SAMORGANISATION I STOCKHOLM. Kommunalpolitiskt PROGRAM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMORGANISATION I STOCKHOLM. Kommunalpolitiskt PROGRAM"

Transkript

1 SAMORGANISATION I STOCKHOLM Kommunalpolitiskt PROGRAM Stockholms stad

2 PRO SAMORGANISATION I STOCKHOLM November 2013 LAYOUT Marie Richardson

3 Kommunalpolitiskt program PRO samorganisation Stockholm PRO antog vid kongressen 2012 ett äldrepolitiskt handlingsprogram för ett flertal viktiga intressefrågor. En del av dessa rör förhållanden som riksdag och regering har ansvar för. Annat gäller sådant landstingen ska sköta. Därför har PRO i Stockholms län antagit program som preciserar våra intressepolitiska krav gentemot Stockholms läns landsting. På samma sätt är det viktigt att PRO i Stockholms kommun formulerar tydliga krav gentemot stockholmspolitikerna för det kommunala ansvarsområdet. Det gör vi i detta program som har tagits fram i bred samverkan i vår organisation. Programmet antogs vid höstmötet 2013 med PROs samorganisation i Stockholm. Alf Andersson Ordförande PRO samorganisation i Stockholm INNEHÅLL Inledning... 5 Inflytande och påverkan i samhället... 6 Omsorg och stöd... 7 Boende samt trygghet och säkerhet i vardagen Trivsel, fritid och gemenskap... 12

4

5 Inledning Aldrig har vi varit så många pensionärer som nu. Det beror på att vi lever längre och att de flesta i de stora barnkullar som föddes på fyrtiotalet har gått i pension, även om åtskilliga 65-plussare fortfarande jobbar en del. För många av oss innebär detta att bli pensionär ett fortsatt långt och ganska friskt liv. Som bekant är nästan allt som sägs om pensionärer sant. Vi är friska och starka. Vi är slitna, svaga och sjuka. Vi reder oss naturligtvis själva. Vi behöver hjälp. Vi har gott om pengar och tid att njuta av livet och konsumera. Vi har det väldigt knapert och måste avstå från mycket av ekonomiska skäl. Vi har många vänner och vi är väldigt ensamma. Vi i är helt enkelt väldigt olika. Pensionärernas Riksorganisation, PRO, strävar efter ett samhälle som präglas av solidaritet, rättvisa och medmänsklighet. Detta innebär att vi är en intresseorganisation för frågor som förenar flertalet pensionärer. Detta kommunalpolitiska program fokuserar på områden där vi riktar förväntningar och krav till ansvariga politiska partier i Stockholm, såväl till dem som nu har majoritet som till dem som vill ta över styret av Stockholm. Följande områden behandlas: Inflytande och påverkan i samhället Omsorg och stöd Boendet samt trygghet och säkerhet i vardagen Trivsel, fritid och gemenskap Programmet har tagits fram i en bred beredning och beslut i PROs samorganisation i Stockholm, det vill säga Stockholms drygt 50 PROföreningar. Det är värdefullt för oss själva att ha våra ståndpunkter på pränt, när PRO-representanter i olika sammanhang ska driva frågorna. Och det borde vara värdefullt för en stor allmänhet att känna till våra krav. De bygger på erfarenheter som många i yngre åldrar av naturliga skäl saknar. 5

6 A. Inflytande och påverkan i samhället Den åldersdiskriminering som präglar vårt samhälle innebär att människor enbart utifrån sin ålder tilldelas en särskild plats och roll i samhället. Den som anses gammal och har passerat det så kallade ålderstrecket blir satt på undantag. Detta trots att åldern inte säger något annat än hur många år en person har levt. Attityderna till äldre rymmer en grogrund för diskriminering. Det återspeglas inom olika områden. Att skatterna är högre för pensio närer än för yrkesarbetande vid samma inkomst är en orimlig diskriminering. Principen om lika skatt vid lika inkomst ska gälla alla, oavsett om man är anställd, rörelseidkare eller pensionär. Införandet av den orättvisa skatten visar på att pensionärernas inflytande är alltför begränsat. Samtliga partier måste ta ett större ansvar för äldrefrågorna i allmänhet. Representationen i de olika beslutande församlingarna måste återspegla åldersstrukturen i samhället. Pensionärerna utgör nu drygt arton procent av befolkningen och måste ges möjlighet till reellt inflytande inom det kommunala pensionärsrådet (KPR) och stadsdelarnas pensionärsråd (SPR). Det är viktigt att ledamöterna får vara med i beslutsprocessen och inte, som det oftast fungerar nu, enbart få ta ställning till färdiga förslag till beslut. Som exempel anser vi att pensionärer ska få delta aktivt vid upphandlingar av vård- och omsorgsboenden, maten vid boendena och inom hemtjänsten. VÅRA KRAV 1. Samtliga politiska partier måste ta ett större ansvar för äldrefrågorna och nominera så att representationen i de olika beslutande instanserna återspeglar åldersstrukturen i samhället. 2. Ökat inflytande för pensionärer vad gäller bygglov av till exempel äldreboenden och andra byggnader som rör äldre människor. 3. Pensionärsorganisationer ska ha rätt att medverka i kommunens upphandlingar enligt LOU (lagen om offentlig upphandling) och LOV (lagen om valfrihetssystem) bland annat vid kostupphandling. 4. En ökad samverkan ska ske mellan KPR, SPR och kommunala förvaltningar så att ledamöterna ges tillfälle att aktivt medverka i projekt och arbetsgrupper 5. Pensionärsorganisationerna ska ges ökat ekonomiskt kommunalt stöd för sin verksamhet. 6

7 B. Omsorg och stöd För många av PROs medlemmar spelar vården och omsorgen av äldre en stor roll. Att säkra en väl fungerande äldreomsorg, tillgänglig för alla, är ett av välfärdssamhällets viktigaste uppdrag och för PRO en av de viktigaste frågorna. Ytterst är det kommunen, hos oss Stockholms stad, som är ansvarig för att medborgarna får den vård och den omsorg de har rätt till. Oavsett hur många eller vilka privata utförare som bedriver verksamhet är det kommunen som har ansvaret. För PRO är ökade resurser helt avgörande för en äldreomsorg med hög kvalitet. Behoven är stora inom olika delar av äldreomsorgen. Det gäller insatser inom hemtjänsten, äldreboenden och insatser för anhörigstöd. Nedskärningar har lett till sämre kvalitet och samtidigt till en stor ökning av de anhörigas insatser. Utan deras insatser skulle äldreomsorgen falla ihop. Utförsäljningen av den kommunala äldreomsorgen till privata företag tär också på resurserna. Staden tvingas avsätta betydande administrativa resurser för upphandling, uppföljning och kontroll, samtidigt som stora pengar försvinner i vinster till kapitalägarna. Resurserna till hemtjänsten är för små. Tiden för personalen räcker inte till för att ge en god omsorg. Det stora antalet utförare utspridda över hela staden leder till ökad gångtid/restid mellan hembesöken. Även vård- och omsorgsboenden drivs idag i stor utsträckning av privata utförare. Dessa i sin tur drivs ofta av riskkapitalbolag. Endast ett fåtal boenden drivs idag av kommunen i avvaktan på upphandling. Det är viktigt att det finns kommunala alternativ både inom hemtjänsten och inom vård- och omsorgsboenden. Valfriheten i Stockholm enligt den nuvarande ordningen innebär att man i sin stadsdel kan få välja mellan cirka 100 utförare av hemtjänst. Detta i sig är en omöjlighet. Valfriheten idag handlar inte om att få välja vilken hjälp, hur mycket eller när den ska utföras. Valfriheten handlar heller inte om att få välja mellan att bo hemma eller på ett äldreboende när man är gammal och orkeslös. För PRO är det självklart att man ska få komma in på ett äldreboende när man inte längre klarar av att bo ensam. Det är också viktigt att kunna få välja mellan olika boendeformer. Många äldreboenden är i stort behov av ombyggnad och modernisering. Staden måste också bygga nya boenden, i synnerhet servicehus. PRO vill slå hål på myten att trygghetsboende kan ersätta servicehusen. Det stämmer inte. Nybyggda trygghetsboenden har ofta hyresnivåer som många pensionärer inte klarar. Därför behövs servicehusen som ger bättre trygghet och service. Personalens kompetens är avgörande för omsorgens kvalitet. PRO 7

8 anser det viktigt att personalen har en god grundutbildning, undersköterska eller motsvarande, och dessutom får kontinuerlig fortbildning. Det kan gälla kostens betydelse för hälsan, demenssjukdom, psykisk ohälsa, språkkunskaper, bemötande med mera. Viktigt är också att utförarna har kollektivavtal, en personaltäthet som motsvarar behoven och att personalen har tillsvidareanställningar. Så är inte fallet idag när det gäller de privata utförarna. Kraven på utförarna bör således öka betydligt. De kommunala utförarna har generellt sett bättre anställ ningsvillkor och personalen högre utbildningsnivå. För många gamla är ensamhet och brist på sociala kontakter ett stort problem, som kan leda både till psykiska och somatiska problem. Därför är kommunens insatser i form av ledsagarservice och träffpunkter viktiga. Depression och annan psykisk ohälsa drabbar många äldre, men uppmärksammas inte tillräckligt inom vården. Det är dessutom så att många äldre anser att besvären hör till det naturliga åldrandet och därför kan känna skam för att söka hjälp. Detta medför onödigt lidande inte enbart för de drabbade utan även för deras närstående. Det förekommer också att psykoser och depression förväxlas med demens. Statistik visar att personer över 65 år har den högsta självmordsfrekvensen av alla åldersgrupper. VÅRA KRAV 1. Äldreomsorgen i Stockholm måste tillföras väsentligt mer resurser. 2. Uppsplittringen av hemtjänsten ska minska, utförarnas områdeskoppling stärkas och samverkan mellan olika aktörer öka. 3. Antalet privata utförare av hemtjänst ska minska kraftigt för att spara på stadens kostnader och minska uppsplittringen av verksamheten. 4. Antalet kommunala enheter ska öka. De kommunala enheterna har idag ett geografiskt områdesansvar, bättre anställningsvillkor och högre utbildningsnivå för sin personal. 5. Biståndshandläggarnas sociala roll måste förstärkas och funktionen som budgetbevakare minskas. Former för förenklad biståndshandläggning måste införas omgående. 6. Hemtjänsten måste utformas så att den enskilde brukaren får ett avgörande inflytande över innehållet inom ramen för de beviljade timmarna. Personalkontinuiteten måste öka för att skapa trygghet för de äldre. 7. Kraven på såväl grundutbildning som fortbildning av personalen ska öka liksom också kraven på de privata utförarna att ha högre utbildningskrav, fler tillsvidareanställningar, fler fast heltidstjänster, meddelarfrihet och kollektivavtal. 8

9 8. Äldreomsorg måste ges på lika villkor för män och kvinnor. 9. Samma förutsättningar för kommunala hemtjänstutförare ska gälla som för de privata vad gäller tillvalstjänster. 10. Om de privata utförarna inte följer avtalen, måste staden kunna agera snabbare med uppsägning av avtal och/eller med utkrävande av skadestånd. 11. All personal som arbetar med äldre ska få utbildning i äldrepsykiatri för att lära sig känna igen psykisk ohälsa hos äldre och kunna hantera den. 12. Boenden för dementa ska ha en grundbemanning på minst tre anställda per nio boende under dagtid och minst en anställd per avdelning på natten. 9

10 C. Boendet samt trygghet och säkerhet i vardagen Stockholms befolkning växer kraftigt, och bostadsbyggandet hinner inte med. God standard i nybyggnationen innebär också höga boendekostnader som idag utestänger många pensionärer. Nya bostadsområden borde planeras så att de får en ålders- och inkomstmässigt blandad befolkning. Det avgörande för många äldre är dock att omfattande förbättringar görs i det befintliga bostadsbeståndet för ökad bekvämlighet och tillgänglighet för personer med nedsatt rörelseförmåga. Fler bostäder för äldre kommer att öka rörligheten på bostadsmarknaden. Men det behöver också skapas ett system som underlättar byten till bostad med bättre tillgänglighet. Äldre står för en allt större del av befolkningen i Stockholm, ofta i ensamhushåll. De har mycket olika behov och önskemål om boendet. Att tillgodose detta kräver ett brett utbud av olika typer av bostäder och upplåtelseformer med olika boendekostnad. Här har Stockholms stad en viktig roll om valfriheten också för äldre ska kunna stärkas. Över 80 procent av dem som är 80 år och äldre bor kvar i sin vanliga bostad. Men detta säger inget om hur många som verkligen skulle vilja bo kvar om det fanns bra alternativ, anpassade efter äldres behov. För dem som vill det är det viktigt att det inte finns praktiska hinder som tvingar dem att flytta. Genom bostadsanpassning, bland annat genom kommunalt bidrag, kan tillgängligheten öka. Stockholms stad har ansvaret för bostadsplaneringen och att skapa goda, blandade boendemiljöer. Nedläggningen av servicehusen måste stoppas. Istället måste det byggas fler. Trygghetsboenden, som ersatt många servicehus, har ingen service som kan göra skäl för namnet förutom trygghetslarm. Under en stor del av vintern begränsas många äldres möjligheter att röra sig fritt genom att snöröjningen inte sköts ordentligt, och att halkbekämpningen brister. Detta leder till fallolyckor men också till att många äldre inte vågar sig ut. En del äldre drar sig för att gå ut när det är mörkt. Även om överfallsrisken är mindre än många tror, skulle god belysning göra att det blir och känns tryggare. En så enkel sak som att få längre tid på sig att gå över gatan vid signalreglerade övergångsställen skulle öka många pensionärers frihet att röra sig i sin stad. VÅRA KRAV 1. Förbättrad tillgänglighet och anpassningar av den egna bostaden ska underlättas. 2. Fler äldreanpassade bostäder måste byggas i stadens alla delar med boendekostnader som det stora flertalet kan klara. 10

11 3. Ett enkelt system för byte av bostad för dem som bor i fastigheter utan hiss och som inte längre orkar gå i trappor. 4. Fler servicehus. Antalet platser i särskilda boenden ska stå i relation till andelen äldre äldre i stadsdelarna. 5. Närmiljön ska vara tillgänglig, trygg och säker, ljus, snygg och ren. Detta innebär i vintertid fungerande snöröjning och halkbekämpning. 6. Inventeringar av insatser för trygghetsskapande åtgärder ska prioriteras i stadsdelarna och stämmas av i pensionärsråden. 7. Pensionärsråden i stadsdelarna ska ges en tydlig roll i den lokala stadsplaneringen med trafik, renhållning och bostadsförsörjning. 11

12 D. Trivsel, fritid och gemenskap Att bli pensionär innebär en stor förändring på gott och ont. Den dagliga gemenskapen med arbetskamraterna är borta, och inkomsten krymper. Men å andra sidan växer fritiden och möjligheten till engagemang inom olika områden och aktiviteter på tider som man själv bestämmer. När, hur ofta och med vem är valfrihet i rätt bemärkelse. Möjlighet finns att ge tid till det som tidigare fått anstå. Mer tid att tänka på sig själv, fortsätta upptäcka, utvecklas och uppleva. Även som pensionär vill man kunna leva, umgås, resa, älska, bo, äta och duscha på våra egna villkor. PRO arbetar för ökad gemenskap och rättvisa villkor, som förändrar Stockholm till det bättre. Men vi måste då också ges möjligheter till att träffas. Lokaler för gemenskap måste finnas på rimliga villkor och till en låg kostnad. Tillgängligheten måste vara så bra att alla ges möjlighet att delta. Att påverka sina egna villkor förutsätter en ökad lokal demokrati i staden. Pensionärer intresserar sig inte enbart för de äldres villkor. Vi deltar gärna i utvecklingen av samhället till det bättre även för barn och ungdom. Våra erfarenheter bör därför tas tillvara på ett bättre sätt. Äldre ska ses som en resurs i utvecklingen av samhället i stort. Dessutom har vi kunskaper om utvecklingen över tid. Detta borde vara av stor betydelse även för de unga. Samspelet med yngre gör att vi äldre känner oss sedda och behövda i skapandet av en bättre framtid för oss alla. VÅRA KRAV 1. Tillgång till lokaler med rimliga priser för gemenskap, friskvård och annan verksamhet. 2. Hörseltekniska hjälpmedel i offentliga lokaler. 3. Tillgängliga lokaler för rörelsehindrade och synskadade. 4. Möjlighet för pensionärer till gemensamma måltider. 5. Bättre möjlighet till lunchmåltider tillsammans med barn i skolornas måltidslokaler. 6. Ökade föreningsbidrag från stadsdelsnämnderna. 7. Ökat och förbättrat samarbete med stadsdelsnämnderna. 8. Bättre tillgänglighet till bibliotek och annan kultur. 12

13 EGNA ANTECKNINGAR

14

15 INTRESSEPOLITISKA PROGRAMSKRIFTER PRO Handlingsprogram Antaget vid PROs kongress 2012 PRO Stockholms län Landstingspolitiskt program Antaget 2013 PROs samorganisation i Stockholm Kommunalpolitiskt program Stockholms stad Antaget 2013

16 SAMORGANISATION I STOCKHOLM Box 7016, Stockholm/globen Besöksadress: Renathvägen 2, Johanneshov Telefon: Epost: Hemsida:

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM Jag vill bo här och du vill bo där hur svårt kan det vara? PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM JAG VILL BO HÄR OCH DU VILL BO DÄR HUR SVÅRT KAN DET VARA? 3 Bygg fler bra boendet för äldre till rimliga kostnader.

Läs mer

Äldres boende idag och i framtiden. UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO

Äldres boende idag och i framtiden. UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO Äldres boende idag och i framtiden UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO ÄLDRES BOENDE IDAG OCH I FRAMTIDEN 3 Förord Äldres livskvalitet är i hög utsträckning kopplad till boendet

Läs mer

Version för tryck 2014-08-01. Vård och omsorg i en ny tid

Version för tryck 2014-08-01. Vård och omsorg i en ny tid Vård och omsorg i en ny tid 1 Bakgrund Förbundsstyrelsen beslutade i maj 2012 att tillsätta en särskild arbetsgrupp för frågan om äldres vård och omsorg. Förbundsstyrelsens direktiv för gruppens arbete

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun.

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Plan för framtidens service, trygghet, omsorg och vård av äldre Östhammars kommun. Inledning Bakgrund, uppdrag och syfte Kommunstyrelsen har gett socialnämnden

Läs mer

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn umgås vänner fritid barn pension ekonomiskt hälsan får resor frisk bra mer kunna bo god familjen liv Framtidsprogram för det goda åldrandet i Karlskrona oberoende friska barnbarnen hälsa resa göra arbete

Läs mer

Senior i Uppsala - nu och fram till 2030

Senior i Uppsala - nu och fram till 2030 Program Senior i Uppsala - nu och fram till 2030 hur vi vill leva och bo i Uppsala som seniorer Ett program för äldrepolitiken i Uppsala kommun Reviderad av Uppsala kommunfullmäktige 2009-09-28 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Socialdemokratisk politik för föreningslokaler och föreningslivets utveckling. Socialdemokraterna i Stockholm

Socialdemokratisk politik för föreningslokaler och föreningslivets utveckling. Socialdemokraterna i Stockholm Socialdemokratisk politik för föreningslokaler och föreningslivets utveckling Socialdemokraterna i Stockholm Program antaget av Stockholms arbetarekommuns representantskap 2010-06-15. Inledning Uppdrag

Läs mer

SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT. Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF?

SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT. Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF? SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF? SID 2 SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT SID 3 INNEHÅLL

Läs mer

Göteborg. - möjligheternas stad

Göteborg. - möjligheternas stad Göteborg - möjligheternas stad 20120704 Göteborg - möjligheternas stad Vi älskar vårt Göteborg. Det är en stad med enorm potential att bli något bättre. Många söker sig hit i hopp om en bättre framtid.

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Planerings- förutsättningar Strategiskt program för boendeplanering

Planerings- förutsättningar Strategiskt program för boendeplanering Planerings- förutsättningar Strategiskt program för boendeplanering 2014-01-16 Remissversion Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Projektredovisning Framtidens boende för äldre. Therese Nilsson Socialförvaltningen Burlövs kommun

Projektredovisning Framtidens boende för äldre. Therese Nilsson Socialförvaltningen Burlövs kommun Projektredovisning Framtidens boende för äldre Therese Nilsson Socialförvaltningen Burlövs kommun Innehåll Förord... 1 Sammanfattning... 2 Bakgrund... 3 Den demografiska utvecklingen och dess konsekvenser...

Läs mer

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga av Anna Werkelin

Läs mer

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna.

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Valfrihetens LOV En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Ingrid Hjalmarson Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Framåt Västerås. Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås. Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08

Framåt Västerås. Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås. Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08 Framåt Västerås Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08 Innehåll Framåt Västerås!... 3 Ett växande Västerås vår utmaning....

Läs mer

Boende för äldre till rimliga kostnader. Underlag till diskussionen om ett boendepolitiskt program för PRO

Boende för äldre till rimliga kostnader. Underlag till diskussionen om ett boendepolitiskt program för PRO Boende för äldre till rimliga kostnader Underlag till diskussionen om ett boendepolitiskt program för PRO ÄLDRES BOENDE IDAG OCH I FRAMTIDEN 3 Förord De allra flesta äldre vill bo kvar hemma i sitt eget

Läs mer

www.stockholm.socialdemokraterna.se

www.stockholm.socialdemokraterna.se VI SOCIALDEMOKRATER TROR på framtiden för Stockholmsregionen. Här finns storstadens mångfald, puls och spänning men också skärgård och storslagen natur. Här finns många av Sveriges mest innovativa och

Läs mer

Satsa på. Stockholm. Supporter och medlem. Ja, jag vill bli. i socialdemokraterna. Socialdemokraterna. Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm.

Satsa på. Stockholm. Supporter och medlem. Ja, jag vill bli. i socialdemokraterna. Socialdemokraterna. Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm. Socialdemokraterna Svarspost Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm För att vi skall kunna ta hand om dig på bästa sätt kommer vi att lägga in dina uppgifter i vårt register. Satsa på Stockholm Ja, jag vill

Läs mer

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer

Vem ska bestämma vad i hemtjänsten?

Vem ska bestämma vad i hemtjänsten? Vem ska bestämma vad i hemtjänsten? Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2014:2 ISSN 1401-5129 FÖRORD Rapporten, Vem ska bestämma vad i hemtjänsten, handlar om olika aspekter

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

Budget för en rättvis vård

Budget för en rättvis vård Budget för en rättvis vård Landstingsbudget för 2011 och flerårsplaner för 2012-2013 samt Investeringsbudget 2011-2015 1 Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att

Läs mer

hitta rätt i omsorgsdjungeln

hitta rätt i omsorgsdjungeln hitta rätt i omsorgsdjungeln en bilaga till veteranen låt oss guida dig! Börjar du fundera på vilken hjälp du eller någon anhörig behöver, ser du behov av avlastning eller äldreboende inom en inte allt

Läs mer

FOKUSFRÅGOR 2014-2018

FOKUSFRÅGOR 2014-2018 FOKUSFRÅGOR 2014-2018 Möjligheternas kommun Politik, näringsliv och kommunikation Sverigedemokraterna anser att tröskeln mellan politiker, ansvariga tjänstemän och företagarna i kommunen ska vara så låg

Läs mer

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef.

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef. Vård och Omsorg ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv Ledarna Sveriges chefsorganisation bildades för över 100 år

Läs mer

Att ta bort trösklarna till ett självständigt liv. Slutrapport från studien om nyttan och värdet av bostadsanpassningar

Att ta bort trösklarna till ett självständigt liv. Slutrapport från studien om nyttan och värdet av bostadsanpassningar Att ta bort trösklarna till ett självständigt liv Slutrapport från studien om nyttan och värdet av bostadsanpassningar FoU i Väst och författarna Första upplagan juni 2006 Layout: Infogruppen GR Tryckeri:

Läs mer