Ansökan om förtur till bostad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan om förtur till bostad"

Transkript

1 1 av 2 Ankomstdatum Ansökan om förtur till bostad Fyll i och skicka in din ansökan till Bostadsförmedlingen. Blanketten är underlag för dataregistrering för din förtursansökan och bostadsanmälan. Vid förmedling överlämnar Bostadsförmedlingen uppgifter ur din anmälan till hyresvärden. De handlingar du skickar till oss digitaliseras och kan ej återsändas i original. För din plats i bostadskön tas en årlig köavgift tas ut enligt gällande taxa (210 kr from ). Om förtursansökan beviljas ska köavgiften vara betald innan förmedling av bostad kan ske. SÖKANDE (registreras i bostadskön) Fullständigt personnummer Förnamn Efternamn Var vänlig texta! Civilstånd Bostadssadress, gata nr tr Postnummer Postadress c/o Mobilnummer Annat telefonnummer Yrke/sysselsättning Arbetsgivare/studier/a-kassa Årsinkomst före skatt Mejladress (samma adress kan inte användas av flera personer som är registrerade i bostadskön) MEDsökANDE, REGISTRERAS INTE I BOSTADSKÖN (ej barn under 18 år) Fullständigt personnummer Förnamn Efternamn Bostadssadress, gata nr tr Postnummer Postadress c/o Mobilnummer Annat nummer Yrke/sysselsättning Arbetsgivare/studier/a-kassa Årsinkomst före skatt uppgifter om barn/hushållsstorlek Ska dina barn också bo i den sökta bostaden Totalt antal personer för vilka bostad sökes Därav barn under 18 år Stadigvarande Tillfälligt uppgifter om nuvarande bostad - Sökanden Disponerar egen bostad Hyresvärdens namn medsökanden Disponerar egen bostad Hyresvärdens namn Typ av bostad Typ av bostad Hyresrätt Hyr i andra hand Hyresrätt Hyr i andra hand Bostadsrätt Inneboende/bostadslös Bostadsrätt Inneboende/bostadslös Villa/radhus Bor hos föräldrar Villa/radhus Bor hos föräldrar Lägenhetsstorlek, antal rum Yta kvm Inflyttningsår Lägenhetsstorlek, antal rum Yta kvm Inflyttningsår Hyra Hyra

2 2 av 2 sökandens Bostad senaste fem åren (om annan bostad än nuvarande) Adress Hyresvärd Antal rum Tidsperiod Hyrd direkt av värd medsökandens Bostad senaste fem åren (om annan bostad än nuvarande) Adress Hyresvärd Antal rum Tidsperiod Hyrd direkt av värd Skäl för förtur Ange ditt behov av förändring av nuvarande bostadsförhållanden Skäl för bostad i särskilt område Om du har behov av bostad i särskilt område anges det här Fortsätt på annat papper vid behov bifogade intyg (från läkare, socialsekreterare etc.) Fortsätt på annat papper vid behov Härmed försäkrar jag/vi att de av mig/oss lämnade uppgifterna i anmälan är riktiga samt medger (obligatoriskt) att jag/vi har tagit del av och godkänner vad som sägs i bifogad Information till dig som fyller i ansökan om förtur att jag/vi intygar att de uppgifter som lämnats i ansökan och stödjande dokument är riktiga och samtycker till behandling av dessa i enlighet med bifogad information. att jag/vi tillåter att Bostadsförmedlingen inhämtar personupplysning samt tar de kontakter som behövs för utredningen. att jag/vi ger Bostadsförmedlingen fullmakt att hämta information om mina tidigare boenden hos hyresvärdar och bostadsrättsföreningar (se bifogat dokument). att jag/vi tagit del av Bostadsförmedlingens kö- och förmedlingsregler (se bostad.stockholm.se/regler). Datum Sökandens namnteckning Datum Medsökandens namnteckning

3 INFORMATION TILL DIG SOM FYLLER I ansökan om förtur Personuppgiftsansvarig Bostadsförmedlingen i Stockholm AB, org.nr , (Bostadsförmedlingen) är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (PuL). Ändamålet Uppgifterna du (med du innefattas här även av eventuell medsökande) lämnar i din ansökan om förtur kommer att behandlas av Bostadsförmedlingen genom dataregistrering i datasystemet Bostoc. (Gällande förtursärendet i den anmälan till bostadskön som sker, omfattas du enbart av dig som sökande). Bostadsförmedlingen behandlar även uppgifter om vilka bostäder du har bokat, vad du svarat på en bostad du anmält intresse för, alternativt om du blivit godkänd som hyresgäst etc. Denna behandling är nödvändig för att Bostadsförmedlingen ska kunna nå dig med information och för att kunna förmedla en bostad till dig. Ditt personnummer är huvudsakligt sökbegrepp i dataregistret och enda sökmöjlighet i Bostadsförmedlingens arkiv. I och med ansökan till Bostadsförmedlingen samtycker du till att Bostadsförmedlingen behandlar dina personuppgifter inklusive personnummer, enligt PuL. Aktuella uppgifter om hur du kan nås, adress och telefon är nödvändiga för att vi ska kunna nå dig för information och anvisning. Bostadsförmedlingen inhämtar information, som direkt eller indirekt kan hänföras till dig, via personupplysning samt offentliga register och använder denna information i handläggningen av din ansökan. Uppgifter om barn är en viktig upplysning för att bedöma ditt behov av förtur. Uppgift om barnets födelsedata är frivilligt, men barnets ålder kan ha betydelse både för utredningen och för ett godkännande av hyresvärden. Även de personuppgifter som du lämnat avseende dina barn kommer därför att behandlas av Bostadsförmedlingen. Internet De uppgifter som du lämnat i din anmälan kommer att finns tillgängliga på Mina sidor, (det gäller enbart de blåmarkerade uppgifterna som registreras i bostadskön). Avsikten är att du ska kunna ha direkt åtkomst till de uppgifter som rör dig. För att skydda dina uppgifter från olovlig åtkomst kommer du via inloggning få tillgång till uppgifterna. Uppgifterna kommer även att vara tillgängliga för hyresvärd, vars bostad du föreslås som hyresgäst till och för särskilt utvalda/behöriga handläggare i andra kommuner som vi samarbetar med. Dessa handläggare kommer att ha särskild behörighet. Folkbokföringsuppgifter I samband med registrering av din anmälan insamlas och behandlas aktuella folkbokföringsuppgifter om dig. Information Enligt 24 PuL ska Bostadsförmedlingen lämna information till dig om behandling av personuppgifter som samlats in från någon annan källa än dig. Bostadsförmedlingen samlar in uppgifter om folkbokföringen via skatteverket för att kunna nå dig i det fall den av dig uppgivna adressen inte är korrekt. I förtursutredningen även uppgifter enligt medgivande sidan två. Ett ytterligare tillfälle är vid förmedling av lägenhet då en kreditupplysning tas på den som översänds som hyresgästförslag till hyresvärd. Som registrerad har du enligt 26 PuL rätt att efter skriftlig ansökan kostnadsfritt en gång per kalenderår erhålla skriftlig information om vilka uppgifter om dig som behandlas, varifrån dessa uppgifter har hämtats, ändamålen med behandlingen, och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas ut. Rättelse Enligt 28 PuL har du rätt att hos Bostadsförmedlingen begära att sådana personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med denna lag eller föreskrifter som har utfärdats med stöd av lagen, rättas, blockeras eller utplånas. Bostadsförmedlingen ska också underrätta tredje man till vilken uppgifterna har lämnats ut om åtgärden, om du begär det eller om mera betydande skada eller olägenhet för dig skulle kunna undvikas genom en underrättelse. Någon sådan underrättelse behöver dock inte lämnas, om detta visar sig vara omöjligt eller skulle innebära en oproportionerligt stor arbetsinsats. offentlighet och Sekretess För Bostadsförmedlingens verksamhet gäller offentlighetsprincipen, vilket innebär att med undantag för vad som sägs nedan om sekretess vem som helst kan begära att få ta del av behandlade uppgifter. En begäran behöver gälla enskilda uppgifter och vara så detaljerad, att vi med rimliga insatser och utan extra kostnader kan ta fram uppgifterna. Bolaget lämnar i övrigt inte ut adressuppgifter, adressregister eller dylikt i annat fall än till hyresvärd i samband med anvisning av bostad. Om du har en skyddad adress i folkbokföringen bör du noga överväga om du vill lämna din adress till oss. Eftersom vi behöver kunna nå dig kan du lämna uppgifterna till en advokat eller annat ombud, som kan vidarebefordra en eventuell anvisning. Denna adress tas ej in i dataregistret. Enligt 26 kap 11 offentlighets- och sekretesslagen gäller sekretess för uppgifter om dina personliga förhållanden om det kan antas att du eller någon dig närstående lider betydande men om uppgiften röjs. MedSÖKande Att vara medsökande är enbart en upplysning till hyresvärden om att det är två personer som kan betala hyran och stå på kontraktet. För att få var sin kötid i bostadskön behöver var och en betala en egen köavgift. Medsökanden i bostadskön kan inte överta kötiden från köanden utom under speciella förutsättningar vid dödsfall. Ha aktuella uppgifter! Håll alltid dina adressuppgifter aktuella så att vi kan nå dig. Det är också viktigt att dina inkomstuppgifter och övrig information är uppdaterade. Om du angivit rätt uppgifter kan du lättare bli godkänd som hyresgäst. Förnya din anmälan till bostadskön Din anmälan förnyas en gång per år genom att du betalar den årliga köavgiften. Köavgiften fastställs av Stockholms stads kommunfullmäktige. Betalning sker med hjälp av den köavgiftsavi som skickas till dig en gång per år. Det är ditt eget ansvar att bevaka att du nås av Bostadsförmedlingens utskick samt att din betalning registrerats i våra register i tid.

4 Förtur till bostad i Stockholms stad Förtursverksamheten riktar sig till dig som är bosatt och folkbokförd inom Stockholms stad. Bostadsförmedlingen ansvarar för all handläggning av ärenden gällande förtur till bostad inom Stockholms stad. Förtursverksamheten sker på uppdrag av Stockholms kommunfullmäktige och är, till skillnad från bostadskön, skattefinansierad. Att erbjuda möjligheten att kunna få förtur till bostad är ett frivilligt åtagande från Stockholms stad och det är inte tvingande för kommuner att erbjuda förtur till bostad enligt kommunallagen. I Bostadsförmedlingens uppdrag ingår att handlägga, bedöma och fatta beslut om ansökningar om förtur inom Stockholms stad, samt att förmedla lämpliga bostäder till de personer som har beviljats förtur. Förtur till bostad kan beviljas till vanliga lägenheter, seniorboende, trygghetsboende och ungdomslägenheter med hänsyn taget till de krav som ställs för respektive boendetyp. Via förtursverksamheten förmedlas även så kallade handikappslägenheter det vill säga bostäder som har producerats med olika former av anpassningar för personer med funktionsnedsättningar. Om du inte är bosatt och folkbokförd i Stockholms stad och ändå ansöker om förtur behöver du kunna visa på mycket starka medicinska eller sociala skäl som är kopplade till att bo just i Stockholms stad, du behöver kunna styrka att det är omöjligt, olämpligt eller farligt för dig att bo någon annanstans än just där. Om du är bosatt i en annan kommun vänder du dig till den kommun som du bor i med din ansökan för att undersöka möjligheten att få förtur till bostad där. Ansökningar om förtur till bostad i andra kommuner än Stockholms stad handläggs inte. detta krävs för att du ska få förtur Du behöver ha starka medicinska eller sociala behov som krävt vård och behandling och där det är styrkt att en viss typ av bostad som kan erbjudas av Bostadsförmedlingen är av väsentlig betydelse. Viss bostad avser bostadens egenskaper, dess standard och inte bostadens geografiska läge och/eller Du ska på grund av ytterst trängande omständigheter, exempelvis en styrkt hotsituation där du riskerar att komma till allvarlig skada, vara i akut behov av att ändra bostadsförhållanden och sakna möjlighet att lösa behovet på annat sätt.

5 Oavsett hur väl du uppfyller övriga skäl ovan, behöver du vara bosatt och folkbokförd i Stockholm stad, i normalfallet under de senaste två åren för att kunna beviljas förtur. Dessutom gäller även följande villkor: Du behöver ha ett svenskt personnummer. Ansökningar om förtur från personal knutna till utländska beskickningar kommer inte att handläggas oavsett det faktum att de har beviljats svenskt personnummer. Du ska kunna bo i en lägenhet i en hyresfastighet på egen hand, vilket bland annat innebär att du inte får ha gamla obetalda skulder eller noteringar om störningar som är knutna till dina tidigare boenden. Som sökande får du inte ha andra obetalda skulder som kan påverkar din förmåga att betala din hyra, du får inte heller ha aktuella betalningsanmärkningar, då samarbetande hyresvärdar inte accepterar hyresgäster med den bakgrunden. Du ska inte ha egna möjligheter att lösa bostadsfrågan genom till exempel kötid i bostadskön eller via eget byte. Du måste helt sakna ekonomiska möjligheter att köpa en lämpligare bostad. Det måste vara omöjligt för dig att bo i andra hand eller som inneboende. Det ska inte vara möjligt att anpassa nuvarande boende. vanliga skäl som inte räcker för att få förtur beviljad är att du: Är bostadslös inte heller efter en skilsmässa, med eller utan barn. Upplever dig ha hög boendekostnad/hyra. Upplever dina grannar eller omgivningen som störande. Är trångbodd. Har umgängesrätt med dina barn. Vantrivs i området eller i bostaden. Upplever dig ha andra problem i ditt boende vilka din hyresvärd har ansvar för att hantera. Vill flytta till Stockholms stad för att arbeta eller studera. Tidigare har bott i Stockholm och vill återvända. Inte har möjlighet att få den bostad du önskar i det område du önskar med hjälp av din kötid/ditt ekonomiska utrymme. Har vänner och släktingar som du vill få möjlighet att bo närmare. Upplever att du får/skulle kunna få bättre allmän läkarvård i Stockholm.

6 Ansökan och intyg Ansökan om förtur ska alltid göras på en särskild blankett som du kan skriva ut från Bostadsförmedlingens webbplats eller som kan beställas/hämtas från Bostadsförmedlingens kundmottagning. För att ansökan ska behandlas så behöver den huvudsökande vara registrerad i bostadskön. När vi tar emot en ansökan kommer kontroll att ske att den huvudsökande är registrerad i bostadskön. Om huvudsökande inte finns registrerad i kön kommer anmälan till kön att göras. Du som ansöker behöver styrka de skäl du anför för att beviljas förtur med intyg från till exempel kurator, socialarbetare, läkare eller andra personer som har en professionell stödjande eller behandlande kontakt med dig och som genom denna kontakt känner dig, dina angivna skäl och ditt behov av bostad väl. I ansökningar där olika former av hotsituationer anges som skäl måste alltid hotbilden kunna styrkas med utredning eller intyg från polis och/eller socialförvaltning. De intyg och uppgifter som du lämnar in för att styrka din förtursansökan kommer endast att användas för handläggning av din förtursansökan och kommer inte att registreras i ditt köärende förutom vad det gäller uppgifterna under personuppgifterna gällande den huvudsökande. (Uppgifterna som detta gäller är markerade på ansökan) Förtursansökan är avgiftsfri och du har alltid rätt att få din ansökan prövad med de begränsningar som framgår under beslut nedan och under förutsättning att huvudsökande är registrerad i bostadskön. Om du beviljas förtur till bostad behåller du din kötid i bostadskön. Förmedlingen är avgiftsfri men aktuell köavgift till bostadskön måste alltid vara betald för att förmedling ska kunna ske. följande händer när du skickat in din ansökan Inom tio arbetsdagar efter att din ansökan kommit in till oss kontaktar vi dig via brev. I brevet står det angivet vem som är din handläggare och hur du lättast når henne/ honom. Din handläggare är den som kommer att utreda och pröva din ansökan samt ta ett beslut om dina anförda skäl är tillräckliga för att förtur ska beviljas eller inte. Beslut Efter att handläggaren har utrett och prövat ditt ärende skickas ett beslutsbrev till dig. Ett bifallet förtursbeslut är giltigt i maximalt två år från beslutsdagen, under förutsättning att dina förhållanden är oförändrade, beslutet avser maximalt två lägenhetserbjudanden i enlighet med begränsningarna i ditt beslut.

7 Beslut i förtursärendet kan inte överklagas via kommunbesvär, s.k laglighetsprövning enligt 10 kap kommunallagen, inte heller kan beslutet överklagas via förvaltningslagens 22 & 23 paragraf, men du kan inom ett år från beslutsdagen begära att ditt ärende omprövas. En begäran om omprövning av ett förtursbeslut ska vara skriftlig och ska vara inkommen till bostadsförmedlingen inom ett år från det datum då beslut i ditt ärende togs. De nya uppgifter som du vill tillföra och de ytterligare intyg som du anser kan förändra bedömningen ska inlämnas inom maximalt en månad efter att din skriftliga begäran om omprövning har inkommit. Beslut i omprövningsärendet som fattas av Bostadsförmedlingens förtursutskott är slutliga och du kan inte begära omprövning av dessa beslut. Kontakta oss gärna om du har frågor om förtur eller din ansökan.

Mottagningsenheten i Söderhamn 010-4851083 (vardagar 8-16) Kundtjänst 0771-235235 www.migrationsverket..se

Mottagningsenheten i Söderhamn 010-4851083 (vardagar 8-16) Kundtjänst 0771-235235 www.migrationsverket..se 2014 Mottagningsenheten i Söderhamn 010-4851083 (vardagar 8-16) Kundtjänst 0771-235235 www.migrationsverket..se Skydd och asyl i Sverige Här finns information till dig som har sökt asyl i Sverige. Du kan

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

Handläggardag om. Ekonomiskt bistånd. Tisdag 10 december 2013

Handläggardag om. Ekonomiskt bistånd. Tisdag 10 december 2013 Handläggardag om Ekonomiskt bistånd Tisdag 10 december 2013 Några detaljer kring jobbstimulans Socialstyrelsens nya Allmänna råd Sekretess exv mellan oss och af Tre domar om kvittning och framställan/begäran

Läs mer

Information till registrerade enligt personuppgiftslagen

Information till registrerade enligt personuppgiftslagen Information till registrerade enligt personuppgiftslagen Datainspektionens allmänna råd 1 Ändringar i PuL Observera att innehållet i den här skriften inte är anpassat till de ändringar i PuL som trädde

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

Inkomster och utgifter: B- och C-blankett 7 Kontoutdrag, månadsvis 8 Kassabok och verifikationer, januari december 9

Inkomster och utgifter: B- och C-blankett 7 Kontoutdrag, månadsvis 8 Kassabok och verifikationer, januari december 9 Checklista: Dina första uppgifter i uppdraget 1 Registerutdrag: Din legitimation som ställföreträdare 2 Förteckning och årsräkningar: Över huvudmannens tillgångar och skulder 3 Tillgångar, skulder, banktillgodohavanden,

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Sociala nämnden ISSN 2000-043X HebyFS 2014:11 Infördes i författningssamlingen den 3 april 2014 Riktlinjer för individ- och familjeomsorgen i Heby kommun Sociala nämnden

Läs mer

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter:

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter: ANSÖKAN/ANMÄLAN om god 11 kap 4 föräldrabalken Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom

Läs mer

Handläggning av ekonomiskt bistånd. Riktlinjer. Beslutade av kommunfullmäktige 2014-05-05

Handläggning av ekonomiskt bistånd. Riktlinjer. Beslutade av kommunfullmäktige 2014-05-05 Handläggning av ekonomiskt bistånd Riktlinjer Beslutade av kommunfullmäktige 2014-05-05 Innehållsförteckning 1. Allmänt om uppdraget 7 Inledning 7 Allmänna utgångspunkter 7 Socialtjänstlagen 8 Socialstyrelsens

Läs mer

Ansökan Betalskydd SEB:s MasterCard

Ansökan Betalskydd SEB:s MasterCard Ansökan Betalskydd SEB:s MasterCard Vänligen texta tydligt blanketten läses maskinellt. Kortnummer * * * * * * Enligt vår säkerhetspolicy ber vi dig endast fylla i de öppna fälten. Personuppgifter huvudkortsinnehavare

Läs mer

Regel. Behandling av personuppgifter i Riksbanken. 1 Personuppgifter

Regel. Behandling av personuppgifter i Riksbanken. 1 Personuppgifter Regel BESLUTSDATUM: 2013-11-06 BESLUT AV: Anders Vredin BEFATTNING: Avdelningschef ANSVARIG AVDELNING: Stabsavdelningen FÖRVALTNINGSANSVARIG: Åsa Sydén HANTERINGSKLASS Ö P P E N SVERIGES RIKSBANK SE-103

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL och LSS, Förvaltningschefer Nr 3/2011 April 2011 Landsting: Nämnder med ansvar för råd och stöd enligt LSS Detta meddelandeblad är reviderat

Läs mer

Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land. Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm

Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land. Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm Innehåll Inledning 3 När är bortförandet eller kvarhållandet olovligt? 4 Svensk rätt 4 Vem är vårdnadshavare?

Läs mer

Rutiner och riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd i Norrtälje kommun

Rutiner och riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Rutiner och riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd i Norrtälje kommun Riktlinjer antagna i socialnämnden 2012-09-27, reviderade 2013-09-25 Rutiner beslutade av förvaltningschef

Läs mer

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23 Anvisningar för god man och förvaltare Reviderad 2012-01-23 Dnr 2/26 Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Besöksadress: Postadress: Överförmyndarkontoret, Stadshuset, Nyköping Nyköpings- Oxelösunds

Läs mer

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god man eller förvaltare.

Läs mer

Handläggning av ekonomiskt bistånd

Handläggning av ekonomiskt bistånd RIKTLINJER för Handläggning av ekonomiskt bistånd Antagen av socialnämnden 2014-03-20 Socialkontoret RIKTLINJER för... 1 Handläggning av ekonomiskt bistånd... 1 1.1 Riktlinjernas syfte och tillämpning...

Läs mer

Riktlinjer ekonomiskt bistånd. Innehållsförteckning 1(100)

Riktlinjer ekonomiskt bistånd. Innehållsförteckning 1(100) Riktlinjer ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 1 RIKTLINJERNAS SYFTE OCH TILLÄMPNING... 6 1.1 UTGÅNGSPUNKTER FÖR ARBETET... 6 1.2 BARNPERSPEKTIV... 7 1.3 KVINNOFRIDSPERSPEKTIV

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (13) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (vilka frågor som är nya eller har uppdaterats markeras i vänstermarginalen) 2013-06-11 2013-06-18 2013-07-19

Läs mer

Vägledning 2010:3 Version 4. Etableringstillägg och bostadsersättning till etableringsersättning

Vägledning 2010:3 Version 4. Etableringstillägg och bostadsersättning till etableringsersättning Etableringstillägg och bostadsersättning till etableringsersättning Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning

Läs mer

God man och förvaltare

God man och förvaltare God man och förvaltare En handbok Version 2015.1 KARLSTADS-HAMMARÖ ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Överförmyndarverksamheten I varje kommun finns enligt lag en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Överförmyndaren

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

Ikano Bolån - ett schysst erbjudande

Ikano Bolån - ett schysst erbjudande Ikano Bolån - ett schysst erbjudande Om du ska köpa bostad, lägga om bolånen eller finansiera renoveringen kan vi erbjuda dig ett schysst bolån. Vi erbjuder bottenlån upp till 85% av bostadens värde och

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATIONER

VÅLD I NÄRA RELATIONER VÅLD I NÄRA RELATIONER Yrkesgemensam Handbok Sjöbo Skurup Tomelilla Ystad 2007 Reviderad 2011 YRKESGEMENSAM HANDBOK Denna handbok vänder sig till dig som i ditt arbete eller i din organisation möter kvinnor,

Läs mer

ÄRENDEHANDBOKEN. Anvisningar för handläggning och dokumentation av ärenden i Malung-Sälens kommun. Fastställd av kommunstyrelsen 2014-09-10 128

ÄRENDEHANDBOKEN. Anvisningar för handläggning och dokumentation av ärenden i Malung-Sälens kommun. Fastställd av kommunstyrelsen 2014-09-10 128 ÄRENDEHANDBOKEN Anvisningar för handläggning och dokumentation av ärenden i Malung-Sälens kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2014-09-10 128 Malung-Sälens kommun Box 14, 782 21 Malung Tfn: 0280 181 00

Läs mer

Samtycke enligt personuppgiftslagen

Samtycke enligt personuppgiftslagen Samtycke enligt personuppgiftslagen Datainspektionen informerar Reviderad i oktober 2007 FAKTA Personuppgiftslagen Personuppgiftslagen (PuL, 1998:204) trädde i kraft 1998 och har till syfte att skydda

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Uppgifter om mig själv Ev. Lånesökande 2 (krävs ej men är en fördel om du är gift eller sambo) Namn Personnummer Namn Personnummer

Uppgifter om mig själv Ev. Lånesökande 2 (krävs ej men är en fördel om du är gift eller sambo) Namn Personnummer Namn Personnummer Web Pdf Bl. 2-1556 2009-07-10 A N S Ö K A N / S K U L D E B R E V D A N SKE D I R E K T L Å N K R E D I T F Ö R K O N S U M E N T S E N S K I L D A B R U K Obs! För att vi ska kunna behandla din ansökan

Läs mer

Frågor och svar. Index. Vad innebär godmanskap? Vad innebär förvaltarskap? Vad är skillnaden mellan godmanskap och förvaltarskap?

Frågor och svar. Index. Vad innebär godmanskap? Vad innebär förvaltarskap? Vad är skillnaden mellan godmanskap och förvaltarskap? Frågor och svar Här hittar du svar på vanliga frågor gällande överförmyndarverksamheten och ställföreträdarens roll i Linköpings kommun. Index Allmänna frågor om godmanskap och förvaltarskap Vad innebär

Läs mer

Sekretess inom hälso- och sjukvården

Sekretess inom hälso- och sjukvården Sekretess inom hälso- och sjukvården 2014-03-10 Sekretess inom hälso- och sjukvården innehåller viktiga sekretessregler och exempel på frågeställningar som är vanligt förekommande inom hälso- och sjukvården.

Läs mer