BoRätts reportage om Rotpartner och Hyresgästdialogen i stambytesprojektet BRF Komarken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BoRätts reportage om Rotpartner och Hyresgästdialogen i stambytesprojektet BRF Komarken"

Transkript

1 Ser mailet konstigt ut? Klicka här Ett nyhetsbrev från Rotpartner - November 2011 Energibesparning i miljonprogram överdrivs, eller? Svulstiga löften från politiker och energikonsulter om att framtida energibesparingar kan betala omfattande investeringar i miljonprogrammet håller inte. Därför krävs nya åtgärder om vi ska lyckas halvera energiförbrukningen i landets bostadsområden, enligt en artikel i Dagens samhälle. Energianvändningen i landets bostadsområden ska halveras till år Det är ett mycket viktigt mål som de kommunala bostadsbolagen är angelägna att kunna bidra till. Men när en del politiker, företrädare för byggbranschen och energikonsulter med lättsam självklarhet gör utfästelser om att framtida energibesparingar kan finansiera omfattande upprustningar av miljonprogrammets fastigheter, skapar det problem. Verkligheten ser tyvärr inte så ut, enligt artikeln. En ny rapport från bransch- och intresseorganisationen Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO), Lönsam energieffektivisering myt eller möjlighet, identifierar flera faktorer som försvårar lönsamheten i renoveringar med energieffektivisande åtgärder. I artikeln listas några saker som pekar åt det hållet, som t.ex tilläggsisolera fasaden. Läs hela artikeln här Våra kunder är nöjda! För en tid sedan genomförde vi en enkätundersökning till några utav våra kunder. Enkäten var en projektuppföljningsenkät för att stämma av hur nöjda våra kunder är med just det aktuella projektet vi jobbat med för dem den senaste tiden. Resultatet av undersökningen är bl.a. att 89,3% av de som svarat, i stort, är ganska nöjd eller mycket nöjd med det vi levererat (medelvärde 4,29 på en femgradig skala). Vi konstaterar också att 93,3% tror att det är ganska eller mycket stor sannolikhet att de kommer rekommendera oss till annan fastighetsägare (medelvärde 4,43%). Vi är väldigt stolta över resultatet och ska fortsätta med att göra våra kunder nöjda. BoRätts reportage om Rotpartner och Hyresgästdialogen i stambytesprojektet BRF Komarken I senaste numret av BoRätt finns ett reportage om BRF Komarken som genomgår ett större renoveringsprojekt. Vi på Rotpartner har fått den äran att hjälpa till med allt, inklusive att ta hand om medlemmarna.

2 Vi är stolta över att även bostadsrättsföreningar nu har börjat förstå vikten av att ta professionell hjälp, och då inte bara med byggprocessen och projektledningen utan också att det finns stora fördelar att ha kommunikationen med de boende, Hyresgästdialogen, ifrån samma företag. Beslutsvägar, kommunikationsvägar mm blir kortare och flexiblare och vi kan genom daglig kontakt med platschefen förebygga många olika saker i projeket. Med detta ha styrelsen i föreningen sluppit dra det stora ideella lasset som en styrelse normalt får ta i ett så komplicerat projekt som stambyte med kvarboende. Läs hela artikeln här: Borätt Samarbetet kring Stockholmsmodellen avslutat Den 3 oktober 2011 genomförde Hyreskommittén i Stockholm efter långa förhandlingar ett slutmöte kring den så kallade Stockholmsmodellen för systematisk hyressättning, då parterna valt att inte fortsätta samarbetet. Förslaget till ny hyressättningsmodell har arbetats fram av representanter från Hyreskommitténs parter, dvs Stockholms tre kommunala bostadsföretag Familjebostäder, Stockholmshem och Svenska Bostäder samt Fastighetsägarna Stockholm och Hyresgästföreningen region Stockholm. Den gemensamma utgångspunkten för arbetet med modellen har varit att Stockholm behöver en systematisk och mer rättvisande hyressättning som bättre avspeglar de boendes grundläggande värderingar för att säkra hyresrättens framtid i Stockholm. Tidigare har liknande modeller införts i andra städer som Malmö och Umeå, och likaså finns Kvalitetshyresprojektet i Göteborg. Stockholmsmodellen bygger på hyresgästernas egna värderingar och ska leda till en mer rättvis hyressättning. Den hyressättning vi har idag baseras till stor del på fastighetens byggår/ombyggnadsår. I modellen är det lägenhetens storlek och standard, fastighetens standard samt bostadsområdet som ligger till grund för hyressättningen, dvs bruksvärdet. Läs mer om Stockholmsmodellen på och det fortsatta arbetet på Arbetsmiljöarbetet i yrkesskolorna har stora brister Arbetsmiljöverket har granskat yrkesskolorna och påträffat stora brister i arbetsmiljön redan på utbildningen. 92% av 50 skolor hade inget arbetsmiljöarbete över huvud taget. Skadorna från yrkespraktiken har ökat från 90 till 120 per år de senaste åren och nu inser man problematiken, enligt Byggindustrin. Endast fyra av femtio gymnasier med yrkesinriktade program, som Arbetsmiljöverket inspekterat, hade ett fungerande arbetsmiljöarbete för sina elever under praktik och praktiska övningar i skolan. Arbetsmiljöverket har undersökt 50 skolor med yrkesförberedande linjer i Västsverige. -Det är ett anmärkningsvärt dåligt resultat, som innebär att eleverna utsätts för risker som kan och ska förebyggas, säger Pernilla Niia, biträdande distriktschef vid Arbetsmiljöverket i ett pressmeddelande. Läs hela artikeln här: Vi söker bygg-/ projektledare i Stockholm Vill du jobba i ett företag som vill ta marknadsandelar genom att våra medarbetare utvecklas? Vi ser ljust på framtiden och söker därför en projekt-/byggledare som gillar att bygga nätverk.

3 I rollen som Bygg- och projektledare ansvarar Du gentemot beställaren för hela projektet; från ax till limpa. I Dina arbetsuppgifter kommer det bland annat ingå att under genomförandet ansvara för; - Organisera resurser och planera aktiviteter - Byggledning inkl kontroller på plats - Ekonomisk uppföljning - Löpande besiktningar Du kommer även i vissa projekt fungera som projekteringsledare, och ansvarar då för att upprätta beskrivningar såsom AF-delar och byggbeskrivningar. Tjänsten innebär ett nära samarbete med beställare och entreprenörer. Ansök här: Projekt-/byggledare Byggare Berit Hösten 2010 startades Byggare Berit, ett kvinnligt nätverk för kvinnor i bygg- och fastighetsbranschen. Nätverket bildades för att stärka kvinnliga insatser i branschen genom erfarenhetsutbyte och ett aktivt nätverkande. Med branschen menas allt inom bygg-, fastighet, och service. Det anordnas olika typer av träffar allt från organiserade seminarium med föreläsare till mer spontana träffar som afterwork. Några av företagen som hållt i föreläsningar är Sigtunahem, Akademiska hus och Agentum. Byggare Berit startade i Stockholm men allt eftersom medlemmarna ökat i rasande fart har nätverksträffar och aktiviteter efterfrågats i andra delar av landet. Så den 24 oktober hade Byggare Berit sin första träff i Göteborg! Rotpartner är aktiva i nätverket i både Göteborg och Stockholm. I dagsläget sker all information om aktiviteter och träffar på Byggare Berits facebooksida men en hemsida är under uppbyggnad Nya BBR nr 19, behandlar ombyggnad BBR, Boverkets Byggregler, kommer i ny tappning, version 19 släpps. Den 1 januari 2012 trädde nya reglerna i kraft, men under 2012 gäller dock övergångsbestämmelser och byggherren kan välja att tillämpa gamla eller nya regler. Från den 1 januari 2013 är de nya reglerna gällande fullt ut. Vi på Rotpartner som till vardags bara jobbar med ROT-projekt tycker det är positivt att man äntligen börjat att ta större hänsyn till renoveringar i byggreglerna. I nya BBR är Boverkets ändringsregler, BÄR, införlivade i BBR. Det är samma krav som gäller vid ändring som för nya byggnader, men kraven måste alltid anpassas utifrån ändringens omfattning, byggnadens förutsättningar, varsamhetskravet och förvanskningsförbudet. En ändring är en eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde. Ändringsbegreppet omfattar alltså både tillbyggnad, ombyggnad och andra ändringar. Här finns kanske risk för egna tolkningar angående byggnadens förutsättningar och ändringens omfattning, men det får framtiden utvisa. Reglerna är i övrigt omarbetade, bl.a. gällande brandskydd. Reglerna blir tydligare och de innehåller både skärpningar och lättnader i kravnivåerna. Förändringarna innebär bland annat förbättrat brandskydd för utsatta grupper och förenklingar av brandskyddsreglerna för friggebodar. En annan ändring är att de två avsnitten som behandlade skydd mot brandspridning i och utanför brandceller har slagits samman till ett avsnitt om skydd mot brandspridning i byggnader. Kraven på energihushållning och värmeisolering för byggnader med elvärme skärptes för två år sedan. Nu skärps även energikraven för övriga byggnader. En annan nyhet är att det blir möjligt att klassa byggnaders energianvändning. Nya BBR: Boverket Rotpartner föreläste på Fastighetsakademin Fastighetsakademin etablerades 2001 i Göteborg på initiativ av fastighetsbranschen, för att dess företag ska få möjlighet att rekrytera kvalificerad personal samt kompetensutveckla befintliga medarbetare. Fastighetsakademin har sedan starten bedrivit grundutbildning riktat mot fastighetsbranschen. Sedan starten har man

4 utbildat över 500 personer som i de allra flesta fall etablerat sig i fastighetsbranschen. Den 25 oktober var Rotpartner genom Lena Törnvall på besök i skolan och höll en föreläsning om hur vi på Rotpartner arbetar med byggprojekt. Föreläsningen var riktad mot examensklassen 2011 och ingick i deras kurs projektledning. "-Under föreläsningen gick vi igenom hela processen från förstudie /statusbesiktning och projektering till slutbesiktning. Mycket fokus låg på hur vi på Rotpartner tänker på den mänskliga processen under projektet, samt att steg för steg gå igenom den tekniska processen." berättar Lena. Rotpartner önskar alla elever lycka till med kommande arbeten! BRF-mässa i Stockholm Den november är det bostadsrättsmässa i Stockholm. Vi kommer att finnas i monter A07:61 och ta emot gamla och nya bekantskaper i bygg- och fastighetsbranschen. Vi kommer prata renovering och utveckling av fastigheter, stambyte och fönsterbyte, balkongrenovering och läckande fasader. Men vi kommer också prata om hur man skall hantera kunderna vid renovering med kvarboende. Precis som varje dag på kontoret. Har du ingen biljett går det bra att registrera dig på bostadsrättsmässans hemsida och skriva ut en biljett. Arrangoersbiljett.pdf Några av våra nya uppdrag Här är ett litet axplock av våra senaste projekt. - BRF Svenska Folkbyggen - nytt ventilationssystem mm - Stena Fastigheter, Södra Lövgärdet - energiprojekt, nytt ventilationssystem med förbättrad återvinning mm - Munkedals Bostäder, Jonsängsvägen mfl - förstudie av ombyggnad, stambyte, nya äldrebostäder mm - Einar Mattsson Byggnads AB - förstärkning av deras inköpsavdelning, upphandling av flertal entreprenader, om- och tillbyggnader, renoveringar mm Många farliga kemikalier i vattenlöslig målarfärg Användningen av kemikalier i diverse vardagsprodukter medför en riskökning på upp till 180 procent för barn att få allergier. Det visar en studie på Karlstads universitet. Förekomsten av PGEs, propylenglykol och glykoletrar, i sovrumsluften visar på samband med astma, hösnuva och eksem, men även antikroppar mot vanliga allergen hos barnen. Studien visar för första gången att koncentrationen av PGEs, propylenglykol och glykoletrar, i sovrumsluften var kopplad till en ökad risk för astma, hösnuva och eksem hos barnen, säger Carl- Gustaf Bornehag, professor i folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet och verksam vid SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i en artikel på Riskökningen varierade mellan procent. Det visade sig även att en högre koncentration av PGEs i inomhusluften var kopplad till att barnen hade antikroppar (IgE) mot vanliga allergen såsom katt, hund, pollen med mera. - Våra analyserna visade också att användning av vattenbaserade färger i bostaden samt vattenbaserade rengöringsmedel var kopplat till en högre halt av PGEs i sovrumsluften, säger Carl- Gustaf Bornehag.

5 Läs hela artikeln här, Månadens citat Vill du inte få vårat nyhetsbrev, klicka här Copyright (C) 2011 Rotpartner Sverige AB All rights reserved. Följ oss på:

TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON

TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON 1 Tunabyggen har tagit fram denna information till dig för att kort beskriva AB Stora Tunabyggens verksamhet idag och hur vi bedömer att den kommer att utvecklas under de närmaste

Läs mer

SABO SPRIDER KUNSKAP ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG

SABO SPRIDER KUNSKAP ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG SABO ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SPRIDER KUNSKAP SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG SABO SPRIDER KUNSKAP 1 Innehåll Inledning 3 Branschintroduktion

Läs mer

innehåller även alla våra trycksaker! SABO sprider kunskap Utbildningar & konferenser 2012 sabo sprider kunskap 1

innehåller även alla våra trycksaker! SABO sprider kunskap Utbildningar & konferenser 2012 sabo sprider kunskap 1 TRAINEE-program FASTIGHETSDAGAR SABO sprider kunskap Utbildningar & konferenser 2012 innehåller även alla våra trycksaker! ENERGIUTMANING KOMMUNIKATIONSDAGAR SABO I ALMEDALEN sabo sprider kunskap 1 Trycksaksnummer:

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

En tidning om stambyten. Dags för stambyte? www.m3bygg.se

En tidning om stambyten. Dags för stambyte? www.m3bygg.se En tidning om stambyten. 2013 Dags för stambyte? www.m3bygg.se 2 Att vi har lång erfarenhet och stor kompetens att arbeta med kvarboende har gett M3 Bygg ett gott rykte. Vi tar alltid hänsyn till att vi

Läs mer

Trygga Boendet på frammarsch i hela Sverige

Trygga Boendet på frammarsch i hela Sverige 1 Trygga Boendet på frammarsch i hela Sverige Skånetvätten i Kristianstad får ljusare arbetsmiljö. Sidan 4 ICA Maxi i Västra Hamnen, Malmö välkomnar kunder med ny entré och större ytor. Sidan 2 Nöjd Brf

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Professionell renovering i SABO-företag

Professionell renovering i SABO-företag Professionell renovering i SABO-företag Boverket april 2008 (denna sidan behöver ni inte fylla i) Titel: xx Utgivare: Boverket månad 2007 Upplaga: 1 Antal ex: xxx Tryck: xxx ISBN: 91-7147-xxx-x Sökord:

Läs mer

Utbildningar & konferenser 2014

Utbildningar & konferenser 2014 ar & konferenser 2014 Innehåller även alla våra trycksaker! SABO sprider kunskap sabo sprider kunskap 1 Trycksaksnummer: 13711/2013-12.1 500 Grafisk produktion: SABO Kommunikation Tryck: TMG Sthlm AB,

Läs mer

BYGG OCH FASTIGHET. En branschrapport från Ledarna BRANSCHEN UR ETT CHEFSPERSPEKTIV. Hos oss blir du en bättre chef.

BYGG OCH FASTIGHET. En branschrapport från Ledarna BRANSCHEN UR ETT CHEFSPERSPEKTIV. Hos oss blir du en bättre chef. BYGG OCH FASTIGHET BRANSCHEN UR ETT CHEFSPERSPEKTIV En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. INNEHÅLL Inledning...3 Cheferna som bygger sverige...4 Ledarskap gör skillnad...7 Utmaningar

Läs mer

Boverket Byggkostnadsforum. Professionell renovering i SABO-företag

Boverket Byggkostnadsforum. Professionell renovering i SABO-företag Boverket Byggkostnadsforum Professionell renovering i SABO-företag Professionell renovering i SABO-företag Boverket mars 2009 Titel: Professionell renovering i SABO-företag Utgivare: Boverket mars 2009

Läs mer

ANALYS - LÖNSAMHETSBEDÖMNINGAR

ANALYS - LÖNSAMHETSBEDÖMNINGAR ANALYS - LÖNSAMHETSBEDÖMNINGAR Energieffektivisering i byggnader Utarbetad av Margot Bratt och Agneta Persson, WSP Sverige AB Stockholm, Januari, 2010 Beställargruppen lokaler, BELOK, är ett samarbete

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010 s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag Innehåll Styrelse SABOs strategiska styrelseutbildning 4 Utbildning för ordförande och

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Ser mailet konstigt ut? Klicka här. Ett nyhetsbrev från Rotpartner - April 2011

Ser mailet konstigt ut? Klicka här. Ett nyhetsbrev från Rotpartner - April 2011 Ser mailet konstigt ut? Klicka här Erik Fröiseth - Välkommen! Ett nyhetsbrev från Rotpartner - April 2011 Vårt senaste tillskott Erik började hos oss 1 mars och förstärker oss på projekt- och byggledarsidan.

Läs mer

Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39

Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39 Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post: energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron.

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. Miljöbron - Effektstudie 2005 Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. För frågor kontakta Infokus: Telefon: 031-711 45 80 E-post: info@infokus.se www.infokus.se

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

STF INGENJÖRSUTBILDNING AB. Din partner för kompetensutveckling

STF INGENJÖRSUTBILDNING AB. Din partner för kompetensutveckling 2014 STF INGENJÖRSUTBILDNING AB Din partner för kompetensutveckling Arbetsmiljö, Bygg & fastighet, Energi, El, Industriteknik, IT/Telekom, Kvalitet, Miljö och Projektledning Det händer att jag får frågan

Läs mer

förbättra tillgängligheten i badrum i samband med renoveringar SABO sveriges allmännyttiga bostadsföretag

förbättra tillgängligheten i badrum i samband med renoveringar SABO sveriges allmännyttiga bostadsföretag förbättra tillgängligheten i badrum i samband med renoveringar SABO sveriges allmännyttiga bostadsföretag 2 innehåll inledning 4 Bättre badrum i samband med renovering. SABOs bearbetning av förstudiens

Läs mer

Samverkan och samordning. Vägledning för samverkan kring och samordning av energieffektivisering i flerbostadshus

Samverkan och samordning. Vägledning för samverkan kring och samordning av energieffektivisering i flerbostadshus Samverkan och samordning Vägledning för samverkan kring och samordning av energieffektivisering i flerbostadshus Februari 2015 1 Inledning... 3 2 Renoveringsprocessen från förberedelse till utvärdering...

Läs mer

Kommun och näringsliv tillsammans

Kommun och näringsliv tillsammans Kommun och näringsliv tillsammans Hur härligt vore Härjedalen utan idéer, jobb och företag? Det är lätt att inse att utan driftiga företagare, inga jobb och ingen tillväxt. Arbetet med Härjedalskontraktet

Läs mer

Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation

Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03-16 Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555

Läs mer

Bättre funktionalitet i små badrum. - slutrapport från en förstudie

Bättre funktionalitet i små badrum. - slutrapport från en förstudie Bättre funktionalitet i små badrum - slutrapport från en förstudie April 2014 Förord Under våren 2013 inleddes ett samarbete mellan Micasa Fastigheter i Stockholm AB, AB Stockholmshem, SABO och Hjälpmedelsinstitutet

Läs mer

15 förslag för att få fart på energieffektiviseringen av befintliga flerbostadshus

15 förslag för att få fart på energieffektiviseringen av befintliga flerbostadshus 15 förslag för att få fart på energieffektiviseringen av befintliga flerbostadshus rapport från Samhällsbyggnadssektorns energieffektiviseringsprojekt Innehåll Sammanfattning och förslag till åtgärder...

Läs mer