan till teckning av B-aktier i Venue Retail Group Aktiebolag

Inbjudan till teckning av B-aktier i Venue Retail Group Aktiebolag Inbjudan till teckning av B-aktier i Venue Retail Group Aktiebolag Som aktieägare i Venue Retail Group kommer du att erhålla teckningsrätter. Observera att teckningsrätterna förväntas ha ett ekonomiskt

Läs mer

Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: Diarienummer: Swedbank AB (publ) Banken Program för Bevis Programmet Swedbank

Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: Diarienummer: Swedbank AB (publ) Banken Program för Bevis Programmet Swedbank Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: 29 maj 2015 Diarienummer: 15-6790 Swedbank AB (publ) Banken Program för Bevis Programmet Arrangör Swedbank VIKTIG INFORMATION Detta

Läs mer

Swedbank Hypotek AB (publ)

Swedbank Hypotek AB (publ) Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: 25 november 2014 Diarienummer: 14-14916 Swedbank Hypotek AB (publ) Bolaget Program för bostadsobligationer Programmet Emissionsinstitut:

Läs mer

Swedbank AB (publ) Banken. Program för Medium Term Notes. Programmet. Grundprospekt

Swedbank AB (publ) Banken. Program för Medium Term Notes. Programmet. Grundprospekt Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: 28 juni 2013 Diarienummer: 13-5882 Swedbank AB (publ) Banken Program för Medium Term Notes Programmet VIKTIG INFORMATION Detta grundprospekt

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Capio AB (publ) Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Joint Bookrunners. Finansiell rådgivare

Inbjudan till förvärv av aktier i Capio AB (publ) Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Joint Bookrunners. Finansiell rådgivare Inbjudan till förvärv av aktier i Capio AB (publ) Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners Joint Bookrunners Finansiell rådgivare VIKTIG INFORMATION Information till investerare Detta prospekt (

Läs mer

inbjudan till förvärv av aktier I Recipharm AB (publ)

inbjudan till förvärv av aktier I Recipharm AB (publ) inbjudan till förvärv av aktier I Recipharm AB (publ) Joint Lead Managers och JOINT Bookrunners Co-Lead Manager VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i anledning av erbjudandet

Läs mer

Inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ) Inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ) Viktig information Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats av ADDvise Lab Solutions AB ( ADDvise eller Bolaget ) med anledning

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån SEBS035 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån SEBS035 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån SEBS035 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 1 juli

Läs mer

Joint Lead Managers och Joint Bookrunners Co-Lead Manager

Joint Lead Managers och Joint Bookrunners Co-Lead Manager Inbjudan till förvärv av aktier i Inwido AB Distribution av detta prospekt och förvärv av aktier är föremål för begränsningar i vissa jurisdiktioner, se avsnittet Överlåtelsebegränsningar m.m.. Joint Lead

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier

Inbjudan att teckna aktier Inbjudan att teckna aktier Oktober 2014 1 VIKTIG INFORMATION Detta prospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 lagen (1991:980) om handel

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i

Inbjudan till teckning av aktier i Inbjudan till teckning av aktier i KappAhl AB (publ) Observera att Teckningsrätterna förväntas ha ett ekonomiskt värde. För att inte värdet av Teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

Läs mer

NORDEA BANK AB (publ) NORDEA BANK FINLAND Abp. Emissionsprogram för Medium Term Notes om Etthundra miljarder (100 000 000 000) svenska kronor

NORDEA BANK AB (publ) NORDEA BANK FINLAND Abp. Emissionsprogram för Medium Term Notes om Etthundra miljarder (100 000 000 000) svenska kronor Detta Grundprospekt är daterat och offentliggjort den 4 maj 2012. NORDEA BANK AB (publ) NORDEA BANK FINLAND Abp Emissionsprogram för Medium Term Notes om Etthundra miljarder (100 000 000 000) svenska kronor

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I ENIRO AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I ENIRO AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I ENIRO AB (PUBL) VISSA DEFINITIONER Referenser till Eniro, Bolaget eller Koncernen i detta prospekt avser Eniro AB (publ), organisationsnummer 556588-0936, och

Läs mer