Efter att detaljplanerna är antagna ska det i anslutning till planområdet göras en kommungränsjustering mellan Stockholms stad och Nacka kommun.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Efter att detaljplanerna är antagna ska det i anslutning till planområdet göras en kommungränsjustering mellan Stockholms stad och Nacka kommun."

Transkript

1 Reviderat start-pm Dnr KFKS 2006/ Projekt (8) Kommunstyrelsen Startpromemoria för stadsbyggnadsprojekt för trafikplats Skrubba-Lindalen, väg 229 och Ältabergsvägen, del av fastigheten Erstavik 6:1 m.fl., Älta, Nacka kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner startpromemorian. Sammanfattning Syftet med projektet är att åstadkomma en ny trafikplats i anslutning till vägporten under Tyresövägen mellan Töresjövägen och Ältabergsvägen, och på så sätt skapa förutsättning för utveckling av områden i Nacka, Stockholm och Tyresö kommun. Längs med Ältabergsvägen anläggs inom projektet även av en gång- och cykelväg. Vidare ska planområdets nordvästra hörn planläggas för handel och verksamheter. Planområdet ligger söder om Älta och omfattar ett nästan 24 ha stort område i både Stockholms stad och Nacka kommun. Planområdet omfattar området mellan Ältabergsvägen och Tyresövägen, samt den planerade trafikplatsen vid vägporten under Tyresövägen mellan Töresjövägen och Ältabergsvägen. Området utgörs idag främst av befintliga bilvägar samt bullerstörd och relativt outnyttjad naturmark. Formellt beslut om att påbörja detaljplaneläggning togs i och med att kommunstyrelsen godkände start-pm Den nu aktuella handelsetableringen finns inte med i gällande start-pm, varför ett reviderat start-pm tagits fram. Projektet har delats in i två detaljplaneetapper. Etapp 1 omfattar själva trafikplatsen och är planerad att antas våren 2010, medan etapp 2 omfattar Ältabergsvägen och angränsande område och är planerad att skickas på samråd våren Parallellt med detaljplaneläggningen tar Vägverket fram en arbetsplan för trafikplatsen, vilken planeras att fastställas våren Efter att detaljplanerna är antagna ska det i anslutning till planområdet göras en kommungränsjustering mellan Stockholms stad och Nacka kommun. Syfte och mål Huvudsyftet med projektet är att åstadkomma en ny trafikplats i anslutning till vägporten under Tyresövägen mellan Töresjövägen och Ältabergsvägen. Trafikplatsen kommer att avlasta befintliga och framtida bostadsområden både i Nacka och Tyresö kommun från störande genomfartstrafik och skapa förutsättningar för utveckling av områden i alla tre kommunerna. Trafikplatsen är för Nacka kommuns del bl.a. en Planenheten Postadress Besöksadress Telefon E-post Nacka kommun Granitvägen 15 Växel Nacka Nacka Direkt Mobil Organisationsnummer Fax

2 2 (8) förutsättning för bostadsområdet Södra Hedvigslund, där utbyggnad pågår, och för Älta verksamhetsområde, där planläggning pågår. Projektet innefattar även att anlägga en gång- och cykelväg längs med Ältabergsvägen, vilken är en del av ett regionalt gång- och cykelstråk. I området mellan Ältabergsvägen och Tyresövägen ska projektet även redovisa placering av de bullerskydd som behövs för att klara bullernormerna för de nya bostäderna i planområdet Södra Hedvigslund. Under projektarbetet har den framtida användningen av området närmast Ältavägen, mellan Ältabergsvägen och Tyresövägen, kommit upp till diskussion. Ett nytt syfte med projektet är därför att planlägga ett område på ca 350 x 50 m för handel/verksamheter. Gestaltningen är viktig då området ligger väl synlig vid den viktigaste infarten till Älta, och ny bebyggelse här kan få en slags entréfunktion för Älta. Områdets utformning behöver även anpassas till att det ligger i nära anslutning till Tyresövägen, vilken är både bullerstörd och farligt gods-led. Planläggningen av området för handel/verksamhet ska ske i samarbete med en exploatör som utses via markanvisning, vilket förenklar möjligheten att få till en bra utformning av området. Efter att detaljplanerna är antagna ska det göras en kommungränsjustering mellan Stockholms stad och Nacka kommun, vilken i huvudsak kommer att medföra att de delar av planområdet som ligger norr om Tyresövägen kommer att ligga i Nacka kommun medan de delar som ligger söder om kommer att ligga i Stockholms stad. Bakgrund Planprojektet har sin bakgrund i att Nacka, Tyresö och Stockholms kommuner sedan år 2003 driver ett samarbetsprojekt för att arbeta fram en gemensam strategi för LÄSKområdet (Lindalen-Älta-Skrubba). En av de viktigaste frågorna inom LÄSK-samarbetet är att förbättra huvudvägnätet inom området, där den aktuella trafikplatsen har stor betydelse. Trafikplatsen är en förutsättning för en fungerande trafikförsörjning av bostadsområdet Södra Hedvigslund som idag är under uppbyggnad. När detaljplanearbetet för Södra Hedvigslund påbörjades var det tänkt att området skulle trafikförsörjas med den planerade Lindalens trafikplats, vilket också anges i start-pm:et som godkändes av kommunstyrelsen i november Lindalens trafikplats, vilken skulle ligga vid Grustagsvägens vägport under Tyresövägen, planlades 1972 men har aldrig byggts ut. I programmet för Södra Hedvigslund (godkänt av kommunstyrelsen ) anges att det i pågående trafikutredning har framkommit ett förslag om att trafikplatsen istället skulle placeras vid vägporten under Tyresövägen mellan Töresjövägen och Ältabergsvägen, men att fortsatt utredning får visa vilket alternativ som ska genomföras. I detaljplanen för Södra Hedvigslund som vann laga kraft sägs att en trafikplats ska anordnas enligt förslag ovan, men att trafikplatsen regleras i en särskild detaljplan. Detta innebär att området för den tänkta trafikplatsen, som ingick i programområdet, inte ingår i planområdet. Kommunerna enades 2005, i samband med att en trafikanalys för önskvärd framtida trafikstruktur för områdena Hedvigslund, Lindalen och Skrubba togs fram av de tre kommunerna, om att den planerade trafikplatsen skulle få ett nytt läge i den nu aktuella lokaliseringen.

3 3 (8) Vägverket tog under 2006 fram en förslagshandling till förstudie, daterad , med syfte att förbättra trafikförsörjningen för befintliga och tillkommande bostads- och verksamhetsområden inom LÄSK-området, vilken bl.a. utreder trafikplatsens lokalisering. Länsstyrelsen beslutade att utbyggnaden av en trafikplats enligt redovisad förstudie inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Vägverket föreslår i ett ställningstagande från att en arbetsplan för trafikplatsen ska tas fram, och framför samtidigt att den lämpligaste lokaliseringen för trafikplatsen är i anslutning till vägporten under Tyresövägen mellan Töresjövägen och Ältabergsvägen. Förstudiens förslagshandling utgör tillsammans med Länsstyrelsens beslut och Vägverkets ställningstagande den kompletta förstudien. Beslut togs i Nacka (KF /24), Stockholm och Tyresö kommuner vad gäller intentionsavtal om finansiering av ny trafikplats, med bilagd idéskiss och sammanhörande exploateringskalkyl. Beslut om avtal om arbetsplan för ny trafikplats togs i Nacka kommun (KS ) samt i de övriga två kommunerna. Kommunstyrelsen i Nacka tog beslut om att ingå avtal med Tyresö kommun, Stockholms Stad och Vägverket om arbets- och kostnadsfördelning för att upprätta bygghandlingar för ny trafikplats. Vägverket påbörjade arbete med arbetsplan för trafikplatsen sommaren Arbetsplanen var på utställning sommaren 2009 och är planerad att fastställas våren Formellt beslut om att påbörja detaljplaneläggning togs i och med att kommunstyrelsen godkände start-pm Den nu aktuella handelsetableringen finns inte med i gällande start-pm, varför ett reviderat start-pm nu tagits fram. Projektet har därefter delats in i två detaljplaneetapper. Etapp 1 omfattar själva trafikplatsen medan etapp 2 omfattar huvuddelen av Ältabergsvägen och angränsande område. Detaljplanen för etapp 1 var utställd 18 nov 16 dec 2009 och antagande planeras till våren För etapp 2 planeras detaljplanesamråd till våren Preliminär avgränsning Planområdet är beläget söder om Älta och omfattar ett nästan 24 ha stort område som ligger både i Stockholms stad och Nacka kommun. Planområdet omfattar främst

4 4 (8) Ältabergsvägen, området mellan den och Tyresövägen, samt den planerade trafikplatsen vid vägporten under Tyresövägen mellan Töresjövägen och Ältabergsvägen. De delar av planområdet som ligger i Nacka kommun utgörs främst av fastigheten Erstavik 6:1, som ägs av Stockholms stad, vilken upptar området runt trafikplatsen på båda sidor om Tyresövägen. Den västra delen av planområdet ligger delvis i Nacka kommun och utgörs huvudsakligen av en del av den kommunala fastigheten Älta 10:1, men upptas även av en del av samfälligheten Älta S:3. Statliga och kommunala intressen samt kommunala planer Det aktuella området berörs inte av riksintressen, strandskydd eller övriga naturvärden. I Nacka kommuns översiktsplan från 2002 är planområdets markanvändning betecknat som natur. I översiktsplanen finns en föreslagen trafikplats vid Tyresövägen söder om Älta, vilken dock ligger i ett läge öster om det här aktuella. Trafikplatsen redovisas i översiktsplanen med ramper i endast en riktning till skillnad från aktuellt förslag med fullständig trafikplats med ramper i båda riktningar. I Stockholms översiktsplan från 1999 är planområdet markerat som natur och park. Söder om trafikplatsen finns i översiktsplanen ett utvecklingsområde för verksamheter. Den del av planområdet som ligger i Stockholms stad är huvudsakligen planlagd. I gällande plan från 1962 finns en anslutning till Tyresövägen söderifrån, vilket skulle utgöra en förlängning av Skrubba Malmväg. Av de delar av planområdet som ligger i Nacka kommun är den södra delen, där trafikplatsen kommer att ligga, huvudsakligen inte planlagd. För den östligaste delen av planområdet gäller dock detaljplan S226, fastställd , som där är planerad för trafikändamål. Denna detaljplan gjordes för att möjliggöra den inte utbyggda Lindalens trafikplats, och kommer att upphävas för de delar som berörs av den nya trafikplatsen. För den norra delen gäller detaljplan S34 som fastställdes och detaljplan D96 som vann laga kraft Detaljplan S34, vilken upptar den nordvästligaste hörnan av planområdet är planlagd som parkmark, medan detaljplan D96 är planlagd som huvudgata. Stockholms stad beslutade 2006 om start-pm för planläggning av Ältabergsvägen och ny trafikplats i Skrubba, vilken är Stockholms stads motsvarighet till detta start-pm. Vidare beslutade Stockholms stad 2004 att påbörja planarbetet för Skrubba malmväg, vilken ska förlängas och sammankopplas med trafikplatsen. I aktuell Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län finns inte den aktuella trafikplatsen med. Ett förslag till Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms läns har tagits fram av Länsstyrelsen tillsammans med Vägverket och Banverket. Länsplanen förväntas fastställas i mars I förslaget till länsplan finns trafikplatsen med och kostnaden anges till ca 66 miljoner kronor. Vidare anges av trafikplatsen ska finansieras med hjälp av trängselskatt och medfinansiering.

5 5 (8) Planeringsförutsättningar/Planförslaget Området innefattar Ältabergsvägen i hela dess sträckning samt angränsande områden både mot Tyresövägen och mot Älta. Stora delar av planområdet upptas av naturmark av begränsat naturvärde, huvudsakligen bevuxen med blandskog med öppnare partier närmast vägarna. Topografin i området är relativt flack, dock med höjdpartier främst i väst och öst. Området är relativt otillgängligt och outnyttjat, och har följaktligen inte något större rekreationsvärde. Området är obebyggt, men gränsar i norr till befintliga och planerade bostadsområden i södra Älta. I princip hela planområdet ägs av Stockholms stad, både det område som ligger i Stockholm och det östra av de delområden som ligger i Nacka kommun, vilket utgörs av fastigheten Erstavik 6:1. Det västra delområdet i Nacka utgörs främst av en del av den kommunala fastigheten Älta 10:1, men även av en del av samfälligheten Älta S:3. Planområdet är beläget i anslutning till Tyresövägen, vilket orsakar höga bullernivåer och även har stark påverkan på mark- och luftförhållanden. Stora delar av planområdet, i anslutning till Tyresövägen, kommer att upptas av bullerskydd i form av bullervallar och bullerplank. Dessa uppförs för att klara bullernormerna i bostadsområdet Södra Hedvigslund, som är under genomförande för närvarande. Gestaltningen av bullerskydden är viktig då området ligger i ett tydligt skyltläge. Det är bl.a. viktigt att bullervallen inte uppfattas som alltför påträngande från Ältabergsvägen. Vidare är Tyresövägen primärled för farligt gods, varför riskhanteringen behöver belysas särskilt. Längs en sådan primärled bör det generellt finnas en bebyggelsefri zon, eller bör särskilda skyddsåtgärder genomföras. Tyresövägen har idag ca fordon/dygn mellan Ältaavfarten och Gudöbroleden och ca fordon/dygn öster om Gudöbroleden. Trafikmängderna varierar stort på lokalgatorna i området, med ca 5700 fordon/dygn på Ältavägen och fordon/dygn på Ältabergsvägen och Töresjövägen Framtida och planerade bostads- och verksamhetsområde i LÄSK-området medför att dessa trafikmängder kommer att öka, vilket förtydligar behovet av trafikplatsen. Huvudsyftet med projektet är att åstadkomma utbyggnad av en ny trafikplats i anslutning till vägporten under Tyresövägen mellan Töresjövägen och Ältabergsvägen. Trafikplatsen kommer att avlasta befintliga och framtida bostadsområden både i Nacka och Tyresö kommun från störande genomfartstrafik och skapa förutsättningar för utveckling av områden i alla tre kommunerna. Trafikplatsen är för Nacka kommuns del bl.a. en förutsättning för bostadsområdet Södra Hedvigslund, där utbyggnad pågår, och Älta verksamhetsområde, där planläggning pågår. Vidare kommer trafikplatsen att påverka trafikflöden inom Älta, vilket kan ha påverkan vad gäller buller och luftföroreningar. Länsstyrelsen framför i beslutet om att utbyggnaden av trafikplatsen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan även att föreslagna åtgärder i förstudien skulle innebära en klar förbättring av trafiksituationen i området. Projektet syftar även till att längs med Ältabergsvägen få till en gång- och cykelväg, vilken är en del av ett planerat regionalt gång- och cykelstråk. Ältabergsvägen trafikeras idag av busstrafik som fortsätter mot Tyresö.

6 6 (8) Under projektarbetet har den framtida användningen av området närmast Ältavägen, mellan Ältabergsvägen och Tyresövägen, kommit upp till diskussion. Ett nytt syfte med projektet är därför att planlägga ett område på ca 350 x 50 m för handel/verksamheter. Gestaltningen är viktig då området ligger väl synlig vid den viktigaste infarten till Älta, och ny bebyggelse kan här få en slags entréfunktion för Älta. Områdets utformning och bebyggelse behöver anpassas till att det ligger i nära anslutning till Tyresövägen, vilken är både bullerstörd och farligt gods-led. Byggrätter för handel och verksamhet medför att andelen hårdgjord yta ökar. Med hänsyn till att området ligger intill ett av Stockholms viktigaste infiltrationsområden för grundvatten bör dagvattenfrågan särskilt belysas i planarbetet. Planläggningen av området för handel/verksamhet är tänkt att ske i samarbete med en exploatör som utses via markanvisning, vilket förenklar möjligheten att styra utformningen av området. Efter att detaljplanerna är antagna ska det göras en kommungränsjustering mellan Stockholms stad och Nacka kommun, vilken i huvudsak kommer att medföra att de delar av planområdet som ligger norr om Tyresövägen kommer att ligga i Nacka kommun medan de delar som ligger söder om kommer att ligga i Stockholms stad. Miljöbedömningar Från den 21 juli 2004 gäller nya bestämmelser om krav på miljöbedömningar i Planoch bygglagen (PBL) och i Miljöbalken (MB) med anledning av detaljplaner och program (EG-direktiv 2001/42 EG). Mot denna bakgrund ska det för varje detaljplan som tas fram bedömas om planens genomförande kan medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Konstateras att betydande miljöpåverkan är sannolikt kommer en miljöbedömning genomföras och en miljökonsekvensbeskrivning upprättas. Är betydande miljöpåverkan inte troligt tas en miljöredovisning fram. Under planprocessen kommer en s.k. behovsbedömning att göras. Behovsbedömningen ger svar på om påverkan väntas bli betydande eller inte. Länsstyrelsen beslutade att utbyggnaden av en trafikplats enligt redovisad förstudie inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. De anser vidare att särskild uppmärksamhet bör riktas på miljökvalitetsnormer och buller i det fortsatta arbetet med trafikplatsen. Prioritering Berört projekt har förhållandevis hög prioritet, beroende på att den innefattar en trafikplats med stor betydelse för infrastrukturen i södra Älta. Trafikplatsen kommer i framtiden bl.a. att trafikförsörja Södra Hedvigslunds bostadsområde och Älta verksamhetsområde. Genomförandet av Södra Hedvigslunds detaljplan respektive planläggningen av Älta verksamhetsområde är därmed beroende av att detaljplan tas fram och trafikplatsen färdigställs. Planarbetets bedrivande Planarbetet kommer att genomföras med ett normalt planförfarande. Planarbetet avses bedrivas i en projektgrupp med representanter från berörda i de båda kommunerna samt deras konsulter.

7 7 (8) Projektledare och planarkitekt är Johan Håkansson. Plangruppen består av följande personer/kompetenser: Johan Håkansson planarkitekt Planenheten Ulrika Jameson exploateringsingenjör Exploateringsenheten Mahmood Mohammadi trafikingenjör Trafik & väg Birgitta Held-Paulie biolog miljöbevakare Miljöenheten Viktor Fridh sakkunnig fastighetsbildning Lantmäterienheten Elisabeth Rosell landskapsarkitekt Park & fritid Roger Wernboe markingenjör Fastighetskontoret Per Johnsson VA-ingenjör VA & avfall Detaljplanerna tas fram av WSP på uppdrag av Stockholms stadsbyggnadskontor. Finansieringen av planarbetet delas lika mellan Stockholms stad och Nacka kommun. Detaljplanen för trafikplatsen tas fram parallellt med arbetsplanen för trafikplatsen. Under planarbetet behöver nedanstående utredningar göras: - Trafikutredning - Handelsutredning - Riskanalys, transporter av farligt gods Trafikutredningen görs som en utvidgning av trafikutredningen för projektet Ältadalen. Själva trafikplatsen ingår som en förutsättning för trafikutredningen. Trafikutredningen har för detta projekt som syfte att studera hur trafikrörelserna påverkas av en handels/verksamhetsetablering inom området. Handelsutredningen syftar till att utreda hur en handelsetablering skulle påverka befintlig handel i Älta och närområdet. Riskanalysen ska utreda hur planläggningen av handel/verksamheter i områdets norra del behöver ta hänsyn till riskfrågor. Den viktigaste frågan är de transporter av farligt gods som sker på Tyresövägen. Ekonomi Detaljplanerna tas fram av WSP och bekostas gemensamt av Stockholms stad och Nacka kommun. Arbetsplan och utbyggnad av trafikplats bekostas av Stockholm, Nacka och Tyresö kommuner enligt exploateringskalkyl och beslutat intentionsavtal , samt beslutat avtal om arbetsplan. Vägverket ansvarar dock för själva utbyggnaden av trafikplatsen. Den totala kostnaden för projekt väg 229 trafikplats Lindalen är av Vägverket beräknad till cirka 66,3 Mkr i prisnivå Projektet innebär byggnation av en ny trafikplats vid vägporten under Tyresövägen. Kostnaderna inkluderar projektering, marklösen samt administration. Kommunerna har förklarat sig beredda i finansieringsavtal att medfinansiera projektet med 40 Mkr. Av detta utgör Nacka kommuns andel cirka 15 Mkr, enligt överenskommen kostnadsfördelning mellan kommunerna. Tanken är att respektive kommun bidrar utifrån en uppskattning av framtida exploateringsintäkter i närområdet. Vägverket står för resterande del. Enligt upprättad exploateringskalkyl för LÄSK-området ska respektive kommun bekosta anläggande av den del av den planerade gång- och cykelvägen längs Ältabergsvägen som ligger i respektive kommun.

8 8 (8) Nacka kommuns kostnader för projektet ska finansieras via markförsäljningsintäkter från andra exploateringsprojekt som har nytta av trafikplatsen, nämligen Södra Hedvigslund, Ältadalens verksamhetsområde och Ältadalen. Inom projektområdet kommer det mellan Tyresövägen och Ältabergsvägen att uppföras bullerskydd som en följd av tillkommande bebyggelse i Södra Hedvigslund. Dessa bullerskydd bekostas och administreras inom projektet Södra Hedvigslund. Ett avtal är tecknat mellan Nacka kommun och Vägverket avseende uppförande av bullerskydden. En enkel projektkalkyl/budget har upprättats för planområdet. Kalkylen upprättas av exploateringsenheten i samarbete med planenheten. Genomförande Vägverket är huvudman för Tyresövägen och de nya ramperna till trafikplatsen. Kommunerna är huvudmän för allmänna anläggningar inom respektive kommun. Detta gäller främst Ältabergsvägen och Töresjövägen inklusive gång- och cykelväg inom respektive kommun. Utbyggnaden av gång- och cykelvägen sker dock gemensamt. Genomförandet av detaljplanen för trafikplatsen är starkt sammankopplat med upprättandet av arbetsplanen för trafikplatsen. Huvuddragen kring genomförande och kostnadsfördelning regleras i beslutat intentionsavtal. Kommunerna ska enligt detta avtal utöver delfinansiering av själva trafikplatsen även ansvara och bekosta utbyggnad av bil- och gång- och cykelvägar i närområdet i respektive kommun. Markanvisningen för handel/verksamhetsområdet sköts av Stockholms stad, som är markägare till huvuddelen av det området. Efter att detaljplanerna vunnit laga kraft ska kommungränsen mellan Stockholms stad och Nacka kommun justeras. Diskussioner om var den nya kommungränsen ska gå har påbörjats och kommer att slutföras under arbetet med detaljplanen. Kommungränsjusteringen genomförs genom en fastighetsreglering. Preliminär tidsplan Detaljplanen för trafikplatsen har varit på utställning november-december Detaljplanen kan sedan antas våren 2010 och vinner laga kraft ungefär en månad senare om den inte överklagas. Trafikplatsen skulle i så fall kunna stå färdig ca halvårsskiftet Tidsplanen för detaljplanearbetet styrs av tidsplanen för trafikplatsens arbetsplan, eftersom arbetet med detaljplanen och arbetsplanen görs parallellt. Detaljplanen för projektets andra etappen kan preliminärt ha samråd under sen vår 2010, utställning sen höst 2010 och antagande under våren Per Andersson Projektägare Johan Håkansson Projektledare/planarkitekt

Ingår i NACKA STAD, där tunnelbaneavtalet gäller Dnr KFKS 2015/115-214 Projekt 9253

Ingår i NACKA STAD, där tunnelbaneavtalet gäller Dnr KFKS 2015/115-214 Projekt 9253 2015-06-05 1 (10) STARTPROMEMORIA Östra Finnbodavägen - Finnboda Ingår i NACKA STAD, där tunnelbaneavtalet gäller Dnr KFKS 2015/115-214 Projekt 9253 Stadsbyggnadsprojekt för Östra Finnbodavägen Sicklaön

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2009

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2009 Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2009 Sidan 3 av 200 Ärende 1 Sidan 4 av 200 Sidan 5 av 200 Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Vår beteckning Jaana

Läs mer

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Laga kraftbevis Datum 2014-05-14 Dnr 2011BN1056 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Väjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga,

Läs mer

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389)

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] Kommunstyrelsen 2014-09-08 Dnr KS/2014:389 Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Läs mer

Detaljplan för Stubbarp 40:2 m fl i Viken Höganäs kommun, Skåne län

Detaljplan för Stubbarp 40:2 m fl i Viken Höganäs kommun, Skåne län BILAGA TILL UTLÅTANDE HÖGANÄS KOMMUN Kommunledningskontoret Planavdelningen SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Stubbarp 40:2 m fl i Viken Höganäs kommun, Skåne län HANDLINGAR Program Plankarta, skala 1:1000

Läs mer

Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och del av Simris 16:153 m.fl.,

Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och del av Simris 16:153 m.fl., Dnr 2014/106 214 Planprogram för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och del av Simris 16:153 m.fl., Brantevik, Simrishamns kommun, Skåne län Handling till programsamråd, upprättad 2014-07-28 Till planprogrammet

Läs mer

Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11

Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11 Kommunledningsförvaltningen Johan Stenson,0550-88550 johan.stenson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-05-27 Ks/2015:123 011 Planfrågor Sida 1(2) Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11

Läs mer

Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp

Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 7 Paragraf Diarienummer KS-2014/1351.313 Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp Kommunstyrelsens

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling Tillhör Kommunstyrelsen i Stenungsunds kommun beslut 2013-04-29 137 Detaljplan för Ställverk vid HOG 4:1 Stenungsunds kommun, Västra Götalands län... Ingela Sollid Kommunsekreterare Antagandehandling Upprättad

Läs mer

Planprogram för utveckling av Motorbanan Ring Knutstorp AB

Planprogram för utveckling av Motorbanan Ring Knutstorp AB Planprogram för utveckling av Motorbanan Ring Knutstorp AB För del av fastigheten Knutstorp 10:6 i Kågeröd MALMÖ 2010-03-31 Sweco Architects AB Ingvar Svensson/Thomas Oscarsson 1 (19) Sweco Landskapsarkitektur

Läs mer

PLANPROGRAM FÖR KLOTET 25, Halmstad

PLANPROGRAM FÖR KLOTET 25, Halmstad PLANPROGRAM FÖR KLOTET 25, Halmstad 11 november 2009 Byggnadsnämnden Allmän information Enligt 5 kap 18 Plan- och bygglagen (PBL) skall en detaljplan grundas på ett program som anger utgångspunkter och

Läs mer

Tekniska nämnden Sammanträdeshandlingar

Tekniska nämnden Sammanträdeshandlingar Tekniska nämnden Sammanträdeshandlingar 2009-11-17 Tjänsteutlåtande Nämndsekreterare / Stöd & Process 2009-10-19 Tuula Tapper 08-590 973 89 Dnr: Fax 08-590 733 39 TN/2008:94 tuula.tapper@upplandsvasby.se

Läs mer

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID:

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID: DP 1773 K Detaljplan för Gasklockan 10, Munkängen, Väste rås SAMRÅDSTID: 18 mars 19 april 2013 Samrådshandling, 2013 03 12, dnr: : 2010/155 BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen

Läs mer

Samrådsredogörelse Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301

Samrådsredogörelse Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301 1 (15) Tillväxtkontoret Datum 2014-02-21 Vår beteckning 2010-000133 Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301 Kungsängen Upplands-Bro kommun

Läs mer

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan -

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - Antagen av KF 25 mars 2014 Laga kraft 23 april 2014 PLANBESKRIVNING 2014-01-28 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) KS/2011:6 Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PLANHANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING 2013-01-08 Dnr: 2009.0116-214 Antagandehandling

PLANBESKRIVNING 2013-01-08 Dnr: 2009.0116-214 Antagandehandling Detaljplan för del av Östra Förstaden 2:1 m.fl. (öster om kv. Almen) inom stadsdelen Östra Förstaden i Ystad tätort Ystads kommun, Skåne län Antagen av: SAMBN 2013-01-22, 10 Laga Kraft: 2013-02-19 Genomförandetiden

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för KRÄGGA 1:217, DEL AV 1:211 Håbo kommun, Uppsala län HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram

Läs mer

Dnr Kst 2013/301 SAMRÅDSHANDLING 2014-05-27. Planprogram. Södra Veddesta

Dnr Kst 2013/301 SAMRÅDSHANDLING 2014-05-27. Planprogram. Södra Veddesta Dnr Kst 2013/301 SAMRÅDSHANDLING 2014-05-27 Planprogram Södra Veddesta Sammanfattning Syftet med detaljplaneprogrammet är att ge förutsättningar för Veddesta att utvecklas till en blandstad som inrymmer

Läs mer

Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län 2013-11-12 Dnr: 10.700 Projektnummer: D7224 Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Interiörbild över föreslagen badanläggning, FOJAB arkitekter SAMRÅDET

Läs mer

Vega ny pendeltågsstation på Nynäsbanan

Vega ny pendeltågsstation på Nynäsbanan Idéstudie, januari 2007 Vega ny pendeltågsstation på Nynäsbanan BRÖT PM 27/2006 Dnr. BRÖ 06-2007/SA30 Medverkande Banverket Östra banregionen Lars Moberg, Utredningsledare Håkan Berell, Samhällsekonom

Läs mer

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för PLANBESKRIVNING Samrådshandling Tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 6:13 ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan1094 K Normalt förfarande, KS 2013/0280 Samhällsbyggnadskontoret 2015-02-03 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM. för Flässjum 12:77, 4:28, Erikstorp 1:183 m.fl., VARPÅS Bollebygds kommun, Västra Götalands län. Samrådshandling 2009-03-24

DETALJPLANEPROGRAM. för Flässjum 12:77, 4:28, Erikstorp 1:183 m.fl., VARPÅS Bollebygds kommun, Västra Götalands län. Samrådshandling 2009-03-24 DETALJPLANEPROGRAM för Flässjum 12:77, 4:28, Erikstorp 1:183 m.fl., VARPÅS Bollebygds kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 2009-03-24 INLEDNING Bakgrund och syfte I Bollebygds översiktsplan 2002

Läs mer

Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52

Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52 PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52 Del av Vårdsätra 11:1 m.fl. Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2015-03-26 Detaljplanen

Läs mer

Samrådsredogörelse för program

Samrådsredogörelse för program Samrådsredogörelse Datum: 2010-01-11 Diarienummer: 0830/07 Rune Elofsson Telefon: 031-368 17 26 E-post: rune.elofsson@sbk.goteborg.se Program för detaljplan del av Södra Gårda inom stadsdelen Gårda i Göteborg

Läs mer

Detaljplan för del av området Nya Holmö

Detaljplan för del av området Nya Holmö Planbeskrivning Samrådshandling 2013-01-25 Detaljplan för del av området Nya Holmö Osby tätort, Osby kommun, Skåne län Planområdet på ett ortofoto taget 2010. DP 03/2012 SAMRÅD PÅGÅR 7-28 FEBRUARI 2013

Läs mer

aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç=

aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç= Diarienummer PLAN15/1 aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç= m=i=^=k=ó==l=`=e===d=b=k=l=j=c= =o=^=k=a=b=_=b=p=h=o=f=s=k=f=k=d= OMNRJMSJNM= = p^joüape^kaifkd= Stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Programområde S Samrådshandling 2009-06-01 Tsn 06.0318 Sammanfattning av detaljplaneprogrammet Detaljplaneprogrammet

Läs mer

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1994/2012 Dnr planmodul: P 12/0013 Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun GRANSKNINGSHANDLING Granskning pågår mellan 30 september och 28 oktober

Läs mer