SAMORGANISATION I STOCKHOLM. Kommunalpolitiskt PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMORGANISATION I STOCKHOLM. Kommunalpolitiskt PROGRAM"

Transkript

1 SAMORGANISATION I STOCKHOLM Kommunalpolitiskt PROGRAM Stockholms stad

2 PRO SAMORGANISATION I STOCKHOLM November 2013 LAYOUT Marie Richardson

3 Kommunalpolitiskt program PRO samorganisation Stockholm PRO antog vid kongressen 2012 ett äldrepolitiskt handlingsprogram för ett flertal viktiga intressefrågor. En del av dessa rör förhållanden som riksdag och regering har ansvar för. Annat gäller sådant landstingen ska sköta. Därför har PRO i Stockholms län antagit program som preciserar våra intressepolitiska krav gentemot Stockholms läns landsting. På samma sätt är det viktigt att PRO i Stockholms kommun formulerar tydliga krav gentemot stockholmspolitikerna för det kommunala ansvarsområdet. Det gör vi i detta program som har tagits fram i bred samverkan i vår organisation. Programmet antogs vid höstmötet 2013 med PROs samorganisation i Stockholm. Alf Andersson Ordförande PRO samorganisation i Stockholm INNEHÅLL Inledning... 5 Inflytande och påverkan i samhället... 6 Omsorg och stöd... 7 Boende samt trygghet och säkerhet i vardagen Trivsel, fritid och gemenskap... 12

4

5 Inledning Aldrig har vi varit så många pensionärer som nu. Det beror på att vi lever längre och att de flesta i de stora barnkullar som föddes på fyrtiotalet har gått i pension, även om åtskilliga 65-plussare fortfarande jobbar en del. För många av oss innebär detta att bli pensionär ett fortsatt långt och ganska friskt liv. Som bekant är nästan allt som sägs om pensionärer sant. Vi är friska och starka. Vi är slitna, svaga och sjuka. Vi reder oss naturligtvis själva. Vi behöver hjälp. Vi har gott om pengar och tid att njuta av livet och konsumera. Vi har det väldigt knapert och måste avstå från mycket av ekonomiska skäl. Vi har många vänner och vi är väldigt ensamma. Vi i är helt enkelt väldigt olika. Pensionärernas Riksorganisation, PRO, strävar efter ett samhälle som präglas av solidaritet, rättvisa och medmänsklighet. Detta innebär att vi är en intresseorganisation för frågor som förenar flertalet pensionärer. Detta kommunalpolitiska program fokuserar på områden där vi riktar förväntningar och krav till ansvariga politiska partier i Stockholm, såväl till dem som nu har majoritet som till dem som vill ta över styret av Stockholm. Följande områden behandlas: Inflytande och påverkan i samhället Omsorg och stöd Boendet samt trygghet och säkerhet i vardagen Trivsel, fritid och gemenskap Programmet har tagits fram i en bred beredning och beslut i PROs samorganisation i Stockholm, det vill säga Stockholms drygt 50 PROföreningar. Det är värdefullt för oss själva att ha våra ståndpunkter på pränt, när PRO-representanter i olika sammanhang ska driva frågorna. Och det borde vara värdefullt för en stor allmänhet att känna till våra krav. De bygger på erfarenheter som många i yngre åldrar av naturliga skäl saknar. 5

6 A. Inflytande och påverkan i samhället Den åldersdiskriminering som präglar vårt samhälle innebär att människor enbart utifrån sin ålder tilldelas en särskild plats och roll i samhället. Den som anses gammal och har passerat det så kallade ålderstrecket blir satt på undantag. Detta trots att åldern inte säger något annat än hur många år en person har levt. Attityderna till äldre rymmer en grogrund för diskriminering. Det återspeglas inom olika områden. Att skatterna är högre för pensio närer än för yrkesarbetande vid samma inkomst är en orimlig diskriminering. Principen om lika skatt vid lika inkomst ska gälla alla, oavsett om man är anställd, rörelseidkare eller pensionär. Införandet av den orättvisa skatten visar på att pensionärernas inflytande är alltför begränsat. Samtliga partier måste ta ett större ansvar för äldrefrågorna i allmänhet. Representationen i de olika beslutande församlingarna måste återspegla åldersstrukturen i samhället. Pensionärerna utgör nu drygt arton procent av befolkningen och måste ges möjlighet till reellt inflytande inom det kommunala pensionärsrådet (KPR) och stadsdelarnas pensionärsråd (SPR). Det är viktigt att ledamöterna får vara med i beslutsprocessen och inte, som det oftast fungerar nu, enbart få ta ställning till färdiga förslag till beslut. Som exempel anser vi att pensionärer ska få delta aktivt vid upphandlingar av vård- och omsorgsboenden, maten vid boendena och inom hemtjänsten. VÅRA KRAV 1. Samtliga politiska partier måste ta ett större ansvar för äldrefrågorna och nominera så att representationen i de olika beslutande instanserna återspeglar åldersstrukturen i samhället. 2. Ökat inflytande för pensionärer vad gäller bygglov av till exempel äldreboenden och andra byggnader som rör äldre människor. 3. Pensionärsorganisationer ska ha rätt att medverka i kommunens upphandlingar enligt LOU (lagen om offentlig upphandling) och LOV (lagen om valfrihetssystem) bland annat vid kostupphandling. 4. En ökad samverkan ska ske mellan KPR, SPR och kommunala förvaltningar så att ledamöterna ges tillfälle att aktivt medverka i projekt och arbetsgrupper 5. Pensionärsorganisationerna ska ges ökat ekonomiskt kommunalt stöd för sin verksamhet. 6

7 B. Omsorg och stöd För många av PROs medlemmar spelar vården och omsorgen av äldre en stor roll. Att säkra en väl fungerande äldreomsorg, tillgänglig för alla, är ett av välfärdssamhällets viktigaste uppdrag och för PRO en av de viktigaste frågorna. Ytterst är det kommunen, hos oss Stockholms stad, som är ansvarig för att medborgarna får den vård och den omsorg de har rätt till. Oavsett hur många eller vilka privata utförare som bedriver verksamhet är det kommunen som har ansvaret. För PRO är ökade resurser helt avgörande för en äldreomsorg med hög kvalitet. Behoven är stora inom olika delar av äldreomsorgen. Det gäller insatser inom hemtjänsten, äldreboenden och insatser för anhörigstöd. Nedskärningar har lett till sämre kvalitet och samtidigt till en stor ökning av de anhörigas insatser. Utan deras insatser skulle äldreomsorgen falla ihop. Utförsäljningen av den kommunala äldreomsorgen till privata företag tär också på resurserna. Staden tvingas avsätta betydande administrativa resurser för upphandling, uppföljning och kontroll, samtidigt som stora pengar försvinner i vinster till kapitalägarna. Resurserna till hemtjänsten är för små. Tiden för personalen räcker inte till för att ge en god omsorg. Det stora antalet utförare utspridda över hela staden leder till ökad gångtid/restid mellan hembesöken. Även vård- och omsorgsboenden drivs idag i stor utsträckning av privata utförare. Dessa i sin tur drivs ofta av riskkapitalbolag. Endast ett fåtal boenden drivs idag av kommunen i avvaktan på upphandling. Det är viktigt att det finns kommunala alternativ både inom hemtjänsten och inom vård- och omsorgsboenden. Valfriheten i Stockholm enligt den nuvarande ordningen innebär att man i sin stadsdel kan få välja mellan cirka 100 utförare av hemtjänst. Detta i sig är en omöjlighet. Valfriheten idag handlar inte om att få välja vilken hjälp, hur mycket eller när den ska utföras. Valfriheten handlar heller inte om att få välja mellan att bo hemma eller på ett äldreboende när man är gammal och orkeslös. För PRO är det självklart att man ska få komma in på ett äldreboende när man inte längre klarar av att bo ensam. Det är också viktigt att kunna få välja mellan olika boendeformer. Många äldreboenden är i stort behov av ombyggnad och modernisering. Staden måste också bygga nya boenden, i synnerhet servicehus. PRO vill slå hål på myten att trygghetsboende kan ersätta servicehusen. Det stämmer inte. Nybyggda trygghetsboenden har ofta hyresnivåer som många pensionärer inte klarar. Därför behövs servicehusen som ger bättre trygghet och service. Personalens kompetens är avgörande för omsorgens kvalitet. PRO 7

8 anser det viktigt att personalen har en god grundutbildning, undersköterska eller motsvarande, och dessutom får kontinuerlig fortbildning. Det kan gälla kostens betydelse för hälsan, demenssjukdom, psykisk ohälsa, språkkunskaper, bemötande med mera. Viktigt är också att utförarna har kollektivavtal, en personaltäthet som motsvarar behoven och att personalen har tillsvidareanställningar. Så är inte fallet idag när det gäller de privata utförarna. Kraven på utförarna bör således öka betydligt. De kommunala utförarna har generellt sett bättre anställ ningsvillkor och personalen högre utbildningsnivå. För många gamla är ensamhet och brist på sociala kontakter ett stort problem, som kan leda både till psykiska och somatiska problem. Därför är kommunens insatser i form av ledsagarservice och träffpunkter viktiga. Depression och annan psykisk ohälsa drabbar många äldre, men uppmärksammas inte tillräckligt inom vården. Det är dessutom så att många äldre anser att besvären hör till det naturliga åldrandet och därför kan känna skam för att söka hjälp. Detta medför onödigt lidande inte enbart för de drabbade utan även för deras närstående. Det förekommer också att psykoser och depression förväxlas med demens. Statistik visar att personer över 65 år har den högsta självmordsfrekvensen av alla åldersgrupper. VÅRA KRAV 1. Äldreomsorgen i Stockholm måste tillföras väsentligt mer resurser. 2. Uppsplittringen av hemtjänsten ska minska, utförarnas områdeskoppling stärkas och samverkan mellan olika aktörer öka. 3. Antalet privata utförare av hemtjänst ska minska kraftigt för att spara på stadens kostnader och minska uppsplittringen av verksamheten. 4. Antalet kommunala enheter ska öka. De kommunala enheterna har idag ett geografiskt områdesansvar, bättre anställningsvillkor och högre utbildningsnivå för sin personal. 5. Biståndshandläggarnas sociala roll måste förstärkas och funktionen som budgetbevakare minskas. Former för förenklad biståndshandläggning måste införas omgående. 6. Hemtjänsten måste utformas så att den enskilde brukaren får ett avgörande inflytande över innehållet inom ramen för de beviljade timmarna. Personalkontinuiteten måste öka för att skapa trygghet för de äldre. 7. Kraven på såväl grundutbildning som fortbildning av personalen ska öka liksom också kraven på de privata utförarna att ha högre utbildningskrav, fler tillsvidareanställningar, fler fast heltidstjänster, meddelarfrihet och kollektivavtal. 8

9 8. Äldreomsorg måste ges på lika villkor för män och kvinnor. 9. Samma förutsättningar för kommunala hemtjänstutförare ska gälla som för de privata vad gäller tillvalstjänster. 10. Om de privata utförarna inte följer avtalen, måste staden kunna agera snabbare med uppsägning av avtal och/eller med utkrävande av skadestånd. 11. All personal som arbetar med äldre ska få utbildning i äldrepsykiatri för att lära sig känna igen psykisk ohälsa hos äldre och kunna hantera den. 12. Boenden för dementa ska ha en grundbemanning på minst tre anställda per nio boende under dagtid och minst en anställd per avdelning på natten. 9

10 C. Boendet samt trygghet och säkerhet i vardagen Stockholms befolkning växer kraftigt, och bostadsbyggandet hinner inte med. God standard i nybyggnationen innebär också höga boendekostnader som idag utestänger många pensionärer. Nya bostadsområden borde planeras så att de får en ålders- och inkomstmässigt blandad befolkning. Det avgörande för många äldre är dock att omfattande förbättringar görs i det befintliga bostadsbeståndet för ökad bekvämlighet och tillgänglighet för personer med nedsatt rörelseförmåga. Fler bostäder för äldre kommer att öka rörligheten på bostadsmarknaden. Men det behöver också skapas ett system som underlättar byten till bostad med bättre tillgänglighet. Äldre står för en allt större del av befolkningen i Stockholm, ofta i ensamhushåll. De har mycket olika behov och önskemål om boendet. Att tillgodose detta kräver ett brett utbud av olika typer av bostäder och upplåtelseformer med olika boendekostnad. Här har Stockholms stad en viktig roll om valfriheten också för äldre ska kunna stärkas. Över 80 procent av dem som är 80 år och äldre bor kvar i sin vanliga bostad. Men detta säger inget om hur många som verkligen skulle vilja bo kvar om det fanns bra alternativ, anpassade efter äldres behov. För dem som vill det är det viktigt att det inte finns praktiska hinder som tvingar dem att flytta. Genom bostadsanpassning, bland annat genom kommunalt bidrag, kan tillgängligheten öka. Stockholms stad har ansvaret för bostadsplaneringen och att skapa goda, blandade boendemiljöer. Nedläggningen av servicehusen måste stoppas. Istället måste det byggas fler. Trygghetsboenden, som ersatt många servicehus, har ingen service som kan göra skäl för namnet förutom trygghetslarm. Under en stor del av vintern begränsas många äldres möjligheter att röra sig fritt genom att snöröjningen inte sköts ordentligt, och att halkbekämpningen brister. Detta leder till fallolyckor men också till att många äldre inte vågar sig ut. En del äldre drar sig för att gå ut när det är mörkt. Även om överfallsrisken är mindre än många tror, skulle god belysning göra att det blir och känns tryggare. En så enkel sak som att få längre tid på sig att gå över gatan vid signalreglerade övergångsställen skulle öka många pensionärers frihet att röra sig i sin stad. VÅRA KRAV 1. Förbättrad tillgänglighet och anpassningar av den egna bostaden ska underlättas. 2. Fler äldreanpassade bostäder måste byggas i stadens alla delar med boendekostnader som det stora flertalet kan klara. 10

11 3. Ett enkelt system för byte av bostad för dem som bor i fastigheter utan hiss och som inte längre orkar gå i trappor. 4. Fler servicehus. Antalet platser i särskilda boenden ska stå i relation till andelen äldre äldre i stadsdelarna. 5. Närmiljön ska vara tillgänglig, trygg och säker, ljus, snygg och ren. Detta innebär i vintertid fungerande snöröjning och halkbekämpning. 6. Inventeringar av insatser för trygghetsskapande åtgärder ska prioriteras i stadsdelarna och stämmas av i pensionärsråden. 7. Pensionärsråden i stadsdelarna ska ges en tydlig roll i den lokala stadsplaneringen med trafik, renhållning och bostadsförsörjning. 11

12 D. Trivsel, fritid och gemenskap Att bli pensionär innebär en stor förändring på gott och ont. Den dagliga gemenskapen med arbetskamraterna är borta, och inkomsten krymper. Men å andra sidan växer fritiden och möjligheten till engagemang inom olika områden och aktiviteter på tider som man själv bestämmer. När, hur ofta och med vem är valfrihet i rätt bemärkelse. Möjlighet finns att ge tid till det som tidigare fått anstå. Mer tid att tänka på sig själv, fortsätta upptäcka, utvecklas och uppleva. Även som pensionär vill man kunna leva, umgås, resa, älska, bo, äta och duscha på våra egna villkor. PRO arbetar för ökad gemenskap och rättvisa villkor, som förändrar Stockholm till det bättre. Men vi måste då också ges möjligheter till att träffas. Lokaler för gemenskap måste finnas på rimliga villkor och till en låg kostnad. Tillgängligheten måste vara så bra att alla ges möjlighet att delta. Att påverka sina egna villkor förutsätter en ökad lokal demokrati i staden. Pensionärer intresserar sig inte enbart för de äldres villkor. Vi deltar gärna i utvecklingen av samhället till det bättre även för barn och ungdom. Våra erfarenheter bör därför tas tillvara på ett bättre sätt. Äldre ska ses som en resurs i utvecklingen av samhället i stort. Dessutom har vi kunskaper om utvecklingen över tid. Detta borde vara av stor betydelse även för de unga. Samspelet med yngre gör att vi äldre känner oss sedda och behövda i skapandet av en bättre framtid för oss alla. VÅRA KRAV 1. Tillgång till lokaler med rimliga priser för gemenskap, friskvård och annan verksamhet. 2. Hörseltekniska hjälpmedel i offentliga lokaler. 3. Tillgängliga lokaler för rörelsehindrade och synskadade. 4. Möjlighet för pensionärer till gemensamma måltider. 5. Bättre möjlighet till lunchmåltider tillsammans med barn i skolornas måltidslokaler. 6. Ökade föreningsbidrag från stadsdelsnämnderna. 7. Ökat och förbättrat samarbete med stadsdelsnämnderna. 8. Bättre tillgänglighet till bibliotek och annan kultur. 12

13 EGNA ANTECKNINGAR

14

15 INTRESSEPOLITISKA PROGRAMSKRIFTER PRO Handlingsprogram Antaget vid PROs kongress 2012 PRO Stockholms län Landstingspolitiskt program Antaget 2013 PROs samorganisation i Stockholm Kommunalpolitiskt program Stockholms stad Antaget 2013

16 SAMORGANISATION I STOCKHOLM Box 7016, Stockholm/globen Besöksadress: Renathvägen 2, Johanneshov Telefon: Epost: Hemsida:

INTRESSE- POLITISKT PROGRAM FÖR PRO HUDDINGE

INTRESSE- POLITISKT PROGRAM FÖR PRO HUDDINGE INTRESSE- POLITISKT PROGRAM FÖR PRO HUDDINGE Ett tryggt, spännande rikt och värdigt liv för alla äldre i Huddinge kommun PRO har antagit ett äldrepolitiskt handlingsprogram för ett flertal viktiga intressefrågor.

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bo bra på äldre dar 1 Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bakgrund 2 Nästan 20% av Sveriges befolkning har fyllt 65 år och antal och andel

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

PRO:s krav på Stockholms stad för en god stad för alla åldrar.

PRO:s krav på Stockholms stad för en god stad för alla åldrar. PRO:s krav på Stockholms stad för en god stad för alla åldrar. Vi lever i en skön, blå och grön stad bland härliga människor! Staden kan bli ännu bättre. Därför engagerar vi oss i stadens utveckling. Våra

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖSTERGÖTLAND

VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖSTERGÖTLAND VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖSTERGÖTLAND Verksamhetsplan för PRO Östergötland 2015 Organisationen präglas av en levande intern demokrati och ett vitalt inre liv. Våra ställningstaganden och program är väl förankrade

Läs mer

Äldrepolitiskt program

Äldrepolitiskt program Äldrepolitiskt program Reviderat i Kommunfullmäktige 2017-03-23 2(8) Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 4 Attityder och värderingar... 5 Äldre är en tillgång... 6 Hälsa och livskvalitet... 6 Mat och måltid...

Läs mer

SÅ KAN VI MINSKA ENSAMHETEN BLAND ÄLDRE

SÅ KAN VI MINSKA ENSAMHETEN BLAND ÄLDRE SÅ KAN VI MINSKA ENSAMHETEN BLAND ÄLDRE Varför blir äldre ensamma? Ensamhet kan komma plötsligt eller långsamt. Att råka ut för en förlust på äldre dagar som att förlora vänner, make/maka, husdjur eller

Läs mer

Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka. (Förslag till slutversion, 2010-05-19)

Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka. (Förslag till slutversion, 2010-05-19) Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka (Förslag till slutversion, 2010-05-19) Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka Nacka kommun får allt fler äldre och äldre som lever allt

Läs mer

ÄLDREPOLITISKT PROGRAM FÖR EKSJÖ KOMMUN

ÄLDREPOLITISKT PROGRAM FÖR EKSJÖ KOMMUN 2008-02-03 ÄLDREPOLITISKT PROGRAM FÖR EKSJÖ KOMMUN Framtaget av vuxenberedningen på uppdrag av kommunfullmäktige Inledning Vi ser i Sverige idag en utveckling där befolkningen blir allt äldre. 1,6 miljoner

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE.

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDEN Vi som lever i Sverige och Blekinge blir friskare och lever allt längre. Det är en positiv utveckling och ett resultat av vårt välstånd

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Äldreriksdagen, Sigtuna 13 november, 2013 Vad är Hjälpmedelsinstitutet HI?

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017

VERKSAMHETSPLAN 2017 VERKSAMHETSPLAN 2017 Samorganisationens uppgifter SAMORGANISATIONER MOM 1 SAMARBETE KOMMUNVIS Enligt PRO:s stadgar ska, där det finns mer än en PRO-förening, finnas en samorganisation. Det krävas i olika

Läs mer

Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet

Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet Råd för råden Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet Sjuksköterska Barnmorska Vårdlärare Utvecklingschef Närsjukvårdschef Presentation Förväntningar

Läs mer

Motion till riksdagen 2009/10:s78060 MK av Björn von Sydow m.fl. (s) Låt Sverige bli det bästa landet att åldras i

Motion till riksdagen 2009/10:s78060 MK av Björn von Sydow m.fl. (s) Låt Sverige bli det bästa landet att åldras i Enskild motion Motion till riksdagen 2009/10:s78060 MK av Björn von Sydow m.fl. (s) Låt Sverige bli det bästa landet att åldras i Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som

Läs mer

Bo bra på äldre dar några reflektioner och slutsatser

Bo bra på äldre dar några reflektioner och slutsatser Bo bra på äldre dar några reflektioner och slutsatser Bakgrund: Juli 2010 november 2012 50 miljoner kronor 76 projekt finansierade i 58 kommuner Fyra arkitekttävlingar Samråd myndigheter; Arbetsmiljöverket,

Läs mer

Framtidens äldreomsorg

Framtidens äldreomsorg PiteåPanelen Rapport 20 Framtidens äldreomsorg November 2012 Anett Karlström Kommunledningskontoret Framtidens äldreomsorg En beredningsgrupp bestående av politiker från olika partier i kommunstyrelsen

Läs mer

När får jag mitt bistånd (V)?

När får jag mitt bistånd (V)? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR När får jag mitt bistånd (V)? Beslut och domar enligt SoL och LSS som inte har verkställts i Kalmar län 31 december 2004 Meddelande 2005:26 När får jag mitt bistånd

Läs mer

Tips och råd inför val av äldreboende. En guide för dig som ska välja äldreboende

Tips och råd inför val av äldreboende. En guide för dig som ska välja äldreboende Tips och råd inför val av äldreboende En guide för dig som ska välja äldreboende Inledning SPF arbetar med ett långsiktigt program kring ålderism, d.v.s. diskriminering på grund av ålder. Inom detta program

Läs mer

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Bygg bostäder så att

Läs mer

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll!

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll! Ett gott liv i Malmö Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014 Allas rätt till välfärd, delaktighet och engagemang i samhällsbygget är grunden för den socialdemokratiska politiken. Det handlar

Läs mer

Gott att bli gammal på Gotland. Äldrepolitiskt program 2010-2025

Gott att bli gammal på Gotland. Äldrepolitiskt program 2010-2025 Gott att bli gammal på Gotland Äldrepolitiskt program 2010-2025 Gott att bli gammal på Gotland Äldrepolitiskt program för Gotland 2010 2025 En tid framöver står vårt samhälle inför en rad utmaningar som

Läs mer

Motioner E01 E04. Till Stockholms arbetarekommuns årsmöte 2010. Motion om hälsofrämjande krav på äldreomsorgen

Motioner E01 E04. Till Stockholms arbetarekommuns årsmöte 2010. Motion om hälsofrämjande krav på äldreomsorgen Till Stockholms arbetarekommuns årsmöte 2010 Motion om hälsofrämjande krav på äldreomsorgen Hur vi mår som äldre hänger oftast samman med de livsvillkor vi haft tidigare under livet. Den rikaste tiondelen

Läs mer

ATT LEVA ETT GOTT LIV HELA LIVET. Vision och måldokument för äldrefrågor i Ulricehamns kommun

ATT LEVA ETT GOTT LIV HELA LIVET. Vision och måldokument för äldrefrågor i Ulricehamns kommun ATT LEVA ETT GOTT LIV HELA LIVET Vision och måldokument för äldrefrågor i Ulricehamns kommun Innehållsförteckning Inledning 3 Befolkningsprognos fram till 2025 4 Medborgarnas kunskap, värderingar och attityder

Läs mer

Äldreplan för Härjedalens kommun. år

Äldreplan för Härjedalens kommun. år Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-11-24 Dnr 709-189-10 Sn 2 (7) Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Syfte och användning Enligt 3 kap 1 i socialtjänstlagen

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KVALITET I ÄLDREOMSORGEN

HANDLINGSPLAN FÖR KVALITET I ÄLDREOMSORGEN MILJÖPARTIET DE GRÖNA Riksdagen 100 12 Stockholm Torsdagen den 23 november 2011 Mynttorget 2 (besöksadress) HANDLINGSPLAN FÖR KVALITET I ÄLDREOMSORGEN TIO FÖRSLAG FÖR EN GOD OMSORG sid 2 av 7 Sverige är

Läs mer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer SOU 2015:85 Ewa Samuelsson Ulrika Hägred Dir 2014:44 Analysera hinder och föreslå åtgärder i syfte att: underlätta för äldre

Läs mer

Sammanfattning av remissvar gällande Morgondagens hemvård

Sammanfattning av remissvar gällande Morgondagens hemvård 2017-05-02 Dnr: Sammanfattning av remissvar gällande Morgondagens hemvård Morgondagens hemvård finns med som ett av delområdena i en av de fyra kommunövergripande strategierna gällande Välfärdstjänster

Läs mer

Bo bra på äldre dar i Nordanstig

Bo bra på äldre dar i Nordanstig Bo bra på äldre dar i Nordanstig EN SAMMANSTÄLLNING AV BESLUTSUNDERLAG OCH FÖRSLAG AV BERITH DANIELSSON Hej, Mitt namn är Berith Danielsson och jag är projektledare för projektet Bo bra på äldre dar i

Läs mer

Ökad livskvalitet för äldre

Ökad livskvalitet för äldre Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

Ökad livskvalitet för äldre

Ökad livskvalitet för äldre Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

Trygg Hemma. Teamet som ger dig en trygg och fungerande tillvaro efter din sjukhusvistelse

Trygg Hemma. Teamet som ger dig en trygg och fungerande tillvaro efter din sjukhusvistelse Trygg Hemma Teamet som ger dig en trygg och fungerande tillvaro efter din sjukhusvistelse Trygg Hemma teamet Teamet ska ge dig förutsättningar att så långt det är möjligt få komma tillbaka till din invanda

Läs mer

Riktlinjer för köhantering inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden

Riktlinjer för köhantering inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORG Handläggare: Eva Lindström Telefon: 08-508 06 321 Till Bromma stadsdelsnämnd SDN 2008-02-14 SID 1 (6) 2008-01-25 Riktlinjer för köhantering inom äldreomsorgens vård-

Läs mer

Äldre på bostadsmarknaden

Äldre på bostadsmarknaden Äldre på bostadsmarknaden Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar

Läs mer

Om att planera för sitt boende på äldre dagar

Om att planera för sitt boende på äldre dagar Om att planera för sitt boende på äldre dagar Marianne Abramsson Institutet för forskning om äldre och åldrande, NISAL Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Kunskapsläget äldres boende Vanligt

Läs mer

Bo bra hela livet. Barbro Westerholm. Äldreboendedelegationen

Bo bra hela livet. Barbro Westerholm. Äldreboendedelegationen Bo bra hela livet Barbro Westerholm Varför en utredning om äldreboenden? Bristen på platser i särskilda boenden När hemmets borg blev ett fängelse Den röda tråden i utredningen Vi lever inte för att bo.

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 ÖSTERGÖTLAND

Verksamhetsplan 2017 ÖSTERGÖTLAND Verksamhetsplan 2017 ÖSTERGÖTLAND Verksamhetsplan för PRO Östergötland 2017 Organisationen präglas av en levande intern demokrati och ett vitalt inre liv. Våra ställningstaganden och program är väl förankrade

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-08-08, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-08-08, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 233 Kommunala pensionärsråd och Landstings/Region pensionärsråd PRO Ale Norra - Ale, Norra Älvsborg ID529 Pensionärsråden inom landsting och kommun har under många år knappast genomsyrats av

Läs mer

STOPPA VÄLFÄRDSSVEKET MOT VÅRA ÄLDRE

STOPPA VÄLFÄRDSSVEKET MOT VÅRA ÄLDRE STOPPA VÄLFÄRDSSVEKET MOT VÅRA ÄLDRE Facebook: facebook.com/kristdemokraterna Instagram: @kristdemokraterna, @buschebba Twitter: @kdriks, @BuschEbba Webbplats: www.kristdemokraterna.se E-post: info@kristdemokraterna.se

Läs mer

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst PLAN Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Lättläst Innehåll Inledning... 3 1. Du ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över din vardag... 5 2. Du

Läs mer

Utblick 2020 framtidens äldreomsorg i Kalmar

Utblick 2020 framtidens äldreomsorg i Kalmar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2014-03-11 ON 2012/0055 53515 Omsorgsnämnden Utblick 2020 framtidens äldreomsorg i Kalmar Förslag till beslut Omsorgsnämnden fastställer

Läs mer

Förslag till Vision Järva 2030

Förslag till Vision Järva 2030 ÄLDREFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DPLNR 106 DNR 255/2008 SID 1 (5) 2008-09-29 Handläggare: Lars B Strand Telefon: 508 36 205 Till Äldrenämnden den 14 oktober 2008 Äldreförvaltningens förslag till beslut

Läs mer

Välkommen till PRO:s boendekonferens. Norra Latin 14 mars 2013

Välkommen till PRO:s boendekonferens. Norra Latin 14 mars 2013 PROs medlemsenkät Medlemmarnas syn på PRO:s verksamhet, samhällsfrågor som rör äldre och den egna livssituationen inklusive boenden. Totalt fick 5 928 medlemmar enkäten under januari 2013. 71 procent svarade,

Läs mer

Bo hemma. i Kinda kommun

Bo hemma. i Kinda kommun Bo hemma i Kinda kommun Bo hemma i Kinda kommun I den här broschyren kan du läsa om vilket stöd du kan söka från Kinda kommun om du behöver hjälp för att du ska kunna bo hemma vid sjukdom eller hög ålder.

Läs mer

Protokoll fört vid pensionärsrådets sammanträde i Hägersten-Liljeholmen

Protokoll fört vid pensionärsrådets sammanträde i Hägersten-Liljeholmen Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning administrativa avdelningen Protokoll Sida 1 (6) 2016-11-16 Protokoll fört vid pensionärsrådets sammanträde i Hägersten-Liljeholmen 2016-11-15 Närvarande: Rolf

Läs mer

Under 2015 fokuserar SPF Seniorerna på 3 huvudområden i påverkansarbetet: Valfrihet Ekonomi Bostäder

Under 2015 fokuserar SPF Seniorerna på 3 huvudområden i påverkansarbetet: Valfrihet Ekonomi Bostäder Under 2015 fokuserar SPF Seniorerna på 3 huvudområden i påverkansarbetet: Valfrihet Ekonomi Bostäder 3 Valfrihet Vi seniorer har gjort tuffa val genom våra liv varför skulle vi inte kunna välja själva

Läs mer

Inflytande - Påverkansarbete

Inflytande - Påverkansarbete 2 3 4 Inflytande - Påverkansarbete Nationellt och lokalt Syfte Tillvarata äldres intressen Påverka de institutioner och verksamheter som berör äldres vardag Ställa äldres resurser till förfogande för det

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier

Lokala värdighetsgarantier Lokala värdighetsgarantier Lokala värdighetsgarantier - äldreomsorgens löfte till dig För att du som invånare ska veta vad du kan förvänta dig av oss har vi så kallade värdighetsgarantier för vissa av

Läs mer

och handikappomsorg VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING

och handikappomsorg VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING Äldre- och handikappomsorg VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING Handläggare: Ariane Andersson Telefon: 08-508 20 065 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2005-08-31 SDN 2005-09-22 Dnr 504-216/2005 STOCKHOLMS STADS ÄLDREOMSORGSPLAN

Läs mer

Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad

Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad Äldre Direkt Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad Telefon: 08-80 65 65 E-postadress: aldredirekt.service@stockholm.se Stockholms Trygghetsjour Om du har ett akut behov av vård och omsorg. Telefon

Läs mer

Trygghet och glädje hela livet. Äldreomsorg i Karlskrona kommun

Trygghet och glädje hela livet. Äldreomsorg i Karlskrona kommun Trygghet och glädje hela livet Äldreomsorg i Karlskrona kommun Hej senior! I den här broschyren berättar vi om de olika insatser som Karlskrona kommun erbjuder dig som fyllt 65 år. Sveriges pensionärer

Läs mer

Micasa Fastigheter i Stockholm AB. Ett boende att se fram emot

Micasa Fastigheter i Stockholm AB. Ett boende att se fram emot Micasa Fastigheter i Stockholm AB Ett boende att se fram emot 1 Tryggt boende med hög standard Det ska vara skönt att komma hem. Här ska finnas möjlighet till vila och ro men det skall också vara en funktionell

Läs mer

Bilden av PRO. Ur PROs kommunikationsplan. 27 februari 2016 www.pro.se/stockholm 1

Bilden av PRO. Ur PROs kommunikationsplan. 27 februari 2016 www.pro.se/stockholm 1 Bilden av PRO PRO är en vital organisation för alla Sveriges pensionärer. PRO driver rakryggat pensionärernas intressen och erbjuder medlemmarna en mötesplats för gemenskap, personlig utveckling, glädje

Läs mer

Bra boende på äldre dar i Örebro. Socialdemokraterna i Örebros program för fler och bättre bostäder för äldre 2007-2010.

Bra boende på äldre dar i Örebro. Socialdemokraterna i Örebros program för fler och bättre bostäder för äldre 2007-2010. Bra boende på äldre dar i Örebro Socialdemokraterna i Örebros program för fler och bättre bostäder för äldre 2007-2010. Hej, Jag hoppas att det här materialet kan ge dig information om hur vi socialdemokrater

Läs mer

Äldrepolitiskt program för. Upplands-Bro

Äldrepolitiskt program för. Upplands-Bro Kaleva seniorer Äldrepolitiskt program för Upplands-Bro Från halvdålig till mönsterkommun Ett samhälles omsorg om sina allra svagaste invånare är ett bra mått på den kunskap, omsorg, empati som de kommunalpolitiskt

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedöm ningen

Läs mer

De äldre ska med. - på den goda vägen mot framtiden.

De äldre ska med. - på den goda vägen mot framtiden. De äldre ska med - på den goda vägen mot framtiden. Svenska folket lever allt längre och är allt friskare. Detta påverkar samhällsutvecklingen och ökar kraven på samhället att stärka friheten och tryggheten

Läs mer

Äldreboligutredningen

Äldreboligutredningen Äldreboligutredningen 9. 10. september 2008 Anita Modin Varför behövs en utredning om äldreboenden En vanlig fråga Vågar jag bli gammal? En myt att alla vill bo hemma till livets sista dag Behovet att

Läs mer

Äldre är bra hyresgäster! Men var ska de bo?

Äldre är bra hyresgäster! Men var ska de bo? Äldre är bra hyresgäster! Men var ska de bo? Allt fler äldre en stor möjlighet Du och alla inom fastighetsbranschen står inför en utmaning och en stor möjlighet. Snart är var fjärde svensk över 65 år och

Läs mer

Bemötande Äldreomsorg

Bemötande Äldreomsorg Bemötande Äldreomsorg dig som har insatser inom äldreomsorgen. Det första mötet är ofta avgörande för att en relation ska ha förutsättningar att bli bra. Äldreomsorgens insatser ska vara individuellt anpassade

Läs mer

Stöd och hjälp i det egna boendet

Stöd och hjälp i det egna boendet Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Trygg hemgång Övriga insatser Stöd och hjälp i det egna boendet VI VILL GE äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda och trygga

Läs mer

Kvinnor över 65 år i tre söderortsstadsdelar och deras livskvalitet

Kvinnor över 65 år i tre söderortsstadsdelar och deras livskvalitet Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Beställaravdelningen för äldre, funktionsnedsatta och socialpsykiatri Tjänsteutlåtande Sida 1(5) Dnr 1.1.-718/2013 2013-11-18 Handläggare Åsa Winfridsson Telefon08-508

Läs mer

Uppdraget Delegationen skall ha i uppdrag att följa och analysera utvecklingen av boendefrågor för äldre både inom den ordinarie bostadsmarknaden

Uppdraget Delegationen skall ha i uppdrag att följa och analysera utvecklingen av boendefrågor för äldre både inom den ordinarie bostadsmarknaden Kommittédirektiv Delegationen för utveckling av bostäder och boende för äldre personer Dir. 2006:63 Beslut vid regeringssammanträde den 24 maj 2006. Sammanfattning av uppdraget En särskild delegation tillkallas

Läs mer

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun 1 Denna broschyr har arbetats fram av Birgitta Håkansson, Margareta Olsson, Eleonore Steenari och Ewa Axén Gustavsson, Äldreförvaltningen våren 2004 Layout,

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

Fler och alternativa boenden för äldre och vikten av samverkan

Fler och alternativa boenden för äldre och vikten av samverkan Fler och alternativa boenden för äldre och vikten av samverkan Konferens Integrerad bostadsplanering med fokus på äldre Göteborg 2012 05 09 Barbro Westerholm Vad kommer jag att tala om Demografin Äldres

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut Kungsholmens stadsdelsförvaltning Stöd till resultatstyrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2014-02-18 Handläggare Christina Egerbrandt Telefon: 08-508 08 032 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Sammanträde

Läs mer

Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning. Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131

Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning. Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131 Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131 Bakgr und Programmet vänder sig till personer med funktionsnedsättning. Det kan bland annat

Läs mer

Remiss införande av kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning

Remiss införande av kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning Kommunstyrelsen 2016-02-01 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2015:548 Lars-Göran Hellquist 016-710 27 79 1 (2) Kommunstyrelsen Remiss införande av kommunalt bostadstillägg för personer med

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Intressepolitiskt program

Intressepolitiskt program Intressepolitiskt program HSO Stockholms stad Inledning Om HSO Stockholms stad HSO Stockholms stad är ett samarbetsorgan för anslutna funktionshinderorganisationers lokalföreningar eller länsföreningar

Läs mer

Järfälla attraktivt & tryggt för seniorer! Inbjudan till DIALOG om hur kommunen ska utveckla bra levnadsvillkor för framtidens seniorer

Järfälla attraktivt & tryggt för seniorer! Inbjudan till DIALOG om hur kommunen ska utveckla bra levnadsvillkor för framtidens seniorer Järfälla attraktivt & tryggt för seniorer! Inbjudan till DIALOG om hur kommunen ska utveckla bra levnadsvillkor för framtidens seniorer 2 Inledning bakgrund och syfte Hur samhället ska utformas för att

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun Mål för mandatperioden 2011 2014 Vård och Omsorg Eslövs kommun Verksamhetsidé Vård och Omsorg ska arbeta för att skapa goda levnadsförhållanden för de kommuninvånare som har behov av vård och omsorg, och

Läs mer

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 2014-01-20 En sammanfattning för Trollhättans Stad Nedan redovisas en sammanfattning för Trollhättans stad. Analys av resultaten sker i fortsatt tillsammans

Läs mer

Avveckling av Axelsbergs servicehus för omvandling till seniorboende Genomförandeärende

Avveckling av Axelsbergs servicehus för omvandling till seniorboende Genomförandeärende HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR PERS ONALFRÅGOR OCH UTFÖRARE INOM ÄLDREO MSORGEN Handläggare: Anneli Rydström Telefon: 08-508 22 068 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

Guide. Information om äldreomsorg i Timrå kommun

Guide. Information om äldreomsorg i Timrå kommun Guide Information om äldreomsorg i Timrå kommun Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro

Läs mer

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011 Lidingö Stad Medborgarundersökning Genomförande Tredje medborgarundersökningen tidigare och. Totalt genomfördes 1000 telefonintervjuer bland boende i Lidingö Stad i åldrarna 18 84 år. Datainsamlingen pågick

Läs mer

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Scandinav.se Foto Maria Carlsson Äldreomsorg i Borås Stad Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Du som är äldre ska ha möjlighet att leva ett gott liv var dag.

Läs mer

BUDGET 2014 - tillgänglighet

BUDGET 2014 - tillgänglighet BUDGET 2014 - tillgänglighet Visstidsanställning av personer med funktionsnedsättning 5 mnkr Alfa: information och vägledning om sysselsättning, studier, praktik och arbete till personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Äldre 2020. Lättläst version

Äldre 2020. Lättläst version Policy Äldre 2020 Antagen av kommunfullmäktige den 27 april 2010 26 Lättläst version Tierps kommun 815 80 TIERP Telefon: 0293-21 80 00 www.tierp.se Lättläst version av Äldre 2020, Tierps kommun Inledning

Läs mer

10 förslag för bättre boende för seniorer

10 förslag för bättre boende för seniorer Socialdemokraterna i Uppsala Uppsala 2013-06-27 10 förslag för bättre boende för seniorer För oss socialdemokrater är en god äldreomsorg grundläggande för ett välfärdssamhälle. När man jobbat och kämpat

Läs mer

Anhörigstöd - en skyldighet

Anhörigstöd - en skyldighet Anhörigstöd Anhörigstöd - en skyldighet Sedan 2009 ska alla socialnämnder erbjuda stöd för att underlätta för de personer som: - vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre - stödjer en närstående

Läs mer

Bemötande Äldreomsorg

Bemötande Äldreomsorg Bemötande Äldreomsorg En service- och är ett löfte om innehåll och kvalitet på dig som har insatser inom äldreomsorgen. Det första mötet är ofta avgörande för att en relation ska ha förutsättningar att

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Sigtuna kommun RESULTAT AV ÄLDREDIALOGEN

Framtidens äldreomsorg i Sigtuna kommun RESULTAT AV ÄLDREDIALOGEN Framtidens äldreomsorg i Sigtuna kommun RESULTAT AV ÄLDREDIALOGEN Lyckad dialog pekar ut färdriktning Över hälften av alla i Sigtuna kommun som är 65 år och äldre har deltagit i den dialog kring Sigtuna

Läs mer

Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad

Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad RAPPORT DECEMBER 0 David de Courcy ScandInfo Marketing Research, Pnr: Innehållsförteckning Inledning Bakgrund och syfte Målgrupp och metod Frågeområden Delgrupper

Läs mer

HANDIKAPPOMSORGENS VÄRDEGRUND

HANDIKAPPOMSORGENS VÄRDEGRUND SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE HANDIKAPPOMSORGENS VÄRDEGRUND Vi som är anställda i handikappomsorgen i Huddinge kommun har ett uppdrag av invånarna. Uppdraget är att ge service, omsorg och stöd som bidrar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Förord. Programmet ska främja samverkan mellan föreningsliv och den kommunala äldreomsorgen. Alla förslag i programmet är lika viktiga.

Förord. Programmet ska främja samverkan mellan föreningsliv och den kommunala äldreomsorgen. Alla förslag i programmet är lika viktiga. 1 Förord Det här är Linköpings kommuns program för utveckling av det sociala innehållet i vardagen för personer som är äldre. Programmet beskriver hur Linköping ska arbeta för att möta äldres sociala behov.

Läs mer

Socialdemokraterna vill stärka de anhörigas situation och möjligheter samt öka tryggheten vid utskrivning från sjukhus.

Socialdemokraterna vill stärka de anhörigas situation och möjligheter samt öka tryggheten vid utskrivning från sjukhus. Seniorernas hälsocenter är en hälsoplattform som startade på Solbackens äldreboende. Nu ska idén spridas och satelitverksamhet byggas upp i boenden och bostadsområden. Målgruppen är 65+ och syftet är att

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

SERVICE TILL DIG SOM ÄR ÄLDRE I NACKA KOMMUN

SERVICE TILL DIG SOM ÄR ÄLDRE I NACKA KOMMUN 20 5 SERVICE TILL DIG SOM ÄR ÄLDRE I NACKA KOMMUN Äldreenheten Förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga samt för deras vilja att ta ansvar. Innehåll Service till dig som är äldre

Läs mer

Vad är vad, och vad är särskilt boende?

Vad är vad, och vad är särskilt boende? Vad är vad, och vad är särskilt boende? Särskilt boende, SoL 1992. Gruppboende, äldreboende, servicehus, sjukhem, ålderdomshem, vårdboende, vårdbostäder, demensboende, servicelägenheter, omsorgsboende,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunala Pensionärsrådet 2012-05-31 1 (10) Plats och tid Munkberga, kl 13:00-16:30 Beslutande Agnetha Eriksson, ordf Rune Öberg, PRO Gösta Öhman, PRO Inger Berglund, PRO JaanEric Lundqvist, SKPF Ingrid

Läs mer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer SOU 2015:85 Ewa Samuelsson, särskild utredare Analysera hinder och föreslå åtgärder i syfte att: underlätta för äldre personer

Läs mer