Vi har en idé om Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi har en idé om Stockholm"

Transkript

1 Vi har en idé om Stockholm 99 steg del 1 av 3 Presentation Socialdemokraterna STOCKHOLM

2 Stockholm - den trygga staden och den rättvisa staden Människorna är stadens viktigaste resurs. Vi socialdemokrater tänker driva en målmedveten politik för mänsklig trygghet och tillväxt. Därför satsar vi stort på barnen och de äldres behov. Vi satsar på att ge unga och kvinnor trygghet när de vistas ute, i tunnelbanan och är på väg hem från jobbet eller restaurangen. Vi socialdemokrater tror på en rättvis stad. En stad som ger alla likvärdiga möjligheter till en god utbildning, ett jobb, en bostad och egen inkomst. Vi tror att rättvisa villkor är bra för alla. Ett rättvist samhälle minskar motsättningarna, förebygger våld och kriminalitet, skapar respekt mellan människor och ger fler chansen till ett lyckligt liv. En rättvis politik lönar sig och är därför samhällets viktigaste investering i sin egen framtid. En trygg stad har låg brottslighet. Brottbekämpning och trygga miljöer ska bli ett nytt socialdemokratiskt insatsområde. Socialdemokratin i Stockholm har enats om 99 punkter för ett bättre Stockholm. Punkterna spänner över ett brett fält av frågor som vi vet kommer att ge stockholmarna ett bättre samhälle. Frågorna spänner över vitt skilda områden och arbetet för att uppfylla punkterna fördelas på kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige och riksdagen. Tillsammans kan vi lova 99 punkter för ett bättre Stockholm. Vi har valt att redovisa våra löften till stockholmarna i punktform. Det ger en tydlighet mot medborgarna som enkelt får en översikt över vilken politik vi går till val på de kommande fyra åren. Samtidigt ger det en tydlighet mot dem som är satta att granska oss. Våra löften tål granskning.

3 En trygg uppväxt för barnen En trygg uppväxt lägger grunden för resten av livet. Barnens uppväxt kommer att bli en av våra viktigaste områden kommande valperiod. 28. Mer än 300 nya förskoleavdelningar ska öppnas. Köerna ska bort. Barnomsorgsgarantin ger alla en plats i förskolan. 29. Max 13 barn i varje förskolegrupp Barngruppernas storlek ska minska, målet är 13 barn per småbarnsgrupp och 18 barn per storbarnsgrupp. Personaltätheten och andelen förskollärare ska öka. Vi vill ha minst två förskollärare i varje barngrupp. 30. Förskolan ska vara gratis Vi vill införa en avgiftsfri förskola under nästa mandatperiod. Vi vill att förskolan ska vara lika självklar som grundskolan. Alla barn ska garanteras en förskoleplats inom sin stadsdel. 31. Rätt till förskola hela dagen Barn till föräldralediga och arbetslösa ska få rätt till heltid i förskolan. 30- timmarsregeln tas bort. 32. Välutbildad personal i förskolan Alla anställda i Stockholms förskolor ska få möjlighet till vidareutbildning. Fritids med meningsfull verksamhet Fritids måste bli en bra mötesplats med meningsfull verksamhet, en plats som ger stöd ut i vuxenlivet. 33. Fritids för alla under 12 år Fritids måste bli en bra mötesplats med meningsfull verksamhet, en plats som ger stöd ut i vuxenlivet. Alla barn upp till tolv år ska få rätt till en plats i någon av Stockholms fritidshem eller fritidsklubbar.

4 34. Mötesplatser för unga Varje stadsdel ska ha minst en mötesplats för ungdomar på fritiden. 35. Alla barn ska erbjudas plats på kollo. Alla barn har rätt till en sommarupplevelse. 36. Avgiftsfritt fritids Avgiften för plats i ett fritidshem eller fritidsklubb avskaffas efter hand under mandatperioden. Personaltätheten på fritidshemmen ska öka med 20 procent. Det motsvarar ca 350 heltidstjänster. 37. Nytt Fryshus i Vällingby Vi vill bygga ännu ett Fryshus, nu för ungdomarna i Västerort. Det nya Fryshuset ska inrymmas i gamla St. Jacobi gymnasium i Vällingby. En skola för alla! Skolan är välfärdssamhällets viktigaste verksamhet. En bra skola är tydlig med sin uppgift men tolerant ifråga om livssyn och samhällsåskådning. En bra skola förenar människor från olika samhällsgrupper, etnisk bakgrund och religiös inriktning. En bra skola är demokratisk och levande. 38. Alla ska kunna läsa, räkna och skriva Alla grundskolelever ska uppnå godkänt betyg i svenska, matematik och engelska när de lämnar grundskolan. Under kommande valperiod ska alla skolor utarbeta åtgärdsprogram för de elever som har störst behov. 39. Lugn och ro i skolan Skolan är en arbetsplats för såväl elever som personal. För att den ska fungera krävs en lugn skolmiljö. Varje skola ska utarbeta gemensamma regler så att eleverna kan koncentrera sig på skolarbetet och som garanterar respekten för varje individ. Lärarnas roll ska stärkas. 40. All mobbning ska motverkas Ingen elev ska behöva känna sig rädd att gå till skolan. Samtliga skolor ska utarbeta särskilda handlingsprogram mot mobbning. Skolinspektörerna ska

5 fokusera på skolans grundkunskaper, lugn och ro i skolmiljön samt skolans åtgärder mot mobbning. 41. Stockholms skolor ska verka för integration och tolerans Etniska och religiösa friskolor är ett nederlag för hela samhället och bidrar till ökad segregation. Vi säger nej till nya etniska och religiösa friskolor. Vi vill öppna den kommunala skolan, göra den mer tolerant för elever med olika etnisk och religiös bakgrund. Alla skolor ska vara bra skolor. De skolor som förlorar elever ska, så långt det går, stödjas för att inte utarmas. 42. Språket är avgörande för utbildning och framtida jobb Språket är avgörande för all inlärning. Under kommande valperiod genomförs en storsatsning på barnens språkutveckling. 43. Fler lärare I de 20 Stockholmsskolor där behoven är som störst, ska 50 extra miljoner satsas på mer personal. 44. Varje elev är unik. Skolan får inte bli en fabrik Stockholms skolor ska utarbeta individuella mål- och utbildningsplaner som anpassas för varje elev i skolan. Alla ska uppnå skolans mål. Men vägen dit ska förbereda för det moderna arbetslivet och därför baseras på mångfald och individualisering. 45. Stöd till föräldrarna Föräldrautbildning och självhjälpsgrupper ska stödja föräldrar så att de kan hjälpa sina barn med skolarbetet. Vi avser också verka för andra former av läxhjälp, t ex via Fritids, voluntärstöd m.m. 46. En gymnasieskola med plats för alla Samtliga grundskoleelever i Stockholm ska beredas plats att kunna gå vidare till gymnasiet. Åldrande med värdighet och trygghet De allra äldsta blir fler och fler men är också de som oftast har sämst ekonomi och störst omvårdnadsbehov. Vi socialdemokrater vill ge de äldre en trygg och värdig ålderdom.

6 47. Rätt till hemtjänst för alla över 75 år Alla stockholmare över 75 år får rätt till två timmars hemtjänst i veckan utan biståndsprövning. 48. Servicehusen ska vara kvar Dagens servicehus för de äldre blir kvar. Under perioden tänker vi bygga minst nya äldrebostäder. Äldre med annat modersmål ska uppmärksammas och ges möjlighet att bo tillsammans. I samverkan mellan de kommunala bostadsbolagen och bostadsförmedlingen ska vi underlätta för interna omflyttningar för äldre, dels inom beståndet, dels till särskilda seniorboenden. 49. Äldrevården ska byggas ut Äldrevården ska anpassas till de äldres varierande behov. Ett äldreteam eller en äldrevårdscentral ska inrättas i varje stadsdel. Alla över 65 år ska erbjudas ett hälsosamtal med regelbunden uppföljning. 50. Äldrevården ska samverka bättre Samverkan mellan sjukvården och den kommunala hemtjänsten ska förbättras. Den enskilde och personalen i vårdkedjan ska känna trygghet i att man har rätt information. 51. Enhetstaxa i färdtjänsten Vi tänker ta bort zonerna i färdtjänsten och införa enhetstaxa med 70 kr för alla färdtjänstresor. Vi vill dessutom öka resetilldelningen för de grupper som har störst behov. 52. Bättre mat på äldre dar En god och nyttig måltid skapar trivsel och förebygger sjukdomar. Personalen inom den kommunala hemtjänsten och på servicehusen ska få utbildning i god och nyttig kost. Man ska kunna välja om man vill ha en matlåda eller ett mål mat i hemmet. 53. Trygghetslarm över 65 år Alla över 65 år ska, om de så önskar, ges möjlighet att få ett trygghetslarm.

7 54. Torg och parker ska bli trygga Städningen och bevakningen av stadens parker ska förstärkas så att de äldre törs och trivs med att vistas ute. På försök ska ett system med parkvakter införas. Sjuk- och hälsovård - med patientens trygghet i centrum Sjukvården är en av samhällets kärnverksamhet och får inte bolagiseras. Vi vill sätta patientens trygghet i centrum och satsa på dem med störst behov. 55. Sjukhusen tillhör alla Nej till utförsäljning av akutsjukhusen och privata försäkringslösningar. Vård ska erbjudas efter behov och inte efter plånbok. Sjukhusen ska bibehållas i Landstingets ägo. 56. Fler närakuter Vi vill inrätta två nya närakuter, en i Vällingby och i Liljeholmen. 57. Rätt till ett andra utlåtande Patienternas ställning i sjukvården ska stärkas. Den som känner sig otrygg med ett hälsoutlåtande ska ges rätt till ett andra utlåtande (så kallat second opinion ). 58. Hembesök för barn och äldre Vi vill att barn och äldre som blir sjuka kan få hembesök av en läkare från Jourläkarbilarna. 59. Barnkompetens på närakuterna Vi kompletterar alla närakuter med en särskild barnkompetens. Sjukvården för barn fortsätter att vara gratis, även på akutmottagningarna. 60. Tandvården ska bli billigare Skillnaderna mellan sjukvård och tandvård ska minska. Tandvården ska vara gratis för unga upp till 24 år. En undersökning ska kosta högst 200 kr.

8 Kostnader för behandlingar som överstiger kronor ska subventioneras med 70 procent, och kostnader över kronor ska subventioneras med 90 procent. 61. Hälsocertifierade skolor Vi erbjuder alla skolor möjlighet att bli hälsocertifierade. Skolmat, skolhälsovård, schemalagd motion och uppmuntran till aktiv lek ska stärka barnens hälsa. 62. Vårdlots för äldre och psykiskt sjuka Äldre som blir sjuka och de psykiskt sjuka ska erbjudas vårdlots som samordnar sjukvården mellan landstingets sjukvård och den kommunala omsorgen. Ingen ska falla mellan stolarna. 63. Trygghetskvitto vid psykisk sjukdom Vi vill att alla som skrivs ut från en psykiatrisk slutenvård ska få ett trygghetskvitto på fortsatt behandling i öppenvården och inom den kommunala omsorgen. Ingen ska lämnas på gatan! Trygg och säker på stan Brottbekämpning och trygga miljöer ska bli ett nytt socialdemokratiskt insatsområde. Tillsammans med polisen avser vi bekämpa all form av brottslighet samtidigt som vi tillsammans med frivilliga lägger kraft på att bekämpa orsakerna till brottslighet. Kvinnor och barn sätts i centrum. 64. Förebygga brott Alla ska känna sig trygga i Stockholm. Polisens uppgift är att ingripa vid brott medan samhället i övrigt ska bekämpa orsakerna till kriminalitet. Kopplingen mellan droger och kriminalitet är tydlig. Samarbetet med polisen avseende drogrelaterad brottslighet ska stärkas. Arbetet med att både förebygga och behandla missbruk ska förbättras. 65. Snabbare reaktion och samhällstjänst Stockholm ska be regeringen att få bli försökskommun för dygnet-runtdomstolar för lindrigare ungdomsbrott. Genom snabb reaktion och möjlighet att döma till samhällstjänst, kombinerat med stöd, vill snabbt återföra ungdomar till den rätta vägen.

9 66. Nolltolerans i kollektivtrafiken Brott som begås i tunnelbanan, på bussar, tåg eller på stationer ska anmälas. Det gäller alla brott, stora som små. 67. Tunnelbanan ska bli säkrare Kameraövervakningen i SL-trafiken ska öka. Vi vill införa kameraövervakning på alla T-bane- och pendeltågsstationer. 68. Samarbetet med polisen ska fördjupas och ges extra stöd Satsningen inriktas på förebyggande arbete med skolorna, idrottsföreningar, fritidsgårdar, bostadsrättsföreningar och syftar till att förebygga brott. 69. Stödet till Farsor och Morsor på stan och Lugna Gatan ska öka Fler vuxna på stan ökar tryggheten, för alla. 70. Staden ska få ett belysningsprogram De mörka delarna av staden ska lysas upp. Farliga miljöer ska identifieras och byggas bort. Alla ska våga gå genom Stockholm. 71. Offentliga miljöer ska städas och klottersaneras Fula miljöer uppmuntrar till våld och brott. Därför ska viktiga mötesplatser få ett särskilt städ- och uppsnyggningsprogram. 72. Stopp för hatbrott De brott som drabbar människor på grund av deras åsikter, ursprung, kön eller sexuell läggning ska stoppas. Stockholm ska bli en säkrare stad för alla. Hedersrelaterat våld inom alla kulturer ska bekämpas. 73. Kampanj för kvinnofrid och trygghet Våld och sexuella övergrepp mot kvinnor har sociala skäl samt ursprung i attityder och drogmissbruk. Vi ska starta en bred kampanj i skolor, på gym och offentliga platser för att påverka mäns attityder, försvåra spridning av droger och steroider samt bygga bort farliga miljöer.

10 74. Skydd för utsatta kvinnor Stödet till samarbetet med kvinnojourer ska öka. Vi vill att alla kvinnor ska känna sig trygga i Stockholm. 75. Stockholm mot trafficking Trafficking är den råaste och mest avskyvärda formen av våld mot kvinnor som existerar. Handeln omsätter miljardbelopp och har förgreningar även till Sverige. Stockholm ska bli en föregångare i arbetet mot handel med kvinnor, såväl nationellt som internationellt. Ett Stockholm för alla! En stad för alla kräver att samhällets satsar offensivt på att erbjuda nya bostäder, att idrottsföreningar kan utöva sin verksamhet och att den offentliga verksamheten fungerar väl, att personalen är motiverad och har god utbildning. 76. Fler lägenheter nya bostäder ska byggas under nästa mandatperiod. Bostadsbristen ska byggas bort. 77. Billigare lägenheter Priserna på bostäderna i Stockholm ska pressas ner ytterligare genom ökad konkurrens och nya produktionsmetoder. 78. Ungdomar får hjälp att hyra lägenhet Stockholm ställer upp med kommunal hyresgaranti för de ungas hyreskontrakt. 79. Allmännyttan ska ge trygghet Allmännyttan måste ta ett ökat socialt ansvar. Vräkningar av barnfamiljer måste minska. De hemlösas situation måste lösas genom aktiv uppsökeriverksamhet, stöd från sociala myndigheter och psykiatrin och tillgång till bostäder där aktivt stöd ges. 80. Fler idrottsplatser

11 Under kommande valperiod ska vi bygga 8 stycken nya idrottsplatser eller anläggningar i Stockholm. 81. Föreningsdrift ska uppmuntras Simhallar, och idrottsplatser behöver inte drivas av kommunen om föreningarna hellre gör det själva. Via avtal kan föreningarna ta över ansvaret för driften. 82. Rätt att jobba heltid Alla anställda i Stockholms stad och Stockholms läns landsting får rätt att jobba heltid. 83. Arbetsmarknadsåtgärder och fler Plusjobb För att underlätta inträdet på arbetsmarknaden utökas de ordinarie arbetsmarknadsprogrammen med platser i Stockholm. Särskilda satsningar för invandrare, funktionshindrade och för svårsysselsatta. 84. Höjt tak för lönebidrag För de arbetshandikappade som går i arbete höjs lönebidraget till kr i månaden från den 1 januari Fler ska kunna få jobb genom lönebidrag. 85. Taken i a- kassan ska höjas Vi vill höja det högsta taket i a- kassan så att det på årsnivå motsvarar ungefär 7,5 prisbasbelopp. Därmed höjs taket med cirka 200 kronor per dag så att de allra flesta får ut 80 procent av sin tidigare inkomst. 86. Ett tillgängligt Stockholm Insatserna för att öka tillgängligheten för funktionshindrade ska förstärkas. Fysiska hinder ska byggas bort, T-baneplattformar höjas och ny teknik introduceras. Till 2010 ska Stockholm bli världens mest tillgängliga stad.

www.stockholm.socialdemokraterna.se

www.stockholm.socialdemokraterna.se VI SOCIALDEMOKRATER TROR på framtiden för Stockholmsregionen. Här finns storstadens mångfald, puls och spänning men också skärgård och storslagen natur. Här finns många av Sveriges mest innovativa och

Läs mer

Satsa på. Stockholm. Supporter och medlem. Ja, jag vill bli. i socialdemokraterna. Socialdemokraterna. Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm.

Satsa på. Stockholm. Supporter och medlem. Ja, jag vill bli. i socialdemokraterna. Socialdemokraterna. Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm. Socialdemokraterna Svarspost Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm För att vi skall kunna ta hand om dig på bästa sätt kommer vi att lägga in dina uppgifter i vårt register. Satsa på Stockholm Ja, jag vill

Läs mer

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer

Framåt Västerås. Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås. Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08

Framåt Västerås. Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås. Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08 Framåt Västerås Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08 Innehåll Framåt Västerås!... 3 Ett växande Västerås vår utmaning....

Läs mer

Vi BYGGER MALMÖ HELT.

Vi BYGGER MALMÖ HELT. Vi BYGGER MALMÖ HELT. FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ Malmö är idag en ung, modern och global kunskapsstad. Våra stora investeringar i infrastruktur, miljö och högskola har gett fantastiska resultat. Malmös nutidshistoria

Läs mer

100 förslag för ökade klyftor

100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor...1 100 250 miljarder i skattesänkningar...3 99 Dyrare bredband...3 98 Avskaffad bibliotekslag...4 97 Skärpt arbetsvillkor i a-kassan...4 96

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja!

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! u p p l a n d s v ä s b y Valfrihet om du själv får välja! KRISTDEMOKRATERNA UPPLANDS VÄSBY KOMMUNPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2014 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

För ett feministiskt Stockholm

För ett feministiskt Stockholm För ett feministiskt Stockholm Politik för Stockholms stad Feministiskt initiativ Storstockholm 2014 Innehållsförteckning För ett feministiskt Stockholm... 1 Att färdas väl genom livet... 1 A. Medborgardemokrati...

Läs mer

Partikongressens beslut - riktlinjer

Partikongressens beslut - riktlinjer Partikongressens beslut - riktlinjer 4.2 Ett Sverige i sammanhållning 5 4.2.1 Orättvisor och klyftor är inte lösningen Hur många som är i behov av socialbidrag är ett tydligt mått på hur samhället förmår

Läs mer

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer

Valplattform för en välfärd utan vinstintressen

Valplattform för en välfärd utan vinstintressen Valplattform för en välfärd utan vinstintressen Valplattform för Vänsterpartiet Mölndal 2014-18 I årets val i september skapas grunden för Mölndals och dess innevånares framtid. Under det sista decenniet

Läs mer

31 AUGUSTI 2010 SOCIALDEMOKRATERNAS, MILJÖPARTIETS OCH VÄNSTERPARTIETS REGERINGS- PLATTFORM FÖR HELA SVERIGE

31 AUGUSTI 2010 SOCIALDEMOKRATERNAS, MILJÖPARTIETS OCH VÄNSTERPARTIETS REGERINGS- PLATTFORM FÖR HELA SVERIGE 31 AUGUSTI 2010 SOCIALDEMOKRATERNAS, MILJÖPARTIETS OCH VÄNSTERPARTIETS REGERINGS- PLATTFORM 2011 2014 2/18 3/22 Innehållsförteckning ANSVAR...3 4 ETT FRAMGÅNGSRIKT SVERIGE...4 5 1. 100 000 FLER JOBB,

Läs mer

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Innehållsförteckning MÖJLIGHETERNAS NACKA... 4 SKARPA FÖRSLAG I BUDGETMOTIONEN... 6 KOMMUNSTYRELSEN OCH ÖVERGRIPANDE... 6 ARBETS- OCH

Läs mer

Valprogram 2014 2018

Valprogram 2014 2018 Valprogram 2014 2018 Innehåll 3 Klimat 3 Förnybar energi Energianvändning Trafik 4 Infartsparkeringar Kollektivtrafik Spårbilar 5 Bilpooler och samåkning Cykling Maten 5 Utbildning Skola 6 Grön skoltråd

Läs mer

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige 5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige Innehåll Olika sätt att leva ihop Att ta hand om barn och unga Barnomsorg Grundskola Gymnasieskola Skolan och demokrati Ekonomiskt stöd till familjer Foto:

Läs mer

Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden.

Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden. VÄGVALET VI VILL GÖRA SVERIGE TILL ETT MÖJLIGHETERNAS LAND Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden. När

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA.

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. VALMANIFEST 2014 Till alla. ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. VALMANIFEST 2014 Sid. 10 En ambitiös jobbpolitik. För

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA

MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA Handlingsprogram 2010-2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA... 3 JOBBEN FÖRST I KUNGSBACKA... 4 ATT BO I KUNGSBACKA... 5 FÖR- OCH GRUNDSKOLA... 7 GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNING...

Läs mer

Trygghet, rättvisa och utveckling

Trygghet, rättvisa och utveckling Socialdemokraterna Trygghet, rättvisa och utveckling - högre ambitioner för landstinget Landstinget i Uppsala län, s-gruppen Box 602 751 25 Uppsala Besök: Slottsgränd T: 018-611 60 13 www.socialdemokraterna.se/uppsalalan

Läs mer

FOKUSFRÅGOR 2014-2018

FOKUSFRÅGOR 2014-2018 FOKUSFRÅGOR 2014-2018 Möjligheternas kommun Politik, näringsliv och kommunikation Sverigedemokraterna anser att tröskeln mellan politiker, ansvariga tjänstemän och företagarna i kommunen ska vara så låg

Läs mer

Sollentuna kan bli bättre för alla!

Sollentuna kan bli bättre för alla! Sollentuna kan bli bättre för alla! Socialdemokratiskt förslag till Budget 2007 Politisk inriktning för 2007 Inledning Sollentuna är en bra kommun att leva och bo i, men det finns också mycket som kan

Läs mer

Det liberala alternativet

Det liberala alternativet Det liberala alternativet Politikens främsta uppgift är att skapa förutsättningar inte hinder för initiativ och alternativ. Vår politik bygger på ett förtroende för den enskilda människans kraft att göra

Läs mer

Socialdemokraternas förslag till budget 2014

Socialdemokraternas förslag till budget 2014 (S):1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING NYSTART FÖR STOCKHOLM 4 En stad som växer genom arbete, utbildning och investeringar 4 Ett Stockholm som arbetar 5 Bryt utvecklingen mot sjunkande resultat i skolan 9 Utveckla

Läs mer

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa.

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. 1 Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. I Fas 3, numera omdöpt av regeringen till sysselsättningsfasen fanns i januari 2013 mer än 33 700 personer, vilket

Läs mer

RAPPORT Ung och förälder - en omöjlig kombination? K r i s t d e m o k r a t i s k a u n g d o m s f ö r b u n d e t

RAPPORT Ung och förälder - en omöjlig kombination? K r i s t d e m o k r a t i s k a u n g d o m s f ö r b u n d e t RAPPORT Ung och förälder - en omöjlig kombination? K r i s t d e m o k r a t i s k a u n g d o m s f ö r b u n d e t Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Boende s. 4 a) Bygg för framtiden b) Skattebefria

Läs mer