STOCKHOLMS STAD BEHÖVER HJÄLP MED ATT LÖSA STORA UTMANINGAR!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STOCKHOLMS STAD BEHÖVER HJÄLP MED ATT LÖSA STORA UTMANINGAR!"

Transkript

1 ÄLDREFÖRVALTNINGEN Version 1.0 Karin Gens/Johan Schuber SID 1 (6) STOCKHOLMS STAD BEHÖVER HJÄLP MED ATT LÖSA STORA UTMANINGAR! OpenLab projekt - inom området: Ett värdigt åldrande Uppdragsgivare Uppdragsgivare: Stockholms stad, Äldreförvaltningen, ev. i samråd med SLL. Utfärdare: Eva Frunk Lind, direktör för Äldreförvaltningen Om Äldreförvaltningen Äldrenämnden ansvarar för kommunövergripande frågor rörande äldreomsorg samt för att samordna och utveckla äldreomsorgen i Stockholms stad. Även Stockholms Trygghetsjour är organiserad inom äldrenämndens ansvarsområde, och ansvarar för såväl handläggning som teknik och larmmottagning vad gäller trygghetslarm. Vid äldreförvaltningen arbetar cirka 90 personer, inklusive de cirka 60 som arbetar vid Trygghetsjouren. Till äldreförvaltningens uppgifter hör att göra en samlad analys och redovisning av kvalitén när det gäller myndighetsutövning och den äldreomsorg som utförs i stadens 14 stadsdelar. Förvaltningen bereder beslutsunderlag i strategiska vårdoch omsorgsfrågor som riktlinjer, äldreboendeplan, avgifter och valfrihet, planerar och utför utbildning till olika personalkategorier, förbereder och genomför upphandlingar av utförare inom såväl äldreboende som hemtjänst, med mera.

2 SID 2(6) Beskrivning av området - I Stockholm stad har idag invånare har någon typ av insats från äldreomsorgen ( av stadens totalt invånare är 65 år eller äldre). - Cirka med har trygghetslarm, kopplat till Stockholms trygghetsjour. År 2011 mottog trygghetsjouren larmanrop. - Hemtjänst och boende i servicehus, vård och omsorgsboende kräver biståndsbeslut av kommunen. Den hemtjänst som erbjuds stadens invånare utförs idag till cirka 60 procent av privata utförare och resterande del utförs i kommunal regi. - Invånare i Stockholms stad kan erhålla trygghetsboende vid 75 års ålder. Stockholm har, som Sverige i stort, en demografisk utmaning att hantera. År 2030 beräknas 23 procent av befolkningen i riket vara över 65 år (i Stockholms stad beräknas motsvarande andel till 17 procent). Men behoven varierar stort beroende på region och även mellan stadsdelar i Stockholms stad. Innerstaden bedöms ha mycket stora behov jämfört med angränsande stadsdelar. Stora krav kommer att ställas på välfärdssystemet. Förväntningarna från stadens invånare är snarare ökad kvalitet i äldreomsorgen framöver än att denna ska vara på dagens nivå. Från undersökningar vet man även att de allra flesta människor (98 procent av de tillfrågade, ref studie) vill bo kvar hemma i eget boende, så långt detta är möjligt. Av de som efterfrågar olika insatser från äldreomsorgen är 75 procent över 80 år. Ett sätt att hantera detta är att skapa bättre förutsättningar för att bo kvar längre i eget boende eller uppmuntra till alternativa boenden, i syfte att skjuta fram en flytt till särskilt boende. Detta ställer krav på hälso- och sjukvården, att vård kan erbjudas i hemmet på ett annat sätt än vad som är fallet idag, men även att rätt typ av hjälpmedel erbjuds från både kommun och landsting. Det är också så att idag planerar människor inte sin ålderdom i tillräcklig utsträckning vilket ställer större krav på välfärdssystemen och samhällsplaneringen, eftersom aktuella insatser kan komma att behöva göras mera akut än vad som annars vore fallet. Tidigare togs

3 SID 3(6) äldreboendeplaner fram i kommunen vart femte till tionde år. Idag görs en ny plan varje år. Tidigare projekt/uppdrag egna kommunen eller andra kommuner - Västerås kommun och Mälardalens högskola den kommunala omsorgens förhållande till Giraff (en mobil robot som placeras i en omsorgstagares hem, men fjärrstyrs av en annan person) - Järfälla kommun erbjuder IT hjälpmedel till personer med demens, vilket är ett utvärderat initiativ (Linköpings universitet). - Stockholms stad: Bromma har prövat Ippi - TelefonTV inom den kommunala hemtjänsten. - Stockholm stad: Anhörigkonsulenten på Södermalm använder den webb baserade mötesplatsen Gapet för att kommunicera med anhöriga som är anslutna. - Stockholms stad: Samtliga anhörigkonsulenter använder läsplattor i sitt arbete med att stödja och informera anhörigvårdare. Uppdraget Uppdraget från Stockholms stads Äldreförvaltning till projektgruppen är att: generera kunskap och tänkbara lösningar utifrån frågeställningen: Anpassat boende eller bo kvar hemma? Tre delprojekt föreslås: 1. Helhetsperspektiv utifrån samhällsplanering, kommunalekonomi vilka blir de alternativa kostnaderna för olika scenarios från 1970-tal till år 2030 utifrån stadens demografiska förutsättningar?

4 SID 4(6) Samhällets infrastruktur styr hur det fungerar att bo kvar i sitt eget boende. Vardagen styr val och konsekvenser: att handla på sin egen affär (som ofta stänger idag och bil behövs), att kunna gå ut själv (stor utmaning med trevåningshus utan hiss i närförort i Sthlm i kontrast med det barnvänliga området Annedal som byggts för att passa barnfamiljer). Idag erbjuder t.ex. Familjebostäder tillgänglighetsmärkta lägenheter. Det kan vara problem med incitament för att flytta eftersom en modernare lägenhet ofta medför högre hyra. Om de demografiska förutsättningarna tas med i samhällsplaneringen - vilka alternativkostnader uppkommer då för politiker och tjänstemän att ta hänsyn till? 1990-talets ädelreform visar på helt andra förutsättningar och förväntade behov än vad som är idag och vad som väntas framöver. Ett historiskt perspektiv gagnar bättre förståelse för de utmaningar som står framför oss. 2. Hur initiera en samhällsutveckling i kommunen som genererar vilja och förmåga till eget ansvar hos invånarna? Den förväntan på god service och hög kvalitet i framtidens äldreomsorg som är tydlig hos de människor som nu är 65 år och äldre kommer att kräva ett egenansvar hos medborgarna och att vi hjälps åt. Ett värdefullt verktyg är god planering. Hur skapa lust och eget ansvar hos medborgaren att planera sitt boende på ålderns höst - inte bara vid 75 års ålder utan mycket tidigare? Vill man från sitt eget boende eller vill man till något? Viktigt att få hjälp att flytta i tid!. Det kommer kontinuerligt in förfrågningar från invånare som är över 90 år som gärna vill byta våningen i innerstaden till något mer fungerande boende men som behöver hjälp. Hur kan vi skapa ett förändrat synsätt för den stora grupp människor som är äldre i dag. Att se utvecklingspotential att våga drömma! 3. Hjälpmedel hjälp till prioritering utifrån uppnådd nytta och kostnad vid implementering Det finns idag ett stort utbud av bra hjälpmedel för äldre. Både när det gäller bostadsanpassning och teknik för äldre. Allt för att underlätta vardagen. Däremot är de projekt som drivs i olika kommuner, även inom stadsdelar inom staden olika typer av testpiloter som ofta inte implementeras i full skala. Detta kan ha många olika anledningar men det vore önskvärt om kunskap genereras som underlättar prioritering av satsningar utifrån kostnadseffektiva lösningar för kommunen och uppnådd nytta för medborgaren, detta kan vara både för anhörigvårdare och för person som är brukare.

5 SID 5(6) Ett sådant område för hjälpmedel är bostadsanpassning -larm, sensorer, spisvakter, lås badrumslösningar som underlättar till att bo kvar längre. Ett annat område är smart användning av Internet och IT teknik. Smartphones, appar och de tjänster som erbjuds idag t ex videotelefoni är tillgängliga för alla. Det finns flera företag som tagit fram lösningar som anpassats för att passa äldre människor och personer med demenssjukdom. En utmaning idag är frågan om implementering. Kanske något omkring regelverket när det gäller begränsningsåtgärder för personer med demenssjukdom? Juridiska frågor. Krav Projektet ska utgå från ett kvalitets-, resurs- och kommunalekonomiskt perspektiv. Vilka åtgärder bör vidtas och prioriteras så att det hela ekonomiskt går ihop för kommunen och där samtidigt invånarnas förväntningar om en äldreomsorg av hög kvalitet infrias? Resurssättning Vi tror att studenter som kommer från olika ämnesområden från SU, KI och KTH behövs för att genomföra projektet: 1. Samhällsplanerare, ekonom, historiker, jurist 2. Socionom, beteendevetare, kulturgeograf, medicinare 3. Ingenjörer, (datavetenskap människa-maskin, hälsa och byggande, IKT), samt medicinare Begränsingar Att definiera Presentation Att definiera Genomförande Projektet genomförs hösten 2012, start 15 september

6 SID 6(6) Styrgrupp En styrgrupp för projektet sätts samman med handledare från uppdragsgivare och från medverkande universitet. Styrgruppen träffas ca fem gånger, studenter organiserar och kallar. En första workshop föreslås äga rum i maj 2012 för vidareutveckling av projektet, bestående av en halvdag med lunch/middag Kontaktinformation Strateg Karin Gens Stockholms stad, Äldreförvaltningen: e-post: tfn: Projektledare OpenLab Johan Schuber Kungliga Tekniska högskolan (utlånad resurs till Stockholms stad) e-post: tfn:

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM Jag vill bo här och du vill bo där hur svårt kan det vara? PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM JAG VILL BO HÄR OCH DU VILL BO DÄR HUR SVÅRT KAN DET VARA? 3 Bygg fler bra boendet för äldre till rimliga kostnader.

Läs mer

ehälsa ehemtjänst i Norrtälje

ehälsa ehemtjänst i Norrtälje ehälsa ehemtjänst i Norrtälje Förstudierapport Version 1.0 Sjukvårds- och omsorgskontoret Innehåll 1 Inledning... 4 1.1 Dokumentets användning... 4 1.2 Definitioner... 4 1.3 Referenser... 6 2 Sammanfattning...

Läs mer

RAPPORT. Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén. Analys & Strategi.

RAPPORT. Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén. Analys & Strategi. RAPPORT Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén Oktober 2010 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

Teknik för äldre II Slutrapport

Teknik för äldre II Slutrapport Teknik för äldre II Slutrapport Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Raymond Dahlberg Ansvarig handläggare: Magdalena Marklund URN:NBN:se:hi-2013-13327-pdf Artikelnummer: 13327-pdf Publikationen

Läs mer

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn umgås vänner fritid barn pension ekonomiskt hälsan får resor frisk bra mer kunna bo god familjen liv Framtidsprogram för det goda åldrandet i Karlskrona oberoende friska barnbarnen hälsa resa göra arbete

Läs mer

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 1. Välfärdstjänsterna i framtiden behov och förväntningar

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 1. Välfärdstjänsterna i framtiden behov och förväntningar Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 1 Välfärdstjänsterna i framtiden behov och förväntningar INNEHÅLLsförteckning Förord Inledning Stor utmaning att tillgodose framtida behov Äldreboom

Läs mer

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bo bra på äldre dar 1 Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bakgrund 2 Nästan 20% av Sveriges befolkning har fyllt 65 år och antal och andel

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Projektredovisning Framtidens boende för äldre. Therese Nilsson Socialförvaltningen Burlövs kommun

Projektredovisning Framtidens boende för äldre. Therese Nilsson Socialförvaltningen Burlövs kommun Projektredovisning Framtidens boende för äldre Therese Nilsson Socialförvaltningen Burlövs kommun Innehåll Förord... 1 Sammanfattning... 2 Bakgrund... 3 Den demografiska utvecklingen och dess konsekvenser...

Läs mer

Planerings- förutsättningar Strategiskt program för boendeplanering

Planerings- förutsättningar Strategiskt program för boendeplanering Planerings- förutsättningar Strategiskt program för boendeplanering 2014-01-16 Remissversion Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se

Läs mer

Bättre funktionalitet i små badrum. - slutrapport från en förstudie

Bättre funktionalitet i små badrum. - slutrapport från en förstudie Bättre funktionalitet i små badrum - slutrapport från en förstudie April 2014 Förord Under våren 2013 inleddes ett samarbete mellan Micasa Fastigheter i Stockholm AB, AB Stockholmshem, SABO och Hjälpmedelsinstitutet

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

förbättra tillgängligheten i badrum i samband med renoveringar SABO sveriges allmännyttiga bostadsföretag

förbättra tillgängligheten i badrum i samband med renoveringar SABO sveriges allmännyttiga bostadsföretag förbättra tillgängligheten i badrum i samband med renoveringar SABO sveriges allmännyttiga bostadsföretag 2 innehåll inledning 4 Bättre badrum i samband med renovering. SABOs bearbetning av förstudiens

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2012

Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2012 Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2012 Ur ett brukar- och medborgarperspektiv SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2012-09-05 Sammankallande Elizabeth Lindholm Hahne utredare Haninge E-post: elizabeth.hahne@haninge.se

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

Äldres boende idag och i framtiden. UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO

Äldres boende idag och i framtiden. UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO Äldres boende idag och i framtiden UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO ÄLDRES BOENDE IDAG OCH I FRAMTIDEN 3 Förord Äldres livskvalitet är i hög utsträckning kopplad till boendet

Läs mer

Delta på distans med hjälp av IT-teknik

Delta på distans med hjälp av IT-teknik TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-13 Dnr: 2015/97-ÄN-700 Christina Becker - am282 E-post: christina.becker@vasteras.se Kopia till Christine Wäneskog, proaros Vård och omsorg

Läs mer

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun.

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Plan för framtidens service, trygghet, omsorg och vård av äldre Östhammars kommun. Inledning Bakgrund, uppdrag och syfte Kommunstyrelsen har gett socialnämnden

Läs mer

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat 1 (23) Rapport Datum 2015-03-31 Diarienummer KTN 40-2014 Västra Götalandsregionen Kollektivtrafiksekretariatet Handläggare: Maria Larsson, Tomas Zeljko Telefon: 010-4412032, 010-441 21 84 E-post: maria.a.larsson@vgregion.se,

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Brandsäker bostad för alla. Vägledning för individanpassat brandskydd

Brandsäker bostad för alla. Vägledning för individanpassat brandskydd Brandsäker bostad för alla Vägledning för individanpassat brandskydd MSB:s kontaktpersoner: Malin Vestin, 010-240 52 43 Patrik Perbeck, 010-240 53 65 Publikationsnummer MSB550 - April 2013 ISBN 978-91-7383-333-2

Läs mer

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2 Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet INNEHÅLLsförteckning Förord Inledning Offentliga välfärdstjänster och privata alternativ

Läs mer

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna Projektrapport 2014-06-30 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Version 1.0 En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna 2 Innehållsförteckning Varför

Läs mer

Effekter av digitala tjänster för äldrevård

Effekter av digitala tjänster för äldrevård Effekter av digitala tjänster för äldrevård En ekonomisk studie Januari 2014 A c r e o S w e d i s h I C T A B Acreo Rapport acr057005, Författare: Marco Forzati & Crister Mattsson På uppdrag av: S v e

Läs mer

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 1. Varför en bostadsförsörjningsplan? Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 2000:183) föreskriver att varje kommun ska planera

Läs mer

Trygghet och glädje hela livet. Äldreomsorg i Karlskrona kommun

Trygghet och glädje hela livet. Äldreomsorg i Karlskrona kommun Trygghet och glädje hela livet Äldreomsorg i Karlskrona kommun Hej senior! I den här broschyren berättar vi om de olika insatser som Karlskrona kommun erbjuder dig som fyllt 65 år. Sveriges pensionärer

Läs mer

Vem ska bestämma vad i hemtjänsten?

Vem ska bestämma vad i hemtjänsten? Vem ska bestämma vad i hemtjänsten? Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2014:2 ISSN 1401-5129 FÖRORD Rapporten, Vem ska bestämma vad i hemtjänsten, handlar om olika aspekter

Läs mer