2. Bakgrund, drivkrafter och motiv Samma som i projektansökan med ev. behov av korrigeringar som gjorts under projektets gång.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2. Bakgrund, drivkrafter och motiv Samma som i projektansökan med ev. behov av korrigeringar som gjorts under projektets gång."

Transkript

1 Slutrapport 100Hus Hornstull 1. Projektidé Samma som i projektansökan med ev. behov av korrigeringar som gjorts under projektets gång. Huvudidén i ansökan inlämnad i mars 2009 var att skapa förutsättningar för alla boende i området att själva samarbeta med etablerade konstnärer för att sätta konst på eller framför sina husfasader. Detta skulle ske genom utveckling av ett arbetssätt och en webbplattform. Ur idén hade också tankar om dokumentation av områdets berättelser, historik och miljöförbättringar fötts. Vid tidpunkten för ansökan till Innovativ Kultur var dessa idéer relativt nya och outvecklade. Under sommaren 2009 erhöll föreningen stöd för projektidén från Danelli Stiftelsen och det i kombination med stöd från Tillväxtverket gav möjlighet att även utveckla idéerna om miljöförbättringar i området. Dokumentationen av områdets berättelser hade sedan tidigare fått stöd från Allmänna Arvsfonden genom föreningen Mötesplats Hornstull. 2. Bakgrund, drivkrafter och motiv Samma som i projektansökan med ev. behov av korrigeringar som gjorts under projektets gång. Konstverk som speglar deras drömmar, värderingar och visioner var John Higsons idé när han efter succén med STREET ville fortsätta sitt arbete i Hornstull. Från oktober 2007 till april 2008 genomförde John ett pilotprojekt med finansiering från John Mattsson Fastighets AB och Stiftelsen Framtidens Kultur. Möten genomfördes med bostadsrättsföreningar, hyresvärdar, organisationer och företag i området. 92 av 137 tillfrågade hus i området tackade ja till att delta i projektet och att själva samarbeta med etablerade konstnärer för att sätta konst på eller framför sina husfasader. Under dessa samtal dök en mängd nya intressanta aspekter och förslag upp. Ur den ursprungliga idén växte det fram ett projekt som initialt bestod av fem delar - Konst, Stories, Historik, Miljö och Gemensamma inköp. Tanken med 100Hus var att skapa ett arbetssätt och en teknisk plattform (webbplatsen) som gör det enkelt att sprida konceptet till andra städer, stadsdelar och områden. Det finns ett stort behov av kulturprojekt som engagerar medborgare och näringslivet på ett aktivt sätt. 100Hus Hornstull är en unik demokratisk process och ligger helt i linje med de mål som Stockholms stad satt upp för Kulturvision 2030 och fonden Innovativ Kultur. En stads, eller stadsdels kulturella unikhet främjas bäst då samtliga parter - oavsett ålder, kön, kulturell eller socioekonomisk bakgrund - har möjligheten att uttrycka sig själva och känna sig delaktiga i samhället. Detta förstärks ytterligare om såväl boende som organisationer, fastighetsägare och näringslivet kan samarbeta i denna process. Det är empowerment av och samarbete mellan dessa grupper som möjliggör det fulla utvecklandet och uttrycket av en stads eller stadsdels sociala och ekonomiska kapital. Det är bara genom att involvera alla dessa olika grupper som ett områdes sanna kulturella unikhet kan manifesteras. Sådana platser är hem för den nya kreativa klassen, där mångfald, tolerans, integration och kulturella uttryck är huvudvärden.

2 Att 100 hus i ett område samtidigt uppför fasadkonst har oss veterligen aldrig inträffat tidigare. När detta sker i kombination med att de boendes berättelser dokumenteras och områdets historik samlas in och synliggörs skapas ett världsunikt projekt. Eftersom det är första gången som medborgare i ett område genomför denna komplexa process så behövs det extra mycket stöd. Nyckeln till hela projektet är att ge medborgarna i deltagande hus det stöd som behövs för att fatta ett investeringsbeslut för deras konstverk samt medverkan i projektet. Detta är en process där projektet ska erbjuda stöd och underlag. Bidraget från Innovativ Kultur används uteslutande för detta ändamål. Det stödmaterial som tas fram för projektet finns inte att tillgå i dagsläget och det skapar hinder för innovativa projekt där medborgare, konstnärer och näringslivet kan samverka. Stödmaterialet ska inte bara användas vid spridningen av 100Hus utan kan också användas i andra sammanhang där medborgare vill samverka med konstnärer. Projektet har nu kommit så långt att motivationen och beslutsviljan finns hos de 92 husen, men vårt arbete har delvis avstannat eftersom vi inte vet om vi kan erbjuda dem stöd för att kunna fatta beslutet att investera i projektet. För många hus är det ett stort och främmande beslut att satsa på ett konstprojekt och att avsätta pengar för detta. Utan vårt stöd och den trygghet som det ger kommer de flesta investeringar att inte komma till stånd. Detta innebär att vi i dagsläget inte vågar teckna avtal med intresserade sponsorer eftersom vi inte kan garantera att husen verkligen kommer att genomföra projektet. På grund av detta har vi valt att för tredje gången skjuta på tidplanen. Vi har nu flyttat fram vernissage- och festivalhelgen till sista helgen i maj Hus Hornstull bygger till stor del på ett nära samarbete med näringslivet som beräknas stå för cirka 75 procent av projektets totala budget. Det offentliga stödet är dock en avgörande katalysator för att få med husen och näringslivet. Till projektets totala budget tillkommer dessutom de resurser som bostadsrättsföreningarna och hyresvärdarna tillför genom sin ersättning till konstnärerna samt material. Uppskattningsvis kommer husen att satsa i genomsnitt kr på sina konstprojekt. De ska också betala för sitt medlemskap i föreningen och bidrar på så sätt till genomförandet av projektet. I dagens ekonomiska situation är det för många hus en stor investering. Dessutom tillkommer en stor mängd projektarbete, såsom möten, planering och organisation som huset själva står för. Uppskattningsvis kommer konstdelen av 100Hus Hornstull att omfatta 7-10 miljoner kronor när allt sammanställs. Bidraget vi söker från Innovativ Kultur är den nödvändiga katalysator som behövs för att få igång dessa investeringar. Det kommer i sin tur att leda till uppdrag för en mängd konstnärer under det kommande året. 2.1 Särskilda krav från avtalet Skriv de särskilda krav som överenskommits i avtalet med Innovativ Kultur. Projektets helhet har som övergripande syfte att: Stödja deltagande hus i processen fram till beslut om genomförande och finansiering av konstprojektet. Ta fram ett stödmaterial med checklistor, mallar för skissuppdrag, avtal etc. Skapa förutsättningar för en spridning av konceptet till minst två andra städer och/eller stadsdelar i Sverige inom två år. Under projektet skall följande genomföras: Framtagande av stödmaterial med checklistor, mallar för skissuppdrag, avtal etc. Husmöten med deltagande hus för projektstöd

3 Kontinuerliga kontakter med och stöd till deltagande hus Kontinuerliga kontakter och möten med deltagande konstnärer Vernissage 27 maj 2010 i samarbete med husen 3. Förnyelse och samarbeten Beskriv på vilket sätt projektet blev kulturellt/konstnärligt förnyande. Beskriv ev. kopplingar/relationer/samarbete med andra aktörer från t ex näringsliv och/eller forskning. Projektet väckte stort intresse bland konstnärer och de presenterades på en hemsida där boende i husen kunde söka efter en konstnär. Ett stödmaterial togs fram till husen med checklista och mallar. Det materialet är unikt och kan med fördel spridas till andra bostadsområden där det finns intresse och förutsättningar för de boende att bidra till områdets utsmyckning. Genom idén att matcha fastighetsägare i området med miljöteknikföretag och synliggöra de miljötekniska installationerna genom konstinstallationer skapades förutsättningar för unika möten. Parans dagsljussystem på Hornstulls Strand 13 illustrerades av studenter på Konstfack Anna-Lena Caffa illustrerade IFÖ:s vattenfria urinoarer på Taket 4. Genomförande Beskriv hur projektet har genomförts, uppdelat på aktiviteter så att det tydligt framgår hur projektet nått sina mål och förväntade resultat. Maria Koolen Hellmin anlitades för att ta fram checklistor och mallar, se bilagor. Maria gav också stöd till hus som visade intresse för att uppföra konstverk som en del i arbetet med mallar. Under 2009 utvecklades idén om delprojektet 100Hus Miljö med stöd från Tillväxtverket. Miljöteknikföretag rekryterades till projektet och arbetet med att matcha företag med referenshus pågick under Projektledningen träffade hus i området och lyssnade på specifika önskemål, problem och visioner. Därefter har projektledningen undersökt möjligheter med lösningar och matchningar med företag. Processen var styrd av flera faktorer ekonomi, estetik, funktion, implementering och demokratiska beslutskedjor. Under 2011 koncentrerades arbetet på uppbyggnaden av en mötesplats och demonstrationsmiljö på takterrassen på Hornsbruksgatan vid Högalidsparken. Projektet drabbades av stora förseningar och fördyringar och verksamheten öppnades först under 2012 med en samarbetspartners som ansvarig för den fortsatta driften.

4 Tillsammans med boende i Hornstull togs under 2011 initiativet till en stadsodling på takterrassen på Hornsbruksgatan. Under 2012 har en grupp boende i Hornstull övertagit verksamheten, bildat en egen förening och genom ett brukaravtal med Stockholms stad utökat odling till att omfatta delar av Högalidsparken. Aktiviteter: Enskilda möten med fastighetsägare och boende Utskick med information till Hornstull Hej Grannar Informationsmöte med konstnärer - 27 april 2009 Information till boende i Hornstull - 27 maj 2009 Samarbete med Södermalmsnytt 2009 Spridning av konceptet till Hultsfreds kommun -2009/2010 Information under festivalen En skön helg i Hornstull augusti 2010 Rekrytering av miljöteknikföretag för matchning med hus i området Uppbyggnad av en mötesplats och demonstrationsmiljö på Taket Igångsättande av en stadsodling på takterrassen och delar av Högalidsparken. 4.1 Resurser Beskriv vilka personer i den egna organisationen samt hos ev. samarbetspartners som medverkat i projektet samt vad medverkan bestått i. Ange vilka andra resurser (exempelvis utrustning, lokaler, kapital) som tillförts. Marie Eriksson - övergripande projektledning John Higson - övergripande projektledning Veronica Eriksson ekonomiansvarig, marknadsföring etc. Helena Jansson/Åsa Steinsvik projektkoordinator, kontakt med hus/boende Fredrik Forsman - projektledare miljöprojektet Niklas Svensson - projektledare miljöprojektet David Herdies projektledare 100Hus Stories (Mötesplats Hornstull) Maria Koolen Hellmin konsultstöd mallar, rådgivning, spridning till Hultsfred Tessa Praun och Ulrika Flink - Curatorer John Manoochehri konsult miljöprojektet Elin Sundqvist skribent Hej Grannar 4.2 Projektplan Beskriv start och sluttid samt viktiga huvudhändelser under projekttiden. Projektperiod 1 april december Under 2009 fattades beslut om att utöka området till att omfatta hela Hornstull (upp till Varvsgatan). Möten med Innovativ kultur och muntlig lägesrapportering har genomförts vid fyra tillfällen under projektperioden 20 november 2009, 19 augusti och 26 oktober 2010, 18 oktober På grund av svårigheterna med att få tillstånd genomförandeprojekt i husen och utökningen av projektet till miljö fattades under 2010 beslut om en reviderad och förlängd tidplan. De ekonomiska problemen med miljöprojektet och byggnationen på takterrassen lamslog hela föreningens verksamhet från maj 2011.

5 4.3 Ekonomi Beskriv ekonomiutfallet i förhållande till den budget som angavs i projektansökan. Ange också andra kompletterande resurser från andra aktörer. Här behövs också en underskrift av en revisor för att styrka att medlen från Innovativ Kultur använts enligt redovisningen. Från ansökan till start och genomförande av projektet minskade budgeten då den planerade privata finansieringen uteblev. Enligt ursprunglig budget har den största delen av resurserna lagts på projektledning och stöd från konsulter; curatorer och konstrådgivare. I och med behovet av att minska kostnaderna utgick lokal- och resekostnader i stort sett helt. Kostnader för produktion, administration och marknadsföring minskades. Se utfall i bifogad budget samt resultatrapporter från bokföring. Av de som Innovativ Kultur medfinansierade projektet med medgav Innovativ Kultur att medfinansierade Taket. De har använts till marknadsföringsinsatser genom projektets exponering på 100Hus festival augusti 2010 och genom utskick till Hornstull. Se bifogade resultatrapporter från bokföring. 5. Resultat & effekter Beskriv de uppnådda resultaten och effekterna av projektet. Beskriv vilken skillnad projektet gjort för deltagarna i projektet, för ert verksamhetsområde, för näringsliv, forskning och Stockholmsregionen. Beskriv betydelsen av stödet (finansiering och annan form av stöd) från Innovativ Kultur för projektet. Det stödmaterial som tagits fram inom projektet är unikt. Dessa mallar kan med fördel spridas till andra områden och projekt som önskar engagera de boende. Tre konstverk kom upp på husfasaderna i området. Det stora initiala intresset för att medverka i projektet visade sig sedan dala vid genomförandet. Många boende ansåg det krångligt med krav på bygglov, bristande tid och engagemang från bostadsrättsföreningarnas styrelser att driva processen med arbetsgrupper, ekonomiska beslut och tillstånd ledde i de flest fall till att projekten rann ut i sanden. Detsamma gäller arbetet med miljöprojektet. Trots de ekonomiska incitamenten så var det svårt att få till ett genomförande. Intresset var stort men i de flesta fall så prioriterade inte styrelsen i bostadsrättsföreningen att avsätta tid till att planera ett genomförande. Enskilda eldsjälar i husen tappade lusten med tiden. Genomförandet av Stories som till stor del kom att kretsa kring Hornstulls historik visade sig enklare att genomföra. Slutsatsen som kan dras från detta delprojekt är att det byggde på att det var tillräckligt med en enskild persons engagemang. Genom projektledningen fanns stöd till eleverna som dokumenterade berättelserna. En annan slutsats är att Stories hade betydligt mer resurser något som hade kunnat ha betydelse för resultaten för konst och miljö. Samtidigt var idén att boende själva skulle ges förutsättningar och möjligheter att genomföra projekten inte att 100Hus skulle göra det åt

6 dem. 6. Övrigt Efter projektperiodens officiella slut så genomförde föreningen ett projekt tillsammans med Scarlett Gallery och street art artisten ROA. Tanken var att ROA skulle uppföra konst på en eller flera fasader i området. Boende i ett hus ägt av Svenska Bostäder anmälde sitt hus. Svenska Bostäder visade dock inget intresse. Bonniers Fastigheter avsatte tid för att undersöka förutsättningarna men det gick inte att samordna med tidplanen för byggnationen av gallerian. Slutligen lämnades underlag till Stadsbyggnadskontoret för uppförande av ett konstverk på betongbunkern på Hornsbruksgatan. Det visade sig att tjänstemännen ville föredra ärendet i nämnden och att det skulle ta ett par månader. ROA valde då att utföra ett konstverk inne i den gamla likriktarstationen på Hornsbruksgatan. Det var första gången som han kom till en stad och inte kunde uppföra ett konstverk på grund av regler kring bygglov. ROA överväger dock att komma tillbaka och uppföra konstverket för att bidra till en mer kreativ diskussion om konst i det offentliga rummet.

Projektredovisningsmall Innovativ Kultur

Projektredovisningsmall Innovativ Kultur Projektredovisningsmall Innovativ Kultur Projekt Dans i Lägenhet 1. Projektidé Samma som i projektansökan med ev. behov av korrigeringar som gjorts under projektets gång. Dans i lägenhet vill etablera

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2

Innehållsförteckning. 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2 GFC STOCKHOLM BY NIGHT 2012 Innehållsförteckning 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2 2. Teknik!!!!!!!!!!! 3 3. Plats!!!!!!!!!!! 3!

Läs mer

TEXTILT GALLERI. En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm. Sanna Gustavsson och Ellen Landberg

TEXTILT GALLERI. En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm. Sanna Gustavsson och Ellen Landberg TEXTILT GALLERI En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm Sanna Gustavsson och Ellen Landberg 1 Innehållsförteckning: Inledning 3 Arbetstid och arvodering 3 Resultat 3 Nätverkande

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Rapport från seminarium i Malmö 2012-04-16 Arrangör: Delegationen för hållbara städer i samarbete, CaseLab, Malmö stad och Föreningen för byggemenskaper Plats:

Läs mer

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Matchning Södertörn Utvärdering/följeforskning Delrapport 2 Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Innehåll Inledning... 3 Komplext projekt i en föränderlig värld... 9 Projektets utveckling och nuläge...

Läs mer

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på UTVÄRDERINGSRAPPORT Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på En utvärdering av Arvsfondens lokalstöd 2007-2013 Danielle van der Burgt Kulturgeograf verksam vid Institutionen för pedagogik,

Läs mer

Granskning av evenemang

Granskning av evenemang Revisionsrapport Granskning av evenemang Halmstads kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 4 DESTINATION HALMSTAD AB

Läs mer

Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal.

Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal. Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal. BILD 2015-01-16 Uppdrag: 257482, Utvärderingsstudie Livsstilar

Läs mer

Samverkan i gränsland

Samverkan i gränsland Samverkan i gränsland Utvärdering av socialfondsprojektet Framtidsspår 2009 Vad är det som gör att ett projekt kan sägas vara framgångsrikt? Kan ett projekt sätta spår in i framtiden? Hur går det till?

Läs mer

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag Gunnar Gillberg Göteborgs universitet Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Mars 2012 Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010 Ett frö som grott Cultural planning laboratory 2010 Denna skrift är en sammanställning av verksamheten i Cultural planning laboratory och de deltagande kommunerna under 2010. Innehåll Cultural planning

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 RAPPORTERING Datum: 2014-09-01 Projektbenämning Socialt företag- fortsättning Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 Rapportförfattare Reidun Andersson Sammanfattning Denna period har

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 1 ""#$%$&'()&*&$"+,%&-./-& 01&2+,'$&3,)'#4+56& & STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND INNEHÅLL: Del I Strategi för FNUF 2012-2014 s. 2-5 Del II Hur når vi våra mål? En problemformulering och

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg 2014 Vi vill vara med! Slutrapport, ESF-förstudie Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg Telefon: 010-487

Läs mer

Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003

Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003 Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003 Årets uppdrag Regionala beredningen ansvarar för att bidra med kunskap till landstingsfullmäktige om medborgarnas behov kopplat till det övergripande målet

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

Utvärdering av projektet Kultur Strategi och Framtid. Juni 2014

Utvärdering av projektet Kultur Strategi och Framtid. Juni 2014 Utvärdering av projektet Kultur Strategi och Framtid Juni 2014 S a m m a n f a t t n i n g Kulturparken Småland AB har tillsammans med Macken Ekonomisk förening och Jönköpings läns Museum genomfört kompetensutvecklingsprojektet

Läs mer

Folkets Hus. Engagemang, gemenskap & kreativitet SOCIALHÖGSKOLAN HT13. Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25

Folkets Hus. Engagemang, gemenskap & kreativitet SOCIALHÖGSKOLAN HT13. Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25 SOCIALHÖGSKOLAN HT13 Folkets Hus Engagemang, gemenskap & kreativitet Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25 Vi vill skapa en nystart av Folkparken på väster i Lund

Läs mer

Inledningsfas 2009 2010. Slutrapport, journalnummer 2009 919

Inledningsfas 2009 2010. Slutrapport, journalnummer 2009 919 Inledningsfas2009 2010 Slutrapport,journalnummer2009 919 SAMMANFATTNING...3 PROJEKTIDÉ OCH BAKGRUND SOM DEN FORMULERADES I ANSÖKAN...3 SYFTE OCH MÅLGRUPP...4 FÖRANKRING PÅ FÅRÖ OCH GOTLAND...4 PROJEKTETS

Läs mer

kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4

kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4 kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4 Bild omslag: Akvarellmuseet, foto: Kalle Sanner Statens kulturråd 2010 ISSN 1654-210x ISBN 978-91-85259-74-8 Statens kulturråd, Box

Läs mer